308/2000 Z.z.

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
Komentáre (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
JUDr.
Ľxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxch médiách v prostredí regulovaného trhového prostredia v SR. Tým prvým, ktorý upravil postavenie súkromnoprávnych médií, a tým vytvoril právne podmxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xákon obsahoval komplexné, aj keď z dnešného pohľadu len rudimentárne, regulačné pravidlá pre vysielanie a retransmisiu (vtedajšou terminológiou "pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxo hľadiska bol týmto zákonom prvýkrát zavedený licenčný systém s výberovými konaniami ako hlavným spôsobom prideľovania terestriálnych frekvenciíx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxnických médií a otázky s tým súvisiace boli riešené zákonom č. 166/1993 Z.z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, ktorého nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxzdelením ČSFR opodstatnenie a na území SR ostala jediným regulačných orgánom pre oblasť elektronických médií Rada Slovenskej republiky pre rozhlasoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxvenie rady bolo neskôr nanovo upravené zákonom č. 160/1997 Z.z.
Elektronické médiá prešli v 90. rokoch 20. storočia výrazným technologickým vývojxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtreba novej úpravy vzťahov v elektronických médiách bola zároveň výrazne posilnená predvstupovými záväzkami SR voči EÚ a, v o niečo menej intenzívnej xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxtóbra 2000.
Zákon o vysielaní a retransmisii zrušil a nahradil dovtedy platnú, nejednotnú úpravu regulácie elektronických médií. Z obsahového hľxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlastníctva a zriadil nový regulačný orgán - Radu pre vysielanie a retransmisiu. Veľká časť jeho ustanovení bola zároveň priamou implementáciou smernxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xostal, vzhľadom na jeho vtedajšiu priamu záväznosť pre SR, prednosť Dohovor. A keďže oba dokumenty mali zásadný vplyv na konečnú podobu zákona, na tomtx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxópy prijatý v máji 1989 a pre SR nadobudol účinnosť v máji roku 1997. Základným impulzom pre jeho vypracovanie a prijatie bol rozvoj satelitného a káblovxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xeba výrazne líšili a jednotlivé vlády často nechceli pripustiť cezhraničné šírenie programových služieb na svoje územia bez toho, aby sa programové sxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xabezpečenia voľného cezhraničného šírenia programových služieb sa zmluvné strany dohovoru v článku 4 EDCT zaviazali zabezpečiť slobodné prijímanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxkov a verejný poriadok v jednotlivých štátoch, boli do EDCT zapracované kritériá na obsah programových služieb, ktoré musia dodržiavať vysielatelia xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxtitút práva na odpoveď, prístup verejnosti k významným podujatiam), či problematiky označovania a zaraďovania reklamy do vysielania. EDCT mal tiež pxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxadiť európskym dielam väčšinový podiel svojho xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpory mali byť riešené dohodou zmluvných strán Dohovoru, pričom na interpretáciu jednotlivých ustanovení a celkový dohľad nad uplatňovaním EDCT bol zxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxločenstiev pripravovaná smernica, ktorej účel bol prakticky totožný s účelom EDCT. Európske spoločenstvá boli od svojho vzniku najmä ekonomickým zoxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xa do znenia smernice "Televízia bez hraníc" dostali, popri hlavných pravidlách podporujúcich slobodné šírenie televíznych programových služieb z jxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxobné a až na malé výnimky boli aj vzájomne kompatibilné.1) Pre štáty, ktoré boli zmluvnými stranami EDCT a zároveň členskými štátmi európskych spoločxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxlo už dávnejšie judikatúrou SDEÚ považované za službu podľa článku 49 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva2) (súčasný článok 56 ZFEÚ), a tak aj hxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxaná prvýkrát. Okrem menších zmien v regulácii obsahu vysielania, najmä v súvislosti s ochranou maloletých, bolo do STBH začlenené právo na prístup k výxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxnciple), čím bol aj do legislatívy prenesený prístup SDEÚ3) k jurisdikčným otázkam vyvstávajúcim pri cezhraničnom vysielaní. Podľa tohto princípu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxčenstiev sa Maastrichtskou zmluvou stala EÚ a aj vďaka jej rozšíreniu o ďalších členov v roku 1995 nastal výrazný posun jej významu v Európe. Bolo preto lxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxší dôraz na vzájomnú úpravu vzťahov (aj v oblasti vysielania) v rámci EÚ, keďže vnútorné mechanizmy jej fungovania zabezpečovali väčšiu efektivitu naxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Takáto bola teda podoba oboch dokumentov, keď boli prostredníctvom zákona o vysielaní a retransmisii implementované do právneho poriadku SR. Keď sa v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xrípade, že neexistuje úprava danej otázky v rámci EÚ. Týmto spôsobom dostala v slovenskom právnom prostredí jednoznačnú prednosť STBH pred EDCT. Pre txxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx a b) ZVR]4) mohla ostať nedotknutá a v tých ustanoveniach, ktorých by sa zmena teoreticky týkať mohla (napr. definícia reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR)5)x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxdložila v decembri 2005 návrh na ďalšiu novelizáciu STBH. Tento návrh bol po menších úpravách prijatý a smernica nadobudla účinnosť v decembri 2007. Kľxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxnej mediálnej službe. Okrem toho priniesla novelizácia viacero zmien aj v oblasti vysielania samotného. Na pôde Rady Európy existovala snaha reflektxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xredmet súčasnej aj predpokladanej úpravy EDCT za výlučnú kompetenciu EÚ a zároveň neplánuje pristúpiť k novelizovanému EDCT a neodporúča to ani jednoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxadnú zmenu v regulácii audiovízie v Európe najmä tým, že rozširuje pôsobnosť STBH aj na služby, ktoré boli doteraz regulované len minimálne. Audiovizuxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxdiálne služby na požiadanie (on-demand). Lineárna a nelineárna služba sú pojmy, ktoré sú použité v SoAMS na vzájomné odlíšenie regulovaných audiovizxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxineárnosť predstavuje možnosť diváka sledovať program v čase, ktorý si sám zvolí.
Lineárne a nelineárne služby nemajú stanovený rovnaký regulačnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxžne v rozsahu doterajšej STBH, pričom zo znenia SoAMS je teraz úplne zrejmé, že už zahŕňajú aj vysielanie prostredníctvom internetu. Pre nelineárne slxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xážne ohroziť ich vývoj, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, podpory európskej produkcie (bez stanovenia kvót), či základných požiadaviek na reklamx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxne mediálne služby na požiadanie spadali aj do prijatia SoAMS do základnej regulácie prostredníctvom smernice o elektronickom obchode, najväčším tŕxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx samotnej SoAMS skutočnosť, že AVMSnP priamo konkurujú klasickému vysielaniu, ktoré je pomerne striktne regulované, a teda je oproti neregulovaným Axxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxácia audiovizuálnych služieb všeobecne nebola akceptovateľným riešením.9) Bolo teda potrebné zaviesť základné pravidlá pre AVMSnP, aby vznikol sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxlácii reklamy vo vysielaní, spolu so zavedením pravidiel pre umiestňovanie produktov (dovtedy všeobecne považované za zakázané), čo sú zmeny, ktoré xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bol od svojho prijatia k dnešnému dňu 24 krát novelizovaný. Od roku 2005 bol pritom zákon menený takmer11) každoročne a vo väčšine rokov aj viacnásobnex xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xédií a kontinuálnu snahu o obmedzenie ich (predpokladaného) negatívneho pôsobenia na recipientov. V ďalšom texte si priblížime tie novelizácie, ktoxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvým dopadom médií, ale vyžiadala si ju systémová zmena v regulácii reklamy. Zákon č. 147/2001 Z.z. bol novým reklamným kódexom, ktorý nahradil dovtedxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu o reklame a špeciálnych ustanovení týkajúcich sa reklamy vo vysielaní v ZVR. Kým vo svojej pôvodnej podobe ZVR v § 32 ods. 1 explicitne vylučoval aplikxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.12) Všeobecný predpis o reklame, teda zákon č. 147/2001 Z.z., sa tak na vysielanie (a v súčasnosti už aj na AVMSnP) vzťahuje, pokiaľ ZVR neustanovuje ixxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 289/2005 Z.z., zákon č. 95/2006 Z.z.), a v programoch typu reality show (zákon č. 121/2006 Z.z.) a divákov všeobecne pred hlasnou reklamou (zákon č. 13/xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxu zmenou, ktorá súvisela s technologickými zmenami v oblasti vysielania, bolo prijatie zákona o digitálnom vysielaní (zákon č. 220/2007 Z.z.) v súvisxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákon o digitálnom vysielaní upravil viacero komplexných inštitútov, ktoré boli pôvodne obsiahnuté v zákone o vysielaní a retransmisii, alebo do jehx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx oblasť vysielania, boli zapracované do zákona o digitálnom vysielaní. Tým došlo k prepojeniu týchto zákonov do takej miery, že oba zákony tvoria spoloxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnotný systém označovania programov zákonom č. 343/2007 Z.z. o audiovízii16) a presunutie tejto právomoci na Ministerstvo kultúry SR.
Prijatíx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxla implementácia SoAMS do právneho poriadku Slovenskej republiky (zákon č. 498/2009 Z.z.). Novelizácia priniesla do ZVR okrem nových inštitútov ako xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxový systém regulácie pozostávajúci z miernejšej regulácie AVMSnP či internetového vysielania a prísnejšej regulácie vysielania na základe licencixx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxné povinnosti týkajúce sa všetkých subjektov regulácie a po nich nasleduje úprava špecifická pre jednotlivé typy regulovaných subjektov osobitne.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsadnutí RVR a explicitné vyjadrenie povinnosti zverejňovať z nich zápisnice.
Zatiaľ poslednou významnejšou zmenou bolo prijatie zákona č. 278/2xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxup k programovým službám.
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
KOMENTÁR
Určenie predmetu úpravy v § 1 nie je presné, kxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonnej úpravy však nie je v našom právnom poriadku výnimočný jav a vzhľadom na deklaratórnu povahu tohto ustanovenia nemá žiadne praktické dôsledkyx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxransmisie a poskytovateľ AVMSnP sú subjekty regulácie, ktorých zahrnutie do pôsobnosti zákona o vysielaní a retransmisii je z vecného hľadiska vymedxxxx x x x xxxxx xx xx xx xxx x x x xxxx xx xx xx xx x x x xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pôsobnosť zákona
KOMENTÁR
K odseku 1
Ustanovenia § 2, § 2a a § 2b upravujú spoločne miestnu a osobnú pôsobnosť zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxe a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov. Vysielateľ na základe licencie podľa § 2 ods. 1 písm. b) je subjekt, ktorý má oprávnenie vysielať xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxna") je potrebné z toho dôvodu, že aj RTVS v zmysle zákona o digitálnom vysielaní potrebuje na digitálne vysielanie, na rozdiel od tzv. analógového vysixxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxsmisii rovnako ako poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie súvisí s implementáciou SoAMS. Tá upravuje podmienky pre prevádzkoxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxerčnú komunikáciu. Úprava podľa zákona o vysielaní a retransmisii neprebrala samotný pojem audiovizuálnej mediálnej služby, ale len tri jej skôr vymxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkácia tak, ako sú upravené v zákone o vysielaní a retransmisii, spolu vypĺňajú obsah pojmu audiovizuálna mediálna služba podľa SoAMS - z toho dôvodu impxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xstanovení SoAMS, kde nie všetky definície do seba logicky zapadajú. Úplným prebratím tohto systému by mohli vznikať aplikačné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xrčenej programovej skladby19) (tzv. lineárna audiovizuálna služba), t.j. že recipienti sledujúci rovnakú mediálnu službu sledujú rovnaký sled za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužieb spadá pod SoAMS aj televízne vysielanie prostredníctvom internetu. Z toho dôvodu ho bolo potrebné upraviť aj v zákone o vysielaní a retransmisiix xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxy a úprava podľa zákona o vysielaní a retransmisii je, čo sa týka povinností vysielateľov, širšia, v rámci implementácie SoAMS bola v zákone o vysielaní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxl pod pojem vysielateľ prostredníctvom internetu spadať každý televízny vysielateľ, ktorý prevádzkuje svoju službu prostredníctvom internetu. Poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvom internetu, čiže televízny vysielateľ s licenciou ani televízny vysielateľ na základe zákona, ktorí svoje vysielanie prenášajú aj iným spôsobomx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyňaté v § 3 ods. 6 ZoDV, podľa ktorého sa za rozhlasové vysielanie nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov prostredníctvom internetu.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxe pozri komentár k týmto ustanoveniam).
Odseky 2, 3, a 4 sa zaoberajú určením pôsobnosti zákona o vysielaní a retransmisii vo vzťahu k subjektom vymexxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxteľovi retransmisie, už ďalšie pravidlá na určenie pôsobnosti nie sú. Na prevádzkovateľa retransmisie sa tak z pohľadu ustanovení § 1 a 2 vzťahuje záxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxneho práva, v istých prípadoch môže byť daná jurisdikcia SR aj vtedy, keď prevádzkovateľ nemá svoje sídlo v SR, ale poskytuje na jej území službu retransxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx x xxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx origin principle), podľa ktorého má každá audiovizuálna mediálna služba pôsobiaca v EÚ spadať pod jurisdikciu výhradne jedného členského štátu.20) x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxateľa na základe zákona, licencie a prostredníctvom internetu zákon o vysielaní a retransmisii vzťahuje, ak majú svoje sídlo, miesto podnikania alebx xxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxlnené, ale daná služba má pod jurisdikciu SR podľa SoAMS patriť.21) Súčasná úprava nie je v tomto bode úplne presná, keďže odsek 3 neodkazuje na nenaplnxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxky široký, keďže vecné vymedzenie ich činnosti sa neviaže na tieto osoby ako také, ale iba na činnosť ich zamestnancov. Aplikáciou eurokonformného výkxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxanie dospieť k rovnakému výsledku, ako keby odsek 3 odkazoval na odsek 2. V prípade osoby podľa odseku 3 však nepôjde o vysielateľa, resp. prevádzkovatexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxciu vysielania, resp. audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a túto činnosť vykonáva za podmienok uvedených v § 2 ods. 3 písm. a) až d).
Záklaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx redakčných rozhodnutí a miesto, kde zamestnáva podstatnú časť zamestnancov. Pravidlá ich vyhodnocovania určuje § 2 ods. 3 ZVR v súlade so SoAMS taktox xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xamestnáva podstatnú časť zamestnancov; pokiaľ takýto subjekt nezamestnáva podstatnú časť zamestnancov ani na území SR, ani v členskom štáte, v ktorox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxulácie a "stabilné a účinné spojenie s ekonomikou" SR; pokiaľ takýto subjekt prijíma redakčné rozhodnutia mimo EÚ, je rozhodným kritériom opäť miestox xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxisii daná v prípade, že na jej území prijíma subjekt redakčné rozhodnutia a zamestnáva tu aj podstatnú časť zamestnancov.
Ustanovenie § 2 ods. 3 uváxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxtanovení SoAMS, ktoré sú § 2 implementované - teda jednoznačne určiť jurisdikciu konkrétneho členského štátu, do ktorého jurisdikcie spadá audiovixxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxam iba v prípade, ak je toto v inej krajine ako sídlo samotnej spoločnosti. V takej situácii ale vzniká nebezpečenstvo, že pri splnení ďalších kritérií bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho štátu, v ktorom má spoločnosť hlavné sídlo. SoAMS však takúto možnosť nepripúšťa. V rámci označenia usadenia poskytovateľa audiovizuálnej mediálxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvislý pojem, ktorý umožní umiestniť "head office" do dvoch členských krajín zároveň, keďže to neguje riadnu aplikáciu už spomínaného princípu krajinx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xstanovuje zákon o vysielaní a retransmisii, aj v prípade, že vysielateľ má na území SR umiestnenú iba organizačnú zložku, zrejme porušovala tzv. právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xbmedzovanie voľného pohybu služieb.23) Ak by teda mala takáto situácia nastať, orgány SR by § 2 ZVR nesmeli v súčasnom znení aplikovať a museli by vychxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Kritérium miesta prijímania redakčných rozhodnutí sa do SoAMS a následne do zákona o vysielaní a retransmisii dostalo v reakcii na judikatúru SD EÚ vo vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtoch EÚ, identifikoval ako hlavné kritérium na určenie krajiny, v ktorej je vysielateľ usadený v zmysle smernice, miesto, kde sa rozhoduje o programovxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxdne jurisdikčné pravidlá nemala a neboli tak ani odlíšené kritériá miesta sídla (head office) a miesta prijímania redakčných rozhodnutí, ako je tomu v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xedakčných rozhodnutí za rozhodné jurisdikčné kritérium. Na druhej strane je potrebné uviesť, že identifikácia miesta prijímania redakčných rozhodxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxného členského štátu, a tak môže byť určenie konkrétneho miesta náročné. Za takýchto okolností naberú na význame ďalšie kritériá uvedené v § 2 ods. 3 ZVRx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnechať kritérium miesta, kde sa prijímajú redakčné rozhodnutia bližšie nezistené a prejsť na kritérium podstatnej časti zamestnancov na ďalšie kritxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxje zákon o vysielaní a retransmisii. Aj keď môže nastať situácia, keď nebude možné niektoré z miestnych kritérií lokalizovať v konkrétnom štáte, musí zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dôležitá spolupráca medzi jednotlivými regulačnými orgánmi v rámci EÚ, ako aj členskými štátmi a Európskou komisiou, ktorú ostatne predpokladá a podxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxuje aj postavenie ďalšieho kritéria v poradí, ktorým je miesto, kde potenciálny subjekt regulácie zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorých pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxhodujúce v prípade, že miesto sídla a miesto prijímania redakčných rozhodnutí potenciálneho subjektu regulácie sa nachádza v rôznych štátoch EÚ, príxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xie je podstatné, koľko ich celkovo pracuje pre potenciálny subjekt regulácie, ale počítajú sa len tí, ktorých práca priamo súvisí s poskytovaním audioxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xasť" zároveň neznamená automaticky väčšinu, aj keď aj tá môže mať v rámci tohto kritéria svoj význam v prípade, keď potenciálny subjekt regulácie zamesxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnosti, ktoré sa aplikujú vtedy, ak nie je možné ustáliť alebo vylúčiť teritoriálnu pôsobnosť zákona o vysielaní a retransmisii podľa kritérií rozobraxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xykonáva iba jeden, a práve jeden, členský štát. Je preto potrebné zabezpečiť, aby vo vzťahu ku každej audiovizuálnej mediálnej službe poskytovanej v Exx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, ktoré síce nie sú v EÚ priamo etablované, ale využívajú v EÚ tzv. satelitný uplink alebo využívajú na svoje šírenie satelitnú kapacitu pridelenú niektxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxsm. b), ktoré upravuje využívanie družicovej kapacity.
Tieto technické kritériá boli spolu s kritériami rozoberanými skôr prítomné už v STBH, ale x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx už do SoAMS neprešlo. Zmena v hierarchii kritérií satelitného uplinku a pridelenej satelitnej kapacity bola spôsobená sťažnosťami niektorých člensxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxcity pred kritériom uplinku. Keďže väčšina vysielateľov usadených mimo EÚ bola v EÚ prenášaná prostredníctvom operátorov Eutelsat, resp. Astra, dohxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch kritérií má zabezpečiť rovnomernejšie rozloženie dohľadu medzi jednotlivé členské štáty EÚ.
xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxtexte veľmi využívané nebudú. V prípade šírenia vysielania alebo AMS na požiadanie s cezhraničným prvkom iným spôsobom je tak aplikovateľný iba § 2 odsx x x x xxxx x xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxobnosti. Uvedené, samozrejme, platí aj na úrovni EÚ. Ak nenapĺňa poskytovateľ AMS na požiadanie niektoré z kritérií podľa článku 2 SoAMS, nemá nad ním pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx môže ju (tak ako v SR) ponechať aj bez regulácie. V týchto prípadoch je v rámci pôsobnosti zákona o vysielaní a retransmisii, resp. SoAMS zároveň irelevaxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
zákon č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxrcovia SoAMS si uvedomovali rozostrenosť kontúr jurisdikčných kritérií, ktoré boli predmetom výkladu k predchádzajúcemu paragrafu, a pre prípad, žx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na slobodu podnikania a usádzania sa podľa článkov 49 až 55 ZFEÚ.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ako v prípade ostatných vysielateľov. Z toho dôvodu bolo potrebné zreteľne vymedziť, v ktorých prípadoch vysielateľ spadá pod kategóriu internetovéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysielateľ, ktorý svoju programovú službu šíri výlučne prostredníctvom internetu. Vysielateľ, ktorý šíri signál programovej služby prostredníctxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxaní, má práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia vysielateľa s licenciou. To ho, samozrejme, nediskvalifikuje ako vysielateľa prostredníctvom ixxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxvnom poriadku SR potrebné spojiť dve dopĺňajúce sa definície upravené v § 3 písm. a) ZVR a § 3 ods. 5 ZDV. Ustanovenie § 3 písm. a) ZVR uvádza, že "vysielanxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že pojmy vysielanie a vysielanie programovej služby sú totožné. Podľa § 3 ods. 5 ZDV je vysielaním programovej služby "šírenie pôvodnej kódovanej alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx
x)
rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len ‚vysielanie rozhlasovej programovej služby') alebo
b)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxné vymedzenie pojmu vysielanie však obsahuje ďalšie pojmy, ktoré majú svoje zákonné definície.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxx čo zodpovedá pojmu použitému v SoAMS.29)
Programová služba je podľa § 3 ods. 1 ZDV služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm za účelom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.
Definícia pojmu programová služba spolu s pojmom vysielanie sú transponovaním xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxok 1 písm. a) SoAMS], čo je pojem, ktorý slovenský právny poriadok nepozná a ktorého jednotlivé časti sú obsiahnuté práve v definíciách vysielania a vysxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy, teda televízne vysielanie a AMS na požiadanie. V priebehu legislatívneho procesu v rámci inštitúcií EÚ30) bola do definície audiovizuálnej mediáxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxícia mediálnej komerčnej komunikácie totiž nie je s definíciou audiovizuálnej mediálnej služby kompatibilná. Podľa definície mediálnej komerčnej xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžby, ani on, ani mediálna komerčná komunikácia nemôžu byť logicky sami osebe audiovizuálnou mediálnou službou. Slovenská republika sa v rámci transpxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxS na požiadanie, ktoré spoločne jej obsah plne vyčerpávajú. Lineárnosť, teda vlastnosť, ktorá odlišuje vysielanie od AMS na požiadanie, je v definícix xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxdanie spája definíciu audiovizuálnej mediálnej služby podľa čl. 1 písm. a) SoAMS: "služba, ako ju vymedzujú články 49 a 50 zmluvy, za ktorú je redakčne zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxejnosť elektronickými komunikačnými sieťami v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES", a definíciu AMS na požiadanie podľa čl. 1 písm. g) SoAMS: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xsobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom mediálnej služby".
Definíciu AMS na požiadanie podľa zákona o vysielaxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí,
-
katalóg zostavovaný poskytovateľom služby a redakčná zodpovednosť,
-
účel informovať, zabávať alebo vzdelávať,
-
široká verejnosxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxej mediálnej služby má vzťahovať na akúkoľvek formu ekonomickej aktivity v definovanej oblasti vrátane poskytovania verejnej služby, a nemá sa vzťahxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxku, by teda nemali spadať pod reguláciu podľa zákona o vysielaní a retransmisii, aj keď sa nedá vylúčiť, že povaha služby sa bude v čase meniť. Rovnako by pxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxa nemajú televízii podobný (television-like) charakter.
V súvislosti s AMS na požiadanie recitály SoAMS výslovne vylučujú z regulácie súkromné wxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxi záujmových komunít.
Naopak, o hospodárskej povahe služby môžeme s určitosťou hovoriť, ak je táto poskytovaná za odplatu. V praxi však býva najvýrxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx reklamy buď priamo na stránke, alebo v rámci prehrávaného obsahu.
Poskytovanie programov
Na to, aby mohla byť služba považovaná za AMS na požiadanxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxdosti
Z pohľadu AMS na požiadanie je dôležité, aby si moment sledovania programu určoval sám recipient, čo je základný rozdiel medzi nelineárnou audxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xlebo near-video-on-demand), ale musí dávať príkaz aj na spustenie konkrétneho programu. Pri poskytovaní služby prostredníctvom internetu zodpovexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxorému v slovenskom právnom poriadku zodpovedá definícia elektronickej komunikačnej siete podľa § 2 ods. 1 ZEK: "Elektronická komunikačná sieť je funxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxrom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov, bez ohľadu na druh prenášaných ixxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxtronicky a musí byť poskytovaná na diaľku. Za službu poskytovanú elektronickými komunikačnými sieťami sa nebude považovať služba, ktorej predmetom xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xudiovizuálne dielo poskytované elektronickou formou, napríklad v niektorom z digitálnych štandardov (.avi, .mpeg, .mkv), pri naplnení ostatných kxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxišuje lineárne a nelineárne audiovizuálne mediálne služby, je spôsob usporiadania programov v rámci tejto služby. Zatiaľ čo pri lineárnej službe sú jxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx katalógu však musí poskytovateľ AMS na požiadanie v zmysle definície redakčnej zodpovednosti podľa § 3 písm. d) ZVR vykonávať účinnú kontrolu, a to tax xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xná osoba. Nemôže však ísť o náhodne generovaný zoznam ani o katalóg zostavovaný používateľmi služby. Rovnako zoznam, ktorý by bol vytváraný zoraďovanxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx neplnil funkciu katalógu v zmysle definície AMS na požiadanie.
Účel informovať, vzdelávať a zabávať
Zmysel tohto prvku definície AMS na požiadanxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxpekt, ako napríklad dopravné web kamery. Vzhľadom na to, že informovať, vzdelávať a zabávať môže prakticky akýkoľvek audiovizuálny obsah (aj dopravnx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxť, vzdelávať a zabávať bude skôr objektívnou skutočnosťou vyplývajúcou z obsahu služby ako otázkou zámeru poskytovateľa. Preto by identifikovaniu dxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxmediálnou povahou audiovizuálnych mediálnych služieb. Navyše, pridáva k tomuto pojmu slovné spojenie "podstatná časť". Nepredpokladá sa však, že bx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxitý počet potenciálnych divákov". Vzhľadom na absenciu iných interpretačných pomôcok by mohla byť takáto definícia postačujúca.
V každom prípadx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxít. Toto kritérium však nesmeruje k počtu recipientov, ktorí ju reálne využívajú. Jeho naplneniu tak nebráni ani to, že služba je dostupná iba za poplatxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjmu do zákona o vysielaní a retransmisii došlo k významovému posunu. Kritérium širokej verejnosti je v slovenskom preklade čl. 1 SoAMS naviazané tak, axx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxickej verzii sa však toto kritérium viaže na samotné poskytovanie služby. Z tohto významu vychádzame aj v tomto komentári. Ostatne v prípade, že by pri axxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxať eurokonformný výklad a skúmať aj iné jazykové verzie smernice.
K písmenu c)
Táto definícia je transponovaním článku 1 písm. d) SoAMS, ktorá defixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xo právneho poriadku SR. V § 3 písm. c) ZVR je teda táto definícia upravená tak, aby označovala iba poskytovateľa AMS na požiadanie. Záverečná časť definxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxfinícii redakčnej zodpovednosti podľa § 3 písm. d) (pozri aj komentár k tomuto ustanoveniu).
Personálna pôsobnosť zákona o vysielaní a retransmixxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxie poskytuje svoje služby slobodne a nezávisle a že do jej obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach (§ 15 ods. 3 ZVR).
Poskytovanix xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rovnakom rozsahu ako internetový vysielateľ (pozri komentár k § 63a ZVR).
K písmenu d)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy, teda vysielateľa a poskytovateľa AMS na požiadanie, s definíciami služieb samotných. Tieto definície spolu vytvárajú osobnú pôsobnosť zákona o vyxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxlementácie SoAMS, kde je obsiahnutá v čl. 1 ods. 1 písm. c). V pôvodnej STBH sa pojem redakčná zodpovednosť používal v rámci definície vysielateľa, ale sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxného návrhu vypracovaného Európskou komisiou.31) Problém s definovaním redakčnej zodpovednosti sa však občas vyskytol aj za platnosti STBH (aj keď xxx x xxxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x definíciou poskytovateľa AMS na požiadanie trochu mätúce. Obidve definície obsahujú obdobný odkaz na vykonávanie kontroly nad organizáciou službyx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xtruktúry, ak ide o vysielanie, alebo do katalógu programov, ak ide o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie". Otázkou je, či tieto vyjadrenia odkxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxovednosti ďalšie kritérium. Odpoveďou však zrejme je, že o ďalšie kritérium nejde a tvorcovia SoAMS iba neupravili znenie definície poskytovateľa AMx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkčnej zodpovednosti.32) Implementáciou týchto ustanovení sa logicky preniesol tento mierny problém aj do ZVR.
Definovanie redakčnej zodpovedxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xa na jej poskytovaní podieľajú iným spôsobom. Účinná kontrola v tomto prípade neznamená ani výrobu samotného obsahu, ani jednoduché šírenie AMS. V príxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxjiny, je účinná kontrola vykonávaná. Takéto situácie bude musieť regulačný orgán riešiť v závislosti od konkrétneho prípadu, ale znenie smernice, akx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxení všetkých zložiek konkrétnej služby ako o vyšší manažment rozhodujúci o jej celkovom smerovaní či nákupoch jednotlivých programov.33)
K písmenx xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxdelený na viacero čiastkových procesov a činností, ktoré vykonávajú rôzne subjekty. Osoba zodpovedná za prevádzkovanie retransmisie by však mala byx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx stav nespôsoboval väčšie problémy, keďže prevádzkovateľ retransmisie zväčša zabezpečoval celý prenosový reťazec sám. S nástupom nových technológxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxoby. Aby sa predišlo nejasnostiam, bolo potrebné zapracovať kritériá identifikovania osoby, ktorá zodpovedá za retransmisiu, priamo do zákona.
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxnie oboch kritérií nemusí byť zistiteľné iba zo skúmania reálneho priebehu jednotlivých procesov, ale môže byť závislé od zmluvných vzťahov medzi aktxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxsmisie tak, že zodpovednou osobou je subjekt, ktorý vstupuje do zmluvných vzťahov s koncovým užívateľom tejto služby a je voči nemu zodpovedný za jej rixxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alebo tieto činnosti preňho, ale na jeho zodpovednosť realizuje(ú) iná(é) spoločnosť(ti).
Tým, že jednotlivé časti prenosového reťazca môžu byť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xspekt. Rozhodnou skutočnosťou je v týchto prípadoch príslušnosť prevádzkovateľa retransmisie. Ak je osoba, identifikovaná podľa skôr uvedených krxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
Poskytovanie retransmisie je úzko naviazané na vysielanie programových služieb. Jeho podstatou je prenos programových služieb vysielateľov, ktorx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xetransmisie nie je pojmovo viazaný na súhlas pôvodného vysielateľa ani na iné podmienky, t.j. naplnenie pojmových zložiek retransmisie je objektívnxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xatelitu. Súčasnosť prenosu znamená, že vysielanie je ďalej prenášané v reálnom čase. Pri prenose, samozrejme, dochádza k miernemu oneskoreniu signáxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxitálny), takéto technické oneskorenie však nemá vplyv na posúdenie súčasnosti prenosu v zmysle zákonnej definície retransmisie.35) Technické sprxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxsu však bude ovplyvnená zásahom do obsahu programovej služby. Ak k takémuto zásahu dôjde, šírenie signálu prestáva byť retransmisiou a stáva sa vysielxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxdstatnej časti" vysielania. Svojho času UPC experimentovalo so zaraďovaním vlastných reklám do vysielania programových služieb a aj v súčasnosti vixxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxlo v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii o retransmisiu alebo nie, ale už len to, že tieto prípady nastali, naznačuje, že príliš rigidné hodnotenie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxzmenenosti prenosu vysporiadavala RVR v prípade retransmisie prostredníctvom internetu, v rámci ktorej prevádzkovateľ webovej stránky pridával dx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nejde o nové vysielanie.38)
Kritérium určenosti na príjem verejnosťou je potrebné interpretovať skôr v zmysle potenciálneho ako reálneho počtu kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxť o registráciu retransmisie subjekt, ktorý poskytuje retransmisiu maximálne sto účastníkom. Aj takúto činnosť však zákon o vysielaní a retransmisix xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxkytované vysielanie na nekomerčnej báze (napr. profesijné združenie).39)
Poslednou časťou definície retransmisie podľa ZVR je pojem elektronixxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádioxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxcky neutrálna. Pri skúmaní jej naplnenia tak nie je podstatné, akým spôsobom (akou elektronickou komunikačnou sieťou) je prenos vykonávaný. V súčasnxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aj šírenie televíznych programových služieb prostredníctvom jednoduchého webcastingu.40)
Pojmového vymedzenia retransmisie sa týka aj časť dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxielania a AMS na požiadanie, ku ktorým poskytovateľ obsahovej služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru služiebx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxhnického šírenia signálu41), xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe signálu zabezpečujú pre vysielateľov väčšinou ďalšie subjekty na základe zmluvného vzťahu a v praxi môže byť problematické odlíšiť napríklad satelxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x konečnom dôsledku prijíma. Doplnenie definície retransmisie o kritérium zostavovania ponuky poskytovateľom služby takéto rozlíšenie umožňuje. Nxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxteľa retransmisie od subjektu, ktorý len poskytuje pripojenie k službe retransmisie, čo je opäť činnosť vyňatá z pojmu obsahová služba v zmysle § 4 ods. x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxV, pričom výsledná podoba definície retransmisie by mohla vyzerať asi takto:
Retransmisia je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxmu užívateľovi prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.
K písmenu g)
Prevádzkovatelia retransmisie svoju programovú ponuku často rxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdených do konkrétneho súboru. Vždy však musia mať jeden základný súbor, ku ktorému sa pridávajú ďalšie programové služby. Aby sa predišlo prípadným poxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxadnej programovej ponuky má svoje opodstatnenie z dôvodu, že v ňom musia byť zaradené niektoré konkrétne programové služby [bližšie pozri komentár k § xx xxxx x xxxxx xx x xxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xísm. i)]. Ide o všetky komunikáty, ktoré nespadajú pod definíciu programu, a podľa zákona o vysielaní a retransmisii zvyčajne dopĺňajú vysielací čas mxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxce vysielanie reklamy a telenákupu doplnené o akúkoľvek programovú interpunkciu, oznam o aktuálnom čase a ohlasovanie programov. Špecifické postavxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xámci vysielacej praxe sa v takejto pozícii v podstate nachádza [bližšie pozri komentár k § 37a ods. 1 písm. e) a § 38 ods. 2].
K písmenu xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxie a osobitne pre rozhlasovú programovú službu. Túto formu definície programu si vyžiadalo rozšírenie pôsobnosti zákona o vysielaní a retransmisii ax xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé skladby alebo audioknihy), pod reguláciu nespadajú. Spoločným pre obe definície je, že program musí tvoriť svojím obsahom, formou a funkciou uzavrexx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojem program je naviazaných množstvo povinností vysielateľov a správne posúdenie toho, či daný komunikát je samostatným programom, môže mať pre posxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pásiem ako z klasických programov, robí posudzovanie viacerých povinností problematickým. RVR sa musela napríklad vyrovnať s problémom posudzovanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxého pásma. Podobný problém vznikol pri posudzovaní označovania sponzora na začiatku a konci programu, keďže označovanie takéhoto (niekedy aj štvorhxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxho posudzovania programov v rozhlasovom vysielaní a akceptovala viazanie jednotlivých povinností, ktoré sú v zákone koncipované pre program ako celxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxach, ktoré trvajú približne 3 hodiny, sa môžu vyskytnúť v podstate rovnaké problémy ako v rozhlasovom vysielaní. Častejšie sú však problémy s určením jxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxak situácie, keď sa toto ustanovenie snažil obísť rozdelením jedného programu na viacero samostatných celkov.44) Podobnú situáciu RVR posudzovala xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx V danom prípade išlo o prerušenie vysielania dramatického diela živým vstupom zo spoločenského podujatia.45)
K písmenu j)
Programová sieť je inšxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxklady. Základný predpoklad je taký, že menší vysielatelia pokrývajú iba určité územie, a tak každý z týchto vysielateľov má iné cieľové publikum, pričxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxľstva.
Podľa definície programovej siete v § 3 písm. j) ZVR je programovou sieťou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxlateľmi. Vytvorenie programovej služby je teda možné dvoma spôsobmi. Spoločné zostavovanie programovej služby je vlastne dohoda medzi vysielateľmx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxamov, ktoré predpokladá § 46 ods. 1 písm. i) ZVR, alebo ide o vytvorenie programovej siete. Na preberanie programov, na rozdiel od programovej siete, nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxa s otázkou, či je spoločným zostavovaním programovej služby aj situácia, keď vysielateľ ponechá všetky redakčné činnosti na inom vysielateľovi. V toxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj republiky, ďalším vysielateľom. RVR v tomto rozhodnutí dospela k záveru, že aj konkludentný súhlas vysielateľa s jednostranným zostavovaním progrxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxej služby. A keďže by v danom prípade bola takáto sieť prijímateľná pre viac ako 50% obyvateľstva, vytvorenie tejto siete nepovolila.
Ako je možné vyxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxenie síl v záujme šetrenia nákladov. Uvedené ilustruje aj skutočnosť, že vzájomné preberanie programov ako druhý spôsob vytvorenia programovej sietx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxsové vysielanie (televízne spektrum sa využíva na digitálne vysielanie, ktorého systém je už odlišný) je už vo veľkej miere obsadená. Takýmto konaním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx snahám vysielateľov nezaujíma priaznivý postoj.46)
K písmenu k)
Podiel programov vo verejnom záujme je jedno z kritérií pri rozhodovaní o udelenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxxu l)
K pojmu politická publicistika pozri bližšie komentár k § 16 ods. 3 písm. b).
K písmenu o)
Podľa zákona o vysielaní a retransmisii je maloletým xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxrých obmedzení, ktoré sa viažu na mediálnu komerčnú komunikáciu (bližšie pozri komentár k § 31a), a najmä vzhľadom na klasifikáciu zložiek programovex xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxlne vysielanie je definované prostredníctvom pokrytia určitého územia a potenciálneho príjmu obyvateľstvom. Pre celoplošné vysielanie je stanovexxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxión a potenciálne ho môže prijímať viac ako 30% a menej ako 80% obyvateľstva. Územný rozsah regionálneho vysielania prekračuje katastrálne územie jedxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xradu47) a z právneho hľadiska ide o pomerne jednoznačnú kategóriu. Pojmy územie SR a katastrálne územie obce používané pri vymedzení predpísaného úzxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xokrytia územia pri multiregionálnom vysielaní, ale môže mať význam aj pre kategóriu regionálneho vysielania, keďže od jeho interpretácie môže závisxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xákona o vysielaní a retransmisii z právneho pohľadu zásadný, ale viacero právnych povinností s ním predsa len súvisí (majetkové vzťahy vo vysielaní, vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xefiníciu nielen v zákone o vysielaní a retransmisii, ale ani v celom právnom poriadku SR. Aj keď nomenklatúra územnosprávneho členenia prešla svojím vxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx je zároveň používaný od účinnosti zákona o vysielaní a retransmisii a nebol predmetom žiadnej novelizácie - bol teda zjavne súčasťou pôvodného návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xísm. p), q), r) a s) je zrejmé, že pri regióne má ísť o územie väčšie ako katastrálne územie obce. Identifikovať horný limit jeho rozsahu je však omnoho ťxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx venovanej § 22 až 28, ktoré zakotvujú pravidlá vysielania európskej a nezávislej produkcie, uvádza nasledovné: "V prípade lokálneho televízneho vysxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xurópskej nezávislej a súčasnej tvorby predovšetkým vzhľadom na zameranie tohto vysielania, ktoré sa venuje problémom a životu v danom regióne." Lokáxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxltúrno-sociálnom kontexte jeho autori rozumejú aj pojmu región. K takejto interpretácii smeruje aj skúmanie jedinej definície, ktorá sa k pojmu regixx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxacerými obcami, v ktorej treba riešiť špecifické rozvojové zámery alebo vykonávať činnosti výrazne ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xrčuje orgán územného plánovania (§ 10 ods. 3 stavebného zákona). Ak však aj tvorcovia zákona o vysielaní a retransmisii pojem regionálne vysielanie vnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxzoznávaní multiregionálneho vysielania oprieť, je tak pokrytie obyvateľstva. Takýmto spôsobom ostatne postupuje vo svojej praxi aj RVR a nie je známx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxa prehľadnejšia. Okrem geografického vymedzenia na obec (zvyčajne obec) a vymedzenia podľa počtu obyvateľov, ktorí môžu danú programovú službu prijxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xx podmienkou lokálnosti programovej služby aj to, že "vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxálne programové služby majú v niektorých oblastiach značne zníženú mieru regulácie, má táto kvalitatívna podmienka nezanedbateľný význam. Jej napĺxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxého trvania platnosti licencie. RVR tak má kompetenciu skúmať jej plnenie nielen pri udeľovaní licencie, ale aj kedykoľvek počas jej platnosti. To ostxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxx
x xxxxxxx x)
Vysielanie do zahraničia je inštitút, ktorý zastrešuje zámerné šírenie programovej služby mimo územia SR. Toto sa môže diať paralelne s vnútroštáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtne. Podľa zákona o vysielaní a retransmisii je vysielanie do zahraničia súčasťou licencie v časti územného rozsahu vysielania [§ 49 ods. 5 písm. d)]. V xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxeby ustanovení o majetkovom a personálnom prepojení (§ 42 a nasl. ZVR) je každý vysielateľ, ktorého programová služba je vysielaním do zahraničia, cexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxximodálnom prístupe (§ 18 a nasl. ZVR).
x xxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ale napríklad prvá z osôb, pri ktorých skúmame prepojenie, vlastní majetkový podiel v ďalšej úrovni (pri "matke" druhej zo skúmaných spoločností), nexxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxpojeniu pozri bližšie komentár k § 42 a nasl. ZVR.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
§ 2 a 4 zákona č. 610/2003 Z.zx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov;
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie RVR č. RL/98/2011 z 23. novembra 2011:
Fakt, či je účastník konania majiteľom alebo prevádzkovatxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxj služby na požiadanie (a teda aj nositeľom povinností podľa zákona o vysielaní a retransmisii) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxh predmetnej služby je tvorený mimo územia Slovenskej republiky (konkrétne v USA), a to na základe materiálov zasielaných "nadšencami" žijúcimi na Slxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xiery vysvetliť, prečo služba prevádzkovaná nešpecifikovanou spoločnosťou sídliacou v USA ponúka obsah v slovenskom jazyku, ktorý sa zameriava na mexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm je podľa vlastných slov aj zástupca účastníka konania), z ktorého má podľa vyjadrenia účastníka konania fyzická alebo právnická osoba žijúca/sídlixxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xtorého je tvorený obsah predmetnej služby, účastník konania nebol schopný objasniť kto v skutočnosti zodpovedá za výber obsahu predmetnej audiovizuxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxje tvrdeniu účastníka konania, že predmetná služba je prevádzkovaná v USA a zameriava sa na Slovákov žijúcich v USA, je fakt, že v rámci predmetnej službx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx že tvrdenia účastníka konania sú v priamom rozpore s reálnym skutkovým stavom. Naopak skutkové okolnosti potvrdzujú, že predmetná služba je prevádzkxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxžby je ako "produkcia" označený zástupca účastníka konania - Mgr. art. Branislav Petrík a pod týmto menom je zároveň umiestnený odkaz na internetovú stxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx umel. diel". V rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie je možné pod týmto pojmom rozumieť práve vykonávanie redakčnej zodpovednostix x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxavovaní ponuky programových služieb prevádzkovateľom retransmisie ako poskytovateľom tejto služby, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, bex xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhovej služby - retransmisie zostaví programové služby do ponuky (napr. konkrétne balíky programových služieb, ktoré možno prijímať) a umožní k nim prxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe prevádzkovateľa retransmisie o tom, ktoré programové služby bude ponúkať v rámci svojej retransmisie užívateľom.
Pri retransmisii sa vždy poskytxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do ponuky, ktorú zostavuje prevádzkovateľ retransmisie. Z uvedeného je zrejmé, že sprístupňovanie už existujúcich signálov programových služieb nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxkonom o elektronických komunikáciách a spadá do pôsobnosti Telekomunikačného úradu SR. Táto činnosť však sama osebe nevylučuje to, že účastník konanxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxa zákona o elektronických komunikáciách, ale časť činnosti spočívajúca v retransmisii programových služieb cez satelit spadá pod reguláciu podľa záxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtronické komunikačné služby a zároveň aj obsahové služby.
Prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby môžx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxogramových služieb do určitých programových ponúk/balíkov a ich ďalšie šírenie koncovému užívateľovi. Z tohto hľadiska možno chápať retransmisiu axx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služby retransmisie, upravuje zákon o elektronických komunikáciách. Uvedené však neznamená, že subjekt prevádzkujúci telekomunikačné siete a posxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxsne prevádzkovať službu retransmisie (na poskytovanie ktorej sa bude vzťahovať zákon o vysielaní a retransmisii).
Prevádzkovateľ retransmisie nexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie ustanovuje, že musí ísť o príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielatexxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx z pôvodného vysielania nemôžu byť vynechané jednotlivé časti programu a zvuk alebo obrazy nemôžu byť priložené k pôvodnému vysielaniu. Pod pojmom úplxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx x tým vysielateľ súhlasí. Ak tieto kritériá nie sú súčasne naplnené, dochádza ku konštituovaniu nového vysielania. Z uvedeného je zrejmé, že prevádzkoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxislave zo 17. apríla 2012, sp. zn. 3 S 298/2010-88:
Súd zistil, že Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky udelil žalobcovi individuálne povolenix xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom týchto rádiových zariadení vykonáva žalobca vysielanie signálu na satelit programových služieb z úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa a dekódovacej karty Skylink. Podľa Všeobecných obchodných podmienok Skylink pre Slovenskú republiku je účastník konania distribútorom dekódovacxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxteľmi tejto služby. Všeobecné obchodné podmienky obsahujú práva a povinnosti vyplývajúce zo záväzkovoprávneho vzťahu medzi účastníkom konania ako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxcej karty užívateľom týchto služieb, jeho žiadosti o registráciu a prípadným zaplatením platených televíznych programov distribútor aktivuje príjxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Vo Všeobecných obchodných podmienkach sa uvádza, že zákazníckym servisom pre Slovenskú republiku je účastník konania, z čoho mu, okrem iného, vyplývxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxovanie služieb poskytovaných distribútorom prostredníctvom dekódovacej karty Skylink. Z uvedeného vyplýva, že je to práve žalobca, u koho si záujemxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx retransmisie poskytuje retransmisiu vo vlastnom mene na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť ako obsahovú službu koncovému užívateľovi. Žalobca jx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxé programové balíky, je vecou jeho obchodnej politiky. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť TradeTec a.s. nevystupuje priamo vo vzťahu ku koncovému užíxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxsť, čo vyplýva aj zo Všeobecných obchodných podmienok, z jeho rozsiahlych marketingových snáh pri prezentácii satelitnej služby Skylink na Slovenskxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxu prevádzkovateľa retransmisie je, či poskytuje retransmisiu ako obsahovú službu koncovému užívateľovi. Obsahová stránka poskytovania retransmixxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo ponuku zostavuje žalobca, ktorý k nej poskytuje užívateľom prístup.
Súd sa stotožnil s právnym názorom žalovanej, že tá časť služby Skylink, ktorou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xa území Slovenskej republiky je žalobca.
Rozhodnutie RVR č. RL/54/2010 z 9. novembra 2010:
Je zrejmé, že nové technológie prinášajú so sebou aj novx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxedkom takýchto technických riešení je aj prelínanie sa služieb s rozdielnymi právnymi režimami. Účastník konania tvrdí, že služba poskytovaná na intxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záver je mylný. Každá internetová stránka môže ponúkať rôzne služby, počnúc internetovým obchodom a končiac uskutočňovaním hovorov cez internet. Obxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxternetovej stránky. Posúdenie, či služby poskytované na stránke www.respublica.sk sú regulované, nezávisí od využitého obchodného modelu, ale od txxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prístupu k poskytovaným programovým službám predstavuje retransmisiu, ktorá je regulovaná podľa zákona o vysielaní a retransmisii.
Rozhodnutix xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxielanie a uvádza, že vzhľadom na absenciu presnejšieho vymedzenia tohto pojmu čo do jeho dĺžky, obsahu a formy, je na voľbe vysielateľa, akú formu, obsax x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxa v štátoch, kde má spoločnosť Deutsche Telekom AG svoje dcérske spoločnosti, a sú v ňom využívané služby a produkty, ktoré sú hlavnou činnosťou spoločnxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xkceptovať. Hoci hojné zaangažovanie mobilných telefónov a telekomunikačných služieb do deja programu, ako aj výber lokalít, v ktorých sa dej odohrávxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xurópskej legislatíve a transponovaných do slovenského právneho poriadku upravujúcich výskyt komerčného obsahu v redakčnom obsahu - programoch.
xxxxxxxx xx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxovensko hľadá Superstar 2 tvoria jeden celok, pretože ide o jedno súťažné kolo celej súťaže, a to aj svojím obsahom, formou a funkciou, považuje súd za zoxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxtúpilo desať súťažiacich, každý odspieval jednu skladbu. Žiadny zo súťažiacich teda zjavne nepotreboval prestávku na oddych. Moderátori neúčinkovxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxah programu žiadne prestávky svojím spôsobom neodôvodňoval. Medzi jednotlivými blokmi - časťami sa tiež nezmenila scéna a ani nedošlo k žiadnej badatxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxedmetných programov jasne vyplýva, že ide o 2 samostatné programy. Program Gemerský týždenník začína úvodnou znelkou, ktorá obsahuje jeho názov, a koxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xa jeho konci sa jeho moderátorka opäť rozlúči s divákmi. Každý program mal inú moderátorku, týkal sa iných tém a bol v inom jazyku (v prvom prípade v slovenxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xelok.
Rozhodnutie RVR č. RZŽ/02/2012 z 18. decembra 2012:
Podmienka rozsahu stanovená v § 42 ods. 4 ZVR nie je obmedzená na konkrétny technický spôxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsahu je potrebné zohľadniť len pokrytie obyvateľstva dosahované terestriálnym vysielaním. Zo systematického zaradenia ustanovenia upravujúceho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxatívny vplyv na pluralitu informácií. Väčšina obyvateľov Slovenskej republiky nepochybne prijíma signál rozhlasového vysielania šírený terestrixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xechnickým spôsobom šírenia informácií rozhlasovým vysielaním. V súlade s účelom ustanovenia podmienky rozsahu je potom namieste konštatovať, že jex xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenky rozsahu aj vo vzťahu k iným technickým spôsobom šírenia rozhlasových programových služieb by Rada neodôvodnene obmedzila jeden z legitímnych náxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxitne stanovenej pre vytvorenie programovej siete, ktorá spočíva v obmedzení rozsahu pokrytia obyvateľov Slovenskej republiky, xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxmienku rozsahu nesplnili). Účel vytvorenia programovej siete spočíva v kumulovaní prostriedkov menších vysielateľov pri vytváraní obsahu vysielaxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxdku profit poslucháči, a to v podobe kvalitnejšieho obsahu vysielania, možno konštatovať, že vytváranie programovej siete je inštitút (z hľadiska poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxv všetkých programových služieb vytvárajúcich programovú sieť).
Na základe popisu spôsobu vytvorenia spoločnej programovej siete, ktorý uviedol xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxdoch. Ďalším dôvodom má byť skutočnosť, že účastník konania na základe rozhodnutia Rady nemôže vysielať program, ktorý pôvodne šíril (DJ sety moderovxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbsahu, a to prostredníctvom vytvárania playlistu. V prípade oboch programových služieb je možné nájsť prienik v území, ktoré pokrývajú, resp. plánujx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x7.11.1989, ktoré odštartovali proces zmeny štátneho režimu v bývalej ČSSR. Predmetný program analyzoval historické udalosti, ich vývoj a dopad na súxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxne ako aktívny politik. V danom programe boli odprezentované názory prítomných hostí na konkrétnu politicko-historickú tému, ako aj komentáre a analxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrostredníctvom hostí, priamych účastníkov udalostí súvisiacich so zmenou politického režimu v bývalej ČSSR, z ktorých jeden dodnes aktívne pôsobí v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxniami, ktoré v ňom odzneli, dotkol aj aktuálnych politických tém a z toho dôvodu rozhodla, že mal charakter politickej publicistiky. Z uvedeného dôvodx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx z 9. novembra 2010:
Z definície politickej publicistiky v § 3 písm. l) ZVR vyplýva, že politickou publicistikou je program tematický spätý so spravodxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xémy. Z uvedeného je zrejmé, že sprostredkovanie názorov politikov je len jedným z príkladmo uvedených charakteristických znakov politickej publicixxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxdenie charakteru tohto programu, konkrétne pre posúdenie, či je daný program politickou publicistikou alebo nie.
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxenia kritérií podľa § 3 písm. l) ZVR. Po preskúmaní skutkového stavu danej veci Rada dospela k záveru, že obsahovou dominantou predmetného programu bolx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtované názory prítomných hostí na konkrétne politické udalosti, ich komentáre a analýzy k týmto udalostiam. Vzhľadom na uvedené Rada konštatovala, žx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxala ho v zmysle § 16 ods. 3 písm. b) ZVR.
Rozhodnutie RVR č. RL/057/2012 z 11. septembra 2012:
...v predmetnom programe boli diskutujúcimi hosťami dvxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxtolíckej univerzity v Ružomberku - Inocent Mária Szaniszlo. Diskusia bola primárne venovaná politicko-filozofickej téme - slušnosť v politike, prixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx miestom konania, celkovým charakterom a ideou diskusie.
Diskutujúci sa však vo svojich vyjadreniach dotkli, aj z dôvodu blížiacich sa volieb do NRSR xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xmunity poslancov, ktoré je jedným z politických cieľov KDH a zároveň požiadavkou protestujúcich v kauze Gorila. Predstavitelia KDH vo svojich vyjadrxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxn, čomu zodpovedal charakter jeho vyjadrení. Napriek skutočnosti, že nosnou témou programu Slušnosť v politike bola politicko-filozofická téma a dixxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx program klasifikovať ako politicko-publicistický, na vysielanie ktorého sa vzťahujú povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. b) ZVR.
DRUHÁ ČASŤ
Rxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxx xxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxiameho právneho účinku.
K odseku 3
Prostredníctvom tohto ustanovenia je, vzhľadom na absenciu špecifického ustanovenia,
de xxxxx
xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxmocí explicitne vyjadruje skutočnosť, že v regulačných vzťahoch má RVR postavenie správneho orgánu. RVR však nie je orgánom štátnej správy
per se
, keďxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxecnejšej kategórie orgánov verejnej správy. Vzhľadom na jej špecifické postavenie, ktoré nemá v právnom poriadku SR presné typové začlenenie, býva Rxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxveniam.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani;
zákon č. 343/2007 Z.z. audiovxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxak potrebné chápať ako demonštratívny, keďže zákon o vysielaní a retransmisii na iných miestach tento výpočet rozširuje. Rovnako iné zákony ustanovuxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xVR uvedených v § 5 súvisí s povinnosťami regulovaných subjektov alebo s procesmi, ktoré sú rozpracované na iných miestach v zákone o vysielaní a retranxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxtematický prehľad jednotlivých kompetencií a povinností RVR uvádzame nižšie prehľadovú tabuľku, v ktorej sú k niektorým kompetenciám a povinnostiax xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a povinnosti ďalej rozvedené. Kompetencie a povinnosti RVR, ktoré nemajú korešpondujúce ustanovenie v zákone o vysielaní a retransmisii alebo v zákoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx alebo povinnosť RVR I Korešpondujúce ustanovenia         I
I---------------------------------I--------------------------------------------I
x x x xxxx x xxxxx xx       x x xxx x xx xxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxx xx       x x x9                    I
I---------------------------------I--------------------------------------------I
I § 5 ods. 1 písm. c)       I § 61                    I
I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxx xx       x x xx xxxx xx x xx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I
I § 5 ods. 1 písm. e)       I § 48 ods. 1                I
I---------------------------------I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxx xx       x x xx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx 1 písm. i)       I § 44 ods. 2                I
I---------------------------------I--------------------------------------------I
I § 5 ods. 1 písm. k)       I § 31                    I
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxx xx       x x xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x xxxxx xx x
xxxx------------------------------I--------------------------------------------I
I § 5 ods. 1 písm. m)       I § 16 ods. 3 písm. l)            I
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxx xx       x x xxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I
I § 5 ods. 1 písm. o)       I § 28d                   I
I---------------------------------I---------------------------------xxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxx xx       x x xx xxxx xx x xx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxs. 2 písm. h)       I § 6a                    I
I---------------------------------I--------------------------------------------I
I § 5 ods. 2 písm. k)       I § 31                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxx xx       x x xx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I--------------------------------------------I
I § 5 ods. 2 písm. n)       I § 5a                    I
I---------------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x xxxxx xx       x x xx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
JUDIKATÚRA
Rozsudok NS SR z 18. mája 2011, sp. zn. 2 Sž 21/2010-27:
...argument, že odporkyňa rozhodla v rozpore so závermi konštatovanýxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxj. Dohliadať na dodržiavanie povinností ustanovených v zákone o vysielaní a retransmisii a v osobitných predpisoch, ako aj rozhodovať o uložení sankcxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxkone o vysielaní a retransmisii. Zamestnanci kancelárie Rady plnia len úlohy spojené s činnosťou Rady, ide teda o podporný aparát, do pôsobnosti ktoréxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxormatívny charakter a v žiadnom prípade nejde o formu záväzného odporúčania, ktorým by boli členovia Rady pri svojom rozhodovaní viazaní. Tieto skutoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xozhodne inak, ako sa konštatuje v monitorovacej správe, je absolútne nedôvodná. Predstava, že Rada by mala rozhodnúť v súlade so závermi správy o šetrexx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie postavenie orgánu štátnej správy s celoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxonávať svoju funkciu ako jedinú činnosť alebo ako činnosť popri pracovnom pomere, pri súčasnom dodržaní určených zákonných obmedzení.
Rada teda nie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektívneho orgánu. Vzhľadom na to, že funkcia člena Rady je verejnou funkciou a členovia Rady (okrem predsedu) ju môžu vykonávať aj popri pracovnom pxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxžitom časovom rozsahu, ako je to napríklad pri zamestnancoch iných orgánov štátnej správy s rozhodovacou právomocou zverenou im na konkrétnom úseku šxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx žalobcu) dozvedieť, ak sa tieto relevantné informácie dozvedia jej členovia. Je nesporné, že reálnou možnosťou, kedy členovia Rady získajú vedomosť x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vôľu Rady ako kolektívneho orgánu, a teda relevantne rozhodovať v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii.
Rozsudok NS SR z 29. mája 2012, sp. zn. 4 Sxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obsahuje všetky podstatné náležitosti rozhodnutia, výrok, odôvodnenie, poučenie, obsahuje označenie orgánu, ktorý ho vydal, odtlačok úradnej pečxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx010 vydal orgán, ktorý by na to nebol oprávnený. Je to rozhodnutie kolektívneho orgánu, ktoré bolo vydané v písomnej forme. Rada nie je orgánom štátnej sxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu. Členovia Rady nemajú rovnaké postavenie ako zamestnanci iných orgánov štátnej správy s rozhodovacou právomocou zverenou im na konkrétnom úseku štxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx/2010 voči žalobcovi, ktorým rozhodla, že žalobca porušil povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR za čo mu uložila sankciu - upozornenie na porušxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxci v lehote do 08.07.2010 a aby ho následne doručila účastníkovi. Na svojom zasadnutí dňa 22.6.2010 Rada zobrala na vedomie písomné znenie rozhodnutia xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x predmetnom konaní žalobcu opakovane ako to namietal žalobca v žalobe, ale na vedomie zobrala len písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktoré bolo vypracoxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xňa 18.8.2010 v písomnej forme. Rada ako kolektívny orgán v deň svojho rozhodovania nevypracováva písomné vyhotovenie rozhodnutia. Písomné vyhotovexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
Zo zákonom ustanovenej kompetencie vyplýva Rade oprávnenie posúdiť porušenie právnej povinnosti vysielateľa a na základe správnej úvahy uložiť zákxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxík správneho konania, ktorý sa mal svojím postupom dopustiť porušenia zákona, správny delikt spáchal a podmienky, za ktorých k spáchaniu deliktu došlx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb za správny delikt sa zakladá na zásade objektívnej zodpovednosti, ktorá vyplýva aj z ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii. Vo vzťahu ku skutkxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxmieňujúci záver správneho orgánu o porušení právnej povinnosti, opodstatnenosti uloženej sankcie a či Rada nevybočila pri ukladaní sankcie za porušxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxpu krajiny pôvodu odobralo národným regulátorom dohľad nad AMS šírenými na ich územie z iných členských štátov EÚ. Podľa pravidiel SoAMS môže každý nárxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm § 2 ods. 2 až 4 a § 2a (bližšie k teritoriálnej pôsobnosti zákona o vysielaní a retransmisii pozri komentár k týmto ustanoveniam). Uvedené vyplýva člexxxxx xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxských štátoch, na svojom území. Kontrola AMS spadajúceho pod jurisdikciu konkrétneho členského štátu je zároveň povinnosťou členských štátov, ktorx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xMS ustanovuje jeho právny poriadok.
SoAMS upravuje len minimálne povinnosti pre AMS pôsobiace v EÚ. Regulačné režimy vzťahujúce sa na AMS v jednotlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxiu dodržiavať.49) V praxi to znamená, že všetky AMS pôsobiace v EÚ musia dodržiavať pravidlá podľa SoAMS, ktoré sú pre všetky AMS rovnaké, a, navyše, aj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx najviac vyhovuje rozsahom svojej regulácie. Aj keď uvedené so sebou z dlhodobého hľadiska nesie isté riziko - najmä v podobe tendencie znižovania reguxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx už v ich jurisdikcii pôsobia, a strácať tak nad nimi efektívny dohľad (tzv. "race to the bottom") - v prípade služby, ktorej pôsobenie má zahŕňať trhy viaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxého a voľného trhu AMS. Usadenie prevádzkovateľa AMS v jednej členskej krajine iba z toho dôvodu, aby obišiel regulačné pravidlá inej členskej krajiny xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxádzané, zasiahnuť. Ustanovenia § 5a ZVR sú práve implementáciou týchto ustanovení s tým rozdielom, že ustanovenia v tomto paragrafe sa týkajú iba telxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x retransmisii. RVR má v takom prípade (v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR) kontaktovať členský štát s cieľom "vyriešiť problémy vyplývajúce z takxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ale vzhľadom na postavenie aktérov tejto komunikácie by nemusela spôsobovať v praxi problémy. Celkovo možno zhodnotiť, že právny rámec riešenia cezhxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xychádzajúcim z princípu krajiny pôvodu. Jedinou skutočnou výnimkou z tohto princípu je prípad (upravený v §5a ods. 3 ZVR), keď prevádzkovateľ AMS (v záxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx je služba výhradne alebo prevažne určená. Z tohto pohľadu je situácia podľa odseku 1 § 5a stále v súlade so SoAMS a ani jeden zo zúčastnených členských štxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxplnení ďalších podmienok (pozri komentár k § 5a ods. 3), nemá ako donútiť vysielateľa, ktorý vysiela na jeho území z iného členského štátu, vysielať v súxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxcii vysielať v súlade s právom iného členského štátu. Jedinou možnosťou je tak dobrovoľné prispôsobenie vysielania samotným vysielateľom.
Zaslaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxelaní a retransmisii, mohla RVR podniknúť kroky podľa § 5a ods. 3 a 4 (pozri komentár k týmto ustanoveniam). Z formálneho hľadiska tak ide o neopomenutxxxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx Aj v tomto prípade platí, že RVR síce môže takéhoto vysielateľa požiadať o zosúladenie vysielania s právnou úpravou v danom členskom štáte, ale neexistxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxransmisii, a pokiaľ nie sú naplnené kritériá podľa čl. 4 ods. 3 až 5 SoAMS, môže voči nemu RVR vynucovať výhradne povinnosti podľa tohto zákona.
Ustanxxxxxx xxx x xxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx x x xx. Explicitnú úpravu opačnej situácie zákona o vysielaní a retransmisii neobsahuje a RVR aj iné štátne orgány pri nej budú musieť postupovať priamo podľx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x § 7 až 14. Zákon o vysielaní a retransmisii implicitne predpokladá aj existenciu štatútu RVR a rokovacieho poriadku, a to konkrétne v § 5 ods. 3 písm. c), pxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xchválenie predsedovi NR SR. Priama povinnosť RVR upraviť svoju činnosť prostredníctvom štatútu a rokovacieho poriadku v zákone o vysielaní a retransxxxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxx. 2 písm. h) ZVR predkladá NR SR do 3 mesiacov od skončenia kalendárneho roka. Povinnosť vyhotovovať výročnú správu bola do zákona o vysielaní a retransxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Členstvo v rade
KOMENTÁR
K odsekom 1 až 3
Uxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxipočítať aj všeobecné obmedzenie pre verejných funkcionárov podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xýkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok."
Členovia RVR a riaditeľ kancelárie RVR sú verejnými fuxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxm na § 137 ods. 1 ZP, podľa ktorého je verejnou funkciou činnosť, o ktorej to ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný predpis. Podľa § 136 ods. 1 ZP poskxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovia inak, resp. ak sa inak nedohodnú zamestnávateľ so zamestnancom, ktorý vykonáva verejnú funkcixx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí inak.
Funkciu člena RVR je možné, s prihliadnutím na obmedzenie podľa § 7 ods. 3 písm. b), vykonávať aj popri pracovnom pomere. To však neplatí pre fuxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxočiarkou nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť.
Funkčné obdobie členov rady
KOMExxxx
x xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxť kontinuitu v činnosti RVR, ako aj menšiu koreláciu zloženia RVR s aktuálnym pomerom politických síl v NR SR. Vzhľadom na to, že voľba členov RVR v NR SR nexxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xunkčné obdobie jednotlivých členov RVR musí byť v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZVR uvedené vo výročnej správe RVR a je uvádzané aj na jej webových stránkach.xxx
xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxné absolvovanie voľby v NR SR bez ohľadu na to, či úspešný kandidát aj následne funkciu vykonáva, prípadne ju vykonáva len v časti funkčného obdobia.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxde štyroch dôvodov vymenovaných v § 9 ods. 1. Dôvody pod písmenami a) a d) sú objektívnymi skutočnosťami, nastaním ktorých zaniká aj členstvo v RVR. Vzdaxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xa to, že predseda NR SR je štatutárom NR SR, malo by stačiť doručenie oznámenia do podateľne NR SR, pričom rozhodným momentom je deň prevzatia zásielky. Tx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxivo identifikovateľný, ale nie je jasné, čo presne označuje. Teda či označuje posledný deň trvania funkčného obdobia člena RVR, čo by bol ten tradičnejxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxulácia nanešťastie smeruje skôr k druhej možnosti. Hlavnou komplikáciou, ktorú táto interpretácia so sebou prináša, je riziko spochybnenia platnosxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxvoľnej časti dňa a kým sa tak stane, dotknutému členovi stále trvá funkčné obdobie. Určite by bolo vhodnejšie, aby funkčné obdobie člena RVR zanikalo až xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xeň". S ohľadom na potenciálne problémy načrtnuté skôr však napriek gramatickému vyjadreniu zániku členstva v RVR zastávame názor, že ustanovenie § 9 oxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxtencia členstva v RVR, tak nastupuje v deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia.
Štvrtým x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xVR predpokladá predchádzajúce právne rozhodnutie (vydané na základe čl. 18 ods. 1 Volebného poriadku NR SR o voľbe a odvolávaní funkcionárov51) ). To xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x
xxxxx 2 upravuje 5 právnych dôvodov, na základe ktorých môže NR SR odvolať člena RVR. Aj keď v uvádzacej časti odseku 2 ustanovenia nie je použité slovo "môže", xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxaných dôvodoch diskrečnú právomoc. Rovnako ako pri voľbe člena RVR, aj pri odvolávaní sa postupuje podľa Volebného poriadku NR SR o voľbe a odvolávaní fxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxade nevykonávania funkcie člena RVR podľa písm. d) by malo ísť o absenciu akejkoľvek účasti na výkone právomocí RVR vymenovaných v § 5 ZVR, prípadne upraxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx Formulácia tohto ustanovenia v spojení s niektorými vágnejšími ustanoveniami Štatútu RVR predstavuje isté riziko arbitrárnosti takéhoto rozhodovxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxať ústavné limity zabezpečujúce jeho riadny priebeh.
Aj keď sa ÚS SR ústavnoprávnou povahou funkcie člena RVR nikdy nezaoberal, z jeho rozhodnutí v xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxístup k voleným a iným verejným funkciám. Funkcia člena RVR jednoznačne spĺňa základné kritérium ÚS SR na identifikáciu funkcie podľa čl. 30 ods. 4 Ústaxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxťahu k voleným a iným verejným funkciám Ústava SR v zmysle judikatúry ÚS SR priznáva. Vo vzťahu k otázke odvolávania člena RVR z funkcie je dôležitý aj prxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxie a ochranu pred protiprávnym zbavením funkcie.54)
Je nepochybné, že odvolanie člena RVR nesmie byť aktom svojvôle. Zákaz arbitrárnosti v rozhodxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx V prípade rozhodovania o odvolaní člena RVR je tento princíp ešte posilnený tým, že ide o potenciálny zásah do základného práva podľa čl. xx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xak, že zabezpečí objektivitu svojho postupu smerujúceho k ochrane alebo uplatňovaniu základného práva, ako aj objektivitu samotného rozhodovania.xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx d), musí samotnému rozhodnutiu o odvolaní predchádzať konanie, v ktorom bude preukázané, že k naplneniu týchto dôvodov objektívne došlo. Rozhodnutix x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu ÚS SR. Ten v takýchto prípadoch rešpektuje špecifická NR SR a napríklad nevyžaduje, aby bolo odôvodnenie súčasťou uznesenia prijatého v pléne. Objekxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xredkladá príslušný parlamentný výbor.56)
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxsy
zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení záxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxní v znení neskorších predpisov;
Rokovanie rady
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxocí RVR uskutočňuje predseda RVR ako jej štatutár s právomocou konať za RVR navonok (§ 11 ods. 1 ZVR). Vo všeobecnosti platí, že všetky procesné aj meritóxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo konania, ani ich výkon nie je zákonom výslovne zverený RVR ako kolektívnemu orgánu, prípadne jednotlivé procesné úkony v rámci správneho konania vykxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx
Uvedené bolo potvrdené aj v sérii prípadov, v ktorých vysielatelia napadli právomoc predsedu RVR vyžiadavať od vysielateľov záznamy vysielania bex xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxce, že ide o jednoduchý administratívny úkon bez predpísanej formy, ktorým sa neukladá vysielateľovi nová povinnosť, ale zabezpečuje sa iba výkon povxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxomenuté náležitosti autentickosti a obsahu.57)
K odseku 3
RVR je kolektívnym (kolegiálnym) správnym orgánom, jej rozhodovanie má preto isté špexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxna zaoberajúcu sa príslušnosťou správnych orgánov, pričom určenie príslušnosti kolektívnych orgánov ponecháva správny poriadok na osobitné predxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poriadku k takýmto osobitným zákonom, osobitná úprava bude mať v prípade odlišností pred všeobecnou úpravou prednosť.
Zákon o vysielaní a retranxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx explicitne § 71 ods. 1 ZVR, pričom aj taxatívne vymenúva ustanovenia, ktoré sú z aplikácie vylúčené (bližšie ku konaniu pred RVR pozri komentár k tomuto xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxadok RVR59) s tým, že pridávajú aj deklaratórne konštatovanie o záväznosti platného uznesenia pre všetkých členov RVR.
Uznesenie prijaté v súladx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxn zákonom ustanoveným spôsobom.
Hlasovanie, ktorého výsledkom nie je platné uznesenie, nespôsobuje žiadne následky, t.j. nie je záväzné ani pre čxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnesenie. V takejto situácii bude opakovanie hlasovania nutné, a to až do prijatia jedného z predpokladaných uznesení (napr. vybavenie o sťažnosti podxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xonania vo veci). V prípade, že takáto povinnosť neexistuje, môže RVR od opakovaného hlasovania upustiť.
Osobitným typom uznesenia je konečné rozhxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxôsob aj lehotu na meritórne rozhodnutie vo veci, prípadne jeho zastavenie. V takomto prípade je zrejmé, do kedy a akým spôsobom je RVR povinná rozhodnúťx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xvedená nie je a zákon ustanovuje len zánik trestnosti správneho deliktu. Aj v takomto prípade však existuje zreteľne identifikovateľná povinnosť sprxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xplnené nie sú. Táto povinnosť vychádza zo základných princípov právneho štátu, ako sú ochrana právnej istoty či právo na spravodlivý proces. V správnox xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxčného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb." Najjasnejšie je však táto povinnosť vyjadrená v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy (91) 1 o axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxie musí byť uzavreté konečným rozhodnutím. Uvedený princíp je vyvodený z čl. 6 ods. 1 EDĽP, ktorý upravuje základné povinnosti štátov vo vzťahu k právu nx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxe tajne, je voľba predsedu, resp. podpredsedu RVR. Verejnosť/tajnosť hlasovania nie je to isté ako verejnosť/neverejnosť rokovania RVR, ktoré upravxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxv sa nezaznamenáva. Pri tomto spôsobe hlasovania sa iba určí počet hlasov vo vzťahu k prijímanému uzneseniu. Pri verejnom hlasovaní hlasuje každý člen xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx pripustí verejnosť priamo do rokovacej miestnosti, alebo verejnosť rokovania zabezpečí iným spôsobom (napr. priamym zvukovým či audiovizuálnym prxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxia doložiek k licencii na digitálne vysielanie. Zákon o vysielaní a retransmisii tiež ukladá RVR zabezpečiť ochranu údajov, ak rokuje o skutočnostiacxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh informácií a ich vzťahu k predmetu prebiehajúceho konania. Pokiaľ nie je možné konkrétne chránené informácie v priebehu konania nezmieniť, bude nutxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xlatne prijaté uznesenia s hlasovaním členov RVR, okrem prípadov tajného hlasovania podľa odseku 3. Zápisnicu z rokovania musí RVR zverejniť do 5 dní od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x výnimkou skutočností" jej však nebráni zverejniť aj túto časť zápisnice. Aj v takomto prípade však RVR musí zabezpečiť, rovnako ako pri zápisnici ako cxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxn č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzťahy RVR s ostatnými orgánmi SR. Rozpočet RVR schvaľuje NR SR. Rozpočet RVR je súčasťou štátneho rozpočtu, v rámci ktorého je podpoložkou kapitoly Všexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxNTÁR
Kancelária RVR je jej výkonnou zložkou. Kancelária nemá vlastnú právnu subjektivitu a z právneho hľadiska je neoddeliteľnou zložkou RVR. Riadxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxáce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súvisiace predpisy
zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Uznesenie NS SR z 29. septembra 2011, sp. zn. 5 Sžo 28/2011:
Pokiaľ ide o postavenie a činnosť kancelárie Rady je nepochybné, že ide o fundovaný podpoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxávomocami v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii, a preto nie je relevantné, či sa o určitej skutočnosti dozvedela Kancelária Rady, ak vyhodnotenix x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx
Čo sa týka námietky žalobcu, že napadnuté rozhodnutie trpí vadou, ktorá má vplyv na jeho zákonnosť a to, že žalovaná rozhodla len o výroku a o odôvodnení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxhotovenie predmetného rozhodnutia má všetky náležitosti, ktoré má mať v zmysle správneho poriadku. Žalovaná na svojom zasadnutí prijme rozhodnutiex x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxstratívnej úlohy postupuje podľa pokynov Rady, to znamená, že do písomného vyhotovenia odôvodnenia rozhodnutia premietne výlučne tie dôvody, ktoré xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxe a nie je ani súčasťou zápisnice o hlasovaní Rady.
Rozsudok NS SR z 29. mája 2012, sp. zn. 4 Sžo 13/2012:
Členovia Rady nie sú stále prítomní v sídle Radxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxlárii Rady zverené konkrétne právomoci, medzi ktoré patrí aj vykonávanie uznesení prijatých Radou a vypracovávanie písomných rozhodnutí.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxjmä takých, ktoré sa dotýkajú práv a povinností regulovaných subjektov, však bude musieť byť súčinnosť vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxganizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy;
Sťažnosť
KOMENTÁR
Ustxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxadoch je zároveň vylúčená pôsobnosť zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Ten sa však použije v prípade, keď sťažnosť smexxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ktorá pôvodne pod konanie podľa § 14a spadala.
RVR je povinná vybaviť každú sťažnosť, ktorá bola doručená spôsobom uvedeným v odseku 1 a obsahuje nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx neopodstatnenú alebo nepreskúmateľnú. Prijatiu uznesenia o opodstatnenosti sťažnosti musí predchádzať správne konanie, keďže iba na základe neho xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxpeje k záveru, že informácie obsiahnuté v sťažnosti nenaznačujú porušenie zákona, resp. že ich nie je možné preveriť. Posledná možnosť sa najčastejšix xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxormácie, na základe ktorých vzniklo podozrenie o porušení zákona, boli RVR doručené prostredníctvom sťažnosti. RVR správne konanie začína
ex officix
x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxrávneho poriadku (k tomu pozri viac v komentári k § 71 ods. 1).60)
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
zákon č. 9/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Rozsudok KS v Bratislave z 24. septembra 2010, sp. zn. 4 S 79/2008-35:
Konanie bolo začaté z úradnej moci, samotná sťažnosť tretej osoby nie je návrhxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx NS SR z 26. februára 2014, sp. zn. 6 Sžo 23/2013:
Najvyšší súd taktiež judikoval otázky týkajúce sa posudzovania správy o šetrení sťažnosti a o výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxsobiť ani skutočnosť, že žalovaný sa nijak nevysporiadal s dokumentom o šetrení a výsledku z prešetrenia sťažnosti. Správa Kancelárie Rady o prešetrexx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti odvysielaným príspevkom, proti ktorému sťažnosť smerovala. Správa o šetrení sťažnosti a o výsledku jej prešetrenia môže byť podkladom pre začatxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxosťou Rady sa v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia s touto správou vyporiadať.
TRETIA ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV, Pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxm vysielaných programov možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach. Toto ustanovenie konkretizuje vysielateľovo právo na slobodu prejavx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxy význam. Týmto ustanovením sa však zároveň zdôrazňuje redakčná nezávislosť aj vo vzťahu k iným subjektom a je možné z neho vyvodiť aj povinnosť vysielaxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xomunikácie, špeciálne pri úprave oddelenia reklamy od redakčného obsahu (§ 34 ZVR) a v zákaze ovplyvňovania obsahu programu jeho sponzorom (§ 38 ZVR).
x xxxxxxx x x x
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x vysielateľovi.
KOMENTÁR
K odseku 1
Zákaz vysielania xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx ktorých vysielanie spadá pod jurisdikciu SR na základe § 2 ods. 3 a 4, teda subjekty, ktoré nemajú sídlo na území SR, ale patria do jej jurisdikcie na záklxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx x x5 ods. 2 viazaná na sídlo v SR (k pôsobnosti zákona o vysielaní a retransmisii pozri bližšie komentár k § 2).
V systéme analógového vysielania vysielx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxaní podľa § 24 a nasl. ZDV.
Internetové vysielanie je regulované vo výrazne nižšej miere ako vysielanie prostredníctvom ostatných druhov prenosux xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxri aj komentár k tomuto ustanoveniu). Ak by takéto vysielanie bolo šírené aj iným spôsobom, išlo by už o klasické vysielanie so všetkými regulačnými dôsxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxx ohlasovaciu povinnosť v zmysle § 63a ZVR, podľa ktorého má najneskôr v deň začatia vysielania povinnosť oznámiť RVR skutočnosti tam uvedené. V prípadex xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxrácii retransmisie a výnimkám zo zákazu podľa odseku 2 pozri komentár k § 56.
Súvisiace ustanovenia
Súvisxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení zákona č. 160/2005 Z.z.;
zákon č. 532/2010 Zxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxx xxx xxx x xednu z podústavných konkretizácií práva na informovanie štátnymi orgánmi podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy SR. Toto ustanovenie xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxťahoval aj na vysielateľov, špeciálna úprava v zákone o vysielaní a retransmisii nebola potrebná. Pôsobnosť súčasného tlačového zákona je obmedzená xxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxklaratórny charakter, keďže na vymáhanie jej plnenia nie je stanovený žiadny mechanizmus. Vzhľadom na to, že na realizáciu práva na informácie podľa čxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxické využitie.
Súvisiace predpisy
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xlobode informácií) v znení neskorších predpisov;
Ochrana zdroja a obsahu informácií
KOMENTÁR
Ustanovenie § 15c boli rovnako ako § 15b do ZVR zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hľadiska, o nový inštitút.
Inštitút ochrany zdroja zaručuje novinárom právo neprezradiť zdroj svojich informácií. Vďaka tomu podstupuje potencxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxtie informáciu poskytnúť. Ide tak o dôležitú súčasť novinárskych slobôd, ktorú ako subjektívne právo odvodené od slobody prejavu explicitne identifxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxja priznaný ústavný status62), stabilnou súčasťou mediálneho práva.
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Na jednej strane ide o posilnenie ochrany osoby, ktorá informácie vysielateľovi poskytla. Na druhej strane však ide o obmedzenie slobody prejavu médxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxmy), ktorá informáciu poskytla, a zaväzuje vysielateľa nezverejniť nielen totožnosť tejto osoby, ale ani obsah ňou poskytnutých informácií, ak by sa x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xej smrti prechádza toto právo na blízke osoby, pričom stačí písomné vyjadrenie nesúhlasu jedinej z blízkych osôb, aby takýto súhlas nebol platný. Formxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx o kolektívne označenie (všetkých) blízkych osôb ako nositeľa práva na udelenie súhlasu, čo umožňuje dve interpretácie. Buď disponuje týmto právom kaxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxhej by museli vyjadrovať svoj súhlas kolektívne. Vzhľadom na znenie druhej vety v časti za bodkočiarkou, ktorá dáva ktorejkoľvek blízkej osobe právo sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxanie samotného súhlasu. Stále však ostáva otvorená otázka, ako aktívne musí vysielateľ pristupovať k získavaniu súhlasu blízkych osôb. Bude v súlade x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxmä vzhľadom na nastavenie definície blízkej osoby v § 116 OZ, nemusí byť známy. Blízka osoba zosnulej osoby, ktorá poskytla informácie podľa odseku 1, pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxré by mohli so zverejnením totožnosti pôvodcu informácie potenciálne nesúhlasiť?
Napriek systematickému začleneniu ustanovení o ochrane zdrojx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xemá kompetenciu ich plnenie vymáhať. Ide o normy súkromného práva, ktorých porušenie môže zakladať občianskoprávnu zodpovednosť. Predpokladom tejxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx inštitútu ochrany zdroja v súčasnom európskom mediálnom práve, ktorý naznačuje výraznú mieru legitimity pripisovanú požiadavke na utajenie zdrojox xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa ustanovení o ochrane zdroja v § 15c ods. 2 ZVR (ale aj v § 4 tlačového zákona), keďže ich nejednoznačnosť znamená aj absenciu právnej istoty vysielateľx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tento problém sa zatiaľ v našom právnom prostredí xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx informácie podľa odseku 1 poskytne vysielateľovi na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vysielateľom, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xovinnosti podľa odseku 2, čiže z formálneho hľadiska by sa dalo argumentovať, že výnimka z povinnosti zachovať utajenie zdroja podľa odseku 2 sa v prípaxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxe pôsobnosti odseku 1 na spomenuté subjekty je potrebné vztiahnuť aj na výnimku podľa odseku 2.
K odseku 4
Takouto zákonnou povinnosťou je napríklax xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxkona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorý je už v súčasnosti zrušený. Podľa tohto ustanovenia boli " ... prevádzkovxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch jednotlivými kandidátmi na funkciu prezidenta na propagáciu podľa tohto zákona (§ 17), ktorú zverejnili, odvysielali alebo zhotovili." Súčasný zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx x. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)
Základné povinnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi subjektom regulácie, ktorých plnenie kontroluje RVR. Skôr ako o základné povinnosti, ako ich označuje legislatívny nadpis, ide o súbor nesúrodých pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xaloletých atď.
Pri xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xal byť však výrazne menší ako pri klasických vysielateľoch. Výsledkom je pozmenená systematika zákona, v ktorej nadobudla úprava povinností jednotlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi týkajúce sa všetkých subjektov regulácie a po nich nasleduje úprava špecifická pre jednotlivé typy regulovaných subjektov osobitne. Pri ustanovenxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxčne, pričom odseky 3, 4 a 5 riešia postupne rozsah povinností pre jednotlivé druhy regulovaných subjektov.
K odseku 1
Ustanovenia odseku 1 sú implexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa to však bude realizovať prostredníctvom ich webových stránok.
K odseku 2
K písmenu a)
Toto ustanovenie je zabezpečením realizácie sankcií podľx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenie tejto povinnosti je samostatným správnym deliktom sankcionovateľným podľa § 67 ods. 5 písm. g) pri vysielateľovi, § 67 ods. 12 písm. b) pri vysiexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x ustanoveniam § 66 až 66c.
K písmenu b)
Toto ustanovenie je implementáciou článku 8 SoAMS do právneho poriadku SR. Keďže zákon o vysielaní a retransmxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xúkromnoprávnou úpravou podľa § 58 až 64 NAZ.
K písmenu c)
Toto ustanovenie odkazuje na tzv. volebné zákony. Tie sú už v súčasnosti nahradené dvojicox xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o vysielaní a retransmisii poruší ustanovenie podľa zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani, takéto konanie predstavuje porušenie § 16 ods. 2 písmx xx xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 67 ods. 13 písm. c) v prípade AVMSnP. Za súčasného znenia zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani sa na vysielanie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxčenia hlasovania, a na AVMSnP sa vzťahuje moratórium (§ 14 ods. 1) a už spomínaný § 17.
K odseku 3
K písmenu a)
Ide o ustanovenie, ktoré má slúžiť na zabxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxii treba pod všestrannosťou informácií rozumieť "informácie zahŕňajúce viac pohľadov na prezentovaný fakt, názor aj protinázor v primeranom rozsahxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxitie príliš časté. Skúmanie vysielania celej programovej služby je časovo náročnou činnosťou a stanovovanie miery naplnenia požiadavky plurality a xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxie v požiadavke nutnosti uverejnenia rôznych názorov v rámci konkrétnej témy. Na rozdiel od požiadavky objektivity v spravodajských programoch, ktoxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxajského) programu. Postačuje, aby boli naplnené uverejnením odlišných či doplňujúcich informácií a názorov v inom programe v rámci tej istej programxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxíliš oneskorené informovanie by už nemuselo mať v zmysle naplnenia požiadavky plurality názorov a všestrannosti informácií relevantný význam.64)
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxho ustanovenia a upravuje požiadavku zabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politickopublicistických programov v rozhlasovxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxi sa však azda ani nevyskytol prípad, ktorý by takúto definíciu vyžadoval. Politická publicistika síce v zákone o vysielaní a retransmisii definovaná xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxyčajne spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje najmä komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, politické stanoviská k udalostiam a názory poxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx na to, či sú ich aktérmi politici alebo iné osoby. RVR však v minulosti zahrnula medzi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xefiníciu politickej publicistiky naplniť aj investigatívne žánre65) či za istých okolností aj dokumentárne programy.66) Z pohľadu právnej istotx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xypustením slov "zvyčajne" a "najmä" z jej definície), alebo aspoň zdržanlivejšiu rozhodovaciu prax zo strany RVR.
Z praktického hľadiska sa požiaxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxaní hostia mali v ideálnom prípade zastupovať rôzne časti politického spektra, rôzne názorové prúdy v rámci danej problematiky alebo rôzne strany konxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kresla).67) Problémom nie je, ani keď sa aktéri pluralitne zloženej diskusie vo svojich stanoviskách (a v prípadnej kritike neprítomnej strany) zhoxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvádza ako hlavné súčasti pojmu objektivita v spravodajstve nasledujúce pojmy: relevancia, transparentnosť, presnosť, vecnosť, vyváženosť, rôznxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxto kritériá vystihujú všetky zásadné aspekty spravodajstva. Aj tie však len ďalej delia pojem objektivity na menšie časti s podobne relatívnym obsahox xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxtraste s právom na slobodu prejavu vysielateľa a právom verejnosti na informácie.
Vychádzajúc z ustálených náhľadov na vzťah slobody prejavu v konxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx spravodajských programov zohrávať dvojakú úlohu. Podľa okolností môže byť argumentom v prospech presnosti sprostredkovávaných informácií, ale môxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxjného záujmu v prípadoch, v ktorých overenie presnosti získaných informácií nie je problematické. RVR napríklad riešila viacero prípadov nepresnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlateľa.70) Opačná situácia nastáva v prípade informovania o záležitostiach verejného záujmu, pri ktorých je overiteľnosť získaných informácií zlxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjadrenie priamych aktérov. Verejný záujem na sprostredkovaní takýchto informácií však môže byť tak výrazný, že za daných okolností preváži nad strikxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xdvysielaných informácií, ale skôr spôsob ich spracovania a prezentácie. A to jednak z toho dôvodu, že dokazovanie pravdivosti informácií je v podmienxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xreto, že oprava nepravdivých údajov má upravený svoj vlastný právny mechanizmus v § 21 ZVR, kde je riešenie prípadnej spornej situácie zverené všeobecxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxnaní, by musel sám preukázať pravdivosť či nepravdivosť určitých informácií či tvrdení, pokiaľ by mal na ich základe vydať rozhodnutie o porušení zákoxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx je v žiadnom ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii priznaná kompetencia skúmať okolnosti prípravy spravodajského programu.71)
V praxi prxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxstredkovane. Pokiaľ to nie je zo strany vysielateľa možné, napríklad z dôvodu, že respondent odmietol poskytnúť k danej veci stanovisko, mal by byť recxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xby boli tieto overiteľné a nedochádzalo k maskovaniu vlastných názorov redaktorov za anonymných respondentov.73) Redaktor spravodajského prograxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxi oddelenia komentárov od informácií spravodajského charakteru, ktorá je tiež súčasťou § 16 ods. 3 písm. b).74)
K písmenu c)
Vysielateľ s licenciox xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 360 dní od nadobudnutia platnosti licencie. V praxi sa často vyskytuje situácia, že žiadateľovi je pridelených spolu s udelením licencie viacero frekxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxas výberového konania sa o príslušné frekvencie uchádzali ďalšie subjekty, viacerými samostatnými rozhodnutiami, proti ktorým sa môžu neúspešní žixxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xasledujúcom po dni, v ktorom toto nadobudne právoplatnosť, začína plynúť lehota 360 dní (k právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie pozri komenxxx x x xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch ani vysielať v úplnom súlade s podmienkami uvedenými v licencii. Vysielanie však musí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa s licenčnými podmienkami, ako aj nevyužívanie pridelených frekvencií, sú však samostatnými správnymi deliktami [pozri komentár k § 16 ods. 3 písm. dxx x xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxncie ex lege.
Časť vety za bodkočiarkou komentovaného ustanovenia sa vzťahuje na situáciu, keď bolo vysielanie programovej služby zastavené v súvxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxh prípadoch ide o povinnosť RVR, v iných má RVR diskréciu (bližšie pozri komentár k týmto ustanoveniam). V každom z týchto prípadov však musí RVR začať spxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxj skutkovej podstaty, musí byť správne konanie zastavené, a to najneskôr po uplynutí objektívnej, resp. subjektívnej lehoty podľa § 64 ods. 7 (bližšix xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxm o odňatie licencie, po zastavení takéhoto konania má vysielateľ na začatie vysielania opäť lehotu 360 dní. Formulácia "v súvislosti" je vágnejšia, axx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe komplikácie. V každom prípade, ak situácia predpokladaná v druhej vete komentovaného ustanovenia nastane a kauzálna súvislosť medzi zastaveným koxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx. 2 písm. a)], dôkazné bremeno bude na strane správneho orgánu. Bude to teda RVR, ktorá bude musieť preukázať neexistenciu vysielateľom tvrdenej súvisxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa za následok zánik licencie ex lege [§ 53 písm. g)].
K písmenu d)
Povinnosť vysielateľa vysielať v súlade s udelenou licenciou sa týka najmä parametxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxri komentár k ustanoveniam § 49 ods. 5 a 6). Zákon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxaniu takýchto povinností či obmedzení ani v prípade, že sa v licencii z akéhokoľvek dôvodu ocitnú. Za nesplnenie povinnosti sa ukladá pokuta podľa § 67 oxxx x xxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx v znení neskorších predpisov (ďalej aj ,,Jazykový zákon"), ktorého účelom je ochrana slovenčiny. Tento predpis prešiel počas svojej platnosti viacexxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxnimky, vysielanie iba v štátnom jazyku. Zákon o vysielaní a retransmisii tak síce umožňoval udelenie licencie na vysielanie v akomkoľvek jazyku, každx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxti týkajúcej sa jazyka vysielania [§ 46 ods. 1 písm. n), 49 ods. 5 písm. f) ZVR] výrazne modifikovalo.
Napriek kreovaniu spoločného európskeho trhu axxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxielatelia, ktorí by svojím vysielaním chceli obsiahnuť viac krajín ako len Slovenskú republiku a z akéhokoľvek dôvodu nemali záujem o vytváranie slovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxli o licenciu na vysielanie uchádzať v krajinách, ktorých legislatíva špeciálne podmienky na jazyk vysielania nekladie. V strednej Európe preto zvykxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xúlade s pravidlami voľného pohybu služieb v Európskej únii. Po tom, ako prebehli rokovania medzi Európskou komisiou a slovenským ministerstvom kultúxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5) Od 1. januára 2013 môže byť udelená licencia na rozhlasové a televízne vysielanie v akomkoľvek vysielacom jazyku niektorej krajiny Európskej úniex xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxhujú. Takýmto spôsobom sa odstránili prekážky inojazyčných služieb vytvorené predchádzajúcou úpravou. Vysielateľ s inojazyčnou licenciou však nexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxde uzatvára slovenský televízny a rozhlasový trh len pre slovenských vysielateľov. Jedinou konšteláciou, v rámci ktorej môže vysielateľ so slovenskxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxjej programovej služby, a to aspoň v prípade televíznej programovej služby prostredníctvom titulkov.
V xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxania žiadosti o udelenie licencie na vysielanie v jazyku alebo jazykoch Európskej únie iných ako slovenčina "posudzovať a prihliadať aj na skutočnosťx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx týmto vysielaním pokryté", a v § 49 ods. 3, na základe ktorého môže RVR pri nenaplnení citovaného kritéria žiadosť zamietnuť (k tomu bližšie pozri komenxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxje v plnej miere.
Ustanovenia týkajúce sa štátneho jazyka vo vysielaní sú upravené v § 5 ods. 1 až 3 Jazykového zákona. Ten v prvom odseku ustanovuje poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby s titulkami v štátnom jazyku alebo ktorým bezprostredne predchádxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxsovej programovej služby, ktorým bezprostredne predchádza alebo po ktorých bezprostredne nasleduje ich vysielanie v štátnom jazyku a rozhlasových xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtnej menšiny vrátane podujatí v priamom prenose,
c)
rozhlasovej programovej služby Rozhlasu a televízie Slovenska určenej na vysielanie kultúrxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx diel s pôvodnými textami,
f)
rozhlasových programov Rozhlasu a televízie Slovenska v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín,
g)
axxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka,
h)
audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnostx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxodných jazykových prejavov jednotlivých osôb v jazyku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxch relácií alebo rozhlasových relácií,
j)
podujatia v priamom prenose so simultánnym tlmočením do štátneho jazyka v rámci inojazyčnej relácie.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxnosti, ktorým sa všeobecne rozumie čeština. To bolo pôvodne explicitne určené aj v zákone o používaní jazykov národnostných menšín76), v súčasnosti jx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xojem mohli spadať aj iné, napríklad slovanské jazyky.
Z uvedeného vyplýva, že jazyk spĺňajúci podmienku základnej zrozumiteľnosti má z pohľadu obxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx aj keď pomerne široko, iba konkrétne prípady jeho použitia, budú existovať situácie, v ktorých bude možnosť jeho využitia vo vysielaní minimálne sporxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aj reklamný spot je audiovizuálnym dielom v zmysle autorského zákona. Autori tohto komentára však vedia o tendencii Ministerstva kultúry SR nevzťahoxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulky.
Druhá z uvedených výnimiek, ktorá obmedzuje vysielanie inojazyčných programov s českým dabingom78) len na programy, kde bol dabing vyrxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxiny ako skôr dabingovej produkcie v slovenčine, a osobitne dabingových hercov.79)
Ustanovením, ktorého aplikácia vzbudzuje často kontroverziex xx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxčených pre národnostné menšiny, dabované do slovenčiny. Jazykový zákon detský program nijako nešpecifikuje a ani neobsahuje odkaz na iný právny predxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xyť dabované do slovenčiny alebo nesmú byť vysielané vôbec, čo spôsobuje často nespokojné reakcie verejnosti. Napriek tomu je toto ustanovenie v Jazykxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxtanovenia takým spôsobom, že z gramatického hľadiska je možná aj interpretácia, podľa ktorej by toto ustanovenie napĺňal vysielateľ aj v prípade, že ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxäznosť tohto typu dokumentu sa takáto aplikácia nedá úplne vylúčiť.82)
Samostatnou otázkou je definícia pojmu štátny jazyk a kvalitatívne požiadxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxý zákon rozoznáva aj jeho kodifikovanú podobu. Tú v zmysle § 2 ods. 2 Jazykového zákona určuje Ministerstvo kultúry SR a v súčasnosti ju, podľa dokumentx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx na používanie štátneho jazyka v Jazykovom zákone smerujú k jeho kodifikovanej podobe (§ 11). Prostredníctvom zákonného odkazu podľa § 2 ods. 3 Jazykovxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxrmatívom používania štátneho jazyka. Akékoľvek odchýlenie sa od tohto normatívu mimo zákonom povolených výnimiek môže byť teda porušením niektorej xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx umožniť, zďaleka nejde o všetky situácie, pri ktorých by bolo trestanie za nesprávne použitie slovenčiny neproporcionálne, keď už nie priamo absurdnxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxh situáciách Jazykový zákon väčšinou neaplikuje.
Za porušenie povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. g) určuje ZVR pokutu podľa § 67 ods. 2 písm. k).
K pxxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxde, že by tým došlo k narušeniu celistvosti vysielaného programu. Televízny vysielateľ musí v rámci vysielania programovej služby zabezpečiť nepretxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx môže, ale nemusí. Za porušenie § 16 ods. písm. g) určuje ZVR pre vysielateľa s licenciou a verejnoprávneho vysielateľa pokutu podľa § 67 ods. 2 písm. b) x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti rozhodnutia o udelení licencie požiadať o zapísanie vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra (k právoplatnosti rozhodnutia o udelxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxšovania inými komunikátmi však neriešil. Ustanovenie § 16 ods. 3 písm. i) bolo do zákona o vysielaní a retransmisii vložené v rámci jeho novelizácie prx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, keď ide o prerušenie programu mimoriadnym spravodajstvom. Otázkami celistvosti programu sme sa zaoberali v rámci komentáru k § 3 písm. i), ktorý obsaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xtorom uviedla: "Predmetom mimoriadneho spravodajstva sú teda také udalosti, ktoré sa stali náhle, resp. neplánovane (teda mimoriadne). Ak chce vysixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxielanie tak, aby informovaním o týchto udalostiach neprerušoval vysielanie svojich programov. Zo skôr uvedeného výkladu pojmu mimoriadne ďalej vypxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxravodajskú hodnotu. Ide teda o informácie, ktorých odvysielanie je vo verejnom záujme a sú natoľko závažné a pre spoločnosť prínosné, že odôvodňujú mixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxtu."
Na základe uvedenej charakteristiky RVR v danom prípade neuznala krátku reportáž zo spoločenského podujatia (Ples v opere), ktorou vysielatxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxlatívne odkazy k tomuto ustanoveniu demonštratívne uvádzajú zakotvenie povinnosti poskytnutia vysielacieho priestoru upravené v ústavnom zákone xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v zákone č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 261/1998 Z.z.).
S účinnosťou od 1. januára 2016 musí vysielateľ zabexxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxbezpečiť informovanosť aj tejto časti verejnosti.
K písmenu k)
Odvysielanie oznamu o porušení zákona je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxí a retransmisii upravená osobitne pre internetového vysielateľa v § 65a a ostatných vysielateľov v § 65. Aj keď to zo znenia § 16 ods. 3 písm. k) nevyplýxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxntár k týmto ustanoveniam). Kritérium primeranosti sa tak viaže skôr k rozhodnutiu RVR o odvysielaní oznamu a nerozhoduje o nej vysielateľ. Môže byť všxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x písm. k), ale v § 65 a § 65a, kde by mala byť uvedená primárne, už nie. Na požiadavku primeranosti ukladania sankcie odvysielania oznamu o porušení zákonx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xostupovať v súlade s ústavnou požiadavkou proporcionality. Za nedodržanie povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona o vysielaní a retransmisii xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtu podľa § 67 ods. 11 písm. b).
K písmenu l)
Zaznamenanie vysielania je jediným spôsobom relevantného zachytenia obsahu vysielania pre potreby výkxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx záznamu treťou osobou, napríklad sťažovateľom. Vzhľadom na problematickosť overovania autenticity záznamu vyhotoveného tretím subjektom sa však xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle kladený silný dôraz a úprava týchto povinností je predmetom pomerne bohatej judikatúry. Samotné znenie § 16 ods. 3 písm. l) prešlo počas platnosti zxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxplicitne zapracovaná lehota 15 dní na zaslanie záznamu vysielania RVR.86) Druhá z uvedených zmien reagovala na dlhodobý problém stanovenia povahy lxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxovenia § 16 ods. 3 písm. l). Pri súčasnom znení je už nepochybné, že porušením tohto ustanovenia je nielen to, že vysielateľ nezašle záznam vysielania RVx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xo v praxi znamená faktickú nemožnosť obsah záznamu (vcelku alebo sčasti) prekontrolovať, a to po zvukovej aj obrazovej stránke.
V minulosti sa vyskxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxrmu rozhodnutia. Musí k nej teda existovať uznesenie so záznamom hlasovania RVR ako kolektívneho orgánu. V danom prípade NS SR aj ÚS SR zaujali rovnaké pxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxielateľovi nová povinnosť, ale zabezpečuje sa iba výkon povinnosti ustanovenej zákonom. Na vykonanie tohto úkonu sa preto nevyžaduje žiadna osobitnx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe sa od neho očakáva".87)
K písmenám m) a o)
Tieto štatistiky sa vedú pre potreby overenia dodržiavania súvisiacich ustanovení zákona o vysielaní a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxie.
K písmenu n)
Povinnosť ustanovená v písmene n) bola do zákona o vysielaní a retransmisii zavedená s účinnosťou od 1. januára 2014.88) Zákon o vyxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxi byť vysielané takým spôsobom, že zvuková intenzita ich vysielania bola vyššia ako zvuková intenzita zložiek programovej služby vysielaných v čase pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxé prostriedky oddeľujúce reklamu a telenákup od iných zložiek programovej služby (bližšie pozri komentár k § 34 ods. 1). Táto povinnosť však mala zabráxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx n).
Predmetnou povinnosťou sa kladú podmienky na zvukovú intenzitu celej programovej služby a jej cieľom je zabezpečiť, aby všetky programové sluxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxť. Zvuková zložka programovej služby musí byť v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou Ministerstva kultúry SR č. 468/2013 Z.z. o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého bloku, zvukovo-obrazového prostriedku používaného na oddelenie vysielania reklamy a telenákupu a ostatných zložiek programovej služby, ktoré xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxálu v jeho digitálnej reprezentácii), pričom pri vysielaní samostatných reklamných šotov sa táto povinnosť vzťahuje na každý samostatne vysielaný rxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xkrem toho, okamžitá úroveň hlasitosti reklamného šotu a inej zložky programovej služby, ktorá trvá kratšie ako 30 sekúnd, nesmie presiahnuť xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx.
Uvedené požiadavky na zvukovú zložku programovej služby sa nevzťahujú na jazykovú mutáciu programovej služby89), na multimodálny prístup k proxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvukovej stope. Takisto sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu a na lokálnu televíznu programovú službu91). Pri týchto programových službácx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Keďže ide o relatívne novú povinnosť, zatiaľ neexistujú praktické skúsenosti s jej uplatňovaním.
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxzového stavu v znení neskorších predpisov;
zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 570/2005 Z.xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxvateľstva v znení neskorších predpisov;
§ 1 ods. 1, § 2 ods. 3, § 5 a § 11 zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov;
Zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxtva kultúry SR č. 468/2013 Z.z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby
JUDIKATÚRA
K odseku 2 písmenu c)
Rozhodnutix xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx
xxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxej mienky považovať akékoľvek verejné oznámenie, ktoré recipientom sprostredkováva údaje o popularite jednotlivých uchádzačov o určitú funkciu bex xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxjektu vykonávajúceho prieskum verejnej mienky, t.j. či ide o televízneho vysielateľa alebo naopak o subjekt, ktorý sa profesionálne zaoberá takouto xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné údaje spracoval a následne zverejnil, čo možno v tomto prípade považovať za spoľahlivo preukázané. Rada považuje v tejto súvislosti za irelevantnéx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zverejnenie takýchto subjektívnych alebo jednostranne zameraných údajov v čase krátko pred voľbami považuje Rada ako orgán vykonávajúci verejnú rexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxieb do orgánov samosprávy obcí. V roku 2010 sa voľby do orgánov samosprávy obcí konali 27.11.2010. Z uvedeného vyplýva, že predmetný program bol odvysixxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxej mienky najneskôr do siedmeho dňa pred dňom volieb. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že v deň odvysielania predmetného programu (22.11.2010) nebolx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx aby v stanovenom čase pred konaním volieb do orgánov samosprávy obcí nedochádzalo k ovplyvňovaniu voličov. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť, aby v daxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxograme nebolo počas celého trvania časti programu týkajúcej sa komunálnych volieb ani raz spomenuté, že informácie o možnom volebnom víťazstve M. Vašxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxetného programu vyplýva, že v celom programe tiež neodzneli žiadne informácie, z ktorých by sa dalo aspoň nepriamo vyvodiť, že predvolebné "odhady" sú xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx v danom programe dvakrát explicitne pomenoval ako "prieskumy" a raz ako "predvolebné prieskumy". Účastník konania tiež uviedol tieto informácie sloxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xe ide o predvolebné prieskumy verejnej mienky vykonané kvalifikovaným subjektom.
Rozhodnutie RVR č. RP/19/2011 z 26. apríla 2011:
Podľa § 30 ods. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx samosprávy obcí konali 27.11.2010. Z uvedeného vyplýva, že predmetný program bol odvysielaný v čase volebnej kampane.
V zmysle citovaného ustanovexxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx. 7 zákona č. 346/1990 Zb. je vysielateľ povinný zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie vysielané počas kampane boli vyvážené a nestraxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxsta Trnava žiadnym spôsobom z príspevku nevyplývala. Vyjadrenia B. Stanka sa týkali témy prezentovanej v príspevku, ktorou bola bezpečnostná situácxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxniach odporúčal riešenia na daný negatívny stav. Predmetný príspevok však bol odvysielaný počas volebnej kampane, a teda v krátkom čase pred voľbami dx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxa podstatnú časť obyvateľov. Je teda zrejmé, že značná časť obyvateľov mesta Trnava bola schopná identifikovať B. Stanka ako kandidáta na post primátoxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xhránia záujmy všetkých potenciálnych voličov. Je teda irelevantné, že osobu B. Stanka na základe predmetného príspevku nevedeli identifikovať ako kxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxka, ako aj vizuálnym zobrazením vedeli identifikovať B. Stanka ako kandidáta na primátora Trnavy práve obyvatelia mesta Trnava, a teda voliči, ktorí mxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxm vo volebnom programe B. Stanka bola bezpečnosť. Na uvedenej stránke tiež vo svojom volebnom programe explicitne uvádza, že: "Inštalovať kamery vo vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxda v rámci predmetného príspevku poskytoval takmer identické stanovisko s tým stanoviskom, ktoré k tomuto problému ponúkal v rámci svojho volebného pxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxjadruje ku skutočnostiam, ktoré sú nosnou témou jeho volebného programu, nie je možné takýto program považovať za nestranný. B. Stanko prostredníctvxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxme teda dostal príležitosť odprezentovať recipientom hlavné body svojho volebného programu, pričom žiadny iný kandidát na primátora mesta Trnava taxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xkutkového stavu, ako aj zo záznamu vysielania predmetného programu, finančnú situáciu a pozitívne výsledky, ktoré v tejto oblasti mesto za uplynulé rxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xčastník konania uvádza, že cieľom príspevku bolo objektívne poukázať na aktuálnu ekonomickú situáciu a jej porovnanie s minulým obdobím, čo dosiahol xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxväznosti na komentáre redaktora pozitívne hodnotili činnosť vedenia mesta za posledné roky, t.j. uplynulé volebné obdobie. Príspevok svojím obsahox xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuácie. Na základe skutočnosti, že v príspevku odzneli aj odpovede občanov, nemožno, podľa názoru Rady, konštatovať, že z tohto dôvodu predmetný príspxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xbjektívne, keďže sú prezentované subjektom, ktorý zastupuje vedenie mesta a tomuto vedeniu sa pripisujú spomínané úspechy. Z tohto dôvodu vyznievajx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxsti s argumentom účastníka konania, že v predmetnom príspevku sa nevyjadroval primátor ani žiadny kandidát na tento post, je potrebné poukázať na skutxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa mestského úradu prezentoval v predmetnom príspevku stanovisko mesta, teda aj stanovisko aktuálne pôsobiaceho primátora, a poukazoval na pozitívnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxa tejto obce aj vo voľbách, ktoré sa mali uskutočniť 27.11.2010, teda približne 4 dni po odvysielaní predmetného príspevku.
Rada dospela k záveru, že txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozitívny obraz o súčasnom vedení mesta, za ktorým stojí práve osoba jeho primátora. Z tohto pohľadu Rada nesúhlasí s tvrdením účastníka konania, že vyxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxvania uvedených informácií bol v rozpore s povinnosťou účastníka konania zabezpečiť vyváženosť a nestrannosť spravodajského programu najmä z dôvodxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtora, ktorý, navyše, kandidoval na post primátora aj v nastávajúcich voľbách. Rada konštatovala, že vyjadrenia prednostu mestského úradu v spojení s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxnostranne a nevyvážene.
Rozhodnutie RVR č. RL/42/2011 z 26. apríla 2011:
Predmetný príspevok bol odvysielaný v rámci programu Levočský televíznx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xagazín (LTM). Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali dňa 27.11.2010. Volebné moratórium sa podľa § 30 ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb. začína 48 hodín xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxlebného moratória.
V predmetnom príspevku sa vyjadroval (bez kladenia otázok redaktorkou) zástupca primátora mesta Levoča pán Ľubomír Vira, ktorý xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xprávy mestského majetku.
Z ustanovenia § 30 ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb. vyplýva zákaz vysielať akékoľvek informácie v čase volebného moratória v pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormácie o odpredaji zimného štadiónu v Levoči. Tieto informácie vyzneli v prospech kandidátov, ktorí opätovne kandidovali v komunálnych voľbách v mexxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nepredalo ani ho neplánuje predať, a že vynakladá maximálne úsilie na dokončenie rekonštrukcie, že sa bude snažiť v maximálnej miere dať zimný štadión xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxpiteľstvo"), resp. na post poslanca mestského zastupiteľstva a primátora mesta, boli aj viceprimátor mesta Levoča a primátor mesta Levoča.
Z informxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxie o odpredaji zimného štadióna sú klamstvá. Tieto informácie sú v neprospech kandidátov v komunálnych voľbách, ktorí podľa informácií v predmetnom pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmstvá. Pojem zneužívať znamená využiť na zlé, nečisté ciele92).Takéto informácie o kandidátoch do volieb sú jednoznačne v ich neprospech.
Podľa § 30 xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxán a nezávislých kandidátov bez ohľadu na to, či sú pravdivé. Preto odvysielanie vyjadrenia pani Lýdie Budziňákovej, vedúcej oddelenia správy mestskxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxa č. 346/1990 Zb.
Skutočnosť, že viceprimátor mesta Levoča nebol v predmetnom príspevku označený ako kandidát v komunálnych voľbách, je pre predmetnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtórium tesne predchádza voľbám, a tak v tom čase väčšina voličov vie, resp. má prehľad o tom, ktoré osoby kandidujú v komunálnych voľbách a v prípade osôbx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxáme z verejného života.
Volebné moratórium trvá 48 hodín. Je zjavné, že počas tohto obdobia je do značnej miery obmedzená sloboda prejavu a právo na prixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxpech kandidátov v komunálnych voľbách. Problematickým nie je informovanie o tom, že štadión nebol odpredaný, ale odvysielanie informácií počas volexxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nedosahuje taký stupeň naliehavosti , ktorý by opodstatňoval porušenie zákazu v § 30 ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb. Informácie odvysielané v predmetnxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx volieb.
Rozhodnutie RVR č. RL/43/2011 z 26. apríla 2011:
Predmetný príspevok bol odvysielaný v rámci programu Levočský televízny magazín dňa 22.xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xelevízny magazín (LTM). V predmetnom príspevku sa vyjadroval (bez kladenia otázok redaktorkou) zástupca primátora mesta Levoča pán Ľubomír Vira (ďaxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxníkom konania pravidelne každý deň o celej hodine. Program Levočský televízny magazín xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxané spôsobom a za okolností ako v čase mimo volebnej kampane a sú v súlade s programovou službou (čo je prípad predmetného programu), sa vzťahuje povinnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxdmetný program bol odvysielaný počas plynutia volebnej kampane (ktorá sa začína 17 dní pred samotnými voľbami a končí 48 hodín pred začatím volieb).
Axx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxravuje. Táto informácia bola potvrdená aj pani L. Budziňákovou, ktorá uviedla, že nie je evidovaná žiadosť o prevod vlastníctva zimného štadióna, čím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx k odpredaju zimného štadióna a odvysielané informácie možno považovať v tejto časti za vyvážené a nestranné.
Ako problematické však Rada vyhodnotilx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxmi obyvateľmi mesta a zneužívania témy zimného štadióna v predvolebnom boji niektorými kandidátmi. Z príspevku vyplýva, že niektorí kandidáti v komuxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxedaný. Hoci kandidáti označení ako zneužívajúci tému zimného štadióna v predvolebnom boji nie sú konkrétnejšie označení, je zrejmé, že relevantnému xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnania, išlo o citlivú tému, ktorá rezonovala a bola šírená medzi obyvateľmi mesta Levoča. Ďalej je možné túto skupinu kandidátov zúžiť aj o tých kandidáxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx že v predmetnom príspevku absentuje vyjadrenie kandidátov, ktorí pred voľbami podľa vyjadrenia primátora zneužívali tému odpredaja zimného štadióxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxrej časť kandidátov v komunálnych voľbách sú klamári šíriaci nepravdivé informácie. Odvysielanie takýchto informácií bez odvysielania reakcie týcxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxníka konania, že išlo o nepolemické vyjadrenie, ktoré si nevyžadovalo žiadne ďalšie reakcie. Viceprimátor v predmetnom príspevku uviedol, že niektoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxátov si jednoznačne vyžadovalo ich reakciu, a to aj z ohľadom na to, že k zneužívaniu témy odpredaja zimného štadióna malo podľa predmetného príspevku dxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xal predmetný príspevok spracovať tak, aby nedošlo k porušeniu zákona o vysielaní a retransmisii, teda mal odvysielať aj vyjadrenia kandidátov, ktorí xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxzpečená vyváženosť a nestrannosť tohto príspevku. Vysielateľ programovej služby je redakčne zodpovedný za obsah svojej programovej služby.
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxčína volebná kampaň 17. deň pred dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 10.11.2010 od 7:00 hod. a končí 48 hodín pred začiatkom volieb, t.j. xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xol odvysielaný počas volebnej kampane, vzťahuje sa na neho režim § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Z.z. Účastník konania txxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxlav Dunčko hovoril ako poslanec mesta Levoča, hodnotil kvalitu práce vykonanú poslancami za končiace sa volebné obdobie, pričom ju hodnotil pozitívnxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Na tieto vyjadrenia, ktoré vyznievali jednoznačne pozitívne v prospech Miroslava Vilkovského a koaličných poslancov (vrátane Miroslava Dunčka), nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xožiadavku vyváženosti a nestrannosti, a bol preto v rozpore s § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.
Napriek skutočnosti, že sa v predmetnom príspevku nevyjxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxu v meste Levoča. Z dôvodu zachovania vyváženosti a nestrannosti predmetného programu bolo preto potrebné, aby boli tieto jednostranné pozitívne vyjxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxcie.
Rozhodnutie RVR č. RP/034/2012 z 26. júna 2012:
Podľa § 24 ods. 8 zákona č. 333/2004 Z.z. sa volebná kampaň začína 21 dní pred začiatkom volieb dx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxvenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 10. marca 2012. Z uvedeného vyplýva, že predmetný program bol odvysielaný v čase volebnej kampane.
xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx x vysielanie politickej reklamy podľa odsekov 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo obdobia podľa odseku 8 a sú v súlade s programovou službou.
Podľa ustanovení zákona č. 333/2xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xe možné vysielať v čase volebnej kampane v zásade bez obmedzenia, ale aj pri vysielaní týchto programov platí § 16 ods. 3 písm. a) a b) ZVR. Pre predmet sprxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xpôsobom a za okolností ako v čase mimo volebnej kampane.
Účastník konania od 18.1.2012 podľa programovej skladby, ktorú sám zaslal Rade, skutočne v soxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx platnej programovej skladby účastník konania vysiela od 11:30 hod. do 12:00 hod. program Dobré správy.
Ako vyplýva z predmetného záznamu vysielaniax xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxbok jeho trvania, v dôsledku čoho úplne vynechal program Dobré správy a posunul približne o 13 minút začiatok vysielania nasledujúceho programu Poludxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx živý vstup z rokovania Ústrednej Rady SDKÚ-DS.
Účastník konania vo svojom stanovisku argumentuje, že program Správy je už viac ako 10 rokov vysielaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxe 30 minút (napr. aj podľa programovej skladby účastníka konania doručenej Rade 8.4.2011, ktorá bola platná až do zmeny z 18.1.2012). Účastník konania xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá obsahuje zoznam priamych prenosov v programe Správy za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012. Táto tabuľka však žiadnym spôsobom nepreukazuje, že účastnxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx x xxnej tabuľky nie je zrejmé trvanie žiadneho z uvedených živých vstupov alebo priamych prenosov a je tiež potrebné zdôrazniť, že ani v jednom z 335 prípadox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xeosvedčuje, že účastník konania vysielal aj v čase mimo volebnej kampane priame prenosy rokovania ústrednej rady jednej z hlavných politických strán x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxová beseda) vyhradené vysielanie v dňoch pondelok až piatok približne od 10:30 hod. približne do 11:30 hod. Ako vyplýva z tabuľky doručenej samotným účxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je nepochybné, že program Správy z 18.2.2012 nebol odvysielaný spôsobom a za okolností ako v čase mimo volebnej kampane určenej podľa § 24 ods. 8 zákona čx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vyplýva z predmetného záznamu vysielania, tento program obsahoval prevažne priamy prenos z rokovania Ústrednej rady politickej strany SDKÚ-DS. Hnex x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxie SDKÚ-DS klesajú na historické dná. Ako vyjsť z tohto stavu a dostať sa tam, kam SDKÚ patrí, sa dnes pokúsia a verím tomu, že nás aj presvedčia lídri našej xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxí takmer jednej hodiny.
Zo skôr citovaných vyjadrení, ako aj z celého obsahu priameho prenosu z rokovania Ústrednej rady SKDÚ-DS, jednoznačne vyplývxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxogramom podľa § 24 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z.z., keďže tieto môže vysielať iba vysielateľ na základe zákona a nemohol byť tiež programom podľa § 24 ods. 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxx012-35:
Dôkaz, ktorý predložila navrhovateľka v správnom konaní - zoznam 335 priamych prenosov, nepreukazuje skutočnosti tvrdené navrhovateľkoux x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x ani jeden z tam uvedených priamych prenosov nie je prenosom z rokovania ústrednej rady politickej strany, čo uviedla aj odporkyňa v napadnutom rozhodnxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx mala skúmať jednotlivé záznamy, najvyšší súd poukazuje práve na tú skutočnosť, že ani jeden záznam sa netýkal priameho prenosu z rokovania ústrednej rxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxi priamymi prenosmi vysielanými televíziou TA 3 a navrhovateľkou predloženým zoznamom priamych prenosov zo zasadnutia vrcholových orgánov niektorxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxnutí odporkyňa uviedla, že tabuľka (predložená v správnom konaní) neosvedčuje, že účastníčka konania vysielala aj v čase mimo volebnej kampane priamx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxosy z rokovaní ústredných rád iných politických strán, ako to bolo namietané v opravnom prostriedku.
Súdu predložený dôkaz obsahuje zoznam internetxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxje, že program Správy by bol vysielaný v súlade s § 24 ods. 10 zákona o voľbách.
Ak navrhovateľka disponovala relevantným dôkazným prostriedkom, z ktorxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxckých strán v uvedenom rozsahu a že dotknutý program Správy zároveň bol v súlade x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxúť, o čom bola v oznámení o začatí správneho konania odporkyňou poučená. Navrhovateľka v súvislosti s argumentáciou o zaužívanosti zaraďovania živýcx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx upriamuje pozornosť na tú skutočnosť, že Európsky súd pre ľudské práva judikoval, že: ,,Slobodné voľby a sloboda prejavu, najmä sloboda politickej dixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxklad ako v minulosti súd konštatoval, sloboda prejavu je jednou z ‚podmienok' nevyhnutných pre ‚zabezpečenie slobody prejavu názoru ľudu pri voľbe záxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxípad Mathieu-Mohin and Clerfayt proti Belgicku, Séria A, 1987, č. 113, s. 22, § 47). Napriek tomu za určitých okolností sa tieto práva môžu dostať do konfxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxčila sloboda prejavu názoru ľudu pri voľbe zákonodarcov [Prípad Bowman proti The United Kingdom (141/1996/762/959), s. 16, § 42].
Skutočnosť, že na zxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 16 ods. 2 písm. c) zákona, nemožno považovať za porušenie práva navrhovateľky na šírenie informácií, a tomu zodpovedajúcemu právu občanov na informáxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x programovou službou vysielateľa, za súčasného splnenia podmienky, že tieto sú vysielané spôsobom a za okolností ako v čase mimo volebnej kampane. Šírxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xaručené.
K odseku 3 písmenu a)
Rozhodnutie RVR č. RL/44/2010 z 31. augusta 2010:
Účastník konania odvysielal 21.4.2010 približne o 7:00 a 18:00 hoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Predmetom tohto programu bol spor, ktorý vznikol medzi nájomníkmi "tatrováckych" bytov a správcovskou spoločnosťou EKA, s. r. o., do riešenia ktoréxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx správcovskej spoločnosti zo strany Ľ. Jahnátka, ako aj zo strany oslovenej vlastníčky bytu.
Napriek tomu, že v príspevku odzneli pomerne vážne obvinxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnelo v rámci programovej služby. Z hľadiska dodržiavania § 16 ods. 3 písm. a) ZVR je potrebné skúmať, či bola zachovaná všestrannosť informácií a názorxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdy
ad hoc
, keďže každá téma má iný vývoj, iné časové hľadisko a najmä vyvoláva iný záujem spoločnosti.
Účastník uvádza, že s dotknutou stranou sa mu z dôvxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xanej témy. V kompetencii Rady je však posudzovať len to, čo odznelo v rámci vysielania. Keďže účastník konania vo vysielaní svojej programovej služby nxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxovej služby, Rada vyhodnotila uvedený argument účastníka konania ako irelevantný.
Účastník konania je podľa § 34 ods. 3 Správneho poriadku povinný xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxgramovej služby odvysielal vyjadrenie dotknutej strany a Rada v rámci správneho konania nezískala vedomosť o tom, že by tak urobil, Rada dospela k závexxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xotknutej strane.
Rozhodnutie RVR č. RL/51/2011 z 24. mája 2011:
Toto správne konanie bolo začaté z dôvodu, že účastník konania neposkytol priestox xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xx x xx xds. 3 písm. b) ZVR, ustanovenie § 16 ods. 3 písm. a) neukladá vysielateľom povinnosť zabezpečiť iba objektívnosť a nestrannosť, ale aj všestrannosť inxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxácie zo všetkých relevantných a dostupných zdrojov. Táto povinnosť je teda kvalitatívne prísnejšia ako povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestranxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx. b) ZVR] nevzťahuje na posudzovaný program, ale na vysielanie programovej služby ako celku a to v relevantnom časovom súvise. Keďže témou všetkých troxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxľby do orgánov samosprávy obcí sa konali dňa 27.11.2010. Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. začína volebná kampaň 17. deň predo dňom konania volieb xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm poskytnutý priestor na vyjadrenie ich názorov po voľbách, je zrejmé, že by ho už nebolo možné považovať za relevantný.
Ak xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo iných), v zmysle zachovania požiadavky všestrannosti informácií je potrebné, aby obdobný priestor na prezentovanie svojich názorov poskytol všexxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxia, že došlo k prezentácii volebných kandidátov, resp. ich názorov. Opačným výkladom by bolo možné dospieť k záveru, že každý vysielateľ sa môže rozhodxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxpak, ktorých volebných kandidátov vyhodnotí ako "nezaujímavých" a priestor vo svojom vysielaní im neposkytne. Takýto výklad, okrem toho, že nesmeruxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxo v rozpore s účelom § 16 ods. 3 písm. a) ZVR.
Ustanovenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR nevyžaduje, aby názory všetkých kandidátov odzneli v rámci jedného progxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxík konania mohol v zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb. vysielať predmetný program Téma dňa len spôsobom a za okolností, ako je tento program vysielaxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx konania mal aj pri zachovaní rovnakej periodicity programu dostatočný priestor na to, aby mohol odvysielať aj názory ostatných kandidátov na post prixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxamu vysielaného na tej istej programovej službe počas volebnej kampane.
Rozhodnutie RVR č. RL/100/2011 z 20. decembra 2011:
Účastník konania odvxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"). V predmetnom príspevku bol prezentovaný ako osoba bojujúca za ľudské a menšinové práva a toleranciu medzi národmi, politik s nadčasovými hodnotamx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvne konanie z dôvodu, že protichodné názory na jeho osobu, na jeho pôsobenie ako politika, jeho väznenie a rehabilitáciu neboli recipientom v predmetnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxranom rozsahu v iných programoch v rámci televíznej programovej služby Dvojka.
Výklad § 16 ods. 3 písm. a) ZVR nie je sporný. Z jeho znenia jednoznačne xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtku informácií, na základe ktorých si jednotlivci môžu vytvárať svoj názor. Preto z neho vyplýva pre vysielateľov povinnosť sprostredkovať vo svojicx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xúhlasiť s názorom účastníka konania, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci programovej služby dôjde práve odvysielaním programu, resp. príspevku, v ktorom sú sprxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxelané v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej súvislosti ďalšie názory a informácie k danej téme, ktoré prezentujú ostatné názorové prúdy.
Na zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x primeranom rozsahu, v opačnom prípade by niektoré (preferované) názory mohli byť vďaka väčšiemu priestoru, ktorý by im bol vo vysielaní venovaný, uprxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xds. 3 písm. a) ZVR stala iba formálna povinnosť zabezpečujúca, aby iné názory odzneli, nie však aby dostala verejnosť možnosť vytvoriť si na základe spxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx uvedeného, pre dodržanie povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. a) ZVR je ďalej nevyhnutné posudzovať relevantnú časovú súvislosť, teda v akom časovom rozxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxogramovej služby v relevantnej časovej súvislosti a v primeranom rozsahu prezentáciu ďalších názorov k téme obsiahnutej v posudzovanom príspevku, bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxal aj ďalšie názory a informácie o osobe Jánoša Esterházyho, tieto informácie neboli sprostredkované v primeranom rozsahu.
Informovanie verejnostx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na jeho existenciu, resp. ju ohrozovali, prispievanie do diskusie ohľadom tohto procesu a týchto osôb, nesporne patrí medzi základné úlohy verejnoprxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xosudzovaná zvolená téma a nie je v ňom ani spochybňovaná povinnosť účastníka konania sprostredkovať vo svojom vysielaní vyjadrenia osôb, ktoré hodnoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxé zo skôr uvedeného, ako aj z oznámenia o začatí správneho konania, účastník konania pri plnení týchto svojich povinností musí dodržiavať povinnosť poxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxo pôsobenie.
Rada po posúdení skôr popísaných a priblížených príspevkov dospela k záveru, že hoci obsahujú rôzne názory a postoje na osobu Jánosa Estexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx priestoru ako jeho odporcovia (osoby, ktoré jeho pôsobenie ako politika hodnotia negatívne, nestotožňujú sa s hodnotami, ktoré presadzoval, resp. nxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), Gyôrgy Major (označil ho za bojovníka za práva Maďarov a Slovákov), Zoltán Balassa (poukázal na príhovor Jánosa Esterházyho Horthymu v Košiciach, kxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxitovaný). Osoby s opačným názorom na Jánosa Esterházyho dostali v tomto príspevku nepomerne menší priestor (jeden vyjadrujúci sa vyslovil poľutovanxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxsudzovanom príspevku sa v prospech Jánosa Esterházyho vyjadrovali Imre Molnár (Jánosa Esterházyho vníma ako nasledovaniahodný príklad), Pál Csáky xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xtoré bol odsúdený). Za martýra označila Jánosa Esterházyho (pre jeho boj za kresťanské hodnoty, ľudské a menšinové práva a úprimnú toleranciu medzi náxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx1 sa v prospech Jánosa Esterházyho vyjadroval Attila Šimon (uviedol, že maďarská historiografia sa zhoduje v tom, že obvinenia, pre ktoré bol odsúdenýx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxklade k jeho tvrdeniam boli vyjadrenia Ondreja Podolca.
Z uvedeného vyplýva, že pozitívne vyjadrenia na osobu Jánosa Esterházyho a jeho pôsobenie akx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxotený jednoznačne pozitívne a ani odvysielaním ďalších dvoch príspevkov o tomto kontroverznom politikovi neboli sprostredkované v primeranom rozsxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxivými príspevkami venovanými Jánosovi Esterházymu uplynul dlhší časový úsek, Rada pri posudzovaní zachovania všestrannosti informácií a názorovex xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxtorických osobnostiach je posudzovanie časovej súvislosti menej striktné ako pri informovaní o aktuálnych kauzách, ktoré sa rýchlo vyvíjajú, a pretx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxby existuje viacero subjektov (iných ako účastníkom konania oslovené osoby), ktoré sa predmetnou kauzou zaoberali a mohli by ju divákovi priblížiť z pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxie vo vysielaní programovej služby potvrdzuje aj skutočnosť, že samotná Generálna prokuratúra SR z vlastného podnetu poskytla po odvysielaní predmexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Dvojka ako jeden z postojov k danej kauze, opačný ako tie prezentované hosťami predmetného vydania programu Večer pod lampou, navyše, poskytnutý vierxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxajú, že došlo k justičnému omylu, ako aj z pohľadu oficiálneho vyšetrovania a argumentácie súdu v odsudzujúcich rozsudkoch, nebola dostačujúca. Diváx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxho relevantného subjektu s cieľom prezentovať ho v inom vydaní programu Večer pod lampou, či v inom programe vysielanom v rámci programovej služby Dvojxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xitlivej téme a byť priamo konfrontovaní s ľuďmi, ktorí na základe ich svedeckých výpovedí boli odsúdení na trest odňatia slobody. Rada zastáva názor, žx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxnie pripraviť a zabezpečiť, aby v rámci programovej služby Dvojka v primeranej časovej nadväznosti a v primeranom rozsahu bola divákovi prezentovaná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtníka konania bola o to žiadúcejšia, že štyria z prítomných hostí boli odsúdení.
Prítomnosť odsúdených v type diskusie s otvoreným koncom, akým je proxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx Cieľom účastníka konania bolo podľa názoru Rady prezentovať verejnosti výpovede odsúdených a poukázať tak na nejednoznačnosť daného prípadu najmä z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetrovania a celého procesu bolo potrebné za ich prítomnosti komentovať, oponovať im a aj v rámci programu dopĺňať. Činnosť moderátora programu bolx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxých tak samostatne, bez akéhokoľvek zásahu alebo usmernenia moderátora prezentoval svoj pohľad na vyšetrovanie a súdny proces. Moderátor vyjadrenix xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx, nestranný, nezaujatý pohľad na kauzu, a teda program z hľadiska prezentovania všestrannosti informácií a názorovej plurality nevyvažoval.
Keďže xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx konania odvysielal v rámci programovej služby Dvojka v súvislosti s kauzou Cervanová informácie, ktoré by svojím obsahom aj rozsahom vyvažovali názoxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxx xx 1.1.2011 do 5.9.2011 nezaznamenala v rámci monitorovaných programov (O 5 minút 12, Reportéri, Komentáre, Správy STV) také informácie a v takom rozsahxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci vysielanej programovej služby. Informácie súvisiace s kauzou Cervanová boli obsiahnuté len v spravodajskom programe Správy STV. Dňa 17.2.20xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xži s výsledkom, že s vraždou nemajú nič spoločné. Program Správy STV zo dňa 6.6.2011 sa okrajovo týkal kauzy Cervanová, keď bolo spomenuté meno sudcu angxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Cervanová okrajovo spomenutá v programe Správy STV v príspevku Jednoznačnejší zákon, ktorý informoval o možnej zmene zákonných pravidiel komentovaxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xúvislosti s aktuálnymi udalosťami v rámci programovej služby Dvojka v minimálnom rozsahu, okrajovo. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxx vo svojich odsudzujúcich rozsudkoch v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať, že zabezpečil v rámci vysielanej programovej služby všestrannosť ixxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxnenie a v zmysle § 34 ods. 3 citovaného zákona má povinnosť navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Pokiaľ účastník konania odvysxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxjadrenia odvysielané v napadnutom programe, mal možnosť Radu o tejto skutočnosti v rámci správneho konania informovať.
Rozhodnutie RVR č. RL/65/xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnkrétnych aspektov tohto komplexného problému, ako napríklad samotné zadefinovanie čiernej stavby - každá stavba, pri ktorej dôjde k porušeniu stavxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zo strany stavebníka (prieťahy v konaní, možnosť dodatočnej legalizácie stavby v kombinácii s nízkymi pokutami), analýza, akým spôsobom je možné týxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xtavebníka, zvýšenie pokút) atď.
Ako však vyplýva z oznámenia o začatí správneho konania, uvedené konanie bolo začaté z dôvodu, že v programe boli viacxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xámci programu nebol týmto osobám poskytnutý priestor na vyjadrenie a ich stanovisko nezaznelo ani sprostredkovane.
Nie je teda podstatné, či sa účasxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxsku (hoci neuviedol konkrétne programy), ale je podstatné, či účastník konania zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu aj v prípade xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxil iba na všeobecné tvrdenie, že sa venoval problematike čiernych stavieb aj v iných programoch v rámci svojej programovej služby, pričom však neuviedxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxadne programy, ktoré by sa venovali konkrétne prípadom - dom prezidentovho xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nie je objektívne možný, pričom Rada v oznámení o začatí správneho konania jednoznačne oboznámila účastníka konania o tom, čo je predmetom správneho kxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe, a teda bol povinný uviesť prípadné programy, ktoré sa venovali konkrétne prípadom - dom prezidentovho synax xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxk konania sa v rámci svojej programovej služby Jednotka v relevantnej časovej súvislosti s programom Zočivoči z 15.5.2012 nevenoval predmetným prípaxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh prezentované samotným moderátorom programu. Je teda zrejmé, že v tomto prípade nešlo o informácie alebo skutočnosti, ktoré vyplynuli priamo z debatx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxlovil domnienky, z ktorých vyplývali voči dotknutým osobám pomerne vážne obvinenia. Napriek všetkým týmto skutočnostiam účastník konania nesprostxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xiskutujúcich je zrejmé, že ideológiou gender, ktorú jednomyseľne odsúdili a kritike ktorej bola celá relácia venovaná, mali na mysli predovšetkým prxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxecnosti teóriu, podľa ktorej biologické pohlavie človeka nemusí nevyhnutne súvisieť s jeho sociálnou úlohou, ktorú tomuto pohlaviu spoločnosť prisxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxbezpečenstvo s prislúchajúcimi dopadmi na ľudí, deti a pod.
...v rámci posudzovanej relácie zazneli iba jednostranné názory, prostredníctvom ktorxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aj samotného moderátora relácie, opakovane vyplynulo, že názor prezentovaný v rámci relácie je "správny", "zdravý" a "prirodzený", pričom ideológix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxretizovanej loby, manipulujúcej verejnú mienku a pretláčajúcej rodovú rovnosť v rámci verejného a politického života, proti ktorej sa je, podľa ich nxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxej rovnosti v chápaní, v akom sa prezentovala v programe U Nikodéma, existuje relevantná časť verejnosti/zástupcov verejnej moci, ktorá k danej problxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxený. Do diskusie sa mali možnosť zapojiť aj diváci prostredníctvom SMS alebo emailov. Moderátorom vybrané a prečítané reakcie či otázky sa však vo väčšxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxej rovine, pričom nedošlo ani k priamej citácii z prípadných oficiálnych dokumentov. Diskutujúci neustále pripomínali, že cieľom ideológie rodovej xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxder ideológie v podaní účastníkov diskusie označiť za démonizáciu predmetnej témy. Z diskusie nijak nevyplynulo, že gender problematika v ponímaní sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxgie.
Pre dodržanie povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. a) ZVR je nevyhnutné posudzovať relevantnú časovú súvislosť, teda v akom časovom rozmedzí sú proxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xeboli recipientmi vnímané izolovane, ale ako jeden celok. Pri príliš veľkom časovom odstupe medzi sprostredkúvanými informáciami nemožno uvažovať x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aby si mohli vytvoriť na danú problematiku objektivizovaný názor. Z tohto dôvodu Rada zvlášť upozornila účastníka konania na skutočnosť, že v čase prixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodovej rovnosti v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej súvislosti v iných programoch v rámci ponúkanej televíznej programovej služby. Na tejto xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxnu nič, čo by vyvrátilo predmetné podozrenie z porušenia zákona.
Rozhodnutie RVR č. RL/009/2014 z 28. januára 2014:
V predmetnom príspevku "Stopkx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Juraja Rizmana (riaditeľ Greenpeace Slovensko), spochybňujúce strategický význam projektu. Za názory z opačného spektra možno považovať vyjadrenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxinič, poslankyne MsZ (UDO). Sprostredkované názory oponentov sa však, s výnimkou stručného a neurčitého vyjadrenia K. Augustinič, týkali výlučne hoxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xďalej len "MHSR"ˇ), v príspevku bolo citované vyjadrenie hovorcu o odmietnutí komentovať uznesenie zastupiteľstva k trasovaniu ropovodu, vzhľadom xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxčenia ropovodu.
V tejto súvislosti Rada vykonala monitoring vysielania programovej služby TV BRATISLAVA s cieľom preskúmať, v akom rozsahu vysielaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxkt trasovania ropovodu cez mesto bol v rámci programovej služby vysielateľa prezentovaný vo výraznej miere zo strany jeho odporcov, t.j. v duchu jeho exxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsterstva životného prostredia alebo nezávislého odborníka. xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo informáciami nedisponuje.
Projekt trasovania ropovodu cez mesto bol v rámci programovej služby účastníka konania prezentovaný vo výraznej miere xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxi, ktorá projekt realizuje, prípadne Ministerstva životného prostredia alebo nezávislého odborníka.
Na druhej strane treba, podľa názoru Rady, zoxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx výhradný vlastník spoločnosti Transpetrol a väčšinový akcionár rakúskej spoločnosti BSP Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH), ktoré sa však podľa xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxlania účastníka konania) nekomentovať. Z odvysielaných informácií na predmetnú tému však táto skutočnosť nijak nevyplynula, účastník konania v rámxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdu a argumentov v prospech alternatívy navrhovanej štátu. Ako vyplýva zo záznamu vysielania, jediná otázka, ktorú podľa odvysielaných informácií (cxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ropovodu, nie otázky ropovodu ako takého či environmentálnych aspektov projektu všeobecne. Pokiaľ ide o skutočnosť, že moderátor Rastislav Iliev v pxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxvrhoval trasovanie cez Bratislavu. Uvažuje sa aj o tom karpatskom variante, ten by bol omnoho drahší", Rada si dovoľuje upozorniť, že ani toto sprostrexxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx/2014 zo 7. októbra 2014:
Účastník konania odvysielal 24.4.2014 približne o 21:52 hod. na televíznej programovej službe Jednotka v rámci programu Rexxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxíkom, resp. časti vlastníkov, sa nedarilo zmeniť pôvodného správcu vybraného developerom. Druhou rovinou príspevku bolo informovanie o konkrétnycx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xríslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ako aj na kritiku konania konkrétnej správcovskej spoloxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xégého správcovská a.s. bola založená na viacerých bodoch. Konkrétne išlo o: náznaky personálneho prepojenia s developerom projektu, nespokojnosť s xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxá/nulová komunikácia správcu s vlastníkmi, neexistencia zmluvy o nájme pre správcu, ktorý má kanceláriu v bytovom dome, nevybavené reklamácie, nefuxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx ich preukázania predstavovali niekoľkonásobné flagrantné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx správneho konania v prejednávanej veci nebolo skúmať opodstatnenosť námietok vznesených voči predmetnej správcovskej spoločnosti. Predmetom tohxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby. V konkrétnom prípade teda išlo o to, či sa dotknutá strana, spoločnosť Jégého správcovská a.s., mohxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xde bol tento program odvysielaný.
Ako vyplýva z obsahu príspevku a z tvrdenia účastníka konania, dotknutá správcovská spoločnosť sa ku kritike vyjadxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxnovisko dotknutej strany, zobrazené v celom rozsahu. Ako bolo uvedené skôr, autorka sa v príspevku venovala tomuto stanovisku iba niekoľko sekúnd.
Pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx programy, v ktorých sú sprostredkované rôzne názory na určitú tému, vysielané. Relevantná časová súvislosť má zabezpečiť, aby odvysielané informácxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvať o splnení povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu, keďže by nebol naplnený účel tejto povinnosti informovať recipiexxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia v písomnom oznámení o začatí správneho konania na skutočnosť, že v čase prijatia uznesenia o začatí správneho konania nezistila nič, čo by nasvedčoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxgramoch v rámci ponúkanej televíznej programovej služby. Na tejto skutočnosti sa nič nezmenilo ani po vyjadrení účastníka konania, t.j. samotný účasxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx15 z 27. januára 2015:
Účastník konania odvysielal 18.7.2014 približne o 17.00 hod. na rozhlasovej programovej službe L-Rádio v rámci programu Regióx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxvoru vyplýva, že investor projektu pán Fogaš je v dlhodobom konflikte s vedením mesta, stavebným úradom mesta Liptovský Mikuláš ohľadom územného rozhxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx plánu, a zároveň namieta voči práci stavebného úradu a jeho konkrétnym pracovníčkam.
Z citovaných vyjadrení, ako aj z prepisu/popisu skutkového staxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnia mesta Liptovský Mikuláš a príslušného stavebného úradu na skôr uvedené skutočnosti, pričom Rada nemá vedomosť o tom, že vysielateľ sprostredkovax xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxnych dôvodoch, prečo takýmito informáciami nedisponuje.
Ak sa poskytne priestor na vyjadrenie určitého názoru vo veci, ktorá je predmetom širšej dixxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxnia prvého predmetného vyjadrenia.
Charakter uvedenej povinnosti, zakotvenej v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR, vzťahujúcej sa na programovú službu ako celoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnom Fogašom. Ako totiž vyplýva zo skôr uvedeného, reakciu mesta bolo na účel objektivizácie rozhovoru s pánom Fogašom možné priniesť v relevantnej časxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtiky postupu orgánu verejnej moci, t.j. v tomto konkrétnom prípade stavebného úradu, zároveň je však potrebné konštatovať, že z hľadiska zákonnej povxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxádzaná skutočnosť, že mesto Liptovský Mikuláš, čiže dotknutý stavebný úrad, nepožiadalo účastníka konania o možnosť reagovať.
Rozhodnutie RVR čx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxatej, v ktorom sa k téme "Obmedzuje samospráva pitie alkoholu na verejných priestranstvách nezákonne?" vyjadrili hostia Vladimír Bajan, podpredsedx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmátora Bratislavy. Ako je zrejmé zo zloženia hostí, títo boli z jedného záujmového spektra a prezentovali danú problematiku z hľadiska samospráv, zamxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxaxe.
Prezentovaná problematika, ktorou je obmedzenie konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti prostredníctvom všeobecne záväzných nariaxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxadrení jednoznačne dotkli nielen konkrétne uvedených občanov, ale pokiaľ ide o predmetnú problematiku, jednostranne a negatívne zhodnotili aj pôsoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx možné považovať za natoľko závažné, že vyžadovali reakciu, resp. stanovisko dotknutých subjektov. Pokiaľ sa totiž ponechali bez sprostredkovania pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxôvodne kladú cielené a účelové obštrukcie voči konaniu samosprávy. Negatívne hodnotenie prokuratúry, ako prekážky pri ochrane obyvateľov zo strany xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxci programovej služby TV BRATISLAVA.
K odseku 3 písm. b)
Rozsudok NS SR z 29. mája 2012, xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xrvej ruky sú špecifické tým, že neslúžia ako aréna pre konfrontáciu protichodných, z logiky veci antagonistických verejno-politických perspektív, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxjú politici a v piatok nezávislí publicisti. Úloha dramaturga relácie spočíva, okrem iného, v zabezpečení takej zostavy hostí, aká vo svetle ich doterxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xomentátorov a nie za účasti politických predstaviteľov. Právo na slobodu prejavu obsiahnuté v článku 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a záklaxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxce.
Úloha moderátora je v predmetnom programe nepochybne dôležitá pri usmerňovaní samotného priebehu diskusie a v prípade potreby je jeho úlohou upoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnievajúce kriticky s názormi a argumentmi druhej strany. Z obsahu stavu veci tak, ako vyplýva zo zvukového záznamu programu, je, podľa názoru senátu odxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xojmy objektívnosť a nestrannosť nie sú v zákone definované a nemajú ani žiadnu inú všeobecne akceptovanú definíciu. Tieto pojmy nie je možné explicitnx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxoby, ktoré dostanú v konkrétnom príspevku priestor na vyjadrenie. Niektoré vyjadrenia môžu mať samé osebe neutrálny charakter, pričom tie isté vyjadxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xa aj hostia pozvaní do relácie vyjadrovali kriticky, neznamená to, že táto kritika nebola konštruktívna a objektívna. Skutočnosť, že program obsahujx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xx12, sp. zn. 3 Sžo 33/2012:
Odvysielaná správa informovala o stiahnutí A. Belousovovej z kandidátky SNS. V rámci tejto správy redaktor sprostredkoval xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxy, teda ako prostriedok na biznis." Uvedená správa tak okrem informovania verejnosti o stiahnutí A. Belousovovej z kandidátky SNS obsahovala aj jej krxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxru A. Belousovovej, vysielateľ tak nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť spravodajského príspevku. V tomto prípade nie je dôležité, akým spôsobox xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxu vysielateľa túto skutočnosť v rámci odvysielaného príspevku uviesť. Rozhodujúcou skutočnosťou je, že príspevok bol odvysielaný v rámci spravodajxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xozsudok NS SR z 30. januára 2013, sp. zn. 6 Sžo 19/2012:
Pokiaľ žalobca namietal v žalobe, ako aj v odvolaní, že žalovaný vec nesprávne právne posúdil v mexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxu, že odvysielaním predmetného programu nezabezpečil jeho nestrannosť a objektívnosť, keď nezabezpečil vyjadrenie, resp. jeho sprostredkovanie zx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xolitológov odzneli kriticky k osobe R. Fica, preto ak mal predmetný program charakter spravodajského charakteru, bolo povinnosťou vysielateľa zabexxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xxxx x xxsm. b) ZVR, keďže nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť vysielaného spravodajského programu. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxie alebo jeho sprostredkovanie kritizovanej osoby. Z uvedených dôvodov sa senát odvolacieho súdu nestotožnil s tvrdeniami namietanými žalobcom, že xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxočnosť, že program obsahuje aj kritické názory neznamená, že by bola recipientovi upretá možnosť vytvoriť si vlastný úsudok o diskutovanej téme, sa jaxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx kritériá - relevancia, transparentnosť, presnosť, úplnosť, vecnosť, vyváženosť, rôznorodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, osvojenie si pozície xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Sú tiež súladné s výkladom týchto pojmov v odbornej literatúre - výkladových slovníkoch. Vzhľadom na zákonné vymedzenie povinností vysielateľa všeoxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xým naplniť všeobecné zákonné definície konkrétnym obsahom. S ohľadom na obsah pojmov objektívnosť a nestrannosť, žalovaný správne vyhodnotil posudxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xe odvysielaný príspevok nebol objektívny a nestranný, preto bolo namieste využiť zákonné obmedzenie slobody prejavu v zmysle §16 ods. 3 písm. b) ZVR. Nx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxlaných informácií. Žalobca v podanom odvolaní uviedol, že recipient si vie vyhodnotiť, či určitá informácia bola, alebo nebola objektívna a nie je úloxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxcipient mohol slobodne rozhodnúť a utvoriť si názor, potrebuje mať prístup k viacerým názorom a nielen k jednostranne poňatým príspevkom, v ktorých by xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xko aj z Rezolúcie 428 (1970) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Žalovaný v napadnutom rozhodnutí žiadnym spôsobom nezasahuje do techniky ani foxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť vysielaných programov však spočíva na vysielateľovi.
Rozhodnutie RVR č. RL/020/2013 zo 7. mája 2013:
Z vyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxským olympijským výborom (ďalej aj ,,SOV") ministerstvom školstva, resp. poukázať na to, že SOV využíva dotácie zo štátneho rozpočtu, a je verejný záuxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Cibulkovej ako výletníčky, táto informácia slúži len ako úvod k problematike použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Redaktor v súvislosti s proxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxúčtovaní použitej dotácie.
Podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxerstva školstva, týkajúcich sa financovania športu v roku 2012, bola SOV naozaj poskytnutá dotácia od ministerstva školstva vo výške takmer 364 000 eux xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe bilancovaniu výkonov slovenských športovcov na OH v Londýne 2012, ale použitiu prostriedkov, ktoré SOV mala na zabezpečenie účasti na tejto olympiáxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxo to spochybňované ani účastníkmi tlačovej besedy, bolo legitímnym verejným záujmom informovať, ako bolo s týmito prostriedkami naložené.
Redaktox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxužitiu finančných prostriedkov od štátu vyjadril tak, že použitie prostriedkov získaných od štátu má byť vydokladované až k 15.2.2013. Redaktor v príxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx x prostriedkov zo štátneho rozpočtu, preto bude o to zaujímavejšie, ako boli prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na zabezpečenie účasti SR na OH Lonxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxede) o účasti ďalších šesťdesiatich piatich osôb na OH Londýn 2012 (väčšinou funkcionárov jednotlivých zväzov), ktorí nepatrili do realizačných tímxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxiedol, že každý klub získal za odmenu možnosť vyslať jedného človeka. Jozef Liba doplnil, že to nie je nič nezvyčajné, nič, čo by sa dialo nelegálne.
Je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxého postupu pri čerpaní týchto prostriedkov a tento priestor podľa svojho uváženia aj využili.
Jedinou problematickou črtou druhého príspevku sú koxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorú SOV dostalo za zabezpečenie olympiády v Londýne vo výške takmer 364 tisíc eur."; "...Bude preto zaujímavé vidieť, na čo teda boli prostriedky zo slxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xalšia skupina šesťdesiatich piatich šťastlivcov. ..."; "
Summa summarum
všetko je alebo bude v poriadku. Pripravovaná koncepcia športov, najmä novx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxto komentatívnych vyjadrení nebolo oddelené od spravodajského obsahu príspevku.
Podľa § 16 ods. 3 písm. b) ZVR je vysielateľ programovej služby povxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxstrannosť spravodajských programov. Uvedené obmedzenie vylučuje najmä uvádzanie hodnotiacich komentárov a názorov, ktoré menia spravodajskú podxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxformácií, a ktoré zároveň majú potenciál ovplyvňovať význam konečnej informácie.
Hodnotiaci komentár ohľadom možnej straty pamäte nadväzuje na zjxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxedal. Hoci v prípade Františka Chmelára nejde o politika, resp. verejného činiteľa, zo svojej pozície prezidenta SOV, ktorý je podľa stanov SOV zárovex xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxru kritiky ako bežný občan. Nemožno preto uprieť opodstatnenosť kritike jeho protirečivých vyjadrení, resp. jeho osoby v tomto smere.
Tvrdenie redaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxrmácií Rada nepovažovala za problematické. Dotácia od štátu pre SOV mala z pohľadu občanov signifikantnú hodnotu. Je preto zrejmý verejný záujem na rixxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ktoré boli vybraté na základe neznámeho kľúča (na ktorého uvedení je zrejmý verejný záujem) a ktorých účasť bola hradená z nekonkretizovaných zdrojoxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxe, ale o všeobecnom záujme, ktorý je v danom prípade nepopierateľný.
Rozporuplné vyjadrenie Františka Chmelára využil redaktor, keď uvádza, že "zosxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxu a irónie. V kontexte s odvysielanými informáciami je zrejmé, že redaktor sa dotkol otázky transparentnosti použitia zdrojov zo štátneho rozpočtu.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx aj nie, František Chmelár má v zálohe pripravené definitívne riešenie". Ide o komentatívne vyjadrenia s nádychom sarkazmu smerujúce proti aktivitám xxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormácií a dospela k záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že tieto hodnotiace komentáre mali špekulatívny nádych, mali tendenciu podsúvať recipientom zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ich odvysielanie bolo v rozpore s § 16 ods. 3 písm. b) ZVR. Odvysielanie týchto informácií nebolo potrebné pre informovanie verejnosti o otázkach týkaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxali oporu v odvysielaných spravodajských informáciách.
Vo vyjadrení účastníka konania sa ďalej uvádza: "Pripúšťam, že s odstupom času sám vnímam záxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx samostatný výrok. Nepovažujem sa za necitlivého človeka a v žiadnom prípade som nemal v úmysle znevážiť alebo uraziť ktoréhokoľvek bývalého olympionxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxadrenia účastníka konania vyplýva, že sám vníma svoj výrok ako emotívny a nie spravodajský. Poukazuje však tiež na potrebu jeho vnímania v kontexte s osxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxámky a špekulácie.
Hoci nie každé hodnotenie v rámci spravodajského príspevku je možné označiť za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, uvedené komentatíxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch komentárov do spravodajského príspevku nebola zabezpečená jeho nestrannosť a vyváženosť, čo viedlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. b) ZVR.
Redaktor pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xbjektívne a podložené overiteľnými skutočnosťami a dokumentmi. Zároveň som pritom rešpektoval názorovú pluralitu a svoje informácie som formou otáxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx skôr, problematickým nie je neposkytnutie priestoru na vyjadrenie dotknutým osobám, ale odvysielanie hodnotiacich komentárov. Rada nespochybňujxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxo nespochybňuje, že na informovaní o použití dotácií zo štátneho rozpočtu je vysoký verejný záujem.
Použitie hodnotiacich komentárov je však podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxi stránenia. Takto má byť recipientom poskytnutá možnosť vytvoriť si vlastný názor. Hodnotenie zo strany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnosť. Práve pre tieto skutočnosti Rada posudzovala, či hodnotiace komentáre podsúvajú recipientom také skutočnosti, ktoré z odvysielaných informáxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxriť, že strata pamäte nenastane po podrobnom vyúčtovaní dotácie z ministerstva"; "
Summa summarum
všetko je alebo bude v poriadku"; "Pripravovaná koxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtívne riešenie" menili podstatu a výpovednú hodnotu spravodajských informácií a mali ironizujúci, zosmiešňujúci charakter.
Účastník konania vo sxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ďalší priebeh tlačovej besedy, ktorá bola predmetom príspevku, kde malo dôjsť k situácii, keď sa vedúci výpravy na OH Londýn 2012 začal pýtať otázky redxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxah. Skutočnosti uvádzané redaktorom neboli obsahom posudzovaného programu. Postoj SOV k osobe redaktora nie je relevantný a nezbavuje účastníka konxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxskať vyjadrenia SOV k použitiu finančných prostriedkov, keďže v odvysielanom príspevku tieto tvrdenia nie sú nijak rozoberané. Príspevok sa obmedzuxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní. Ak účastník konania poukazuje na to, ako SOV deklaruje transparentnosť, ale nedodržiava ju, keďže nemá záujem poskytnúť mu informácie o svojom hosxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Vo vyjadrení účastníka konania sú ďalej priblížené oba zoznamy osôb, ktoré mu mala poskytnúť SOV na základe žiadosti (otázky na SOV sú prílohou jeho vyxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo SOV, otázky, ktoré boli SOV adresované a čiastkové odpovede SOV, ktoré však nedávali odpoveď na základné otázky nakladania s finančnými prostriedkaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe, ktoré však neboli obsiahnuté v príspevku. Ak mal účastník konania tieto informácie k dispozícii a ak ich považoval za významné, mohol o nich verejnosx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xvojom vyjadrení približuje ďalej skutočnosti, ktoré nastali po odvysielaní príspevku, útoky na jeho osobu zo strany SOV, snahu o získanie informácií x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx irelevantné. Skutočnosti, ktoré nastali po odvysielaní príspevku, nemôžu mať vplyv na jeho hodnotenie.
Rozhodnutie xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx svojej programovej službe Rádio Slovensko program Rádiožurnál, v rámci ktorého bol odvysielaný príspevok Tepelné hospodárstvo v Liptovskom Mikuláxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xákona o vysielaní a retransmisii účastníkom konania. V predmetnom príspevku odzneli, okrem iného, informácie o tom, že bývalé vedenie mesta, konkrétxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k čomu sa vtedajšia opozícia postavila kriticky. Po tom, ako sa primátorom mesta stal Alexander Slafkovský (SDKÚ - DS, SaS, KDH) však nastala iniciatíxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxchl, zástupca spoločnosti LMT, a.s., ktorá je na základe prenájmu súčasným prevádzkovateľom a zároveň záujemcom o kúpu majetku mesta, a poslanec mestxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxia mesta zatiaľ nechcel vyjadriť. Za jeho éry však mestskú energetiku získala spoločnosť, ktorej väčšinovým vlastníkom je schránková firma v Bratislxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxrenia, ktoré zámer súčasného vedenia mesta o faktickej privatizácii tepelnej energetiky v Liptovskom Mikuláši hodnotia výlučne kladne, a to najmä s oxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xšak zrejmé, že uvedená problematika je v rámci komunálnej politiky v Liptovskom Mikuláši široko diskutovanou, a teda ide o jednu z aktuálnych spoločenxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxhu samotného príspevku, navyše, vyplýva, že rozhodnutie predchádzajúceho vedenia mesta týkajúce sa prenájmu tepelnej energetiky bolo poznačené týxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxu nevýhodnosť predmetnej transakcie. Potenciálne dotknutým subjektom, ktorý sa k tomuto tvrdeniu mohol a mal vyjadriť, resp. ktorého stanovisko k prxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx-SD, ktoré spochybňovaný prenájom odsúhlasilo.
Na základe § 5 ods. 1 písm. g) v spojení s § 16 ods. 3 písm. b) ZVR bola Rada povinná preskúmať, či odvysixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xestrannosti podstatný obsah a charakter sprostredkovaných informácií, teda aj to, či odvysielanými informáciami, podanými či už redaktorom alebo oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx účastníka konania, ako aj zo samotného príspevku, autor príspevku M. Velecký oslovil z dotknutých osôb iba bývalého primátora Liptovského Mikuláša Jxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xkutočnosť, že "bývalý primátor Ján Blcháč je dnes poslancom mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš, a zároveň xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxe však p. Blcháč nevyužil a k zámeru mesta sa nechcel vyjadriť". V tomto ohľade treba konštatovať, že iniciatíva autora príspevku zameraná na získanie sxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxný, na vyvážených informáciách založený úsudok, čo je však potrebné zdôrazniť, iba pokiaľ ide o aktuálny zámer mesta predať tepelnú energetiku v Liptoxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxitou dostatočné na zabezpečenie objektívnosti a nestrannosti spravodajského príspevku.
Účastník konania zdôraznil skutočnosť, že bývalý primátxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od toho, že táto informácia, ktorá nemusí byť recipientom známa, nebola v skúmanom príspevku prezentovaná, je potrebné konštatovať, že v systéme zastxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xod názor predsedu ich poslaneckého klubu. Z tohto dôvodu Rada zastáva názor, že z príspevku nie je zrejmá snaha vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxíspevku M. Velecký sa po predbežnom odmietnutí J. Blcháča neusiloval získať stanovisko iných poslancov mestského zastupiteľstva za stranu SMER-SD, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx. V tejto súvislosti dáva Rada do pozornosti svoju ustálenú a judikatúrou potvrdenú rozhodovaciu prax, v súlade s ktorou, ak nie je možné zabezpečiť objxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programu iným vhodným spôsobom. Poskytnúť relevantný priestor na vyjadrenie druhej strane je len jedným zo spôsobov, ako možno zabezpečiť vyvážené ixxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxstí.
Ako bolo naznačené skôr, skúmaný príspevok informoval recipientov o zámere vedenia mesta predať technické zariadenie na výrobu tepla v Liptovsxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx súkromnej spoločnosti. Nevýhodnosť prenájmu, na ktoré príspevok týmto spôsobom poukazuje, vyplýva aj z vyjadrenia poslanca mestského zastupiteľsxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, ktoré nastali v minulosti a mesto sa opäť stáva spolupodielnikom, keď to poviem tak laicky, na teple v Liptovskom Mikuláši". Ako však vyplýva z príspevxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xevyplýva, že J. Blcháč dostal priestor vyjadriť sa aj k samotným tvrdeniam spochybňujúcim prenájom tepelnej energetiky v Liptovskom Mikuláši, ktorý xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxevku, ako aj z vyjadrenia účastníka konania je zrejmé, že autor príspevku položil J. Blcháčovi výlučne otázku smerujúcu k zisteniu jeho stanoviska k akxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxžania objektívnosti a nestrannosti..." v tomto prípade relevantná, keďže predmetom otázky adresovanej J. Blcháčovi bol súčasný zámer mesta a nie možxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnej energetiky na základe rozhodnutia predchádzajúcej väčšiny v mestskom zastupiteľstve, vedenej stranou SMER-SD. Absencia stanoviska predchádzxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutie koalície vedenej stranou SMER-SD, týkajúcim sa prenájmu tepelnej infraštruktúry má, podľa názoru Rady, za následok názorovú nevyváženosť skúxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovanú objektívnosť a nestrannosť, a to jednak tým, že dostatočným spôsobom neposkytol priestor na vyjadrenie strane s odlišným názorom na danú tému, rxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xedení mesta nijako nekonfrontoval. Iniciatíva redaktora M. Veleckého smerujúca k získaniu stanoviska dotknutej strany, t.j. J. Blcháča, resp. straxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxjako netýkala sporného obsahu odvysielaného príspevku, ktorý sa týkal rozhodnutia predchádzajúceho vedenia mesta.
Ako podporný argument je, okrex xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xaslal autor príspevku, a ktorý tak však nie je možné považovať za vyjadrenie účastníka konania, je zrejmé, že J. Blcháč tak urobil preto, lebo o zámere vexxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxku, do akej miery si účastníkom konania deklarovaná aktuálnosť informácie vyžadovala okamžité odvysielanie príspevku, resp. či autor príspevku nepxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxov mesta na odôvodnenie obsahu príspevku ako celku.
Rozsudok KS v Bratislave z 15. októbra 2013, sp. zn. 5 S 164/2012-105:
Žalobcovi bola rozhodnutxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxbezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistických programov. Podľa uvedeného rozhodnutia žalobca 1.1.2010 približne o 12:12 hod. odxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxentovali jednostranný pohľad na politické a spoločenské udalosti týkajúce sa vzniku samostatnej Slovenskej republiky, pričom účastník konania nepxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxstrannosti uvedeného programu.
Súd po vypočutí záznamu tejto relácie a oboznámením sa s administratívnym spisom žalovanej dospel k záveru, že žalobxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxeli negatívne voči politickým predstaviteľom presadzujúcim vznik samostatnej Slovenskej xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmerňovať diskusiu, upozorniť diskutujúcich v prípade, že ich vyjadrenia smerovali voči konkrétnym subjektom či osobám, ktoré neboli prítomné v štúdxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x Českou republikou iný názor a mali tiež dôvody pre tento názor. Rozdelenie ČSFR je aj politickou témou a politické aspekty tohto rozdelenia boli spomenxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxpiny podporujúcej vznik samostatnej Slovenskej republiky k predmetnej problematike, a preto predmetný program pred jeho hodnotením ako celku nepôsxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlovaného zrušil z dôvodu nedostatočne zisteného stavu, argumentujúc, poukazom na prostriedky súkromnoprávnej ochrany cti či dobrej povesti fyzickxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alebo právnickej osobe, ktorá sa cíti odvysielaným spravodajstvom rozhlasového média dotknutá na svojich právach a podá podnet žalovanému na začatix xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiálom slúžiacim na tvorbu príspevku a tiež podnetom na konanie, keď nevyhodnotil ani skutočnosť, že dotknutej osobe dal žalobca priestor na vyjadrenixx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxený skutkový stav. Krajský súd mal za to, že pokiaľ žalovaný posudzoval predmetný príspevok odvysielaný žalobcom z hľadiska kritérií pravdivosti, nexxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxvdivo a neobjektívne informovať a na tento účel vykonať prípadne aj dokazovanie, pričom jeho výsledok by mal porovnať s obsahom príspevku, ktorý žalobxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xnformáciu, mal vykonať také dôkazy, ktoré by takýto záver odôvodňovali s poukazom na to, že skutkový stav však nebolo potrebné doplniť vo vzťahu k výsluxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxadne doloží dôkazmi, môže túto objektivizovanú skutočnosť porovnať s obsahom spravodajského príspevku žalobcu a urobiť právny záver.
S uvedenou koxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxudzovaní porušenia zákonnej povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3, písm. b) ZVR je to, čo bolo vysielateľom odvysielané, dôkazom čoho je záznam z vysielxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi a skutočnosti, ktoré nastali po ňom alebo pred ním, sú pre takéto posúdenie právne bezvýznamné. Súd prvého stupňa takýto právny záver aj ustálil v obdoxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx rozsudku prvostupňový súd odklonil nielen od právneho názoru už judikovaného najvyšším súdom, ale xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxušenia právnej povinnosti vysielateľom potrebné vykonať aj ďalšie dôkazy.
Rozsudok KS v Bratislave z 20. júna 2014, sp. zn. 4 S 161/2012-49:
V súvixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx zákonom, keďže žalobca nesie za obsah svojho vysielania objektívnu zodpovednosť a posudzovaným skutkovým stavom, ktorým došlo k naplneniu skutkovex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxsielané, teda relevantný skutkový stav, žalovaný zistil dostačujúco a celkom presne, keďže ho zistil priamo zo záznamu predmetného vysielania žalobxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx relevantného skutkového stavu bez právneho významu. Zo záznamu na DVD nosiči bol vyhotovený prepis/popis skutkového stavu, ktorý bol žalobcovi doruxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zisteniu skutkového stavu, keďže tento bol zistený úplne presne. Žalovaný tiež správne poukázal na to, že predmetom dokazovania sú všetky skutočnostxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxtnej veci.
Podľa názoru súdu nedošlo ani k porušeniu § 3 ods. 2, § 32 ods. 1 a 2, § 33 ods. 1 a 2 správneho poriadku, keďže žalovaný postupoval v konaní v úzkxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxďže si zaobstaral potrebný podklad pre rozhodnutie - záznam vysielania žalobcu uložený na DVD nosiči. Vykonávanie dôkazov, navyše, patrí správnemu oxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxbo nadbytočných, je oprávnený rozhodnúť, že takéto navrhované dôkazy netreba vykonať. Žalobca navrhoval vykonať dôkaz - svedeckú výpoveď redaktorax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxl k zisteniu skutkového stavu, pričom aj v samotnej žalobe iba uviedol, že podstata vykonania tohto dôkazu spočívala v potrebe zistiť, za akých okolnosxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxe overené, či bol poskytnutý priestor druhej strane na vyjadrenie, či sa druhá strana vyjadrila tak, ako sa vyjadrila. Aj podľa názoru súdu by výpoveď svxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ktorý by hoci aj potvrdil, že sa žalobca snažil o spojenie s dotknutými policajtmi, že žiadal o relevantné stanovisko k incidentu, by nezmenila objektíxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strany nebol objektívny a nestranný. Žalovaný teda dôvodne odmietol xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtkový stav je obsah televízneho vysielania, a ak by sa aj svedeckou výpoveďou preukázali aktivity žalobcu smerom ku kompetentným osobám majúcim relevxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxsti uviesť v rámci vysielania príspevku tak, aby z neho jasne vyplývalo, že priestor na vyjadrenie bol poskytnutý obom stranám a nielen jednej strane. Sxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxá strana nechcela vyjadriť, nemožno považovať za objektívne a vyvážené.
Súd odmieta aj tvrdenia žalobcu, že by žalovaný porušil svojím konaním Ústavx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxnom prípade § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ktoré ukladá vysielateľovi povinnosť pri šírení informácií v spravodajskom programe zabezpečiť ich objektívnosť x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informácií. Cieľom je teda práve ochrana diváka, ktorý má právo na objektívne a nestranné informácie, a nie ochrana len jednej zo zúčastnených strán taxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xázory a hodnotiace úsudky (aj iných osôb, respektíve redaktorov a moderátorov). Odvysielal hodnotiace úsudky negatívne vo vzťahu k zásahu policajtox x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxa povinný. Odvysielaná relácia nebola vysielaná naživo, a preto žalobca vedel, aké názory v príspevku odvysiela a mal dostatok časového priestoru posxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxdikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý vyslovil názor, že občanom ako pasívnym recipientom informácií musí byť umožnené prijímať rozmanitx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xobí demokratickú spoločnosť demokratickou (Prípad Cetin a ostatní proti Turecku, sťažnosť č. 40153/98 a 40160/98, bod 64). Žalovaný napokon správne xxxxxxxx xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxt a nezávislosť tlače a ostatných masmédií, bod 3.
Rozsudok KS v Bratislave zo 4. júna 2014, sp. zn. 2 S 178/2012-58:
Pojmy objektívnosť, nestrannosxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxtých pojmov. Platí zásada, že je vo výlučnej kompetencii správneho orgánu v procese aplikácie práva, aby obsah takýchto neurčitých pojmov sám vymedzixx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xplnosť, vecnosť, vyváženosť, rôznorodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, osvojenie si pozície odstupu a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx navyše, vytvára neoprávnenú cenzúru v tzv. politicko-publicistických programoch, súd sa plne stotožnil s argumentáciou žalovaného vyjadrenou v jexx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx odôvodnil žalovaný v napadnutom rozhodnutí, a tým potvrdzoval správnosť rozhodnutia žalovaného. Dostatočne zreteľne oddeliť názory a hodnotiace kxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programov a politicko-publicistických programov. Takúto požiadavku smerom k vysielateľovi nemožno považovať za protiústavnú. Práve naopak, v demxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxde je § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ktorý ukladá vysielateľovi povinnosť pri šírení informácií v spravodajskom programe zabezpečiť ich objektívnosť a nestrxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxácií. Cieľom je práve ochrana diváka, ktorý má právo na objektívne a nestranné informácie. Právo verejnosti na pluralitné informácie v médiách vyplývx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzmanité informácie, aby si spomedzi nich mohli vybrať a utvoriť si pre danú otázku svoj vlastný názor, pričom práve pluralita myšlienok a informácií je xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xx xxxx xxxxxx, že vysielateľ koná v súlade so zákonom (skôr spomínaným ustanovením), len pokiaľ zabezpečí objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxrakteru. Takéto oddelenie by malo byť zrejmé, pričom nie je prípustná polemika, či priemerný recipient vyrozumie, čo sa mu ponúka ako informácia spravxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxívne a nestranné informácie, ktoré pre vysielateľa znamená povinnosť toto právo neporušiť a zabezpečiť vo vysielaní programovej služby všestrannosx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxobcom odvysielaný bez oddelenia názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru. Ako vyplýva z opisu relevantnej časti oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxvzájom prelínali. Opísaným spôsobom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti v žalobcom odvysielanom spravodajskom programe, teda k poxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvodajstva či politickej publicistiky z hľadiska objektívnosti a nestrannosti ako kritérií v zákone bližšie nešpecifikovaných je predmetom správnexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Súdu teda neprislúcha, aby vlastnou úvahou nahrádzal diskrečné oprávnenie správneho orgánu v otázke naplnenix xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xe vo výlučnej kompetencii správneho orgánu v procese aplikácie práva, aby vymedzil ich obsah. Práve z dôvodu neurčitosti (nie nepresnosti) právnej úpxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxvinnosť, prikloniť sa k jednému z viacerých tvrdení a iné odmietnuť, a to všetko za použitia zásad logického myslenia. Takýto postup žalovaného však nexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxovaného o kontrolu a autoritatívne silové obmedzovanie šírenia názorov a informácií. Súd poukazuje na to, že žalobcovi bola uložená najmiernejšia moxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xa formovanie rámca právne nezávadného postupu dotknutých subjektov (žalobcu) v rámci ich príslušnej činnosti vysielateľov v zmysle zákona o vysielaxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxávny. Nestrannosť a objektívnosť v publicistických programoch je zabezpečovaná ustálenou praxou Rady, ktorá dbá na dodržiavanie pravidla, aby bola xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotknutej osoby. Ide pritom o všeobecnú zásadu objektívnosti označovanú aj ako "
audiatur et altera pars
" (nech je vypočutá aj druhá strana). V danom prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxne. Ide pritom o vitálnu zásadu objektívnosti, ktorej narušenie môže byť v budúcnosti vysielateľmi zneužité. Najvyšší súd rozhodnutie Rady považuje xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxtýka a neplní funkciu k už odvysielanému programu, ale k druhovo rovnakým programom do budúcnosti. Týmto postupom Rada dáva na vedomie, že do budúcnostx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxtembra 2014, sp. zn. 5 S 186/2013-89:
Súd sa nestotožnil s názorom žalobkyne, že ide o pokračujúci správny delikt tak, ako to uviedla v žalobe, v ktorej pxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx dal za pravdu žalovanej a citácii rozsudku NS SR, sp. zn. 3 SŽ 41/2011, kde sa hovorí, že skutočnosť, že páchateľ porušil tú istú povinnosť, nestačí na vyhxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávnou úvahou, preto musí posúdiť všetky okolnosti daného prípadu, teda každý prípad posudzovať individuálne. Konania, pri posúdení ktorých musí žalxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxastkové útoky len z dôvodu, že napĺňajú skutkovú podstatu toho istého správne deliktu. V danom prípade každé konanie predstavovalo osobitný a hlavne oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xzhľadom na charakter uloženej sankcie znevýhodnená tým, že jej za jednotlivé správne delikty boli uložené štyri samostatné sankcie upozornenia za poxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx žalobkyne, že žalovaná pochybila pri posudzovaní naplnenia kritéria podľa čl. 26 ods. 4 Ústavy SR. Žalovaná skúmala obsah napadnutého príspevku, a to xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxia. V danom prípade je aplikácia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR obmedzujúcich slobodu prejavu vzhľadom na uvedený skutkový stav nepochybnx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxných v spravodajských programoch a oddelenia vlastných hodnotiacich komentárov zakotvená v ustanoveniach zákona o vysielaní a retransmisii vychádxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnosti odohrávajúce sa okolo neho. Sloboda prejavu je v tomto prípade obmedzená práve z dôvodu a v záujme zachovania objektívnosti prezentovaných infoxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxjúceho spravodajské informácie sa vyžaduje, aby sa v rámci prezentácie spravodajsky relevantných faktov zdržal akýchkoľvek komentárov, hodnotení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxave po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že žalovaný v dostatočnej miere zistil skutkový stav veci, na ktorý správne aplikoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmálne ani obsahové nedostatky, je riadne odôvodnené a vychádza zo skutkového stavu zisteného podľa ustanovení správneho poriadku. Súd je toho názorux xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytované nezaujaté a objektívne informácie a aby sa v rámci prezentácie spravodajsky relevantných faktov zdržal akýchkoľvek komentárov, hodnotxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxsexualita v škole, ktorý informoval o chystanej reforme školského plánu v Nemecku vo veci zavedenia problematiky homosexuality do školských osnov, axx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x krajine sa diskutuje o tom, či by mala byť homosexualita školským predmetom. V Stuttgarte vyvolala táto téma poriadne vášne."
Redaktor: "Matematikax xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxci s transparentmi. Definitívne rozhodnutie zatiaľ v krajine nepadlo."
Ako bolo uvedené, predmetný príspevok informoval o zavedení nového školskéxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxažuje o zavedení tohto predmetu v celom Nemecku, pričom v skutočnosti sa problematika reformy školských plánov ako celku v tejto súvislosti týka len spxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxorodosti do vyučovania najmä v medzipredmetovom prepojení - teda ako súčasť vyučovacích tém vo viacerých predmetoch94), nie vo vytvorení samostatnéxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcia tých, ktorí navrhované zmeny v školstve podporujú95).
Rada zastáva názor, že sa nie je možné plne stotožniť s tvrdeniami účastníka konania. Pokiax xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxment, že pojem "krajina" odkazoval na spolkovú krajinu Baden-Württemberg je podľa Rady zavádzajúci. Pokiaľ ide o samotný názov predmetu, skutočnostxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", pričom túto informáciu zároveň potvrdzuje vyjadrenie redaktora, ktorý homosexualitu zaraďuje ku skupine vyučovacích predmetov: "Matematika, cxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxálnej rôznorodosti do vyučovania najmä v medzipredmetovom prepojení - teda ako súčasť vyučovacích tém vo viacerých predmetoch, nie vo vytvorení samoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxné považovať aj vyjadrenie "zatiaľ čo niektorým sa takýto rozvrh páči, tisíckam rodičov prekáža.", keďže podľa informácií uvedených v tlači sa k danej xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmonštrantov.
V tejto súvislosti Rada pripomína, že jedným z kritérií objektivity spravodajstva je, okrem iného, aj presnosť - správa má obsahovať faxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxorého sa vyskytli hneď tri sporné body, Rada usudzuje, že zo strany účastníka konania došlo k nepresnému informovaniu ohľadom uvedenej problematiky s xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxyhnutné aby sa vyjadroval stručne a pritom výstižne, a to tak, aby za krátky čas stihol vyjadriť podstatu témy a podať o nej korektnú informáciu". Z dôvodxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxuje pochybnosť o spoločenskej relevancii prezentovanej témy. Predmetná téma týkajúca sa homosexuality a práv LGBTI komunity vo všeobecnosti je vo vexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxrebné uviesť, že zaradenie otázok súvisiacich s homosexualitou do školských osnov, bez ohľadu na konkrétnu formu tohto zaradenia, predstavuje v rámcx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxmá nijaký záujem ani právo zasahovať do redakčnej nezávislosti účastníka konania. Je v plnej dispozícii vysielateľa, aby sa rozhodol, o ktorých správxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh informácií. Rozhodnutie odvysielať určitú správu vo forme krátkeho, niekoľkosekundového príspevku, nezbavuje vysielateľa uvedenej zákonnej poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxok zodpovedal všetkým relevantným požiadavkám objektívnosti a nestrannosti. Inak povedané, samotný význam informovania divákov o spoločensky relxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxských programov, pričom je nepochybné, že dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou objektívneho a nestranného informovania je presnosť, s akou sa informxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxacerých aspektov týkajúcich sa predmetnej témy, neznamená, že verejný záujem na informovaní prevažuje nad zákonnou povinnosťou vysielateľa zachovxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxrejňovaní správy o reforme učebných osnov v spolkovej krajine Baden-Württemberg v súvislosti so zapracovaním sexuálnej rôznorodosti do vyučovania xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pôsobil spôsobom svojho spracovania zavádzajúco a nezmyselne. Prezentované informácie boli zjednodušené a "zatraktívnené" natoľko, že výsledný dxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx je a ani nemôže byť zasahovanie do redakčnej nezávislosti vysielateľa, v prejednávanej veci však niet pochýb o tom, že aj v rámci flashovej správy bolo mxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxík konania v danej veci nezachoval objektívnosť a nestrannosť posudzovaného príspevku. Sloboda prejavu vysielateľa sa v dôsledku miery nepresnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxej správy, ktorá je v nepriamej úmere s významom zverejňovanej správy (čím je miera nepresnosti vyššia, tým je záujem na zverejnení takejto správy nižšxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nestrannosti bola v tomto prípade nesporná, pričom nepresnosti, ktorých sa účastník konania dopustil, nemožno ospravedlniť formou, prostredníctvxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxx x xxxxrmáciu o osvojení detí britským homosexuálnym párom, v predmetnom príspevku, okrem iného, odznelo:
Moderátorka: "Dve malé deti odobraté slovenskýx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxportér: "Keď sme prvýkrát informovali o tomto prípade ešte v januári minulého roku, nikto netušil, že to zájde tak ďaleko. Dvoch slovenských rómskych cxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx tak ďaleko" možno vnímať ako vyjadrenie názoru moderátora, resp. reportéra. V kontexte situácie, keď bola rodičom súdnym rozhodnutím odňatá starostxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxveru, že spojenie uvedených subjektívnych názorov s informáciami spravodajského charakteru nebolo vzhľadom na závažné následky prinášaných inforxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtských orgánov verejnej moci v príspevku odznelo:
Reportér: "Morálnou podporou je pre rodinu aj občianske združenie Deti patria rodičom. Tvrdí, že txx xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxchodu."
Na základe § 5 ods. 1 písm. g) v spojení s § 16 ods. 3 písm. b) ZVR je Rada povinná preskúmať, či odvysielaný program spĺňal požiadavku objektívnxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxrostredkovaných informácií, teda aj to, či odvysielanými informáciami, podanými či už redaktorom alebo oslovenou osobou, dotknutá strana dostala pxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xie sú v zákone o vysielaní a retransmisii a ani v súvisiacich normatívnych právnych aktoch bližšie špecifikované alebo definované, a teda spadajú do kaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxh obsah.
Za hlavné kritériá objektivity sa vo všeobecnosti považujú: relevancia, transparentnosť, presnosť, úplnosť, vecnosť, vyváženosť, rôznoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxo je zrejmé, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxné súdne konania iniciujú. Niet pochýb o tom, že uvedené tvrdenia, resp. obvinenia z xenofóbie britských úradov sú závažného charakteru a vyžadovali sx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxvku je však zjavné, že účastník konania nielen že neposkytol orgánom Veľkej Británie priestor na vyjadrenie k vzneseným obvineniam, ale stanovisko brxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxkom, že celý príspevok vyznieva jednoznačne kriticky voči britskému orgánu sociálnej starostlivosti (tzv. "sociálke"), a to na základe ničím nepodlxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxjú na základe príslušných zákonných ustanovení svojej krajiny a hoci ich postup v predmetnom konaní môže byť poznačený vadami, v žiadnom prípade by nemxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xávažné a expresívne obvinenia smerujúce voči britským orgánom, nijakým spôsobom nezaoberal prípadným legálnym základom konania príslušného orgánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxiska povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. b) ZVR.
Cieľom tohto správneho konania v nijakom prípade nie je a ani nemôže byť zasahovanie do redakčnej nezávisxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxosti sa výrazným spôsobom dotkli týchto orgánov, resp. orgánov verejnej moci vo Veľkej Británii všeobecne, a to bez toho, aby bol v rámci daného programx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx veci nezachoval objektívnosť a nestrannosť programu Veľké Noviny z 26.5.2014, čím porušil § 16 ods. 3 písm. b) ZVR.
Pri posudzovaní opodstatnenosti zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxečenie objektívnych a nestranných spravodajských informácií) neprimerane prísna. Vzhľadom na význam chráneného záujmu a charakter uloženej sankcxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa účastníka konania] je Rada toho názoru, že zásah do slobody prejavu v danom prípade nie je neprimeraný. Takáto forma sankcie nekladie dôraz na represíxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxtatuje, že zákonný zásah do slobody prejavu účastníka konania je úplne minimálny a vzhľadom na chránený záujem nevyhnutný.
Rozhodnutie RVR č. RO/0xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxnych vyznamenaní. V rámci tejto kritiky boli použité hodnotenia o "pochybnej minulosti" alebo "kontroverznej osobnosti" viacerých nositeľov vyznaxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xiacero smrteľných incidentov ... Šedivý figuruje aj v oznámení za zločiny spáchané na hraniciach, ktoré podal na generálnu prokuratúru Ústav pamäti nxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxec, podozrivý zo sexuálneho obťažovania študentiek, autor súsošia Klementa Gottwalda Tibor Bártfay, ale aj herečka Eva Kristínová, ktorá pravidelnx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxná s pochybnou minulosťou" (na záver moderátorkinho vstupu, ktorým príspevok uviedla), či "medzi vyznamenanými je viacero kontroverzných osobnostxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xe vysielateľ v dôsledku uvedených skutočností nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.
Z citovaných vyjadrení je zrejméx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxným "žurnalistickým skratkám", keď všeobecne známe objektívne fakty spojili bez akéhokoľvek relevantného spresnenia s ocenenými osobnosťami. Nosxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení ako podozriví z obzvlášť závažných trestných činov (za ktoré neboli nielenže odsúdení, ale ani trestne stíhaní). Iní spomenutí laureáti boli spocxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxké názory, ktoré tak boli v príspevku jednostranne označené ako pochybné (Tibor Bartfay, Eva Kristínová, Jozef Bob).
Rada sa s citovanými tvrdeniami xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxne subjektívnym hodnotením autora príspevku, ku ktorému sa, navyše, zainteresované osoby nedostali možnosť vyjadriť. Spomínané vyjadrenie hovorcx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxom na cieľ a rozsah príspevku by mohlo byť problematické poskytnúť dostatočný priestor každému spomenutému laureátovi, faktom ostáva, že autor príspxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxných dôvodov Rada dospela k záveru, že spomenutí laureáti sa stali dotknutou stranou príspevku. Pri vyjadreniach o spornej minulosti či kontroverznoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xivákovi tak boli faktické informácie podané výrokmi, ktoré zároveň obsahovali aj subjektívne hodnotiace komentáre. Zo znenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranám, v súlade so záverom vysloveným Najvyšším súdom SR v rozhodnutí, sp. zn. 3 Sžo 63/2012: "Na to, aby sa recipient mohol slobodne rozhodnúť a utvorxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtupné objektívne informácie k danej téme." dospela Rada k záveru, že keďže v príspevku absentovalo vyjadrenie dotknutých osôb k relevantným tvrdeniaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtredkovaných informácií slobodne vlastný názor k diskutovanej téme.
Pokiaľ ide o prezentáciu hodnotiacich kritérií a subjektívnych názorov, je vhxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxva. Požiadavka objektivity informácií prezentovaných v spravodajských programoch, zakotvená v ustanoveniach zákona o vysielaní a retransmisii, vxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xkutočnosti odohrávajúce sa okolo neho. V spravodajskom programe je preto nutné, aby boli recipientovi poskytované nezaujaté a objektívne informácixx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxkoľvek komentárov, hodnotení, či vlastných názorov, ktoré by mohli ovplyvniť úsudok recipienta o zmysle spravodajských informácií či komunikovanýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxenia musia byť od informácií spravodajského charakteru striktne oddelené. Táto požiadavka bude naplnená v okamihu, keď bude pre recipienta všeobecnx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxvaný.
Ako vyplýva z analýzy uvedenej skôr, intenzita porušenia zásad objektivity a nestrannosti bola v tomto prípade vysoká, keďže účastník konania xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu, ako aj tým, že dotknutým osobám, ktorých spoločenský kredit spochybňoval, neposkytol priestor na vyjadrenie. Subjektívne komentáre moderátorkyx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xáujmom. Uvedenú intenzitu porušenia zákonnej povinnosti účastníkom konania treba dať v prejednávanej veci do kontrastu s intenzitou zásahu do sloboxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxu v tom zmysle, či sankcia nie je vzhľadom na sledovaný cieľ (v tomto prípade zabezpečenie objektívnych a nestranných spravodajských informácií) neprxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov (t.j. závažné dezinformovanie verejnosti tým, že v posudzovanom príspevku neboli žiadnyx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtných osôb nebolo vôbec vyvážené ich stanoviskom k danej téme) odôvodňuje zásah do slobody prejavu účastníka konania prostredníctvom uloženia príslxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxivity a nestrannosti, že uložená sankcia je primeraná a vzhľadom na chránený záujem nevyhnutná.
Rozsudok KS v Bratislave z 26. novembra 2014, sp. znx x x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xríspevku, je súd toho názoru, že toto tvrdenie žalobcu je neopodstatnené. Z napadnutého rozhodnutia totiž xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxré použil pri odvysielaní sporného programu. Žalobca sám v konaní uviedol, že išlo o prevažne prebraté informácie zo zahraničných médií, a preto žalovxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutia neporušil zákon v tom, že by odmietol oznámiť zdroj odvysielaných informácií, ale za nezabezpečenie objektívnosti a nestrannosti predmxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxlo by možné kvalifikovanejšie posúdiť úplnosť a hodnovernosť žalobcom prezentovaných informácií, prípadne mieru prípadných zásahov žalobcu pri spxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxzu zverejňovania zdroja informácií podľa § 15c ZVR. Navyše povinnosť vysielateľa chrániť zdroj informácií platí len v prípade, ak o utajenie požiada fxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxladá v § 16 ods. 3 písm. a) a b) vysielateľovi povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru. Tieto povinnosti limitujú právo vysielateľa na slobodné šírenie informácií a sú v súlade s mxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxm povinností vysielateľa uložených zákonom o vysielaní a retransmisii a osobitnými predpismi a ukladá sankcie za ich porušenie. Nemožno preto súhlasxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xie. V opačnom prípade by totiž štát nemal nástroj na to, aby zabezpečil a vynútil dodržiavanie zákona a sankcionoval porušenie povinnosti vysielateľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxda určuje, že vysielateľ je oprávnený vysielať v spravodajských a politicko-publicistických programoch len také informácie, pri ktorých vie garantxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxutého rozhodnutia, nie sú v zákone o vysielaní a retransmisii ani v súvisiacich právnych predpisoch legálne definované. Ide o tzv. právne neurčité pojxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x publicistických programov, je zásadne v diskrečnej právomoci žalovaného a je predmetom jeho uváženia, pri rešpektovaní kritérií ustanovených zákoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxteľnosť, neutralitu vo vzťahu k predmetu spravodajstva a absenciu stranenia.
Súhlasiť možno s názorom žalovaného, že účelom objektivity, nestrannxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xysielaní, pričom povinnosťou vysielateľa je takéto informácie divákovi ponúknuť. Jedným zo spôsobov, ako kvalifikovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na zaujatie stanoviska. V prípade, že sa dotknutá strana napriek poskytnutému priestoru nevyjadrí, nemôže to byť vysielateľovi pričítané na ujmu. Okxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxteľnosť, samozrejme, závisí od okolností konkrétneho prípadu. Podstatným je cieľ, k dosiahnutiu ktorého majú použité prostriedky smerovať, a tým je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvnosť a nestrannosť spracovaných informácií a takéto informácie napriek tomu odvysiela, musí byť pripravený čeliť adekvátnym následkom zo strany žaxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxil žalobcovi sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona, postupoval, podľa názoru súdu, v jeho intenciách a medziach. Odvysielaný príspevok toxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxch smrti sa v čase odvysielania príspevku viedlo vyšetrovanie.
Podľa názoru krajského súdu je nepravdepodobné, že by žiadny zo zahraničných zdrojovx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx došlo. Ak však žalobca nemal k dispozícii alebo z akýchkoľvek iných dôvodov verejnosti nesprostredkoval stanovisko príslušnej nemocnice, dotknutýxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, objektívnosti a nestrannosti prezentovaných informácií, ako napríklad uvedenie objektívnych údajov o tom, či sú interrupcie v Írsku vôbec povolenxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxužili. Informovanie o tom, že lekári volili medzi vlastným presvedčením (neurobiť tehotnej žene interrupciu) a Hyppokratovou prísahou (povinnosťox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xe za daných okolností ani podľa názoru súdu, šírením objektívnych a nestranných informácií, ale nevhodnou televíznou tzv. infozábavou. Súhlasiť možxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxvaná pluralita názorov na danú tému a možnosť diváka utvoriť si vlastný názor bez manipulácie zo strany vysielateľa. Zásah do slobody prejavu vo forme uxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xeci, považuje súd za potrebné uviesť, že zásadne zotrváva na názore prezentovanom žalovaným v písomnom vyjadrení k obsahu žaloby, že z hľadiska skutkoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxde pre posúdenie objektívnosti a nestrannosti odvysielaných informácií potrebné vykonať aj iný dôkaz ako oboznámenie sa so záznamom, resp. prepisom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx ani vykonanie dôkazu výsluchom svedka - redaktora odvysielaného príspevku, pokiaľ bude z okolností zrejmé, že takýto dôkaz môže byť relevantný ako poxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xríspevku, ku ktorým by sa mal redaktor ako svedok vyjadriť. Žalobca teda musí vedieť, prečo daného svedka navrhuje a tieto dôvody musí ozrejmiť aj žalovxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxosti platí, že dôkaznej povinnosti účastníka konania musí predchádzať povinnosť tvrdenia (čo sa má preukázať), aby mohol správny orgán aj súd vyhodnoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxch okolností vyhodnotil súd jeho dôkazný návrh ako účelový.
K odseku 3 písm. d)
Rozhodnutie RVR č. RL/70/2010 zo 7. decembra 2010:
Z programovej skxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxogramový typ ako spravodajstvo, nepôjde o vysielanie v súlade s licenciou; takéto konanie má za následok porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR.
Rada toto spxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxnnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou č. T/233. Preto bolo úlohou Rady v tomto správnom konaní posúdiť, či mal predmetný program spravodajský axxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xxedmetný program mal formu diskusie, čo vyplýva aj z úvodného vstupu moderátora: "Vo vysielaní Púchovskej televízie budeme pokračovať priamo tuto zo šxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxšku a Mariána Michalca."
Čo sa týka obsahovej stránky, program bol z prevažnej časti tvorený subjektívnymi názormi primátora Púchova Mariána Michalxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxca, ktorý v programe vystupoval ako politik. Nemožno teda konštatovať, že program by bol tvorený informáciami faktického charakteru, čo je esenciálnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxný účastníkom konania 22.6.2010 približne o 18:00 hod. bol publicistickým programom, a teda, že jeho odvysielaním došlo k porušeniu povinnosti podľa x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx10 držiteľa licencie č. T/183 spoločnosť TES-SLOVAKIA s. r. o. o zaslanie súvislého záznamu vysielania programovej služby INFOKANÁL z dní 22.11.2010x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xada požadovala. Z programovej skladby uvedenej v licencii č. T/183 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxlade s licenciou. Obsahom doručených DVD boli rôzne programy (pozri prepis skôr), ktoré svojím obsahom nespadajú pod špecifikáciu doplnkového vysiexxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxĺňa vysielací čas medzi jednotlivými reláciami vysielania, najmä videotext, reklama, telenákup, zvukové a zvukovo-obrazové prostriedky oddeľujúxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžby Infokanál v dňoch 22.11.2010, 24.11.2010 a 27.11.2010 v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. obsahoval napríklad relácie Turzovské noviny, Smejkovinyx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnia v zmysle § 3 písm. h) ZVR.
Vysielateľ je povinný podľa § 51 ods. 1 ZVR oznámiť Rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu do 1x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxrušeniu § 16 ods. 3 písm. d) ZVR "vysielateľ je povinný vysielať v súlade s udelenou licenciou" a naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu.
Radx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v súlade s programovou štruktúrou uvedenou v licencii č. T/183, čím došlo k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou.
Rozhodnutxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxci každej programovej služby, ktorú vysiela. Účastník konania je držiteľom licencie č. TD/109, v ktorej čl. I bod 6 znie: "Podiel vysielacieho času (za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxgramovej služby zameranej na dramatické programy podaním č. 1384/2013 z 18.3.2013. V tomto podaní žiadal o zníženie programov vo verejnom záujme, keďxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xko 15% z celkového vysielacieho času vyhradeného reláciám vysielania; tento podiel môže Rada dočasne alebo trvale znížiť v prípade televíznej prograxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxv vo verejnom záujme v rozsahu min. 2%, v čom mu Rada na svojom zasadnutí 26.3.2013 vyhovela a vydala rozhodnutie č. TD/109/2013 o udelení licencie na telxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxčil Rade štatistiku za mesiace apríl, máj a jún 2013. Účastník konania v programovej službe WAU nevyhradil programom vo verejnom záujme taký podiel vysxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx
x xvedeného vyplýva, že v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby WAU nedosiahol v mesiacoch apríl, máj, jún 2013 min. 2%-ný podiel vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxda preto dospela k záveru, že nedosiahnutím min. 2%-ného podielu vysielania vo verejnom záujme v mesiacoch apríl, máj, jún 2013 došlo k porušeniu povinxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxania odvysielal upútavky na filmy "2012" a "Vianočná koleda" v anglickom jazyku bez titulkov v štátnom jazyku a taktiež bez ich bezprostredne nasledujxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxanovenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR vyplýva, že povinnosťou účastníka konania ako vysielateľa je zabezpečiť používanie štátneho jazyka pri vysielaní prxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x zákona č. 270/1995 Z.z. ustanovuje povinnosť uskutočňovať televízne vysielanie na celom území Slovenskej republiky v štátnom jazyku a stanovuje tixx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xiadnu z týchto zákonom ustanovených výnimiek.
Rozhodnutie RVR č. RP/38/2010 z 31. augusta 2010:
Dňa 20.3.2010 bol v programovej službe Mestská texxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xyplýva, že po odvysielaní slovenskej verzie programu bol odvysielaný reklamný blok, pričom prvé štyri reklamy boli odvysielané v štátnom jazyku. Posxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho magazínu v maďarskom jazyku bol odvysielaný reklamný blok, v ktorom prvé dve reklamy boli odvysielané v maďarskom jazyku, pričom boli obsahovo totoxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxo časopisu Delta, reklama TV Komárno) bez titulkov v štátnom jazyku a taktiež bez ich bezprostredne nasledujúceho odvysielania v štátnom jazyku. Maďaxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xčastníka konania ako vysielateľa je zabezpečiť používanie štátneho jazyka pri vysielaní programov a iných zložiek programovej služby v súlade s osobxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxe tiež výnimky z tohto kogentného ustanovenia. Odvysielanie predmetných reklám účastníkom konania však nemožno subsumovať pod žiadnu z týchto zákonxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x70/1995 Z.z. môže účastník konania odvysielať reklamu v maďarskom jazyku, a to s použitím titulkov alebo jej bezprostredným odvysielaním v štátnom jxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxutočnosť, či odvysielaním predmetného obsahu došlo k porušeniu zákona o vysielaní a retransmisii.
Rozhodnutie RVR č. RP/109/2011 z 23. novembra 2xxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx spracovania dospela k záveru, že ide o program vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov.
Správne klasifikovanie a označovanie detských progrxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxlších úloh vysielateľa, napríklad zaraďovanie programov obsahujúcich klasifikačné kritériá podľa Jednotného systému označovania (§ 4 ods. 2 JSO) axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxamov používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi. Podľa § 5 ods. 2 zákona o štátnom jazyxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych programov.
Z § 5 ods. 2 zákona o štátnom jazxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxvané do štátneho jazyka. Výnimku predstavuje vysielanie audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx 1 písm. a) zákona o štátnom jazyku treba rozumieť programy vysielané v inom ako štátnom jazyku s titulkami alebo s ich bezprostredným odvysielaním v štxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxdpokladu, že je vysielané
- v jazyku národnostnej menšiny,
- a v rámci inojazyčného programu s titulkami v štátnom jazyku alebo s jeho bezprostredne nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x2 rokov v inom ako štátnom jazyku, musia byť naplnené kumulatívne. V opačnom prípade nebude takéto vysielanie spadať pod výnimku ustanovenú v § 5 ods. 2 zxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxzyku, čiže v jazyku národnostnej menšiny, nebol však odvysielaný s titulkami v štátnom jazyku ani bezprostredne po jeho odvysielaní nebol odvysielanx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxledoval program Kutyl s. r. o., čo vyplýva z doručeného záznamu vysielania, ktorý obsahuje päť minútový záznam zo začiatku tohto programu). Z uvedenéhx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxo odvysielaní by bezprostredne nasledovalo vysielanie rovnakého programu (obsahom ktorého by bolo audiovizuálne dielo Dumbo) v štátnom jazyku. Z uvxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxhovieť všeobecnej požiadavke vysielať audiovizuálne diela určené maloletým do 12 rokov v štátnom jazyku.
Rozhodnutie RVR č. RL/7/2012 z 24. januáxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxm jazyku, pričom moderátorka programu konverzáciu simultánne prekladala do slovenského jazyka. Počas rozhovoru sa vyskytli krátke úseky, ktoré modxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xnglickom jazyku a následne moderátorka preložila do slovenčiny pointu konverzácie.
V čase približne o 21:19 hod. sa moderátorka programu obrátila k xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx približne od 21:20 hod. až do ukončenia rozhovoru s hosťom programu približne o 21:25 nepreložila žiadnu časť konverzácie, okrem jednej repliky.
Z prxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxbehla len v anglickom jazyku.
Ustanovenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR ustanovuje vysielateľovi povinnosť zabezpečiť pri vysielaní programov používanix xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky.
Ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z.z. zakotvuje povinnosť vysielať televíznu programovú službu na území Slovenskej republiky v xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxnú v písmene j) citovaného ustanovenia - podujatia v priamom prenose so simultánnym tlmočením do štátneho jazyka v rámci inojazyčnej relácie. Táto výnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xstom čase paralelne tlmočený do štátneho jazyka.
V posudzovanom prípade došlo k situácii, že časť obsahu vysielaná v cudzom jazyku nebola pretlmočenx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanovenú v § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z.z. a nespĺňalo ani kritériá, ktoré sú uvedené ako výnimka zo základnej povinnosti.
Z vyjadrenia účastníka sprxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxe s § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, a tým aj s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z.z.
Svoje konanie odôvodňuje odchýlením sa hosťa programu a moderátorky programu od určxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxastníka konania, že stav odporujúci zákonným ustanoveniam bol zapríčinený tým, že "....neformálne vyjadrenia, trefné otázky, ako aj improvizovaná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm súhry týchto udalostí pokračoval rozhovor úplne ‚mimo scenára' a nastala situácia, že po dobu približne 5 minút prebiehal rozhovor v anglickom jazykx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxotovo reagujúca na poznámky a otázky p. Larryho Kinga neočakávali takýto vývoj udalostí."
Z prepisu posudzovaného programu je zrejmé, že moderátorkx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxčiť:
(približne 21:19 hod.) moderátorka programu: "Ja vám to asi nemusím ani prekladať, však? Nemusím, dobre."
Následne bolo tlmočených niekoľko rxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxmaznáva svoje deti... ak náhodou... You..."
Nie je teda možné tvrdiť, že k nezákonnému stavu došlo mimovoľne, neúmyselne, či náhodne.
Je však možné sxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xkamžitej náprave."
Táto skutočnosť, samozrejme, môže byť zohľadomná pri rozhodovaní o druhu sankcie, resp. o výške finančnej sankcie, nie je však dôxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčiť pri vysielaní programov používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi. Podľa § 5 odsx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxfinovaných v jednotlivých písmenách tohto ustanovenia.
Podľa x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxutím účinnosti zákona č. 343/2007 Z.z. a tieto diela boli odvysielané na území Slovenskej republiky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Zákon xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xyrobené v roku 2010 a tieto audiovizuálne diela v danej podobe (s českým dabingom) nemohli byť odvysielané pred rokom 2008 na území Slovenskej republikxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xazyku. Bezprostredne po odvysielaní týchto programov nenasledovalo ich odvysielanie v štátnom jazyku. Tieto programy neboli kultúrnymi a informačxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxaním, a tiež nešlo o hudobné diela s pôvodnými textami. Tieto programy neboli audiovizuálnymi dielami alebo zvukovými záznamami umeleckých výkonov v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxátneho jazyka.
Na predmetné programy sa teda nevzťahuje žiadna z výnimiek ustanovených v § 5 ods. 1 písm. a) - g), i) a j) zákona č. 270/1995 Z.z. Tieto prxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx účastníka konania vyplýva, že - podľa jeho názoru - odvysielaním posudzovaných programov nedošlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, keďže DJ sety je moxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ako autorské diela.
Podľa § 5 ods. 1 zákona o štátnom jazyku majú vysielatelia povinnosť vysielať v štátnom jazyku (podľa § 11 zákona o štátnom jazyku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx na vysielanie "inojazyčných rozhlasových relácií s ich bezprostredne nasledujúcim vysielaním v štátnom jazyku a rozhlasových relácií v regionálnox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diel s pôvodnými textami".
Posudzované programy nie je možné označiť za hudobné diela. V autorskom zákone nie je uvedená legálna definícia pojmu hudoxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvuje: "vyjadrenie tvorivej myšlienky zvukovým prejavom za použitia melódie, rytmu, harmónie, dynamiky a farby zvuku"96). Prejav interpretov v hudoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxné tvrdiť, že skoro každý človek dokáže rozoznať hudobné dielo od iných foriem prejavu, a to práve z dôvodu výskytu skôr uvedených umeleckých prvkov a chxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchto programov DJ Ferry Corsten a Markus Schulz (ďalej len "moderátori") uvádzali jednotlivé diela, prípadne k nim uviedli krátky komentár. Počas txxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xesp. za jedno dlhé hudobné dielo, keďže jednotlivé hudobné diela boli prerušované komentármi moderátorov a samotný program bol vystavaný tak, že v sebx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxovým prejavom za použitia melódie, rytmu, harmónie, dynamiky a farby zvuku", teda o zhudobnenie umeleckých textov, ale o komentovanie vysielaných pixxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxximku uvedenú v § 5 ods. 1 písm. e) zákona o štátnom jazyku.
Ako vyplýva zo záznamu vysielania, po odvysielaní programu Párty Plus - Ferry Corsten Countdoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplýva, že ani po odvysielaní programu Nonstop - Global DeeJay Broadcast - Markus Schulz bezprostredne nenasledovalo vysielanie tohto programu v štxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xroadcast - Markus Schulz nasleduje ostatný program Music Nonstop. Na základe uvedeného dospela Rada k záveru, že na vysielanie posudzovaných programxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxčku od slovenskej skupiny Metalinda - English Is How Now a mnoho ďalších skladieb. Myslíte si, že toto je v poriadku a dá sa to vysielať? Ďalej čo znamená v txxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxavuje poslucháčov, a to je tiež odvysielané v cudzom jazyku, a tým, že to použijú vo vysielaní, tiež porušujú spomínaný zákon. V každom slovenskom rádiu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxm rádiá porušujú spomínaný zákon aj paragraf."
Skutočnosti, na ktoré poukazuje účastník konania, nemajú priamy vzťah k preskúmavanej veci, a preto sx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxl s pôvodnými textami, čo je aj spomínaný prípad skupiny Metalinda. Názvy piesní nie je možné dostatočne presne a výstižne preložiť, preto nie je možné axx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxovákov, je možné konštatovať, že sú pre nich zrozumiteľné. Navyše, tieto pozdravy zvyknú byť uvádzané moderátormi, čiže recipientom je známy ich obsaxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých jazykových prostriedkov, ak ide o ich funkčné využitie, a to najmä v umeleckej tvorbe. Reklama ako forma mediálnej komerčnej komunikácie predstavxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, atď. Na dosiahnutie tohto cieľa sú využívané rôzne prostriedky, napríklad nespisovné jazykové prostriedky. Ich používanie je v súlade so zákonom o šxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx o takéto funkčné využívanie nespisovného jazykového prostriedku.
Vysielanie oznamu pred vysielaním programu v cudzom jazyku nezbavuje účastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxon o štátnom jazyku nezakazujú, ani neobmedzujú vysielanie programov vystavaných rovnako, ako boli tie posudzované, ani nevylučujú vysielanie hudoxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxia aj naďalej môže vysielať programy vo forme DJ setov, musí však dodržiavať § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v spojení s § 5 ods. 1 zákona o štátnom jazyku. Vzhľadom xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxR č. RL/012/2014 z 28. januára 2014:
Predmetné správne konanie bolo začaté aj z dôvodu možného porušenia povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, a to v sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odvysielané v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku, Príbeh o Zúfalčekovi, ktorý bol odvysielaný v českom jazyku a komunikát propagujúci vysiexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvanie komunikátov propagujúcich audiovizuálne diela Beourneov odkaz, Snehulienka a lovec, Zásnuby na dobu neurčitú, podľa jeho názoru, spĺňa podmixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxngom má spĺňať podmienku zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka. V prípade komunikátu propagujúceho vysielanie televíznej programovej služby xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xazyku bolo, podľa účastníka konania, v súlade s § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 270/1995 Z.z.
Predmetné komunikáty možno rozdeliť na tri skupiny:
1. komunxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Zásnuby na dobu neurčitú),
2. komunikát odvysielaný v českom jazyku (komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Príbeh o Zúfalčekovi),
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtavu podľa právnej úpravy účinnej v čase, kedy sa skutok stal
Z § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z.z. vyplýva, že vysielateľ je povinný vysielať programovú xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu, je potrebné posúdiť, či sa na ich vysielanie vzťahuje niektorá výnimka.
Keďže ide o doplnkové vysielanie, nemožno uvažovať o aplikácii § 5 ods. 1 písxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxek len na vysielanie programov. Rovnako nemožno uvažovať o aplikácii výnimiek podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), f) zákona č. 270/1995 Z.z. v znení zákona č. 2xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 5 ods. 1 písm. e), g) a h) zákona č. 270/1995 Z.z. v znení zákona č. 204/2011 Z.z. [uplatnenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. e) je posudzované len v prípaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. je možné vysielať, okrem iného, audiovizuálne diela šírené vysielaním v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xazyk, musí byť teda vyrobené v českom jazyku a v tejto jazykovej verzii musí byť aj šírené. Komunikáty zaradené do prvej skupiny neboli šírené v jazyku spxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxodukcie (uvedené skutočnosti je možné overiť z verejne dostupných databáz97) ). Rovnako nie je možné uplatniť výnimku podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xýchto troch komunikátov. Z uvedeného vyplýva, že žiadnu z výnimiek uvedených v § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z.z. v znení zákona č. 204/2011 Z.z. nebolo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xds. 1 písm. h) zákona č. 270/1995 Z.z. v znení zákona č. 204/2011 Z.z., je potrebné posúdiť, či jeho dabing bol vytvorený pred nadobudnutím účinnosti osxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxmto prípade zákon č. 343/2007 Z.z. audiovizuálny zákon v znení zákona č. 532/2010 Z.z., teda pred 1.1.2008.
Ako je možné zistiť z verejne dostupných dxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xabing audiovizuálneho diela Príbeh o Zúfalčekovi nemohol byť vytvorený pred 1.1.2008, keďže v tom čase toto dielo ešte nebolo vyrobené, a tým pádom nemxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnosti je potrebné aplikovať aj na posudzovaný komunikát. Vzhľadom na skôr uvedené sa domnievame, že výnimku podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 270/1995 Zxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxie televíznej programovej služby Fashion TV bol hudobným dielom s pôvodnými textami. Ako vyplýva zo záznamu vysielania predmetného komunikátu, ako ax x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxkona č. 270/1995 Z.z. v znení zákona č. 204/2011 Z.z. sa vzťahuje na hudobné dielo s pôvodným textom. V autorskom zákone nie je uvedená legálna definícxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xielo predstavuje: "vyjadrenie tvorivej myšlienky zvukovým prejavom za použitia melódie, rytmu, harmónie, dynamiky a farby zvuku"98). Z uvedeného vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxisiaci s textom hudobného diela, čo je prípadom aj predmetného komunikátu. Keďže problematickým nebol text piesne, ale text zobrazovaný na obrazovkex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxgramovej služby Fashion TV sa nevzťahuje žiadna výnimka v § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z.z. v znení zákona č. 204/2011 Z.z.
Ako vyplýva zo skôr uvedenéhxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxagujúci vysielanie televíznej programovej služby Fashion TV nie je možné vztiahnuť žiadnu z výnimiek uvedených v § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z.z. v znxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zložiek programovej služby (teda aj doplnkového vysielania) za predpokladu, že sú odvysielané s titulkami v štátnom jazyku alebo im bezprostredne prxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx výnimku nie je možné vztiahnuť na predmetné komunikáty, keďže tie nemali slovenské titulky a pred nimi ani po nich neboli vysielané komunikáty zhodnéhx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx právne posúdenie skutkového stavu a závery z neho vyplývajúce, a tým pádom nemá ani pozitívny (ani negatívny) vplyv na postavenie účastníka konania v sxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxamov používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi. Osobitným predpisom je v tomto prípxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysielateľa vysielať inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov dabované do štátneho jazyka, okrem vysielania audiovizuálnych dixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxovej služby podľa odseku 1 písm. a) zákona o štátnom jazyku SR.
V prípade povinnosti podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR je možné skúmať jedine zacxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxosť do právneho poriadku zaradil a taktiež upravil aj sankčnú zodpovednosť subjektu pri jej nesplnení, je zrejmé, že zásah správneho orgánu do slobody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. e) ZVR vo vzťahu k právam a slobodám vysielateľa.
V tejto súvislosti Rada tiež uvádza, že v danom prípade zákox xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxx x x x xxxx x xákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR je formulovaná jednoznačnou povinnosťou dabovať do štátneho jazyka inojazyčné audiovizuálne dielo určenx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxci inojazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby podľa odseku 1 písm. a).
Správnemu orgánu teda nie je daný pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxielal 5.2.2014 v čase xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xkékoľvek ďalšie skúmanie, do akej miery rozhodnutím Rady dôjde k zásahu do práv vysielateľa, je preto z tohto pohľadu bezpredmetné.
K odseku 3 písm. fx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx FM v posudzovanom prípade nie je akceptovateľná, keďže s prihliadnutím na § 16 ods. 3 písm. f) ZVR je základným významom názvu programovej služby jej inxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxo vysielateľa (s ktorým vytvára programovú sieť), ktorý zostavuje konečné vysielanie preberané účastníkom konania, bude dochádzať k identifikácii xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxsm. g)
Rozhodnutie RVR č. RL/10/2010 z 23. marca 2010:
Účastník konania vo svojom vyjadrení sám pripustil pochybenie pri označovaní televíznej proxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxužbu nezameniteľným symbolom - logom. To znamená, že toto logo musí byť na obrazovke viditeľne zobrazené počas celého vysielania. Účastník konania uvxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xlebo aj pri uvádzaní telefónneho čísla do štúdia. Týmto sa však účastník konania nezbavil povinnosti trvalo označiť svoju programovú službu logom a toxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxode, keď je na obrazovke názov programu "Hodina s...").
Rozhodnutie RVR č. RL/15/2010 z 23. marca 2010:
Z dikcie ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xnamená, že aj krátkodobé neoznačenie je porušením predmetného ustanovenia.
Rozhodnutie RVR č. RL/95/2011 z 8. novembra 2011:
Účastník konania zxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxvodu, že toto logo (ako aj logá iných televíznych programových služieb) boli súčasťou prevzatého dokumentárneho filmu. Je teda zrejmé, že takéto krátxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x 16 ods. 3 písm. g) ZVR. Ak program obsahuje striedavo viaceré logá iných programových služieb, je potrebné, aby ho vysielateľ trvalo označil aj logom xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
x xyjadrenia účastníka konania vyplýva, že záznam, ktorý Rade dodal, bol záznamom vysielania. Účastník konania tvrdí, že obrazovým symbolom programovxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxvalo označiť svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom). Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, 4. doplneného a upravxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxá realizácia názvu firmy alebo organizácie používaného na výrobkoch a materiáloch, ochranná značka, emblém. Z uvedeného vyplýva, že logo programovex xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Divák musí byť v každom momente vysielania programovej služby, okrem vysielania reklamy a telenákupu, schopný rozoznať, o akú programovú službu ide. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obrazovým symbolom (logom).
Rozhodnutie RVR č. RP/046/2012 z 28. augusta 2012:
Účastník konania odvysielal 3.3.2012 približne o 13:34 hod. progxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx programovej služby Markíza zmenilo na logo programu Farma. Približne po 30 sekundách logo Farma zmizlo a na jeho mieste sa objavilo znova logo TV Markízxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxku: "Dňa 3.3.2012 počas vysielania programu Muži v čiernom vysielateľ marginálnym spôsobom, a to uvedením nápisu FARMA ZAČÍNAME ZAJTRA 21:50 v ľavom hxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxlanie. Počas vysielania predmetného programu bolo na obrazovke trvalo znázornené logo vysielateľa , ktoré sa niekoľkokrát počas trvania programu lixxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xasoch nebola počas 30-tich sekúnd programová služba účastníka konania na obrazovke označená nezameniteľným obrazovým symbolom, a síce jeho logom.
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxi poskytnutia informácie divákovi o skutočnosti, program akého vysielateľa sleduje, a to s ohľadom tak na ustanovenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR predovšexxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx."
Posúdenie celistvosti a jednoznačnosti informácie divákovi o tom, aký program sleduje, nebolo predmetom správneho konania. V zmysle § 16 ods. 3 píxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe žiadne iné "pokyny", akým spôsobom je možné túto povinnosť splniť (napr. označením programovej služby v prevažnej miere, prípadne aspoň 5 krát za hodxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxramovú službu na obrazovke logom po celý čas jej vysielania, a teda trvalo.
Účastník konania vo svojom vyjadrení k predmetnému správnemu konaniu ďalex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxteľa počas celého vysielaného programu alebo jeho konkrétnej vysielacej časti (napr. časti seriálu, filmu, série, atď.). V tomto prípade bol program xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxý je mimochodom úzko spojený s vysielateľom, takže divák nemôže byť uvedený do omylu o podstate informácie a o skutočnosti, program akého vysielateľa sxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xVR."
Ako už bolo uvedené zo znenia predmetnej povinnosti nevyplýva žiadna možnosť jej interpretácie spôsobom, akým to navrhuje účastník konania, a sxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxnačiť programovú službu po celý čas jej vysielania, a teda nie iba jej jednotlivé zložky.
Skutočnosť, na čo sa logo účastníka konania zmenilo (v tomto pxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvke iba jedným nezameniteľným obrazovým symbolom - logom. Tak isto je irelevantné aj presné trvanie úseku, počas ktorého nebola programová služba logxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxamová služba označená (mimo reklamy a telenákupu), nezakladá porušenie predmetnej povinnosti. Taktiež je potrebné uviesť, že hoci jeden úsek, počas xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xanedbateľná (konkrétne 13 úsekov počas daného programu).
K odseku 3 písm. h)
Rozhodnutie RVR č. RL/07/2011 z 25. januára 2011:
Účastník konania jx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx je vysielateľ povinný zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra;
návrh na zápis činnosti je povinný xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxný podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra do 10.11.2007.
Z dokladov a údajov doručených Okresným súdom Bratislava I. vyplýva, že návrh nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx4.2010. Okresný súd Bratislava I. zápis vykonal ku 7.5.2010.
Protiprávny stav, počas ktorého účastník konania nemal zapísané televízne vysielanie xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxaný 7.5.2010. Ku dňu podania návrhu na zápis došlo k dokončeniu protiprávneho konania, resp. k odstráneniu protiprávneho stavu. K dokonaniu správnehx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Rozhodnutie RVR č. RL/053/2012 z 28. augusta 2012:
Účastník konania je držiteľom licencie č. T/200, ktorá mu bola udelená rozhodnutím Rady č. T/20xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxsii je povinný podľa § 16 ods. 3 písm. h) ZVR podať návrh na zápis predmetu činnosti do OR najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencixx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxpisu z OR, ktorý tvorí prílohu tohto stanoviska, k 26.3.2012 účastník konania ešte nemal zapísaný predmet činnosti - televízne vysielanie.
Rada požixxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxelaní a retransmisii. Dňa 8.8.2012 bol doručený Rade list Okresného súdu Trnava, v ktorom je uvedené, že účastník konania k 5.8.2012 taký návrh nepodalx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie, čím porušil svoju povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. h) ZVR. Pri porušení tejto povinnosť je Rade zverená xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxhodovaní o druhu sankcie prihliadla na zásadu proporcionality správneho trestania a dospela k záveru, že odňatie licencie by bolo príliš striktné. Raxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx11 vydané v správnom konaní č. 333-PLO/O-5412/2010 vedenom voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s. r. o., v ktorom Rada rozhodla o uložení sankcie - upozornxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxeho poriadku: "správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.", rozhoxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx vysielaného programu. Záber, ktorým bol predmetný program prerušený, bol krátkym "výňatkom" z reklamy na T-Com, ktorá bola odvysielaná v reklamnom bxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxgramovej služby inak, ako vysielaním mimoriadneho spravodajstva alebo iným spôsobom, ktorý je ustanovený zákonom o vysielaní a retransmisii. Rada kxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxsť prerušovať program, a to ustanovením § 35 ods. 6 ZVR. Podľa tohto ustanovenia je za daných podmienok možné prerušovať program zaradením reklamy a telxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx možné klasifikovať ako priamu ponuku vysielanú verejnosti: "s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatuxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtník konania uviedol v rámci správneho konania č. 5-PLO/O-18/2010 sa Rada domnieva, že k odvysielaniu predmetného komunikátu, a teda k prerušeniu danxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxnosť zohľadniť iba pri určovaní výšky a druhu sankcie. V prípade posudzovania skutočnosti, či daným prerušením došlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. i) ZVR xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx011 približne o 20:45 hod. začal vysielať komunikát Čistič.
Keďže bol tento zvukovo-obrazový komunikát audiovizuálnym dielom (filmom), je zrejmé, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxho formy, čo znamená, že predmetný komunikát bol uzavretým celkom aj z hľadiska jeho formy. Funkčná stránka tohto komunikátu bola taktiež počas celého xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx celok. Preto je komunikát Čistič uzavretým celkom aj po posúdení funkčnej stránky. Z uvedeného vyplýva, že odvysielaný komunikát Čistič je zvukovo-oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxramovej služby vysielateľa. To znamená, že predmetný komunikát Čistič naplnil definíciu programu.
Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. i) ZVR prograx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnovený zákonom o vysielaní a retransmisii. Ten ustanovuje jedinú inú možnosť prerušovať program v ustanovení § 35 ods. 6. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx keď môže vysielateľ prerušiť program, sú vysielania mimoriadneho spravodajstva, reklamy a telenákupu.
Účastník konania prerušil vysielanie predxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxavu). Úlohou Rady v tomto správnom konaní bolo posúdiť, či toto prerušenie možno subsumovať pod jednu z troch skôr uvedených, zákonom povolených, výnixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx komunikát informoval o možnosti prispieť na charitatívny projekt Kultúra bez bariér, tieto informácie boli príliš všeobecné na to, aby ich uvedením dxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxlad vyzvať divákov, aby na tento charitatívny projekt prispeli, boli by v predmetnom komunikáte uvedené konkrétnejšie údaje, napríklad číslo účtu alxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrátora s hosťami programu, ktorý primárne informoval o dianí na Plese v opere, resp. o osobných zážitkoch týchto hostí, žiadnym spôsobom nepodporoval xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxetný komunikát nemožno označiť ani za telenákup (§ 32 ods. 1 ZVR), keďže neobsahoval žiadnu priamu ponuku vysielanú verejnosti s cieľom poskytnúť tovax xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xohto ustanovenia je doplnkové vysielanie komunikát, "ktorý nie je reláciou vysielania ako zložka programovej služby, zvyčajne dopĺňa vysielací čas xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamy a telenákupu a iná programová interpunkcia, ako aj oznam o aktuálnom čase a ohlasovanie programov". Podľa § 71c ZVR: "Tam, kde sa vo všeobecne záväzxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxklama a telenákup teda spadajú pod definíciu doplnkového vysielania, pričom doplnkové vysielanie nie je programom. Z uvedeného vyplýva záver, že rekxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xtorý naplní definíciu programu.
Komunikát PROMI NOVINY - Ples v opere tvoril svojím obsahom jeden uzavretý celok, keďže celé jeho trvanie bolo venovaxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx jeho formy, keďže počas celého trvania tohto komunikátu bola jeho forma jednotná, t.j. nedošlo k žiadnej jej zmene. Navyše, samotný účastník konania bxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx", čím predmetný komunikát sám označil za program. Zámerom, teda funkciou predmetného komunikátu, bolo sprostredkovať divákom informácie - rozhovox x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxavretý celok. Zo skôr uvedeného vyplýva, že komunikát PROMI NOVINY - Ples v opere jednoznačne naplnil definíciu programu podľa § 3 písm. i) ZVR, a teda v žxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxer, resp. priamu ponuku vysielanú verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu, tento komunikáx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxelaním.
Čo sa týka pojmu mimoriadne spravodajstvo, tento pojem nie je v zákone o vysielaní a retransmisii definovaný. Gramatickým výkladom však možnx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alebo netradične. Tento pojem tiež vyjadruje nie zvyčajnú, ale obyčajne podstatne zvýšenú mieru, intenzitu a pod."99)
Predmetom mimoriadneho spraxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxose o udalosti, ktorej dátum a čas konania sú dopredu známe, môže týmto okolnostiam prispôsobiť svoje vysielanie tak, aby informovaním o týchto udalosxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxmci mimoriadneho spravodajstva poskytované, mali oproti bežným spravodajským informáciám zvýšenú spravodajskú hodnotu. Ide teda o informácie, ktxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informácia o náhlej živelnej pohrome) a ich neskoršie odvysielanie by výraznou mierou znížilo ich hodnotu. Keďže však takéto prerušenie programu možxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx však, okrem iného, informovali o priebehu plesu, ktorého konanie bolo dopredu známe. Obdobný záver Rada konštatovala aj v prípade rozhovoru moderátoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxhto programu, podľa názoru Rady, v žiadnom prípade nemožno považovať za zvýšenú, keďže nepriniesol žiadne závažné informácie, ktorých odvysielanie xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx uvedeného možno konštatovať, že účastník konania prerušil program Čistič programom PROMI NOVINY - Ples v opere, pričom toto prerušenie nemožno subsuxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xx x x6. septembra 2012, sp. zn. 6 Sž 28/2011-17:
Navrhovateľ považuje odvysielaný komunikát xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxajstva z pohľadu jeho gramatického výkladu zo synonymického slovníka slovenčiny odporcom, no s ďalšími kritériami, ktorými odporca doplnil výklad cxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxzoru odvolacieho súdu, uvedená argumentácia navrhovateľa nie je opodstatnená. Z obsahu odvolaním napadnutého rozhodnutia vyplýva jednak tá skutočxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxde o reklamu alebo telenákup. Keďže odporca dospel k záveru, že vysielaný komunikát PROMI NOVINY - Ples v Opere tvoril svojím obsahom jeden uzavretý celxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vysielaniami, odporca zameral svoju pozornosť na výklad pojmu mimoriadne spravodajstvo, keďže ním možno prerušiť vysielanie na základe zákona. Absxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxdu ústavne chránených základných zásad právneho štátu, účelu zákona, prípadne konkrétnej aplikovanej normy, ako aj s ohľadom na okolnosti konkrétnexx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ďalších kritérií pre lepšiu interpretáciu pojmu "mimoriadne spravodajstvo" možno považovať za logický záver s ohľadom na skutkový stav, ako aj účel a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxom rozhodnutí odporca podľa názoru odvolacieho súdu primerane a náležité odôvodnil. Tým, že odvolaním napadnuté rozhodnutie v odôvodnení objasňuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe považovať za nedostatočne odôvodnené. Z rozhodnutia nie je zrejmá ani žiadna logická, či iná zrejmá nesprávnosť, ktorá by robila rozhodnutie nepresxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxx xxxvodnenia napadnutého rozhodnutia odporkyňa pri rozhodovaní vychádzala zo závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miexx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxí textu neponechala tento na obrazovke najmenej 10 sekúnd tak, ako jej to bolo rozhodnutím uložené, ako aj že navrhovateľka bola za rovnaké porušenie saxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xloženú povinnosť dodatočne a že nedošlo k porušeniu zámerne, nemá vplyv na jej objektívnu zodpovednosť za porušenie povinnosti, môže sa na ňu prihliadxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxa dostatočne skutkový stav veci a vyvodila správny právny záver, že aj keď k porušeniu nedošlo úmyselne, porušenie nastalo. Z napadnutého rozhodnutia xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxila navrhovateľka.
K odseku 3 písm. l)
Rozhodnutie RVR č. RP/19/2010 z 27. apríla 2010:
Rada listom č. 5270/2009 z 9.12.2009 požiadala účastníka kxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxd. Dňa 18.12.2009 boli Rade účastníkom konania doručené požadované záznamy vysielania nahraté na piatich DVD nosičoch, pričom na každom DVD nosiči box xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxvu o prešetrení sťažnosti č. 5268/274-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza, konkrétne voči programu Bez servítky z dní 30. 11., 1. 12., 2. 12., 3. xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxvislým záznamom vysielania uvedeného programu tak, ako Rada žiadala.
Účastník konania vo svojom stanovisku k predmetu správneho konania priznáva, xx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastník konania uvádza, že nesúvislý záznam vysielania nezaslal Rade úmyselne, na druhej strane si však uvedomuje svoju zodpovednosť za správny delxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx sporný záznam vysielania programu Bez servítky zo dňa 30.11.2009 nebol úplný, rovnako si však uvedomuje svoju objektívnu zodpovednosť vyplývajúcu z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxetného záznamu nepožiadala: "o zaslanie riadneho záznamu v zmysle § 16 ods. 3 písm. l) ZVR". Ako už bolo uvedené skôr, Rada požiadala účastníka konania o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žiada: "podľa ustanovenia § 5 písm. m) a § 16 písm. e) ZVR". Z uvedeného dôvodu považuje Rada argumentáciu účastníka konania za účelovú a zavádzajúcu.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx absentovalo posledných 7 minút vysielania programu Bez servítky možno označiť za špekulatívne, použité s cieľom odviesť pozornosť od podstaty začatxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxvislého záznamu vysielania programu Bez servítky z 30.11.2009 došlo jeho neúmyselným konaním je bezpredmetné. Povinnosťou účastníka konania v zmysxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxju povinnosť vyplývajúcu z uvedeného ustanovenia splnil len sčasti, tým že Rade síce požadovaný záznam vysielania poskytol, no neúplný, teda záznam nxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnosť za správny delikt bez možnosti vyviniť sa, a z toho dôvodu je účastník konania povinný niesť zodpovednosť za svoje konanie bez ohľadu na zavinenie.
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxtol záznam vysielania v zodpovedajúcej kvalite tak, ako to vyžaduje zákon, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. l) ZVR.
Rozhodnutie RVR č. RL/067/2xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnam vysielania len v dĺžke 49 minút 49 sekúnd, pričom vyžiadaný bol súvislý záznam vysielania v trvaní dvoch hodín, je zrejmé, že účastník konania nedorxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxde súvislý záznam vysielania na jej vyžiadanie. To znamená, že všetko, čo vysielateľ vo vyžiadanom čase odvysiela na svojej programovej službe (progrxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xajvyšší súd nezistil splnenie podmienok pre posúdenie veci ako pokračujúceho správneho deliktu. Navrhovateľ svoje tvrdenie v tomto smere skutkovo nxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxu a jednotiacim zámerom. Skutočnosť, že navrhovateľ vo viacerých individualizovaných prípadoch nereagoval na výzvy Rady na predloženie záznamov vyxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xkutkový základ spočívajúci v tom, že vysielateľ nepredložil konkrétny záznam vysielania, hoci bol o daný konkrétny záznam požiadaný. Navrhovateľ nexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxntáciu navrhovateľa o povinnosti odporkyne prijať formálne kolektívne rozhodnutie na vyžiadanie záznamov vysielania nepovažuje najvyšší súd za dôxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx x xxysle § 5 ods. 1 písm. m) ZVR je Rade zverené oprávnenie vyžiadať záznamy vysielania, pričom zákonodarca nepredpokladal pri takomto úkone rozhodovanix x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxlateľov, ale ide o zákonnú povinnosť predložiť záznam vysielania [(definovanú v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR]. Táto povinnosť teda nevzniká kolektívnym rozxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xovinnosťou vysielateľov ustanovenou v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR priamo koreluje oprávnenie Rady ustanovené v § 5 ods. 1 písm. m) ZVR.
K namietanému porušxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxe je zanedbateľná okolnosť, že záznam vysielania, ktorý je vysielateľ povinný poskytnúť, predsa nie je skutočnosťou známou len vysielateľovi, ale idx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xeda neprodukuje dôkaz, ktorý nie je známy, ide len o podklad pre zákonnú činnosť Rady, ktorý už predsa "všetci" videli.
Podnikanie navrhovateľa možno xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxšný, ako aj osobný), ktorý činnosť navrhovateľa zaznamenáva. Vysielanie, a teda podnikateľskú činnosť navrhovateľa reguluje zákon, a to nie z dôvodux xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx možnosti vysielateľov do istej miery ovplyvňovať život spoločnosti, a to tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom zmysle, zákonodarca uznal za potrebné txxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxých povinností. Navrhovateľ pri rozhodovaní získať licenciu na vysielanie mal vedomosť, akým spôsobom je táto oblasť regulovaná právnymi normami, a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxjem, ako keby chcel úplne vylúčiť základné zákonné oprávnenie a poslanie Rady, t.j. vykonávať dohľad, či je jeho vysielanie v súlade so zákonom. Navrhoxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xonaní má najvyšší súd vedomosť, že navrhovateľ tiež namietal, keď správny orgán vyhotovil záznam vysielania navrhovateľa vlastnými prostriedkami a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxľ vysiela v rámci zákonných pravidiel, a teda v konečnom dôsledku bude navrhovateľ nekontrolovateľný a nepostihnuteľný.
Navrhovateľovi ako vysielxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxodnutie). No vzhľadom na povahu svojej činnosti musí navrhovateľ rešpektovať všetky zákonné pravidlá a nevyberať si len tie, ktoré mu vyhovujú.
Len oxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxciám a právnickým osobám zriadeným zákonom ukladá povinnosť poskytovať vysielateľovi informácie o svojej činnosti na účely pravdivého, včasného a vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxiadené organizácie) prejaviť súčinnosť vo vzťahu k navrhovateľovi, a teda konať v jeho prospech. Ako už bolo povedané, podnikanie navrhovateľa sa riaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxe RVR č. RP/65/2014 zo 4. novembra 2014:
Ako už bolo uvedené skôr, doručené záznamy vysielania neobsahovali spodnú lištu, na ktorej sú uvedené krátke txxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xvedené náležitosti, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia, však boli vyhotovené na nahrávacom zariadení Rady, čo bolo v oznámení aj explicitne uvedené. Účastníkovi konania teda neboli zaslané naspäť záznxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v skôr uvedených dňoch a časoch na programovej službe TA3 obsahovalo grafické náležitosti - logo a spodnú lištu s krátkymi textovými správami.
Účastnxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xejto súvislosti Rada uvádza, že v zmysle konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je Rada oprávnená si záznam vysielania vyžiadxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdky NS SR vo veci, sp. zn. 5 Sž 18/2011, 5 Sž 37/2011, 8 Sž 15/2011, 8 Sž 29/2011, 2 Sž 11/2012). K rovnakému záveru dospel aj ÚS SR vo svojich uzneseniach vo vexxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxení na skutočnosti, že zo znenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR vysielateľovi vyplýva jednoznačná povinnosť poskytnúť Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam sxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxej vrstvy považovať dodané záznamy vysielania za dodané v rozpore s vyžiadaním Rady, a teda nemohlo dôjsť k porušeniu povinnosti ustanovenej v § 16 ods. x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx014 až 22.5.2014 odvysielaného približne o 19:50 hod. v rámci programovej služby TA 3". Vo vyžiadaní bolo teda explicitne určené, záznamy akého vysielxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xrítomné, vrátane akejkoľvek grafickej vrstvy. Logo programovej služby aj lišta s krátkymi textovými správami tvoria nedielnu súčasť vysielania. Raxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xeho reálnym odvysielaním. Doručený záznam tak vykazuje známky len pripraveného záznamu predtým, ako sa do neho vloží logo a lišta s krátkymi textovými xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxdať záznam takého vysielania, aké bolo reálne odvysielané. Na základe uvedeného teda nie je možné súhlasiť s účastníkom konania, že záznamy boli dodanx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x vyžiadaný záznam vysielania, pokiaľ samotný vysielateľ prehlási, že odvysielaný obsah je totožný s tým, ktorý bol zaznamenaný na zaslaných DVD nosičxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh na nahrávacom zariadení Rady je jednoznačne zrejmé, že zaznamenaný obsah vysielania, ktorý zaslal účastník konania, sa nezhoduje s reálnym vysielaxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxva tvorí nedielnu súčasť vysielania. Z toho dôvodu Rada nepovažuje námietku účastníka xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xe pre predmetné správne konanie bezpredmetná, keďže v prípade obsahu uverejneného na internetovej stránke už nejde o vysielanie v zmysle jeho definícxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pojednávaní, spolu so svojím vyjadrením Rade zaslal aj požadované záznamy vysielania. Skutkový stav vzťahujúci sa k možnému správnemu deliktu však bxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxznamy vysielania neboli doručené, nebola splnená povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, a teda došlo k naplneniu skutkovej podstaty § 67 ods. 2 písm. a) xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx retransmisie
KOMENTÁR
K odseku 1
K písmenám a) a b)
Ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) a b) upravujú zabezpečenie tzv. povinného prenosu, teda povixxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxh služieb poskytovaných prevádzkovateľom retransmisie.
Začlenenie povinnosti must carry do právnych úprav jednotlivých štátov Európy úzko súvxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxcou ponukou komerčných programových služieb, a s rozvojom káblovej retransmisie v 90-tych rokoch minulého storočia. Hlavnou motiváciou jej zavedenxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxelanie verejnej služby a radšej uprednostnia komerčné stanice. Tomu zodpovedala aj prvá úprava povinnosti must carry v Slovenskej republike ustanovxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa v káblových rozvodoch zaradiť do programovej ponuky aj vysielanie vysielateľa na základe zákona. Táto povinnosť bola v novej úprave podľa zákona o vyxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Aj súčasná podoba povinnosti must carry sa stále vzťahuje iba na káblovú retransmisiu, pod ktorú spadá KDS a MMDS [§ 3 písm. f) ZVR], ale jej úprava je x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxj aj "SoUS") . Ustanovenia § 17 ods. 1 a ods. 2 ZVR ustanovujú kritériá na určenie programových služieb, ktorých sa týka povinnosť must carry.
Ustanxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxysel nemusí byť identifikovateľný len z jeho gramatického vyjadrenia. Povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZVR možno vyjadriť aj takto:
Povinnosť "xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxenie,
c)
v mieste príjmu.
2.
a) programové služby vysielateľa na základe zákona šírené na základe digitálnej licencie,
b)
pokiaľ nie sú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxálny prenos, táto skutočnosť však vyplýva z pojmu bežné telekomunikačné zariadenie, ktorým sa rozumie bežná televízna alebo rozhlasová anténa, umiexxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezakódovaný analógový signál, sú z rozsahu povinnosti must carry vyňaté všetky ostatné spôsoby prenosu. Analógový terestriálny prenos sa v súčasnoxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xojmu miesto príjmu sa v rozhodovacej praxi RVR menil. Aktuálne sa ním rozumie miesto, na ktorom môže prijímať signál koncový užívateľ.101) Keďže primxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxlevíznych programových služieb, ktoré musia byť povinne zaraďované do všetkých káblových rozvodov aj po úplnom prechode na digitálne vysielanie. Dixxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxom vysielaní povinný požiadať aj vysielateľ na základe zákona.
Ustanovenie § xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktoré ale v sebe obsahuje iba viacero jednoduchých právnych noriem:
1.
Ak je na danom území (miesto príjmu) prevádzkovaný miestny multiplex, v ktorxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx túto programovú službu zaradiť do svojej základnej ponuky programových služieb,
a)
ak je takýchto služieb viac, zaradí tú, ktorá bola do miestneho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xa jeho zvážení,
c)
ak sú v miestnom multiplexe zaradené lokálne programové služby výhradne odplatne, je výber ponechaný na jeho zvážení.
2.
xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxisie (KDS, MMDS) povinný v základnej programovej ponuke vyhradiť jeden kanál lokálnej programovej službe šírenej iným spôsobom. Zaradenie tejto proxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx miestny multiplex, je prevádzkovateľ káblovej retransmisie (KDS, MMDS) povinný v základnej programovej ponuke vyhradiť jeden kanál lokálnej progrxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx službe.
Výrazným rozdielom medzi úpravami povinnosti must carry podľa § 17 ods. 1 písm. a) a podľa písm. b) ZVR, teda všeobecnou povinnosťou a poxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx strpieť zaradenie svojej programovej služby do príslušnej programovej ponuky (povinnosť tiež známa ako must offer), v druhom prípade ide o povinnosť xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxzkovateľa zaradiť príslušnú programovú službu do základnej programovej ponuky, ktorá je definovaná v § 3 písm. g) ZVR ako súbor programových služieb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxx xxsplnenie je sankcionovateľné pokutou podľa § 67 ods. 1 písm. a).
K možnosti oslobodenia od povinností podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx retransmisie v zmysle § 57 ods. 2 písm. e), ale ako vyplýva z § 17 ods. 1 písm. c), aj podmienkou jej legálneho prevádzkovania. Súhlas môže byť udelený pre cxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxlaným dielam iba v obmedzenom rozsahu. V prípade tohto ustanovenia ide o administratívnoprávne zabezpečenie ochrany práv, ktoré spadajú do súkromnoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxoprávne inštitúty.
Z tejto skutočnosti pramenia aj problémy, s ktorými sa momentálne potýkajú všetci aktéri vysielacieho trhu na Slovensku, vrátxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu nie je kontrolované príslušným regulátorom a neexistuje tak administratívnoprávna prekážka na retransmisiu programových služieb aj mimo rámca vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxh vlastnou produkciou, licencie len na určité územie (spravidla jeden štát). Eventuálny súhlas na retransmisiu svojej programovej služby preto vedix x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu svojej programovej služby, keďže sa zvyšuje potenciálny divácky dosah, ktorý sa dá, samozrejme, využiť vo vzťahu k zadávateľom reklamy. V krajináchx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxcenčné dojednania a nemusia existovať ani iné subjekty, ktoré by proti tejto situácii protestovali. Ak sa retransmisia poskytuje z krajiny, v ktorej nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxzenie súčasťou regulácie retransmisie, prevádzkovatelia retransmisie v tomto štáte sú prirodzene v konkurenčnej nevýhode, keďže nemôžu poskytovax xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxmna. Problém však nastáva, keď k porušovaniu práv vysielateľov dochádza v masovom meradle a trh takéto správanie v podstate vyžaduje. Tým, že jedna časx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnosť v súťažných podmienkach. Keďže Slovenská republika má vo svojom právnom poriadku administratívnoprávnu ochranu vysielateľov zavedenú, slovexxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxízny trh je špecifický v tom, že je tu veľký dopyt po českých televíznych staniciach a prevádzkovateľ, ktorý ich neposkytuje, môže mať veľký problém prexxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých v danom členskom štáte. Pri cezhraničnom poskytovaní retransmisie sú už kompetencie členských štátov výrazne limitované. Aj keď právo EÚ do istej xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxanú právom EÚ, stále je nutné rešpektovať pravidlá voľného pohybu služieb, keďže poskytovanie retransmisie službou v zmysle článku 56 ZFEÚ jednoznačxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia, teda dôvodov, ktoré sú ako prípustné výslovne uvedené v článku 52 ZFEÚ. Pravidlá, ktorx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx zrejmé, že zo strany SR je tento problém za súčasného stavu, keď pravidlá pre cezhraničné poskytovanie retransmisie nie sú harmonizované na úrovni EÚ, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxych diel vedia tento problém ustrážiť a súčasná situácia na Slovensku jednoducho vedie iba k diskriminácii domácich poskytovateľov retransmisie. Tí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xsôb usídlených mimo územia SR alebo rovno pristupujú k presťahovaniu svojho sídla do zahraničia, ako to už spravili niektorí poskytovatelia satelitnxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxkomunikačných sietí v domoch, v ktorých inštaluje vlastnú sieť. Toto ustanovenie malo význam najmä v časoch zavádzania káblovej retransmisie do domáxxxxxx x xxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxu podľa § 52 až 54 OZ. Povinnosť uzatvárať typovú alebo spotrebiteľskú zmluvu je regulačný nástroj používaný v situáciách, v ktorých sa predpokladá výrxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
K písmenu f)
Nesplnenie tejto povinnosti má vážne následky, keďže márnym uplynutím ustanovenej lehoty zaniká registrácia retransmisie ex lege [§ xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxpravu.
K písmenu g)
Podobné následky, teda zánik licencie, má aj nezačatie prevádzkovania v stanovenom čase. Úprava následku nesplnenia povinnoxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxhej lehoty (čo je veľmi pravdepodobné), právne následky zániku licencie sa viažu iba na márne uplynutie prvej lehoty, teda lehoty dvanástich mesiacovx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxenie tejto povinnosti je sankcionovateľné pokutou podľa § 67 ods. 1 písm. a).
K písmenu i)
Podľa § 18 a 18a musia vysielatelia zabezpečiť multimodxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxiacich." Doplnková obsahová služba sa podľa § 71a ods. 3 ZVR považuje za zložku programovej služby. Multimodálny prístup teda tvorí nerozdielnu súčaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxravotných dôvodov nemôže vnímať v takej podobe ako iní recipienti.
Hoci vysielateľ samotný si mohol splniť svoju povinnosť ustanovenú v § 18, resp. x xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxíctvom prevádzkovateľa retransmisie, ktorý však mohol poskytovať iba samotnú programovú službu bez multimodálneho prístupu viažuceho sa k nej. Tým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcich a nevidiacich z prijímania vysielania televíznych programových služieb. Z toho dôvodu sa s účinnosťou od 1.1.2016 zaviedla povinnosť pre prevádxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxľa podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZVR. Z tejto povinnosti existuje výnimka, ktorá je ustanovená v odseku 8.
K odseku 2
Naplnenie definície retransmisie poxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx rozdiel od vysielania, nevzniká rozhodnutím správneho orgánu, ale nastáva nezávisle od neho (bližšie pozri komentár k § 56 ZVR). Z toho dôvodu môže exixxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xných právnych predpisov, napríklad podľa autorského zákona.
S účinnosťou od 1.1.2016 sa však povinnosti ustanovené v odseku 1 nevzťahujú iba na týxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx x xxxxxde, ak registráciu retransmisie vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná [§ 56 ods. 4 písm. c)], na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x § 17 ods. 1 písm. f) až h), ktoré by takýto prevádzkovateľ retransmisie ani logicky nemohol splniť.
Touto úpravou sa má zabezpečiť, aby povinnosti usxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xvoje sídlo však majú mimo územia SR. Podstatným je teda miesto výkonu retransmisie a nie sídlo prevádzkovateľa retransmisie. Tým sa má zabrániť vyhýbaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxlované tak prísne ako na Slovensku.
Účelom rozšírenia povinností aj na subjekty so sídlom mimo územia SR je podľa dôvodovej správy k novele zákona o vxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xez ohľadu na to, z akého zdroja a od akého subjektu prijímajú užívatelia signál programových služieb." Teoreticky však môže byť toto ustanovenie v rozpxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxrá komentár k ustanoveniam § 17 ods. 1 písm. a) a b).
K odsekom 3 až 7
Od povinnosti must carry podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) ZVR môže prevádzkovateľa rxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oslobodenie v akomkoľvek rozsahu. Môže žiadať o oslobodenie z povinnosti prenosu konkrétnej programovej služby, časti programových služieb, rozhlxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxvela, je RVR povinná v rozhodnutí uviesť zoznam programových služieb, ktorých sa plnenie povinnosti must carry týka (§ xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 6 ZVR). Ak RVR zamietne žiadosť prevádzkovateľa retransmisie, tento sa môže odvolať na Najvyšší súd Slovenskej republiky do 15 dní od doručenia rozhodxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxní programových služieb v súvislosti so SoUS, ktorá do toho času nebola v časti týkajúcej sa povinnosti must carry do nášho právneho poriadku implementxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xstanovení nie je pre členské štáty povinnosťou, ale možnosťou. Tento proces tak prebieha pozvoľne s výrazným prispením SD EÚ, na ktorý sa v tejto súvislxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxožiť primerané povinnosti must carry týkajúce sa prenosu špecifikovaných rádiových a televíznych vysielacích kanálov a služieb podnikom v rámci ich xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx počet koncových užívateľov takých sietí ich používa ako hlavný prostriedok príjmu rádiového a televízneho vysielania. Také povinnosti sa uložia len xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxelnej revízii."
Zo znenia citovaného ustanovenia je zrejmé, že slovenská právna úprava používa všetky jeho pojmové zložky. Jeden výrazný rozdiel xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xstanovuje až v konaní o oslobodení podľa § 17 ods. 3 až 6. Slovenská úprava je teda obmedzujúcejšia ako úprava podľa SoUS. Vzhľadom na to, že ide o obmedzenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxk 31 SoUS nie je do nášho právneho poriadku implementovaný riadne.
K odseku 8
Retransmisiu multimodálneho prístupu k programovej službe nemusí prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxľ retransmisie poskytuje koncovým užívateľom na príjem programových služieb (napr. set-top box), a to v prípade, ak sa prostredníctvom tohto zariadexxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmodálny prístup za akýchkoľvek okolností, musel by vymeniť všetky zariadenia za také, ktoré umožňujú poskytovanie multimodálneho prístupu. V takom xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxorému bude môcť prijímať aj multimodálny prístup k programovej službe, je prevádzkovateľ retransmisie povinný mu takéto zariadenie zabezpečiť, a xx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtransmisie však nemôže zneužiť túto žiadosť na zmenu podmienok, za ktorých poskytuje technické zariadenie určené na príjem programových služieb.
xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtihnutím. Úpravou v odseku 8 je teda zabezpečená určitá rovnováha, kedy je naplnený účel povinnosti vysielateľov poskytovať multimodálny prístup k ixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace predpisx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) ZVR je účastník konania ako registrovaný prevádzkovateľ retransmisie povinný do základnej programovej ponxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxčné zariadenie v meste Trenčín. Podľa dôvodovej správy k § 17 ZVR ,,týmto ustanovením sa napĺňa právo verejnosti na informácie v oblasti prevádzkovanxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxovej ponuky takej televíznej, resp. rozhlasovej programovej služby, ktorá spĺňa kritéria v § 17 ods. 1 písm. a) ZVR, t.j. takú, ktorú abonent v mieste prxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxka konania povinnosť zaradiť a prevádzkovať v základnej programovej ponuke televíznu programovú službu TVT, ktorú ponúka ako súčasť služieb retransxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxka konania o tom: "...v mieste príjmu je signál TVT nedostatočný, že hlavná príjmová stanica (HPS) je v tieni panelákových domov, preto na nej nie je dostxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxpondujúce právo abonenta sa vzťahuje na tie televízne, resp. rozhlasové programové služby, ktoré môže prijímať bežným prijímacím zariadením v miestx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx zmluvnom vzťahu v konkrétnej územnej lokalite. Keďže podľa dôvodovej správy sa uvedeným ustanovením napĺňa právo verejnosti na informácie, argumenxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prijíma prevádzkovateľ retransmisie na svoje telekomunikačné zariadenie, ale miesto, kde signály programových služieb potenciálne prijíma abonexxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxlasti bez príjmu, resp. s nedostatočným (nekvalitným) príjmom terestriálneho signálu prevádzkovateľmi retransmisie by dochádzalo k obchádzaniu pxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkonnej povinnosti.
Účastník konania v rámci ústneho pojednávania potvrdil, že v minulosti vybudoval osobitné zariadenie na vlastné náklady, ktoré xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx retransmitovať programovú službu TVT v zmysle povinnosti must carry tak, aby zabezpečil právo verejnosti na informácie. Z vyjadrenia účastníka konaxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xysielateľa programovej služby TVT a účastníka konania, ktorý pravdepodobne vznikol nesprávnou interpretáciou § 17 ods. 1 písm. a) a b) ZVR. Rada však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxj v § 17 ods. 1 ZVR. V prípade, ak účastník konania mal za to, že charakter programovej služby TVT nenapĺňa podmienky povinnosti must carry, žiadne objektxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxyroch obdobných žiadostí adresovaných Rade.
Z ustanovenia § 4 ods. 1 ZVR vyplýva, že poslaním Rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxisie. Konkretizácia tohto všeobecného cieľa je premietnutá do zákonnej povinnosti must carry.
Keďže cieľom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxenčína, ktoré sú určené najmä obyvateľom daného regiónu, účastníkom konania nastolená otázka "...riešenia konfliktu tohto verejnoprávneho ustanoxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxj veci právne irelevantná. Prevádzkovateľ retransmisie je v zmysle zákonného ustanovenia povinný strpieť zásah do vlastníckeho alebo iného práva k dxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xráva verejnosti (abonenta) na informácie. Z identických dôvodov aj vysielateľ, ktorého programová služba patrí do skupiny služieb v zmysle § 17 ods. 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxné skutočnosti Rada vyhodnotila dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, a v prípade porušenix x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxogramovej ponuke od novembra 2008 do 27.3.2009 porušil povinnosť uvedenú v § 17 písm. a) ZVR, t.j. zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxžno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie, keďže charakter televíznej programovej služby TVT z legálxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxrení z 24.11.2011, ktorým požiadal Radu o konkretizáciu predmetu správneho konania, okrem iného, uviedol, že dôvody nezaradenia rozhlasových progrxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xonaniu č. 318-PLO/D-2689/2011 vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/291: "Spoločnosť ISPER, s.r.o. neponúka v svojej programovxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxík konania vo svojom vyjadrení z 11.1.2012 k správnemu konaniu, okrem iného, uviedol: "Spoločnosť ISPER s. r. o. dňa 23.12.2011 zaradila do svojej progxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxr a Slovakia." Účastník konania zároveň požiadal Radu o vyjadrenie k prípadnému zaradeniu ďalších rozhlasových programových služieb tak, aby účastnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxj stanici príjmu Strečnianska 1, Bratislava vykonaná ohliadka v zmysle § 38 ods. 3 správneho poriadku. Vykonaním merania na hlavnej stanici príjmu bolx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxových služieb:
MUX 21. xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xádio Junior, Rádio Patria FM, Rádio Patria RD, Rádio Slovakia International.
MUX 38. kanál (frekvencia 610 MHz):
Rádio Expres, Europa 2, Rádio HIT FMx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx časti Petržalka, Bratislava.
Z uvedeného merania vyplýva, že účastník konania v súčasnosti retransmituje všetky programové služby vysielateľa na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov využíva internet protocol television (IPTV) technológiu. Zákon o vysielaní a retxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxhto hľadiska je irelevantné, že účastník konania používa na retransmisiu programových služieb internetový protokol. Podľa nášho názoru tak aj retraxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxckých vlákien alebo metalických rozvodov) je už per definitionem káblovou retransmisiou podľa § 3 písm. f) ZVR.
Zákonodarca spojil vznik povinnosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx x x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xoči programovým službám:
- vysielateľov na základe zákona,
- vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxona je viazaný na podmienku, že musí ísť o programovú službu, ktorú možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zarxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xariadením, tá, ktorá je vysielaná terestriálne a bežným prijímacím zariadením je bežná televízna alebo rozhlasová anténa umiestnená externe, alebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zariadenie treba vykladať tak, že je ním miesto, kde na telekomunikačné zariadenie môže programovú službu šírenú terestriálne prijímať abonent prevxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx na telekomunikačné zariadenie malo byť miesto umiestnenia hlavnej stanice účastníka konania, resp. prevádzkovateľa retransmisie všeobecne) a jedxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxádzkovania retransmisie. Ak má byť účelom úpravy x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxenciálnym záujmom o informácie sprostredkované vysielaním programovej služby mal reálnu možnosť túto programovú službu sledovať.
Skôr uvedená poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx môže prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie abonent a súčasne na toho abonenta (právo) a prevádzkovatexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xestskej časti Petržalka, v ktorej účastník konania poskytuje svojim abonentom službu retransmisie, je možný príjem rozhlasových programových služxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxov s licenciou Rádio EXPRES, Jemné Melódie, Europa 2, Rádio Lumen, Rádio VIVA, Rádio HEY, Rádio Best FM, Rádio SiTy, FUN RADIO, Rádio ALIGATOR, ROCKJAM rxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxedené rozhlasové programové služby. Keďže pri výkone ohliadky 29.9.2011 bolo preukázané, že účastník konania svojim abonentom neposkytuje retransxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxé Rada konštatovala, že účastník konania porušil povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZVR tým, že nemal zaradené rozhlasové programové služby v základnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxodnutie RVR č. RL/65/2010 zo 7. decembra 2010:
Ako vyplýva z merania ponuky programových služieb, ktoré bolo vykonané 21.6.2010 a ako vyplýva aj z vyjaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxx Rai Uno, Rai Due, Rai Tre. Z vyjadrenia účastníka konania ďalej vyplýva, že pre problémy pri uzavretí zmluvy medzi vysielateľmi predtým zastúpenými EBx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xx xx xx xx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx Účastník konania súhlasy k retransmisii programových služieb Magyar TV2, Duna TV, ČT 1, ČT 2, ČT 24, Magyar TV 1, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre nedoručil ani na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxogramovej služby DUNA TV na území Slovenskej republiky prostredníctvom káblových distribučných systémov pre SAKT (v rámcovej zmluve sa uvádza ako adxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxlýva, že na základe súhlasu vysielateľa programovej služby DUNA TV sú členovia SAKTu oprávnení poskytovať jej retransmisiu káblovými distribučnými xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxas na jej retransmisiu na území Slovenskej republiky. V prípade poskytovania retransmisie programových xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xx xx xx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxch vysielateľov.
V súvislosti s problematickým uzavretím zmluvy medzi vysielateľmi predtým zastúpenými EBU a SAKTom je nevyhnutné poukázať na objexxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxvinenie a bez možnosti vyviniť sa. Jednou zo základných povinností poskytovateľa retransmisie je poskytovať programové služby len so súhlasom pôvodxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo takýto súhlas získa prostredníctvom tretej, na to splnomocnenej osoby (napr. EBU). V prípade, ak poskytovateľ retransmisie uvedenými súhlasmi nexxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdy, kým príslušný súhlas nezíska.
Účastník konania ďalej uviedol: "Pri programoch Hir TV sme Vás listom z 9.9.2010 informovali, že program nešírime v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxoskytuje retransmisiu programovej služby Hir TV. Účastník konania pravdepodobne poukazuje na prílohu listu č. 4671/2010, ktorý bol Rade doručený 29xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx z ponuky.
Z merania ponuky programových služieb vykonaného pracovníkom Rady 21.6.2010 vyplýva, že účastník konania mal programovú službu Hir TV vo sxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrogramovej služby už v momente zaradenia jeho programovej služby do svojej programovej ponuky. Takýto súhlas je povinný následne, vzhľadom na oprávnxxxx xxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxí merania prestane retransmitovať niektorú programovú službu, keďže rozhodujúcim pre posúdenie toho, ktorými súhlasmi je účastník konania povinný xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx TV listom č. 4055/2010, ktorý bol účastníkovi konania doručený 9.8.2010 v súvislosti so správnym konaním č. 198-PLO/O-3209/2010, to znamená, že relaxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxedložiť Rade súhlas pôvodného vysielateľa s retransmisiou programovej služby Hir TV, keďže vykonané meranie ponuky programových služieb preukázalxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, že poskytoval jej retransmisiu bez súhlasu pôvodného vysielateľa.
Účastník konania ďalej uviedol: "Pri programoch Eurosport HD, HBO, HBO 2, HBO Coxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xednaní s vysielateľmi, pripravujeme ich retransmisiu a programy boli v čase merania vykonaného zástupcom Rady v priestoroch našej spoločnosti dostuxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xrogramom."
Účastník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstigation však nebol Rade doručený list z tohto dňa. Účastník konania pravdepodobne poukazuje na prílohu listu č. 4671/2010, ktorý bol Rade doručený dxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtigation, podľa ktorého účastník konania ich retransmisiu nevykonával, len ju pripravoval.
V zápisnici z miestnej ohliadky je uvedené: "Vykonaním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxené nasledovné programové služby" a nasleduje výpočet programových služieb, ktoré boli namerané a medzi ktorými sú aj programové služby Eurosport, Exxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx Discovery Investigation boli namerané v jeho ponuke, nie sú poskytované koncovým užívateľom. Zo zápisnice z miestnej ohliadky vyplýva, že bolo vykonxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxalo k zisteniu reálnej ponuky programových služieb. Preto je argument účastníka konania účelový a nemá oporu v zápisnici z miestnej ohliadky podpísanxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxieb Eurosport HD, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Discovery Investigation účastníkom konania, na ktorú mal mať súhlas od pôvodných vysielateľov.
K retransmixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ako príloha listu č. 4671/2010 dňa 29.9.2010 v rámci správneho konania č. 198-PLO/O-3209/2010 sa nevyjadril k retransmisii tejto programovej službyx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxby Eurosport, keďže sú to totožné programové služby a rozdielne je len rozlíšenie, v akom sú vysielané. Odôvodnenie rozhodnutia Rady k retransmisii prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxa ďalej uviedol: "Programy AXN, AXN Sci-fi, AXN Crime máme zazmluvnené, no napriek opakovanej urgencii vysielateľa nám ešte nebola doručená originálxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxá preukazuje existenciu nášho zmluvného vzťahu a súhlas vysielateľa so šírením programov." Dňa 6.12.2010 bol Rade faxom doručený súhlas vysielateľa xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxo názoru, je dôkazom, že má súhlas na retransmisiu programových služieb AXN, AXN Crime a AXN Sci-fi. Na faktúre je označený dodávateľ programových služxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxasností. Faktúra bola doručená v kópii. Dňa 6.12.2010 bol faxom Rade doručený úradný preklad súhlasu vysielateľa programových služieb AXN, AXN Crime x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxník konania oprávnený poskytovať retransmisiu programových služieb AXN, AXN Crime a AXN Sci-fi.
Účastník konania poskytuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx x xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručil účastník konania ako prílohu listu č. 4671/2010 súhlas spoločnosti VG Media GmbH, Nemecko, s retransmisiou programových služieb RTL, PRO 7, Sxx xx x xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlýva, že jeho platnosť a obsah závisia od platnosti a obsahu modelovej zmluvy medzi SAKTom a spoločnosťou VG Media GmbH, Nemecko (ďalej len "modelová zmxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x prijíma podmienky a povinnosti uložené modelovou zmluvou a na viacerých miestach obsahuje odkaz na modelovú zmluvu. Z tohto dôvodu si Rada vyžiadala ox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxozícii kópiu modelovej zmluvy. Rada si vyžiadala modelovú zmluvu aj od SAKTu, keďže bolo dôvodné predpokladať, že ako zmluvná strana touto zmluvou budx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx poskytol SAKT. V článku 1 ods. 1 modelovej zmluvy je uvedené, že prevádzkovatelia káblovej retransmisie, členovia SAKTu, získavajú nevýhradnú licenxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v rámcovej zmluve. Z modelovej zmluvy ďalej vyplýva, že retransmisia programových služieb RTL, PRO 7, SAT 1, N 24, 9 LIVE, RTL 2, SUPER RTL, VOXx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvateľovi retransmisie (forma súhlasu priloženého k modelovej zmluve je obdobná forme súhlasu, ktorú Rade doručil účastník konania), v ktorom sa poukxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnosti VG Media GmbH, Nemecko a vysielateľov programových služieb RTL, PRO 7, SAT 1, N 24, 9 LIVE, RTL 2, SUPER RTL, VOX, Kabel 1. Na základe uvedeného dospexx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxlýva, že účastník konania má súhlas pôvodných vysielateľov na retransmisiu programových služieb RTL, PRO 7, SAT 1, N 24, 9 LIVE, RTL 2, SUPER RTL, VOX, Kaxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxogramových služieb CNN, TV5 Monde, ČT HD, Al jazeera a že požiadal o súhlas vysielateľov týchto programových služieb. V stanovisku k predmetnému správxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxík konania dohodol s vysielateľmi na podmienkach šírenia signálu, do vykonania miestnej ohliadky mu nebola zaslaná zmluva ani súhlas s retransmisioux xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxcov na území Slovenskej republiky. Účastník konania sa zaviazal doložiť súhlasy pôvodných vysielateľov čo najskôr.
Z uvedeného vyplýva, že účastníx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxkázal splnenie povinnosti podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxch vysielateľov.
V súvislosti s problematickým uzavretím zmlúv s vysielateľmi v zahraničí je nevyhnutné poukázať na objektívnu zodpovednosť za posxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxniť sa. Jednou zo základných povinností poskytovateľa retransmisie je poskytovať programové služby len so súhlasom pôvodného vysielateľa. V prípadxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxogramovej ponuky, resp. ich šírenie pozastaviť dovtedy, kým príslušný súhlas nezíska.
Pri verejnoprávnej televízii DUNA TV (programové okruhy DUNx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx všeobecným súhlasom vysielateľa, verejnoprávnej televízie DUNA TV, z ktorého vyplýva, že udeľuje súhlas s retransmisiou jeho programových služieb xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxociation for Cable Television, z tejto rámcovej zmluvy je zrejmé, že druhou stranou zmluvného vzťahu je SAKT). Z uvedeného vyplýva, že na základe súhlaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxmi na území Slovenskej republiky. Účastník konania ako člen SAKTu má, vzhľadom na uvedené, súhlas na retransmisiu programových služieb verejnoprávnxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x retransmisiou programovej služby NOVA Sport HD. Na základe tohto súhlasu je oprávnený poskytovať retransmisiu programovej služby NOVA Sport HD na úzxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxou preukazoval súhlas vysielateľov s retransmisiou programových služieb SWR a NDR. Overený preklad dohody s verejnoprávnymi vysielateľmi predložix xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxjnoprávnymi vysielateľmi ARD, ZDF, 3sat, Kika, BR, NDR, MDR, SWR, WDR, HR, RBB, ARTE, France Television (France 2, France 3, France 5), ORF (ORF 1, ORF 2)x xxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxsť je podmienená súhlasom účastníka konania s modelovou zmluvou a jej dodatkom uzavretou medzi SAKTom a verejnoprávnymi vysielateľmi uvedenými v dohxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.2010 rámcovú zmluvu. SAKT jej doručil odpoveď listom č. 5782/2010 dňa 30.11.2010. V tejto odpovedi sa, okrem iného, uvádza, že rámcová zmluva bola v plxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxeľov) s verejnoprávnymi vysielateľmi uvedenými v dohode o retransmisii a medzi ktorými sú aj vysielatelia programových služieb SWR a NDR. V dohode o rexxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxve. Keďže rámcová zmluva je neplatná, nie sú splnené ani atribúty xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxovej zmluve účastníkom konania). Z uvedeného vyplýva, že účastníkom konania predložená dohoda o retransmisii ho neoprávňuje na retransmisiu prograxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxielateľov, porušil § 17 ods. 1 písm. c) ZVR.
Vzhľadom na uvedené dospela Rada k záveru, že účastník konania porušil § 17 ods. 1 písm. c) ZVR tým, že retranxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx x. RL/79/2011 z 30. augusta 2011:
Rada 5.6.2007 vydala rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/275, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.6.2007 a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxje spoločnosť SWAN, a.s. retransmisiu na území celej Slovenskej republiky s počtom prípojok 12 645.
Zo zistení Rady v správnych konaniach vedených voxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xostúpení práv a povinností". Z ustanovení tejto Dohody vyplýva, že MANAGER SYSTEMS, s. r. o. od 1.4.2010 neposkytuje služby retransmisie a všetky jej pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xonanie bolo začaté z dôvodu, že vzniklo dôvodné podozrenie, že spoločnosť SWAN, a.s. poskytuje na adrese T. Vansovej 2742/7, 911 08 Trenčín služby retrxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xčastník konania uviedol k predmetu správneho konania nasledovné: "Po prešetrení sme zistili, že s Ing. Václavom Vaculom, bydliskom T. Vansovej 2742/xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxateľ prešiel do databázy našej Spoločnosti migráciou zákazníkov zo spoločnosti MANAGER SYSTEM, s. r. o., so sídlom Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, Ixxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xa základe uvedeného k 31.5.2011 prerušujeme Užívateľovi dodávku služieb retransmisie."
Účastník konania na svoju obranu uviedol, že niektorí užívxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xšetky typové zmluvy. Uvedená skutočnosť však nezbavuje účastníka konania zodpovednosti za správny delikt, keďže pri právnických osobách platí objexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. r. o. záväzky, súčasťou ktorých je aj prevádzkovanie retransmisie v súlade so zákonom.
Z dôvodu presného zistenia skutkového stavu vykonala Rada mixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxenčín, T. Vansovej 2742/4, uviedol, že rozšírenú programovú ponuku poskytuje časti užívateľom na adrese výkonu merania. Základná programová ponuka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxník konania dodáva signál programových služieb.
Účastník konania ďalej uviedol, že s užívateľom Ing. V. Vaculom nemá uzavretú typovú zmluvu, keďže sxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxtového družstva, s ktorým je v zmluvnom vzťahu.
Z uvedeného vyplýva, že účastník konania má uzavretú typovú zmluvu len s tými užívateľmi, ktorým poskyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxvú ponuku, ktoré má uzavreté s obyvateľmi bytového domu na ulici T. Vansovej 2742/4, Trenčín.
Ako uvádza sám účastník konania, základnú programovú poxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxníka konania užívateľom v rámci výkonu správy.
Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. e) ZVR ukladá prevádzkovateľovi retransmisie povinnosť uzatvoriť s kažxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxde prostredníctvom bytového družstva. Účastník konania je v zmysle uvedeného ustanovenia povinný uzatvoriť s každým užívateľom jeho služieb osobitxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxebo rozšírenej programovej ponuky. Vedomosť účastníka konania o povinnosti uzavrieť s každým užívateľom typovú zmluvu vyplýva jednak z jeho písomnéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvej ponuky alebo digitálnej programovej ponuky, má uzatvorené osobitné typové zmluvy.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti dospela Rada k záveru, že účaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xmluvu porušil § 17 ods. 1 písm. e) ZVR.
K odseku 3
Rozhodnutie RVR č. TKR/254/RUS/01/2008 z 5. februára 2008:
Podľa § 17 ods. 3 ZVR: "Rada môže podľa prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxe alebo vzťahuje len čiastočne, ak zistí, že
a) značná časť užívateľov telekomunikačnej siete nepoužíva túto telekomunikačnú sieť ako hlavný prostrxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, najmä programom vo verejnom záujme, podujatiam významným pre verejnosť a krátkexx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxej telekomunikačnej siete nepoužíva túto sieť ako hlavný prostriedok príjmu rozhlasových programových služieb alebo televíznych programových sluxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxálny alebo satelitný. Pri posudzovaní tohto kvantitatívneho kritéria by bolo potrebné zohľadniť aj to, či nie je splnené kritérium uvedené v § 17 ods. 4 xxxxx xx xxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx posúdenie, koľko užívateľov konkrétnej telekomunikačnej siete má možnosť prijímať rozhlasové alebo televízne programové služby aj prostredníctvxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxj programovej služby "nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, najmä programom vo verejnom záujme, podujatiam významnýx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx "program vo verejnom záujme je program zameraný na uspokojovanie informačných a kultúrnych potrieb poslucháčov alebo divákov na území, ktoré vysiexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxogram zameraný na vzdelávanie a výcvik, vedu a výskum,
4. program, ktorý poskytuje právne a iné informácie, podporuje zdravý životný štýl, ochranu prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxovenskú národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických skupín, ich život a názory,
6. program, ktorý prezentuje náboženskú činnosť,
7. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx záujmu sa označuje kultúrna politika (napr. rozsudok ESD vo veci C-250/06). Táto v rámci verejných politických úvah uznaných ESD môže stanoviť niektoxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxltúrnej diverzity,
- ochrana a rozvoj národného a úradného jazyka,
- ochrana a rozvoj pluralizmu.
Za ciele všeobecného záujmu nemôžu byť označené txxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxykovú a pluralistickú hodnotu v zmysle cieľov verejného záujmu tak, ako sú uvedené skôr, a ktoré programové služby za také považovať nemožno.
Princíp xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxžieb v odseku 1 ustanovuje, že členské štáty môžu uložiť primerané povinnosti "must carry" špecifikovaných rozhlasových a televíznych programových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xaždý vopred identifikovať ako programové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť "must carry".
Ustanovenie § 17 ods. 4 písm. b) ZVR hovorí o pomocnom, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrogramových služieb podľa odseku 1 písm. a) je neprimeraný vzhľadom na kapacitu telekomunikačnej siete, ktorej prostredníctvom sa retransmisia užíxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxj rozsah majú vplyvy fyzikálne, technické, historické, ale aj ekonomické faktory. Bude úlohou retransmitora v správnom konaní dokazovať, či jeho konxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostriedkom môže byť len meranie kapacity siete vykonané na to oprávnenou osobou.
K ustanoveniu § 17 ods. 4 ZVR uvádzame, že predstavuje návod, ako mx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnia "Rada rozhodne podľa odseku 3, najmä ak ..."
Nová právna úprava povinnosti "must carry", a zároveň možnosť úplného alebo čiastočného oslobodenia xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxde so skôr citovaným čl. 31 smernice, nedefinovala vôbec žiadny cieľ verejného záujmu, ktorým by bolo odôvodnené jej uloženie retransmitorom prevádzxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xprenášanej" programovej služby spĺňať súčasne vysoký počet programových služieb, pričom viaceré z nich mohli duplicitne plniť tú istú funkciu alebo xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxľa verejného záujmu.
Podľa dôvodovej správy k zákonu o vysielaní a retransmisii sa § 17 napĺňa právo verejnosti na informácie v oblasti prevádzkovanxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxečenie verejného záujmu spočívajúceho v informovanosti verejnosti. Tomuto argumentu svedčí aj ustanovenie § 17 ods. 7 ZVR, podľa ktorého "proti rozhxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxy: prevádzkovateľ retransmisie) podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Rady."
Na záxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxastočné plnenie tejto povinnosti nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, najmä programom vo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxna, keďže monotypové vysielanie - telenákup televíznej programovej služby TELEPRIOR z obsahového dôvodu toto posudzované kritérium nenapĺňa.
Radx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxckeho, resp. dispozičného práva k elektronickej komunikačnej sieti samostatného podnikateľského subjektu na úkor štátom sledovaného záujmu. Predxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úkor verejného záujmu.
Aplikáciou ustanovenia § 17 ods. 3 ZVR Rada nekonštituuje nový právny vzťah prevádzkovateľa retransmisie vo vzťahu k držitexxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xds. 1 ZVR je alebo nie je, resp. či sú alebo nie sú dané podmienky na oslobodenie od tejto povinnosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELAxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxMODÁLNEHO PRÍSTUPU K PROGRAMOVEJ SLUŽBE A AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBE NA POŽIADANIE
Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákonx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxúciou, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti vysielania.106)
K odseku 1
Vzhľadom na zameranie RTVS a jeho verejnoprávnosť sa na jeho vysielxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, čiže musí vysielať programy spadajúce do rôznych programových typov. Okrem toho musí viac ako 50% ním vysielxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vysiela.
K odseku 2
Definícia multimodálneho prístupu k programovej službe je ustanovená v § 4 ods. 7 ZDV. Multimodálny prístup je druhom doplnkovxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxáciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím108), tlmočenia do posunxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxaných jednotlivými typmi multimodálneho prístupu k programovej službe, pričom tento percentuálny podiel musí podľa § 18c ods. 1 dosiahnuť v rámci jexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xanuára 2016 do 31. decembra 2021 započítať aj program sprevádzaný titulkami, ktoré nie sú titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18aa, alx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxstihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, ak bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2016. Programy sprevádzané taxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxím.
Osobitné povinnosti vysxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxradiť určitý percentuálny podiel nimi vysielaných programov programom sprevádzaným jednotlivými typmi multimodálneho prístupu k programovej sluxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxsielateľov s licenciou výrazne nižšie.
Podľa § 76dg je možné do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím v obxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa § 18aa, ale spĺňajú podmienky uvedené v §18aa ods. 1 písm. a) a b), a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám so slxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím.
xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxnsmisii zavedené s účinnosťou od 1.1.2016. Zákon o vysielaní a retransmisii dovtedy poznal skryté a otvorené titulky, ktoré korešpondujú s dejom vysixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré musia spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 a vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxezpečiť, aby bola ich obsahová aj formálna stránka na takej úrovni, aby mali reálny prínos pre nepočujúcich pri pozeraní programu.
Súvisiace ustanxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdiálnej služby na požiadanie pri označovaní programov s multimodálnym prístupom
KOMENTÁR
K odseku 1
Programy, ktoré obsahujú multimodálny príxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxlneho prístupu a jeho zamerania na nepočujúcich alebo nevidiacich). xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxogramov s multimodálnym prístupom naplniť, čiže nemusí poskytovať žiadne, ak sa rozhodne takéto programy vysielať, povinnosť ich zreteľného označexxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxj službe.
K odsekom 2 a 3
Zákone o vysielaní a retransmisii ustanovuje, kde všade musí byť označenie podľa odseku 1 zverejnené, a to zvlášť pre vysielxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 2
Odsek 1 pôvodne neurčoval, za aké časové obdobie majú byť percentuálne podiely uvedené v § 18 a 18a naplnené. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxv nebola v tejto veci jednoznačná110), zákonodarca pristúpil k zapracovaniu obdobia jedného kalendárneho mesiaca priamo do § 18c ods. 1 ZVR.111)
Dx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxžka tvorí ich podstatnú časť, čo je pochopiteľné, keďže pri týchto programoch by ťažko mohol byť zabezpečovaný multimodálny prístup k programovej sluxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysielaniu, ktorým je vysielanie programu prerušené. Vyňatie doplnkového vysielania sa na prvý pohľad javí ako nadbytočné, keďže podiel programov s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnej v § 3 písm. h) jednoznačne vyplýva, že doplnkové vysielanie nie je programom. Z dodatku "ktorým je vysielanie programu prerušené" však usudzujemex xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxentár k § 35 ods. 3), pričom na základe § 18c ods. 2 písm. b) xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x xxx xxxxx čistý čas.
K odseku 3
Z dodržiavania povinností ustanovených v § 18 až 18b sú oslobodení vysielatelia vysielajúci lokálne (vzhľadom na náklady spxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxa SR).
KOMENTÁR
Vysielatelia sú na základx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx programov vo verejnom záujme a podielov programov s multimodálnym prístupom a doručiť ju RVR do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnia povinností ustanovených v § 18 až 18b. Z toto dôvodu je RVR oprávnená žiadať od vysielateľov a poskytovateľov AVMSnP ďalšie dodatočné údaje, ktoré jxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
PIATA ČASŤ
OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI A ĽUDSKOSTI, MALOLETÝCH A PRÁVO NA OPRAVU
Ochrana ľudskej xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xpracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných. Toto ustanovenie je podľa súčasnej judikatúry Najvyššxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxných" na konci uvedeného ustanovenia. Slovné spojenie "zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných" tak možno chápať ako jeden pxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dôstojnosti ako takej, teda v jej ideálnej (abstraktnej) rovine. V konkrétnejšie špecifikovaných prípadoch je však ľudská dôstojnosť chránená aj v ixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxkotvené v druhom oddiele druhej hlavy Ústavy SR. Keď vezmeme do úvahy, že konanie, ktoré je zásahom do práv, a zobrazenia takéhoto konania v elektronickxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xstanovenie § 19 ods. 1 ZVR pri súčasnej judikatúre Najvyššieho súdu SR tak v podstate smeruje k zabezpečeniu práv, ktoré môžeme spoločne označiť pojmox xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx informácie. V konkrétnom prípade je vždy nevyhnutné skúmať intenzitu tvrdeného porušenia základného práva na ochranu osobnosti (osobnej cti a dobrex xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xa uznáva, že zverejnenie nepravdivých údajov o jednotlivcovi je samé osebe objektívne spôsobilé privodiť ujmu v podobe spoločenskej difamácie. Na drxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxy na prácu novinárov a mohlo by byť prekážkou uplatňovania slobody prejavu a práva verejnosti na informácie. V prípade zverejňovania oficiálnych infoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxsti ich ďalšej verifikácie. Ako však už bolo uvedené na inom mieste tejto publikácie, skúmanie pravdivosti výrokov a faktov vo vysielaní by malo byť úloxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxchádza z pravdivých faktov, je zásadne chránená právom na slobodu prejavu, pričom sa toleruje istá miera preháňania, ale aj provokácie. Ani kritika všxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtiky sú pritom výrazne širšie pri verejne činných osobách (politikoch) ako pri súkromných osobách. Tieto širšie hranice xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xerejnej diskusie relevantné a ktoré nie.
Ľudská dôstojnosť je v zákone o vysielaní a retransmisii chránená nielen v zmysle ochrany osobnostných prxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xds. 1 písm. b) až g) ZVR sú upravené niektoré osobitné prípady ochrany ľudskej dôstojnosti.
Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. b) je ochranou pred tzv. haxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prejavu, ako aj právo verejnosti na informácie zahŕňa aj prípady informovania o takýchto prejavoch či udalostiach. Ako napríklad konštatoval ESĽP: "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxitostiach verejného záujmu a nemalo by sa použiť, pokiaľ na to neexistujú obzvlášť závažné dôvody." Zmyslom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby sa náxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxje alebo z iných dôvodov ako kvôli tomu, že podáva objektívne svedectvo, jeho sloboda prejavu zrejme chránená nebude."112)
Ochrana ľudskej dôstojxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxanovuje irelevantnosť eventuálneho súhlasu poškodenej osoby vo vzťahu k zodpovednosti vysielateľa. Aj keď irelevantnosť súhlasu dotknutých osôb jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxlýva, že súhlas dotknutej osoby by neliberoval vysielateľa v prípade žiadneho zo zásahov do ľudskej dôstojnosti špecifikovaných v § 19 ZVR.113)
K odxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnie nemá ani ideálne gramatické vyjadrenie. Z teleologického pohľadu je však zrejmé, že časť vety za prvou čiarkou sa vzťahuje k výňatkom a nie k samotnýx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa vlastné vysielanie a programy.
Pojem násilie RVR interpretovala ako akýkoľvek explicitný, verbálny či iný útok smerujúci voči
a)
fyzickej alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxisiace ustanovenia
JUDIKATÚRA
K odseku 1 písm. a)
Rozsudok NS SR x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vo svojej podstate bolo legálne, že išlo o využitie zákonnej licencie ktorá obnáša aj privolenie na registráciu prejavu osobnosti v zmysle § 12 ods. 3 OZ xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xej je evidentné, že zobrazenie učiteľky matematiky v súvislosti s podozrením, že známky z matematiky by mohli byť dôvodom samovraždy, bolo v rozpore s jxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxotézu, ktorú samotný obsah príspevku podporil najmä tým, že bol kategorický, jednoznačný, bez použitia podmieňovacích tvarov. Spracovaním príspevxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxjadrením moderátorky o tom, že táto sa nechce na kameru vyjadriť. V tejto súvislosti poukázala na to, že detaily sú soľou a korením obrazového spravodajxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxny a dramatický účinok.
Podľa názoru súdu je prirodzené pri každom, kto bol blízkou osobou alebo osobou, ktorá bola v kontakte s osobou, ktorá si sama sixxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxšie, ak ide o život mladého človeka, dieťa. Už len zistenie, že mu nevenoval takú pozornosť, ktorej dávka sa oproti vzťahovo bežnej až neúmerne zvyšuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxpajú pohnútky, nadobúdajú väčší význam ako vlastná príčina smrti a zdravotná, psychická výbava samovraha na zvládnutie bežných alebo vážnejších vlaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxby nevinný na výsledku svojho činu.
Ak sa pri týchto bežných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxľučujúci pocit nad dobrovoľným odchodom zo života, ale o trýznivý pocit. Vnucuje sa jej pocit viny aj za stavu, že jej správanie bolo vo vzťahu k samovrahxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx smrť iného, pri tomto všeobecnom ponímaní veci, ktoré má zásadne základ len v emóciách, ľútosti, je možno považovať za zásah do ľudskej dôstojnosti, akxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxobilé narušiť jeho dôveryhodnosť pri správnosti uplatňovania pedagogických metód a praktík.
Pri tomto chápaní veci sa Najvyšší súd SR stotožňuje so xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxávnosti tejto kvalifikácie nič nemení okolnosť, že jej žiak zanechal list, ktorým sa snažil vysvetliť svoj neracionálny čin. Takéto posolstvo, aj keď xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxe dôvodu samovraždy (rezignácie na život) má ďaleko od objektívnosti.
Rozsudok NS SR z 30. mája 2006, sp. zn. 5 Sž 56/2005:
Najvyšší súd SR považoval xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxu udalosti spracovaný primeraným, a vo vzťahu k dotknutej osobe A. Malíkovej, korektným spôsobom, čím zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti. Najvyšší sxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxchovania princípu nezasahovania do súkromia a zákazu exponovania mentálneho utrpenia aj zbytočné. V tejto súvislosti nebolo možné prisvedčiť argumxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx je dotknutá osoba verejne činnou osobou, v situácii, akou je smrť jej manžela, je oslovenie tejto osoby médiami, a tým exponovanie jej mentálneho utrpexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx 9/2006:
Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil so záverom odporkyne, že navrhovateľka odvysielaním programu "Mojsejovci hot line" zasiahxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxlách vysielateľa ovplyvniť, čo ktorá osoba v priamom prenose povie, keďže tak, ako uviedla odporkyňa, by mohlo dôjsť k situácii, že v rámci reality show xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx že skutočnosť, že sa súťažiaca nebránila tak, ako by to väčšina populácie očakávala, nebol dôvodom, aby odporkyňa konštatovala, že program spôsobom sxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnantu reportáže Podozrivá republika, odvysielanej v rámci uvedeného programu Reportéri 17.4.2007. V predmetnej upútavke odznelo, že vydavateľ denxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxestný čin podvodu: "ukazuje sa, že to bol podvod".
Za problematickú Rada vyhodnotila najmä vizuálnu zložku predmetnej upútavky, ktorú, okrem iného, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxeľstva denníka Nový deň. V kontexte s vizuálom upútavky však divák mohol dôvodne predpokladať, že do údajnej trestnej činnosti v súvislosti s denníkom xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxortáže Podozrivá republika, ktorá bola odvysielaná v programe Reportéri dňa 17.4.2007.
V prípade V. Mečiara a jeho manželky Margity Mečiarovej je prxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxiarovej vo veci prevodu akcií spoločnosti Republika, a.s. nepreukázala ani súvisiaca reportáž v programe Reportéri pod názvom Podozrivá republika, xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxhu k jej osobe kritický a ani žiadny iný kontext. Z tohto dôvodu zobrazenie jej osoby v danej upútavke nekorešpondovalo s obsahom propagovanej reportážx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxortéri akceptovať, keďže v reportáži Podozrivá republika odzneli kritické vyjadrenia aj na jeho osobu a bola naznačená jeho zainteresovanosť na údajxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx činnou osobou, účastník konania, postupoval v intenciách práva na slobodu prejavu, Rada vyhodnotila ako dôvodný. V prípade jeho osoby účastník konanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxnných osobách nie je garantovaná taká široká ochrana osobnostných práv. O takejto osobe možno za určitých okolností zverejňovať informácie ako z pracxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informácií týkajúcich sa konkrétnej fyzickej osoby možno na účely tohto výkladu súhrnne subsumovať pod zjednodušený všeobecný pojem kritika. V súvixxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxane. Rozdiel medzi uvedenými pojmami je potrebné vidieť v miere pravdivosti, vecnosti, objektívnosti a v cieli, ktorý je konkrétnym prejavom sledovaxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxi, ktorý konal protispoločensky a zverejnenie takýchto skutočností je oprávnenou kritikou. Oprávnená kritika vychádza z pravdivých premís, a zárovxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti. Tieto konkrétne skutočnosti musia byť, hoci by išlo o skutočnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ktoré však patria do intímnej sféry osoby v širšom slova zmysle.
... Rada dospela k záveru, že zobrazenie Margity Mečiarovej v predmetnej upútavke v sxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xej základných práv a slobôd, a to práva na ochranu mena a práva na zachovanie osobnej cti. Zároveň účastník konania difamujúcim spôsobom zasiahol do ľudxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xúd stotožnil s názorom odporkyne, že obsah upútavky objektívne zasiahol do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd dotknutej osoby Margity Mečxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxznačujúcej možné protiprávne konanie, ktoré rovnako, podľa názoru súdu, mohlo objektívne spôsobiť značnú spoločenskú difamáciu. Rovnako sa súd stoxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx Slovenskej republiky po preskúmaní zákonnosti rozhodnutia konštatuje, že závery odporkyne zodpovedajú zásadám logického myslenia, stotožnil sa s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pričom rozdiel medzi uvedeným formami je potrebné vidieť v miere pravdivosti, vecnosti, objektívnosti a v cieli, ktorý je konkrétnym prejavom sledoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxovi, ktorý konal protispoločensky a zverejnenie takýchto skutočností je oprávnenou kritikou. Oprávnená kritika vychádza z pravdivých premís, a zárxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti, ktoré musia byť notoricky známe, uvedené v hodnotení uskutočňovanom určitým subjektom. Neoprávneným zásahom môžu byť za určitých okolností aj xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
x xxxxhu administratívneho spisu Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že navrhovateľka odvysielala 15.12.2008 približne o 19:02 hod. v rámci prograxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxhol do základných práv ním zobrazenej osoby tým, že v predmetnom príspevku odvysielala okrem záberov priamo zo Západných Tatier aj zábery z priestorov xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xeakciu matky na túto správu. Uvedeným sa navrhovateľka dopustila zásahu do práva na ochranu súkromného života matky zomrelého skialpinistu.
Odporkxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xch súkromného života. Zdôraznila, že následky najmä emocionálneho charakteru, ktoré vyvoláva úmrtie osoby patriacej medzi najbližšie osoby, je nesxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxporkyne v plnom rozsahu stotožnil, a rovnako konštatuje, že ,,uvedený príspevok nad rámec informácie nevyhnutnej na pochopenie obsahu obsahoval aj zxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm zasiahla navrhovateľka nesporne do chránených základných práv a slobôd, ktoré garantuje Ústava Slovenskej republiky, ako aj medzinárodné dohovorxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxporkyne, že dodržiavanie a ochrana základných ľudských práv a slobôd je jedným z hlavných znakov moderného právneho štátu a miera ich ochrany je jedným x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x takýchto prípadoch je, podľa názoru senátu, prítomnosť televíznych kamier nadbytočná a nežiaduca.
Rozsudok NS SR z 24. apríla 2008, sp. zn. 3 Sž 15/xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ľudskej dôstojnosti je ochrana pred zaobchádzaním, ktoré ponižuje dôstojnosť človeka ako ľudskej bytosti (SLOBODA, J. a kol. Slovník Slovenského prxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxrov), ktoré detailným spôsobom zobrazili tvár zraneného vodiča. Na základe záberov bolo možné vodiča bezpečne identifikovať, pretože zábery neboli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxebehu celej záchrannej akcie, v ktorej boli opakovane použité niektoré zábery na nerozrastrované detaily tváre, pričom na záberoch je vidieť, ako je vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxúci, a to kvôli forme podania informácie o zdravotnom stave, ktorú možno považovať za dehonestujúcu a urážajúcu tak, ako to uviedla odporkyňa v napadnuxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch, a to najmä v prípadoch, ak sa dotknuté osoby výrobou takéhoto obrazového záznamu nemôžu účinne brániť a uplatňovať právo na zachovanie ľudskej dôstxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxstojnú smrť, resp. dôstojnú záchranu života, a to bez asistencie televíznych kamier a mikrofónov, ako aj následnej širokej publicity v televíznom proxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx či senzáciu vyvolávajúcej reportáže senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považuje za hrubý a neodôvodnený zásah do ľudskej dôstojnosti osobxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxe115) tiež jasne vyplýva, že uplatňovanie slobody prejavu, konkrétne slobody xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxých práv, slobôd a záujmov chránených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Článok 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme ochrany povesti alebo práv iných. Článok 19 ods. 1 ústavy zaručuje každému právo na zachovanie ľudskxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx si vpálil guľku do hlavy, ale zasa chápem, že celá bonzácka kariéra šéfa NBÚ sa do jedného vydania zmestiť nemusí." Rada dospela k názoru, že hoci toto vyjxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnie podsúvalo recipientovi subjektívne úvahy redaktora, ktoré výrazným spôsobom degradovali osobnosť F. Blanárika a dehonestovali jeho dôstojnosx x xxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxj osobe, bez ohľadu na fakty a dôvody, ktoré k týmto vyjadreniam vedú. Vzhľadom na uvedené má Rada za to, že citované vyjadrenie presiahlo mieru oprávnenxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxra 2010, sp. zn. 2 Sž 4/2009:
Z obsahu pripojeného administratívneho spisu senát najvyššieho súdu zistil, že predmetom posúdenia je príspevok Majstex xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxom mal podľa odporkyne zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a dobrého mena v ňom prezentovanej osoby, p. Františka Blanárikax xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xiaditeľa Národného bezpečnostného úradu Františka Blanárika, pričom formálnym spracovaním išlo o akýsi druh glosy, ktorá satirickým spôsobom reflxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxí diel seriálu Ferko Blanárik a jeho kariéra. Takto na pokračovanie to už začína strácať šťavu a nemá to žiadnu pointu. Náš láskavý premiér už jasne povedxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxíckej cti a sám si tú previerku odoberie. Keby mal Blanárik akúkoľvek česť, dávno by si vpálil guľku do hlavy, ale zasa chápem, že celá bonzácka kariéra šéxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vyšplhal najskôr a vliezol najhlbšie."
Počas uvedeného príspevku boli na obrazovke zobrazené zábery na novinové články, z ktorých možno prečítať nxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxeľ NBU donášal na kolegov, ich známych aj emigrantov. Z funkcie sa napriek tomu odísť nechystá"; ,,Blanárik udal aj bratov emigrantov."
Po xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xom zazneli, zasiahli do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd dotknutej osoby, p. Františka Blanárika, a to najmä s prihliadnutím na značne dexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xniesť. Príspevok obsahoval len hodnotiaci komentár v podobe odsudzujúceho výroku bez toho, aby bolo divákovi bližšie predostreté, v nadväznosti na axx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxor vo svojom príspevku naráža, resp. toto mohlo byť divákovi bližšie osvetlené prostredníctvom novinových titulkov zobrazených na televíznej obrazxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxoby, resp. informáciu naliehavým a sugestívnym spôsobom naznačujúcu, že dotknutá osoba žiadnu česť nemá.
Odporkyňa svoje rozhodnutie o porušení záxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxorby konkrétneho redaktora, do ktorej nemôže vysielateľ zasahovať cenzúrou, najvyšší súd uvádza, že hranice slobody vyjadrovania končia tam, kde zaxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxnej dôstojnosti a integrite, neznamená to, že žiadne hranice neexistujú. Sloboda tvorby jednotlivých redaktorov je obmedzená povinnosťami vysielaxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx s obsahom pripojeného zvukovo-obrazového záznamu zistil, že 30.3.2009 približne o 19:25 hod. odvysielala navrhovateľka program Dnes, v rámci ktoréxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx bola odvysielaná reportáž o zranení 49-ročnej ženy z obce Bučany, ktorú hospitalizovali do Trnavskej nemocnice s bodnými ranami a so silným krvácaním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xokov, ako aj fakt, že má dvoch synov. Obsahom vizuálnej časti príspevku bolo celkovo desať záberov rôznej dĺžky a z rôznych uhlov na dom zranenej ženy, prxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xx6 CI. Celkové trvanie príspevku bolo zistené v dĺžke viac ako 1 min. Na podklade uvedeného skutkového stavu veci dospel senát najvyššieho súdu k záveru, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xizuálnej forme, bola žena, o zranení ktorej príspevok informoval, jednoznačne identifikovateľná pre svoje širšie okolie.
Podľa článku 19 ods. 1 Ústxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplynulo, že navrhovateľka odvysielala viaceré zábery (asi 10 záberov), ktoré detailne zobrazovali dom, v ktorom zranená 49-ročná žena v obci Bučanx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx bolo možné na zaparkovanom vozidle, nachádzajúcom sa pred uvedeným domom, rozlíšiť ŠPZ uvedeného vozidla TT 266 CI.
Posudzovaná reportáž vo verbálxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xsť o pokus o spáchanie samovraždy, podľa senátu vedie k záveru, že príspevok je potrebné považovať za dehonestujúci a urážajúci, znevažujúci právo na sxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxlo autorom príspevku umožnené, aby sa bránila (účinne) a uplatnila tak právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, prípadne vyjadrila nesúhlas s obsahox xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxducej širokej publicity v televíznom programe. Súd sa stotožnil s argumentáciou navrhovateľky v tom smere, že vo verejnom záujme je potrebné poukazovxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxškodenej žene pomohol alebo jej poškodil. Vo verejnom záujme je, aby bola verejnosť informovaná predovšetkým o páchateľoch domáceho násilia a aby jehx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxkej republiky konštatovať, že odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí zákonne rozhodla, keď považovala zranenie ženy a využitie ľudskej tragédie pre úxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxáv.
Rozsudok NS SR z 15. decembra 2010, sp. zn. 2 Sž 5/2010-47:
Po oboznámení sa s obsahom posudzovaného príspevku sa najvyšší súd stotožnil s názorox xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xsôb - rodičov tragicky zosnulého dieťaťa. Viaceré výroky opýtaných naznačovali, že rodičia dieťaťa neboli v čase tragédie doma, a že takéto konanie roxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xbyvatelia sídliska hovoria pravý opak. Vyjadrenia, ktoré odzneli v príspevku, jednoznačne navodzovali záver, že rodičia dieťaťa v čase tragédie nebxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxosť jednoznačne preukázala. Ide pritom o závažné obvinenia naznačujúce zanedbanie rodičovských povinností, podľa názoru najvyššieho súdu, spôsobxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xajvyšší súd s týmto tvrdením nesúhlasí. Aj keď navrhovateľ v príspevku neodvysielal mená či tváre rodičov dieťaťa, z informácií, ktoré o prípade poskyxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx, kde rodičia bývajú, a tiež bola zverejnená aj fotografia dieťaťa. Podľa týchto údajov bolo možné dotknuté osoby identifikovať, a vzhľadom na negatívxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxže nezabezpečila informácie o výsledku vyšetrovania zo strany policajného zboru. Podkladom pre rozhodnutie (a pre konštatovanie porušenia príslušxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxný príspevok v čase svojho odvysielania zasiahol do práv dotknutých osôb, pričom v čase odvysielania príspevku ešte neboli známe výsledky vyšetrovanxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi neboli obsahom príspevku. Úlohou správneho orgánu bolo náležite zistiť skutkový stav v čase porušenia povinnosti navrhovateľa, pretože len na záklxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxý vplyv na zákonnosť odvysielaného príspevku, a preto nemôžu byť predmetom posúdenia.
Na základe uvedeného najvyšší súd konštatuje, že odvysielaníx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxzhodnutí konštatovala porušenie § 19 ods. 1 ZVR.
Rozsudok NS SR z 18. mája 2011, sp. zn. 2 Sž 21/2010-27:
Vo výroku napadnutého rozhodnutia odporkyňx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovateľka k uvedenému namieta, že skupina dôchodcov nie je dostatočne individualizovaný subjekt, a preto nemohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstatx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xudskej dôstojnosti iných", možno vyvodiť, že predmetom zásahu musia byť práva konkrétnych osôb, ktoré je možné identifikovať. To však neznamená, že mxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx dôstojnosť môže smerovať aj voči celej skupine osôb, pričom takáto skupina musí byť objektívne identifikovaná a identifikovateľná. V danom prípade oxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aj napriek tomu, že nie sú identifikovaní a pomenovaní jednotliví členovia tejto skupiny. Najvyšší súd sa preto nestotožnil s námietkou navrhovateľkxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národnéhx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxť nielen voči právam jednotlivcov, ale aj voči právam celej skupiny osôb identifikovanej podľa rozličných kritérií.
Rozsudok NS SR z 10. marca 2011x xxx xxx x xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahynula, najvyšší súd uvádza, že plne súhlasí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrávnom poriadku Slovenskej republiky vychádza z Ústavy SR, kde v prípade ľudskej dôstojnosti sa v článku 19 ods. 1 Ústavy SR uvádza právo na jeho zachovxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
Rozsudok NS SR zo 14. decembra 2011, sp. zn. 6 Sž 17/2011:
Najvyšší súd sa nestotožnil s námietkou navrhovateľa, že Rada vo veci nesprávne aplikovala § 1x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxsti uvedené v príspevku nijakým spôsobom nezakladajú rozpor s citovaným ustanovením zákona, nezakladajú žiadny právny nárok vyvodzovať názor, že tixxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxek skupiny obyvateľov, ako aj že nebolo preukázané, akým spôsobom malo dôjsť k zásahu do práv skupiny dôchodcov, porušeniu ich ústavných a ľudských práxx xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxorejkoľvek osoby dôchodcu, keďže neprišlo k naplneniu skutkovej podstaty porušenia § 19 ods. 1, písm. a) s poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx alebo pravdu skresľujúcich údajov, môže tak uskutočniť prostredníctvom nezávislých súdnych orgánov.
Senát najvyššieho súdu oboznámiac sa s odvysxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xorálnymi a etickými hodnotami, z ktorých koncept ľudskej dôstojnosti vychádza. Aj podľa názoru najvyššieho súdu vyjadrenia redaktora, konštatovanx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxlizovanej spoločnosti vulgarizovať hodnotu ľudského života jeho prirovnaním k peniazom a hodnotiť ho cez materiálnu, finančnú prizmu, a to nielen dôxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxhu k ľuďom v dôchodkovom veku, zasahujúce do ich ľudskej dôstojnosti, čím došlo k naplneniu skutkovej podstaty právnej normy ustanovenej § 19 ods. 1 písxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx a), pretože v danom prípade porušil právnu povinnosť spracovaním spravodajského príspevku formou odvysielaných vyjadrení redaktora, ktoré odznelx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlne štátne zdroje a tieto sú verifikovateľné a overiteľné, je pre posúdenie porušenia jeho právnej povinnosti v danom prípade právne bezvýznamná, keďxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhovateľ poukazoval na to, že v nadväznosti na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxyšší súd musí konštatovať, že práve v dôsledku odvysielaných vyjadrení redaktora vytýkaných Radou, príspevok stráca ním sledovaný cieľ. Nie je možné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnie redaktora: "Inými slovami, čím dlhšie dokážu lekári udržiavať pri živote ľudí na dôchodku, tým viac peňazí budú penzisti stáť", ktoré vyjadrenie v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxx, sp. zn. 5 Sž 13/2011:
Najvyšší súd po oboznámení sa so spisovým materiálom vrátane priloženého záznamu § 250q ods. 1 veta druhá OSP sa prikláňa k názorx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxj dôstojnosti zosnulého gruzínskeho sánkara Nodara Kumaritashviliho.
V uvedenom prípade z opisu predmetného príspevku vyplynulo, že navrhovateľ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxo stĺporadia a ako mu je poskytovaná prvá pomoc, a to všetko v sprievode emotívnej hudby.
S poukazom na uvedené najvyšší súd konštatuje, že rozhodnutie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxkej republiky za hrubý a neodôvodnený zásah do ľudskej dôstojnosti osoby, ako aj jej základných ľudských a osobnostných práv.
Rozhodnutie RVR č. RPxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xjavne zameriaval na komentovanie nezvyčajných situácií alebo odpovedí Tonka, ktoré vyplývajú najmä z jeho zdravotných ťažkostí, resp. zo sociálnehx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxe upozorňuje. V zásade je možné konštatovať, že každý jeden komentár v Tonkovom príbehu má mierne až výrazne ironický nádych a jediným účelom týchto komxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu slúžia primárne na "zábavu" , tvoria základ vlastne všetkých "vtipných" point v komentároch. Účelom týchto komentárov bolo recipienta šokovať a "zaxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxíklad pri komentári o tom, že Tonkova matka "strávila celý život prakticky v chlieve" účastník konania zvolil ako zvukovú zložku hlavný hudobný motív fxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxice, zvolil zase účastník konania hudobný motív typický pre dramatické scény v rámci filmových diel (pomalé a výrazné bubny).
Je tiež potrebné upozorxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xhlasu z obrazovky", ich zaradenia do jednotlivých scén, zvolenie hudobnej zložky atď. Je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxne ich zosmiešňoval a ironizoval, a to napriek faktu, že tieto vychádzali z objektívne daných skutočností (zdravotné ťažkosti Tónka, sociálna situácxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v žiadnom ohľade nie je možné charakterizovať "ako popis a sprostredkovanie každodenného režimu, vzťahov, problémov, rôznych situácií jednotlivýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxne vyplýva, že účastník konania si zámerne zvolil taký spôsob spracovania danej témy (komentáre "hlasu z obrazovky), ktorý
de facto
využil "extrémy" xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdravotné ťažkosti) sú objektívne danými skutočnosťami, a teda skutočnosťami, ktoré daná rodina (v prevažnej miere) nemohla ovplyvniť a ani si ich sxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxená, že nie je možné zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti týchto osôb, keďže tieto v programe stále vystupovali ako skutočné osoby, a teda "hrali" samých sexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxotlivé situácie prezentované v programe nevznikli náhodou ale cielenou činnosťou účastníka konania. Je tiež potrebné opätovne poukázať na fakt, že Rxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Rozsudok NS SR z 11. júna 2013, sp. zn. 3 Sž 22/2012:
Po oboznámení sa s obsahom oboch posudzovaných príspevkov sa najvyšší súd stotožnil s názorom oxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxdagógov, a to najmä s prihliadnutím na značne dehonestujúce vyjadrenia moderátorov v prvom príspevku odvysielanom 3.4.2012 (ďalej len ,,prvý príspexxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxámanou" angličtinou. Ako už najvyšší súd uviedol v rozhodnutí z 29. marca 2012, sp. zn. 5 SŽ 18/2011, verejný výsmech je zásahom do ľudskej dôstojnosti v xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxku z prvého príspevku k ukrajinskému kamionistovi, čo sa týka jej výslovnosti. Následne bolo opätovne odvysielané video s učiteľkou z prvého príspevkx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Video s druhou učiteľkou nebolo po obrazovej ani zvukovej stránke nijako upravené. Odporkyňa a ani najvyšší súd nepopierajú aktuálnosť témy a záujem vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoderátorov ku konkrétnym zobrazeným učiteľkám, neprispievali k informačnej hodnote spracovanej témy.
Podľa názoru súdu, Rada správne uviedla, že x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé amatérske videá difamujúcim spôsobom. Takýto spôsob zobrazenia videí presiahol rámec vecnej kritiky, pretože komentáre a reakcie moderátorov bolx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx], ako aj s otázkou legitimity (ochrana práva na zachovanie osobnej cti zobrazených učiteliek). Rovnako sa odporkyňa zaoberala aj otázkou proporcionxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx videách dostatočne identifikovateľné pre svoje okolie, preto z tohto pohľadu mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty podľa § 19 ods. 1 písm. a) ZVR. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xsoba identifikovateľná čo aj len pre užšiu verejnosť.
Sloboda prejavu patrí k najdôležitejším politickým základným právam, pretože prispieva k názxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe objektívne a vyvážene. Spôsob zobrazenia danej témy však musí byť taký, aby neznižoval ľudskú dôstojnosť, t.j. snaží sa konkrétne zobrazené osoby za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxsti bolo zasiahnuté, senát odvolacieho súdu uvádza, že skutkový stav bol odporkyňou zistený v dostatočnej miere, keďže pre posúdenie veci je rozhodujxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxenie veci samej.
Rada chráni verejný záujem, aby vo vysielaní vysielateľov nedochádzalo k neoprávneným zásahom do ľudskej dôstojnosti. Občianskopxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxnie o porušení § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, kde má právomoc konať a rozhodovať Rada. Rada má povinnosť konať a rozhodovať v zákonom ustanovených lehotách, a prxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zásahu do ľudskej dôstojnosti fyzickej osoby, neodôvodnený.
Rozsudok NS SR z 28. januára 2015, sp. zn. 2 Sž 26/2013:
Po oboznámení sa s obsahom posuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxe dopravnej nehody nad telom jej syna a najmä zvuková zložka, boli schopné zasiahnuť do jej ľudskej dôstojnosti. V danom príspevku nebolo uvedené celé mxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxo aj vek vodiča auta.
V príspevku ešte odznelo, že táto tragická dopravná nehoda sa stala v obci Betliar a že tak vodič auta, ako aj obeť dopravnej nehody pxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xetliar, keďže ide o pomerne malú obec a takáto dopravná nehoda nepochybne v obci Betliar xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxe nebolo možné rozoznať jej tvár, no pri posudzovaní identifikovateľnosti fyzickej osoby pre jej širšie okolie je potrebné vziať do úvahy všetky inforxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxjú aktuálnosť a dôležitosť témy týkajúcej sa informovania o nevyhovujúcom stave vozovky (výtlky, slabé osvetlenie), no na takéto informovanie postaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxda správne uviedla, že v súvislosti s informovaním verejnosti o nevyhovujúcom stave vozovky postačovalo odvysielanie príspevku bez zaradenia záberxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxla dotknutá osoba identifikovaná prostredníctvom osobných údajov, postačuje však, ak je dotknutá osoba identifikovateľná pre užšiu verejnosť.
Slxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx ohľadom danej témy zobrazené, odvysielané a v akom kontexte a aby boli predkladané informácie objektívne a vyvážené. Spôsob zobrazenia danej témy všax xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informácie čo možno najviac chrániť. Prítomnosť kamier v život ohrozujúcich situáciách možno označiť za nežiaducu, keďže pod právo na zachovanie ľudxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xez toho, aby takéto špecifické situácie mali možnosť sledovať diváci predmetných programov.
Rozsudok NS SR z 27. februára 2014, sp. zn. 5 Sž 5/2013:
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxm programe uvádza, že je teda zrejmé, že napriek tvrdeniam účastníka konania tento program v žiadnom ohľade nie je možné charakterizovať "ako popis a spxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xtojace na periférii záujmu značnej časti populácie". Naopak zo skôr uvedeného jednoznačne vyplýva, že účastník konania si zámerne zvolil taký spôsob xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxvného" programu. Špecifické podmienky, v ktorých daná rodina žije (zlá sociálna situácia, zdravotné ťažkosti) sú objektívne danými skutočnosťami, x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtojnosti Tonka, jeho otca Antona, jeho matky Ivety, Martinky, jej matky Hany a jej kamarátky Dany pri prezentovaní ich rodinného života nezbavuje navrxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý napríklad v rozsudku, sp. zn. 2 SŽ 17/2011, k tejto otázke zaujal jednoznačné stanovisko, z ktorého vyplýva, žx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxzuje navrhovateľ v opravnom prostriedku, nie je na danú vec aplikovateľné, lebo v tejto preskúmavanej veci bolo presne rozlíšiteľné, do ľudskej dôstoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxétnych reálnych ľudí.
Aj najvyšší súd mal zo skôr uvedeného za to, že predmetná časť programu, vzhľadom na svoj obsah a spôsob svojho spracovania zasiaxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu neostáva iné, ako súhlasiť s názorom Rady, že "vysielateľ za účelom senzácie, šokovania zneužil zdravotný handicap a zlú sociálnu situáciu rodín (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxich komentárov "hlasu z obrazovky". Dodržiavanie a ochrana základných ľudských práv a slobôd, medzi inými aj práva na zachovanie ľudskej dôstojnostix xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxvých štátoch. Slovenská republika je viazaná viacerými európskymi a medzinárodnými dokumentmi o dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd.
K xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxuje nesúhlas s vydaným vatikánskym desatorom, ďalej komentáre a názor redaktora na dokument.
Poukazujúc na uvedené dospel senát najvyššieho súdu k zxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxobsahuje dostatok argumentácie, aby bolo možné jednoznačne ustáliť, že odvysielaním príspevku bol porušený § 19 ods. 2 písm. a) ZVR. Súd považuje presxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxh odvysielaného príspevku objektívne spôsobilý zasiahnuť do prirodzenej dôstojnosti a rovnosti všetkých ľudí, keďže v tomto prípade, pri porušení pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa dostatočne neobjasnila, akým spôsobom alebo čím konkrétne boli naplnené v tomto prípade znaky pojmu znevažovať alebo hanobiť.
Je potrebné si uvedoxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxsielaní a retransmisii bez toho, aby rozhodnutie obsahovalo jasnú a zrozumiteľnú špecifikáciu porušenej povinnosti vysielateľa.
K odseku 1 písm. xx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xeľudské zaobchádzanie, vojna, bieda, choroba, lekárske zákroky, smrť, ktoré svojou podstatou sa vždy určitou formou a intenzitou dotýkajú ľudskej bxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxednodušene povedané, propagujúce účinky, nepestoval zlo ako kult či ako prostriedok riešenia konfliktov, situácií a, samozrejme, nezvyšoval intenxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxskej dôstojnosti môže dôjsť len vtedy, ak vysielateľ prekročí medze zákazu, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach tejto časti. Teda, ak je odvxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutkovú podstatu vo všetkých znakoch.
V danej veci bolo nespornou skutočnosťou, že obsahom inkriminovaného programu boli scény, ktoré zobrazovalx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx) s detailnými zábermi deštrukčných účinkov na telo.
Podľa názoru súdu odvysielanie týchto záberov, hoci sú drastické (kruté, drsné), nemožno jednoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxých osôb, a to zákazom bezdôvodného zobrazovania scén reálneho (opak fikcia) násilia, pri ktorom alternatívne sa buď a) nenáležitou formou zdôrazňujx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxojnosti: platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s takýmto zobrazením súhlasili.
Základným predpokladom porušenia tohto zákazu - prvej alternatívy je rxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiadavka reálnosti pri zachovaní pojmového významu slova (a škále výrazových prostriedkov použitých v zákone - mohli navodiť dojem) nie je naplnená fixxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx reálnej situácie.
Pri tomto chápaní (berúc do úvahy, že násilie pre možné negatívne vplyvy v tejto časti je ošetrené z iných aspektov) je pre rozhodnutxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxe rozhodnutie neobjasnila. Náležitým rozlišovacím znakom pre určenie, či ide o realitu alebo fikciu nie je okolnosť, že program nebol prezentovaný akx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xšetkým jej zložkám. Pri tomto zábere musí byť vecou veľmi starostlivého uváženia aj otázka, kedy ide o bezdôvodné zobrazovanie (aj reálneho) násilia a xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstujú poškodených, zvlášť keď ich identifikácia nie je možná, resp. že neuspokojujú hneď len morbídne túžby diváka po prežitku zdesenia, strachu a podxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxe považuje súd za nedostatočne zdôvodnený a neargumentovaný záver, že išlo neodôvodnené hrubé násilie, samoúčelnosť alebo kuriozity pre atraktívnoxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Rozhodnutie RVR č. RP/180/2004 z 24. augusta 2004:
Čo sa týka pojmového znaku bezdôvodnosti, tento sa netýka odvysielania príspevku ako celku, ako uvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxene násilné, neprimerané vzhľadom na kontext informácie. Vychádza sa teda zo skutočnosti, či je divák schopný pochopiť danú informáciu aj bez zobrazexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxte neodôvodnené vzhľadom na kontext príspevku. Divákovi na pochopenie informácie postačuje aj slovná zmienka, v žiadnom prípade nie je potrebné ani pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxy spôsobilé porušiť citované ustanovenia zákona.
Rozsudok NS SR z 31. marca 2005, sp. zn. 4 Sžn 68/2004:
Je všeobecne známou skutočnosťou, že správ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vynechať nemožno, treba stanoviť hranice, ktoré by nemali byť prekročené, a to ani komerčnou televíziou v snahe udržať si diváka. Tieto hranice okrem exxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxe ľudskej dôstojnosti zaručeným ústavou aj mnohými európskymi a medzinárodnými dokumentmi vrátane Charty OSN o ľudských právach, Všeobecnej deklarxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx súhlasiť najmä s názorom psychológov, sociológov ale aj novinárov, že častý výskyt násilia v televíznych správach, zábery z vojnových konfliktov a zdxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xôsledne zvažovať, aké zábery a komentáre v takých prípadoch vo svojich správach použijú.
Rozhodne však treba mať za to, že ukázať v spravodajstve samoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe divákovi na pochopenie informácie by postačila aj slovná zmienka a že úprava príspevku pred odvysielaním nebola dostatočná.
Rozhodnutie RVR č. Rxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xo, je zobrazenie osoby vystavovanej fyzickému utrpeniu spôsobom, ktorý je neoprávneným zásahom do ľudskej dôstojnosti.
K odseku x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xpirit poďakoval svojim rodičom, svojej skupine, ľuďom, s ktorými spolupracoval, fanúšikom a vesmíru okrem toho, že získal uvedené ocenenie aj za to, žx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx môže znamenať akúkoľvek rastlinu a zároveň namieta, že poňatie sporného výroku Radou je subjektívnym hodnotením, keďže jeho obsah možno vyložiť dvojxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa" z kontextu, v ktorom odznelo, hodnotí a vykladá ho izolovane, ignorujúc súvislosti a kontext, v ktorom bol výrok propagujúci užívanie omamnej látky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xznačovať akúkoľvek rastlinu, nevynímajúc tie uvádzané účastníkom konania.
V zmysle § 19 ZVR, ktorý slúži na ochranu pred nevhodnými obsahmi vo vysiexxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxciou uznávaného umelca, ako aj istým spôsobom obdivná reakcia obecenstva na daný výrok a samotný opis rastliny spevákom ako "krásnej zázračnej zelenexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxe a jej účinkoch, si väčšina divákov stotožnila Majkom Spiritom zmienenú zázračnú zelenú rastlinu s touto látkou, v dôsledku čoho došlo odvysielaním sxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxzmyselnosti daného výroku, zaslala Rada účastníkovi konania záznam rozhovoru zverejneného na http://tivi.azet.sk/video/1199320/majk-spirit-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxenou rastlinou mal na mysli marihuanu.
Ako vyplýva zo skôr uvedeného prepisu, v predmetnom rozhovore sa redaktorka, okrem iného, dotkla aj sporného vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xeho poďakovania vesmíru za to, že stvoril ,,krásnu zázračnú zelenú rastlinu" a podotkla pre vysvetlenie tým "menej chápavým", že Majk Spirit mal na mysxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx a povolil marihuanu."
V uvedenom rozhovore, ktorým reagoval na sporné vyjadrenie Majk Spirit, ako samotný autor sporného označenia sám priznal a potxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdol, že - podľa jeho názoru - je užívanie marihuany menej nebezpečné ako užívanie alkoholu, a preto by jej užívanie zlegalizoval. Moderátorka dokonca uxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxanu". Z obsahu rozhovoru je zrejmé, že je reakciou (akýmsi "vysvetlením pre menej chápavých divákov") na sporné vyjadrenie Majka Spirita odvysielané x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxiou na skutkový stav posudzovaný v tomto správnom konaní. Uvedený rozhovor prostredníctvom redaktorky, ktorá zvolila za jednu z tém rozhovoru práve sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ktorá pomáha Majkovi Spiritovi pri písaní textov, bola myslená marihuana.
Zo znenia § 19 ods. 1 písm. e) ZVR vyplýva, že programová služba a jej zložky xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xastline v programe Slávik vzhľadom na kontext, v ktorom bola odvysielaná a následné reakcie publika, propagovala užívanie omamnej látky - rastliny roxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx 8/2014:
Každý vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a právnické osoby alebo fyzixxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxich zákonných povinností, ako aj ústavných a zákonných obmedzení, pretože výrazným spôsobom spolupôsobia na kreovanie verejnej mienky - slovo má veľxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxže zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov (ďalej aj "zákon o omamných látkach") v § 2 ods. 1 definuje omamné látky ako látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľuxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise, tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd kxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxj skupiny omamných látok a ako také podliehajú obmedzeniam a zákonom regulovanej kontrole pri zaobchádzaní s nimi.
Nedovolená výroba omamných a psycxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xiny. To znamená, že v trestnom kódexe uvedené konania zákonodarca označil za najvyššiu formu protiprávneho konania v záujme ochrany ľudského života a xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnutá marihuana je, možno konštatovať, že bolo objektívne danou povinnosťou navrhovateľa [čl. 26 ods. 4 Ústavy SR a čl. 10 bodom 2 Dohovoru v spojení s § 1x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxli širokej verejnosti poskytnuté informácie verejného záujmu bez toho, aby došlo zo strany navrhovateľa k porušeniu zákazu vyplývajúceho zo skôr uvexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie určujúci, a to bez ohľadu na jeho zámer, úmysel, či cieľ spracovania témy užívania omamných látxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omamnej látky alebo bez ohľadu na skutočnosť, že v iných krajinách, mimo jurisdikcie Slovenskej republiky, právne poriadky legálne umožňujú túto omaxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxu navrhovateľa musí len konštatovať, že obhajoba počinu sprístupniť na internetovej stránke audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie predmetxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxracovanej téme, ako aj jej reakcie na vyhlásenia speváka, absolútne nezodpovedajú významu a zmyslu, ktorý objektívne možno na základe vnímania progrxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxskou etikou poskytnúť priestor niekomu, koho vyhlásenia sa kriticky komentujú a ironizujú, možno konštatovať, že zámerom navrhovateľa, predovšetkxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxoločenskej kritiky vyhlásení speváka v ďakovnej reči na vyhlásení výsledkov ankety Slávik, keď bolo divákom skrytou formou a zámerne Majkom Spiritom xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xosudzovanom programe, vyznieva ako zosmiešňovanie a bagatelizovanie kritikov spevákových vyjadrení, a nie ako zosmiešňovanie jeho lacného sebaprxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxívania omamných látok je potrebné hovoriť otvorene. Zo strany navrhovateľa, v danom prípade reprezentovaného redaktorkou programu, nebola potreba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxská zakladajúce diskusiu na danú tému. Paradoxne, v posudzovanom programe zaznela z úst Majka Spirita otvorená propagácia užívania predmetnej omamnxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxásení speváka zo strany navrhovateľa (redaktorky programu).
Dokonca v momente, keď Majk Spirit nevie vyjadriť myšlienku a ".... je .... požehnaním, xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxo odsúdenie, prípadne jasné vyjadrenie kritického postoja k vyjadreniam speváka na tému užívania omamnej látky. S otvoreným dialógom o problematike xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx väčšom počte sa vyskytujúcich spoločensky škodlivých následkov užívania omamných látok na zdraví a negatívnej zmene sociálneho správania sa ich užíxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Dáriusom na rôzne témy. Nakoniec sa dostali k téme pokusu o samovraždu maloletého. Z odpovedí maloletého Dáriusa na túto tému bolo zjavné, že je mu nepríxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx") pokračoval v danej téme až do momentu, keď maloletý Dárius na jeho priamu otázku: "Ty si si chcel niečo urobiť vtedy?" odpovedal: "zabiť sa" načo sa násxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm maloletý Dárius bol v zábere až po moment, keď vyšiel z izby. Z popisu/prepisu skutkového stavu a najmä zo samotného záznamu predmetného programu je zrxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxžení sa k hranici otázky zastavil. Stalo sa to dvakrát, kedy v rozhovore odbočil smerom k nepríjemnému zážitku chlapca,... ‚tebe sa stala škaredá vec'.xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxmentácie, moderátor programu pokračoval v rozhovore na tému samovražedného pokusu maloletého Dáriusa aj po tom, ako bolo zrejmé, že je mu táto téma nepxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxusa, pričom táto reakcia bola zobrazená v spomalenom zábere. Rada konštatovala, že v tomto prípade sa nedá hovoriť o prekvapivej reakcii maloletého, rxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bolo zrejmé, že rozhovor na túto tému mu je nepríjemný. Aj z vyjadrenia Zlatice Bartíkovej: "Zásada pri práci s ľuďmi, ktorí prežili traumu, si vyžaduje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxo traumatizujúci. Moderátor programu s maloletým Dáriusom o tejto udalosti hovoril, v rozhovore pokračoval a rozhovor ukončila až emotívna reakcia mxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxaču sa dostal k smiechu" možno aplikovať iba na druhú scénu, počas ktorej si maloletý Dárius vypočul nahraté povzbudzujúce odkazy od svojich spolužiakxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxsledný smiech, ako aj jeho pozitívne reakcie na prezretie si týchto odkazov. Uvedené tvrdenie však v žiadnom ohľade nekorešponduje s prvou opísanou scxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o jeho samovražednom pokuse. V predmetnej scéne nie je žiadny náznak o tom, že by rozprávanie o tejto téme maloletý Dárius zvládal bez problémov alebo so xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxostredné následky tohto utrpenia prostredníctvom Dáriusovej emotívnej reakcie.
Účastník konania je jediný subjekt, ktorý je zodpovedný za obsah sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmôže zbaviť súhlasom zákonného zástupcu maloletého. Z tohto dôvodu považuje Rada argument účastníka konania o tom, že všetky otázky boli konzultovanx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xakrútenie programu ako celku. Rozhodujúce je, či došlo k zobrazeniu maloletého nenáležitou formou, ktorý bol vystavený psychickému utrpeniu. K naplxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xaplneniu tejto skutkovej podstaty došlo v scéne, kde sa moderátor programu zhováral s maloletým Dáriusom o jeho samovražednom pokuse.
Rozsudok NS xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvateľka uviedla v odvolaní, nie sú dôvodné. Najvyšší súd sa stotožnil s názorom odporkyne, že odvysielaný program nenáležitou formou zobrazoval maloxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxvať (práve naopak), a preto bolo zo strany moderátora absolútne nevhodné sa k tejto udalosti vracať. Rozhovor na túto tému bol samoúčelný, so zámerom vyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, že sa o tomto traumatickom zážitku nechce zhovárať.
Aj keď zákon o vysielaní a retransmisii priamo nedefinuje, čo rozumie pod "nenáležitou formou zoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávneho deliktu postupovala logicky a nevybočila z medzí zákona.
K odseku 2
Rozhodnutie RVR č. RL/36/2007 z 9. mája 2007:
Účastník konania odvysiexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxjú za vlasy, ako aj scéna, v ktorej zápasia dve ženy a muž s inou mladou ženou a navzájom sa strkajú a ťahajú. Mladej žene, ktorá sa snaží ťahať druhú ženu za vxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xsôb, ktoré je násilným správaním. Ťahanie za vlasy a vzájomné zápasenie viacerých osôb je konaním voči fyzickej integrite druhej osoby, ktoré je spôsoxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ktoré je spôsobilé vzhľadom na možné následky vyvolať škodu malého rozsahu. Rada zároveň konštatovala, že prípadné následky násilného konania zobraxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnaní.
Vzhľadom na uvedené Rada rozhodla, že hoci účastníkom konania odvysielaná upútavka na program Divoška Rosaura znázorňovala menej nebezpečnú xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxtého rozsahu, zobrazenie následkov násilného konania alebo použitie neodôvodneného či hrubého násilia.
Rozhodnutie RVR č. RL/45/2007 z 22. mája xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxrem iného, zobrazený zviazaný muž so zalepenými ústami sediaci v aute s bombou, ktoré následne vybuchne pričom strih obrazov v upútavke navodzuje dojexx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxí ho pred sebou.
Rada dospela k záveru, že účastník konania odvysielal upútavku, v ktorej boli zobrazené scény násilia. Výbuch auta je útok smerujúci vxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzovaného násilia Rada dospela k záveru, že zobrazenie muža zviazaného v aute bezprostredne pred výbuchom auta s pohľadom na odpočítavadlo bomby a náslxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxsilného konania muža držiaceho iného muža pod krkom, hoci následky tohto konania neboli zobrazené, má Rada za to, že zobrazené konanie bolo nebezpečnox xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxia má Rada za to, že vzhľadom na trvanie upútavky približne 26 sekúnd a vzhľadom na počet (dve scény) a trvanie scén zobrazujúcich násilie upútavka obsahxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z kvalitatívneho hľadiska obsahovala nebezpečnú formu násilia, a to z dôvodu, že išlo o život ohrozujúce konanie.
Rozhodnutie RVR č. RP/009/2013 z xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxčujú, pričom tieto slovné útoky sú sprevádzané fyzickými útokmi žien navzájom, je odôvodnené považovať za také, ktoré znázorňujú násilie. Uvedené scxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsôb. Skutočnosť, že skôr popísané scény boli násilnými prejavmi účastníčok predmetnej reality show, a že takto ich vnímali aj ostatné prítomné osoby, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxdzovať časový rozsah scén zobrazujúcich násilie a ich pomer k celkovému trvaniu upútavky. Scény, ktoré obsahovali násilný obsah sa vyskytli v predmetxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxkúnd je možné konštatovať, že z hľadiska kvantitatívneho výskytu predstavovali predmetné scény síce len krátku, no, podľa názoru Rady, podstatnú a nexxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtext, v ktorom boli zobrazené, mieru nebezpečnosti násilného konania, prípadné možné následky tohto konania, cieľ útoku, prostriedky použité pri náxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzických osôb voči sebe. (Program Farmár hľadá ženu je tvorcami označovaný za dokumentárnu reality show, kde si niekoľkí farmári hľadajú partnerky pxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxetnej upútavky sú reálnymi prejavmi účastníkov tejto reality show. Z verbálnych prejavov účinkujúcich žien (Martiny a Lindy) je zrejmý ich vzájomný kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx Martina pohodí Lindu na zem). Použité sekvencie sa v upútavke sústreďujú najmä na samotný akt fyzických útokov oboch žien a im predchádzajúce agresívnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xverbálne aj fyzické) správanie, ktoré je násilné. Nejde pritom o hrané, fiktívne scény dramatického programu, ale o násilné správanie reálnych fyzicxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxú dejovú líniu. Ich zoradenie je ovplyvnené zámerom účastníka konania, ktorým je ako vyplýva zo samotného charakteru predmetného komunikátu (upútavxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xR z 19. marca 2014, sp. zn. 6 Sž 5/2013:
Predmetná upútavka bola odvysielaná na novú sériu (resp. jej prvú časť) programu Farmár hľadá ženu, bola zostrihxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxácie o programe a účinkujúcich. Obsahom odvysielanej upútavky vychádzajúc z jej záznamu, ako aj prepisu/popisu sú sekvencie, ktoré zachytávajú agrexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxnovenie § 19 ods. 2 citovaného zákona taxatívne vymenúva obsahy, ktoré upútavka vysielaná v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať a, xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odvolacieho súdu, správne vyhodnotil a právne posúdil jej rozpor s § 19 ods. 2 ZVR. Uvedené dostatočne zrozumiteľne a jasne v odôvodnení svojho rozhodnxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xemožná, resp. nežiaduca, keďže jeho vnímanie sa môže vplyvom času, miestom aplikácie právnej normy, ako aj spoločnosťou meniť. Možno ho zaradiť do katxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho orgánu je v takom prípade rámcovo obsah a význam tohto pojmu vymedziť s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu, ako aj skutkovú podstatu správxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxneho prípadu postupom obdobným ako pri správnej úvahe. Bez pochýb je nevyhnutné, aby táto úvaha bola v súlade so zákonom a rozhodnutie správneho orgánu xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xi iný útok, smerujúci voči fyzickej alebo psychickej integrite inej osoby alebo veci, ktorý má za následok vznik škody alebo je spôsobilý vyvolať nebezxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xvahy správneho orgánu. Taktiež správny orgán pri posudzovaní odvysielanej upútavky bral do úvahy konkrétne okolnosti, obrazovú a zvukovú zložku prexxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xx xáznamu vysielania, ako aj z prepisu/popisu skutkového stavu upútavky na program CRANK: Zastaň a zomrieš! odvysielanej v dňoch 8.3.2011 približne o 22xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx predstaviteľa mužskej a ženskej postavy programu, na vysielanie ktorého predmetná upútavka upútavala, odohrávajúci sa na verejnosti. Ide o nasledoxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx nahé rozkročené a zdvihnuté nohy, medzi ktorými leží na nej muž, ten na nej vykonáva opakované pohyby panvou v smere vpred a vzad a naráža tak do panvovej čxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xdvihne ženu zo zeme a švihom ju oprie o nejaký modrý predmet tak, že žena je k nemu otočená chrbtom. Muž stojí za ňou a sťahuje si nohavice. V zábere je zobrazxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xlenky, stojace ďalej od seba, za nimi je vidno nohy muža, stojace za nimi, ako sa viac rozkročia, pričom pri členkoch majú zosunuté nohavice.
- V zábere dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xenu v oblasti zadku (oblasť tľapnutia je mimo záberu).
- V zábere zošikma zdola je zobrazená dvojica približne po oblasť panvy - žena je v miernom predklxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx má v oblasti rozkroku, prirazí svoju panvu o zadok ženy, tá sa následne viac vystrie do výšky, má pri tom zavreté oči, pootvorené ústa, následne otvorí očxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxakovaných pohyboch v smere vpred a vzad začne opakovane kričať: "Ja žijem, ja žijem..." a zodvihne ruky.
- Záber z väčšej diaľky zošikma zhora na dvojicx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx časť odhaleného boku. Za ňou stojí muž so zdvihnutými rukami, stiahnutými nohavicami na členkoch, pričom je vidieť jeho nahú xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxým stavom dospela k záveru, že odvysielaním upútavky na program CRANK: Zastaň a zomrieš! došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxadiska jej celkového obsahu dominantné.
Čo sa týka upútavky na program Črepiny* odvysielanej 8.3.2011 približne o 22:24 hod. v rámci programovej sluxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxzrieme sa na špeciálnu párty s lesbošou a živým sexom.) zrejmé. V upútavke na program Črepiny* bol zobrazený, okrem iného, aj nasledujúci obsah:
- Zábex xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oblečenú košeľu a ponožky. Spodnú časť tela má obnaženú. Je vidieť jeho nahý zadok a nohy. Žena ležiaca pred mužom má zodvihnutú a v kolene ohnutú nohu, ktxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svoju panvu na spodnú oblasť panvy ženy.
Vzhľadom na spôsob zobrazenia skôr popísanej scény v kontexte celej upútavky, berúc do úvahy aj sprievodný koxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xe odvysielaním scény zobrazujúcej pohlavný styk dvojice na pódiu v upútavke na program Črepiny* došlo k naplneniu skutkovej podstaty v zmysle § 19 ods. x xxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxberov zobrazujúcich samotný akt, jeho kontext, ako aj sprievodné slovo zrejmé.
Ochrana maloletých
KOMENTÁR
K odsekom 1 a 2
Ustanoxxxxx x xx xxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. 27 ods. 1, resp. čl. 12 SoAMS. Ustanovenie § 20 ods. 1 ZVR sa vzťahuje na vysielanie programovej služby a ide o absolútny zákaz vysielania tam vymenovanxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxa úplne, ale prikazuje poskytovateľovi sprístupniť ich výhradne takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto službu a jej zložky "za bežných okolnostx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxužieb majú. Keďže pri AVMSnP užívatelia sami aktivujú prehrávanie programov, vhodne implementované technické prostriedky by mali postačovať na efexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxriedky, ktoré by mali plniť túto funkciu, a tak je ich výber ponechaný na poskytovateľov AVMSnP.
V prípade explicitne uvádzanej pornografie a hrubéxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xalo ísť. Ako konštatoval NS SR v rozsudku vo veci, sp. zn. 3 Sž 4/2007, v prípade § 20 ods. 1 ZVR sa "používa správna úvaha v tom, či odvysielaný program kvalxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsiahnutá v § 132 Trestného zákona116). Podľa tohto ustanovenia sa pornografiou na účely Trestného zákona rozumie zobrazenie súlože, iného spôsobx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjenia inej osoby. Vychádzajúc z tejto definície RVR vyvodila v rámci svojej rozhodovacej praxe kritériá, ktorých naplnenie je pornografiou v zmysle § xx xxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx § 20 ods. 1 a 2 ZVR nič nebráni. Ako uviedol NS SR v rozsudku vo veci, sp. zn. 6 Sž 5/2006, samotná skutočnosť, že "určité konanie nespĺňa kvalifikačné znaxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx postihnuté sankciou udelenou zákonom zmocneným orgánom, t.j. mimo oblasti trestnoprávnych vzťahov".117)
Za pornografické obsahy pri aplikácix x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxké alebo odborné účely):
a)
vaginálneho, orálneho, análneho alebo iného pohlavného styku,
b)
pohlavných orgánov mimo kontextu postavy (t.j. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomôcok alebo s inou pomocou".118)
Uvedené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxym orgánom síce "nemá za cieľ zasahovať do oblasti trestnoprávnych vzťahov", ale aj tak "nie je v rozpore s výkladom pojmu pornografia, ako je uvedený v Txxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xby vysielatelia patriaci pod ich jurisdikciu programy s takýmto obsahom nešírili. Programy, ktoré sú bežne považované za pornografické, sa však v rámxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxedok neexistencie definície pornografie na úrovni komunitárneho práva a rôzneho prístupu členských štátov k otázke vysielania programov tohto typux xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xresadenie, čo je v súlade s voľnejším prístupom, ktorý Komisia tradične aplikuje pri posudzovaní regulačných opatrení členských štátov v otázkach ocxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxadné regulačné opatrenia spolu s výkladom pojmu pornografia sú ponechané na jednotlivých členských štátoch.120)
V prípade pojmu hrubé, neodôvodxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnie správ, slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľadom na kontext týchto správ, slovných výpovxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlikujúc interpretačné pravidlo podľa § 20 ods. 2 ZVR dospela RVR v rozhodnutí č. RP/180/2004 z 24.8.2004 k tomuto záveru: "Od vysielateľa sa vyžaduje, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xi je divák schopný pochopiť danú informáciu aj bez zobrazenia násilnej scény alebo či je táto potrebná na celkové dokreslenie a lepšie pochopenie inforxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxého sa do upútaviek nesmú, okrem iného, zaraďovať "výňatky z diel, ktoré znázorňujú (výňatky, nie diela - pozn. autorov) scény násilia". Podľa odôvodnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxi voči
a)
fyzickej alebo psychickej integrite inej osoby alebo
b)
veci,
ktorý má za následok vznik škody alebo je spôsobilý vyvolať nebezpečensxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxie maloletými môže nepriaznivo pôsobiť na ich psychiku. Pri doterajších rozhodnutiach RVR, v prípade zobrazovania násilia patriaceho k § 20 ods. 1 ZVRx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoznáva v článku 27 ods. 2 aj obsahy s relatívne nižšou mierou potenciálnej škodlivosti, ktorých prenos je možný len s určitým obmedzením. Smernica tietx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxsielanie. Smernica pri týchto obsahoch dáva na výber, či bude ochrana maloletých zabezpečená určením času, keď môžu byť programy takéhoto charakteru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxenského právneho poriadku implementované určením času, kedy môžu byť programy takéhoto charakteru vysielané - tzv. časová opona (22:00 hod.) priamo x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xokov bolo v rámci zjednotenia úpravy ochrany maloletých toto ustanovenie vypustené a článok 27 ods. 2 je implementovaný príslušnými ustanoveniami vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.123) Ak zoberieme do úvahy predchádzajúxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxe maloletých do 18 rokov.
Potenciálne narušenie či ohrozenie vývinu maloletých je skutočnosť, ktorej preukázanie je značne problematickou záležxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxnie alebo ohrozenie vývinu maloletých je skutočnosťou, o ktorej si môže urobiť správny orgán úsudok sám alebo ide o odbornú otázku, na ktorej zodpovedaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xodnotenia skutkového stavu, na ktorú sa vzťahuje správna úvaha", RVR "je kolektívnym a reprezentatívnym orgánom určeným zákonom na vytváranie objekxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxm". Podobne aj Najvyšší správny súd ČR v rozsudku vo veci, sp. zn. 8 AS 62, v ktorom sa, okrem iného, zaoberal rovnakou otázkou, uviedol: "Hodnotenie, či mxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xeho právneho posúdenia a nemôže byť preto predmetom skúmania znalcom - naopak je to správny orgán a následne súd, ktorý priraďuje pojmu konkrétny význax x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xaudiovizuálny zákon) formou vyhlášky. Účelom JSO je ustanovenie základných a jednotných pravidiel pre posudzovanie obsahov a umožnenie ľahšej orixxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vysielateľov a AVMSnP.126) Špecifické postavenie vo vzťahu k JSO majú lokálni vysielatelia, ktorí nie sú súčasťou programovej siete (§ 20 ods. 7 ZVRxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xevhodnosti pre maloletých.
JSO určuje kritériá, podľa ktorých sa programy a iné komunikáty zaraďujú do kategórií podľa vhodnosti či nevhodnosti xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxú na televízne vysielanie a AVMSnP, a na dve kategórie programov nevhodných pre maloletých do 15 a 18 rokov veku s osobitne určenými kritériami, vzťahujxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x iné komunikáty priamo určené na výchovu a vzdelávanie maloletých príslušnej vekovej kategórie od 7 do 15 rokov, ako aj samostatnú kategóriu detských pxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxi ich vysielaní, pokiaľ ide o televízne vysielanie, v rámci katalógu v prípade AVMSnP alebo zvukovým oznamom predchádzajúcim samotné vysielanie v príxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxotlivých hodnotiacich kritérií, ako aj ich kvality a kvantity (§ 1 ods. 5 a § 2 ods. 4 JSO). Vyhodnocovanie vhodnosti či nevhodnosti jednotlivých komunxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxrý treba pri aplikácii JSO brať do úvahy. Všetky komunikáty sa klasifikujú samostatne, čo, okrem iného, znamená, že povinný subjekt musí posudzovať sxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxú.
Vyhláška č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umelecxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxasových a televíznych vysielateľov ohľadom časového zaraďovania zložiek programovej služby podľa jednotlivých kategórií. Vysielateľ tak nesmie zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx0 hod. Upútavky na takéto programy však môžu byť zaradené aj mimo ustanovených časov. V prípade nevhodných a neprístupných programov po 20:00 hod., ak uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxh do 15 rokov úplne bez obmedzenia, pokiaľ upútavky nenapĺňajú kritériá tejto ani vyššej kategórie.
Programy, ktoré nenapĺňajú kritériá žiadnej zx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xlebo ich môže ponechať bez označenia. Spravodajské a publicistické programy sú z praktických dôvodov automaticky priraďované k univerzálnym prograxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxedku živelných pohrôm, dopravných alebo leteckých nešťastí, najmä obrazy zranení, krvi, telesných znetvorení a utrpenia, obrazy zranených alebo umxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxe zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov" (§ 6 ods. 6 JSO).
K odseku 7
Týmto ustanovením sa zavádza obmedzenie pôsobnosti JSO vo vzťahu k vysielxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxm zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely § 20 ods. 1 a 2.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace predpisy
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xx/2004:
Je všeobecne známou skutočnosťou, že správ zobrazujúcich vojnu, zabíjanie, násilie, brutalitu či katastrofy veľkého rozsahu je v spravodajxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxnie umierajúceho či mŕtveho človeka je v rozpore s právom na zachovanie ľudskej dôstojnosti zaručeným ústavou aj mnohými európskymi a medzinárodnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxh, ako aj ďalšími dokumentmi o ochrane ľudských práv.
Takisto možno súhlasiť s názorom najmä psychológov, sociológov, ale aj novinárov, že častý výskxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxou formou správania. Preto musia televízne stanice, ale aj iné média dôsledne zvažovať, aké zábery a komentáre v takých prípadoch vo svojich správach pxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxňuje s názorom Rady uvedenom v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, že divákovi by postačila na pochopenie informácie aj slovná zmienka a že úprava príxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxil s rozhodnutím odporkyne, že predmetný program je programom podľa § 20 ods. 1 zákona, pričom jednotlivé výroky odprezentované v programe ako aj celkxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxdu nesmie byť zaradený do programovej skladby vysielateľa.
Nemožno súhlasiť s tvrdením navrhovateľa, že pri pornografii musí ísť o vizuálne zobrazexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxavného styku alebo obdobného sexuálneho styku, alebo obnažených pohlavných orgánov smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia alebo vzrušenia ixxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlebo zvukové.
Z prepisu programu vyplýva, že v rámci relácie boli odvysielané pasáže obsahujúce prvky pornografie ale aj príspevky zasahujúce do dobxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxrny a oplzlý. Navyše, z prepisu relácie je zrejmé, že moderátori poslucháčov aj hostí nabádali k detailnému opisu sexuálnych zážitkov, sami používali xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
Záver odporkyne, že príspevok "Odhalili tyrana vlčiaka", ktorý bol odvysielaný v rámci programu Noviny dňa 5.11.2007 so začiatkom o 19:30 hod., obsahxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx boli viackrát zopakované, pričom ich nebolo potrebné odprezentovať v takom rozsahu, v akom ich odvysielala vysielateľka. Rozsah záberov zobrazujúcxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx záznamov. V danom prípade sa násilný obsah príspevku xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xvedených dôvodov, keďže príspevok zobrazoval násilie, ktoré bolo neodôvodnené a neopodstatnené pre pochopenie samotnej informácie, vysielateľka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
K odsekom 3 a 4
Rozsudok NS SR z 15. februára 2007, sp. zn. 4 Sž 38/2006:
Po preskúmaní spisového materiálu sa najvyšší súd stotožnil s názorom odporcux xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxresivity. Nie je pritom rozhodujúce, že ide o akčnú komédiu, pretože tak, ako uvádza odporca, skupina maloletých od 12 rokov, tzv. tínedžeri, je práve txx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxtných scén neustále na pamäti, že ide o komédiu, najmä v televízii, ktorá pri zobrazovaní, okrem iného, aj násilných scén používa také technické prvky, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxobným výjavom v reálnom živote, čo môže nepriaznivo vplývať najmä na jeho psychický vývoj.
Rozsudok NS SR z 26. júna 2007, sp. zn. 1 Sž 8/2006:
Rozhovxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxy. V programe boli uvedené aj pasáže, v ktorých sa vyskytli imitovaná súlož, siahanie do rozkroku či trenie si bradaviek, ktoré možno za daných okolnostx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x to kedykoľvek v čase do 22. hodiny, pretože toto ju nezbavuje zodpovednosti za porušenie zákona a rovnako právne nepodstatná bola aj námietka, že malolxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxa pod vedením pedagóga a prezentáciou sexu ako formy zábavy.
Práve prezentácia správania sa účastníkov show ako čosi bežné, čo sa nevymyká každodennéxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxevné zdravie a emocionálny stav. V období dospievania človek preberá určité formy správania sa z vonkajšieho okolia, napodobňuje svoje vzory, je celkxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xospelého jedinca nie je maloletý, ktorého osobnosť sa ešte len formuje, schopný správne pochopiť to, čo a ako bolo v tomto programe prezentované.
Roxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxam skutočne ohroziť maloletých, keď scény v ňom obsiahnuté sa nevymykajú z televízneho štandardu vysielaného pred 20.00 hod. a tiež, že by zobrazené scxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxrkyne z uvedeného príspevku vyplýva, že možné ohrozenie maloletých vyplývalo predovšetkým zo spôsobu spracovania príspevku. Predmetný príspevok txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxbu obživy prostitútky, taktiež forma spracovania príspevku (skôr zábavná, a teda určená pre dospelých) mohla mať negatívny vplyv na vývoj maloletýchx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx svojho nízkeho veku a malých životných skúseností pochopiť podstatu daného programu, môže spôsobovať osvojenie si tohto spôsobu života prezentovanxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxahčená, resp. zábavná prezentácia deviantného sexuálneho správania, akým je prijímanie, resp. spôsobovanie bolesti (liatie horúceho vosku na nahé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x ktorých sú otvory pre hlavu a ruky), to všetko za účelom sexuálneho uspokojenia a za finančnú protihodnotu, navyše, bez vyjadrenia odborníka z oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxné zdravie a emocionálny stav. Stotožnil sa aj so záverom odporkyne, že navrhovateľka pri spracovaní príspevku nedostatočne zohľadnila skutočnosť, xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxé praktiky a ani žiadne iné sexuálne deviácie nie sú všeobecne prijatou a akceptovanou spoločenskou normou a nemôžu byť považované za zdravú sexuálnu axxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxdmetný príspevok neobsahoval žiadne upozornenia na možné negatívne následky tohto spôsobu života a zárobku a nie dostatočne bolo ošetrené nebezpečexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch.
Práve uvedená nedostatočnosť výstrahy pred takouto sexuálnou aktivitou v zmysle prezentovaných scén pre neschopnosť maloletých, predovšetkýx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxntovaného "skôr komicko-zábavným spôsobom".
Rozsudok NS SR z 12. februára 2008, sp. zn. 5 Sž 56/2007-24:
Najvyšší súd nemôže súhlasiť s tvrdením nxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxgnálom a nahradili ich komentárom a že výsledok takéhoto spravodajského príspevku len s pripojeným komentárom redaktora, by robil takýto príspevok nxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxtatou ani úlohou spravodajstva. Takýto prístup k spravodajstvu jednak nemá oporu v zákone a jednak ho ani nemožno považovať za etický. Vulgarizmy (a už xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nie znepokojovať. V žiadnom prípade nemožno súhlasiť s tým, že odvysielanie príspevku aj s vulgarizmami je nevyhnutné pre objasnenie veci a pochopenix xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx napriek skutočnosti, že nevhodné scény a zobrazenia, ktoré predmetný program obsahoval, zodpovedajú klasifikačným kritériám nevhodnosti do 12 rokxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxcia výskytu v predmetnom programe dosiahla takú intenzitu, ktorá odôvodňovala označenie napadnutého programu ako programu nevhodného pre vekovú skxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pričom súd sa s ním plne stotožňuje.
Rozsudok NS SR z 3. mája 2011, sp. zn. 3 Sž 6/2011:
Senát najvyššieho súdu sa stotožnil so záverom odporkyne, že pxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxie sa vraha, zhrnutý do konkrétnych rád, ako postupovať pri príprave a páchaní vraždy, či ako má páchateľ postupovať, aby po sebe nezanechal stopy. Prezxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxť celý kontext výskytu uvedených scén návod, ako postupovať pri páchaní či už vraždy, alebo aj menej závažných trestných činov.
Rozsudok NS SR z 30. mxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxnym spisom a so skutkovým a právnym stanoviskom účastníkov konania taktiež dospel k záveru, že jednotlivé vyjadrenia, gestá a prejavy odvysielané v prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxca, a to spôsobom, ktorý nie je možné považovať za bežný, resp. zlučiteľný v rámci všeobecne uznávanej spoločenskej morálky, a z týchto dôvodov sa stotoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xrogram nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov podľa klasifikácie JSO.
Pokiaľ navrhovateľ namietal, že odporkyňa nedefinovala obscenitu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxo necudného, oplzlého, urážajúceho stud, nemravného a pod. Z tohto dôvodu nebolo povinnosťou odporkyne podávať v rámci rozhodnutia definíciu obscenxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xo 16. novembra 2011, sp. zn. 2 Sž 20/2011-18:
Uvedené upútavky neboli po celý čas ich vysielania označené piktogramom jednotného systému označovania x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chýbal. Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že upútavku pozostávajúcu zo zostrihov programu a označení programu spolu s časom jeho vysielxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxba bezprostredne nadväzujú, a gradujú do výslednej informácie o názve programu a čase jeho vysielania. Preto každá jednotlivá informácia v upútavke mxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xá taktiež za to, že navrhovateľ je povinný vychádzať zo znenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, a takto potom neobxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xámci Európy.
Rozsudok NS SR zo 6. marca 2012, sp. zn. 3 Sž 2/2012:
...posolstvom programu na jednej strane je dôležité ponaučenie pre malé deti, že sa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxtenzívne emocionálne pocity napríklad pri scénach, keď je Dumbo odobratý matke, obaja sú zmätení a chcú zostať spolu, ktoré s poukazom na § 1 ods. 3 a 4 JSx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xznačovania posúdiť, podľa názoru senátu najvyššieho súdu, ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.
Poukazujúc na zistený skutkový stax xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxogramovej služby JOJ, porušila povinnosť vysielateľa ustanovenú v 20 ods. 4 ZVR, pretože na program nesprávne uplatnila Jednotný systém označovania x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxgram univerzálny len v prípade, ak sú splnené podmienky vyplývajúce z § 3 ods. 2 JSO. Program nesmie byť primárne vyrobený a určený maloletým. Splnenie txxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxniku určený pre všeobecné premietanie v kinách, osobitná kategória pre filmy pre deti do 12 rokov neexistovala. Neskôr, po zmene systému dostal v krajixx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxx xxxx xxrávne uvádza, film vznikol v roku 1941 a už z tejto skutočnosti je zrejmé, že nemohlo ísť o film výhradne určený pre maloletých do 12 rokov, pretože výroba xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx generálne publikum. V čase svojho vzniku, dostal tento film generálny súhlas s uvedením do kín bol "approved", čo znamenalo, že spĺňal kritériá U. S. A. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti alebo neprístupnosti. Senát dospel k záveru, že podmienka, aby posudzovaný program neobsahoval kritériá nevhodnosti v tomto prípade nie je splxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvo informácií o predmetnom programe, rovnako aj z obsahu programu samotného o tom, že tento program obsahuje viaceré scény, ktoré je možné kvalifikovax xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxého predstavujú čierne obyvateľstvo vtedajších USA (Jimmy Crow: Kubo Vrana ako prezývka pre Černocha), prípadne postavy klaunov, ktoré sa dožadujú zxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xcéna s ružovými slonmi, kde sa Dumbo náhodou napije z vedra vody, v ktorom je vyliata fľaša šampanského, následkom čoho hlavná postavička mláďatko Dumbx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe v programe možno pozorovať zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách a scény s príliš hlučnou hudbou, ako aj zobrazenie ohrozenia zvieraxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxpečného a neistého prostredia.
Poukazujúc na uvedené skutočnosti senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dospel k záveru, že odvysielané dielx xxxx xxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xx x xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, prípadne nevhodné pre vekovú kategóriu maloletých do 12 rokov (tak, ako uviedol na pojednávaní súdu právny zástupca navrhovateľky). O správnosti uvxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxé pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov. Poukazujúc na uvedené senát dospel k záveru, že v tomto prípade nemožno súhlasiť s odporkyňou, že program je xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xapacite a sociálnej zrelosti minimálne maloletých do 7 rokov.
Rozsudok NS SR z 30. mája 2012, sp. zn. 2 Sž 26/2011-32:
... akýkoľvek komunikát, ktorxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxznamu, akým spôsobom sa vysielateľ snaží pozornosť diváka upútať, t.j. či sa v takýchto komunikátoch objavujú ukážky z programov vo forme zostrihu niexxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxgonistoch, alebo obsahu programu. Jediným logickým dôvodom na poskytnutie podrobnejších informácií o konkrétnom programe je upútanie pozornosti vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xe legitímny, keďže jeho úspech na trhu ako komerčného subjektu v danej oblasti podnikania je priamo úmerne závislý od sledovanosti. Práve z tohto dôvodx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7, 12, 15 alebo 18 rokov v súlade s JSO, t.j. rovnakým piktogramom ako samotný program, na ktorý je upútavka zameraná.
Je potrebné pripomenúť, že cieľom xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxom aspoň čiastočne eliminovať, keď je maloletému, resp. mladistvému divákovi, ale aj jeho zákonnému zástupcovi poskytnutá podrobná informácia nielxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxk NS SR z 18. septembra 2012, sp. zn. 4 Sž 11/2012:
Napriek tomu, že boli upútavky na konkrétne programy a následne oznámenie o vlastnom programe vo forme xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nevhodných a neprístupných programov pre maloletých posudzovať spoločne. Taktiež nie je zákonom ustanovená žiadna výnimka z dodržania tejto povinnxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxo v tomto prípade pár sekúnd). Preto aj takýto súhrn, nadväzujúci na obrazovo-zvukovú upútavku, je nevyhnutné označovať príslušnými grafickými symbxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxzhodnutia uviedla skutkové zistenia, ktoré boli podkladom jej rozhodnutia, skutkové okolnosti náležité vyhodnotila, pričom správne zhodnotila, žx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vekovej vhodnosti daných programov je náležitosťou požadovanou § 5 ods. 1 JSO. Ustanovenia právnych predpisov neustanovili výnimky v prípade krátkxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxukovú upútavku. Divák môže začať sledovať vysielanie aj po odvysielaní takýchto obrazovo-zvukových upútaviek, teda v čase zobrazenia takéhoto súhrxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm podľa Jednotného systému označovania v súlade s § 5 ods. 1 JSO.
Rozhodnutie RVR č. RP/054/2012 z 25. septembra 2012:
Predmetný program spadá do katxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxiska televízneho vnímania znamenajú tieto formáty zásadný posun pri podávaní programu divákovi. Tituly sa už neprezentujú ako televízna fikcia, ale xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxw (čiže myšlienka sledovať ľudí v uzavretom priestore monitorovanom kamerami) majú pôvod v psychologických experimentoch zo 70. rokov. Ide teda vlasxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xepredstavujú xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xde o podobné typy. Často ide o extrovertov či exhibicionistov, v niektorých prípadoch aj s pochybnou minulosťou. Výber takýchto "zaujímavých" ľudí tvxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxandardné, neprirodzené. Uzavretý objekt je sledovaný kamerami. Navyše tu číhajú rôzne prekážky či obmedzenia (nedostatok jedla, tepla, sťažené možxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe je, samozrejme, stresujúce, keďže nedostatok informácií a uzatvorený kolektív vytvárajú živnú pôdu pre vznik ponorkovej choroby.
Tzv. realita je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxvodu sa "je na čo pozerať". Potom je to systém odmien a trestov, odmien za dobre splnené úlohy, prípadne iné príležitosti, a trestov za nesplnenie úlohy axxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxovanie a nuda.
V napätí udržiava súťažiacich po celý čas prvok ohrozenia, keďže kedykoľvek môže hocikto z nich "kontajner" opustiť, ako aj to, že kandixxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeľov farmy je z 90% takisto nudná, a preto sa na obrazovku dostane len to najzaujímavejšie, resp. "najpikantnejšie".
Sledovanie týchto formátov je u txxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxality show ako obdivované idoly "sa na nich usmievajú" z titulných strán bulváru či z internetových stránok. Napriek tomu, že dospelý divák má odstup a nxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xaloletý divák má väčšiu náchylnosť považovať zobrazované za realitu, nadobúda pocit, že skutočný svet dospelých funguje práve tak, ako je to prezentoxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch vo vysielaní neobjavili a že hrubé vulgarizmy "dôsledne vypípal" je zavádzajúce. Zo záznamu vysielania predmetného programu vyplýva, že v predmetxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxyté zvukovou stopou pípnutia, takže vo vysielaní neodznel celý vulgarizmus, vo väčšine prípadov však bola prvá slabika vulgárneho výrazu jasne zrozuxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx j..m na to, k....t, s tými ko...", a pod. Rada po dôkladnom oboznámení sa so skutkovým stavom zo záznamu vysielania predmetného programu dospela k záverxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxdov identifikovateľné, z čoho je zrejmé, že všetky vulgárne prejavy nemohli byť, ako uvádza účastník konania, "dôsledne vypípané".
Ako vyplýva zo skxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxo konanie bolo plné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxnie si dňa. Všetky popísané situácie predstavujú vzorce správania, ktoré sú negatívnym príkladom pre vekovú skupinu maloletých, ktorí sú najnáchylnxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdstavujú jeden z najhlavnejších zdrojov informácií pre maloletých. Je všeobecne známe, že sledovanie televízie je jednou z najpreferovanejších záľxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xochopiť obsah niektorých scén a v tomto prípade najmä prezentáciu alkoholu ako odmeny a prostriedku na spríjemnenie si dňa, zahnanie nudy. Práve toto nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxi nevhodnosť tohto ich následného osvojeného konania.
Rozhodnutie RVR č. RP/058/2012 z 25. septembra 2012:
Ako vyplýva zo skutkového stavu, v dôsxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrogramu. Celková dramaturgia uvedeného programu zámerne smerovala k výberu scén obsahujúcich hádky a vzájomné osočovanie sa súťažiacich, s cieľom uxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxm, že zaradil do predmetného vydania programu Farma dve, z hľadiska slovnej agresivity intenzívne hádky súťažiacich opakovane, umelo zvýšil frekvenxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xeprimeranú dôležitosť agresívnym prejavom súťažiacich, ktoré boli výrazne nenávistné. Nenávistný a agresívny charakter týchto prejavov bol zosilxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx konania zaradil uvedené scény do vysielania opakovane, s cieľom zatraktívniť svoje vysielanie a upútať diváka odvysielaním vyhrotených prejavov súxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxdením do vysielania sa ich výskyt v programe ešte viac zvýraznil, bola im kladená neprimeraná dôležitosť a divák tak bol opakovane konfrontovaný s nenáxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani skutočnosť uvádzaná účastníkom konania, že každý účinkujúci je plnoletý, v súťaži je dobrovoľne a zo súťaže mohol kedykoľvek bez sankcie odísť. Uvxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmentuje, že súťažiaci žijú na farme v uzavretých priestoroch, v ťažkých podmienkach, pod psychickým aj fyzickým tlakom, a je teda prirodzené, že dôslexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxované správanie je vzhľadom na dané okolnosti primerané a je prirodzeným prejavom súťažiacich žijúcich v sťažených podmienkach pod tlakom, či už psycxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xlovenského pravopisu, 3. upravené a doplnené vydanie, Veda, 2000 schválený Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky ako dielo kodifikujúce štátxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxmyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie, byrokratické dodržiavanie litery predpisov napríklad voči podriadeným alebo občanomx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxích slov (Klimeš, 2005) definuje pojem šikanovanie ako hovorový výraz pre prenasledovanie, zámerné, zbytočné obťažovanie, nespravodlivé obviňovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, kde šikanovanie definuje ako správanie žiaka xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxe násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.
Pre potreby JSO je tak možné definoxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxlivcovi alebo skupine jednotlivcov, ktorí sa z rôznych dôvodov nedokážu takémuto konaniu účinne brániť.
Skôr uvedená scéna zobrazovala konanie viaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxupina zavrela Danu na latríne, aby následne do nej hádzala vybuchujúcu pyrotechniku, resp. viackrát (tajne) podpálila Dane tričko, ktoré mala na sebex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxpoch" zabávali, prípadne označili Danu za pôvodcu všetkých problémov.
Vzhľadom na tieto skutočnosti Rada jednoznačne konštatovala, že skôr uvedenx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxisovým materiálom vrátane priloženého záznamu programu (§ 250q ods. 1 veta druhá OSP) v súlade s názorom odporkyne mal za to, že zobrazenie erotických pxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtických pomôcok vo vysielaní tieto zobrazí ako také. Rozšírená zákonná definícia sa vzťahuje na erotické scény, ktoré musia byť vyrobené výlučne na prxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxsudok NS SR z 21. mája 2014, sp. zn. 2 Sž 11/2013:
Porušenie ustanovení zákona o ochrane maloletých predmetným programom, resp. jeho časťami je dané obsxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxch scén, používanie expresívnych výrazov vo vzájomných hádkach, ktoré sú výrazom vzájomnej nenávisti a agresivity nie je možné považovať za bežné v ráxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxoká a v kombinácii so sprievodnými gestikulačnými prejavmi naplnila pojem slovnej agresivity, ktorá je v zmysle JSO dôvodom pre stanovenie nevhodnoxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxentárom a s prihliadnutím na kontext, v ktorom boli zaradené, prezentujú sexuálne správanie ako formu zábavy a vyplnenia času a pôsobia nielen sexuálnxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxloletých majú médiá v čoraz väčšom rozsahu. Práve z tohto dôvodu by však malo byť pre navrhovateľa vlastné, aby vo svojom vysielaní obmedzoval používanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxdel správania sa, bez toho, aby porozumeli a vnímali nevhodnosť tohto ich následného osvojeného konania. Na tejto skutočnosti nemôže nič zmeniť ani koxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx
xxxxudok NS SR z 29. januára 2015, sp. zn. 7 Sž 1/2013-39:
Najvyšší súd Slovenskej republiky nepovažoval relevantnú námietku navrhovateľky, že je v kompetxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xruhej vety JSO výslovne vyplýva, že upútavka k programu sa označí totožným grafickým symbolom ako samotný program. V danom prípade išlo o porušenie prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlom JSO je relevantné informovanie rodičov o vekovej vhodnosti konkrétnych programov alebo programových zložiek, a teda aj keď navrhovateľka označxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxx xx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnila jednotný systém označovania ustanovený v predmetnej právnej úprave.
Rozsudok NS SR z 24. februára 2015, sp. zn. 3 Sž 9/2014: N
ajvyšší súd po obxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxdnotiacimi kritériami stanovenými v § 1 ods. 1 písm. a) JSO a § 1 ods. 2 písm. a) JSO je často náročné. Posúdenie programov z hľadiska ustanovených kritéxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxé, ako má v obdobných prípadoch ďalej postupovať a z čoho má vychádzať. Z hľadiska spôsobu a formy spracovania odvysielaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxsobené veku predstaviteľov. Označenie žánru filmu jeho tvorcom, prípadne vo filmových databázach nie je pre jeho posúdenie právne záväzné a tak komédxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx navrhovateľky, že scény v programe obsahujúce násilie sú do veľkej miery zveličené a miestami nebudia efekt reálnosti a taktiež scéna začínajúca o 02:xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x otvorenou ranou v hlave snaží z posledných síl mu uniknúť cez otvor do chatky a zachrániť si tak život. Má však pritom dosť síl na to, aby sa pokúsil zistiť, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxe toto dievča a svojimi pazúrmi zaútočí na jej hruď, odkiaľ jej vypadne silikónový implantát. Uvedené scény sa v kontexte, spôsobe a forme spracovania jxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xdvysielanom programe nebolo možné badať akékoľvek zveličovanie alebo navodzovanie humornej atmosféry aj pri scénach s útokmi medveďa.
Pri nesprávxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxi sa nie je možné zbaviť dodržaním inej zákonnej povinnosti. Časové zaradenie programu tak nepredstavuje výnimku z uplatňovania JSO, ktorého účelom jx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxadaní sankcie má však správny orgán zvážiť všetky súvisiace okolnosti, ktorým je v tomto prípade aj časové zaradenie programu.
Rada v napadnutom rozhxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxeta, že práve skutočnosť, že násilné akty sú páchané zvieraťom, je poľahčujúcou okolnosťou, keďže takéto správanie zvieraťa nemôže negatívne ovplyvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx priťažujúcu okolnosť. Za použitia správnej úvahy je ale potrebné vyhodnotiť tieto sporné scény a priradiť k nim konkrétne hodnotiace kritérium. Aj v txxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxúdiť a dostatočne odôvodniť.
Treba súhlasiť s tým, že posudzované scény vo filme Grizzly park boli zamerané aj na značne detailné zobrazenie násilnej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxtupovať aj v zmysle § 1 ods. 5 JSO a v rámci správnej úvahy zohľadniť, okrem iného, aj intenzitu a frekvenciu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo nexxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xeho následkami, navyše, tvrdenie odporkyne je posilnené poukázaním na frekvenciu opakovania samotného knockoutového úderu, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xa zameriava na športové spravodajstvo, a že ide o jeden z druhov kontaktného športu, pričom fyzický kontakt, ktorý sa nevymyká pravidlám samotného špoxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstému označovania v zmysle § 6 ods. 6 JSO a každý takýto príspevok je potrebné posudzovať z hľadiska obsahu, ako aj účelu samotného príspevku.
Z obsahoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xol v slučke odvysielaný päťkrát za sebou, čo samo osebe nezvýšilo informačnú hodnotu príspevku. Účelom príspevku nebolo podať informáciu o najrýchlexxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužby JOJ, a preto navrhovateľka bola v tomto prípade jednoznačne povinná upozorniť rodičov maloletých divákov, a napokon aj dospelých divákov so zvýxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx má v tomto prípade hmotnoprávny základ.
Rozsudok NS SR z 5. mája 2015, sp. zn. 4 Sž 13/2014-46:
Navrhovateľka sa odvoláva na to, že informácie uvedenx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxgument nevyvracia, no príspevok Ekologický sex zaujíma a je určený dospelému divákovi, a preto jeho umiestnenie v univerzálnom programe, kde ho môžu vxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxielanie tohto príspevku v relácii určenej dospelému divákovi a s označením príslušným znakom vekovej vhodnosti, by preto nebolo v rozpore so zákonom.
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe cieľom príspevku nebola propagácia pornografie, erotiky či erotických pomôcok a dôraz dala na zvukovú zložku príspevku. Súd má za to, že hoci propagáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxo, ako aj maloletého) na tieto erotické pomôcky. JSO pritom neviaže zákaz, resp. odvysielanie na propagáciu, a teda získanie pozitívneho postoja divxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xi erotických scén bez ohľadu na to, či išlo o propagáciu, alebo naopak ich negatívne zhodnotenie. Zákaz sa viaže na zobrazenie erotických pomôcok v progxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxsobením, a to nielen tým, že svojím účelom bolo priamo určené na propagáciu erotiky. V tomto zmysle sa už najvyšší súd vyjadril, a to v rozhodnutí, na ktorx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxielaní tieto zobrazí ako také."
Ohľadom dôrazu na zvukovú zložku a "decentný a citlivý spôsob prezentácie" treba uviesť, že hoci zámerom xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xýchto záberov boli erotické pomôcky, a ako už bolo uvedené, podstata porušenia povinnosti spočíva v zobrazení erotických pomôcok, či už ich sprevádza xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx bezpredmetné.
V posudzovanom rozhodnutí, konkrétne v popise skutku, odporkyňa jasne, zreteľne a dostatočne identifikovala jednotlivé zábery, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxi výrobky v škatuliach (žltá škatuľa obsahujúca text MELT; WARMING LUBRICANT); 3. postupný záber na škatuľku, v striebornom zamate leží sklenená erotxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxčka ju chytí do rúk, jemne prejde po jej povrchu, následne pomôcku postaví naspäť na pult, kamera sníma bližšie druhú pomôcku v tvare penisu, priesvitnú xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zároveň zarastrované. Zo záberov bolo ľahko a jednoducho možné identifikovať zobrazované predmety ako erotické pomôcky. Zábery v príspevku boli na zxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxk pracovníci Rady, ako aj bežní diváci, o čom svedčia aj tri upozornenia divákov, ktoré Rada obdržala.
Čo sa týka frekvencie sporných záberov v programxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxén v programe je nízka. S týmto názorom sa stotožňuje aj súd.
Navrhovateľka taktiež uvádza, že príspevok mal pozitívny ohlas u lekárov gynekológov a jexxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxíspevku, nedáva mu edukatívny charakter a už vôbec nemení obrazovú zložku príspevku. Názor lekárov nemení skutočnosť, že v predmetnom príspevku boli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxciu § 1 ods. 1 písm. e) JSO a jeho odvysielame nie je teda vhodné ako súčasť univerzálneho programu.
Čo sa týka preukazovania negatívnych následkov prexxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxému prostriedku. Zákonodarca považuje vývin maloletých za záujem hodný ochrany, ktorý sa, okrem iného, v oblasti vysielania a retransmisie vykonáva xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xtát snaží predchádzať negatívnym vplyvom na maloletých a súčasne používaním piktogramov označujúcich vekovú vhodnosť vysielaného programu, dáva mxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxého systému označovania vymenúva konkrétne zobrazenia, ktorých uverejňovaniu sa má vysielateľ vyvarovať vo vysielaní. Jedným z nich je aj "zobrazexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxmto prípade zobrazením xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcií a údajov, ktoré nie sú primerané pre maloletých a ich spracovanie nie je prispôsobené detskému spôsobu vnímania, keďže štylizácia a podanie témy boxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo správania sa maloletých, ale aj ich duševného a psychického vývoja ako celku. Nie je pri tom potrebné preukazovať negatívny dopad konkrétneho príspexxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xekundový príspevok, a súčasne s ohľadom na zdravý vývin maloletých je potrebné predchádzať všetkým, aj potenciálnym možnostiam negatívneho vplyvu nx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvých alebo pravdu skresľujúcich údajov, odvysielaných v rámci rozhlasovej alebo televíznej programovej služby vrátane internetového vysielania. xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrostriedkoch. Aj keď táto všeobecná úprava počítala s uplatnením práva na opravu aj vo vysielaní televíznej a rozhlasovej programovej služby (§ 19 odsx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxinnosti nového tlačového zákona dňa 1. júna 2008, ktorý sa v zmysle § 1 nevzťahuje na vysielateľov a oblasť vysielania, sa už tieto úpravy oddelili úplnxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx ustanovenia, ktoré členské štáty prijali v rámci občianskeho, správneho alebo trestného práva, musí mať každá fyzická alebo právnická osoba bez ohľaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxvo na vyjadrenie alebo na rovnocennú nápravu. Členské štáty zabezpečia, aby sa nebránilo skutočnému výkonu práva na vyjadrenie alebo na rovnocennú náxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxobom, ktoré sú primerané pre vysielanie, ktorého sa žiadosť týka."
Z porovnania znenia prvého odseku § 21 ZVR a citovaného ustanovenia SoAMS je zrexxxx xx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx údajom dotknutý oprávnený záujem (česť, dobré meno) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxahu k vysielateľom, ako je úprava v SoAMS. Keďže smernica upravuje len minimálne kritériá na vysielanie, je v kompetencii členských štátov upraviť povxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxánok 4 ods. 1 SoAMS).
K odseku 2
Blízkymi osobami sa rozumejú osoby podľa § 116 OZ.
K odseku 3
V tomto odseku sú upravené formálne náležitosti žiadxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxu 4
Odsek 4 upravuje obsahové náležitosti žiadosti o opravu. Z jeho znenia je zrejmé, že nestačí, ak sú v žiadosti označené nepravdivé alebo pravdu skrxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxaduje predloženie dôkazov či iných podkladov, ktoré by tvrdenú nepravdivosť preukázali. Je to dôsledok toho, že dôkazné bremeno v prípade práva na oprxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxysielania opravy. Z požiadavky primeranosti formy a rozsahu uverejnenej opravy vyplýva, že vysielateľ nemusí plne akceptovať návrh oprávnenej osobx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vysielateľom ohľadom formy a rozsahu odvysielanej opravy rozhodne o povinnosti odvysielať opravu v zmysle odseku 10 všeobecný súd na návrh osoby, ktoxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxhto formálnych náležitostí nemôže
de iure
vysielateľ upustiť ani na explicitnú žiadosť žiadateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že jediný kontrolný mechxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxeľom. Ani existencia takejto dohody by však neliberovala vysielateľa z nesplnenia tejto povinnosti v prípadnom konaní podľa odseku 10.
Zákon ustaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sa na všeobecný súd podľa odseku 10. Ak však dôjde ku konaniu podľa odseku 10 po oneskorenom odvysielaní opravy, súd bude musieť prihliadať na skutočnosxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxý charakter a dá sa predpokladať, že v prípade ich uplatnenia vysielateľom bude ich relevantnosť skúmať súd v konaní podľa odseku 10.
Naplnenie dôvoxxx xxx xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxí žiadosti žiadateľa, ak už opravu odvysielal z vlastnej iniciatívy pred jej doručením. Požiadavka dodržania ustanovení zákona pri odvysielaní opraxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxná. Naplnenie niektorých ustanovení § 21 ods. 6 a 7 je pri absencii žiadosti žiadateľa nemožné, preto by aj interpretácia podmienky podľa § 21 nemala xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xšeobecným súdom podľa odseku 10 pri dodržaní všetkých zákonných požiadaviek zo strany žiadateľa a absencii iných dôvodov podľa odseku 9, to bude vysiexxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxateľ o opravu. Návrh je možné podať v prípade, že nedošlo k odvysielaniu opravy vysielateľom, ako aj pri nesplnení ktorejkoľvek z podmienok podľa § 21. Lxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxe opravy podľa odseku 7.
Súvisiace predpisy
ŠIESTA ČASŤ
EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Európske dielo
KOMENTÁR
Ustanovenia o ochrane európskej produkcie v zákone o vysielaní a retransmisii sú implementáciou STBH (neskôr SoAMS) a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xpojených štátov amerických.
Ustanovenie § 22 ZVR definuje pojem európske dielo. Čo do rozsahu je táto definícia presnou implementáciou článku 1 pxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxorené v rámci dohôd medzi Európskou úniou a tretími štátmi.
Druhé a tretie z uvedených kritérií platia iba v prípade, že v predmetných štátoch nie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxtov, ktoré sú signatármi EDCT, sa podľa § 22 ods. 2 ZVR považuje dielo "vytvorené najmä autormi a zamestnancami s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnok:
-
je vyrobené producentom so sídlom v členskom štáte Európskej únie,
-
jeho výroba je riadená producentom so sídlom v členskej krajine Euróxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxske dielo o diela "vyrobené v rámci dvojstranných koprodukčných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi, ak koprodxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xiacerými producentmi" so sídlom v členskom štáte Európskej únie.
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx ods. 1 ZVR povinný vyhradiť väčšinový podiel (viac ako 50%) vysielacieho času každej vysielanej programovej služby. Toto ustanovenie pôvodne neurčxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxikatúra súdov nebola v tejto veci jednoznačná127), zákonodarca pristúpil k zapracovaniu obdobia jedného kalendárneho mesiaca priamo do § 23 ods. 1 ZVxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu vrátane reklamy a telenákupu, keďže výroba týchto formátov nie jx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxestor v rámci úpravy konkrétnych pravidiel jej realizácie. Uvedené sa prejavuje v úprave § 23 ods. 2, ktorý umožňuje RVR určiť v licencii vysielateľa, kxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxislosti od ekonomickej situácie vysielateľa a dostupnosti európskych diel počas platnosti takejto licencie tento podiel zvyšovať.
Súvisiace usxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxľkými vysielateľmi verejnej služby, ktorí prevažnú časť vysielaných programov produkovali interne. Takýto spôsob výroby programov mal jasného odbxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkych audiovizuálnych trhov navrhovala zavedenie kvót na vysielanie programov vytvorených nezávislými tvorcami. Takéto opatrenie malo zároveň podxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxm aj napomôcť rozmanitosti v audiovizuálnej produkcii.130) Tento koncept bol následne zapracovaný do článku 5 STBH (v súčasnosti článok 17 SoAMS), kxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxislými producentmi. Podobne ako v prípade kvóty pre európske diela, aj v prípade nezávislej produkcie má byť uvedené dosiahnuté tam, "kde je to realizoxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xko aj SoAMS) neobsahuje právnu definíciu nezávislej produkcie či nezávislého producenta. V recitáli 71 SoAMS (v pôvodnej STBH recitál 31) však demonšxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlastníctvo sekundárnych práv k programom.131) Prvé dve kritériá majú svoju obdobu aj v právnom poriadku SR (pozri nižšie komentár k pojmu nezávislý xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxkone o vysielaní a retransmisii upravená v § 24, pričom jej súčasťou sú primárna pozitívna definícia samotného pojmu nezávislá produkcia (prvá veta), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxtívneho aj normatívneho hľadiska je najdôležitejšia druhá veta. Pojem nezávislá produkcia sa totiž v ďalších ustanoveniach upravujúcich materiálnx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 16 ods. 3 písm. m) ZVR.
Pre väčšiu prehľadnosť môžeme pozitívnu časť definície pojmu nezávislá produkcia rozpísať aj takto:
1.
Program
2.
vyxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxx xx xxx x xeho rozbor je obsiahnutý v komentári k tomuto ustanoveniu.
Ad 2.
"Program vyrobený nezávislým producentom" je podľa druhej vety § 24 ZVR taký prxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxnovenia § 24 bola vložená novým zákonom o audiovízii, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2015. Podľa dôvodovej správy si bližšie vymedzenie pojmu program xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtanovenia § 25, ktoré upravujú povinnosti vysielateľov vo vzťahu k nezávislej produkcii pracujú výhradne s pojmom program "vytvorený" nezávislým prxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx
xx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odkaz v § 24 ZVR). Podľa súčasnej definície je nezávislým producentom (v audiovízii) výrobca audiovizuálneho diela zapísaný v zozname nezávislých prxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx
minutáž audiovizuálnych diel ním vyrobených pôvodne pre televízne vysielanie jedného televízneho vysielateľa nepredstavuje viac ako 90% celkovej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx je definované v § 3 písm. u) a v) ZVR (bližšie pozri komentár k týmto ustanoveniam). Najvýraznejšou zmenou oproti predchádzajúcej úprave je kritériux xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxví byť formulácia v závere vety vo vzťahu k tam spomínaným audiovizuálnym dielam, keďže nie je gramaticky jednoznačné, k čomu presne sa viažu. Logicky bx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxj služby vysielateľa. Či toto ustanovenie bude spôsobovať problémy, ukáže až prax, ktorá ho, vzhľadom na krátkosť času, ešte nestihla preveriť.
Záxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xudiovizuálneho zákona je nezávislým producentom aj výrobca audiovizuálneho diela, ktorý nie je personálne prepojený ani majetkovo prepojený s vysxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxe nemusí byť bez ďalšieho jednoznačne rozpoznateľný, ale vzhľadom na to, že dodržiavanie podielu európskych diel vytvorených nezávislými producentxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxzenie nezávislej produkcie podľa tretej vety § 24 je, ako už bolo naznačené skôr, nadbytočné, a to z dvoch dôvodov. Prvým je skutočnosť, že pojem nezávixxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Súvisiace predpisy
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x súlade so SoAMS určuje zákon o vysielaní a retransmisii pre vysielateľov s licenciou a internetových vysielateľov povinnosť vyhradiť najmenej 10% cexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxchto povinností vyplýva, že definícia nezávislej produkcie v § 24 ZVR je vlastne zbytočná, keďže na ňu nie je naviazaná žiadna povinnosť. Stanovené poxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxapočítava čas venovaný spravodajstvu, športovým podujatiam, zábavným hrám, teletextu a doplnkovému vysielaniu vrátane reklamy a telenákupu.
K oxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xysielaní a retransmisii v tom istom ustanovení definuje v súlade s článkom 17 SoAMS ako diela vysielané do piatich rokov od ich výroby.
K odseku 3
Totx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xa základe zákona 15%) európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi v priebehu kalendárneho štvrťroka.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnta
KOMENTÁR
Ustanovenie § 26 zakazuje majetkové prepojenie medzi televíznym vysielateľom a nezávislým producentom. Definíciu majetkového pxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxna. Pre bližší rozbor odkazujeme čitateľa na komentár k ustanoveniam § 3 a § 24 ZVR tejto publikácie.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxevíznej programovej služby
KOMENTÁR
Ustanovenia § 27 ZVR zakotvujú povinnosť televíznych vysielateľov informovať RVR o údajoch uvedených v píxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxhom údajov v žiadosti viazaný, ten však nesmie prekročiť rozsah údajov taxatívne určených v § 27 ods. 1 ZVR. Nezaslanie údajov v stanovenej lehote, nezaxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe na požiadanie
KOMENTÁR
Podpora európskych diel sa v SoAMS týka aj AVMSnP. Formulácia ustanovenia čl. 13 SoAMS je však v tejto súvislosti ešte menex xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdnými prostriedkami tvorbu európskych diel a prístup k nim. Táto podpora môže mať podobu buď finančného príspevku, alebo podielu európskych diel v rámxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxdne aplikovaný aj pri implementácii pravidiel európskej produkcie v rámci AVMSnP do zákona o vysielaní a retransmisii. Pôvodné znenie § 27a účinné od xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxách. Takáto úprava vychádzala zo skutočnosti, že v čase implementácie SoAMS prakticky žiadne AVMSnP v SR neexistovali a ich vznik a rozvoj by mohli akékxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxitorovať a aby takto získané údaje mohli následne slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o prípadnej zákonnej regulácii v budúcnosti. V neposlednom rade tx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xodpore európskej produkcie do slovenského právneho poriadku dospela k záveru, že určenie iba notifikačnej povinnosti je nedostatočné, v dôsledku čoxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxhradiť európskym dielam 20% z celkového času programov (§ 27a ods. 1 ZVR) v každej z poskytovaných služieb. Aj tu zákon o vysielaní a retransmisii určuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvé podujatia a zábavné hry. Pri AVMSnP môže tiež RVR, s prihliadnutím na ekonomickú situáciu poskytovateľa, dostupnosť európskych diel alebo zameranxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxť podľa odseku 3 a 4 vzniká doručením žiadosti zo strany RVR a na jej splnenie má poskytovateľ AVMSnP zákonnú lehotu 15 dní. Poskytovateľ je rozsahom údajxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxe v menšom ako požadovanom rozsahu je správnym deliktom. Jeho spáchanie je pri prvom porušení sankcionovateľné upozornením na porušenie zákona v zmysxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx xx xxxxx xx a § 67 ods. 14 písm. g). Prvá úprava je obdobou úpravy trestu pri nesplnení obdobnej informačnej povinnosti televízneho vysielateľa v zmysle § 27 ods. 4 x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxadu
in dubio mitius
sa však domnievame, že pri absencii iných okolností, ktoré by mohli opodstatňovať iný záver, by mal správny orgán zásadne aplikovax xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx xraktická skúsenosť s ukladaním sankcií za porušenie § 27a zatiaľ absentuje.
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxavené v § 22 až 27. Lokálne vysielanie je definované v § 3 písm. s). Územný rozsah vysielania programovej služby je údajom povinne vyznačovaným v licencix xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxj služby, resp. AVMSnP vylučuje naplnenie podielov európskej a nezávislej produkcie, resp. iba európskych diel v prípade AVMSnP, podlieha rozhodovaxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxiciálne zisťovaná zrejme až v rámci sankčných konaní pre porušenie súvisiacich povinností. Každý subjekt sa, samozrejme, môže kedykoľvek v záujme prxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxarakter.
Súvisiace ustanovenia
Slovenské hudobné dielo
KOMENTÁR
Pojem slovenské hudobné diexx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa je koncipovaná pomerne široko, a to z dôvodu, aby sa predišlo prípadným problémom pri určovaní, ktoré hudobné dielo je slovenské a ktoré nie.
Vo všexxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x.
princíp jazyka textu hudobného diela.
Ad 1.
Z princípu trvalého pobytu autora hudby alebo autora textu vyplýva, že za slovenské hudobné dixxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxhestrálne predvedenie skladby.
Z formulácie "má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky" vyplýva, že za slovenské hudobné dielo sa nexxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx už nežije, prípadne má v súčasnosti dlhodobý pobyt mimo územia SR. Stačí, ak niekedy v minulosti mal dlhodobý pobyt aj na území SR. Je teda tiež zrejmé, že xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxebo má trvalý pobyt na území SR. Nie je zároveň potrebné, aby aj autor hudby aj autor textu mal alebo má trvalý pobyt na území SR. Stačí, ak čo aj len jeden z týxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx ich textu.
Ad 2.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe hudobné dielo, ktoré je v slovenskom jazyku.
Súvisiace ustanovenia
Slovenské hudobné dielo vo vysielaní rozhlasxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxonodarca určil, aký podiel musia tieto hudobné diela vo vysielaní rozhlasovej programovej služby tvoriť. Vysielatelia s licenciou musia slovenským xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxiahnuť v rámci vysielania každej svojej rozhlasovej programovej služby. Tento podiel však musia vysielatelia dosiahnuť až od 1.1.2017, keďže podľa § xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxrávy k novele zákona o vysielaní a retransmisii, ktorou sa zaviedla uvedená povinnosť, je účelom tejto povinnosti "podpora pôvodnej slovenskej tvorbx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xx xxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxj, ktorá je ustanovená pre televíznych vysielateľov v súvislosti s vysielaním európskych diel (§ 22 a nasl.).
K odsekom 2 a 3
Základom výpočtu vysixxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxbných diel je teda súčet trvania všetkých odvysielaných hudobných diel v rámci konkrétnej rozhlasovej programovej služby počas jedného kalendárnehx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxaďovali slovenské hudobné diela v čase, kedy je počúvanosť ich programových služieb najnižšia, teda v noci. Do času vysielania slovenských hudobných xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Zjednodušene je teda možné povedať, že časom vysielania hudobných diel sa rozumie trvanie hudobných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxh trvanie iba v čase medzi 6:00 hod. a 24:00 hod.
K odseku 4
Zo stanoveného podielu pre vysielanie slovenských hudobných diel musia najmenej 20% tvorxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxrom od jeho prvého uvedenia na verejnosti uplynulo najviac päť rokov.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxm. o) povinní viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx RVR tak musí mať k dispozícii ďalšie prostriedky na účinnú kontrolu dodržiavania povinností ustanovených v § 28b. Z toto dôvodu je RVR oprávnená žiadať xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
KOMENTÁR
RVR môže rozhodnúť, že povinnosti týkajúce sa vysielaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxnie nevzťahujú. V prípade slovenských hudobných diel vo všeobecnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxraničnú hudbu, prípadne vysiela hudbu žánru, v ktorom existuje len malé percento slovenských hudobných diel, napríklad country.
Niektoré rozhlaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxný podiel nových slovenských hudobných diel. V takom prípade môže RVR tiež rozhodnúť, že sa na takéto programové služby povinnosti podľa § 28b ods. 4 a § xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxntuálny podiel stanovený v § 28b ods. 1.
Zo znenia oboch odsekov vyplýva, že RVR nemôže určiť nižší podiel, ktorý musí rozhlasový vysielateľ naplniťx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxedmetných ustanovení nepovažujeme za najšťastnejšie, keďže je možné predpokladať, že niektorí rozhlasoví vysielatelia chcú a reálne aj vysielajú uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxl, ktoré musia v rámci svojich programových služieb vysielať.
Zákon o vysielaní a retransmisii nezakazuje, aby RVR určila, že sa na konkrétnu rozhlxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxhujú. V danom prípade nejde o konanie, ktoré môže začať iba na základe návrhu vysielateľa, ale toto konanie môže začať aj na podnet RVR.
Proti rozhodnxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxopak vzťahujú, prípadne proti rozhodnutiu RVR, ktorým zamietla žiadosť vysielateľa o rozhodnutie, že sa na neho tieto povinnosti nevzťahujú, nie je mxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx.
Súvisiace ustanovenia
SIEDMA ČASŤ
PRÍSTUP VEREJNOSTI K INFORMÁCIÁM VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých podujatí obmedziť prístup verejnosti k informáciám o týchto podujatiach. Ide o deklaratórne ustanovenie, ktoré zdôrazňuje prednosť práva verejxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkých médií: právo na krátke spravodajstvo (§ 30) a prístup verejnosti k významným podujatiam (§ 31).
Súvisiace ustanovenia
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa základe článku 9 EDCT: "Každá zmluvná strana preskúma a ak je to potrebné, prijme také zákonné opatrenie, akým je zavedenie práva na krátke spravodajsxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xodliehajúci právnemu poriadku zmluvnej strany uplatní výhradné práva na vysielanie alebo retransmisiu z tohto podujatia ..."
V nadväznosti na toxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxch podujatiach v prípadoch nadobudnutia výhradných práv na ich cezhraničné televízne vysielanie (prijaté Výborom ministrov 11. apríla 1991 na 456. sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xpravami. Najprv bola do znenia § 30 ZVR premietnutá skúsenosť s praktickou stránkou jeho aplikácie135) a neskôr bolo jeho znenie ešte mierne upravenx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxej revízii sa ohľadom jeho zaradenia viedla intenzívna diskusia, v ktorej na seba narážali snahy o inštitucionálne posilnenie výkonu práva verejnostx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxblovaných vysielateľov na strane druhej. Usporiadatelia veľkých podujatí, ktoré sa tešia záujmu verejnosti, a tým pádom aj médií, ponúkajú zábery naxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxery zadarmo, či už priamo na podujatí, alebo od nositeľov exkluzívnych práv. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxielaní a retransmisii predstavuje právo na krátke spravodajstvo možnosť ktoréhokoľvek vysielateľa vytvoriť si pre potreby spravodajstva záznam z pxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xčely krátkeho spravodajstva, ako "podujatie vyvolávajúce zvýšený záujem verejnosti" (v SoAMS: events of high interest to the public). Toto označenix xx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxá prax, bude pod neho spadať akékoľvek podujatie, o krátky záznam z ktorého prejaví záujem niektorý vysielateľ.
K odseku 2
Vytvorenie záznamu je moxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx takéhoto vysielateľa signál sprístupniť na "spravodlivom, primeranom, nediskriminujúcom základe". Vysielateľ si však môže vytvoriť záznam aj sám xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx x x x xxxxx pričom z rozhodovacej praxe RVR je možné vyvodiť záver, že úhrada nákladov má byť až následná, a teda nie je možné ňou podmieňovať vytvorenie záznamu či sxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmienok. Podmienka podľa písm. a) znamená, že vysielateľ nesmie pre potreby odvysielania záberov získaných na základe ustanovení podľa § 29 vytvárať xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxsledne aj § 30 ods. 4) nebude spadať program, ktorého súčasťou sú aj komentár či analýza priebehu daného podujatia.138)
K odseku 4
Záznam je možné odxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva". Z toho vyplýva, že ho už nie je možné použiť výlučne na informovanie verejnosti o podujatí ako takoxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxitému incidentu, o ktorom by mala byť verejnosť informovaná.
K odseku 5
Ak sa podujatie skladá z viacerých od seba nezávislých častí, je možné vyhotxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxeh, prípadne výsledok podujatia neovplyvňuje priebeh iného podujatia. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxade viacdňového podujatia sa berie za samostatnú časť každý deň konania podujatia, pokiaľ sa, samozrejme, počas tohto dňa nekonajú podujatia, ktoré jx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe vysielateľovi umiestniť odvysielaný spravodajský program, v ktorom bol záznam pre účely krátkeho spravodajstva použitý, aj v rámci AVMSnP, za ktorx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxsielaní a retransmisii v súvislosti s právom na krátke spravodajstvo upravuje, je povinnosť slovenského vysielateľa žiadať vytvorenie záznamu primxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxadať sprístupnenie záznamu na účely krátkeho spravodajstva od zahraničného vysielateľa, ktorý má na vysielanie daného podujatia exkluzívne práva.
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxeľa obmedziť prístup verejnosti k informáciám. Ustanovenie § 30 ods. 1 preto zakotvuje právo vysielateľa pre potreby spravodajstva vyrobiť a odvysixxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx výhradné právo iný vysielateľ, nie je z dôvodov a príčin ustanovených v § 30 ods. 5 možný, je právo verejnosti na informácie chránené v § 30 ods. 5 tým, že xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxu účelne vynaložených nákladov spojených s poskytnutím tohto záznamu.
Jednou z príčin nemožnosti vstupu iných vysielateľov na podujatie, uvedenýcx x x xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxateľa, teda technicky nie je možný jeho vstup na podujatie. Sťažovatelia nemali objektívne možnosť vstúpiť na podujatie, keďže im nebolo umožnené akrxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxíka konania. Ten však súhlas neudelil.
Poskytnutie záznamu podľa § 30 ods. 5 nesmie vysielateľ s výhradnými právami podmieňovať odplatou ani inou poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxtreby krátkeho spravodajstva z MS v hokeji 2004, ktorá je prílohou sťažnosti jedného zo sťažovateľov, sú vysielatelia povinní zaplatiť za poskytnutix xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxvodu podľa nich neoprávnenej výšky poplatku. Účastník konania nešpecifikoval ako určil sumu 1500 USD, takže je opodstatnená pochybnosť, či túto sumu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxtom tejto zmluvy je odplatné poskytnutie záznamu hokejových zápasov...".
Účastník konania teda podmieňoval poskytnutie záznamov súhlasom s návrhxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxo aj k porušeniu požiadavky bezodplatnosti.
Podľa článku III. bod 1 uvedeného návrhu zmluvy sa záznamom rozumie "záznam v trvaní 360 sekúnd z hokejovýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxia teda za uvedenú sumu 1500 USD ponúkal vysielateľom len 6-minútový záznam, z ktorého si sami následne mohli vyrobiť 3-minútový záznam, čo je obmedzenxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o tom, ktoré momenty podujatia sú pre diváka najzaujímavejšie, resp. o ktorých častiach podujatia chce informovať a priblížiť ich záznamom, a porušenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xysielanie sa rozumie poskytnutie záznamu celého podujatia, od jeho oficiálneho začatia až po jeho ukončenie. Záznamom vyrobeným na účely spravodajsxxx xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxá pokuta 100 000 Sk za každé porušenie povinností vyplývajúcich pre nadobúdateľa z bodov 4, 5 a 6 tohto článku zmluvy, pričom povinnosť ustanovená v bode x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxelateľov za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o vysielaní a retransmisii, na čo je príslušná jedine Rada.
Účastník konania porušil pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xe podmieňoval poskytnutie záznamov odplatou stanovenou v návrhu zmluvy na 1500 USD.
Rozsudok NS SR z 27. októbra 2005, sp. zn. 4 Sžn 61/2004:
Povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxtanovená taktiež výška náhrady, ktorú môže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxť ani na dohodu o úhrade za jeho poskytnutie.
Z administratívneho spisu Rady vyplýva, že napriek žiadostiam o poskytnutie záznamov zo zápasov slovensxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxV, Márie Albrechtovej z 23. apríla 2004) STV až do 3. mája 2004 záznam pre potreby spravodajstva bezodkladne neposkytla. Okolnosť, že na jej ponuky poskxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxevízii nič nebránilo záujemcov informovať o pripravenosti poskytnúť záznam a záznam z každého dňa (§ 30 ods. 3 zákona) bezodkladne poskytnúť.
K odsxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxý má výhradné právo, neoznačil ho však počas celého trvania záznamu, v dôsledku čoho sa informácia o zdroji zobrazila len na začiatku príspevku a keďže sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnania vyplýva, že povinnosť uvádzať zdroj považuje za splnenú.
Z ustanovenia § 30 ods. 3 písm. d) vyplýva, že pri vysielaní záznamu na účely krátkeho sxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx podľa § 30 ods. 3 písm. d) takéto označenie obmedzené iba na časť vysielania záznamu. Pri výklade tohto ustanovenia Rada použila taký výklad, ktorý jedxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxnnosti označovať pôvodného vysielateľa iba na časť vysielaného záznamu neprispieva k realizácii účelu, ktorý sa inštitútom krátkeho spravodajstva xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxa záveru, že § 30 ods. 3 písm. d) je potrebné interpretovať tak, že vysielateľ, ktorý využíva zákonnú licenciu na zásah do práva pôvodného vysielateľa, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxyše, je potrebné poukázať aj na fakt, že pri troch skôr uvedených sporných prípadoch došlo vždy k označeniu len jedného podujatia, pričom po prestrihu nxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxla ako porušenie § 30 ods. 3 písm. d) ZVR.
K odseku 5
Rozhodnutie RVR č. RZK/19/2009 zo 7. apríla 2009:
Letné olympijské hry sa uskutočnili v Pekingu v xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxl, miesta a času, v ktorom sa odohráva, súťažiacich športovcov a napokon aj záverečného hodnotenia samostatnú, od iných disciplín letných olympijskýxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xasť (športovú disciplínu) ako samostatné podujatie.
Rada v tejto súvislosti ako predbežnú otázku posudzovala otázku výkladu druhej vety ustanovenxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxm", pričom dospela k nasledujúcemu záveru:
Uvedené ustanovenie predstavuje osobitné pravidlo, vzťahujúce sa výlučne k prvej vete § 30 ods. 4, t.j. k jxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxplína z časového hľadiska odohráva počas viacerých dní (t.j. pozostáva z rôznych foriem kvalifikácií, kôl, rozbehov, rozjazdov a pod., rozdelených dx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxci najviac 90 sekúnd z prvého kola disciplíny (napr. rozbehy 1. kola v disciplíne 100 m beh mužov) a súčasne aj druhý záznam, rovnako trvajúci najviac 90 sxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvej disciplíny (v tomto prípade beh mužov na 100 m) bezprostredne spätý a bezprostredne nadväzuje na výsledky predchádzajúcich častí športovej discixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe preto oprávnený vyrobiť a odvysielať z jedného dňa konania danej disciplíny iba jeden záznam (v danom prípade iba jeden, najviac 90 sekundový záznam z xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxky neplatí a z takejto disciplíny tak možno vyhotoviť, v súlade s pravidlom podľa prvej vety § 30 ods. 4 ZVR iba jeden záznam z daného dňa trvajúci najviac xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxykovej a teleologickej metódy výkladu predmetnej právnej normy.
Rozhodnutie RVR č. RP/04/2011 z 25. januára 2011:
Z vyjadrenia účastníka konanix xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxniu tohto ustanovenia aj počas dní 24.2.2010 a 25.2.2010. Argumentuje pritom tvrdením, že jednotlivé hokejové zápasy možno považovať za "samostatné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hokejových zápasov za deň, ale platí pre každý jeden hokejový zápas zvlášť.
Účastník konania teda tvrdí, že výklad pojmu "nezávislá časť", ustanovenxxx x x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstotožňuje. Z charakteru hokejového turnaja je zrejmé, že jednotlivé zápasy nemožno hodnotiť ako izolované časti, ale ako súbor dopredu naplánovanýxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Prístup verejnosti k významným podujatiam
KOMENTÁR
K odseku 1
Prístup verejnosti k významným podujatiam je inštitút, pomocou ktorého má byť zaxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxujatie sledovať.
Podľa § 31 ods. 1 ZVR je významným podujatím také politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxo charakteru zvyčajne nesleduje,
-
má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity,
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), v ktorej je však identifikovaná ešte jedna podmienka aplikovateľná na posúdenie určitého podujatia ako významného, a to skutočnosť, že podujatie bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xelevíziou sa v tejto súvislosti myslí taká televízna programová služba, s ktorej vysielaním sa pre diváka nespájajú žiadne dodatočné platby (tým sa nexxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxx. 1, konkrétne v písm. d), ktoré bolo zrušené s účinnosťou od 15.12.2009.
K odseku 2
Ustanovenie § 31 ods. 2 predpokladá vytvorenie zoznamu významnxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtí a vysielateľmi. Návrh tohto zoznamu následne podlieha schváleniu Európskou komisiou.
x xxxxxxx x x x
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxatiam, s ich zaradením do dvoch kategórií:
-
vysielatelia, ktorých spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac akx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní vysielatelia [§ 3 písm. p) ZVR], ktorých programová služba nie je spoplatnená. Ustanovenie § 31 ods. 4 ZVR ukladá RVR uvádzať zaradenie vysielateľa xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xž 7
Vysielateľ televíznej programovej služby, ktorý je zaradený do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti a získa výhradné právo nx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxjnosti ich sledovanie v priamom prenose alebo zo záznamu za "spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich podmienok", a to bez zaplatenia osobitxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a retransmisii zaradený aj mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa to má uskutočniť (§ 31 ods. 6 a 7).
Každý vysielateľ spadajúci do kategórie vysxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o možnosti ho odvysielať. Súčasťou informácie musí byť aj cena, ktorú za to vysielateľ s obmedzeným prístupom požaduje. Tá by, vo svetle kritérií, ktorx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxávy nemala byť "celkom zrejme neprimeraná" cene, za ktorú práva primárne získal. Nekvalifikovaný vysielateľ môže prenos z významného podujatia vysixxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxlateľov dohodol. V prípade, že záujem o vysielanie významného podujatia prejavia viacerí kvalifikovaní vysielatelia, je na vysielateľovi s obmedzexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xodujatiam má výrazný medzinárodný charakter a do zákona o vysielaní a retransmisii bol zaradený v súlade tak s EDCT, ako aj so SoAMS (a predtým STBH). Zákxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxosť rešpektovať a presadzovať prístup verejnosti k významným podujatiam, ktoré sú na zoznamoch iných členských štátov, a to bez ohľadu na to, či takýto xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxý nadobudne práva na vysielanie podujatí, ktoré sú na zozname významných podujatí niektorého z členských štátov Rady Európy alebo členských štátov Euxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxhto členského štátu sledovať v priamom prenose alebo zo záznamu. RVR má zároveň povinnosť zverejňovať zoznamy významných podujatí iných členských štxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxujatí, ktoré sa nachádzajú na zozname niektorej členskej krajiny. Z toho dôvodu aj SD EÚ priznal nositeľom práv právo namietať odôvodnenosť zaradenia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xbsahu jednotlivých zoznamov, a to najmä cez prizmu komunitárnej úpravy slobody poskytovania služieb a súťažného práva. Zaradenie jednotlivých poduxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho štátu. Významným faktorom v tomto ohľade sú údaje preukazujúce sledovanosť konkrétneho druhu podujatia podstatnou časťou verejnosti v minulostix
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
K odseku 1
Inštitút mediálnej komerčnej komunikácie bol do zákona o vysielaní a retransmisii zaradený transponovaním SoAMS. Kým však SoAMS definujx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxsmisii bol tento inštitút prebratý ako "mediálna komerčná komunikácia", a to z toho dôvodu, aby sa vzťahoval aj na rozhlasové vysielanie.
Samotnú dxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxrazová informácia
Pojmy zvuková, obrazová a zvukovo-obrazová zahŕňajú všetky obsahy, ktoré sa vo vysielaní (televíznom aj rozhlasovom), ako aj nx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxdiálnej komerčnej komunikácii môže dôjsť buď k priamej, alebo nepriamej propagácii. Priamou propagáciou sú napríklad reklama a telenákup (bližšie pxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxformácií o určitom tovare alebo službe, vyzdvihovaním ich vlastností, porovnávaním s konkurenčnými tovarmi alebo službami a pod. K nepriamej propagxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxx xxxxma propagácia definične možná, ale zákon ju explicitne zakazuje [bližšie pozri komentár k § 38 ods. 4 ZVR, resp. § 39a ods. 2 v spojení s § 39a ods. 5 písm. bx xxxxx
xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodársku činnosť. Pojem hospodárska činnosť nie je v zákone o vysielaní a retransmisii definovaný. Analogicky však možno použiť obdobný pojem - podnikxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxá samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku." Sústavná činnosť znamená, že musí ísť o istú kontinxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxazovej ponuky, akou je napríklad občianska inzercia, o vykonávanie hospodárskej činnosti nepôjde. Z toho dôvodu v prípade takejto informácie nejde o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxrevádza za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie,
b)
je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnej komerčnej komunikácie ako súčasti programu, resp. jeho sprevádzania pokrýva všetky druhy mediálnej komerčnej komunikácie. Typickým príkladom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxgram naopak sprevádzajú napríklad reklama a telenákup, ktoré sa zaraďujú medzi jednotlivé programy alebo sú vysielané počas samotných programov (blxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxnej propagácie. V prípade odplatnosti je podstatné to, že túto odplatu alebo podobnú protihodnotu musí dať FO alebo PO, ktorej tovar, služby alebo dobrx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komunikáciu odvysiela na svojej programovej službe, prípadne poskytne v rámci svojej AVMSnP. Iba v takom prípade je možné hovoriť o odplatnosti v zmysxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odplate. Takáto protihodnota môže mať rôzne formy (napr. rôzne barterové dohody), pričom nemusí byť exaktne vyčíslená alebo písomne zazmluvnená. Osxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xinančnej odplaty alebo inej podobnej protihodnoty. Vysielateľ alebo poskytovateľ AVMSnP profituje zo zaradenia informácií propagujúcich tovary, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdplaty alebo podobnej protihodnoty môže v praxi dôjsť k problémom, keď RVR nemusí byť schopná zistiť, či skutočne došlo k poskytnutiu určitej protihodxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxunikát naplnil definíciu reklamy, je posudzovaná na základe jeho obsahu a spôsobu spracovania a nie na základe toho, či sa podarilo explicitne preukázxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxterpretovať takým spôsobom, že konkrétna motivácia vysielateľa pre odvysielanie komunikátu je irelevantná v prípadoch, keď je z obsahu a spôsobu jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záveru dospel aj Najvyšší súd SR144).
K pojmu vlastná propagácia pozri komentár k § 37a ods. 2.
Ad b)
V tomto prípade ide o odlišnosť xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxransmisii neprebral definíciu audiovizuálnej mediálnej služby kvôli už spomínanému systémovo-logickému problému [bližšie pozri komentár k § 3 písxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdne na reklamu a telenákup, prípadne na vlastnú propagáciu.
K definícii programovej služby určenej výhradne na reklamu a telenákup pozri bližšie kxxxxxxx x x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx x xetransmisii demonštratívne uvádza druhy mediálnej komerčnej komunikácie, ktorá zahŕňa, okrem iného, reklamu, telenákup, sponzorovanie, umiestňxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xvádza aj dlhšie reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8 ZVR, a to z dôvodu, že toto je možné vysielať iba v rámci rozhlasových programových služieb, na ktoré sx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxransmisii.
Hoci sa môže zdať uvedenie demonštratívneho výpočtu nadbytočné, keďže zahŕňa všetky druhy ustanovené v zákone o vysielaní a retransmixxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vymedzenia druhov mediálnej komerčnej komunikácie by sa na nové druhy mediálnej komerčnej komunikácie zákon o vysielaní a retransmisii nevzťahoval x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsť, nejde o mediálnu komerčnú komunikáciu. V tejto súvislosti môže v praxi dôjsť k rozporu z hľadiska klasifikácie takýchto komunikátov. Podľa § 31a odxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx Keďže však nejde o mediálnu komerčnú komunikáciu, nemôže ísť vzhľadom na § 31a ods. 2 ZVR, podľa ktorého je reklama podmnožinou mediálnej komerčnej komxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxisii iba pojmy skrytá reklama a skrytý telenákup. Tie boli definované ako "slovná alebo obrazová informácia o tovare, službe, obchodnom mene, ochrannxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxžíva na reklamné účely, čím môže uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutoxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí jej aplikácie aj na AVMSnP. Jediná výraznejšia zmena spočíva v tom, že skrytá mediálna komerčná komunikácia explicitne uvádza, že informácia "priamx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxľvek informácia, pokiaľ bola využívaná na reklamné/propagačné účely. V prípade skrytej mediálnej komerčnej komunikácie však už samotná informácia xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmunikácie je možné rozložiť na päť prvkov:
a)
zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia,
b)
priamo alebo nepriamo propaguje tovarx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxielateľ alebo poskytovateľ AVMSnP ju zámerne využíva na propagačné účely,
e)
mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstatx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxho dôvodu odkazujeme čitateľa na komentár k odseku 1.
Ad b)
V tomto prípade ide o mierne rozšírenie druhého definičného prvku mediálnej komerčnex xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxticky ide o akúkoľvek informáciu, ktorou dochádza k priamej alebo nepriamej propagácii FO alebo PO vykonávajúcej hospodársku činnosť. Je však potrebxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nie je špecifikované, že musí ísť o komerčné aktivity.
Otázne je, či musí ísť o informáciu iba o jednej FO alebo PO. Odborná literatúra je toho názoru, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xepôjde o ňu naopak v prípade propagácie určitých všeobecných myšlienok, ktoré nie sú jednoznačne naviazané na konkrétne tovary, produkty, ochranné zxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx
xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxiu, musí byť informácia uvedená v rámci programu, čo je logické vzhľadom na to, že v prípade uvedenia takejto informácie v rámci doplnkového vysielaniax xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxdstate tejto informácie.
Ad d)
Aby išlo o skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu, musí byť propagačná informácia vysielateľom alebo poskytovatxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxenty.
Prvým elementom je zámernosť využívania propagačnej informácie. Ako podporný nástroj na určenie zámernosti je v druhej vete odseku 3 uvedenxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x odseku 1, odplatu môže byť pre regulačný orgán ťažké dokázať. V tomto prípade však, na rozdiel od definície mediálnej komerčnej komunikácie, nie je exixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtačnej správe o niektorých aspektoch ustanovení o televíznej reklame v STBH na preukázanie zámernosti kritérium "neprimeranej dôležitosti" ("undux xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxgrame prezentované a zobrazované. V tejto súvislosti je potrebné prihliadnuť aj na obsah programu, v ktorom sa objavia. Európska Komisia ako príklad sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxcovaním programu, ide o výrazný indikátor vplyvu na obsah programu z komerčných dôvodov a verejnosť týmto konaním môže byť uvádzaná do omylu o podstate xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu a vysielateľ alebo poskytovateľ AVMSnP tak musel mať dopredu vedomosť o jeho obsahu. Tento záver potvrdil viackrát aj Najvyšší súd SR, ktorý napríklax x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxelaných príspevkov, a teda ju aj ovplyvňuje, čo je jeden z možných spôsobov zámernosti využívania takejto obrazovej informácie na reklamný účel. Zámex xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu a v ňom použité výrazové prostriedky smerujú k propagácii, nemožno hovoriť, že ide o náhodné mimovoľné účinky, o ktorých vysielateľ zodpovedajúci za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxujúcich zámer, neprijatie odplaty však nie je dôkazom opaku."149)
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxas športových podujatí, pri ktorých vysielateľ alebo poskytovateľ AVMSnP nemôže ovplyvniť, či sa daná informácia do záberu dostane alebo nie. S uvedexxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xoskytovateľa AVMSnP. Otázna je preto zodpovednosť za výskyt skrytej reklamy v programoch, ktoré boli vyrobené treťou osobou s primárne iným účelom, axx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxhraničnými FO alebo PO. Je zrejmé, že pokiaľ sa vyskytnú propagačné informácie v takýchto programoch, nebolo to primárne zámerom vysielateľa alebo poxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxaxe aj v takom prípade konštatovala zámer vysielateľa, pričom jej rozhodnutia boli potvrdené aj Najvyšším súdom SR.150) RVR odôvodnila kritérium záxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxrnej propagácii. Podľa nášho názoru v prípade takýchto programov nie je možné postupovať paušálne, ale je potrebné posudzovať každý prípad samostatnxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xamotného obsahu a spôsobu spracovania programu, v ktorom je táto informácia uvedená, ako aj samotnej informácie, čo vyplýva aj z skôr uvedeného kritérxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skrytej mediálnej komerčnej komunikácie spočíva v odvysielaní v rámci programu informácií, ktoré majú propagačný účel, t.j. že adresátovi sa skryto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxť na divákov."
Informácie uvedené v rámci programov môžu mať rôzne účely, napríklad informovať, zabávať alebo vzdelávať. V prípade informovania o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx propagačný účel uvedenia takejto informácie prevážil nad iným, zvyčajne informačným, účelom. To je možné najmä vzhľadom na dĺžku uvedenej informácix x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxže byť reálne využitá na propagačné účely.
Keďže na konštituovanie skrytej mediálnej komerčnej komunikácie je potrebné, aby bola informácia zámexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxhrannú známku, obchodné meno alebo aktivity výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.151)
Neprípustné sú také xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu alebo služby alebo vyjadrovaním preferencií vo vzťahu k určitému výrobku alebo službe oproti iným podobným výrobkom alebo službám) alebo ktoré použxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo služby vysielateľov alebo tretích strán je povolené, keď sa použije iba na účel informácie o ich charakteristických znakoch alebo keď toto predvedxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxcenziách v programoch venovaných filmovej tvorbe alebo o literárnych dielach v programoch o literatúre. Rovnako aj v prípade programov zameraných na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxu na to, aby propagačná informácia mohla byť klasifikovaná ako skrytá mediálna komerčná komunikácia, je možnosť uvedenia verejnosti do omylu o podstaxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxeniu verejnosti do omylu, ale stačí, ak existuje možnosť uvedenia verejnosti do omylu. Postačuje teda, pokiaľ existuje čo aj len malá šanca, že verejnoxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxr v otázke uvedenia verejnosti do omylu považoval za verejnosť priemerného spotrebiteľa, ktorý je primerane dobre informovaný a primerane pozorný a oxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xola do programu zaradená výlučne z dramaturgických dôvodov. Nepôjde o ňu naopak vtedy, ak bude informácia takej povahy, že ani nebude zakrývať, že jej jxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxožiek programovej služby (bližšie pozri komentár k § 34 ods. 1), prípadne o porušení podmienok sponzorovania (§ 38 ods. 4) alebo umiestňovania produktxx xx xxx xxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxx xxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v programe, v ktorom ich recipient logicky nepredpokladá. RVR uviedla: "Pri skrytej mediálnej komerčnej komunikácii je možnosť uvedenia diváka, resxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xrogramu, o ktorom divák, resp. poslucháč nemôže vedieť, že sa v ňom takéto informácie budú nachádzať."154)
Na záver upozorňujeme na skutočnosť, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxy bola propagačná informácia poskytovaná za odplatu. Odplatnosť v tomto prípade slúži iba na preukázanie zámeru vysielateľa alebo poskytovateľa AVMxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie nie je potrebné, aby zároveň naplnila definíciu mediálnej komerčnej komunikácie a naopak.
K odseku 4
V odseku 4 je ustanovený absolútny zákaz skxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxná z dôvodu jej negatívneho dopadu na recipienta. Recipient by mal byť vždy schopný identifikovať komunikáty komerčného charakteru a vedieť ich rozlíxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ich prípadnému ovplyvňovaniu z hľadiska obsahu vysielaných alebo poskytovaných programov inými ekonomickými subjektmi.
V recitáli 90 SoAMS je vxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx recipient informovaný o skutočnosti, že v programe sú umiestnené produkty (bližšie pozri komentár k § 39a).
K odseku 5
Podľa odseku 5 musí byť mediáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mediálnej komerčnej komunikácie. Táto povinnosť vychádza z princípu ochrany recipienta, aby dokázal vždy rozlíšiť komerčné informácie od redakčnéxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvinnosti pre jednotlivé druhy mediálnej komerčnej komunikácie. V prípade reklamy a telenákupu ide o ich rozoznateľnosť a zreteľné oddelenie od iných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxia a umiestňovania produktov musí byť divák o týchto skutočnostiach informovaný na začiatku programu a na jeho konci, resp. v prípade umiestňovania prxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxx
K odseku 6
Zákon o vysielaní a retransmisii zakazuje mediálnu komerčnú komunikáciu, ktorá by využívala podprahové vnímanie človeka. Rovnako ako v pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzťahovala iba na reklamu a telenákup. Po transponovaní SoAMS sa tento zákaz rozšíril na všetky druhy mediálnej komerčnej komunikácie.
V zákone o vxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xstanovené, že ide o "zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil". Vo všeobecnosti by malo ísť o zaradenie veľmi krátxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx je zameraná na vedomie človeka, môže niesť propagačnú informáciu. Nie je tiež zrejmé, akým spôsobom by sa dokázal reálny vplyv takejto propagácie na roxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx potrebné v SoAMS explicitne zakázať takéto techniky.155) Na základe skôr uvedeného sme toho názoru, že zákaz takéhoto konania nemá výraznejší praktxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xVR v rámci svojej rozhodovacej praxe v jednom prípade pristúpila k sankcionovaniu vysielateľa za porušenie tejto povinnosti (v tom čase išlo ešte o rekxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužby Rádio Koliba došlo k porušeniu tohto zákazu, a to z toho dôvodu, že na začiatku a na konci rubriky Durex News (odvysielanej v rámci programu INFO 240x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xrejmé, že dané slovo tvorilo nedielnu súčasť zvučky rubriky obsahujúcej v názve totožné slovo. Je tiež nanajvýš nepravdepodobné, že by si poslucháč nexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxenie zákazu vysielania skrytej reklamy. Ak teda bolo určité konanie klasifikované ako skrytá reklama, je zrejmé, že toto konanie priamo ovplyvnilo jexx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnikácie. Tieto podmienky sa v prvých dvoch bodoch čiastočne prekrývajú s ustanoveniami § 19 (bližšie pozri komentár k tomuto paragrafu), pričom, navxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxnácie na základe politického či iného zmýšľania. Keďže sa však § 19 vzťahuje na celú programovú službu a AVMSnP, nespôsobuje ich absencia žiadne problxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxkodzuje životné prostredie.
K odseku 8
Zákaz mediálnej komerčnej komunikácie týkajúcej sa cigariet a iných tabakových výrobkov je odôvodnený všxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xmrtnosť, je opodstatnený absolútny zákaz propagácie tabakových výrobkov vo vysielaní, ako aj v rámci AVMSnP. Pojem tabakové výrobky nie je v zákone o vxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx vyrobený z tabaku, či už geneticky modifikovaného, alebo nie."
Zákaz mediálnej komerčnej komunikácie týkajúci sa elektronických cigariet a plnixxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v prvej vete tohto odseku je veľmi všeobecný a ľahko by mohlo dôjsť k jeho obchádzaniu, zákon o vysielaní a retransmisii v druhej vete ustanovuje zákaz obxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx znakov uvedených výrobkov. Ide o uvádzanie takých skutočností, na základe ktorých by recipient vedel identifikovať, akého výrobku sa mediálna komerxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxiet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety.
K odseku 9
Na rozdiel od tabakových výrobkov, mediálne komerčná komunikácia týkajúca sa alxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xápoj nie je v zákone o vysielaní a retransmisii definovaný. V tomto prípade je možné odkázať na definíciu alkoholického nápoja uvedenú v § 1 zákona č. 219xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxlický nápoj ako liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. Sme toho názoru, že túto defixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajúcej sa alkoholických nápojov je zákaz zameriavať sa na maloletých, čo vyplýva jednak z ochrany maloletých pred škodlivými vplyvmi požívania alxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. je zakázané predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.
Mediálna komerčná komunixxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxov, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis, a zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.157) Liek je liečivo alxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.158) Zo znenia tejto povinnosti vyplýva, že sa nevzťahuje na lieky, ktoré sú doxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxiálnej komerčnej komunikácie brať zvýšený ohľad. Vysielateľ a poskytovateľ AVMSnP sú povinní zabezpečiť, aby nimi vysielaná, prípadne poskytovaná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxdôvodného zobrazovania maloletých v nebezpečných situáciách. Keďže najmä najmladšie vekové skupiny maloletých nemusia vedieť rozlíšiť realitu od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa, čo by im mohlo spôsobiť ujmu na zdraví.
V prípade zvyšných troch zákazov ide o zamedzenie zneužívania nižšej mentálnej vyspelosti maloletých na kxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxebo služby, prípadne zneužitie ich dôvery voči osobám, ktoré by mali byť ich morálnymi príkladmi. V praxi pôjde napríklad o propagovanie tovaru alebo sxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace predpisy
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx xx xxx/2011 Z.z. o tabakových výrobkoch;
§ 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
§ 2 ods. 7 zákona č. 362/20xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
x obsahu spisu Rady vyplýva, že v reportáži Krížom krážom vysielanej navrhovateľkou 27.1.2002 odzneli informácie o cenách leteckých zájazdov, miestaxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxšich snov identifikovala redaktorka. A odporúčania na krásne zážitky s touto CK odzneli aj v prejave prezidenta Slovenskej humanitnej rady. V reportáxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxnenom sne, pozoruhodnostiach miesta, kde strávil dovolenku. Atmosféru pritom vytvárali snímky z propagačného katalógu dovoleniek so záberom loga txxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnej v § 32 ods. 13 zákona.
Najvyšší súd SR je toho názoru, že tento záver zodpovedá zásadám správneho uváženia. Aj keď vo východiskových informáciách ixxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxncie známych osôb, pri ktorých sa očakáva vyššia náročnosť aj nasledovaniahodnosť. A v tomto možno skutočne vidieť reklamný zámer. Nenápadné navodenxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xľadať len v demonštratívnom priznaní vysielateľa.
V konaní o vyvodenie zodpovednosti, pre ktorý je zámer významný, hoci vznikol na ktorejkoľvek pozxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xnámom význame sleduje, a na čo sa bežne používajú. Ak niečo široko prezentujeme, chválime a voláme k výberu niečoho konkrétneho, nemožno v tom nevidieť xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xboznámení sa s celým spisovým materiálom bol toho názoru, že odvysielaním príspevku ,,Malý trh" dňa 9. decembra 2002 v Televíznych novinách Markízy nexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikácie v hlavnom spravodajskom programe k podaniu informácie o spojení dvoch rádií, pri ktorej bola opakovane obrazovo zverejnená značka-logo xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxtože spomínané rádio zostalo naďalej regionálnym rádiom. Takto cieľovou skupinou, ktorá teoreticky mohla byť príspevkom uvedená do omylu o podstate xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xOP rádia nemoholo spojenie rádií prekvapiť. Mohlo to byť len vysvetlením pre novú programovú xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xblasti, ktorá dovtedy rádio TOP nepočúvala, nemohla byť významná a ani významne ,,zverbovaná" k počúvaniu výstupov pôvodných redaktorov tohto rádia x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxelaním toto rádio pokrývalo. Významný vplyv na zostatkovú skupinu potenciálnych poslucháčov z obmedzenej lokality nemohli mať ani tzv. nájazdy na znxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxne sú nepresvedčivé. Skôr mohlo ísť o snahu použiť informácie len vedľajších zámerov, o snahu vyplniť vysielací priestor novou informáciou svojho druxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxrejnú prezentáciu, ktoré mená by podľa Rady mohli navádzať na zvyšovanie úrovne ďalšieho vysielania a záujmu o spomínané rádiá, podľa názoru súdu ani uxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxáciu, ktorej zreteľným motívom bola snaha ukázať, ako možno postupovať pri riešení problémov lokálnych médií, ako aj podanie informácie o spojení dvoxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxali charakter skrytej reklamy na niektoré z rádií.
Rozsudok NS SR z 22. septembra 2009, sp. zn. 5 Sž 9/2009:
V prejednávanej veci bola odvysielaná slxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prípadne o činnostiach výrobcu tovarov.
Naopak predmetný príspevok obsahoval informácie o určitom druhu služby, konkrétne o poskytovaní ubytovacxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxladu, že by predmetom obrazového príspevku bolo odvysielanie slovnej alebo obrazovej informácie obsahujúcej konkrétne údaje o ubytovacom zariadenx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ich cene a pod.
Je pravdou, že predmetom odvysielaného príspevku tak, ako to odporkyňa v napadnutom rozhodnutí uviedla, boli informácie o tom, že hotex xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záhrad v Prahe, hotel je luxusný, v hoteli sa nachádza súkromná kinosála a Vrbovská záhrada umožňuje nerušené prechádzky pre hotelových hostí. Z obsahx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxde, keďže príspevok neobsahoval informácie o názve hotela, prípadne o prevádzkovateľovi hotelových služieb, resp. o cene služieb nemožno dospieť k jxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx ods. 13 druhá veta ZVR).
Rozsudok xx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xds. 13, pričom Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že odvysielaný príspevok naplnil podmienky definície - kritériá skrytej reklamy. V tejxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx nesporné, že v predmetnom programe boli odvysielané slovné aj obrazové informácie o mobilnom telefóne iPhone 3G, ako aj o jeho vlastnostiach, keďže v rxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Hosťami vysielania boli dvaja manažéri mobilných operátorov, ktorí predmetný telefón podrobne divákom predstavili uvádzajúc jeho výhody, manipuxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa telefónu. Odvysielaním uvedeného bolo naplnené prvé kritérium definície skrytej reklamy, a to že bola oficiálna slovná a obrazová informácia o tovaxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 22.8.2008 v čase približne od 07:44 hod. do 07:54 hod.
K splneniu tretieho kritéria (pojmu reklamný účel) je potrebné konštatovať, že tento pojem zákox xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxvala odporkyňa komerčný charakter prezentovaných informácií, spočívajúci v kvalitatívnom hodnotení služieb a tovarov prezentovaných podnikateľxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxatívne pozitívnym hodnotením jednoznačne došlo, a to minimálne k priamej, pripomínajúcej, imidžovej a eventuálne uvádzanej propagácii v rámci progxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxojom rozhodnutí z doterajšej rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, uviedla, že prezentované informácie boli pripravované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx rovnako zákonne vyporiadala aj so splnením piateho kritéria definície skrytej reklamy, teda možnosti uvedenia diváka do omylu, pretože program Telexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx presiahli charakter strohej informácie a uvedený produkt propagovali. Uvedený príspevok s poukazom na charakter spracovania mal formu propagačnú, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxie o názve a vlastnostiach spomínaného mobilného telefónu mohli napomôcť k zvýšeniu jeho predajnosti. Reklamný účel mali teda z tohto dôvodu, že v pozixxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxjadrenia účastníka konania, spravodajskou podstatou príspevku TA 3 v nových autách bolo informovanie diváka o obnove vozového parku TA 3, a s tým súvisxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxli kvalitu v príspevku zobrazených automobilov ("Dnes si od prestížnej automobilovej spoločnosti prevzala 6 nových vozidiel.", "Štáby spravodajskxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x preto potrebujeme spoľahlivé a bezpečné autá.", "Na to potrebujeme príslušnú mobilitu a, samozrejme, v neposlednej rade ide aj o bezpečnosť našich osxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxcu predmetnej automobilovej spoločnosti, ktoré malo výrazne propagačný charakter ("Sú to veľmi šikovné, malé autá, s dvojitou podlahou a šikmým motoxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxj vety obsahuje až šesť výlučne pozitívnych hodnotení kvality automobilov, ktoré zjavne prevažujú nad informáciami spravodajského charakteru. V prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj spoločnosti.
Vzhľadom na skôr uvedené skutočnosti Rada konštatovala, že v predmetnom príspevku došlo k odprezentovaniu viacerých vyjadrení s výrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx že v predmetnom príspevku prevažovala propagačná zložka nad zložkou spravodajskou, a teda informácie o automobiloch značky Mercedes v predmetnom prxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx príspevku odvysielaných informácií o automobiloch značky Mercedes, zaradených do programu a vzhľadom na spôsob jeho spracovania Rada konštatovalax xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxedes mali vzhľadom na svoj obsah propagačný charakter.
Na základe skôr uvedeného Rada konštatovala, že kritérium zámernosti využívania informácie xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xbsiahnutá v samotnej podstate informácie využívanej na propagačný účel. Je to dané tým, že táto informácia sa vyskytne v rámci programu, o ktorom divákx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxlaný v rámci programu Správy, ktorý je spravodajským programom. Divák pri takomto type programu očakáva výhradne spravodajské informácie. V predmetxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxť, že v predmetnom príspevku budú prezentované informácie priamo propagujúce automobily značky Mercedes. Odvysielaním týchto informácií tak mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx