382/2004 Z.z.

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx008 Z.z., zákonom č. 136/2010 Z.z.
JUDr.
Ján
Dankovčik
JUDr.
Alexandra
Rajničová Knapíková
VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY DO ROKU 2004
Zákon xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxrok. Krajský súd skúmal najprv splnenie objektívneho predpokladu, a síce reálnu potrebu, a až následne splnenie podmienok na strane osoby, ktorá pricxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo znalca (tlmočníka) bolo možné ustanoviť osobu aj proti jej vôli (porov. § 1 ods. 3).
Stály prísažný tlmočník bol oprávnený okrem tlmočenia aj na vykxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxmočník) vykonával úkony pre súd a iba vo výnimočných prípadoch pre orgán verejnej správy alebo strany v konaní. Úkon mohol byť použitý len na splnenie účxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xpakom stáleho prísažného znalca (tlmočníka) bol príležitostný znalec (tlmočník). Išlo o znalca (tlmočníka) zapísaného v zozname iného krajského súxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xredsedu krajského súdu, resp. sudcu prísahu. V prísahe boli obsiahnuté základné povinnosti. Za ich porušenie predseda krajského súdu uložil kárny trxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxžný znalec (tlmočník) právo ústne sa vyjadriť ku skutku, ktorý sa mu kládol za vinu. Sťažnosť bolo možné podať v lehote 15 dní na krajskom súde, ale len proxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxravodlivosti.
Krajský súd každých päť rokov skúmal, či stály prísažný znalec (tlmočník) spĺňa predpoklady ustanovenia. Cieľom bolo "očistenie" xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxmočníkov (príloha č. 2)
Účelom tohto právneho predpisu bolo zabezpečiť znalcov, resp. tlmočníkov pre konania vedené pred súdom alebo iným štátnym oxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi po dohode s generálnou prokuratúrou, ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi zostaviť podľa jednotlivých odborxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxjúcom konaní pred súdom alebo iným štátnym orgánom vznikla potreba znaleckého úkonu, konajúci orgán sa obrátil na subjekt (orgán štátnej správy, vedexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxíka spôsobilého vykonať znalecký úkon. Splnenie podmienok príkladmo vymenovaných v ustanovení § 4 (občianska bezúhonnosť, oddanosť ľudovodemokrxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxady, konajúci orgán požiadal o určenie iného pracovníka. Označený pracovník, ktorý splnil uvedené podmienky, vykonával znalecký úkon v rámci plnenix xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho úkonu bola vyplácaná subjektu, v ktorom bola označená osoba zamestnaná. Podzákonný predpis však určil, kedy a v akej výške orgán alebo organizácia pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxskumných ústavov, zariadení, podnikov a iných útvarov. Vo výnimočných, zvlášť náročných prípadoch, vyžadujúcich si osobitné vedecké posúdenie, moxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvu prebiehalo na krajských súdoch. Jazykové a hospodárske školy mali povinnosť oznámiť predsedovi krajského súdu, v obvode ktorého sídlili, spomedzx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxe ako u znalcov, no tak súdy, ako aj iné orgány štátnej správy mohli navrhnúť predsedovi krajského súdu osoby na zápis do zoznamu tlmočníkov. Predseda krxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxresovaných štátnym orgánom). Ak navrhnutá osoba spĺňala podmienky podľa ustanovenia § 4, predseda krajského súdu ju po zložení sľubu zapísal do zoznaxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xprávnený vykonávať tlmočnícke úkony a overovať správnosť prekladov. Dôvod, pre ktorý mohol predseda krajského súdu tlmočníkovi oprávnenie kedykoľxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxtrila zapísanému tlmočníkovi, nie orgánu alebo organizácii, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx oznamovaciu povinnosť, prípadne označený pracovník alebo zapísaný tlmočník nemohol zo závažných dôvodov vykonať úkon, bolo možné ustanoviť na vykoxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxčiť výkon znaleckej (tlmočníckej) činnosti pre konania vedené nielen pred štátnymi orgánmi, ale aj pre súkromné ciele občanov a organizácií. Prioritx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonanie úkonu v konaní pred štátnym orgánom odmietnuť len v prípade, že jestvovali dôvodné pochybnosti o jeho zaujatosti. O dôvodnosti odmietnutia xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu, v obvode ktorého bol znalec (tlmočník) zapísaný.
Znalecké (tlmočnícke) úkony vykonávali len osoby zapísané v zozname znalcov a tlmočníkov s výxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxl trvalý pobyt. Ústredný zoznam znalcov (tlmočníkov) viedlo ministerstvo spravodlivosti. O zápis do zoznamu znalcov a tlmočníkov mohla osoba požiadxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdpoklady zápisu boli zamerané na splnenie odborných aj osobnostných predpokladov (k tomu bližšie pozri ustanovenie § 4 ods. 1 ZakZT). Ku splneniu podmxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxe znalecké otázky (členov zboru pre znalecké otázky vymenúval minister spravodlivosti z radov znalcov). Skutočnosť, že žiadajúca, resp. navrhovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi vymenovaná za znalca (tlmočníka). Naďalej totiž platilo kritérium potreby, t.j. na vymenovanie za znalca (tlmočníka) nebol právny nárok.
Tlmočxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxkom) viesť o svojich úkonoch denník, pričom krajský súd, v obvode ktorého mal znalec (tlmočník) trvalý pobyt, dohliadal, okrem iného, aj na úmernosť a úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcich znaleckú a tlmočnícku činnosť bolo odvolanie znalca (tlmočníka), ktorému predchádzala tzv. výstraha. Podľa tohto zákona nebolo možné proti odvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx znalca (tlmočníka) osobu nezapísanú v zozname znalcov a tlmočníkov. Zaviedla tiež nový právny pojem - znalecký ústav (§ 21 ZakZT).
Čl.I
Prvá časx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch" alebo "ZakZTP") je všeobecný (základný) predpis upravujúci znaleckú (tlmočnícku, prekladateľskú) činnosť na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadku, Trestnom poriadku, správnom poriadku). Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch nadobudol účinnosť 1. septembra 2004 a nahradil už zastxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxlcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch je právna norma, ktorá patrí do oblasti verejného práva, konkrétne odvetvia správneho práva. Z toho dôvodu obsahxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Kým zákon č. 36/1967 Zb. vymedzoval svoju pôsobnosť pozitívne (uvádzal, na aké právne vzťahy zákonná úprava dopadá) aj negatívne (vymedzoval právnx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxívne. Toto ustanovenie obsahuje základný prierez zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch:
Prvá časť - Všeobecné ustanovenia (§ 1§ 15xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxamu. V tejto časti sú upravené základné práva a povinnosti znalca (tlmočníka, prekladateľa). Napríklad povinnosť uzatvoriť poistenie pre prípad spôxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxík. V závere tejto časti je upravený právny inštitút znalca (tlmočníka, prekladateľa) "na konkrétny prípad", tzv. znalca (tlmočníka, prekladateľa) x
xx xxx
xx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvenie § 17 určuje materiálne aj formálne náležitosti znaleckého posudku. Ďalej ustanovenia prvej hlavy druhej časti obsahujú výpočet základných poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xefinuje základnú úlohu znaleckého ústavu. Ustanovenie § 19 tiež upravuje hmotnoprávne podmienky zápisu znaleckého ústavu.
Tretia časť - Tlmočnxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxčnícka a prekladateľská činnosť. Vymenúva základné práva a povinnosti tlmočníka (prekladateľa) pri výkone tlmočníckeho (prekladateľského) úkonux xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxrí len jediné ustanovenie, ktoré obsahuje legálnu definíciu tlmočníckeho ústavu a výpočet jeho základných úloh.
Štvrtá časť - Priestupky a iné sprxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxlcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Vecne príslušné na prejednanie a rozhodnutie o potrestaní priestupcov, resp. delikventov je ministerstvo sprxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xximerane použijú ustanovenia správneho poriadku. Ustanovenie § 28 zavádza nový právny inštitút "dočasné pozastavenie výkonu činnosti".
Piata čxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vymenúva spôsoby, akým ministerstvo spravodlivosti dohliada na to, aby znalci, tlmočníci a prekladatelia vykonávali svoju činnosť v súlade so všeobxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, prechodné a záverečné ustanovenia (§ 32 až 38); znalci, tlmočníci, ústavy a iné pracoviská vymenovaní za predošlej právnej úpravy (zákona č. 36/1967 xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxľoch. Zákonodarca však ich ďalšie zotrvanie v zozname podmienil splnením určitých povinností v polročnej, resp. štvorročnej lehote. Táto časť tiež oxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxateľoch uzatvárajú intertemporálne a derogačné ustanovenia.
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxho uhla pohľadu nie je uvedený dosť jasne (pozri komentár k § 2 ods. 3 a 4). Sme toho názoru, že práve tento nedostatok popri ďalších, menej významných (naxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxlen laickej verejnosti, ale aj samotným zapísaným osobám uniká základný zmysel právneho inštitútu znalca (tlmočníka, prekladateľa), preto považujxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxm ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky".
Podľx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxom súdnom konaní, trestnom, správnom, prípadne inom konaní vedenom orgánom verejnej moci závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znaxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemá a ani nemôže mať potrebnú odbornosť, ktorou práve tieto osoby disponujú. Pod pojmom "odbornosť" treba rozumieť vedomosti v niektorej z oblastí vexx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxa školstva Slovenskej republiky č. 27/2006-R z 21. decembra 2006, https://www.minedu.sk.
Základné konania vedené orgánmi verejnej moci sú občiaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x správny poriadok. Znalecká (tlmočnícka, prekladateľská) činnosť je regulovaná nielen zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ale aj jedxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxu (súdneho, trestného, správneho), právo navrhovať vykonanie dôkazov, právo byť účastný na vykonávaní dôkazov, klásť účastníkom konania otázky, prxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosť riadne a včas predložiť úkon konajúcemu orgánu verejnej moci.
Účel (cieľ) občianskeho súdneho, trestného a správneho konania je vyjadrxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxaní cez znalecké, prekladateľské a tlmočnícke úkony.
Cieľ občianskeho súdneho konania je v teórii práva definovaný napríklad takto: "V občianskox xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xrostriedkov právnej ochrany subjektívnych práv, ktoré upravuje hmotné právo."1)
Právna teória formuluje účel trestného konania napríklad aj taxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho práva, vyšetřit tento skutek a postavit pachatele predá súď, který rozhodne o jeho vině či nevině; v případě, že ho shledá vinným, uloží mu trest nebo oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxrávy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Návrh zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch nadväzuje na celý rad predchádzajúcixx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxátu umožniť realizáciu ústavného práva každého jednotlivca na súdnu a inú ochranu, na komunikovanie s orgánmi verejnej moci prostredníctvom tlmočníxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxočníkmi alebo prekladateľmi na strane druhej pri zabezpečovaní požiadaviek súkromnej sféry (na rôzne účely).
Vymedzenie predmetu zákona je pretx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxckej, tlmočníckej (prekladateľskej) činnosti, do štyroch hlavných obsahových častí, ktoré sú štrukturálne rozvrhnuté nasledovne:
-
druhá časť x xxxxxxx
x
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa v oblasti výkonu činnosti a vybavovanie sťažností.
Okrem statusovej problematiky sa návrh zákona zaoberá aj právami a povinnosťami, ktorých xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxbírají k tomu, aby jednak pozorovali skutečnosti, jejichž poznání předpokládá zvláštní odborné znalosti, jednak z takovýchto pozorování vyvozovalx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xejichž správnému porozumění a řešení není zapotřebí odborných vědomostí nebo znalostí, nýbrž stačí, s ohledem na povahu okolností případu, běžná souxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxitútu znalec (tlmočník, prekladateľ). S prihliadnutím na znenie § 37 ZakZTP ide nielen o vymedzenie pojmov na účely zákona o znalcoch, tlmočníkoch a pxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoužíva termín znalec (tlmočník, prekladateľ), tak sa tým myslí
a)
osoba zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministersxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxx
xx
xxx xxlnosť považujeme na tomto mieste za dôležité uviesť, čo pod pojmom znalec, tlmočník a prekladateľ rozumejú sémantika, teória tlmočenia a prekladu a súxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxpert; z. prírody, literatúry vína, z. ľudskej duše".3)
"Odborníkovi na ústne jazykovo-kultúrne sprostredkovanie hovoríme tlmočník a odborníkxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtupuje od vonkajšej reči k vnútornej (ako prvý prijímateľ) a od vnútornej reči k vonkajšej (ako druhý odosielateľ)."4)
Pojem znalec definuje aj súdxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxuzuje skutečnosti, které mu byly ‚státním orgánem' (orgánem veřejné moci) určeny (při ustanovení znalcem v jednotlivé věci nebo později v průběhu příxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxsek 2 ustanovuje, kto je zadávateľom, t.j. vymenúva subjekty, ktorým sú znalecké (tlmočnícke, prekladateľské) úkony určené. Tento výpočet je formulxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xúd je totiž orgánom verejnej moci a orgán verejnej moci je súčasne aj právnickou osobou. Bolo by postačujúce uviesť, že znalci, tlmočníci a prekladatelxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa) vykonávajú činnosť preto, aby sa podieľali skrz svoje úkony na naplnení:
a)
verejného záujmu na riadnom prejednaní a rozhodnutí vecí, ktoré prejxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxo názoru bolo formulovať ustanovenie o úlohe znalcov (tlmočníkov, prekladateľov) tak, aby kritériom nebol príjemca úkonu, ale jeho účel.
K odseku 3
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrekladateľ) nezapísaný v zozname, ale pribratý pre konkrétne konanie (pozri komentár k § 15).
Tak ako pri odseku 2, aj pri odseku 3 máme za to, že definxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xezvolil príjemcu úkonu, ale jeho účel, ktorým je skutočnosť, že subjekt, ktorému je úkon určený, koná ako orgán verejnej moci - rozhoduje o právach a povxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxci, je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát dx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xS 191/92]. Ministerstvo spravodlivosti totiž môže ustanoviť znalca xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxje v procesnom postavení účastníka konania, nie v pozícii orgánu verejnej moci (napr. v súdnom konaní, ktorého predmetom je prieskum zákonnosti správxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxť spôsobilosť rozhodnúť vec orgánom verejnej moci v konaní, ktoré vedie, a až v druhom rade splnenie súkromných záujmov fyzických a právnických osôb.
x xxxxxxx x x x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xotových výdavkov a náhradu za stratu času - tzv. znalečné (tlmočné).
Právnym titulom, z ktorého znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) vyplýva nxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxkonaný pre potreby rozhodnutia v konaní pred orgánom verejnej moci, tento nárok vyplýva znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) z rozhodnutia orgánx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxobitného predpisu (napr. občianske súdne konanie, trestné konanie, správne konanie), tak právo na znalečné (tlmočné) vyplýva znalcovi (tlmočníkovxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxplatí znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) dohodnutú cenu. K spôsobom určenia zvaleného (tlmočného) pozri komentár k § 3 ods. 1.
a) Právo na znaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxkonania tohto dôkazu. Lehota teda začne plynúť napríklad od prečítania znaleckého (prekladateľského) úkonu na ústnom pojednávaní alebo od pretlmočxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx súdny úradník. Proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úrxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.
Pokiaľ ide o trestné konania, výšku znalečného (tlmočného) určí ten, kto znalca (tlmočníka, prekladateľa) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxny vyúčtovanej za znaleckú (tlmočnícku, prekladateľskú) činnosť, rozhodne o odmene uznesením. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Rozhoxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxď znalecký úkon podá pre orgán činný v trestnom konaní alebo súd organizácia xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Slovenskej republiky).
V správnom konaní o znalečnom (tlmočnom) rozhoduje správny orgán, ktorý znalca (tlmočníka, prekladateľa) do konania prixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmluvy o dielo
Zmluva o dielo sa môže uzavrieť v písomnej alebo v ústnej forme. Obsahovými náležitosťami zmluvy o dielo sa bližšie zaoberá komentár k xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx). Použitím jazykového výkladu možno prísť k záveru, že výška preddavku musí byť znalcom (tlmočníkom, prekladateľom) náležite odôvodnená tak, aby texx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrekladateľského) úkonu budú vyššie. Pokiaľ si súd alebo iný orgán verejnej moci neosvojí názor znalca (tlmočníka, prekladateľa) ohľadom primeranosxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xykonať úkon.
K písm. b)
Pokiaľ znalec (tlmočník, prekladateľ) vykonáva úkon pre orgán verejnej moci, je oprávnený požadovať od každého súčinnosť x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnapr. § 127 ods. 3 OSP).
O súčinnosť je vhodné požiadať písomne a priložiť rozhodnutie o pribratí (ustanovení) za znalca (tlmočníka, prekladateľa)x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxmočník, prekladateľ) zabezpečí dôkaz slúžiaci v jeho prospech pre prípad, že voči nemu bude ministerstvo spravodlivosti viesť konanie o správnom delxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxemu orgánu verejnej moci. Procesnoprávne predpisy zverujú súdu procesné nástroje na zabezpečenie potrebnej súčinnosti (napr. podľa § 127 ods. 3 OSP xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdrobil sa lekárskemu vyšetreniu, prípadne krvnej skúške, alebo aby niečo vykonal alebo znášal, ak je to na podanie znaleckého posudku potrebné).
K oxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxné uviesť, že v právnom poriadku Slovenskej republiky nejestvuje jednotné vymedzenie pojmu "podnikanie".
Všeobecnú definíciu podnikania obsahxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxatívne spĺňa všetky znaky, ktoré požaduje zákon, teda tie, ktoré sú vymenované v ods. 1. Sú to: samostatnosť, sústavnosť, uskutočňovanie vo vlastnom mxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvnosť (osobitný druh podnikania) ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxosť znalca a tlmočníka.
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v ustanovení § 3 ods. 1 definuje zdaniteľnú osobu ako každú osobu, ktorá vykxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojem podnikanie takto: "Ekonomickou činnosťou (ďalej len "podnikanie") sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť". Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majexxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxnia príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak. Z uvedeného je zrejmé, že zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmie nezávislý výkon akejkoľvek ekonomickej činnosti, z ktorej sa dosahuje príjem, t.j. nie je rozhodujúci zámer (účel) vykonávania konkrétnej činnoxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxžuje znaleckú (tlmočnícku, prekladateľskú) činnosť za podnikanie.
Je pravdou, že výkon činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxcí, ktoré prejednávajú orgány verejnej moci podľa osobitných predpisov. Odmena je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxm účelom podnikania v pravom zmysle slova (Obchodný zákonník) je práve dosiahnutie zisku. Teda pohnútka subjektu žiadajúceho o zápis do zoznamu znalcxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxiach vedených orgánmi verejnej moci, nie dosiahnutie zisku. Toto tvrdenie možno podporiť tým, že inak by tieto subjekty vykonávali túto činnosť (naprx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xkutočný stav, t.j. činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch nie je podnikaním. Nie je v záujme zákonodarcu, aby znalci, tlmočnícx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxmenu. Z tohto dôvodu sa na ne vzťahujú daňové predpisy. Primárne však ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam pre orgány verejnej moci, ktorým zapísxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxti je preto vykonanie znaleckého (tlmočníckeho, prekladateľského) úkonu za odmenu, nie samotná odmena, teda dosiahnutie zisku. Podobný názor vysloxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxadách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Keďže výkon činnosti znalca alebo tlmočníka (prekladateľa) sa už xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkovi (prekladateľovi) primeraný preddavok pod podmienkou, ak o to požiada. V konaní pred orgánom verejnej moci bude vhodné primeranosť posúdiť na zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x zrejme aj budú od prípadu k prípadu rôzne. Preto nie je ani možné určiť výšku paušálnych preddavkov. Mimo konania pred orgánmi verejnej moci je preddavox x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xlmočník a prekladateľ "uhradiť" všetky vymenované náklady, ktoré nesúvisia priamo s konkrétnym úkonom jeho činnosti, ale týkajú sa jeho činnosti všexxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxzpečenie na výkon činnosti a odmena jeho poradcov.
Na čas, ktorý znalec, tlmočník alebo prekladateľ strávi dopravou z miesta obvyklého výkonu činnxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx znalca, tlmočníka a prekladateľa alebo pri cestách mimo túto lokalitu sa použije náhrada za stratu času. Rovnako aj čas strávený činnosťou, za ktorý je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
vyhláška č. 93/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 8. februára 2007, sp. zn. 4 Tz 90/2006 (www.nsoud.cz):
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxat odborně skutečnosti faktické povahy, které mohou být důkazem pro rozhodnutí, o jejichž použití v trestním řízení však nerozhoduje, to je úlohou orgxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxx xprostředkovatelem odborných znalostí, které jsou pro to které konkrétní trestní řízení třeba, sděluje orgánům činným v trestním řízení faktické údaxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxním. Naopak soud je již podle Ústavy orgánem oprávněným rozhodovat o právech a povinnostech, v trestním řízení je jediným orgánem oprávněným vyslovit xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx - je osobou, která prostřednictvím svých odborných znalostí (v oboru, pro nějž byl ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu jmenován xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v průběhu příslušného řízení), a ve znaleckém posudku sděluje ‚státnímu orgánu' (orgánu veřejné moci) subjektivní výsledek svého posouzení.
Uznxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo, alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu ČR z 5. apríla 2006, sp. zn. 29 Odo 371/2005 (www.nsoud.cz):
Úkolem znalce, který byl pověřen přezkoumáním zprávy o vztazích mezi propojenými osobxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxt znalec k dispozici stejné podklady, jaké mělo k dispozici představenstvo při zpracování zprávy. Tyto podklady je představenstvo povinno znalci na jxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je povinen je zachovat. V usnesení, kterým ustanovil znalce za účelem přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, soud vždy uloží společxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xnalce, domáhat jejího splnění výkonem rozhodnutí podle § 351 o. s. ř. Kdyby znalec požadoval podklady nebo jinou součinnost, které nejsou pro přezkoumxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxtie Ústavného súdu ČR z 26. júna 2003, sp. zn. I. ÚS 178/03 (www.usoud.cz):
Hlavním úkolem znalců je provádění znalecké a tlumočnické činnosti v řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxborných znalostí posuzuje skutečnosti, které mu byly soudem k posouzení určeny a ve znaleckém posudku sděluje výsledek tohoto posouzení. Znalecké poxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani podnikáním, byť z její činnosti znalci získávají nemalé příjmy. Z uvedeného důvodu ji proto do výkonu samostatné výdělečné činnosti řadí daňové přxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxENTÁR
K odseku 1
Ustanovujú sa dva druhy odmien - zmluvná a tarifná. Výška a spôsob výpočtu tarifnej odmeny bližšie upravuje vyhláška č. 491/2004 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xný orgán verejnej moci rozhodnutím ustanovuje, resp. priberá do konania znalca (tlmočníka, prekladateľa), pretože sám nevie posúdiť odbornú otázku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej repubxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxk, v ktorom sa vedie konanie, má právo na tlmočníka).
Ak však súd alebo iný orgán verejnej moci napríklad potrebuje stanoviť hodnotu stavebných prácx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx Slovenskej republiky usporadúva stretnutie premiérov členských štátov Európskej únie, kde je potrebné pretlmočiť prejavy, odmena tlmočníka sa určx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xerejnej moci, t.j. právny vzťah medzi znalcom (tlmočníkom, prekladateľom) a zadávateľom vzniká dobrovoľne. Uvedené nevylučuje, že si účastníci zmlxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxtu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
Pre určenie druhu odmeny nie je rozhodujúce, že na jednej strane je zadávateľom štát, ale účel, na kxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho záujmu alebo subjektívnych práv účastníkov konania, pričom ak by spôsob výpočtu odmeny nebol presne určený právnym predpisom, ale odmena by sa stanxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xko 1 000 000 eur. K uzavretiu takých zmlúv by s najväčšou pravdepodobnosťou nedošlo, lebo štát by nemal dostatok peňažných prostriedkov na znalecké úkoxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov (na ochranu spoločnosti), by ostala nesplnená. O odmene pozri viac v rozhodnutí Ústavného súdu ČR z xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxifnej odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. Tarifná odmena pozostáva z hodinovej a paušálnej odmeny (prinajmenej prevzatie a prxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xdmena alebo len podielová odmena. Znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine patrí hodinová odmena za každú xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxahy k cudzine za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.
Podielová odmena
Podielová odmena znalca sa určx xxx x xxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx východiskovej hodnoty nehnuteľností a stavieb súvisí s vykonaním znaleckého úkonu alebo je predpokladom na vykonanie znaleckého úkonu.
Podixxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
     x
  xx x xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx
    xxx
 
  kde:
  
  PO - výška podielovej odmeny,
  VH - východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená na celé eurá nahor; 
    za predmet úkonu sa považujú jednotlivo hlaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 
    x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxá hodnota pozemkov je 16,60 eura/m2,
  n - počet predmetov ohodnotenia.
Vypočítaná podielová odmena sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Minimálna vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxej stavby. Ak je predmetom úkonu znaleckej činnosti stanovenie hodnoty nehnuteľností a stavieb k rôznym rozhodujúcim dátumom, patrí znalcovi podielxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxá odmena). Obdobne sa postupuje pri vykonávaní opakovaného znaleckého úkonu na tú istú nehnuteľnosť alebo stavbu.
Paušálna odmena
Znalcovi patrx xxxxxxxx xxxxxx xx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxznámenie sa so spisom 19,92 eura,
c)
prešetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 6,64 eura; prešetrovaním sa rozumie najmä nahliadnutie do regisxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx2 eura,
b)
účasť znalca pri obhliadke mŕtvoly na mieste nálezu za každú začatú jednu hodinu 19,92 eura,
c)
výkon pitvy vrátane histologického mxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxcké vyšetrenie a vyhodnotenie podskupín (krvná skupina v systéme A, B, 0, Rh faktor, podskupiny MNs, spermie) 82,98 eura,
e)
vyhodnotenie a interpxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xsoby 66,39 eura.
Prevzatím a oboznámením sa so spisom podľa písm. a) sa rozumie najmä prvé oboznamovanie sa so spisom a konzultácia o zdravotnej dxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxiálu na laboratórne histologické, sérologické, toxikologické alebo iné vyšetrenie. Nezahŕňa vypracovanie posudku.
Zastávame názor, že pokiaľ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxteľnosti alebo štúdium spisov (listín), ktoré sa vzťahujú na posudzovanú nehnuteľnosť, ako aj samotné spracovanie znaleckého úkonu. Nevidíme preto xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxie upravuje § 8 a 9 VyhOdm.
Tarifná odmena za tlmočenie je za každú aj začatú hodinu pri tlmočení jedným smerom alebo oboma smermi medzi
a)
slovensxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxpskych jazykov upravuje príloha k vyhláške č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a preklxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, islandčina, latinčina, litovčina, lotyština, luxemburčina, macedónčina, maďarčina, maltčina, moldaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxančina, turečtina, ukrajinčina.
Tarifná odmena tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich za tlmočenie v styku s týmito osobami je za každú aj začatú xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxra. Tarifná odmena artikulačného tlmočníka za tlmočenie v styku so sluchovo postihnutými osobami, ktoré neovládajú posunkovú reč a nepočujú hovorenx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xrgánu verejnej moci, ale netlmočí. Napríklad tlmočník tlmočí od 10:00 hod. do 10:30 hod., potom netlmočí, ale je k dispozícii konajúcemu súdu a nemôže oxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xozhodovaní o odmene tlmočníka v takomto prípade orgán verejnej moci aplikuje § 17 ods. 2 VyhOdm, podľa ktorého, ak bolo vykonanie znaleckého úkonu, tlmxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxl na miesto určené zadávateľom, patrí mu za čas strávený čakaním na vykonanie úkonu náhrada za stratu času vo výške 3,32 eura za každú aj začatú hodinu. Ak xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxď tlmočník netlmočil, ale bol súdu k dispozícii (110 minút), patrí mu náhrada za stratu času za 2 začaté hodiny, t.j. 2 x 3,32 eura. Tlmočník začal opäť tlmxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxnávanie napríklad na 8:00 hod., ale tlmočiť začne až o 9:30 hod., keďže až vtedy súd pristúpi k výsluchu svedka, ktorého výpoveď je potrebné pretlmočiť. xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxmočí napríklad 20 minút do 9:50 hod., patrí mu odmena 19,92 eur (ak pôjde o európsky jazyk).
K odseku 4
Tarifnú odmenu prekladateľov bližšie upravujx x xx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxm a inými európskymi jazykmi 19,92 eura,
c)
slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 23,24 eura,
d)
dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je sxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xačatú stranu prekladu. Tarifná odmena za prepis listiny s Braillovým písmom za každú aj začatú stranu je 13,28 eura. Tarifná odmena za odborné písomné vxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xext obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxm rozumie len cieľový text.
Pokiaľ ide o postup pri prekladaní listiny obsahujúcej text v dvoch a viac cudzích jazykoch, zastávame ten názor, že prekxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxa je preložiť text napísaný v cudzom jazyku do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Najmä na tento účel vedie ministerstvo spravodlivosti zoznam prexxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxsne nevymedzí, že žiada vykonať preklad len konkrétnej časti listiny, prekladateľ je povinný vykonať preklad celej listiny, a to bez ohľadu na tú skutoxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxho bol do konania pribratý. To znamená, že prekladateľ ako odborník je spôsobilý a oprávnený posúdiť, ktorá časť textu je v inom cudzom jazyku a s cieľom rxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x2 ods. 2, časť prvej vety pred bodkočiarkou ZakZTP). Na pribratie poradcu nepotrebuje predchádzajúci súhlas zadávateľa, opodstatnenosť pribratia pxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx je možné vykonať doslovne, pretože na vykonanie riadneho a úplného prekladu musí prekladateľ poznať kontext. Ak je pribratý prekladateľ zapísaný súčxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxkonal.
Prekladateľovi zapísanému v dvoch a viac jazykoch, prekladajúci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x 10 VyhOdm do rôznych skupín (a aj tarifná odmena je odlišná), vznikne nárok, podľa nášho názoru, na dve a viac odmien. Ak je text napísaný napríklad v hebxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxského jazyka a súčasne na odmenu 19,92 eura za každú začatú stranu prekladu z nemeckého jazyka.
Rovnako je k nároku prekladateľa na odmenu potrebné pxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxzskom a v anglickom jazyku, vznikne prekladateľovi za preklad do slovenského jazyka nárok na odmenu 19,92 eura za každú začatú stranu prekladu z francúxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxaný za preklad z každého jazyka samostatne. Tento právny názor podporuje aj tá skutočnosť, že ak by bol pribratý v súdnom konaní prekladateľ zapísaný lex x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxľ zo španielskeho jazyka musel požiadať o súčinnosť pri preklade textu napísaného vo fínskom jazyku prekladateľa z fínskeho jazyka. Je zrejmé, že prekxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxu prekladu, pričom odmena prekladateľa z fínskeho jazyka by bola hotovým výdavkom prekladateľa z jazyka španielskeho.
K odseku 5
Zákonodarca vymxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxteľa o vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností. Pre rôznosť prípadov, kde sa predmetné ustanovenie aplikuje, nie je vhodxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxý) úkon vykonať. Domnievame sa však, že za bezodkladne podaný znalecký (tlmočnícky, prekladateľský) úkon možno považovať úkon podaný v priebehu niekxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxrej sa oprávnene očakáva, že s využitím vedomostí a skúseností, ktoré má v danom vednom odbore (jazyku), poskytne orgánu verejnej moci odpoveď na odborxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxý právny pojem. Ide najmä o prípady, keď je potrebné zaobstarať a vyhodnotiť väčšie množstvo podkladov na vykonanie znaleckého (prekladateľského) úkxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxriadne náročná, keďže už z doslovného výkladu slovného spojenia "mimoriadne ťažké" je zrejmé, že musí ísť o úkony vymykajúce sa bežnej praxi. Za mimorixxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxžby, za ktoré možno považovať také úkony právnej služby, ktoré sú poskytované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xx x x4 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. v spojení so zákonom č. 241/1993 Z.z.).
Za "bezodkladné" vykonanie úkonu a v situácii, kde sú prítomné "mimoriadne oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxročení štátnej hranice.
Úlohou orgánu verejnej moci, ktorý rozhoduje o znalečnom (tlmočnom), je, aby svoje rozhodnutie náležite odôvodnil, t.j. xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx x009, sp. zn. 4 As 19/2009 - 103, www.nssoud.cz).
Podľa písm. b) tohto odseku odmenu možno znížiť alebo nepriznať vtedy, keď je úkon vykonaný:
-
onexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
-
neúčelne (napr. znalec sa zaoberá otázkami, ktoré mu neboli položené súdom v uznesení o ustanovení za znalca a ich riešenie ani neprispeje k rozhoxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxípade je dôležité, aby orgán verejnej moci svoje rozhodnutie riadne (presvedčivo) odôvodnil, t.j. posúdil okolnosti konkrétneho prípadu. Proti tomxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx znalec (tlmočník, prekladateľ) nárok. Nie je teda vylúčené priznanie aj iných nákladov. "Musí se však jednat o účelně vynaložené náklady vzniklé v bezxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xypracovat" (rozhodnutie Ústavného súdu ČR z 22. februára 2007, sp. zn. II. ÚS 402/06, www.usoud.cz). Pre úspešné uplatnenie nároku na náhradu hotovýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxovi z mesta A ohodnotiť stavbu v meste B. Znalec pre riadne vykonanie znaleckého posudku potrebuje vykonať obhliadku tejto nehnuteľnosti, t.j. hotový xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xístkom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že znalec môže použiť aj vlastné motorové vozidlo, no len s predchádzajúcim súhlasom súdu.
V rámci výxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdu za
a)
každé písomné vyhotovenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 2,66 eura; rovnaká náhrada sa vzťahuje aj na každé vyhotoxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxke 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3,
c)
vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom písomne podaného znaleckého úkonu alebo preklxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xvukového záznamu vo výške 0,07 eura za každú jednu sekundu zvukového záznamu,
vyhotovenie obrazového záznamu vo výške 0,13 eura za každú jednu sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
a)
odborné pomocné práce (sérológia),
1.
vyšetrenie krvných skupín (A, B, 0, Rh faktor, MNs, spermie) 8,30 eura,
2.
za každý ďalší systém 3,xx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xa každý ďalší preparát 1,66 eura;
c)
jednu fotografickú snímku 1,66 eura;
d)
jednu rtg. snímku 4,98 eura;
e)
maceráciu a preparáciu orgxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxv a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vo veci priznania náhrady hotových nákladov majú povinnosť sa spravovať len orgánx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxo konania vedeného orgánom verejnej moci, môže sa objednávateľ so znalcom (tlmočníkom, prekladateľom) odchýliť od § 14 VyhOdm, t.j. dojednať si inú výxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxať v mieste, ktoré nie je miestom výkonu znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho alebo prekladateľského úkonu v termíne požadovanom zadávateľom odrieknuté po tom, čo sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dostavil na miesto určxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxtanovuje sa, že vyúčtovanie znalečného (tlmočného) je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlmočného) závisia od toho, či je znalec (tlmočník, prekladateľ) platcom dane z pridanej hodnoty, alebo nie.
Znalec (tlmočník, prekladateľ), ktorx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe musí obsahovať údaje predpokladané ustanovením § 74 ods. 1 písm. a) až i) ZakDPH:
a)
meno, priezvisko (názov) znalca (tlmočníka, prekladateľa) a axxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxalecký (tlmočnícky, prekladateľský) úkon dodal,
b)
meno, priezvisko (názov) zadávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxaný,
c)
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho úkonu,
e)
dátum vyhotovenia vyúčtovania znalečného (tlmočného),
f)
množstvo znaleckých (tlmočníckych, prekladateľských) úkonov,
xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxebo oslobodenie od dane, pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty alebo smernice Rady 200xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x)
výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.
Vyúčtovanie znalečného (tlmočného) znalca (tlmočníka, prekladateľa), ktorý nie je platitexxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlmočného)" a jeho číslo,
b)
označenie znaleckého (tlmočníckeho, prekladateľského) úkonu a označenie znalca (tlmočníka, prekladateľa),
c)
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo, prekladateľského) úkonu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f)
podpisový záznam osoby zodpovednej za uskutočnenia znaleckého (tlmočnícxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxalecký (tlmočnícky, prekladateľský) úkon zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programovxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a prekladateľov
xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxu tvorí český jazyk. K európskej skupine jazykov patrí samozrejme angličtina bez ohľadu na to, že sa používa aj v USA či Austrálii. Obdobne to platí napríxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xstónsko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Turecko plus ruština. Ďalšie jazyky používané v Rusku sa považujú už za neeurópske.
Odborné vyjadrenie tlmxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxžnostiach vyjadrenia cudzích reálií v slovenskom jazyku alebo, naopak, slovenských reálií v cudzom jazyku, ktoré by mohli zapríčiniť neporozumenie x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xbčanom Slovenskej republiky (napr. konanie pri žiadosti o azyl, policajná prax), alebo na akej jazykovej (napr. vyjadrovacej) úrovni hovorí takáto oxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxjde o preklad v pravom zmysle slova, ale o prevod znaku zachyteného Braillovým písmom na latinku, z ktorého potom vzniká súvislý text. V prípade jazykovx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxdnotlivý preklad. Ide najmä o ťažšiu dostupnosť potrebných pomôcok, ako sú slovníky, iné programové vybavenie, počítač atď. Pôjde hlavne o ázijské jaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xbaže má písomnú formu.
Znalcovi vznikajú pri vypracovaní znaleckého posudku v písomnej forme náklady, ako je zviazanie posudku - šnúra, nálepka, zxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxký posudok alebo preklad vo viacerých exemplároch, príslušné náklady sa, samozrejme, znásobujú. V mnohých prípadoch sa pripájajú aj fotografie či zvxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxýšenej o 50%) za mimoriadnu presnosť a náročnosť. Náročnosť na presnosť znamená napríklad to, ak bolo požadované uskutočnenie úkonu s obzvlášť presne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xresné určenie okolností a príčiny smrti, uznanie obžalovaného za vinného či udelenie občianstva, požadovaného azylu a pod.). Tiež v prípadoch, keď idx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxeľným a rukou písaným textom alebo v jazyku starej orografie. Náročnosť na odbornosť znamená napríklad to, ak bolo požadované uskutočnenie úkonu zamexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx), resp. ak sa tieto oblasti v značnom rozsahu prekrývali a obsahovali široký rozsah odborných termínov z viacerých vedných odborov v jednom tlmočníckxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxlyvnia úroveň legislatívy v Slovenskej republike, zmenu vlastníckych vzťahov, obchodných, právnych a iných rozhodnutí (napr. o uzatvorení dôležitxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy zo zdravotnej dokumentácie, uznanie obžalovaného za vinného či udelenie požadovaného azylu a pod.).
Podielová odmena sa použije iba v odbore ocexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxka má exponenciálny priebeh. Východisková hodnota je pritom objektívnym predpokladom na určenie výšky odmeny, keďže jej výška nie je závislá od trhovxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxmien za jednotlivé oceňované stavebné objekty. Takáto špecifikácia je často žiadaná orgánmi verejnej moci. Ak bude napríklad predmetom rodinný dom s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxstvo (jeho východisková hodnota bude spočítaná dohromady a zaokrúhlená) a samostatne za pozemky (ich východisková hodnota bude spočítaná rovnako akx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy, ktoré tvoria príslušenstvo a to ani v tom prípade, ak budú jedinou stavbou na pozemku. Pri pozemkoch bez ohľadu na ich lokalitu (centrum Bratislavy alxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
 
xxxx xxx xx x x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PO = 3 723 Sk
Ploty a vonk. úpravy VH = 206 000 ................................... PO = 946 Sk
Pozemky VH = 598 m2 x 500 = 299 000 Sk ......................xxxxxxxx xx x x xxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxielovej odmeny je vhodné stanoviť s ohľadom na nevýznamné predmety posúdenia, ktorých východisková hodnota je minimálna.
Miestom výkonu činnostx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxo znalec "objednaný" zadávateľom na určité miesto, kde má vykonať úkon, napríklad je predvolaný policajným orgánom na miesto činu, aby tlmočil či urobxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnkrétnym úkonom viesť podrobný prehľad a osobitne ich aj vyúčtovať popri odmene. V prípade, ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxadateľ následne predvolaný pred súd, aby podal vysvetlenie k znaleckému úkonu alebo prekladateľ k prekladu, prípadne je súdom alebo iným orgánom verexxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxy k vyhláške č. 490/2004 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxotu, v deň pracovného pokoja a v nočných hodinách.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Ústavného súdu ČR z 22. októbra 2003, sp. zn. I. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxněno v trestním řízení. Orgán činný v trestním řízení se při jeho přijímání musí řídit zásadami správního řízení, neboť libovůle při výkonu veřejné mocx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x7/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
Odměna za činnost znalce v řízení před státním orgánem není přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxní odměn znalce podléhá kontrole a dohledu krajského soudu, v jehož obvodu je znalec zapsán (§ 19 odst. 2 zákona o znalcích). Řádný výkon znalecké činnosxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxní povinnosti znalce, může vést i k jeho odvolání [§ 20 písm. c) zákona o znalcích]. Z toho vyplývá, že znalci jsou ve vztahu k orgánu veřejné moci, který je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xnalců je rozhodováním o nárocích majícím svůj základ ve veřejném, t.j. správním právu.
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxání na odměnu určenou podle právních předpisů (§ 17 až 19 zákona o znalcích a § 16 až 29 a přílohy vyhlášky o znalcích). Takový nárok však má majetkovou povaxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxdikatura Evropského soudu pro lidská práva (srov. např. na http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp rozh. č. 33202/96 Beyeler proti Itálii, § xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxadních právech a svobodách.
Rozhodnutie Krajského súdu v Českých Budějoviciach z 30. marca 2006, sp. zn. 4 To 1034/2005 (http://www.nsoud.cz/Judxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xednání před státním orgánem včetně čekací doby a doby strávené na cestě k jednání a zpět, musí znalec orgánu, který určuje dle § 111 odst. 2 Trestného řádu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xa cestě k jednání a zpět, a jednak výši výdělku připadajícího právě na onen druh výdělečné činnosti, který nemohl pro ústní podání posudku vykonávat. Doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xdaňovací období, které nejblíže předcházelo znaleckému úkonu, za který znalec účtuje odměnu a není-li takové daňové přiznání při dodržení všech zákoxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxázející zdaňovací období. Dosáhl-li znalec příjmů, o které měl přijít kvůli ústnímu podání posudku, čekací době a cestě k jednání a zpět, pouze z jediné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxký posudek před státním orgánem a cestuje k jednání a zpět, realizuje právě tuto svou samostatně výdělečnou činnost a žádný výdělek mu neuchází. Dosáhlxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xusí doložit, jaká alikvotní část z celkových příjmů a výdajů ze samostatně výdělečných činností připadá právě na aktivitu, kterou znalec nemohl pro účxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxadě údajů z jím vedeného znaleckého deníku osvědčit, jakých příjmů dosáhl ze znalecké činnosti a jakých příjmů z ostatních samostatně výdělečných aktxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxími pouze ze znalecké činnosti. Výdajová složka připadající na znaleckou činnost pak v takovém případě bude zjistitelná jako procentní podíl na celkoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xSR z 13. novembra 1970, sp. zn. 5 To 11/70:
Použil-li tedy znalec, primář psychiatrické léčebny v B., ke splnění svého úkolu znalce u hlavního líčení osoxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xehospodárný, zejména, když rozdíl v nákladech není ani jinak výrazný.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 30. júla 2008, sp. zn. 25 Cdo 883/2006 (www.xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xx základě tohoto posudku přiznal nižší plnění.
Rozhodnutie Ústavného súdu ČR z 22. februára 2007, sp. zn. II. ÚS 402/06 (www.usoud.cz):
V posuzovanx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xýčet nákladů, na jejichž úhradu má znalec nárok, a není proto vyloučeno i přiznání jiných nákladů, zde neuvedených. Musí se však jednat o účelně vynaložxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možné znalecký posudek vypracovat. Ze skutečnosti, že je znalec osobou samostatně výdělečně činnou, která je plátcem zdravotního a sociálního pojišxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxu, neboť povinnost platit pojistné vzniká znalci ze zákona a nikoliv v návaznosti na podání znaleckého posudku. Obdobně požadované režijní náklady nexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxo konkrétní znalecký posudek je prokazatelně nevyčíslitelná. Uvedené položky stejně jako náklady na pojistné je možné za splnění zákonem předpokládxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku.
Rozhodnutie Ústavného súdu ČR z 10. januára 2013, sp. zn. II. ÚS 3367/12 (www.usoud.cz):
Proti usnesení soudu prvního stupně o znalečném xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxým postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Čl. 38 odst. 2 Listiny pak zaručuje každému právo nx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxperativy však v posuzované věci splněny nebyly. Jelikož je rozhodování o zákonném právu znalce svěřeno soudu, musí mít znalec možnost svůj nárok na znaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxýká, přičemž o této věci rozhoduje soud, který může do práva na znalečné i citelně zasáhnout, což se pak může negativně projevit na samotné realizaci nárxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xdst. 2 Listiny. Disponuje-li pak znalec právem na podání odvolání proti takovému rozhodnutí, musí být vybaven stejnými procesními právy, jaká zákon pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xej právny nárok na zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej aj "zoznam"). Pred 1. septembrom 2004 zoznamy znalcov a tlmočníkov viedxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxosti. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy zoznam v súčasnosti vedie len ministerstvo spravodlivosti. Súdy sú však povinné na svojich úradnýxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xorme. Zoznam je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva spravodlivosti www.jusice.gov.sk.
Odbory a odvetvia sú zoradené podľa abecednéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxdí. Rozdelenie zoznamu na odbory a odvetvia určuje ministerstvo spravodlivosti inštrukciou ministerstva. Zmenu zoznamu pridaním nových odborov a oxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti z vlastného podnetu. Náležitosti písomnej požiadavky ustanovuje § 1 ods. 9 VyhZTP.
Je tiež možné požiadať ministerstvo spravodlivosti o výpis xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xtranu.
K odseku 2
Zoznam sa vnútorne člení na tri časti, a síce na oddiel znalcov, oddiel tlmočníkov a oddiel prekladateľov. Zákon o znalcoch, tlmočxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxčníci, prekladatelia) sú zapisovaní do zoznamu v abecednom poradí.
K odseku 3
Znalci sa zapisujú do odborov a odvetví. Tlmočníci a prekladatelia dx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xednotlivých odvetví.
K odseku 4
Oddiel znalcov sa vnútorne delí na tri časti - fyzické osoby, znalecké organizácie a znalecké ústavy. Ministerstvx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx oddielu zapíše ministerstvo spravodlivosti aj osobu, ktorá splní podmienky uvedené v ustanovení § 7 (pozri komentár k § 7).
K odseku 5
Tlmočníkom x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xj odsek 5 opomína tú skutočnosť, že ministerstvo spravodlivosti zapíše do oddielu tlmočníkov alebo do oddielu prekladateľov nielen osobu, ktorá splnx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvne vymenúva údaje, ktoré vedie ministerstvo spravodlivosti ohľadom osoby zapísanej v zozname.
K písm. a)
Ide o taxatívny výpočet údajov, ktoré vxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx veci udelených titulov možno overiť najmä z osvedčenej kópie vysokoškolského diplomu, vymenovacieho dekrétu a pod. K tomu sa javí ako vhodné doplniť, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxidenta Slovenskej republiky možno zistiť kto, kedy a v akom odbore bol vymenovaný za profesora.
2.
Trvalý pobyt alebo obdobný pobyt; tento údaj je dxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxov činných v trestnom konaní.
3.
Miesto výkonu činnosti; poznanie poštovej adresy miesta výkonu činnosti znalca (tlmočníka, prekladateľa) napoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxitérií na výber znalca (tlmočníka, prekladateľa) by malo byť posúdenie vzdialenosti medzi miestom výkonu činnosti znalca (tlmočníka, prekladateľax x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xrekladateľa) pomôže zadávateľovi vyhnúť sa situácii, keď je znalec (tlmočník, prekladateľ) zaujatým pre vzťah k svojmu zamestnávateľovi. Ak by bol pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxí do konania (vtedy by sa o dôvode zaujatosti dozvedel), čím by sa súdne konanie zbytočne predĺžilo.
5.
Deň xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxé v určitom období mali oprávnenie vykonávať činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, v zozname pri ukončení výkonu činnosti uvxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxnom čase disponoval oprávnením na výkon tohto úkonu.
6.
Sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti; ministerstvo spravoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxou "trestu", pretože prinajmenej na tri roky, počas ktorých je údaj o sankcii zapísaný v zozname (trest sa zahladzuje po troch rokoch), môže byť výkon fuxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxti. Do konfliktu sa tak, podľa nášho názoru, dostáva právo potrestaného na zahladenie sankcie (výmaz sankcie zo zoznamu) s ochranou verejného záujmu nx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxto údaj plní tiež generálnu a prevenčnú funkciu, pretože jeho zverejnením dáva ministerstvo spravodlivosti verejnosti na vedomie, že ten, kto poruší xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxvaním činnosti, a obchodné meno poisťovne; do zoznamu sa, podľa nášho názoru, nemá zapisovať poistné obdobie, ale obdobie, na ktoré je poistná zmluva uxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxná osoba povinnosť túto skutočnosť oznámiť mnistestvu spravodlivosti.
8.
Evidenčné číslo; ide o šesťmiestne číslo pridelené ministerstvom sprxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxo aj o adresu na doručovanie zásielok prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mail). Podľa § 1 ods. 6 VyhZTP slúži najmä na okamžité zastihnuxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxávnickej osoby zapísanej v zozname:
1.
Názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené; skutočnosť, že navrhovateľ je prxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxstra (z ktorého je zrejmé, ku ktorému dňu bola obchodná spoločnosť zapísaná do obchodného registra), z listiny dokazujúcej jej zápis do registra záujmxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxkla na základe zákona, jej vznik sa s prihliadnutím na ustanovenie § x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 4 ods. 6 bod 3 ZakZTP.
3.
Meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, evidenčné číslo a pracovné zaradenie alebo pracovný pomer znalcov a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou, resp. garantujú odbornú spôsobilosť právnickej osoby na výkon znaleckej činnosti. Zverejnenie týchto údajov prispieva, okrem iného, k predchádxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxnická osoba oprávnená vykonávať znalecké úkony. Z dôvodu možnosti spätného overenia, či určitá osoba bola v čase vypracovania úkonu oprávnenou tento xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxedné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti; k tomu bližšie pozri komentár k § 4 ods. 6 bod 6 ZakZTP.
6.
Platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, kxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxx x xxxxxxx
7.
Evidenčné číslo; k tomu bližšie pozri komentár k § 4 ods. 6 bod 8 ZakZTP.
8.
Pri znaleckom ústave oblasť znaleckej činnosti, v ktorej plní funkcix xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxovať s odborom, v ktorom je zapísaná ako znalecký ústav.
9.
Kontaktné údaje právnickej osoby; k tomu bližšie pozri komentár k § 4 ods. 6 bod 9 ZakZTP.
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxme nemusia odzrkadľovať skutočný stav veci. Pre posúdenie toho, či je subjekt oprávnený vykonávať znalecké (tlmočnícke, prekladateľské) úkony, alexx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlačkom úradnej pečiatky ministerstva spravodlivosti a podpisom na to oprávnenej osoby, samozrejme, za predpokladu, že oprávnenie vykonávať túto čixxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x x x xxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa môže zapísaná osoba dopustiť iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b). Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ustanovuje povinnosť xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplýva. Neumožňuje teda oznámiť ich napríklad telefonicky alebo emailom bez zaručeného elektronického podpisu.
Najčastejšie ide o zmenu priezxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkolským diplomom, zmeny trvalého pobytu predložením potvrdenia o trvalom pobyte alebo občianskym preukazom.
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcocxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxov a prekladateľov sa budú vytvárať iba jazykové odbory s dôrazom na jazykovú obojstrannosť, poprípade viacstrannosť (nielen prekladateľ z jazyka anxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxmočníkoch a prekladateľoch
Súvisiace pxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxu na základe jej písomnej žiadosti do 60 dní od jej doručenia, ak spĺňa zákonom ustanovené predpoklady na zápis. Konanie o zápis je správnym konaním a začxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxrie je za listinu považovaný aj dokument v elektronickej forme (napr. ELIÁŠ, K. Právní úkony na soukromých listinách se zvláštním zřetelem k jejich podxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
x xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxstina v elektronickej forme musí byť podpísaná (zaručeným elektronickým podpisom), t.j. nemožno podať žiadosť o zápis prostredníctvom emailu bez zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx spoplatnený sumou 165,50 eura. Povinnosť zaplatiť správny poplatok vzniká podaním návrhu. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní, ministerstvo spxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v lehote 15 dní od doručenia výzvy, ministerstvo spravodlivosti konanie o zápis zastaví.
Návrh na vymenovanie fyzickej osoby za znalca (tlmočníkax xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxkoch a prekladateľoch je aktívne legitimovaným na podanie návrhu (žiadosti o zápis) len ten, kto má byť do zoznamu zapísaný. Jediným účastníkom konanix x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx žiadosti začína ministerstvu spravodlivosti plynúť lehota na vykonanie zápisu. Ministerstvo spravodlivosti má najneskôr do 60 dní od doručenia žiaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, t.j. zaujať k danému návrhu názor.
Predmetom konania o zápis je posúdenie toho, či účastník konania spĺňa hmotnoprávne podmienky vymenované v ustxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti účastníka konania a v podstate sa ním zabezpečuje súčinnosť účastníka konania so správnym orgánom, ďalej to, aby bolo správne konanie rýchle a hospxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xprávnom delikte, ktoré je konaním vedeným vo verejnom záujme, v ktorom zisťovanie skutočného stavu je úlohou správneho orgánu, osoba žiadajúca o zápix xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnnosť správnemu orgánu preukázať, že podmienky zápisu ustanovené zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch splnila.
Na rozdiel od zákona xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxku). K tomu pozri napríklad rozhodnutie Ústavného súdu ČR z 27. októbra 2005, sp. zn. II. ÚS 153/04, www.usoud.cz. Po splnení predpokladov vymenovanýcx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxn č. 36/1967 Zb. vytváral priestor pre posúdenie splnenia zákonných predpokladov na zápis z materiálneho hľadiska. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu a zúžil priestor pre svojvôľu správneho orgánu pri rozhodovaní o zápise. Na druhej strane však tento prístup neumožňuje ministerstvu spravodlixxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxť na právne úkony v plnom rozsahu; podľa § 8 OZ spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobixxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.
Nx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony podľa Občianskeho súdneho poriadku, môže až do právoplatného skončenia tohto konania pozastxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxť na právne úkony, ministerstvo spravodlivosti podľa § 8 ods. 1 písm. d) ZakZTP túto osobu zo zoznamu vyčiarkne.
K písm. b)
Druhým predpokladom úspxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxy žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Dôvodxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx
x xxxx. c)
V poradí tretím predpokladom na zápis je vzdelanie v odbore. Účel požiadavky preukázania vzdelania v odbore, ktorý je predmetom žiadosti, premixxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxďže tieto úkony sú často predložené ako dôkazy v občianskom súdnom konaní alebo trestnom konaní, a ich odborné závery sú spôsobilé skrz súdne rozhodnutxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxu zápisu je odborné minimum. Účelom odborného minima je nadobudnutie právneho vedomia, ktoré umožní zapísanému subjektu nevyhnutnú znalosť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxch predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodikou výkonu činnosti, vedením denníkxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
-
zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
-
vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxeľov,
-
vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, ale aj procesnoprávnych predpisov upravujúcich občianskoprávne, trxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxanie zamerané najmä na získanie právneho vedomia, bolo by, podľa nášho názoru, vhodnejšie označenie "právne minimum".
Odborné minimum zabezpxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxlivosti schváleného študijného programu. Ukončuje sa vykonaním odbornej skúšky (písomnej a ústnej) s klasifikačným stupňom "vyhovel" alebo "nevyhxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxienkou preukázania zloženia skúšky z odboru alebo odvetia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (odbornxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnamu je prax. Praxou sa rozumie "cieľavedomá činnosť človeka, ktorou mení skutočnosť; aplikácia teórie v živote, opozitum teória", resp. "zručnosť, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxom študijnom odbore a absolventovi tohto študijného odboru je odlišná, teda aj skúsenosti, ktoré z ich riešenia vzídu, nemajú tú istú kvalitatívnu úroxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti popri tejto činnosti, aj keď v odbore, nemožno prirovnať k objemu získaných skúseností absolventa, ktorého primárnou činnosťou je práve prax. Na zxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v ktorom má záujem vykonávať činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Z tohto ustanovenia tiež vyplýva, že žiadateľ o zápis do zoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj skúšky. Účel, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky znalca (tlmočníka, prekladateľa) bližšie upravujú ustanovenia § 5 až 8 VyhZTP.
Účelom odxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti alebo prekladateľskej činnosti. V odbore zdravotníctvo a farmácia a v odbore psychológia odbornú skúšku nahrádza špecializačná skúška na akredxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x x § 33 ods. 1 písm. b) ZakZTP.
Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo tlmočnícky ústav, alebo ixx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxať meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku. Ministerstvo na základe počxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xkúška v kalendárnom roku. Ak je teda ministerstvu spravodlivosti doručená hoci len jedna prihláška na odbornú skúšku napríklad v odbore ekonomika a rixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx poveriť iného organizátora. Pokiaľ v kalendárnom roku nie je v niektorom odbore doručená žiadna žiadosť o odbornú skúšku, ministerstvo skúšku v takomxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxínom odbornej skúšky. Súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku. Náklady na vykonanie odbornej skúškx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxateľskú činnosť sa vykoná v príslušných jazykoch.
Odbornú skúšku vykoná žiadateľ pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov, ktorej predsedx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxlším členom komisie je spravidla znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. Ak členom skúšobnex xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx komisie môže byť aj iná osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, ak sú prítomní všetci jej členovia. Na výsledku písomnej časti a ústnej časti skúšky sa uznáša väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie sa nesmie zdržax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxľovi o výsledku odbornej skúšky písomný doklad. Žiadateľ, ktorého odborná skúška bola hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel, je oprávnený vykoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxadá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxvaní úkonov znaleckej činnosti v danom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade. Správna odpoveď na každú otázku z teórie sa hodnotí jxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx písomnej časti minimálne 20 bodov, z toho aspoň 12 bodov za znalecký posudok. Uchádzač, ktorý nezíska minimálny počet bodov, nemá právo zúčastniť sa na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx praktických skúseností a osobné predpoklady na výkon znaleckej činnosti.
Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.
xxxxxxx xxxx xx xxxx xx
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxxxxx z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti.
V ústnej časti žiadatex xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx bodov. Uchádzač vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne osem bodov za každý preklad a minimálne sedem bodov za test z teórie.
V súvislosti s odbornxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxom xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx noriem alebo zmlúv.
Odborná skúška tlmočníka sa skladá z piatich častí. V prvej časti žiadateľ dialógom s členmi skúšobnej komisie preukazuje schoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsť konzekutívneho tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a v štvrtej časti preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z druhého jazyka do prvxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti. Za prvú a druhú časť možno získať tri body, za tretiu a štvrtú časť možno získať osem bodov a za písomnú časť možno získať desať bodov. Uchádzač úspešxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxdov za konzekutívne tlmočenie z prvého jazyka do druhého a minimálne šesť bodov za konzekutívne tlmočenie z druhého jazyka do prvého jazyka a minimálne xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxka sa skladá len z konzekutívneho tlmočenia z prvého jazyka do druhého a z druhého jazyka do prvého a písomného testu zo znalosti všeobecne záväzných práxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxkulačného tlmočníka pozostáva z preukázania schopnosti sprostredkovať komunikáciu so zdravotne postihnutou osobou pomocou zvýraznenej artikuláxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxadateľa, sa domnievame, že by malo ísť najmä o overenie schopnosti uchádzača ovládať právnu terminológiu, teda malo by ísť napríklad o tlmočenie výsluxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdnotenie prekladu ako celku je výsledkom konsenzu názorov členov skúšobnej komisie. Takto vytvorený názor je produktom myšlienkového pochodu konkrxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxené, že preklad spravidla trpí vecnými alebo formálnymi pochybeniami, majúcimi rôzny vplyv na hodnotu prekladu. Závažnosť miery pochybení je do určixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxšku prekladateľa a hodnotenie skúšobnej komisie nie je zo skutkového hľadiska možné preskúmavať, keďže nie je možné opakovať jedinečné podmienky jej xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správneho súdu ČR zo 17. decembra 2009, sp. zn. 9 As 1/2009 - 141, www.nssoud.cz.
K písm. g)
V poradí siedmou podmienkou zápisu do zoznamu je špecialixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxrojárstvo. Podľa dôvodovej správy k vyhláške č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, idx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnalecké ústavy a tlmočnícke ústavy na základe poverenia ministerstvom. Vzhľadom na skutočnosť, že špecializované vzdelávanie nie je v konaní o zápis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxZTP) zmätočná a nadbytočná.
Rozsah špecializovaného vzdelávania je najmenej 300 hodín. Obsahom špecializovaného vzdelávania je najmä aplikácix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxodlivosti. Na priebeh špecializovaného vzdelávania, na odbornú prípravu uchádzačov a na vykonanie skúšky uchádzačov sa vzťahuje zákon č. 568/2009 Zxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm.
K písm. h)
Ôsmym predpokladom na zápis je dispozícia materiálnym vybavením. Účelom splnenia tejto podmienky je predchádzanie situácii, keď znxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnávanie znaleckých (prekladateľských) úkonov v odbore (jazyku), v ktorom je zapísaný. Napríklad znalec zapísaný v odbore geodézia a kartografia nebxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xnalecké úkony ospravedlňovať tým, že nemajú potrebné materiálne vybavenie. Takisto napríklad prekladateľ zapísaný v jazyku slovenský - chorvátsky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
K písm. i)
Deviata podmienka zápisu je stanovená negatívne - žiadateľovi o zápis nebola uložená sankcia vyčiarknutia zo zoznamu alebo trest zákazu čxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v zozname, z ktorého bola vyčiarknutá (sankcia vyčiarknutia), alebo na ktorý sa vzťahuje trest zákazu činnosti, t.j. sankcia bola uložená konkrétnej xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxie činnosť zapísanej osoby nemohla vykonávať. S ohľadom na uvedené nemožno takúto osobu zapísať nielen do odboru, odvetvia alebo jazyka, z ktorého bolx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxym predpokladom na zápis do zoznamu je zloženie sľubu. Obsah sľubu vyjadruje základné povinnosti znalca (tlmočníka, prekladateľa) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxrmách. Viac o sľube pozri v komentári k § 5 ods. 7.
K odseku 2
Ustanovujú sa formálne náležitosti žiadosti fyzickej osoby o zápis do zoznamu, a to odkazxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxovanie písomnosti prostredníctvom pošty, miesto výkonu činnosti, názov a sídlo zamestnávateľa, kontaktné údaje - najmä telefónne číslo (pevná linkxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxosť označiť v žiadosti odbor (jazyk) a odvetvie, o zápis ktorého sa do zoznamu žiada.
K odseku 3
Ustanovuje sa povinnosť predložiť k žiadosti o zápis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvané vzdelávanie, materiálne vybavenie a neuloženie sankcie vyčiarknutia zo zoznamu alebo zákazu činnosti a výpis z registra trestov, ktorý nie je stxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxť (napr. skutočnosť, že mu nebola právoplatne uložená sankcia vyčiarknutia zo zoznamu), keďže sú správnemu orgánu známe z jeho činnosti. Naopak, nevyxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdzeru v zákone odstraňuje ustanovenie § 2 ods. 1 VyhZTP, ktoré medzi listinami, ktoré sa pripoja k žiadosti o zápis, v písmene a) uvádza aj listiny preukaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjúce tieto skutočnosti:
1.
Spôsobilosť žiadateľa na právne úkony v plnom rozsahu; preukázanie splnenia tohto predpokladu na zápis do zoznamu minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxm rozsahu. V pochybnostiach je uvedenú skutočnosť možné preukázať predložením občianskeho preukazu alebo osvedčeného odpisu z notárskeho centrálnxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, a občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, musí obsahovať v časti osobitné záznamy aj túto skutočxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxnie osvedčeného odpisu z centrálneho registra listín možno podať na ktoromkoľvek notárskom úrade.
2.
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxškolského diplomu, maturitného vysvedčenia alebo iných dokladov. Jazykovým výkladom ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) VyhZTP možno prísť k záveru, že vxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdmienky výkonu znaleckej (tlmočníckej, prekladateľskej) činnosti v podmienkach Slovenskej republiky nepodmieňujú dispozíciu oprávnenia vykonáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxrbe tohto ustanovenia zohľadnilo práve tú skutočnosť, že existujú odbory (napr. numizmatika) alebo jazyky (napr. urdu), v ktorých nie je objektívne mxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxo-ktorého odboru, najmä na možnosti získania vzdelania v Slovenskej republike, resp. na "zložitosť" odboru, pretože je nespochybniteľné, že znalecxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xyžaduje u uchádzačov o odbory uvedené v prílohe č. 1. Dôvodová správa k vyhláške č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, txxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxosti v danom odbore. Z uvedeného vyplýva, že za základné vzdelanie napríklad v odbore ekonómia a manažment sa považuje vysokoškolské vzdelanie v ekonoxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx pojem "vysokoškolské" znamená vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, potom by osoba, ktorá ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemaxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxnómia a manažment. V konečnom dôsledku tak uvedené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa postavíme na roveň špecializovaného vzdelávania v odbore xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxame, že ministerstvo spravodlivosti zapíše do zoznamu znalcov odbor ekonómia a manažment toho, kto, okrem iného, ukončil vysokoškolské vzdelanie drxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx9 nekorešpondujú so sústavou študijných odborov Slovenskej republiky, ktorú spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej rexxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obraz o osobe žiadateľa, o jeho vzdelaní a odbornej praxi.
4.
Odborné minimum; splnenie tejto podmienky možno dokázať osvedčenou kópiou dokladu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxckým alebo tlmočníckym ústavom.
5.
Odborná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxi roky.
6.
Špecializované vzdelávanie; splnenie tohto predpokladu je potrebné preukazovať v odboroch uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky č. 490/20xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxšnom absolvovaní špecializovaného štúdia, ktorý vydáva ústav, ktorý špecializované vzdelávanie na základe poverenia ministerstva spravodlivostx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xrípadoch nahradiť čestným vyhlásením. Osobitným prípadom je najmä zánik podnikateľa alebo inej organizácie, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xtorá obsahuje opis činností, ktoré konvergujú k obsahovému vymedzeniu odvetvia, obdobie, v ktorom žiadateľ o zápis túto prax vykonával, a odkedy ju vyxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonával činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (zákona č. 36/1967 Zb.),
c)
vo výnimočných prípadoch čestné vyhlásenie xxxxx x xx xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx ten, kto úmyselne uvedie v čestnom vyhlásení nepravdivé údaje, sa dopustí priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona o priestupkoch. Ministerstvo sprxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xko tri mesiace. Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatne odsúdená. Žiadosť o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxských úradoch Slovenskej republiky. Podľa položky 30 Sadzobníka súdnych poplatkov poplatok za výpis z registra trestov sú 4 eurá. Podľa § 11 zákona č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxo štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xeby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxlný trestný čin alebo uložení nepodmienečného trestu odňatia slobody.
9.
Materiálne vybavenie; dokladom preukazujúcim materiálne vybavenie pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxhnuteľností, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie podľa § 39 SP o skutočnosti, že osoba žiadajúca o zápis do zoznamu týmto mxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x písm. d) alebo mu nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c), nie je potrebné správnemu orgánu preukazovať predložením žiadnej listxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx sľub do rúk ministra spravodlivosti, organizuje samotné ministerstvo spravodlivosti, zloženie sľubu netreba dokazovať. Ide o skutočnosť známu minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxníkoch a prekladateľoch, ministerstvo spravodlivosti má podľa § 19 SP povinnosť pomôcť žiadateľovi o zápis ich odstrániť. Napríklad ak prílohou žiaxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žiadateľa o zápis na jej predloženie, lebo uchováva protokoly o odborných skúškach. V prípade, že ministerstvo spravodlivosti nemôže samo odstrániť xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxí, spôsob, akým ich možno odstrániť, lehotu na ich odstránenie a poučenie o následkoch ich neodstránenia (zastavenie konania o zápis). Zároveň ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xmotnoprávnych). Konanie sa prerušuje dňom oznámenia rozhodnutia o prerušení konania účastníkovi konania."9) Proti rozhodnutiu o prerušení konanxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxu 4
Ministerstvu spravodlivosti sa ukladá povinnosť bezodkladne potvrdiť prijatie žiadosti o zápis. Z formulácie tohto ustanovenia (zákonodarca xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xednoduchý procesný úkon, preto by ministerstvo spravodlivosti malo potvrdiť prijatie žiadosti o zápis v deň jej doručenia. Toto ustanovenie odkazujx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxis ministerstvu spravodlivosti,
b)
lehota na rozhodnutie o žiadosti (60 dní),
c)
poučenie o následkoch nesplnenia podmienok podľa § 5 (zamixxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ministerstve spravodlivosti v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o zápis).
Je potrebné zdôrazniť, že ide len o tzv. prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xa okresnom úrade, potvrdenie o prijatí žiadosti vydá okresný úrad.
K odseku 5
V prípade, že sa v konaní o zápis preukáže, že účastník konania spĺňa hmxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxnámi žiadateľovi o zápis listom, ktorého prílohou je denník, výpis z denníka, preukaz a povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky. Na základe tohto poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Znalec (tlmočník, prekladateľ) po prevzatí pečiatky vráti ministerstvu spravodlivosti povolenie s podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky. Znalec (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxise do zoznamu a nového preukazu na základe zmeny údajov zapisovaných do zoznamu je bezplatné. V zmysle § 16 ods. 3 VyhZTP ministerstvo spravodlivosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prekladateľovi).
V tejto súvislosti je vhodné doplniť, že ak znalec (tlmočník, prekladateľ) nepredloží povolenie s podpisom a odtlačkom úradnej xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxd ním vykonávanou činnosťou podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Je potrebné si uvedomiť, že uloženie listiny obsahujúcej podpisoxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxého, skutočnosť, kto preskúmavaný úkon vykonal, t.j. podpísal a opatril úradnou pečiatkou, lebo len toho možno potrestať. Ak ministerstvo nedisponuxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxto musí obsahovať náležitosti uvedené v § 47 SP. Obe rozhodnutia majú rovnaký účinok, a to nezapísanie žiadateľa do zoznamu. Ministerstvo rozhodne forxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xričom žiadateľ ani na výzvu ministerstva v ustanovenej lehote vady podania neodstránil. Ministerstvo spravodlivosti zamietne zápis vtedy, ak je už bxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxoplatne uložená sankcia vyčiarknutia zo zoznamu).
Rozhodnutia o zastavení konania a o zamietnutí žiadosti o zápis sa spravidla oznamujú žiadateľxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxo dňa oznámenia rozhodnutia na ministerstve spravodlivosti. Prvostupňový správny orgán môže o rozklade sám rozhodnúť, ak rozkladu v plnom rozsahu vyxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxlade návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Minister môže prvostupňové rozhodnutie potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému spxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ktoré mu predchádzalo, je preskúmateľné súdom v rámci správneho súdnictva. Žalobu je potrebné podať na Krajskom súde v Bratislave v lehote dvoch mesiaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx 7 ustanovuje znenie sľubu. Sľub skladá fyzická osoba do rúk ministra spravodlivosti. Znalec (tlmočník, prekladateľ) zloženie sľubu potvrdí svojím pxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxenia sľubu, podpis znalca (tlmočníka, prekladateľa) a podpis ministra spravodlivosti. Kniha sľubov je vedená v troch samostatných zväzkoch, a to osoxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx zapisuje ako znalec (tlmočník, prekladateľ) v ďalšom odvetví, odbore alebo jazyku, opakovane sľub neskladá. Rovnako tak sľub neskladá právnická osoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxu. Napriek tomu však právnická osoba zapísaná v zozname a vykonávajúca znaleckú činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch má povixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxu 8
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa pri definovaní bezúhonnosti obmedzil na trestnú bezúhonnosť, aj to len čiastočne. Bezúhonnosx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, ale toto odsúdenie jej bolo zahladené a nezobrazuje sa vo výpise z registra trestov, alexx
x
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx nebolo dosiaľ zahladené a zobrazuje sa vo výpise z registra trestov.
Skutočnosť, že zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxavy. Prísnejšie nastavené predpoklady zápisu do zoznamu - podmienka morálnej bezúhonnosti, by zvýšili kredit znaleckého (prekladateľského, tlmočxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx0/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Odborná skúška sa bude uskutočňovať na základe písxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xoku však bude najmenej jedna skúška z každého odboru, a to aj v prípade, ak bude prihlásený čo i len jeden uchádzač. Komisiu bude menovať minister ad-hoc pxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxú len znalci, tlmočníci a prekladatelia, v prípade menej frekventovaných odborov aj iné osoby, ktoré budú garantovať odborné vykonanie skúšok. Samotxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xkúšky v inom európskom jazyku. V prípade tlmočníkov bude skúška pozostávať zo štyroch častí (dvoch častí, príp. jednej u "špeciálnych" tlmočníkov) a u xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxestich mesiacov.
Priložené doklady k žiadosti preukazujú splnenie všetkých zákonom požadovaných podmienok na zápis do zoznamu. Len v tých prípadxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xraxe v danom odbore, prípadne pri preukazovaní adekvátneho materiálneho vybavenia na výkon činností, keď "oficiálny" doklad sa bude môcť dať získať lxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxd o nadobudnutí určitých prostriedkov potrebných na výkon činnosti.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Ústavného súdu ČR z 27. októbra 2005, sp. zn. II.ÚS 153/04 (www.usoud.cz):
Z citované právxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xočet jmenovaných znalců se řídí skutečnou potřebou znalecké činnosti z jednotlivých oborů. Je tedy zřejmé, že na jmenování do funkce znalce není právnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxniká, ani při splnění všech zákonných podmínek, právní nárok na to, aby znalcem jmenován skutečně byl. Jmenování do funkce znalce tudíž nelze považovax xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xe na něj zákon č. 71/1967 Sb. - správní řád. Stejný závěr ve svých dřívějších rozhodnutích vyslovily také další senáty Ústavního soudu (nepublikovaná uxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx 17. decembra 2009, sp. zn. 9 As 1/2009 - 141 (www.nssoud.cz):
Zákon o vysokých školách nestanoví, že student má právo na úspěšné vykonání zkoušky a z tohx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx", ale na "řádný proces" s ní související, který je primárně určován podmínkami danými studijním programem, resp. studijním a zkušebním řádem [§ 62 odsxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých podmínek.
Hodnocení vědomostí uplatněných studentem u zkoušky náleží pouze zkušební komisi, před níž ji student koná, jak ostatně stěžovateli vx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxo) negarantuje právo na dosažení určité úrovně vzdělání. To je, zvláště u vysokoškolského vzdělání, jakožto nejvyšší formy vzdělání, podmíněno řadox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx formě zkoušek zpětně jen obtížně hodnotit, a to tím spíše, že hlediska odborná mohou převážit nad právními. V tomto směru tedy Nejvyšší správní soud souxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxole nespočívá a ani spočívat nemůže v přezkumu vědomostí uplatněných studentem při výkonu zkoušky a přezkumu tomu odpovídajícího ohodnocení ze stranx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxěném porušení podmínek "řádného procesu" stanovených pro konání státní závěrečné zkoušky (či jiné zkoušky) by bylo možné např. z důvodu neúplného či cxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xkoušky (práva studenta by byla obnovena analogicky v souladu s § 68 odst. 5 zákona o vysokých školách).
KOMENTÁR
K odseku 1
Ide o taxatíxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xomentár k § 5 ods. 1. Predpokladmi, ktoré treba splniť kumulatívne, sú:
1.
Špecializácia na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xomentár k § 5 ods. 1 písm. e).
2.
Dispozícia aspoň troma znalcami zapísanými v príslušnom odbore, ktorí sú jej spoločníci, členovia, štátni zamestnxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxj v zozname; domnievame sa, že zákonodarca podmienil zápis do zoznamu znaleckých organizácií aspoň troma znalcami v pracovnoprávnom vzťahu alebo znaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxta úkonov fyzických osôb, pretože sa predpokladá, že predmetom posúdenia budú odborne náročnejšie prípady (porov. § 143 ods. 1 TP). Jedným z predpoklaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxckej činnosti v danej právnickej osobe, lebo nevykonávajú túto činnosť v inej právnickej osobe zapísanej v zozname. Vychádzajúc z uvedeného, zastávaxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x, ale pre znalca C nevykonáva znaleckú činnosť, spĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. b).
3.
Určenie osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx štatutárneho orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxedných troch rokoch právoplatne uložená sankcia vyčiarknutia zo zoznamu; táto podmienka na zápis do zoznamu je stanovená negatívne. K tomu bližšie poxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxu. K formálnym náležitostiam patrí
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
b)
miesto výkonu znaleckex xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxdpovednej za výkon znaleckej činnosti,
d)
deň zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu,
e)
meno, priezvisko, akademický titul, trvalý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxoru a odvetvia, do ktorého žiada o zápis do zoznamu.
Toto ustanovenie ukladá žiadateľovi povinnosť v žiadosti o zápis uviesť deň zápisu do zoznamx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxntaktné údaje právnickej osoby (telefónne číslo, email) aj napriek tomu, že tieto skutočnosti, ktoré majú zabezpečiť najmä okamžité zastihnutie znaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxo dozvedieť. Ide o zrejmé nesprávnosti v texte zákona, ktoré by mal zákonodarca pri najbližšej novele zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis; splnenie tejto podmienky žiadateľ preukazuje predložením dokladox xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti právnickej osoby, žiadajúcej o zápis xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxk. Slovné spojenie "špecializovaná na výkon znaleckej činnosti" treba vykladať tak, že činnosť, ktorú žiadateľ o zápis v okamihu konania o zápis vykonxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxh, tlmočníkoch a prekladateľoch. V listine nemusí byť
expressis verbis
uvedené, že žiadateľ vykonáva znaleckú (to ani napokon ešte nemôže), expertíxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a predloží listinu, z ktorej vyplýva, že je oprávnená na kreslenie projektov (architektúra).
2.
Dispozícia prinajmenej tromi znalcami; splnenix xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx že sa títo znalci nepodieľajú na vykonávaní znaleckých úkonov iných osôb zapísaných v zozname, netreba dokazovať, pretože táto skutočnosť je ministexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlásením právnickej osoby žiadajúcej o zápis a osoby, ktorá bola určená za osobu zodpovednú za výkon znaleckej činnosti právnickej osoby žiadajúcex x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xinnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví je napríklad osvedčená kópia nájomnej zmluvy, inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktoxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxením disponuje.
K odseku 4
Na podrobnejšie vysvetlenie tohto ustanovenia je potrebné uviesť, že zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xvoch znaleckých organizácií popri sebe, a ak právnická osoba požiada o zápis do tretieho odboru, musí kumulatívne splniť podmienky ustanovené v § 6 odsx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávnenej vykonávať znalecké úkony podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v odbore B a C, keďže hmotnoprávne podmienky zápisu právnixxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx komentár k § 5 ods. 5.
K odseku 6
K rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti o zamietnutí zápisu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxení § 3 VyhZTP odlišne. Rozdiel spočíva v tom, že na úspešný zápis je potrebná dispozícia prinajmenšom jedným znalcom z odboru ekonómia a manažment a dvxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxie hodnoty. Tento predpoklad možno odôvodniť skutočnosťou, že obsahová náplň tohto odboru (resp. spadajúcich odvetví) je tak široká - zahŕňa ohodnotxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxú predovšetkým ekonomické otázky (napokon samotný názov tohto odboru túto skutočnosť potvrdzuje), zápis do odboru ekonomika a riadenie podnikov je pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxjárstvo alebo elektrotechnika, zapísaní v zozname znalcov právnickej osoby sa môžu zúčastňovať len na znaleckých úkonoch spadajúcich pod odbor ekonxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxžment, stavebníctvo, doprava cestná, strojárstvo alebo elektrotechnika do zoznamu znalcov právnickej osoby sa nerozširuje znalecké oprávnenie prxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xoprava cestná. Ak je však v priebehu posúdenia otázok spadajúcich pod odbor ekonomika a riadenie podnikov potrebné riešiť predbežnú otázku patriacu pxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxný v odbore ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo, podieľajúci sa na vypracovaní takého úkonu znaleckej organizácie.
Z dôvodovxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxty podniku a jeho časti nahrádza pôvodný odbor podnikové hospodárstvo. Podľa nového členenia bude súčasťou odboru ekonomika a podnikanie. Vzhľadom nx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxci metód znaleckého posudzovania iný "uhol" pohľadu, ktorým sa zabezpečí objektívnejšie posúdenie ohodnocovaného objektu. V prípade častí podnikux xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxacujú znalci z príslušného odboru. Ohodnocovanie takýchto častí podniku "ekonómami" nebude prípustné.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcochx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxnky na zápis fyzickej osoby (právnickej osoby) do zoznamu, oddielu na zápis znalcov, bez splnenia podmienok podľa § 5 ods. 1 (§ 6 ods. 1). Tieto predpoklxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdosti o zápis do zoznamu pozri komentár k § 5 ods. 2 (fyzická osoba) a k § 6 ods. 2 (právnická osoba).
Ide o nasledujúce predpoklady:
a)
Žiadateľ prxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xtátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore; k zmluvným stranám Dohody o Európskom hospodárskom priesxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxoval: "...v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore", zahrnul by tak aj členské štáty Európskej únie. Členskými štátxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrtugalsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že pod pojmom "obdobná činnosť" treba rozumieť predovšetkým činnosť zameranú na vypracúvanie odborných posúdení v konaniach vedených orgánmi verexxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxteľoch možno preukázať originálom výpisu z príslušného zoznamu vedeného v inom štáte alebo písomným potvrdením, ktoré vydal príslušný orgán štátu. Dxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxstvo spravodlivosti v konaní o zápis môže v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zistiť právnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xrávnická osoba, vyrovnávaciu skúšku je povinná zložiť aspoň jedna osoba, ktorá je jej spoločníkom, členom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xverenie odborných znalostí a schopností uchádzača o zápis do zoznamu podľa § 7 ods. 1 ZakZTP vo vzťahu k príslušnému odboru alebo odvetviu. Vyrovnávacxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx potrebné na zápis do príslušného odboru alebo odvetvia podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktoré sa však nevyžadujú podľa právnycx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky, nevyhnutné na riadny výkon znaleckej činnosti. Vyrovnávacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou. Na vznik, zloženie, rozhodovanie komisie a prixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxx
Postupu po splnení podmienok na zápis do zoznamu je venovaný komentár k ustanoveniu § 5 ods. 5 a rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti o zastavexx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxckú osobu alebo právnickú osobu do jedného, prípadne viacerých odborov (odvetví) taxatívne vymenovaných v prílohe č. 4 k Inštrukcii 7/2009.
Kvôli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxipomíname, že pokiaľ znalec stratí toto oprávnenie, ministerstvo spravodlivosti postupuje podľa § 8 ods. 1 písm. c), t.j. znalca zo zoznamu vyčiarknex
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxk podľa § 5 ods. 1, a to, že žiadateľ preukáže, že je oprávnený vykonávať činnosť obdobnú tlmočníckej (prekladateľskej) činnosti podľa zákona o znalcocxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxmočenie výpovedí (preklad listín) v konaniach vedených orgánmi verejnej moci, t.j. malo by ísť o výkon tzv. súdneho tlmočníka (prekladateľa).
Splxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxodlivosti v prípade Českej republiky a Rakúska, potvrdením súdu v prípade Belgicka a Francúzska a iného orgánu, ktorý vedie register tlmočníkov a prekxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxívne služby).
Priebehom a osobitosťami konania o zápis do zoznamu sa zaoberá komentár k ustanoveniu § 5 ods. 1. Formálnym náležitostiam žiadosti fyxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xx
xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zistí právnu úpravu v štáte, ktorý výpis alebo potvrdenie vxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxujú na svojich internetových stránkach. Napríklad Česká republika - www.justice.cz, Rakúsko - www.sdgliste.justiz.gv.at, Nemecko - www.justiz-dxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xomentári k ustanoveniu § 5 ods. 5 a rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti o zastavení konania o zápis, resp. o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xx
xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xoznamu fyzickú osobu do jedného alebo viacerých jazykov taxatívne vymenovaných v prílohe č. 4 k Inštrukcii 7/2009, ako aj to, že zápis tejto osoby je podxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxmu vyčiarkne.
Z dôvodovej správy k vyhláške č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prexxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxý. Bude závisieť od úrovne požadovaných znalostí znalca v jeho "domovskom" štáte a bude sa sústreďovať len na tie oblasti, ktoré sa v danej krajine nevyžxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxádzač o zápis je znalcom už v inej krajine Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore, má nárok na to, aby bol po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxde stačiť výpis zo zoznamu znalcov danej krajiny. V prípade, ak právna úprava znalcov xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xáujmového združenia, ktoré má v danej krajine v pôsobnosti evidenciu znalcov.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatexxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxigatórne vyčiarkne znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, ak nastala niektorá z nižšie uvedených skutočností.
K písm. a)
Zapísaný subjekt požiaxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Môže tak urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami, podpísanými zaručeným elxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, nie je potrebné návrh odôvodniť, ministerstvo spravodlivosti neskúma ani neposudzuje dôvody žiaxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zoznamu alebo poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti zaniklo a nebolo obnovené do troch mesiacov, alebo ak zapísaná osoba vykonávala čixxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxmu) je uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti. Bližšie o povinnosti uzavrieť poistenie pozrx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxnovuje lehotu troch mesiacov, v ktorej je zapísaná osoba povinná poistenie uzavrieť. Táto lehota plynie od zápisu do zoznamu, resp. od zániku predchádxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxť, že aj tu platia objektívna a subjektívna lehota, t.j. ak ministerstvo spravodlivosti zistí, že zapísaná osoba v minulosti nebola viac ako tri mesiacx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xodmienky zápisu do zoznamu (napr. stratil plnú spôsobilosť na právne úkony alebo bezúhonnosť). Toto ustanovenie možno aplikovať aj v prípadoch, keď mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xodvodne (sfalšoval listinu dokazujúcu vzdelanie), alebo pri zápise došlo konaním ministerstva spravodlivosti k administratívnemu pochybeniu. Zaxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxsadou materiálneho právneho štátu, keď by sa ten, komu je úkon určený, nikdy nemohol spoľahnúť na odbornosť osoby, ktorej spôsobilosť na výkon činnostx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo spravodlivosti potvrdzuje, že tento subjekt spĺňa hmotnoprávne podmienky na výkon činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľochx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo spravodlivosti neskôr zistí, že zapísaný subjekt nespĺňal, resp. prestal spĺňať hmotnoprávne podmienky zápisu do zoznamu, oprávnenix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxonávaní činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. S ohľadom na uvedené možno vysloviť presvedčenie, že posudzovať splnenie hmxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxsti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch pre tento odbor, resp. odvetvie.
Podľa tohto ustanovenia ministerstvo spravodlivosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xložená sankcia vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) ZakZTP; po právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie vyčiarknutia zo zoznamu minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxnému overeniu - takéhoto znalca (tlmočníka, prekladateľa) ministerstvo spravodlivosti zo zoznamu vyčiarkne. Pri osobe oprávnenej vykonávať činnoxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh a prekladateľoch riadne, ak sa však preukáže opak, je potrebné takúto osobu postihnúť vyčiarknutím zo zoznamu.
K písm. g)
Zapísaná osoba nemôže pxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx skúsenosti ukazujú, že xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx (tlmočník, prekladateľ) zapísaný. Zrušenie odboru a odvetvia prichádza do úvahy najmä vtedy, keď vývojom daný odbor/odvetvie stratili na význame, txxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxgovať vyčiarknutím zo zoznamu na situáciu, keď zapísaný subjekt stratí spôsobilosť na práva a povinnosti, t.j. zanikne ako subjekt práva. Listinným dxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe toho názoru, že v takomto prípade nie je potrebné vydávať rozhodnutie a uvedenú skutočnosť s dátumom zániku subjektu postačí len vyznačiť v administrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xásledkom bude vyčiarknutie zo zoznamu.
K odseku 2
Vo veci vyčiarknutia znalca (tlmočníka, prekladateľa) zo zoznamu sa rozhoduje v správnom konanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxo skutočnosti preukáže, ministerstvo spravodlivosti správnym rozhodnutím znalca (tlmočníka, prekladateľa) zo zoznamu vyčiarkne. Ide o tzv. statuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxsp. ak ide o rozhodnutie odvolacieho orgánu (ministra spravodlivosti), dátum právoplatnosti je zhodný s dátumom doručenia. Riadny opravný prostriexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx
xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je ním ukladaná povinnosť niečo aktívne vykonať. Podľa právnej teórie "[...] vykonateľnosť rozhodnutia znamená možnosť vynútiť splnenie povinnostxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdnutia nastáva súčasne s právoplatnosťou, t.j. ministerstvo spravodlivosti vykoná vyčiarknutie v zozname ku dňu jeho právoplatnosti. V prípade, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx k zániku znaleckej organizácie alebo znaleckého ústavu, vykoná sa vyčiarknutie ku dňu uvedenému napríklad v potvrdení o výmaze z obchodného registrax
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxú (gumenú) časť úradnej pečiatky ministerstvu spravodlivosti,
-
vrátila zadávateľovi podklady, ktoré jej boli predložené z dôvodu ich potreby pxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností sa fyzická osoba vyčiarknutá zo zoznamu môže dopustiť priestupku podľa § 26 ods. 1 písm. b) ZakZTP. Pokiaľ právnická osoba tieto povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxe vymenované povinnosti len osobe vyčiarknutej zo zoznamu. Nepredpokladá situáciu, keď k vyčiarknutiu zapísanej osoby došlo z dôvodu jej zániku. Aj v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxu by bolo vhodnejšie, ak by povinnosti podľa tohto odseku mal aj právny nástupca osoby vyčiarknutej zo zoznamu (napr. dedič po zosnulom znalcovi) alebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Návrh v prípade porušenia povinností uložených znalcovi (tlmočníkovi a prxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti na právne úkony (iba vo forme súdneho rozhodnutia), alebo v prípade žiadosti o dobrovoľné vyčiarknutie zo zoznamu, rieši vzniknutú situáciu tak, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx zoznamu, vzniká dôvod na vyčiarknutie zo zoznamu. Napríklad tu prichádza do úvahy podvodné konanie smerujúce k preukázaniu vzdelania alebo povinnej xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxku), ale ako každé rozhodnutie správneho orgánu bude preskúmateľné súdom.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľocx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxých závěrů písemně podaného znaleckého posudku nařídí důkaz výslechem znalce, jenž posudek vypracoval, nejde o zadání nového posudku a není rozhodujxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxborným otázkám, jejichž zkoumání bylo předmětem podaného posudku, nelze jej vyslýchat jako svědka či mu v řízení připisovat jiné procesní postavení.
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xx x x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxt nevykonává nebo není oprávněn ji vykonávat. Jestliže je tato osoba vyslechnuta soudem jako znalec k obsahu podaného znaleckého posudku, je i taková vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxe v době, kdy znalecký ústav, který posudek podal, již oprávnění ke znalecké činnosti nemá.
Není proto vadou řízení, jež mohla mít za následek nesprávnx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxsán v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.
Podmienky začatia výkonu činnosti
KOMENTÁR
K odseku 1
Predpokladom nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxniknúť v súvislosti s touto činnosťou. Slovné spojenie "v súvislosti s výkonom činnosti" nemožno vzťahovať na prípady, keď je znalcovi (tlmočníkovi, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxo povinnosti je záujem zákonodarcu na predchádzaní vzniku situácií, keď znalec (tlmočník, prekladateľ) nebude s prihliadnutím na svoju majetkovú sixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx že je poistná zmluva s poistiteľom uzavretá na dobu neurčitú, vychádza sa z vyvrátiteľnej právnej domnienky, že zmluvný vzťah medzi zapísaným subjektxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxtne poistné obdobie.
Toto ustanovenie neukladá osobe ustanovenej za znalca (tlmočníka, prekladateľa) podľa § 15 ZakZTP povinnosť poistiť sa pre xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx konanie vedie, odmenu zníži, resp. vôbec neprizná. (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 30. xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xyť poistený počas celého výkonu činnosti. Ak znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti nevzniklx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxerstvo spravodlivosti ho vyčiarkne zo zoznamu podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZakZTP. Máme za to, že znalec (tlmočník, prekladateľ) nemá túto povinnosť vtedy, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxní úkon v čase, keď nie je poistený [porov. § 8 ods. 1 písm. c) ZakZTP].
K odseku 3
Zákonodarca stanovil najnižšiu hodnotu krytia spôsobenej škody na 3x xxx xxx xxx xxxxxxxx x xx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxsťou zapísanej osoby byť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom znaleckej (tlmočníckej, prekladaxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxx
xxxxx x xxx xxs. 1 OZ každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
Pre úspešné uplatnenie náhrady škody je potrebné v súdnom konaní doxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxávania sa subjektu) s objektívnym právom. To znamená, že subjekt sa nespráva tak, ako mu to ukladá právny predpis, resp. koná inak, ako to vyplýva zo zákoxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxecký úkon riadne, resp. včas (v zmluve o dielo si účastníci dojednali dátum, do kedy má znalec povinnosť predložiť znalecký úkon objednávateľovi);
xx
xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. v penězích."12) Napríklad tomu, kto predal nehnuteľnosť, vznikne škoda, ak si s kupujúcim dohodol v kúpnex xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx predávajúci získal na základe kúpnej zmluvy, a ceny, ktorú by získal, ak by bola hodnota nehnuteľnosti stanovená správne;
c)
príčinnej xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlosti medzi porušením právnej povinnosti a škodou je splnená vtedy, ak konkrétne porušenie právnej povinnosti je nutnou (rozhodujúcou) podmienkou vxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxe nie sú vylúčené ani ďalšie formy zavinenia (vedomá nedbanlivosť, nepriamy úmysel, priamy úmysel). Mieru zavinenia súd posudzuje s ohľadom na okolnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxý môže uplatniť svoj nárok v trestnom konaní. Právo na náhradu škody je potrebné si uplatniť na súde v dvojročnej subjektívnej lehote, t.j. v lehote dvocx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xošlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. V prípade, že škoda bola spôsobená úmyselne, právo na náhradu škody si možno uplatniť v desaťročnej objektívnex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xáhradu škody neprizná. Uvedené neplatí, pokiaľ ide o náhradu škody na zdraví, pretože toto právo sa nepremlčí. Škoda sa v zásade nahrádza peniazmi.
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrý znalec nevypracoval riadne, priznal nižšie plnenie (pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 30. júla 2008, sp. zn. 25 Cdo 883/2006).
Z dôvodxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxej alebo prekladateľskej) bolo potrebné zaviesť povinnosť uzatvoriť poistenie tak, ako pri výkone iných slobodných povolaní (notárstvo, advokácia x xxxxx x xxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Z dôvodu odstránenia prekážok vyžadovaných pre uzatvorenie poistenia návrh upustil od požiadavky, že zápis do zoznamu sa uskutoční až po vzniku poisxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Ústavného súdu ČR z 1. novembra 2007, sp. zn. I. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxčinná souvislost mezi tímto jednáním a škodou a konečně presumované zavinění.
19. Protiprávní jednání se v daném případě zakládá na porušení povinnoxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstníka) provést dílo řádně (§ 633 odst. 1 občanského zákoníku). Na závazek vedlejšího účastníka je nutno aplikovat i právní úpravu zákona č. 36/1967 Sbxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxa). Podle jeho ustanovení § 8 jsou znalci povinni vykonávat znaleckou činnost řádně. Vypracování posudku mělo podle smlouvy spočívat v ocenění tam spexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xorušil, ohledně čehož ostatně nebylo mezi stranami původního řízení sporu.
20. Další podmínkou povinnosti k náhradě škody je pak škoda, představujíxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxda spočívat v rozdílu ceny, kterou stěžovatelka získala na základě kupní smlouvy, s cenou, kterou by získala, pokud by byla stanovena na základě řádně vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souvisejících příčin a každá příčina může mít několik vzájemně souvisejících následků. Příčina jedné skutečnosti může být sama následkem jiné příčixxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxantní příčinné souvislosti je tedy zásadně prokázání příčinné souvislosti v přísně přírodovědném smyslu. Abychom mohli hovořit o takovém kausálním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxx xxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xskutečnil právě tak, jak se uskutečnil, t.j. daným způsobem, v daném čase a v daném místě. Pro výsledek je příčinnou taková událost, kterou si nelze odmyxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxvy zcela jasně vyplývá, že výše kupní ceny byla odvislá od ceny zjištěné znaleckým posudkem podle předpisů o oceňování majetku. Proto si nelze odmyslet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkého posudku proto bylo ve vztahu k ujednané výši kupní ceny "
condicio sine qua non
". Sama okolnost, že kupní cena je určena dohodou stran, je v této souvixxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxmínek je pak majetková újma vzniklá prodejem předmětu znaleckého posouzení za nižší cenu, než by byla řádně zjištěná, relevantním následkem vadného vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxý posudek, odpovídá za škodu, která vznikla účastníku řízení tím, že mu soud na základě tohoto posudku přiznal nižší plnění.
Identifikaxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrekladateľ) používa pri svojej činnosti a ktorými preukazuje, že je oprávnený na výkon činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľocxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxiatky. Na základe tohto povolenia je zapísaná osoba oprávnená nechať si vyhotoviť úradnú pečiatku. Náklady na jej vyhotovenie znáša znalec (tlmočníkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xovinná zaslať späť ministerstvu spravodlivosti, pričom sú súčasťou osobného spisu zapísanej osoby uloženého na ministerstve spravodlivosti. Zastxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xečiatku. K tomuto záveru nás vedie najmä skutočnosť, že znalec (tlmočník, prekladateľ) je povinný vykonávať činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx by ustanovil ako jednu z náležitostí úradnej pečiatky aj jej poradové číslo.
Preukaz znalca - fyzickej osoby s potlačou štátneho znaku obsahuje tiexx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxaleckého oprávnenia, t.j. odbor a odvetvie/odvetvia,
e)
dátum vydania preukazu (dátum vydania preukazu nie je dátumom získania znaleckého opráxxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xmeno a priezvisko, príp. udelené tituly). Nad štátnym znakom je do kruhu umiestnený nápis "ZNALEC". Na jej obvode v dolnej časti je vymedzený rozsah znaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxvi:
a)
názov,
b)
sídlo,
c)
evidenčné číslo,
d)
rozsah znaleckého oprávnenia, t.j. odbor a odvetvie/odvetvia (v prípade znaleckého úsxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
Úradná pečiatka znalca - právnickej osoby je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak. Na jej obvode v hornej časti je označenie oprávnenej osxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxmedzený rozsah znaleckého oprávnenia (odbor a odvetvie/odvetvia, v prípade znaleckého ústavu len odbor).
Preukaz tlmočníka s potlačou štátneho xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxo,
d)
rozsah tlmočníckeho oprávnenia, t.j. jazyk,
e)
dátum vydania preukazu (dátum vydania preukazu nie je dátumom získania znaleckého opráxxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxj časti je označenie oprávnenej osoby (meno a priezvisko, príp. udelené tituly). Nad štátnym znakom je do kruhu umiestnený xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xotlačou štátneho znaku obsahuje tieto údaje o jeho držiteľovi:
a)
meno a priezvisko, prípadne udelené tituly,
b)
adresa trvalého pobytu,
cx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxa znaleckého oprávnenia),
f)
podpis,
g)
podoba tváre.
Úradná pečiatka prekladateľa je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znakx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xPREKLADATEĽ". Na jej obvode v dolnej časti je vymedzený rozsah prekladateľského oprávnenia (odbor a odvetvie/odvetvia).
Vzory preukazov a úradnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdateľ). Je povinný ich chrániť pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Bez zbytočného odkladu je povinný ohlásiť ich stratu alebo odcudzenie minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxaleckého (prekladateľského) úkonu. Odtlačok úradnej pečiatky je modrej farby. Súčasťou osobného spisu znalca (tlmočníka, prekladateľa) je odtlačxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho doplnenia, odborného vyjadrenia, stanoviska, vysvetlenia, potvrdenia, odborného písomného vyjadrenia, prekladu, prvopisu alebo iného znalxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu alebo prílohe prekladateľského úkonu,
xx
xx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxného minima.
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
V súvislosti s úpravou definície statusu znalca (tlmočníka a prxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxkazujú jeho oprávnenosť disponovať s informáciami a ktoré súčasne zamedzia, že nedôjde k zneužitiu týchto informácií. Návrh jednoznačne na prvé miesxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxde korešpondencie. Návrh neumožňuje znalcovi používať pečiatku aj na iné aktivity, napríklad na potvrdenie objednávky školenia alebo súkromných náxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx katastrálny úrad, súkromnými alebo štátnymi archívmi a s ďalšími osobami. Znalec okrem povinnosti preukázať sa svojimi identifikačnými znakmi preuxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
Používanie štátneho znaku na pečiatke znalca je v súlade so zákonom č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, keďxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxv a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Vydanie preukazu z uvedených dôvodov bude bezplatné. V ostatných prípadoch, kex xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx jej zhotovenie. Samotná pečiatka-stroj bude vo vlastníctve znalca, tlmočníka alebo prekladateľa aj po vyčiarknutí zo zoznamu, keď bude musieť odovzxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xúvisiace predpisy
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxadateľ) vylúčený z vykonania úkonu. Cieľom je zabezpečiť jednu zo základných vlastností znaleckého (tlmočníckeho, prekladateľského) úkonu - nestrxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxr k veci; o pomer k veci pôjde, ak je znalec (tlmočník, prekladateľ) sám účastníkom civilného (trestného, správneho) konania, alebo rozhodnutím, ktorx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxh manželov účastníkom konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom predmetom vyporiadania je aj nehnuteľnosť - rodinnx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxavení spôsobilosti na právne úkony by mal znalec z odvetvia psychiatria posúdiť duševný stav svojho dieťaťa). O zaujatosť pôjde napríklad vtedy, ak osxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx v konaní ustanoví na preloženie predmetných listín tohto prekladateľa (súdu nie je známa skutočnosť, že prekladateľ predmetné listiny už v minulosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx vylúčenie v danej veci, pretože predmetné listiny v minulosti prekladal, a teda je zaujatý vo veci (v predmete prekladu). Tento záver možno vztiahnuť ax xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxeckého úkonu uplynulo dlhšie obdobie a v dôsledku jeho uplynutia predmet skúmania podstatne zmenil svoje vlastnosti.;
b)
pomer k osobe (k zadávatxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxpis do zoznamu predloží vysokoškolský diplom preložený prekladateľkou, ktorá je jeho sestrou. O pomer k osobe pôjde tiež vtedy, ak znalec (tlmočník, pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ich zástupcom, napríklad tlmočník má pretlmočiť výsluch obžalovaného, s ktorým má dlhodobý priateľský vzťah. O zaujatosť nepôjde, ak osoba, ktorá je xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxtín, ktoré predložil obžalovaný, tvrdiac, že obsahujú skutočnosti dokazujúce jeho nevinu. Pochybnosť o nezaujatosti osoby tlmočníka - prekladateľx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx tlmočenia (výpoveď obžalovaného) a predmetu prekladu (listiny predložené obžalovaným) neexistuje - ide o dva rôzne "texty". Pokiaľ ide o zaujatosť vxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxladá akýkoľvek vzťah medzi osobou tlmočníka - prekladateľa a obžalovaným, preto nie je dôvod pochybovať o jej nezaujatosti.
K odseku 2
Znalec (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xôvody podmieňujúce zaujatosť alebo nezaujatosť znalca (tlmočníka, prekladateľa) na vykonávaní úkonu v konkrétnej veci posúdi ten, kto znalca (tlmoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx pocity o tom, že sa cíti alebo necíti zaujatý. Dôvody musia vyplývať z objektívnych, konkrétnych a dostatočne závažných skutočností, preukazujúcich xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxť opravný prostriedok.
K odseku 3
Znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) sa ukladá povinnosť zdržať sa vykonania úkonu spadajúceho mimo rámca oxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xprávneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. c) v spojení s § 11 ods. 3 ZakZTP. Objektom tohto správneho deliktu je záujem štátu na vylúčení pochybnosti o vecnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxého na účely súdneho alebo iného konania súdom alebo iným orgánom verejnej moci. Správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. c) v spojení s § 11 ods. 3 ZakZTP xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxiť, že orgán verejnej moci autoritatívne ukladá prostredníctvom rozhodnutia znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) procesnú povinnosť - vykonať xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a obsah rozhodnutia orgánu verejnej moci nezávisí od vôle znalca (tlmočníka, prekladateľa). Nesplnenie tejto povinnosti môže byť zo strany orgánu vexxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xdbornosť. O tom, či námietka znalca (tlmočníka, prekladateľa) je dôvodná, však rozhodne orgán verejnej moci, ktorý znalca (tlmočníka, prekladateľax xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxho orgánu verejnej moci (napr. súdu), bolo by to v rozpore s princípom spravodlivosti. Uvedené však nebráni tomu, aby rozhodnutie, vychádzajúce z posúxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxví sa ako vhodné, aby orgán verejnej moci po tom, čo znalec (tlmočník, prekladateľ) vznesie námietku spočívajúcu v tej skutočnosti, že nemá potrebnú odxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxočnosti, že rozsah oprávnenia jednotlivých znalcov je vymedzený v Inštrukcii 7/2009, môžu vzniknúť situácie, keď nebude zrejmé, do pôsobnosti ktoréxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxavodlivosti zistí, že posudzovaná otázka nepatrí do žiadneho z existujúcich odborov a odvetví, oznámi to podávateľovi.
Súvisiace ustanovenia záxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxzhodnutie Ústavného súdu ČR z 25. júna 2003, sp. zn. II. ÚS 35/03 (www.usoud.cz):
Podle § 17 ve spojení s § 14 odst. 1 občanského soudního řádu jsou znalci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxh nepodjatosti. Jedním z takových důvodů, kdy lze zcela důvodně pochybovat o nepodjatosti znalce pro poměr k účastníkovi řízení, je případ, že mezi nimx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xe zaměstnancem jednoho z účastníků řízení, nemůže podle § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, podat posudek, neboť by mohly vznixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x., Mazanec, M.; Občanský soudní řád, komentář, C. H. Beck, 5. vydání, 2001, str. 56; dle těchto autorů příkladem této závislosti je /pouze/ vědecká či puxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxlity a loajality či obavy před nepříznivými pracovně-společenskými dopady.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 8. septembra 2009, sp. zn. 28 Cdo 146xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxlců k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, nýbrž především z rozboru skutečností, které k těmto pochybnostem vedly. K vyloučení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x přes zákonem stanovené povinnosti nebude moci nebo nebude schopen nezávisle a nestranně provést odborné posouzení.
Rozhodnutie býv. Najvyššiehx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxný za znalca. Ak je niekto pribratý za znalca, nemôže byť pri podávaní posudku vypočúvaný ako svedok, t.j. podľa procesných predpisov platných pre výslxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxť osobu, ktorá vzhľadom na svoj pomer k veci, k orgánom vykonávajúcim konanie alebo k stranám môže vzbudzovať pochybnosti čo do svojej predpojatosti. Pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x41/1961 Zb., znalec navrhne orgánu trestného stíhania vykonanie tohto dôkazu (§ 107 ods. 1 posl. veta Trestného poriadku č. 141/1961 Zb.), nemôže ho vxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi, tak tuto lze definovat jako opak nestrannosti či nezaujatosti, nedostatek schopnosti a vůle posuzovat věc zcela objektivně. Nepodjatost je předpoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xízení přímo dotýká (např. k obviněnému, poškozenému, popř. obhájci, zákonnému zástupci, zmocněnci), poměrem k jinému orgánu činnému v trestním řízexx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Podjatost té které osoby znalce lze vyvozovat i z jejích úkonů, vyjádření či chování, které by učinila před zpracováním znaleckého posudku a z nichž by vxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxdřila nebo se na věci podílela.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 23. decembra 1980, sp. zn. Cpj 161/79 (in: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x7 o. s. ř. Tyto skutečnosti může účastník řízení sdělit kdykoliv, jakmile se o nich dozví (§ 15 odst. 2 o. s. ř.). Stejně soud postupuje i v případě, že znalex xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxého poriadku č. 141/1961 Zb., ktorý môže vyšetriť duševný stav obvineného, možno pribrať len lekára psychiatra, ktorý získal predpísaným spôsobom vyxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, hoci by aj pracoval ako tzv. iný odborný pracovník v zdravotníctve na úseku psychiatrie a získal tak odborné znalosti z odvetvia psychiatrie.
Uznexxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxi vágně, v podstatě ji ani konkrétněji nestanovil. Hovoří pouze o tom, o jaké rychlosti vypovídají svědkové a jakou rychlost odhadl znalec. Pokud však jxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxatek okresní soud čerpal ze znaleckého posudku znalce E. S. tak, jak byl již výše zmíněn. Znalec E. S. je však znalcem oprávněným podávat posudky v oboru sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xpadající do oboru doprava, odvětví dopravy silniční. Již vzhledem k této skutečnosti nemohl a neměl být jmenovaný znalec přibrán k objasnění rychlostx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx zákaz bezdôvodného odmietnutia vykonať úkon. Toto ustanovenie ukladá znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) povinnosť odôvodniť nemožnosť vykoxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx za to, že pôvodná právna úprava bola správnejšia. Tento názor zastávame s poukazom na samotný zmysel vedenia zoznamu, a to, že úkony vykonané osobami opxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alebo iného konania. Vykonávanie znaleckých (tlmočníckych, prekladateľských) úkonov pre iné osoby, ako sú orgány verejnej moci, by malo byť vo vzťahx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxbjektívnych práv účastníkov konania (právo domáhať sa ochrany svojho práva na súde alebo na inom orgáne) subsidiárne. Iné osoby ako orgány verejnej moxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xver, alebo vyhotovenie prekladu vysokoškolského diplomu, pretože chcú ísť študovať do zahraničia a pod.). Tým, že právo na vykonanie úkonu osobou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx priorita vykonávať úkony pre potreby konania vedeného pred orgánmi verejnej moci. Dôsledkom toho je zníženie počtu znalcov (tlmočníkov, prekladatexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo záujmu, resp. práv zakotvených v Ústave, čím sa v tomto smere stráca zmysel vedenia zoznamu.
Navyše sa možno domnievať, že zákonom uložená povinnoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxenie účelu súdneho alebo iného konania vedeného súdom alebo iným orgánom verejnej moci, s výnimkou prípadu, keď znalec (tlmočník, prekladateľ) preukxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxasťou je aj slobodný výber zmluvného partnera. Na druhej strane osoba zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov svojím návrhom na zápis dx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xstanovenie obsahuje taxatívny výpočet prípadov, v ktorých má znalec (tlmočník, prekladateľ) povinnosť odmietnuť vykonať úkon, pretože je dôvodný pxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxý; skutočnosťou odôvodňujúcou povinnosť odmietnuť vykonať úkon je vylúčenie znalca (tlmočníka, prekladateľa), pretože existujú pochybnosti o jehx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm. Toto rozhodnutie, okrem iného, obsahuje:
-
označenie účastníkov konania, ako aj ich právnych zástupcov (meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx s príslušenstvom, a pod.),
-
vymedzenie znaleckej (tlmočníckej, prekladateľskej) úlohy (napr. stanovenie všeobecnej hodnoty koženej sedacej xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jazyka do nemeckého jazyka a pod.).
Znalec (tlmočník, prekladateľ) teda dokáže po doručení rozhodnutia posúdiť, či je, alebo nie je obava, že je xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxveru, že nie je možné z dôvodu zaujatosti k osobe alebo veci vykonať úkon nestranne, má povinnosť bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť konajúcexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ktorom predmetnú nehnuteľnosť v nedávnej minulosti ohodnocoval). Ak znalec (tlmočník, prekladateľ) neoznámi skutočnosti zakladajúce pochybnostx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx a zároveň mu môže byť konajúcim orgánom verejnej moci, napríklad v občianskom súdnom konaní súdom, uložená povinnosť nahradiť trovy konania (§ 147 odxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxovil (pribral). K tomu pozri bližšie komentár k ustanoveniu § 11.
K písm. b)
Znalec (tlmočník, prekladateľ) nie je zapísaný v odbore alebo v odvetvíx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x ktorom je zapísaný. Porušením tejto povinnosti sa znalec (tlmočník, prekladateľ) dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. c) v spojení s § 11 oxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxnom verejnej moci. Viac k problematike pozri komentár k § 11 ods. 3.
K písm. c) a d)
Súd alebo iný orgán verejnej moci znalcovi (tlmočníkovi, prekladaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxľovi) preddavok na vykonanie znaleckého úkonu; často je výkon činnosti znalca (tlmočníka, prekladateľa) už od začiatku spojený s finančne náročnými xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxavok, ak o to požiada. V konaní pred orgánom verejnej moci bude vhodné primeranosť posúdiť po predbežnej konzultácii so znalcom (tlmočníkom, prekladaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxne. Mimo konaní pred orgánmi verejnej moci je preddavok a jeho primeranosť vecou dohody účastníkov zmluvného vzťahu. Zmluvný typ bude závisieť od predxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxi, zmluvu o dielo alebo nepomenovanú zmluvu podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.
K písm. e)
Závažné zdravotné okolnosti, prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxvodňujúce povinnosť znalca (tlmočníka, prekladateľa) odmietnuť vykonať úkon uvedené v písm. e) sú koncipované pomerne extenzívne. Ustanovenie pojxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxjčastejšie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxv uvádzaných znalcom (tlmočníkom, prekladateľom) by mal posúdiť konajúci orgán verejnej moci v rozhodnutí rovnako, ako keď rozhoduje o tom, či je znalxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxtí opísaných znalcom (tlmočníkom, prekladateľom) v oznámení o odmietnutí vykonať úkon, ako aj dôkazov, ktorými znalec (tlmočník, prekladateľ) preuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xovolaní, prípadne listina obsahujúca výpočet konaní, v ktorých je ustanovený (pribratý) na vykonanie úkonu.
K písm. f)
Znalec (tlmočník, preklaxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdateľ) je povinný byť poistený počas celého výkonu činnosti. V prípade, že znalec (tlmočník, prekladateľ) uskutoční úkon v čase, keď nie je poistený, mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxkoch a prekladateľoch výslovne neustanovuje, máme za to, že skutočnosťou odôvodňujúcou povinnosť znalca (tlmočníka, prekladateľa) odmietnuť vykoxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtie zmluvy o dielo treťou osobou, vykonáva sankciu zákazu výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c) ZakZTP alebo mu rozhodnutím ministerstva spravodlxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxtupný na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti (www.justice.gov.sk). Ak aj napriek tomu dôjde k ustanoveniu (pribratiu) takéhoto znalxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxme), znalec (tlmočník, prekladateľ) má povinnosť písomne oznámiť konajúcemu orgánu verejnej moci, že vykonanie úkonu odmieta, pričom v oznámení uvexxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxi, resp. rozhodnutie o dočasnom pozastavení.
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch vyslovene neuvádza, že o vylúčení, resp. zbavení povxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx znalec (tlmočník, prekladateľ) len formálne uvedie dôvod odmietnutia a orgán verejnej moci neskúma pravdivosť tejto skutočnosti, čím by sa vytratil xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxoklady na uplatnenie tohto práva uvedené v tomto ustanovení (napr. rozhodnutím, ktorým mu nebol priznaný preddavok na vykonanie úkonu alebo listinamxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xa preukáže, že znalec (tlmočník, prekladateľ) bezdôvodne odmietal vykonať úkon, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxípad, keď znalca (tlmočníka, prekladateľa) ustanoví (priberie) orgán verejnej moci na účely konania, ktoré vedie. Znalec (tlmočník, prekladateľ) vxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xie na účely konania, požiada o vykonanie úkonu (navrhne uzavretie zmluvy o dielo). Ako sme uviedli, odsek 1 stavia právo orgánu, ktorý vedie konanie, na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxa znalec (tlmočník, prekladateľ) nemôže bezdôvodne odmietnuť vykonane úkonu. Ak teda znalec (tlmočník, prekladateľ) zistí po doručení objednávky, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxasne pozastavený výkon činnosti, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Je otázne, do akej miery a či vôbec by mal dokazovať ich pravdivosť. Zákon mu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxať úkony. Domnievame sa preto, že pri súčasnej platnej právnej úprave by mal znalec (tlmočník, prekladateľ) z hľadiska presvedčivosti priložiť na podxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx sa nelogické prikladať túto listinu k odmietnutiu vykonať úkon, pretože jej predložením objednávateľovi by preklad vykonal bez nároku na odmenu a súčxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxn vykonať riadne alebo včas, no odmietnutie nebude dostatočne presvedčivé a objednávateľ bude mať podozrenie, že znalec (tlmočník, prekladateľ) odmxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dôvodné podozrenie, že znalec (tlmočník, prekladateľ) odmietol vykonať úkon bezdôvodne, podnet odloží, v opačnom prípade začne konanie o správnom dxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xkutočnosti odôvodňujúce zaujatosť znalca (tlmočníka, prekladateľa) alebo nejestvovali vážne dôvody na odmietnutie podľa § 12 ods. 2 písm. e), znalex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtorý je ustanovený v § 12 ods. 1 ZakZTP. Je potrebné zdôrazniť, že ministerstvo spravodlivosti nemá právomoc uložiť znalcovi (tlmočníkovi, prekladatxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xlmočníkoch a prekladateľoch teda ponecháva na vlastnej úvahe znalca (tlmočníka, prekladateľa), či vykonanie úkonu odmietne, alebo nie. Podľa nášho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxčník, prekladateľ) mal mať povinnosť, nie oprávnenie, vykonanie úkonu odmietnuť.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a preklaxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xozhodnutie Krajského súdu v Českých Budějoviciach z 28. marca 2003, sp. zn. 15 Co 136/2003 (http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vksxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení, zakládá pochybnosti o jeho nepodjatosti bez ohledu na to, jaký je meritorní obsah znaleckého posudku, a je důvodem pro jeho vyloučení (§ 11 zákona xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxnu a na náhradu nákladů.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo 17. júla 2014, sp. zn. 21 Cdo 2616/2013 (www.nsoud.cz):
Znalecký posudek vypracovaný zxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxlým důkazem, na základě něhož by bylo možné učinit skutková zjištění soudů; ke skutečnostem, pro které je znalec vyloučen, soud přihlíží kdykoliv za říxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak tejto povinnosti nebol zbavený bux xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxý odborný názor, t.j. dielo s určitou hodnotou, nie zriedka vedeckou. Odhliadnuc od skutočnosti, že výsledok má určitú hodnotu, môže zároveň obsahovax xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxad hodnota výsledku znaleckého skúmania duševného stavu osoby A je 200 eur, ale prezradenie xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlčanlivosť preto môže aj zadávateľ.
Ministrovi spravodlivosti prináleží posúdiť v konkrétnom prípade, či je prelom do povinnosti mlčanlivosti pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxod obžaloby oslobodí, pričom neskôr vznikne dôvodné podozrenie, že znalec sa uvedeným znaleckým posudkom dopustil trestného činu nepravdivého znalxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxčanlivosť. Preto orgán činný v trestnom konaní pri prešetrovaní podozrenia, či došlo k spáchaniu trestného činu, požiada ministra spravodlivosti, axx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxinnosti zachovávať mlčanlivosť nevzniká znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) povinnosť vypovedať o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxonu, ale vzniká mu len právo. Táto povinnosť vzniká znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) až na základe príslušných procesnoprávnych noriem (naprx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxť podávajú v zásade orgány verejnej moci (napr. súd, správny orgán, orgán činný v trestnom konaní a pod.), ktoré vedú konania podľa osobitných predpisoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a číslo konania), rozsah (napr. číslo znaleckého posudku) a lehotu platnosti oslobodenia (napr. právoplatné skončenie konania).
Povinnosť mlčaxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrekladateľoch hodnoverným spôsobom dozvie to, že iný pripravuje alebo pácha zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxého zákona. V tomto prípade má znalec (tlmočník, prekladateľ) povinnosť spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu prekaziť (naxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxlávať na povinnosť mlčanlivosti voči ministerstvu spravodlivosti. Opačný názor by pre ministerstvo spravodlivosti znamenal nemožnosť vykonávať dxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nezbaví zodpovednosti za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani v prípade, že tretiu osobu o povinxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčník, prekladateľ) alebo tretia osoba zúčastňujúca sa na úkone, ministerstvo spravodlivosti začne voči znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) spxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxoba, ktorá bola zo zoznamu vyčiarknutá, ministerstvo spravodlivosti začne voči takej osobe priestupkové konanie pre podozrenie zo spáchania priestxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe znalec (tlmočník a prekladateľ) sa môže stretnúť počas výkonu znaleckej činnosti, resp. oboznámiť sa so skutočnosťami, ktoré svojou podstatou tvorxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanlivosti.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.cz):
Znalec, který se v rámci zpracování znaleckého posudku při přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami seznámil s obchodním tajemsxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx a § 53 a násl. obch. zák.
Taková ochrana však společnosti náleží pouze tehdy, jsou-li u těchto podkladů skutečně splněny znaky obchodního tajemství poxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxinna prokázat splnění podmínek § 17 obch. zák. Na to, které poskytované informace jsou předmětem obchodního tajemství, je společnost povinna znalce uxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxní oprávněn odmítnout sdělit obchodní tajemství soudu, neboť zákon neukládá povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících obchodní txxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxku, i to, že obsahem znaleckého posudku jsou skutečnosti tvořící obchodní tajemství (viz Štenglová, I., Drápal, J., Púry, F. Korbel, F. Obchodní tajemxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpísaným v zozname tzv. evidenčnú povinnosť. Táto povinnosť spočíva v zapisovaní zákonom stanovených údajov o vykonaných znaleckých (tlmočníckych, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxník.
"Účel vedení deníku je především zajistit jednotnou a přehlednou evidenci posudků a překladů. To je i důležitým prvkem ochrany znalce a tlumočxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxíku i statistický charakter, který usnadňuje provádění dohledu a kontroly nad činností znalců a tlumočníků a plnění povinností orgány veřejné moci."xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxborné vyjadrenie, vysvetlenie, preklad, tlmočenie) a formu (písomné, ústne). Na rozdiel od uvedeného, záznamová povinnosť znalca (tlmočníka, prekxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxh. Napríklad ak je prekladateľ zapísaný v anglickom jazyku ustanovený orgánom verejnej moci na vykonanie prekladu listiny vyhotovenej v nemeckom jazxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxiera spevnených obálkou. List má formát A4 (210 x 297 mm). Na vonkajšej strane obálky je uvedené číslo denníka, ako aj údaje o osobe znalca (tlmočníka, prxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxtrená odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom znalca (tlmočníka, prekladateľa). Vnútorná strana obálky obsahuje poučenie o spôsobe zapisovania údajxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxiatich úkonoch. Vzor strany denníka tvorí prílou č. 2 k vyhláške č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx viacerých kalendárnych rokoch možno zapisovať do jedného denníka. Pre každý kalendárny rok možno viesť denník vtedy, keď je znalec zapísaný v odbore: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxektronickej formy denníka musí mať rovnaké náležitosti ako denník zaslaný znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) po zápise do zoznamu. Pod slovným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxk v elektronickej forme a vykoná dvestý úkon, má povinnosť tento denník vytlačiť a uchovávať ho v listinnej podobe (porov. § 17 ods. 6 VyhZTP). Povinnosť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxáme v komentári k § 29 ods. 1 písm. b).
K odseku 2
Ustanovujú sa obsahové náležitosti denníka.
V prvom stĺpci znalec (tlmočník, prekladateľ) uvedxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xol úkon vykonaný (napr. č. 2/2014). Číslo závisí od poradového čísla úkonu vykonaného v konkrétnom kalendárnom roku, t.j. nie je podstatné, že ide o prvx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
V druhom stĺpci sa uvedú údaje vzťahujúce sa na osobu zadávateľa (objednávateľa): označenie a sídlo orgánu verejnej moci alebo názov a sídlo právnickxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xod ktorým je toto konanie vedené.
V treťom stĺpci sa uvádza dátum vyžiadania úkonu a dátum vykonania úkonu. Údaj sa uvádza zlomkom. V čitateli sa uvedxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxčník, prekladateľ) uvedie účel a predmet úkonu. Opis úkonu má byť stručný (heslovitý). Predovšetkým sa uvedie účel úkonu (napr. posúdenie zdravotnéhx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxný). V prípade, že ide o doplnenie k úkonu, uvedie sa poradové číslo doplnenia k tomuto úkonu (napr. doplnenie č. 1 k znaleckému posudku č. 2/2014). K tomu xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxteľ stĺpec osem), okrem prípadu, ak orgán verejnej moci znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) zníži, resp. vôbec neprizná odmenu. K tomu pozri bližxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxdeného orgánom verejnej moci, uvedie sa príslušné ustanovenie vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx x x xxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xk je úkon podaný na súkromné účely, znalec (tlmočník, prekladateľ) uvedie: "dohodou".
V siedmom stĺpci znalec (tlmočník, prekladateľ) uvedie výšxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpríklad ak orgán verejnej moci pri rozhodovaní o znalečnom (tlmočnom) usúdi, že hotové výdavky neboli vynaložené účelne.
Údaje vo ôsmom stĺpci sa uxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxý na základe zmluvy, znalec (tlmočník, prekladateľ) uvedie cenu dohodnutú v zmluve (spravidla zahŕňa odmenu aj hotové výdavky). Ak ide o úkon vykonaný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxiatom stĺpci znalec (tlmočník, prekladateľ) uvedie dátum vyplatenia odmeny a náhrady výdavkov.
V desiatom stĺpci je priestor na poznámky. Uvedú sx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
Výkon činnosti osobami nezapísanými v zozname
KOMENTÁR
Ministerstvo spravodlivosti xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pre rozhodnutie orgánu verejnej moci sú potrebné odborné vedomosti, alebo keď účastník konania nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie. V praxi všxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (tlmočníka, prekladateľa)
ad xxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prekladateľa) na konkrétny prípad môže ustanoviť (pribrať) jedine orgán verejnej moci, aby tak splnil účel konania, ktoré vedie.
Ustanovenie, rexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxodlivosti je bez významu. Konajúci orgán verejnej moci by mal v rozhodnutí o ustanovení (pribratí) uviesť dôvody, ktoré ho viedli k rozhodnutiu ustanoxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xec, v ktorej je možné ustanoviť (pribrať) znalca (tlmočníka, prekladateľa)
ad hoc
,
-
osobu, ktorú možno ustanoviť (pribrať) ako znalca (tlmočníkxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx
x
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjúci výpočet a obsahové vymedzenie odborov a odvetví nepozná odbor (jazyk), resp. odvetvie, pod ktoré možno zaradiť odbornú otázku dôležitú pre rozhoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxx xx xožné zo subjektívnych dôvodov (napr. ak je zapísaná osoba vylúčená pre zaujatosť) alebo
-
vykonanie úkonu je spojené s neprimeranými ťažkosťami axxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
V prípade, že nastane jedna z vyššie uvedených situácií, a teda je potrebné ustanoviť (pribrať) znalca (tlmočníka, prekladateľa)
ad xxx
x xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxom odbore (jazyku) poskytuje vzdelanie, alebo zamerať sa v hľadaní na oblasť, v ktorej pôsobia absolventi týchto škôl. Napríklad pri hľadaní znalca
ad xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
ad hoc
, možno sa tiež obrátiť na veľvyslanectvo, resp. konzulárny úrad cudzieho štátu, ktorého občania hovoria jazykom, v ktorom je potrebné vykonať xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxdateľov). Orgán verejnej moci by však pred ustanovením (pribratím) takejto osoby mal skúmať dôvod vyčiarknutia zo zoznamu. Ak bol znalec (tlmočník, pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xonania, ktoré vedie, nemožno naplniť inak.
Osoba, ktorá má byť ustanovená (pribratá) ako znalec (tlmočník, prekladateľ)
ad hoc
musí:
-
zložiť xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxsahujúcu text sľubu opatriť svojím podpisom. Z povahy veci túto podmienku nemôže splniť právnická osoba, táto okolnosť však nebráni ustanoveniu, resxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxím (pribratím). Táto podmienka reflektuje právo zakotvené v čl. 18 Ústavy SR, podľa ktorého nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby. xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxlovne nepodmieňuje ustanovenie, resp. pribratie osoby nezapísanej v zozname jej odbornou zdatnosťou. Napriek tomu si myslíme, že orgán ustanovujúcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby a v rozhodnutí o ustanovení (pribratí) tieto skutočnosti uviesť.
Medzi povinnosti znalca (tlmočníka, prekladateľa)
ad hoc
patrí najmä vykxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmiť konajúcemu orgánu verejnej moci existenciu skutočností zakladajúcich pochybnosti o jeho nezaujatosti. Znalec (tlmočník, prekladateľ)
ad hoc
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx znaleckou (tlmočníckou, prekladateľskou) doložkou ani odtlačkom úradnej pečiatky. Znalec (tlmočník, prekladateľ)
ad hoc
nemá právo vykonávať úkxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Návrh zákona predpokladá, že znalecká činnosť (tlmočnícka a prekladateľská činnosť) bude rovnomexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xzniknúť situácia v bežnom živote, keď zo subjektívnych (znalec je vylúčený pre pochybnosť o zaujatosti alebo neexistuje znalecký odbor, resp. jeho odxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxla riadny výkon ústavného práva na súdnu alebo inú ochranu porušeného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxcom súhlase dotknutej fyzickej osoby ju ustanovil do funkcie znalca.
Tento postup je však možný iba v prípade konania pred orgánom verejnej moci. V rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x
xx xxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xotom môže začať vykonávať svoju "
ad hoc
" činnosť.
Z dôvodovej správy k vyhláške č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxku tvoria len prípady ustanovené zákonom. Len vtedy, ak všetky osoby z požadovaného odboru nemôžu vykonať zo zákonných dôvodov požadovaný úkon, môže oxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxch
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Vrchného súdu x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxka (stejně tak i znalce)
ad hoc
počítá jako s řešením krajním (ustanoveni mohou být "jen výjimečně" za zákonem definovaných předpokladů), v přezkoumáxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx prováděcí vyhl. č. 37/1967 Sb.) má zabezpečit jedno ze základních práv obviněného v trestním procesu - musí nutně mít příslušné procesní důsledky, ktexx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxu k úkonům, kde součinnost takového tlumočníka na prováděném úkonu je pro vznik důkazu rozhodující (např. výpověď obviněného), hodnocena jako podstaxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xo roviny zachovalosti obhajovacích práv obviněného. Na úkon, který byl proveden s takto vadně ustanoveným tlumočníkem, je nutno nahlížet jako na úkonx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxu ustanovení znalce
ad hoc
je dosažení účelů trestního řízení v situacích, kdy znalec zapsaný do seznamu úkon nemůže provést. Předpokladem takového pxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V případech, kdy ústav zapsaný do seznamu Ministerstva spravedlnosti úkon dle § 110 odst. 1 tr. řádu nemůže provést, by vyloučení analogického postupx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, a tím neumožnilo provedení důkazního řízení vedoucího k naplnění účelů trestního řízení. Podmínkox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxočnících per analogiím].
Rozhodnutie Vyššieho vojenského súdu z 18. novembra 1981, sp. zn. 1 To 267/81:
V tomto ohledu, t.j. aby nebylo narušeno řáxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxvenského jazyka nebyli vystavováni nebezpečí zkrácení svého práva na obhajobu z právě vysvětlených důvodů, je třeba, aby orgány činné v trestním řízexx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xíslo 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, t.j. aby o provedení tlumočnických úkonů byly především žádány specializované ústavy pro tlumočnickou čxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xa podmínek § 24 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících ustanovit tlumočníkem osobu, která není zapsána v seznamu tlumočníků, je třeba, aby ověřil předxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. 2 Cz 18/72:
Nesložil-li soudem ustanovený znalec, který není zapsán v seznamu znalců (§ 7 zákona č. 36/1967 Sb.), před podáním posudku slib, nelze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxostí, k nimž je třeba odborných znalostí ustanoveného znalce, jde o vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, pokládal-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxsu o službách na vnútornom trhu
KOMENTÁR
Toto ustanovenie bolo do zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch vložené zákonom č. 136/2010 Z.zx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, t.j. ustanovenia zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu ako generálneho právneho predpisu sa použijú vtedy, ak určitú otázku neupravuxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu.
Dôvodom prijatia smernice bola skutočnosť, že: "Mnohé prekážxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxužívať v plnom rozsahu výhody vnútorného trhu" (čl. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx štátmi a zaručiť príjemcom a poskytovateľom právnu istotu potrebnú na praktický výkon týchto dvoch základných slobôd uvedených v zmluve. Keďže prekáxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxm štáte bez toho, aby tam boli usadení, je potrebné umožniť poskytovateľom, aby mohli vyvíjať svoje činnosti v oblasti služieb na vnútornom trhu buď usaxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxi od svojej stratégie rastu v každom členskom štáte" (čl. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxedené práve zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu. Pritom kritérium na určenie dočasnosti podľa rozhodnutí Súdneho dvora Európskej úxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxovenie nie je nadbytočné, pretože právo usadiť sa je upravené v § 7 ZakZTP. Navyše, ustanovenie § 5 oproti predchádzajúcej právnej úprave nepodmieňuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxvenskej republiky. Teda podmienky, ktoré vytvárajú predpoklad na riadny výkon činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, môžu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxu, že odstránenie prekážok vstupu osôb usadených v inom členskom štáte Európskej únie na pole znaleckej (tlmočníckej, prekladateľskej) činnosti vykxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxu a aj dosahujú odlišný stupeň náročnosti v jednotlivých štátoch Európskej únie. Uvedené sa môže nielen pozitívne, ale aj negatívne odraziť na kvalite xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xlenskom štáte (nezapísané v zozname ministerstva spravodlivosti), vykonáva ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s orgánom štátu usadenia. Je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxch, tlmočníkoch a prekladateľoch pre výkon znaleckej (tlmočníckej, prekladateľskej) činnosti (výkon činnosti nie je podmienený zápisom) nebolo "šxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace predpisy Európskej únie
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu
Drxxx xxxx
xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxšho názoru nie veľmi vhodne používa pojem "odborná činnosť". Výsledkom odbornej činnosti sú aj právne stanoviská. Pritom z povahy (účelu) znaleckej čxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxené možno dôvodiť skutočnosťou, že inštitút znalca bol zavedený do právneho poriadku práve z dôvodu, že ten, kto je na základe splnomocnenia zákona oprxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx
iura novit curia
(súd pozná právo), nemá odborné vedomosti pre zodpovedanie "neprávnych otázok" (skutkových) dôležitých pre rozhodnutie vo veci saxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní k právnym otázkam, sme presvedčení, že je tomu tak. Správnosť tejto úvahy podporuje nielen celý rad ustanovení (§ 145 ods. 1 prvá veta TP, príp. § 51a odxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxoru, že v texte znaleckého úkonu možno popri odbornej otázke vyjadriť aj právny názor, nie je možné prisvedčiť. Dovedené
ad absurdum
by táto téza nutne xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx má pritom povinnosť vysporiadať sa dostatočným spôsobom len s položenými otázkami.
Výpočet druhov znaleckého úkonu v tomto ustanovení je demonštxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx zložitejšej formy úkonu závisí od stupňa zložitosti posudzovanej problematiky. Pre posúdenie, či ide o znalecký úkon, nie je dôležité označenie úkonxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxaľ by bol určitý úkon označený ako znalecký posudok bez toho, aby spĺňal vyššie uvedené znaky, nešlo by o úkon podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znaleckého posudku nemožno meniť účel znaleckého posudku, na ktorý bude použitý. Znalec vykoná doplnenie znaleckého úkonu:
a)
ak boli dodatočne zxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxtvo,
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxmto prípade ho znalec vykoná bez zbytočného odkladu a nároku na odmenu).
V žiadosti o doplnenie znaleckého posudku je potrebné odôvodniť, v čom sxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xnalec v doplnení znaleckého posudku vyjadriť (porov. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 19. apríla 2012, sp. zn. 4 Ads 50/2012 - 22, www.nssouxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx činnosti znalca - fyzickej osoby je viazaný na osobu znalca. Zákon vychádza z predpokladu osobného výkonu znaleckej činnosti znalca fyzickej osoby. Vxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xnalcov na podanie jedného znaleckého úkonu. Ďalšou výnimkou je § 148 TP, podľa ktorého duševný stav vyšetrujú vždy dvaja znalci z odboru psychiatrie.
x xxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xáležite odôvodnené, t.j. úkon je v celom rozsahu preskúmateľný, teda možno vylúčiť svojvôľu, resp. zjavnú neodbornosť pri vypracovaní úkonu. Skutočxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xázor, s výnimkou zjavných excesov, nemôže zakladať právo ministerstva spravodlivosti znalca administratívne potrestať.
Ako definuje riadne vyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxlecký úkon je vykonaný včas, ak je pred orgánom verenej moci vykonaný v deň určený v rozhodnutí o pribratí do konania. Naproti tomu, písomný znalecký úkox xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávaný na podklade zmluvy (súkromnoprávneho vzťahu), je vykonaný včas, ak je predložený objednávateľovi najneskôr v posledný deň dohodnutý v zmxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, ktoré bezprostredne súvisia s položenými otázkami. Pojem "účelne" je vhodné vykladať vo význame "použiteľné". Hospodárnosť vykonania úkonu nemožxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvity, neutrality a transparentnosti, t.j. vykonať úkon bez subjektívneho pohľadu na predmet, bez predpojatosti k osobám so vzťahom k predmetu a zrozuxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxalca pribrať pri výkone znaleckej činnosti na posúdenie čiastkových otázok konzultanta. Je nespochybniteľné, že znalec pri dopracúvaní sa k meritórxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáve na tieto prípady slúži inštitút konzultanta. Je dôležité si uvedomiť, že znalec môže pribrať konzultanta len na posúdenie čiastkovej otázky. Naprxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxky je potrebné posúdiť čiastkovú otázku, znalec je oprávnený pribrať konzultanta. To neplatí v prípade, ak len jedna z dvoch položených otázok spadá pox xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxť súdu, aby ho zbavil povinnosti odpovedať na druhú otázku. Následne by súd mal ustanoviť na zodpovedanie druhej otázky znalca s príslušnou kvalifikácxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, porušuje tým povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa § 13 ZakZTP. Preto sa domnievame, že znalec by mal požiadať objednávateľa o súhlas na pribratie kxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa toto znalecké skúmanie. Znalec by mal v žiadosti aj v texte znaleckého úkonu odôvodniť, z akého dôvodu "nestačil" na posúdenie odbornej otázky sám.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxratí znalca do občianskeho súdneho konania, trestného konania, správneho konania a pod. Toto štádium je veľmi dôležité z hľadiska predchádzania sporxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxom by mala byť najmä formulácia otázok korešpondujúcich so sledovaným cieľom dokazovania, zisťovanie rozsahu znaleckého skúmania a od toho sa odvíjaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx znalca, alebo či nie je vhodnejšie pribrať iného znalca, pretože oslovený znalec bol ustanovený aj v ďalších konaniach, a teda je vyťažený.
Písomné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxu rozhodnutia o ustanovení, pretože len výrok rozhodnutia je záväzný. V rozhodnutí je tiež potrebné stanoviť lehotu, v ktorej má byť znalecký posudok pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xznikajících tím, že znalci, nebyla-li jim stanovena lhůta k podání posudku, mohou podat posudky se značným zpožděním. Je to však nutné i proto, že se tak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxmožno urobiť záver ohľadom toho, či znalec spôsobil v prebiehajúcom konaní prieťahy, alebo nie, a začať tak voči znalcovi správne konanie pre podozrenxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx o ustanovení znalca je ďalej potrebné určiť, či znalec má podať znalecký posudok ústne do zápisnice alebo písomne. To neplatí v prípade, ak je ustanovenx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Usnesení o ustanovení znalce je usnesením, kterým se upravuje vedení řízení (§ 170 odst. 2 o. s. ř.), jímž soud není vázán a proti němuž není přípustné odxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxdať riadny opravný prostriedok (porov. § 142 ods. 3 a § 36 SP).
Postup súdu pri manipulácii so súdnym spisom upravuje § 194 a nasl. VyhSKPS. Podľa § 197 xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx t.j. súd nemôže vo veci rozhodnúť. Túto situáciu sa zdá vhodné riešiť prostredníctvom § 129 ods. 2 OSP, ktoré upravuje tzv. edičnú povinnosť, ktorú má vo xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxnej moci, právny vzťah medzi znalcom a zadávateľom nevzniká rozhodnutím, ale uzavretím zmluvy. Najčastejšie pôjde o zmluvu o dielo. "Zmluva o dielo vzxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxľa. Občiansky zákonník nespája platnosť uzavretia zmluvy o dielo s písomnou formou."17) Povinnosťou je však vydanie písomného potvrdenia v prípadxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xovinnosťou znalca je vykonať znalecký úkon predovšetkým osobne, riadne, v dohodnutom čase, účelne, hospodárne a nestranne. Za zmienku stojí právo znxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxoskytne znalcovi súčinnosť ani v dodatočne určenej primeranej lehote, znalec má právo od zmluvy odstúpiť. Toto právo znalcovi vyplýva aj z ustanovenix x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxpade má však znalec právo na primeranú odmenu a nahradenie účelne vynaložených nákladov. "Najdôležitejšou povinnosťou objednávateľa je zaplatiť cexx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxanske právo hmotné 2. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 128). Výnimkou je poskytnutie primeraného preddavku podľa § 2 ods. 6 písm. a) ZakZTP. Tento súkxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Z dôvodovej správy k vyhláške č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Doplnenie znalexxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v znaleckom posudku a ktoré znalcovi pri zadaní úkonu neboli známe. Druhým prípadom je, ak sa v posudku vyskytnú formálne chyby. V tomto prípade, samozrxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxmôže viesť k diametrálne odlišným záverom ako pred doplnením, ibaže by nové podklady takýto záver odôvodňovali.
Doplnenie úkonu môže požadovať lex xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánom.
Účelom konzultácií medzi zadávateľom a znalcom (tlmočníkom, prekladateľom) je presné vymedzenie obsahu jeho činnosti tak, aby sa zamedxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxateľoch
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzok, nie právnych, pričom žalobca ako znalec v spornom znaleckom posudku vyslovil záver, že hospodárenie v LUC Horevsie Veľké Rovné je v rozpore so zákoxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnej správy na úseku lesného hospodárstva, a to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, obvodný lesný úrad v sídle kraja (predtým krajský lxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxybně významným druhem důkazních prostředků a v rámci dokazování v trestním řízení mu přísluší významné místo. Nelze však pustit ani na okamžik ze zřetexxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xnalecký posudek je nutno hodnotit stejně pečlivě jako každý jiný důkaz, ani on nepožívá žádné větší důkazní síly, a musí být podrobován všestranné provxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmání, opatřování podkladů pro znalce, průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, spolexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtil mj. též odbornou správnost znaleckého zkoumání a odbornou odůvodněnost závěrů znaleckého posudku, je velmi náročný. Uznává také správnost názorxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xrestním řízení hodnotit znalecký posudek ze všech aspektů shora naznačených, včetně jeho odborné správnosti. Ponechávat bez povšimnutí věcnou spráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xnitřního přesvědčení, privilegovat znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za skutkovou správnost soudního rozhodování na znalce; takový postup nelxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxdnocení znaleckého posudku musí zkoumat, zda provedený úkon byl učiněn řádně, t.j. zda znalec dodržel soudem uložené zadání (zodpověděl na otázky, rexxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.).
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24. apríla 1997, sp. zn. 2 Tzn 19/97 (www.nsoud.cz):
Znalecký posudek nelze odmítnout jen proto, že znalec se nad xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxudu, nečiní tento posudek nepoužitelným, pokud obsahuje odborné poznatky a zjištění, z nichž znalec tento právní závěr učinil a které umožňují, aby si xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, oprávněn přibrat si konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek, jestliže to vyžaduje povaha vxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxoučeno, aby konzultant byl odborníkem z jiného oboru, než je znalec, jeho úkolem však musí být jen posouzení dílčí otázky z tohoto jiného oboru, jež tvořx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx a nejde jen o dílčí otázky v uvedeném smyslu, je nutné postupem podle § 105 odst. 1 tr. ř. přibrat znalce z každého z těchto oborů.
Rozhodnutie Najvyššixxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xvahu okolnosti konkrétního případu. Lze proto v některých případech vytyčit úkol znalci jenom obecně, zatím co někdy je nutné vymezit požadavek bližšxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx skutečného stavu má znalec vycházet, k čemu má přihlédnout a s čím se má vypořádat. Tam, kde výsledky dokazování prozatím nesvědčí jednoznačně pro exisxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxi, lze znalci uložit, aby se vyjádřil alternativně s přihlédnutím k oběma možnostem. Jinak by znalec sám hodnotil provedené důkazy a činil z nich závěry x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxalecký posudok
KOMENTÁR
K odseku 1
Základným druhom znaleckého úkonu je znalecký posudok. Toto ustanovenie upravuje, akou formou možno znaleckx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxgánom činným v trestnom konaní, správnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci. O forme podania znaleckého posudku rozhodne konajúci orgán, pričox xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx ústneho posudku dochádza len výnimočne.
K odsekom 2 až 6
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch explicitne neuvádza spôsob písomného vyhxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcieho stroja alebo ruky. Aj napriek tomu, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxrých listov by sa mal číslovať od druhej strany. Jednotlivé listy znaleckého posudku musia byť zošité šnúrou, ktorej vlastnosti zákon bližšie nepredpxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxuje tieto náležitosti:
1.
Titulná strana - obsahuje osobné údaje znalca - meno, priezvisko, akademický titul, resp. vedeckú hodnosť, dátum narodexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxejnej moci, prípadne právnickej osoby alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby. Uvedie sa tiež spisová značka veci, číslo vyšetxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxluvy o dielo. Titulná strana musí obsahovať text "Znalecký posudok". Znalec tiež uvedie číslo, ktoré pridelil znaleckému posudku, pričom to pozostávx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xk ide o v poradí štvrtý znalecký posudok vykonaný v kalendárnom roku 2012, tak pridelí znalec tomuto znaleckému posudku číslo 4/2012). Na titulnej straxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx. Znalec ďalej uvedie počet strán tvoriacich text znaleckého posudku, ako aj to, koľko strán z toho tvorí prílohu znaleckého posudku. Nakoniec znalec uxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch upravuje formálne náležitosti titulnej strany znaleckého posudku.
2.
Úvod - obsahuje účel znaleckého pxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxode znalec vymenuje aj podklady pre vykonanie znaleckého posudku. Úlohu určuje ten, kto o výsledok znaleckého skúmania má záujem, pretože sám nemá odbxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zadaním je prevenciou nejasne a neurčito vymedzených úloh znalca. Pri jej formulácii je potrebné vychádzať zo zámeru, resp. účelu znaleckého posudkux xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxc zistí a následne v tejto časti opíše vlastnosti objektu skúmania. Realizácia tejto povinnosti smeruje k riadnemu zisteniu skutkového stavu. Znalec xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xesp. z akého dôvodu (hodnovernosť, použiteľnosť pre konkrétny prípad znaleckého skúmania) nebral do úvahy napríklad účastníkmi občianskeho súdnehx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xpočíva vo formulácii meritórneho záveru (výsledku úlohy znaleckého skúmania). Meritórny záver musí byť logickým vyústením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vecnej správnosti znaleckého posudku. Nepreskúmateľnosť znaleckého posudku vzbudzuje pochybnosť o odbornosti, resp. nestrannosti znalca a náhodxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxného skutkového stavu cez jednotlivé čiastkové závery až k meritórnemu záveru. Tretej osobe musí byť po prečítaní znaleckého posudku zrejmé, akou "cexxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxávateľa a uvedie na ne stručné odpovede. Záver znaleckého posudku obsahuje meritórny záver, t.j. výsledok úlohy, ktorá bola predmetom znaleckého skúxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručne podpíše, opatrí odtlačkom úradnej pečiatky a uvedie miesto a dátum. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch to síce výslovne neuxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxis.
5.
Prílohy - prílohami sú najmä fotografie predmetu posúdenia, zápis o obhliadke predmetu posúdenia, listiny vzťahujúce sa na predmet posúdexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxto prípade však musia obsahovať údaje o znaleckom posudku, ku ktorému sa viažu, zošité a opatrené úradnou pečiatkou a podpisom znalca. Ak je prílohou znxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxveru, že pokiaľ rozsah príloh je väčší ako rozsah samotnej časti posudok, postačí v texte znaleckého posudku odkázať na jednoznačne a nezameniteľne idxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxckého úkonu iného znalca. Podľa nášho názoru, pokiaľ ide o rozsiahly listinný materiál, z ktorého znalec pri vykonávaní znaleckého posudku vychádza, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroj (napr. výpoveď svedka XY, dátum výsluchu, resp. číslo trestného spisu a číslo listu tohto trestného spisu). Uvedeným spôsobom znalec zabezpečí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx - je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku a je umiestnená na konci znaleckého posudku. Ak sa znalecký posudok podáva ústne do zápisnice, uvedú sx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxdateľov vedenom ministerstvom spravodlivosti. Obsahuje rozsah znaleckého oprávnenia znalca, evidenčné číslo znalca, číslo denníka a číslo, pod ktxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xento znalecký posudok vedený v denníku, pretože do denníka sa zapisujú aj ďalšie znalecké úkony. Napríklad znalec môže vykonať v poradí druhý znalecký xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxladá povinnosť napísať znaleckú doložku rukou, písacím strojom, prípadne pomocou výpočtovej techniky, preto sa domnievame, že nie je v rozpore so zákxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxastnoručného podpisu uviesť meno, priezvisko, prípadne akademický titul alebo vedeckú hodnosť, ak mu boli udelené. Záväzné znenie znaleckej doložkx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxý úkon vykonaný znaleckou organizáciou alebo znaleckým ústavom podpisuje štatutárny orgán a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti v danom odbxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť a podať žiadané vysvetlenia.
Napriek skutočnosti, že znalec pri vykonávaní znaleckého posudku nedodrží uvádzané náležitosti, nemožno sa dovolxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxneho vzťahu. Právnym úkonom je napríklad zmluva o dielo. Z tejto zmluvy vzniká znalcovi povinnosť vykonať znalecký posudok, korešpondujúca právu objxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaplatiť za vykonanie znaleckého posudku odmenu, t.j. znalecký posudok je predmet (objekt) právneho vzťahu - výsledok tvorivej duševnej činnosti spxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxk alebo jeho obsah bližšie vysvetlí.
"Stvrzení posudku před soudem znamená, že znalec je vyslechnut a do protokolu uvede, že na závěrech svého posudxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxm jednáním již soudní spis obsahuje vyjádření účastníků řízení k podanému posudku. Lze proto provést alespoň na část otázek přípravu včasným nastudovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxnaní o uložení ochranného opatrenia a po uplynutí dlhšieho obdobia od podania pôvodného znaleckého posudku tiež požiadať o eventuálne doplnenie vzhľxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxyššieho súdu z 19. apríla 1991, sp. zn. 11 Tz 22/91). Podľa § 51a ods. 6 VyhSKPS ak je posudok nejasný alebo neúplný, znalec sa požiada o doplnenie alebo vyxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxrstva spravodlivosti.
Teória práva pod pojmom "všeobecne záväzný predpis" rozumie pojem "legislatíva". "V našom chápaní je legislatívou výsledxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxm legislatíva v užšom význame - vychádzajúc najmä z etymológie slova ‚lex' (zákon) - zahŕňame ústavu, ústavné zákony a zákony. V širšom význame - posudzxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnda vyhlásené Národnou radou SR rovnakým spôsobom ako zákon, medzinárodné zmluvy, s ktorými parlament svojím uznesením vyslovil súhlas, a priamo účixxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnych orgánov spôsobilých vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, t.j. aj nariadenia vlády, vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a ostatnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxeným spôsobom. V tom najširšom chápaní zaraďujeme pod pojem legislatíva aj všeobecne záväzné nariadenia orgánov územnej samosprávy a orgánov miestnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tohto ustanovenia je zabezpečenie listiny, prostredníctvom ktorej sa znalec mohol dopustiť správneho deliktu, priestupku, trestného činu, resp. ixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxávať jeho rovnopis skončí 1. aprílom 2022. Určitým nedostatkom tohto ustanovenia je skutočnosť, že zákonodarca po účinnosti zákona č. 300/2005 Z.z. xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx sa premlčí uplynutím dvadsiatich rokov, nie ako tomu bolo v čase prijatia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, keď sa podľa vtedy platného x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxbie uchovávania znaleckých posudkov mal zákonodarca stanoviť na dvadsať rokov, čiže na obdobie, uplynutím ktorého sa premlčí trestné stíhanie trestxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xpáchanie trestného činu a znemožniť tak orgánom činným v trestnom konaní a súdu trestný čin náležite objasniť a potrestať páchateľa.
Z dôvodovej spxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xeho formálne a obsahové náležitosti. Znalecký posudok sa bude spravidla podávať vo väčšine prípadov písomnou formou, procesné predpisy však vyžadujx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xusí byť očíslovaný, zviazaný spolu s prílohami a opatrený znaleckou doložkou s identifikačnými údajmi. Doba archivovania je navrhnutá najmä s ohľadox xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xodpovednosť znalca.
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo 6. augusta 2009, sp. zn. 30 Cdo 352/2008 (www.nsoud.cz):
Znalecký posudek je - jak již shora bylo uvexxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xdborné závěry v něm obsažené nepodléhají hodnocení soudem podle zásad § 132 o. s. ř. Soud hodnotí přesvědčivost posudku co do jeho úplnosti ve vztahu k zaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, zdx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xyplývá, že důkaz znaleckým posudkem soud hodnotí jako každý jiný důkaz, nemůže však přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů (srov. např. rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx řádně, t.j. zda znalec dodržel soudem uložené zadání (zodpověděl na otázky, resp. zadání soudu k předmětu znaleckého úkonu s určitě a srozumitelně vylxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto neúplného (nedostatečného) posudku, a to i případně cestou realizace pořádkového opatření (uložením pořádkové pokuty dle § 53 odst. 1 o. s. ř.)x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxotit, nesmí se znalec omezit ve svém posudku na podání odborného závěru, nýbrž z jeho posudku musí mít soud možnost seznat, z kterých zjištění v posudku zxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xelze bez dalšího přebírat, ale je třeba v případě potřeby je ověřovat i jinými důkazy, a to zejména tehdy, jestliže mohou být pochybnosti o správnosti záxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxzhodnutí súdov SR č. 7/2010):
Tak ako ostatné dôkazy, aj znalecký posudok musí súd podrobiť hodnoteniu podľa § 132 OSP. Posudok preto musí v sebe spojovxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxčený, bol schopný pochopiť jeho dôkazný význam, aj keď sám nemá odborné vedomosti.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo 6. januára 2010, sp. zn. 30 Cdo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxeratura, poznatky z praxe v daném oboru vždy však s odkazem na prameny takto získávaných informací či podkladových materiálů) přehledným a logicky zdůxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxá o pouhé domněnky či blíže neodůvodněné poznatky z jeho odborné praxe, je takto jím zpracovaný posudek zatížen nepřesvědčivostí, přičemž v takovém stxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxdě jakých informací, poznatků byly znalcem činěny příslušné dílčí odborné závěry k soudem provedenému zadání posouzení předmětných skutečností z odxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxi tvorbě svých dílčích závěrů vycházel, a v dané věci zákonu odpovídajícím způsobem nezjednal nápravu (formou vedení znalce k relevantnímu doplnění pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxk nesprávné rozhodnutí ve věci.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 23. decembra 1980, sp. zn. Cpj 161/79(in: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx uvedené ve vlastním posudku jsou náležitě odůvodněny a zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda znalec vyčerpal úkol v rozsahu, jak mu byl zadán, zda přihxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závěrů znalce, neboť k tomu soudci nemají odborné znalosti anebo je nemají v takové míře, aby mohli toto přezkoumání zodpovědně učinit. To však neznamexxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxhradit vlastním názorem, nýbrž musí znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak odstranil jeho nedostatky, popřípadě aby vypracxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxšieho súdu SR z 18. mája 2010, sp. zn. 6 Sžo 150/2009 (in: Zbierka stanovísk NS a súdov SR 6/2011):
Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaníx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom.
Ostatné úkony znaleckxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxkladné časti každého znaleckého úkonu sú vymedzenie, riešenie a výsledok úlohy znaleckého skúmania. Obsah znaleckého úkonu je do určitej miery deterxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxchších foriem znaleckých úkonov má za následok nárast ich výpovednej hodnoty - presvedčivosť. Rozsah primeranosti použitia formálnych náležitostí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxateľnosti. Máme za to, že súčasťou každého znaleckého úkonu musí byť odtlačok úradnej pečiatky, znalecká doložka, evidenčné číslo, dátum a podpis znaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxoch a prekladateľoch.
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Odborné stanovisko, vyjadrenie, potvrdenie alebo vyxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx zapísaný v denníku, a opatrené pečiatkou a podpisom znalca. Tieto odborné závery sa najčastejšie budú používať pri riešení čiastkových znaleckých úlxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxNTÁR
K odseku 1
Definuje sa znalecký ústav ako špecializované vedecké a odborné pracovisko (s vlastnou právnou subjektivitou), ktoré plní funkciu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxadujúcich osobitné vedecké posúdenie
Znalecký ústav predstavuje pomyselný vrchol v sústave znalcov, čo možno vyvodiť jednak z toho, aké podmienkx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxh ústavov nie je rovnaká ako úloha znalcov - fyzických osôb, ktorým predovšetkým prislúcha posudzovať jednoduché prípady.
Podľa § 147 ods. 1 TP vo vxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xonaní alebo súd pribrať na podanie znaleckého posudku znalecký ústav.
Znalecký ústav by mal byť priberaný do konaní (nielen trestných) iba v osobitxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxvajú z právnych predpisov, predovšetkým zo zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
S prihliadnutím na uvedené je rozumné predpokladať, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxjší, logickejší, úplnejší a na druhej strane znalecký úkon znaleckého ústavu môže byť vnútorne rozporný, jeho jednotlivé tvrdenia zjavne protirečivx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx súdu z 26. augusta 2010, sp. zn. 25 Cdo 2414/2008). Rovnako nie je vylúčené, že ministerstvo spravodlivosti začne voči znalcovi konanie o inom správnom xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxivosti neostane iné len v rozhodnutí o správnom delikte vysloviť jeho nevinu.
K odseku 2
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxlávanie (napr. vzdelávanie záujemcov o funkciu znalca - odborné minimum, špecializované vzdelávanie, ale aj prehlbovanie vzdelávania zapísaných zxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxočníkoch a prekladateľoch (napr. pri vykonávaní odborných skúšok znalcov a overovaní odbornej spôsobilosti znalcov vo forme prípravy návrhov zadanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xkonom; pri príprave novej právnej úpravy).
V praxi sa môže stať, a aj sa stáva, že predstaviteľ znaleckého ústavu po tom, čo bol ministerstvom sprxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdá ústav ako celok, pretože s dotknutým znaleckým ústavom spolupracuje pri získavaní vedeckých poznatkov. Zastávame názor, že touto skutočnosťou nexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx bola vec pridelená. Práve úloha a postavenie znaleckého ústavu musí byť zárukou toho, že nepripustí, aby na neho takéto vplyvy pôsobili.
K odseku 3
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
a)
Žiadateľ spĺňa predpoklady uvedené v § 6 ods. 1; k tomu bližšie pozri komentár k uvedenému ustanoveniu.
b)
Žiadateľ je akreditovaný na poskytxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie. Ďxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti.
c)
Osoba zodpovedxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. o vysokých školách. Zákonodarca ustanovil požiadavku, aby zodpovednou osobou bol vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docexxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxkoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta.
d)
Žiadateľ vykonáva výskum a vývoj podľa zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory vxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania, a pod pojmom vývoj systematickú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúcu zákonitosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxov, metód a procesov alebo ich zlepšení.
Priebehom a osobitosťami konania o zápis do zoznamu sme sa detailnejšie zaoberali v komentári k ustanovxxxx x x xxxx xx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxetvia. S prihliadnutím na pravidlá formálnej logiky nemožno prísť k inému záveru než k tomu, že znalecké ústavy sú oprávnené vykonávať znalecké úkony vx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxs. 5.
K odseku 5
K rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti o zastavení konania o zápis, resp. o zamietnutí zápisu do zoznamu pozri komentár k § 5 odsx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxili požiadavky praxe, kedy ministerstvo nemá kapacitné a ani odborné možnosti zabezpečiť všetky úlohy v oblasti znaleckej činnosti len svojimi silamxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxra, sú zriadené pri vysokých školách, čo garantuje ich odbornú kvalitu a vedecký rozvoj v príslušnej oblasti výkonu znaleckej činnosti.
Pracoviskxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony. Takýmito sú predovšetkým znalecké posudky v obzvlášť zložitých prípadoch zvlášť náročných na odborné posúdenie.
Súvisiace xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx Vrchného súdu v Prahe z 28. apríla 2011, sp. zn. 2 To 9/2011:
I. Zatímco dva znalce je třeba podle § 105 odst. 4 Tr. ř. přibrat, jde-li o objasnění "skutečnoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xědeckého posouzení". Ze srovnání obou podmínek je zřejmé, že znalecký ústav se zpravidla přibere k objasnění odborně ještě náročnější problematiky, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xvě osoby (znalci), by měla být zpravidla vyšší než celková odměna dvou znalců přibraných podle § 105 odst. 4 Tr. ř.
III. Vzhledem k vysoké odborné náročnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxí takového posudku podle § 15 odst. 2 ZnalVyh. Maximální zvýšení o 50% však bude přicházet v úvahu jen v případě nejvyšší odborné náročnosti.
IV. I když pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poštovné apod., je skutečností, že znalec tyto náklady musí vynaložit, přičemž jejich přesné vyčíslení je prakticky nemožné. Proto znalci (znaleckxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxnutie Vrchného súdu v Olomouci z 12. novembra 2009, sp. zn. 6 To 73/2009 (http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/uvod):
Lze vyxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxalců, je podmínkou jejich výslechů jako znalců, aby složili znalecký slib.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 26. augusta 2010, sp. zn. 25 Cdo 2414/2xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxému znalci (pravidlem je spíše přezkum posudku znalce znaleckým ústavem), není takový postup vadný tam, kde původní zadání nesměřuje k posouzení těch xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxd.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/uvod):
Zařazení ústavu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxho nestrannosti při výkonu činnosti znalce, a tedy nepodjatosti.
Rozhodnutie Krajského súdu v Hradci Králové zo 7. júna 2010, sp. zn. 21 Co 57/2010 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxudku v případě, kdy je posudek vyžadován od ústavu podle § 21 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb., mohly podílet pouze osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném pxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxočnícka činnosť
KOMENTÁR
K odseku 1
Ustanovenie definuje tlmočnícku činnosť veľmi neurčito. Rozumie ňou špecializovanú odbornú činnosť vykonxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlmočenie. Zákonodarca bližšie nevymedzuje, čo treba pod pojmom tlmočenie rozumieť. Pri definícii tohto pojmu je vhodné vychádzať z ustanovenia § 7 odxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxo jazyka a v štvrtej časti odbornej skúšky tlmočníka preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.
Konzekutívxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxtakte s rečníkom a prijímateľom, preto sa často hovorí o tlmočení tvárou v tvár (face-to-face). Najväčšou nevýhodou tohto transferu je, že jeho realizxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkutívne tlmočenie sa uskutočňuje tak, že rečník prednáša východiskový text po častiach (sekvenciách) a potom nechá tlmočníkovi priestor, aby ich traxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx fázy: počúvanie/analýza + zápis + krátkodobá pamäť, a produktívnej fázy: vybavovanie z pamäti + čítanie zápisu + verbálna realizácia."21)
K odseku x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxdelanie a ďalšie odborné vzdelanie; napríklad pri tlmočení pred orgánom verejnej moci je vítané právne vzdelanie (ovládanie právneho systému - priebxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi; napríklad rétorické predpoklady, pamäť, osobnostné predpoklady - extrovert, pohotovosť v myslení, zvládanie bezprostredných stresových situáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnia mentálnych (duševných) síl v priebehu tlmočenia, pretože tlmočník si na rozdiel od prekladateľa nemôže činnosť prerušiť a oddýchnuť si;
b)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxy, akcentačné znaky, symboly.
Zákonodarca v odseku 2 formuluje tiež účel tlmočenia. Výsledok tlmočníckej činnosti je určený najmä na jednoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy.
K odseku 3
Odsek 3 rozširuje základnú definíciu tlmočníka aj o tlmočníka, ktorý sprostredkúva kontakt jednak s nepočujúcimi a jednak s hluchoslxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé im znemožňuje bežné zvukové dorozumievanie sa aj s použitím kompenzačnej pomôcky.
"Člověk je považován za hluchoslepého, způsobuje-li mu kombixxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxočenia je tlmočenie, pri ktorom sa používa nonvokálny (nezvukový) jazyk. Nevyslovované slová sa používajú z dôvodu, že prinajmenej jeden z účastníkox xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx 149/1995 Z. z o posunkovej reči nepočujúcich osôb posunková reč nepočujúcich osôb je prirodzený vizuálno-pohybový xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxostredkúva kontakt s nepočujúcou osobou, ktorá neovláda posunkovú reč. V takom prípade môže nepočujúca osoba odčítavať tlmočníkovi z pier.
K písm. xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxým člověkem závisí především na rozsahu jeho postižení, nezbytným předpokladem je také doba vzniku postižení. Důležitý vliv na kvalitu komunikace, pxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxadřování."23) Použitie zvukového (vyslovovaného) a nezvukového (nevyslovovaného) jazyka závisí od rôznych okolností.
Len pre zaujímavosť uvxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xe získanou hluchoslepotou se zbytky sluchu. Při komunikaci je nutné mluvit pomalu a zřetelně, sluch je často kompenzován sluchadly.
-
Lormova abexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxétním písmenům.
-
Tadoma. Metoda užívaná osobami s vrozenou hluchoslepotou. Hluchoslepý má svoji ruku položenou na tváři mluvčího tak, aby malíčxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxuchoslepá osoba zachované velmi dobré zbytky zraku."
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
V definícii tlmočnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxúdia, v ideálnom prípade je toto štúdium zamerané na tlmočenie. Keďže v pomeroch Slovenskej republiky nie je možné prakticky predpokladať tlmočnícke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxladov pri takýchto jazykoch (konzultovať možno metodické centrum) prihliadnuť napríklad na úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky, na preuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x krajine s príslušným jazykom, pričom tento jazyk dokonca nemusí byť v príslušnej krajine štátnym jazykom (najmä africké, ázijské a juhoamerické jazyxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo a iného druhu), stredného odborného štúdia, odborných kvalifikačných a ďalších kurzov, tzn. akákoľvek ďalšia xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxšírenie svojho vzdelania. Toto riešenie umožní orgánom verejnej moci prednostne využiť toho tlmočníka, ktorého ďalšie odborné vzdelanie umožňuje pxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxšie nároky na prácnosť alebo finančnú náročnosť.
Jazykovými prostriedkami sa na účely návrhu zákona rozumejú predovšetkým pracovné jazyky tlmočxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxalelné texty a pod. Návrh sa preto vyhol pojmu "rodný" alebo "materinský" jazyk a nepredpokladá, že už sama štátna príslušnosť je kvalifikáciou na zvláxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxúcou sa slobodou pohybu by mohla nastať napríklad situácia, keď by tlmočník, ktorého rodným jazykom je africká hauština, tlmočil do slovenského jazykx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxm do zoznamu.
Technickými prostriedkami a pomôckami sa rozumejú pracovné prostriedky tlmočníka, ako sú napríklad písacie potreby, tlmočnícky blxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xchopnosti tlmočníka uplatniť psychické dispozície založené na funkciách príslušných mozgových centier a na súčinnosti mozgu s orgánmi reči a sluchu xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxncie. Významným faktorom pre schopnosť tlmočiť je talent - podobne ako pri iných tvorivých činnostiach.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 22. augusta 2013, sp. zn. 7 Azs 21/2013 - 29 (www.nssoud.cz):
Povinnost správního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx prověření a posouzení správním soudem, že takový účastník potřebuje tlumočníka k řádnému uplatňování svých práv v soudním řízení. Další takovou skutxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx dostatečně dobře dorozumět. Proto potřeba ustanovit účastníku řízení tlumočníka bude dána i tehdy, jestliže účastník řízení jazyku,ve kterém se vedx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxsta 2006, sp. zn. 20 Cdo 1540/2006 (www.nsoud.cz):
Skutečnost, že účastník je v řízení zastoupen na základě plné moci, nezbavuje soud povinnosti ustaxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxeho súdu SSR z 24. júla 1980, sp. zn. 7 Tz 67/80:
Ak vypovedá pred súdom ako svedok osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xko je tomu pri vymedzení pojmu tlmočnícka činnosť, aj prekladateľskú činnosť zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch vymedzuje neurčito. Prexxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxladateľmi. V zásade pod prekladateľskou činnosťou treba rozumieť vykonávanie prekladateľských úkonov. Základným druhom prekladateľského úkonu jx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xj ako prevedenie východiskového písaného textu do cieľového písaného textu.
Teória tlmočenia a prekladu hovorí o troch fázach prekladateľského pxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxje s textom, t.j. snaží sa porozumieť textu. "Druhú fázu predstavuje tvorba samotného prekladu, počas ktorej vzniká ‚surový' text. V tejto fáze využívx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxi textu, to znamená, že robí rešerš. Tretiu fázu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx kontroluje ortografiu (čiarky, bodky, dvojbodky...), syntax (slovosled, správne použite predložiek, pádov...), pokúša sa odstrániť negatívnu inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi. Vymenúva predpoklady, ktoré majú zabezpečiť riadne vykonanie prekladateľského úkonu. Rovnako ako pri tlmočníckom úkone, aj pri prekladateľskom xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxifické schopnosti, zručnosti, skúsenosti. Z nášho uhla pohľadu nie sú z hľadiska vrodených a naučených predpokladov na osobu prekladateľa zákonom klxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxduje vysoký stupeň ovládania materinského a cudzieho jazyka, hlavne právnej terminológie;
b)
bezprostredne nesúvisiace s osobou prekladatxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx texty.
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Prekladateľ využíva špecifickú schopnosť zachovať pri písomxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xnformácie. Ani pri najlepšom prekladateľovi či východiskovom texte nemožno rátať s tým, že by bol preklad stopercentne verný originálu. Prekladateľxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxi sa buduje, formuje a modifikuje každý jazykový prejav. Vlastnú sémantickú hodnotu nadobúdajú až v konkrétnom texte, no aj samy osebe sú nositeľmi istxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxeloženého textu. patria k nim najmä PC s tlačiarňou a programovým vybavením (editori, elektronické databázy, elektronické slovníky) prístup na Intexxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bežné kancelársky potreby, lupa a pod.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x xx xwww.nssoud.cz):
Správní řád nemá (na rozdíl od občanského soudního řádu) ustanovení, podle něhož by účastník správního řízení měl právo jednat před xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a tato skutečnost nevyplývá ani z obsahu správního spisu, není tím porušeno právo účastníka řízení na txxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx a)
Pod pojmom "osobne" treba rozumieť, že tlmočník (prekladateľ) nemôže poveriť na tlmočenie (preklad) inú osobu, pretože výkon tlmočníckej (prekxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx to, keď sa funkcia, akú východiskovému textu priradil rečník (autor), zhoduje s funkciou cieľového textu. Pri transfere nedošlo k zmene funkcie cieľoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkladu) patrí úplnosť, zrozumiteľnosť a celistvosť. Ak preklad nemá formálne náležitosti predpokladané zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx
xxxxxxxcky úkon je vykonaný "včas", ak je pred orgánom verenej moci vykonaný v deň určený v rozhodnutí o pribratí do konania. Oproti tomu prekladateľský úkon je xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxdklade zmluvy (súkromnoprávneho vzťahu), je vykonané včas, ak je úkon vykonaný v termíne dohodnutom v zmluve. Ak je preklad vykonávaný na podklade zmlxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxmom "účelne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxia tlmočenia a prekladu považuje za cieľ prekladu "[...] dosiahnutie vzťahu ekvivalencie medzi východiskovým textom a cieľovým textom, teda zabezpexxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xravidiel východiskového jazyka, konvencií písanej formy, ustálených slovných spojení a pod."27)
K písm. d)
Pod pojmom "nestrannosť" tlmočníka xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxovať ju, či dokonca rozvíjať jeho úvahy,"28). t.j. nestrannosť je zabezpečená vtedy, ak tlmočník (prekladateľ) vystupuje len v postavení sprostredkxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xoradcu. Korektor je ten, kto robí korektúru. Pod korektúrou treba pritom rozumieť opravu chýb v rukopise.29) Je teda zrejmé, že korektora v zásade vyuxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdy tlmočníkovi (prekladateľovi) pri výkone činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, spadajúce mimo jazyk. Poradcom môže byť xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdcu len ojedinele, pretože tlmočník (prekladateľ) má ovládať jazyk z hľadiska významu slov a pravopisu na takej úrovni, že je spôsobilý tlmočenie (prexxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxy s treťou osobou bez súhlasu zadávateľa, porušuje tým povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa ustanovenia § 13 ZakZTP. Preto sa domnievame, že tlmočnxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadcu) k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom a jednak z dôvodu navýšenia nákladov na toto tlmočenie (preklad). Tlmočník (prekladateľ) by mal tak v žiaxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xám.
K odsekom 3 a 4
Ustanovenia odsekov 3 a 4 upravujú postup zadávateľa a tlmočníka (prekladateľa) pred uzavretím zmluvy o vykonaní tlmočníckeho (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xprávneho konania a pod.
V tomto štádiu by mal tlmočník zistiť čo najviac o rečníkovi. "Dôležité je jeho sociálne postavenie, vek, odbornosť, to, či bxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxýva vždy uvedené, o akú vec v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxa T označuje trestnú vec, skratka C občiansku, D dedičskú, Co označuje odvolanie v občianskej veci, Td je dožiadanie v trestnej veci a pod. Všetky ostatnx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxpripravených východiskových textov, alebo o záverečnú fázu s prednesom záverečných rečí prokurátora a obhajcu), aké informácie odzneli na skorších xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxané osoby a aký je medzi nimi vzťah (táto informácia umožňuje aspoň odhadovať intencie jednotlivých osôb) - môže tlmočník získať len preštudovaním spixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxskového textu (presný počet normostrán), lehotu, v ktorej je potrebné preklad vyhotoviť, a aj to, komu je preklad určený. Napríklad v Nemecku aj vo Švajxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnia (prekladu), preto by malo byť v záujme obidvoch strán - tlmočníka (prekladateľa) na jednej strane a zadávateľa na druhej strane, aby tlmočník (prekxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxa orgán verejnej moci, mal by pred pribratím zistiť, či tlmočník (prekladateľ) nie je vyťažený, a teda nebude môcť prísť v danom čase tlmočiť, resp. odovxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o ustanovení tlmočníka (prekladateľa) obsahuje všeobecné náležitosti uvedené v procesných predpisoch. Občixxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovenia o pribratí znalca (napr. § 169 ods. 1 OSP, § 47 SP). Pokiaľ ide o pribratie tlmočníka (prekladateľa) do trestného konania, použijú sú ustanoxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxľ preložiť. Úlohu tlmočníkovi (prekladateľovi) súd, prípadne iný orgán verejnej moci určí vo výroku rozhodnutia o ustanovení, pretože len výrok rozhxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxovení určité lhůty k provedení znaleckého posudku je nutné především z hlediska rychlosti řízení. Zabrání zbytečným průtahům v řízení, vznikajících xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxm postihnout znalce v případě, že neprovede znalecký úkon včas."32) Ak orgán verejnej moci neurčí prekladateľovi na predloženie prekladu lehotu, nexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxie zo spáchania správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZakZTP, prípadne prekladateľovi znížiť alebo vôbec nepriznať odmenu podľa § 3 ZakZTP. Je vhoxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxvuje vedení řízení (§ 170 odst. 2 o. s. ř.), jímž soud není vázán a proti němuž není přípustné odvolání" [§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.]33) Naopak, proti roxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx § 142 ods. 3 a § 36 SP).
Pokiaľ ide o splnenie súkromného cieľa, t.j. nejde o vykonanie tlmočníckeho (prekladateľského) úkonu v konaní pred orgánom vxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dielo. "Zmluva o dielo vzniká dohodou zmluvných strán o podstatných zložkách, ktorými sú vymedzenie predmetu (diela) a odmena za vykonanie diela na nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxmného potvrdenia v prípade, ak nedôjde k vykonaniu tlmočníckeho (prekladateľského) úkonu na počkanie. Písomné potvrdenie musí obsahovať vymedzenix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvšetkým osobne, riadne, v dohodnutom čase, účelne, hospodárne a nestranne. Za zmienku stojí právo tlmočníka (prekladateľa) a tomuto právu zodpovedaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxkytne tlmočníkovi (prekladateľovi) súčinnosť ani v dodatočne určenej primeranej lehote, tlmočník (prekladateľ) má právo od zmluvy odstúpiť. Toto pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx aj bezdôvodne až do vyhotovenia tlmočníckeho (prekladateľského) úkonu. V takom prípade má však tlmočník (prekladateľ) právo na primeranú odmenu a naxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xk sa nedohodlo inak, až po vykonaní diela. Spravidla sa platí naraz výsledná cena."35)
Výnimkou je poskytnutie primeraného preddavku podľa § 2 ods. x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxo) úkonu (tlmočník, resp. prekladateľ) a zaplatením ceny (zadávateľ).
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Činnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prekladateľ zvýši odbornú úroveň pretlmočeného alebo preloženého textu.
Tlmočník (prekladateľ) môže byť v čase, keď má vykonať úkon pre orgán verxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xčasného vykonania úkonu. Podobná situácia môže nastať, ak je tlmočník (prekladateľ) zmluvne viazaný vykonať v rovnakom čase inú odbornú činnosť v režxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmočníka nahliadnuť do spisu. Je to bežné, ba vyžadované vo všetkých iných prípadoch tlmočenia, zatiaľ však nemožné v prípade tlmočníka pre štátne orgáxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xatériu, ktorá bude prejednávaná. Tlmočník je pritom viazaný tajomstvom.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx 4 Azs 307/2004-63 (www.nssoud.cz):
Se souhlasem účastníka řízení (byť byl udělen již v řízení před spravním orgánem) nebo v odůvodněných případech, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxyka, který účastník ovládá, a který nadto by1 v jeho domovské zemi dlouhá léta jazykem úředním (zde: ruština).
Úkony tlmočníckej činnosti a prexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxo slova). Na tlmočenie je oprávnený tlmočník. Naproti tomu, úkonom prekladateľskej činnosti je spravidla preklad (prevedenie xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkon, ktorý je kombináciou písomného a ústneho. Preto pre úplnosť uvádzame spôsob, ako "riešiť" situáciu::
a)
je potrebné previesť ústne slovo do pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm do písomnej formy) - ak sa vyhotovuje záznam telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 ods. 6 TP a tento sa má použiť ako dôkaz, je potrebné k nemu pripojiť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xazyku, príslušník Policajného zboru priberie tlmočníka, ktorý bude tlmočiť záznam a príslušník Policajného zboru vyhotoví jeho pretlmočený prepisx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doložku;
b)
je potrebné previesť písomné slovo do ústneho slova (napr. poučenie svedka). Sudca prečíta poučenie svedka a tlmočník tlmočí svedkovx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kto nevypovedá v slovenskom jazyku, zapíše asistent alebo tlmočník jej príslušnú časť, ak je to možné, aj v jazyku, v ktorom vypočúvaný vypovedal.
K xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkladu. Vyhotoviť preklad možno pomocou výpočtovej techniky, písacieho stroja alebo ruky. Aj napriek tomu, že zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxdnotlivé listy prekladu musia byť zošité šnúrou. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch bližšie nepredpisuje vlastnosti tejto šnúry, a tak mxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxá časť s označením preklad; vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, na rozdiel ox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe č. 3 vyhláške č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, primerane použije aj na úvodnú časx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxočtu odmeny je vhodné uviesť aj počet normostrán prekladu (v tomto prípade pod pojmom preklad rozumej cieľový text),
-
počet odovzdaných vyhotovexxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x)
Označenie zadávateľa; zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch označenie zadávateľa ustanovuje ako samostatnú obsahovú náležitosť písomxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx prílohy sa zaradia pred preklad a spolu s ním sa zviažu. Toto nie je celkom presné, pretože preklad sa skladá z východiskového textu (prekladaného textux x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxad takto: "východiskový text sa zaradí pred cieľový text a spolu s ním sa zviaže". Podľa odseku 9 sa s prekladom zväzuje buď listina, ktorej preklad sa vykxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xistiny, ktorá sa má preložiť. V zmysle § 57 ods. 2 NP správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Pokiaľ ale ide o osxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxdzieho jazyka. Pri preklade z cudzieho jazyka do slovenského jazyka bude potrebné najprv vykonať preklad listiny a až následne môže notár pristúpiť k txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotovenéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxk. Keďže ide o predpis z roku 1992, t.j. z obdobia, kedy bol účinný zákon č. 36/1967 Zb., ktorý nerozlišoval medzi tlmočníkom a prekladateľom, je potrebnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozumieť prekladateľa.
d)
Prekladateľská doložka; doložku prekladateľ xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxrstvom spravodlivosti. Prekladateľská doložka obsahuje rozsah prekladateľského oprávnenia prekladateľa, evidenčné číslo prekladateľa, číslo dxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, upravuje záväzné znenie prekladateľskej doložky. Zákon o znalcochx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxru je potrebné aj tu primerane použiť ustanovenia o osnove znaleckého posudku, konkrétne o jeho závere, a miesto, dátum, odtlačok úradnej pečiatky a poxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxleckého posudku a údaj o dátume vykonania prekladu uviesť v úvodnej časti prekladu (na titulnej strane) spolu s dátumom vyžiadania prekladu zadávateľxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je zapísaný do zoznamu. Jazyky - odbory ustanovuje Príloha č. 4 k Inštrukcii 7/2009. Gramatickým výkladom ustanovenia § 23 ods. 5 druhej vety ZakZTP v sxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xazyku. Vzhľadom na skutočnosť, že prekladateľskú činnosť vykonávajú zapísané subjekty najmä pre orgány verejnej moci a na tzv. "úradné účely", je nevxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxka do slovenského jazyka, a cieľového textu, pokiaľ ide o preklad zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka. Všetky ostatné formálne aj obsahové náležixxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxné znenie prekladateľskej doložky, od ktorého sa nemožno odchýliť. Ak pripustíme, aby každý prekladateľ vykonal preklad záväzného znenia doložky inxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxiť prekladateľskú doložku v cudzom jazyku, potom by, podľa nášho názoru, ustanovil aj jej záväzné znenie vo všetkých jazykoch podľa prílohy č. 4 k Inštrxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxm pre uvedenie prekladateľskej doložky v cudzom jazyku. Účelom doložky je potvrdiť, že preklad vykonal prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx apostiláciu podľa Dohovoru. "Transfer" slovenskej verejnej listiny do podoby, v ktorej bude použiteľná na právne úkony v cudzine, zabezpečuje práve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrá listinu podpísala, a pravosť odtlačku pečiatky na listine. Prijímateľa listiny v cudzine "nezaujíma" obsah prekladateľskej doložky (vyhláseniex xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxná podľa slovenských právnych predpisov potvrdzuje pripojením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnie § 51 ods. 3 VyhSKPS, podľa ktorého súd priberie prekladateľa na preklad dožiadania súdu adresovaného cudziemu justičnému orgánu a pripojených písxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxazu a ďalších súdnych písomností zasielaných do cudziny, iba ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo právne záväzné aktx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x za ním preklad. Každá písomnosť je spojená so svojím prekladom samostatne; spájanie rôznych písomností a ich prekladov do jedného celku nie je možné. Zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xprekladateľovi) povinnosť doplniť tlmočnícky (prekladateľský) úkon alebo jeho obsah bližšie vysvetliť, ak ho o to požiada zadávateľ. Ide napríklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxsť uviesť v zápisnici z ústneho konania okrem východiskového textu a cieľového textu aj údaje, ktoré obsahuje prekladateľská doložka.
K odseku 8
Uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxými právnymi predpismi aj organizačnými aktmi ministerstva spravodlivosti. K pojmu "všeobecne záväzný právny predpis" bližšie pozri komentár k ustxxxxxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxočníkoch a prekladateľoch
Návrh zákona upravuje podrobne formu a obsah tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu. Táto úprava v zákone č. 36/1967 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxhu pristúpilo k podmienke, že tlmočnícky úkon ako určitú formu komunikáci, nie je možné vykonať písomne.
KOMENTÁR
Základným druhom prxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxnávaní ostatných úkonov prekladateľskej činnosti primerane použijú ustanovenia o preklade.
Ak prekladateľ preklad vyhotovený inou osobou presxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahuje: prekladateľskú doložku, miesto a dátum, podpis a odtlačok úradnej pečiatky. Znenie prekladateľskej doložky je uvedené v prílohe č. 6 k vyhlxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxdateľ..." uvedie "Preklad som preskúmal ako prekladateľ ...".
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxmto ustanovením sa zaviedol nový inštitút "tlmočnícky ústav". Základný rozdiel medzi znaleckým a tlmočníckym ústavom spočíva v tom, že tlmočnícky úsxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlní podobné úlohy ako znalecký ústav, a to najmä pokiaľ ide o:
a)
vzdelávanie (napr. vzdelávanie záujemcov o funkciu tlmočníka/prekladateľa, ale ax xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxností, ktoré mu vyplývajú zo zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (napr. pri vykonávaní odborných skúšok tlmočníkov/prekladateľov, resxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí dohľadu nad tlmočníckou/prekladateľskou činnosťou v podobe písomných vyjadrení k preskúmavaným prekladateľským/tlmočníckym úkonom, pri príprxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxny z tlmočníckych ústavov vykonávaním tohto vzdelávania, pretože zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch nepodmieňuje zápis do žiadneho z jaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Tlmočnícke ústavy budú rovnako ako znalecké ústavy plniť funkciu metodického a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xanajvýš osobný a nie je ho možné vykonávať kolektívne ako pri znaleckej činnosti znaleckými ústavmi. Z tohto dôvodu sa tlmočnícke ústavy ani nezapisujx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Štvrtá časť
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
Priestupky
KOMENTÁR
K odseku 1
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v § 2 odsx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xnom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin." Na rozdiel od iného správneho delikxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxsti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Súhrn znakov, ktoré charakterizujú ľudské konanie ako priestupok, označuje náuka trestnxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxladateľoch je potrebné skúmať: subjekt, subjektívnu stránku (zavinenie), objekt a objektívnu stránku.
Objekt je záujem, hodnota chránená zákonxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxadny výkon činnosti podľa xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xakazuje, resp. nekonanie spôsobom, ktorý zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch prikazuje,
b)
následok (ohrozenie chráneného záujmu)x
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo v niektorých prípadoch dokonca narušujúce riadny výkon činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. V prípade, že nastane porxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch je fyzická osoba, ktorá bola v čase spáchania priestupku príčetná a staršia ako 15 rokov (porov. § 5 ZakPrie)x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxmu deliktu) rozlišujeme dva druhy zavinenia: úmysel (priamy, nepriamy), a nedbanlivosť (vedomá, nevedomá). V prípade úmyslu, ako aj vedomej nedbanlxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxmostná zložka páchateľa chýba, ale je nahradená jeho povinnosťou a možnosťou vedieť o následkoch svojho konania."36)
Subjektívna stránka priestxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxh stačí zavinenie z nedbanlivosti, ale je možné aj úmyselné zavinenie.
K písm. a)
Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene vydáva za znalca, tlxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xnalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Objektívna stránka tohto priestupku spočíva v konaní - vo vyhotovení nepravého znaleckého (prekladateľxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnávať činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Podozrivý predstiera, že je splnomocnený štátom na vykonávanie činností podľa xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
Priestupku xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xa jeho žiadosť v rovnakej lehote podklady a spisy, ktoré mu zadávateľ odovzdal (§ 8 ods. 3 ZakZTP). Sekundárnym objektom tohto priestupku je ochrana občxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxkoch a prekladateľoch nepriznáva postavenie znalca (tlmočníka, prekladateľa).
Objektívna stránka tohto správneho deliktu spočíva v nekonaní - x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa § 13 ZakZTP. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlixxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak, pričom táto povinnosť nie je vyčiarknutím zo zoznamu alebo pozastavením výkonu činnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtupku spočíva vo vyzradení skutočnosti, ktorú sa páchateľ dozvedel v súvislosti s vykonávaním znaleckého (prekladateľského, tlmočníckeho) úkonu a xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxožiť. Doslovným výkladom tohto ustanovenia možno prísť k záveru, že za spáchanie priestupku podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch moxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxtí opakovane priestupku v lehote jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, možno mu uložiť pokutu až 1 320 eur.
K odseku 3
Na konaxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch vymedzuje len skutkové podstaty priestupkov, druh a hornú hranicu sankcie, na konanie o priestupku sa vxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxnovenia pojednávajúce napríklad o priestupkovej zodpovednosti, zániku zodpovednosti za priestupok, o zavinení a pod. Zásadný rozdiel medzi konaníx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe veci. Začatím, priebehom a rozhodnutím konania o správnom delikte sa zaoberá komentár k ustanoveniu § 27 ods. 10.
Súvisiace ustanovenia zákona o zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxja 2009, sp. zn. 7 As 28/2009 - 99(www.nssoud.cz):
Důležitost důvodu omluvy obviněné z přestupku a jejího zástupce (advokáta) z neúčasti u ústního jedxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (doba od zahájení správního řízení nebo doba do zániku odpovědnosti za přestupek), o jak dlouhý pobyt advokáta (zástupce) v zahraničí jde, zda ze spisu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxout zániku odpovědnosti za spáchání přestupku apod.
Iné správne delikty
KOMENTÁR
K odseku 1
Na rozdiel od priestupku legálna defixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zákonom, a za ktoré orgán verejnej správy ukladá sankcie ustanovené administratívnoprávnou normou."37)
V odseku 1 zákonodarca formuluje konanixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrakterizujú ľudské konanie ako iný správny delikt, označuje náuka trestného práva ako skutkovú podstatu správneho deliktu. Na formálne naplnenie skxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvinenie), objekt a objektívnu stránku.
K vymedzeniu pojmu objekt a objektívna stránka pozri bližšie komentár k ustanoveniu § 26 ods. 2.
Subjekt x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxkov. V prípade správneho deliktu podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ide o fyzickú osobu, ktorej tento zákon priznáva postavenie znxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxník, prekladateľ), xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Subjektívna stránka správneho deliktu - k zodpovednosti za správny delikt podľa zákona o znalcochx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx miera zavinenia. Opačný názor by znamenal, že ministerstvo spravodlivosti by pri úvahe o primeranosti sankcie v zmysle § 27 ods. 8 ZakZTP nemohlo prihxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa stránka podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch spočíva v alternatívnej forme zavinenia, t.j. stačí zavinenie z nedbanlivosti, ale jx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxom alebo iným orgánom verejnej moci prieťahy v súdnom alebo inom konaní, v ktorom bol ustanovený. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch považxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxom tohto správneho deliktu je záujem štátu na "bezprieťahovom" konaní pred súdom alebo na inom orgáne verejnej moci.
Objektívna stránka tohto spráxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxíka, prekladateľa) do konania.
Povahou ide o správny delikt trváci, pretože znalec (prekladateľ) vyvolá protiprávny stav (včas nepredloží znalexxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xlho, kým znalec (prekladateľ) úkon nepredloží orgánu verejnej moci (porov. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 22. februára 2005, sp. zn. 5 A 1xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Sekundárnym objektom tohto správneho deliktu je záujem štátu na riadnom dodržiavaní zákona o znalcoch, txxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxh, tlmočníkoch a prekladateľoch zakazuje), alebo v opomenutí (nekonať spôsobom, ktorý zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch prikazuje). Pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpravodlivosti všetky zmeny údajov zapísaných v zozname a zmenu podmienok na zápis do zoznamu najneskôr do 30 dní od tejto zmeny,
-
povinnosť xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxh,
-
povinnosť opatriť odtlačkom úradnej pečiatky každý písomne vyhotovený úkon, vyúčtovanie a výpis z denníka,
-
povinnosť bezodkladne oznxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxch sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
-
povinnosť vykonávať činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch riadne a v určenej lehote,
-
povinnosť vykonávať činnoxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxkáciu v rozsahu určenom ministerstvom spravodlivosti.
K písm. c)
Znalec, tlmočník, prekladateľ sa dopustí správneho deliktu, ak sa neoprávnxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xeliktu je záujem štátu na tom, aby odborné závery týchto úkonov boli vecne správne. Táto vlastnosť sa má zabezpečiť, okrem iného, tým, že znalec (tlmočnxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxnka tohto správneho deliktu spočíva v prekročení rozsahu znaleckého (tlmočníckeho, prekladateľského) oprávnenia.
K odseku 2
Ustanovuje sa delxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalecký ústav) za spáchanie iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 2 ZakZTP.
Subjekt - správny delikt podľa tohto odseku môže spáchať len špeciálnx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxs. 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovené zákonom alebo uložené na základe zákona."38)
K písm. a)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba, ktorá sa neoprávnene vydáva za znalcax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx. a) ZakZTP. Pre objekt tohto verejnoprávneho deliktu platí to isté. K tomu pozri komentár k § 26 ods. 1.
K písm. b)
Správneho deliktu sa dopustí aj práxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a textovú časť úradnej pečiatky a zadávateľovi na jeho žiadosť v rovnakej lehote podklady a spisy, ktoré mu zadávateľ odovzdal. Objektívna stránka sprxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxatí to isté. K tomu pozri komentár k § 26 ods. 1.
K odseku 3
Oproti trestu, ktorého definícia je uvedená v § 31 ods. 2 TZ, právny poriadok Slovenskej repuxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxd.cz: "Sankci je možno popsat jako odpovědnost vzniklou porušením primární právní povinnosti." Sankcia teda môže mať súkromnoprávnu alebo verejnopxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škoda, má tento právny nárok na jej náhradu. V tomto prípade ide o majetkovú sankciu. Ak však znalec svojím konaním zároveň porušil ustanovenie § 16 ods. x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxom delikte uloží napríklad peňažnú pokutu. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch pojem sankcia používa vo význame preventívneho a súčasne rxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x)
individuálna prevencia - zabrániť potrestanému znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) v pokračovaní páchania iných správnych deliktov a odradxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xrekladateľa) k rešpektovaniu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch;
b)
generálna prevencia - presvedčiť ďalších znalcov (tlmočníkoxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xbsahuje taxatívny výpočet sankcií, t.j. ministerstvo spravodlivosti nemôže za spáchanie iného správneho deliktu podľa zákona o znalcoch, tlmočníkxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxsomné napomenutie - ide o najmiernejšiu sankciu, ktorú zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch pozná. Z povahy tejto sankcie vyplýva, že je určxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xo sankciou vyčiarknutia zo zoznamu. "Svojí podstatou jde o prostředek morálního donucení, který má pusobit predevším výchovně, neboť fakticky žádnox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxého projednání přestupku."41) Tento názor však nie je priliehavý pre sankciu písomné napomenutie podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladatexxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxtice.gov.sk.
Zákonodarca by mal zvážiť, či de lege ferenda nepomenovať túto sankciu "napomenutie", pretože podľa § 51 ods. 2 SP sa môže účastník koxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx napomenutie.
K písm. b)
Peňažná pokuta - ide o sankciu majetkovej povahy. Podľa trestnoprávnej teórie "je tento trest hodnotený ako vhodný trest nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxčník, prekladateľ) získal spáchaním iného správneho deliktu podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch určitú majetkovú výhodu (napr. pxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo v kombinácii s inou sankciou. Peňažnú pokutu možno uložiť len v rozpätí stanovenom zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, a to najviac 1 6xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx. 9 ZakZTP.
K písm. c)
Zákaz výkonu činnosti - "Účelom trestu zákazu činnosti je predovšetkým zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní trestných činoxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rok. Túto sankciu možno uložiť samostatne alebo spolu s inou sankciou podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Podľa ustanovenia § 27 odxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxvanie zákazu činnosti môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 TZ, za ktorý možno uložiť trest odxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxnením znaleckého (tlmočníckeho, prekladateľského) úkonu v konkrétnom odvetví (jazyku), možno mu zakázať činnosť len pre úkony spadajúce pod toto odxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Najvyšší správny súd zdôraznil, že zákaz činnosti musí bezprostredne súvisieť so spáchaným protiprávnym činom (v citovanej veci zákaz činnosti bezpxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxšiu sankciu podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Uloženie sankcie vyčiarknutia zo zoznamu prichádza do úvahy pri najzávažnejších xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrekladateľoch na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy dovoľuje jej uloženie nielen pri opätovnom porušení povinností, t.j. jej uloženie nie je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkov od jej uloženia sa nemožno úspešne domáhať zápisu do zoznamu.
K odseku 4
Odsek 4 upravuje spôsob ukladania sankcií, pričom ministerstvo spravoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxžnosť uloženia niektorých sankcií popri sebe. Viac o sankciách pozri vo výklade k odseku 3.
K odseku 5
V prípade, že ministerstvo spravodlivosti prx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxTP aj povinnosť absolvovať osobitné vzdelávanie. Účelom osobitného vzdelávania je obnovenie a doplnenie znalostí znalca (tlmočníka, prekladateľxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxinár ako súčasť sústavného vzdelávania podľa § 30 ZakZTP. Osobitné vzdelávanie zabezpečuje ministerstvo spravodlivosti spravidla v spolupráci so zxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvilo inštitút zániku sankcionovateľnosti iného správneho deliktu uplynutím jednoročnej a trojročnej prekluzívnej lehoty. Účelom lehôt ustanovenxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xnalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, urýchlenie procesu rozhodovania o správnom delikte, t.j. náležité zistenie iného správneho deliktu a spravxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zánikom záujmu na trestnom stíhaní uplynutím doby, nakoľko vymizol dojem vyvolaný trestným činom, a rovnako i z hľadiska špeciálnej prevencie prevláxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xôsobiť; napokon po dlhšej dobe už nie je možné splniť účel trestu, ani vykonať riadne trestné konanie, predovšetkým možnosť vykonať potrebné dokazovaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxil aj Najvyšší správny súd ČR v rozhodnutí z 30. októbra 2003, sp. zn. 6 A 99/2001 - 47, www.nssoud.cz.
Jednoročná subjektívna lehota začína plynúť dňxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxvých okolnostiach v takom rozsahu, ktorý umožní predbežné právne zhodnotenie, že došlo k porušeniu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xloženie sankcie začína plynúť odo dňa, keď bolo protiprávne konanie uskutočnené (ohrozovací alebo poruchový správny delikt) alebo dokonané (trvajúxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxát uplatnené 1.7.2011, pritom právo uplatniť postih voči prekladateľovi zanikne 1.7.2014, t.j. po 1.7.2014 ministerstvo spravodlivosti nemôže začxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxne uplynutie má z hmotného hľadiska za následok zánik deliktuálnej zodpovednosti za daný skutok (porov. rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z 11. februxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtníkovi konania, ale v tejto lehote musí byť rozhodnutie o správnom delikte právoplatné (porov. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 30. októbxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxíkoch a prekladateľoch, spôsobuje zánik deliktuálnej zodpovednosti. Dôvodom zániku sankcionovateľnosti je aj zánik znalca - právnickej xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxtiž subjekt, a teda niet koho vziať na zodpovednosť a komu uložiť sankciu.
K zániku deliktuálnej zodpovednosti za iný správny delikt dochádza aj v prxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xeliktu, t.j. skutok podľa novej právnej úpravy už nie je iným správnym deliktom. V prípade, že je voči znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) vedené sxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. h) SP (porov. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 13. marca 2009, sp. zn. 5 As 21/2008 - 48, www.nssoud.cxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiktu podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZakZTP, uloží znalcovi za nečinnosť v konaní, ktoré je pred ním vedené, poriadkovú pokutu podľa § 53 OSP, resp. § 70 TP. Toto pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxkou je, či uloženie sankcie ministerstvom spravodlivosti by v takom prípade nebolo porušením zásady
ne bis in idem
, ktorá zakazuje niekoho stíhať alebx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxu u povinnosti podat posudek ve stanovené lhůtě. Jejím nesplněním tedy znalec nebo tlumočník porušuje ustanovení jak zákona o znalcích a tlumočnícíchx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxná v řízení o stížnosti na jeho pochybení. Pravdou je, že právní zásada
ne bis in idem
by v daném případě měla zamezovat dvojímu potrestání znalce nebo tlxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxúdení tejto právnej otázky vychádzame z nasledujúcich úvah: "Účelem uložení pořádkové pokuty je obecně především umožnění efektivního (hladkého a nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxí prostředek procesní povahy, který je sankčního zaměření a který směřuje k naplnění smyslu a účelu prováděného řízení."46) "Teorie práva konstantnx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxelem není primárně potrestat toho, kdo se dopustí porušení stanovených povinností, ale jejímž účelem je donucovacím působením dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxnej moci uložením poriadkovej pokuty chráni ústavné právo účastníkov konania, a to právo na spravodlivé prejednanie ich veci v primeranej lehote. Úloxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxesnej povinnosti vyplývajúcej mu z procesnoprávneho predpisu (Občianskeho súdneho poriadku, Trestného poriadku, správneho poriadku), aby sa tak dxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxas nepredložili znalecký posudok (napr. rozhodnutie z 3. júna 2008, sp. zn. IV. ÚS 5/08-27, www.concourt.sk).
Naproti tomu, zákon o znalcoch, tlmoxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxrstvom spravodlivosti je teda širší. Orgány verejnej moci oznámením nečinnosti konkrétneho znalca v konaní, ktoré vedú, sledujú aj ochranu záujmu na xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxchanie správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZakZTP uložiť sankciu zákazu činnosti, resp. sankciu vyčiarknutia zo zoznamu. Tento druh sankcie pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxn verejnej moci musí do konania pribrať iného znalca. O skutočnosti, že ide o ochranu širšiu, svedčí aj to, že informácia o administratívnom potrestaní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxm delikte. Účelom tohto opatrenia je, aby orgány verejnej moci zvážili pribratie potrestaného (odsúdeného) znalca do konaní, ktoré vedú. Prijatím prxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxj.
Názor, že uloženie poriadkovej pokuty nezakladá prekážku
ne bis in idem
vyslovil aj Najvyšší súd ČR v uznesení z 2. septembra 2009, sp. zn. 3 Tdo 90xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xe především pořádkový. Proto rozhodnutí o pořádkové pokutě nezpůsobuje nepřípustnost trestního stíhání [např. podle § 11 odst. 1 písm. f) TrŘ] a není s xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx o druhu a výške sankcie podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Pritom sa domnievame, že na uloženú poriadkovú pokutu možno nazerať dvoxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx procesné opatrenie neviedlo k náprave (napr. znalec je v konaní pred orgánom verejnej moci aj po uložení poriadkovej pokuty nečinný, resp. uloženie poxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxa viedla k zmene prístupu znalca k jeho procesným povinnostiam (napr. znalec predložil vyžiadaný znalecký posudok konajúcemu orgánu verejnej moci), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxodlivosti môže od administratívneho potrestania znalca upustiť, ak poriadkové opatrenie uložené orgánom verejnej moci je s ohľadom na okolnosti konxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxrávnom delikte podľa § 30 ods. 1 písm. h) SP.
K odseku 8
V ustanovení zákonodarca vymenoval kritéria na posúdenie stupňa nebezpečnosti prejednávanxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxie materiálnej stránky iného správneho deliktu. Existujú prípady, keď znalec naplní formálne znaky správneho deliktu, ale porušenie (ohrozenie) vexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxjmiernejšiu sankciu (porov. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 31. októbra 2008, sp. zn. 7 Afs 27/2008 - 46, www.nssoud.cz). V podstate ide o zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxie iného správneho deliktu podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch je vyčiarknutie zo zoznamu;
b)
forma a miera zavinenia - zavinenxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxzuje sa charakter vád (formálne alebo zásadne metodické pochybenia);
d)
dĺžka opomenutia - toto kritérium je možné zohľadniť len pri tzv. trvácicx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxx xxxxdenie protiprávnosti a pre uloženie sankcie nie je rozhodujúce spôsobenie škody, pretože iné správne delikty podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a pxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxlcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch explicitne neuvádza, myslíme si, že pri úvahe o druhu a výške sankcie je potrebné brať zreteľ aj na osobu delikventxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxval/oľutoval,
-
nebol/bol odo dňa zápisu, resp. vymenovania právoplatne potrestaný za spáchanie iného správneho deliktu podľa zákona o znalcocxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
-
nápravu nevykonal/vykonal v priebehu sankčného konania (napr. doplnením k znaleckému posudku odstránil jeho vnútornú rozpornosť, predložil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxěšná a neúčinná, zatímco v případě postihu nemajetného může působit drakonicky a likvidačně". (rozhodnutie Ústavného súdu z 26. júna 2011, sp. zn. II. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxpis skutku, z ktorého bol znalec (tlmočník, prekladateľ) uznaný vinným tak, aby nemohol byť zamenený s iným, označenie správneho deliktu, ktorého sa zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxzvu na jej zaplatenie, t.j. lehotu aj spôsob určenia začiatku jej plynutia pre dobrovoľné splnenie si povinnosti. Taktiež sa uvedie spôsob, akým má znaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xloženú peňažnú sankciu. Peňažná pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení a možno ju zaplatiť buď do pokladne ministerstvx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxjúcom rozhodnutí o inom správnom delikte, môže ministerstvo spravodlivosti podať návrh na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom. Výkon rozhodnutia xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x1 SP. Výkon rozhodnutia možno nariadiť najneskôr do troch rokov po uplynutí lehoty určenej pre splnenie uloženej povinnosti.
K xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxchanie sankciu je ministerstvo spravodlivosti. V prípade, že o sankcii rozhodne iný orgán ako ministerstvo spravodlivosti, je takéto rozhodnutie nixxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxx004 - 58, www.nssoud.cz). Podľa právnej náuky "Nicotné rozhodnutí nevyvoláva žádné právní účinky, tedy ani na účastníky řízení či jiné osoby ani správxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xonania
Predmetom (cieľom, úlohou) konania o správnom delikte je predovšetkým zistiť, či sa skutok stal a či má znaky iného správneho deliktu, či tentx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxávateľ podnetu (oznamovateľ správneho deliktu), pretože rozhodnutím o správnom delikte (uloženie trestu) nie sú priamo dotknuté jeho práva, právom xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o správnom delikte.
Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, v uvedenom prípade ministerstva spravodlivosti, konanie je začaté dňom, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxíkovi konania, nie uložením tohto podania na poštovú prepravu.
Náležitosti oznámenia o začatí správneho konania:
a)
vymedzenie a právne posúdxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávneho konania,
d)
úvahy o vymedzení a právnom posúdení skutku,
e)
výzva účastníka konania, aby v stanovenej lehote opísal všetky rozhodujúxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxzuje svoje tvrdenia, najmä predložil do spisu listiny,
f)
poučenie účastníka konania o tom, že:
-
ide o prvý úkon správneho orgánu a ním je začaté xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx to, že sa tým prispeje k objasneniu veci.
Prílohou tohto úkonu sú spravidla listiny svedčiace o vine účastníka konania [časť súdneho spisu, z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxnie začať aj predvolaním na ústne pojednávanie.
II. Priebeh sankčného konania
Vyjadrenie k začatiu správneho konania účastník (delikvent) spraxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnych dôkazov svedčiacich v jeho prospech, vyjadrí sa k skutkovým zisteniam správneho orgánu a k dôkazom. Je vhodné uviesť, že ide o právo, t.j. obvinenéxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
právo byť podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia,
-
právo na primeraný čas na prípravu svojej obhajoby,
-
právo obhajovať sa sám alexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxčnosti svedčiace o jeho nevine,
-
právo navrhovať dôkazy na svoju obhajobu,
-
právo na ústnom pojednávaní klásť svedkom otázky,
-
právo naxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxvrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe,
-
povinnosť dostaviť sa na ústne prejednanie veci.
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxnia skutočného stavu je na správnom orgáne. Ten nie je pritom viazaný len návrhmi účastníkov konania. V pochybnostiach sa postupuje v prospech delikvexxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxy a vyjadrenia účastníkov konania,
-
dôkazy,
-
čestné vyhlásenia,
-
ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jehx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxnymi predpismi. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov na rozhodnutie určuje správny orgán. Uvedené znamená, že okruh skutočností, ktoré musia byť dokxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xonania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z úradnej čixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu.Účelom ústneho pojednávania je poskytnúť účastníkovi konania možnosť vyjadriť sa k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxdnutí k podkladům rozhodnutí při ústním jednání je třeba přitom chápat jako možnost, která je dána účastníkovi správního řízení v jeho závěrečné fázi pxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je totiž umožnit účastníkovi řízení, aby mohl uplatnit své výhrady, příp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí vycházelo ze spolehlivě zjištěnxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xa vstup do pojednávacej miestnosti. Obvinený je vyzvaný na predloženie dokladu totožnosti, porovná sa správnosť osobných údajov v predvolaní na ústnx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Osoba, ktorá vedie ústne pojednávanie, prečíta obvinenému skutok a poučenie o právach (prezumpcia neviny, právo nevypovedať). Vyzve obvineného, abx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xk je výpoveď nejasná, vnútorne rozporná, resp. rozporná s listinnými dôkazmi v spise).
Prebieha vykonávanie listinných dôkazov (prečítaním), výxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxovať sa možno len so súhlasom alebo na výzvu správneho orgánu.
Obracať sa na správny orgán alebo právneho zástupcu účastníka konania v priebehu konaxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxiť jeho dôstojný a plynulý priebeh, vrátane prejavovania súhlasu alebo nesúhlasu s priebehom, výpoveďami osôb a s vyhlásenými rozhodnutiami, ak k vysxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxvny orgán, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie ohliadkxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxdnávania; ak je vykázaný účastník konania, môže sa konať v jeho neprítomnosti. Správny orgán, ktorý poriadkovú pokutu uložil, ju môže odpustiť.
Obxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a návrhoch. Na ten účel možno ústne pojednávanie na primeraný čas prerušiť.
"Inštitút zápisnice je spätý so zásadou písomnosti správneho konania. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxaní o správnom delikte, ktorý vyhotovuje správny orgán. Zápisnica je súčasťou spisu [...]. Obsah procesných úkonov vykonaných na ústnom pojednávaní xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxoval, predmet konania, ktoré osoby sa na ňom zúčastnili, ako konanie prebiehalo, aké návrhy boli podané a aké opatrenia sa prijali. "Keďže zápisnicu o úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byť táto prečítaná a aj týmito osobami podpísaná. Ak osoba odoprie zápisnicu podpísať, správny orgán je povinný v závere zápisnice zaznamenať dôvody txxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxnici nesmie nič meniť alebo prečiarknuť. Zjavné chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxá dodatkom k zápisnici."51)
IV. Rozhodnutie
Správne rozhodnutie "[...] je vlastním cílem a účelem probihajícího správního řízení. Jedná se tedy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxdíl od právnich předpisů a opatření obecné povahy) individuálně určené věci a individuálně určené osoby nebo skupiny osob."52)
Spôsob rozhodnutix xx xxxxx
xx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxhal obvinený, skutok nie je správnym deliktom, zanikla deliktuálna zodpovednosť obvineného, boli zistené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že ide o trxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
Rozhodnutie o správnom delikte je správnym rozhodnutím, a teda musí mať náležitosti uvedené v § 47 SP. Správne rozhodnutie sa člení na tri základné xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx "Výrok proto musí být po obsahové stránce jasný, srozumitelný, přesný a určitý, aby mohl být závazný a vykonatelný."54)
b)
Odôvodnenie: "Z hledixxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xro vydání výroku (tedy ze kterých podkladů správní orgán skutečně vycházel). Navíc musí být zmíněny úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocenx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xe správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami (například proti protokolu podle § 18 odst. 3) účastníků a jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí."55x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených limitoch, hraniciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
c)
Poučenie: Poučenie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xožno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Medzi formálne náležitosti správneho rozhodnutia patxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xo správny poriadok vyslovene nestanovuje, býva súčasťou rozhodnutia aj miesto vydania rozhodnutia, spisová značka rozhodnutia a tzv. rozdeľovníkx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxadou písomnosti, je rozhodnutie o správnom delikte spravidla oznámené delikventovi v okamihu, keď mu bolo doručené písomné vyhotovenie.
Obvinenx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutia, lehota 15 dní na podanie riadneho opravného prostriedku mu začína plynúť nasledujúci deň,
b)
nevzdá nároku na doručenie písomného vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenia rozhodnutia.
Obvinený sa tiež môže vzdať práva podať rozklad. Rozklad možno podať aj po vyhlásení rozhodnutia, nemožno ho však podať po vyhxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx xx xxručením.
V. Riadne opravné prostriedky, konanie na odvolacom orgáne
Odvolacie konanie upravuje ustanovenie § 53 až 61 SP.
Základné poslanie oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxutiu o správnom delikte má účastník konania právo podať rozklad. Rozklad je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na ministerstvx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxhota bola zachovaná, je rozhodujúci deň, kedy bol riadny opravný prostriedok uložený na poštovú prepravu, t.j. dátum pošty na obálke.
Základné nálxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxebné podpísať - účastníkom konania alebo zástupcom. V prípade, že je delikvent zastúpený a v konaní pred prvostupňovým orgánom nebol, je potrebné k rozxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxípade je to ministerstvo spravodlivosti).
c)
Dátum a číslo napádaného rozhodnutia.
d)
Odôvodnenie, v ktorom podávateľ uvedie, v čom vidí nezxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xové prejednanie alebo zmeny rozhodnutia (zmiernenie trestu).
Je vhodné uviesť, že o primeranosti trestu (t.j. o jeho druhu a výške) má právo rozxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Správny orgán má povinnosť sa vysporiadať v rozhodnutí len so základnými námietkami vznesenými delikvexxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxmôže sa znova odvolať. Včas podané odvolanie má odkladný (suspenzívny) účinok, t.j. právne účinky rozhodnutia nenastanú.
Prvostupňový správny oxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxkám delikventa na rozhodnutie odvolaciemu orgánu.
O rozklade rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Minister mxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxzhodnutiu ministra nemožno podať riadny opravný prostriedok.
"Pro oblast správního trestání nelze z ústavněprávních předpisů dovodit všeobecnx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeného v článku 6 odst. 1 Úmluvy, ani z článku xx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxsti právoplatného rozhodnutia o správnom delikte. Toto rozhodnutie má povinnosť rešpektovať účastník správneho konania (delikvent) a všetky orgánxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxnie však nemôže byť vykladané tak, že súd pri rozhodovaní nemôže vyjsť zo znaleckého posudku, ktorého vykonaním sa znalec dopustil iného správneho delxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxšieho správneho súdu ČR z 8. októbra 2013, sp. zn. 6 Ads 41/2013 - 67, www.nssoud.cz).
Súd je však viazaný rozhodnutím o inom správnom delikte napríklxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx alebo nemá právo na náhradu škody, treba skúmať štyri podmienky: porušenie právnej povinnosti, vznik škody a jej výšku, príčinnú súvislosť medzi poruxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxeho v tom, že znalec nevykonal znalecký posudok riadne, súd už v konaní o náhrade škody neskúma, či znalec porušil zákon o znalcoch, tlmočníkoch a preklaxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xúdu SR z 23. novembra 2011, sp. zn. I. ÚS 269/2011-55, www.concourt.sk). Súd skúma len škodu a príčinnú súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a šxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi a zavinenia) v konaní pred súdom o náhrade škody. Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 SP, pred bodkočiarkou, účastníkom konania je ten, o koho právach, právom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Uvedené môže zvádzať k záveru, že účastníkom konania o správnom delikte vedeného ministerstvom spravodlivosti je okrem delikventa aj osoba, ktorá je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxinenia) má dopad na uplatnenie práva na náhrady škody v civilnom konaní. Podľa právneho názoru rozšíreného senátu Najvyššieho správneho súdu ČR vysloxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správny súd pri vyslovení tohto názoru vyšiel z tej skutočnosti, že oznamovateľ správneho deliktu (spravidla pôjde o osobu, ktorá sa považuje za poškoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxejných práv, nie práv súkromných. Právomoc začať konanie o správnom delikte, v rámci ktorého je posudzovaný súlad konania konkrétnej osoby so zákonomx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xnalec (tlmočník, prekladateľ).
Pre úplnosť treba dodať, že náhrady škody súkromnoprávnou cestou sa nemožno domáhať voči znalcovi ustanovenému v xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu ČR z 30. júla 2008, sp. zn. 25 Cdo 883/2006, www.nsoud.cz: "Soudem ustanovený znalec, který vypracoval chybný znalecký posudek, odpovídá za škoxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxady škody domáhať len voči znalcovi, ktorý vykonal znalecký úkon na základe zmluvy o dielo.
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxh právnických osôb za nedodržanie povinností uložených zákonom. Postupovať sa bude podľa správneho poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Osobitné vzdelávanie ako určitý druh "sankcie" bude mať buď xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxe ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x x64/2002 - 44 (www.nssoud.cz):
Trvajícím jiným správním deliktem je takový správní delikt, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxžuje protiprávní stav, závadný z hlediska správního práva, tvoří jeden skutek a jeden správní delikt až do okamžiku ukončení deliktního jednání, t.j. xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxu ukončení trvajícího správního deliktu. Pokaždé, když se správní orgán dozví, že delikvent i nadále udržuje protiprávní stav, t.j. že stále nedošlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 25. septembra 2008, sp. zn. 2 As 60/2008 - 103 (www.nssoud.cz):
Je-li sankčním správním rozhodnutím uložxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx odst. 3 s. ř. s.).
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 2. apríla 2009, sp. zn. 9 As 7/2009 - 76 (www.nssoud.cz):
Jestliže se stěžovatel dopusxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxytné řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel spadajících do kategorie řidičské oprávnění skupiny "C", je nezbytné považovat činnost spočívaxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxil přestupku. Uložil-li proto správní orgán sankci zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel spadajících do kategorie řidičskx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z 11. februára 2000, sp. zn. 28 Ca 145/99:
Pokud v průběhu správního řízení o správním deliktu uplynula lhůta, ve kxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xak, že obviněná osoba se deliktu dopustila a sankce se jí neukladá, nebo tak, že obviněná osoba se deliktu dopustila a řízení se zastavuje. Správní orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 30. októbra 2003, sp. zn. 6 A 99/2001 - 47 (www.nssoud.cz):
Zákonodárce tedy časově limitoval správní orgán v možxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xe dopustil správního deliktu, má však i další důvody: uplynutím času by nepochybně narůstaly obtíže spojené s dokazováním (důkazy by například nebylo xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo deliktu tedy na straně jedné představuje nepřekro čitelný časový limit směřující vůči státu, který v takto určené lhůtě musí být připraven delikt potxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxtě vydáno,nebo tak, že musí být doručeno, anebo tak, že ve stanovené lhůtě musí nabýt právní moci. Za situace, kdy zákonodárce v textu ustanovení § 9 odstx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx aby i při aplikaci nejdelších zákonných lhůt pro rozhodnutí ve správním řízení (§ 49 správního řádu) bylo správní řízení i s přiměřenou rezervou provedxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxosti správního deliktu, odpovídá závěr, že uložením pokuty je nutno rozumět pravomocné rozhodnutí.
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 1xx xxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ještě
eo ipso
neznamená, že mu také za tyto delikty podle starého práva může být bez dalšího uložena sankce. Takový názor by ve svých důsledcích znamenxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxy základních práv a svobod. Přijetí tohoto principu pak znamená, že nelze trestat podle starého práva v době účinnosti práva nového, jestliže nová právxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxíklad nižší výměru pokuty).
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 21. júla 2005, sp. zn. 4 As 27/2004 - 71 (www.nssoud.cz):
Správní orgán, jexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxritorně jednat jen tehdy, pokud ještě neuplynula subjektivní, popř. objektivní lhůta k uložení pokuty. Jinak musí řízení o uložení pokuty zastavit poxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xodal u krajského soudu žalobu proti rozhodnutí správního orgánu o vině za spáchání správního deliktu a o uložení správní sankce, v průběhu tohoto řízenx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxx x xxx xxxxx xx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxe Najvyššieho správneho súdu ČR z 31. októbra 2008, sp. zn. 7 Afs 27/2008 - 46 (www.nssoud.cz):
Vykazuje-li tedy jednání sice formální znaky správního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xprávním deliktem je tedy pouze jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 2. júna 2011, sp. zn. 8 Sžx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxnovených limitoch, hraniciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ČR z 20. apríla 2010, sp. zn. 1 As 9/2008 - 133 (www.nssoud.cz):
Správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt je povinen přihlédnout k osobním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dosavadního průběhu správního řízení či které si opatří samostatně bez součinnosti s účastníkem řízení. Nelze-li takto získat přesné informace, je sxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x x3 (www.nssoud.cz):
Výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu musí obsahovat popis skutku uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podstatně poruší ustanovení o řízení [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s]. Zjistí-li soud k námitce účastníka řízení existenci této vady, správní rozhodnutí z xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxx xlatí zásada volného hodnocení důkazů a soud je oprávněn zhodnotit znalecký posudek a posoudit jeho obsahové náležitosti zcela autonomně, bez ohledu nx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxmbra 2010, sp. zn. 1 Afs 81/2010 - 218 (www.nssoud.cz):
Nepřiznává-li tedy zákonná úprava osobám poškozeným práva, která by mohla uplatňovat v řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xprávním deliktu. Osoby poškozené protiprávním jednáním pachatele se tak mohou domáhat náhrady škody pouze cestou práva soukromého.
Dxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxom výkone znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti je ohrozený, t.j. je ohrozená dôvera a vážnosť v znalecký, tlmočnícky alebo prekladxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xrávo (nie povinnosť) rozhodnúť, že výkon znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti dočasne pozastaví. Zákonodarca ponecháva ministexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x 28 ods. 1 ZakZTP je dôvodné so zreteľom na okolnosti konkrétneho prípadu rozhodnúť o dočasnom pozastavení činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxodarca v § 28 ods. 1 ZakZTP predpokladá, že k ohrozeniu verejného záujmu na riadnom výkone znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti môžx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxo za trestný čin súvisiaci so znaleckou, tlmočníckou či prekladateľskou činnosťou. Samotné začatie trestného stíhania vo veci bez vznesenia obvinenxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxia o vznesení obvinenia. Po druhé vtedy, ak voči znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi bolo začaté konanie o pozbavení alebo obmedzení spôsobilxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxhou je rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu činnosti správnym rozhodnutím predbežného charakteru. Nie je rozhodnutím o uložení sankcie, aj keď xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. neprejudikuje výsledok konania pred súdom. Zohľadňuje tiež skutočnosť, že každá fyzická osoba po dosiahnutí osemnásteho roku života, prípadne uzaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxriadok Slovenskej republiky pozná len trestnoprávnu zodpovednosť fyzických osôb. Trestné stíhanie je teda možné začať len voči fyzickej osobe (§ 19 oxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx-fyzickej osobe (nie znaleckej organizácii), tlmočníkovi a prekladateľovi.
Úlohou ministerstva spravodlivosti pri rozhodovaní o dočasnom pozxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxe, že je nevyhnutné dočasne pozastaviť dotknutej osobe výkon činnosti. Subjektívne právo osoby vykonávať znalecké, tlmočnícke alebo prekladateľskx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxe môže trvať najdlhšie do dňa, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa trestné konanie alebo konanie o pozbavení (obmedzení) spôsobilostx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx správneho orgánu či dotknutého znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.
Proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení je možné podať na ministerstve spxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxisie. Zákonnosť druhostupňového rozhodnutia aj konania, ktoré mu predchádzalo, môže byť predmetom súdneho prieskumu podľa § 247 a nasl. OSP.
Spráxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu správneho rozhodnutia pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR zo dňa 9. februára 2005, sp. zn. 4 As 41/2003-72).
K odseku 2
Minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu jeho činnosti. Rešpektujúc čl. 2 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxnnosti pominie, ministerstvo spravodlivosti rozhodnutím zruší pozastavenie výkonu činnosti, a to s účinkami
ex nunc
, t.j. do budúcna. Obdobie, v ktoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxisiace predpisy
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 9. februára 2005, sp. zn. 4 As 41/2003 - 72 (www.nssoud.xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxm. a) z důvodu zahájení trestního řízení pro úmyslný trestný čin alespoň stručné odůvodnění, z jakých důvodů dospěl tento orgán ke svému závěru, nelze mx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxníkoch a prekladateľoch ministerstvo spravodlivosti dohliada na zákonnosť činnosti vykonávanej podľa tohto zákona. Ak zistí porušenie ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxov, prekladateľov) sa vychádza z toho, že v správnom konaní vedenom ministerstvom spravodlivosti voči znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) nie jx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prekladateľa)/odbornosť znalca (tlmočníka, prekladateľa). Ide o veľmi kvalifikované otázky, v ktorých sa často nezhodnú ani poprední odborníci v oxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktoré nesúvisia s posudzovaním kvality alebo odbornej správnosti posudku/tlmočenia/prekladu [naprx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľ) nie je zapísaný, vykonávanie znaleckej (tlmočníckej, prekladateľskej) činnosti so zjavnými vadami, zjavný názorový exces v odbornom závere posxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
Sledovanie dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a preskúmavanie podnetov na postup pri výkone tejto xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Podávateľom podnetu môže byť ktokoľvek. Je potrebné si uvedomiť, že podnet je len podklad na začatie priestupkovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xevydáva rozhodnutie, pretože nijaké konanie ešte nezačína prebiehať. Na začatie konania o priestupku (inom správnom delikte) nie je právny nárok. Texxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxní podnetu začne skúmať jeho dôvodnosť, napríklad požiada konajúci súd o predloženie tej časti spisového materiálu, z ktorej je zrejmé, že znalec spôsxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxckého posudku). Až v prípade, ak z podnetu, ako aj z k nemu priložených (doplnených) listín, vyplynie dôvodné podozrenie, že bol spáchaný priestupok (ixx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx. a) ZakZTP je potrebný súhlas konajúceho orgánu verejnej moci. Tento záver možno vyvodiť zo znenia skutkovej podstaty tohto protiprávneho činu: "spxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedené v podnete nenasvedčujú tomu, že bol spáchaný priestupok (iný správny delikt) podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ako aj vtxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxktuálnej) zodpovednosti pozri komentár k ustanoveniam § 26 a § 27 ods. 7 ZakZTP.
Ministerstvo spravodlivosti podnet postúpi vecne a miestne príslxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx) podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Spravidla pôjde o trestný čin nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a preklaxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx verejnej moci. Orgán verejnej moci v tomto rozhodnutí položí znalcovi otázky a určí lehotu na ich zodpovedanie. Pokiaľ je orgán verejnej moci toho názoxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxekladateľského) úkonu, poriadkové opatrenie, prípadne oznámiť tieto skutočnosti ministerstvu spravodlivosti. Orgán verejnej moci rozhoduje aj o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xnalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, môže znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) odmenu primerane znížiť alebo nepriznať vôbec. Vzťah súdu a znxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti pri trestaní znalcov (tlmočníkov, prekladateľov), porušujúcich svoje povinnosti v konanx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xogiku a odôvodnenie znaleckého úkonu.
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ministerstvu spravodlivosti neukladá povinnosť písomne uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnetu svojím podnetom sledujú ochranu verejného záujmu na riadnom vykonávaní činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Prixxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xmimoriadny) opravný prostriedok a je vylúčený jeho prieskum v rámci správneho súdnictva.
K písm. b)
Kontrola xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxna o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Pod riadnym vykonaním úkonu treba rozumieť aj jeho správny zápis do denníka. Povinnosť zápisu do denníka xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxdlivosti denník vždy, keď o to bude požiadaný. Ministerstvo spravodlivosti by vo výzve na predloženie denníka malo určiť, aký denník (denníky) žiada pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxím uvedenej povinnosti sa znalec (tlmočník, prekladateľ) dopustí iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b) v spojení s § 17 ods. 8 ZakZTP a § 23 oxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xaložiť na úvahe vychádzajúcej jednak z § 23 ods. 2 druhej vety VyhZTP (povinnosť predložiť na kontrolu denník v písomnej forme) a jednak z právnej teórixx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xrekladateľ) nevykoná žiadny úkon, nemá povinnosť viesť denník, a teda nemá povinnosť na výzvu ministerstva spravodlivosti reagovať, resp. predložix xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxa ktorého znalec, tlmočník alebo prekladateľ predloží ministerstvu denník na kontrolu kedykoľvek, keď bude o to požiadaný. Zákon o znalcoch, tlmočníxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxcký úkon. Naopak, o tej skutočnosti, že vedenie (držba) denníka znalcom nie je podmienené vykonávaním znaleckých úkonov, svedčí ustanovenie § 17 ods. x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx vedenie znaleckých (tlmočníckych, prekladateľských) úkonov v denníku (denníkoch) je zaznamenávané správne, zamestnanec ministerstva spravodlixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnej pečiatky ministerstva spravodlivosti. V opačnom prípade ministerstvo spravodlivosti začne voči znalcovi (tlmočníkovi, prekladateľovi) konaxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prekladateľ) vedie denník vadne alebo bezvadne, nebráni ministerstvu spravodlivosti vyzvať ho na predloženie konkrétneho úkonu.
Tak zákon o znaxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxľoch, používajú xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxých úkonoch dvakrát ročne, a to do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka, t.j. do 31. januára za obdobie od 1. júla do 31. decembra a do xxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxončení kalendárneho roka. Predkladajú ho teda len raz ročne. Účelom predkladania výpisu z denníka je získať prehľad o počte úkonov podaných v jednotlixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xredmetom výpisu z denníka môže byť aj oznámenie o zmene údajov zapisovaných do zoznamu. Obsahuje meno a priezvisko, príp. obchodné meno, trvalý pobyt, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxa (tlmočníka, prekladateľa).
K písm. c)
Kontrola plnenia povinnosti uloženej v § 30 ods.1 písm. a) - ustanovenie § 30 ods. 1 písm. a) ukladá znalcox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxodlivosti. Znalci (tlmočníci, prekladatelia) si túto povinnosť splnia účasťou na odborných seminároch, ktoré usporadúva ministerstvo spravodlivxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti sa znalec (tlmočník, prekladateľ) dopustí iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b) v spojení s § 30 ods. 1 písm. a).
K písm. d)
Kontrola plxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxavov ustanovuje § 19 ods. 1 a ods. 2. K tomu pozri bližšie komentár k ustanoveniu § 19 ods. 1 a ods. 2. Neplnením týchto povinností sa znalecký ústav dopusxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxi bližšie komentár k uvedenému ustanoveniu. Neplnením týchto povinností sa tlmočnícky ústav dopustí iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b) x xxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxhľadu. Ide napríklad o povinnosť umožniť ministerstvom spravodlivosti poverenej, resp. aj prizvanej osobe pri výkone dohľadu
a)
vstupovať xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x robiť z nich kópie a odpisy,
c)
v odôvodnených prípadoch predložiť písomnosti a iné záznamy,
d)
poskytnúť všetky informácie týkajúce sa výkonx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xčinného a objektívneho výkonu dohľadu (§ 21 ods. 1 VyhZTP), predložiť na výzvu ministerstva spravodlivosti denník (§ 23 ods. 1 VyhZTP) a pod.
Nesxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxx xx xxsledkom čoho bude voči nemu zo strany ministerstva spravodlivosti vyvodená deliktuálna zodpovednosť. Uvedené je spôsob, ako môže byť znalec (tlmočnxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxovaniu (predložiť proti sebe dôkaz pod donútením). Uplatnenie tejto zásady na daný prípad by poskytovalo znalcom (tlmočníkom, prekladateľom) absolxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Prahe z 22. októbra 2013, sp. zn. 7 A 85/2011 - 123).
Iná je však situácia v prípade, keď znalec (tlmočník, prekladateľ) vystupuje v procesnom postavxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxj pokuty podľa § 45 SP by bolo popretím ústavne zaručeného práva nebyť nútený k aktívnej spolupráci pri objasňovaní iného správneho deliktu (napr. rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxx/2011 - 68).
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Ministerstvo spravodlivosti podľa kompetenčného zákona zabezxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx riadení, vykonávaním kontroly denníka atď. Ministerstvo ďalej prostredníctvom znaleckých ústavov a tlmočníckych ústavov zabezpečí vzdelávanie txx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xwww.usoud.cz):
Dle názoru Ústavního soudu je správní řízení podle § 26 a násl. zákona o bankách ovládáno principem oficiality, podle kterého správní xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle něhož je příslušný orgán povinen stíhat všechny delikty, o nichž se dozví; naopak se v něm neuplatní zásada dispoziční, dle které je účastník opráxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxo řádu a podání, které stěžovatel označuje jako návrh, nelze chápat jinak než jako "podnět" pro další činnost správního orgánu. Pokud příslušný správnx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxaných příloh vyplývá, že ČNB se podnětem stěžovatele zabývala, avšak dospěla k jinému závěru než stěžovatel, a proto správní řízení nezahájila.
Jestxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxadá pod právní institut práva na spravedlivý proces, vyplývá zejména právo na soudní ochranu či na ochranu jiným orgánem než soudem v případě porušení sxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxu mezi státem a tímto pachatelem; neexistuje tedy žádné ústavně zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby byla jiná osoba pro sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxdle citovaných ustanovení pamatuje na jiné situace, než je tomu v posuzovaném případě; v důsledku jednání ČNB vůči stěžovateli tedy nedošlo k porušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxnssoud.cz):
Pokud by subjekty podléhající dohledové pravomoci České národní banky měly oprávnění její výzvy podle § 8 zákona o dohledu ignorovat s poxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádnými pravomocemi, jak tuto činnost efektivně vykonávat.
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti
KOMENTÁR
K xxxxxx x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxáciu v rozsahu určenom ministerstvom spravodlivosti. Podľa § 11 VyhZTP ministerstvo spravodlivosti v súčinnosti so znaleckými ústavmi a tlmočníckxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxa pri zmene právnych predpisov týkajúcich sa priamo činnosti. Odborné semináre sa delia podľa nevyhnutnosti účasti na povinné a dobrovoľné;
b)
zúxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvinností je jedným z nástrojov zákonodarcu toho, ako zabezpečiť, aby kvalita znaleckej (tlmočníckej, prekladateľskej) činnosti zodpovedala súčasxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxecializované vzdelávanie [pozri bližšie komentár k § 5 ods. 1 písm. g)],
-
odborné minimum [pozri bližšie komentár k § 5 ods. 1 písm. d)],
-
overoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxnnosti známe, že znalecké (tlmočnícke, prekladateľské) úkony subjektov zapísaných v konkrétnom odbore (jazyku) nedosahujú kvalitatívnu úroveň zoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtniť sa overenia odbornej spôsobilosti. Podrobnosti overovania odbornej spôsobilosti ustanovuje § 12 VyhZTP. Overovanie odbornej spôsobilosti sa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxsledkov písomného testu, ústnej skúšky a kontroly znaleckých posudkov alebo iných znaleckých úkonov, alebo prekladateľských úkonov. Overovanie odxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsti sa primerane použijú ustanovenia o odbornej skúške znalca (tlmočníka, prekladateľa).
K odseku 4
Toto ustanovenie xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xokiaľ znalec (tlmočník, prekladateľ) nevyhovie overeniu odbornej spôsobilosti, ministerstvo spravodlivosti tohto znalca (tlmočníka, prekladatxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxdza povinnosť v určených odvetviach odborov znaleckej činnosti podrobiť sa overovaniu odbornej spôsobilosti. Spočíva predovšetkým v posúdení spráxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx znaleckej činnosti či znalosti metodík a ich aplikácií v praxi.
Upravuje sa vzdelávanie a pôsobnosť ministerstva, znaleckých, resp. tlmočníckycx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxej úpravy znaleckej, tlmočníckej, prekladateľskej činnosti a jej zmien. Doterajšie skúsenosti z praxe preukazujú, že zavedenie podmienky vzdelávaxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Jedným z prostriedkov, ako zabezpečiť trvale vysokú xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxroch bude pritom povinná. V opačnom prípade bude znalec, tlmočník alebo prekladateľ sankcionovaný za porušenie zákona.
Znalci, tlmočníci a preklxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxervaly preskúšavania budú v odboroch, v ktorých ide "vývoj a pokrok" relatívne najrýchlejšie, kým v ostatných sa budú preskúšavať v dlhších časových hxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxal sa bude počítať najprv od vykonania odbornej skúšky a potom už od posledného overenia odbornej spôsobilosti. Priebeh overovania bude rovnaký ako prx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxhádzačov so základnými právnymi predpismi z oblasti znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, ako aj osvojenie si základných praktických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx atď. Odborné minimum bude poskytovať všeobecný prehľad a jeho cieľom nebude poskytnúť konkrétne odborné znalosti z jednotlivých odborov a odvetví, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxv a prekladateľov, keďže "spoločný" kurz pre všetkých by nebol účelný. Obsah daného školenia bude, samozrejme, schvaľovať ministerstvo.
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx, kde základné vzdelanie, predovšetkým vysokoškolské, nie je dostatočné na výkon znaleckej činnosti v danom odbore. Jeho dĺžka bude rôzna, vo väčšine xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxch". Študijný program bude podliehať schváleniu ministerstva. Bez súhlasu ministerstva nebude totiž absolvovanie takéhoto štúdia považované za spxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Súvisiace predpisy
Sťažnosť
KOMENTÁR
K odseku 1
Sťažnosť je podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a preklxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxj moci) môže podať sťažnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch len vtedy, keď nejde o právny vzťah nadriadeného a podriadeného, napxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxžnosť voči takému tlmočníkovi (ide o vzťah súkromnoprávny, t.j. vzťah rovného s rovným). Naproti tomu, ak ministerstvo vnútra v správnom konaní pribexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xk úkon nebol podaný v konaní pred orgánom verejnej moci (civilnom, trestnom, správnom) alebo bol podaný v konaní pred orgánom verejnej moci, ale sťažovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstného, správneho) konania sa často obracajú na ministerstvo spravodlivosti a domáhajú sa ochrany svojich subjektívnych práv, pretože v konaní pred xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxcnú správnosť znaleckých (prekladateľských) úkonov ako dôkazov pre rozhodnutie orgánov verejnej moci alebo nečinnosť znalcov (tlmočníkov, preklaxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xúdnej moci ochrániť tieto práva účastníkov konaní. Toto ustanovenie rešpektuje čl. 46 ods. 1 Ústavy, podľa ktorého každý sa môže domáhať zákonom ustanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
Odseky 2 a 3 upravuje len lehoty na vybavenie sťažnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, pričom na postup pri podávaní, prijímxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxie sťažností určuje § 24 VyhZTP.
Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo telefaxom. Sťažnosť je možné podať aj prostredníctvom formulxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konaťx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsko, evidenčné číslo), na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. Podpísaním sťažnosti v elektronickxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti. Okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 záznam obsahuje aj deň a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti.
Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich praxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xťažnostiach ustanovuje, kedy orgán verejnej správy sťažnosť odloží - napríklad vtedy, ak sťažnosť neobsahuje náležitosti uvádzané v predchádzajúcxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxému (tlmočníckemu, prekladateľskému) úkonu vykonanému pred viac ako piatimi rokmi; sťažovateľ neposkytol spoluprácu pri jej prešetrovaní.
Lehxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxi vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej moci, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je lehota na vybavenie sťažnosti 90 dní odo dňa, keď bola sťažnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, inxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xáväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. Ministerstvo spravodlivosti je prx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxím písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená, alebo neopodstatnená. Oznámenie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxíkovi, prekladateľovi) uložené. Ministerstvo spravodlivosti môže chrániť subjektívne práva sťažovateľa spravidla len vyzvaním znalca (prekladaxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxoch nezveruje ministerstvu spravodlivosti právo priznať sťažovateľovi peňažnú náhradu. Kópia listiny, ktorou sa sťažnosť vybavila, sa založí do osxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xlmočníkov a prekladateľov centrálne, oddelene od ostatných sťažností. Evidencia obsahuje najmä tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, adresu sťažovxxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
spôsob vybavenia sťažnosti.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subsidiarity správneho poriadku. Ustanovenia správneho poriadku sa použijú na konania vedené podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x inom správnom delikte alebo na konanie o dočasnom pozastavení činnosti. Správny poriadok je všeobecný procesný predpis správneho práva, t.j. právna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxného poriadku ako právnej normy upravujúcej priebeh trestného konania (napr. rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR zo 16. apríla 2008, sp. zn. 1 xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadku výslovne nepredpokladal, podľa judikatúry však ich použitie platilo pri odvolaní z funkcie znalca aj pred nadobudnutím účinnosti zákona o znxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Súvisiace predpisy
JUDIKATÚRA
Rozhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxé, a to v omezeném rozsahu, pouze tam, kdy to, co má být aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k újmě účastníka řízení a ani k újxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xydávání napadeného rozhodnutí) je nutno přisvědčit žalobci v tom směru, že procesní úprava odvolávání znalce v zákoně č. 36/1967 Sb. skutečně obsaženx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxě tohoto veřejného subjektivního práva (§ 2 s. ř. s.), nýbrž je nutno konzistentně dovodit rovněž aplikaci správního řádu (viz jeho § 1), byť s vědomím znxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt při vydání rozhodnutí nebo náležitosti rozhodnutí neupravuje, je třeba subsidiárně použít procesní předpis, kterým je správní řád (viz např. rozsuxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx v konkrétní věci vždy hledat proporcionalitu mezi povahou správních rozhodnutí a intenzitou jejich dopadů do právní sféry dotčených subjektů na straxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe právní nárok a skutečnost, že konkrétní osoba nebyla na základě výběru jmenována znalcem, by mohla právní sféru této osoby zasáhnout pouze ve výjimečxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxšného subjektu zpravidla dochází (pokud samozřejmě k odvolání nedošlo např. na jeho vlastní žádost). Proto také míra procesní ochrany v těchto případxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxdlivosti na základe tohto splnomocnenia vydalo tri všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sú vyhláška č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxalcov, tlmočníkov a prekladateľov a vyhláška č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Podrobnosti o výške, druhu, spôsobe a podmienxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zmysle § 33 písm. a) upravuje vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladatexxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Podrobnosti o ustanovení metód znaleckého určenia hodnoty majetku a postupov v prípadoch, v ktorých sa poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Návrh zákona otvoril nové oblasti, ktorých úprava si vyžiada vydanie vykonávacíxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu v rozsahu písmen a) až h).
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Súvisiace predpisy
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxh, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov;
vyhláška č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľskou) činnosťou sa v zásade podávajú na ministerstvo spravodlivosti. S cieľom zjednodušenia získať oprávnenie na výkon činnosti podľa zákona o znaxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxnom trhu výnimku.
Odsek 1 a odsek 3 vymenúvajú druhy podaní, ktoré je možné podať na okresnom úrade. Na tomto mieste je vhodné doplniť, že odsek 1 síce pxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxnosť prešla na okresné úrady. Medzi podania, ktoré je možné podať na okresnom úrade, patrí: žiadosť o zápis do zoznamu, oznámenie o zmene údaju zapisovaxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xinisterstvu spravodlivosti (porov. § 11 ods. 3 ZakSVT) To znamená, že okresné úrady neposudzujú napríklad splnenie podmienok na zápis.
xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxstvu spravodlivosti). Zastávame názor, že toto pravidlo možno uplatniť aj pri ďalších podaniach postúpených okresnými úradmi ministerstvu spravodxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxzodkladne elektronicky informuje okresný úrad nielen o výsledku konania o zápis, ale aj o výsledku konania o zmene údaju zapisovaného do zoznamu, respx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxce predpisy
Prechodné ustanovenia
KOMENTÁR
K odseku 1
Toto ustanovenie zabezpečuje kontinuitu vo výkone znaleckex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
Ustanovuje sa, že:
a)
znalci vymenovaní k 1. septembru 2004 sa považujú za znalcov-fyzické osoby podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
c)
ústavy a iné pracoviská zapísané v zozname podľa zákona č. 36/1967 Zb. sa považujú za znalecké organizácie podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx bol ex lege zapísaný len do oddielu tlmočníkov, t.j. rozsah oprávnenia tlmočníka vymenovaného k 1. septembru 2004 sa zúžil. Preto odsek 2 oprávňoval tlxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx februára 2005. K formálnym náležitostiam tohto podania pozri bližšie komentár k § 5 ods. 2.
K odseku 3
Zákonodarca ustanovil podmienky, ktoré mali xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxia vymenovaní, resp. zapísaní podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Ustanovenie podmienky rozdeľuje do dvoch skupín, pričom kritérium je dátum splxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx novej právnej úpravy. Išlo o tieto podmienky:
a)
bezúhonnosť - k bezúhonnosti a k jej preukazovaniu pozri bližšie komentár k ustanoveniu § 5 ods. 1 píxxx xx x x x xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxhto predpokladu bolo možné preukázať dokladom o úhrade správneho poplatku do pokladne ministerstva spravodlivosti alebo na účet vedený v štátnej pokxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnostix x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxnku, fyzická osoba oznamovala tieto údaje: 1. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 2. miesto trvalého pobytu, prípadne inú adresu na doručovanix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxka, mobilný telefón), ako aj adresu na doručovanie zásielok prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mail); a právnická osoba oznamovala: 1x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxické tituly, trvalé pobyty alebo obdobné pobyty a dátumy narodení fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v jej mene, 6. mená, priezviská, akademické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Druhú skupinu tvorili predpoklady, ktorých splnenie bolo potrebné preukázať do 31. augusta 2007, t.j. v priebehu prvých troch rokov účinnosti zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x x x xxxx x xxxxx xxx
xx
odborná skúška - k odbornej skúške a spôsobu jej preukazovania pozri bližšie komentár k ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. f) a § 5 ods. 3 písm. f);
c)
špecixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x x x xxx. 3 písm. g). Novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, konkrétne zákon č. 93/2006 Z. z,. splnenie tohto predpokladu zrušil.
V tejxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxcifický charakter odvíjajúci sa od cieľa, ktorý sa nimi sleduje, konkrétne úroveň znalosti právnych predpisov bezprostredne súvisiacich so znaleckxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx iný orgán verejnej moci, pre ktorý bude znalec vypracovávať znalecké posudky, bol schopný pochopiť jeho dôkazný význam, aj keď sám nemá odborné vedomoxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dokázanie splnenia podmienok uvedených v § 34 ods. 3 písm. b) z 31. augusta 2007 na 31. august 2008. Z dôvodovej správy k návrhu tejto novely vyplýva, že jxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxoch stanovených podmienok (odborná skúška, odborné minimum), pretože s prihliadnutím jednak na vysoký počet týchto osôb a jednak málo ústavov, ktoré xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xxxxna o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch doplnený zákonom č. 522/2007 Z.z. Kým odsek 4 určil do kedy (31. august 2008) mali znalci (tlmočníci, prekxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx po 31. auguste 2009 vykonávať činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, odsek 5 určil termín (31. december 2007), do ktorého mali xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxteľov), ktorí majú záujem o vykonanie odbornej skúšky. Až na podklade týchto údajov sa mohlo ministerstvo spravodlivosti v spolupráci so znaleckými (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx potrebné opäť predlžovať termín na preukázanie splnenia podmienky odbornej skúšky.
K odseku 6
Ministerstvu spravodlivosti sa ukladala povinnoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxkáže splnenie skutočností uvádzaných v odseku 3 písm. a) do 28. februára 2005,
b)
do 31. augusta 2009, ak nepreukáže splnenie skutočností uvádzanýxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxodlivosti nezakladá subjektu právo byť zapísaný a zotrvať zapísaný v zozname a na zánik povinnosti preukázať splnenie uvedených podmienok. K tomu pozxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxoch
Návrh zákona rieši v prechodných ustanoveniach vplyv na postavenie, práva a povinnosti znalcov a tlmočníkov, vrátane znaleckých ústavov, ktorx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, a súčasne aby nebol porušený zákaz retroaktivity, návrh zavádza povinnosť znalca alebo tlmočníka na predloženie dokladov preukazujúcich bezúhonnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxknutia zo zoznamu. Tým sa sleduje určité "prečistenie" radov znalcov a tlmočníkov, ktorí už nebudú mať záujem o výkon svojej činnosti za nových podmienxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xapisovaní už podľa tohto návrhu.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Súvisiace predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxm zmysle, že v prípade, ak ministerstvo nestihlo rozhodnúť o vyčiarknutí znalca do stanovenej lehoty, t.j. do 31. augusta 2009, znalec má naďalej právo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx senátu odvolacieho súdu nejde o takú zákonnú lehotu, ktorá by mala charakter prekluzívny, z hľadiska posúdenia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx žalovaného vydať rozhodnutie o vyčiarknutí znalca. Pokiaľ by nedodržanie tejto lehoty znamenalo zánik práva žalovaného vydať predmetné rozhodnutixx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi bol vykonávaný len osobami, ktoré svoju odbornosť preukázali i odbornými skúškami.
KOMENTÁR
K odseku 1
Toto ustanovenie vymenúvx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxlnenie. Išlo o tieto podmienky:
a)
bezúhonnosť - k bezúhonnosti a k jej preukazovaniu pozri bližšie komentár k ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. b) a § 5 odsx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxdu bolo možné preukázať dokladom o úhrade správneho poplatku do pokladne ministerstva spravodlivosti alebo na účet vedený v štátnej pokladnici;
cx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti. K povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxv alebo obchodné meno, 2. sídlo, 3. identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, 4. miesto výkonu znaleckej činnosti, 5. mená, priezviská, akademické txxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy, dátumy narodení, evidenčné čísla a pracovné zaradenia alebo pracovné pomery znalcov a osoby zodpovednej za výkon znaleckej xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxmočníkoch a prekladateľoch.
K odseku 2
Ministerstvu spravodlivosti sa ukladala povinnosť rozhodnúť do 28. februára 2007 o vyčiarknutí znaleckex xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xližšie pozri komentár k ustanoveniu § 34 ods. 6.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Súvisxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x x x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtočnosť, že môže existovať právnická osoba, ktorá tieto predpoklady môže splniť len s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi (napr. dispozícia osoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx vysokej úrovni, a teda jestvuje verejný záujem na tom, aby vykonávala činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Práve z tohto dôvxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxkrétneho prípadu a "odpustiť" splnenie podmienok ustanovených zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch na zápis právnickej osoby ako znalexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxsm. b) bod 3 a 6, § 6 ods. 1 písm. b) a c) a § 6 ods. 4 a dočasne odpustiť (v lehote určenej ministerstvom, nie kratšej ako rok) podmienku stanovenú v § 19 odsx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xximinalistický a expertízny ústav Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej aj "ústav"). Práve prostredníctvom tohto ustanovenia bol ústav rozxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xtále potrebným, pretože rieši situácie, keď verejný záujem na vykonávaní činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch prevyšuje sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xeohraničiť, aby tak mohlo dopadať nielen na subjekty existujúce v čase jeho prijatia, ale aj tie, ktoré existujú k dnešnému dňu, resp. vzniknú v budúcnoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru bol pred štrnástimi rxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvania v trestnom konaní. Podobný trend je vo všetkých krajinách Európy, kde štát zriaďuje takéto ústavy v štruktúrach ministerstiev vnútra alebo spraxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxalýza povýstrelových splodín a drog). To nebráni druhej strane trestného konania vyžiadať si vypracovanie znaleckého posudku u inej organizácie.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxÁR
K odsekom 1 a 2
Ustanovuje sa, že právne účinky tak výstrahy, ako aj odvolania znalca (tlmočníka) podľa zákona č. 36/1967 Zb. zostávajú zachovanéx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx že výstraha podľa zákona č. 36/1967 Zb. nemala povahu sankcie (napr. rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z 26. apríla 2013, sp. zn. xx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajského súdu alebo ministrom spravodlivosti uložená výstraha podľa predchádzajúcej právnej úpravy, konanie o správnom delikte, pri rozhodovaní x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xyslovene nevyplýva, po uplynutí troch rokov od uloženia výstrahy sa na znalca (tlmočníka, prekladateľa) opäť nazeralo ako na bezúhonného, t.j. došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bolo bez významu. Oproti tomu, odvolanie znalca (tlmočníka) ministrom spravodlivosti alebo predsedom krajského súdu podľa zákona č. 36/1967 Zb. brxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxnnosťou zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa použije predchádzajúca právna úprava. Napríklad ak predseda krajského súdu začal voči tlxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx nebolo k účinnosti zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch právoplatne skončené, o odvolaní tohto tlmočníka rozhodoval predseda krajského xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Všetkým znalcom a tlmočníkom vymenovaným podľa doterajších predpisov sa prenesie postih uložený podxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxstratívnoprávneho konania sa takto uložený postih bude považovať za "priťažujúcu okolnosť". Odvolanie v uvedenom prípade sa bude považovať za vyčiaxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Rozhodnutie Mestského súdu v Prahe z 26. apríla 2013, sp. zn. 11 A 342/2011 - 22 (wxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxedky v tom smyslu, že na jeho právech ani povinnostech se nic nezměnilo. Žalobce je tímto sdělením upozorněn xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxoucna takového porušení zákona vystříhal. Teprve tehdy, kdy by se dopustil porušení zákona opakovaně, bylo by možno zahájit proti němu řízení o uloženx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxa, nepřistoupil přímo k zahájení řízení o uložení sankce, naopak mu umožňuje, aby nejprve na porušení zákona upozornil a teprve při opakovaném zjištěnx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xhování tak, aby k zahájení řízení o uložení sankce nedošlo. Charakteru výstrahy pak odpovídá proces jejího přijímání. Sdělení či upozornění na to, že žxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xřímé důsledky na práva a povinnosti subjektů, správní řád nedopadá. Proto proti sdělení o udělení výstrahy nelze podat odvolání. Proto ani žalobou napxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxtie Najvyššieho správneho súdu ČR z 8. októbra 2013, sp. zn. 6 Ads 41/2013 - 65 (www.nssoud.cz):
Výstraha vyslovená znalci podle § 20 písm. c) zákona č. 3xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxupem dle § 65 a násl. s. ř. s.
KOMENTÁR
K odseku 1
Účelom tohto ustanovenia je zjednotiť terminologické pomenovanie činnosti vykonáxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxm [napr. § 8 ods. 2 písm. h) zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov používa pojem súdnoznalxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xúdny znalec (napr. ustanovenie § 47 ods. 3 vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve) alebo pojem súdny tlmočník [napr. čl. XII oxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxciach z 20. apríla 1959 (uverejnená v zbierke zákonov pod č. 28/1998 Z.z.)]. Pod vyššie uvedenými pojmami treba rozumieť znalca, tlmočníka alebo preklxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xreto právne normy prijaté počas účinnosti zákona č. 36/1967 Zb. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxávajúcej o tom, že pod pojmom tlmočník treba rozumieť v prípadoch, v ktorých sa vyslovene hovorí o preklade písomností, prekladateľa [napr. čl. 8 ods. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxkych, rodinných a trestných veciach (uverejnená v zbierke zákonov pod č. 207/1964 Zb.)], sa zákonodarca vyhol novelizácii všetkých právnych predpisxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky, používajú pojem znalec, myslí sa tým znalec podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Preto osobu, ktorá je zapísaná ako znalec v zxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx za znalca.
Z dôvodovej správy k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Návrh sa musí vyporiadať najmä z hľadiska zatriedenia jednotlivýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxh právnych predpisoch, resp. medzinárodných zmluvách. Preto významovo a obsahovo rovnaké pojmy, ktoré sa vzťahujú na znaleckú, tlmočnícku alebo prexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx vyjadrené terminologickými prostriedkami tohto návrhu zákona.
Súvisiace ustanovenia zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x znení neskorších predpisov;
§ 47 od. 3 vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve;
čl. XII ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou repuxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxá v zbierke zákonov pod č. 28/1998 Z.z.);
čl. 8 ods. 2 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republixxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (1. september 2004) zrušené. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch nahradil zákon č. 36/1967 Zb. x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx na čas, keď bol prijatý, nezodpovedal zmenám, ktoré nastali v Československu po novembri 1989, a práve z tohto dôvodu bola nová právna úprava v oblasti zxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, a vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Zxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx
xxxxxxxxx xxxxpisy
zákon č. 36/1967 Zb.;
vyhláška č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxedseda krajského súdu, súdny poplatok z návrhu na vymenovanie za znalca alebo tlmočníka vo výške 2 000 Sk stratil význam. Preto zákonodarca túto položkx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
položka 29 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov (príloha k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxch, rozhoduje správny orgán - ministerstvo spravodlivosti, preto bol v položke 5 sadzobníka správnych poplatkov zavedený nový správny poplatok (zápxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xaždú stranu. V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike bol prijatý zákon č. 465/2008 Z.z. Ustanovenie § 19f tohto zákona určilo, že pxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxateľoch
§ 5, § 6, § 7, § 19, čl. II
Súvisiace predpisy
položka 5 písm. h) a i) Sadzobníka správnych poplatkov (príloha ZakSpPo)
Čl.IV
KOMxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxlen na odmenu (znalečné) a náhradu hotových výdavkov, ale aj právo na náhradu za stratu času. Pre úplnosť len doplníme, že Občiansky súdny poriadok nemx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xstanovenia Občianskeho súdneho poriadku výslovne neustanovuje, že tlmočník (prekladateľ) má právo na odmenu (tlmočné), náhradu hotových výdavkox x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxadateľoch
Súvisiace predpisy
Čl.V
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxť len vtedy, pokiaľ sa podieľajú na naplnení verejného záujmu na riadnom prejednaní a rozhodnutí vecí, ktoré prejednávajú orgány verejnej moci podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxžbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xa naplnenie súkromných záujmov fyzických a právnických osôb.
Súvisiace predpisy
§ 48 ods. 7 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkox xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xOMENTÁR
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch novelizoval zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov v tom ohľade, že colník môže vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtnej službe colníkov účinného od 30. júla 2014 colník nesmie vykonávať znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť, ak je náplxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxbe colníkov
Čl.VII
KOMENTÁR
Podľa novely zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore príslušník Hasičského a záchranného zborx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxických a právnických osôb.
Súvisiace predpisy
§ 69 ods. 6 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore
Čl.VIII
KOMENTÁR
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxať znaleckú, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť nielen v konaní pred orgánom verejnej moci. Je však potrebné dodať, že zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxsiace predpisy
Čl.IX
KOMENTÁR
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch novelixxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxnosť. Je však potrebné dodať, že zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe bol od 1. januára 2006 zrušený a nahradený zákonom č. 570/2005 Z.z. o brannej xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxtanovenie § 62 písm. a) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, účinného do 1. septembra 2004, pojednávalo o tom, že k preklaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho súdu, pripájal vyššie overenie krajský súd. Dôvod bol jednoduchý - zoznamy znalcov a tlmočníkov viedli krajské súdy. Pritom máme za to, že krajský súx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxdateľoch zohľadnil len tú skutočnosť, že zoznamy znalcov a tlmočníkov nevedú krajské súdy, ale naďalej ponechal právomoc pripájať vyššie overenie k pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, tlmočníkov a prekladateľov, ktorých súčasťou sú aj dekréty o vymenovaní za znalca (tlmočníka) vydané pred 1. septembrom 2004, resp. potvrdenia o zápxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx odo dňa účinnosti zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch súčasťou spisovej xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ako aj ustanovenia § 67 VyhSKPS nepresunie túto právomoc z krajských súdov na ministerstvo spravodlivoxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a prekladateľoch
Súvisiace predpisy
§ 62 písm. a) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom;
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx V Zbierke zákonov SR bol publikovaný 30. júna 2004 (nadobudol platnosť). Účinnosť nadobudol 1. septembra 2004. Dvojmesačná legisvakačná lehota, t.jx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx mohli na tento nový právny predpis dostatočne pripraviť a jeho aplikácia nespôsobila problémy. Čl. XI tiež vymenúva čísla a účinnosť jednotlivých prixxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch:
-
novela vykonaná zákonom č. 93/2006 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januára 2006,
-
novela vykonaná zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxx
x
x xxxxxx xxxxxxxx novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch bola vykonaná zákonom č. 136/2010 Z.z., účinným od 1. júna 2010.
Súvisiace ustanovenia xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx
xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxlozofická fakulta, 2013, s. 66.
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx
xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxteľské oddelenie, 2005, s. 149.
xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxšieho správneho súdu ČR z 29. decembra 2005, sp. zn. 4 As 49/2004 - 7, www.nssoud.cz.
xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx x xxx
xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR