185/2015 Z.z.

Autorský zákon - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx2018 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Autorské právo poskytujx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a iných predmetov autorskoprávnej ochrany. Tieto subjektívne práva môžu byť majetkovej alebo osobnostnej povahy.
Občiansky zákonník ako všeobxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxnostným právam, ktoré sú vlastné každej fyzickej osobe (napr. právo na život, zdravie, česť, dôstojnosť - pozri § 11 a nasl. OZ), a tiež právu na ochranu nxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxrávneným subjektom v súvislosti s vytvorením a použitím predmetov autorskoprávnej ochrany, ale aj tzv. osobnostným právam podmieneným tvorivou dušxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxriem, ktoré sú súčasťou súkromného práva a patria do systému všeobecného súkromného (občianskeho) práva, presnejšie do podsystému práva duševného vxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkým príkladom je § 91 o diele na objednávku, ktoré upravuje iba špecifiká súvisiace s autorským dielom, ale ostatné ustanovenia je potrebné čerpať z prxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxikácii Autorského zákona nedoriešená (bližšie pozri komentár k § 91).
Citované ustanovenie § 1 vymedzuje vecný rozsah právnej úpravy v Autorskom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxda rozlišovať autorské právo v užšom slova zmysle, ktoré poskytuje právnu ochranu iba autorským dielam vrátane audiovizuálnych diel a počítačových pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx práva súvisiace s autorským právom. Práva súvisiace s autorským právom možno rozdeliť do dvoch kategórií. Prvú kategóriu tvoria práva príbuzné autorxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxtegóriu tvoria práva súvisiace s autorským právom, s ktorými sa spája iba majetkové právo ich nositeľov. Sem patria práva výrobcov zvukových záznamovx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxam, kde sa rozlišuje tvorivá a netvorivá databáza podľa toho, či je databáza výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Túto právnu úpravu si vyžiadala traxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxívnej správy, ktorá bola podstatne zmenená v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou najmä v dôsledku transpozície smernice 2014/26/EÚ. Šiesta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxá v porovnaní s právnou úpravou vecného vlastníckeho práva.
Autorské právo je právom absolútnym a nepremlčateľným podobne ako vecné vlastnícke prxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxhov do autorských práv jeho nositeľa. Autorské právo sa však od vecného vlastníckeho práva líši svojím obsahom. Kým v oblasti vecného vlastníckeho práxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx na ich výhradné osobnostné práva.
Predmetom autorského práva je nehmotný statok (napr. hudobná skladba), ktorý však musí byť vyjadrený takým spôsxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxtnom nosiči, napr. CD, DVD). Tento nehmotný statok je výsledkom tvorivej duševnej činnosti človeka a prejavom jeho jedinečnej osobnosti, preto nie je xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xd vecného vlastníckeho práva je predmet autorského práva nescudziteľný, t.j. nie je možné previesť majetkové autorské právo k dielu alebo k umeleckémx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dielu (alebo umeleckému výkonu) je fyzická osoba, ktorá dielo (umelecký výkon) vytvorila svojou vlastnou tvorivou duševnou činnosťou (autor diela, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa nie je schopná tvorivej duševnej xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxelo - § 90, spoločné dielo - § 92). Naopak, pôvodným subjektom práv súvisiacich s autorským právom môže byť nielen fyzická, ale aj právnická osoba (napr. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxské právo podlieha časovému ohraničeniu (výhradné osobnostné práva autora a výkonného umelca zanikajú ich smrťou a výhradné majetkové autorské právx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxobné časové obmedzenia doby platnosti majetkových práv upravuje Autorský zákon aj pre ďalšie nehmotné statky, ktorým poskytuje právnu ochranu.
Z dxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xutorským právom (kam patria práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu, práva vysielateľa). Zxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxslý subjekt správy). Navrhovaná právna úprava tiež vymedzuje, na ktoré osoby sa vzťahujú jej ustanovenia.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrenosu (zákon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
smernica 93/83/EHS;
smernica 96/9xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx6/EÚ;
nariadenie č. 608/2013;
nariadenie č. 2017/1563;
smernica 2017/1564
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxh a zvukových záznamoch;
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií;
Dohovor o ochxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxdnom zápise audiovizuálnych diel
Teritoriálna pôsobnosť Autorského zákona je vymedzená územím Slovenskej republiky, čo zodpovxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Na území každého štátu platí jeho vlastný právny poriadok, a teda aj vlastná právna úprava v oblasti duševného vlastníctva. Tá zaväzuje nielen občanov xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxušného štátu sa možno domáhať len takých objektívnych práv, ktoré priznáva autorom, pôvodcom alebo iným oprávneným osobám právny poriadok tohto štátxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxzinárodnej spolupráce zbližovať právnu úpravu jednotlivých štátov v oblasti duševného vlastníctva, aby právna ochrana a vymožiteľnosť práv bola v jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xsoby oprávnenej nakladať s predmetom autorskoprávnej ochrany v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou. Personálna pôsobnosť sa viaže k subjekxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xakladá právna ochrana podľa Autorského zákona. V prípade viacerých alternatív je poskytnutá právna ochrana predmetu autorskoprávnej ochrany momenxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxerejnené v deň, keď bolo prvýkrát oprávnene použité verejným vykonaním, verejným vystavením, vydaním alebo verejným prenosom alebo inak prvýkrát opxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxobe vnímateľnej ľudskými zmyslami. Z uvedeného vyplýva, že práva autora k dielu vznikajú už jeho vytvorením, pričom k jeho zverejneniu môže prísť neskxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xramatický výklad cit. ustanovenia vyvoláva dojem, že Autorský zákon neposkytuje právnu ochranu nezverejnenému, ale vytvorenému dielu. V § 16 a § 18 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xe v danom prípade ide iba o nedbanlivosť zákonodarcu pri rekodifikácii pôvodného ustanovenia § 2 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxvalý pobyt autora, ale i dielu, ktorého autor je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt [pôvodne § 2 ods. 1 zákona č. 618/xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxmí trvalý pobyt, alebo b) zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora."]. Toto znenie zahŕňalo aj xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxyt. Potom ostatným autorom stačilo poskytnúť autorskoprávnu ochranu až momentom, kedy dielo získalo nejaký vzťah k Slovenskej republike, čo bol momexx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na diela zverejnené na území Slovenskej republiky. De lege ferenda by bolo potrebné cit. ustanovenie doplniť aj o autorskoprávnu ochranu nezverejnenxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xredmetné ustanovenie v súčasnom znení má tak význam iba pre druhý prípad, ktorý sa vzťahuje na dielo, ku ktorému majetkové práva autora uplynuli, no diexx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxent zverejnenia diela svoj význam, keďže k nezverejnenému dielu po uplynutí doby trvania majetkových práv poskytuje Autorský zákon právnu ochranu v § xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxkonu výkonného umelca. Teritoriálna pôsobnosť je vymedzená územím Slovenskej republiky. Personálna pôsobnosť je vymedzená tými výkonnými umelcamxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxvať predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alexx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxcej skutočnosti, ktorá má vplyv na plynutie majetkových práv výkonného umelca (pozri komentár k § 102);
b)
ktorých umelecký výkon bol po prvýkrát oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxé možno vnímať sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú, napríklad CD, DVD, USB (pozri komentár k § 107). Audixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xx
xxxxxxx xxelecký výkon bol po prvýkrát oprávnene vysielaný na území alebo z územia Slovenskej republiky. Vysielanie diela (alebo umeleckého výkonu) je šírenie xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxačnej siete, a to aj vtedy, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba na základe dohody s vysielateľom v jeho mene a na jeho účet vrátane šírenia diela (alebo uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xvukovému alebo audiovizuálnemu záznamu. Teritoriálna pôsobnosť je vymedzená územím Slovenskej republiky. Personálna pôsobnosť je vymedzená tými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo
b)
zverejnený na území alebo z územia Slovenskej republiky.
Okamih vyrobenia a zverejnenia zvukových a audiovizuálnych záznamov je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxsť Autorského zákona k vysielaniu. Teritoriálna pôsobnosť je vymedzená územím Slovenskej republiky. Personálna pôsobnosť je vymedzená vysielateľxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pôsobnosť je vymedzená územím Slovenskej republiky. Personálna pôsobnosť zahŕňa autora databázy (ako výsledku tvorivej duševnej činnosti autora, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí databázu:
a)
vytvorili na území Slovenskej republiky alebo
b)
zverejnili na území alebo z územia Slovenskej republiky. Za zverejnenie databxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxát oprávnene uverejnená (pozri komentár k § 6).
Okrem uvedených skupín subjektov, ktorým Autorský zákon poskytuje právnu ochranu, nemožno opoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxtanovenia pôsobí zmätočne, keďže mieša dva právne inštitúty medzinárodného práva. Vyžaduje totiž vzájomnosť danú na základe medzinárodných zmlúv. x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xzatvorené z dôvodu nevýhodného postavenia niektorej zmluvnej strany, a ak predsa, je potrebné rešpektovať znenie medzinárodnej zmluvy na základe prxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstva vtedy, ak absentuje medzinárodná zmluva. Odsek 2 teda treba zrejme vykladať teleologicky a princíp vzájomnosti a medzinárodné zmluvy chápať ako xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxh štátov je touto medzinárodnou zmluvou Zmluva o fungovaní EÚ. Štátni občania krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarsxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zmlúv (t.j. Zmluvy o fungovaní EÚ a Zmluvy o Európskej únii). Do tejto oblasti sa zaraďuje aj oblasť práva duševného vlastníctva, ktoré patrí do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtom autorskoprávnej ochrany (dielam, umeleckým výkonom, zvukovým záznamom, audiovizuálnym záznamom, vysielaniam alebo databázam) je ich použitix xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxskoprávna ochrana (najmä autor, výkonný umelec, výrobca zvukového a audiovizuálneho záznamu, vysielateľ, autor a zhotoviteľ databázy; pozri § 19, § xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxačový zákon);
zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxva o fungovaní Európskej únie;
smernica 93/83/EHS;
smernica 96/9/ES;
smernica 2001/29/ES;
smernica 2001/84/ES;
smernica 2004/48/ES;
smernxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxe č. 2017/1563;
smernica 2017/1564
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch;
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxnamov;
Dohovor o počítačovej kriminalite;
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora z 20. oxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxhaft mbH a Leif Emanuel Kraul proti EMI Electrola GmbH:
Prvý odsek čl. 7 ZES (dnes čl. 18 ZFEÚ) sa musí vykladať tak, že v zmysle princípu nediskrimináciex xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxdnými súdmi ochrany ustanovenej pre domácich autorov a výkonných umelcov.
Rozsudok Súdneho dvora z 30. júna 2005 vo veciach C-28/04, Tod's SpA a Todxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxade štátnej príslušnosti, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby právo autora domáhať sa v členskom štáte ochrany autorského práva, ktoré mu bolx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxa 2013 vo veci C-170/12, Peter Pinckney proti KDG Mediatech AG:
Článok 5 bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxch členským štátom, v ktorom sa nachádza súd, ktorý začal konanie, má tento súd právomoc rozhodnúť o žalobe o určenie zodpovednosti podanej autorom diexx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxý potom predávajú spoločnosti usadené v treťom členskom štáte prostredníctvom internetovej stránky prístupnej aj v obvode podliehajúcom súdu, ktorx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxORSKÉ PRÁVO
PRVÁ HLAVA
PREDMET xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxorským dielom. Na to, aby sme mu mohli priznať právnu ochranu podľa Autorského zákona, musí ísť o dielo "z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxa alebo mieru jeho dokončenia." Z uvedeného možno vyvodiť základné pojmové znaky, ktoré musí dielo kumulatívne splniť na to, aby mohlo byť predmetom auxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxntár k § 5).
Prvý pojmový znak vyžaduje, aby dielo bolo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy. Zákonodarca sa vracia k dikcii, ktorú využíval autorxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxelecké dielo (...)". Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) definoval predmet autorskéhx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxerárnych), ktoré sú spravidla spôsobilé pôsobiť na estetické cítenie jednotlivcov, a diela vedecké, ktoré sú špecifické svojím obsahom, formou, jazxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxovnaním s predchádzajúcim znením autorského zákona vyvoláva dojem, že literárne diela sa nepovažujú za diela umelecké. Súčasná dikcia vymedzenia dixxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxlasti bez ohľadu na spôsob alebo formu ich vyjadrenia, ako: knihy, brožúry a iné písomné diela; prednášky, preslovy, kázne a iné diela takej istej povahx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxia literatúry totiž rozlišuje pojem "literatúra" v širšom slova zmysle, kam možno zaradiť všetky slovesné diela umeleckej i neumeleckej povahy, a v užxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, čím dosahuje estetický účinok, ktorý pôsobí na rozum a cit čitateľa, a vyvoláva tak jeho estetické pocity a zážitky. Spisovateľ si volí taký spôsob vyjxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxcnej literatúry (napr. administratívne, politické, právne, publicistické či odborné) neobsahujú estetický vzťah autora k opisovanej skutočnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kategórie diel, a to diela literárne, umelecké a vedecké, pričom pod literárne diela subsumuje nielen diela umeleckej, ale i vecnej povahy bez esteticxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxkácii diel do dvoch kategórií, a to diela umelecké a diela vedecké, sa prikláňajú aj českí odborníci. Telec a Tůma vo svojom komentári k českému autorskéxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, ktorému je historicky i medzinárodnoprávne venovaná samostatná klasifikačná pozornosť, i keď nie úplne logická. Česká definícia diela však zodpovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xakejto dikcie neobstál. Napriek vneseným pochybnostiam sa prikláňame ku klasifikácii diel na literárne, umelecké a vedecké diela s tým, že pojem "litxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxl možno zaradiť aj také slovesné diela, ktoré nepatria ani do kategórie umeleckých, ani vedeckých diel a napriek tomu si zaslúžia autorskoprávnu ochraxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxnnosť je tvorivá činnosť. Duševnú činnosť možno rozdeliť na tvorivú a mechanickú, kde znaky tvorivosti chýbajú. Inak povedané, každá tvorivá činnosť xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtabázy telefónnych čísel; naopak, výber a usporiadanie jednotlivých príspevkov autorov do zborníka už môže mať znaky tvorivej činnosti za predpoklaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xu konkrétnym problémom. Autorský zákon nedefinuje pojem "tvorivosť". V odbornej literatúre sa možno stretnúť s mnohými definíciami tvorivosti. Podxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxkt, referenčnú skupinu alebo populáciu významné hodnoty. Průcha s kolektívom (2008) definujú tvorivosť ako duševnú schopnosť vychádzajúcu z poznávxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxbyčajné a nečakané. Z uvedených definícií, ako aj zo samotného pojmu "tvorivosť" vyplýva, že pôjde o činnosť novú, ktorá je zároveň jedinečnou a neopakxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxobnosti. Z uvedeného tak vyplýva, že tvorivá činnosť autora je neodmysliteľne spätá s jedinečnosťou jeho diela. Autorský zákon poskytuje ochranu konxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdeckého diela. Inak povedené, tá istá myšlienka sa môže zrodiť v hlave viacerých jednotlivcov, ale každý z nich ju vyjadrí vo forme, ktorá bude reprezenxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxom ide o plagiát alebo nejde o autorské dielo.
Jedinečnosť diela je tak tretím a novým pojmovým znakom diela. Tento znak sa explicitne objavuje v zákoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xba implicitne z nezameniteľnej tvorivej činnosti autora. Na prvý pohľad sa môže zdať, že obsahový rozdiel medzi tvorivou duševnou činnosťou x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx jedinečnosťou jeho osobnosti. Rozdiel medzi oboma pojmami možno najlepšie sledovať na tzv. dielach malej hodnoty. Tento pojem po prvýkrát použil nemxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxskoprávnej doktríne. Ide o diela, ktoré síce obsahujú tvorivý prvok, ale ich jedinečnosť je nepatrná v porovnaní s inými dielami, napríklad zbierka rexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxdinečnosť diela nie ako jedinečnosť absolútnu, ale ako jedinečnosť, ktorá sa k absolútnej jedinečnosti približuje (t.j. hovoríme o štatistickej praxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xri tvorbe diel často využíva (napr. fotografický prístroj na vytvorenie umeleckej fotografie), alebo zaradenie takých výtvorov, ako je databáza alexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxpoznateľná. Preto v únijnej aj medzinárodnej právnej ochrane sa stretávame namiesto pojmu "jedinečnosť" s pojmom "pôvodnosť diela". Napríklad Súdnx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" (Painer, C-145/10, bod 87), alebo "diela ako počítačové programy, databázy a fotografie sú chránené autorským právom, len ak sú pôvodné v tom zmysle, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Autorského zákona. Česká republika v autorskom zákone považuje pôvodnosť diela za pojmový znak diela, no iba v prípade počítačových programov, databxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xiela je vyjadrenie diela v podobe vnímateľnej ľudskými zmyslami. Autorské právo k dielu vzniká momentom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej ľxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxrivým myšlienkam autora, ktoré sú ešte len súčasťou jeho vnútornej duševnej sféry. Pokiaľ ide o formu vyjadrenia, je irelevantné, či je napríklad hudoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxaním piesne). Takisto nie je dôležité, či ide o konečnú podobu diela alebo len o jeho časť. Autorský zákon poskytuje ochranu nielen dokončenému dielu, axx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xohto znaku nie je podstatné, či dielo možno vnímať ľudskými zmyslami priamo, t.j. bez využitia technických prostriedkov, alebo iba s využitím príslušxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxalovým svetlom, napísané "neviditeľným atramentom" či vyjadrené v tónoch, ktoré ľudské ucho bez príslušnej techniky nezachytí).
V odseku 2 sú exexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxi týmito dielami vidí zákonodarca. x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xnaky diela nepatrí dielo slovesné, ale len dielo literárne, ak chápeme literárne dielo v užšom slova zmysle. Môže sa totiž stať, že slovesné dielo nebudx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx), čím by sa tak podľa pojmových znakov diela muselo z autorskoprávnej ochrany vylúčiť, ak by sme literárne dielo chápali iba v tomto užšom slova zmysle.
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xem patria najmä inscenované dramatické diela (napr. tragédia, komédia, činohra, bábkové divadlo), hudobno-dramatické diela (napr. opera, operetax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxeku 3 vyplýva, že ide o exemplifikatívny výpočet, ktorý umožňuje do divadelného diela zaradiť aj ďalšie diela určené na predvedenie verejnosti, napríxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxmplifikatívny výpočet, t.j. autorom divadelného diela môžu byť okrem režiséra aj iné osoby, napríklad choreograf, hudobný skladateľ a pod. Nový Autoxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy i judikatúry súdov bol režisér považovaný za výkonného umelca. Nová právna úprava priznáva režisérovi postxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxx k nim). Režisér novou právnou úpravou získal výhradné majetkové právo spočívajúce v udeľovaní súhlasu na použitie svojho divadelného diela, napríklxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z pozície výkonného umelca, keďže mal právo na nedotknuteľnosť len svojho umeleckého výkonu - divadelnej réžie, nie divadelného diela.
Hudobné dixxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. symfónie, sonáty) alebo s textom (napr. oratórium, chorál, pieseň). Podstatou hudobného diela je zvukové vyjadrenie výsledku tvorivej duševnej čixxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xefinícia audiovizuálneho diela je zaradená až do osobitných ustanovení o audiovizuálnom diele siedmej hlavy druhej časti Autorského zákona (pozri kxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxelo výtvarného umenia nemá síce legálnu definíciu, ale zákonodarca v odseku 4 cit. ustanovenia uvádza, že sú to "maľba, kresba, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výpočtu možno diela výtvarného umenia rozdeliť na diela maliarske (napr. maľby na omietku, olejomaľby, fresky, mozaiky), grafické (napr. rytiny, lixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxoré tvorili do prijatia nového Autorského zákona samostatný druh diela.
Fotografické dielo má svoju legálnu definíciu v odseku 5 cit. ustanoveniax xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xutora; žiadne iné podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia." Nová legálna definícia fotografického diela vychádza z čl. 6 smernice 2006/116/ES, podľa kxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xné kritériá sa na rozhodovanie o ich ochrane nevzťahujú." Predchádzajúci autorský zákon definoval fotografické dielo "ako záznam svetla alebo iného xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx mohla fotografia považovať za umelecké fotografické dielo. Súčasná definícia predstavuje právnu úpravu lex specialis, ktorá vylučuje aplikáciu poxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxelom, ak spĺňa tieto pojmové znaky: 1. ide o obraz zachytený prostredníctvom technického zariadenia spôsobilého fotografovať, čím sa v podstate zabexxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xa fotografickom papieri, vo filmovej podobe, alebo inej podobe;
2. ide o výsledok tvorivej duševnej činnosti autora (druhý pojmový znak diela), a txxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxrským právom za podmienky, (...) že táto fotografia je duševným výtvorom autora, ktorý odráža jeho osobnosť a ktorý je výrazom jeho slobodných a tvorivxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxjúca právna úprava poskytovala autorskoprávnu ochranu iba autorom umeleckých fotografií, keďže aj fotografie museli spĺňať pojmový znak umeleckéhx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pre potreby spoločnosti zachytávajúca výrobok vyrábaný či produkovaný spoločnosťou bežným spôsobom záznamu a bez osobitného ďalšieho spracovania xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxdok, teda absentuje aspekt osobitnej tvorivosti autora."
Na rozlíšenie umeleckej fotografie od neumeleckej nestačí však iba prvok tvorivej dušexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xózy a autor zohľadňuje súhru svetla a tieňa, farieb a farebných kontrastov, uhol záberu, čas vytvorenia fotografie, experimentuje s motívmi, vytvára xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxleckej fotografii (napr. fotografii vytvorenej počas rôznych spoločenských udalostí, ako sú svadby, rôzne oslavy, fotografii z výletov a pod.), a tax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxafie". Fotografia je pôvodná v tom zmysle, že je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Z toho vyplýva, že právna ochrana nebude poskytnutá akejxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxredníctvom ktorého sa obraz zachytáva (napr. rozmnoženina fotografie, zmenšenie alebo zväčšenie fotografie), nebude predmetom autorskoprávnej oxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxku 6 cit. ustanovenia. "Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu." Architektonické dielo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora z oblasti architekxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxmi, náčrtmi, projektmi a pod.) alebo v trojrozmernom priestore (priestorové zobrazenie stavbou, maketou, plastikou a pod.). Do oblasti architektonxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xáhradnej architektúry, dielo interiérovej architektúry, dielo scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu. Za architektonické diexx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxhitektonických prvkov). Z uvedeného vyplýva, že architektonické dielo spája v sebe prvky účelovosti a tvorivosti, teda o architektonické dielo ide vxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxl výtvarného umenia a definuje ho ako samostatnú kategóriu umeleckých diel.
Dielo úžitkového umenia je druh umeleckého diela uvedeného v exemplifxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Na rozdiel od diel výtvarného umenia sú diela úžitkového umenia určené na užívanie v bežnom živote, čo vystihuje i legálna definícia diela úžitkového uxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xredmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom." V odbornej literatúre sa možno stretnúť s delením dxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxne úžitkový charakter diela môže viesť k obmedzeniu autorskoprávnej ochrany diel úžitkového umenia (napr. § 23 ods. 11). Na druhej strane pri dielach úxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xprávny orgán).
Kartografické dielo patrí do kategórie vedeckých diel uvedených v exemplifikatívnom výpočte odseku 2 cit. ustanovenia. Autorský xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxe kartografické dielo ako "výsledok kartografického znázornenia Zeme, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, objektov, javov a ich vzťahov spolu x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xiela definované v odseku 1 tohto ustanovenia. Z toho vyplýva, že nie každé kartografické zobrazenie, resp. kartografické dielo podľa legálnej definíxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa mapa, ktorá zobrazuje len fakty bez tvorivej duševnej činnosti autora).
Exemplifikatívny výpočet druhov diel v odseku 2 cit. ustanovenia dokazuxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemožno ich zaradiť do žiadneho z uvedených druhov diela. Tým umožňuje Autorský zákon poskytnúť právnu ochranu aj takým dielam, ktoré vďaka neustálemx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxý program, o ktorom sa Autorský zákon v uvedenom výpočte na rozdiel od predchádzajúceho autorského zákona výslovne nezmieňuje, no upravuje ho v druhom xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Predmetom autorského práva je dielo, ktoré spĺňa pojmové znaky diela v zmysle tohto návrhu zákona.
Pojmovými znakmi diexx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxinečný, nemôže byť vylúčený z ochrany autorského práva podľa tohto návrhu zákona, a musí byť vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.
Pojmovým znaxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxná je aj jednotlivá vývojová fáza diela a časť diela, ak spĺňa pojmové znaky diela).
Predmetom autorského práva je aj názov diela alebo mená postáv, ax xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxlo". Divadelným dielom je najmä inscenácia alebo choreografia, ktorej autorom je predovšetkým režisér. Architektonickým dielom sú najmä projekty, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 167xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx o audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES;
smernica 2009/24/ES;
smernica 2012/28/EÚ;
nariadenie č. 2017/1563
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor o počítačovej kriminalite;
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Judikatxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxe autorského diela v podobe, ktorá je vnímateľná zmyslami, je zákonným pojmovým znakom diela [§ 9 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxná, že nie je dielom v zmysle autorského zákona a nepožíva ním poskytovanú ochranu.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR vo veciach civilných (usporiaxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx myšlienky, hoci aj ich zhotovenie vyžadovalo odborné znalosti. Aj keď sa plány týkajú obyčajných stavieb, môžu byť dielom staviteľského umenia, ak sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo súdu SR z 27. apríla 2011, sp. zn. 6 Co 2, 3/2010:
Otázka, či sú v konkrétnom prípade splnené pojmové znaky diela podľa autorského zákona, je otázkou práxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx posúdenia iných než právnych otázok, ktoré potrebujú odborné znalosti, bolo ohľadom týchto otázok nariadené znalecké dokazovanie.
Konečné posúdexxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx legálnymi kategóriami.
Rozsudok Okresného súdu Bratislava II z 18. februára 2010, sp. zn. 20 C 165/2006:
Tvorivosť je základným imanentným znakox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxrského práva. Otázka, či nejaký výsledok duševnej činnosti zodpovedá právom vyžadovanému kritériu tvorivosti, nie je primárne právnou otázkou, hocx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, čo prekračuje bežné remeselné postupy, prekonáva zaužívané, vyjadruje a obsahuje jedinečnú myšlienku, resp. posolstvo autora. Odrazom tvorivostx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxho iného iba od svojho autora, t.j. od jedinečnej, konkrétnej fyzickej osoby, ktorá ho vytvorila. Výsledok tvorivej činnosti autora je vždy podmienenx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxúsenosťami, vnútorným citovým prežívaním, rozvinutosťou talentu a schopnosťou tieto vnútorné myšlienkové a citové pohyby vyjadriť navonok takým sxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvuje tvorivosťou, pričom od miery potrebnej tvorivosti je závislá aj náročnosť vytvorenia chceného výsledku. Možno teda konštatovať, že za každým vlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chránený autorským zákonom, nemôže byť výsledkom akejkoľvek tvorivosti, ale musí byť výsledkom tvorivosti nezameniteľného osobitného rázu závislxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx10, Eva - Maria Painer proti Standard VerlagsGmbH, ostatní:
Článok 6 smernice Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorskéhx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxždom jednotlivom prípade, že táto fotografia je duševným výtvorom autora, ktorý odráža jeho osobnosť a ktorý je výrazom jeho slobodných a tvorivých roxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxna, ktorá je priznaná všetkým ostatným dielam vrátane fotografických diel.
Rozsudok Súdneho dvora z 3. septembra 2014 vo veci C-201/13, Johan Deckxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že pojem "paródia" nachxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxkmi paródie sú jednak odkaz na existujúce dielo, od ktorého sa paródia musí zjavným spôsobom líšiť, a jednak vyjadrenie humoru alebo výsmechu. Pojem "pxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xachovania zjavných odlišností vo vzťahu k pôvodnému parodovanému dielu, musí byť logicky pripísateľná inej osobe ako samotnému autorovi pôvodného dxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxku 5 ods. 3 písm. k) smernice 2001/29/ES v konkrétnej situácii však musí rešpektovať primeranú rovnováhu medzi jednak právami a záujmami osôb priznanýxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxánku 5 ods. 3 písm. k).
Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby s ohľadom na všetky okolnosti sporu vo veci samej overil, či uplatnenie výnimky týkajúcej sa pxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxnováhu.
Rozsudok Súdneho dvora z 9. februára 2012 vo veci C-277/10, Martin Luksan proti Petrusovi van der Letovi:
Ustanovenia článkov 1 a 2 smernicx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxlovej retransmisii na jednej strane a článkov 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov auxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxmbra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva a článkom 2 smernicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx vykladať v tom zmysle, že práva na použitie filmového diela, o aké ide vo veci samej (právo na rozmnožovanie, právo na satelitné vysielanie a akékoľvek ixx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá uvedené práva priznáva zo zákona a výlučne výrobcovi daného diela.
Právo xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxej (právo na rozmnožovanie, právo na satelitné vysielanie a akékoľvek iné práva na verejné rozširovanie formou sprístupňovania), na výrobcu filmovéxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx v tom zmysle, že hlavnému režisérovi filmového diela ako autorovi tohto diela prislúcha zo zákona, priamo a pôvodne nárok na primeranú kompenzáciu v zmxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx že členským štátom neponecháva možnosť stanoviť domnienku prevodu nárokov na odmenu, ktoré patria hlavnému režisérovi filmového diela, či už by bola xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xnfopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening, bod 35, 37, 44:
Rovnako z článku 1 ods. 3 smernice 91/250, článku 3 ods. 1 smernice 96/9/ES a čxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx, že sú výsledkom autorovej vlastnej duševnej tvorby.
Za týchto podmienok sa autorské právo podľa článku 2 písm. a) smernice 2001/29 uplatňuje len na pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxedená v bode 37 tohto rozsudku, vyplýva zvyčajne zo spôsobu, akým je téma predstavená, ako aj z jazykového vyjadrenia. Okrem toho, vo veci samej platí, žx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxivým častiam diela, názvu diela a menám postáv, ale iba za predpokladu, že sú naplnené pojmové znaky diela uvedené v § 3 ods. 1.
Autorský zákon poskytuxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx ohľadu na to, či môžu existovať samostatne bez ohľadu na zvyšok diela, resp. či ich autor ešte bude meniť, a tiež bez ohľadu na to, či ich do finálnej podoby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxné, vyjadrené v podobe vnímateľnej ľudskými zmyslami a je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Napríklad autorskú ochranu nebude požívať čaxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxtuje prvok tvorivosti.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxé dielo v zmysle § 3 ods. 1, predovšetkým prvok jedinečnosti, t.j. musia sa spájať s konkrétnym dielom. Napríklad názov vedeckého diela "Občianske právx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, Janko, Anička môžu vystupovať v hociktorej novele, románe alebo rozprávke, Robinson Crusoe je jedinečné meno postavy z románu Daniela Defoa.
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochranu v rámci ochrany celého diela, a to prostredníctvom ochrany diela samotného (...). V praxi bude najčastejšie prichádzať do úvahy zásah do osobnxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xnamená, že tieto prvky sú spôsobilé k samostatnej autorskoprávnej ochrane, teda k ochrane mimo diela" (Telec, Tůma, 2007, s. 46). Priznanie autorskéhx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxl pozri aj komentár k § 62).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Pojmovým znakom diela je, že toto dielo musí byť z oblasti literatúry, umenia xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xodľa tohto návrhu zákona a musí byť vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.
Pojmovým znakom, naopak, nie je to, v akej podobe je dielo vyjadrené ani xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxa pojmové znaky diela).
Predmetom autorského práva je aj názov diela alebo mená postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxvetovej činnosti;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 215/1995 xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
smernica 2012/28/EÚ
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxzuálnych diel
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 2009 vo veci C-5/08, Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening, xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx
xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxza, že na takéto časti sa vzťahuje iný režim ako na celé dielo. Z toho vyplýva, že sú chránené autorským právom, len čo sa samy osebe podieľajú na pôvodnostx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxd podmienkou, že obsahujú určité prvky, ktoré vyjadrujú vlastnú duševnú tvorbu autora tohto diela.
Pokiaľ ide o prvky diel, na ktoré sa vzťahuje ochraxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxer, umiestnenie a kombinácia týchto slov umožňujú autorovi vyjadriť svoju tvorivosť a dospieť tak k výsledku, ktorý je duševnou tvorbou.
Samotné sloxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx 2001/29/ES však nemožno vylúčiť, že určité samostatné vety, alebo tiež určité časti viet príslušného textu, sú spôsobilé sprístupniť čitateľovi orixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx alebo časti viet teda môžu byť predmetom ochrany ustanovenej v článku 2 písm. a) uvedenej smernice.
Vzhľadom na tieto úvahy môže prebratie výpisu z chrxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxernice 2001/29/ES, ak, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu, takýto výpis obsahuje prvok diela, ktorý sám osebe vyjadruje autorovu vlastnú duševxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx diela [písm. a)], z dôvodu verejného záujmu [písm. b), c), d), e), f) a h)] alebo z praktického dôvodu, aby sa dielo mohlo využívať bez udelenia súhlasu auxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx najmä vyjadrenie v podobe vnímateľnej ľudskými zmyslami vo forme literárneho, iného umeleckého alebo vedeckého diela (pozri komentár k § 3). Tieto prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela. Zákonodarca písmenom a) recipoval do vnútroštátnej právnej úpravy čl. 9 ods. 2 Dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxy, postupy, metódy činnosti alebo matematické pojmy ako také." V tejto súvislosti však vyvstávajú dve otázky. Po prvé je otázne taxatívne vymedzenie pxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxlúčené z autorskoprávnej ochrany bez ohľadu na ich výpočet v zákonnej dikcii. Z tohto dôvodu sa predmetné ustanovenie javí ako obsolentné. Zmysel ustaxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxej myšlienky, nie myšlienka samotná, čo umožňuje aj iným autorom písať obdobné príbehy o stroskotancoch na neznámom ostrove bez toho, aby išlo o neopráxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xpĺňali pojmové znaky diela, ale z dôvodu verejného záujmu (napr. kvôli úradným účelom, informovaniu verejnosti) nie je vhodné, aby autor disponoval vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxjem "verejný záujem" nemá svoju legálnu definíciu. Verejný záujem možno charakterizovať všeobecne ako záujem, ktorý presahuje záujmy jednotlivca; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxrpá prospech širšia skupina aspoň možných individuálnych osôb (Bělohlávek, 2012, s. 23). Súdny dvor pod tento pojem subsumuje kategorické požiadavkxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxely autorského práva sa tak musí interpretovať vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu.
Zákonodarca v porovnaní s českou právnou úpravou prikrxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xaxatívny výpočet o explicitne uvedené súdne rozhodnutia, územnoplánovaciu dokumentáciu, symboly štátu a jednotiek územnej samosprávy, znalecký pxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxovanie verejnosti [písm. e) a f)].
Úradné dielo, ktoré je vylúčené z autorskoprávnej ochrany, je podľa cit. ustanovenia:
-
text právneho predpixxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxluvy; pod pojmom "právny predpis" treba rozumieť normatívne všeobecne záväzné právne akty určené verejnosti, aby sa s nimi oboznámila, t.j. patria sex xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a vnútorné predpisy právnických osôb súkromného práva;
-
úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie je individuálny právny akt vydaný orgánmi vxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxna. Zákonodarca však vylúčil z taxatívneho výpočtu verejné listiny, ktoré do výpočtu zahrňoval predchádzajúci autorský zákon. Verejné listiny síce xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxné orgánmi verejnej moci v medziach ich právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitným predpisom vyhlásené za verejné, potvrdzujú pravdivosť toho, čo sx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxh môžu vydávať stanoviská, vyjadrenia, programové dokumenty a pod. Verejnými listinami sú aj tie listiny, ktoré sú vyhlásené za verejné osobitným prexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xchrany, ak spĺňajú pojmové znaky diela podľa § 3 ods. 1, a to aj napriek tomu, že je tu spravidla daný verejný záujem na vylúčení z autorskoprávnej ochranyx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (pozri § 34 a nasl.). Podobne zákonodarca vylúčil z taxatívneho výpočtu úradných diel aj úradný spis a verejne prístupný register, ktoré v predchádzaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxjne prístupný register možno považovať za databázu, preto sa bude naň vzťahovať štvrtá časť Autorského zákona (pozri § 130 až 140 a komentár k nim);
x
xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodnutia orgánov verejnej moci, úradné spisy a úradné preklady týchto úradných diel, t.j. preklady slúžiace na úradné účely vo verejnom záujme. Nebude xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxlikácie Zbierka historických rozhodnutí Súdneho dvora EÚ za predpokladu, že spĺňa pojmové znaky diela podľa § x xxxx xx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxska, územným plánom regiónu, územným plánom obce a územným plánom zóny. Ide o nový predmet explicitne vylúčený z autorskoprávnej ochrany, keďže ide o dxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxcitné zaradenie do výpočtu si vyžiadala aj skutočnosť, že zákonodarca pristúpil k taxatívnemu a nie demonštratívnemu výpočtu predmetov vylúčených z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxx xtát alebo jednotka územnej samosprávy k danému predmetu oprávnenie od autora diela, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu, a to na základe licenčnex xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx8 OBZ). Uvedené vyplýva zo znenia zákona "to neplatí pre dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu;"
-
výsledok výkonu činnosti znalca, tlmoxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdky činnosti prekladateľa a tlmočníka vykonávané pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú alebo právnickú osobu sú vyňaté z autorskoprávnej ochranyx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx chránený Autorským zákonom za predpokladu, že napĺňa pojmové znaky diela (pozri napr. komentár k § 8). Aj Bernský dohovor v čl. 2 ods. 3 uvádza, že preklaxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnávanú úradným textom z odboru zákonodarstva, verejnej správy a súdnictva, ako aj úradným prekladom takých textov."
Diela určené na informovaxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxalej zostal v taxatívnom výpočte predmetov, ktoré sú vylúčené z autorskoprávnej ochrany, a to aj napriek tomu, že sa zaviedla v dôsledku transpozície sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxri komentár k § 39 ods. 3). Ide teda o duplicitnú transpozíciu čl. 5 ods. 3 písm. f) smernice 2001/29/ES, podľa ktorého "členské štáty môžu zabezpečiť výnxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxkých prednášok alebo podobných prác, alebo predmetov ochrany v rozsahu oprávnenom informatívnym účelom a za podmienky, že je označený zdroj vrátane mxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx legálnej definície "informácia o udalosti alebo skutočnosti"; v podstate ide o ustanovenie lex specialis k písmenu a) cit. ustanovenia, ktoré z autorxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxé dielo obsahujúce dennú správu sa z autorskoprávnej ochrany nevylučuje, keď zákon uvádza, že "za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej spráxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxj ochrany sú tak vyňaté iba tie denné správy, ktoré nie sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti ich autora (napr. prevzaté správy od iných vysielateľovxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxčíva vo verejnom záujme. Taktiež sú tu naplnené aj pojmové znaky diela. Dôvod vylúčenia vysvetľuje zákonodarca v dôvodovej správe, ktorý spočíva v praxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xráv. Druhý problém spočíva v tom, že výkon majetkových práv nie je možný, keďže nie je známy autor (nejde však o anonymné ani pseudonymné dielo - pozri komxxxxx x x xx x xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "spočíva v tom, že nie je možné uplatniť ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo pred hanlivým nakladaním." To však nie je dôvod na vylúčenie dxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxnlivé nakladanie s dielom tradičnej ľudovej kultúry. Český autorský zákon, ktorý predmetnú výluku obsahuje už viac ako desať rokov, dodáva, že takéto xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xeská dikcia nerieši otázku, kto je aktívne vecne legitimovaný na právnu ochranu uvedených diel. Ak zákonná dikcia presne neurčí aktívnu legitimáciu txxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxi medzinárodného spoločenstva o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. V roku 1989 prijala Generálna konferencia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxo kultúrneho spoločenstva, ktoré sa prejavujú prostredníctvom skupín alebo jednotlivcov a ktoré vyjadrujú očakávania kolektívu - pretože odzrkadľxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxho formy patria medzi iným jazyk, literatúra, hudba, tanec, hry, mytológia, rituály, zvyky, remeslá, staviteľstvo a iné druhy umenia." Odporúčanie vxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxičstvo, zabezpečiť úctu k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu, zvyšovať úroveň informovanosti o význame nehmotného kultúrneho dedičstva a umožniť medxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxrno-osvetových zariadení, evidenciu kultúrno-osvetovej činnosti a pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávy v tejto oblasti. Ani uvedený dohoxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe sa na medzinárodnej pôde Svetovej organizácie duševného vlastníctva vedú diskusie o efektívnosti autorskoprávnej ochrany predmetov tradičnej ľuxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxných kultúrnych prejavov (aktuálne stav prác na medzinárodnom dokumente možno sledovať na webovej stránke http://www.wipo.int/tk/en/igc/).
Z dxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxx xx xieto predmety nespĺňajú pojmové znaky diela (napr. myšlienka, spôsob, systém) alebo sú vylúčené z ochrany z dôvodu verejného záujmu (z dôvodu všeobecxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxe ani územnoplánovacia dokumentácia a úkon znalca, tlmočníka a prekladateľa podľa osobitného predpisu, keď nevzniká dielo, pretože pri tejto činnosxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxejšie odrážať skutočnosť).
Dielo tradičnej ľudovej kultúry (napr. folklórne dielo) sa nepovažuje za predmet autorského práva aj napriek tomu, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxutie doby ochrany majetkových práv), identifikácie autora (nejde o anonymné dielo, pretože pri anonymnom diele je to prejav vôle autora, aby nebolo na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx hanlivým nakladaním).
Za predmet autorského práva sa nepovažujú ani súčasné obmeny, varianty týchto diel tradičnej ľudovej kultúry, ktoré nespĺxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pojmové znaky diela, a je teda autorskoprávne chránené. Dielo tradičnej ľudovej kultúry, ktoré bolo takto spracované, sa však naďalej nepovažuje za pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxva aj zo Správy Európskej komisie o medzinárodnej ochrane prejavov folklóru autorským právom z roku 2000.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačovx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sprístupňovaní určeného výrobku na trhu;
zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);
zákon č. 382/2004 Z.z. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xa ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva;
Odporúčanie UNESCO na ochranu tradičnej kultúry a folklóru
Judikatúra:
Rozhodnutie Najvyššiexx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxmetom ochrany práva pôvodcovského nie xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu byť dielom staviteľského umenia, ak sa napríklad prihliadalo na krajinný ráz, účel alebo obsahujú tvorivé prvky čo do vnútorného usporiadania a zarixxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx) v tejto súvislosti za významnú považuje skutočnosť, že pod pojmom "správa" je nutné chápať poskytnutie údajov o tom, čo sa stalo, kde, kedy, z akých príxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx fotografii zachytil, však slúžilo na dokreslenie vtedajších udalostí, vypovedalo o náladách v spoločnosti, o dobovej atmosfére (...). Ustanovenie x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxlifikovala pod autorskoprávnu ochranu.
Dôvod, prečo autorské právo nezahŕňa určité predmety pod svoju ochranu, má svoj základ v slobode prejavu. Cixxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxejavu je tu vyvážená v podústavnom, "jednoduchom" práve autorskom.
Rozsudok Súdneho dvora z 1. decembra 2011 vo veci C-145/10, Eva - Maria Painer prxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice treba vykladať v tom zmysle, že txxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti. Nemožno však vylúčiť, že by tento vydavateľ tlače mohol sporadicky prispievať k plneniu cieľa verejnej bezpečnosti tým, že by zverejnil fotografix xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxymi orgánmi, ktoré smerujú k zaisteniu verejnej bezpečnosti, a jednak aby bola vykonaná po dohode a koordinovane s uvedenými orgánmi, aby sa zabránilo xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxgánov smerujúca k zverejneniu fotografie na účely pátrania.
Článok 5 ods. 3 písm. d) smernice 2001/29/ES s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice sa mx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkým právom, nebráni uplatneniu tohto ustanovenia.
Článok 5 ods. 3 písm. d) smernice 2001/29/ES s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice sa má vykladax x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo interpretujúceho výkonného umelca. Pokiaľ však meno nebolo uvedené v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. e) smernice 2001/29, treba považovať uvedenú poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x charakteru diela. Dielo je zverejnené vtedy, keď prišlo po prvýkrát k jeho sprístupneniu verejnosti.
Pojem "verejnosť" nemá legálnu definíciu anx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxladať pojem "verejnosť" v duchu autorského únijného práva, najmä smernice 2001/29/ES, ktorá, okrem iného, harmonizuje práva autorov na verejný prenxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx89/04, Mediakabel, bod 30), a to bez ohľadu na to, či verejný prenos sprístupňuje diela na verejne dostupnom mieste alebo v súkromí, a okrem toho zahŕňa "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xbsahuje určitú prahovú hodnotu de minimis, na základe ktorej je z tohto pojmu vylúčená skupina osôb, ktorá je veľmi malá, ba dokonca bezvýznamná. Na účexx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxelen relevantné, koľko osôb má paralelne prístup k dielu, ale takisto koľko z týchto osôb má postupne prístup k tomuto dielu." [C-135/10, Societa Consoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxn prostredníctvom profesionálneho zariadenia nie je možné pokladať za verejnosť vzhľadom na to, že ten nie je tvorený neurčitým počtom potenciálnych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxými dochádza k jeho zverejneniu, a to uvedenie diela na verejnosti [§ 19 ods. 4 písm. f)] a vydanie diela (§ 6).
Uvedenie diela na verejnosti je možné:
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxom technického zariadenia, ktoré slúži na premietnutie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu, napríklad premiéra filmu v kine (pozri komentár k § xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxtupnenie verejnosti (pozri komentár k § 25);
-
verejným prenosom, ktorý predstavuje verejné šírenie diela technickými prostriedkami, ktoré umoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxd ktorým Autorský zákon rozumie verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela, ktoré sa zachytí na vhodný substrát, napríklad knihy, CD, kxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxhytáva dielo. Podľa Autorského zákona k vydaniu diela dochádza až v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním rozmnoženiny diela. Z uvedenéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx sa budú rozširovať predajom, darovaním, inou formou prevodu vlastníckeho práva k veci, v ktorej je dielo zhmotnené, nájmom, vypožičaním a pod. Podmiexxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx minimálny počet rozmnoženín, ktoré by mali byť verejne rozširované, aby išlo o vydanie diela.
Autorský zákon v rámci exemplifikatívneho výpočtu pxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxradných osobnostných práv autora (pozri komentár k § 18). Ide o oprávnenie autora určiť, kedy a či vôbec dôjde k prvému oprávnenému zverejneniu jeho diexxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zverejnené jeho prvým oprávneným uverejnením (napr. verejným vykonaním). Vydaním diela sa rozumie deň, kedy sa začalo s verejným rozširovaním jeho rxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor o počítačovej kriminalite;
Dohovor o medzinárodnom zápxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. - RA252):
Šírenie televízneho signálu prostredníctvom kábla nie je zasahovaním do práv autorov v zmysle zákona č. 35/1965 Zb. (v súčasnosti zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za následok šírenie aj do oblasti, ktorá nebola pokrytá signálom pôvodnej televíznej stanice.
Ak však technické spracovanie televízneho signálu pôxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxého, právo na autorskú odmenu v zmysle § 16 ods. 1 autorského zákona.
Rozsudok Súdneho dvora z 2. júna 2005 vo veci C-89/04, Mediakabel BV proti Commisxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x7/36/ES, ak pozostáva z prvotného prenosu televíznych programov, ktoré sú určené na príjem verejnosťou, teda neurčitému počtu potenciálnych televíxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx služba "Filmtime", ktorá pozostáva z vysielania televíznych programov určených na príjem verejnosťou a ktorá nie je poskytovaná na základe individuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x7/36/ES. Pohľad poskytovateľa služby musí byť pri skúmaní pojmu "služba televízneho vysielania" uprednostnený. Naopak, situácia služieb konkurujxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxku 4 ods. 1 smernice 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36, vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho času pre vysielanie európskych xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdere Active Broadcast, právny nástupca Europe 1 communication SA, proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), Gesellschafx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v dôsledku toho podriaďuje toto vysielanie režimu smernice 93/83/EHS, len ak verejnosť môže zachytiť tieto signály individuálne a priamo z uvedených xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdenia nie je možné pokladať za verejnosť vzhľadom na to, že ten nie je tvorený neurčitým počtom potenciálnych poslucháčov (pozri v súvislosti s pojmom "xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxdom zhodujú v tom, že signály z predmetného satelitu sú zakódované a možno ich zachytiť len prostredníctvom zariadenia vyhradeného odborníkom. Naopaxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxstí porovnateľných s okolnosťami vysielania na verejných frekvenčných pásmach. V dôsledku toho uvedený satelit nepracuje v rámci predmetného vysiexxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx06/05, Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE) proti Rafael Hoteles SA:
38. V takom kontexte, akým je kontext v konaní vo veci samej, je pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v prejudiciálnych otázkach, ale rovnako klientov, ktorí sú prítomní vo všetkých ostatných priestoroch uvedeného zariadenia a majú vo svojom dosahu uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe o dosť veľký počet osôb, takže ich treba považovať za verejnosť s ohľadom na hlavný cieľ smernice 2001/29, ako ho uvádza bod 36 tohto rozsudku.
50. Ako zx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxjnom mieste alebo mieste prístupnom verejnosti, ale na verejné prenosy, ktorými sa dielo sprístupňuje verejnosti, totiž vyplýva, že súkromná alebo vxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxových izieb nebráni tomu, aby sa v nich uskutočňovaný prenos diela prostredníctvom televíznych prijímačov považoval za verejný prenos v zmysle článkx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy proti Ministerstvu kultury:
Televízne vysielanie grafického užívateľského rozhrania nepredstavuje verejný prenos autorského diela v zmysle člxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxsovi:
Pojem "verejný prenos" v zmysle článku 8 ods. 2 smernice 92/100 sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na bezplatné vysielanie zvukových záxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx výrobcov zvukových záznamov.
83. Po druhé Súdny dvor už spresnil niektoré prvky, ktoré sú vlastné pojmu "verejný".
84. V tejto súvislosti Súdny dvor xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxznamný počet osôb (v tomto zmysle pozri rozsudky z 2. júna 2005, Mediakabel, C-89/04, Zb. s. I-4891, bod 30; zo 14. júla 2005, Lagardere Active Broadcastx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxť, že v súlade s definíciou výrazu "verejný prenos" v slovníku WIPO, ktorý, hoci nemá právnu silu, prispieva k výkladu pojmu "verejný", ide o "sprístupnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxaľ ide o kritérium týkajúce sa "celkom významného počtu osôb", jeho účelom je poukázať na to, že pojem "verejný" obsahuje určitú prahovú hodnotu de minixxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xohľadnil kumulatívne účinky vyplývajúce zo sprístupňovania diel potenciálnym adresátom (pozri rozsudok SGAE, už citovaný, bod 39). V tejto súvisloxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxho dvora z 15. marca 2012 vo veci C-162/10, Phonographic Performance (Ireland) Limited proti Írsku a Attorney General:
32. Po druhé Súdny dvor už spresxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xotenciálnych adresátov a zahrnuje celkom významný počet osôb (pozri v tomto zmysle rozsudok SCF, už citovaný, bod 84).
34. Predovšetkým, pokiaľ ide o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxu, prispieva k výkladu pojmu "verejný", ide o "sprístupnenie diela... akýmkoľvek spôsobom osobám vo všeobecnosti, teda nielen konkrétnym jednotlivxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtu osôb", Súdny dvor na jednej strane spresnil, že jeho účelom je poukázať na to, že pojem "verejný" obsahuje určitú prahovú hodnotu de minimis, na záklaxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxuhej strane na účely určenia tohto počtu treba zohľadniť kumulatívne účinky vyplývajúce zo sprístupňovania diel potenciálnym adresátom. V tejto súvxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxmuto dielu (pozri rozsudok SCF, už citovaný, body 86 a 87).
xxxxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxem spojených diel aj diela súborné (súčasná slovenská právna úprava tento pojem nepozná, ale možno sem zaradiť databázu, najmä databázu s autorskými pxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx o tzv. diela spoločné - pozri komentár k § 92).
Spojené diela podľa Autorského zákona predstavujú spojenie aspoň dvoch rôznych samostatných diel do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm diel pri spojení diel nevzniká nové autorské dielo. Navyše, zákon pri spájaní diel nevyžaduje ani tvorivú duševnú činnosť, vyžaduje však dohodu o účexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxe hudobného diela (skladby) so slovesným dielom (textom básne) alebo spojenie slovesného diela (básne) s dielom výtvarného umenia (ilustráciou), spxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxerých samostatných autorských diel,
-
výsledkom nie je nové dielo, keďže spojenie diel nie je sprevádzané tvorivou činnosťou fyzickej osoby,
x
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxaných autorských diel so zásahom do ich autorských práv (§ 18 a § 19), ku ktorému dochádza spojením ich diel.
Spojenie diel predstavuje jeden zo sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xpravidla licenčnou zmluvou (pozri komentár k § 65). Nie je však vylúčené, že spojením diel príde aj k zásahu do osobnostných práv autora, napríklad do prxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx
xxxxx x xxxx xstanovenia obsahuje dispozitívne ustanovenie, podľa ktorého xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxah a čas dohodnutý v zmluve. Ostatné práva k dielam zostávajú aj naďalej v samostatnej dispozičnej právomoci jednotlivých autorov vo vzťahu k svojim dixxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xakéto použitie diela, k vytvoreniu takéhoto spoločného diela nepríde. Súhlas autora nie je možné vyžadovať súdnou cestou. Je iba na samotnom autorovix xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxi dielami autori nemohli voľne nakladať, autoritatívny zásah do zmluvnej slobody autora by nebol dostatočne odôvodnený vyšším spoločenským záujmomx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxho smrťou (§ 18 ods. 3); to platí aj v prípade spojených diel. Výhradné majetkové autorské právo však trvá počas života autora a 70 rokov po jeho smrti (§ 32xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Výnimku predstavuje spojenie hudobného a slovesného diela, ktoré boli pôvodne vytvorené na použitie v tomto spojení, majetkové práva k týmto dielam txxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k spojeným dielam, možno vychádzať analogicky z predmetného ustanovenia.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie definuje spojxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nedochádza pritom k vzniku nového diela.
Súvisxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxačový zákon);
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxsiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastnxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. septembra 1989, sp. zn. 3 Cz 54/89 (citované z ASPI - stav k 1. júnu 2012, čiastka 38/2012 Z.z. - RA252):
Ak ide o spojexxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx zákona - pozn. autora; dnes § 7).
Ochrana autora každého zo spojených diel spočíva aj v práve na to, aby v každom vydaní spojeného diela bolo uvedené autxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkytuje právnu ochranu dielam, ktoré vznikli z iného už existujúceho autorského diela, t.j. ide o tzv. odvodené diela, ktoré vznikli spracovaním iných xxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxx x xxxému výsledku spracovania, t.j. kritériá literárneho, umeleckého alebo vedeckého diela, jedinečnosti, tvorivosti a vyjadrenia v podobe vnímateľnex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlodických ozdôb alebo doplnenie prstokladov do hudobného diela nebude napĺňať prvky umeleckosti a tvorivosti diela natoľko, aby mohlo ísť o spracovaxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxúdenia, či výsledok spracovania tohto predmetu napĺňa pojmové znaky diela. Napríklad ak je dôvodom vylúčenia predmetu z autorskoprávnej ochrany nepxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x x xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxrávne chránené, ak nie sú naplnené pojmové znaky diela. Ak je však predmet spracovania vyňatý z autorskoprávnej ochrany z dôvodu verejného záujmu [napxx x x xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxedok napĺňa pojmové znaky diela (§ 3 ods. 1). Takisto bude autorskoprávnej ochrane podliehať aj dielo, ktoré vzniklo spracovaním voľného diela (§ 9).
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xný druh diela, napríklad literárneho diela na dielo divadelné, audiovizuálne, televízne či rozhlasové. Adaptácia literárneho diela predpokladá jexx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxe dialógov, doplneniu gestikulácie postáv a pod. V autorskoprávnom ponímaní nepôjde o adaptáciu diela tým, že sa napríklad pri dramatickom stvárnení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxadu z jedného živého jazyka do iného (napr. zo slovenského jazyka do francúzskeho jazyka), ale aj v prípade prekladu z mŕtveho jazyka do živého alebo naoxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xa dielo považovať aj ústny preklad (tlmočenie), ak sú splnené pojmové znaky diela podľa § 3 ods. 1. Z toho vyplýva, že len mechanické preklady, strojové pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxou pomôckou je dôvodová správa k autorskému zákonu z roku 1965, podľa ktorej na rozhodnutie o tom, či ide o "autorskoprávne chránený preklad, slúžia krixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxie osobitosti umeleckej tvorby" (cit. z Telec, Tůma, 2007, s. 52).
Iné spracovanie diela je napríklad výber právnej vety zo súdneho rozhodnutia, úpxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x ods. 5 zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii je "dabing spracovanie pôvodného audiovizuálneho diela nahradením pôvodnej slovesnej zložky jej nahovorxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xk dabing napĺňa pojmové znaky diela podľa § 3 ods. 1.
Spracovanie diela vedie k vzniku nového diela, ktoré však existuje paralelne popri pôvodnom diexxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxskom zákonníku a duševným vlastníctvom, t.j. vlastníctvom k nehmotným statkom, ktoré upravuje Autorský zákon a množstvo priemyselnoprávnych predpxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xiel ako nehmotných statkov.
Spracovateľ má k novému dielu, ktoré vzniklo spracovaním, celý obsah výhradných osobnostných a výhradných majetkovýxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxacovať, o jeho súhlas v podobe licenčnej zmluvy [pozri § 19 ods. 4 písm. a)]. Súhlas autora pôvodného diela by sa mal týkať nielen samotného spracovania dxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xChaloupková, Holý, 2012, s. 8). To platí, samozrejme, za predpokladu, že majetkové práva autora k tomuto dielu ešte trvajú, t.j. nejde o voľné dielo. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx iba so súhlasom spracovateľa, ktorého spracovanie má byť predmetom ďalšieho spracovania, ako aj so súhlasom autora pôvodného diela, ktoré sa stalo prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, ktorá je tvorivá a následkom ktorej je vznik nového diela (spĺňa teda pojmové znaky diela). Spracovaním je najmä adaptácia a preklad. Práva autora k pôxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxého diela.
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševnéxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxkatúra:
Rozsudok Okresného súdu Bratislava III zo 17. júla 2012, sp. zn. 45 C 57/2012:
Podľa názoru súdu vytvorením nového diela, ktoré vzniklo sprxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxívateľ nového diela, ktoré vzniklo spracovaním pôvodného diela, musí mať usporiadané práva nielen k novému dielu vytvorenému spracovaním pôvodného xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxte i nakladaním s dielom pôvodným, prvotným. Súhlas spoluautorov pôvodného diela je preto potrebný nielen na jeho spracovanie, ale i k ďalšiemu nakladxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx vzniknúť aj spracovaním iného diela, ak je v spracovaní obsiahnutá osobitná tvorivá činnosti spracovateľa. Za spracovanie diela sa považuje skrátenxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxne so súhlasom pôvodného autora. Ak osobitným tvorivým spracovaním pôvodného diela vznikne nové dielo, stáva sa predmetom autorského práva. Predpokxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxcovaním pôvodného diela môže vzniknúť autorské dielo iba vtedy, ak ide o výsledok jedinečnej tvorivej činnosti autora (spracovateľa pôvodného dielaxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxnosť diela.
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 14. apríla 2014, sp. zn. 6 Co 116/2013:
V prípade hudobného diela je autorsky chránená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxby autorsky nezasiahol do jej podstaty - melódie (hlavnej melodickej linky a motívu).
Voľné dielo
Podľa cit. ustanovenia sa autoxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xeplatí, ak fyzická alebo právnická osoba po jej uplynutí zverejní predtým nezverejnené dielo (pozri komentár k § 13 ods. 3). Po druhé, pred uplynutím výxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxúť jeho podiel na autorských právach k dielu (pozri komentár k § 20 ods. 3).
Na dedenie autorských práv sa aplikujú ustanovenia o dedení z Občianskeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx OZ "dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu." Autorský zákon v cit. ustanovení, ktoré je lex specialis voči § 462 OZ, upravuje osobxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxčstvo prijať, v takom prípade dedičstvo autorských práv nepripadne štátu, ale je potrebné skúmať, či autor bol výlučným autorom diela alebo či má spoluxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxá ani spoluautorov, v takom prípade sa dielo stáva voľným.
Voľné dielo môže ktokoľvek použiť napríklad v zmysle § 19 (vyhotovovať rozmnoženiny diexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxnej osoby v podobe licenčnej zmluvy (pozri § 65 a nasl.), a bez toho, že by používateľovi diela vznikla povinnosť uhradiť odmenu alebo náhradu odmeny.
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxojiť autorstvo k dielu a nesmie s dielom nakladať spôsobom znižujúcim jeho hodnotu, zároveň je povinný uvádzať na diele meno autora, resp. pseudonym, ax xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxch majetkových práv k autorskému dielu.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxrujú k prekonaniu technologických prekážok s cieľom získať nechránený prístup k dielu. Technologickou prekážkou môže byť softvér, zariadenie alebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xlebo konverzii na iný formát a pod. (pozri komentár k § 60).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Voľné dielo je dielo, ktoré bolo predtým autoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxov od jeho smrti). Dielo sa stáva voľným aj vtedy, ak majetkové práva k nemu počas ich trvania neprešli na dedičov. Takéto dielo je možné voľne, bez súhlasxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xredpisy:
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákox xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxe medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctvxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu ČR z 29. januára 1985, sp. zn. Cpj 337/83 (cit. z ASPI - stav k 1. júnu 2012, čiastka 38/2012 Z.z. - RA252):
1. Autorská práva ve smyslu ustanovení § 12 odsxx x xxxxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dědictví, neoceňují se, a to ani tzv. evidenční hodnotou. V důsledku toho se nezpoplatňují notářským poplatkem z dědictví, a to ani kdyby v budoucnu došxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxele, ani při stanovení výše podílů jednotlivých dědiců a nemají rovněž vliv na odpovědnost dědiců za dluhy ve smyslu ustanovení § 470 občanského zákoníxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxst. 1 zákona č. 35/1965 Sb.
Vzhledem k ustanovení § 29 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb. může přechod autorských práv zůstxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu ustanovení § 141 jednacího řádu pro státní notářství nebo ve formě osvědčení podle ustanovení § 100 odst. 1 notářského řádu anebo přímo v rozhoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxní § 35 zákona č. 35/1965 Sb.; jestliže by šlo o spoluautory, přirostl by podíl zůstavitelův ostatním spoluautorům (§ 29 odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb.).
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xajetek podle ustanovení § 462 občanského zákoníku. Dílo zůstavitele se tu tedy stalo volným.
3. Věci, ve kterých, na kterých nebo jimiž autor vyjádřil xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se posuzují a oceňují jako jiný majetek zůstavitele.
Státní notářství nepostupují shodně v otázce, zda věci, ve kterých, na kterých nebo jimiž autor vxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxi.
Postup v této otázce má dopad na výši obecné ceny zůstavitelova majetku, na výši podílů jednotlivých dědiců (a tím i na míru odpovědnosti dědiců za dlxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx ateliéru oceněny ustanoveným znalcem, byly zařazeny do soupisu aktiv dědictví a v rozhodnutí podle ustanovení § 37 odst. 1 notářského řádu byly uvedenx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxěna, jejich seznam byl uveden i v soupise aktiv, ale bez určení ceny s tím, že tato díla nebyla za života zůstavitele určena k zveřejnění; jejich cena se nexxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x dědiců zůstavitele tvrdil, že jsou v ateliéru zůstavitele, a tvrzením dědice se nezabývalo.
Tvůrčí činnost autora může být vyjádřena v jakékoliv objxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxaz nebo socha), anebo tak, že její výsledek je na určité věci zachycen (např. rukopis literárního nebo vědeckého díla či notový záznam hudebního díla). x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i jiným způsobem; může například literární dílo přednést anebo hudební dílo zahrát. V takovém případě tu sice je dílo ve smyslu autorského zákona, není xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxra díla a ustanovení občanského zákoníku jako na vlastníka věci, ovšem s těmi omezeními, která vyplývají z toho, že předmětem vlastnického práva je tu vxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xterá však neodůvodňuje závěr, že nelze ocenit věc, na které, ve které anebo kterou autor dílo vyjádřil. V řízení o dědictví je nutné a také možné ocenit věxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xosuzovat ani věci, ve kterých, na kterých nebo kterými zemřelý autor vyjádřil výsledek své tvůrčí činnosti.
Jestliže autor za svého života vyjádřil dxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Pokud vzniknou pochybnosti o tom, zda jde o dílo, o celek díla či o jeho jednotlivé části, je nutná (stejně jako při jejich ocenění) součinnost předevšíx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxle ustanovení § 127 občanského soudního řádu ve spojení s ustanovením § 25 notářského řádu.
4. Pohledávky autora [§ 12 odst. 1 písm. c) a § 14 odst. 1 zákonx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxstup státních notářství není dále jednotný v tom, které pohledávky autora [§ 12 odst. 1 písm. c) a § 14 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb.] se zařazují do dědictvxx
xx xxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvřených sice za života zůstavitele, když pohledávky v den jeho smrti nebyly dosud splatné.
Naproti tomu ve věci pod sp. zn. 4 D 2746/82 státního notářstxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx. c) zákona č. 35/1965 Sb. má autor právo na odměnu za tvůrčí práci, která mu podle ustanovení § 13 téhož zákona přísluší (s výjimkami uvedenými v § 15 citovxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxtková práva, která se v řízení o dědictví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxo nezařazení do majetku zůstavitele.
Pokud autor již přijal za svého života na základě těchto práv plnění nebo mu byla vyplacena autorská odměna, posuxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
Došlo-li k uzavření smlouvy o šíření díla až po smrti autora, není odměna za tvůrčí práci předmětxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxíjem jeho právních nástupců jako nositelů jeho autorských práv.
5. Autorské odměny patří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů jen v tom případxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxsti přijaty, i když autorovi za jeho života vyplaceny nebyly. Totéž platí i o jiných plněních přijatých autorem na základě majetkových práv vzniklých pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xpoluvlastnictví a i když díla byla vyjádřena na věci nebo ve věci (tzv. hmotné substráty), bez ohledu na to, zda dílo bylo již autorem určeno k zveřejnění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxh spoluvlastníků.
Autorské odměny jsou odměnami za tvůrčí práci autora [§ 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 35/1965 Sb.]. Patří do bezpodílového spoluvlasxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx smrti spotřebovány, popřípadě byly v této době pro autora přijaty ochrannou organizací autorskou v rámci její působnosti, i když autorovi za jeho živoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xlnění za trvání manželství a bezpodílového spoluvlastnictví (§ 143 občanského zákoníku). Pohledávky ze smluv uzavřených za života autora a existujíxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxledávky. Teprve výnos z těchto pohledávek, pokud je vyplacen za trvání manželství a bezpodílového spoluvlastnictví, patří v souladu s ustanovením § 1xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xnění ustanovení § 34 notářského řádu.
Autorské právo (§ 12 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb.) není ryze majetkovým právem, nýbrž je zčásti osobním a zčásti oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxslu autorského zákona, jsou věcmi svého druhu, neboť na dílo (a tedy i na možnost s ním nakládat) se vztahují především ustanovení autorského zákona. Jexxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe vydat nebo jinak ho užít (§ 14 odst. 1 téhož zákona). Bez souhlasu autora je dílo vyloučeno z právního oběhu. V těchto svých právech k vytvořenému dílu nexxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxodnutí uveřejněné pod č. 30/1984 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí a stanovisek, str. 515).
Pokud byly ze společných prostředků obou manželů nebo z oddělených prostředků druhého manžela (nikoli autora) vynaložexx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxvat podle ustanovení § 150 věta druhá občanského zakoníku.
K niektorým otázkám konania o dedičtve, stanovisko Najvyššieho súdu ČR z 15. novembra 19xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx dědictví po výtvarných umělcích. Pokud jde o příjmy z práva autorského, patří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů pouze ty částky, které byly zx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí soudů ČSSR, podle něhož dokud dílo autora nebylo zveřejněno, nelze je oddělit od osoby autora. Jedním ze základních práv autora je právo s dílem nakládxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxlového spoluvlastnictví manželů, i když bylo vytvořeno za trvání manželství. Teprve autorské odměny a náhrady, které byly za trvání manželství skutexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxo
Citované ustanovenie po prvýkrát zavádza pojem "osirelé dielo" v dôsledku transpozície smernice 2012/28/EÚ. Dôvody prijatia tejxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtorného trhu, obmedzenie voľného pohybu tovarov a služieb s kultúrnym obsahom (bod 8 preambuly smernice) a v potrebe zaručiť právnu istotu na vnútornox xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxx smernice). Smernica 2012/28/EÚ ustanovuje spoločný režim osirelých diel; uvádza, na ktoré predmety autorskoprávnej ochrany sa režim osirelých diex xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxrov predmetného diela, ak je dielo považované za osirelé v jednom členskom štáte, jeho status osirelého diela je uznaný aj v ostatných členských štátocxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Autorskoprávne chránené dielo podľa odseku 1 je osirelé dielo, ak spĺňa tieto základné kritériá. Po prvé, osirelými dielami sa môžu stať iba niektoré dxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx len "slovesným dielam vyjadreným v písomnej forme, hudobným dielam vyjadreným v písomnej forme a audiovizuálnym dielam." Komparáciou uvedených ustxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh materiáloch", slovenský zákon uvádza iba "slovesné diela vyjadrené v písomnej forme", čo nemožno stotožniť so znením smernice, keďže za slovesné dixxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxbné diela vyjadrené v písomnej forme, no opomína ostatné diela, najmä diela výtvarného umenia, ktoré môžu byť vyjadrené v podobe náčrtu, kresby alebo dxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxlohe č. 1 sa však počíta aj s týmito druhmi diel (bod 3 prílohy 1: "ak ide o fotografické diela, iné diela výtvarného umenia a architektonické diela, ktoré xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xx x x xx xx xxxxxxx xe "samostatne stojace fotografické dielo alebo dielo výtvarného umenia teda nie je spôsobilé uznania za osirelé dielo." Z gramatického výkladu smernxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxgrafia, kresba alebo mapa môžu byť považované za "iné písomné materiály". Je preto potrebné vychádzať z cieľa sledovaného smernicou 2012/28/EÚ. Podľx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxam, ktoré sa nachádzajú v digitálnych on-line knižniciach alebo archívoch prevádzkovaných rôznymi inštitúciami uvedenými v návrhu, ak sa také osiroxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných tlačovín vrátane diel, ktoré sú do nich vložené, ako aj audiovizuálne a kinematografické dielxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxečnom znení 2011/0136 (COD)]. Dôvodom potreby tohto právneho rámca je skutočnosť, že "na sprístupnenie diel chránených autorským právom verejnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxsť, uvedené diela sú známe ako osirotené diela. V dôsledku toho nie je možné získať potrebné súhlasy na sprístupnenie diel on-line. Knižnice alebo iné ixxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 289 v konečnom znení 2011/0136 (COD)]. Bod 1 preambuly smernice 2012/28/EÚ vymedzuje hlavný cieľ smernice "budovaním európskych digitálnych knižníxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxov a členov akademickej obce, ktorí by sa inak museli uspokojiť s tradičnejšími a analógovými metódami vyhľadávania." Z uvedených cieľov možno vyvodix xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxela, ktoré podľa gramatického výkladu nemožno jednoznačne považovať za diela "uverejnené vo forme písomných materiálov", cieľ smernice 2012/28/EÚ xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxovenského Autorského zákona zahŕňa aj diela kinematografické, nie je potrebné ich samostatné zaradenie do výpočtu osirelých diel. Napokon, smernicx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxmateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú." Zvukový záznam môže predstavovať záznam zvukov, ktoré mxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. zvuky prírody, rozhovor ľudí). Zvukové záznamy teda podliehajú autorskoprávnej ochrane bez ohľadu na to, či majú zvuky zachytené na týchto záznamocx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxáciu ustanovenia o osirelých dielach aj na zvukové záznamy.
Po druhé, osirelé diela môžu byť iba diela, ktoré sú uložené u osoby podľa § 51 ods. 1. Ide o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xozhlas a televízia Slovenska) a Slovenský filmový ústav.
Po tretie, osirelé dielo nie je anonymné ani pseudonymné dielo (pozri komentár k § 14) a napxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxáme meno a priezvisko autora, ale nevieme ho vyhľadať na žiadnom mieste na základe získaných a dostupných informácií, príp. je nezvestný). Citované usxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxem, keďže nositeľ autorských práv nemusí byť vždy totožný s osobou autora, napríklad ak autorské práva vykonávajú dedičia autora; navyše, pri zvukovýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxebo nájsť ani dôsledným vyhľadaním. Pojem "dôsledné vyhľadanie" upravuje smernica v čl. 3, ktorý transponoval zákonodarca do odseku 2 cit. ustanovenxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxdené v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu diel. O informácie sa žiada na základe žiadosti o poskytnutie informácií. Úlohu dôsledného vyhľadávania zaxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxav).
Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva primárne na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu EHP, kde bolo dielo po prvýkrát zverxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxdy, ak získané informácie naznačujú, že tu možno nájsť xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x)
na území členského štátu Európskej únie, resp. EHP, kde:
-
bolo dielo prvýkrát vydané (pozri komentár k § 6),
-
bolo dielo prvýkrát vysielané (xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxas a televízia Slovenska a Slovenský filmový ústav), ktorá so súhlasom autora dielo inak sprístupnila verejnosti (napr. verejným vystavením, verejnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xx xx x xxxxxxár k nim), ak toto dielo nebolo ani vydané, ani vysielané,
-
v prípade audiovizuálneho diela, kde má sídlo alebo obvyklý pobyt výrobca originálu audxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxrmácie naznačujú, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto štátoch.
Po piate, osirelým dielom môže byť iba dielo, "ktoré bolo prvýkrát zverxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxcká, alebo francúzska verzia smernice, ktorá používa pojem "vydanie" a nie zverejnenie diela, keďže zverejnenie diela zahŕňa už aj pojem "vydanie" dixxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxozri komentár k § 6) alebo vysielané (pozri komentár k § 28) na území členských štátov Európskej únie alebo EHP.
Ak bolo dielo sprístupnené verejnostx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx x x xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xovažovať za osirelé v prípade, že tento prístup zabezpečila knižnica, archív, múzeum, škola, Rozhlas a televízia Slovenska alebo Slovenský filmový úxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxom, akým to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxužitia diela, ktoré v čase udeľovania súhlasu autora uvedeným osobám neboli známe, napríklad šírenie diela prostredníctvom internetu, a teda autor nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xx je nezvestný, alebo ani dôsledným vyhľadávaním nie je možné zistiť miesto jeho pobytu na získanie súhlasu s použitím diela. Nie sú vylúčené ani prípady xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxvyplýva, že autor nemal záujem poskytnúť súhlas na takéto použitie diela, t.j. ide skôr o opomenutie udeliť súhlas aj na takéto použitie diela.
Odsex x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx (t.j. neboli určení alebo nájdení napriek dôslednému vyhľadaniu), ale aspoň jeden zo spoluautorov je známy. Takto čiastočne osirelé dielo možno použxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xe ide o použitie diela podľa § 51.
Odsek 5 cit. ustanovenia upravuje režim vzájomného uznávania statusu osirelého diela, aby každý členský štát nemuxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ktorého dôjde k zisteniu, že dielo je osirelé, považuje sa toto dielo za osirelé aj v ostatných členských štátoch bez potreby vykonania dôsledného vyhľxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxlednom vyhľadávaní, v prípade potreby poskytli výsledky svojho vyhľadávania príslušným štátnym orgánom, ktoré ich poskytujú Úradu Európskej únie pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxirelých diel dostupnú na webovej stránke https://euipo.europa.eu/orphanworks/.
Odsek 6 cit. ustanovenia transponuje čl. 5 smernice 2012/28/Ex x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xlovenský zákonodarca ukladá autorovi povinnosť písomne oznámiť svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici so sídlom v Martine, ktorá informuje bxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxv) o ukončení statusu osirelého diela. Akékoľvek ďalšie použitie diela vrátane použitia definovaného v § 51 je možné iba so súhlasom autora udeleného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxku 7 cit. ustanovenia za doterajšie použitie diela niektorými zo spôsobov určených v § 51 (pozri komentár k nemu) voči osobe, ktorá toto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx. 5 smernice 2012/28/EÚ). Pojem "primeraná odmena" nerieši smernica 2012/28/EÚ, ale ho ponecháva na vnútroštátnu právnu úpravu členských štátov. Auxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrimeraná odmena sa posudzuje vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu, pričom sa berie do úvahy spôsob použitia diela, príjmy získané použitím dielx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xa pokrytie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s použitím osirelého diela, t.j. predpokladá sa použitie diela na neobchodné účely), ale aj rozsah, účxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.
Status osirelého diela podľa odseku 8 cit. ustanovenia možno ukončiť dvoma xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého znaku osirelého diela; do úvahy prichádza najmä zmena v statuse autora, ktorý bol doteraz neznámy, t.j. našiel sa autor diela, ak bol určený, resp. sx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xx základe záznamov o dôslednom vyhľadávaní, že nebolo uskutočnené dôsledné vyhľadávanie autora.
Odsek 9 cit. ustanovenia priznáva právo na náhxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxamenáva - papier, CD, USB a pod.) majiteľom informačných zdrojov (pozri prílohu č. 1), ktorí majú povinnosť poskytnúť informácie o autorovi, ak ňou disxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxti o poskytnutie informácií. Smernica 2012/28/EÚ ani slovenský Autorský zákon neriešia jazykový režim vzájomnej spolupráce pri dôslednom vyhľadávxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávnené na použitie osirelých diel.
Článok 6 smernice 2012/28/EÚ upravuje spôsoby použitia osirelých diel. Slovenský zákonodarca transponovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdecké, kultúrne, úradné a iné účely vo štvrtej hlave druhej časti Autorského zákona, ktorá upravuje problematiku tzv. zákonných licencií.
Z dôvodoxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxa napr. aj scenár dramatického diela alebo audiovizuálneho diela), písomný záznam hudobného diela (notový zápis hudobného diela) a audiovizuálne dixxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo záznamu alebo je s nimi spojený).
Podmienkou, aby mohlo byť dielo považované za osirelé, je, že autora (resp. iného nositeľa práv) nemožno určiť, axxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvy, a získať tak súhlas na použitie diela. Ďalšou podmienkou je, že musí ísť o dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xj na galériu) alebo v zákonnom depozitári (Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenský filmový ústav).
Za osirelé dielo sa však považuje aj také dielox xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxívom alebo zákonným depozitárom, a to za predpokladu, že autor by nenamietal proti jeho použitiu vyhotovením rozmnoženiny a sprístupňovaniu verejnoxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx knižnice na vypožičiavanie na vedecké účely, no licenčná zmluva nezahŕňala sprístupňovanie digitálnych rozmnoženín verejnosti prostredníctvom sxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xdovzdáva rukopisy knižnici výhradne na účel archivácie bez možnosti vypožičiavania. Pojem "umožnenie prístupu verejnosti" vo význame, ktorý sleduxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjnosti k dielu (teda nielen napr. vypožičanie alebo sprístupňovanie verejnosti v autorskoprávnom význame, ale aj napr. nahliadnutie, čo nie je použixxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho diela) a niektorí autori neboli určení, a ak aj boli určení, neboli nájdení napriek dôslednému vyhľadávaniu. V takom prípade sa dielo považuje za osixxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxého diela sa preto môže využiť len vo vzťahu k autorovi, ktorý nebol určený alebo nájdený a od známych a nájdených autorov je potrebné vyžiadať súhlas na pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxskytnutie informácií, ku ktorým nemá osoba podľa § 58 ods. 1 priamy prístup na účely stanovenia, či je dané dielo osirelým dielom. Príslušné informačnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutie informácií alebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsledného vyhľadávania, ak táto osoba konala v dobrej viere.
Dôsledné vyhľadávanie sa vykoná vo všeobecnosti na území členského štátu alebo zmluvnxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xôsledné vyhľadávanie na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom má výrobca originálu audiovizuálneho diela sídlo alebo obvyklý pobyt.
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx autora umožnila prístup verejnosti k tomuto dielu.
Ak však pri dôslednom vyhľadávaní existujú skutočnosti svedčiace o tom, že relevantné informáxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxdného vyhľadávania sa preskúmajú aj zdroje informácií dostupné v týchto iných štátoch. V tomto prípade je teda nutné vykonať dôsledné vyhľadávanie aj x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozsahu dôsledného vyhľadávania a zároveň naplnenie podmienky konania v dobrej viere.
Ustanovenie zavádza tzv. vzájomné uznávanie statusu osirxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxvenskej republike. Nie je tak potrebné vykonávať dôsledné vyhľadávanie v každom členskom štáte osobitne. Na podporu prístupu občanov k európskemu kuxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Navrhovaná právna úprava však chráni práva autorov osirelých diel, a tí preto môžu kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxum, archív alebo školu). Autor, ktorý ukončil status osirelého diela, má právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá toto dielo použila. Pri určení výšxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžitie diela na kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme bez dosahovania zisku.
Ustanovenie stanovuje, kedy sa dielo prestane považovať zx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxntaktovať), alebo ak autor ukončí status osirelého diela.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx7/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii;
zákon č. 532/2010 Z.z. o Rozhlasx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxra:
Návrhy generálneho advokáta Melchiora Watheleta zo 7. júla 2016 vo veci C-301/15, Marc Soulier, Sara Doke proti Ministre de la Culture et de la Coxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávom, pri ktorých sa neurčil nositeľ práv, a ak sa aj určil, nebol nájdený. Bola prijatá z dôvodu, že "v prípade osirelých diel nemožno získať tento predcxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie práva rozmnožovania a práva na sprístupňovanie verejnosti ustanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/2x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxjmä na účely digitalizácie a sprístupňovať ich verejnosti.
50. Výnimka alebo obmedzenie článkov 2 a 3 smernice 2001/29, ktoré ustanovuje článok 6 odsx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxku len na dosiahnutie cieľov súvisiacich s ich úlohami vo verejnom záujme, a to najmä uchovávania a reštaurovania a umožnenia prístupu k dielam a zvukovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxia nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s digitalizáciou osirelých diel a ich sprístupňovaním verejnosti."
52. Domnievam sa, že by bolo paradoxnéx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxy využívania, ktoré sa týkajú tzv. "obchodne nedostupných" kníh, na základe vnútroštátnej právnej úpravy, akou je tá, o akú ide vo veci samej.
53. Na roxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxedmetná vnútroštátna právna úprava nepredpisuje žiadny osobitný úkon vo vzťahu k autorovi. Podľa článku L. 134-3 zákonníka duševného vlastníctva, kxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxnožovanie jeho diela v digitálnej podobe alebo jeho verejný prenos v tejto podobe zo strany organizácie SOFIA. Navyše, zatiaľ čo článok 6 ods. 2 smernicx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxchodného využívania tzv. "obchodne nedostupných" kníh.
Citované ustanovenie vzťahuje ustanovenia o osirelých dielach (§ 10x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
-
spojené diela, ak aspoň jedno z nich je osirelým dielom.
Autorský zákon nedefinuje pojem "súčasť diela". Možno teda vychádzať z povahy dixx xxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxdiovizuálneho diela ako jeho súčasť - pozri komentár k § 85) alebo citáciou (napr. časť básne alebo fotografické dielo uverejnené vo vedeckom článku). xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxu na to, či je autor súčasti diela známy. Súhlas autora diela, ktoré je súčasťou osirelého diela, je potrebný, len ak by sa vyžadoval aj vtedy, ak by dielo nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxovaného diela. xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxri komentár k § 8), preto tu bude potrebné postupovať analogicky podľa § 10 ods. 4 (pozri komentár k nemu).
Spojené diela definuje Autorský zákon v § 7 xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xiel má status osirelého diela, a teda sa budú na spojené diela vzťahovať primerane ustanovenia o osirelých dielach (§ 10 a § 51). Spojením diel nevzniká xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xrčenými spravidla v licenčnej zmluve podľa dohody autorov. Na iný účel spojené dielo bez novej zmluvy nemožno použiť. Teda ak sa má spojené dielo použiť xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xa uzavretie novej licenčnej zmluvy, t.j. nový súhlas všetkých autorov spoločného diela. V takom prípade sa bude analogicky postupovať podľa § 10 ods. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxfinícia osirelého diela a podmienky použitia osirelých diel sa primerane vzťahujú aj na akékoľvek dielo (napr. fotografické dielo, dielo výtvarného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xeda nie je spôsobilé uznania za osirelé dielo, no ak je takéto dielo súčasťou osirelého diela (napr. knihy - literárneho diela v písomnej forme), je možnx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxx x xxx x xxx x xx xx xxx xxxxxxx xx x
xxxxxxxxx xnútroštátne predpisy:
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xšeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor o počítačovxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxuje status obchodne nedostupných diel na základe princípov obsiahnutých v Memorande o porozumení o kľúčových zásadách digitalizácie a sprístupňovaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdičstva. Právny režim obchodne nedostupného diela tak dopĺňa právny režim osirelých diel. Ide o dva samostatné nezávislé režimy, ktoré však sledujú sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxelo, ktoré spĺňa tri kumulatívne podmienky ustanovené zákonom, a to:
-
jeho rozmnoženinu nie je možné získať odplatným prevodom vlastníckeho právxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a antikvariátov, keďže nejde o bežné distribučné kanály, a len na základe rozhodnutia majiteľa rozmnoženiny, či ju ponúkne na predaj z druhej ruky; takxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxobúdania vlastníckeho práva k rozmnoženine v obchodných distribučných sieťach; z gramatického výkladu písmena a) cit. ustanovenia nevyplýva jednoxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxdané. Z povahy veci však možno usudzovať, že pôjde o diela, ktoré boli vydané, rozmnoženiny sú vypredané a z rôznych dôvodov sa neuskutočnila dotlač diexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxela a pod.). De lege ferenda by bolo vhodné doplniť do cit. ustanovenia dikciu "jeho rozmnoženinu nie je už možné nadobudnúť", čím sa jednoznačne vyjadrxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fondx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxruje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť." Predmetom jej činnosti je knižničný fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxaných používateľovi" (§ 2 ods. 3 zákona č. 126/2015 Z.z.);
-
v archíve; podľa § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z.z. je archív "odborné pracovisko, ktoré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxvnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xoznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie;"
-
v galérii; podľa § 2 ods. 6 zákona č. 206/2009 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxeraním a špecializáciou nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety zo všetkých disciplín vizuálneho umenia a realxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxovenská národná knižnica so sídlom v Martine na webovom sídle http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/vydavatelov/isbn/zoznam-obchodne-nedostuxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xnihy, časopisu alebo novín,
-
fotografické dielo, ak je súčasťou slovesného diela alebo je s ním spojené (pozri komentár k § 11),
-
iné dielo výtxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxoré nemožno považovať za dielo slovesné, v súčasnosti nepatrí do žiadnej z uvedených kategórií a neexistuje oprávnený dôvod na jeho vylúčenie vzhľadox xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxupných diel upravujú odseky 3 a 4 cit. ustanovenia. Dielo sa zaraďuje do zoznamu na základe návrhu podaného fyzickou alebo právnickou osobou písomne na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx do zoznamu obchodne nedostupných diel na svojom webovom sídle (už uvedenom skôr). Následne plynie trojmesačná lehota od podania návrhu na zaradenie dxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx distribučných sieťach za obvyklých podmienok (t.j. bez toho, aby sa vyžadovala mimoriadna dotlač rozmnoženín, resp. za neprimerane vysoké náklady a xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxupná; nemožno však vyžadovať ani prieskum, ktorý by dokazoval, že danú rozmnoženinu nie je možné získať ani v jednom kamennom alebo internetovom kníhkxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxniu do zoznamu. Námietky musia byť podané písomne. Zákon však nevyžaduje podanie odôvodnených námietok. Keďže nevyžaduje zdôvodnenie žiadosti autoxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnamu. To však nevylučuje, že autor v námietkach sám upozorní na možné zdroje, kde je ešte možné danú rozmnoženinu zakúpiť.
Ak sa po uplynutí trojmesaxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxna daného diela je verejnosti dostupná a autor nepodal proti zaradeniu diela do zoznamu námietky, zaradí dané dielo do zoznamu obchodne nedostupných dxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xedostupného diela sa realizuje vyhotovením rozmnoženiny (§ 21), sprístupňovaním verejnosti (§ 30) alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny (x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnej správy (LITA, keďže je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá vykonáva kolektívnu správu práv autorov literárnych diel) so Slovenskou národnox xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdne nedostupné diela on-line. Webový portál umožňuje dva druhy prístupov k obchodne nedostupným dielam, a to on-line prístup (streaming) bez možnostx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedostupného diela. K obchodne nedostupným dielam je zabezpečený prístup iba za poplatok, ktorý zahŕňa aj odmenu autorov obchodne nedostupných dielx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxor obchodne nedostupného diela (príp. nositeľ autorských práv) kedykoľvek bez uvedenia dôvodu na základe písomnej žiadosti, ktorú doručí Slovenskex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxdne nedostupných diel sú dostupné na webovom sídle Slovenskej národnej knižnice;
-
organizácia kolektívnej správy práv doručením oznámenia Sloxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxv k dielu (napr. dedičovi autora) vylúčiť kolektívnu správu práv k dielam rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou.
V oboch prípadoch Slovenská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxnosti konkrétneho prípadu, pričom sa skúma, či boli využité všetky možnosti na splnenie povinnosti, príp. aké skutočnosti bránili splneniu povinnosxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlematiku tzv. obchodne nedostupných diel na základe odporúčaní obsiahnutých v Memorande o porozumení o kľúčových zásadách digitalizácie a sprístupxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdavateľov a organizácií kolektívnej správy, ktoré sleduje najmä uľahčenie masovej digitalizácie kultúrneho dedičstva. Ide o diela, ktoré sú stále cxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxjadrené v písomnej forme, najmä vo forme knihy, časopisu a novín, ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxná to, že dielo možno považovať za obchodne dostupné. Nejde totiž o tradičné obchodné kanály.
Toto dielo musí byť zároveň v knižnici, archíve alebo mxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx"), ktorý vedie Slovenská národná knižnica. Ide teda o taxatívny výpočet podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Toto ustanovenie sa primeraxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xodať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Následne Slovenská národná knižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznaxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxolo možné rozmnoženinu diela nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva v tradičných obchodných kanáloch (mimo kúpy použitej veci) ani pri vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxomne nenamietal zaradenie diela do zoznamu. Autor je však oprávnený kedykoľvek písomne žiadať od Slovenskej národnej knižnice, aby obchodne nedostuxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xedostupné dielo. Slovenská národná knižnica dielo zo zoznamu vyradí aj vtedy, ak dostane písomné oznámenie od organizácie kolektívnej správy, že autxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxých diel súhlas na použitie udeľuje príslušná organizácia kolektívnej správy rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxckej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii;
zákon č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenskxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxrane predmetov kultúrnej hodnoty
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES;
smernica 2012/28/EÚ
Súvisiace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor o počítačovej kriminalite;
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Judikatúra:
Nálxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxo odkladu", užitý v ustanovení § 529 odst. 2 občanského zákoníku, je pojmem vágním a je třeba jej vykládat vždy s ohledem na okolnosti konkrétního přípaxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxé skutečnosti mu v tom bránily.
Rozsudok Súdneho dvora zo 16. novembra 2016 vo veci C-301/15, Marc Soulier, Sara Doke proti Ministre de la Culture et dx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xiektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby vnútroštátna xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxlas na rozmnožovanie a verejný prenos v digitálnej podobe tzv. "obchodne nedostupných" kníh, teda kníh vydaných vo Francúzsku pred 1. januárom 2001, kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xýchto kníh alebo ich právnym nástupcom podať námietky proti výkonu tohto práva alebo jeho výkon ukončiť za podmienok, ktoré táto právna úprava vymedzuxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx autorské diela) je potrebné rozlišovať dva druhy subjektov, a to subjekty pôvodné, ktorými môžu byť iba fyzické osoby, a subjekty odvodené, ktorými môxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxtvoriť dielo možno iba tvorivou duševnou činnosťou;
xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxký zákon nevysvetľuje bližšie pojem "tvorivá duševná činnosť", je nepochybné, že takejto činnosti sú schopné iba fyzické osoby. Právnická osoba nemôxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti na právne úkony. Tvorivosť nie je totiž právnym úkonom. Je to jedinečná schopnosť konkrétneho jednotlivca, vlastná iba jemu samému, a preto ju nemoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxčnej zmluvy, budú schopné vytvárať jedinečné autorské diela. Pri nakladaní s výsledkom ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti je však potrebná spôsxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxnú domnienku autorstva po vzore čl. 15 ods. 1 Bernského dohovoru na uľahčenie dokazovania pri uplatňovaní medzinárodnej ochrany podľa tohto dohovoru xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxkazovala autorstvo.
Podľa tejto domnienky, ak sa nepreukáže opak, autorstvo sa prisudzuje spravidla tej fyzickej osobe, ktorej meno je:
-
uvedxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx s dielom alebo v príslušnom registri, ktorý vedie napr. organizácia kolektívnej správy práv, Slovenská komora architektov podľa zákona č. 138/1992 Zxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxu údajov autorstva na rozmnoženine diela a napríklad v registri organizácie kolektívnej správy, rozhodne o otázke autorstva na návrh účastníka súd. Zxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxi uvedenými priamo na origináloch alebo rozmnoženinách diel.
Ak iná osoba ako tá, ktorej meno je uvedené na diele alebo označené vo vzťahu k dielu obvxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxinnosť dôkazného bremena, preto už počas tvorby diela je vhodné myslieť na dôkazy, ktorými bude autor schopný preukázať svoje autorstvo v prípade, že sx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na vlastné náklady s tým, že povinné výtlačky zašlú príslušným inštitúciám v zmysle zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xutorstva v zmysle § 58 ods. 1 písm. a) sa môže domáhať iba autor diela (príp. ktorýkoľvek zo spoluautorov diela), ale nie napríklad nadobúdateľ výhradnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxhrany jeho autorstva, ale prostredníctvom § 64 v spojení s § 18 ods. 4 (pozri aj komentár k nim) o postmortálnej ochrane, nie podľa § 58 ods. 1 písm. a).
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxké diela sú však nehmotné statky a nie vždy sú zachytené na hmotnom substráte, preto nemožno vždy a za každých okolností označiť dielo menom alebo pseudoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxá domnienka autorstva a autorstvo k dielu musí byť predmetom dokazovania. Na vznik domnienky autorstva stačí, ak je meno autora uvedené aspoň na jednej xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxsaný nečitateľným podpisom môže budiť pochybnosti o tom, o koho podpis ide a kto je autorom diela).
Osobitne je upravená domnienka autorstva pri audxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx až po uplynutí majetkových autorských práv. Majetkové práva autora začínajú plynúť vytvorením diela a trvajú až 70 rokov po smrti autora (pozri komentxx x x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xeďže ide o právo k predtým nezverejnenému dielu. Citované ustanovenie je výsledkom transpozície smernice 2006/116/ES. Článok 4 cit. smernice uvádzax xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxené dielo, požíva ochranu na úrovni majetkových autorských práv. Lehota ochrany takýchto práv je 25 rokov odo dňa, keď bolo dielo po prvýkrát uverejnenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxedtým nezverejneného diela môže nadobudnúť akékoľvek autorské dielo literárne, umelecké alebo vedecké bez ohľadu na druh diela (napr. pôjde o rukopix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxrá sa rozhodne tieto diela zverejniť a obohatiť tak kultúrnu, resp. vedeckú oblasť života spoločnosti, by mala mať z tejto svojej činnosti aj určitý ekoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxva iba výhradné majetkové práva k tomuto dielu, a keďže ich nevymedzuje osobitne, možno sa domnievať, že ide o majetkové práva, ktoré by patrili aj autorxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxzke povahy týchto práv, t.j. či je možné tieto práva previesť na inú osobu, zriadiť k nim záložné právo alebo postihnúť exekúciou, či sa ich vzdať. Vojčík xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xutora, t.j. nemožno ich previesť ani postihnúť výkonom rozhodnutia, ani k nim zriadiť záložné právo. Naproti tomu, Telec, Tůma (2007, s. 336) zastávajx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx tohto práva, nie na otázku dispozície s ním. Ide tak podľa nich o právo prevoditeľné. Tieto úvahy potvrdil aj samotný zákonodarca prijatím novely českéxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dielu prevoditeľné.
Vzhľadom na znenie zákona, ako aj cit. smernice sa prikláňame k druhému názoru. Ak by totiž zákonodarca chcel obmedziť dispozixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x0 ods. 2. Ani čl. 4 cit. smernice neuvádza žiadne podobné obmedzenia. Účelom cit. ustanovenia je priznať určitý majetkový prospech osobe, ktorá sa odhoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a preto všetky práva k dielu sú späté s jeho osobou, kým zverejniť dielo mohla prakticky ktorákoľvek fyzická, ba dokonca aj právnická osoba, preto tieto xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxbu.
Autorský zákon priznáva 25-ročnú dobu trvania majetkových práv k predtým nezverejnenému dielu. Lehota začína plynúť od zverejnenia diela a koxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorské práva k dielu aj iné tzv. odvodené subjekty. Môžu byť nimi nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby, keďže tu sa už tvorivá duševná činnosť nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxa iba autorovi, ktorý sa ich nemôže vzdať ani ich scudziť, a jeho smrťou zanikajú (pozri komentár k § 18). Istú výnimku predstavujú zamestnanecké diela (x xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxlasu autora, ktorý autor udeľuje licenčnou zmluvou (§ 65 a nasl.). Okrem tohto je možné, aby iné subjekty nakladali s dielom autora na základe zákona (nxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxia v prípade školského diela podľa § 93 ods. 2). Odvodené subjekty však nebudú nikdy nositeľom celého obsahu pôvodného autorského práva, ktoré patrí lex xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxch ako autor. Ide o niektoré z odvodených subjektov, ktoré sú oprávnené na výkon niektorých výhradných autorských práv namiesto autora. Nositeľmi práx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxxx xtorá získala súhlas na výkon výhradných majetkových autorských práv v podobe výhradnej licenčnej zmluvy (pozri aj komentár k § 70),
-
osoby, ktorýx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxnávateľovi počítačového programu, tvorivej databázy a kartografického diela (pozri aj komentár k § 91 ods. 4),
-
výrobcovi originálu audiovizuáxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxentár k § 92),
-
osobe, ktorá vydala predtým nezverejnené dielo (pozri komentár k § 13 ods. 3).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sa vymedzuje definícia autora ako fyzickej osoby, ktorá xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxoba, ktorá je označená na diele svojím menom ako autor (alebo pseudonymom, ak nie je na základe tohto pseudonymu pochybnosť o totožnosti autora), považxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxáva. Ustanovenie predstavuje osobitnú úpravu majetkových práv k prvému oprávnenému zverejneniu voľného diela na základe čl. 4 smernice 2006/116/ES xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xeštaurovania, atď.) využitím rozsahu majetkových práv počas obdobia 25 rokov.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxtovej činnosti;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 40/20xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxdických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel;
zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžiniexxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Anonymné dielo a pseudonymné dielo
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xrávo dielo neoznačiť vôbec (pozri komentár k § 18). Ak sa autor rozhodne dielo neoznačiť svojím menom ani krycím či skráteným menom, z ktorého by bolo zrexxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxiálami. Iniciály nemožno považovať za označenie diela menom autora, pretože z nich nemožno s určitosťou spoznať autora diela, a nejde ani o pseudonymnx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxa, z ktorého takisto nie je zrejmé, kto je skutočným autorom diela.
V oboch prípadoch platí povinnosť pre každého, kto pozná meno autora, verejne ho nxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxť svoje skutočné meno a priezvisko.
V súvislosti s anonymným a pseudonymným dielom sa vynárajú otázky počítania času pri plynutí majetkových autorxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxnymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po oprávnenom zverejnení diela (k pojmu "zverejnenie" pozri aj komentár k § 6). Ak však nie je napriek tomu žxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x 70 rokov po jeho smrti. Autorský zákon prichádza s dodatočným ustanovením o trvaní majetkových práv k anonymnému alebo pseudonymnému dielu; ak takéto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxné majetkové práva autora uplynú skôr ako jeho výhradné osobnostné práva k dielu.
Ustanovenie § 18 ods. 5 umožňuje autorovi udeliť súhlas so zásahox xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhoty na plynutie výhradných osobnostných práv autora. V prípade anonymného a pseudonymného diela nebude tak možné zasahovať do osobnostných práv autxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxiznáva osobe, ktorá zverejnila anonymné alebo pseudonymné dielo, pri ktorom nemožno určiť totožnosť autora, výkon práv taxatívne vymenovaných v súvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xredchádzajúcej právnej úpravy, ktorá priznala výkon autorských práv tomu, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, resp. ak vydané nebolo, kto ho zverejnixx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyhlási, zastupuje autora pri výkone a ochrane autorských práv k dielu vo vlastnom mene a na jeho účet osoba, ktorá dielo zverejnila (...)." Podľa súčxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx je explicitne ustanovené, s kým má licenčnú zmluvu uzatvoriť, ak totožnosť autora nie je známa. Záujemca o použitie anonymného, resp. pseudonymného dxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxužití diela buď priamo s autorom diela pod podmienkou, že jeho meno neuverejní, alebo ak bude chcieť zostať autor v anonymite aj pred týmto záujemcom, môxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxť vo veci autorských práv k anonymnému, resp. pseudonymnému dielu osobe, ktorá dielo oprávnene po prvýkrát zverejnila ex lege, k súčasnému konaniu tejxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx diela a osobou, ktorá dielo oprávnene po prvýkrát zverejnila. Tieto problémy s výkonom autorských práv v prípade anonymného a pseudonymného diela odpxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxtorských práv samotnému autorovi.
Ďalším aspektom zrušenia zastúpenia ex lege je skutočnosť, že právo na uplatnenie si práv osobou, ktorá dielo zvxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx 3 cit. ustanovenia uvádza, že totožnosť autora možno "uverejniť len so súhlasom autora." Dôvodová správa uvádza, že "totožnosť autora nemožno verejnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xákaz prezradiť bez súhlasu autora jeho totožnosť. Gramatický výklad súčasnej dikcie "uverejniť len so súhlasom autora" naznačuje, že sa zakazuje osoxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxmu počtu osôb (k pojmu "verejnosť" pozri aj komentár k § 6). Z toho vyplýva, že prezradenie totožnosti autora v domácnosti alebo na pracovisku, resp. záuxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxšenie cit. ustanovenia v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Úprava súvisí s osobnostným prxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxosti bez údaju, ktorý umožňuje určenie jeho totožnosti, alebo že jeho dielo bude pseudonymné, teda označené inak ako jeho skutočným menom alebo priezvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES;
smernica 2004/48/ES;
smernica 2006/116/ES;
nariadenie č. 608/2013
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xtoré sa považuje za jednu z foriem tzv. kolektívnych diel. Dielo spoluautorov v citovanom ustanovení je potrebné odlišovať od spojených diel (§ 7), ako xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xko samostatné diela. Naopak, pri spojených dielach ide o spojenie aspoň dvoch samostatných diel bez toho, aby došlo k vytvoreniu nového diela. Na vznik xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxostatných diel o ich spojení na príslušný účel (pozri komentár k § 7).
Dielo spoluautorov má viac podobných čŕt so spoločným dielom. V oboch prípadocx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxade spoločného diela však celý proces vytvorenia diela iniciuje a usmerňuje fyzická alebo právnická osoba, od ktorej sa nevyžaduje tvorivá duševná čixxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxme zamestnaneckého diela (pozri komentár k § 90).
Dielo spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx je vylúčené, že príspevky jednotlivých autorov v spoločnom diele budú rozpoznateľné, no nemožno ich od seba oddeliť, ak má dielo spoluautorov predstaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxitoly spolu tvoria jednu učebnicu - spoluautorské dielo.
Za pojmové znaky diela spoluautorov možno považovať:
-
vznik jediného diela,
-
zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxôsobov použitia diela - pozri § 19 ods. 4 písm. a)],
-
práva k dielu patria spoločne a nerozdielne všetkým spoluautorom.
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxora scenára, autora dialógov a autora hudby vytvorenej osobitne pre toto dielo, a inú fyzickú osobu, ak sa na vytvorení diela podieľala tvorivou duševnxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxla, na rozdiel od českého autorského zákona, ktorý za autora audiovizuálneho diela považuje iba režiséra. Je však potom otázne, prečo na týchto ďalšícx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxálnemu dielu uplynú 70 rokov po smrti posledného z taxatívne určených spoluautorov, ktorými sú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby (pxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxov, ktoré v dôsledku spoluautorstva pri nakladaní s dielom môžu vzniknúť, v porovnaní s českou právnou úpravou, ktorá v jednotlivých odsekoch § 8 zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxvinností spoluautorov navonok voči tretím osobám, tiež právne vzťahy pri tvorbe spoločnej vôle o nakladaní s dielom medzi spoluautormi a napokon aj vzxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
Odsek 2 uvádza, že "práva k dielu patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa písomne nedohodnú inak." Predmetné ustanovenie upravuje pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xesp. solidárnych veriteľov. Spoluautori vystupujú ako solidárni dlžníci napríklad pri vzniku zodpovednosti za vady diela alebo za škodu spôsobenú vxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxcenčnej zmluve inak, dlžník môže zaplatiť licenčný poplatok hociktorému z nich a vyporiadanie autorov medzi sebou už nie je vecou dlžníka. Zo solidárnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xúhlas každého z nich. To však nevylučuje možnosť inej dohody, ale len v písomnej forme, alebo využiť právny inštitút zastúpenia, ktorý rieši odsek 3.
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxuautorov. Takto udelené plnomocenstvo musí mať písomnú formu." Teda právne úkony vo vzťahu k dielu voči tretím osobám nemusia robiť všetci spoluautorx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvu. Zo znenia odseku 3 vyplýva, že písomná forma sa vyžaduje len na udelenie plnomocenstva. Otázka však vyvstáva vo veci osoby splnomocnenca. Predchádxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx záujmy dokázala lepšie chrániť ako ktorýkoľvek zo spoluautorov. Súčasná znenie odseku 3 umožňuje dohodu o zastupovaní len niektorému zo spoluautoroxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xástupcovi), a tiež v prípade, ak niektorý zo spoluautorov odmietne dať súhlas na prvé zverejnenie diela. Možnosť obrátiť sa na súd by mala byť v zákone exxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxť, keďže "o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov." Potom pri nakladaní s dielom bude pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxxnia návrhu na súd, aby rozhodol vo veci nakladania s dielom spoluautorov. Autorský zákon tak nechráni spoluautorov pred šikanóznym správaním sa niektxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x povinností medzi spoluautormi. V tomto prípade možno odcitovať rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z 9. júla 1995, sp. zn. 7 C 138/89, podľa ktorého, "ak xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxi zistiť, je nevyhnutné domnievať sa, že podiely spoluautorov na tvorivej činnosti sú rovnaké a taktiež sú rovnaké ich podiely na spoločnej autorskej oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx 2012, s. 120, sa uvádza, že "záver, že ak podiely nie sú určené dohodou, sú rovnaké, nemožno analogicky odvodiť z § 137 ods. 2 OZ"; v diele Vojčík, P., Miščíxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxn obsahuje precíznejšiu právnu úpravu diela spoluautorov a vo veci ich podielov aplikuje zásadu rovnosti podielov iba vtedy, ak absentuje ich vzájomnx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxstné práva autora zanikajú jeho smrťou (§ 18 ods. 3); to platí aj pre spoluautorov diela. Výhradné majetkové práva k spoluautorskému dielu trvajú počas xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa jeho dedičov; ak dedičov niet, voľný podiel spoluautora prechádza na ostatných spoluautorov, samozrejme, za predpokladu, že aspoň jeden z nich ešte xxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdiného diela viacerými spoluautormi. V prípade spoluautorstva tvorivé vklady jednotlivých spoluautorov nie je možné odlíšiť a tieto vklady nie je moxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpoluautori sa môžu dohodnúť (forma dohody nie je zákonom ustanovená), že pri výkone ich práv ich bude zastupovať jeden zo spoluautorov, pričom plnomocxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickex xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
smernica 2004/48/ES;
smernica 2006/116/ES;
nariadenie č. 608/2013
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxse audiovizuálnych diel
Judikatúra:
Uznesenie xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxství je tvůrčí spolupůsobení několika osob při zrodu díla a vznik jednotného a nedílného díla jako výsledek společné tvůrčí práce. Spoluautorství nevxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xedy musí být rovnocenné. Není spoluautorem ten, kdo poskytl autorovi pomoc výlučně technikem či administrativní. Za spoluautora proto nelze považovxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxůrčí autorskou činnost. Tvůrčí práce autorů zúčastněných na tvorbě uměleckého díla nemusí spočívat jen ve vytvoření konečné podoby díla (t.j. v oblasxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxobem. Vzájemný poměr činnosti spoluautorů (ať již k ní došlo současně nebo následně) musí být takový, aby samostatný podíl kteréhokoli ze spoluautorů xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx díla.
Rozhodnutie Mestského súdu Praha z 9. júla 1995, sp. zn. 7 C 138/89 (cit. z Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, xx xxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi nemožno ani zistiť, je nevyhnutné domnievať sa, že podiely spoluautorov na tvorivej činnosti sú rovnaké a taktiež sú rovnaké ich podiely na spoločnej xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxformálny, t.j. nevyžaduje sa žiadna registrácia vytvoreného diela na to, aby sa autorovi priznali autorské práva k jeho dielu. Naopak, autorské práva xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxla (pozri komentár k § 3). To znamená, že dielo a autorské práva k nemu vznikajú v tom istom momente, a to v momente, keď sa dielo materializuje, t.j. je zachxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxdrí aspoň v efemérnej (prchavej) podobe, t.j. pieseň sa zaspieva, báseň sa zarecituje, dramatické dielo sa zahrá v divadle, hudobná skladba sa zahrá na xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xi už dlhodobo v materiálnej podobe, alebo krátkodobo v prchavej podobe, čo je pre vznik autorského práva k dielu irelevantné, t.j. na podobe, obsahu, kvxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxon nevyžaduje na vznik autorského práva, aby dielo v momente jeho vyjadrenia v podobe vnímateľnej zmyslami aj skutočne nejaká osoba vnímala. Právne výxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xo akýmkoľvek spôsobom prejavil navonok.
V súvislosti s dielami sa možno často stretnúť s tzv. copyrightovou doložkou ((c)). K tejto značke sa pripáxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonom. Inak povedané, nikto nemôže nakladať s dielom okrem autora a toho, komu autor alebo zákon udelil súhlas bez ohľadu na to, či dielo obsahuje, alexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, či je to sám autor, resp. iná osoba, na ktorú prešli majetkové práva smrťou autora a pod. Za nositeľa autorského práva možno považovať aj ďalšie osxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxa, iniciátora spoločného diela. Nie je vylúčené, že by prípadná nesprávna informácia z coyprightovej doložky mohla vyvolať vznik zodpovednosti za spxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtov, medzinárodný zoznam audiovizuálnych diel, ktorý vedie Svetová organizácia duševného vlastníctva a pod. Tieto registre slúžia na založenie vyvxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxorenia diela, teda okamihom, kedy bolo dielo vyjadrené v akejkoľvek objektívne, teda zmyslami vnímateľnej podobe. Nevyžaduje sa materializácia vyjxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xmyslami (objektívne) vnímateľné zhmotnenie. Podmienkou vzniku autorského práva nie je ani napríklad zverejnenie diela, ani splnenie akýchkoľvek fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxtorského práva a uvedením roku zverejnenia diela).
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisy:
smernica 2001/29/ES;
smernica 2006/116/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskox xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh diel
Judikatúra:
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. novembra 2007, sp. zn. 5 Co 3/2007 (cit. z ASPI - stav k 21. októbra 2012, čiastka 71/2012 Z.xx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxetkové práva autora. V obsahu autorského práva možno vidieť jeden zo základných rozdielov medzi duševným vlastníctvom, ku ktorému zaraďujeme aj autoxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s vlastníckym právom k veci, či už hnuteľnej, alebo nehnuteľnej, v prípade duševného vlastníctva, t.j. najmä v prípade vlastníctva diela jeho autorom xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ktoré nie sú primárne zamerané na získanie materiálneho profitu, ale na získanie nemateriálnych hodnôt, akou je napríklad rast prestíže autora v spoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovenia o ochrane osobnostných práv autora. Až dodatočne bol prijatý článok 6
bis
, ktorý zaväzoval členské štáty zabezpečiť ochranu aj osobnostným práxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxho trhu sú významné iba majetkové práva, no aj tie upravujú právne predpisy Európskej únie iba čiastočne do tej miery, v akej je to dôležité xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxuje v dĺžke trvania týchto práv a tiež v režime ich dedenia. Osobnostné práva autora trvajú počas života autora a jeho smrťou zanikajú, t.j. nie sú ani prexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx tejto doby vykonáva majetkové práva k dielu dedič, t.j. majetkové práva autora sú predmetom dedenia.
Spoločným znakom osobnostných aj majetkovýcx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx majetkových, alebo osobnostných, nemôže vzdať. V oboch prípadoch ide o práva absolútne, t.j. pôsobiace voči všetkým ostatným subjektom, a tie sú povixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xeď je možný výkon práva k dielu autora aj bez jeho súhlasu. Takýto zásah je však možný iba na základe zákona a v medziach zákona, príkladom môžu byť tzv. zákxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnostné práva považuje za príliš späté s osobou autora, než aby ich bolo možné previesť. V právnej vede sa však začala diskusia o otázke prevoditeľnosti axxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zakazuje, spôsob dispozície, ktorý spočíva v udelení právne záväzného súhlasu subjektu týchto práv s konaním, ktorým by inak iná osoba do týchto práv nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxsah do svojho práva v rozsahu udeleného súhlasu (Tůma, P., 2006, s. 26). Tieto úvahy pretavil zákonodarca do § 18 ods. 5. Zákaz dispozície s osobnostnými xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxektom, ako je autor diela (napr. zamestnanecké dielo, spoločné dielo).
Osobnostné práva autora sú upravené v jedinom ustanovení - v § 18 (pozri komxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx k zákonu č. 185/2015 Z.z.
V obsahu autorského práva sú zahrnuté výlučné osobnostné práva a výlučné majetkové práva autora. Osobnostné práva aj majetxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxžno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a pri použití diela musí byť autor označený (ak nejde o anonymné dielo). Na rozdiel od osobnostných prxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxor sa osobnostných práv ani majetkových práv nemôže vzdať.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxn č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/200x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxtovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxnica 2006/116/ES;
smernica 2012/28/EÚ;
nariadenie č. 608/2013;
nariadenie č. 2017/1563
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernskx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxr o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Judikatúra:
Stanovisko Najvyššieho súdu ČR k výkladu niektorých ustanovení zákona č. 35/1965 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xA252):
Autorské xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo byly pro autora ochrannou organizací autorskou v rámci její působnosti přijaty, i když autorovi za jeho života vyplaceny nebyly. Totéž platí i o jixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví manželů, i když vznikla za trvání manželství a tohoto spoluvlastnictví a i když díla byla vyjádřena na věci nebo ve věci (tzv. hmotné sxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xx. - dnes § 16 zákona č. 618/2003 Z.z. - pozn. autora], pokud nebyla relativizována, nejsou společným právem bezpodílových spoluvlastníků.
Autorské xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxě, že byly za jeho života a za trvání manželství a bezpodílového spoluvlastnictví manželů jemu vyplaceny a nebyly v době smrti spotřebovány, popřípadě xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xutné posuzovat i jiná plnění vyplývající z autorskoprávních vztahů. V obou případech je rozhodné, zda došlo k přijetí plnění za trvání manželství a bezxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxdávat v rámci vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví, poněvadž jde jen o pohledávky autora a nikoli o společné pohledávky. Teprve výnos z těchto pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdílového spoluvlastnictví manželů. Tyto zásady uplatňuje státní notářství v řízení o dědictví i za platnosti nového znění ustanovení § 34 notářského xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na kterých, ve kterých nebo kterými autor vyjádřil výsledek své tvůrčí činnosti a které jsou proto současně dílem ve smyslu autorského zákona, jsou věcxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx přímo s dílem nakládat [§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb.]. Jen se svolením autora lze dílo uveřejnit, zejména je vydat nebo jinak ho užít (§ 14 odsxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxho manžela a pro tuto povahu nemohou být autorská díla předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č. 30/1984 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí a stanovisek, str. 515).
Pokud byly ze společných prostředků obou manželů nebo z oddělených prostředků druhého manžela (nikoli autora) vynaložexx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxvat podle ustanovení § 150 věta druhá občanského zákoníku.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 25. februára 1982, sp. zn. 1 Cz 207/81 (cit. z ASPI - stax x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxnželov. Pokiaľ ich teda autor počas svojho života napríklad nepreviedol za odplatu, patrili len poručiteľovi; možno tu iba brať do úvahy to, čo prípadnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxx2006:
Obsah autorských práv možno vo všeobecnosti rozdeliť na práva osobnostné a majetkové. Medzi základné osobnostné práva autora patria právo na axxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nakladaniu s dielom. Autorské majetkové práva má oproti autorskému osobnostnému právu na zreteli najmä majetkové záujmy autora spojené s jeho dielomx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm obsahom majetkovej zložky subjektívneho autorského práva je právo autora použiť svoje dielo, udeľovať súhlas na každé použitie diela, právo na náhrxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxé vyrovnanie. Nositeľom oboch týchto zložiek autorského práva je autor, pričom autorom je osoba, ktorá dielo vytvorila.
Prvý oddiel
Výhradnx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxých účelom je prinášať autorovi nemajetkové výhody (prestíž, dobrú povesť, spoločenské postavenie a pod.), no nie je vylúčené, že autorovi prinesú aj xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právom autora je právo na autorstvo k dielu. Podľa dôvodovej správy obsahom tohto práva je "právo autora na to, aby bol považovaný za autora konkrétneho xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxila vyvrátiteľná domnienka autorstva (pozri komentár k § 13), malo by byť dielo označené menom autora. Z uvedeného vyplýva, že právo na označenie diela xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x
xxxvo na označenie autora diela (odsek 2 cit. ustanovenia),
-
právo na rozhodnutie o spôsobe takéhoto označenia diela pri jeho použití (odsek 2 cit. usxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxačiť svoje dielo svojím menom a priezviskom (ďalej iba meno), ale takisto má právo rozhodnúť, že ho označí iným, tzv. krycím menom. V takom prípade pôjde x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
Zároveň má autor právo žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzali pri každom použití jeho diela, napríklad na všetkých rozmnoženinách diela či pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx viedlo k vzniku extrémnych a neriešiteľných situácií. Aj zákon v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou explicitne ustanovuje, že právo autora xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxtie autora, či bude dielo označené, a ak áno, či bude označené jeho menom alebo pseudonymom. Autor však nemôže od oprávneného používateľa diela žiadať oxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxho mena alebo pseudonymu na diele a ani právo rozhodnúť o presnom mieste označenia jeho mena alebo pseudonymu na diele. Taktiež nie je vhodné, aby autor pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxužiť ako kulisa v divadelnom predstavení; v takom prípade nebude zrejme vhodné, aby na takomto diele bolo uvedené čitateľne meno maliara. Ak však nie je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xríkladom môže byť dielo spoluautorov. Ak má dielo väčší počet spoluautorov, nie je možné vždy uviesť všetkých spoluautorov na diele (napr. na obale knixxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxak potrebné, aby aspoň na jednom mieste v diele boli označení všetci spoluautori. Vždy bude potrebné posudzovať označenie, resp. neoznačenie a spôsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxm na druh diela a spôsob jeho použitia.
Napokon, právo na označenie diela zahŕňa aj oprávnenie autora brániť sa voči tomu, kto si autorstvo neoprávnexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xutorovi domáhať sa právnej ochrany svojho autorstva na súde. Určenia autorstva podľa § 58 ods. 1 písm. a) sa môže domáhať iba fyzická osoba, ktorá o sebe xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxm. c) CSP, naliehavý právny xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx xá, ktorá tvrdí, že je autorom diela, podala žalobu na určenie autorského práva, v danom prípade už bude potrebné preukázať, aký naliehavý právny záujem xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxny. Takisto ani tieto subjekty nemusia preukazovať naliehavý právny záujem, pretože svoj žalovaný nárok odvodzujú z § 64.
Druhým výhradným osobnoxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxmu verejnému vykonaniu, vystaveniu, vydaniu alebo inému uvedeniu diela na verejnosť (pozri aj komentár k § 6). Zákon teda umožňuje autorovi ponechať sx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxbnostné práva, smrťou autora zanikajú a po jeho smrti môže oprávnená osoba, spravidla dedič, rozhodnúť o zverejnení diela bez ohľadu na to, či s tým poruxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxelo zverejniť po smrti autora môže mať len morálny význam a zostáva len na dedičovi, ako sa rozhodne s daným dielo naložiť. Tomuto záveru zodpovedá aj § 13 xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxením diela dochádza ku konzumácii tohto výhradného osobnostného práva autora, čo znamená, že nebude už môcť rozhodovať o ďalšom zverejnení diela, prexxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x nasl.).
Tretím výhradným osobnostným právom autora je právo na nedotknuteľnosť diela. Toto právo zahŕňa najmä ochranu diela pred akoukoľvek nedoxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx povesti autora alebo by znižovalo hodnotu diela. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou Autorský zákon poskytuje právnu ochranu nielen osobnxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxla (§ 33 ods. 8), a autorskú korektúru (§ 75 ods. 3 a 4).
Nedovolenou zmenou alebo nedovoleným zásahom možno rozumieť také zmeny v diele alebo také zásxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcie, tiež zmena formátu dokumentu (napr. z .docx na .rtf) v zásade nebude predstavovať nedovolený zásah do autorského diela, keďže sa nedotýka tvorivex xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx aj filmové spracovanie diela (románu) alebo preklad diela, resp. iné použitie diela napríklad na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxy, ak sa dielo používa spôsobom, ku ktorému bol potrebný súhlas autora a autor tento súhlas nedal, a, navyše, dochádza k narušeniu cti a dobrej povesti auxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxty diela (môže k tomu prísť napr. amatérskym zásahom do stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, dokončením diela bez súhlasu autora inou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností prípadu vzhľadom na druh diela, jeho obsah, spôsob použitia a účel vytvorenia. Hraničný prípad predstavuje paródovanie diela, ktoré môže pxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. zákonnej licencie, ktorú po prvýkrát zavádza Autorský zákon (pozri komentár k § 38).
V týchto prípadoch dochádza často k stretu osobnostného pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez ohľadu na jej tvorivú činnosť (podľa Občianskeho zákonníka). Ak prišlo k zásahu do osobnosti autora v súvislosti s jeho dielom, možno sa domáhať ochxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi jeden zákon nevylučuje.
Autorský dohľad je upravený ex lege iba vo vzťahu k stavbe, ktorá je vyjadrením architektonického diela. Zhotoviteľ stavxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xe to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby. Autorský dohľad pri dramatických alebo hudobných dielach nie je daný ex lege, to však nebráni xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xesmú vyvolávať neprimerané náklady u nadobúdateľa, ktorý uzavrel licenčnú zmluvu s autorom o použití diela. Ak nadobúdateľ neumožní autorovi autorsxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxúra bude bežná najmä pri slovesných dielach vedeckých (napr. doplnenie vedeckého článku o aktuálne údaje). Autorskú korektúru treba odlišovať od redxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xutorovi diela. Autor sa ich nemôže vzdať a ani ich nemôže previesť na inú osobu. To mu však nebráni udeliť súhlas na zásah do týchto svojich práv inej osobe xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxčné dielo, na ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia o zamestnaneckom diele (pozri komentár k § 92). Výhradné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
Odsek 4 cit. ustanovenia upravuje tzv. postmortálnu ochranu autorských práv. Hoci po smrti autora jeho výhradné osobnostné práva zanikajú, neznamexx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxrti ochranu jeho práv k dielu prostredníctvom vymedzeného okruhu subjektov, ktoré sú oprávnené požiadať o súdnu ochranu autorových práv. Ak by tieto pxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xade, súrodenec a manžel;
iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nichx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxpr. Slovenská komora architektov) alebo príslušná právnická osoba združujúca autorov, spravidla organizácia kolektívnej správy (pozri komentár k x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xen spôsobom, ktorý neznižuje jeho hodnotu, pričom sa musí uvádzať meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo. Na rozdiel od výhradných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
Autorský zákon po prvýkrát explicitne umožňuje autorovi diela udeliť súhlas aj na zásah do jeho výhradných osobnostných práv. Zákon neustanovuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxširovať prevodom vlastníckeho práva k rozmnoženinám, možno vyvodiť aj súhlas autora so zverejnením diela, hoci nie je explicitne v zmluve daný (pozri xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xúhlase musí byť určené, akým spôsobom a v akom rozsahu možno do osobnostných práv autora zasiahnuť, čo bude závisieť od toho, ktoré osobnostné práva budx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx diela a spôsobu jeho označenia, napríklad autor môže udeliť súhlas, že jeho dielo nebude označené jeho menom alebo bude označené iba jeho iniciálami, pxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ako autor, ktorý dielo vytvoril, keďže § 13 ods. 1 explicitne ustanovuje, že autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila, bez možnosti akejkoľvek inxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxé práva autora sú neprevoditeľné, nie je teda možné previesť autorstvo na inú osobu.
Druhé osobnostné právo autora rozhodnúť x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xmluvy o prvom vydaní diela, z čoho možno vyvodiť záver, že autor udelil nielen súhlas na tento spôsob použitia diela [§ 6 a § 19 ods. 4 písm. e)], ale aj súhlxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxitím diela môže dôjsť súčasne aj k zverejneniu diela.
Tretie osobnostné právo autora na nedotknuteľnosť diela môže autor udelením súhlasu zveriť txxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvať fotografiu, ale aj samotné spôsoby použitia diela, ako je spracovanie alebo spojenie diel [§ 19 ods. 4 písm. a) a b)], čím dochádza nielen k použitiu xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxtegrity jeho diela, ak dá súhlas so spracovaním svojho diela, no implicitný súhlas je obmedzený rozsahom a spôsobom spracovania tohto diela.
Udelexx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxjnení románu možno odvolať iba do momentu, kým sa nezačne s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Osxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxvo na nedotknuteľnosť diela.
Obsahom práva autora na autorstvo k svojmu dielu je právo autora na to, aby bol považovaný za autora konkrétneho diela (x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxodnúť o zverejnení diela zahŕňa aj rozhodnutie o spôsobe tohto zverejnenia. V rámci svojho osobnostného práva sa autor môže rozhodnúť, či chce, aby bol xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pred akýmkoľvek nedovoleným zásahom do svojho diela a pred hanlivým nakladaním so svojím dielom. Pod uvedené právo možno zahrnúť aj právo autora, aby bxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxojho diela na zásah do svojich osobnostných práv (napr. pre konkrétne použitia súhlasiť s neuvádzaním svojho mena).
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickex xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvých služieb prostredníctvom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace európske predxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx x TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 137):
Právo na nedotknuteľnosť diela spočíva vo výlučnom práve autora uskutoxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xusporiadal František Vážný - cit. z TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 162):
Bezdôvodné zmeny diela (...) sú zásaxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx zásahu žalovanej nespočívala len v tom, že fotografiu uverejnila opakovane, autorské práva neváhala porušiť aj tým, že priamo do fotografie (jej rozmxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xeda fotografiu nielen použila neoprávnene, ale autorské práva porušila aj ďalšími nedovolenými zásahmi. Každý autor má právo na zachovávanie úcty a rxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxúcej sa autorskému právu sa totiž krajský súd priklonil k záveru, že naliehavý právny záujem na určovacom návrhu v zmysle § 56 ods. 1 písm. a) autorského zxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxčenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, keď sa naliehavý právny záujem na takomto určení nepreukazuje.
Rozsudok Okresného súdu Bratislaxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxčov rovnako ako majetkové práva prechádzali aj práva osobnostné. Zákon č. 618/2003 Z.z. však rieši otázku prechodu osobnostných práv principiálne oxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xtorého toto právo zaniká smrťou autora. Zákon však zároveň ustanovil pomerne široký okruh osôb aktívne legitimovaných na ochranu osobnostnej povahy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xo aj v prípade, ak zanikli majetkové práva k dielu. Rovnako sa tejto ochrany môže domáha aj autorský zväz, profesijná komora a príslušná organizácia kolxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zabrániť akémukoľvek použitiu, ktoré by si autor nebol býval želal. Namietať možno len proti takým použitiam diela, ktoré znižujú jeho hodnotu objektxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Druhý oddiel
Výhradné majetkové práva
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnnosť ho rešpektovať a bez súhlasu autora nesmie nikto jeho dielo použiť. Použiť dielo môže autor sám alebo môže udeliť súhlas iným osobám, aby jeho dielx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxky, keď súhlas autora na použitie diela nie je potrebný; tieto výnimky ustanovuje § 34 až 57 (pozri aj komentár k nim). Ide o prípady tzv. zákonných licenxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxíctvom licenčnej zmluvy a za to mu prináleží odmena, ak sa s nadobúdateľom licencie nedohodli na bezodplatnom použití jeho diela (odsek 3 cit. ustanovexxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxozri komentár k § 36).
Odsek 4 cit. ustanovenia exemplifikatívne vymenúva spôsoby použitia autorského diela, na ktoré môže udeliť autor súhlas licxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxeľ. Nové dielo predstavuje výsledok tvorivej duševnej činnosti spracovateľa. Na spracovanie diela sa vyžaduje predchádzajúci súhlas autora pôvodnxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxm dielom
Ide o spôsob nakladania s dielom, pri ktorom dochádza k spojeniu dvoch alebo viacerých diel do jedného celku, ktorý sa využíva dohodnutým spôxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx do databázy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas autora diela, ktoré má byť súčasťou databázy. Vytvorená databáza môže predstavovať nové dielo, ktoréhx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxho dielo bolo zaradené do databázy, však nie sú dotknuté, t.j. autor pôvodného diela môže so svojím dielom nakladať podľa svojho uváženia. Zhotoviteľ dxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx).
Vyhotovenie xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xriamo z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženiny diela dočasne (napr. na počítačový disk) alebo trvalo (napr. na papier), a to akýmkoľvek spôxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxením na disk v počítači, napaľovaním CD a DVD a pod.) a v akejkoľvek forme (tlačenej, fotografickej, zvukovej, audiovizuálnej, elektronickej, digitáxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxrovať originál diela alebo jeho rozmnoženinu prevodom vlastníckeho práva možno iba v takých prípadoch, keď je dielo zachytené na hmotnom substráte (pxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxd neurčitému okruhu osôb, pričom zahrňuje celkom významný počet osôb); z uvedeného a contrario vyplýva, že dielo možno použiť aj neverejným rozširovaxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxne a jednak zákon ustanovuje zákonnú licenciu na vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu.
Citované ustanovenie umožňuje verejné rozxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xodielu alebo iným prevodom vlastníckeho práva. Súdny dvor spája pojem verejného šírenia originálu diela alebo jeho rozmnoženiny iným spôsobom ako prxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoužívať rozmnoženiny diela chráneného autorským právom, ani verejné vystavenie uvedených rozmnoženín bez skutočného poskytnutia možnosti ich pouxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa alebo jeho rozmnoženiny vypožičaním alebo nájmom
Predmetom nájmu alebo vypožičania sú originál a rozmnoženiny diela, ktoré je možné sprístupniť x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxklad pri živom predvedení diela. Ide podobne ako v predchádzajúcom prípade o verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženín diela, ibaže nie trvalxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx alebo jeho rozmnoženiny je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alebo rozmnoženinu tohto diela nájomcovi. Príkladom sú videopožičovne, ktoré sú v pozícii prenajímateľa a nájomca je spotrebiteľ.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxístupného verejnosti uskutočnené bez získania majetkového prospechu (§ 24 ods. 2).
Nájom na rozdiel od vypožičania sa poskytuje odplatne - na získxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxlady na tento nájom. Vypožičiavanie je bezodplatný vzťah medzi vypožičiavateľom a požičiavateľom (spotrebiteľom). Druhý rozdiel medzi nájmom a vypxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela
Ide o uvedenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny na verexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx komentár k § 25), ak v danom prípade nepôjde o iné použitie diela (verejné vykonanie alebo verejný prenos diela). Najčastejšie pôjde o vystavenie diela x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Na každé takéto použitie diela sa vyžaduje súhlas autora; výnimku predstavuje zákonná licencia (pozri komentár k § 50).
Uvedenie diela na verejnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxa diela výkonným umelcom na verejnosti. Pod verejným vykonaním diela je možné rozumieť vykonanie diela naživo alebo vykonanie diela prostredníctvom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxrárneho diela, hraní hudobnej skladby, zaspievaní piesne či na predvedení dramatického diela v divadle, alebo hudobnodramatického diela v opere. Texxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx diela prostredníctvom technického zariadenia nevyžaduje osobnú účasť výkonných umelcov na vykonaní diela. Dielo sa vykoná prostredníctvom použitxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx komentár k § 26).
Uvedenie diela na verejnosti verejným prenosom diela
Verejný prenos diela predstavuje šírenie technickými prostriedkami po drxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxla, retransmisiu diela a sprístupnenie diela verejnosti (pozri aj § 27 až 30 x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh diel nie je konečný, keďže prichádza v dôsledku rozvoja informačných technológií neustále k novým spôsobom použitia diel. V licenčnej zmluve si môžu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xo, že spôsob použitia diela musí byť v čase uzatvárania licenčnej zmluvy známy (§ 66 ods. 2). Z toho vyplýva, že nie je možné do licenčnej zmluvy vsunúť ustxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxú verejné licencie (pozri § 76 ods. 2 a komentár k nemu).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Majetkovým právom autora je najmä právo dielo sxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia, právo na primeranú odmenu, ak autor nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie origxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxžité pri tvorbe audiovizuálneho diela.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnútroštátne prxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx8/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 220/2007 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
smernica 2006/116/ES;
smernica 2009/24/ES;
smernica 2012/28/EÚ;
nariadenie č. 2017/1563
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bexxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxhovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Judikatúra:
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR z 9. februára 1982, sp. zn. Sc 2/81 (cit. z ASxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxá prostora tohoto zařízení umístěn rozhlasový přijímač (§ 1 bod 1 vyhlášky č. 13/1974 Sb.), reproduktor účastnické stanice rozhlasu po drátě (§ 2 odst. x x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtelem ubytovacího zařízení, nejde tu při tomto umožnění uživateli místnosti poslouchat hudební díla, vysílaná rozhlasovou nebo televizní organizaxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x6 zákona č. 35/1965 Sb.; nejde tu o užití hudebního díla k veřejnému nedivadelnímu provozování ve smyslu ustanovení § 1 a § 8 vyhlášky č. 196/1954 Ú.l. (č. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 177):
Samotné nadobudnutie rozmnoženín diel nepredstavuje neoprávnené nakladanie s dielom, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx by páchateľ sám neoprávnene takéto rozmnoženiny zhotovil alebo ich aj ďalej rozširoval.
(...) Napriek tomu, že prezentácia obvineného na príslušnex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx predajcu, postačuje pre úvahu prípadného záujemcu, že skutočne ide o ponuku predaja obrazových a zvukových nosičov.
Rozhodnutie Najvyššieho súdx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx2 trestného zákona (v znení účinnom do 30. novembra 2000) už samotné zadováženie rozmnoženín zvukového záznamu bez dovolenia výrobcu, ak tieto rozmnoxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR vo veciach civilných (usporiadal František Vážný - cit. z TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. Hx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx t.j. hudobnými nástrojmi alebo spevom, ak nenastalo pred individuálne pozvanými hosťami alebo pred uzavretým okruhom osôb navonok určito ohraničenxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxžný - cit. z TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 278):
Reprodukcia hudobných diel rádiovým prijímačom s ampliónom x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 17. mája 1988 vo veci C-158/86, Warner Brothers Inc. a Metronome Video ApS proti Erik Viuff Christiansen:
Výlučné právo na prenájom videokaziet je spoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxe. Toto právo je nevyhnutné pre zabezpečenie práva výrobcov filmov na príslušnú odmenu na trhu s prenájmom rozmnoženín diel, ktorý je odlišný od trhu s pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxkazety na trh v jednom členskom štáte, ktorý nestanovuje zvláštnu ochranu pre toto právo, by nemala mať vplyv na práva priznané rovnakému autorovi zákoxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx apríla 1998 vo veci C-200/96, Metronome Musik GmbH proti Music Point Hokamp GmbH:
Ustanovením práva na prenájom v smernici 92/100/EHS o nájomnom a výpxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxovaniu, ktorého účel a obsah je iný. Princíp vyčerpania práva vo vzťahu k rozširovaniu rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho prxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxým legislatívou niektorého členského štátu uplatňuje vtedy, keď je výrobok oprávnene distribuovaný na trh v inom členskom štáte nositeľom práv alebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. (...) Umiestnením zvukových záznamov na trhu ešte nevzniká právo na použitie týchto záznamov inými spôsoxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx diela alebo jeho rozmnoženiny iným spôsobom ako predajom v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu. Preto ani obyčajné poskytnutie možnosti verejnosti používať rozmnoženiny diela chráneného autorským právom, ani verejné vystavenie uvedených rxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx 2006 vo veci C-479/04, Laserdisken ApS proti Kulturministeriet:
Článok 4 ods. 2 smernice 2001/29 treba vykladať tak, že mu odporujú také vnútroštátnx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxeľom práv alebo s jeho súhlasom.
21. Z toho vyplýva, že vyčerpanie predmetného práva závisí od dvoch podmienok, a to, že originál diela alebo jeho rozmnxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xúla 2012 vo veci C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.:
Článok 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xyčerpá, ak majiteľ autorského práva povolil bezodplatné stiahnutie rozmnoženiny počítačového programu z internetu na nosič dát a tiež priznal výmenxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, právo na používanie uvedenej rozmnoženiny na neobmedzený čas.
Článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 1 smernice 2009/24/ES sa majú vykladať v tom zmysle, že v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxeľa autorského práva, ak majiteľ autorského práva túto licenciu pôvodne udelil prvému nadobúdateľovi výmenou za úhradu kúpnej ceny, ktorej cieľom je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxždý ďalší nadobúdateľ tejto licencie odvolávať na vyčerpanie práva na verejné rozširovanie uvedené v článku 4 ods. 2 danej smernice, čiže ich možno povxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozmnoženiny.
Rozsudok Súdneho dvora z 26. októbra 2006 vo veci C-36/05, Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu:
Osloxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, kategórie zariadení si Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 1 a 5 smernice Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xaburige Rechten (SENA) proti Nederlandse Omroep Stichting (NOS):
Koncept primeranej odmeny podľa čl. 8 ods. 2 smernice 92/100 (v súčasnosti smernicx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxom záležitosťou každého členského štátu, aby v rámci svojho územia určil najvhodnejšie kritériá nevyhnutné na to, aby bol tento komunitárny koncept dxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xodelu založeného na rôznych premenlivých či stabilných faktoroch, ako je napríklad doba vysielania zvukového záznamu, sledovanosť vysielania prísxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxprávnymi a súkromnoprávnymi vysielateľmi v susedných členských štátoch, za predpokladu, že tento model umožňuje nájdenie rozumnej rovnováhy medzi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxsielať tieto zvukové záznamy za primeraných podmienok a nie je ani v rozpore s princípmi komunitárneho práva.
Rozsudok Súdneho dvora z 15. marca 201x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa, ktorá tvorí prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marrákeši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Radx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 - 1994), a Zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o umeleckých vxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxov zvukových záznamov a vysielacích organizácií, podpísaný v Ríme 26. októbra 1961, nie je v rámci Únie uplatniteľný, keďže nie je súčasťou jej právnehx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxerejný prenos", ktorý sa nachádza v smernici Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s axxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, sa má vykladať vo svetle rovnocenných pojmov obsiahnutých v uvedenom dohovorex x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt, v ktorom sa tieto pojmy používajú, a ciele sledované príslušnými zmluvnými ustanoveniami v oblasti duševného vlastníctva.
Pojem "verejný prenosx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxii, o akú ide vo veci samej, v rámci hospodárskeho výkonu slobodného povolania pre klientov, ktorí ho počúvajú nezávisle od svojej vôle. Preto také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx2 Danmark A/S proti NCB - Nordisk Copyright Bureau:
Slovné spojenie "prostredníctvom ich vlastných zariadení" uvedené v článku 5 ods. 2 písm. d) smernxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxoločnosti treba v rámci práva Únie vykladať autonómne a jednotne.
Článok 5 ods. 2 písm. d) smernice 2001/29/ES vzhľadom na jej odôvodnenie 41 sa má vyklxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vysielateľa.
Na určenie, či sa na záznam vyhotovený vysielateľom na účely vlastného vysielania so zariadeniami tretej osoby vzťahuje výnimka ustanxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxoru vo veci samej možno túto osobu považovať za osobu, ktorá koná konkrétne "v mene" vysielateľa alebo prinajmenšom "v rámci [jeho] zodpovednosti". Naxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nahradiť všetky škody vyplývajúce z konania alebo zdržania sa konania tretej osoby, akou je externá a právne nezávislá produkčná televízna spoločnosxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z 19. apríla 2012 vo veci C-461/10, Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB proti Perfect Communicatxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES sx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, ktoré povoľuje, aby bolo poskytovateľovi internetových služieb na účely identifikácxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxka, ktorému bola pridelená určitá IP adresa (adresa internetového protokolu), ktorá bola údajne použitá pri porušení uvedeného práva, pretože taká pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxte neprebral smernicu 2006/24, hoci lehota ustanovená na jej prebratie už uplynula.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxách) a smernica 2004/48/ES sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá umožňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx každého samostatného prípadu a s náležitým prihliadnutím na požiadavky vyplývajúce zo zásady proporcionality zvážil jednotlivé protichodné záujmxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
Článku 5 ods. 1 smernice Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx v prípade verejného vypožičiavania vypočíta výlučne v nadväznosti na počet vypožičiavateľov zapísaných vo verejných zariadeniach na základe paušáxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA):
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xx xx vykladať v tom zmysle, že sa týka výlučne verejného prenosu pre verejnosť, ktorá nie je prítomná na mieste, kde tento prenos vzniká, pričom je vylúčený axxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Rozsudok Súdneho dvora z 19. februára 2009 vo veci C-557/07, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH proti Tele2 Telecxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx práv duševného vlastníctva, v spojení s článkom 15 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxnské štáty ustanovili povinnosť poskytovať osobné údaje o prenose dát súkromným tretím osobám na účely postihu porušenia autorského práva pred občiaxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxormačnej spoločnosti, ako aj smerníc 2002/58 a 2004/48/ES, dbali na to, aby sa opierali o výklad týchto smerníc, ktorý umožní zabezpečiť náležitú rovnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xvedených smerníc nielen vykladali svoje vnútroštátne právo v súlade s týmito smernicami, ale takisto aby nevychádzali z výkladu týchto smerníc, ktorx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu, ktorý užívateľovi iba sprostredkováva prístup na internet, bez toho, aby ponúkal iné služby, ako je najmä služba elektronickej pošty, služba sťahoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx" v zmysle článku 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES.
Rozsudok xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xurópskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxme týkajúcej sa originálu alebo kópie tohto diela, aj keby nebolo preukázané, že táto reklama viedla k nadobudnutiu chráneného predmetu kupujúcim z Únxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
K výhradným majetkovým právam autora patria:
-
právo na použitie diela vrátane udeľovania súhlasu na jeho použitie tretím osobáx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxny za vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu (pozri § 36, § 42 až 43 a komentár k nim),
-
právo na primeranú odmenu za verejné rozširovaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx
Autor môže udeliť inej fyzickej alebo právnickej osobe súhlas formou licenčnej zmluvy na použitie svojho diela (§ 19 ods. 1 a 2). Udelením tohto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnčnej zmluvy (odsek 1 cit. ustanovenia). Paralelné použitie diela autorom a inou osobou, ktorej autor udelil súhlas, zákon nezakazuje; záleží predovxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xni sám autor, ak sa nedohodnú inak (pozri komentár k § 70 ods. 2).
Tak výhradné osobnostné práva, ako aj výhradné majetkové práva autora sú neprevoditxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxlizácii majetkovej hodnoty jeho diela; napríklad exekúciou už možno postihnúť pohľadávku autora na zaplatenie licenčného poplatku podľa licenčnej xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxtom dedenia (odsek 3 cit. ustanovenia), t.j. smrťou autora prechádzajú výhradné majetkové práva na dedičov, a to závetných, ak autor zanechal platný zxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxadne štátu). V prípade dedenia autorských práv majetkových sa ustanovenie o odúmrti neaplikuje, ale platí, že ak dedičstvo nenadobudne žiadny dedič (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxá veľkosť podielu zomrelého autora pripadne jednotlivým spoluautorom; zostáva tak iba na samotných spoluautoroch, ako si podiel zomrelého autora mexxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxvy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie spoločne upravuje majetkové autorské práva ako neprevoditeľné, neodňateľné a nepostihnuteľné exekúcioux xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kuxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahovýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
Súvisiace európske predpisy:
smernica 93/83/EHS;
smernica 2001/29/ES;
smernica 2001/84/ES;
smernica 2004/48/ES;
smernica 2006/115/ESx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxrnský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Doxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxx
xxxolútne majetkové autorské práva smerujú proti každému. Tieto práva nezanikajú ani udelením súhlasu tretím osobám na konkrétne, časovo obmedzené pouxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx v akom rozsahu budú počas doby autorskoprávnej ochrany zhodnocované, sú položkou aktív dedičstva "bez určenia ich hodnoty". Povaha absolútnych majexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxú úpravu nemožno použiť. Tak tomu bolo aj v čase účinnosti zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) platnéxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdny dedič, pripadne štátu (§ 462 OZ). Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, dielo sa stane voľným (§ 35 ods. 1 zákona č. 35/196x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx poručiteľove (autorove) diela sa v zmysle právnej úpravy (predchádzajúcej i súčasnej) stali voľnými. Vzhľadom na uvedené, bolo vylúčené, aby absolúxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xx. februára 2010, sp. zn. 20 C 165/2006:
Autorské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx oprávnení, ktoré po dobu trvania autorského práva slúžia majetkovému zhodnoteniu autorského diela, pričom základným obsahom majetkovej zložky suxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxovovaním rozmnoženín pre vlastnú potrebu a pre niektoré osobitné právne situácie zákon zakotvuje aj tzv. právo na slušné vyrovnanie. Nositeľom oboch xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xx xx8/2003 Z.z. predmetom dedičstva. Smrťou autora teda prechádzajú na jeho dedičov. Pričom i ustanovenia tohto zákona o autorovi sa primerane vzťahujú xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xráva prechádzali aj práva osobnostné. Zákon č. 618/2003 Z.z. však rieši otázku prechodu osobnostných práv principiálne odlišne. Tento zákon priniexxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxrťou autora. Zákon však zároveň ustanovil pomerne široký okruh osôb aktívne legitimovaných na ochranu osobnostnej povahy autorského diela, ktoré je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xajetkové práva k dielu. Rovnako sa tejto ochrany môže domáha aj autorský zväz, profesijná komora a príslušná organizácia kolektívnej správy.
Rozsxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxk, že mu odporujú také vnútroštátne ustanovenia, ktoré zakotvujú vyčerpanie práva na šírenie originálu alebo kópií diela, ktoré bolo uvedené na trh mixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx diela predstavuje jeden zo spôsobov použitia diela ako základného výhradného majetkového práva autora. Vyhotovenie rozmnoženiny sa viaže na zachytxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx iný hmotný podklad", na ktorom má byť rozmnoženina diela zachytená, súčasná právna úprava vyžaduje iba "zachytenie diela alebo jeho časti", pričom sa xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa iný, ale aj zachytenie diela vyjadreného efemérne (napr. zaspievaním piesne spevákom) na hmotný, digitálny či iný substrát. Podľa súčasnej dikcie txx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xajextenzívnejšie. Po prvé, rozmnoženina diela môže byť trvalá (napr. stvárnenie architektonického diela stavbou, vyfotografovanie umeleckého obxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xriginálu diela (napr. kópia rukopisu, v ktorom je zhmotnený román) alebo z inej rozmnoženiny (napr. kópia knihy, v ktorej je zhmotnený román). Po tretixx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxodne efemérne vyjadrená skladba zachytená notovým zápisom na hmotnom substráte alebo pôvodná projektová dokumentácia architektonického diela vyjxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xakety diela), alebo elektronická vrátane jej analógového alebo digitálneho vyjadrenia. Po štvrté, rozmnoženina môže byť vytvorená vedome s konkrétxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxtejšie dochádza v rámci určitých technologických procesov (napr. vyhotovenie rozmnoženiny, ktorá vzniká pri prehliadaní stránok na internete, pri xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxistujú aj rozmnoženiny bez samostatného hospodárskeho významu (pozri komentár k § 54).
Odsek 2 cit. ustanovenia upravuje formy rozmnoženiny diexxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xokrok. Citované ustanovenie ponúka možnosti precizovať spôsob použitia diela autora pri udeľovaní jeho súhlasu tretej osobe s použitím diela v licenxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx tlač z hĺbky, tlač z plochy, prietlač), ako aj digitálnych tlačových techník (napr. elektrostatická tlač, atramentová tlač, tepelný prenos a pod.) bex xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
-
prepisom prostredníctvom písacieho stroja alebo počítačového programu vrátane ručného prepisu;
-
fotograficky alebo iným podobným postupoxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xotografovania;
-
záznamom alebo technickým zariadením alebo technologickým postupom umožňujúcim digitálne zachytenie diela, t.j. ide o vyhotxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxvisiace s autorským právom, kam patria práva výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov (pozri § xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xozmnoženiny (napr. počítačové programy, databázy);
-
stavbou, len ak ide o architektonické dielo, ktoré môže byť vyjadrené aj v podobe makety alexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxitektonické dielo spĺňajúce pojmové znaky diela (pozri komentár k § 3); zákon spája s dielom vyjadreným stavbou aj niektoré právne následky, napríklax xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxntár k § 23), na takéto dielo sa nevzťahuje ani nájom a vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny diela (pozri komentár k § 24), autorovi architektonickxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxstujú, ale nie je možné ich subsumovať pod žiadnu z uvedených foriem (napr. živé umelecké obrazy), ako aj tie, ktoré so sebou prinesie technologický pokxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxorskoprávneho použitia v prípade digitálnej rozmnoženiny v súlade so smernicou 2001/29/ES, Bernským dohovorom, Dohodou o obchodných aspektoch práx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxne uvádza, akým spôsobom možno takúto rozmnoženinu vyhotoviť (zahŕňa aj prepis do Braillovho písma alebo čiernotlače).
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodixxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxužieb prostredníctvom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxca 2009/24/ES;
smernica 2012/28/EÚ;
nariadenie č. 2017/1563
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovox x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovizuálnych diel
Judikatúra:
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. septembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 190/2012:
Pozri v judikatúre k § 18.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnoženiny diela je jeden zo základných spôsobov použitia diela ako výhradného majetkového práva autora. Rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx alebo na ktorej je dielo zachytené (CD, kniha, mapa, fotografia a pod.), a to buď ako jeho originál, alebo rozmnoženina. Význam rozlišovať medzi originxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx predmetom prevodu vlastníckeho práva je originál diela výtvarného umenia (pozri komentár k § 23).
Verejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva" je potrebné rozumieť právny úkon, na základe ktorého dochádza k zmene vlastníka veci, v ktorej je dielo zhmotnené. Ide najmä o kúpnu zmluvu, darovaxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xeci, v ktorej je dielo zhmotnené. Podľa Súdneho dvora "pojem verejného šírenia diela alebo jeho rozmnoženín iným spôsobom ako predajom v zmysle článku x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx, podmienkou je, aby išlo o verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela (k pojmu verejnosť pozri § 6 a komentár k nemu). Z toho vyplýva, že nxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxálu alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva spravidla nepôjde, ak napríklad maliar daruje svoj vlastný obraz blízkej osobe k jej sviatkxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxor neprevádza originál alebo rozmnoženinu diela sám, je potrebný jeho súhlas udelený fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá verejne rozširuje jeho dxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxným alebo Občianskym zákonníkom, je prevod vlastníckeho práva k veci, v ktorej je dielo zhmotnené, ktorý sa uskutočňuje spravidla na základe niektorex x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxa nadobudne do vlastníctva vec, v ktorej je dielo zhmotnené, tým ešte nenadobudla právo nakladať so samotným dielom (pozri komentár k § 33).
Odsek 2 cxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxla prevodom vlastníckeho práva sa udeľuje spravidla licenčnou zmluvou. Právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine. To platí pre originál diela aj pre všetky rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja, resp. iného prevxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxzmnoženine na inú osobu (napr. 300 ks hudobných CD hudobnému vydavateľstvu) by si mohol nárokovať na udeľovanie súhlasu aj na ďalší predaj, resp. iný prxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxaného inštitútu vyčerpania práva autora je zabezpečiť vlastníkovi veci, v ktorej je dielo zhmotnené, nerušené užívanie veci vrátane práva vec previexx xx xxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxd pri predaji, darovaní či zámene, viedlo xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx zhmotnené, ďalej predať, darovať alebo inak previesť do vlastníctva tretej osoby. Autorský zákon teda pristúpil k riešeniu, ktoré uvádza cit. ustanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxoženine jeho diela, ak už raz súhlas na takýto prevod udelil. Inak povedané, oprávnený vlastník veci, v ktorej je dielo zhmotnené, môže aj bez súhlasu auxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xýhradné majetkové právo udeľovať súhlas na použitie svojho diela. Istú kompenzáciu priznáva zákon autorom diel výtvarného umenia v podobe majetkovéxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia práv oprávnený prvý prevod. Za oprávnený prevod možno považovať iba taký prevod k originálu alebo rozmnoženine diela, ktorý je verejný a ktorý uskutxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtníckeho práva pri stavbe, v ktorej je zhmotnené architektonické dielo, alebo v prípade diela úžitkového umenia, zákon explicitne stanovuje v odseku x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa považuje už oprávnené zhotovenie stavby a úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.
Vyčerpanie práva sa vzťahuje iba na prevod vlastníckeho práxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxtiž o autorskoprávne použitie diela verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, ale o verejný prenos diela. Takisto sa vyčerpanie práva nebuxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x x xx. Zákonodarca pristúpil k obmedzeniu autorských majetkových práv autora len do takej miery, aby vlastník mohol nerušene a riadne užívať svoj majetok, xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva k veci, v ktorej je dielo zhmotnené. Pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa rozsah vyčerpania práv viazal iba na jej územie. Pristúxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxpitálu. Preto sa uplatnenie vyčerpania práva rozšírilo z územia Slovenskej republiky na územie celej Európskej únie a zmluvných štátov Európskeho hoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxému oprávnenému prevodu došlo iba na území tretích štátov.
Takisto autorovi zostáva zachované právo udeľovať súhlas na prevod vlastníckeho právax xxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx trh v novej forme" (pozri aj rozsudok Súdneho dvora, C-419/13).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie odseku 1 predstavuje defixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxje transpozíciu čl. 4 smernice 2001/29/ES a ustanovuje vyčerpanie práv autora na udelenie súhlasu na rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny dielx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxia práv sa však nevzťahuje na digitálnu rozmnoženinu bez hmotného nosiča.
Odsek 3 predstavuje špeciálnu úpravu vyčerpania práv vo vzťahu k architexxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtve (tlačový zákon);
zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xmernica 2001/29/ES;
smernica 2001/84/ES;
smernica 2004/48/ES;
smernica 2006/115/ES;
smernica 2006/116/ES;
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor o medzinárodnom zápixx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Pozri v judikatúre k § 19.
Rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 2008 vo veci C-456/06, Peek & Cloppenburg KG proti Cassina SpA:
36. Z uvedeného vyxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, s ktorými sa výlučne spája prevod vlastníctva daného predmetu. Podľa informácií poskytnutých vnútroštátnym súdom to v prípade úkonov, o ktoré ide vo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxice 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xhráneného autorským právom, ani verejné vystavenie uvedených rozmnoženín bez skutočného poskytnutia možnosti ich používania nemôžu predstavovať xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx k § 20.
Rozsudok Súdneho dvora z 22. januára 2015 vo veci C-419/13, Art & Allposters International BV proti Stichting Pictoright:
Článok 4 ods. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxčnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že pravidlo vyčerpania distribučného práva sa neuplatňuje na situáciu, ak sa po tom, čo bola rozmnoženina xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxženina nachádzajúca sa na papierovom plagáte preniesla na plátno a je znovu uvedená na trh v novej forme.
Rozsudok Súdneho dvora z 21. júna 2012 vo vecx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxní tretej osobe, aby to urobila, pričom uvedenej verejnosti umožní, aby jej boli dodané rozmnoženiny diel chránených autorským právom v tomto členskox xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.
Články 34 ZFEÚ a 36 ZFEÚ sa majú vyxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávom na základe vnútroštátneho trestného práva v prípade, že rozmnoženiny takýchto diel sú verejne šírené predajom, osobitne zameraným na verejnosť xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx tretím osobám.
Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
Druhým výhradným majetkovým právom autoxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxtora, ktoré je garantované únijnou právnou úpravou (smernica 2001/84/ES) i medzinárodnou právnou úpravou (čl. 14 ter Bernského dohovoru). Cieľom prxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx predáva. Autor môže originál diela výtvarného umenia (t.j. vec, do ktorej je dielo zhmotnené - napr. obraz na plátne alebo dreve, socha zo sadry alebo kaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxnému originálu diela vyčerpáva a fyzická alebo právnická osoba, ktorá originál diela nadobudla, ho môže prevádzať na ďalšie fyzické a právnické osoby xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa autorovi právo na podiel zo zisku, ktorý získa prevodca ďalším predajom jeho originálu diela výtvarného umenia, a to za účelom poskytnutia primeranex x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxva k veci, v ktorej je dielo zhmotnené, t.j. medzi autorom alebo inou osobou, ktorej autor udelil súhlas na prevod vlastníckeho práva k veci, ale až pri kaxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx predaji originálu diela výtvarného umenia, ale iba v takom prípade, ak je účastníkom tohto predaja obchodník, a to buď ako kupujúci, alebo ako predávajxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxluvy, príkaznej zmluvy bez xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx ktorá podniká v obchode s umeleckými predmetmi, a ako príklad uvádza dražobníka, organizátora predajných výstav a prevádzkovateľa výstavnej siene. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xa trh s umením. Tiež sa nevzťahuje ani na ďalší predaj súkromne konajúcimi osobami múzeám, ktoré nie sú ziskové a ktoré sú otvorené verejnosti (18. bod prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxať a ktoré je neprevoditeľné na iné osoby (hoci to súčasná právna úprava explicitne neustanovuje v porovnaní s predchádzajúcim autorským zákonom, resxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, aj právo na slušné vyrovnanie je časovo obmedzeným majetkovým právom, ktoré trvá 70 rokov po smrti autora, resp. 70 rokov po smrti posledného zo spoluaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xx xxx xxxvna ochrana autorským zákonom sa priznávala aj štátnym príslušníkom členských štátov EÚ, právo na slušné vyrovnanie sa priznáva len občanom Slovenskxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvať v zmluvnom štáte iba vtedy, ak to právny poriadok toho štátu, ku ktorému autor patrí, pripúšťa a v rozsahu, v akom to dovoľuje právny poriadok štátu, v xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx území členských štátov Únie, a hoci jej právna úprava umožňuje členským štátom upraviť si určité otázky tohto práva samostatne, je právna úprava práva xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx štátov EÚ. Bez ohľadu na túto skutočnosť a vzhľadom na zásadu zákazu diskriminácie v čl. 18 ZFEÚ, ako aj z judikatúry Súdneho dvora (C-92/92 a C-326/92) vxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zverené národným autorom. Uplatňovanie takýchto ustanovení v rámci spoločenstva ide proti zásade rovnakého prístupu vyplývajúcej zo zákazu akejkoxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxslušník niektorého členského štátu EÚ, nebude sa prihliadať na vzájomnosť a bude mať právo na slušné vyrovnanie, ktoré by mal, ak by bol štátnym príslušxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxz ohľadu na to, či je v pozícii predávajúceho, kupujúceho alebo sprostredkovateľa. Odmenu uhrádza autorovi nie priamo, ale povinne prostredníctvom oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxliteľnou správou xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxto hranicu v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, ktorá ustanovovala minimálnu cenu na 1 000 eur. Podľa smernice 2001/84/ES nesmie byť dolná hxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxS (odsek 6 cit. ustanovenia). Odmenu autora určenú ako príslušné percento z kúpnej ceny v jednotlivých cenových intervaloch ustanovuje smernica, prexx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxrom sa odmena autora bude pohybovať, a to vo výške 5% z kúpnej ceny.
Odmena sa vypočítava z kúpnej ceny, v ktorej nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty; x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxtný úžitok, ktorý získal realizáciou majetkovej hodnoty originálu diela výtvarného umenia.
Odsek 4 určil spôsob vyplácania odmeny autorovi povixxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx originál diela výtvarného umenia, preto sa javí logickým riešením zavedenie tzv. povinnej kolektívnej správy práv. Ani organizácia kolektívnej sprxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxu uľahčuje odsekom 8, ktorý ukladá obchodníkovi tri základné povinnosti, a to 1. oznámiť príslušnej OKS ním uskutočnený ďalší predaj diela výtvarného xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxnovenia v rovnakom termíne a 3. poskytnúť potrebné informácie na overenie výšky zaplatenej odmeny na požiadanie OKS alebo autora. Táto povinnosť obchxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtená správne, a právu nahliadať do účtovnej evidencie a príslušnej dokumentácie obchodníka na preukázanie riadneho a včasného splnenia povinnosti zxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť iným subjektom len v zmysle § 177 až 181 (pozri komentár k nim).
Odseky 9 až 11 cit. ustanovenia vymedzujú bližšie diela, ktoré sú spojené s právom auxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umení definovaných v § 3 ods. 4 (pozri aj komentár k nemu), kam zákon zaraďuje "maľbu, kresbu, koláž, tapisériu, rytinu, litografiu alebo inú grafiku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxES, ako aj Bernský dohovor sa vzťahujú na umelecké diela, nielen diela výtvarného umenia, hoci tieto diela tvoria podstatnú časť diel, na ktoré sa právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxd obrazy, koláže, maľby, kresby, rytiny, grafiky, litografie, sochy, tapisérie, keramiku, sklo a fotografie, ak ich zhotovil sám umelec alebo ak sú kóxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlcom alebo s jeho súhlasom, sa budú považovať za pôvodné umelecké diela pre účely tejto smernice. Tieto kópie budú obyčajne očíslované, podpísané alebx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxvoru "autor alebo - po jeho smrti - osoby alebo inštitúcie oprávnené podľa vnútroštátneho zákonodarstva majú, ak ide o originály umeleckých diel a o pôvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxčnenom autorom diela."
Zákonodarca podobne ako v predchádzajúcej právnej úprave aj v novej právnej úprave ponechal mätúci názov tohto práva a de lexx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxkov 9 a 11, ktoré upravujú právo na slušné vyrovnanie k dielam, ktoré podľa § 3 nie sú dielami výtvarného umenia.
Právo na odmenu za predaj originálu dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx predpokladá vyjadrenie hudobného diela vo forme notového zápisu. Predchádzajúci autorský zákon ich z práva na slušné vyrovnanie explicitne vylúčilx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxeľov a skladateľov." Naopak, Bernský dohovor v čl. 14 ter sem zaraďuje originály umeleckých diel a pôvodných rukopisov spisovateľov a skladateľov. Slxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxvznikne, ak ide o dielo architektonické vyjadrené stavbou alebo o dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe (pozri aj komentár k § 3 ods. 6 a xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxrovi odmenu za ďalší predaj iba za predpokladu, že sú vyjadrené v inej podobe, ako ustanovuje odsek 11 (napr. v podobe projektovej dokumentácie v prípadx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxjadrenie aj za rozmnoženinu diela, hoci sa predmetné právo vzťahuje iba na jeho originál. Teda za istých okolností možno za originál diela považovať aj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xkolnosti konkrétneho prípadu. Tieto rozmnoženiny však musia byť očíslované a autorizované autorom.
Z dôvodovej správy k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxteľného práva na podiel z výnosu pri predaji originálu svojho umeleckého diela, a je v súlade s čl. 14 ter Bernského dohovoru. Na území Slovenskej republxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xzniku tohto majetkového práva je realizácia autorovho práva previesť do vlastníctva inej osoby originál svojho diela výtvarného umenia, ktorá náslexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxostredníctvom organizácie kolektívnej správy ako povinnej kolektívnej správy práv.
Odseky 5 až 7 upravujú podrobnosti o úhrade tejto odmeny a určxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnostxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisy:
smernica 2001/29/ES;
smernica 2001/84/ES;
smernica 2006/116/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoti Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a iní:
Článok 6 ods. 1 smernice 2001/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. sepxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtneho práva, akým je ustanovenie v spore vo veci samej, ktoré vyhradzuje priznanie práva na odmenu z ďalšieho predaja len zákonným dedičom umelca s vylúxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxiť príslušné pravidlá, ktoré riešia kolíziu právnych predpisov vo veciach dedenia práva na odmenu z ďalšieho predaja.
Rozsudok Súdneho dvora z 20. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxchaft mbH a Leif Emanuel Kraul proti EMI Electrola GmbH:
Pozri v judikatúre k § 2.
Rozsudok Súdneho dvora z 30. júna 2005 vo veciach C-28/04, Tod's SpA xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxi Syndicat national des antiquaires:
Článok 1 ods. 4 smernice 2001/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xakto určila vnútroštátna právna úprava, bez ohľadu na to, či ide o predávajúceho alebo odborníka na trhu s umením, ktorý sa podieľa na transakcii, mohla x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z ďalšieho predaja, pokiaľ sa také zmluvné dojednanie nijako nedotkne povinností ani zodpovednosti, ktoré má vo vzťahu k autorovi osoba povinná zaplaxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xvoch spôsobov autorskoprávneho použitia diela ako základného majetkového práva autora. Obidva spôsoby použitia diela predstavujú v zmysle § 19 verxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxnčnej zmluvy. Cieľom tejto právnej úpravy je umožniť autorovi obmedziť nájom a vypožičanie originálov alebo rozmnoženín diela, aby xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxnosť pozri § 6 a komentár k nemu). Z toho vyplýva, že nie každý nájom alebo vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny diela je možné subsumovať pod citovxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpožičia rukopis svojho práve dokončeného diela literárnemu kritikovi na zhodnotenie alebo ak vedec poskytne rukopis svojho vedeckého článku recenzxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx zhmotnené vo veci, ktorá sa prenajíma alebo požičiava. Ak sa dielo sprístupnilo a prenechalo na dočasné užívanie bez toho, aby bolo zachytené na hmotnox xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xozmnoženín diela nielen zachytením diela na hmotnom substráte, ale aj v digitálnej, prípadne inej podobe. Potom možno uvažovať o tom, že i sprístupnenxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxia digitálnych rozmnoženín diel subsumovať pod nájom (napr. TV archív, niektoré druhy Video On Demand platformy, napr. Rental VoD - požičanie na určitx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxnícia nájmu a vypožičania ako dočasného prenechania originálu alebo rozmnoženiny diela doplnená o dikciu dočasného umožnenia prístupu k originálu axxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxeľovať súhlas s prvým oprávneným prevodom vyčerpalo, verejným rozširovaním originálu alebo rozmnoženiny diela nájmom alebo vypožičaním sa právo auxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx200/96).
Odsek 1 cit. ustanovenia definuje pojem "nájom" ako dočasné prenechanie originálu alebo rozmnoženiny diela alebo dočasné prenechanie pxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxia osoba, ktorá s autorom uzavrela licenčnú zmluvu na tento spôsob použitia diela. Spravidla ide o vzťah autor - prenajímateľ - nájomca (nie je však vylúxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xásledne prenajímateľ prenecháva dočasne originál alebo rozmnoženinu tohto diela za odplatu nájomcovi. Učebnicovým príkladom sú videopožičovne, kxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé mu umožní dielo použiť (napr. nájom televízneho prijímača, hardvéru počítača.). Podľa súčasnej právnej úpravy o nájom pôjde aj vtedy, ak je dielo možxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxa a hesla. Nájom síce vyžaduje, aby sa spotrebiteľovi sprístupnil substrát, na ktorom je dielo zachytené, ten však nemusí byť len hmotný ako doteraz, alx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xájom poskytuje odplatne - za získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu, t.j. všetko, čo prenajímateľ získa z nájmu originálu alebo roxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxla, naopak, zaraďuje nájom medzi spôsoby verejného rozširovania originálu alebo rozmnoženiny diela. Podľa súčasného znenia možno teda verejné použxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxať pod cit. ustanovenie, no v týchto prípadoch by nebolo možné hovoriť o nájme, ak by sa vyžadovalo kritérium súkromného použitia.
Za udelenie súhlaxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxípade, že autor nie je oprávnený udeliť sám súhlas na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela nájmom, a v prípade, že ide o audiovizuálxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xzdať. Predmetné právo je výsledkom transpozície čl. 5 smernice 2006/115/ES.
Odsek 2 cit. ustanovenia definuje pojem "vypožičanie originálu alebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx majetkového prospechu, t.j. prospechu, ktorý prevýši náklady na nájom, pojmovým znakom vypožičania je tak bezodplatnosť, t.j. a contrario možno bezxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
-
uskutočňuje prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti, t.j. zariadenia, do ktorého má prístup neurčený okruh osôb, ako je napríklad arxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxov alebo rozmnoženín diel medzi dvoma alebo viacerými zariadeniami (napr. rôzne medziknižničné výpožičné služby) a výpožičky výhradne v priestorocx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxičky bolo možné subsumovať pod pojem "vypožičanie" v autorskoprávnom zmysle. Zákonodarca tak predmetným ustanovením reagoval na smernicu 2006/115xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxčiť určité formy sprístupnenia, ako je napríklad sprístupnenie zvukových záznamov alebo filmov na účely verejného prenosu alebo vysielania, ako aj sxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx by nemalo zahŕňať vzájomné sprístupňovanie medzi verejnosti prístupnými zariadeniami" (bod 10 preambuly smernice 2006/115/ES). Preambula smernixx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxiovizuálne diela a diela zaznamenané xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxávu na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela vypožičaním sa zriadila zákonná licencie pre potreby osôb so zdravotným postihnutím xxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xo zdravotným postihnutím. Predmetná zákonná licencia sa však vzťahuje iba na vypožičanie, nie nájom originálu alebo rozmnoženiny diela. Predmetné zxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxu alebo rozmnoženiny diela patrí autorovi odmena, ktorá mu je uhrádzaná prostredníctvom organizácie kolektívnej správy na základe rozšírenej hromaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá knižnica v zmysle § 6 ods. 2 písm. w) uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie predmetov ochrxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie.
K nájmu a vypožičaniu rozmnoženiny diela možno zriadiť rozšírenú xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxu byť predmetom kolektívnej správy práv, no zákon neustanovuje ich povinnú kolektívnu správu (pozri komentár k § 146).
Odsek 3 explicitne vylučuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxého umenia vyjadrené v úžitkovej podobe. Ide o transpozíciu čl. 3 ods. 2 smernice 2006/115/ES. Ak by boli uvedená diela vyjadrené v inej podobe (napr. v pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxaní osobitne v prípade počítačových programov upravuje smernica 2009/24/ES (pozri § 87 až 89 a komentár k nim) a v prípade databáz smernica 96/9/ES (poxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxného autorskoprávneho použitia v zmysle smernice 2006/115/ES. V zmysle tejto definície pôjde o nájom aj v prípade "video on-demand" platforiem alebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xoužitia v zmysle smernice 2006/115/ES, ktorá zahŕňa aj tzv. e-lending, ktorý je dočasným umožnením prístupu k dielu bez priameho alebo nepriameho majxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxé) a tzv. prezenčné výpožičky v zmysle recitálu 10 smernice 2006/115/ES (nejde o použitie v autorskoprávnom zmysle). V zmysle recitálu 11 smernica povxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy na činnosť zariadenia, nejde o priamy ani nepriamy hospodársky alebo obchodný prospech.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxvej činnosti;
zákon č. 126/2015 z. z. o knižniciach;
zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
Súvisiace xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady 2009/24/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx k § 19.
Rozsudok Súdneho dvora z 28. apríla 1998 vo veci C-200/96, Metronome Musik GmbH proti Music Point Hokamp GmbH:
Pozri v judikatúre k § 19.
Roxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
Rozsudok Súdneho dvora zo 6. februára 2003 vo veci C-245/00, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) proti Nederlandse Omroep Stichtxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxs (VEWA) proti Belgickému kráľovstvu:
Pozri v judikatúre k § 19.
Rozsudok Súdneho dvora zo 6. júla 2006 vo veci C-53/05, Komisia Európskych spoločexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x9. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva tým, že všetxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxora z 10. novembra 2016 vo veci C-174/15, Vereniging Openbare Bibliotheken proti Stichting Leenrecht:
Článok 1 ods. 1, článok 2 ods. 1 písm. b) a článok x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxorskými právami v oblasti duševného vlastníctva sa majú vykladať v tom zmysle, že pod pojmom "vypožičiavanie" v zmysle týchto ustanovení sa rozumie aj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxžnením dotknutému užívateľovi, aby rozmnožil uvedenú rozmnoženinu jej stiahnutím na svoj vlastný počítač, pričom počas obdobia vypožičania je možnx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxx xxánok 6 smernice 2006/115/ES sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát podmienil uplatnenie článku 6 ods. 1 smernice 2006/115/ES splxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxasom uvedená na trh prvým predajom alebo iným prvým prevodom vlastníctva tejto rozmnoženiny v rámci Únie v zmysle článku 4 ods. 2 smernice Európskeho paxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxsle, že bráni tomu, aby sa výnimka verejného vypožičiavania, ktorú upravuje, uplatňovala na sprístupňovanie rozmnoženiny knihy v digitálnej forme vxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxmnoženiny diela
Verejné vystavenie je uvedenie diela na verejnosti (§ 19 ods. 4), čo predstavuje ďalší zo spôsobov autorskoprávneho použitix xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x § 50, ktorá definuje podmienky, za akých je možné aj bez súhlasu autora použiť dielo verejným vystavením (pozri komentár k § 50).
Podmienkou použitix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvením diela nedochádza k vyčerpaniu práva udeľovať súhlas na ďalšie verejné vystavenie diela. Zákon kladie podmienku verejnosti (k pojmu verejnosti xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xyplýva, že súkromné zbierky, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti, nie sú spôsobilým predmetom verejného vystavenia v zmysle tohto ustanovenia.
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxiginálu alebo rozmnoženiny diela, ktoré sú umiestnené na mieste dostupnom verejnosti. Najčastejšie pôjde o vystavenie diela v rámci pravidelných alxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedovaný verejným vystavením diela je irelevantný z hľadiska posúdenia, či ide o verejné vystavenie. Taktiež nie je rozhodujúce, aký druh diela je predxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx diela úžitkového umenia, ale nie sú vylúčené ani literárne diela, hudobné diela v notovom zápise či vedecké diela.
Odsek 2 cit. ustanovenia upravujx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxie umožňuje vnímať originál alebo rozmnoženinu diela prostredníctvom technického zariadenia, akým je napríklad diapozitív, televízny obraz, kamexxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxckých zariadení pôjde vtedy, ak nebudú naplnené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xsobitne verejné vystavenie v prípade audiovizuálneho diela. Podľa § 82 audiovizuálne dielo je "dielo vytvorené filmovými tvorivými postupmi, ako ax xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxia ako sled zaznamenaných, zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xredmetov kultúrnej hodnoty
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 2008 vo veci C-456/06, Peek & Cloppenburg KG proti Cassina Spxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa, ktoré § 19 zaraďuje pod uvedenie diela na verejnosti (k pojmu "verejnosť" pozri komentár k § 6). Na verejné vykonanie diela má právo iba autor sám, príxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx umožňuje použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím, § 47, ktorý umožňuje použitie diela v rámci náboženských a úradných obradov a sviaxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnosti sa nesprístupňuje originál alebo rozmnoženina diela, ale samotné dielo v jeho nehmotnej podobe. Verejné vykonanie diela je možné uskutočniť naxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxbo zvuku a verejným vykonaním zo záznamu.
Zákon nevymedzuje bližšie druhy diel, ktoré môžu byť predmetom verejného vykonania diela, no z povahy vecx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx, právna úprava však nevylučuje ani iné diela z verejného vykonania.
Odsek 1 upravuje živé vykonanie diela a jeho prenos. Ide prakticky o dva spôsoby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nemu).
Živé vykonanie diela je živé vystúpenie výkonných umelcov, ktorí predvedú (zarecitujú, zaspievajú, zahrajú, zatancujú a pod.) literárne xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxedvedenia literárneho alebo umeleckého diela výkonným umelcom na verejnosti. Vedecké dielo nebude spravidla spôsobilým predmetom na verejné vykonxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, hraní hudobnej skladby, zaspievaní piesne či na predvedení dramatického diela v divadle, alebo hudobno-dramatického diela v opere. Tento spôsob poxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Prenos živého vykonania diela vyžaduje živé vykonanie diela výkonným umelcom formou recitácie, spevu, hry, tanca alebo inak na verejnosti, a tedx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xčasť verejnosti, je potrebné zabezpečiť pomocou technických zariadení prenos zvuku, obrazu, prípadne prenos zvuku a obrazu zároveň (napr. prostredxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxz bez toho, aby zachytili dielo na hmotný alebo digitálny substrát a vyhotovili z neho rozmnoženinu diela. Taktiež ide iba o také technické prostriedkyx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx je prítomná na živom predvedení diela (napr. na koncerte, v divadle, opere).
Odsek 2 upravuje verejné vykonanie diela xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxckého zariadenia na prenos obrazu, zvuku alebo obrazu a zvuku súčasne z audiovizuálneho záznamu (napr. predvedenie diela zachyteného na audiovizuálxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxm zázname prostredníctvom technického zariadenia na diskotéke). Predchádzajúca právna úprava opomínala subsumovať verejné vykonanie diela zo zvuxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxzri § 27 a nasl. a komentár k nim). Verejnosť, ktorá môže vnímať verejné vykonanie diela zo záznamu, musí byť prítomná na mieste samom (napr. v kine, na dixxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxu vykonávateľa diela. Za vykonávateľa diela možno považovať fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá s autorom uzavrela licenčnú zmluvu na použitie dielx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxiko nezáujmu verejnosti, ochorenia výkonného umelca alebo zlého počasia, ak sa dielo malo predviesť na otvorenom priestranstve).
Autorský zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxtúrnych podujatiach považuje za usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je povinná písomne oznámiť zámex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxganizácii kolektívnej správy najmenej 5 dní pred uskutočnením podujatia predbežný zoznam hudobných diel, ktoré majú byť živo predvedené, s uvedením xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných predpisov - okrem iných, aj autorskoprávnych predpisov. Z toho vyplýva, že usporiadateľ verejxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxktívnej správy práv na jeho vykonanie; v opačnom prípade je potrebné, aby usporiadateľ uzatvoril dohodu s vykonávateľom diela, ktorý je oprávnený na vxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxže spravovať organizácia kolektívnej správy (pozri komentár k § 145).
V rámci verejného vykonania diela dochádza k súbehu práv autorov a výkonných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxonným umelcom, ktorý bude dielo vykonávať, k jeho umeleckému výkonu.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie odseku 1 definuje poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxživo vykonávaného diela, prenosu obrazu živého výkonu v reálnom čase na veľkoplošnú obrazovku alebo prenosu obrazu a zvuku zároveň (napr. do foyer opexxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxsti, naplnilo by toto konanie definíciu verejného prenosu.
Odsek 2 rozširuje definíciu v odseku 1 aj o tzv. technické predvedenie diela pre prítomnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx6/ES;
smernica 96/9/ES;
smernica 2009/24/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxl
Judikatúra:
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR vo veciach civilných (usporiadal František Vážný - cit. z Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Kxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxc, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 278):
Pozri v judikatúre k § 19.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR z 9. februára xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx
Verejný prenos je jeden zo spôsobov autorskoprávneho použitia diela uvedením diela na verejnosti (§ 19 ods. 4), t.j. na použitie diela verejným prxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxjú použiť dielo verejným prenosom aj bez súhlasu autora (pozri § 39, § 41, § 44, § 46 až 48, § 52, § 53, § 55 až 57 a komentár k nim). Udelením súhlasu na verejný xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe dielo verejnosti verejným prenosom (televízny, rozhlasový vysielateľ, osoba, ktorá uskutočňuje satelitný alebo káblový prenos diela, prevádzkoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxajú výberu primeranej odmeny za káblovú retransmisiu a použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou (pozri komentár k § 146). Aj x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxé dielo v jeho nehmotnej podobe (k pojmu "verejnosť" pozri komentár k § 6).
Legálna definícia verejného prenosu je poňatá extenzívne, vychádzajúc txx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxiť súhlas na akýkoľvek verejný prenos svojich diel pomocou drôtových alebo bezdrôtových prostriedkov vrátane sprístupnenia svojich diel verejnostx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenia na umožnenie alebo uskutočnenie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa ktorých "výkonní umelci/výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie svojich výkonov zaznamenaných na zvxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xôžu mať prístup z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia." Podobne aj čl. 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES prikazuje členským štátom poskytnúť "autorxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxia ich diel verejnosti takým spôsobom, aby verejnosť k nim mala prístup z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí."
Verejný prenos sa uskutočňuje prostrexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkami sú napríklad televízny alebo rozhlasový prijímač spolu so zariadením poskytujúcim signál televízneho alebo rozhlasového vysielania. K verejnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxeho vysielača, ktorý prostredníctvom televízneho prijímača umožňuje verejný prenos a uvedenie diela na verejnosti, a to bez ohľadu na to, či niekto texxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx častejšie poskytoval výklad únijných ustanovení vo veci umiestnenia televíznych a rozhlasových prijímačov v rôznych zariadeniach prístupných verxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o verejný prenos.
Po prvé, používateľ s vedomím dôsledkov svojho konania sprostredkúva svojim zákazníkom prístup k rádiovému vysielaniu (príp. txxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadení nepredstavuje ako také verejný prenos v zmysle smernice 2001/29/ES, poskytovanie signálu hotelovým zariadením prostredníctvom televíznyxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zmysle čl. 3 ods. 1 tejto smernice. Súkromná povaha hotelových izieb nebráni tomu, aby sa v nich uskutočňovaný prenos diela prostredníctvom televíznyxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxl prostredníctvom televíznej obrazovky a reproduktorov zákazníkom prítomným v pohostinstve" (spojené veci C-429/08 a C-403/08). Naopak, verejným xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvolania pre klientov, ktorí ho počúvajú nezávisle od svojej vôle" (C-135/10).
Po druhé, verejný prenos musí spĺňať prvky verejnosti. Súdny dvor roxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnamný počet osôb" (C-89/04, bod 30; C-192/04, bod 31, C-306/05, bod 37 a 38). "Predovšetkým, pokiaľ ide o ,neurčitú' povahu pojmu ,verejný', treba uviexxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxlen konkrétnym jednotlivcom patriacim k súkromnej skupine'" (C-135/10, bod 85). "Pokiaľ ide o kritérium týkajúce sa ,celkom významného počtu osôb', xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xtorá je veľmi malá, ba dokonca bezvýznamná" (C-135/10, bod 86). "V tejto súvislosti je nielen relevantné, koľko osôb má paralelne prístup k dielu, ale txxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xen prostredníctvom profesionálneho zariadenia nie je možné pokladať za verejnosť vzhľadom na to, že ten nie je tvorený neurčitým počtom potenciálnycx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxo zákazníci tvoria skupinu osôb, ktorej zloženie je vo veľkej miere stále, a predstavujú tak určitú skupinu možných adresátov, pričom ostatné osoby v zxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxril Súdny dvor aj vo svojich neskorších rozhodnutiach. Okrem toho z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že "na to, aby bolo možné prenos kvalifxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxužívali, alebo v prípade, že taká technológia neexistuje, musí byť sprístupnené ,novej verejnosti', t.j. verejnosti, ktorú nositelia autorských prxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxantná je odplatná povaha verejného prenosu, a to bez ohľadu na priamy alebo nepriamy majetkový prospech. "Sprostredkovanie prístupu k dielu vysielanxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxsk. Nemožno totiž vážne spochybniť, že ponuka tejto služby ovplyvňuje úroveň hotela, a tým aj cenu izieb. Preto aj za predpokladu, ako tvrdí Komisia Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zisková povaha prenosu existuje za takých okolností ako v konaní vo veci samej" (C-306/05, bod 44). Podobne judikoval, že "jednak majiteľ vykonáva traxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xakto šírené diela. V dôsledku toho sa predmetná transmisia odráža vo frekvencii návštev tohto zariadenia a napokon na hospodárskych výsledkoch" (C-4xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxého šírenia nárast počtu zákazníkov svojej ordinácie ani zvyšovať cenu starostlivosti, ktorú poskytuje. Preto takéto šírenie nemôže mať vplyv na zisxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxsovým vysielateľom (pozri komentár k § 28), retransmisia diela, t.j. prenos diela prevádzkovateľom káblovej alebo satelitnej siete (pozri komentár x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxory (napr. Bernský dohovor, Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií, čl. 8 Zmluvy xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe právo na verejný prenos pre autorov. Výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov majú priznané právo na odmenu za verejný prenos na základe čl. 8 smxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii. Verejný prenos diela je najširším pojmom, ktorý zahŕňa aj vysielanie diela, retransmisiu diela a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxívne (postupne), ktoré môžu byť prítomné na miestach, kde môžu vnímať dielo prenášané technickými prostriedkami.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx9/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxí iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxe;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch;
Medzinxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora z 15. marca 2012 vo veci C-135/10, Societa Consortile Fonogrxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx y Editores de Espana (SGAE) proti Rafael Hoteles SA:
Hoci samotné zabezpečenie fyzických zariadení nepredstavuje ako také verejný prenos v zmysle smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxj spoločnosti, poskytovanie signálu hotelovým zariadením prostredníctvom televíznych prijímačov klientom, ktorí sú ubytovaní v izbách tohto zarixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvých izieb nebráni tomu, aby sa v nich uskutočňovaný prenos diela prostredníctvom televíznych prijímačov považoval za verejný prenos v zmysle článku x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxue Ltd a iní proti QC Leisure a iní a Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd:
Pojem "verejný prenos" v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/Ex xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxým v pohostinstve.
Rozsudok Súdneho dvora z 2. júna 2005 vo veci C-89/04, Mediakabel BV proti Commissariaat voor de Media:
Pojem "televízne vysielxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx informačnej spoločnosti" x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm a predpisov týkajúcich sa služieb informačnej spoločnosti, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, a nxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx 89/552/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES, ak pozostáva z prvotného prenosu televíznych programov, ktoré sú určené na príjem verejnosťoux xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxe je určujúcou skutočnosťou.
Služba, akou je služba "Filmtime", ktorá pozostáva z vysielania televíznych programov určených na príjem verejnosťou x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx 89/552, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES. Pohľad poskytovateľa služby musí byť pri skúmaní pojmu "služba televízneho vysielania" uprednostxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xFilmtime", plní povinnosť uvedenú v článku 4 ods. 1 smernice 89/552, zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES, vyhradiť väčšinový podiel svojho vysiexxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxa zo 14. júla 2005 vo veci C-192/04, Lagardere Active Broadcast, právny nástupca Europe 1 communication SA, proti Société pour la perception de la rémunxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x6. apríla 2012 vo veci C-510/10, DR, TV2 Danmark A/S proti NCB - Nordisk Copyright Bureau:
Pozri v judikatúre k § 19.
Rozsudok Súdneho dvora z 15. marcx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xoskytuje v izbách svojich hostí televízne alebo rozhlasové prijímače, do ktorých prenáša vysielaný signál, je "používateľom", ktorý uskutočňuje "vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva.
Prevádzkovateľ hotelového zariadexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxo v digitálnej forme, ktoré možno vysielať alebo počúvať prostredníctvom tohto prístroja, je "používateľom", ktorý uskutočňuje "verejný prenos" zvxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v zmysle tohto ustanovenia.
Rozsudok Súdneho dvora z 24. novembra 2011 vo veci C-283/10, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxxxxúre k § 19.
Rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010 vo veci C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany proti Ministersxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxmponisten und Musikverlegerregistrierte Genossenschaft mbH (AKM) proti Zürs.net Betriebs GmbH:
Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxx
xxxnského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 v znení vyplývajúcom z Parížskeho aktu z 24. júla 1971 zmenenom a doplnenom 2xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxadavke získať súhlas autora na základe výlučného práva týkajúceho sa verejného prenosu nepodlieha súbežný, úplný a nezmenený prenos rozhlasového alxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xpôsob prenosu a bol zohľadnený autorom diela pri udeľovaní súhlasu s pôvodným prenosom, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
Článok 5 smernice 2xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxe vo veci samej, podľa ktorej požiadavke získať súhlas autora na základe výlučného práva týkajúceho sa verejného prenosu nepodlieha rozhlasové alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxov, a že sa preto takáto právna úprava musí uplatňovať v súlade s článkom 3 ods. 1 tejto smernice, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
Rozsudok Sxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ktorá tým, že indexuje metaúdaje týkajúce sa chránených diel a poskytuje vyhľadávač, umožňuje používateľom tejto platformy nájsť dané diela a vzájomxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxhting Brein proti Jackovi Frederikovi Wullemsovi:
Pojem "verejný prenos" v zmysle článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxahuje na predaj multimediálneho xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx internetové stránky, ktoré sú voľne dostupné verejnosti a na ktorých boli verejnosti sprístupnené diela chránené autorským právom bez súhlasov nosixxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxla na multimediálnom prehrávači, o aký ide vo veci samej, chráneného autorským právom, získaného zo streamingového vysielania na internetovej stránxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxnoveniach čl. 5 ods. 1 a 5 smernice 2001/29/ES - pozn. autora).
Rozsudok Súdneho dvora z 13. februára 2014 vo veci C-466/12, Nils Svensson, Sten Sjögrxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxx, ktorý sa týka rovnakých diel ako prvotný prenos a ktorý bol rovnako ako prvotný prenos uskutočnený na internete, teda podľa rovnakej technológie, vzťxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxsti, ktorú nositelia autorského práva pri udeľovaní súhlasu s prvotným prenosom nebrali do úvahy (pozri analogicky rozsudok SGAE, už citovaný, body 4x x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxsudok ITV Broadcasting a i., už citovaný, bod 39).
Rozsudok Súdneho dvora z 31. mája 2016 vo veci C-117/15, Reha Training Gesellschaft für Sport - und xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxx xde vo veci samej, v ktorej sa tvrdí, že šírením televízneho vysielania prostredníctvom televíznych prijímačov, ktoré prevádzkovateľ rehabilitačnéxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxladateľov, textárov a hudobných vydavateľstiev, ale aj výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a autorov hovorených diel, ako aj ich vydavatxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ako aj článku 8 ods. 2 smernice Európskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxi duševného vlastníctva, a to z hľadiska rovnakých kritérií výkladu. Okrem toho sa tieto dve ustanovenia majú vykladať v tom zmysle, že takéto šírenie pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x. s., proti Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.:
Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxorá vylučuje právo autorov udeliť kúpeľnému zariadeniu, ktoré je podnikateľským subjektom, súhlas s prenosom xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxebo takýto prenos zakázať. Článok 5 ods. 2 písm. e), článok 5 ods. 3 písm. b) a článok 5 ods. 5 tejto smernice nemôže mať vplyv na tento výklad.
Rozsudok Sxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxnice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými práxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmačov umiestnených v hotelových izbách nie je šírením uskutočneným na mieste prístupnom verejnosti za vstupné.
Treba konštatovať, ako to uviedol gexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxaduje ako protiplnenie za verejné šírenie televízneho alebo rozhlasového vysielania, ale predstavuje predovšetkým protiplnenie za službu v podobe xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xysielaní prostredníctvom prijímačov, ktorými sú vybavené izby, ktoré sú zvyčajne zahrnuté v cene za nocľah bez toho, aby boli osobitne účtované.
Ak txxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy, ktorá ovplyvňuje úroveň tohto zariadenia a tým aj cenu za izbu, ako uviedol Súdny dvor vo svojich rozsudkoch zo 7. decembra 2006, SGAE (C-306/05, EU:Cxxxxxxxxxx xxx xxxx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xktu verejného šírenia v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES a článku 8 ods. 2 smernice 2006/115/ES nemožno uznať, že toto doplnkové poskytnutie sxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxevíznych a rozhlasových vysielaní prostredníctvom televíznych a rozhlasových prijímačov umiestnených v hotelových izbách nespadá do pôsobnosti vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx5/14, SBS Belgium NV proti Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM):
Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxsle, že vysielacia organizácia nevykonáva verejný prenos v zmysle tohto ustanovenia, ak vysiela svoje signály prenášajúce programy výlučne pre distxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé signály svojim predplatiteľom, aby si mohli pozrieť relácie, ibaže by zásah dotknutých distribútorov predstavoval iba technický prostriedok, čo mxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxela v jeho nehmotnej podobe. Zákon neobmedzuje vysielanie diela iba na určité kategórie diel, preto predmetom vysielania môžu byť akékoľvek diela litxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx "verejný" alebo "verejnosť" (k tomuto pojmu pozri § 6 a § 27 a komentáre k nim).
Vysielanie teda predstavuje uvedenie diela na verejnosti (§ 19 ods. xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxradiť vysielanie cez internet (tzv. webcasting; pozri čl. 11
bis
Bernského dohovoru), alebo tiež "bezdrôtové šírenie zvukov alebo obrazov a zvukov pxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovenie je výsledkom snahy harmonizovať ustanovenia medzinárodných dohovorov s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj ustanovenia vnútroštátnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxmci jej programovej služby. "Programová služba je služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo vzdelávať širokú verejnosť" (§ 3 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní), pričom zákon rozlišuje rozhlasovú a televíznu programovú službu. Rozhlasovx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Televízna programová služba je služba, ktorej vysielanie tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxzhlasová a televízna programová služba, ale aj doplnkové obsahové služby, ako napríklad teletext, rozhlasová dátová služba, jazyková mutácia progrxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxovať za súčasť vysielania, pokiaľ budú poskytované priamo s televíznou alebo rozhlasovou programovou službou. Ak bude možné tieto doplnkové obsahovx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
Vysielanie ako také môžeme deliť z rôznych hľadísk:
-
podľa druhu signálu rozlišujeme xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bezdrôtovo (terestriálne, t.j. pozemské a satelitné, t.j. družicové), alebo inak, napríklad počítačovou sieťou, najmä internetom, kde rozlišujemx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx prenosu vysielania rozlišuje vysielanie naživo a vysielanie zo záznamu.
Jednotlivé spôsoby vysielania má zmysel rozlišovať pri tvorbe licenxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxlania je elektronická komunikačná sieť, prostredníctvom ktorej sa vysielanie uskutočňuje. Podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickýmx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxgnálov v sieťach medzi jednotlivými bodmi sietí, t.j. bodmi prepojenia sietí a koncovými bodmi, ktoré sa označujú ako rozhranie.
Posledným pojmovxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxá zabezpečuje vysielanie diela inak ako rozhlasom alebo televíziou. Podľa § 3 ods. 7 zákona o digitálnom vysielaní je vysielateľom "fyzická osoba alexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxela alebo ktorú necháva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou." Osoba, ktorá zabezpečuje vysielanie inak ako rozhlasom alebo televíziou, môxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xabezpečuje vysielanie, nebude osoba, ktorá zodpovedá iba za prevádzku elektronickej komunikačnej siete. Takisto za vysielateľa sa nepovažuje ani oxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ako majetkové právo, resp. spôsob použitia diela a súčasne sa zosúlaďuje právna úprava vysielania v autorskoprávnom zmysle so zákonom o digitálnom vyxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxov a rozhlasových organizácií, z čl. 11
bis
xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxastnom mene a na vlastnú zodpovednosť osoba, ktorá je buď vysielateľom definovaným podľa § 3 ods. 7 zákona o digitálnom vysielaní, alebo inou osobou (naxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xlužby a časové usporiadanie jednotlivých zložiek programovej služby, ktorú vysiela alebo ktorú v jej mene a na jej zodpovednosť (na jej účet) technickx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia ako spôsobu použitia v autorskoprávnom zmysle teda je, že osoba šíri predmety ochrany v rámci ňou vytvorenej a zostavenej programovej služby podľa zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxuje § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. V zmysle definície elektronická komunikačná sieť pokrýva aj internet, družicoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 308/2000 Z.z. o vyxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii;
zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciácx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxodné právne predpisy:
Bernský xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xIPO o výkonoch a zvukových záznamoch;
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií;
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx zn. 3 Cz 84/79 (cit. z TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 278):
Od vysielania diela rozhlasom alebo televíziou je pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsielaného diela nie je súčasťou vysielania, pretože nie je uskutočňovaná v rámci práva organizácie prevádzkujúcej rozhlas alebo televíziu dielo vysxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxnej ubytovacej služby prostredníctvom rozhlasových alebo televíznych prijímačov umiestnených v hotelových izbách vnímanie vysielaných diel, prexxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR z 24. januára 2007, sp. zn. 1 As 36/2006-79 (cit. z TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beckx xxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx priestorov určených k poskytovaniu určitých služieb, jeho pripojením k elektrickej sieti a pod. Je ním až poskytnutie signálu televízneho či rozhlasxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x reštaurácii. Pritom nie je rozhodujúce, či tak užívateľ koná v súvislosti s poskytovaním určitých služieb alebo bez tohto kontextu; podstatná je skutxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxo súdu ČR z 30. septembra 2004, sp. zn. 4 Tz 124/2004 (cit. z TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 517):
Z uvedeného vypxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe, nemá podpísanú licenčnú zmluvu s príslušnou organizáciou kolektívnej správy, nemožno mu klásť za vinu neplatenie autorských odmien či honorárov, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxiaat voor de Media:
Pozri v judikatúre k § 27.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Pozri v judikatúre k § 6.
Rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 2012 vo veci C-510/10, DR, TV2 Danmark A/S proti NCB - Nordisk Copyright Bureau:
Pozri x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvision Publications Ltd (ITP) proti Komisii Európskych spoločenstiev:
Výkon výlučného práva na rozmnožovanie diela spočívajúce v neposkytnutí lixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch. Takým prípadom je situácia, keď vysielateľ vykonáva autorské právo priznané národným právnym poriadkom tak, že zabraňuje iným podnikom rozširovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxácií, ak 1. primárne takéto konanie, ktoré zamedzuje vytvoreniu nového produktu, t.j. podrobného týždenného magazínu, ktorý dosiaľ dotknuté podnikx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxÚ - pozn. autora); 2. neexistuje ospravedlnenie pre takéto odmietnutie s ohľadom na aktivity vysielateľov alebo vydavateľov televíznych magazínov; x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe na trhu odmietnutím prístupu k základným informáciám, ktoré sú ako surový materiál nevyhnutné pre vytvorenie takéhoto magazínu (cit. z TELEC, I., TŮxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxadcast proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) and Gesellschft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten GmbH (GVL):
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii nebráni tomu, aby poplatok za používanie xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu, v ktorom sa z technických príčin nachádza pozemný vysielač šíriaci vysielanie na územie prvého štátu.
Článok 8 ods. 2 smernice Rady 92/100/EHS z xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxadaný v tom zmysle, že na určenie primeranej odmeny uvedenej v tomto ustanovení vysielacia spoločnosť nie je oprávnená jednostranne odpočítať z celkoxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxorého území sa nachádza pozemný vysielač šíriaci vysielanie do prvého štátu.
Rozsudok Súdneho dvora z 1. xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxion de la Télévision (BRUTELE):
Článok 9 ods. 2 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorskéhx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxovaním práv majiteľa autorských práv alebo držiteľa príbuzných práv bez toho, aby spravovanie týchto práv bolo na ochranný zväz prevedené, má tento ocxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxovú retransmisiu vysielania, a spravovanie práv tohto držiteľa uvedeným ochranným zväzom sa teda neobmedzuje len na finančné aspekty týchto práv.
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxlas SA proti QC Leisure a ostatní a Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd:
Pojem "nezákonné zariadenie" v zmysle článku 2 písm. e) smernice 9xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxneného prístupu sa má vykladať v tom zmysle, že sa netýka ani zahraničných dekódovacích zariadení - ktoré poskytujú prístup k službám satelitného vysixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxckej oblasti, pre ktorú boli vydané - a ani tých, ktoré boli získané alebo aktivované poskytnutím falošného mena a falošnej adresy, ani tých, ktoré boli xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxu zahraničných dekódovacích zariadení vrátane tých, ktoré boli získané alebo aktivované poskytnutím falošného mena a falošnej adresy, alebo tých, kxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx84, lebo takáto právna úprava nepatrí do oblasti koordinovanej touto smernicou.
Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že:
- právna úprava členskxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxej službe satelitného vysielania pochádzajúceho z iného členského štátu obsahujúceho predmety chránené právnou úpravou tohto prvého členského štáxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvované uvedením falošnej identity a falošnej adresy so zámerom obchádzania predmetného územného obmedzenia, ani okolnosť, že toto zariadenie sa pouxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxníctva a vysielacou organizáciou predstavujú obmedzenie hospodárskej súťaže zakázané článkom 101 ZFEÚ, lebo ustanovujú povinnosť tejto organizácxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx licenčnou zmluvou.
Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských prxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxlitného dekodéra a na televíznej obrazovke pod podmienkou, že tieto fragmenty obsahujú prvky, ktoré sú vyjadrením vlastného duševného výtvoru dotknxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxzmnožovania, o aké ide vo veci C-403/08, vykonávané v pamäti satelitného dekodéra a na televíznej obrazovke spĺňajú podmienky ustanovené v článku 5 odxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx. 1 smernice 2001/29/ES sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na transmisiu vysielaných diel prostredníctvom televíznej obrazovky a reproduktorxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii sa má vykladať v tom zmysle, že nemá dosah na zákonnosť prípadov rozmnožovania vyxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx/09, Airfield NV, Canal Digitaal BV proti Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) a Airfield NV proti Agicoa Belgium Bxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxlitnom vysielaní a káblovej retransmisii sa má vykladať v tom zmysle, že poskytovateľ satelitného balíčka je povinný získať súhlas nositeľov dotknutxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dohodli s dotknutou vysielacou organizáciou, že chránené diela sa budú verejnosti vysielať aj prostredníctvom tohto poskytovateľa pod podmienkou, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx vo veci C-138/16, Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverlegerregistrierte Genossenschaft mbH (AKM) proti Zürs.xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxannels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd proti TVCatchup Ltd:
Pojem "verejný prenosx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxsiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na retransmisiu diel zahrnutých do terestriálneho televízneho vysixxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tohto subjektu, ktorí môžu prijímať túto retransmisiu pripojením sa na jeho server,
- hoci sa títo predplatitelia nachádzajú v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxutočnosť, že retransmisia, akou je tá v pôvodnom konaní, je financovaná z reklamy, čiže má ziskovú povahu.
Na odpoveď na prvú otázku nemá vplyv skutočnxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Retransmisia diela
Retransmisia diela je ďalším z osobitných spôsobov verejného prenosu diela (pozri komentár k § 27). Ide o sprístupnenie xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxela literárne, umelecké alebo vedecké (pozri komentár k § 3). Takisto ako v predchádzajúcich prípadoch, aj tu je jedným z kľúčových pojmov prenosu dielx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x x x x xx x xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx ods. 4), ktoré sa odlišuje od vysielania osobou, ktorá ju uskutočňuje. Autorský zákon definuje retransmisiu obdobne ako čl. 3 písm. f) zákona č. 308/20xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx vysielania však zabezpečuje tento prenos vysielateľ (príp. iná osoba vytvárajúca svoju programovú službu) sám alebo prostredníctvom tretej osoby nx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxju programovú službu). Ak by táto iná osoba zasiahla do pôvodného vysielania hocijakým spôsobom (napr. vsunutím reklamy, skrátenia pôvodného vysielxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxela verejnosti podľa § 30, keďže retransmisia nespĺňa podmienku možnosti voľby miesta a času šírenia diela jednotlivcami (pozri komentár k § 30). Retrxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxenčnej zmluvy. Teda popri súhlase autora vysielaného diela je potrebný aj súhlas pôvodného vysielateľa. Dochádza tak k súbehu autorského práva a práv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxsom, napríklad digitálny prenos, prenos počítačovou sieťou.
Význam rozlišovať jednotlivé druhy retransmisie má jednak v procese uzatváranix xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxívnu správu práv vo veci výberu primeranej odmeny za káblovú retransmisiu a použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou (pozri xxxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxredníctvom ktorej sa retransmisia uskutočňuje (k tomu pozri komentár k § 28).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie upravuje poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxádza do súladu s § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Retransmisia je formou a kategóriou verejného prenosu diela. Rozdiel mxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx iná osoba ako pôvodný vysielateľ, ako osoba tvoriaca programovú službu (napr. webcaster) alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie. Predmxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx retransmisia zahŕňa aj šírenie cez satelit, internet a ďalšie siete. Retransmisia diela bez káblovej retransmisie je spôsobom použitia, na ktoré orgxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ktorá je obmedzená na príjem verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému. Káblová retransmisia je odborom povxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávy, a to aj za nositeľov práv nezastupovaných organizáciou kolektívnej správy práv.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxaní a retransmisii;
zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom dixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Súvisiace európske predpisy:
smernica 93/83/EHS;
smernica 96/9/ES;
smernica 2001/29/ES;
smernica 2010/13/EÚ
Súvisiace medzinárodné xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx o autorskom práve;
Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch;
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx Súdneho dvora zo 14. júla 2005 vo veci C-192/04, Lagardere Active Broadcast proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) and Gexxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx Uradex SCRL proti Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société INtercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTExxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA proti QC Leisure a ostatní a Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd:
Pozri x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxe Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) a Airfield NV proti Agicoa Belgium BVBA:
Pozri v judikatúre k § 28.
Rozsudok Súdnehx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxbra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii na jednex xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxacich práv v informačnej spoločnosti v spojení s článkami 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a vxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdy 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv na druhej strane sa majú vykladať v tom zmysle, že práxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxanie formou sprístupňovania), patria zo zákona, priamo a pôvodne hlavnému režisérovi. Tieto ustanovenia sa preto musia vykladať v tom zmysle, že im odxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx členským štátom ponecháva možnosť ustanoviť domnienku prevodu práv na použitie filmového diela, o aké ide vo veci samej (právo na rozmnožovanie, právx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xemá nevyvrátiteľný charakter, ktorý vylučuje možnosť hlavného režiséra dohodnúť sa inak.
Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že hlavnému režisérxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxice 2001/29/ES na základe takzvanej výnimky pre rozmnoženinu na súkromné použitie.
Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že členským štátom neponecxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xevyvrátiteľným spôsobom, alebo by na ňu bolo možné uplatniť výnimku.
Rozsudok Súdneho dvora z 1. marca 2017 vo veci C-275/15, ITV Broadcasting Limixxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxos Limited proti TVCatchup Limited (v reštrukturalizácii), TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited:
Článok 9 smernice Európskeho parlamexxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojem "prístup do káblových rozvodov vysielacích spoločností", sa má vykladať v tom zmysle, že do pôsobnosti tohto ustanovenia nepatrí a ani ním nie je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, okamžite prenášajú káblovou retransmisiou alebo prostredníctvom internetu v oblasti pôvodného vysielania.
Sprístupňovanie dielx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxal technologický pokrok, najmä rozvoj informačných technológií a digitalizácia predmetov duševného vlastníctva. Podľa smernice 2001/29/ES "právxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxávami v sieťach sa musí prekonať zavedením harmonizovanej ochrany na úrovni spoločenstva. Musí byť jasné, že všetci nositelia práv, ktoré uznáva táto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxraktívnych transmisií na požiadanie. Tieto interaktívne transmisie na požiadanie sú charakterizované tým, že členovia verejnosti môžu do nich vstúxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 3 smernice 2001/29/ES, podľa ktorého "členské štáty poskytnú autorom výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek verejný prenos ich dielx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx a v čase, ktoré si sama zvolí." Zároveň predstavuje plnenie záväzkov medzinárodného práva, najmä Medzinárodného dohovoru o výkonoch a zvukových záznxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxístupnenie svojich výkonov a záznamov takým spôsobom, že členovia verejnosti k nim môžu mať prístup z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxrne, umelecké alebo vedecké (pozri komentár k § 3). Takisto ako v predchádzajúcich prípadoch verejného prenosu, aj tu je jedným z kľúčových pojmov prenxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x x x x xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx prístupu k dielu nemá vplyv na verejnú povahu tohto spôsobu použitia diela.
Sprístupnenie diela verejnosti zahŕňa prípady, ktoré nie je možné subsxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxo prístupu k dielu, kým v prípade vysielania a retransmisie ide o simultánne šírenie diela všetkým xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xbmedzená možnosťou umiestnenia technického zariadenia na šírenie diela, no o voľbe jeho umiestnenia rozhoduje jednotlivec (napr. kancelária, domáxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xomu pozri komentár k § 28). Slúži na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, ktoré spočívajú v prenose signálov v sieťach medzi jednotlivxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvoliť si čas a miesto prístupu k dielu, t.j. elektronická sieť musí umožniť interakciu medzi osobou, ktorá sprístupňuje dielo verejnosti na požiadanxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx demand" (nie však všetky; pozri komentár k § 24). Podľa súčasnej právnej úpravy je potrebné rozlišovať, či sa v danom prípade vytvára rozmnoženina dielxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxičanie diela v zmysle § 24, keďže súčasný Autorský zákon definuje rozmnoženinu diela nielen ako zachytenie diela na hmotnom, ale aj digitálnom substráxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa týka iba veci, t.j. hmotného originálu alebo rozmnoženiny diela, nie jej digitálnych variantov. Taktiex xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtextových odkazov na webové stránky, kde je dielo sprístupnené. K tejto problematike sa vyjadril aj Súdny dvor, podľa ktorého "skutočnosť, že sú na intxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdľa tohto ustanovenia" (C-160/15, bod 40; C-466/12; C-348/13). V prípadoch C-466/12 a C-348/13 išlo o diela, ktoré boli voľne dostupné na inej internexxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxsson a i. (C-466/12, EU:C:2014:76), ani z uznesenia z 21. októbra 2014, BestWater International (C-348/13, neuverejnené, EU:C:2014:2315) nemožno pxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxnetovej stránke, ale bez súhlasu nositeľov autorských práv k dielam, by v zásade bolo možné vylúčiť z pojmu ,verejný prenos' v zmysle čl. 3 ods. 1 smernicx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Súdny dvor dodáva, že "na účely individuálneho posúdenia toho, či ide o ,verejný prenos' v zmysle čl. 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES, sa musí v prípade, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxutočnosť, že táto osoba nevie a ani dôvodne nemôže vedieť, že toto dielo bolo zverejnené na internete bez súhlasu nositeľa autorských práv" (C-160/15, xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxje ,verejný prenos' v zmysle čl. 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES" (C-160/15, bod 49). Zároveň musia byť splnené všetky tri kritériá verejného prenosu: 1. pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xrenos musí spĺňať prvky verejnosti, 3. povaha verejného prenosu je odplatná (pozri komentár k § 27).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Maxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx sprístupňovanie verejnosti pre autorov a nositeľov práv súvisiacich s autorským právom, konkrétne pre výkonných umelcov k záznamom ich výkonov, pre xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxganizácie k záznamom ich vysielaní bez ohľadu na to, či už je vysielanie prenášané po drôte, alebo vzduchom vrátane káblov alebo satelitu. Sprístupňovxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xategóriou verejného prenosu diela. Sprístupňovanie verejnosti je založené na individuálnom sprístupňovaní diel jednotlivým členom verejnosti. Ox xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx voľba času a miesta sprístupňovania verejnosti príjemcom však nevylučuje verejnú povahu tohto sprístupňovania. Sprístupňovanie verejnosti je veľxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxlaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx/13/EÚ
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií;
Dohovor o počítačovej kriminalite;
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnycx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, a najmä jej článox x xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxytoval službu umožňujúcu vyhotovovať na diaľku v cloude v tzv. režime "cloud computing" rozmnoženiny diel chránených autorským právom na súkromné poxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxakú funkciu, ktorá spočíva jednak v zabezpečení vyhotovenia rozmnoženiny a jednak sprístupnenia diel a predmetov ochrany, ktorých sa toto vyhotovenxx xxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxkázať vyhotovovanie rozmnoženín na súkromné použitie fyzickými osobami v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 2005/2xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xlebo predmetom ochrany, z ktorých si uvedené osoby chcú vyhotoviť rozmnoženiny na súkromné použitie.
40. Z článku 3 smernice 2001/29/ES totiž vyplývxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxýva z odôvodnenia (bod 23) tejto smernice, právo verejného prenosu diel sa má chápať v širšom zmysle ako zahŕňajúce všetky transmisie a retransmisie dixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxng Brein proti Ziggo BV, XS4ALL Internet xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxzri v judikatúre k § 27.
Rozsudok Súdneho dvora z 8. septembra 2016 vo veci C-160/15, GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprisxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxktorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tomto zmysle, že na účely preukázania toho, či skuxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxsu nositeľa autorských práv, predstavuje "verejný prenos" v zmysle tohto ustanovenia, treba určiť, či tieto odkazy poskytla osoba bez úmyslu dosiahnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxak, či uvedené odkazy boli poskytnuté s cieľom dosiahnutia zisku, kde sa v tomto prípade musí vychádzať z domnienky tejto vedomosti.
Rozsudok Súdnexx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxx x xxxxnice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej sxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xa inej internetovej stránke, nepredstavuje verejný prenos podľa tohto ustanovenia.
Uznesenie Súdneho dvora z 21. októbra 2014 vo veci C-348/13, Bxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxej stránke, je vložené na inú internetovú stránku prostredníctvom odkazu používajúceho techniku "framing", ako je tá použitá v spore vo veci samej, nexxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, ak predmetné dielo nie je šírené novej verejnosti ani nedochádza k jeho prexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xitované ustanovenie upravuje jedno z výhradných majetkových práv autora (pozri komentár k § xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na primeranú odmenu za nájom podobne ako ani ostatných výhradných majetkových práv (odsek 2 cit. ustanovenia a čl. 5 ods. 2 smernice 2006/115/ES).
Pxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xriginálu či rozmnoženiny filmu na výrobcu zvukového záznamu alebo filmu, zostáva tomuto autorovi alebo výkonnému umelcovi zachované právo na primerxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na primeranú odmenu ex lege bez možnosti vzdať sa tohto práva.
Právo na primeranú odmenu má iba autor audiovizuálneho diela (pozri komentár k § 82), dxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prínos autora. Smernica 2006/115/ES odôvodňuje právo na primeranú odmenu autorov potrebou ich primeraných príjmov, ktoré sú základom pre ďalšiu tvoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xdmenu za to, že nemôže sám udeliť súhlas na nájom zvukového záznamu alebo audiovizuálneho záznamu, na ktorom sa nachádza aj jeho dielo. Právo na primeraxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvý záznam. Touto osobou - prenajímateľom je buď sám výrobca zvukového, audiovizuálneho záznamu, alebo výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak nxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé (pozri komentár k § 146), no zákon umožňuje uzatvoriť organizácii kolektívnej správy rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu aj k nájmu alebo vypožičanix xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx primeranú odmenu za vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny diela.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovíziix
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx;
smernica 2001/29/ES;
smernica 2006/115/ES;
smernica 2006/116/ES;
smernica 2012/28/EÚ
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch;
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácixx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora zo 17. mája 1988 vo veci C-158/86, Warner Brothers Inc. a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xusik GmbH proti Music Point Hokamp GmbH:
Pozri v judikatúre k § 19.
Rozsudok xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx. októbra 2006 vo veci C-36/05, Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu:
Pozri v judikatúre k § 19.
Rozsudok Súdneho dvorx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x x9.
Rozsudok Súdneho dvora zo 6. februára 2003 vo veci C-245/00, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) proti Nederlandse Omroep Stixxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxjetkových práv autora. Je výsledkom transpozície smernice 2006/116/ES. Výhradné osobnostné práva autora zanikajú jeho smrťou (pozri komentár k § 18 xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxutor nemá dedičov, resp. dedičia odmietnu dedičstvo prijať, jeho majetkové práva prechádzajú na ostatných spoluautorov (pozri komentár k § 20 ods. 3)x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dedičstvo prijať (pozri komentár k § 9).
Odsek 1 prvá veta cit. ustanovenia upravuje dobu trvania majetkových autorských práv, ktorá začína plynúť xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, ak odseky 2 až 6 nestanovujú niečo iné vzhľadom na osobitosti diela alebo autora. Po smrti autora začína plynúť 70-ročná doba trvania jeho výhradných mxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na to, v ktorom dni roka autor zomrel, k roku úmrtia sa pripočíta 70 rokov a uplynutím posledného dňa (t.j. 31. decembra) tohto roka zanikajú aj výhradné mxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxradných majetkových práv autora, keďže predchádzajúci právny predpis počítal dobu trvania od prvého dňa nasledujúceho po roku, v ktorom autor zomrel xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx
xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxi až 1. januára a dielo by sa tak stalo voľným až od 2. januára.
Odsek 1 druhá veta cit. ustanovenia rieši dobu trvania majetkových práv autora pri dielaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx spoluautorov a uplynie posledným dňom roka, v ktorom uplynie 70 rokov od smrti posledného z nich (pozri odsek 7 cit. ustanovenia). Výhradné majetkové pxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxoluautorov (pozri komentár k § 20 ods. 3).
Odsek 1 tretia veta upravuje osobitne plynutie majetkových práv k audiovizuálnemu dielu, ktoré je spravixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrbe audiovizuálneho diela a od ktorých závisí aj plynutie a uplynutie výhradných majetkových práv. Ide o režiséra, autora scenára, autora dialógov a axxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxlednej z taxatívne uvedených osôb. Ak sa na tvorbe audiovizuálneho diela podieľali aj iné osoby, zákon im neupiera výhradné osobnostné a majetkové práxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxja plynutie majetkových práv, ustanovuje čl. 2 smernice 2006/116/ES.
Odsek 2 cit. ustanovenia upravuje práva k predtým nezverejnenému dielu. Ak bxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxelu uplynú v zmysle odsekov 1 až 6 cit. ustanovenia. Ak sa však po uplynutí tejto doby nájde osoba, ktorá je ochotná zverejniť toto dielo, spravidla na svoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xielo, ktoré by inak zostalo nezverejnené, a tiež za náklady, ktoré vznikli v súvislosti so zverejnením diela (pozri komentár k § 13), no doba trvania týcxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx x xxx x xxernice 2006/116/ES len 25 rokov. Skutočnosťou, ktorá zakladá začiatok plynutia tejto doby, je zverejnenie diela (pozri komentár k § 6). Táto doba uplyxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxuje plynutie práv pri anonymnom a pseudonymnom diele. Ak je napriek anonymnému alebo pseudonymnému dielu autor diela známy, keďže pre plynutie doby maxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxého diela nie je známy, odvíjajú sa rozhodujúce skutočnosti zakladajúce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxentár k § 14). Druhou skutočnosťou, ktorá zakladá plynutie majetkových autorských práv anonymného a pseudonymného diela a ktorá sa aplikuje iba v prípxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxnia majetkových práv k anonymnému alebo pseudonymnému dielu od jeho zverejnenia alebo od jeho vytvorenia. V praxi však bude pomerne náročné dokázať, kxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 90) a diela na objednávku (§ 91).
V prípade diela na objednávku patria výhradné osobnostné a výhradné majetkové práva autorovi diela a objednávateľ xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxva na rozhodnutí autora. Ak meno autora je na diele uvedené, resp. sa uvedie dodatočne, výhradné majetkové práva uplynú 70 rokov po smrti tohto autora (pxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxé nebolo, 70 rokov od jeho vytvorenia (podobne ako v prípade anonymného alebo pseudonymného diela podľa odseku 3 cit. ustanovenia).
V prípade zamesxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xk k tejto inej dohode nedošlo a zamestnávateľ vykonáva majetkové práva, zákon mu priznáva aj výkon niektorých osobnostných práv autora vrátane práva oxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rokov od zverejnenia diela, a ak dielo zverejnené nebolo, 70 rokov od jeho vytvorenia (podobne ako v prípade anonymného alebo pseudonymného diela podľx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx t.j. ak vychádzame zo všeobecnej situácie podľa prvej vety, výhradné majetkové práva autora uplynú 70 rokov po smrti autora. Z uvedeného vyplýva, že ak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxknú ako v prípade neoznačeného diela. Tento záver vyplýva zo skutočnosti, že ak je zamestnávateľ právnická osoba, nebolo by možné určiť dátum uplynutix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xdlišný režim zamestnaneckého diela pre fyzické a pre právnické osoby. Okrem toho, čl. 1 ods. 4 smernice 2006/116/ES uvádza, že "ak členský štát vydá osoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxeku 3 (ide o režim anonymných a pseudonymných diel - pozn. autora) s výnimkou prípadov, keď fyzické osoby, ktoré vytvorili dielo ako také, sú na verziách xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxe zamestnávateľa), plynie lehota xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnie diela.
Odsek 5 cit. ustanovenia upravuje plynutie výhradných majetkových práv autorov spojených hudobných a slovesných diel. Spojené dielo jx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a v dohodnutom rozsahu (pozri komentár k § 7). Spojením diel nedochádza k zániku samostatnej povahy jednotlivých diel, ktoré sú spájané, a rovnako nedoxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Napriek tejto skutočnosti, smernica 2006/116/ES bola novelizovaná a doplnená o čl. 1 ods. 7, podľa ktorého "lehota ochrany hudobnej kompozície s textxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxra textu a skladateľa hudobnej kompozície za predpokladu, že obidva príspevky boli vytvorené výslovne pre danú hudobnú kompozíciu s textom." Dôvod prxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx6/ES. Ako sa uvádza v zmienených bodoch, "v niektorých členských štátoch sa na hudobné kompozície s textom uplatňuje jednotná lehota ochrany, ktorá sa xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prípadov sú hudobné kompozície s textom spoločne napísané. Napríklad opera je často dielom libretistu a skladateľa. Okrem toho je v hudobných žánrochx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xudobných kompozícií s textom, ktorých text a hudba boli vytvorené preto, aby boli používané spoločne, nie je kompletné, čím vznikajú prekážky voľného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xiela chránené k dátumu, ku ktorému má členský štát transponovať túto smernicu, by mali mať rovnakú harmonizovanú ochrannú lehotu vo všetkých členskýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xudobného a slovesného diela upravil podobne a explicitne ako v prípade diel spoluautorov. Pre začatie plynutia 70-ročnej doby je rozhodujúci moment sxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxanie. Doba trvania výhradných majetkových práv autora sa určuje pre každú časť, epizódu alebo pokračovanie samostatne. Ide o transpozíciu čl. 1 ods. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnenia alebo vytvorenia diela, ako je tomu v prípade diel neoznačených menom autora (pozri odseky 3 a 4 cit. ustanovenia). V prípade, že každú časť samostxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxv spoluautorov zodpovedá odseku 1 druhá veta cit. ustanovenia.
Odsek 7 cit. ustanovenia upravuje počítanie doby trvania výhradných majetkových pxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xmernica 2006/116/ES v článku 8 uvádza, že "lehoty ustanovené v tejto smernici sa počítajú od 1. januára roku nasledujúceho po udalosti, ktorá dáva podnxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxľuje, čo motivovalo zákonodarcu k právnej úprave, podľa ktorej sa doba trvania majetkových práv končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplyxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxv od jeho smrti, je rok 2083 a podľa odseku 7 výhradné majetkové práva autora zaniknú 31. decembra 2083. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy i podľa smexxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xeskôr ako podľa súčasnej právnej úpravy.
Odsek 8 cit. ustanovenia je výsledkom transpozície čl. 7 smernice 2006/116/ES, ktorý upravuje dobu trvanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxotná. Ustanovenie § 2 upravuje personálnu a územnú pôsobnosť Autorského zákona, podľa ktorého sa Autorský zákon vzťahuje na diela zverejnené na územx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu vzájomnosti (pozri komentár k § 2). Citované ustanovenie je lex specialis k § 2, podľa ktorého sa doba trvania výhradných majetkových práv autora riadx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx prípade, t.j. ak ustanovuje dlhšiu dobu, ako je doba jednotne ustanovená na území členských štátov EÚ, uplatní sa doba platná na území členských štátov xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxetkových práv autora toho štátu, ktorý ustanovil najkratšiu dobu. Článok 7 smernice však okrem krajiny pôvodu diela kumulatívne pridáva podmienku štxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxkových práv autorovi, ktorý je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky či iného členského štátu EÚ, keďže je relevantné iba kritérium miesta zverexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx treťou krajinou.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie predstavuje transpozíciu smernice 2006/116/ES vo vzťahu k trvaniu majxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxk má autor dedičov), pričom táto lehota sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie lehota trvania majetkových práv (t.j. ak autor zomrel 1. apríla 2xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx 2 smernice 2006/116/ES, v zmysle ktorého ak je audiovizuálne dielo vytvorené xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxra dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo, a 70 rokov po jeho smrti (nie aj v závislosti od ostatných spoluautorov audiovixxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xranspozíciu čl. 7 ods. 1 smernice 2006/116/ES z 12. decembra 2006 v spojení s čl. 5 ods. 4 Bernského dohovoru a rieši kolíziu právnych predpisov rôznych šxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ESx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxh aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora z 20. januára 2009 vo veci C-240/07x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx06/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv sa za podmienok uvedených v článku 10 ods. 2 tejto smernicx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxernici sa uplatňujú na situáciu, v ktorej dotknutý predmet alebo dielo bolo ako také chránené k 1. júlu 1995 aspoň v jednom členskom štáte v zmysle jeho vnxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xko na majiteľa, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, k tomuto dátumu vzťahovala ochrana ustanovená v týchto vnútroštátnych ustanoveniach.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x9. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv v spojení s článkom 13 ods. 1 tejto smernice sa má vykladať v tox xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisov, no pred 1. júlom 1995 zanikli.
Smernica 93/98/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporujú vnútroštátne právne predpisy, ktoré tak, ako xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. júlom 1995 z dôvodu, že nebola splnená formálna požiadavka.
Vzťah autorského práva k vecným právam
Predmetom autorského práxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zmyslov, najmä zraku alebo sluchu. Nie je síce vylúčená ani ich efemérna podoba, t.j. pominuteľná podoba (napr. zaspievanie piesne, odrecitovanie báxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xD alebo DVD nosiči, na plátne, dreve, v kameni alebo inom materiáli. Práve v takomto prípade dochádza k prelínaniu právnej úpravy vecného vlastníctva v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva k hmotnému substrátu (napr. kúpou knihy, darovaním obrazu), prostredníctvom ktorého je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo. Inak povxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx takého užívania veci, ktorým by zasiahol do práv autora, napríklad nesmie vyhotovovať rozmnoženiny tohto diela a ďalej ich rozširovať, nesmie obraz vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxé v § 19 ods. 4, či tých, ktoré Autorský zákon zaraďuje medzi výhradné osobnostné práva autora x xxxxxx x xxx
xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xmožňuje a ktorou autor umožní vlastníkovi veci nakladať s ňou aj v autorskoprávnom zmysle (spravidla pôjde o licenčnú zmluvu). Druhú výnimku explicitxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých práv priznáva zamestnávateľovi, ak niet inej dohody medzi zamestnávateľom a autorom diela, ktorý je v pozícii zamestnanca. Tretiu výnimku stanovxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na účel vyplývajúci zo zmluvy a bez súhlasu autora, ak niet inej dohody. Štvrtú výnimku, ktorú odsek 2 cit. ustanovenia explicitne neuvádza, predstavuxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxchto zákonných licencií (pozri § 34 až 57 a komentár k nim). Piatu výnimku predstavuje § 19 ods. 4 písm. e) bod 1, keď nadobúdateľ originálu alebo rozmnoxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xriginálu alebo rozmnoženiny diela, čím sa toto právo vyčerpalo (pozri komentár k § 22). Autor totiž prvým oprávneným prevodom originálu alebo rozmnožxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzniká právo na odmenu, ak sú splnené podmienky uvedené v § 23 (pozri komentár k nemu).
Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom. Inak povedané, vlastník veci (príp. iný užívateľ veci) nie je povinný cxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxúto povinnosť ukladá priamo zákon, a to buď Autorský zákon (pozri odsek 5 cit. ustanovenia), alebo verejnoprávne predpisy. Príkladom je zákon č. 49/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xpovinný od doručenia oznámenia o začatí konania o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku chrániť vec pred poškodením, zničením, stratou, odcudzením alexx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxsomnú výzvu krajského pamiatkového úradu alebo pamiatkového úradu potrebné údaje o veci alebo umožniť oprávneným osobám obhliadku veci s cieľom vyhoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžbu stavby a ukladá mu povinnosť nevyhnutných stavebných úprav (§ 87).
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxrej je dielo vyjadrené. Ak teda príde k zničeniu knihy, sochy alebo obrazu, autorovi naďalej zostanú jeho práva k dielu, napríklad nik bez jeho súhlasu nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxá, rovnako ako nezaniká ani po jeho predvedení v efemérnej podobe, t.j. po dospievaní piesne či po zahraní skladby na hudobnom nástroji. Otázkou však jex xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxotnené. Nie je totiž vylúčené, že k zničeniu diela dôjde takým spôsobom, že sa napríklad naplnia znaky hanlivého nakladania s dielom, čo už predstavuje xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxi, v ktorej je dielo zhmotnené, a na druhej strane spôsob, akým bola vec, v ktorej je dielo zhmotnené, zničená, prípadne poškodená vzhľadom na nedotknutxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxstníkom (príp. iným užívateľom) tohto substrátu je už iná osoba a táto odmieta dielo autorovi vydať, aby si mohol uplatniť k dielu svoje autorské práva. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdníctvom ktorej je dielo vyjadrené, aby mu ju poskytol, pričom musia byť splnené nasledujúce podmienky: 1. vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxmi záujmami vlastníka veci (resp. jej iného užívateľa) a 5. autor o prístup k svojmu dielu požiadal.
Odsek 6 nadväzuje na právnu úpravu práva autora nx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxkytnutie, t.j. vydanie veci, odsek 6 priznáva autorovi právo žiadať od vlastníka veci (príp. iného užívateľa veci) vyhotovenie a odovzdanie fotografxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxnálom diela, 2. náklady na zaobstaranie a odovzdanie rozmnoženiny diela znáša autor, 3. nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka veci (respx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxh záujmov vlastníka (príp. iného užívateľa) veci, napríklad nadmerne ho zaťažovať starostlivosťou o vec, v ktorej je dielo stvárnené, alebo žiadať od xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, za splnenia istých podmienok zasahovať do tejto stavby aj bez súhlasu autora. Tieto podmienky sa txxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtavebných prác a úprav je daný xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxv, akými sú nedotknuteľnosť diela a právo na autorský dohľad.
Odsek 8 cit. ustanovenia upravuje právo autora architektonického diela na autorský dxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxhľad nad zhotovením stavby, ktorou má byť vyjadrené jeho architektonické dielo. Podmienkou je, že autor musí výslovne o toto svoje právo zhotoviteľa sxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxsmie však svojou prítomnosťou a svojimi neodôvodnenými požiadavkami či šikanóznym prístupom ohroziť realizáciu stavby či bezpečnosť práce na stavexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ktoré zavádza informačnú povinnosť vlastníka veci (príp. iného užívateľa veci) k autorovi diela, ktoré je v predmetnej veci zhmotnené. Táto informačxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xe umiestnená na verejnom priestranstve (spravidla pôjde o stavbu, sochu, príp. iné dielo výtvarného umenia) a 3. vlastník, prípadne iný užívateľ veci xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxskoprávne nakladanie s vecou, inak by bol potrebný súhlas autora a nestačilo by len zavedenie informačnej povinnosti vlastnícka veci. Cieľom zavedenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx veci, ktorá má byť zničená alebo premiestnená. Preto zákon ustanovuje zachovať primeranú lehotu medzi poskytnutím informácie autorovi a realizáciox xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxo pseudonymné dielo (pozri komentár k § 14) alebo o osirelé dielo (pozri komentár k § 10), kontaktuje vlastník veci za účelom splnenia si informačnej povxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, ktorá má k veci, v ktorej je dielo zhmotnené, iné vecné právo ako právo vlastnícke, t.j. vecné bremeno, záložné právo, zádržné právo. Okrem toho sxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xstanovenie je možné primerane aplikovať aj na záväzkové právne vzťahy, napríklad na detentora veci, či už z titulu nájomnej zmluvy, alebo zmluvy o výpoxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo vecného práva od veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené (hmotný substrát diela). Vlastník tejto xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxn so súhlasom autora, bez jeho súhlasu len v osobitných prípadoch ustanovených zákonom (výnimky a obmedzenia). Oddelenosť a vzájomnú nezávislosť autxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vec aj zničiť (zničením veci autorské právo nezaniká). To však neplatí v prípade veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, ktorá je zároveň pamxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x svojmu dielu, pokiaľ nie je zároveň vlastníkom veci, prostredníctvom ktorej je toto dielo vyjadrené. Od vlastníka veci môže požadovať priamy prístup x xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxje dielo v zmysle zákona, alebo aby mu vyhotovil fotografiu, ak umožnenie takéhoto prístupu k dielu (alebo vyhotovenie fotografie) nie je v rozpore s opxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xávrh zavádza informačnú povinnosť vlastníka veci voči autorovi v týchto prípadoch: ak ide o originál diela, toto dielo je umiestnené na verejnom priesxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxi oprávnený). Účelom je ochrana diel, ktoré sú umiestnené na verejnom priestranstve, pričom existuje často len jeden originál (napr. socha, mozaika)x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtníckeho práva k veci na autora alebo na zdokumentovaní diela (fotografia). Ak vlastník nevie, kto je autorom (napríklad je dielo anonymné), alebo ak ax xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxým predmetom ochrany (napr. v prípade sochy organizáciu kolektívnej správy, ktorá spravuje práva k dielam výtvarného umenia).
Súvisiace ustanovxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxku (stavebný zákon);
zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES;
smernica 2004/xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve
Judikatúra:
Rozsudok Vrchného súdu v Prahe z 30. marca 1993, sp. zn. R 19/95 (cit. z TELEC, Ixx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxody, spôsobenej zničením modelu vytvoreného autorom, ani nárok na primerané zadosťučinenie autorovi za vznik závažnej ujmy, ak sa požaduje jeho poskxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxa: C. H. Beck, 2007, s. 137):
Pozri v judikatúre k § 18.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR vo veciach civilných (usporiadal František Vážný - cit. z TExxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxJETKOVÝCH PRÁV
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach majetkových práv
Zákonné licencie upravené v § xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xôznymi kategóriami nositeľov práv, ako aj medzi rôznymi kategóriami nositeľov práv a používateľov predmetov ochrany (bod 31 preambuly smernice 2001xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx autora pri každej citácii diela, pri využití diela na vzdelávacie účely), čím by sa obmedzil hospodársky a kultúrny rozvoj.
Autor diela tu nemôže slxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx použitie diela samotný zákon. Preto je úlohou zákona zabezpečiť aj adekvátnu ochranu práv a právom chránených záujmov autora pri poskytovaní zákonnýxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxrene v medzinárodnom práve verejnom; je obsiahnutý napríklad v Bernskom dohovore alebo v Dohode o obchodných aspektoch duševného vlastníctva. Predsxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsiahnuté v § 37 až 57. Ďalšie dve podmienky materiálnej povahy sú koncipované relatívne vágne.
V zmysle trojkrokového testu Autorský zákon dovoľxxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxpore s bežným využitím diela,
-
nezasahuje neodôvodnene do právom chránených záujmov autora.
Všetky tri podmienky musia byť splnené kumulxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
"Podľa prvej podmienky musí ísť o prípady, ktoré sú jasne vymedzené, hoci nie nevyhnutne taxatívnym výpočtom, ale tak, aby sa zachovala právna istota, xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx riešenie sporov WTO z 15. júna 2000, WT/DS160/R).
Autorský zákon ustanovuje prípady taxatívne, vychádzajúc pritom zo smernice 2001/29/ES, a vzhľxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do niekoľkých skupín vzhľadom na cieľ, ktorý zákonná licencia xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxdiel),
-
diela s minimálnym hospodárskym významom (štvrtý oddiel),
-
propagácia výstavy a dražby umeleckého diela (piaty oddiel).
"Pxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdzenejší, než je úplný výkon. Dôležité je posúdiť, ako dané obmedzenie dopadá na každé jednotlivé výlučné majetkové autorské právo k dielu. Nestačí texx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nemôže byť zhojené poukázaním na ekonomický prínos iných výlučných majetkových autorských práv k tomuto dielu. Ďalej nie je významné zvažovať ekonomxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bežným výkonom autorského práva je spravidla také použitie diela, za ktoré autori môžu oprávnene očakávať poskytnutie odmeny. V rozpore s bežným výkxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdársky zhodnocujú svoje diela, a sú teda týmto výkonom potenciálne pripravení o podstatný či znateľný hospodársky príjem. Výška skutočnej ujmy nie je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, Tůma, 2007, s. 342 - 343).
"Tretia podmienka stanovuje, že nesmie ísť o použitie, ktoré neodôvodnene poškodzuje oprávnené záujmy autora. Bežný výxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxpadnej ujmy alebo na získaní výhody a všeobecnejšie na niečo, čo je pre fyzickú alebo právnickú osobu dôležité. V tomto zmysle pojem ,záujem' nie je nutnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxe zahŕňa i konotáciu zo všeobecnejšieho normatívneho hľadiska. V tomto ohľade vyžaduje ochranu všetkých záujmov, ktoré sú ospravedlniteľné vo svetlx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxeranú úroveň vtedy, ak obmedzenie alebo výnimka z autorského práva spôsobuje alebo je schopná spôsobiť neprimerané obmedzenie ich príjmov z práv" (Spxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxvy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenia dotýkajúce sa obmedzení výhradných majetkových práv (ďalej len "výnimky") sa zlaďujú, či už terminologickxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxrávneného použitia diel vzhľadom na ich povahu a požiadavky ich praktického využitia bez zavedenia takýchto výnimiek komplikovaná. Zároveň však trexx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa (tzv. trojkrokový test). Navrhovaná úprava tieto výnimky uvádza taxatívne a ich aplikácia nedovoľuje extenzívny výklad.
Ustanovenie predstavxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxtrebné splniť popri osobitných podmienkach každej výnimky.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 220/2007 Z.z. o digxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES;
smernica 2004/48/ES;
smernica 2006/115/ES;
smxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor o počítačovej kriminalite;
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuáxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx licenciám.
Ustanovenie ukladá povinnosť každému, kto bez súhlasu autora na základe zákonnej licencie použije dielo autorskoprávne chránené, abx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxby, pod ktorým sa toto dielo uvádza na verejnosti (pozri § 90 o zamestnaneckom diele). Túto povinnosť nemá, ak ide o anonymné dielo, ale je vhodné i v takox xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x
xxxmeň, t.j. miesto, rok, poradie zverejnenia diela.
Z uvedeného by vyplývalo, že zákonné licencie sa vzťahujú iba na diela, ktoré boli zverejnené xxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxz súhlasu autora na účely zákonných licencií (pozri § 29 ods. 2 českého autorského zákona č. 121/2000 Sb.). Niektoré skutkové podstaty zákonných licenxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxčenie toho, či možno nezverejnené dielo použiť spôsobom definovaným v niektorej zákonnej licencii, keďže napríklad § 42 obsahuje pojem "dielo" bez pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe. Z toho vyplýva, že pri každej zákonnej licencii bude zrejme potrebné posúdiť, či sa vzťahuje aj na nezverejnené dielo, vzhľadom na osobitosti každej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxené, ale dielo umiestnené v archíve nemuselo byť predtým zverejnené.
Odsek 1 cit. ustanovenia vymenúva zákonné licencie, kde nepripúšťa žiadnu výxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xovahu diela a spôsob použitia diela. Bez tejto výnimky by bolo zrejme náročné uvádzať označenie diela napríklad pri dočasných vyhotoveniach rozmnožexxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxých práv autora vo vzťahu k odmene a náhrade odmeny za použitie diela. Citované ustanovenie reaguje na judikatúru Súdneho dvora vo veci náhrady odmeny pxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxú potrebu. Náhradu odmeny vypláca autorovi prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy osoba určená v § 36 ods. 3 (napr. dovozca CD noxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxla zohľadňovať aj ujmu, ktorá vznikla nositeľovi autorského práva na základe toho, že predmetné rozmnoženiny na súkromnú potrebu boli vyhotovené z nexxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xúkromnú potrebu pochádzajú z nelegálnych zdrojov, ujma, ktorá autorovi vznikne, nie je krytá náhradou odmeny; podľa judikatúry Súdneho dvora a odsekx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xráva autora (pozri aj komentár k § 36).
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie zakotvuje všeobecnú povinnosť uvádzať aj pri použixx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxi, ako aj názov diela a prameň z dôvodu rešpektovania základných osobnostných práv.
Odsek 2 predstavuje výnimku z pravidla ustanoveného v odseku 1, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xásadu ,,z nepráva nemôže vzniknúť právo" [C-435/12 vo veci ACI Adam BV, bod 35: "ak by ale členské štáty mali možnosť prijať či neprijať právne predpisy, xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrného trhu", bod 39: "ak by sa na jednej strane totiž pripustilo, že takéto rozmnoženiny možno vyhotoviť z nelegálneho zdroja, podporovalo by to obeh faxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xasahovalo do bežného používania diel", bod 41: "z vyššie uvedených úvah vyplýva, že čl. 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES sa má vykladať v tom zmysle, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk teda nemôže pochádzať zo zdroja porušujúceho autorské právo - v takom prípade ide o rozmnoženinu presahujúcu rámec výnimky a z toho titulu protiprávnxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxbitné podmienky zodpovednosti uvedené v týchto zákonoch).
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES;
smernica 2004/48/ES;
smernica 2006/115/ES;
smernica xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor o počítačovej kriminalite;
Dohovor o medzinárodnom zápise audiovizuálnych dxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxáni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nerozlišuje medzi situáciou, v ktorej je zdroj, z ktorého sa vyhotoví rozmnoženina na súkromné použitie, legxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xvor konštatoval, že požiadavka reštriktívneho výkladu článku 5 ods. 2 písm. b) tejto smernice bráni tomu, aby sa toto ustanovenie chápalo v tom zmysle, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxním rozmnoženín na súkromné použitie (pozri v tomto zmysle rozsudok ACI Adam a i., EU:C:2014:254, bod 31).
77. Súdny dvor okrem toho uviedol, že systém xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx o výpočet primeranej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť oprávneným osobám, medzi situáciou, v ktorej je zdroj, z ktorého sa vyhotoví rozmnoženina na súxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxov práv a záujmami používateľov predmetov ochrany, pretože v takomto systéme sú všetci používatelia, ktorí nadobudnú vybavenie, prístroje alebo nosxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx
xxx xxxx xx xxxxajú zaťaž spojenú s týmto poplatkom stanoveným bez ohľadu na to, či je zdroj, z ktorého sa vyhotovujú takéto rozmnoženiny, legálny či nelegálny, nevyhnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxľuje, a sú tak nútení znášať nezanedbateľnú dodatočnú záťaž, aby mohli vyhotovovať rozmnoženiny na súkromné použitie, na ktoré sa vzťahuje výnimka usxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxovedať tak, že smernica 2001/29/ES bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ustanovuje primeranú kompenzáciu v prípade rozmnoženín vyhotovených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x014 vo veci C-435/12, ACI Adam BV a i. proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding:
Právo Únie, konkrétne článox x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxh práv v informačnej spoločnosti v spojení s odsekom 5 tohto článku sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xituáciou, v ktorej je tento zdroj nelegálny.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlasxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxjú, aby vnútroštátny súd rozhodol v neprospech organizácie poverenej výberom x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetkové právo autora (právo na náhradu odmeny za použitie diela) vo vzťahu k zákonným licenciám. Ak zákon obmedzí niektoré výhradné právo autora, vo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xpozri komentár k § 31). V prípade zákonných licencií, kde zákon odopiera autorovi právo rozhodnúť sa, či súhlas na použitie diela udelí, alebo odmietnex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu (§ 42) a reprografia (§ 43). Zákon priznáva autorovi tzv. náhradu odmeny. Ide o jedno z výhradných majetkxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxs verbis
neustanovuje. Právo autora na náhradu odmeny za použitie diela v zmysle § 42 a § 43 sa správa rovnako ako ostatné výhradné majetkové práva, je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxnu, náhradu odmeny ani na inú kompenzáciu
expressis verbis
, aby nevznikli pochybnosti o bezodplatnosti predmetných zákonných licencií.
Odsek 2 cxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xutorovi síce nevzniká priamo právo na odmenu, ale má právo na náhradu odmeny, ktorú mu povinná osoba uhrádza prostredníctvom organizácie kolektívnej xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx takže túto kompenzáciu treba považovať za náhradu škody spôsobenej autorom vyhotovením takej rozmnoženiny bez ich súhlasu. Takže v zásade prináleží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby nahradila spôsobenú škodu zaplatením kompenzácie, ktorá bude poskytnutá tomuto nositeľovi" (bod 75 rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxé sú povinné uhradiť autorovi náhradu odmeny. Je to:
-
osoba, ktorá umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike vrátane predajx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela (napr. faxy, skenery, tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty, kamery, počítače, notebooky, tablexxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo uchovanie rozmnoženiny diela (napr. CD, DVD, USB, pamäťové karty).
Touto osobou je:
-
výrobca predmetných technických zariadení a nenahratýcx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx zaviedol po vstupe SR do EÚ, čím sa Slovensko stalo súčasťou vnútorného trhu EÚ, kde nemožno hovoriť o dovoze a vývoze medzi členskými štátmi, ale iba o doxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx boli vyrobené alebo do ktorého boli legálne dovezené z tretích krajín do EÚ;
-
dovozca predmetných technických zariadení a nenahratých nosičov z txxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xeuvádza, no v uvedenom výpočte absentujú osoby podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ako je predajca, odosielateľ alebo dopravca, ktorý ak na výzvu pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxokladať, že týmito inými osobami budú najmä ďalšie osoby, ktoré sa vyskytujú v obchodnom reťazci pri obchodovaní s danými predmetmi;
-
osobxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx ustanovenia a v prílohe č. 2 k Autorskému zákonu. V porovnaní s predchádzajúcou všeobecnou a pomerne vágnou právnou úpravou zákonodarca upravil záklax x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxl väčšiu právnu istotu vo veci platenia náhrady odmeny, na druhej strane možno očakávať vzhľadom na technologický rozvoj častejšie zmeny v tejto príloxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxrafických služieb sa výška náhrady odmeny počíta zo základu, ktorým je celkový príjem za tieto služby.
Výška náhrady odmeny sa pohybuje od 0,1% až do xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxane DPH, ak je povinná osoba platiteľom DPH (pozri prílohu č. 2), pričom sa rozlišuje, či ide o zákonnú licenciu podľa § 42 (vyhotovenie rozmnoženiny na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa musí tak uhradiť súčet náhrady odmeny určenej v príslušnej výške v bode 1 prílohy č. 2 (za použitie diela podľa § 42) a v bode 2 prílohy č. 2 (za použitie diexx xxxxx x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx možno stretnúť s výpočtom náhrady odmien, vychádzajúc z kapacity výrobku na ukladanie rozmnoženín diel, alebo je náhrada odmien určená paušálnou sumxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxami nositeľov práv a používateľmi (k pojmu používateľ pozri § 165 a komentár k nemu).
Zákon nezakazuje osobám povinným platiť náhradu odmien premixxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxého vyplýva, že náhradu odmeny tak vlastne platí spotrebiteľ.
Informačnú povinnosť a spôsob úhrady náhrady odmeny autorom, ako aj otázky splatnosxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x x xxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxnovuje výnimky z povinnosti platiť náhradu odmien z predmetov určených na vývoz do tretích krajín alebo príjem do iného členského štátu Európskej úniex x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Zxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrávne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xvora zo 16. novembra 2011 vo veci C-462/09, Stichting de Thuiskopie proti
Opus
Supplies Deutschland, GmbH, Mijndert van der Lee, Hananji van der Lee:
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxnej spoločnosti, najmä jej článok 5 ods. x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxe musí považovať za osobu povinnú zaplatiť primeranú kompenzáciu ustanovenú v uvedenom odseku 2 písm. b). Členské štáty však môžu zaviesť poplatok za rxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo nosiče určené na vyhotovovanie rozmnoženín, pretože tieto osoby môžu výšku daného poplatku preniesť do ceny za uvedené sprístupnenie, ktorú zapxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxedol systém poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie vyberaného od výrobcov alebo dovozcov nosičov určených na vyhotovovanie rozmnoženín chráxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnnosť zabezpečiť, aby týmto autorom bola skutočne poskytnutá primeraná kompenzácia určená na náhradu tejto ujmy. Samotná okolnosť, že podnikateľ prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xupujúci, nemá v tejto súvislosti na túto povinnosť dosiahnuť výsledok vplyv. Vnútroštátny súd musí v prípade, že nie je možné zabezpečiť vyberanie prixxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnikateľskú činnosť.
Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2010 vo veci C-467/08, Padawan SL proti Sociedad General de Autores y Editores de Espana (Sxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xiektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti autonómnym pojmom práva Únie, ktorý sa má vykladať jednotne vo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxť v medziach ustanovených právom Únie, a to najmä uvedenou smernicou, formu, podmienky financovania a uhrádzania, ako aj výšku tejto primeranej kompexxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmi, predpokladá, že výška primeranej kompenzácie bude nevyhnutne vypočítaná na základe kritéria ujmy spôsobenej autorom chránených diel v dôsledku xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxy, ktoré majú zariadenia, prístroje a nosiče slúžiace na digitálne rozmnožovanie a ktoré z tohto dôvodu
de iure
alebo
de facto
sprístupňujú tieto zarxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxhu", pokiaľ tieto osoby majú možnosť premietnuť skutočné zaťaženie súvisiace s týmto financovaním na súkromných používateľov.
Článok 5 ods. 2 písm. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcie za zariadenia, prístroje, ako aj nosiče slúžiace na digitálne vyhotovovanie rozmnoženín a ich údajným použitím na vyhotovovanie rozmnoženín na sxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ktoré nie sú sprístupnené súkromným používateľom a ktoré sú zjavne vyhradené na iné použitie, než je vyhotovovanie rozmnoženiny na súkromné účely, sx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xU Sarl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, v likvidácii, Amazon Logistik GmbH proti Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štáxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnín, do obehu na jeho území na komerčné účely a za odplatu, pričom zároveň ustanovuje právo na vrátenie zaplatených poplatkov v prípade, že konečné použxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xnútroštátneho systému a na obmedzenia ustanovené touto smernicou odôvodňujú taký systém financovania primeranej kompenzácie a toto právo na vrátenxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxce 2001/29/ES sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci systému financovania primeranej kompenzácie stanovenej v tomto ustanovení v podobe poplatku za roxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xa území daného členského štátu na komerčné účely a za odplatu, uvedené ustanovenie nebráni tomu, aby tento členský štát zaviedol vyvrátiteľnú domnienxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účelu použitia predmetných nosičov odôvodňujú zavedenie takej domnienky a stanovená domnienka nevedie k uloženiu povinnosti zaplatiť poplatok za rxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxánok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES sa má vykladať v tom zmysle, že právo na primeranú kompenzáciu stanovené v tomto ustanovení alebo poplatok za rxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxej kompenzácie alebo poplatku sa vypláca nie priamo osobám s nárokom na uvedenú kompenzáciu, ale spoločenským a kultúrnym zariadeniam, ktoré boli zrixxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxsoby fungovania uvedených zariadení nie sú diskriminačné, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
4. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES sx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa financovanie primeranej kompenzácie stanovenej v tomto ustanovení pri uvedení nosičov, ktoré môžu slúžiť na vyhotovovanie rozmnoženín, do obehu nx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Xerox GmbH (C-457/11),
Canon
Deutschland GmbH (C-458/11), a Fujitsu Technology Solutions GmbH(C-459/11), Hewlett-Packard GmbH(C-460/11) protx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx1/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, do 22. decembra 2002, t.jx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxmky alebo obmedzenia ustanoveného v článku 5 ods. 2 alebo 3 smernice 2001/29/ES nemá prípadný akt, ktorým nositeľ práv výslovne alebo konkludentne súhxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe ustanovená v súlade s relevantným ustanovením tejto smernice.
3. Možnosť použiť technologické opatrenia uvedené v článku 6 smernice 2001/29/ES nexxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxie použitím akéhokoľvek fotografického postupu alebo nejakým iným procesom, ktorý má podobné účinky", v zmysle článku 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxkomto prípade môžu členské štáty zaviesť systém, v ktorom primeranú kompenzáciu zaplatia osoby, ktoré majú prístroj, ktorý prispel neautomatizovanxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xreniesť náklady súvisiace s týmto poplatkom na svojich zákazníkov, pričom výška tejto primeranej kompenzácie, ktorá sa má poskytnúť ako náhrada škodx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxotovuje len jediným prístrojom.
Rozsudok Súdneho dvora z 10. apríla 2014 vo veci C-435/12, ACI Adam BV a i. proti Stichting de Thuiskopie, Stichting xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxi Nokia Danmark A/S:
1. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxade výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny pre rozmnoženiny na súkromné použitie v prípade multifunkčných nosičov, ako sú pamäťové karty mobilnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxrá, hoci len druhotná funkcia uvedených nosičov umožňuje, aby ich na tento účel používali ich majitelia. Skutočnosť, či ide o hlavnú alebo druhotnú funxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxá povinnosť platiť túto kompenzáciu.
2. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ustanovuje poplatox xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxde dodania nosičov, ktoré možno použiť na vyhotovenie rozmnoženiny na súkromné použitie, ako sú pamäťové karty mobilných telefónov, no tento poplatox xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x to za predpokladu, že jednotlivé kategórie nosičov a súčastí nie sú porovnateľné alebo že je rozdielne zaobchádzanie s nimi odôvodnené, čo prislúcha oxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovuje poplatok určený na financovanie primeranej kompenzácie na základe výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny pre rozmnoženiny na súkroxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxedaj, no nevedia, či sú koncovými nadobúdateľmi týchto kariet súkromné osoby alebo podnikatelia, a to pod podmienkou, že
- zavedenie takéhoto systémx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxvé karty mobilných telefónov dodali iným než fyzickým osobám na zjavne odlišné účely, ako je rozmnožovanie na súkromné použitie, pričom toto oslobodexxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xystém upravuje nárok na vrátenie poplatku za rozmnoženinu na súkromné použitie, ktorý je účinný a nadmerne nesťažuje vrátenie zaplateného poplatku, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi.
4. Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES sa má s prihliadnutím na jej odôvodnenie (bod 35) vykladať v tom zmysle, že umožňuje členským štátom v uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxoviť oslobodenie od platenia primeranej kompenzácie na základe tejto výnimky, pokiaľ je ujma spôsobená nositeľom práv v týchto situáciách minimálnax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxnia.
5. Smernica 2001/29/ES sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ sa členský štát rozhodol podľa článku 5 ods. 2 tejto smernice vylúčiť v rámci vecnej pôxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxie udelené nositeľom práv na používanie súborov obsahujúcich jeho diela nemôže mať vplyv na povinnosť platiť primeranú kompenzáciu na základe výnimkx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe a nemôže samo osebe zakladať povinnosť používateľa dotknutých súborov platiť tomuto nositeľovi práv akúkoľvek platbu.
6. Použitie technologickýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxovenie rozmnoženiny v prípade rozmnoženín na súkromné použitie, ktoré boli vyhotovené z takýchto zariadení. Ich použitie pritom môže mať vplyv na konxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxximky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny v prípade rozmnoženín vyhotovených z nelegálnych zdrojov, konkrétne z chránených diel sprístupnených verexxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxade výnimky z práva na vyhotovenie rozmnoženiny v prípade rozmnoženín chránených diel, ktoré vyhotovila fyzická osoba zo zariadenia alebo pomocou zaxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:
1. Článok 5 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi sxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzácia", ktorý je tam uvedený, treba zaviesť rozlišovanie podľa toho, či rozmnožovanie na papieri alebo akýmkoľvek iným podobným spôsobom, ktorý sa usxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo ho vykonáva fyzická osoba na súkromné použitie a s cieľom, ktorý nie je priamo ani nepriamo komerčný.
2. Článok 5 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2001/29/xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxeľom práv, vydavateľom diel vytvorených autormi bez toho, aby mali títo vydavatelia povinnosť čo i len nepriamo zabezpečiť, aby títo autori dostali čaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxmej, ktorá zavádza nediferencovaný systém výberu primeranej kompenzácie vzťahujúci sa aj na rozmnoženiny notového materiálu, a bránia takej právnex xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxrojov.
4. Článok 5 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2001/29/ES bránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, zavádzajúcej systém, ktorý na fxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti uhrádza výrobca, dovozca alebo nadobúdateľ prístrojov umožňujúcich rozmnožovanie chránených diel v rámci Spoločenstva pri uvedení týchtx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnou vynásobenou počtom zhotovených rozmnoženín, ktorú platia fyzické alebo právnické osoby, ktoré zhotovujú rozmnoženiny, pokiaľ:
- sa paušálna oxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx xxxeraná na výstupe mení podľa toho, či povinná osoba spolupracovala, alebo nespolupracovala pri výbere tejto odmeny,
- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxočnej ujmy a kritéria ujmy určenej paušálne vo vzťahu k rôznym kategóriám používateľov.
Rozsudok Súdneho dvora z 9. júna 2016 vo veci C-470/14, Entixxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic):
Článok 5 ods. 2 pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxformačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje mechanizmus primeranej kompenzácie za rozmnoženinu na súkromné použitie, ktorý je txx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxzmnoženín na súkromné použitie.
Rozsudok Súdneho dvora z 22. septembra 2016 vo veci C-110/15, Microsoft Mobile Sales International Oy, predtým Noxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxkeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xa súkromné použitie v prípade výrobcov a dovozcov prístrojov a nosičov určených na zjavne odlišné účely, než je vyhotovovanie rozmnoženiny na súkromnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xch odvetvovými združeniami a jednak ustanovuje, že vrátenie takého poplatku, ak bol nedôvodne zaplatený, môže požadovať len koncový používateľ uvedxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, a najmä jej čxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xoskytoval službu umožňujúcu vyhotovovať na diaľku v cloude v tzv. režime "cloud computing" rozmnoženiny diel chránených autorským právom na súkromnx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxody prejavu a práva na informácie
Citácia
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxe 2001/29/ES, patrí citácia medzi najstaršie zákonné licencie autorského práva. Dielo autora, ktoré už bolo zverejnené (pozri komentár k § 6), môže ktxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxla sa pri citácii bude vyžadovať súhlas autora. Pri citácii diela sa musí uviesť označenie autora, ak nejde o anonymné dielo, názov diela a prameň (pozri xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxátku časť diela, ako to umožňoval predchádzajúci autorský zákon, ale aj celé dielo. Tým sa odstránil problém, ako postupovať pri recenzii alebo kritikxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxté časti zverejnených diel (napr. s cieľom zistenia súčasného stavu poznania v určitej problematike pri písaní vedeckého diela) a jednak celé zverejnxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx iné výtvarné diela, ktoré nie je možné odcitovať iba čiastočne). Autorský zákon však bližšie nerozlišuje, na aký účel je možné citovať celé dielo a na akx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxho kritéria, ktoré zakazuje rozpor s bežným využitím diela na účely citácie (pozri komentár k § 34), a tiež v zmysle odseku 2 cit. ustanovenia, ktorý zakaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxa spravidla využíva v iných dielach, najmä vo vedeckých, prípadne iných slovesných dielach, ale nie je vylúčená ani citácia diela v iných prípadoch (naxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxho súhlasu autora, ktorý by v tomto prípade musel dať autor, a nešlo by o citáciu diela, ale o jeho použitie v zmysle § 19.
Ďalšou podmienkou citácie je sxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xféra, vzdelávacia sféra, akademická sféra a pod.). Spôsob a podmienky citácie určuje na Slovensku technická norma STN ISO 690, ktorá však nie je právne xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje.
Poslednou podmienkou je rozsah citácie, ktorý nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom tejto citácie. Rozsah citácie závisí vždy od okolnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxp. by citácia tvorila jeho podstatnú časť (napr. o citáciu by nešlo vtedy, ak by prednáška pozostávala iba z citácie vybraných kapitol slovesného dielaxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xe sa nesmie meniť obsah a zmysel citovanej časti diela; tento zákaz však vyplýva z osobnostných práv autora, ktoré citáciou nesmú byť dotknuté. Inak povxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxpske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxvilných (príl. Právnických rozhledů, 1902 - 1903, usporiadal Josef Schneiner - cit. z TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2xxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxnanie obmedzuje len na šírenie jednotlivých tam uvedených prípadov, bez toho, aby bol reprodukovaný spôsob ich spracovania.
Rozsudok Súdneho dvoxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx článok 5 ods. 5 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že tlačová správa, v ktorej sa cituje dielo alebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx01/29/ES s ohľadom na článok 5 ods. 5 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že jeho uplatnenie je podmienené povinnosťou, aby bol uvedený zdroj vrátxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxom 5 ods. 3 písm. e) smernice 2001/29/ES, treba považovať uvedenú povinnosť za splnenú, hoci je uvedený len zdroj.
Karikatúra, paródia, xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxo súhlasu a bez nároku na odmenu alebo náhradu odmeny (pozri komentár k § 36). Zároveň sa musí uviesť označenie autora, ak nejde o anonymné dielo, názov dixxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo znenia upravuje "použitie diela na účel karikatúry, paródie alebo koláže." Podobne aj česká právna úprava obsahuje v danom ustanovení "použitie diexx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx "paródia" a "pastiš". V podmienkach slovenského autorského práva ide o novú zákonnú licenciu a predmetné pojmy nemajú svoje legálne definície ani v prxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxti osôb, vecí, udalostí a pod. s cieľom spravidla zosmiešniť ich. Je bežnou súčasťou nielen žurnalistického kontextu (predovšetkým satirická a humorxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. v ďalších, predovšetkým tlačených propagačných prostriedkoch" (Horňák, 2003).
Paródia sa vzťahuje najčastejšie na literárne, filmové či hudoxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xtoré obsahuje posun (napr. jazykový) daného impulzu. Dochádza k synkretizácii tradičného a moderného, no vždy v komickom až konfrontačnom tóne cez naxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxňuje" (Mihalková, 2010). Ide o druh odvodeného diela, ktoré používa prvky pôvodného diela komickým spôsobom (Šalamoun, 2009).
Pastiš je "umeleckx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sa nielen v literatúre, ale aj v maliarstve a sochárstve. Predmetom napodobňovania nie je samotný obsah diela, ale osobný štýl a technika xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxjom stanovisku k prípadu C-201/13 spochybňuje potrebu na účely zákonnej licencie rozlišovať medzi uvedenými pojmami. "Priradenie niektorého diela xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxmto rozlíšení, keďže napokon všetky tieto pojmy majú rovnaký účinok urobiť výnimku z práva autora pôvodného diela, pričom právo autora je určitým spôsxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxatúra", "paródia" a "pastiš" medzi sebou, o to viac je potrebné vymedziť hranice medzi nimi v rámci zákonnej licencie na jednej strane a neoprávneným záxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo pastiš nesmie vyvolávať nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom, inak by išlo o plagiát. Podľa judikatúry Súdneho dvora "základnými znakmi paródix xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx. Posúdiť nebezpečenstvo zámeny je potrebné vždy vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. Generálny advokát (C-201/13, bod 48) navrhuje rozlišovxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxočíva v preberaní prvkov z iného diela, ktoré na jednej strane nie sú zanedbateľné, keďže zabezpečujú, aby pôvodné dielo bolo rozpoznateľné verejnosťxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxch prvkov, inak ide o kópiu s nepodstatnými zmenami (pozri aj stanovisko generálneho advokáta, C-201/13, body 50 až 51, 55). To možno aplikovať takisto xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxeho prípadu (napr. v prípade Harry Potter proti Tanja Grotter mala výsmešná povaha paródie na Harryho Pottera, Tanja Grotter, spočívať v tom, že na lietxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x x xxx xxsahu, podľa ktorého možno posúdiť vplyv na základné práva (pozri aj stanovisko generálneho advokáta, C-201/13, body 59, 66, 69 a 73).
Problém určiť x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxtrína "fair use", ktorá je istou obdobou zákonných licencií. Vychádza zo štyroch základných faktorov, a to:
-
účel a povaha použitia diela vrátane txxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxo, v ktorom je použitá,
-
dopad, ktorý by vyvolalo nové dielo xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v rámci projektu Googlebooks, keďže tento projekt zvyšuje informovanosť verejnosti o rôznych publikáciách, ku ktorým by bol inak iba obmedzený prístxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxlinov test z prípadu Berlin proti E. C: Publications, Inc., ktorý sa týkal amerického autorského práva. Podľa Berlinovho testu je paródia (t.j. oprávnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dielom (pozri Šalamoun, 2009, s. 80).
Okrem toho, Súdny dvor vo veci zákonných licencií uvedených v čl. 5 ods. 3 smernice 2001/29/ES judikoval, že výxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxtanovená výnimka v podobe zákonnej licencie sleduje nastolenie spravodlivej rovnováhy medzi ochranou práva duševného vlastníctva autora na jednej xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxom je nesporné, že paródia predstavuje primeraný prostriedok na vyjadrenie názoru (C-201/13, bod 25). Na druhej strane však ani paródia nesmie porušoxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xielo nebolo asociované s takýmto posolstvom (C-201/13, bod 30 až 31). Otázku primeranej rovnováhy posudzuje vnútroštátny súd vzhľadom na okolnosti kxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a teda nevyvolávalo nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom, ale zároveň je potrebné sledovať aj zabezpečenie primeranej rovnováhy práv medzi nositxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxôže porušovať zásadu zákazu diskriminácie a rovnakého zaobchádzania.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie predstavuje tranxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxtredí demokratickej spoločnosti a slobodnej autorskej tvorby javí ako nevyhnutné.
Pojem "pastiš" je v slovenskej autorskoprávnej úprave značne xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxlom. Na rozdiel od paródie, pastiš nemá výsmešný alebo negatívny podtext, skôr vyzdvihuje význam pôvodného diela.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpixxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxáve
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora z 3. septembra 2014 vo veci C-201/13, Johan Deckmyn a Vrijheidsfonds VZW proti Helene Vandersteenovej x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxnciu, často označovanú aj ako spravodajská licencia. Je výsledkom transpozície čl. 5 ods. 3 písm. c) a f) smernice 2001/29/ES. Cieľom spravodajskej lixxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxvom na informácie. Na zabezpečenie primeranej rovnováhy je aj v tomto prípade potrebné aplikovať trojkrokový test v § 34 (pozri aj komentár k nemu).
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxciu na použitie diela na spravodajské účely a licenciu na použitie politického diela, ktoré je politickým prejavom alebo verejnou prednáškou. Jednotxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx možnosť autora obmedziť použitie svojho diela na spravodajské účely. Ich spoločným znakom je, že autor nemá nárok na odmenu ani náhradu odmeny za použixxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxeň (pozri komentár k § 35).
Prvá skutková podstata sa vzťahuje len na slovesné dielo (pozri komentár k § 3), ktoré bolo zverejnené (pozri komentár k § 6x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxnej ochrany [pozri § 5 písm. f) a komentár k nemu].
Toto dielo možno bez súhlasu autora použiť iba vtedy, ak sa obsah týchto článkov týka aktuálnych téx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnu tému nepôjde napríklad v prípade, ak sa na posledných stránkach časopisu bude uvádzať na pokračovanie komiksové stvárnenia románu alebo poviedky.
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxostriedku (najmä televízneho a rozhlasového vysielania, sprístupňovania spravodajstva na internete).
Túto skutkovú podstatu zákonnej licencxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na tieto spôsoby použitia diela môže autor vyhradiť, zákon neustanovuje. Nie je teda vylúčená ani ústna forma, no v záujme právnej istoty je vhodné, ak bx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxrské práva vyhradené" a pod. Podľa zákonnej dikcie si môže vyhradiť právo udeľovať súhlas iba autor v porovnaní napríklad s českým autorským zákonom, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xi autor musí uplatniť pri každom jednom diele osobitne, nie je možné uplatniť jednu výhradu k viacerým dielam súčasne.
Druhá skutková podstata sa vzxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxhádzajúcou právnou úpravou, ktorá umožňovala použiť iba krátku časť diela. V súčasnosti možno na účely spravodajstva použiť akékoľvek literárne, umxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxravodajstve. Krátka časť diela z prechádzajúcej právnej úpravy spôsobovala interpretačné problémy napríklad v situácii, akou bol televízny šot o výxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu, aký sleduje spravodajstvo, a tým je informovanie verejnosti o aktuálnych udalostiach v spoločnosti.
Spôsob použitia diela v zmysle druhej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxca je možné aj verejné rozširovanie prevodom vlastníckeho práva (§ 22).
Výhradu autorského práva pri tejto skutkovej podstate autorovi neumožňujxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx1/29/ES. Tak predchádzajúci autorský zákon, ako aj súčasný Autorský zákon vylúčil explicitne z právnej ochrany prejavy prednesené pri prerokúvaní vxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vnútroštátnych právnych poriadkov, zaradila túto problematiku medzi zákonné licencie. Napríklad český zákonodarca transponoval smernicu tak, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxorskoprávnej ochrany. Slovenský zákonodarca však ponechal duplicitne právnu úpravu vylučujúcu prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných x x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxrejná prednáška" na porovnanie obsahu § 5 písm. e) s cit. ustanovením, ktoré však predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 3 písm. f) smernice 2001/29/ES, pxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxmetov ochrany v rozsahu oprávnenom informatívnym účelom a za podmienky, že je označený zdroj vrátane mena autora s výnimkou prípadov, keď to nie je možnxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx verejných" v § 5 a pojmu "politický prejav" v cit. ustanovení, a teda v tomto zmysle treba vnímať aj pojem "verejná prednáška", ktorou je v zmysle smernixx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxného konania. Citované ustanovenie je teda duplicitným ustanovením k § 5 písm. e) a de lege ferenda by bolo potrebné zvážiť vypustenie jedného z nich. V xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x x vylúčené, alebo je možné iba obmedzené použitie v zmysle cit. ustanovenia. Spôsob použitia diela v zmysle tretej skutkovej podstaty vymedzuje zákon xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxovanie prevodom vlastníckeho práva xx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxvy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 3 písm. c) a f) smernice 2001/29/ES s konkrétnym vymedzením povoleného sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnie nie je možné.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxlaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohoxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxejavu a práva na informácie, niekedy zaraďovanú pod licencie pre dočasné rozmnoženiny, kam však patria aj niektoré počítačové licencie. Je výsledkom xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxanoveného v článku 2 vo vzťahu k pominuteľnému záznamu diel uskutočnenému vysielajúcimi organizáciami prostredníctvom ich vlastných zariadení a prx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxeľom predmetnej licencie je umožniť vysielateľom vyhotoviť dočasný záznam diela zaradeného do vysielaných programov, aby tieto programy mohli vysixxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xčel vlastného vysielania (teda nie na účely retransmisie diela).
Po odvysielaní daného programu je povinný tento záznam zničiť, ibaže by mal záznax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnných, umeleckých, vedeckých alebo technických hodnôt." V takom prípade je možné záznam archivovať v zmysle § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxajúcej kvalite; záznam vysielania je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 dní od doručenia žiadosti rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxt v § 34 (pozri aj komentár k nemu), uviesť označenie autora, diela a prameňa, ak je to vhodné a možné (§ 35), pričom autorovi nevzniká nárok na odmenu ani nxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostrexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx83/EHS;
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Citované ustanovenie upravuje poslednú zákonnú licenciu zo skupiny zákonných licencií týkajúcich sa slobody prejavu a práva na informácie. Cxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxra vo vzťahu k dielam, "ako sú architektonické alebo sochárske diela vyrobené na to, aby boli trvalo umiestnené na verejných priestranstvách."
Prexxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnstvo predstavujú všetky priestranstvá, kde má verejnosť prístup bez obmedzenia (spravidla sú tieto priestranstvá vo vlastníctve štátu alebo územnxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že nejde o miesta v budovách, hoci by boli prístupné verejnosti (napr. divadlá, galérie, výstavné haly a pod.).
Zákon presne nevymedzuje, o aký drux xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxuje predmetnú zákonnú licenciu na všetky diela umiestnené trvalo a oprávnene na verejnom priestranstve. Z toho vyplýva, že takáto zákonná licencia sa xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxo dielo môže ktokoľvek použiť bez súhlasu autora, bez nároku autora na odmenu alebo náhradu odmeny (§ 36), no musí sa uviesť označenie autora, ak nejde o axxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxom diela, ak meno autora nie je na diele trvalo umiestnenom na verejnom priestranstve uvedené.
Podmienkou aplikácie tejto zákonnej licencie je, abx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xicenčnou zmluvou, keďže takéto umiestnenie možno subsumovať pod verejné vystavenie diela v zmysle § 19 ods. 4 písm. f). O umiestnenie diela na verejnom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx účely napríklad nejakej výstavy, festivalu alebo inej spoločenskej či kultúrnej akcie.
Autorský zákon výslovne nerieši otázku, či sa cit. zákonnx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z ulice do súkromnej záhrady, kde je umiestnená socha s fontánou. Z nemeckej judikatúry vyplýva, "že právo rozmnožovať dielo umiestnené na verejnom prxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxranstva. (...) Rovnako tak nespadá podľa nemeckej súdnej praxe pod rozsah zákonnej licencie vyobrazenie diela z miesta neprístupného verejnosti (..xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxnom priestranstve a nie na diela, ktoré možno z verejného priestranstva vidieť. Preto sa domnievame, že o umiestnenie diela na verejnom priestranstve xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napríklad z ulice.
Ak sú na verejných priestranstvách trvalo umiestnené autorské diela, môže ktokoľvek tieto diela použiť bez súhlasu autora
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxmaľovať či nakresliť toto dielo, turisti môžu vyfotografovať toto dielo a pod.). Slovenský Autorský zákon neustanovuje žiadne obmedzenia týkajúce sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxho Autorského zákona český autorský zákon vyhotovenie rozmnoženín diel umiestnených na verejnom priestranstve v podobe trojrozmerných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxé rozmnoženiny zakázané nie sú;
-
verejným prenosom (pozri § 27 až 30 a komentár k nim);
-
verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva (xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx x.j. použitie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
Z dôvodovej sprxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxsobu použitia, účelu a podmienok. Verejným priestranstvom sa rozumie napríklad námestie, ulica, mestský park, nie akýkoľvek priestor prístupný verxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy:
Súvisiace eurxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve
Judikatúra:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxpodobenin uměleckého díla není volným užitím uměleckého díla [§ 15 odst. 2 písm. f) zákona č. 35/1965 Sb.; je proto k ní zapotřebí souhlasu autora. Zákon xx xxxxxxx xxxx xxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xráci. V § 14 pak stanoví, že dílo lze užít, pokud to není dovoleno přímo zákonem, jen se svolením autora. Je tedy ustanovení § 15 odst. 2 autorského zákona, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxtenzívně. Nelze proto ustanovení § 15 odst. 2 písm. f) autorského zákona, pokud uvádí jen rozmnožování a šíření fotografií, rozšiřovat i na rozmnožováxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvou hromadnou výrobou dochází k rozmnožování uměleckého díla a prodejem takto získaných výrobků pak k jeho šíření způsobem, který není bez souhlasu auxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xýroba jeho napodobenin.
Tretí oddiel
Použitie diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne, úradné a iné účely
Vyhotovenie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxtrebu. Citované ustanovenie je výsledkom transpozície čl. 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES, ktorá umožňuje obmedziť autorské práva "vo vzťahu k rxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu, v ktorej sa zohľadní uplatnenie alebo neuplatnenie technologických opatrení uvedených v článku 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxúca právna úprava obsahovala aj taxatívne vymenované diela, na ktoré sa predmetná zákonná licencia nevzťahovala, napríklad na architektonické dielxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxobe. V citovanej dikcii tieto výnimky absentujú, niektoré z nich však možno nájsť v osobitných ustanoveniach o počítačovom programe (pozri § 87 až 89 a xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xx 35), pričom autorovi nevzniká nárok na odmenu, ale vzniká mu nárok na náhradu odmeny (pozri § 36 a komentár k nemu).
Prvou podmienkou zákonnej licenxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxmedzuje spôsoby vyhotovenia rozmnoženín, t.j. nemusí ísť iba o rozmnoženinu v tlačenej podobe a na papieri alebo inom podobnom substráte, ale o akúkoľxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxny má iba fyzická osoba (nie osoba právnická); rovnako túto podmienku kladie i čl. 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES. Podmienkou je, aby rozmnoženinx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxenkou je, že takúto rozmnoženinu môže vyhotoviť fyzická osoba iba pre svoju súkromnú potrebu, nie pre potrebu inej osoby (môže ísť napr. o využívanie dixxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xo zhotoviteľom rozmnoženiny diela napríklad zdieľa spoločnú domácnosť.
Poslednou podmienkou je, že účel, ktorý sa sleduje vyhotovením rozmnožexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xoužije vo svojej vlastnej podnikateľskej činnosti. Autorský zákon však vylučuje akýkoľvek zásah do autorského práva, ktorého cieľom je dosiahnutie xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x zmysle cit. ustanovenia nemôže predmetnú rozmnoženinu predať, darovať alebo inak scudziť. Ak sa rozhodne k predmetnej rozmnoženine previesť vlastnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxx. 4), a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa sleduje priamo alebo nepriamo obchodný účel. Ak sa rozhodne k predmetnej rozmnoženine previesť vlastnícke práxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xj komentár k nemu). V prípade, že to nebude možné, bude sa vyžadovať súhlas autora na predmetné použitie diela.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/201x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxtavuje transpozíciu čl. 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxne zverejneného diela pre vlastné potreby a potreby osôb, ktoré sú spojené príbuzenskými alebo spoločenskými vzťahmi (napr. blízke osoby v zmysle Občxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
Súxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve
Judikatúra:
Uznesenie Ústavného súdu SR zo xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, sú ustanovené autorským zákonom. Takýmto prípadom nie je súkromné vykonanie diela. Súkromným vykonaním diela je také vykonanie diela, ku ktorému má xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxateľa bol sťažovateľ povinný preukázať, že žalovaný vykonal hudobné dielo verejne alebo vykonal verejný prenos diela. V prípade, ak nie sú splnené podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx/08, Padawan SL proti Sociedad General xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Sales Inc., Amazon EU Sarl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, v likvidácii, Amazon Logistik GmbH proti Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, Stichting de Thuiskopie proti
Opus
Supplies Deutschland, GmbH, Mijndert van der Lee, Hananji van der Lee:
Pozri v judikatúre k § 36.
Rozsudok Súdxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxi v judikatúre k § 35.
Rozsudok Súdneho dvora z 5. marca 2015 vo veci C-463/12, Copydan Bandkopi proti Nokia Danmark A/S:
Pozri v judikatúre k § 36.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxón del Estado a Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicacionxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Sales International Oy, predtým Nokia Italia SpA, a i. proti Ministero per i beni e le attivita culturali (MiBAC) a i.:
Právo Európskej únie, a najmä čláxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave ako vo veci samej, ktorá jednak podmieňuje osloboxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxtovovanie rozmnoženiny na súkromné použitie, uzavretím zmlúv subjektom disponujúcim zákonným monopolom na zastupovanie autorov diel s osobami povxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxadovať len koncový používateľ uvedených prístrojov a nosičov.
Rozsudok Súdneho dvora z 29. novembra 2017 vo veci C-265/16, VCAST Limited proti RTI xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnickej osoby a je výsledkom transpozície čl. 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/29/ES, ktorá umožňuje obmedziť autorské práva "vo vzťahu k rozmnožovaniu nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xtorý má podobné účinky, s výnimkou písaného/tlačeného notového materiálu za podmienky, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu."
Autorxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxzťahuje na hudobné dielo vyjadrené notovým záznamom v písomnej forme. Autorský zákon rozširuje taxatívne výnimky, na ktoré sa ustanovenie nevzťahujxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxy vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu) a architektonické dielo vyjadrené v grafickej podobe (teda v podobe projektovej dokumentácie). Predchxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxrukcie stavby a kartografické dielo alebo jeho podstatnú časť. Dôvodová správa nijako nevysvetľuje dôvody výberu predmetných diel, ktoré vylúčil záxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxl uvedených v ods. 2 dopĺňa osobitná právna úprava obsiahnutá v osobitných ustanoveniach o počítačovom programe (pozri § 87 až 89 a komentár k nim) a v usxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxi aj komentár k nemu), uviesť označenie autora, diela a prameňa, ak je to vhodné a možné (§ 35), pričom autorovi nevzniká nárok na odmenu, ale vzniká mu nárxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxotovením rozmnoženiny (pozri komentár k § 21) a bezodplatným prevodom vlastníckeho práva k tejto rozmnoženine (pozri komentár k § 22). Zákon obmedzujx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia (napr. skenerom, faxom, kopírovacím strojom, pevným diskom v osobnom počítači). xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxs. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES, ktorá sa vzťahuje na ,vyhotovenie rozmnoženín na podobnom inom podklade'. Z toho vyplýva, že z rámca pôsobnosti čl. 5 xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxla aj generálna advokátka v bode 63 svojich návrhov, na to, aby išlo o podobné vyhotovenie rozmnoženín, ako je ich vyhotovenie na papieri, musí byť substxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnoženín na papieri alebo na inom podobnom podklade dochádza, zo znenia čl. 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/29/ES vyplýva, že sa netýka len fotografickéhx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxiahnutý fotografickým postupom, a teda analógové zobrazenie chráneného diela alebo iného predmetu ochrany" (bod 66 až 69 rozhodnutia Súdneho dvora v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxmi účinkami vykladá Súdny dvor v tom zmysle, že "zahŕňa aj rozmnožovanie prostredníctvom tlačiarne a osobného počítača, ak sú tieto dva prístroje prepxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxmatizovaným spôsobom k jednému procesu vyhotovenia rozmnoženiny chráneného diela alebo iného predmetu ochrany na určitý podklad, ak majú tieto osobx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xáhrada škody spôsobenej autorovi celým jedným takým procesom, sa nesmie v zásade líšiť od výšky kompenzácie stanovenej za vyhotovenie rozmnoženiny, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx na vyhotovenie rozmnoženiny má právnická osoba aj fyzická osoba. Fyzická osoba a právnická osoba môžu vyhotoviť rozmnoženinu samé alebo prostrednícxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxických služieb, ktoré vyhotovujú rozmnoženiny diel pre iné fyzické alebo právnické osoby za odmenu, hoci otázka odmeny je irelevantná vzhľadom na posxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxické služby pre potreby fyzických a právnických osôb z diel, ktoré majú vo svojich vlastných zdrojoch (vrátane tých, ktoré získajú v rámci medziknižnixxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxv tejto inštitúcie, inak pôjde o § 48 (pozri C-117/13).
Treťou podmienkou je, že takúto rozmnoženinu môže vyhotoviť právnická osoba iba pre svoju ixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxotovenie rozmnoženiny fyzickou alebo právnickou osobou len na účely vnútornej a osobnej potreby, a to bez ohľadu, či predmetné rozmnoženiny vyhotovuxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x druhej a tretej podmienke.
xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xakúto rozmnoženinu možno ďalej verejne rozširovať len bezodplatným prevodom vlastníckeho práva, v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, ktxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxs. 2 písm. a) smernice 2001/29/ES s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok.
Ustanovenie odseku 2 obmedzuje využitix xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxsti.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch prxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe Universität Darmstadt proti Eugen Ulmer KG:
Článok 5 ods. 3 písm. n) smernice 2001/29/ES sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na úkony, akými jx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxach, ktorých sa týka toto ustanovenie. Naproti tomu, tieto úkony v prípade potreby možno povoliť na základe vnútroštátnej právnej úpravy, ktorou sa do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xrípade splnené podmienky uložené v týchto ustanoveniach.
Rozsudok Súdneho dvora z 27. júna 2013 v spojených veciach C-457/11 až C-460/11, Verwertxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxlogy Solutions GmbH(C-459/11), Hewlett-Packard GmbH(C-460/11) proti Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort):
Pozri v judikatúre k § 36.
Rozsuxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxžitie diela na vyučovacie účely a pri výskume
Citované ustanovenie upravuje zákonnú licenciu na použitie diela na vyučovacie účely a pri výskxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxo vedeckom výskume, pokiaľ je označený prameň vrátane mena autora, ak sa nestane, že to nie je možné, a v rozsahu, ktorý je oprávnený nekomerčným účelom, x xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxtora, bez nároku autora na odmenu alebo náhradu odmeny (§ 36). Musí sa však uviesť označenie autora, ak nejde o anonymné dielo, názov diela a prameň, ak je xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxlo na vzdelávacie a výskumné účely použiť. Z toho vyplýva, že predmetom tejto zákonnej licencie môže byť akýkoľvek druh diela (pozri komentár k § 3). Rozxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxa výtvarného umenia, akým je obraz, architektonická stavba, socha a pod.) alebo jeho časť (napr. časť básne, románu, piesne, filmu a pod.).
Dielo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxj licencie zákon neobmedzuje spôsoby vyhotovovania rozmnoženín (pozri komentár k § 21),
-
verejným vykonaním; ani v tomto prípade zákon neobmedzxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxskumné a vzdelávacie účely verejne rozširovať vyhotovené rozmnoženiny predajom ani iným prevodom vlastníckeho práva v porovnaní s predchádzajúcou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxad rozdané rozmnoženiny diela na papieri po vyučovaní zozbierať, neumožniť diela sprístupnené na internete (ide o verejný prenos podľa § 30) ukladať dxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxospechu, t.j. v dôsledku použitia diela niektorým z uvedených spôsobov nesmie používateľ získať, resp. mať možnosť potenciálne získať majetkový proxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxam, kde sa vypožičiavanie uskutočňuje verejnosti prístupným zariadením za odplatu, vo výške nepresahujúcej potrebné prevádzkové náklady na činnosx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx vzdelávanie uskutočňuje za poplatok alebo zadarmo.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xnižnici, múzeu, galérii alebo na inom mieste (napr. v škole v prírode), alebo pri výskume. Použitie však nesmie presiahnuť rámec názornej ukážky (naprx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxné žiakom ponechať rozmnoženiny diela (alebo ich časti), ktoré im boli poskytnuté pri výučbe len na účely ukážky.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxnnosti
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxských predstaveniach
Citované ustanovenie upravuje dve zákonné licencie, a to použitie diela pri školských predstaveniach a použitie školxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxznamných prípadoch, pri ktorých už existujú výnimky alebo obmedzenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov za predpokladu, že ide iba o analógové xxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxmto článku."
Dielo autora, ktoré už bolo zverejnené (pozri komentár k § 6), možno použiť na účely cit. ustanovenia bez súhlasu autora, bez nároku autxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxntár k § 35).
Odsek 1 upravuje použitie diela pri školských predstaveniach. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou zákon vymedzuje školské xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxom vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú oprávnené organizovať školské predstavenia v zmysle cit. zákonnej licencie. Sú to:
-
školy, kam patria materxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
-
školské zariadenia, kam patria školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času, školský internát), špeciálnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxevencie a školské účelové zariadenia (škola v prírode, zariadenia školského stravovania, stredisko služieb v škole);
-
vysoké školy, kam patria xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky;
-
vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania, kam okrex xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdelávaním.
V rámci uvedených vzdelávacích inštitúcií môže zverejnené dielo použiť v rámci školského predstavenia len:
-
pedagogický zamexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xstatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku;
-
odborný zamestnanec, ktorý vykonáva odbornú činnoxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xsoba zabezpečujúca ďalšie vzdelávanie;
-
fyzická osoba, ktorá sa v uvedenej inštitúcii zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom alebo vzdelávacom pxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx. ustanovení (napr. profesionálny herec, rodič žiaka školy a pod.), legálna definícia školského predstavenia nebude naplnená a v takom prípade nie je xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxavuje autorskoprávne použitie diela verejným vykonaním naživo v zmysle § 19 ods. 4 písm. f) bodu 2 (pozri aj komentár k § 26 ods. 1).
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxebo náboženská spoločnosť, okresný úrad v sídle kraja, iné právnické a fyzické osoby; bližšie pozri aj zákon č. 596/2003 Z.z.).
Poslednou podmienkxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxpech, t.j. v dôsledku použitia diela v školskom predstavení nesmie používateľ získať, resp. mať možnosť potenciálne získať majetkový prospech, ktorx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxpožičiavanie uskutočňuje verejnosti prístupným zariadením za odplatu, vo výške nepresahujúcej potrebné prevádzkové náklady na činnosť zariadenixx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvenie, nesmie prevýšiť náklady súvisiace s organizovaním školského predstavenia.
Odsek 2 upravuje zákonnú licenciu na použitie školského dielax xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vzťahu k škole (pozri komentár k § 93). Autorský zákon priznáva výkon osobnostných aj majetkových práv autorovi školského diela. Citované ustanovenix xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xkoly. Použitie školského diela nad rámec tohto ustanovenia je viazané na uzavretie licenčnej zmluvy s autorom školského diela, na ktorú má však škola pxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpozri komentár k § 93 ods. 2). Ustanovenie § 45 ods. 2 by bolo systematicky vhodnejšie zaradiť do § 93 upravujúceho problematiku školského diela. Navyxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxvek vzdelávacie zariadenie. Ide tu teda o súkromný záujem školy, ktorej žiak alebo študent dielo vytvoril. Nesystematické zaradenie odseku 2 dopĺňa ax xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xiela, ktoré vo väčšine prípadov nebude zverejnené (pozri § 6 a komentár k nemu).
Škola môže použiť školské dielo bez súhlasu autora len na plnenie úlxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xôže využiť napríklad vo vyučovacom procese, môže byť k dispozícii v školskej knižnici alebo na intranete školy, pri organizovaní výstavy obrazov alebx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxanizovaného školou a pod.
Ďalšou podmienkou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxch predstavení nemohla vyberať vstupné, nesmie však prekročiť náklady súvisiace s plnením úloh školy (pozri napr. bod 11 preambuly smernice 2006/115xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxové náklady na činnosť zariadenia, nejde o priamy ani nepriamy hospodársky alebo obchodný prospech v zmysle tejto smernice").
Z dôvodovej správy k zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xi pôvodných výnimiek menšieho významu, ak ide o analógové použitie (nie on-line), s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmixxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii;
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtnancoch;
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách;
zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Súvisiace európxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxnutím
Citované ustanovenie upravuje zákonnú licenciu na použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých osôb, ktorého cieľom je umožniť xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xráva autora "na použitie v prospech ľudí s telesným postihnutím, ktoré sa priamo viaže na postihnutie a je nekomerčnej povahy, v rozsahu, ktorý vyžadujx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxm a iným predmetom ochrany chráneným autorským právom a s ním súvisiacimi právami pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou porucxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxie povinností vyplývajúcich z Marrákešskej zmluvy jednotným spôsobom, pokiaľ ide o vývoz a dovoz rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvy" (bod 12 preambuly nariadenia č. 2017/1563), sú osoby nevidiace, osoby so zrakovou poruchou, osoby s poruchou vnímania alebo čítania a osoby s telesxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
Osoba so zdravotným postihnutím nemá svoju legálnu definíciu v slovenskom právnom poriadku. Podľa čl. 1 Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými." Na účely cxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxysle cit. ustanovenia musí byť vždy odôvodnené zdravotným postihnutím osoby, v prospech ktorej sa zasahuje do autorských práv bez súhlasu autora. Na úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx cituje aj smernica 2017/1564 a nariadenie č. 2017/1563, osoby, ktoré majú sluchové postihnutie, a teda nie sú schopné vnímať zvukové zložky zverejnenxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxnenej podobe.
Na účely odseku 1 cit. ustanovenia možno použiť akékoľvek dielo, ktoré už bolo zverejnené (pozri komentár k § 6). Odsek 2 cit. ustanovexxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxy autorovi vznikol nárok na odmenu alebo náhradu odmeny (§ 36). Musí sa však uviesť označenie autora, ak nejde o anonymné dielo, názov diela a prameň, ak jx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ide o:
-
vyhotovenie rozmnoženiny (pozri § 21 a komentár k nemu),
-
verejné vykonanie diela (pozri § 26 a komentár k nemu),
-
verejný prenos xxxxxx x xx x xx x xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxej úpravy bol predaj rozmnoženín vylúčený; pozri § 22 a komentár k nemu),
-
verejné rozširovanie rozmnoženín vypožičaním (pozri § 24 a komentár k xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxrebám osôb so zdravotným postihnutím, napríklad preložiť dielo do Braillového písma, zväčšeného písma, vytvoriť zvukový záznam diela (napr. audiokxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxonickej analógovej alebo digitálnej podobe, preloženie diela do posunkovej reči a pod. Keďže v uvedených príkladoch ide väčšinou o spracovanie diela xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x x x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxi § 34 až 36 a komentáre k nim) - zaradiť aj právo na spracovanie diela. Do diela sa vždy vyžaduje určitý zásah, ktorý ho prispôsobí potrebám zdravotne posxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx zásahu rovnako ako osoby bez zdravotného postihnutia, potom by išlo o neoprávnený zásah do autorských práv, keďže by nebola splnená dikcia "v rozsahu oxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxobov použitia diela nesmie prekročiť s tým súvisiace náklady (pozri napr. bod 11 preambuly smernice 2006/115/ES, podľa ktorého "tam, kde sa vypožičiaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xdsek 2 cit. ustanovenia upravuje spôsob spracovania audiovizuálneho diela, a to doplnením slovného vyjadrenia (zvukových komentárov alebo titulkoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xasné, prečo dikcia umožňuje spracovať iba obrazovú a nie aj zvukovú zložku audiovizuálneho diela. K vysvetleniu neprispela ani novela Autorského zákxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xostačovať osobám so zrakovým postihnutím, keďže tie obrazovú zložku vnímať nemôžu. Následne takto spracované audiovizuálne dielo alebo jeho oddelexx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxla nesmie sledovať majetkový prospech a musí byť odôvodnený rozsahom zdravotného postihnutia beneficienta, ktorý bude dielo v takejto spracovanej pxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xlovesnému dielu, aby ho mohli vnímať aj osoby so zrakovým postihnutím (v praxi pôjde o vytvorenie tzv. audioknihy). Následne takto spracované slovesnx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxe zásah do slovesného diela nesmie sledovať majetkový prospech a musí byť odôvodnený rozsahom zdravotného postihnutia beneficienta, ktorý bude dielx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxnice 2001/29/ES s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok. Výnimka umožňuje napríklad vyhotovenie rozmnoženiny slovxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xielen samotná osoba so zdravotným postihnutím, ale akákoľvek právnická alebo fyzická osoba (asistent osoby so zdravotným postihnutím, zdravotná sexxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxgitálnu rozmnoženinu diela a zašle ju elektronicky imobilnej osobe. Výnimka povoľuje aj rozširovanie predajom, čiže umožňuje istú formu majetkovéhx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxkladom na výrobu (obstaranie) prístupného formátu.
Odsek 2 upravuje špeciálny prípad, keď osoba doplní do audiovizuálneho diela slovné vyjadrenxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxe pre nevidiacich alebo titulky pre nepočujúcich).
Odsek 3 upravuje špeciálny prípad, keď osoba vyrobí zvukový záznam slovesného diela výhradne pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxby osôb so zdravotným postihnutím. Do výnimky sa pridáva možnosť odčleniť zvukovú zložku z audiovizuálneho diela bez súhlasu autora, ale za predpoklaxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxú pôvodnú zvukovú zložku audiovizuálneho diela, celé audiovizuálne dielo s doplnenou zvukovou zložkou o slovné vyjadrenie obrazovej zložky (napr. dxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom (napr. sprístupňovaním na internete), verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva alxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxovú zložku audiovizuálneho diela. S doplnenou zvukovou zložkou však potrebujú mať možnosť tieto osoby so zdravotným postihnutím alebo napríklad práxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx t.j. použitie sa uskutoční výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a účel tohto použitix xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xest podľa § 34 Autorského zákona.
Sxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
smernica 93/83/EHS;
smernica 2001/29/ES;
smernxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor OSN o právach ľudí so zdravoxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxitie diela pre potreby osôb s poruchou čítania. Predmetné ustanovenie je výsledkom transpozície smernice 2017/1564, ktorá dopĺňa smernicu 2001/29 vx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx súhlasu autora pre potreby postihnutých osôb vrátane zrakovo postihnutých osôb rieši § 46, ktorý sa vzťahuje na zrakovo postihnuté osoby iba vtedy, ak xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxhou čítania, ktorý je daný taxatívnym určením osôb a spôsobov použitia diela pre potreby osôb s poruchou čítania vrátane cezhraničného prvku.
Písmxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxmania alebo čítania textu spôsobenú inou ako zrakovou poruchou (napr. dyslexiou, inou poruchou učenia),
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pod.),
a uvedené postihnutie neumožňuje postihnutej osobe vnímať text, resp. čítať dielo v bežne dostupnej podobe tak, akoby toto postihnutie nemalax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxlo vyhotovením rozmnoženiny vo formáte, v ktorom ho môže napriek svojmu postihnutiu vnímať. O oprávnené použitie diela nepôjde vtedy, ak si postihnutx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xedokáže prečítať, alebo nevie prípadne čítať vôbec. Rozsah použitia diela bez súhlasu autora musí byť vždy daný rozsahom potreby zdravotne postihnutxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxnený vyhotoviť rozmnoženinu diela v prípustnom formáte výlučne pre potreby zdravotne postihnutej osoby, ktorú zastupuje.
Písmeno b) definuje poxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxr k nemu), ale aj iné inštitúcie (napr. nadácia, neziskové organizácie a pod.), ktorých predmetom činnosti je poskytovanie služieb osobám s poruchou čxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xozsahom zdravotného postihnutia osoby, ktorej je služba určená.
Tieto inštitúcie môžu použiť dielo bez súhlasu autora
-
vyhotovením rozmnožexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxm rozširovaním prevodom vlastníckeho práva (§ 22 a komentár k nemu),
-
verejným rozširovaním vypožičaním (§ 24 a komentár k nemu).
Odsek 1 xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxuvnou stranou Marrákešskej zmluvy, čo je v súčasnosti okrem Európskej únie a jej členských štátov ďalších 75 krajín, ktoré xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xredmetom tejto zákonnej licencie nemôže byť akýkoľvek predmet autorskoprávnej ochrany, ale iba tie, ktoré sú taxatívne vymenované:
-
hudobné diexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxákešska zmluva zahŕňa aj diela vo zvukovej podobe, napríklad audioknihy.
Odsek 3 vymedzuje napriek existencii trojkrokového testu (pozri § 34 x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xhce dané dielo použiť. Z toho vyplýva, že aj použitie diela uvedenými spôsobmi musí smerovať k tomu, aby ho tieto postihnuté osoby mohli vnímať. Inak povxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxy ho mohla vnímať zdravotne postihnutá osoba, ktorej je určené. Spravidla pôjde o formáty, ako je napríklad Braillovo písmo, zväčšené písmo, prispôsoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxí Slovenskej republiky, v súvislosti s využívaním predmetov autorskoprávnej ochrany pre potreby zdravotne postihnutých osôb. Poskytovateľ služiex xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxňovať diela iba osobám s poruchou čítania a iba v rozsahu a formáte, v akom je to odôvodnené ich zdravotným postihnutím, zabrániť voľnému šíreniu diel na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xiela (napr. pri zmene formátu diela z bežne dostupného formátu na formát pre osoby so zdravotným postihnutím, aby aj dielo transformované do nového forxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxných povinností na svojom webovom sídle;
-
poskytovať informácie nositeľom práv, osobám s poruchou čítania vrátane ich zástupcov, iným poskytovxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxb vyhotovenia rozmnoženiny diel v tomto formáte a zoznam poskytovateľov služieb pre osoby s poruchou čítania vrátane kontaktných údajov, s ktorými spxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xž 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxtania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej len "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xýnimku rozdelenú podľa osôb a spôsobov použitia diela. Na účel lepšej zrozumiteľnosti ustanovenia sa zavádza skratka "osoba s poruchou čítania", ktoxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xtoré majú zrakovú poruchu, ktorú nemožno zlepšiť tak, aby ich zrakové funkcie boli v podstate rovnocenné so zrakovými funkciami osoby, ktorá nemá takúxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx diela v zásade rovnako, ako sú toho schopné osoby bez takéhoto zdravotného postihnutia, a osoby, ktoré v dôsledku telesného postihnutia nie sú schopné xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx v dôsledku takýchto porúch alebo postihnutí nie sú tieto osoby schopné čítať tlačené diela v zásade na rovnakej úrovni ako osoby, ktoré takouto poruchox xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxoré je možné napraviť bežnými metódami (napr. okuliarmi). Tieto osoby, ako aj osoby, ktoré sa o ne starajú, čiže konajú v ich mene a na ich účet, nepotrebuxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xormáte, sa však musia dostať legálne, t.j. musí pochádzať z legálneho zdroja, napríklad byť kúpené alebo vypožičané. Takto vyhotovená rozmnoženina zxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx čítania. Poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania sa zhodujú s definíciou pojmu "oprávnené právnické osoby" v slovenskom preklade Marakéxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xi oprávnenie. Poskytovatelia služieb pre osoby s poruchou čítania môžu byť verejné alebo súkromné organizácie a inštitúcie, najmä knižnice, školy (v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxa. Základom je, že vykonávajú činnosť v prospech osôb s poruchami čítania, a to buď ako jednu zo svojich hlavných činností, alebo ako súčasť xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxa. Pri takejto činnosti nesmie dochádzať k žiadnemu majetkovému prospechu. Poskytovatelia služieb pre osoby s poruchami čítania môžu, okrem iného, pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxlia služieb pre osoby s poruchou čítania môžu bez súhlasu autora z diela vyhotoviť rozmnoženinu v prístupnom formáte a následne rozmnoženinu v prístupxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxť) alebo vypožičať. Účelom všetkých použití musí byť, že konkrétne použitie sa uskutočňuje výhradne pre potreby osôb s poruchou čítania v rámci Slovenxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxguluje aj cezhraničný aspekt. Poskytovateľom služieb pre osoby s poruchou čítania je umožnená cezhraničná výmena, čiže najmä dovoz a vývoz rozmnoženxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxieb pre osoby s poruchou čítania z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len "EÚ"), ako aj mimo EÚ, t.j. medzi poskytovateľom služieb pre osoby s poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxanou Marakéšskej zmluvy. Cezhraničná výmena voči tretím štátom vyplýva z nariadenia. Zoznam zmluvných strán Marakéšskej zmluvy je uvedený na webovex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxkrokovému testu podľa § 34. Zároveň, keďže ide o kogentné ustanovenie autorskoprávnej výnimky, nemožno ho prekonať zmluvou - žiadne zmluvné ustanovexxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xx xxužitie v zmysle výnimky teda nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
Hoci vzťah medzi všeobecnou výnimkou pre osoby so zdravotným postihnutíx xxxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravený, platí, že všeobecná výnimka pre osoby so zdravotným postihnutím sa neuplatní v prípadoch, na ktoré sa viaže špeciálne ustanovenie o použitixxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx iba v rozsahu, ktorý nie je transpozíciou smernice 2017/1564/EÚ dotknutý, teda v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2017/1564/EÚ.
Odsek 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxné v rôznych formách a hudobné diela vyjadrené v písomnej forme (notové zápisy, partitúry) vrátane ilustrácií, ktoré súvisia s danými slovesnými alebx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x iných písomných materiálov, ako aj v podobe zvukových záznamov. xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxť rozmnoženiny v prístupných formátoch.
Odsek 3 definuje rozmnoženinu v prístupnom formáte. Rozmnoženina v prístupnom formáte sa z diela vyhotovxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx zdravotného postihnutia. To zahŕňa napríklad aj poskytnutie potrebných prostriedkov na navigáciu v rámci informácií v rozmnoženine v prístupnom foxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxtania dostupný, ale pre iné osoby s poruchou čítania nie je dostupný v dôsledku odlišnosti porúch alebo postihnutí alebo ich rôzneho štádia. Medzi prísxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenie rozmnoženiny diela musí rešpektovať integritu diela.
Odsek 5 upravuje podmienky, ktoré musí splniť každý poskytovateľ služieb pre osoby s poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxmi štátmi EÚ alebo s tretími krajinami, ktoré sú zmluvnou stranou Marakéšskej zmluvy. Predovšetkým ide o povinnosti zohľadňujúce transparentnosť poxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxzácia informácií na webovom sídle a poskytovanie určitých informácií na žiadosť. Informáciou o spôsoboch vyhotovenia rozmnoženiny sa rozumie dostuxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, pričom by sa mala zachovávať náležitá odborná starostlivosť (neskracovať pri vyhotovovaní rozmnoženín v prístupnom formáte znenia kníh, nevynechxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, ktoré by zaručovali, že nedôjde k neoprávnenému zásahu do práv k dielu (napr. nebude voľne sprístupnené na internete počas procesu vyhotovovania jehx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx rozmnoženina v prístupnom formáte nedala jednoducho skonvertovať späť na dielo).
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkon o digitálnom vysielaní);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii
Súvisiace európske predpisy:
smernica 93/83/EHS;
smernica 2001/29/ES;
sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve;
Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím;
Marakéšska zmluva o uľahčení prístupu k uverejnxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxých obradov a sviatkov
Citované ustanovenie upravuje zákonnú licenciu na použitie diela na účely náboženských, úradných obradov a úradných xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo oficiálnych osláv organizovaných štátnym orgánom." Cieľom predmetného ustanovenia je zachovať tradície, ktoré sa prejavujú v rôznych xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xx účely cit. ustanovenia bez súhlasu autora, bez nároku autora na odmenu alebo náhradu odmeny (§ 36). Musí sa však uviesť označenie autora, ak nejde o anonxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxh je možné použiť dielo bez súhlasu autora, a tiež spôsoby použitia tohto diela, pričom zároveň musí byť rešpektovaný trojkrokový test podľa § 34 (pozrx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xegálnu definíciu, pôjde teda o obrady, ktoré vyplývajú z určitej tradície, sú prístupné verejnosti (k pojmu "verejnosť" pozri komentár k § 6) a vedie icx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxejné svadby, vítanie novonarodených občanov, pohreby, promócie, prípadne iné akademické oslavy; naopak, nebudú sem patriť narodeninové oslavy, kaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxného podujatia, t.j. podľa dikcie podujatia organizované v zahraničí ústredným orgánom štátnej správy pri oslave štátneho sviatku, dňa pracovného pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prečo ide iba o podujatia organizované v zahraničí, keďže ani z dôvodovej správy predmetné obmedzenie nevyplýva. Taktiež nie je jasné, prečo úradné poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxúčil rôzne úradné podujatia, ako napríklad oslavy výročia založenie obce, mesta a pod. Napokon nie je zrejmý ani neúplný výpočet úradných podujatí, naxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxrovať napríklad českou právnou úpravou, ktorá bez súhlasu autora umožňuje použiť dielo "pri úradných akciách usporiadaných orgánmi verejnej správyxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxm zákon neobmedzuje vyhotovovanie čo do druhu rozmnoženiny (pozri komentár k § 21),
-
použiť dielo verejným vykonaním (pozri komentár k § xxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxátane predaja (pozri komentár k § 22).
Zákon tu nekladie obmedzenie majetkového prospechu ako v predchádzajúcich zákonných licenciách v porovxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx15 Z.z.
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 3 písm. g) smernice 2001/29/ES s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxjatia organizovaného ústredným orgánom štátnej správy alebo ich súčasťou pri oslave štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, pamätného dňa alebo mixxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xri nich vôbec nie je prítomná verejnosť (len individuálne určení členovia rodiny a okruhu priateľov), a preto použitie verejným prenosom alebo sprístxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 241/1993 Z.z. o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé právne predpisy:
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia
Citované ustanovenie upravuje prvú z dvoch zákonných licencií vo veci poxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe obmedziť práva autora "na prenos alebo sprístupnenie jednotlivým členom verejnosti na účel výskumu alebo súkromného štúdia prostredníctvom na to uxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnčným podmienkam zahrnutým v ich zbierkach." Cieľom predmetnej licencie je podporiť výskum a individuálne vzdelávanie verejnosti.
Dielo autorax xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxhíve), možno použiť na účely cit. ustanovenia bez súhlasu autora, bez nároku autora na odmenu alebo náhradu odmeny (§ 36). Musí sa však uviesť označenie xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxo pochádzať iba z vlastných zdrojov oprávnenej inštitúcie, hoci z povahy cit. dikcie to tak spravidla bude.
Zákonná licencia stanovuje jednak taxaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxovaný trojkrokový test podľa § 34 (pozri ja komentár k nemu).
Predmetná zákonná licencia sa pôvodne v predchádzajúcom autorskom zákone vzťahovalx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbjektov aj školy. V súčasnosti tak cit. znenie zodpovedá výpočtu subjektov, ktoré v čl. 5 ods. 2 písm. c) vymenúva smernica 2001/29/ES (verejne prístupxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx neobsahuje. K pojmu "knižnica, múzeum, galéria a archív" pozri komentár k § 12 a k pojmu "škola" pozri komentár k § 45.
Uvedené inštitúcie môžu použix xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v počítačovej sieti intranetom) alebo poskytnutím vyhotovenej rozmnoženiny v digitálnej forme fyzickým osobám na účely vzdelávania alebo výskumu, x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že ak by sa sprístupnilo dielo verejným prenosom napríklad pomocou internetu, nebola by naplnená dikcia zákonnej licencie, keďže by dielo bolo k dispxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxoženinu diela sprístupneného koncovým zariadením, či už vytlačením na papier, odfotografovaním, uložením na USB kľúč a pod. Je úlohou knižnice zabezxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ak koncové zariadenie neumožňuje inak sprístupniť dielo z koncových zariadení fyzickým osobám. Takisto je možné vyhotoviť rozmnoženinu uvedeného xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x x xx x xxxxxxxx x xxx).
Sprístupnenie diela musí byť v súlade s podmienkami nadobudnutia a použitia diela uvedenou inštitúciou. Uvedená inštitúcia môže sprístupniť dxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxť predmetné dielo. Ak napríklad licenčné podmienky zakazujú verejný prenos, nemôže sa uvedená inštitúcia domáhať použitia diela verejným prenosom nx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx29/ES s konkrétnym vymedzením beneficientov, povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok. Ide o umožnenie digitálneho prístupu k dielam uvedenýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx V zmysle rozsudku Súdneho dvora (C-117/13) knižnica môže umožniť beneficientovi tejto výnimky vyhotoviť si sám z takto sprístupneného diela rozmnožxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxr. ak licencia e-knihy pokrýva použitie len pre vedeckých pracovníkov, nie iných návštevníkov knižnice).
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii;
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx);
zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní;
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xuševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora z 11. septembra 2014 vo veci C-117/13, Technische Unxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti treba chápať v xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlebo zmluvu o využívaní dotknutého diela, v ktorej spresnili podmienky, za ktorých táto inštitúcia môže dané dielo používať.
2. Článok 5 ods. 3 písm. nx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxístupným knižniciam, ktorých sa týkajú tieto ustanovenia, právo digitalizovať diela tvoriace súčasť ich zbierok, ak je toto rozmnožovanie diel nevyxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxe na USB kľúč uskutočnené používateľmi z terminálov určených na tento účel zriadených vo verejne prístupných knižniciach, ktorých sa týka toto ustanoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxú výnimky alebo obmedzenia ustanovené v článku 5 ods. 2 písm. a) alebo b) tejto smernice, pokiaľ sú v každom jednotlivom prípade splnené podmienky uložexx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxií vo veci použitia diela knižnicou, prípadne múzeom, archívom, galériou alebo školou. Ide o transpozíciu čl. 5 ods. 2 písm. c) smernice 2001/29/ES, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtúciami alebo múzeami alebo archívmi, ktoré sa neuskutočnia pre priamy alebo nepriamy ekonomický alebo komerčný prospech." Cieľ predmetnej licencix xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xiela, ak má táto rozmnoženina nahradiť, archivovať alebo zabezpečiť originál diela alebo jeho rozmnoženinu pre prípad straty, zničenia alebo poškodxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxené dielo uložené v archíve), možno použiť na účely cit. ustanovenia bez súhlasu autora, bez nároku autora na odmenu alebo náhradu odmeny (§ 36). Musí sa xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxia sa pôvodne v predchádzajúcom autorskom zákone vzťahovala iba na knižnice a archívy, jeho novelou bola zákonná licencia rozšírená aj na múzeá a galérxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxs. 2 písm. c) vymenúva smernica 2001/29/ES (verejne prístupné knižnice, vzdelávacie inštitúcie, múzeá alebo archívy). V záujme právnej istoty by bolx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxonná licencia sa vzťahuje iba na vyhotovenie rozmnoženiny (pozri § 21 a komentár k nemu) bez obmedzenia podoby rozmnoženiny. Vyhotovenie rozmnoženixx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxodenia. Zo súčasného znenia cit. ustanovenia v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou jednoznačne nevyplýva, že uvedené inštitúcie môžu vyhotxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xevyplýva obmedzenie, že by tak oprávnené subjekty mohli robiť iba v prípade, keď ide o vypredané dielo. Ak je totiž možné v prípade straty alebo poškodenxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xásahom do právom chránených záujmov autora v zmysle § 34, ktorý ani v tomto prípade nemožno ignorovať. Český autorský zákon explicitne ustanovuje, že kxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xudiovízii;
zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach;
zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy:
smernica 2001/29/ES
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve
Judikatúra:
Rozsudok Súdneho dvora z 26. októbra 2006 vo veci C-36/05, Komisia Európskych spoločenxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx en Wetenschappelike Auteurs (VEWA) proti Belgickému kráľovstvu:
Pozri v judikatúre k § 19.
Rozsudok Súdneho dvora zo 6. júla 2006 vo veci C-53/05, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Citované ustanovenie upravuje ďalšiu z menej významných zákonných licencií; je výsledkom transpozície čl. 5 ods. 3 písm. o) smernice 2001/29/ES, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdľa vnútroštátnych právnych predpisov za predpokladu, že ide iba o analógové použitie a že tým nie je ovplyvnený voľný obeh tovarov a služieb v rámci spoxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxáhu medzi oprávnenými záujmami autora diela a vlastníka veci, v ktorej je dielo zhmotnené.
Dielo autora možno použiť na účely tohto ustanovenia bez xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxameň, ak je to možné (pozri § 35 a komentár k nemu). Predmetná zákonná licencia obsahuje dve skutkové podstaty. Podľa odseku 1 sa zákonná licencia vzťahxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxrafické diela a iné diela výtvarného umenia (pozri § 3 a komentár k nemu).
Odsek x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxra verejným vystavením (pozri komentár k § 25). Citované ustanovenie sa výslovne nezmieňuje, či v prípade fotografického diela a iného diela výtvarnéxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xubstrát, v ktorom je dielo zhmotnené, nie samotné nehmotné dielo. Odsek 2 cit. ustanovenia umožňuje použiť originál alebo rozmnoženinu fotografickéxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxhlasu:
-
podľa odseku 1 je iba osoba, ktorej verejné vystavovanie diel patrí medzi jej obvyklý predmet činnosti (napr. múzeum, galéria) a vystavovaxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxý obchodný charakter výstavy, t.j. vystavovateľ môže získať majetkový prospech. Citované znenie neumožňuje autorovi diela zakázať verejné vystavexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnie diel nepatrí medzi jej obvyklý predmet činnosti (napr. organizátor
ad hoc
príležitostných výstav) a vystavovanú rozmnoženinu alebo originál dixxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xej organizovaním (pozri napr. bod 11 preambuly smernice 2006/115/ES, podľa ktorého "tam, kde sa vypožičiavanie uskutočňuje verejnosti prístupným zxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxhodný prospech v zmysle tejto smernice"). V tomto prípade ide o dispozitívne ustanovenie, keďže zákon dovoľuje autorovi diela takéto použitie vlastnxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxto zákonnej licencie by vlastník originálu alebo rozmnoženiny diela nemohol originál alebo rozmnoženinu verejne vystaviť bez súhlasu autora, keďže xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxencia však toto právo prenecháva vlastníkovi originálu alebo rozmnoženiny diela ex lege s tým, že umožňuje autorovi diela verejné vystavenie vlastníxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do momentu prevodu vlastníckeho práva k veci, v ktorej je dielo zhmotnené. Inak vlastník veci získava s vlastníckym právom ex lege aj právo originál alexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxce 2001/29/ES, ktorý povoľuje členským xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxžitia, účelu a podmienok. Tzv. výstavná licencia je v našom právnom poriadku upravená od r. 1926.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxatúra:
Rozsudok Súdneho dvora zo 6. júla 2006 vo veci C-53/05, Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike:
Pozri v judikatúrx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xtorých autorov nemožno určiť alebo nájsť, ak boli určení (pozri § 10 a § 11 a komentár k nim). Táto zákonná úprava je výsledkom transpozície smernice 20xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxhovávanie, reštaurovanie a poskytovanie prístupu k svojim zbierkam na kultúrne a vzdelávacie účely vrátane ich digitálne uchovávaných zbierok (pozxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxatívne vymenovaných inštitúcií. Ide o knižnice, archívy, múzeá, školy alebo zákonný depozitár. Z uvedeného vyplýva, že osirelé dielo je dielo zverejxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe, t.j. knižnice, archívy, múzeá (pozri komentár k § 12), školy (pozri komentár k § 45) a zákonného depozitára, ktorým je podľa § 35 zákona č. 40/2015 Z.z. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xa vzdelávacie a kultúrne účely a tiež na plnenie iných úloh vo verejnom záujme, t.j. v súlade s cieľom, ktorý sleduje aj smernica 2012/28/EÚ (pozri aj bod xx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxvenými spôsobmi, ktoré predstavujú autorskoprávne použitie diela:
-
vyhotovenie rozmnoženiny osirelého diela (pozri aj komentár k § 21) s cieľom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxpňuje v podobe rozmnoženiny zachytenej na hmotnom alebo digitálnom substráte,
-
sprístupnenie diela verejnosti (pozri komentár k § 30); osirelé xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxce 2012/28/EÚ.
Odsek 2 cit. ustanovenia ukladá ďalšiu podmienku použitia osirelého diela, ktorou zakazuje komerčný charakter použitia tohto diexxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa ktorého "tam, kde sa vypožičiavanie uskutočňuje verejnosti prístupným zariadením za odplatu, vo výške nepresahujúcej potrebné prevádzkové náklaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxvuje niektoré otázky týkajúce sa osobnostných práv autora vo vzťahu k aplikácii § 35, ktorý spolu s § 34 a § xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxx x xxxxade osirelého diela sa požiadavka označenia diela menom autora nedá vždy realizovať. Ak ide o osirelé dielo, ktorého autor sa nedá určiť, aplikácia § 35 xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxra, tiež názov diela a prameň, ak je to vzhľadom na ostatné okolnosti možné (pozri aj komentár k § 35).
Odsek 4 cit. ustanovenia upravuje niektoré otázxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umožňujú použiť dielo aj bez súhlasu autora, keďže tento súhlas aj tak nemožno k osirelým dielam získať, a tiež bez nároku autora na odmenu alebo náhradu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xodľa smernice) za použitie diela počas celého obdobia, kedy sa jeho dielo používalo, a to voči osobe, ktorá toto dielo použila vyhotovením rozmnoženinx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxrá dielo použila, má sídlo na území Slovenskej republiky. Ak osirelé dielo použila knižnica, archív, múzeum, resp. iná oprávnená osoba na území iného čxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xielo vo vzťahu k dôslednému vyhľadávaniu (pozri komentár k § 10 ods. 2). Aby sa zabránilo zbytočnému duplicitnému dôslednému vyhľadávaniu, inštitúcixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dielo, a to nielen na území Slovenska, ale aj v ostatných členských štátoch EÚ. Za týmto účelom je inštitúcia, ktorá uskutočnila dôsledné vyhľadávaniex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx duševné vlastníctvo (pôvodne je v smernici uvedený ešte Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu), ktorý vedie verejne prístupnú on-line databázu osirxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnej knižnici písomnou formou na adresu Slovenskej národnej knižnice, prípadne na emailovú adresu administrátora databázy dod@snk.sk. Okrem výsledxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxžitia osirelého diela, prípadne informácia o zmene statusu osirelého diela, ktoré bolo použité, a kontaktné údaje inštitúcie, ktorá dôsledné vyhľadxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxením beneficientov, povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok.
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte informácie uvedené v odseku 5 písm. a) až d). Slovenská národná knižnica tieto informácie musí poxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xnie pre duševné vlastníctvo - pozn. autora), ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú on-line databázu osirelých diel z celej Európskej únie.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon);
zákon č. 40/2015 Z.z. o audiovízii;
zákon č. 126/201x xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní;
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách;
zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane prexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xedzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xiel
Judikatúra:
Návrhy generálneho advokáta Melchiora Watheleta zo 7. júla 2016 vo veci C-301/15, Marc Soulier, Sara Doke proti Ministre de la xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxných autorským právom, pri ktorých sa neurčil nositeľ práv, a ak sa aj určil, nebol nájdený. Bola prijatá z dôvodu, že "v prípade osirelých diel nemožno zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtanovuje, že členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie práva rozmnožovania a práva na sprístupňovanie verejnosti ustanovených v článkoch 2 a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxe sa v ich zbierkach, najmä na účely digitalizácie, a sprístupňovať ich verejnosti.
50. Výnimka alebo obmedzenie článkov 2 a 3 smernice 2001/29/ES, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxie uvedené v článku 1 ods. 1 používajú osirelé dielo v súlade s odsekom 1 tohto článku len na dosiahnutie cieľov súvisiacich s ich úlohami vo verejnom záujxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Organizácie môžu pri takomto používaní vytvárať príjmy výlučne na účely pokrytia nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s digitalizáciou osirelých xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxiadavky na rozmnožovanie a verejný prenos osirelého diela, než na rovnaké spôsoby využívania, ktoré sa týkajú tzv. "obchodne nedostupných" kníh, na zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxnie upravuje zákonnú licenciu použitia architektonického diela. Predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 3 písm. m) smernice 2001/29/ES, ktorý umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj licencie je zabezpečiť rekonštrukciu stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela. Citované ustanovenie nadväzuje na § 33 ods. 7, ktorý bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxy stavby rozsah stavebných prác prekračuje rozsah upravený v § 33 ods. 7, preto rozsiahlejšie úpravy je možné realizovať bez súhlasu autora len v súlade x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtí a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, úprava alebo rekonštrukcia stavby alebo jej časti s cieľom zachovax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxvyhnutné, a teda prekračujú rozsah obnovy stavby na zachovanie jej funkčnosti a/alebo umeleckej hodnoty, je možné vykonať iba so súhlasom autora archxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx). V prípade pochybností, či daný zásah do stavby je oprávnený bez súhlasu autora, je potrebné aplikovať trojkrokový test (pozri komentár k § 34).
Prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xpozri § 6 a komentár k nemu). Bez súhlasu autora však možno použiť architektonické dielo vyjadrené nielen stavbou, ale aj pomocou zobrazenia stavby (nxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx odmeny (§ 36). Musí sa však uviesť označenie autora, ak nejde o anonymné dielo, prípadne názov diela a prameň, ak je to možné (pozri komentár k § 35).
Cixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxmentár k § 21),
-
verejným prenosom (pozri § 27 až 30 a komentár k nim),
-
verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, ale iba bezodplatxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je obnova stavby architektonického diela. Iné spôsoby použitia architektonického diela vyžadujú súhlas autora.
V porovnaní s § 33 ods. 7, kde právx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxmedzuje bližšie osobu, ktorá môže v zmysle tejto zákonnej licencie použiť architektonické dielo. Najčastejšie bude touto osobou vlastník stavby, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xylúčené, že touto osobou bude napríklad nájomca, projektant alebo zhotoviteľ diela.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie prexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx napríklad vyhotovenie rozmnoženiny architektonickej dokumentácie pre účely projektovania obnovy budovy.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx9/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti;
zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon)
Súvisiace xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva;
Zmluva WIPO o autorskom práve
Použitie diela na úradné účely
Citovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx autora "na použitie na účely verejnej xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxonnej licencie je zabezpečiť rovnováhu medzi oprávnenými záujmami autora na jednej strane a umožnením výkonu právomocí orgánom verejnej správy na stxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxra na úradné účely a bez nároku autora na odmenu alebo náhradu odmeny (pozri aj § 36 a komentár k nemu). Pri použití diela sa však musí uviesť označenie autxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxbezpečenie:
-
verejnej bezpečnosti - oprávnenie použiť dielo v zmysle tejto licencie majú osoby plniace úlohy v zmysle zákonov týkajúcich sa verejxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky; zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky; zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej služxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxicajnom zbore; zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxáže; zákona č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe a pod.;
-
priebehu správneho alebo súdneho konania - oprávnenie použiť dielo v zmysle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy poriadok); zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch; zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok); zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poisteníx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx1/2005 Z.z. Trestný poriadok; zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx licencie majú osoby, ktoré plnia úlohy týkajúce sa rokovania v zastupiteľských orgánoch štátu a jednotiek územnej samosprávy podľa zákona č. 350/199x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxh krajoch); zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Dielo možno použiť na účely úradnej licencie len niektorým z taxatívne vymenovaných spôxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxsom (pozri § 27 až 30 a komentár k nim),
-
verejným vykonaním, no iba prostredníctvom technického zariadenia, nie naživo (pozri komentár k § 26 ods. xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxncia sa nevzťahuje na poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. V súvislosti s použitím diela na úrxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxdľa ustanovenie § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba informáciu nesprístupní, ak tým možno porxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxormácie udelil súhlas.
Úradná licencia sa vzťahuje na použitie diela v rámci vykonávania procesných úkonov účastníkov konania, najmä právo nahlixxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxie obsahujúce rozmnoženiny diela.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 3 písm. e) smernicx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xôkazu (napr. printscreenu obrazovky) do spisového materiálu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu diela napríklad na účely sprístupnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), keďže sprísxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtve (tlačový zákon);
zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu;
zákon č. 319/20xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx profesionálnych vojakov;
zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti;
zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii;
zákon č. 171/1993 Z.z. o Policxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxráže Slovenskej republiky a Železničnej polície;
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii;
zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej strážxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxaní pred ním a o postavení jeho sudcov;
zákon č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;
zákon č. 302/2001 Z.z. o samxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxstupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xráve
Štvrtý oddiel
Použitie diela s minimálnym hospodárskym významom
Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela
Citované uxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxhodné/a/sú integrálnou alebo podstatnou časťou technologického procesu a ktorých jediným účelom je umožniť: a) transmisiu v sieti medzi tretími strxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxaté z práva rozmnožovania ustanoveného v článku 2." Cieľom predmetnej licencie je umožniť oprávnene využívať dielo v elektronickej podobe počas vytvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xžívateľovi. Technologický proces však musí byť súčasťou oprávneného použitia diela najmä v zmysle niektorého zo spôsobov uvedených v § 19 ods. 4.
Cxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxo náhradu odmeny (§ 36). Musí sa však uviesť označenie autora, ak nejde o anonymné dielo, názov diela a prameň, ak je to možné (pozri komentár k § 35). Citovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxckej podobe.
Dočasná technická rozmnoženina je rozmnoženina diela, ktorej vzniku sa v technologickom procese nedá zabrániť a vzniká samovoľne bex xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxncia, je potrebné splniť kumulatívne tri podmienky, a to:
-
technická rozmnoženina je iba dočasná (prechodná), t.j. vzniká a trvá iba počas určitéhx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx rozmnoženina nemá samostatnú majetkovú hodnotu, t.j. vzniká iba v určitom technologickom postupe, s ktorým je jej vznik spojený, a nemožno ju využívax xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účely.
Autorský zákon umožňuje zhotovenie takýchto rozmnoženín technologickým postupom, ktorý sleduje iba dva účely, a to buď oprávnené použxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xohto ustanovenia bola skutočnosť, že pri prenose diela v počítačovej sieti vznikajú dočasné alebo náhodné rozmnoženiny, ktorým nie je možné zabrániťx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xošty; nie sú však vylúčené ani technické rozmnoženiny, ktoré vznikajú pri inštalácii počítačových programov či počas ich využívania, keď sa môžu uklaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xiela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenia obsahujú skupxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xonkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok. Ide napríklad o vyhotovovanie rozmnožením vo vyrovnávacej pamäti počítača (txxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Súvisiace ustanovenia:
Súvisiace vnútroštátne predpisy:
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Súvisiace medzinárodné právne predpisy:
Bernský dohovor;
Všeobecný dohovor o autorskom práve;
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx proti Danske Dagblades Forening:
Na úkon uskutočnený pri postupe zberu dát, ktorý spočíva v uložení výpisu z chráneného diela vytvoreného z jedenástxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxsiacich práv v informačnej spoločnosti, ak - čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu - takto prebraté prvky vyjadrujú vlastnú duševnú tvorbu ich autoxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx podmienku týkajúcu sa prechodného charakteru ustanovenú v článku 5 ods. 1 smernice 2001/29/ES, a preto nemožno tento postup uskutočniť bez súhlasu prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxlades Forening:
Článok 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxv", akými sú úkony vo veci samej,
- spĺňajú podmienku, podľa ktorej tieto úkony musia byť neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou technologického procexxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxenia musia sledovať jediný účel, a to umožniť oprávnené použitie diela alebo predmetu ochrany;
- spĺňajú podmienku, podľa ktorej tieto úkony nesmú max xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi z oprávneného použitia chráneného diela a pokiaľ dočasné úkony rozmnožovania nevedú k zmene tohto diela.
Článok 5 ods. 5 smernice 2001/29/ES sa má vyxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxažovať za úkony, ktoré spĺňajú podmienku, podľa ktorej úkony rozmnožovania nesmú byť v rozpore s bežným použitím diela ani spôsobovať nadmernú ujmu opxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx vo veci C-360/13, Public Relations Consultants Association Ltd proti Newspaper Licensing Agency Ltd a i.:
Článok 5 smernice Európskeho parlamentu a xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxm zmysle, že kópie na obrazovke počítača užívateľa a kópie vo vyrovnávacej pamäti pevného disku tohto počítača vytvorené koncovým užívateľom pri prehxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxálnu a podstatnú časť technologického procesu, ako aj podmienky ustanovené v článku 5 ods. 5 tejto smernice, a teda ich možno vytvárať bez súhlasu nositxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx01/29/ES, ktorý umožňuje obmedziť práva autora "na náhodné zahrnutie diela alebo iného predmetu ochrany do iného materiálu." Cieľom predmetnej licexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxé použitie diela nevyžaduje súhlas autora, autor nemá nárok na odmenu alebo náhradu odmeny (§ 36). Musí sa však uviesť označenie autora, ak nejde o anonyxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxmy diela.
Náhodné použitie diela je také použitie diela, ktoré nastalo bez vôle používateľa, počas toho, ako používateľ oprávnene vytváral iné diexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxmulatívne tieto podmienky, a to:
-
použitie diela je náhodné, t.j. bez toho, aby používateľ diela zamýšľal toto dielo použiť pri tvorbe iného diela axxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxne, ale iba v spojení s týmto iným dielom alebo obsahom, pri tvorbe ktorého sa doňho náhodne zamiešalo; nemožno ho využívať ako samostatnú plnohodnotnú xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx diela (§ 21),
-
verejný prenos (§ 27 až 30),
-
verejné rozširovanie prevodom vlastníckeho práva vrátane odplatného a bezodplatného prevodu (§ xxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxžitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
Z dôvodovej správy k zákonu č. 185/2015 Z.z.
Ustanovenie predstxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xilmu a jej použitie v audiovizuálnom diele alebo krátky záber na televíznu obrazovku s prebiehajúcim vysielaním.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinároxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xIPO o autorskom práve
Použitie diela pri oprave a ukážke zariadenia
Citované ustanovenie upravuje právo na použitie diela pri oxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx "na použitie v súvislosti s predvádzaním alebo opravou zariadenia." Cieľom predmetnej licencie je umožniť oprávnene využívať dielo, čo je popri hlavxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa týka iba diela zverejneného (pozri § 6 a § 35 a komentár k nim). Vedľajšie použitie diela xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx diela a prameň, ak je to možné (pozri komentár k § 35). Toto ustanovenie neobmedzuje aplikáciu zákonnej licencie čo do druhu alebo formy diela.
Vedľaxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxť tieto podmienky:
-
použitie diela je vedľajšie, t.j. hlavná činnosť je zameraná na opravu alebo ukážku technického zariadenia (televízora, kamexxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxostatne, ale iba v súvislosti s potrebou opravy alebo ukážky technického zariadenia; nemožno ho využívať ako samostatnú plnohodnotnú rozmnoženinu dxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa diela:
-
vyhotovenie rozmnoženiny diela (§ 21),
-
verejný prenos (§ 27 až 30),
-
verejné vykonanie prostredníctvom záznamu (t.j. technicxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxtie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
Z dôvodovej správy k zákoxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxitia, účelu a podmienok. Ide napríklad o skúšobný verejný prenos audiovizuálneho diela s cieľom predvedenia funkčnosti a vlastností zariadenia (napxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx audiovizuálnych diel v predajni.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodné právne predpisyx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxe
Piaty oddiel
Propagácia výstavy a dražby umeleckého diela
Citované ustanovenie upravuje právo na použitie diela pri propxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxejnej výstavy alebo predaja umeleckých diel v rozsahu potrebnom na propagáciu podujatia s vylúčením akéhokoľvek iného komerčného použitia." Cieľom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxe diela na propagačné účely výstavy alebo dražby nevyžaduje súhlas autora, autor nemá nárok na odmenu alebo náhradu odmeny (§ 36). Musí sa však uviesť ozxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxonnej licencie na umelecké diela (pozri komentár k § 3), ktoré možno bez súhlasu autora použiť:
-
vyhotovením rozmnoženiny, napríklad letákov, katxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xaný (§ 21);
-
verejným rozširovaním rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, napríklad vyhotovené propagačné materiály sa distribuujú verejxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia a sprístupňovania verejnosti, napríklad propagačný materiál je možné šíriť aj internetom (§ 27 až 30).
Týmito spôsobmi však možno použiť dixxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxlnené podmienky trojkrokového testu v zmysle § 34, t.j. použitie diela nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxpagačnú úlohu a ich ďalšie použitie by bolo v rozpore s cit. ustanovením bez uzavretej licenčnej zmluvy s autorom diela (odsek 2 cit. ustanovenia).
Sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxy umeleckých diel; český autorský zákon obmedzuje použitie diela iba účelom propagácie výstavy alebo dražby, ktorý však nesmie sledovať ani priamy, axx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx alebo dražby vyhotovením ich rozmnoženín na plagátoch umiestnených na billboardoch propagujúcich umeleckú výstavu či dražbu. Takýto spôsob použitxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x9 ods. 4 písm. f) bodu 1, preto ho bude potrebné ošetriť priamo v licenčnej zmluve, v ktorej autor dáva súhlas na zaradenie jeho diela do výstavy alebo draxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok. Zabezpečuje sa tak možnosť propagácie konkrétnej udalosti (výstavy, dražbyxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xáujmu o použitie materiálov vyhotovených podľa odseku 1 získať súhlas príslušného nositeľa práv.
Súvisiace ustanovenia:
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace európske predpisy:
smernica 2001/29/ES
Súvisiace medzinárodnx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxO o autorskom práve
PIATA HLAVA
OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA
Autorskému právu poskytuje právnu ochranu nielen samotný Autorsxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxúva exemplifikatívne niektoré zložky osobnosti, ktorým sa najčastejšie poskytuje právna ochrana. Nie je vylúčené, že zásahom do osobnostných autorxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo zákona aj podľa Občianskeho zákonníka.
Autorský zákon umožňuje domáhať sa v rámci ochrany autorských práv aj náhrady škody alebo vydania bezdôvoxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxeným alebo porušeným právam a právom chráneným záujmom fyzických alebo právnických osôb. Možno konštatovať, že takmer celý Civilný sporový poriadok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxé povinnosti odmietajú splniť fyzické a právnické osoby dobrovoľne. Osobitne si zaslúži pozornosť procesný inštitút neodkladného opatrenia vo vecixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxx č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach poskytuje ochranu autorským dielam v tom zmysle, že Úrad priemyselného vlastníctva v zmysle § 7 tohto zákona nxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxhlášky. Úrad prihliada na uvedenú skutočnosť iba na základe námietky nositeľa autorského práva.
Trestnoprávnu ochranu autorského práva obsahujx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xto "neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxneho (priestupkového) konania. Ustanovenie § 32 zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch upravuje priestupky na úseku kultúry. Priestupku na úseku kuxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxje len niektoré skutkové podstaty, ktorých naplnením by sa dopustili fyzické alebo právnické osoby civilných deliktov, preto treba vychádzať najmä z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxej autor udelil súhlas, dochádza k neoprávnenému zásahu do práv autora (okrem použitia diela v zmysle zákonných licencií, pozri § 34 až 57), ktorých ochxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx