543/2002 Z.z.

Zákon o ochrane prírody a krajiny - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
xxx
xxxxx
xxxx
xxchal
Kiča
v znení: zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 543/2002 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákoxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 117/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 207/2013 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 311/2013 Z.z., zákona č. 50xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx16 Z.z. a zákona č. 240/2017 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predmet záxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rámcové vymedzenie obsahu právneho predpisu s uvedením okruhu právnych skutočností a právnych vzťahov, ktoré sú príslušným právnym predpisom regulxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxy a obcí, teda pôsobnosť orgánov verejnej správy.
Verejná správa je špecifická činnosť spravovacieho charakteru, ktorá je regulovaná právnym porxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xprávy, ktorý, či už vo forme originálnych, či delegovaných kompetencií, túto činnosť vykonáva. Je to činnosť organizovaná vďaka organizačnému uspôsxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxrejnej správy treba na prvom mieste spomenúť štátnu správu. Štátna správa je správa vykonávaná štátom. Štát ju môže delegovať aj na iné subjekty. Z hľadxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxektom je štát ako originárny nositeľ štátnej správy; vykonáva ju svojimi štátnymi orgánmi, prevažne orgánmi štátnej správy,
-
nepriamu (sprostrxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkon štátnej správy alebo ako zákonom zverený výkon štátnej správy.
Kľúčovú skupinu orgánov verejnej správy predstavujú orgány štátnej spráxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxti a podriadenosti. Poslaním orgánov štátnej správy je uskutočňovať štátnu správu ako výkonnú a nariaďovaciu činnosť. Každý orgán štátnej správy je cxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xre orgány štátnej správy. Pri orgánoch štátnej správy rozoznávame tieto ich základné črty:
a)
z hľadiska svojho postavenia v spoločnosti je orgán šxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo donútenia,
b)
orgán štátnej správy je osobitným druhom štátneho orgánu. Osobitosť, ktorá ho odlišuje od iných druhov štátnych orgánov spočíva v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxej správy,
c)
orgán štátnej správy tvorí relatívne samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je oddelená od iných organizačných jednotiek v štátnox xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Postavenie a právomoci orgánov štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny upravuje zákon vo xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxľadom na rozsah úpravy v zákone možno povedať, že práve toto je podstatná a najrozsiahlejšia časť zákona.
Zákon rozlišuje všeobecnú ochranu prírodx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny znamenajú, že každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničexxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxavania územného systému ekologickej stability.
Základné práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri osobitnej ochrane prírody a kraxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx
x
druhovej ochrane chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených skamenelín, ktorou sa rozumie osobitná ochrana druhxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxánov štátnej správy a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb upravuje zákon pri ochrane prírody a krajiny. Zákon vymedzuje poslanie ochrxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxou hodnotou, ako aj anorganických výtvorov a javov, ekologickej stability, s ohľadom na zabezpečenie trvalo udržateľného života a kvality životného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxedzuje cieľ ochrany prírody a krajiny ako dlhodobé zabezpečenie zachovania prírodnej rovnováhy, pre ktoré je nutné poznanie základných ekologickýcx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxa v krajine zabezpečuje územný systém ekologickej stability, ktorý predstavuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu.
Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov je súčasťou trvalo udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva (miestnej a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xastu, ktorý pokrýva potreby spoločnosti vytváraním podmienok blahobytu v krátkodobom, strednodobom, no najmä dlhodobom horizonte.
Trvalo udržxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxácie (napríklad vyčerpaním neobnoviteľných zdrojov bez nájdenia alternatív, zničením ekosystémov nutných pre život, spustením zmien prírodných pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je postavený na kritériách:
-
zachovanie a podpora biodiverzity, vitality a odolnosti ekosystémov,
-
optimalizácia priestorového usporiadxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxstémov,
-
zachovanie vysokej kvality zložiek životného prostredia - minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie,
-
minimalizxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxľom týchto kritérií je zabezpečiť vysokú úroveň environmentálnej ochrany, sociálnej spravodlivosti a kohézie, ekonomickej prosperity a aktívna cexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxie a klimatické zmeny, klimatické zmeny a chudoba, chudoba a používanie environmentálne citlivých technológií a postupov.
Stratégia trvalo udržxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxotreba,
-
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxbou.
Tieto výzvy konkrétne znamenajú:
-
dosiahnuť environmentálne udržateľné využívanie jednotlivých zložiek životného prostredia,
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxgetických zdrojov prostredníctvom investičných priorít zameraných na podporu energetickej efektívnosti v podnikoch, ako aj verejných infraštrukxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxiteľných zdrojov energie,
-
podporovať technológie priaznivé vo vzťahu k životnému prostrediu a tým zmierňovať zhoršovanie jeho kvality,
-
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxby sú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú prirodzene fungu-júce ekosystémy.
K odseku 2
Ustanovením § 1 ods. 2 zákona sa definuje jeho vzťah k osobxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upravuje ochranu všetkých zložiek životného prostredia detailne a úplne, ale rešpektuje, že ochrana niektorých zložiek životného prostredia je tiex xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xe predpokladom ich ďalšieho vývoja. Zložkami životného prostredia sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.
Zložky životného prostredxx xxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx životného prostredia sú predmetom regulácie osobitných predpisov, ako napríklad voda, ovzdušie, horniny či pôda, a tieto predpisy upravujú práva a pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxtného prostredia, táto je zabezpečovaná tak zákonom, ako aj prípadnými osobitnými zákonmi. Ich vzájomný vzťah pri ochrane zložiek životného prostrexxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xk zákon ustanovuje vo veci ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia nejaké pravidlá alebo podmienky, tieto majú prednosť pred úpravou ochrxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zamedzenie tomu, aby boli jednotlivé zložky životného prostredia chránené rôzne, resp. v rôznej miere intenzity.
K odseku 3
V odseku 3 je predmet zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx ochranu nevzťahuje, pretože sú chránené osobitnými zákonmi. Ide o:
a)
poľnohospodárske plodiny a kultúry - ich ochrana sa zabezpečuje povinnosťox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxciu a zamedzenie ich ďalšieho rozširovania tak, aby v dôsledku ich zavlečenia a premnoženia nevznikla škoda iným osobám a aby nedošlo k poškodeniu zdraxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx a živočíšnych škodcov vonkajšej a vnútornej karantény - títo podliehajú rastlinolekárskej kontrole orgánov rastlinolekárskej starostlivosti nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxoľvek druh, kmeň alebo biotyp rastliny, živočícha alebo choroboplodného činiteľa, ktorý je škodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty. Karantéxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx populácie škodlivého organizmu na určitom území,
d)
rastlinných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxroštátne právne predpisy
Zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxostredí v z. n. p.
Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v z. n. p.
Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti životné prostredie.
Zákon č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. xx xx xxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v z. n. p.
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v zx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxx09 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx.5.1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mim. vyd. Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú.v. ES L 206, 22.7.1992) v znení smernixx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx03 z 29.9.2003 (Mim. vyd. Ú.v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú.v. EÚ L 284, 31.10.2003) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú.v. ES C 241, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Sloxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx105/ES z 20. novembra 2006 (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).
2. Smernica Rady 1999/xxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú.v. EÚ L 20, 26.1.2010) v znení smernice Rady 2013/17/Ex x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 26, 28.1.2012).
Základné pojmy
Znalosť základného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpravovaných spoločenských vzťahov akou ochrana prírody a krajiny nepochybne je, je dôsledné oboznámenie sa so základnými pojmami obzvlášť dôležitéx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxly aplikačnej praxe prispôsobené povahe právnej oblasti, v ktorej majú byť využívané, a teda rozsah týchto pojmov nie vždy zodpovedá ich vedeckému ekvxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxhádzajúceho zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (napr. "územný systém ekologickej stability" alebo "výxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxiginálne vymedzené práve týmto predpisom (napr. "vybraný domestikovaný živočích" atď.).
Ustanovenie § 2 zákona primárne obsahuje legálne defixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xôsledný a zoznam pojmov v ňom uvedených nie je vyčerpávajúci. Niektoré pojmy, napriek tomu, že ich zákonodarca používa v zákone opakovane na viacerých xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxveniach zákona (napr. "územie medzinárodného významu" v § 17 ods. 11 zákona, "bežné obhospodarovanie" v § 61 ods. 2 zákona atď.), či dokonca v jeho vykxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny v znení neskorších predpisov, "strom" v § 36 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxacími predpismi.
Na druhej strane zákonodarca, nie úplne vhodne, definuje v ustanovení § 2 zákona aj veľmi špecifické pojmy, ktoré sa v zákone použxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxorený objekt" atď.), a preto by bolo vhodné ich definíciu z ustanovenia § 2 zákona vypustiť a presunúť na iné vhodnejšie miesto v texte zákona.
Naprixx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé treba mať na zreteli pri čítaní zákona (napr. "rastlina", "živočích" atď.), pretože rozsah týchto pojmov je z hľadiska aplikácie zákona zásadný.
K xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx, že je mu v rámci ustanovenia § 2 zákona na rozdiel od ostatných pojmov venovaný samostatný odsek.
Z formulácie prvej vety tohto odseku je zrejmé, že xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxx2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., v ktorom zákonodarca pre dva pojmy "ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xchranou sa zvyčajne rozumejú opatrenia smerujúce k odvráteniu škodlivých či nežiadúcich účinkov a vplyvov, ide teda o snahu o zachovanie určitého staxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxpšieho a spoločensky hodnotnejšieho. Z uvedeného vyplýva, že čiastkový pojem "ochrana" pre účely zákona neznamená len udržiavanie súčasného stavu, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xlne konformné aj z hľadiska ústavnoprávneho. Podľa čl. 44 ods. 4 Ústavy SR je totiž každý povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie. Článok čl. 4x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchoxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov ochrany prírody a krajiny v praxi často argumentujú, že tieto záujmy obmedzujú právo vlastniť majetok v rozpore s Ústavou SR. V súvislosti s uvedeným xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxmi záujmami chránenými zákonom a výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxca okrem iného nepriamo vymedzuje rozsah pojmu "príroda" prostredníctvom taxatívneho výpočtu jej zložiek či súčastí, aj keď ich tak explicitne nenazxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
-
spoločenstvá voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov,
-
prírodné biotopy,
-
ekosystémy
-
nerasty,
-
skameneliny,
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxľa ktorého je životným prostredím všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxuje o človeku ako jej súčasti, čo naznačuje príklon k antropocentrickému chápaniu pojmu "príroda", v zmysle ktorého je postavenie človeka vo vzťahu k žxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" sú bližšie definované v § 2 ods. 2 písm. i), j) a s) zákona. Pojem "ekosystém" je prostredníctvom odkazu na ustanovenie § 3 zákona č. 17/1992 Zb. o živoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxe a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore a čase. Pojem "nerast" je prostredníctvom odkazu v § 2 ods. 2 píxxx xx xxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx časť zemskej kôry. Pojmy "skamenelina", "geologický útvar" a "geomorfologický útvar" nie sú v právnom poriadku vymedzené. Vo vzťahu k uvedeným pojmox xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy nezužuje na "chránenú voľne rastúcu rastlinu", "chráneného voľne žijúceho živočícha", "chránený nerast" a "chránenú skamenelina" a z tohto dôvodu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvajú v zmysle zákona určitú ochranu.
Pojem "krajina" zákon bližšie nedefinuje. Definíciu tohto pojmu však uvádza ustanovenie § 139a ods. 3 zákona čx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxliéfu a ostatných navzájom funkčne prepojených hmotných prirodzených a človekom pretvorených aj vytvorených prvkov, najmä geologického podkladu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxiálno-ekonomických javov v krajine, krajina je životným prostredím človeka a ostatných živých organizmov. Obdobne ako pri prírode, aj tu je zrejmé anxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxjito ako jeden pojem s jednotným číslom a ženským rodom.
Zákonodarca ochranu krajiny v zmysle zákona zužuje a rozumie ju len ako starostlivosť o jej vxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx starostlivosť o prírodu a krajinu realizuje najmä:
-
obmedzovaním zásahov do prírody a krajiny,
-
usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny,
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Keďže ide o demonštratívny výpočet spôsobov realizácie ochrany prírody a krajiny, nie je konečný a záujmy ochrany prírody a krajiny možno presaxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnovenia je však zrejmé na čo kladie zákonodarca pri realizácii ochrany prírody a krajiny najväčší dôraz. Kým prvé dva príklady spôsobov realizácie ochxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxtom.
Zásahy do prírody a krajiny sa väčšinou chápu v negatívnom zmysle, teda sa nimi rozumejú najmä neželané pôsobenia na prírodu a krajinu spôsobilx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xxxxri napr. § 3 ods. 4 alebo § 104a ods. 6 zákona). Zákonodarca preto považuje za prvoradý spôsob realizácie ochrany prírody a krajiny obmedzovanie týchtx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdy a krajiny plne zodpovedá užšiemu výkladu ochrany, v zmysle ktorého ide o udržanie určitého stavu a predchádzanie škodlivých či nežiadúcich účinkov x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxtej časti tohto zákona.
Zásahy do prírody a krajiny však možno niekedy chápať aj pozitívne, ako prospešné pôsobenia na prírodu a krajinu [pozri naprx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx širšiemu výkladu ochrany v zmysle zákona, pretože tento spôsob realizácie ochrany prírody a krajiny smeruje k aktívnemu zlepšovaniu ich stavu. Prejaxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčší vplyv na stav prírody a krajiny prostredníctvom spôsobu akým obhospodarujú svoje pozemky, Na druhej strane sú to práve oni, ktorí môžu byť záujmami xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxjviac zohľadňovali záujmy ochrany prírody a krajiny. Podpora a spolupráca s vlastníkmi pozemkov je okrem iného upravená napr. v § 60, 61, 97 až 102 zákoxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xákona].
Vo všeobecnosti možno povedať, že ochranou prírody a krajiny sa podľa zákona rozumie regulované správanie štátu, právnických osôb a fyzicxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxov slúžia len pre účely tohto predpisu.
K odseku 2 písm. a), b), d) až f)
Pojmy uvedené v uvedench ustanoveniach úzko súvisia s jedným zo základných cixxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdené pojmy súvisia aj s ochranou rozmanitosti podmienok a foriem života. Pojem "prírodná rovnováha" bol do zákona zavedený zákonom č. 506/2013 Z.z., kxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x014 a vo vymedzení predmetu zákona nahradil pôvodne používaný pojem "ekologická stabilita". Zákonodarca však tento pojem nahradil len v § 1 ods. 1 zákxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xivotnom prostredí v z. n. p. sa ekologickou stabilitou rozumie schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxx dôsledné oboznámenie sa a pochopenie pojmu "územný systém ekologickej stability" treba poznať z čoho sa skladá. Ide v prvom rade o ekosystémy, zložky exxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxých zložiek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxčitom priestore a čase. Zložky ekosystémov sú taxatívne uvedené v písmene b) a ide o horniny a nerasty, reliéf, pôdu, vodu, ovzdušie, rastlinstvo, živoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxedovne: jedince druhov rastlín (vrátane ich častí a vývinových štádií), jedince druhov živočíchov (vrátane ich častí a vývinových štádií), nerasty, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxm rade treba poznať biocentrá, biokoridory a interakčné prvky, ktoré tvoria základ tohto systému.
Z definície pojmu "biocentrum", uvedenej v písmxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxmov sa môžu z biocentier ďalej šíriť prostredníctvom biokoridorov, ktoré sú definované v písmene e), a ktorých funkcia spočíva v umožnení komunikácie xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pôsobenie na ľudskou činnosťou pozmenené alebo narušené prvky krajiny. Zákonodarca navyše ako príklady interakčných prvkov demonštratívne uvádzax xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxgionálneho významu a miestneho významu, na základe čoho ďalej rozoznáva nadregionálny, regionálne a miestne územný systém ekologickej stability,
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxú sieť zabezpečujúcu ekologickú stabilitu a rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Územné systémy ekologickej stability teda predstavujú xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a krajiny. Dôsledné oboznámenie sa a pochopenie pojmu "územný systém ekologickej stability" je kľúčové pre pochopenie a správne aplikovanie ostatnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability považuje za verejný záujem. Pre účely zabezpečenia územného systému ekologickej stxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx krajiny alebo zásadne prispieva k udržiavaniu ekologickej stability v dotknutom území, zákonodarca definuje ako "významný krajinný prvok". Pre dopxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sprísnená úprava ich užívania, podľa ktorej je ich možné užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený ich stav a nedošlo k ohrozeniu xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xežimu užívania, a to najmä vo vzťahu k lesom, brehovým porastom, mokradiam, parkom, alejam a remízam. Navyše, významný krajinný prvok, ktorý plní funkxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxný prvok (§ 25 ods. 1 zákona).
K odseku 2 písm. g)
Slovenská republika ako jedna zo zmluvných strán Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný výzxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxnotný druh biotopu, ktorému je poskytovaná zvýšená ochrana (pozri napr. § 6 ods. 4 zákona). Na základe uvedeného zákonodarca vymedzuje definíciu pojxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxu, prírodnú stojatú vodu, vodný tok, vodnú plochu s rybníkom, vodnú plochu s vodnou nádržou.
Zjednocujúcim znakom všetkých vymenovaných príkladox xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxičným chápaním taxonomických jednotiek, treba pri aplikácii tohto zákona vo vzťahu k druhom dbať na to, že v zmysle tohto ustanovenia sa pod pojmom "druxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xupicapra tatrica) považuje za chránený druh aj napriek tomu, že v zmysle tradičného vedeckého nazerania ide o poddruh kamzíka vrchovského.
K odseku x xxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnto pojem rozšíril a v zmysle zákona sa za rastliny považujú aj huby, ktoré z hľadiska vedeckého nazerania tvoria inú ríšu živých organizmov ako rastlinxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx držbe.
K odseku 2 písm. j)
Zákon nielen vymedzuje pojem "voľne žijúci živočích" a zavádza jeho legislatívnu skratku "živočích". Zákonodarca pojex xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxujú aj tie jedince, ktoré žijú v ľudskej držbe vrátane chovu s účelom rozmnožovania živočícha.
K odseku 2 písm. k)
"Jedinec" je jedným z viacerých poxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x živočíchoch, avšak vzťahuje ho na ich akékoľvek formy (živé aj neživé), akékoľvek časti ako aj na akékoľvek výrobky a tovary, o ktorých sa možno xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx osobitný druh držby živočíchov, ktorej výsledkom je rozmnožovanie živočícha. Rozsah pojmu "chov v ľudskej opatere" je podmnožinou rozsahu pojmu "drxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxzmnožovanie živočícha, je vždy len "chovom v ľudskej opatere" a akákoľvek iná držba živočícha, v zásade držba bez rozmnožovania živočícha, je len "bežxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxuh držby, pri ktorom je rozmnožovanie živočícha nielen jeho výsledkom, ale aj úmyslom bez dosiahnutého výsledku.
K odseku 2 písm. m)
Obdobne ako odxxxxxx xx x xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx sa rozumie strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu. Za strom sa podľa § 36 ods. 2 dxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny. Za ker sa podľa § 36 ods. 5 tretej vetx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxla už od bázy. Vzhľadom na zmeny v relevantných právnych predpisoch na úseku lesného hospodárstva sa za lesný pôdny fond považuje lesný pozemok, ktorý jx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx09 Z.z. v z. n. p., ktorou sa vykonáva NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx9 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny záxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. nevyhnutné riadiť sa údajom uvedeným v evixxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xx6/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p. ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je, alexx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zistenia druhu pozemku v teréne, určí v rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu sú v ostatnom texte zákona použité len raz.
V prípade pojmu "genofond" je to pri právnej úprave botanických záhrad ako zariadení, ktoré sa špecialixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxu genofondových zbierok chránených rastlín. Treba však dodať, že tento pojem nepochybne súvisí aj s územnými systémami ekologickej stability, osobixxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xx x xxxxxxxx xxx xx x. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. sa v návrhových častiach dokumentov miestneho a regionálnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxdarca taxatívnym výpočtom definuje objekty, ktoré považuje za "osobitne chránené časti prírody a krajiny". V ďalšom znení zákona, napr. v jeho štvrtex xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxktuje definíciu vyplývajúcu z tohto ustanovenia, keď v tejto časti zákona úplne opomína chránené druhy.
Chránenými druhmi sa rozumejú chránené drxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxánené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené krajinné prvky, chránené xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia a územia v SR tvorené jednou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzemiami sa ďalej rozumejú súkromné chránené areály, súkromné prírodné rezervácie, súkromné prírodné pamiatky.
Ochrannými pásmami sa rozumejú oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
Osobitný druh ochrany podľa zákona požívajú aj tzv. vybrané druhy, pre ktoré zákonodarca ustanovil vybrané podmienky druhovej ochrany podľa § 34 až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxovenská republika ako jedna zo zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (tzv. Bonnský dohovor) sa okrem iného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxim znakom pojmu "sťahovavý druh" je cyklický a predvídateľný pohyb časti populácie druhu presahujúci hranice SR, z čoho je zrejmé, že zákonodarca tým mxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxvislosti najmä s ochranou prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zákonodarca definuje pojem "nepôvodný druh". V zásade ide o druh prirodzene sx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ktorý nebol rozšírený človekom. Za jedinca nepôvodného druhu sa považuje aj hybridný jedinec, teda taký jedinec, ktorého jeden rodič je jedincom nepôxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhového zloženia ekosystémov. Podstatným znakom inváznych druhov je to, že ide o nepôvodné druhy v zmysle definície predchádzajúceho základného pojmx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxhovú diverzitu prirodzene sa vyskytujúcich, pôvodných, druhov rastlín a živočíchov.
K odseku 2 písm. s)
Zákonodarca pojem "prírodný biotop" v záxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxody, pričom pôvod tohto územia nemusí byť nevyhnutne čisto prírodný, ale môže ísť aj o územie čiastočne ovplyvnené a formované ľudskou činnosťou. Je nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxjmu "biotop európskeho významu" vyplýva aj z transpozície smernice o biotopoch a rozumie sa ňou osobitná kategória prírodných biotopov, ktoré spĺňajx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxedstavujú typické ukážky jedného alebo viacerých biogeografických regiónov Európy.
Územie SR patrí do dvoch biogeografických regiónov Európy, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
K odseku 2 písm. u)
Pojem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xvedených podmienok. Ide tak o prírodné biotopy iné ako biotopy európskeho význam, ktoré sú v SR ohrozené vymiznutím, majú v SR malý prirodzený areál alexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx3 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
K odseku 2 písm. v)
Pre biotopy európskeho významu, ktorých ochrana má xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxce o biotopoch. Zoznam prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochranx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu". Zákonodarca prostredníctvom tohto pojmu určuje podmienky, na základe ktorých určuje ohrozenosť dotknutých prírodných biotopov a možnosť ich úpxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxe aj ich typické druhy rastlín alebo živočíchov.
K odseku 2 písm. x)
Pojem "biotop druhu" zákon definuje pre účely transpozície smernice o biotopocx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxuhu sa považuje aj to prostredie, v ktorom dotknuté druhy rastú alebo žijú aj dočasne, resp. len počas určitej časti svojho životného cyklu. Tento pojem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce o biotopoch a smernice o vtákoch zákonodarca definuje pojem "druh európskeho významu" prostredníctvom dvoch samostatných bodov ustanovenia odsexx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxodzene sa vyskytujúceho na európskom území členských štátov EÚ, ktorý, pri zohľadnení trendov a kolísaní početnosti jeho populácie, alternatívne spxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxáciu alebo obmedzené rozšírenie na tomto území, alebo druhom vyžadujúcim si zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu druhu.
xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxov uvedených v prvom bode, teda okrem druhov vtákov, ktorý sa prirodzene vyskytuje na európskom území členských štátov EÚ a zároveň spĺňa ktorúkoľvek xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xalearktickej oblasti, zraniteľný, vzácny alebo endemický.
Zraniteľným druhom sa podľa zákona rozumie taký druh, ktorý bude pravdepodobne v blízxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxujúci sa na geograficky ohraničených územiach, alebo riedko rozptýlený rozsiahlejších areáloch, ktorý nie je zatiaľ ohrozený alebo zraniteľný, ale xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xať vplyv na jeho biotop druhu alebo na jeho stav ochrany druhu.
Zoznam druhov európskeho významu je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Zxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxuhoch osobitne vymedzuje pojem "druh národného významu" ako akýkoľvek iný druh živočícha alebo rastliny ako druh európskeho významu, ktorý spĺňa ktoxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx druhoch národného významu zákonodarca zužuje výklad pojmu "vzácny" len na tie druhy, ktoré majú málo početnú populáciu, a ktoré zatiaľ nie sú ohrozené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxcifickým charakterom ich biotopov druhu.
Zoznam druhov národného významu je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxópy je v takom stave, že týmto druhom treba poskytnúť prísnu ochranu, zákonodarca používa pojem "prioritný druh". Vzhľadom na to, že zákonodarca určujx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxne spôsobovať tak prísnu ochranu. Tento pojem je vymedzený na základe smernice o biotopoch.
Zoznam prioritných druhov je uvedený v prílohe č. 4 k vyhxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxany druhu" vyplýva z povinnosti transponovať smernicu o biotopoch. Zákonodarca pojmom "stav ochrany druhu" definuje podmienky, na základe ktorých mxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxy druhu skúmajú xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlične veľké územie avšak s jednoznačne určiteľnými hranicami. Ide o pojem vymedzený zákonom pre účely transpozície smernice o biotopoch.
K odseku 2 xxxxx xxxx xxx x xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu určenými živočíchmi, a preto by bolo vhodné ich definície neuvádzať v tomto paragrafe medzi základnými pojmami, ale práve v jeho ôsmej časti. Pojem "vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxteľ ekonomický záujem. Pojmu "živočích, ktorý unikol" treba rozumieť tak, že ide o živočícha, ktorý bol v držbe, ktorá sa však skončila svojvoľným a nenxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxovaným živočíchom prekážku v ich pohybe tak, aby sa minimalizovalo riziko, že uniknú. Zákonodarca navyše pre spresnenie tohto pojmu uvádza demonštraxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxené v tomto ustanovení.
K odseku 2 písm. zh)
Zákonom č. 506/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a ktoxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxem "ekosystémové služby", ktorý však dosiaľ nebol v právnom poriadku vymedzený. Pre účely tohto zákona ho zákonodarca teda vymedzil ako prínosy a úžitxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxonodarca ním rozumie počet aspoň 50 osôb s vlastníckym právom. Zákonodarca tento pojem v tejto presnej podobe používa v zákone len na jedinom mieste pre xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxania návštevného poriadku národného parku. S ohľadom na viaceré formulačné nedostatky v zákone sa možno domnievať, že zákonodarca má záujem hranicu 5x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxnovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh zákonov v z. n. p.
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon v z. n. p.
Súvisiace európske právne predpisy
(pozri § 1, s. 1xx xxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxv voľne žijúcich živočíchov.
Literatúra
1. KLINDA, J. Terminologický slovník environmentalistiky. Ministerstvo životného prostredia Sloxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spol. s r. o., Bratislavská vysoká škola práva, Žilina, 2009.
3. VOLOŠČUK, I. Ochrana prírody a krajiny. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 2xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x x x
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxiny, ktoré sa uplatňujú na celom území Slovenska a vytvárajú základnú, východiskovú, štruktúru práv a povinností súvisiacich s ochranou prírody a kraxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxakteristickým znakom ustanovenia § 3 zákona je jeho úzka spojitosť s Ústavou SR a zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p. ako základnými vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxacich s ochranou životného prostredia uvedených v čl. 44 ods. 2 až 4 Ústavy SR a jednak prejavom povinností pri ochrane životného prostredia uvedených x x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xj práva, všetky odseky paragrafu § 3 zákona s výnimkou odseku 2, ktorý však len obmedzuje právo užívať významný krajinný prvok, majú príkazový charaktxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s porušením ktorých zákonodarca nespája žiadnu sankciu. Toto ustanovenie je do značnej miery ovplyvnené princípom prevencie a predbežnej opatrnostxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxvať vymáhať ich dodržiavanie.
K odseku 1
Ustanovuje sa všeobecná povinnosť všetkých subjektov práva chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xákonodarca chápe pojem "príroda a krajina" jednotne, teda spojito a nerozdielne, pretože v súvislosti so zložkami a prvkami, o ktoré je každý povinný sx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxmami a často aj vzájomnú zameniteľnosť.
Na rozdiel od povinnosti chrániť prírodu a krajinu, ktorú právna úprava ukladá všetkým bez rozdielu, povinxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tak, aby ten kto môže poskytnúť takúto starostlivosť, či už s ohľadom na jeho zamestnanie, povolanie, postavenie, funkciu, materiálne zabezpečenie čx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbility a udržiavanie územného systému ekologickej stability.
Zákonodarca opätovne zvýrazňuje význam územných systémov ekologickej stability x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxane a starostlivosti o prírodu a krajinu a ich zložky a prvky, pričom táto ochrana a starostlivosť musí sledovať zákonom vymedzený účel. Ochranu a staroxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxú poľovnú zver, pokiaľ napĺňa účel uvedený v tomto ustanovení zákona), ibaže by tento predpis ustanovoval inak (napr. odstraňovanie inváznych druhov xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxv a zároveň, nielen, že neoslabuje jeho ekologicko-stabilizačnú funkciu, ale túto funkciu ani neohrozuje.
V rámci aj bežného obhospodarovania úzxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrehového porastu, jazera, mokrade, rieky, brala, tiesňavy, kamenného mora, pieskového presypu, parku, aleje alebo remízy, ho možno obhospodarovať xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xu vyslovene neoslabuje.
Účelom tohto ustanovenia zákona je tak vylúčiť nie len narušujúce užívanie významného krajinného prvku, ale aj ohrozujúcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxných systémov ekologickej stability a ich vytváranie a udržiavanie považuje za verejný záujem. Navyše:
-
osobám zapísaným v obchodnom registri,
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa osobitných predpisov,
-
fyzickým osobám, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu a
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxziť alebo
priamo narušiť územný systém ekologickej stability, navrhnúť také opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytvoreniu alebo udržaniu. xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aj s ohrozujúcimi činnosťami, nielen s narušujúcimi.
K odseku 4
Ak osoby uvedené v predchádzajúcom odseku pri realizácii svojich činností prxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xch poškodeniu a ničeniu alebo obmedzia ich poškodenie a ničenie na prípustnú mieru. Vo vzťahu k predchádzajúcemu odseku zákonodarca sprísňuje úpravu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxosti s opatreniami uvedenými v odsekoch 3 a 4, ktoré sú osoby uvedené v týchto odsekoch povinné navrhovať alebo vykonávať, ustanovuje povinnosť tieto oxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxti s porušením povinností resp. obmedzení uvedených v § 3 zákona nespája žiadnu sankciu. Práve prostredníctvom tohto odseku však možno plnenie povinxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 9 zákona.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.
Zákon č. 139/2002 Zb. o rybárstve v z. n. p.
Zákon č. 525/200x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx x45/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 364/2xxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti v z. n. p.
Zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxgický zákon) v z. n. p.
Zákon č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín v z. n. p.
Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektoxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxovne zdôrazňuje, že Zákon o ochrane prírody a krajiny a predpisy vydané k vykonaniu tohto zákona sú osobitnými predpismi vo vzťahu k Zákonu o lesoch a práxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx prírody. Hľadisko záujmu na ochrane prírody musí pri rozhodovaní hrať významnejšiu rolu ako obhospodarovanie lesov. Záujem na ochrane prírody a krajxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...
(Rozsudok Krajského súdu Žilina, sp. zn. 21S 95/2011 z 23. mája 2012)
Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov
Ustanovenie § 4 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxratkou slovného spojenia "voľne rastúca rastlina", ktorým zákonodarca rozumie jedinca rastlinného druhu alebo druhu húb, ktorého populácia sa udržxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxovného spojenia "voľne žijúci živočích", ktorým sa rozumie jedinec živočíšneho druhu, ktorého populácia sa udržuje samovoľne, a to aj v prípade jeho dxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxťahujú na všetky rastliny a živočíchy bez ohľadu na to, či im zákonodarca poskytuje aj osobitnú ochranu podľa tretej časti zákona alebo nie, prípadne poxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov v z. n. p. alebo zákona č. 274/2009 Z.z. x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxekov tohto paragrafu zákon už spája aj určité sankcie podľa siedmej časti zákona, ktorá upravuje zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochranx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo biotopy druhov rastlín alebo živočíchov, postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ich biotopy zákonodarca teda do istej miery pripúšťa možnosť ich úhynu, poškodenia alebo ničenia, nesmie však ísť o taký úhyn, poškodenie alebo zničenxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxlepšie dostupné technológie a postupy, ktoré majú na rastliny, živočích a ich biotopy najmenší nepriaznivý účinok.
K odseku 2
Ak činnosti uvedené x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxistencie druhov rastlín a živočíchov, degenerácii druhov rastlín a živočíchov, narušeniu rozmnožovacích schopností druhov rastlín a živočíchov axxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 68 písm. g) zákona právomoc takúto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedziť alebo zakázať.
V praxi sa toto ustanovenie najčastejšie použxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx s cieľom zabezpečiť ochranu napr. hniezdnych lokalít chránených druhov vtákov.
O obmedzení alebo zákaze vykonávania vybranej činnosti rozhodujx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Takému konaniu však musí predchádzať upozornenie, ktorým sa mx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xdseku, a že v prípade neupustenia od jej vykonávania ju obmedzí alebo zakáže. Na vydanie upozornenia podľa § 4 ods. 2 zákona sa vzťahujú ustanovenia zákxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxx xxedchádzať samostatné upozornenie. Na základe jedného upozornenia nemožno vydať opakovane viacero rozhodnutí podľa § 4 ods. 2 zákona k tej istej činnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxie obmedzenia alebo zákazu možno posúdiť ako iný správny delikt alebo priestupok podľa siedmej časti zákona.
Toto ustanovenie je významné aj pretox xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
Zákonodarca ustanovuje jeden z mála zákazov druhej časti zákona ako aj zákonné výnimky z tohto zákazu. Ide o všeobecný zákaz odchytávania a usmrcovaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxyselného konania smerujúceho k obmedzovaniu pohybu či spôsobeniu úhynu živočíchov. Zákonodarca tiež určuje zákonné výnimky z tohto zákazu. Porušenxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xadzemných elektrických vedení v dôsledku mechanických zranení pri kolízii či zranení spôsobených prechodom elektrického prúdu zákonodarca ustanoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxzemného elektrického vedenia, použiť také technické riešenie, ktoré takýmto úhynom zabraňuje. Táto povinnosť sa nevzťahuje na neplánovaného rekonxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
K odseku 5
Ak jestvujúce elektrické vedenie či telekomunikačné zariadenie preukázateľne spôsobuje usmrcovanie vtáctva, okresný úrad ako štátny oxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutím uložiť povinnosť vykonať na ňom také technické opatrenia, ktoré zabránia usmrcovaniu vtákov. O uložení tejto povinnosti rozhoduje okresný úrxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xeda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. Porušenie takto uloženej povinnosti možno posúdiť ako iný správny delikt alexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxtopy druhov. Fragmentáciou sa rozumie rozdelenie lokalít s výskytom rastlín a živočíchov na menšie a viac izolované jednotky. Vzniknuté migračné barxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxlé izolované populácie sa totiž ťažko vyrovnávajú s prirodzenými výkyvmi početnosti a v dlhodobej perspektíve sa môže prejaviť aj nedostatočná genetxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe všeobecnú povinnosť použiť také technické riešenie, ktoré zachová migračnú priechodnosť. Plnenie tejto povinnosti však možno vymáhať len vtedy, kxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo stavu populácií v ich prirodzenom areáli.
Ustanovenie § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxami. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej staxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxavieb. V prípade pochybností či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť, o tom rozhodne orgán štátnej vodnej správy podľa § 52 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. ako líniové stavby len demonštratívne uvádza:
-
ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
-
vedenia elektronickej komunikačnej siete,
-
letiská,
-
prístavy.
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xstavebný zákon) v z. n. p., rozhodne o tom orgán štátnej správy príslušný na jej povolenie.
Každý subjekt, na ktorý vzťahuje povinnosť podľa tohto odxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxké opatrenia, ktoré umožnia migráciu živočíchov, a to prostredníctvom vhodných stavebných konštrukcií alebo technických zariadení. Vzhľadom na roxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe či technické zariadenia, v zásade by však mali zohľadňovať biologické požiadavky dotknutých druhov a danosti okolitého prostredia.
Toto ustanoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ako iný správny delikt alebo priestupok podľa siedmej časti zákona.
K odseku 7
Tak ako pri jestvujúcom elektrickom vedení či telekomunikačnom zarxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxbitné oprávnenie správcovi alebo vlastníkovi vodnej stavby alebo líniovej stavby rozhodnutím uložiť povinnosť obnoviť narušený migračný koridor.
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxhto odseku postupovať. V prvom rade musí byť ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií dotknutých druhov živočíchov. V druhom rade mxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxe o inú líniovú stavbu, dotknutých orgánov môže byť viacero, v zásade to však budú orgány na úseku štátnej správy cestnej, leteckej či dráhovej dopravy. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákona
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 71/1xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxí v z. n. p.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
Zákon č. 139/2002 Zb. o rybárstve v z. n. p.
Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe staroxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xrevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákoxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v z. n. p.
Zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxstlín v z. n. p.
Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Judikatúra
- Princíp prevencie, vzťah všexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xx x x xxxx x xxxona č. 543/2002 Z.z. vyplýva tzv. všeobecná prevenčná povinnosť ochrany prírody a krajiny a teda aj podľa názoru súdu bolo možné vysloviť zákaz ťažby lxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo rozhodnutia aj na dané územie národného parku, resp. chráneného vtáčieho územia a územia celoeurópskeho významu. Vzhľadom na to aj logicky, pokiaľ bx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxdu masív Smrekovice celkom vyťažil a potom by už v podstate nebolo ani čo chrániť v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z., t.j. podľa nxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxval vo výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu, bol za danej situácie namieste...
...nemožno sa tak stotožniť ani s názorom žalxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxtanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny (§ 3 - 10 zákona č. 543/2002 Z.z.), podľa ktorých (§ 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z.) bol žalobcxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxizovaných ustanovení § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2, a ktorých použitie vylučuje § 14 ods. 1 písm. d) a § 15 ods. 1 písm. h) zákona] sa v plnom rozsahu uplatňujú aj na xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xákona o ochrane prírody a krajiny a uplatňujú sa spoločne, čo je zrejmé aj z toho, že osobitná ochrana nie je zákonom upravená komplexne, pričom tretia čaxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxorých by mohol orgán ochrany prírody preventívne obmedziť alebo zakázať činnosť, ktorou môže byť ohrozený predmet ochrany chráneného územia, resp. cxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xrincíp prevencie. Vzhľadom na to, že dôsledky poškodenia prírody a krajiny, teda životného prostredia, sú často nenapraviteľné, treba takýmto poškoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xeho činnosti na chránenom území... .
(Rozsudok Krajského súdu Žilina, sp. zn. 21S 95/2011 z 23. mája 2012)
- Princíp prevencie
"...súd zastáva stxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxva názor, že boli splnené aj všetky kogentné zákonné podmienky zakotvené v hypotéze uvedených ustanovení. Súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcu, že sa xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxkázaná potenciálna možnosť, napr. v budúcnosti plánovaná činnosť, ako je to v danom prípade, v dôsledku ktorej by mohlo nastať ohrozenie, poškodenie axxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovenie treba rozumieť v zmysle zásady prevencie a predbežnej opatrnosti. Obdobne aj ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Nie je teda nevyhxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxrany žalobcu, by aj podľa názoru súdu mohlo dôjsť k takému nežiaducemu zásahu do predmetu ochrany, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k úplnému zmareniu účelx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxp prevencie, pretože dôsledky poškodenia prírody a krajiny, teda životného prostredia, sú často nezvratné, nenapraviteľné, preto je nutné takýmto pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xol daný žalobcovi vo vzťahu k jeho plánovanej činnosti na chránenom území."
(Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 S6O 45/2015 z 28.4.2016)
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxadné pojmy "stav ochrany prírodného biotopu" a "stav ochrany druhu", ktoré sú vymedzené v ustanovení § 2 ods. 2 písm. w) a zb) zákona. Zároveň treba uvixxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxom znení, ktorá je do slovenského právneho poriadku transponovaná práve týmto zákonom. Podľa čl. 1 písm. a) smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxovaných na zachovanie alebo obnovu prirodzených biotopov a populácií druhov divokej fauny a flóry v priaznivom stave ako je definovaný v čl. 1 písm. e) a xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je teda dosahovanie priaznivého stavu ochrany prírodných biotopov a priaznivého stavu ochrany druhov.
Účelom ustanovenia § 5 je preto určiť kritxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxernice resp. aj zákona.
Nad rámec smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v plaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxhnuť.
K odseku 1
Takmer doslovne sa preberá definícia priaznivého stavu ochrany druhu uvedenú v čl. 1 písm. i) smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 199x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxažovať za priaznivý.
Pre hodnotenie stavu ochrany druhu treba poznať údaje o populácii tohto druhu umožňujúce analyzovať jej dynamiku, veľkosť bixxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxtenie, či je stav ochrany prírodného biotopu priaznivý, sú rovnako takmer doslovne prevzaté z čl. 1 písm. e) smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxhrany druhu. Zákonodarca tiež určuje tri podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené, aby bolo možné stav ochrany prírodného biotopu považovať za xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxvyhnutné na zachovanie tohto prírodného biotopu ako aj informácie o jeho typických druhoch.
K odseku 3
Zákon zavádza legislatívnu skratku "priazxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxtovania finančného príspevku podľa § 60 zákona. Zároveň z tohto ustanovenia vyplýva, čo zákonodarca považuje za "časť krajiny".
Priaznivý stav čxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxeľmi ochrany určenými v dokumentácii ochrany prírody a krajiny tohto územia podľa tohto zákona.
Napriek tomu, že legálna definícia osobitne chránxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa kritérií uvedených v odseku 1 pre zisťovanie priaznivého stavu ochrany druhov a nie podľa kritéria pre určenie priaznivého stavu časti krajiny uvedexxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxý stav časti krajiny hodnotí územia a nie druhy.
Jednotlivé druhy dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktoré určujú ciele ochrany prírody a krajxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxdzené v predchádzajúcom odseku, v súlade s cieľmi ochrany určenými v ich dokumentácii ochrany prírody a krajiny, považuje zákonodarca za tak významnéx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu, vrátane navrhovaných území európskeho významu, súkromných chránených území, chránených objektov a ochranných pásiem, zákonodarca ukladá vlastxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
Bežným obhospodarovaním sa podľa § 61 zákona rozumie:
-
obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochraxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
-
bežné hospodárenie v lesoch podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p. bez obmedzujúcich požiadxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x
xxxpodárenie na inom ako uvedenom pozemku, ktoré je v súlade s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákon č. 5xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxanský zákon) v z. n. p. atď.
Zákon však v súvislosti s porušením povinnosti vyplývajúcej z tohto odseku nespája žiadnu sankciu.
K odseku 6
Uskxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmku zákon nevymáha prostredníctvom hrozby sankcií, ale prostredníctvom spolupodieľania sa na zvýšených nákladoch v súvislosti s obhospodarovaním xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxení finančný príspevok, ktorý sa poskytuje na základe písomnej zmluvy s okresným úradom v sídle kraja ako štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny príxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx finančného príspevku však nejestvuje právny nárok.
K odseku 7
Právna úprava kladie veľký dôraz na dosiahnutie a udržiavanie priaznivého stavu čaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxžiavanie priaznivého stavu časti xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx náklady. Ide o prípady, keď vlastník, správca alebo nájomca dotknutých pozemkov nezabezpečí priaznivý stav časti krajiny ani po predchádzajúcom upoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx štátny orgán ochrany prírody a krajiny je príslušný upozorniť vlastníka, správcu alebo nájomcu dotknutých pozemkov na povinnosť zabezpečiť dosiahnxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxenie možno považovať za "plnenie ďalších úloh vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovených v druhej až štvrtej časti tohto zákona" a teda príslušnxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxny prírody", ktorou sa rozumie organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená MŽP SR podľa § 65 ods. 1 písm. k) zákona. Podľa § 65 ods. 1 písm. k) zákona Mxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xríspevkové organizácie zriadené podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xsem príspevkových organizácii. Z týchto ôsmich príspevkových organizácii sa na zabezpečovaní výkonu štátnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxké múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (vedie zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa § 51 zákona) a najmä Štátna ochrana prírody xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrá organizácia ochrany prírody sa má na mysli. V zásade však možno povedať, že väčšina ustanovení zákona, ktoré používajú skratku organizácia ochrany xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxsiace ustanovenia zákona
§ 2, 3, 17, 27, 54, 60, 61, 64, 67
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 139/2002 Zb. o rybárstve v xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxčisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxorých zákonov.
Súvisiace európske právne predpisy
(Pozri § 1, str. 17, bod 1)
Ochrana prírodných biotopov
Zákonodarca pojxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxv a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení ako suchozemské alebo vodné územie prírodného alebo poloprírodného charakteru rozlíšené geogxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pričom pôvod tohto územia nemusí byť nevyhnutne čisto prírodný, ale môže ísť aj o územie čiastočne ovplyvnené a formované ľudskou činnosťou.
Ustaxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxeniu biotopu európskeho významu alebo biotopov národného významu, podmienky ochrany mokradí ako špecificky významných biotopov či zákonné výnimky x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxsť o jestvujúci priaznivý stav ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx týchto prírodných biotopov. Kritéria pre posúdenie priaznivosti stavu ochrany prírodných biotopov uvádza § 5 ods. 2 zákona.
Zoznam biotopov eurxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
K odseku 2
Zákonodarca ustanovuje podmienky, za ktorých sa vyžaduje súhlas s činnosťou, ktorou môže dôjsť k poškoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Okresný úrad ako štátny orgán ochrany prírody a krajiny príslušný podľa § 68 písm. e) zákona rozhoduje o súhlase na uskutočnenie činnosti, ktorou môžx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len "orgán ochrany prírody") podľa § 9 ods. 1 zákona.
Konanie o vydaní súhlasu k činnosti, kxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxdiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu podľa tohto odseku, je povinný skúmať, či k činnosti, ktorej sa konanie týka, bolo vydaxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxadrenie podľa § 9 ods. 1 zákona je teda kľúčovým úkonom vo vzťahu k ochrane prírodných biotopov. Vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 zákona je okrem iných záujmxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnačne identifikovať aj dotknuté biotopy a posúdiť, či touto činnosťou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu. Štátny orgán ochrany prírody a kxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxsťou, ku ktorej orgán ochrany prírody dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 zákona, nemôže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu, treba túto skutočnosť xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xak, že príslušnému štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny určuje povinnosť v rozhodnutí uviesť ako osobitné náležitosti rozhodnutia údaje a inforxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxdené. Je vhodné, aby tieto náležitosti boli uvedené v samostatnej, od rozhodnutia neoddeliteľnej, prílohe k nemu.
V súvislosti s uskutočňovaním čxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx že zákonodarca teda určuje povinnosť vykonať opatrenia potrebné na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu ochrany biotopu, ktorými sa rozumejú nxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavu takého istého biotopu na novej lokalite ako náhrady za poškodený alebo zničený biotop.
Vykonávanie činnosti, ku ktorej štátny orgán ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamu alebo biotopu národného významu, bez súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona možno posúdiť ako iný správny delikt alebo priestupok podľa siedmej časti zákoxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxrópskeho významu ako aj zoznam biotopov národného významu. Zákon pri tvorbe týchto zoznamov vyžaduje aj spoluprácu MPRV SR.
Uvedené ustanovenie zxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxterstvo pôdohospodárstva", čím ich od seba zákonodarca odlišuje. V súvislosti so skratkou "ministerstvo", ktorá je v texte zákona často používaná, v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxev. Práve v tomto ustanovení v súvislosti s uvedenými aplikačnými problémami jednoznačne možno identifikovať vôľu zákonodarcu.
Zoznam biotopov xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o ochrane prírody a krajiny.
K odseku 4
Slovenská republika ako jedna zo zmluvných strán Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam (txxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx druh biotopu, ktorému je poskytovaná zvýšená ochrana. Zákonodarca vymedzuje definíciu pojmu "mokraď" xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stojatú vodu, vodný tok, vodnú plochu s rybníkom, vodnú plochu s vodnou nádržou.
Zjednocujúcim znakom všetkých vymenovaných príkladov je prítomnxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvek zmeny mokradí, a preto ustanovenie § 6 ods. 4 zákona poskytuje ochranu mokradiam ako špecificky významným biotopom pred akoukoľvek zmenou ich staxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx § 6 ods. 2 zákona sa súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona vyžaduje aj vtedy, ak naň navrhovateľ činnosti, ktorou môže dôjsť k zmene stavu mokrade, bol upozornenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xie činnosti, ktoré vykonáva správca vodného toku v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priesxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxvenie § 67 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. okresný úrad v sídle kraja.
Konanie o vydaní súhlasu na činnosť, ktorou dochádza k zmene stavu mokrade podxx x x xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
K odseku 5
Uvedené ustanovenie zákona uvádza zákonné výnimky z režimu ochrany bixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxátny orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 zákona upozornil, že ide o činnosť, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxto zákonné výnimky mali zohľadňovať už pri vydávaní vyjadrenia podľa § 9 ods. 1 zákona.
Súhlas xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx bez obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxkutočňovaním v súlade s ustanovením § 47 zákona, teda bez ohľadu na to, či ide o výrub podľa § 47 ods. 2, 3 alebo 4 zákona.
V prípade tretej zákonnej výxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxa § 28 ods. 9 a 10 zákona. Uvedená zákonná výnimka sa teda vzťahuje na činnosti, pre ktoré sa vypracúva návrh kompenzačných opatrení podľa § 28 ods. 9 a 1x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný záxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnách a o štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti životné prostredie
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxnia životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktoxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xx
xchrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Základné ustanovenie
Jednou zo základných zložiek všeobecnej ochrany prírody x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxe § 2 ods. 2 písm. q) zákona definuje nepôvodný druh ako taký druh, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného areálu, ako aj mimo areálu v rámci svojho pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxx prirodzene sa nevyskytujúci v danom území, a to aj napriek tomu, že druh má potenciál sa na dané územie prirodzené rozšíriť. Za nepôvodný teda možno povaxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedincom nepôvodného druhu a druhý rodič je jedincom pôvodného druhu.
Inváznym druhom sa podľa § 2 ods. 2 písm. r) zákona zase rozumie taký nepôvodnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxuhy v zmysle definície predchádzajúceho základného pojmu zákona. Invázne druhy sú však také nepôvodné druhy, ktorých či už umelé alebo samovoľné rozšxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxe prirodzeného druhové zloženie ekosystémov v zásade menšie nebezpečenstvo ako invázne druhy, a preto zákonodarca ich výskyt či už vo voľnej prírode axxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. V prípade výskytu nepôvodných druhov vo voľnej prírode zákonodarca xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxať ako z voľnej prírody tak aj z kontrolovaného prostredia.
Vo vzťahu k inváznym druhom treba uviesť, že 1. januára 2015 nadobudlo účinnosť nariadenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé však v slovenskom právnom poriadku dosiaľ nebolo úplne zohľadnené, a preto možno v blízkej budúcnosti očakávať zásadnú zmenu ustanovení zákona upraxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxchádza k nežiadúcim zásahom, narúšaniu a následným zmenám v celkovom charaktere prírody a krajiny. Prirodzené biocenózy sa postupne menia v stupni svxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxkcii druhového bohatstva, ale podieľa sa aj na šírení nepôvodných druhov. Mnohé z týchto druhov predstavujú vážne nebezpečenstvo vzhľadom na svoje exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sú schopné úplne zmeniť a vytlačiť zo stanovíšť domáce biocenózy a nahradiť ich novými sekundárnymi spoločenstvami vyznačujúcimi sa nízkou druhovou xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xx xx
Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxtúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Zákon č. 274/2009 Z.xx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxírody a krajiny v z. n. p.
Súvisiace európske právne predpisy
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 v platnom znení.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxymi druhmi živočíchov, v súvislosti s ktorými vo viacerých odsekoch splnomocňuje MŽP SR na vydanie podzákonného, vykonávacieho, predpisu. Ustanovuxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxhmi živočíchov.
K odseku 1
Odsek upravuje reguláciu vypúšťania nepôvodných druhov živočíchov do voľnej prírody. Zákonodarca túto činnosť podmixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xx xxxx xydania súhlasu na vypustenie nepôvodného živočícha do voľnej prírody sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx skúmať možný vplyv rozšírenia dotknutého druhu nepôvodného živočícha na pôvodné druhy rastlín a živočíchov alebo biotopy pôvodných druhov rastlín a xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxv.
Ustanovuje sa však aj všeobecná zákonná výnimka z povoľovacieho režimu, ktorá sa vzťahuje na tie druhy nepôvodných živočíchov, ktoré určí MŽP SR xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxodných druhov živočíchov, ktoré možno do voľnej prírody vypúšťať aj bez predchádzajúceho súhlasu. Tento zoznam je uvedený v prílohe č. 3 k vyhláške MŽP xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxn idella),
-
karas striebristý (Carassius auratus),
-
pstruh xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxlobik pestrý (Aristichthys nobilis),
-
bažant poľovný/obyčajný (Phasianus colchicus),
-
bažant kráľovský (Syrmaticus reevesii),
-
mxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxk možno bez súhlasu podľa § 7a ods. 1 zákona vypúšťať do voľnej prírody len na miestach, ktoré sú zároveň danielími poľovnými lokalitami určenými podľa xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxna vypúšťať do voľnej prírody len na miestach, ktoré sú zároveň mufloními poľovnými lokalitami určenými podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsúdiť ako iný správny delikt alebo priestupok podľa siedmej časti zákona.
K odseku 2
Zákonodarca síce akceptuje držbu a chov nepôvodných živočíchxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx držiteľovi nepôvodného živočícha povinnosť prijať náležité opatrenia, ktoré znemožnia takémuto jedincovi jeho únik z kontrolovaného prostredia. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxeľ, ktorý majú dosahovať. Držiteľ nepôvodných živočíchov je povinný tieto opatrenia vykonať na vlastné náklady. Porušenie tejto povinnosti možno poxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx alebo biotopov týchto pôvodných druhov v dôsledku výskytu nepôvodných druhov živočíchov
vo voľnej prírode môže MŽP SR rozhodnutím povoliť ich odcxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xonaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxvnych výpočtoch, kedy pri vymenovaní viacerých prvkov za sebou dochádza k prehliadnutiu niektorých z nich, čo kladie zvýšené požiadavky na systematixxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxžanie, prepravovanie, dovážanie, chovanie, rozmnožovanie, obchodovanie a vypúšťanie do voľnej prírody.
Ustanovenie obsahuje aj zákonné splnoxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a obsahuje nasledovné druhy:
-
slizovec iberský (Arixx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxculus),
-
rak červený (Procambarus clarkii),
-
sumček čierny (Ameiurus melas),
-
pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
-
slnečxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxavatý (Neogobius kessleri),
-
býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
-
býčkovec amurský (Perccottus glenii),
-
hrúzovec sieťovaxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxdná/riečna (Myocastor coypus),
-
psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides),
-
ondatra pižmová (Ondatra zibethicus),
-
medvedík xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxs niger).
MŽP SR ako príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny však podľa § 65 ods. 1 písm. q) zákona môže z týchto zákazov individuálnym roxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxs. 4 zákona sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 7xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxych druhov živočíchov a prepravovania inváznych druhov živočíchov, ktoré sa uplatňujú na tie jedince inváznych druhov živočíchov, ktoré boli predmexxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Porušenie zákxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xrírode má v dôsledku zvýšenej konkurencie či predačného tlaku veľmi nepriaznivý vplyv najmä na pôvodné druhy živočíchov. Zákonodarca má preto záujem xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xvedená povinnosť sa vzťahuje na vlastníka, správcu a užívateľa pozemku, užívateľa poľovného revíru, užívateľa rybárskeho revíru a na osobu vykonávaxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tvorí prílohu č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Podľa druhu živočícha sa roxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx x xx xákonom č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. tak, že jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody, a to bux xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny spätne odkazuje na všeobecné predpisy upravujúce výkon práva poľovxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuje a v zásade ju stále ponecháva najmä na užívateľoch poľovných revírov a užívateľoch rybárskych revírov, čím sa zásadne znižuje možný prospešný účinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona.
K odseku 6
Keďže osoby povinné odstraňovať invázne druhy živočíchov často nedisponujú dostatočnými informáciami o ich výskyte či spôsobxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxetenciu upozorňovať okruh osôb vymedzený v predchádzajúcom odseku na výskyt inváznych druhov živočíchov ako aj na povinnosť odstraňovať ich v súlade xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x.z. o ochrane prírody a krajiny.
Na vydanie upozornenia sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. px x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxbárstva. Vzhľadom na skutočnosť, že invázne druhy sa prejavujú vysokou životaschopnosťou, pri ich použití ako živej návnady často dochádza k domnelex xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx inváznych druhov živočíchov zakazuje. Zákonodarca tiež zakazuje ich priame vypustenie do voľnej prírody, čo je v súlade so základnou tézou nakladanix x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
Porušenie zákazu možno posudzovať ako iný správny delikt alebo priestupok podľa siedmej časti zákona.
Súvisiace ustanovenia zákona
§ 2, 7, 7b, 6xx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v z. n. p.
Súvisiace európske právne predpisy
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmenxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 v platnom znení
Nepôvxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxi rastlín, v súvislosti s ktorými vo viacerých odsekoch tiež splnomocňuje MŽP SR na vydanie podzákonného vykonávacieho predpisu. Ustanovuje aj podmixxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxn. Na rozdiel od úpravy týkajúcej sa nepôvodných a inváznych druhov živočíchov toto ustanovenie zohľadňuje statický, a teda jednoduchšie monitorovaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce. Túto činnosť podmieňuje súhlasom, na vydanie ktorého je podľa § 67 písm. e) zákona príslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. rozumie jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené,
-
poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxeným územným plánom zóny,
-
pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určené na umiestnenie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxtovanie nepôvodnej rastliny za hranicami zastavaného územia obce sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxný v tomto konaní skúmať možný vplyv rozšírenia dotknutého druhu nepôvodnej rastliny na pôvodné druhy rastlín a živočíchov alebo biotopy pôvodných drxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxde mať na ne nepriaznivý vplyv.
Ustanovenie však obsahuje aj všeobecné zákonné výnimky z povoľovacieho režimu, ktoré sa vzťahujú na tie druhy nepôvxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxecne záväzným právnym predpisom.
Zákonodarca teda splnomocňuje MŽP SR na vydanie podzákonného vykonávacieho xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xúhlasu. Tento zoznam je uvedený v prílohe č. 3 k MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. a obsaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
-
moruša biela (Morus alba),
-
moruša čierna (Morus nigra).
Skupinovo uvádza aj druhy:
-
poľných plodín uverejnené v Spoločnom kataxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Listine registrovaných odrôd zostaveným podľa § 4 písm. b) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pexxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxmi zastavaného územia obce bez naplnenia uvedených podmienok možno posudzovať ako iný správny delikt alebo priestupok podľa siedmej časti zákona.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xestovanie, rozmnožovanie a obchodovanie.
Ustanovenie obsahuje aj zákonné splnomocnenie pre MŽP SR vydať podzákonný vykonávací predpis, ktorým xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. a obsahuje nasledovné druhy rastlín:
-
ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia),
-
glejovka amerixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxensis),
-
zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), - pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima),
-
beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa), - kuxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxthus altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) príloha č. 2a k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x zastavanom území obce.
Výslovne uvedená všeobecná zákonná výnimka z týchto zákazov sa však vzťahuje na dreviny uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 138xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx h) zákona môže z týchto zákazov povoliť výnimky aj individuálnym rozhodnutím. Tieto však možno povoliť len na taxatívne určené účely výskumu, vzdeláxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xšeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Porušenie zákazu možno poxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxaznivý vplyv na pôvodné druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy. Zákonodarca má preto záujem na ich eliminácii z voľnej prírody a v odseku 3 ustanovuje pxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxu šíreniu inváznych druhov rastlín. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na vlastníka, správcu, a užívateľa pozemku.
Ustanovenie zároveň obsahuje zákoxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxz., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Jednotlivé druhy inváznych rastlín sú zaradené do štyroch skupín, pre ktoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnie a odstrihávanie súkvetí a súplodí, výrub),
-
chemického odstraňovania,- kombinovaného odstraňovania.
V súvislosti s odstraňovaním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdarca určuje postupovať podľa programu starostlivosti o lesy, ktorého náležitosti upravuje § 40 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p. Uvedená úprxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o lesy. Je preto potrebné, aby okresné úrady v sídle kraja ako príslušné štátne orgány ochrany prírody a krajiny podľa § 67 písm. f) zákona pri vydávaní vxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxácii inváznych druhov rastlín boli v programoch starostlivosti o lesy zohľadňované.
Porušenie povinnosti možno posudzovať ako iný správny delikx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxoby, ktoré sú povinné odstraňovať ich a starať sa o pozemok tak, aby sa zabránilo ich opätovnému šíreniu, nedisponujú dostatočnými informáciami o ich vxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxhádzajúcom odseku upozorňovať na:
-
výskyt inváznych druhov rastlín,
-
povinnosť odstraňovať ich v súlade so spôsobmi odstraňovania inváznyxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx x.,
-
povinnosť starať sa o pozemok, takým spôsobom, ktorý zamedzí ich opätovnému rozširovaniu.
Platná právna úprava túto kompetenciu zverxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx upozornenie vydáva okresný úrad, zákonodarca jeho náležitosti či spôsob vydávania bližšie nešpecifikuje. Na vydanie takéhoto upozornenia sa teda vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxvnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Ak takéto upozornenie vydáva obec, zákon špecifikuje tri spôsoby akými je obec oprávnená takéto upozornenxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx takéto webové sídlo zriadené. Vo vzťahu k webovému sídlu obce treba poukázať na skutočnosť, že ustanovenie § 82 ods. 7 zákona prikazuje všetkým štátnyx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx ukladá obciam ako štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny povinnosť webové sídlo mať zriadené. Ak upozornenie o výskyte inváznych druhov rastlín, nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxgánom ochrany prírody a krajiny, a to okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa § 67 písm. i) zákona a okresnému úradu príslušnému podľa § 68 písm. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Pre takýto postup však právna úprava určuje dve podmienky. V prvom rade dotknutá osoba už musela byť na svoju povinnosť vyplývajúcu z odseku 3 upozoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxdstavovať nebezpečenstvo vzniku nepriaznivých následkov na prírode.
Príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny nariaďuje odstránenie inxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Osobitosťou takéhoto rozhodnutia je povinnosť uxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xds. 2 zákona.
Ak osoba, ktorej bolo odstránenie inváznych druhov rastlín nariadené rozhodnutím v súlade s týmto odsekom, tieto rastliny x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxad v sídle kraja alebo okresný úrad),
-
osoba, ktorú poveril príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny, ktorý tieto invázne rastliny nariadxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny, ktorý tieto invázne rastliny nariadil odstrániť.
Náklady spojené s odstraňovaním inváznych druhox xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rastlín na pozemky, ku ktorým má určený vzťah, nijakým spôsobom nemusela zapríčiniť.
Súvisiace ustanovenia zákona
§ 2, 7, 7a, 64, 67, 68
Súvixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostrexxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxópske právne predpisy
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx/2014 v platnom znení
Preventívne a nápravné opatrenia orgánu ochrany prírody
Právo životného prostredia a obzvlášť právna úpraxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčenských vzťahov zákonodarca nemohol pri tvorbe tohto zákona myslieť na všetky činnosti s potenciálne nepriaznivým vplyvom na prírodu a krajinu a prexx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xie je týmto zákonom osobitne upravované, avšak ohrozuje prírodu a krajinu. Zákon pritom zohľadňuje možnosť rozličnej miery závažnosti jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ako štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny príslušným podľa § 68 písm. g) zákona právomoc rozhodnutím obmedziť alebo zakázať činnosť priamo narušxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xakýto postup okresného úradu podmieňuje predchádzajúcim upozornením.
Platnosť takéhoto obmedzenia alebo zákazu je však časovo limitovaná, a to xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxnaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 7xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx list, ktorým okresný úrad upovedomí dotknutý subjekt o tom, že činnosť, ktorú vykonáva, vedie k už uvedeným dôsledkom, a že v prípade neupustenia od jej xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x. p. v rozsahu vyplývajúcom z § 3 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
V záujme právnej istoty regulovaných subjxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxovedomením o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia podľa tohto odseku.
Porušenie obmedzenia alebo zákazu možno posudzovať ako iný správny dexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxľa tohto zákona prírodu a krajinu priamo poškodzuje alebo ničí, zákonodarca priznáva okresným úradom ako štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny prxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxžiť povinnosť spôsobené škody na prírode a krajine nahradiť.
Okresný úrad je tiež oprávnený dotknutej osobe pre ďalšie vykonávanie činnosti poškoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxe úplne eliminovať alebo aspoň znižovať na prípustnú mieru.
Okresný úrad vydáva rozhodnutia v správnom konaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľadisxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxriadok) v z. n. p.
Osobitosťou takéhoto rozhodnutia je povinnosť určiť aj lehotu na splnenie takto uloženej povinnosti, teda lehotu, v ktorej je regxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xkresnému úradu kompetenciu tieto nežiaduce a škodlivé následky činnosti odstrániť v rámci svojich kapacít. Pre dotknutú osobu však z tohto odseku vypxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxšenie podmienok vykonávania činnosti, o ktorých bolo rozhodnuté možno posudzovať ako iný správny delikt alebo priestupok podľa siedmej časti zákonax
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxny prírody a krajiny. Základnou podmienkou pre jeho aplikáciu je vydanie akéhokoľvek rozhodnutia štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa trexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxný príspevok, obmedzenia vlastníckych práv a predkupné právo). Ak osoba uskutočňujúca činnosť podľa takéhoto rozhodnutia nedodržiava podmienky vyxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm rozhodnutím povolenú činnosť obmedziť alebo zakázať. Ide o akési osobitné konanie vedené nad rámec vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovedxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxa.
Pri aplikácii tohto ustanovenia treba brať na zreteľ skutočnosť, že nesplnenie podmienok treba vykladať čo najvšeobecnejšie a nezužovať ho len xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx štátny orgán ochrany prírody a krajiny môže podľa tohto odseku zakázať napríklad aj realizáciu projektu, ktorý nebol predmetom posudzovania jeho vplxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xapriek tomu, že k projektu bolo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny vydané odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh území a preto je predmetom posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisu.
Zákon zároveň umožňuje okresnému úradu obmedziť alebo zakázať činnoxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxše umožňuje okresnému úradu ako štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny príslušnému podľa § 68 písm. g) zákona obmedziť alebo zakázať aj činnosť, ktxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxzu podľa tohto zákona.
Príslušné štátne orgány ochrany prírody a krajiny vydávajú všetky rozhodnutia podľa tohto odseku v správnom konaní, ktoré sx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. Osobitosťou takéhoto rozhodnutia je tiež povinnosť určiť aj lehotu na odstránenie škodlivých následkov xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxán ochrany prírody a krajiny by mal v rozhodnutí určiť aj lehotu na odstránenie týchto následkov. Ak nebudú odstránené, môže opatrenia na ich odstránenxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxvny delikt alebo priestupok podľa siedmej časti zákona.
Súvisiace ustanovenia zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.
Zákon č. 139/2002 Zb. o rybárstve v z. n. p.
Zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxkona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxstlivosti v z. n. p.
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p.
Zákon č. 202/2009 Z.z. o pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxíp prevencie
"...súd zastáva stanovisko, že správny orgán mohol na základe žiadosti navrhovateľa, za danej situácie, postupovať podľa § 4 a § 8 zákonx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxotožnil s tvrdením žalobcu, že sa vyžaduje, aby k vykonávaniu činnosti vedúcej k ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu prírody už došlo, naopak, zastáxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxo nastať ohrozenie, poškodenie alebo zničenie prírody (rastliny, živočícha alebo ich biotopov), ako to predpokladá ustanovenie § 4 ods. 1 a 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x ochrane prírody. Nie je teda nevyhnutné, aby šlo o činnosť, ktorá xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxiu, ťažbou dreva, resp. inou hospodárskou činnosťou zo strany žalobcu, by aj podľa názoru súdu mohlo dôjsť k takému nežiaducemu zásahu do predmetu ochrxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, resp. životného prostredia je základný princíp prevencie, pretože dôsledky poškodenia prírody a krajiny, teda životného prostredia, sú čaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxáve rozhodnutie o zákaze vykonávania činností, ktorý bol daný žalobcovi vo vzťahu k jeho plánovanej činnosti na chránenom území."
(Rozsudok Najvyššxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx zmluvná strana viacerých medzinárodných dohovorov, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia, prevzala na seba viaceré záväzky smerujúce k ocxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxdom na veľké množstvo a rozmanitosť záujmov prírody a krajiny chránených týmto zákonom nemožno očakávať, že všetky štátne orgány budú o nich dostatočnx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxného zabezpečenia náležitej ochrany prírody a krajiny zákonodarca prostredníctvom ustanovenia § 9 určuje spôsob, akým sa jednotlivé osobitné orgáxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxom, aby ich mohli pri svojej rozhodovacej činnosti naplno zohľadniť. Toto ustanovenie kladie dôraz na aktívnu spoluprácu osobitných štátnych orgánox xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxtanovení § 103 ods. 4 zákona dokonca určuje, že osobitné štátne orgány, ktoré vedú konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kraxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxa § 103 ods. 9 je osobitný orgán štátnej správy viazaný vyjadrením štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny vydaným podľa tohto zákona s výnimkou vybrxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvenie dotknutého orgánu v konaniach podľa osobitných predpisov a demonštratívne vymedzuje okruh vybraných konaní podľa osobitných predpisov, ktorxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prírody a krajiny a dopytovať sa na ich stanovisko, aby v každom osobitnom konaní boli jednoznačne identifikované dotknuté záujmy ochrany prírody a krxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy a krajiny vystupuje v ktorých osobitných konaniach ako dotknutý orgán.
MŽP SR je podľa § 65 ods. 1 písm. f) zákona dotknutým štátnym orgánom ochranx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa SR,
-
Regionálny operačný program,
-
Sektorový operačný program.
Okresný úrad v sídle kraja je podľa § 67 písm. f) zákona dotknutým štxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
-
územné rozhodnutie v územiach s piatym stupňom ochrany,
-
stavebné povolenie na stavbu alebo zmenu stavby v územiach so štvrtým stupňom ochrxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxy a predĺžení doby platnosti prieskumného územia,
-
rozhodnutie o určení, zmene a zrušení chráneného ložiskového územia,
-
rozhodnutie o určxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxj úlohy,
-
územný plán regiónu,
-
územný plán obce,
-
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja.
Okrxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxx xozhodnutie v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany,
-
stavebné povolenie na stavbu alebo zmenu stavby v územiach s prvým, druhým a tretíx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxavby,
-
rozhodnutie o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,
-
súhlas na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku
-
rozhodnutie v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na chránenýcx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxje územné rozhodnutie,
-
rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutixx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xlán zóny,
-
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
Obec je podľa § 69 ods. 1 písm. c) zákona dotknutým štátnym orgánom ochxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxgánov ochrany prírody a krajiny:
-
k schváleniu alebo zmene územnoplánovacej dokumentácie,
-
k vydaniu územného rozhodnutia,
-
k vydaniu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtie,
-
k vydaniu rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
-
k vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby, sa považuxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sa týka zastavaných plôch a nádvorí, záhrad či viníc na územiach s prvým a druhým stupňom ochrany.
K odseku 2
Pre uplatnenie pripomienok príslušxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon určuje formu vyjadrenia alebo iného stanoviska. Tento odsek navyše pre všetky vyjadrenia alebo iné stanoviská k činnosti zavádza legislatívnu skrxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xákonom, ktoré sú dotknuté činnosťou, ku ktorej vydávajú toto vyjadrenie (napr. upozorniť na povinnosť podľa § 3 alebo 4 zákona, povinnosť vykonávať čixxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxi neprichádzalo k neželaným negatívnym vplyvom na záujmy ochrany prírody a krajiny. Náležitá pozornosť venovaná vyjadreniam je nevyhnutná a mimoriaxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxak s nimi disponovať.
Pre účely zefektívnenia a zrýchlenia vydávania vyjadrení zákonodarca prostredníctvom ustanovenia § 81 ods. 2 písm. a) určixx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxôrazňuje, že v konaniach uvedených v odseku 1 sa vždy vyžaduje vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny s výnimkou konaní, predxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxé rozhodnutie,
-
rozhodnutie o zmene v užívaní stavby,
-
rozhodnutie o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,
-
chválenie axxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx prvý alebo druhý stupeň ochrany.
Napriek uvedenému však právna úprava stále vyžaduje vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu ochrany prírody a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxiska ich hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku. Takéto činnosti sú totiž spôsobilé mať významný nepriaznivý vplyv na populáciu dotknutých chráxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x. n. p. rozumie jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxutočnené,
-
poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),
-
pozemkov ostatných plôch,
-
poxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxkojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace vnxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v z. n. p.
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.
Zákon č. 525xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxa č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v z. n. p.
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v z. n. p.
Zákon č. 27xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxjmy prírody a krajiny chránené týmto zákonom, aktívne dopytovať vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona, xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxebnú súčinnosť tak, aby predmetná vec bola vybavená rýchlo a hospodárne, a aby vyjadrenia dotknutých štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny nespôxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx konania podľa osobitného predpisu potrebné zodpovedať predbežnú otázku, na konanie o ktorej sú príslušné štátne orgány ochrany prírody a krajiny.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxm poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lexxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Prvá hlava
ÚZEMNÁ OCHRANA
Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
Predmetom úpravy tretej časti zákona sú podmienky osobitnxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxsti reguluje druhovú ochranu prírody a krajiny a tretia hlava tretej časti zákona upravuje podmienky ochrany drevín. Posledná, štvrtá hlava tretej čaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xrostredníctvom zákazov alebo podmieňovaním vykonávania vybraných činností predchádzajúcim súhlasom príslušného štátneho orgánu ochrany prírodx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx vykonávanie regulovaných činností aj na základe individuálneho správneho aktu, rozhodnutia o vydaní súhlasu alebo o povolení výnimky zo zákazu.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxírody a krajiny, ak sa takýto súhlas podľa zákona vyžaduje, možno posudzovať ako priestupok prípadne iný správny delikt podľa siedmej časti zákona.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxy je založená na teritoriálnom princípe a v rozličných formách sa uplatňuje na celom území SR, a to prostredníctvom rozlične rozsiahlych obmedzení užíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxj časti uplatňuje päť stupňov územnej ochrany. Prvý stupeň ochrany je najnižší a v rámci územnej ochrany prírody a krajiny je najmenej obmedzujúci. Piaxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xlatí, že to, čo bolo regulované v nižšom stupni ochrany, sa uplatňuje aj vo všetkých vyšších stupňoch ochrany. Pre dôsledné uplatňovanie územnej ochraxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xi iných obmedzení vyplývajúcich z územnej ochrany (najmä v chránených vtáčích územiach). Osoba zamýšľajúca určitú činnosť vykonávať na takomto územx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtoty je vhodné sa v pochybnostiach o uplatňovaných záujmoch územnej ochrany prírody a krajiny obrátiť na ŠOP SR alebo na ktorýkoľvek štátny orgán ochraxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí a v rámci územnej ochrany prírody a krajiny je najmenej obmedzujúci. Piaty stupeň ochrany je najvyšší, a teda obmedzenia z neho vyplývajúce sú ustanovxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxkých vyšších stupňoch ochrany.
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v z. n. p.
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx x. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania živxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x z. n. p. (vodný zákon)
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx od 1. decembra 2007 z tohto ustanovenia vypustené a zákonodarca určil, že na celom území SR, pokiaľ tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxecnej ochrany prírody a krajiny.
Z hľadiska záujmov územnej ochrany prírody a krajiny teda na území s prvým stupňom ochrany v zásade platí, že sa ňom uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Súvisiace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxazy vykonávania vybraných činností a vykonávanie niekoľkých ďalších činností podmieňuje predchádzajúcim súhlasom príslušného štátneho orgánu ocxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxých činností.
Právna úprava v rámci druhého stupňa ochrany reguluje najmä tie činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť krajinný ráz. Druhý stupeň ochranx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx, ale možno ho určiť aj pre územia chránených areálov a chránených krajinných prvkov. Druhý stupeň ochrany sa primerane uplatňuje aj v ochrannom pásme cxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrostriedkov na vybraných miestach. Na povolenie výnimky z tohto zákazu je podľa § 67 písm. h) zákona príslušným štátnym orgánom ochrany prírody a krajxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxíslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spôsobilý mať nepriaznivé účinky nielen na biotické prvky prírodného prostredia (napr. plašenie, ničenie alebo poškodzovanie jedincov druhov) ale xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmedzuje dopravné prostriedky, ktorých použitie na územiach s druhým stupňom ochrany vylučuje a vymedzuje územia s druhým stupňom ochrany, na ktoré sa xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov v znení neskorších predpisov motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou vozíka pre osoby so zdravotným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ich v tomto písmene osobitne uvádzať, zákonodarca práve ich požívanie na území s druhým stupňom ochrany považuje za tak závažné, že ich v tomto ustanovexx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xomunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozumie nemotorové vozidlo určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxodarca pre účely presnejšieho vymedzenia záprahového vozidla pre účely zákona uvádza aj demonštratívny výpočet záprahových vozidiel, ktorými rozuxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn) v z. n. p. rozumie jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe oxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxy uskutočnené,
-
poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),
-
pozemkov ostatných plôch,
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasovýcx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xiaľnice pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradené len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. cesty vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú pozemné komunikácie zaradené do cestnxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (cestný zákon) v z. n. p. sú miestnymi komunikáciami všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xetiskový priestor nie sú v právnom poriadku bližšie definované a treba ich tak považovať za iné pozemky ako pozemné komunikácie, ktoré sú k pozemným komxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxany použitie bicykla a vymedzuje aj územia s druhým stupňom ochrany, na ktorých zákaz podľa neplatí.
Bicyklom sa podľa prílohy č. 1 k zákon č. 725/200x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa rixxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uplatňujú definície uvedené v písmene a).
Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. účelové komunixxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch.
Diaľnice, cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie spoločne zákonodarca v ustxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 1 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. pozemnú komunikáciu, tvorí cestné teleso a súčasti. Cestné teleso je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov. Podľa § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx vymedzuje okruh vybraných činností ktorých vykonávanie podmieňuje predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.
Štáxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xbec.
Súhlas podľa písm. b), d), e), g), h), j) až n) tohto odseku vydáva okresný úrad, ktorý je príslušným štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny poxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxva súhlas podľa písm. c), f), i), o) tohto odseku.
Súhlas sa vydáva rozhodnutím vydaným v konaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
K odseku 2 písm. a)
Prvou činnosťou, ktorej vykonávanie na území s druhým stupňom ochrany zákonodarca podmieňuje súhlasom, je umiestnenie výsadbx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xohto obmedzenia, teda určuje územia s druhým stupňom, na ktorých sa súhlas s výsadbou drevín a ich druhovým zložením nevyžaduje.
Pre pojem "zastavaxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxcný sad" právna úprava odkazuje na ustanovenie § 9 písm. b) až e) zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtí. Pri vydávaní súhlasu podľa tohto odseku teda treba skúmať ako je druh pozemku evidovaný v katastri nehnuteľností. Pri určovaní druhu pozemku je všax x xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxy zákon) v z. n. p. nevyhnutné riadiť sa údajom uvedeným v evidencii registra "C" katastra nehnuteľností, pretože len tento sa považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxohospodárskej pôde, ktorými sa podľa § 18a ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxcej dreviny na produkciu drevnej biomasy na ploche väčšej ako 1 000 m2 najviac na 20 rokov.
Keďže podľa sa tu vyžaduje aj súhlas s druhovým zložením drexxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území s druhým stupňom ochrany je likvidácia exitujúcich trvalých trávnych porastov. Zákonodarca odkazuje na bod A.1.6 písm. a) až c) prílohy č. 1 k vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxch práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Uvedená vyhláška, na ktorú tento odsek odkazuje, bola zrušená, avšak zo znenia dotknutého ustanovenix xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrávnych porastov. Zákon tak prostredníctvom tohto odseku chráni tie pozemky, ktorých druh nemusí byť v evidencii katastri nehnuteľností evidovaný axx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxžaduje, ak sa vykonáva v súvislosti s činnosťou povolenou podľa osobitných predpisov, napr. zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a zvážnic.
Lesnou cestou sa rozumie pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou lesnej dopravnej siete; určená je na dopravu dreva, osôb, materiálu, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Lesnou dopravnou sieťou sa rozumejú dopravné zariadenia všetkého druhu slúžiace na sprístupnenie a prepojenie lesných komplexov so sieťou pozemnýxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxnica je trvalá približovacia zemná lesná cesta vrátane lesných skladov a s aspoň jednoduchým odvodnením; slúži na približovanie dreva, v priaznivých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxého prebudovania na lesnú odvoznú cestu; maximálny pozdĺžny sklon 10%, na niektorých xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxmiach môže mať vo vzťahu k jedincom druhov živočíchov neželaný vplyv na migračnú priechodnosť územia a vo vzťahu k rekreačnému využívaniu územia človexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxva však vymedzuje aj druhy pozemkov, ktoré na území s druhým stupňom ochrany možno oplocovať aj bez požadovaného súhlasu.
Lesnou škôlkou treba rozuxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. a ktorého spôsob využívania je v evidencii katastra nehnuteľností x xxxxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. označený kódom 9, z ktorého vyplýva, že na pozemku je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xzemie obce", "ovocný sad" a "vinica" sa uplatňujú definície uvedené v komentári k odseku 1 tohto paragrafu, resp. k písmenu a) tohto odseku.
K odseku 2 xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xároveň treba dbať o to, aby nedošlo k nadmernému poškodzovaniu prostredia a preto zákonodarca reguluje akým spôsobom možno takéto stádo na území s druhxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxa právna úprava ustanovuje tridsať veľkých dobytčích jednotiek. Súhlas sa vyžaduje aj na umiestnenie košiara, stavby alebo iného zariadenia slúžiacxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v z. n. p. V súčasnosti je pojem "hospodárske zviera" v slovenskom právnom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx91 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. ako zviera podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur, zvieratá druhov kôň a somár x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia.
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie, ktorý bol však vydaný na základe už xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxohe č. 1 k aproximačnému nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxické práce" zákonodarca odkazuje na zrušené ustanovenie § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej spráxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxx xxxx xxxxxštratívne definuje najmä ako vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnským spôsobom" definujú ustanovenia § 2 a 3 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v z. n. p.
K odseku 2 písmx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxebný zákon) v z. n. p. Pojmy "informačné zariadenie", "reklamné zariadenie" alebo "propagačné zariadenie" teda treba rozumieť v ich všeobecnom význaxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xákona]. V zásade sa možno domnievať, že sa reguluje len umiestňovanie zložitejších a technicky komplikovanejších zariadení, ktoré slúžia na šírenie xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxdarca tiež vymedzuje, že tento súhlas sa nevyžaduje ak sa takéto zariadenie umiestňuje na území s druhým stupňom ochrany, ktoré je zároveň aj zastavanýx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxdy, toxické látky, priemyselné hnojivá, či silážne šťavy.
Predmetom regulácie je teda akákoľvek (pozemná a letecká) aplikácia komerčných chemicxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy, ktorého veľkosť presahuje 2 hektáre.
K odseku 2 písm. i)
Rozvoj turizmu v chránených územiach so sebou vždy prináša zvýšené riziko nepriaznivýcx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxodné trasovanie, spôsob budovania a vyznačenia či iné podmienky využívania a udržiavania týchto trás môžu toto riziko výrazne znížiť a zároveň zvýšiť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxov, ktorých realizáciu na území s druhým stupňom ochrany podmieňuje súhlasom. V súvislosti s uvedenými činnosťami treba uviesť, že sa týkajú budovanix xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx. j)
Príprava a výcvik ozbrojených zborov a ozbrojených síl, či iné činnosti s tým súvisiace nepochybne patria k bežným aktivitám týchto silových zloxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v ktorej sa vykonávajú, a preto ich zákonodarca od druhého stupňa ochrany podmieňuje súhlasom. Treba dbať na to, že tieto aktivity sú plánované a preto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnené týmto zákonom. Zároveň treba uviesť, že pre zníženie administratívneho zaťaženia súvisiaceho s plánovaním týchto regulovaných aktivít zákonoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisy ako napr. zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v z. n. p., zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v z. n. p., zákon č. 652/2004 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxom č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR v z. n. p.
Vojenské obvody sú podľa § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým xx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xlúžiace na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu.
Vojenské priestory nie sú v slovenskom právnom poriadku nijako vymedzené a pre xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxodmi.
Obdobným spôsobom zákonodarca reguluje tieto činnosti, ak sú vykonávané v oblasti civilnej ochrany HaZZ SR alebo zložkami integrovaného záxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe zákonnú výnimku z tejto úpravy, ktorá sa vzťahuje na zastavané územie obce. Výklad k pojmu "zastavané územie obce" je uvedený v komentári k odseku 1.
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxní zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozexxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxm a záchrannom zbore v z. n. p. Zložkami integrovaného záchranného systému sa podľa § 7 zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé majú byť predmetom jeho regulácie prostredníctvom odkazu na zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatixxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvých podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xodujatiami, športovými podujatiami a turistickými podujatiami podľa tohto zákona rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutixx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé spoločenské podujatia nie sú nijakým spôsobom definované a preto je potrebné ich chápať vo všeobecnom význame.
Zákonodarca tiež taxatívne vymedxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xxx xojem "zastavané územie obce" sa rovnako uplatňuje definícia uvedená v komentári k odseku 1 tohto paragrafu.
K odseku 2 písm. l)
Pojem krátkodobé prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxesnejšieho vymedzenia zákonodarca demonštratívne uvádza výpočet objektov, ktorá xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxe pojem "zastavané územie obce" sa rovnako tiež definícia uvedená v komentári k odseku 1 tohto paragrafu.
K odseku 2 písm. m)
Vodným tokom sa podľa § 4x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastnxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxlogickým režimom vodného toku, ako aj vody umelo vzduté v koryte. Vodným tokom zostávajú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alexx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p., ako vodná plocha, avšak nespĺňa defxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlavba, ktorú § 2 písm. a) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. definuje ako prevádzku plavidixx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxa č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (vodný zákon) rozumie všestranne zameraná starostlivosť o zachxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xstanovenia predchádzajúcich, v súčasnosti neplatných, zákonov upravujúcich úsek vodného hospodárstva možno za vodné dielo považovať vodné stavbyx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xx
x xxxeku 2 písm. n)
Pre účely presnejšieho vymedzenia regulovaných zariadení zákonodarca demonštratívne vymenúva, čo považuje za zariadenia spôsobujxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Tento súhlas sa nevyžaduje ani na miestach určených v súlade s odsekom 4.
K odsekx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xb. o priestupkoch v z. n. p. (vodný zákon). Platná právna úprava však tento pojem bližšie nevymedzuje.
Rybníkom sa podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxlioračných opatrení.
K odseku 3
Zákonodarca ustanovuje zákonné výnimky zo zákazu určenom podľa odseku 1, ktoré sa uplatňujú nad rámec výnimiek vyxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pojmy ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1. Vymenované dopravné prostriedky musia zároveň spĺňať podmienky uvedené tomto tohto odseku. Uvádzacia veta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xozumie ako motorové vozidlo, tak aj nemotorové vozidlo a električka. Ide teda o širší pojem ako pojem "motorové vozidlo", ktoré používa odsek 1. Podmnoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxm. a)
Zákonná výnimka zo zákazu vjazdu a státia vozidlom v chránenom území je vymedzená vecne a aj územne. Vecne sa táto výnimka v prvom rade vzťahuje sa xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxje aj na to vozidlo, ktoré patrí vlastníkovi pozemku, patrí správcovi pozemku alebo patrí nájomcovi pozemku. Nedostatkom formulácie ustanovenia je sxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxa vyššie uvedeným osobám.
Územne sa vzťahuje len na konkrétny pozemok, ktorý je predmetom obhospodarovania, vlastníctva, správy alebo nájmu. Tátx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxo slúžiace na obhospodarovanie alebo patriace vlastníkovi, správcovi a nájomcovi iného pozemku len prechádza. Táto zákonná výnimka nie je vymedzená xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxné vymedzenie.
K odseku 2 písm. b)
Z úpravy vyplýva zákonná výnimka zo zákazu podľa odseku 1, ktorá je vymedzená len územne.
Miesta, na ktorých nexxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx alebo vyhláška okresného úradu v sídle kraja, ak je dotknutým chráneným územím súkromné chránené územie alebo všeobecne záväzné nariadenie obce ak je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxku 1, tak možno určiť aj v návštevnom poriadku tohto národného parku.
Pokiaľ je záujem predísť zložitým procesom týkajúcich sa vydávania nového vyhxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xoznamu týchto miest, na úradnej tabuli okresného úradu v sídle kraja a zároveň aj na úradnej tabuli dotknutej obce. Zákon dĺžku doby zverejnenia tohto zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx
K odseku 2 písm. c)
Zákonná výnimka zo zákazu podľa odseku 1 je v tomto ustanovení vymedzená veľmi všeobecne, prostredníctvom odkazu na osobitné prexxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxkon bol však zrušený zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p. Pokiaľ je teda vjazd a státie s vozidlom v chránenom území uskutočnené na základe povolenxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx podľa tohto odseku nevyžaduje súhlas na:
-
pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich usxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx ich ochranu,
-
organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenskýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, pokiaľ sa tieto činnosti majú vykonax xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17 zákona),
-
okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriaxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxadnej tabuli a na úradnej tabuli dotknutej obce.
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace vnútroštátne prxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x z. n. p.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v z. n. p.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxstníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.
Zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR Sx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxtbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 315/2001 Z.z. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov v z. n. p.
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (vodný zákon)
Zákon č. 326/2005 Z.z. o xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx n. p.
Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x52/2013 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb.
Vyhláška Úradu geodézie, kartoxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.
Tretí stupeň ochrany
Zákonodarca pre územia s tretím stupňom ochrany určuje viacerx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxánu ochrany prírody a krajiny.
Ustanovenie § 14 zároveň určuje aj podmienky, pri splnení ktorých možno aplikovať zákonné výnimky z vybraných reguxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnné výnimky (ako je to napr. v ustanovení § 13 ods. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrajinných prvkov a vyhlásených ochranných pásiem chránených území so štvrtým stupňom ochrany. Tretí stupeň ochrany sa uplatňuje aj v ochranných pásmxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxdopádov v prípade, že týmto chráneným územiam neboli ochranné pásma osobitne vyhlásené.
K odseku 1
Vzhľadom na to, že tretí stupeň ochrany sa v najvxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxdných štandardov uplatňujúcich sa v tejto kategórii chránených území. Na povolenie výnimky z týchto zákazov je podľa § 67 písm. h) zákona príslušným šxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 a 4.
K odseku 1 písm. a)
V komentári k § 11 zákona sú jednotlivé stupne ochrany zoradené hierarchicky, a teda na území s vyšším stupňom ochrany sa uplxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxazd a státie s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxského, staničného alebo letiskového priestoru.
Na výklad uvedeného sa patrične vzťahuje komentár k § 13 ods. 1 písm. a) zákona.
Zákonná výnimkx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xe podobná zákazu vyplývajúceho pre územia s druhým stupňom ochrany podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona. Treba však upozorniť na skutočnosť, že zákonodarcx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xýnimkou tých území s tretím stupňom ochrany, ktoré sú zastavaným územím obce, diaľnicou, cestou, miestnou komunikáciou, vyznačenou cyklotrasou.
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x státia bicyklom pre územia s tretím stupňom ochrany.
K odseku 1 písm. c)
Právna úprava sa týka území s tretím stupňom ochrany mimo zastaveného územix xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxna č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. rozumie jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných úzexx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxh, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené,
-
poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopenxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxmným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny,
-
pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxo náučným chodníkom na území s tretím stupňom ochrany treba rozumieť taký turistický alebo náučný chodník, ktorý bol vybudovaný alebo vyznačený so súhxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxky, ktoré vymedzuje v odseku 3.
K odseku 1 písm. d)
Pre účely ochrany chránených území v súvislosti s vykonávaním rozličných športových aktivít, prxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxnnosti však možno vykonávať na území s tretím stupňom ochrany, ktoré je zároveň zastavaným územím obce.
Vo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx xx 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. K výkladu pojmu "zastavané územie obce" sa vzťahuje komentár k predcháxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xormulácii činnosti regulovanej na území s druhým stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona. Treba však upozorniť na skutočnosť, že zákonodarca xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí s tretím stupňom ochrany prírody organizovanie verejných telovýchovných podujatí, verejných športových podujatí, verejných turistických podujxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxlad pojmov sa vzťahuje komentár k § 13 ods. 2 písm. k) zákona.
K odseku 1 písm. f)
Právna úprava takmer doslovne preberá znenie § 13 ods. 2 písm. n) zákxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xinnosť vyslovene na tomto území vylučuje ako zakázanú.
Zákaz podľa tejto úpravy sa však nevzťahuje na použitie týchto zariadení v uzavretých stavbxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
Nad rámec ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov upravenej v § 7 až 7b zákona v rámci všeobecnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle ktxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx činnosť zakázaná.
Podľa § 2 ods. 2 písm. q) zákona sa za nepôvodný druh považuje druh, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného areálu, ako aj mimx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, V zásade ide teda o druh prirodzene sa nevyskytujúci v danom území, a to aj napriek tomu, že druh má potenciál sa na dané územie prirodzené rozšíriť. Za nexxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xre zákaz však ustanovuje aj zákonné výnimky, ktoré vymedzuje v odseku 4.
K odseku 1 písm. h)
Ide o osobitnú úpravu idúcu nad rámec všeobecnej ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxzumie jedinec rastlinného druhu alebo druhu húb, ktorého populácia sa udržuje samovoľne, a to aj v prípade jeho držby alebo pestovania mimo jeho prirodxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx huby, ktoré z hľadiska vedeckého nazerania tvoria inú ríšu živých organizmov ako rastliny. Za voľne rastúcu rastlinu sa považujú aj tie jedince, ktoré xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podľa § 2 ods. 2 písm. k) zákona rozumie rastlina alebo živočích určitého druhu, živý alebo mŕtvy, všetky jeho časti a vývinové štádiá, vyznieva zákonnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxv treba osobitne označiť za činnosť zakázanú na území s tretím stupňom ochrany.
Zákonodarca pre však pre uvedený zákaz ustanovuje aj zákonné výnimkxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xchválená príslušným okresným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov. Zvyčajne sa však spoločných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy zakazuje. Treba však brať na zreteľ, že individuálny spôsob lovu poľovnej zvery ustanovenie podľa tohto písmena neobmedzuje.
K odseku 1 písm. j)
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxkej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v z. n. p.
K odseku 2
Zákonodarca podmieňuje vykonávanie vybraných činností na území s tretím sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxonávanie regulovanej činnosti na území s druhým stupňom ochrany.
Súhlas podľa písm. b) až e) vydáva okresný úrad, ktorý je príslušným štátnym orgánxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podľa § 67 písm. e) zákona vydáva súhlas podľa písm. f) tohto odseku.
Súhlas sa vydáva rozhodnutím vydaným v konaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľaxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxiadok) v z. n. p.
K odseku 2 písm. a)
Prostredníctvom odkazu na vybrané ustanovenia § 13 ods. 2 zákona sa selektívne určujú vybrané činnosti, ktorýcx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxétne ide o:
-
umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhradxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxmkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov [§ 13 ods. 2 písm. b) zákona],
-
výstavbu lesných ciest a zvážnic [§ 13 ods. 2 písm. c) zákonaxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
-
pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
-
budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy [§ 13 ods. 2 písxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce [§ 13 ods. 2 písm. j) zákona],
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce [§ 13 ods. 2 písm. l) zákona],
-
umiestnenie zariadxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxpúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka [§ 13 ods. 2 písm. o) zákona].
K odseku 2 písm. b)
Zákon opätovne odkazuje na zrušené ustanovenie, ktorým jx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxlácie zákonnej úpravy uvedenej v § 13 ods. 2 písm. g) zákona však zákonodarca reguluje od tretieho stupňa ochrany prostredníctvom súhlasu aj umiestňoxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxadnu výnimku ako v prípade právnej úpravy pre druhý stupeň ochrany.
Pojmy "informačné zariadenie", "reklamné zariadenie", "propagačné zariadenxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
Na rozdiel od veľmi podobnej formulácie zákonnej úpravy uvedenej v § 13 ods. 2 písm. h) zákona týkajúcej sa druhého stupňa ochrany zákonodarca od tretxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxjšieho vymedzenia pojmov "chemická látka" a "hnojivo", pre aplikáciu ktorých sa vyžaduje súhlas podľa tohto písmena, zákonodarca demonštratívne vyxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxlikácia komerčných chemických látok a hnojív pre účely starostlivosti o poľnohospodárske, lesné a iné rastlinné kultúry.
K odseku x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxku silného hluku, ktorý spôsobujú. Živočíchy však nepriaznivo reagujú aj na prelety bezmotorovými lietadlami či lietajúcimi športovými zariadeniaxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xchrany predchádzajúcim súhlasom príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.
Bližšie sa určuje aj vzdialenosť a výška od chráneného úzxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxdstavy ktorého je umiestnené dotknuté lietadlo či lietajúce športové zariadenie. Priemer podstavy tohto valca je 1200 metrov a jeho výška je 300 m. Pokxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na takýto let sa vyžaduje súhlas podľa komentovaného písmena.
Lietadlom sa podľa § 2 písm. b) zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxči zemskému povrchu.
Lietajúcim športovým zariadením sa podľa § 2 písm. c) zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xa vzťahujú osobitné podmienky určené Dopravným úradom.
S ohľadom na definície pojmov "lietadlo" a "lietajúce športové zariadenie" vyznieva zákoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xreba osobitne označiť za činnosť podliehajúcu súhlasu podľa písmena d).
Uvedené teda treba vykladať tak, že v žiadnom okamihu letu sa lietadlo alebx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxov v horizontálnom smere.
K odseku 2 písm. e)
Osvetľovanie bežeckých tratí, lyžiarskych tratí či športových areálov je spôsobilé nepriaznivo ovpxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, na ktorých sú osvetľovacie zariadenia umiestnené a z tohto dôvodu sa zákonodarca rozhodol túto činnosť od tretieho stupňa ochrany regulovať prostrexxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xomentár k písm. d) odseku 1.
K odseku 2 písm. f)
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxe definuje najmä ako vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxazu určenom podľa písm. c) odseku 1, ktorým sa reguluje pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavanéhx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxde vymedzuje vecne podľa povahy činnosti, v súvislosti s ktorou sa peší pohyb za hranicami zastavaného územia obce mimo turistického chodníka alebo náxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a výkon rybárskeho práva v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v z. n. p.
V xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlegované postavenie a poskytuje im úľavy z regulácie, a to aj napriek tomu, že nimi vykonávané činnosti môžu predstavovať vážnejší zásah do prírody a krxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxe a obdobne ako pri pohybe vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemku vozidlom na území s druhým stupňom ochrany aj v prípade ich pešieho pohybu na území s txxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxetom obhospodarovania, vlastníctva, správy alebo nájmu. Táto výnimka sa tak nevzťahuje na pozemky v chránenom území, ktoré nie sú predmetom obhospodxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxom ochrany mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce sa nevťahuje na miesta vymedzené prixxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxnutým chráneným územím súkromné chránené územie alebo všeobecne záväzné nariadenie obce ak je dotknutým chráneným územím obecné chránené územie.
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národného parku.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak zákon umožňuje miesta, na ktorých neplatí zákaz podľa písm. c) odseku 1, určiť aj uverejnením zoznamu týchto miest, na úradnej tabuli okresného úraxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xko keby išlo o doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou a takýto zoznam sa vyvesí po dobu 15 dní.
K odseku 4
Právna úprava tohto odseku ustanovuje zxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxiť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpixxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,
-
použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:
-
orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17 zákona) vyhradí všeobecne závxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20 zákona) alebo
-
okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto miest na svojex xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxastníka správcu alebo nájomcu pozemku, na ktorom sa dotknuté rastliny nachádzajú.
Zákaz zakladať oheň mimo uzavretých stavieb na území s tretím stxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx pre územia so štvrtým stupňom ochrany určuje aj viacero zákazov vykonávania vybraných činností a vykonávanie niekoľkých ďalších činností podmieňujx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxrých možno aplikovať zákonné výnimky z vybraných regulovaných činností. Vo vzťahu k činnostiam, na vykonávanie ktorých sa na území so štvrtým stupňom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xtupeň ochrany sa uplatňuje najmä v zónach B chránených území a na územiach chránených areálov, chránených krajinných prvkov, prírodných rezervácii, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxupňom ochrany.
K odseku 1
Štvrtý stupeň ochrany sa väčšinou uplatňuje v územiach s cennými prírodnými hodnotami, ktorých udržanie si však vyžadujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx povolenie výnimky z týchto zákazov je podľa § 67 písm. h) zákona príslušným štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny okresný úrad v sídle kraja s výnimxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxšným štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny na povolenie takejto výnimky MŽP SR.
Individuálna výnimka zo zákazu podľa tohto odseku sa povoľuje rxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. Zákonodarca pre zákazy uvedené v tomto odseku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xa území s vyšším stupňom ochrany uplatňujú aj obmedzenia vyplývajúce z právnej úpravy nižšieho stupňa ochrany, zákonodarca určuje, že na území so štvrxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xtvrtým stupňom ochrany platí zákaz:
-
vjazdu a státia s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letiskového priestoru [§ 13 ods. 1 písm. a) zákona],
-
vchádzania alebo státxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx zákona],
-
pohybovania sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxeckého alebo skalolezeckého výstupu, skialpinizmu alebo inej športovej aktivity za hranicami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. d) zákona],
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§ 14 ods. 1 písm. e) zákona],
-
používanie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroja, laserového zariadenia, reproxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxrania rastlín vrátane ich plodov [§ 14 ods. 1 písm. h) zákona],
-
organizovania spoločnej poľovačky [§ 14 ods. 1 písm. i) zákona],
-
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxje komentár k § 14 ods. 1 písm. a) zákona uvedený vyššie.
Zákonné výnimky vyplývajúce z § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 zákona sa vzťahujú aj na zákazy pre úxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xtvrtého stupňa ochrany možné ťažbu drevnej hmoty vykonávať len podrastovým, výberkovým a účelovým hospodárskym spôsobom.
K odseku 1 písm. c)
Na rxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxiestňovanie informačných, reklamných alebo propagačných zariadení, ako aj akýchkoľvek iných reklamných alebo propagačných pútačov alebo reklamnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xrávnej úpravy pre druhý stupeň ochrany.
Úprava však už neodkazuje na zrušené ustanovenie § 71 ods. 1 písm. c) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadenie", "propagačné zariadenie", "reklamný pútač", "propagačný pútač", "reklamná tabuľa" alebo "propagačná tabuľa" rozumieť v ich všeobecnom xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxuje aplikáciu akýchkoľvek komerčných chemických látok a hnojív bez viazania ich použitia na účely starostlivosti o poľnohospodárske, lesné a iné rasxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxľmi podobné textu tohto ustanovenia, sa možno domnievať, že zákonodarca mal záujem týmto odsekom poskytnúť ochranu pozemkom, ktorých využívanie zodxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxe len rozorávanie a nie akákoľvek likvidácia existujúcich trvalých trávnych porastov.
Pokiaľ ide o zákaz rúbania drevín, drevinou sa podľa § 2 ods. x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xodľa § 36 ods. 2 druhej vety veta vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. považuje drxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxr sa podľa § 36 ods. 5 tretej vety vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. považuje drxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxy fond považuje lesný pozemok, ktorý je definovaný v § 3 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p. V súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vyhlášky Úradu geodézixx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xráv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra "C" obsahujú druh pozemku a kód druhu pozemku. Pri uxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. nevyhnutné riadiť sa údajom uvedeným v evidencii registra "C" katastra nehnuteľností, pretože lxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxmku podľa údajov katastra nehnuteľností a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je, alebo nie je lesným pozemkom podľa § 3 ods. 1 zákona č. 326/20xx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxočný druh pozemku.
S ohľadom na uvedené sa pre výrub drevín rastúcich na území so štvrtým stupňom ochrany nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxstov a skamenelín. Treba si uvedomiť, že ide o úpravu, ktorá sa netýka len chránených nerastov a chránených skamenelín, ale poskytuje ochranu všetkým nxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xákona na § 2 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x právnom poriadku vymedzený.
K odseku 1 písm. g)
Oplocovanie pozemkov v chránených územiach môže mať vo vzťahu k jedincom druhov živočíchov neželaxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxkona. Na rozdiel od § 13 ods. 2 písm. d) zákona s podobným predmetom úpravy zákonodarca od štvrtého stupňa ochrany sprísňuje podmienky ochrany prírody x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxava tiež taxatívne vymedzuje druhy pozemkov, na ktoré sa na území so štvrtým stupňom ochrany tento zákaz nevzťahuje.
Lesnou škôlkou treba rozumieť xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxpise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. a ktorého spôsob využívania je v evidencii katastra nehnuteľností v súlxxx x xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. označený kódom 9, z ktorého vyplýva, že na pozemku je škôlxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxcný sad" právna úprava v § 13 ods. 2 písm. a) zákona odkazuje na ustanovenie § 9 písm. c) a e) zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxujú v katastri nehnuteľností. Pri aplikácii teda treba skúmať aký druh pozemku je zaevidovaný v katastri nehnuteľností.
Pri určovaní druhu pozemkx xx x xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxlny zákon) v z. n. p. nevyhnutné sa riadiť údajom uvedeným v evidencii registra "C" katastra nehnuteľností, pretože len tento sa považuje za hodnoverný x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx vo štvrtom stupni ochrany väčšinou vyznačuje vysokou hodnotou, pred ďalšími stavbami či zariadeniami avšak aj v ochrane hospodárskych zvierat. Vo štxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa prilákať. Vylúčením umiestňovania stavieb na ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx
xxx xxxxx xxxxpodárske zviera" zákonodarca v § 13 ods. 2 písm. e) zákona odkazuje na zrušené ustanovenie § 3 písm. b) zákona č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtanovením § 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky význaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnovenia § 13 ods. 2 písm. f) prípadne § 14 ods. 2 písm. f) zákona, zákonodarca pri pojme "geologické práce" vypustil dodatok "technické", na základe čoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxa odkazuje na zrušené ustanovenie § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v xx xx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxa s prácami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 5, sa podľa tohto zákona sa považujú geofyzikálne práce a geochemické práce, technologické práce, laboratórne prxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim.
K odseku 1 písm. j)
Znenix xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xariadenie na vodnom toku, alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného roku alebo vodného diela na území so štvrtým stupňom ochranx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxxmí so štvrtým stupňom ochrany zákon prostredníctvom zákazu reguluje voľný pohyb psov. Zároveň však ustanovuje, že tento zákaz sa nevzťahuje na psa pouxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxzu na viaceré predpisy, ktoré vymedzuje demonštratívne. Ide teda napr. o služobného psa používaného Vojenskou políciu v súlade s § 25 zákona č. 124/199x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx používaného členom poľnej stráže v súlade s § 7 zákona č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži v z. n. p.
Poľovným psom sa má na mysli poľovne upotrebiteľný pexx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti.
K odseku 2
Obdobne ako ustanovenie § 13 ods. 2 príp. § 14 ods. x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxo orgánu ochrany prírody a krajiny.
Súhlas s činnosťami uvedenými v písmene a) vydávajú tie štátne orgány ochrany prírody a krajiny, ktoré sú prísluxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxhto odseku vydáva okresný úrad, ktorý je príslušným štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. e) zákona.
Okresný úrad v sídle kraja xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtím vydaným v konaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä txxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx. 2 a § 14 ods. 2 zákona text selektívne určuje vybrané činnosti, ktorých vykonávanie je regulované súhlasom už od druhého stupňa ochrany a tretieho stxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxie za hranicami zastavaného xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xýstavbu lesných ciest a zvážnic [§ 13 ods. 2 písm. c) zákona],
-
budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasyx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xzbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činnoxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xákona],
-
umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxe vodnej nádrže alebo rybníka [§ 13 ods. 2 písm. o) zákona],
-
let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška lxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb [§ 14 ods. 2 písm. e) zákona],
-
vykonávanie technických gxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxa vybraných prírodných hodnôt na dotknutom území žiaduce, no zároveň treba dbať o to, aby nedošlo k nadmernému poškodzovaniu prostredia a preto zákonoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxsť stáda pre uplatňovanie regulácie vyplývajúcej z písmena b) právna úprava ustanovuje tridsať veľkých dobytčích jednotiek. Pri pojme "hospodárske xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých ďalších zákonov v z. n. p. V súčasnosti je pojem "hospodárske xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxne a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. ako zviera podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tuxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxh rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenixx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxtriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie, ktorý bol však vydaný na základx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xrílohe č. 1 k aproximačnému nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútrošxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxavné, že zákonodarca na území so štvrtým stupňom ochrany nepodmieňuje súhlasom umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ochranu hospodárskxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xodľa tejto úpravy sa nevyžaduje na miestach určených v súlade s § 13 ods. 3 písm. b) zákona. Miesta, na ktorých sa nevyžaduje súhlas podľa tejto úpravy, mxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxadu v sídle kraja ak je dotknutým chráneným územím súkromné chránené územie alebo všeobecne záväzné nariadenie obce ak je dotknutým chráneným územím oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxu tohto národného parku.
Pokiaľ je záujem predísť zložitým procesom týkajúcich sa vydávania nového vyhlasovacieho predpisu či návštevného poriaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tabuli okresného úradu v sídle kraja a zároveň aj na úradnej tabuli dotknutej obce. Zákon dĺžku doby zverejnenia tohto zoznamu miest nešpecifikuje, no x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxím o umiestnení stavby xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Pričom umxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xtupňom ochrany vydať rozhodnutie o umiestnení stavby, ak nemá k dispozícii rozhodnutie, ktorým sa vydáva súhlas podľa tohto odseku.
K odseku 3
Práxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx štvrtým stupňom ochrany možné:
-
ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,
-
umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zaxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrvalé trávne porasty a rúbať dreviny,
-
zbierať nerasty alebo skameneliny,
-
oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu x xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,
-
voľne pustiť psa okrem psa poxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxrých sa nevyžaduje súhlas podľa písmena b) odseku 2.
Súvisiace ustanovenia zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x z. n. p.
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej pozri: § 13, str. 102)
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxonávanie niekoľkých ďalších činností podmieňuje predchádzajúcim súhlasom príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.
Ustanovenie x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xykonávanie ktorých sa na území s piatym stupňom ochrany vyžaduje súhlas, toto ustanovenie žiadne zákonné výnimky (ako je to napr. v § 13 ods. 4 zákona) nxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch prvkov, prírodných rezervácii, národných prírodných rezervácii, prírodných pamiatok, národných prírodných pamiatok.
K odseku 1
Piaty stupxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásahov a to aj za cenu obmedzenia bežných spôsobov obhospodarovania.
Na povolenie výnimky z týchto zákazov je podľa § 67 písm. h) zákona príslušnýx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy v zóne A chráneného územia, kedy je podľa § 65 ods. 1 písm. q) zákona príslušným štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny na povolenie takejto výnimky xxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxslušnými ustanoveniami zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxdené v tomto odseku však ustanovuje aj zákonné výnimky, ktoré vymedzuje v odseku 3.
K odseku 1 písm. a)
V zmysle hierarchického usporiadania stupňox xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ustanovení určuje, že na území s piatym stupňom ochrany sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zakázané aj na území so štvrtým, tretím a druhým stupňom ocxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xísm. a) zákona],
-
vchádzania alebo státia s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxcami zastavaného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. c) zákona],
-
táborenia, stanovania, bivakovania, jazdenia na koni, zakladania ohňa mimo uzavretxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxného územia obce [§ 14 ods. 1 písm. d) zákona],
-
organizovania verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia, ako aj iného verexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxmä ohňostroja, laserového zariadenia, reprodukovanej hudby mimo uzavretých stavieb [§ 14 ods. 1 písm. f) zákona],
-
rozširovania nepôvodných dxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxs. 1 písm. j) zákona],
-
ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom [§ 15 ods. 1 písm. b) zákona],
-
umiestniť informačné, reklamné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxké látky a hnojivá [15 ods. 1 písm. d) zákona],
-
rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny [§ 15 ods. 1 písm. e) zákona],
-
zbiexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx x xísm. g) zákona],
-
umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat (§ 15 ods. 1 písm. h) zákona),
-
vykonávať xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxného toku alebo vodného diela [§ 15 ods. 1 písm. j) zákona],
-
voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (slxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxx. 1 písm. a) zákona uvedený vyššie.
Zákonné výnimky vyplývajúce z § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmiek uvedených v § 15 ods. 3 zákona, ktoré sa týkajú zákazov činností platiacich od štvrtého stupňa ochrany.
K odseku 1 písm. b)
V ochranárskej praxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx prirodzený vývoj bez akéhokoľvek zásahu človekom, a to do takej miery, že zákonodarca prostredníctvom zákazov uvedených v tomto písmene zasahuje najxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx akéhokoľvek poškodzovania vegetačného a pôdneho krytu zase smeruje k regulácii obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov. Tie to zákazy však nxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxch užívateľov pozemkov v chránených územiach s piatym stupňom ochrany.
Lesným porastom sa podľa § 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. px xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxupňa ochrany je výstavba lesných ciest a zvážnic regulovaná len súhlasom príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Na území s piatym stupxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxú.
Lesnou cestou sa rozumie pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou lesnej dopravnej siete; určená je na dopravu dreva, osôb, materiálu, na prejazd xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravnou sieťou sa rozumejú dopravné zariadenia všetkého druhu slúžiace na sprístupnenie a prepojenie lesných komplexov so sieťou pozemných komunxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xrvalá približovacia zemná lesná cesta vrátane lesných skladov a s aspoň jednoduchým odvodnením; slúži na približovanie dreva, v priaznivých geologixxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxudovania na lesnú odvoznú cestu; maximálny pozdĺžny sklon 10%, na niektorých úsekoch do 12%. Z uvedeného tak vyplýva, že zvážnica je špecifickým druhox xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx x xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxľvek ľudské činnosti v týchto územiach. Tieto územia majú okrem iného slúžiť aj ako oddychové zóny pokoja pre živočíchy, kde nebudú nijakým spôsobom ruxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Vo vzťahu k poľovníctvu zákonodarca zakazuje zriaďovať akékoľvek poľovnícke zariadenia, ktorými sa podľa § 2 písm. k) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľoxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxri vrátane jej odchytu a uskladňovanie krmiva pre zver v poľovnom revíri.
Vo vzťahu k rybárstvu zákonodarca zakazuje zriaďovať akékoľvek rybochovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxov rýb, ako sú liahne, kanály, žľaby, silá, sádky, klietky a podobné zariadenia.
Zákonodarca navyše ustanovuje vo vzťahu ku všetkým živočíchom zákxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxžuje samovoľne, a to aj v prípade jeho držby vrátane chovu v ľudskej opatere. Tento zákaz sa týka všetkých živočíchov bez ohľadu na to, či im tento zákon poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxatí či športových areálov je spôsobilé nepriaznivo ovplyvňovať životný režim mnohých najmä nočných živočíchov. Zvýšené nebezpečenstvo pre dotknutx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxť od tretieho stupňa ochrany regulovať prostredníctvom súhlasu.
Na rozdiel od zákonnej formulácie § 14 ods. 2 písm. e) zákona, ktorá na území s tretxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxeb, ide v komentovanom písmene o prísnejšiu úpravu, ktorá zakazuje osvetlenie týchto objektov bez ohľadu na to či sa nachádzajú v uzavretých stavbách axxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxľmi prísny zákaz rušiť pokoj a ticho, ktorý však umožňuje mimoriadne širokú interpretáciu. V rozhodovacej praxi orgánov sa pri takmer akejkoľvek činnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnie akýchkoľvek činností, dokonca aj tých, ktoré sú vykonávané v záujme dotknutého chráneného územia.
K odseku 1 písm. h)
Napriek tomu, že zákonodxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxany prírody a krajiny, pokiaľ sa tieto mokrade nachádzajú na území s piatym stupňom ochrany, táto činnosť je v zmysle komentovanej úpravy explicitne zaxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxne uvádza príklady nežiaducich zmien mokradí a korýt vodných tokov.
Výnimku z tohto zákazu predstavujú len tie činnosti, ktoré vykonáva správca voxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx
Ustanovenie § 2 ods. 2 písm. g) zákona vymedzuje definíciu pojmu "mokraď" taxatívnym výpočtom území, ktoré považuje za mokrade a ako príklady uvádxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xádržou.
Zjednocujúcim znakom všetkých vymenovaných príkladov je prítomnosť vody, resp. vodnej plochy, čo je predpoklad výskytu vtáctva a pri vodx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxkon) definuje koryto vodného toku tak, že ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha so spôsobom využxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorých odtekajú vody až po brehovú čiaru.
V súlade s § 23 ods. 1 psím. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v z. n. p. (vodnx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxi meniace stav mokrade, na ich uskutočnenie sa nevyžaduje len súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona, ale aj výnimka zo zákazu podľa tohto textu.
K odseku 1 písmx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxhodnutie, ktorým sa povoľuje výnimka zo zákazu podľa písmena i).
K odseku 2
Prostredníctvom odkazu na vybrané ustanovenia § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 pxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxho stupňa ochrany, a obdobný spôsob regulácie im určuje aj pre územia s piatym stupňom ochrany. Ide o:
-
umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zložxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xds. 2 písm. a) zákona],
-
budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxmi mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxe alebo rybníka [§ 13 ods. 2 písm. o) zákona],
-
let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia axx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxhnických geologických prác [§ 14 ods. 2 písm. f) zákona],
-
pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležovisxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xydať aj pre vykonávanie regulovanej činnosti na území s druhým, tretím, resp. štvrtým stupňom ochrany.
Súhlas sa vydáva rozhodnutím vydaným v konaxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace vnútrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej pozri: § 13, str. 102)
Chránené územia a ich ocxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxá časť tohto ustanovenia je venovaná ochranným pásmam chránených území.
K odseku 1
Zákonodarca taxatívne určuje prírodné hodnoty, ktoré sa musia xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí. Vo vzťahu k vymenovaným kategóriám chránených území treba uviesť, že napriek tomu, že zákon poskytuje územiam európskeho významu určitú územnú ochxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxmie alebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxanovenie § 6 ods. 3 zákona, ktoré je splnomocňovacím ustanovením pre MŽP SR na vydanie podzákonného, vykonávacieho, predpisu, ktorým ustanoví zoznax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxm biotopov európskeho významu ako aj zoznam biotopov národného významu je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xdruh", "druh európskeho významu", "druh národného významu", "sťahovavý druh" a "významný krajinný prvok" a na ich výklad sa rovnako vzťahuje komentáx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xymenovaných prírodných hodnôt, zákon umožňuje v niektorej z vymenované kategórii chránených území vyhlásiť aj územie podľa odseku 11, teda také územxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxpisu, ktorým ustanoví zoznam druhov európskeho významu vrátane prioritných druhov, druhov národného významu a druhov vtákov, na ochranu ktorých sa vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajixx x xx xx xx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xóna, na území ktorej sa uplatňujú určité, v zásade menšie, obmedzenia, ako vo vlastnom území chráneného územia. Účelom zriadenia ochranného pásma je rxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxhto chráneného územia.
Ochranné pásmo možno zriadiť národnému parku, chránenému areálu, prírodnej rezervácii, národnej prírodnej rezervácii, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxnné pásma sa vyhlasujú nariadením vlády SR.
K odsekom 4 - 6
Vo vzťahu k územnej ochrane prírody a krajiny uplatňujúcej sa v ochranných pásmach chránexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxy, ktorý je platný vo vlastnom území chráneného územia, pre ochranu ktorého sa toto ochranné pásmo vyhlásilo.
Napr. v ochrannom pásme národného parxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxmí platí štvrtý stupeň ochrany, sa uplatňuje tretí stupeň ochrany. Vo vyhlásenom ochrannom pásme prírodnej pamiatky, na ktorej území platí piaty stupxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe tak veľký dôraz, že ak vláda SR ako príslušný orgán na ich vyhlásenie im vo vyhlasovacom predpise neurčí žiadne ochranné pásmo, ex lege sa uplatňuje zákxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcie alebo národnej prírodnej rezervácie.
Napriek tomu, že z odsekov 4 až 6 vyplýva pravidlo, že v ochrannom pásme sa uplatňuje v zásade o jednu jednotxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie alebo národnej prírodnej rezervácie sa vždy uplatňuje tretí stupeň ochrany, a to aj v tom prípade, ak vo vlastnom území dotknutej rezervácie platí pixxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj rezervácii akékoľvek ochranné pásmo, napríklad aj územne menšie ako to, ktoré by sa uplatňovalo pri aplikácii tohto odseku.
Zákonné ochranné pásxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxným prírodným pamiatkam zákonodarca poskytuje ochranu prostredníctvom zákonného ochranného pásma. Toto zákonné ochranné pásmo je však užšie a je vyxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxeň ochrany uplatňujúci sa v tejto prírodnej pamiatke alebo národnej prírodnej pamiatke, v jej zákonnom ochrannom pásme sa uplatňuje tretí stupeň ochrxxxx x xx xx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a preto sa tento odsek nevzťahuje na prírodné pamiatky a národné prírodné pamiatky, ktoré sú jaskyňami alebo prírodnými vodopádmi podľa tohto zákona.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxx xx v záujme ochrany dotknutej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky potrebné vyxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxslušný orgán na vyhlásenie ochrany týchto území, musí v ich vyhlasovacom nariadení vyslovene určiť, že pre dotknuté chránené územie sa jeho zákonného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe ochrany, môže v praxi nastať prípad, že podľa odsekov 4 až 8 nebude možné jednoznačne určiť ktorý stupeň ochrany sa má uplatňovať v ochrannom pásme tohtxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxedpise, ktorým bolo toto chránené územie rozčlenené na zóny. Ak po rozčlenení chráneného územia na zóny teda nie je zrejmé aký stupeň ochrany sa má uplatxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xodrobnosti o ochrannom pásme tohto chráneného územia, má sa za to, že na jeho ochranu nie je vyhlásené žiadne ochranné pásmo a ani sa neuplatňuje žiadne oxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
Slovenská republika ako zmluvná strana viacerých medzinárodných dohovorov či dohôd, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia, prevzala na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnamu", ktorým rozumie lokalitu, ktorej ochranu je SR povinná zabezpečiť na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných aktov, ku ktorým SR pristxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xviesť, že tento ustanovuje možnosť poskytnúť takému územiu ochranu aj prostredníctvom vyhlásenia jeho ochrany v niektorej z kategórii chránených úzxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxseku 1.
Súvisiace ustanovenia zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx vlády SR:
č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku v znení nariadenia vlády SR č. 335/2004 Z.z.
č. 182/1997 Z.z. o NP Nízke Tatry
č. 258/1997 Z.z.x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxedakčné oznámenie o oprave chýb uverejnené v čiastke 135/2004)
č. 140/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje NP Veľká Fatra
č. 58/2003 Z.z., ktorým sa vyhlasxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxodná rezervácia Borsukov vrch
č. 69/2016 Z.z., ktorým sa vyhlasuje NP Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo Vyhlášky Ministerstva kultúry SSR:
čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxkona NR SR č. 287/1994 Z.z.
č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje CHKO Ponitrie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
č. 220/1988 Zb. o CHKO Záhorie v znení xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxtredie č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x43/2002 Z.z. a vyhlášky xxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky v Slovenskej republike č. 81/1998 Z.z. o CHKO Dunajské luhy
č. 111/1999 Z.z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za CHKO
č. 138/2001 Z.z. o CHKO xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxna
č. 530/2001 Z.z. o CHKO Východné Karpaty
č. 17/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezerxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxj zóny
č. 122/2004 Z.z. o CHKO Latorica
č. 319/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku
č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuxx xxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxou sa vyhlasuje CHVÚ Sysľovské polia
č. 593/2006 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dolné Považie
č. 17/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Tribeč
č. 18/xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Poiplie
č. 21/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Kráľová
č. 22/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Košická kotlina
č. 23/2008 Z.z., ktorou sa vyhlaxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xHVÚ Dolné Pohronie
č. 30/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Cerová vrchovina - Porimavie
č. 31/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Žitavský luh
č. 3xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxajské luhy v zn. vyhl. č. 466/2013 Z.z.
č. 434/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Strážovské vrchy
č. 435/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dubnickx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx09 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Muránska planina - Stolica
č. 187/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Veľkoblahovské rybníky
č. 189/2010 Z.z., ktoxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
č. 194/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Veľká Fatra
č. 195/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Vihorlatské vrchy
č. 196/2010 Z.z., ktorou sa vyhlaxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxorou sa vyhlasuje CHVÚ Tatry
č. 26/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Chočské vrchy
č. 27/2011 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Špačinsko-nižnianske xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxh biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľnx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxpy vodného vtáctva (tzv. Ramsarský dohovor).
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Dohovor o biologickej diverzite.
Doxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxodných stanovíšť (tzv. Bernský dohovor).
Dohoda o ochrane netopierov v Európe.
Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavéhx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Chránené krajinné oblasti sú jednou z dvoch kategórii tzv. veľkoplošných chránených území uplatňujúcich sa na území SR. Ako aj z ich názvu vyplýva, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxensku je v súčasnosti vyhlásených 14 chránených krajinných oblastí.
K odseku 1
Zákonodarca v prvom rade rámcovo určuje predpokladanú veľkosť úzexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxmnej ochrany prírody a krajiny v tejto kategórii chráneného územia musia byť splnené. Výnimočnosť chránených krajinných oblastí spočíva v dlhodobej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxgického, kultúrneho či krajinného hľadiska. Právna úprava zároveň určuje kompetenciu vyhlásiť chránenú krajinnú oblasť vláde SR.
K odseku 2
Na úxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxleneniu dotknutej chránenej krajinnej oblasti na zóny v súlade s § 30 zákona.
K odseku 3
Vláda SR ako predstaviteľ výkonnej zložky moci je oprávnenx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území zákon toto splnomocnenie vyslovene uvádza a zároveň v ňom taxatívne stanovuje minimálne obsahové požiadavky kladené na nariadenie vlády SR, ktxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xláde SR modifikovať rozsah, v akom sa podmienky územnej ochrany prírody a krajiny na území vyhlásenej chránenej krajinnej oblasti uplatňujú, a to prosxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxiť prísnosť zákonnej úpravy a ustanoviť všeobecné "výnimky" či odklony z právnej úpravy nad rámec zákonných výnimiek uvedených napríklad v § 13 ods. 3 a x xxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxva kultúry SSR:
č. 124/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje CHKO Štiavnické vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
č. 68/1984 Zb., ktorou sa vyhlasuje CHKx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx x xxKO Záhorie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
č. 14/1989 Zb. o CHKO Strážovské vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhlášky Ministerstva živoxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
č. 396/2003 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
č. 420/2003 Z.z., ktorou sa ustanovuje územie CHKO Horná Orava a jej zóny
č. 122/2004 Zxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx. Na Slovensku je v súčasnosti vyhlásených deväť národných parkov z toho dva sú rozčlenené na zóny.
K odseku 1
Zákonodarca v prvom rade rámcovo určujx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhlásenie územnej ochrany prírody a krajiny v tejto kategórii chráneného územia musia byť splnené. V zmysle všeobecne uznávanej definície národnéhx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xtoré je vyčlenené na ochranu prírodných procesov ako aj na ochranu pre dotknuté územie typických druhov, a ktoré možno využívať aj pre duchovné, vedeckxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxdnej definície národného parku a medzinárodne uznávanej definície národného parku sa môže zdať, že zákon poskytuje slovenským národným parkom vyšší xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xch prírodné prostredia a preto sa vysoká miera ochrany národných parkov javí byť len "na papieri". Jednou z príčin tohto stavu sú však aj zložité vlastníxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xx území národného parku sa v zásade uplatňujú zákazy a obmedzenia vyplývajúce z podmienok územnej ochrany prírody a krajiny vymedzených v ustanovení § 1x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxtého národného parku na zóny v súlade s § 30 zákona.
K odseku 3
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkon v poznámke pod čiarou k odkazom uvedeným v tomto ustanovení uvádza § 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v z. n. p. a § 2 ods. 1 a § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky Mx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxmi zrušené.
S ohľadom na uvedené treba k aplikácii tohto odseku uviesť, že ak je národný park v súlade s § 30 zákona rozčlenený na zóny, tak kategorizáxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrku možno lesy na jeho území vyhlasovať jedine v kategórii ochranné lesy alebo lesy osobitného určenia v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxa ako príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 67 písm. g) zákona oprávnený na základe tohto ustanovenia v národnom parku alebo jeho časxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxu všeobecne konkrétneho správneho aktu, ktorý upravuje presne vymedzený okruh spoločenských vzťahov avšak vo vzťahu k neznámemu počtu osôb. V každom xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrétneho správneho aktu.
K odseku 5
Vláda SR ako predstaviteľ výkonnej zložky moci je oprávnená vydávať svoje nariadenia aj bez zákonného splnomocxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxe vyslovene uvádza, a zároveň v ňom taxatívne ustanovuje minimálne obsahové požiadavky kladené na nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje akýkoľvek xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxienky územnej ochrany prírody a krajiny na území vyhláseného národného parku uplatňujú, a to prostredníctvom určenia územnej pôsobnosti či časovej dxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnimky" či odklony z právnej úpravy nad rámec zákonných výnimiek uvedených napríklad v § 13 ods. 3 a 4, § 14 ods. 3 alebo § 29 zákona.
Súvisiace xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxivosti životné prostredie v z. n. p.
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o NP Malá Fatra v znení zákona NR SR č. 2xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Judikatúra
- Konflikt v užívaní národného parku
... najvyšší súd konštatuje, že národné parky a prírodné rezervácie, ktoré sa v nich nachádzajx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xtočisko v normálnej krajine už dávno stratili. Zjazdové trate predstavujú zdevastované plochy a trvalý negatívny stresový prvok krajiny znižujúci pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxne negatívny faktor krajinotvorby v území národného parku. Je nesporné, že orgány ochrany prírody rozhodujú v konaniach podľa zákona z hľadiska záujmxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxadňujú možnosť negatívneho dopadu na biotu chránených území a vychádzajú v ústrety ľudským požiadavkám, v konečnom dôsledku stiera rozdiely medzi rôxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxiek ekosystému, je vyjadrený zaradením týchto území a zložiek systému do systému ochrany § 20 prírody. Tak právo na životné prostredie ako aj vlastnícxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxza Ústavný súd SR, pokiaľ sa tieto práva dostávajú do konfliktu, treba tento riešiť pomocou zásady spravodlivej rovnováhy. Musíme sa jasne rozhodnúť, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxok Najvyššieho súdu SR z 20. júna 2017, sp. zn. 10 Sžo 76/2015)
Literatúra
xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxný poriadok národného parku je osobitným dokumentom, na vydanie ktorého je podľa § 67 písm. k) zákona príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny okrxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxti o povinnostiach návštevníkov, rozsah dopravy, spôsob dopravy či kultúrno-výchovné využívanie.
Návštevný poriadok národného parku vydáva vo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxriadok vzťahuje len na časť národného parku, ktorá napríklad nie je vôbec v obvode tohto okresného úradu v sídle kraja.
Okresný úrad v sídle kraja je px xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvrhovaným návštevným poriadkom, ktorých možno vyhľadať v evidencii katastra nehnuteľností.
Zákon uprednostňuje osobné doručovanie oboznámenxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxmy, pripúšťa zákon aj doručovanie prostredníctvom verejnej vyhlášky.
Vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemkov dotknutých navrhovaným návšxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxtniť pripomienky.
Príslušný okresný úrad v sídle kraja je povinný pred vydaním návštevného poriadku národného parku povinný dohodnúť sa na ňom s osxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xboznámiť sa s pripomienkami vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov dotknutých navrhovaným návštevným poriadkom k jeho návrhu, prerokovať tento nxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxdenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o NP Malá Fatra v znení zák. NR SR č. 287/1994 Z.z.
Nariadenia vlády SR:
(pozri: § 17, s. 148)
Návštevný poriadok národnéxx xxxxx x xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx areál je jedným z maloplošných chránených území s veľmi rozmanitými cieľmi a predmetmi ochrany.
K odsekom 1, 2
Zákonodarca v prvom rade rámcovo určxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé pre vyhlásenie územnej ochrany prírody a krajiny v tejto kategórii chráneného územia musia byť splnené.
Právna úprava zároveň určuje kompetencix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xreál, zákonodarca v komentovanom odseku určuje že na jeho území sa môžu uplatňovať zákazy a obmedzenia vyplývajúce z podmienok územnej ochrany prírodx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xle aj § 16 zákona pre piaty stupeň ochrany.
K odseku 4
Vláda SR ako predstaviteľ výkonnej zložky moci je oprávnená vydávať svoje nariadenia aj bez záxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xoto splnomocnenie vyslovene uvádza, a zároveň v ňom taxatívne stanovuje minimálne obsahové požiadavky kladené na nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxdmienky územnej ochrany prírody a krajiny na území vyhláseného chráneného areálu uplatňujú, a to prostredníctvom vymedzenia územnej pôsobnosti či čxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxé "výnimky" či odklony z právnej úpravy nad rámec zákonných výnimiek uvedených napríklad v § 13 ods. 3 a 4, § 14 ods. 3, § 15 ods. 3 alebo § 29 zákona.
Súxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v SR.
Prírodná rezervácia (Príroxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxýznamnejšími prírodnými hodnotami, zasluhujúcimi si prísnu ochranu.
K odseku 1, 2
Zákonodarca v prvom rade rámcovo určuje predpokladanú veľkosx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xchrany prírody a krajiny v tejto kategórii chráneného územia musia byť splnené. Taxatívne vymedzuje aj podmienky, za splnenia ktorých možno už jestvuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxodnú prírodnú rezerváciu vláde SR.
K odseku 3
Právna úprava taxatívne určuje podmienky, za splnenia ktorých vláda SR môže fakultatívne zrušiť ustxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x obmedzenia vyplývajúce z podmienok územnej ochrany prírody a krajiny vymedzených v ustanovení § 15 zákona pre štvrtý stupeň ochrany alebo § 16 pre pixxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy a krajiny podľa § 67 písm. g) zákona oprávnený na základe tohto ustanovenia na území prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie alebo xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxeho aktu, ktorý upravuje presne vymedzený okruh spoločenských vzťahov avšak vo vzťahu k neznámemu počtu osôb. V každom prípade ide o vrchnostenské rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x konaní o rozhodnutí podľa toho odseku predpisuje povinnú participáciu dotknutých obcí a oprávňuje okresný úrad v sídle kraja plánovaný zákaz alebo obxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxj zložky moci, je oprávnená vydávať svoje nariadenia aj bez zákonného splnomocnenia, no pre zabezpečenie právnej istoty pri vyhlasovaní zmene či zrušxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje akákoľvek prírodná rezervácia alebo národná prírodná rezervácia.
Navyše treba dbať o to, že zákonodarca pxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxnej prírodnej rezervácia alebo národnej prírodnej rezervácie uplatňujú, a to prostredníctvom určenia územnej pôsobnosti či časovej doby uplatňovaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxlony z právnej úpravy nad rámec zákonných výnimiek uvedených napríklad v § 15 ods. 3 alebo § 29 zákona.
Ak vláda SR nevyhlási žiadne ochranné pásmo pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx 7 zákona, ktorým je územie do vzdialenosti 100 metrov smerom von od hranice tohto chráneného územia.
Bez ohľadu na ustanovený stupeň ochrany uplatxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xtorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch.
Vyhláška SK ŽP č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx č. 287/1994 Z.z., zákona č. 543/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 420/2003 Z.z.
Vyhláška MŽP SR č. 17/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezexxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Obecná část. C. H. Beck, Praha, 1998.
Prírodná pamiatka
Prírodná pamiatka a národná prírodná pamiatka sú maloplošné chránenx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxedpokladanú veľkosť územia, ktorému možno poskytnúť ochranu jeho vyhlásením za prírodnú pamiatku a v druhom rade taxatívne určuje podmienky, ktoré pxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxní ktorých možno už vyhlásenú prírodnú pamiatku vyhlásiť za národnú prírodnú pamiatku. Právna úprava určuje kompetenciu vyhlásiť prírodnú pamiatku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xbligatórne.
K odseku 4
Na území prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky uplatňujú zákazy a obmedzenia vyplývajúce z podmienok územxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sú jaskyne a prírodné vodopády, ktoré zákonodarca v ustanovení § 24 zákona tiež označuje ako prírodné pamiatky (národné prírodné pamiatky), avšak urxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxej zložky moci je oprávnená vydávať svoje nariadenia aj bez zákonného splnomocnenia, no pre zabezpečenie právnej istoty pri vyhlasovaní zmene či zrušxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje akákoľvek prírodná pamiatka alebo národná prírodná pamiatka.
Navyše treba dbať o to, že zákonodarca prxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxej prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky uplatňujú, a to prostredníctvom vymedzenia územnej pôsobnosti či časovej doby uplatňovanix xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxy z právnej úpravy nad rámec zákonných výnimiek uvedených napríklad v § 15 ods. 3 alebo § 29 zákona.
Ak vláda SR nevyhlási žiadne ochranné pásmo prírxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxa, ktorým je územie do vzdialenosti 60 metrov smerom von od hranice tohto chráneného územia.
Bez ohľadu na ustanovený stupeň ochrany uplatňujúci sa x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xpätovne neuplatňuje v prípade jaskýň a prírodných vodopádov.
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx národné prírodné pamiatky v SR.
Vyhláška MŽP SR č. 292/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky.
Jaskyňa a prírodný vodxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxiam a prírodným vodopádom. Zákonodarca vyčleňuje ochranu jaskýň a prírodných vodopádov z tradičného vnímania územnej ochrany prírody a krajiny realxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxie niektorých činností podmieňuje predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny. Toto ustanovenie upravuje aj podmienky sxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných vodopádov, ktorá obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie. Vedenie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 506/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorej xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx x xo najmä kvôli dopadom na verejné financie súvisiace s uplatňovaním náhrad z titulu určenia podmienok ochrany na vyhlásenom chránených území alebo ochxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x určité, že pri vyhlasovaní podrobností o územnej ochrane jaskýň alebo prírodných vodopádov a ich ochranných pásiem koná vláda SR a nie okresný úrad v síxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxe o dutý priestor. Ďalšie pojmové znaky definujú jeho umiestnenie, jeho prístupnosť človeku, spôsob jeho vytvorenia, jeho veľkosť ako aj veľkosť jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxov jaskyne, nemožno mu poskytnúť ochranu podľa tohto paragrafu.
K odseku 2
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x prírodný skalný útvar. Zákon predpisuje, že cez neho prechádza prírodný vodný tok (nie človekom umelo vytvorený či upravený), v koryte ktorého voda prxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxť alternatívne splnená aspoň jedna z troch podmienok týkajúcich sa spôsobu, akým vodný tok cez tento prírodný skalný útvar preteká. Dotknutý vodný tok xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxrmšom ako 75°.
Vodným tokom sa podľa § 43 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (vodný zákxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxsťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodným tokom sú aj vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a odstavených raxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxsť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi.
Ustanovenie § 43 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o pxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxo vodná plocha so spôsobom využitia pozemku ako vodný tok, je tento pozemok korytom. Ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý nie je takto evidovaný v katasxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxdy spĺňajúce ich pojmové znaky uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch sú prírodnými pamiatkami ex lege bez potreby ich osobitného vyhlasovania akxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho dedičstva štátu, zákonodarca ustanovuje vláde SR kompetenciu nariadením vyhlásiť takúto jaskyňu alebo takýto prírodný vodopád za národnú prírodxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxhrany, tak ako to umožňuje § 23 ods. 4 zákona.
K odseku 4
Právna úprava určuje činnosti, ktorých vykonávanie je v jaskyniach zakázané. Štátnym orgáxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x sídle kraja. Individuálna výnimka zo zákazu sa povoľuje rozhodnutím vydaným v konaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxovaný charakter podzemných priestorov jaskýň v nich vytvára veľmi unikátny a často aj citlivý ekosystém, ktorý treba chrániť pred nekontrolovanými zxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxy nedotknuté a neovplyvnené človekom. Právna úprava však taxatívnym spôsobom ustanovuje výnimky z tohto zákazu, ktoré sa vzťahujú na kontrolné činnoxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxzi nesprístupnenými jaskyňami, teda takými jaskyňami, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa komentovaného písmena, sprístupnenými jaskyňami, teda takýxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňami, teda takými jaskyňami, ktoré boli v súlade s odsekom 18 za takéto jaskyne vyhlásené, a pohyb v ktorých je v zásade neregulovaný.
K odseku 4 písm. bx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxh sa nachádzajúcich. Zákon však v jaskyniach poskytuje ochranu ich živým zložkám a ich ekosystémom. Na základe uvedeného je v jaskyni zakázané poškodzxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že zákonodarca v tomto ustanovení zo živých zložiek prírody výslovne vymenúva len živočíchy, nemožno sa pri ochrane podľa písmena b) obmedzovať len nx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, ovzdušie, rastlinstvo, živočíšstvo a antropické objekty a látky. Toto isté ustanovenie definuje prvky ekosystémov ako najmä jedince druhov rastlíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxdlenia a využitia krajiny. K výkladu ustanovenia § 2 ods. 2 písm. b) zákona pozri bližšie komentár k prvej časti zákona.
K odseku 4 písm. c)
Zákaz vypxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxovanie a ničenie zložiek a prvkov jaskynných ekosystémov, zákonodarca v tejto úprave osobitne ustanovuje zákaz zberu vybraných a prvkov jaskynných exxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxom sa nachádzajú. Tak sa poskytuje ochrana aj predmetom výraznej historickej hodnoty. Osobitne vo vzťahu k živočíchov zákonodarca rovnako prísne ako x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxi je inak regulované.
Pojem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) v z. n. p. definovaný ako tuhá, kvapalná a plynná časť zemskej kôry. Pojem "skamenelina" nie je v právnom poriadku vymedzený.
Podľa § 2 ods. 5 zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je aj zbraň, munícxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxu 1946.
Pojem "paleoantropologický nález" nie je slovenských právnym poriadkom vymedzený, v zásade sa ním však rozumie kostrový pozostatok jedinxx xxxx xxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxípade jeho držby vrátane chovu v ľudskej opatere.
K odseku 4 písm. d)
Keďže jaskyne sú často naviazané práve na určitý dlhodobý vodný režim, zákonodxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxdné procesy v nich prebiehajúce.
K odseku 4 písm. e)
Pri pojme "technické geologické práce" v § 13 ods. 2 písm. f) zákona zákonodarca odkazuje na zruxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxnie § 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v z. n. p. ich však demonštratívne definuje najmä ako vrtné prácxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxiaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim.
Pojmy "banská činnosť" a "činnosť vykonávaná banským spôsobom" definujú ustanovenia § x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnovenia, ktoré sa na prvý pohľad zdá byť reguláciou týkajúcou sa priemyselných výrobkov alebo poľnohospodárskych produktov, použitím všeobecného dxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čohokoľvek.
K xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm ich taxatívneho výpočtu.
K odseku 4 písm. h)
V rámci režimu obmedzeného užívania jaskyne zákonodarca vylučuje jej použite na ustajňovanie akýchxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx. b) zákona regulujúcim ustajňovanie hospodárskych zvierat na území s o štvrtým stupňom ochrany, ide o oveľa prísnejší zákaz, ktorý nie je nijakým spôxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xds. 4 zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (žixxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xráliky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodárxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xymedzený, v zásade však ním možno rozumieť živočícha chovaného v zajatí ako spoločníka v domácnosti.
K odseku 4 písm. i)
Znenie tohto odseku je podoxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxemiach s druhým resp. tretím stupňom ochrany.
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. č. 479/2008 Z. z o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxmi a turistickými podujatiami podľa tohto zákona rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxca obmedzuje organizovanie aj verejnosti neprístupných, súkromných, telovýchovných, športových a kultúrno-výchovných podujatí. Nijakým spôsobxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx vo všeobecnom význame.
K odseku 4 písm. j)
Zákonodarca xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxé sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie.
K odseku 4 písm. k)
Vysokú mieru ochrany jaskýň, v niektorých prípadoch podobxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xicho, ktorý však umožňuje mimoriadne širokú interpretáciu. V rozhodovacej praxi orgánov sa pri takmer akejkoľvek činnosti vykonávanej v jaskyni povxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxvaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, uxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo rozhodnutia. Príslušný stavebný úrad nesmie v tomto prípade vydať rozhodnutie o umiestnení stavby, ak nemá k dispozícii rozhodnutie, ktorým sa povoxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxx. b) zákona, na rozdiel od ktorých však zákonodarca dotknuté pojmy nevymedzuje prostredníctvom odkazu na zrušené ustanovenie § 71 ods. 1 písm. c) a odxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe" alebo "informačná tabuľa" nie sú zákonom vymedzené a treba ich rozumieť v všeobecnom význame.
V súvislosti s informačnými tabuľami však zákonodxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxzené len na priestory jaskyne a dotknuté činnosti by bolo vhodné regulovať aj v ochrannom pásme jaskyne, kde sú spôsobilé mať významnejší negatívny vplxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny príslušným na vydanie súhlasu tu je s ohľadom na § 67 písm. e) xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxň. Zo znenia tohto ustanovenia však vyplýva, že v prvom rade má ísť o čo najmenej invazívne vykonávanie prieskumu a výskumu, pretože zriadenie výskumnex xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxá plocha" nie sú zákonom vymedzené.
K odseku 5 písm. b)
Zákon zavádza legislatívnu skratku "sprístupnenie jaskyne". Osobitné náležitosti žiadosxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxe prírody a krajiny v z. n. p. Podrobnejšie podmienky pre vydanie súhlasu ustanovuje odsek 15. Vydanie predmetného súhlasu spôsobuje, že na dotknutú jaxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o Policajnom zbore v z. n. p., zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v z. n. p., zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxách SR v z. n. p.
Civilnou ochranou sa podľa § 2 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. rozumie systém úloh a opatrení zaxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Hasičský a záchranný zbor je zriadený zákonom č. 315/2001 Z.xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnom systéme v z. n. p. rozumejú základné záchranné zložky, ostatné záchranné zložky a útvary PZ.
Príprava a výcvik uvedených zložiek, či iné činnostx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxity však majú potenciál vážne poškodiť prírodu a krajinu, v ktorej sa vykonávajú, a preto ich zákonodarca v jaskyni podmieňuje súhlasom. Tieto aktivitx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxitovali hodnoty chránené týmto zákonom.
K odseku 5 písm. d)
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxkty, ktoré sú prednostne predmetom regulácie.
K odseku 5 písm. e)
V jaskyni sa vyžaduje súhlas pre nakrúcanie akéhokoľvek filmu bez ohľadu na to či ixx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe je v prírodných vodopádoch zakázané. V zásade ide o činnosti ohrozujúce či už vodný režim alebo skalný útvar prírodného vodopádu. Štátnym orgánom ochxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xraja. Individuálna výnimka zo zákazu podľa tohto odseku sa povoľuje rozhodnutím vydaným v konaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
K odseku 6 písm. a)
Jedným z hlavných znakov prírodného vodopádu je jeho naviazanosť na celoročnú prítomnosť vody v koryte vodného toku, ktorý cez txxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxým vodopádom.
K odseku 6 písm. b)
Tak ako predchádzajúce ustanovenie chráni vodný tok ako jeden z hlavných pojmových znakov prírodného vodopádu, kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsti alebo lezeckej činnosti na skalnom útvare prírodného vodopádu nemusí nevyhnutne porušovať zákaz ustanovený v predchádzajúcom písmene no aj tak jx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxanie v blízkosti prírodného vodopádu nemusí mať na neho nevyhnutne priamy nepriaznivý vplyv, no aj tak je spôsobilé narušiť jeho režim, a to najmä prostxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosťou zadovážiť si pred uskutočňovaním týchto činností súhlas príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. V oboch prípadoch ide o vykonávxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xkresný úrad v sídle kraja. Takýto súhlas sa vydáva rozhodnutím vydaným v konaní, ktoré sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xdseku 7 písm. a)
Napriek tomu, že uvádzacia veta odseku 7 definuje ako priestor, v ktorom sa vyžaduje súhlas podľa písmena a), prírodný vodopád, formuxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxatňovanie regulácie vyplývajúcej z komentovanej úpravy (na rozdiel od nasledujúceho ustanovenia) sa však možno domnievať, že práve vzhľadom na formxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxho toku sa podľa § 48 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (vodný zákon). rozumie všestrannx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxmne presahuje priestor prírodného vodopádu vyplývajúci z uvádzacej vety odseku 7. Napriek formulačnej nedôslednosti zákonodarcu je však zrejmé, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prírodného vodopádu. Zákonodarca pre túto činnosť neurčuje žiadny limit pre množstvo hospodárskych zvierat, ktoré cez vodný tok majú prejsť alebo sa x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxy priamo zo zákona vždy, keď napĺňajú ich definície uvedené v odseku 1 a 2. Ich ochranné pásma však takúto ochranu priamo zo zákona nepožívajú. Nedôslednxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xodľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2013. Podľa tejto právnej úpravy sa ochranné pásma jaskýň a prírodných vodopádov vyhlasovali vyhláškou okxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsných úradov v sídle kraja pri vyhlasovaní ochranných pásiem jaskýň presahujúcich územný obvod jedného okresného úradu v sídle kraja. Vzhľadom na to, xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a teda druhá veta tohto odseku je tzv. obsolétnou právnou normou, ktorá je formálne
de iure
platná, ale reálne je
de facto
jej aplikácia nemožná.
K odxxxx x
xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených týmto odsekom je s ohľadom na § 67 písm. h) zákona okresný úrad v sídle kraja. Individuálna výnimka zo zákazx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
K odseku 9 písm. a)
Odkazy na vybrxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx tokov, jazier a miest presakovania zrážkových vôd [§ 24 ods. 4 písm. d) zákona],
-
vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť a činnosť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxiály [§ 24 ods. 4 písm. f) zákona],
-
umiestniť stavbu [§ 24 ods. 4 písm. l) zákona].
Na výklad tohto ustanovenia sa patrične vzťahuje komentxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xtorých sa podľa tohto ustanovenia vyžaduje súhlas, zákonodarca demonštratívne vymenúva, že ide najmä o pesticídy, toxické látky, priemyselné hnojixxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxivosti o poľnohospodárske, lesné a iné rastlinné kultúry, ktorá sa ma uskutočniť na území ochranného pásma jaskyne.
K odseku 9 písm. c)
V zásade ide x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxiera" pozri bližšie komentár písmenu h) odseku 4.
K odseku 9 písm. d)
Vo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx teda v ochrannom pásme jaskyne umožňuje ťažbu dreva vykonávať len podrastovým hospodárskym spôsobom, výberkovým hospodárskym spôsobom alebo účeloxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
K odseku 10
Zákonodarca vymedzuje okruh vybraných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx orgánom ochrany prírody a krajiny príslušným na vydanie súhlasu je s ohľadom na § 67 písm. e) zákona okresný úrad v sídle kraja. Súhlas sa vydáva rozhodnxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
K odseku 10 písm. a)
Prostredníctvom odkazu na písmeno c) odseku 5 zákon vxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxi silami, v oblasti civilnej ochrany, hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému [§ 24 ods. 5 písm. c) zákona].
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxdne dôležitá pre zachovanie jej prírodných hodnôt, na základe čoho zákonodarca v ochrannom pásme jaskyne podmieňuje súhlasom vypúšťanie vodnej nádrxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xx2/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (vodný zákon). Platná právna úprava však tento pojem bližšie nevymedzuje.
Rybníkom sa podľa § 2 ods. 2 písm. d) záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxných a melioračných opatrení.
K odseku 10 písm. c)
Právna xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 9 ods. h zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p. ako vodnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxx xx
K odseku 10 písm. d)
Podľa § 3 písm. a) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v z. n. p. je geologickým dielom povrchové axxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxie geologických prác. Ustanovenie § 3 písm. b) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v z. n. p. zasa vymedzuje geologický oxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xomunikácia, ktorá je súčasťou lesnej dopravnej siete; určená je na dopravu dreva, osôb, materiálu, na prejazd špeciálnych vozidiel (požiarna, zdravxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xariadenia všetkého druhu slúžiace na sprístupnenie a prepojenie lesných komplexov so sieťou pozemných komunikácií na dopravu dreva a iných produktox x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xrátane lesných skladov a s aspoň jednoduchým odvodnením; slúži na približovanie dreva, v priaznivých geologických a klimatických podmienkach umožňxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxlny pozdĺžny sklon 10%, na niektorých úsekoch do 12%. Z uvedeného teda vyplýva, že zvážnica je špecifickým druhom lesnej cesty.
K odseku 10 písm. f)
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxkytnúť ochranu pozemkom, ktorých využívanie zodpovedá charakteristike využívania trvalých trávnych porastov. Zákon teda prostredníctvom tohto uxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxy porast sú využívané. Zároveň si treba uvedomiť, že regulovanou činnosťou je v tomto prípade len rozorávanie a nie akákoľvek likvidácia existujúcich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxriaznivé účinky nielen na biotické prvky prírodného prostredia (napr. plašenie, ničenie alebo poškodzovanie jedincov druhov) ale aj na jeho abioticxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxky, ktorých použitie na územiach ochranných pásiem jaskýň podmieňuje súhlasom ako aj vymedzuje územia, na ktoré sa regulácia vyplývajúca z tohto odsexx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím a trolejbus.
Záprahovým vozidlom sa podľa príxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx p. rozumie nemotorové vozidlo určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré je ovládané pohoničom tak, že pohoxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. rozumie jedno alebo viacero priestorovo oddelených zastavaných území v katasxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli stavby uskutočnené,
-
poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcexxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm obce alebo schváleným územným plánom zóny,
-
pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxx1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. sú diaľnice pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením a prístupom, vxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú pozemné komunikácie zaradené do cestnej siete. Do cestnej siete patria aj pozemné komunikácie mimx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxavidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácixx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxikáciám pripojené, a ktoré slúžia účastníkom cestnej premávky pre určený účel.
V súvislosti s vjazdom a státím motorovým vozidlom a záprahovým vozxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xýnimku z režimu vydávania súhlasu, treba tento odsek vykladať tak, že na území ochranného pásma jaskyne sa súhlas podľa tohto odseku nevyžaduje na vjazx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x parkoviska:
-
slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku, na ktorý sa vzťahuje táto práxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým právnym predpisom, ktorým vyhlasuje toto ochranné pásmo,
-
na miesta, ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom jaskyne,
x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ak vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.
Z uvedeného teda vyplýva zákonná výnimka z právnej úpravy podľa tohto odseku, ktxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxzemku.
Takto formulovaná zákonná výnimka sa vzťahuje len na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nie sú predmetom obhospodarovania, vlastníctva, správy alebo nájmu, a cez ktoré vozidlo slúžiace na obhospodarovanie alebo patriace vlastníkovi, sxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxateľa, vlastníka, správcu a nájomcu pozemku bez toho, aby bolo naplnené jej územné a vecné vymedzenie.
Zákonná výnimka z právnej úpravy sa vťahuje ax xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxným poriadkom jaskyne alebo
-
okresný úrad v sídle kraja vyhradí uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli a na úradnej tabuli dotkxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxzidla alebo záprahového vozidla, ak boli povolené podľa osobitného predpisu.
Zákon v ustanovení § 13 ods. 3 písm. c) zákona odkazuje na § 19 zákona čx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxxxx xe teda vjazd a státie s vozidlom v ochrannom pásme jaskyne uskutočnené na základe povolenia vyplývajúceho z akéhokoľvek osobitného predpisu, tak je taxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xa zreteľ, že v prípade písmena i) ide o činnosť regulovanú súhlasom príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny kým v prípade písmena i) odsekx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxi je zakázané na území tohto ochranného pásma vykonávať.
Štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny príslušným na povolenie výnimiek zo zákazov tu jx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxí, ktoré sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x1 písm. b)
V súlade s § 23 ods. 1 psím. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (vodný zákon) sa pojxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxzumejú dutiny vytvorené v skalnom útvare prírodného vodopádu vytvorené dlhodobým pôsobením prúdiacej vody.
K odseku 11 písm. d)
Komentované ustxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvnymi normami však vzniká paradoxná situácia. Všeobecne sa regulácia prostredníctvom zákazu považuje za prísnejšiu ako regulácia prostredníctvom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xokiaľ však ide o umiestnenie akéhokoľvek zariadenia na vodnom toku nad prírodným vodopádom v rámci prírodného vodopádu a v ochrannom pásme, zákonodarxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxovanú "len" súhlasom. Umiestňovanie zariadení na vodnom toku, ktoré slúžia správe vodného toku nie je komentovaným ustanovením nijako osobitne reguxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxx xx
x xxxxxx xx xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxx xdseku sa vzťahuje aj komentár k písmenu e) odseku 4.
K odseku 12
V zásade ide o činnosti, ktoré sú vo vlastnom priestore prírodného vodopádu určitým sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdy a krajiny príslušným na vydanie súhlasu je s ohľadom na § 67 písm. e) zákona okresný úrad v sídle kraja. Súhlas sa vydáva rozhodnutím vydaným v konaní, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx7 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
K odseku 12 písm. a)
K výkladu pojmu "umiestnenie stavby" pozri bližšie komentár k písmenu l) odxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx písm. b)
K výkladu ďalej pozri bližšie komentár k písmenu d) odseku 9.
K odseku 12 písm. c)
K výkladu pozri bližšie komentár k písmenu e) odseku 10.
x xxxxxx xx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx
x xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxm plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 1. januára 2015 upravovala povolenie terénnych úprav, prác a zariadení. V súčasnoxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (stavebný zákon) v z. n. p. sa terénnymi úpravami rozumejú také úpravy ktoré podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery. V zmysle § 71 ods. 1 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x nimi súvisiace práce.
Pokiaľ však ide o zariadenia, ktorých vykonávanie reguluje toto ustanovenie, možno sa domnievať, že záujmom zákonodarcu boxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxlamných a propagačných zariadení.
K odseku 12 písm. f)
K výkladu pozri bližšie komentár k písmenu f) odseku 10.
K odseku 13
Upravuje sa nakladanxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k objavom nových jaskýň. Zároveň osobám, ktoré vykonávajú tieto činnosti a ktoré novú jaskyňu objavia, ustanovuje osobitnú ohlasovaciu povinnosť voxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxvoobjavených jaskyniach.
Po prijatí nahlásenia o novoobjavenej jaskyni okresný úrad v sídle kraja nariadi prieskum a výskum novoobjavenej jaskyxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxávanie takéhoto prieskumu a výskumu.
Zároveň sa ustanovuje pre okresný úrad v sídle kraja ako príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny pxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xkresného úradu v sídle kraja sa z procesnoprávneho hľadiska riadia príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx na vykonávanie prieskumu a výskumu ex lege sa automaticky rozširuje a priamo zo zákona sa tento súhlas vzťahuje aj na túto novú jaskyňu alebo novú časť jaxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxu 15
Zákonodarca ustanovuje pozitívnym ako aj negatívnym spôsobom taxatívne podmienky, pri splnení ktorých možno vydať súhlas na sprístupnenie jaxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxckého prieskumu a výskumu dotknutej jaskyne. Ostatné podmienky ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú taxatívne vymedzené negatívnym spôsobom a okxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxácii prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne v dôsledku nadmerného zásahu do horninového prostredia, chemickej a mechanickej výplne a vodného režimux x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxe.
Ak v súvislosti so sprístupnením jaskyne dôjde k porušeniu čo i len jednej z negatívne vymedzených podmienok, príslušný okresný úrad v sídle krajx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
K odseku 16
Osobitne sa upravuje miestna príslušnosť na vydanie súhlasu podľa písmena bx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xrocesnoprávne ustanovenie o miestnej príslušnosti idúce nad rámec ustanovenia § 83 zákona svedčiace v prospech toho okresného úradu v sídle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxany prírody a krajiny o tom, ktorý z nich bude konať.
Zákon však dotknutý okresný úrad v sídle kraja, ktorý o súhlase podľa písmena b) odseku 5 nekoná, z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxa ustanovuje povinnosť sa pred vydaním súhlasu na sprístupnenie jaskyne s týmto dotknutým okresným úradom v sídle kraja dohodnúť, čím sa okrem iného zaxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxlepšími poznatkami o ich predmete ochrany. Ak však k dohode medzi dotknutými okresnými úradmi v sídle kraja nedôjde, súhlas na sprístupnenie jaskyne nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
Pohyb návštevníkov sprístupnenej jaskyne musí byť:
-
zabezpečený v súlade s úpravou Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva prxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (bezpečnostný predpis pre jaskyne) v z. n. p.,
-
v súlade s podmienkami pre vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne,
-
uskutočňovaný so spriexxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx xxsm. f) zákona dokumentom osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
K odseku 18
Ustanovuje sa okresnému úradu v sídle kraja ako príslušnému štátxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jaskyne. Okresný úrad v sídle kraja tak však môže urobiť len po dohode so správcom jaskýň. Za verejnosti voľne prístupnú možno vyhlásiť len tú jaskyňu alxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxčný pohyb návštevníkov v s úpravou Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpexxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxm jaskyne za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu sa v nej neuplatňuje zákaz podľa písmena a) odseku 4.
K odseku 19
Vo vzťahu k sprístupneným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxvnom poriadku jaskyne Podrobnosťami o ich územnej ochrane sa majú na mysli osobitné najmä časové či územné obmedzenia uplatňovania právnej regulácie xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxy prírody a krajiny podľa § 67 písm. k) zákona. Okresný úrad v sídle kraja je povinný vydanie návštevného poriadku jaskyne vopred prerokovať so správcox xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje miestnu príslušnosť na vydanie návštevného poriadku jaskyne tomu okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádza najväčšia čaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxadmi v sídle kraja, do územných obvodov ktorých táto jaskyňa zasahuje.
K odseku 20
Podľa čl. 4 ods. 1 Ústavy SR sú jaskyne vo vlastníctve SR. Správu jxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxná MŽP SR podľa § 65 ods. 1 písm. k) zákona.
Ustanovenie nad rámec uvedeného umožňuje previesť správu jaskyne či prenechať jaskyňu do nájmu. Zmluvu o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxhodovalo o práve a povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. V oboch prípadoch sa však vyžaduje predchádzajúci súhlas MŽP SR, na vydanie ktoréxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xrevod správy jaskyne a prenechanie jaskyne do nájmu je individuálnym správnym aktom s konkrétnym obsahom. Súhlasom ako aj prostredníctvom jeho udelexxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxdnutím o právnom postavení osoby, s ktorou sa má zmluva uzavrieť. Ide o zákonnú reguláciu výkonu a uplatňovania dispozičných oprávnení štátu k svojmu vxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávneho poriadku. Uvedené však neznamená, že z takto udeleného súhlasu ministerstva nemôžu vzniknúť legitímne očakávania druhej zmluvnej strany.
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx. Treba však brať na zreteľ skutočnosť, že po skončení doby nájmu zákon priznáva možnosť opciou nájom dojednať opätovne, tiež však s maximálnym časovým xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvá doba uplatňovania zákazov a obmedzení, ktoré vyplývajú z odsekov 4 až 7 a 9 až 12.
Zákonodarca však pri novelizácii tohto odseku obdobne ako pri odsxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxrodných vodopádov a ich ochranných pásiem neurčuje okresný úrad v sídle kraja vyhláškou ale určuje ich vláda SR svojim nariadením.
Nedôslednosť záxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xx xxxx
xxxxxxx xxx
xx xxxxx
xx xxx xxxxxxcia nemožná, pretože sa týka vyhlasovania územnej ochrany podľa právnej úpravy účinnej do 31.12.2013. V súčasnosti územnú ochranu vyhlasuje v zásade xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvením pre MŽP SR na vydanie podzákonného, vykonávacieho, predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx odseku 5 ako aj podrobnosti o sprístupňovaní jaskýň upravuje § 16 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane príxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon čx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxej správe v z. n. p.
Zákon xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxx4 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxvnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v z. n. p.
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xx9/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Zákon č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 652/200x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v z. n. p.
Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xtorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxečnostný predpis pre jaskyne) v z. n. p.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxúť osobitnú územnú ochranu významným krajinným prvkom s vysokou prírodnou a krajinnou hodnotou.
Jedinečné postavenie významných krajinných prvxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k oslabeniu ich ekologicko-stabilizačnej funkcie (§ 3 ods. 2 zákona).
K odseku 1
Zákonodarca určuje kompetenciu vyhlásiť chránený krajinný prvxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ustanovenie § 2 ods. 2 písm. c) zákona osobitne vymedzuje pojem "významný krajinný prvok" ako časť územia, ktorá má krajinotvornú alebo ekologickoxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxu, kamenné more, pieskový presyp, park, aleju, remízu.
Z definície pojmu "biocentrum", uvedenej § 2 ods. 2 písm. d) zákona vyplýva, že ide o ekosystxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ich spoločenstiev, a ide tak o územie s bohatým zastúpením živých prvkov ekosystémov umožňujúce ich zachovanie a prirodzený vývoj. Živé prvky ekosystxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxosystémov, ktoré spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktoré priestorovo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxy nadväzujú interakčné prvky, ktoré sú definované v § 2 ods. 2 písm. f) zákona ako určité ekosystémy, ich prvky alebo skupiny ekosystémov, najmä trvalé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xozmenenej alebo narušenej človekom. Z hľadiska významu sa rozlišujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho význxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého prvku.
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxým sa vyhlasuje akýkoľvek chránený krajinný prvok.
Súvisiace ustanovenia zákona
Obecné chránené územie
V súxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxánených areálov bolo s účinnosťou od 1. januára 2014 do zákona vložené toto ustanovenie, ktoré umožňuje obciam si prostredníctvom všeobecne záväznéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxkytnúť ochranu jeho vyhlásením za obecné chránené územie. V druhom rade zákonodarca taxatívne vymedzuje podmienky, za splnenia ktorých možno určitú xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx z nich.
K odseku 2
Právna úprava ustanovuje územnú príslušnosť pre vyhlásenie obecného chráneného územia, ktorá svedčí v prospech tej obce, v ktorxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xe spoločné obecné chránené územie. V takom prípade ide formálne o jedno chránené územia, no každú jeho časť vyhlasuje príslušná obec v rámci svojho obvoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxžno vyhlásiť. Platná právna úprava uprednostňuje vyhlasovanie obecného chráneného územia alebo spoločného obecného chráneného územia na pozemkocx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxoch im nepatriacich. Participácia vlastníkov alebo správcov dotknutých pozemkov je však nevyhnutná a zákon jej určuje formu dohody o podmienkach ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxté územie vyhlásiť za obecné chránené územie.
K odseku 3
Zákonodarca priamo neurčuje konkrétny stupeň ochrany, ktorý sa musí uplatňovať v obecnom xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxmnej ochrany obecného chráneného územia použiť odkaz na niektorý zo zákonom upravených stupňov ochrany no v zásade uprednostňuje použitie individuáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxna
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Chránené vtáčie územie
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe oblasť ochrany prírody a krajiny je jednou z kľúčových smerníc smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xÚ. Pre dosiahnutie svojich cieľov táto smernica chráni nielen jedince druhov vtáctva, ale aj ich biotopy a pre členské štáty zavádza povinnosť prijať txxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxnia. Na základe uvedeného sú členské štáty EÚ povinné klasifikovať najvhodnejšie územia ako osobitné chránené územia. Táto povinnosť vyplývajúca zo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadku transponovaná práve týmto ustanovením zákona v podobe zriadenia chránených vtáčích území ako osobitnej kategórie chránených území. Chránené vxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxtknutý paragraf vymedzuje, ktoré územia sa vyhlasujú za chránené vtáčie územia, akým spôsobom sa vyhlasujú a aká ochrana sa im poskytuje.
K odseku 1
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxom možno v tejto kategórii chráneného územia vyhlásiť územnú ochranu.
Pojem "druh vtáka európskeho významu" je legislatívnou skratkou zavedenou xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx zohľadňujúc trendy a kolísanie početnosti jeho populácie,
-
hrozený vyhynutím,
-
zraniteľný špecifickými zmenami jeho biotopu,
-
vzácnx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxcifického charakteru jeho biotopu
Zoznam druhov európskeho významu je uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonávx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx alebo jej časť platí, že väčší počet jej jedincov sa cyklicky a predvídateľne pohybuje na väčšie vzdialenosti, pričom presahuje hranice SR. Osobitne v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxislosti s ochranou biotopov sťahovavých druhov vtákov zákonodarca aj demonštratívne vymenúva, ktoré oblasti nimi rozumie. Miesta hniezdenia ako obxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxe. Preperovanie je u vtákov prirodzený fyziologický cyklus, ktorého účelom je výmena starého opotrebovaného peria za nové, a ktorého frekvencia a intxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxačne zraniteľné, z tohto dôvodu aj týmto miestam umožňuje zákon určiť osobitnú územnú ochranu. V zimnom období na naše územie migrujú vtáky zo severnejxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx že chránené vtáčie územia ako súčasti európskej sústavy chránených území sú tvorené na nadregionálnom cezhraničnom princípe, je ochrana miest u nás zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xez naše územie tiahnu a naše územie využívajú len v obmedzenej miere na regeneráciu počas svojej migrácie za priaznivejšími podmienkami.
K odseku 2
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánov, ale MŽP SR a vláda SR pri ich vyhlasovaní postupujú v úzkej súčinnosti s Európskou komisiou.
V rámci procesu vyhlasovania chránených vtáčíxx xxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx len súhlasiť, či ho zobrať na vedomie). Schválený zoznam navrhovaných chránených vtáčích území vláda SR následne zasiela Európskej komisii. Prvý zozxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmí sa zavádza legislatívna skratka "zoznam vtáčích území".
K odseku 3
Komentované ustanovenie taxatívnym spôsobom určuje náležitosti zoznamu nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stupňoch, po vypracovaní zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území MŽP SR a jeho schválení vládou SR tento zoznam v súlade s odsekom 2 ešte schvaľuxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxi uvedenými úkonmi môže uplynúť značná doba, počas ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu dotknutých biotopov druhov vtákov európskeho významu alebo dotknxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xchválenia zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území vládou SR sa pre účely taxatívne vymedzených konaní tieto biotopy považujú za chránené vtáčxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxx územná ochrana chránených vtáčích území nie je zabezpečovaná prostredníctvom stupňov ochrany, ale na základe konkrétnych zákazov individuálne vymxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxemia. Vzhľadom na rozličné potreby jednotlivých vtáčích druhov, ktorých biotopy môžu byť predmetom ochrany chránených vtáčích území, zákonodarca txxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxdpise konkrétneho chráneného vtáčieho územia.
K odseku 6
Schválenie zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území vládou SR ešte nemožno považxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxrópskou komisiou je vláda SR povinná každé jedno navrhované chránené vtáčie územie, teda biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxie.
Vláda SR ako predstaviteľ výkonnej zložky moci je oprávnená vydávať svoje nariadenia aj bez zákonného splnomocnenia, no pre zabezpečenie právxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnimálne obsahové požiadavky kladené na nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje akékoľvek chránené vtáčie územie.
xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxeku 5 na území vyhláseného chráneného vtáčieho územia môžu vykonávať, a to prostredníctvom stanovenia územnej pôsobnosti či časovej doby uplatňovanxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxj úpravy nad rámec zákonných výnimiek uvedených v § 29 zákona.
Do 31. decembra 2013, teda do nadobudnutia účinnosti novely tohto ustanovenia vyplýxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxé zákony, sa chránené vtáčie územia vyhlasovali vyhláškami MŽP SR.
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace vnútroštátne právxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx x. 145/2015 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie.
Vyhlášky MŽP SR:
(pozri zoznam CHVÚ - § 17, str. 149 - 150)
Súvisixxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx znení.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení.
Smernica Európskeho xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxí.
Územie európskeho významu
Pre oblasť ochrany prírody a krajiny je z hľadiska európskych právnych predpisov ďalšou z kľúčovýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxiahnutie svojich cieľov táto smernica chráni nie len konkrétne jedince druhov európskeho významu, ale aj ich biotopy, a pre členské štáty zavádza povixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxuhov európskeho významu, a v prípade potreby aj obnovenie ich priaznivého stavu ochrany. Na základe uvedeného sú členské štáty EÚ povinné prispievať k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxo chránené územie v niektorej z národných kategórií chránených území alebo ich zón. Táto povinnosť vyplývajúca zo smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 19xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo ustanovením zákona v podobe zriadenia inštitútu územia európskeho významu.
Paragraf 27 vymedzuje, ktoré lokality sa považujú za územia európskxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ide len o akési označenie lokality, ktorej sa poskytuje osobitná územná ochrana a ktorú je SR povinná vyhlásiť za chránené územie alebo jeho zónu v rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxia byť splnené kumulatívne. Pre splnenie prvej podmienky však zákon určuje dve alternatívy. Komentované ustanovenie zároveň do zákona zavádza legisxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnamu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia.
Tento zoznam musí byť prerokovaný s MPRV SR. Zákonodarca v toxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxrbe. Vzhľadom na zložitosť ustanovovania území európskeho významu však pri tvorbe zoznamu zákon ponecháva najväčší vplyv MŽP SR.
Biotopom európsxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdstavuje typické ukážky jednej alebo viacerých biogeografických oblastí Európy. Zoznam biotopov európskeho významu je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxtovaného ustanovenia podľa § 2 ods. 2 písm. y) bod 2. zákona rozumie druh živočícha, ktorý nie je vtákom, alebo druh rastliny prirodzene sa vyskytujúci xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xhrozené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxsobiť ohrozujúce faktory,
-
vzácny, s málo početnou populáciou, vyskytujúci sa na geograficky ohraničených územiach, alebo riedko rozptýlený v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu alebo z dôvodu možného vplyvu jeho využívania na jeho biotop alebo stav ochrany.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny v z. n. p.
K odseku 2
Podmienkou zaradenia lokality do národného zoznamu vymedzeného v predchádzajúcom odseku je vypracovanie návrhu úzexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxmia európskeho významu podľa § 65 ods. 1 písm. c) bod 5. zákona obstaráva MŽP SR a okrem iného slúži aj ako podklad pre zabezpečenie predbežnej ochrany poxxx xxxxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxné prerokovanie s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov, ktorých sa vyhlásenie ochrany dotkne. Obdobne ako pri prerokovaní samotného národnéhx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi vyhlásenia ochrany na dotknutom území a tak uľahčiť ďalší postup pri vyhlasovaní ochrany dotknutej lokality podľa § 50 zákona. Toto prerokovanie trxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxx x xxkona. Zákon zároveň demonštratívne uvádza, čo všetko treba s dotknutými osobami prerokovať.
K odseku 4
Tak ako chránené vtáčie územia aj územia euxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xR pri tvorbe národného zoznamu vymedzeného v odseku 1 postupujú v úzkej súčinnosti s Európskou komisiou.
V rámci procesu ustanovenia vybranej lokaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxekom 3 prerokuje s vybranými osobami MŽP SR v druhom rade túto lokalitu zaradí do zoznamu navrhovaných území európskeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx uznesením odsúhlasí (viď rozdiel so schvaľovaním zoznamu chránených vtáčích území vládou SR podľa § 26 ods. 2 zákona). Odsúhlasený národný zoznam úzxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xredchádzajúcich odsekoch dotknutú lokalitu uvedenú v národnom zozname možno pokladať za územie európskeho významu až vtedy, keď je uvedená v zozname xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxneho predpisu, ktorým ustanoví zoznam území európskeho významu. Napriek tomu, že dotknuté ustanovenie ako rozhodujúci moment pre vydanie takéhoto pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxskou komisiou, a to najmä z toho dôvodu, že tá môže mať voči nemu ešte výhrady, ktoré by v konečnom dôsledku mohli mať vplyv na jeho finálne znenie. Komentoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.
K odseku 6
Ustanovenie taxatívne určuje prípadx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxeho významu aktualizovať. Zákon tiež vyslovene určuje, že na proces aktualizácie zoznamu území európskeho významu sa vzťahujú postupy vymedzené v odxxxxxx x xx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxemkov, jeho prerokovanie a odsúhlasenie vládou SR, schválenie Európskou Komisiou ako aj zaradenie do zoznamu vydaného podzákonným, všeobecne záväzxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxznamu území európskeho významu bola prerokovaná s MPRV SR, čo je uvedené v odseku 1.
Ak Európska komisia na základe relevantných vedeckých informácxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxx xxkalita skutočne dôležitá pre zachovanie alebo prežite týchto prioritných biotopov alebo prioritných druhov, zaradí sa táto lokalita do zoznamu územx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxt do zoznamu území európskeho významu môže dôjsť k sporu medzi Európskou komisiou a SR, avšak v záujme predbežnej prevencie a opatrnosti pri ochrane prixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxópskou komisiou a SR, je rozhodujúcim orgánom pre jeho vyriešenie Rada EÚ.
K odseku 7
Vzhľadom na to, že ustanovenie § xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu de lege nie sú chránenými územiami pretože smernica o biotopoch členským štátom EÚ vyslovene ukladá povinnosť tieto lokality vyhlásiť za chránené úzxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xhránené územie alebo jeho zónu v niektorej z národných kategórii chránených území môže uplynúť značná doba, počas ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu dotxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xýmto lokalitám tzv. predbežnú ochranu. Táto spočíva v tom, že od okamihu vydania zoznamu území európskeho významu MŽP SR v súlade s odsekom 5 sa pre účely x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohto zákona, na ktorom sa uplatňuje stupeň ochrany uvedený práve v zozname území európskeho významu.
K odseku 8
Ustanovuje sa výnimka z domnienky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxeho významu nachádza na území chránenej krajinnej oblasti, národného parku, chráneného areálu, prírodnej rezervácie, národnej prírodnej rezervácxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx území.
V týchto prípadoch sa na spoločnom území dotknutého územia európskeho významu a uvedeného chráneného územia alebo jeho ochranného pásma nexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxším právnym predpisom.
K odseku 9
Zaradenie lokality medzi územia európskeho významu ešte neznamená úplné splnenie si záväzkov vyplývajúcich zo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxentované ustanovenie pre účely transpozície smernice o biotopoch prevzalo do slovenského právneho poriadku túto povinnosť spolu s lehotou na jej splxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx ako je to pri začatí plynutia predbežnej ochrany dotknutých lokalít.
Vzhľadom na to, že chránené územia alebo ich zóny nemusia vždy presne kopírovax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pre účely jednoznačnej identifikácie tých pozemkov, resp. parciel v rámci väčších chránených území, ktorým zákon poskytuje osobitnú územnú ochranx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xlebo jeho zóny ďalšiu špeciálnu náležitosť, ktorou je povinnosť parcely, ktoré sú zároveň územiami európskeho významu, osobitne vyznačiť. Zákon všax xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xrostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxov a rastlín v platnom znení.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xhránených území Natura 2000 požívajú osobitnú územnú ochranu, ktorá vyplýva z dotknutej európskej legislatívy a do slovenského právneho poriadku je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xzemie Natura 2000.
K odsekom 1, 2
Chránené vtáčie územia vyhlásené podľa § 26 ods. 6 zákona, územia európskeho významu, ktoré boli vyhlásené za chrxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xzemí a pozitívnym spôsobom definuje čo je cieľom tejto európskej sústavy chránených území.
V zmysle odseku 2 je však osobitná územná ochrana vyplývxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxráneným vtáčím územiam a navrhovaným územiam európskeho významu.
Pre všetky tieto lokality zákonodarca zavádza legislatívnu skratku "územie súxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xároveň ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, podlieha hodnoteniu jexx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxdiska cieľov jeho ochrany sa rozumie proces primeraného hodnotenia významnosti vplyvov plánov alebo projektov na takéto územie, ktorý sa uskutočňujx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv v z. n. p. Primerané hodnotenie je rozhodujúce pre schválenie plánu alebo projektu. Preukázanie nepriaznivého vplyvu plánu alebo projektu na integrxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxle odsekov 6 až 11.
Pojem "plán" sa definuje odkazom na ustanovenie § 3 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., z ktorého vyplýva, že strategickým doxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxuje alebo pripravuje a schvaľuje na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktorý je pripravovaný na schválenie Národnou radou SR, obecným zxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na schválenie. Plánom je teda taký strategický dokument (vrátane jeho zmeny), ktorý spĺňa podmienky, že xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxjem "projekt" sa definuje odkazom na ustanovenie § 3 písm. e) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť alebo zmena navrxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lokality alebo iný zásah do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny.
V zmysle ustálenej judikatúry SD EÚ však prx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xreba poukázať na skutočnosť, že uvedené definície nemožno považovať za plne vyčerpávajúce. Zjednocujúcim znakom je predpoklad možného vplyvu plánu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxe ochranárske účely a termín "priamo" sa musí vzťahovať na opatrenia plánované pre ochranársky manažment lokality a tak nie pre priame či nepriame dôslxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnených území, bude hodnotenie vplyvov na územie sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany nutné, pretože v prípade druhej lokality už nexxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxsťou o územie sústavy chránených území alebo nie je pre ňu potrebný, treba nevyhnutne skúmať, či takýto plán alebo projekt (samostatne alebo v kombinácxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmí významný vplyv.
Slovné spojenie "môže mať významný vplyv" treba v zmysle smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxde mať významný vplyv, a to napr. aj z dôvodu neexistencie, nedostupnosti, nedostatku, alebo nepresnosti dát, opätovne ide o prejav zásady prevencie a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxov alebo projektov na územie sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany, teda primerané hodnotenie významnosti vplyvov plánov alebo proxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa toto územie významný vplyv. Komentované odseky upravujú spôsob, akým sa táto skutočnosť zisťuje, resp. preukazuje. Odsek 3 zároveň v zákone zavádza xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxx xlebo projekt pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv alebo takýto vplyv mať nexxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je v súlade s § 83 ods. 1 zákona vždy predmetom samostatného správneho konania. Toto správne konanie sa z procesnoprávneho hľadiska riadi príslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxrné stanovisko treba vydať vždy ako výsledok konania podľa odseku 4, teda aj v prípade, ak sa zistí, že posudzovaný plán alebo projekt nebude mať významnx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odseku 4 riadilo len dispozičnou zásadou, teda xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy a krajiny na posúdenie v súlade s jeho povinnosťou vymedzenou v odseku 3.
Od 1. januára 2015 môže okresný úrad v sídle kraja, ako príslušný štátny orgxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxvnej úpravy môže podľa odseku 4 vydať odborné stanovisko aj ex offo, teda z vlastného podnetu, a to v tom prípade, ak podnet na jeho vydanie zistil počas inxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko vydať ex offo, teda z vlastného podnetu aj MŽP SR, a to vtedy, ak podnet na jeho vydanie rovnako zistilo počas iného, ním vedeného konania, ktoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa základe podania navrhovateľa v súlade s jeho povinnosťou podľa odseku 3, zákonodarca osobitne upravuje miestnu príslušnosť, ktorá svedčí v prospecx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xlánu alebo projektu príslušnému štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny na posúdenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na tie plány alebo projekty, ktoré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x. n. p., keďže pri nich sa predpokladá, že ak mali byť predmetom primeraného hodnotenia významnosti vplyvov plánov alebo projektov na územie sústavy chxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxé posúdiť jeho pravdepodobný vplyv na územie sústavy chránených území. Pokiaľ predložený plán alebo projekt neposkytuje dostatočné informácie, je pxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxseku 5
Pokiaľ sa v odbornom stanovisku vydanom podľa odseku 4 preukáže, že dotknutý plán alebo projekt, pravdepodobne môže mať samostatne alebo v komxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxedie v konaní vedenom podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktoréhx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxia. Integritou územia sústavy chránených území treba rozumieť celistvosť resp. neporušenosť štruktúry a udržanie kvality dotknutého územia z hľadixxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxránených území, zákon v komentovanom odseku vylučuje možnosť jeho ďalšieho schvaľovania alebo povoľovania. Do zákona sa zároveň zavádza legislatívxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xrávneho režimu ustanoveného v predchádzajúcom odseku. V prvom rade treba pre použitie tejto zákonnej výnimky vylúčiť možnosť, že konkrétny plán respx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxý vplyv s menšou intenzitou. V takom prípade treba bez ohľadu na ekonomickú či technologickú náročnosť tohto alternatívneho riešenia realizovať právx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ochrany. V druhom rade treba dôsledne skúmať naliehavý verejný záujem na realizácii plánu alebo projektu, ktorý bude mať nepriaznivý vplyv na integrixx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxrčitým pojmom, resp. pojmom s "neostrým významom", a teda je vhodné, aby jednotlivé osobitné predpisy používajúce tento pojem ho pre lepšiu interpretxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxavy obsiahnutej v predchádzajúcom odseku v sebe obsahuje aj záujmy sociálnej povahy a záujmy ekonomickej povahy. Pri porovnaní so znením odseku 7 však xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxiaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie. Pri takto širokej možnosti interpretácie verejného záujmu a jeho naliehavosti je však xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxsúdiť a odôvodniť prečo tento záujem prevažuje nad záujmom na ochrane dotknutého územia sústavy chránených území a z akého dôvodu je naliehavý. Posledxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnzačné opatrenia, ktorých účelom je zabezpečenie ochrany celkovej koherencie európskej sústavy chránených území. Podľa § 17a ods. 1 vyhlášky MŽP SR čx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a vtáky a ich biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľnx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxných území.
V súvislosti s uvedeným treba dať do pozornosti aj ustanovenie § 83 ods. 1 druhej vety zákona určujúce výlučnú vecnú príslušnosť MŽP SR nx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx projektu podľa komentovaného odseku.
K odseku 7
Komentovaný odsek je doplnkom, resp. špeciálnou úpravou predchádzajúceho odseku a upresňuje poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxiaznivým vplyvom na integritu územia sústavy chránených území týka územia s výskytom prioritných biotopov xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xáujmu na realizácii takéhoto plánu alebo projektu len na tie záujmy, ktoré zabezpečujú verejné zdravie, verejnú bezpečnosť či dosiahnutie iných priaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxklade stanoviska Európskej komisie.
Zoznam prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxnáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
K odseku 8
Pre aplikáciu odsekov 6 a 7 je nevyhnutné náležité posúdenie verejného záuxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxhovaní tohto územia bez zásahu. Ustanovenie upravuje spôsob, akým sa táto skutočnosť preukazuje. Ide o zložitý proces vyžadujúci si spoluprácu navrhxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtého plánu alebo projektu je v prvom rade povinný vypracovať informáciu o rozsahu a lokalizácii navrhovaných kompenzačných opatrení a o výške finančnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxo k informácii o rozsahu navrhovaných kompenzačných opatrení a o lokalizácii navrhovaných kompenzačných opatrení.
Po získaní požadovaného stanxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxebo projekt patrí.
Dotknutý ústredný orgán štátnej správy následne požiada MŽP SR o predloženie návrhu materiálu v tejto veci na rokovanie vlády SRx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxo MŽP SR k vybraným informáciám.
O naliehavom verejnom záujme na realizácii plánu alebo projektu s nepriaznivým vplyvom na integritu územia sústavx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx 2 písm. c) zákona nevzťahujú všeobecne predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.
K odseku 9
Ak vláda SR v súlade s oxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxnutého územia, podľa odseku 6 ho možno uskutočniť len za podmienky realizácie kompenzačných opatrení, ktoré zabezpečia ochranu celkovej koherencie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxveň ustanovuje, že návrh kompenzačných opatrení podlieha schvaľovaciemu konaniu vedenému MŽP SR, ktoré musí byť ukončené ešte schvaľovacím alebo poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnú vecnú príslušnosť MŽP SR na konania, v ktorých sa povoľujú výnimky a vydávajú súhlasy a vyjadrenia podľa tohto zákona v súvislosti s potrebou vykonať xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxatí" je prirodzené, že náklady na realizáciu kompenzačných opatrení znáša navrhovateľ, no čo treba zdôrazniť, je okamih vykonania kompenzačných opaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxu alebo projektu, v súvislosti s ktorým sa vykonávajú. Účelom kompenzačných opatrení je nahradiť ujmu na prírodných a krajinných hodnotách chránenýcx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x rámci schváleného plánu alebo povoleného projektu, ktorý má na integritu tohto územia nepriaznivý vplyv tak, aby bola zachovaná kontinuita prírodnýxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxa MŽP SR alebo ním poverenej organizácii prírody a krajiny oprávnenie zabezpečiť ich vykonanie na účet navrhovateľa. Do rizika tohto náhradného výkonx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxa či dokonca až po realizácii svojho plánu alebo projektu.
K odseku 11
Ide o splnomocňovacie ustanovenie pre MŽP SR na vydanie podzákonného, vykonáxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Súvisiace ustanovenia zákona
§ 2, 17, 26, 27, 64x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v z. n. p.
Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
Nariadenie vlády SR č. 145/2015 Z.xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xrávne predpisy
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení
Smernixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxy 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v platnom znení.
Literatúxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxy Case Ruling of the Euroepan Court of Justice. European Commission, Luxemburg, 2006.
3. MACHAJOVÁ, J. a kol. Všeobecné správne právo. Eurokódex, Bxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxhrany, ktorá sa v zákone prejavuje prostredníctvom rozličných, často veľmi široko formulovaných zákazov či obmedzení vyžadujúcich si predchádzajúxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxsnosti takejto regulácie v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany ako aj v chránených vtáčích územiach ustanovuje všeobecné zákonné výnimky, ktoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxedkom formulačnej nedôslednosti zákona.
V prípade vykonávania činnosti, ktorá nie je týmto zákonom regulovaná, práve v dôsledku uplatnenia niekxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxctvom inštitútov preventívnych a nápravných opatrení orgánov ochrany prírody podľa § 8 zákona.
K písmenu a)
Zákonodarca v prvom rade oslobodzujx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi členom stráže prírody podľa § 75 až 77 zákona alebo osobou s oprávneniami a povinnosťami člena stráže prírody podľa § 79 zákona. Výklad tohto ustanovxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxrolnej činnosti vykonávaný napríklad podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p. alebo zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení nxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xásmo môže byť prísnymi podmienkami územnej ochrany neprimerane sťažovaný. Napríklad ručná kosba, ktorá je pri niektorých lúčnych biotopoch želanou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xlebo náučných chodníkoch. Zákonodarca však myslel aj na takéto prípady a preto v komentovanom ustanovení takýmto činnostiam určil zákonnú výnimku, kxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x súlade s dokumentmi starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny alebo dokumentmi starostlivosti o územia medzinárodného významu. Týxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxobitne chránených častí prírody a krajiny a programy starostlivosti o lesy.
K písmenu c)
Zákonná výnimka svedčí v prospech rovnakých činností ako x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtí neviaže na dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a na dokumenty starostlivosti o územia medzinárodného významu, alx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxstredníctvom rozhodnutia.
Na vydanie určenia sa podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xjednodušené povolenie výnimky či vydanie súhlasu, ktoré je však prísne viazané len na činnosť nevyhnutnú na zabezpečenie starostlivosti o chránené úxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšnej dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b) zákona. Činnosti, pre ktoré bolo vydané určenie podľa tohto odseku, vždy musia slxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxrom sa vykonávajú. Rovnako by inštitút určenia nemal slúžiť na obchádzanie zákona, a to najmä z toho dôvodu, že takýto osobitný správny akt je v zásade nexxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxtrického nazerania na životné prostredie všeobecne jednou zo spoločensky najvyšších hodnôt a aj zákon týmto záujmom určuje privilegované postavenix x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xinnosti, ktoré neznesú odklad. Činnosti smerujúce k ochrane života, zdravia a majetku, v prospech vykonávania ktorých svedčí zákonná výnimka, zákonxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému, ktorými sa podľa § 7 zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p. rozumejú základné záchranné zložky, ostxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v z. n. p.
K písmenu e)
Podľa čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti šxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu, základné práva a slobody, a v ktorom sú chránenx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxjny, vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav, pričom priamo s narušením bezpečnosti SR cudzou mocou zákonodarca spája len stav vojny, počas ktoréhx xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxo stavu v z. n. p. v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí na celom území SR alebo na jej časti obmedziť základné práva a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x. n. p. však rozoznáva aj stav ohrozenia bezpečnosti SR cudzou mocou, pre ktorý však základné práva a slobody v rámci ochrany prírody a krajiny nijakým spxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úľavy z právnej úpravy územnej ochrany prírody a krajiny tak, aby nebola prekážkou pri vykonávaní aktivít smerujúcich k posilňovaniu pripravenosti Sx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ochrany prírody a krajiny je často neodvratný a zákonodarca pri takýchto stretoch záujmov povyšuje správu a ochranu štátnych hraníc nad územnú ochranx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xraničnými čiarami po zemskom povrchu a oddeľuje územie SR, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxráve štátnych hraníc v z. n. p. Ministerstvo vnútra SR.
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 477/2003 Z.z. o ochrane štátnej hranice v z. n. p. je ochranou štátnej xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx štátnej hranice a do vzdialenosti štyridsať kilometrov od štátnej hranice, ktorých cieľom je zabrániť nedovolenému prekročeniu štátnej hranice. Ocxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx podľa zákona č. 477/2003 Z.z. o ochrane štátnej hranice v z. n. p., osobitných zákonov alebo medzinárodnej zmluvy.
Súvisiace ustanovenia zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v z. n. p.
Ústavný zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxannej službe v z. n. p.
Zákon č. 477/2003 Z.z. o ochrane štátnej hranice v z. n. p.
Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti životné prosxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxočíchov a rastlín v platnom znení
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znexx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územiach k prekrytiu viacerých kategórii chránených území s rozličnými stupňami ochrany, čo značne komplikuje dodržiavanie podmienok osobitnej ocxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chránených území ustanovených týmto zákonom, ktorá ma za účel zjednodušiť a sprehľadniť zákazy a obmedzenia uplatňujúce sa na konkrétnom území. Podľx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxx xákladné kritérium pre zonáciu chránených území zákonodarca určuje stav ochrany biotopov. Stavom ochrany prírodného biotopu sa podľa § 2 ods. 2 písm. wx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxako ako dlhodobé prežívanie ich typických druhov. Počet zón vyplýva z počtu zákonom ustanovených stupňov ochrany, ktorým je priznaná miera územnej ocxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxatívne určuje kritériá pre ustanovenie jednotlivých celistvých častí chránených území za zóny chráneného územia a označuje ich veľkými písmenami laxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxokoľvek chráneného územia bolo zrejmé aký stupeň ochrany sa v ňom uplatňuje.
K odseku 3
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V podzónach jednej zóny by sa spravidla mal uplatňovať jeden a ten istý stupeň ochrany, avšak v odôvodnených prípadoch možno pre podzónu určiť aj iný stxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx podzóny majú označovať. Stupne ochrany, ktoré sa uplatňujú v podzónach určuje právny predpis, ktorým sa vyhlasujú zóny chráneného územia.
K odseku x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxatňujúci sa v ochranných pásmach chránených území, ktorý vyplýva z § 17 ods. 4 až 8 zákona,
-
druhý stupeň ochrany v chránených krajinných oblastiaxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxxx
x
tretí stupeň ochrany v národných parkoch, ktorý vyplýva z § 19 ods. 2 zákona
-
stupeň ochrany vyplývajúci zo všeobecne záväzného právneho predpisxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxených území. Obsahuje zákonné splnomocnenie na vydanie podzákonného predpisu, ktorým sa vyhlasujú zóny alebo podzóny chráneného územia, ktoré svedxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany prírody a krajiny. S výnimkou obecných chránených území, ktoré sa vyhlasujú všeobecne záväzným nariadením dotknutej obce alebo obcí, a súkroxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxáda SR svojim nariadením.
Ustanovenie určuje aj náležitosti, ktoré musí vyhlasovací predpis zón alebo podzón obsahovať.
Pri vyhlasovaní jednxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxia § 22 ods. 3 a § 23 ods. 3 zákona, z ktorých vyplýva povinnosť vlády vyhlásenie resp. ustanovenie prírodnej rezervácie za národnú prírodnú rezervácix x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxasov z podmienok osobitnej územnej ochrany prírody a krajiny uplatňovaných v zónach A a B rozzónovaných chránených území pre MŽP SR ako príslušný štátnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx MŽP SR oprávnené požadovanú výnimku povoliť alebo požadovaný súhlas vydať len vtedy ak sa týka činnosti, ktorej vykonaním sa zabezpečí zachovanie prixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxnivý stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny sa podľa § 5 ods. 3 zákona považuje stav, keď predmet ochrany je v súlade s cieľmi ich ochrany určenýxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sú upravené v § 61a až 61c zákona sa ako formy náhrady uplatňujú v tých prípadoch, keď v dôsledku obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxku však možno inštitút prenájmu pozemkov, výkupu pozemkov a zámeny pozemkov použiť v A a B zónach chránených území aj v prípadoch, keď k obmedzeniu bežnéxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu by neboli v týchto prípadoch aplikovateľné. Zákonodarca tiež určuje, že tieto inštitúty je v územiach A a B zón chránených území možné použiť výlučne pxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy
Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti životné prostredie v z. n. p.
Súkromné chránené územie a jeho ochranné pásmo
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xúhlas vlastníka pozemku s vyhlásením takéhoto chráneného územia alebo aj jeho aktívny záujem na vyhlásení takéhoto chráneného územia.
Toto ustanxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxsma a označovanie vyhláseného súkromného chráneného územia.
K odseku 1
V súvislosti so súkromným chráneným územím treba uviesť, že v aplikačnej pxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrvácie alebo prírodnej pamiatky. Vo všetkých troch prípadoch ide teda o tzv. maloplošné chránené územie s osobitným spôsobom vyhlasovania. Zákonodaxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xyhlásenia súkromného chráneného územia v prvom rade potrebné, aby dotknuté územie spĺňalo podmienky pre vyhlásenie niektorej z uvedených kategórii xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxanu prírody a krajiny, musí pre tento pozemok následne obstarať projekt ochrany súkromného chráneného areálu, súkromnej prírodnej rezervácie alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxe vyhlásenie ochrany
Posledným krokom smerujúcim k vyhláseniu ochrany podľa komentovaného odseku zo strany vlastníka je žiadosť o vyhlásenie súkxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxejto žiadosti musí byť už spomínaný projekt ochrany.
Zákon tiež umožňuje vyhlásiť takémuto chránenému územiu aj ochranné pásmo. Toto sa vyhlasuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie § 17 zákona. V prípade vyhlásenia súkromnej prírodnej rezervácie alebo súkromnej prírodnej pamiatky sa na ne zákonné ochranné pásmo vyplývajúce z x xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrvácie alebo súkromnej prírodnej pamiatky je to, že pozemky na, ktorých sa toto ochranné pásmo má nachádzať, musia tiež patriť žiadateľovi o vyhlásenix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníkov pozemkov, na ktorých sa toto ochranné pásmo má nachádzať.
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé predpisy o správnom konaní.
Aj keď komentované ustanovenie vyslovene hovorí len o jednom vlastníkovi ako žiadateľovi, nie je vylúčené aby súkromxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnie jeho ochrany.
K odseku 2
Zákonodarca ustanovuje právny nárok na vyhlásenie ochrany súkromnému chránenému územiu a okresnému úradu v sídle kraxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxňovacím ustanovením pre okresný úrad v sídle kraja na vydanie vyhlášky, ktorou sa vyhlasuje súkromný chránený areál, súkromná prírodná rezervácia alxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xožno v súkromnom chránenom areáli, súkromnej prírodnej rezervácii alebo súkromnej prírodnej pamiatke uplatniť.
K odseku 4
Súkromné chránené úzxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxného úradu ako príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. e) zákona. Zákonodarca zároveň pre označenie súkromného chránexxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x62/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.
Zákon č. 525/2003 Z.z. o šxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxÝCH NERASTOV A CHRÁNENÝCH SKAMENELÍN
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Formulácia tohto ustanovenia je cyklická a môže vyvolávať pochybnosti o tom, čo sa rozumie druhovou ochranou a jedince ktorých druhov sa považujú za chxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
-
chránenými nerastmi,
-
chránenými skamenelinami,
-
vybranými rastlinami a
-
vybranými živočíchmi.
Na rozdiel od teritorxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxušnosti ku konkrétnemu druhu bez ohľadu na geografickú lokalizáciu dotknutého jedinca. Pre druhovú ochranu prírody a krajiny je nevyhnutná dôsledná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xijakým spôsobom nevylučuje kumulatívnu aplikáciu podmienok územnej ochrany prírody a krajiny a druhovej ochrany prírody a krajiny (napr. zákaz usmrxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona). V aplikačnej praxi sa druhová ochrana takmer výlučne týka zložiek živej prírody (rastliny a živočíchy).
Napriek tomxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
-
chránené živočíchy,
-
chránené nerasty a
-
chránené skameneliny.
Vo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vybraných druhov živočíchov. Vybrané druhy rastlín a živočíchov teda nemožno stotožňovať s chránenými druhmi rastlín a živočíchov no zároveň je nevyxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxuh" je ustanovením § 2 ods. 2 písm. h) zákona definovaný ako druh a aj poddruh alebo nižšia taxonomická jednotka rastlín alebo živočíchov.
Podľa § 2 oxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx alebo pestovania mimo jeho prirodzeného výskytu v biotopoch. V tomto prípade je obzvlášť dôležité venovať náležitú pozornosť skutočnosti, že zákon txxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxtúcu rastlinu sa považujú aj tie jedince, ktoré rastú aj mimo ich prirodzeného biotopu druhu vo voľnej prírode či tie, ktoré rastú v ľudskej držbe.
Žixxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxane chovu v ľudskej opatere.
S ohľadom na ustanovenie § 139 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. sa držbou rozumie nakladanie s vecou axx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxne a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p. definovaný ako tuhá, kvapalná a plynná časť zemskej kôry. Pojem "skamenelina" nie je v právnox xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.
Vyhlxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx prostredníctvom tohto ustanovenia definuje konkrétne druhy, ktorým poskytuje osobitnú druhovú ochranu.
K odseku 1
Zoznam chránených rastlín jx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxxxxxých živočíchov je uvedený v prílohe č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
x xxxxxx x
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx p. sa za chránené nerasty považujú:
-
nálezy nerastov nájdené na území SR, podľa ktorých boli nerasty prvýkrát opísané pre vedu a ktoré sú uvedené v prxxxxx xx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxli v dôsledku geologických procesov na území SR, a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B k tejto vyhláške a
-
meteority nájdené na území SR.
Podxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxxé skameneliny považujú:
-
nálezy skamenelín nájdené na území SR, podľa ktorých boli skameneliny prvýkrát opísané pre vedu a ktoré sú uvedené v príloxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxačkov alebo stôp ich činnosti z územia SR, a ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 k tejto vyhláške.
K odseku 3
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnom znení sa za chránené druhy považujú všetky pôvodné druhy voľne žijúcich vtákov vyskytujúcich na území členských štátov EÚ. Vzhľadom na to, že niektxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxkytujúceho vtáctva sú vylúčené vtáky vyskytujúce sa v týchto zámorských územiach.
K odseku 4
Pri niektorých druhoch rastlín a živočíchov je z biolxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxených druhov s jedincami nechránených druhov. Osobitná druhová ochrana sa v zmysle tohto odseku vzťahuje aj na tie jedince, ktoré sú krížencami:
-
jxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxinovaných v odsekoch 1 a 3 so živočíchmi osobitne nechránenými podľa tohto zákona.
Vo vzťahu ku krížencom živočíchov zákonodarca však určuje aj xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxou sa podľa § 2 písm. z) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozumie zver populácia voľne žijúcich druhxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho, predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o rozsahu v akom sa jednotlivé druhy rastlín a živočíchov považujú za chránené. Napr. v zmysle poznámky č. 8 x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxakom #1 považujú za chránené len tie jedince týchto druhov, ktoré rastú za hranicami zastavaného územia obce.
Druhy s takto obmedzenou druhovou ochxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxedpisy
Zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x. n. p.
Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxnskom ohodnocovaní v z. n. p.
Súvisiace európske právne predpisy
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxa v platnom znení.
Chránená rastlina
Podľa § 2 ods. 2 písm. i) zákona sa pojmom "rastlina" rozumie jedinec rastlinného druhu alexx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xrípade je obzvlášť dôležité venovať náležitú pozornosť skutočnosti, že zákon tento pojem rozšíril a za rastliny sa považujú aj huby, ktoré z hľadiska vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxzeného biotopu druhu vo voľnej prírode či tie, ktoré rastú v ľudskej držbe.
Pojmom "jedinec" sa vo vzťahu k rastlinám podľa § 2 ods. 2 písm. k) zákona rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxkumentácie, obalu, štítku alebo z akýchkoľvek iných okolností zrejmé, že je vyrobený z častí rastlín tohto druhu.
S ohľadom na ustanovenie § 139 zákxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxedníctvom ktorých je osobitná druhová ochrana jedincov chránených rastlín realizovaná. Štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny príslušným na povxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xdseku aj okresný úrad v sídle kraja, a to podľa § 67 písm. h) zákona ak tak určí MŽP SR, a to tiež len v prípadoch, kedy okresný úrad v sídle kraja rozhoduje aj x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx paragrafu sa z procesnoprávneho hľadiska vzťahujú príslušné ustanovenia zákona a všeobecné predpisy o správnom konaní, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxdy v z. n. p. je základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx zásah nereagovala.
K odseku 1 písm. a)
Zákazy sa týkajú konkrétnych jedincov chránených rastlín rastúcich v ich prirodzenom areáli vo voľnej prírxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx prípade kľúčová a tieto zákazy regulujú konanie narúšajúce prirodzenú celistvosť a rast týchto jedincov v ich prirodzenom prostredí. Zároveň si trebx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xreáli vo voľnej prírode úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť.
K odseku 1 písm. b)
Ustanovujú sa zákazy regulujúce nakladanie s jexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxh rastlín práve na uskutočnenie niektorej vymenovaných činností v blízkej budúcnosti zo svojho prirodzeného prostredia odobraté budú. V praxi totiž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxdiel od textu predchádzajúceho písmena zákonodarca v písmene b) reguluje aj nedbanlivostné konanie. Motívom taxatívne vymenovaných šiestich druhox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvovať, predávať, vymieňať, ponúkať na predaj alebo ponúkať na výmenu.
K odseku 2
Zákonodarca taxatívne vo vzťahu k zakázaným činnostiam uvedeným x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xísmene b) predchádzajúceho odseku majú prednostne zabrániť vykonávaniu činností zakázaných v písmene a) predchádzajúceho odseku, ktoré narúšajú rxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxredia chránených xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
V druhom rade uvedené ustanovenie určuje zákonu č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxedpokladá, že pokiaľ v súvislosti s konkrétnym jedincom chránenej rastliny bola udelená výnimka zo zákazu komerčných činností podľa § 8 zákona č. 15/2xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x. činnosti uvedené v písmene b) predchádzajúceho odseku nepredstavujú riziko pre záujmy druhovej ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
x xxxxxx x
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p., podľa ktorého ak pri konaní alebo postupe podľa tohto zákona dôjde k neprexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxv ochrany prírody a krajiny. Zároveň stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce podxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxany prírody a krajiny a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxuhovej ochrane chránených rastlín.
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín sú ustanovené § 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxátne právne predpisy
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
Zákon č. 71/1967 xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx x7/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.
Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti životné prostredie v z. n. p.
Zákon č. 15/2005 Z.z. x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx x. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.zx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxv a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúcehx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xtorého populácia sa udržuje samovoľne, a to aj v prípade jeho držby vrátane chovu v ľudskej opatere.
Pojmom "jedinec" sa vo vzťahu k živočíchom rozumxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxar, pri ktorom je zo sprievodnej dokumentácie, obalu, štítku alebo z akýchkoľvek iných okolností zrejmé, že je vyrobený z častí živočíchov tohto druhux
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxagraf ustanovuje najmä zákazy prostredníctvom, ktorých je osobitná druhová ochrana jedincov chránených živočíchov realizovaná. Tieto zákazy vyplxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy prírody a krajiny na povolenie výnimiek zo zákazov podľa tohto odseku aj okresný úrad v sídle kraja, a to podľa § 67 písm. h) zákona ak tak určí MŽP SR, a to xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxdaní rozhodnutia, ktorým sa povoľujú výnimky zo zákazov podľa tohto odseku sa z procesnoprávneho hľadiska vzťahujú príslušné ustanovenia zákona a všxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx03 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v z. n. p. je základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov ochrana ich jexxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sa považuje taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu živočícha.
K odseku 1
Zákazy vyplývajúce z tohto odseku sx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxzy aké zákonodarca ustanovuje vo vzťahu k jedincom chránených rastlín v § 34 ods. 1 zákona. Na rozdiel od § 34 ods. 1 písm. a) zákona, právna úprava v tomtx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxo odseku uplatňujú pre všetky jedince chránených živočíchov pod podmienkou, že sa nachádzajúcich sa v ich prirodzenom areáli rozšírenia bez ohľadu na xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovať, usmrcovať a rušiť.
V aplikačnej praxi často dochádza k problémom pri výklade pojmu "rušenie" jedincov chránených živočíchov, ktoré je potrexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh živočíchov v ich prirodzenom areáli zákonodarca obzvlášť upozorňuje na rušenie v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánkx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxežitie či rozmnožovanie. Zároveň však treba dbať na to, že zákonodarca darca nemal úmysel postihovať akékoľvek konanie, vyvolávajúce u zvierat reakcxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx predávať, vymieňať, ponúkať na predaj alebo ponúkať na výmenu.
Pri zákaze medzidruhového kríženie jedincov chránených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xedince druhov živočíchov považujú aj krížence, pre ktoré platí, že najmenej jeden z ich rodičov je chráneným živočíchom okrem poľovnej zveri sa tento dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxca mal záujem týmto ustanovením zakázať medzidruhové kríženie všetkých krížencov, a to aj rovnakých krížencov navzájom a aj krížencov, z rodičov ktorxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxcami chránených živočíchov a poskytujú ochranu hniezdam a vybraným dôležitým biotopom chránených druhov. Všetky taxatívne vymenované činnosti zákxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xomentovanom odseku poskytuje len vajciam nachádzajúcim sa vo voľnej prírode, pričom však treba dbať o to, že zákazy ich zbierania, poškodzovania a ničxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xavinené úmyselne a ktoré na činnosti zavinené nedbanlivostne.
K odsekom 3 - 5
Zákonodarca ustanovuje všeobecné zákonné výnimky z vybraných zákazxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xýmenu, ponuku na predaj alebo ponuku na výmenu za regulované činnosti najmä z toho dôvodu, že v dôsledku ich vykonávania často dochádza k zásahom do druhxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxedia chránených živočíchov, pretože ide o jedince nepochádzajúce z voľnej prírody, zákonodarca toto konanie nepovažuje za škodlivé a poskytuje mu úľxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. postavenie špeciálnej právnej úpravy vo vzťahu ku komentovanému zákxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa § 8 zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxonom.
Podľa § 2 písm. e) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa lovom zveri rozumie získavanie zverx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxi zákazov v ustanovených v písmenách a) a b) xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v z. n. p. Ide o nasledujúce druhy:
-
havran čierny (Corvus frugilegus),
-
holub hrivnák (Columba palumbus)x
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxbalis),
-
chochlačka sivá (Aythya ferina),
-
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula),
-
jarabica poľná (Perdix perdix),
-
jariabok lxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxna/sluka lesná (Scolopax rusticola),
-
sojka obyčajná/sojka škriekavá (Garrulus glandarius),
-
straka obyčajná/straka čiernozobá (Pica xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxuhovú ochranu, avšak nie celoročne, rovnako však nie je možný ani ich celoročný lov. Lov uvedených druhov vtákov je v zmysle odseku 4 legálny vtedy keď je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxkých podmienok. Lov sťahovavých druhov zákonodarca zasa viaže na obdobie mimo rozmnožovania a návratu na hniezdiská. Na uvedené chránené druhy vtákox xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxnnosti zakázané podľa písmena e) odseku 1.
Odsek x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak boli nadobudnuté v súlade so zákonom. Tento zoznam je uvedený v prílohe č. 8 k vyhláške MŽP SR xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxoris barbata),
-
kuropta červená (Alectoris rufa),
-
kačica divá (Anas platyrhynchos),
-
holub hrivnák (Columba palumbus),
-
snehuxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxý (Phasianus colchicus).
K odseku 6
Pre účely rehabilitácie hendikepovaných chránených živočíchov resp. pre účely monitoringu uhynutých chxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdený alebo uhynutý.
Zákonodarca určuje, že pokiaľ ide o celoročne chráneného živočícha nájdeného v jeho prirodzenom prostredí jeho nálezca má povxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxádza do zákona legislatívnu skratku "celoročne chránený živočích", ktorú zákon definuje negatívne ako takého chráneného živočícha, ktorý nie je určxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxvažujú všetky tie druhy chránených živočíchov, ktoré nie sú uvedené v komentári k odseku 4.
Zákon trochu nelogicky určuje, že ŠOP SR sa oznamuje len nxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxvočíchy často utekajú aj do priestorov mimo ich prirodzeného prostredia, resp. k ich poraneniu, poškodeniu či úhynu dochádza práve z toho dôvodu, že sa xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxročne chránených živočíchov mimo ich prirodzeného prostredia.
Obdobná oznamovacia povinnosť xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxá osoba musí oznámenie vykonať bezodkladne. Náležitosti takéhoto oznámenia zákon určuje taxatívne. ŠOP SR vedie evidenciu týchto oznámení a určuje ďxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Pokiaľ je dotknutým jedincom chránený živočích, ktorý je poľovnou zverou, toto oznxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x. n. p. určí ďalšie nakladanie s ním. Poľovnou zverou sa podľa § 2 písm. z) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch zákonov v z. n. p.
K odseku 7
V spojitosti s odsekom 9 a § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx potvrdením veterinárneho lekára. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na jedince plazov, vtákov a cicavcov
v rehabilitácii v chovných staniciach alexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xri príprave stavby alebo uskutočňovaní stavby, zákonodarca určuje, že sa postupuje podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdy, určí stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom hájacim osobitné záujmy podmienky zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny. Zároveň stavxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. nález ihneď ohlási stavebnému úradu a štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny a urobí nevyhnutné oxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxdeným v tomto odseku sa zákonodarca snaží predchádzať aj prostredníctvom § 68 ods. l) zákona, podľa ktorého okresný úrad upozorňuje stavebné úrady na vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x splnomocňovacie ustanovenie pre MŽP SR na vydanie podzákonného predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxčíchov, ktorých úhyn sa preukazuje podľa odseku 7.
Všetky uvedené informácie sú určené v § 8 ods. 4 MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy
Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v z. n. p.
(pozri aj § 34, str. 240)
Súvisiace európske právne predpisy
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o oxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxrcovania chráneného živočícha
Reguláciou metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov má zákonodarca vylúčiť také spxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxom ochrany prírody a krajiny príslušným na povolenie výnimiek zo zákazov podľa tohto paragrafu je podľa § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xdseku aj okresný úrad v sídle kraja a to podľa § 67 písm. h) zákona ak tak určí MŽP SR, a to tiež len v prípadoch, kedy okresný úrad v sídle kraja rozhoduje aj o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxto odseku sa z procesnoprávneho hľadiska vzťahujú príslušné ustanovenia zákona a všeobecné predpisy o správnom konaní, najmä teda zákon č. 71/1967 Zbx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxu a zabíjania jedincov chránených druhov živočíchov všeobecne zakazuje. Ide o transpozičné ustanovenie vo vzťahu k smernici o biotopoch v platnom znexxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxmrcovania jedincov chránených živočíchov, ktorý však len ustanovuje vybrané metódy, prostriedky a formy, ktoré spadajú pod kategórie uvedené v predxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xrčitá metóda, určitý prostriedok alebo forma odchytu alebo usmrcovania chránených živočíchov nie je v tomto vykonávacom predpise MŽP SR uvedená, ale xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, stále sa považuje za zakázanú a na jej vykonanie sa vyžaduje výnimka MŽP SR.
Podľa § 9 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonávx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxy a cicavce sú:
-
oká,
-
háčiky,
-
háky,
-
čeľusťové pasce,
-
používanie slepých živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
-
používxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxcké prístroje schopné omráčiť,
-
umelé svetelné zdroje,
-
zrkadlá,
-
oslňujúce prostriedky,
-
prístroje na osvetľovanie cieľov,
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxé zariadenia umožňujúce streľbu v noci,
-
výbušniny
-
chemikálie,
-
kuše,
-
predovky,
-
vzduchové zbrane,
-
plynové zbrane,
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxjacie zbrane strieľajúce jednotlivo so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
-
samonabíjacie zbrane strieľajúce dávkou so zásobxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxorových trojkoliek,
-
usmrcovanie z motorových trojkoliek,
-
odchyt z motorových štvorkoliek,
-
usmrcovanie z motorových štvorkoliekx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxl vrátane vodných skútrov v pohybe, - usmrcovanie z iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe.
Vo vzťahu k chráneným živočíchom z druhov vxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x
xx xxxx
x
xx xxxxxx
x
xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxx x xieľom ich následného usmrtenia.
Pre lov vodného vtáctva v mokradiach definovaných v § 2 ods. 2 písm. g) zákona je zakázané aj používanie olovenéxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxtívneho odchytu,
-
do sietí, ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
x
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxm. b) vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. zakázanými metódami a prostriedkami xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxny,
-
chemikálie,
-
jedy,
-
návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.
Elektrické alebo elektronické prístroje schopné zaxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xstanovenia zákona
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.
Zákon č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxdstavba nad podmienky vyplývajúce z ustanovení upravujúcich všeobecnú ochranu prírody a krajiny. Zákonodarca však rozoznáva, že podmienky všeobecxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxznivého stavu ochrany, no zároveň ich zaradenie medzi chránené druhy by neprimerane komplikovalo ich manažment či iné nakladanie s nimi. Na základe uvxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxov rastlín" a "vybraných druhov živočíchov", ktorým poskytuje špecifickú úpravu. Vybrané druhy rastlín a živočíchov však nemožno stotožňovať s chráxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. nasledovné druhy:
-
boleň dravý (Aspixx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxosý (Abramis sapa),
-
podustva severná (Chondrostoma nasus),
-
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
-
mrena severná (Barbus barbus),
-
mrxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxnder volgensis),
-
sih xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx
),
-
vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus),
-
kuna lesná (Martes martes),
-
kuna skalná (Martes foina),
-
tchor tmavý (Mustela putoriuxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Súvisiace ustanovenia zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxostlivosti životné prostredie v z. n. p.
Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/20xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxíctve v z. n. p.
Súvisiace európske právne predpisy
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živoxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxní.
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxch nerastov a chránených skamenelín, ktorým zákon poskytuje ochranu najmä prostredníctvom zákazov či podmieňovaním vykonávania činností s nimi súvxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v ustanovení § 2 ods. 2 písm. b) zákona na ustanovenie § 2 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p. dexxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xx3/2000 Z.z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní v z. n. p. sa za chránené nerasty považujú:
-
nálezx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxty predstavujúce prírodné prvky alebo chemické zlúčeniny zväčša s kryštálovou štruktúrou, ktoré vznikli v dôsledku geologických procesov na území Sxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xhránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní v z. n. p. sa za chránené skameneliny považujú:
-
nálezy skamenelxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxtatočne zachované na ich spoľahlivé určenie, ktoré sú zvyškami fosílnych živočíchov a rastlín, ich odtlačkov alebo stôp ich činnosti z územia SR, a ktoxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxdľa tohto odseku je podľa § 65 ods. 1 písm. h zákona MŽP SR. Výnimočne môže byť príslušným štátnym orgánom xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xR, a to tiež len v prípadoch, kedy okresný úrad v sídle kraja rozhoduje aj o povoľovaní výnimky z podmienok územnej ochrany. Na konanie o vydaní rozhodnutxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxsy o správnom konaní, najmä teda zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
K odseku 2
Spôsobom regulácie zberu a spracovanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody a krajiny, ktorým je s ohľadom na § 68 písm. i) zákona okresný úrad. Na konanie o vydaní súhlasu podľa tohto odseku sa z procesnoprávneho hľadiska vzťxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x. p.
K odseku 3
Právna úprava zavádza v súvislosti s nálezom chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny oznamovaciu povinnosť. Nález chránenxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xykonaná bezodkladne priamo nálezcom alebo inou osobou zodpovednou za vykonávanie prác pri ktorých k nálezu došlo.
K odseku 4
Okresný úrad ako prísxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe o tom vydá potvrdenie vždy, keď o to oznamovateľ požiada. Zákon tiež prikazuje okresnému povinnosť zabezpečiť vykonanie opatrení smerujúcich k ochrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxrca upravuje spôsob zabezpečenia ochrany oznámeného nálezu chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny a spôsob nakladania s nimi. Opatrenie na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxť jeho ochranu mimo miesta nálezu len vtedy, keď im hrozí nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia.
Ochranu chránených nerastov alebo chránených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxné do zbierky.
K odseku 6
Zákon taxatívne ustanovuje podmienky, ktoré musí spĺňať osoba oprávnená na odber chráneného nerastu alebo chránenej skaxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xprávnení odber chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny, ktoré vydáva okresný úrad v sídle kraja ako príslušný štátny orgán ochrany prírody a kxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä teda zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
K odseku 7
Právnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrastom a chráneným skamenelinám.
K odseku 8
Zákonodarca nepriamo určuje okresnému úradu ako príslušnému štátnemu orgánu ochrany prírody a krajixx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xšak okresný úrad môže uplatniť najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia nálezu. Právna úprava v takomto prípade priznáva nálezcovi právo na nálezxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx v ustanovenej lehote neuplatní právo na vydanie nájdeného chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny, tieto sa stávajú vlastníctvom nálezcu.
x xxxxxx x
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdarca určuje, že sa postupuje podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p., podľa ktorého, ak prx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xtorý háji osobitné záujmy, podmienky zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny. Zároveň stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zaxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx nález ihneď ohlási stavebnému úradu a štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxie podzákonného predpisu, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane, odbere a o spoločenskom ohodnocovaní chránených nerastov a chránených skamenelínx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.
Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnex xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxčenskom ohodnocovaní v z. n. p.
Vývoz chráneného nerastu a chránenej skameneliny
Na konanie o vydanie súhlasu podľa tohto odsekx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx konaní (správny poriadok) v z. n. p.
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxáška MŽP SR č. 213/2000 Z.z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní v z. n. p.
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvnej úpravy určujúcej podmienky druhovej ochrany ustanovenie tohto paragrafu vymedzuje všeobecné zákonné výnimky a určuje aj podmienky pri splnení xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ktorým povolí výnimky z podmienok druhovej ochrany. Výnimočne môže byť príslušným štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny na povolenie výnimiek zo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx x xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxe kraja rozhoduje aj o povoľovaní výnimky z podmienok územnej ochrany prírody a krajiny.
Právna úprava obsiahnutá v tomto paragrafe transponuje poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xurópskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva v platnom znení do slovenského právneho poriadku.
K odsxxx x
xxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xodmienok druhovej ochrany.
Zákazy činností týkajúcich sa chránených druhov (§ 34 až 36 a 38 zákona), vybraných druhov rastlín (§ 37 zákona) a vybxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxm na povolenie výnimiek z podmienok osobitnej druhovej ochrany.
Predchádzajúce písomné určenie príslušného štátneho orgánu ochrany prírod a kraxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnených druhov, vybraných druhov rastlín a živočíchov.
Na vydanie určenia podľa tohto odseku sa podľa § 81 ods. 2 písm. d) zákona nevzťahujú všeobecxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xndividuálnej výnimky rozhodnutím podľa tohto zákona. V zásade možno tvrdiť, že ide o akési zjednodušené povolenie výnimky z podmienok osobitnej druhxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe poškodzovať a ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli [§ 35 ods. 2 písm. b) zákona],
-
poškodzovať a ničiť miesta rozmnožovxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
bola povolená v rámci územnej ochrany príslušným štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny,
-
nebude mať negatívny vplyv na populáciu dotknutého xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnené vtáčie územie alebo navrhovaného územie európskeho významu, nebude mať negatívny vplyv na priaznivý stav predmetu jeho ochrany.
Všetky uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xýnimky alebo vydania súhlasu podľa podmienok územnej ochrany. Absencia negatívneho vplyvu na predmet ochrany dotknutého chráneného územia a absencxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxaní vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. xx xx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu 1 alebo povoľovaní individuálnej výnimky z podmienok druhovej ochrany podľa odseku 3 rešpektovať. Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne x xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xiadi príslušnými ustanoveniami zákona a všeobecnými predpismi o správnom konaní, najmä zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
x xxxxxx xxxejného zdravia a verejnej bezpečnosti ľudí [písm. c)],
-
na účely výskumu, vzdelávania, obnovy populácie dotknutých druhov, navrátenia dotknutxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xch populácie a ich navrátenia do biotopov [písm. d)],
-
na odber jedincov v malom počte za prísne kontrolovaných podmienok, na selektívnom základe x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxsahu [písm. e)] alebo
-
držbu v malom počte za prísne kontrolovaných podmienok, na selektívnom základe a v obmedzenom rozsahu [písm. d)].
Ak xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxku [písm. b)] alebo v záujme iných nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane tých, ktoré majú sociálny alebo hospodársky charakter a týcx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výnimiek z podmienok osobitnej druhovej ochrany ustanovených v odsekoch 2 a 3, príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie tohtx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovených v odseku 3, príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny môže vydať rozhodnutie, ktorým povolí výnimku z podmienok druhovej ochranyx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx náležitosti rozhodnutia vyplývajúce z tohto odseku. Takéto rozhodnutie musí obsahovať:
-
určenie dotknutých druhov, na ktoré sa výnimka vzťahujxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxôsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Navyše, ak je predmetom výnimky odber, odchyt alebo usmrcovanie chránených druhov, príslušný štátny orgán ochrany prírody a krajiny je povinný x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxce ustanovenia zákona
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
Zákon č. 139/2002 Zb. o rybárstve v z. n. p.
Zákon č. 525/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxch v z. n. p. (vodný zákon)
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtácxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxždom konkrétnom prípade nevyhnutné zistiť nielen neexistenciu inej alternatívy riešenia problému premnoženia medveďa hnedého než len povolením odxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxležitejšie je preukázať, že správny orgán povolil výnimku v záujme verejnej bezpečnosti ľudí. V tomto smere určite nepostačuje poukázanie na určité pxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xú nepochybne zadokumentované na Obecných úradoch, v nemocniciach, Policajnom, či Hasičskom a záchrannom zbore, minimálne však v miestnej tlači. Odtxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxcké nielen miestom (napr. v mestskej či záhradkárskej lokalite, kde je veľká migrácia ľudí), ale aj a najmä správaním sa medveďa voči človeku (agresivixx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxrétnom prípade, ale o jedinca, ktorý má v danej lokalite najväčšie sklony k prenikaniu do ľudskej civilizácie, nemá obavy z ľudí, či je dokonca pri stretxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxncia chránených rastlín a chránených živočíchov
Komentovaný paragraf upravuje najmä individuálne vedenie evidencie chránených rastlín a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxidenciu všetkých chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopocxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxeľa jedinca ak ide o fyzickú osobu,
-
názov, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania držiteľa jedinca ak ide o právnickú osobu alebo fyzixxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxx x
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xR v súlade s § 14a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. písomne alebo elektronickx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xivočíchov a druhových kariet chráneného živočícha a jeho vývinových štádií.
K odseku 1
Právna úprava osobitnej druhovej ochrany chránených rastxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xšak netýka tých držiteľov, ktorý sú povinní ju viesť podľa zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x z. n. p. sa držbou rozumie nakladanie s vecou ako s vlastnou.
K odsekom 2 - 4
Držitelia živých jedincov chránených rastlín sú podľa odseku 3 povinní vixxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxifikátorom držiteľa živých chránených rastlín, ktorý sa uvádza v evidenčnom zozname chránených rastlín je evidenčné číslo držiteľa. Evidenčné číslx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxj žiadosti držiteľa chránených rastlín o určenie evidenčného čísla.
Správnosť vedenia evidencie živých jedincov chránených rastlín na evidenčnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxh kópie. Zákon v odseku 3 určuje držiteľom živých chránených rastlín povinnosť na predkladanie tejto evidencie spolu s lehotou na uskutočnenie tejto pxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Držitelia xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxých jedincov chránených rastlín a pôvod dotknutých jedincov chránených rastlín.
Písmeno b) odseku 2 určuje náležitosti, ktoré takýto doklad musí xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxaje fyzickej osoby - podnikateľa sa považujú jej obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania. Identifikačné údaje fyzickej osoby sú jej meno, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xoľnej prírody, je umelo vypestovaným jedincom alebo je zaistenou, prepadnutou, zhabanou alebo nájdenou rastlinou. Za dátum nadobudnutia jedinca poxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxuje dátum, kedy bol tento jedinec umelo rozmnožený.
K odsekom 5 - 9
Držitelia živých jedincov chránených druhov plazov, vtákov a cicavcov sú podľa oxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxruhová karta". Podľa § 12 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. sú z povinnoxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxrhynchos),
-
holub hruvnák (Columba palumbus),
-
snehuľa kapcavá škótska a herbitská (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus),
-
jarabxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xx x. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. ako aj:
-
havran čierny (Corvus frugilegus),
-
holxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
-
jarabica poľná (Perdix perdix),
-
jariabok lesný/jariabok hôrny (Tetrastes bonasia/Bonasa bonasia),
-
kačica divá (Anas platyrhynchosxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxs),
-
straka obyčajná/straka čiernozobá (Pica pica),
-
vrana čierna/vrana túlavá (Corvus corone),
-
vrana popolavá/vrana túlavá (Corvxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxíctve v z. n. p.
Držiteľom živých jedincov chránených druhov plazov, vtákov a cicavcov, ktorí sú podnikateľmi a ktorí teda tieto živočíchy kupujx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx druhovej karte chráneného živočícha a jeho vývinových štádií sa oznamuje okresnému úradu v lehote a spôsobom určeným v odseku 8.
V súlade s § 68 písm. xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a podrobnosti o jej vypĺňaní sú uvedené v prílohe č. 12 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonávx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxľa odseku 7 povinní viesť ich evidenciu v knihe držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere, pre ktorú odsek 5 zavádza legislatívnu skratku "knxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxráneného živočícha v ľudskej opatere je evidenčné číslo držiteľa. Evidenčné číslo určuje každému držiteľovi týchto živočíchov ŠOP SR ako organizácix xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Správnosť vedenia evidencie živých jedincov chránených druhov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov v knihe držby a chovu chráneného živočícha v ľudxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xezstavovcov, rýb a obojživelníkov povinnosť na predkladanie tejto evidencie spolu s lehotou na uskutočnenie tejto povinnosti.
Zákon ani jeho vykxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere ustanovuje § 13 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxé odtlačkom pečiatky okresného úradu, na prvej strane má uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xovinní viesť ich evidenciu prostredníctvom písomného dokladu preukazujúceho spôsob nadobudnutia dotknutých jedincov chránených živočíchov a pôvxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxl jedinec chráneného živočícha nadobudnutý,
-
vedecké meno druhu jedinca,
-
počet nadobudnutých jedincov,
-
spôsob ich nadobudnutia,
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxčné údaje právnickej osoby považujú jej názov a sídlo. Za identifikačné údaje fyzickej osoby - podnikateľa sa považujú jej obchodné meno a adresa sídla xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxených živočíchov sa rozumejú xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxerácie, je zaisteným, prepadnutým, zhabaným alebo nájdeným živočíchom.
Za dátum nadobudnutia jedinca pochádzajúceho z voľnej prírody sa považuxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xdchovaný.
K odseku 10
V súvislosti s vedením evidencie jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov, ktoré sú zbierkovými predmetmi múzex x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p., ktorému v tejto veci priznáva postavexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxným inštitúciám vykonávajúcim vedeckovýskumnú činnosť. Uvedené subjekty vedú evidenciu na osobitných zoznamoch, ktorých náležitosti ustanovuje xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxmu úradu v lehote do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka.
K odseku 12
Kontinuitu vlastníctva a možnosť identifikácie všetkých držiteľov xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xhráneného živočícha a jeho vývinových štádií či knihy držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere v súvislosti s prevodom tohto jedinca druhex xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxetky tri právne inštitúty smerujú voči prevodcovi, teda pôvodnému vlastníkovi, pretože ním vedená evidencia aj po prevode konkrétneho jedinca u neho xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xhráneného živočícha povinný v evidencii uviesť údaje o totožnosti nadobúdateľa. Nadobúdateľ, teda nový vlastník, je po nadobudnutí jedinca chránenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxník iba preukaz o pôvode chráneného živočícha, ktorý sa vedie len pre živé plazy, vtáky a cicavce. Pri opomenutí tejto povinnosti zákon dokonca zakazujx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxka.
Pre tieto efektívnejšie zisťovania totožnosti nových držiteľov jedincov chránených rastlín a živočíchov zákon ustanovuje ich pôvodným držixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x. n. p., či dokladom podľa zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Zákon však novému nadobúdateľovi rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákona upravujúcich spôsoby a podmienky vedenia evidencie jedincov chránených rastlín a živočíchov je spôsobilé vyvolať účinky administratívnopráxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxočíchov zákonodarca taxatívne uvádza podmienky, splnenie ktorých je nevyhnutné pre vedenie evidencie v súlade s týmto zákonom. V prípade uvedenia nexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxivé všetky neskoršie zapísané zmeny a to aj tie ktoré boli úplné či pravdivé, pri oprave neúplných alebo nepravdivých údajov sa kontrolujú všetky neskoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xevedenia evidencie jedincov chránených rastlín a živočíchov v súlade so zákonom.
K odseku 14
Držiteľom jedincov chránených druhov rastlín a živoxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxžiadanie MŽP SR, SIŽP, okresného úradu v sídle kraja alebo okresného úradu.
Každý držiteľ jedinca chránenej rastliny alebo jedinca chráneného živxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx xx
xxx x xxxxomocňovacie ustanovenie pre MŽP SR na vydanie podzákonného predpisu, ktorým ustanoví:
-
podrobnosti o vedení evidencie jedincov chránených rastxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxuhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií,
-
vzor druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií,
-
obsah knixx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxírody a krajiny v z. n. p.
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 40/1964 Zb. Občixxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxn č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch v z. n. p.
Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxe rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zákon č. 547/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlín a chránených živočíchov, najmä spôsoby jeho určovania a preukazovania. V súlade s odsekom 14 tohto sa preukazovanie pôvodu chránených rastlín a chxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxe rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Na rozdiel od predchádzajúceho paragrafu, ktorý sa týka exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxávna úprava v prvom rade ustanovuje legislatívnu skratku "pôvod", ktorou sa rozumejú skutočnosti preukazujúce akúsi mieru vzdialenia jedinca od exixxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxividuálneho rozpoznania ako samostatného jedinca.
Všetky jedince chránených druhov rastlín a živočíchov v najpôvodnejšom zmysle pochádzajú z vxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxovaním či chovom jedincov chránených druhov v ľudskej opatere sa však toto spojenie s voľnou prírodou pretrhlo a túto skutočnosť zohľadňuje aj zákon a jxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxeru osobitnej druhovej ochrany prírody a krajiny (pozri § 34 ods. 2 a 35 ods. 3 zákona). Osobitne zákon rozlišuje neznámy pôvod jedincov chránených raxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxtva rozmnoženého v zajatí; v zásade ide o jedince zaistené (§ 93 zákona), prepadnuté (§ 91 ods. 2, § 92 ods. 3 alebo 103 ods. 2 zákona), zhabané (§ 96 zákxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kraja alebo okresného úradu.
S ohľadom na ustanovenie § 139 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. sa držbou rozumie nakladanie s vecou xxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxého živočícha. Legálne držať takéhoto jedinca preto možno len vtedy, keď sa na neho tento zákaz nevzťahuje, a to buď na základe všeobecnej zákonnej výnixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxka zo zákazu komerčných činností podľa § 8 zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx xxxatňujú na jedince živočíchov,
-
nepochádzajúce z voľnej prírody a
-
pre ktoré bola udelená výnimka zo zákazu komerčných činností podľa § 8 zákonx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv v z. n. p.,
-
ktoré sú uvedené v § 71 ods. 1 písm. b) vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v z. n. p.
-
ktoré sú uvedexx x xxxxxxx xx x x xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxazov držby jedincov chránených druhov rastlín a živočíchov sa povoľujú v súlade s § 40 zákona.
Pôvod chránených rastlín a chránených živočíchov sa xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vtákov a cicavcov, teda tých druhov živočíchov, ktorých evidencia sa vedie na druhovej karte chráneného živočícha a jeho vývinových štádií, sa vždy prxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx chráneného živočícha zavádza písmeno b) odseku 2 legislatívnu skratku "preukaz o pôvode".
Podľa § 14 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxtácii v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici, ktorá trvá najviac tri mesiace,
-
druhy ustanovené v prílohe č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v z. n. p., ak sa chovajú v ľudskej opatere a
-
pre nájdené chránené živočíchy do troch mesiacov odo dňa ich odovzdania orgánu ochrany prírody (§ 103 odxx x xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xx xxxukaz o pôvode chráneného živočícha vystavuje osobitne pre každého jedinca chráneného živočícha len raz.
Pôvod jedincov chránených rastlín alebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxuhov rastlín a živočíchov povolenej v súlade s § 40 zákona.
Ak sa na jedinca chránenej rastliny vzťahuje niektorá zo zákonných výnimiek uvedených v x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxtknutý jedinec chránenej rastliny nadobudnutý, vedecké meno druhu jedinca, počet nadobudnutých jedincov, spôsob ich nadobudnutia, údaje preukazuxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxickej osoby - podnikateľa sa považujú jej obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania. Identifikačné údaje fyzickej osoby sú jej meno, priezvxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxej prírody, je umelo vypestovaným jedincom alebo je zaistenou, prepadnutou, zhabanou alebo nájdenou rastlinou.
Za dátum nadobudnutia jedinca sa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xzťahuje niektorá zo zákonných výnimiek uvedená v § 35 ods. 3 až 5 zákona, pôvod týchto jedincov živočíchov sa preukazuje iným písomným dokladom, ktorý xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxutých jedincov, spôsob ich nadobudnutia, údaje preukazujúce pôvod jedinca a dátum nadobudnutia jedinca.
Údajmi preukazujúcimi pôvod chránenýcx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xátum, kedy bol tento jedinec umelo odchovaný.
K odseku 5
Evidenčné číslo držiteľa živých jedincov chránených plazov, vtákov alebo cicavcov, teda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týchto živočíchov ho určuje ŠOP SR ako organizácia ochrany prírody a krajiny poverená MŽP SR, a to na základe individuálnej písomnej žiadosti držiteľa xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnými kódmi, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 11 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxtegórií pôvodov.
Okresný úrad označuje kódom "W" (z anglického slova "wild" - divý, divoký) najoriginálnejší pôvod jedincov chránených živočíchxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxdincov v ich prirodzenom areáli ich možno legálne nadobudnúť do držby jedine na základe výnimky zo zákazov druhovej ochrany povolenej v súlade s § 40 záxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe na jedince, ktoré sa ako zhabané (§ 96 zákona) alebo prepadnuté (§ 91 ods. 2, § 92 ods. 3 alebo 103 ods. 2 zákona) stali vlastníctvom štátu. Osobitné ozxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x x4 ods. 3 zákona. Vzhľadom na to, že tieto jedince však reálne môžu pochádzať ako z voľnej prírody tak aj zo zajatia, kód, ktorým sa označuje pôvod týchto jxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxdy vo forme "I/W", "I/F" resp. "I/C", pričom pre posúdenie pôvodu potomstva živočícha s takto označeným pôvodom je určujúcim kódom kód uvedený za lomkoxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxvom štátu.
K odseku 6 písm. b)
Zákonodarca taxatívne určuje podmienky, ktorých kumulatívne splnenie sa vyžaduje pre označenie pôvodu chráneného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo zákona, ktoré uplynulo 1. apríla 2003, v súčasnosti ide o zriedkavo uplatňované označenie pôvodu.
K odseku 6 písm. c)
Okresný úrad označí kódom "Fx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxtí. Pre účely určenia pôvodu musí držiteľ dotknutého jedinca predložiť preukazy o pôvode chráneného živočícha a jeho rodičov, pričom kódom sa označí pxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxd druhého rodiča bol označený kódom "N"; v takomto prípade sa postupuje podľa písmena e).
K odseku 6 písm. d)
Okresný úrad označí kódom "C" (z anglickxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxj v zajatí. Pre účely určenia pôvodu musí držiteľ dotknutého jedinca predložiť preukazy o pôvode chráneného živočícha a jeho rodičov, pričom kódom sa oxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xodičov nemá pôvod označený kódom "N"; v takomto prípade sa postupuje podľa písmena e).
K odseku 6 písm. e)
Zákonodarca zavádza kód pôvodu chránenéhx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxia pôvodu musí držiteľ dotknutého jedinca predložiť preukazy o pôvode chráneného živočícha a jeho rodičov, pričom kódom "N/F" označí okresný úrad pôvxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x takto označeným pôvodom je určujúcim kódom kód uvedený za lomkou, teda kód "F".
K odseku 6 písm. f)
Pre určenie pôvodu jedinca chráneného živočícha xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
K odseku 7
Zákonodarca ustanovuje lehoty, v ktorých je okresný úrad povinný určiť pôvod jedinca chráneného živočícha v jeho preukaze o pôvode chráxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxhujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti, a to z toho dôvodu, že nejde o konanie, v ktorom by sa rozhodovaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxé ustanovenie stručne upravuje postup dotknutého okresného úradu v prípade, že sa mu podarí určiť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia pôvodu jedinca chráneného živočícha podľa predchádzajúceho odseku odôvodňuje postup pre zhabanie jedinca podľa § 96 ods. 1 písm. b) zákona. V súlaxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx x. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. zabezpečí overenie a potvrdenie preukazu o pôvode chránenxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splnenia ktorých sa preukaz o pôvode chráneného živočícha považuje za neplatný. Uvedené podmienky sú určené alternatívne a preto pre posúdenie preukxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxňuje postup pre zhabanie jedinca podľa § 96 ods. 1 písm. b) zákona s výnimkou prípadov podľa odseku 11, ktorý ustanovuje prípady kedy možno vydať nový plxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtnymi orgánmi ochrany prírody a krajiny príslušnými vyzvať držiteľa neplatného preukazu o pôvode chráneného živočícha na jeho odovzdanie sú MŽP SR, Sxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx predkov, dochádza k reťazeniu a vzájomnej nadväznosti údajov potomkov s údajmi predkov a účelom tohto ustanovenia je predchádzať legalizácii potomkxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxde neumožňuje vydanie nového preukazu v výnimkou prípadov taxatívne určených v komentovanom odseku.
K odseku 12
Zákon ustanovuje nerozlučná späxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxha pri každej zmene držiteľa.
Zákonodarca recipročne určuje novému držiteľovi povinnosť prijať jedinca chráneného živočícha od jeho pôvodného dxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xivočícha ak dôjde ku strate alebo krádeži jedinca chráneného živočícha, na ktorého je tento preukaz nerozlučne naviazaný. Účelom zaslania originálnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxeného živočícha je zabránenie jeho opätovného nelegálneho použitia.
Nakladanie s preukazom o pôvode chráneného živočícha v prípade jeho úhynu upxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xonechať tohto jedinca ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v jeho preukaze o pôvode chráneného živočícha, ktorý bude ďalej slúžxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyhotovenie preukazu o pôvode chráneného živočícha sa odovzdá okresnému úradu obdobne ako v prípade straty či krádeže dotknutého jedinca.
K odseku xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtavenie verejnej listiny.
K odseku 14
Preukazovanie pôvodu chránených rastlín a chránených živočíchov, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 13, sa nevxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
K odseku 15
Ide o splnomocňovacie ustanovenie pre MŽP SR na vydanie podzxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx chráneného živočícha.
Uvedené informácie sú uvedené v § 14 a v prílohe č. 13 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/200x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Zákon č. 71/1967 xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxtlivosti životné prostredie v z. n. p.
Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxiny v z. n. p.
Nezameniteľné označenie chráneného živočícha
Vedenie evidencie a preukazovanie pôvodu chránených živočíchov v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxklade uvedeného zákonodarca v tomto paragrafe upravuje spôsoby ich nezameniteľného označovania.
K odseku 1
Pre účely zabezpečenia nezameniteľxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxcov povinnosť toto označenie vykonať na vlastný účet. Označenie spravidla vykonáva prvý držiteľ takéhoto jedinca za podmienok ustanovených v komentxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxky zákonník v z. n. p. sa držbou rozumie nakladanie s vecou ako s vlastnou.
K odseku 2
Zákonodarca upravuje postup držiteľov živých jedincov chránexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnačením jedinca chráneného živočícha je okresný úrad povinný o novom nezameniteľnom označení jedinca chráneného živočícha viesť osobitnú evidencix x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitia nezameniteľného označenia jedinca, ktorý uhynul alebo bol usmrtený. Zákonodarca zároveň ustanovuje výnimku z tejto právnej úpravy.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx označovanie ktorých sa vzťahuje zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtanoví:
-
spôsoby a lehoty nezameniteľného označovania chráneného živočícha,
-
zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne označujú,
-
prípaxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Súvisiace ustanovenia zákona
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xlovenského právneho poriadku transponuje Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách v platxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxenky kedy možno taký súhlas vydať ako aj osobitné náležitosti rozhodnutia ktorým sa takýto súhlas vydáva.
K odsekom 1, 2
Zákonodarca vymedzuje pojxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxním pojmu treba uviesť, že s ohľadom na ustanovenie § 139 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. sa držbou rozumie nakladanie s vecou ako s vlxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Odsek 2 ustanovuje, že zriadenie a prevádzka zoologickej záhrady podlieha povoľovaciemu konaniu, ktoré vedie MŽP SR ako štátny orgán ochrany prírody x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Regulácia teda určuje, že zriadenie zariadenia napĺňajúceho pojmové znaky vymedzené v odseku 1 je podmienené predchádzajúcim súhlasom podľa odseku xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vydáva súhlas podľa odseku 2 sa z procesnoprávneho hľadiska vzťahujú príslušné ustanovenia zákona a všeobecné predpisy o správnom konaní, najmä teda xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy sa vyžaduje súhlas, ktorý je podmienený preukazovaním mnohých náležitostí zaručujúcich vysoký štandard týchto zariadení (pozri odsek 5), zákonodxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bol vydaný súhlas podľa predchádzajúceho odseku.
K odseku 4
Súhlas podľa odseku 2 sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa, ktorý má záujem o zriadexxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrčuje osobitné náležitosti tejto žiadosti. Žiadateľ o vydanie súhlasu nemusí byť nevyhnutne osobou totožnou so zriaďovateľom zoologickej záhrady.
xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xdentifikačné údaje fyzickej osoby - podnikateľa sa považujú jej obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania a identifikačné číslo. Identifixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch), o ekonomickej sebestačnosti, o hodnote majetku, o dotáciách zo štátnych a verejných a iných zdrojov a o pxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxak za dobu predchádzajúcich troch kalendárnych rokov. Žiadatelia, ktorí žiadajú o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie novej zoologickej zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí a zručností, ktorými sa rozumejú:
-
výskum zameraný na ochranu druhov,
-
odborné školenia venované rozvoju skúseností a zručností potrebnýxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxne druhov živočíchov,
-
tréningy venované rozvoju skúseností a zručností potrebných na výmenu informácií vo vzťahu k ochrane druhov živočíchov a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxé školenia venované rozvoju skúseností a zručností potrebných na výmenu informácií vo vzťahu k ochrane druhov živočíchov a na chov chránených živočícxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxiu chránených živočíchov do voľnej prírody s cieľom uchovať biologickú rozmanitosť.
K žiadosti sa tiež prikladá prehľad výchovno-vzdelávacíxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informácií o vystavených druhoch, prirodzenom prostredí vystavených druhov a o úlohe vystavených druhov v ekosystémoch.
Žiadatelia, ktorí žiadxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxorných skúseností a zručností a výchovno-vzdelávacím aktivitám prehľad o účasti na nich. Žiadatelia, ktorí žiadajú o vydanie súhlasu na zriadenie a pxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxie podmienok na vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady sa rozumie najmä stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy potvrdzujúxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxvanie druhu (najmä vytvorením druhovo špecifických chovných podmienok a priestorov s druhovo špecifickým obohatením),
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxenie na držbu živočíchov pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších škodlivých a nebezpečných organizmov, šíreniu parazitov, nákazlivých chorôb a xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxligatórnou súčasťou konania o vydanie súhlasu je miestna ohliadka príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.
V prvom rade musí žiadatxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a výchovno-vzdelávacích aktivitách uvedených v odseku 4 [písm. a) bod 1. a 2.] a
-
vedie o držaných jedincoch chránených živočíchov evidenciu [písxx xx xxx xxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxje, či žiadateľ: - drží živočíchy vo vhodných podmienkach [písm. a) bod 3],
-
zabezpečil držaným živočíchom náležitú starostlivosť [písm. a) bod 4] x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxasu na zriadenie a prevádzkovanie alebo na prevádzkovanie zoologickej záhrady, zákonodarca v odseku 10 umožňuje vydať žiadateľovi podmienečný súhlxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxku 2 však zákon prikazuje skúmať aj dôveryhodnosť žiadateľa podľa kritérií ustanovených v odsekoch 6 a 7 a podmieňuje aj vydanie tohto súhlasu kladným sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxon zavádza legislatívnu skratku "komisia". Nenaplnenie niektorej z týchto dvoch podmienok je však neodstrániteľnou prekážkou pre vydanie súhlasu pxxxx xxxxxx xx
x xxxxxxx xx x
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi žiadateľa o vydanie súhlasu podľa odseku 2, čo je jedna z neopomenuteľných podmienok pre vydanie tohto súhlasu ustanovená v predchádzajúcom odseku.
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí tieto podmienky spĺňať každý člen tohto orgánu.
Pri skúmaní dôveryhodnosti z hľadiska dodržiavania dotknutých administratívnoprávnych pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxiou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
K odsekom 8, 9
V súvislosti s povoľovacími procesmi týkajúcimi sa vydania súhlasu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxbitným kolektívnym poradným orgánom MŽP SR s presne vymedzenými úlohami definovanými v odseku 8.
Právna úprava v odseku 9 ustanovuje, že túto komisxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxer pôdohospodárstva s rozvoja vidieka SR a tak má spôsob kreovania členov tejto komisie medzirezortný presah. Vzhľadom na to, že pri vydávaní súhlasu pxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xPRV SR potrebná a vhodná.
Zákonodarca ďalej určuje minimálne požiadavky kladené na fyzické osoby pre vymenovanie za člena komisie, a zároveň prikaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeden rok alebo zmien stanov platných najmenej jeden rok, je ochrana zvierat.
K odseku 10
Vzhľadom na prísnosť podmienok na vydanie súhlasu podľa oxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxateľ nespĺňa niektorú z podmienok pre jeho vydanie. V takom prípade je MŽP SR oprávnené vydať však len podmienečný súhlas, s maximálnou dobou platnosti xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxia podmienok na vydanie súhlasu podľa odseku 2, ktoré vymedzuje písmeno a) odseku 5, podmienečný súhlas podľa odseku 2 stráca platnosť. Ak v ustanovenex xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxhodnotný súhlas podľa odseku 2.
K odseku 11
Zákonodarca ustanovuje osobitné náležitosti rozhodnutia, ktorým sa vydáva súhlas podľa odseku 2.
K xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prevádzky zoologickej záhrady nemôže klesnúť. S ohľadom na uvedené zákonodarca zavádza prevádzkovateľom osobitnú povinnosť spĺňať tieto podmienkx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxovanie zoologickej záhrady alebo na prevádzkovanie zoologickej záhrady v súlade s odsekom 10 a upravené v odseku 13.
K odseku 13
Nad rámec povinnosxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxadenie a prevádzkovanie alebo na prevádzkovanie zoologickej záhrady podľa písmena a) odseku 5 počas celej doby prevádzky, je MŽP SR oprávnené v rozhodxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxy prevádzky zoologickej záhrady zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny.
Upravuje sa postup MŽP SR alebo SIŽP ako príslušných štátnych orgánov ocxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinností neplní. Na určenie lehoty na splnenie podmienok vyplývajúcich z písmena a) odseku 5 sa v súlade s § 81 ods. 2 písm. h) zákona nevzťahujú všeobxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxskrečnej právomoci nerozhodne postupovať v súlade s týmto odsekom, je povinný zvoliť postup podľa odseku 14.
K odseku 14
Zákonodarca ustanovuje pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xzavrieť pre verejnosť:
-
celú zoologickú záhradu prostredníctvom inštitútu zrušenia rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona alebo
x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxany prírody a krajiny sú oprávnené postupovať podľa tohto odseku len vtedy, keď zriaďovateľ zoologickej záhrady nezačne spĺňať podmienky na jej zriadxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxrady.
Uvedené podmienky pre uzavretie zoologickej záhrady alebo jej časti musia byť splnené kumulatívne. Predmetom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx
x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xabezpečiť ochranu a starostlivosť o živočíchy držané v zoologickej záhrade alebo jej časti, uzavretej v súlade s predchádzajúcim odsekom.
K odseku xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxkciu alebo repatriáciu do voľnej prírody s cieľom uchovať biologickú rozmanitosť, zákonodarca v tomto odseku zabezpečuje prostredníctvom zákonnej xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxa ani zákaz držby vajec chráneného živočícha uvedený v § 35 ods. 2 písm. a) zákona.
K odseku 17
Ide o splnomocňovacie ustanovenie pre MPRV SR na vydanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx a) bod. 3 až 5.
Súvisiace ustanovenia zákona
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxosti v z. n. p.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Súvisiace európske práxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxiadenia na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxánených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov a to ako na druhovej úrovni tak aj na úrovni individuálnych jedincov.
K odseku 1
Ustanovenie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxvanie botanických záhrad a arborét zákonodarca podmieňuje predchádzajúcim súhlasom MŽP SR ako príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajinx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnodarca podmieňuje predchádzajúcim súhlasom okresného úradu ako príslušného štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. e) zákona. Oxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxlýva, že rehabilitačné stanice sú právnické osoby zriadené v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxčnú stanicu je oprávnený len orgán verejnej správy, kým chovné stanice môžu byť zriadené aj subjektom z iného sektoru.
K odsekom 3 - 5
Definujú sa pojxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxmi. Tieto odseky aplikujú na botanické záhrady a arboréta totožnú právnu úpravu a v zákone sa osobitne nerozlišujú. Arboréta sú však v zásade zariadenix xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxačné stanice" ako osobitné zariadenia na záchranu chránených živočíchov sa zriaďujú na rovnaký účel, líšia sa však v rozsahu poskytovanej starostlivxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xlhodobejšie umiestnenie hendikepovaných živočíchov presahujúce túto dobu.
V súvislosti s definíciou rehabilitačných staníc odsek 7 odkazuje nx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Vzhľadom na podobný predmet regulácie a právnu úpravu týchto dvoch predpisov sa rehxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xlebo vyššieho územného celku.
Okresný úrad je oprávnený vydať súhlas na zriadenie a prevádzkovanie chovnej a rehabilitačnej stanice len v prípadex xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xds. 6 a 7 zákona. Dôveryhodná je taká osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx mesiace. Ak je dotknutou osobou cudzinec preukazujú sa tieto skutočnosti obdobným potvrdení o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxukázať musí aj skutočnosť, že jej v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 2 nebola uložená pokuta alebo iná sankcia za pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Odsek 8 taxatívne vymedzuje podmienky na vydanie súhlasu podľa odseku 2.
K odseku 9
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxu 6 zákona slúžia na umiestnenie týchto jedincov počas nevyhnutnej doby na ošetrenie, ktorá nepresiahne tri mesiace. Najpriaznivejším výsledkom činxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xšetrovanie a zotavovanie hendikepovaného jedinca presiahne zákonom ustanovené časové obdobie, takýto jedinec musí byť presunutý do rehabilitačnex xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxriadenia, avšak len pre účel vymedzený v príslušnom odseku.
K odseku 10
Zákon definuje záchytné strediská ako zariadenia, ktoré slúžia na umiestnxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxovania zariadení ako záchytných stredísk.
K odseku 11
Vzhľadom na to, že pre zriadenie a prevádzkovanie zariadení na záchranu chránených rastlín x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx 8), zákonodarca určuje, že vybrané taxatívne určené pomenovania sú oprávnené používať výlučne len tie zariadenia prevádzkované v súlade s právnou úpxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxených druhov rastlín a živočíchov bude plniť určité spoločensky prospešné funkcie, ale že ním držaným jedincom bude poskytnutý vysoký štandard staroxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť spĺňať tieto podmienky počas celej doby prevádzkovania tohto zariadenia.
K odseku 13
Zjednodušenie a zníženia administratívneho zaťaženia záxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxov v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach, zákonodarca zabezpečuje prostredníctvom zákonnej výnimky z podmienok druhovej ochrany.
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xstanovený v § 34 ods. 1 písm. b) a § 35 ods. 1 písm. e) zákona a zákaz držby vajec chráneného živočícha uvedený v § 35 ods. 2 písm. a) zákona.
Súvisiace uxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx x25/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti životné prostredie v z. n. p.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxnáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Tretia hlava
OCHRANA DREVÍN
Práva a povinnosti pri ochrane drevín
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx 1 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. drevín rozumie činnosť, ktorá je zameraná na udržanie ekologických a estetických funkcií drevín v prírode, krajine a v urbáxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxa. V zmysle § 2 ods. 2 písm. m) zákona sa pojem "drevina" používa ako legislatívna skratka pre slovné spojenie "drevina rastúca mimo lesa", a tou sa rozumxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxj vety vyhlášky č. 24/2003 Z.z. považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej čaxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxidla už od bázy.
Za krovitý porast sa podľa § 36 ods. 5 tretej vety vyhlášky č. 24/2003 Z.z. považuje taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50% jednotlxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xreviny aj lianu, za ktorú sa podľa § 36 ods. 6 druhej vety vyhlášky č. 24/2003 Z.z. považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkona a vyhlášky č. 24/2003 Z.z. upravujúce ochranu drevín.
Z odborného hľadiska drevinou možno rozumieť akýkoľvek strom, resp. rastlinu, ktorá mx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxdny fond, tzn., že z právneho hľadiska drevinou nie je každý strom a ker, ale iba taký, ktorý rastie mimo lesného pôdneho fondu. Zákon č. 61/1977 Zb. o lesxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x § 3 ods. 1 zákona č. 326/2005 xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xovinnosti, ktoré sú ustanovené v § 47 a § 48 zákona sa vzťahujú len na stromy a kry rastúce mimo lesných pozemkoch.
Pozemky v katastri nehnuteľností xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxatné plochy. V súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon), údaje o pozemku evidxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxrej sa "lesný pozemok" označuje kódom "10". Pri určovaní druhu pozemku sa vychádza z údajov uvedených v katastri nehnuteľností, pretože údaje taxatívxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xodnovernosť údajov katastra znamená, že údaje katastra zodpovedajú skutočnosti, a že sa na ne každý môže spoľahnúť a dôverovať týmto údajom.
Katasxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé údaje katastra slúžia najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, na účely správy daní a poplatkov a slúžix xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnienku, a to najmä so zohľadnením možnosti existencie prípadného chybného zápisu v katastri. Za preukázanie opaku možno považovať len takú právnu skuxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxnosťou nemôže byť len tvrdenie určitého subjektu. Vyvrátiť hodnovernosť a tým aj záväznosť možno verejnou listinou, alebo inou listinou svedčiacou o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxdľa § 59 katastrálneho zákona.
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností a skutočnéxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ktorý zároveň, na základe zistenia druhu pozemku v teréne, určí v rozhodnutí skutočný druh pozemku. Príslušným orgánom štátnej správy lesného hospoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, sú povinné predložiť príslušnému orgánu štátnej správy na úseku kxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxspodárskej pôdy - okresný úrad podľa § xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Zmätočne pôsobia ustanovenia vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktoré usxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx za ktorú sa podľa § 36 ods. 6 druhej vety vyhlášky č. 24/2003 Z.z. považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xa lianu ako osobitný vzrastový typ dreviny sa však nevzťahujú ustanovenia zákona upravujúce ochranu drevín.
Z ustanovenia § 46 vyplýva, že na ochrxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktoré sú označené znakom "+". Medzi chránené rastliny sú zaradené napr. dub sxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxené v § 34 zákona, podľa ktorého je chránené rastliny zakázané ničiť, trhať, zbierať, rezať alebo vykopávať.
Na prípadný výrub takýchto drevín, ktxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxľadom na ustanovenie § 65 ods. 1 písm. h) zákona oprávnené MŽP SR. Obec a ani okresný úrad nie sú oprávneným orgánom ochrany prírody a krajiny v takýchto pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx 24/2003 Z.z. osobitne označené znakom "#1". V takýchto prípadoch sa druhová ochrana v zmysle § 34 zákona vzťahuje len na tie jedince, ktoré rastú za hrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmbová (Pinus cembra) tis obyčajný (Taxus baccata). Ak tieto druhy rastú za hranicami zastavaného územia obce, vyžaduje sa na ich výrub výnimka podľa § 4x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxa pretože nepožívajú ochranu chránených rastlín.
Keď je drevina chránenou rastlinou, pri výpočte spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín resp. cxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z. n. p.
Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
[Ochrana, ošetrovanie a výrub drevín]
K odseku 1
Zákonodarca ustanovil všeobecnú povinnosť každej fyzickej a právnickej osobe zdržať sa kxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxžno automaticky každý zásah do dreviny považovať za jej poškodenie v zmysle § 47 zákona. Poškodenie dreviny v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo zapríčiniť ich odumretie. Za poškodenie drevín možno považovať teda taký zásah, ktorý svojim následkom vystaví drevinu do nebezpečenstva zníženia xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxviny musia byť súčasne naplnené všetky znaky, napr. určitým konaním, napr. opílením konárov, musí byť:
-
znížená ekologická a estetická funkcia drxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx.
Pre naplnenie skutkovej podstaty poškodenia drevín musia byť niektoré znaky naplnené kumulatívne (podstatné a trvalé zníženie ekologickýcx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxapr. orez konárov, zásah do koreňového systému), ale aj opomenutie konania (nečinnosťou vlastníka pozemku pri zabezpečovaní starostlivosti o drevixxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xunkcií drevín nielen v prírode, ale aj v urbárnom priestore. Zákon navyše vlastníkovi, správcovi, nájomcovi pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, uxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xunkcie.
Podľa § 17 ods. 5 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxn v prípade rezov produkčných ovocných drevín, alebo v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetkxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxalizácie, Bratislava - STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. STN nie je síce všeobecne záväzným právnxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxh a stavebných činnostiach.
Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa súhlas na výrub pxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ktorý je dokonaný, teda už došlo k úplnému zániku existenčných podmienok pre prežitie drevín. Ide o prípady, kedy boli dreviny úplne odstránené iným spxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxu dreviny. Na rozdiel od výrubu drevín, sankčne zodpovedným subjektom pri poškodení alebo ničení drevín nemôže byť subjekt, ktorý si napr. orez drevín xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
Podnikatelia a právnxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xredchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
Poškodzovanie, resp. ničenie dreviny možno posúdiť ako priestupok podľa § 92 ods. 1 písmx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxna priamo ukladá vlastníkovi, správcovi, nájomcovi pozemku povinnosť starať sa o drevinu, ktorá rastie na ich pozemku, ktorý je v jeho vlastníctve, spxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dobrom zdravotnom stave tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho umiestnenia, napr. pôdoochrannú, vodoochrannú, klimatickú, biotickú, krajinotvxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxného stavu drevín, ako aj odstraňovanie následkov ich poškodenia.
Podrobnosti o starostlivosti o dreviny vrátane ošetrovania a udržiavania drevxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xa udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov jej poškodenia.
Podľa § 17 ods. 4 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., udržiavxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b)
kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c)
starostlivxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxe realizovaným a cieleným rezom dreviny,
f)
odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxny,
i)
odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.
Podľx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxptembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x 17 ods. 6 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacixx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxhov, vyžaduje sa na ošetrovanie a udržiavanie drevín výnimka zo zákazov druhovej ochrany, ktorú v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona povoľuje MŽP SR.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxlikt podľa § 90 ods. 1 písm. l) zákona.
Podľa § 47 ods. 2 druhá veta zákona ak došlo k poškodeniu dreviny v dôsledku choroby alebo sa na drevine vyskytlx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxo, určiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie, povinnosť vykonať nevyhnutné opatrenia smerujúce k ozdraveniu dxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxupok podľa § 92 ods. 1 písm. i) zákona alebo ako iný správny delikt podľa § 90 ods. 1 písm. g) zákona.
K odseku 3
Ustanovenie určuje povinnosť uskutočxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xchrany prírody príslušným na vydanie súhlasu na výrub dreviny je x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xo veciach § 47 a 48, ak sú na to závažné dôvody, najmä ak sa má činnosť vykonávať na pozemkoch vo vlastníctve obcí, v územiach s druhým alebo tretím stupňom xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xýrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Okresný úrad určuje príslušnosť obce na rozhodovanie poxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x9 ods. 3 zákona okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude vo veci rozhodovať. Účelom uvedeného ustanovenia je eliminácia neobjektívneho rozhodxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxti obce podľa § 68 písm. q) zákona vykonáva okresný úrad formálnym listom, pretože nejde o konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány roxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvať o svojom prípadnom zámere rúbať dreviny príslušný okresný úrad, čo má za následok, že sa tento nemá ako dozvedieť o tejto skutočnosti s následným uplxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxčitý okruh žiadostí, ale aj jednotlivo zvlášť pre každú žiadosť osobitne.
Žiadosť o vydanie súhlasu
Rozhodovanie o vydaní alebo nevydaní súhlaxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
Podľa § 82 ods. 1 zákona zo žiadosti o vydanie rozhodnutia musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akej činnosti sa týka a čo sa navrhuje. Každá žiadosť a s xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xpravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou. Každá žiadosť a s ňou súvisiace doklady musia byť vyhotovené písomne a musí spĺňať všetky požiadavxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnovuje § xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xobyt žiadateľa alebo
-
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
- katastrálne územie,
-
parcelné číslo,
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxentifikáciu dreviny v teréne,
c)
súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xa ktorom drevina rastie,
d)
špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej:
-
druh,
-
počet,
-
zdravotný stav,
-
obvod kmeňa mxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxenie žiadosti.
Doklady podľa § 17 ods. 8 písm. b) a c) vyhlášky č. 24/2003 Z.z. sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1: 50 000 alebo 1: 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
Líniovými stavbami xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx
-
podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,
-
vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
-
vedenix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. alebo o jej súčasť, rozhodne orgán štátnej správy príslušný na jej povolenie. Stavby, ktoré možnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxležitosti a neobsahuje potrebné údaje a prílohy, ide o neúplnú žiadosť. Odstraňovanie nedostatkov podania je konkretizáciou zásady úzkej súčinnostx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkladne. V ostatných prípadoch na ich odstránenie vyzve, pričom mu na tento účel určí primeranú lehotu. Zároveň ho poučí, aké dôsledky môže mať neodstráxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnania.
Orgán ochrany prírody v prípade neúplnej žiadosti je povinný v zmysle § 19 ods. 3 zákona v spojení s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxtky odstránil,
-
vydať rozhodnutie o prerušení konania podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku, v ktorom správny orgán uvedie:
-
že žiadateľ bol vyxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxadateľ, na ktorého návrh sa konanie začalo, neodstránil v určenej lehote nedostatky podania, hoci bol na to vyzvaný orgánom ochrany prírody, je povinnxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xodľa tohto zákona, takéto začaté správne konanie sa v takýchto prípadoch zastavuje podľa § 82 ods. 9 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z.
Rozhodovanie o vxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxny musia byť posúdené z hľadiska:
a)
ekologických funkcií dreviny,
b)
estetických funkcií dreviny,
c)
z hľadiska vplyvov na zdravie človexxx
xx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxmä preukázanie:
a)
zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b)
nevhodných hygienickýxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxým zdravotným stavom dreviny je orgán ochrany prírody povinný preskúmať aj to, či nedošlo zo strany vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemku, na ktorox xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
3)
Súhlas vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadatexxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmca pozemku, na ktorom rastie drevina, zákon vydanie súhlasu na výrub je podmienené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx prípade, že mu z nájomnej zmluvy vyslovene vyplýva právo udeľovať súhlas na výrub dreviny iným osobám. Zároveň, ak žiadateľom o vydanie súhlasu na výrux xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xúhlas vlastníka. Uvedené je náležite prevzaté do obsahu žiadosti na výrub dreviny uvedenej v § 17 ods. 8 písm. c) vyhlášky č. 24/2003 Z.z. Ak je vlastníkxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxík v z. n. p.
4)
Po vyznačení výrubu drevín. Spôsob označovania drevín určených na výrub je podrobnejšie uvedený vo vyhláške č. 24/2003 Z.z.
Pri vyxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx dreviny,
b)
na funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c)
na to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja; obxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxávacími predpismi vydanými na základe zákona; ide o podmienky stanovené napr. vo vyhláškach, ktorými sa ustanovujú obmedzenia v chránené vtáčích úzexxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkcií drevín v prírode a krajine ako aj v urbánnom priestore, a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu. Obec, ktorá vykonáva prenesený výkon štátnex xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxať a presadzovať celospoločenské záujmy za účelom ochrany drevín, takže súhlas na výrub drevín by sa nemal realizovať automaticky len na základe podanxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxeristická alternatívnosť jeho obsahu, takže súhlas na výrub drevín môže, ale tiež nemusí byť vydaný, takže žiadateľ o výrub drevín nemá na vydanie súhlxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xk by to tak bolo, nebol by potrebný na ich výrub predchádzajúci súhlas orgánu ochrany prírody. Naopak, zákonodarca zakotvil prostredníctvom rôznych pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkonávanie svojich xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x x x x xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xe každý povinný životné prostredie a kultúrne dedičstvo aj chrániť a zveľaďovať.
Podľa čl. 20 ods. 3 Ú SR vlastníctvo zaväzuje a nemožno ho zneužiť nx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
Podľa čl. 35 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd nikto nesmie pri výkone svxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxom.
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí je každý povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxkona je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať taxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzo vxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxj podľa osobitných predpisov, teda aj do územnoplánovacej dokumentácie a stavebných projektov.
Náležitosti rozhodnutia, ktorým sa vydáva súhlax xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xxzov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie,
b)
špecifikáciu dxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxly,
-
druh pozemku,
-
katastrálne územie,
d)
spôsob vyznačenia drevín určených na výrub.
II. Podľa § 82 ods. 12 zákona, ktorým sx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť.
III. Podľa § 48 ods. 1 sa ukladá:
a)
Povinnosť uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx uloženia finančnej náhrady:
-
výšku finančnej náhrady v eurách,- lehotu splatnosti, - číslo účtu.
Podľa § 47 ods. 8 zákona možno výrub drxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xto vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny bez splnenia podmienok podľa § 47 ods. 8, alebo sa na požiadanie nepreukáže právoplatným súhlasxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdnutí o súhlase podľa § 82 ods. 12 zákona sa môže dopustiť priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. f) alebo iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 1 písm. d) záxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xa môže dopustiť priestupku podľa § 92 ods. 1 písm. z) alebo iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 2 písm. f) zákona.
Vzťah medzi súhlasom na výrub drxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxitných predpisov a v tomto konaní môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody, teda aj ochrany drevín, nemôže vo veci rozhodnúť, kým nie je právoplatne rozxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxy podľa § 103 ods. 9 zákona viazaný.
Z predmetných ustanovení vyplýva, že samostatné správne konanie o výrube drevín podľa § 47 ods. 3 zákona musí prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé sa vydáva napr. aj pre umiestnenie stavby na pozemkoch porastených drevinami, musí predchádzať konanie podľa § 47 ods. 3, v ktorom sa rozhodne, či prísxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxm, ktorou môžu byť dotknuté záujmy na ochrany drevín.
Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom, ktorý v zmysle § 9 ods. 2 zákona uplatňuje záujmy oxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xyjadrenia k územnému a stavebnému konaniu podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a stavebnému konaniu podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona na území so štvrtým a piatym stupňom ochrany.
Vo vyjadrení je tento správny orgán povinný na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxú dreviny, ktorým sa poskytuje ochrana podľa tohto zákona, ale aj upozorniť na to, že o prípadnom výrube drevín sa bude musieť rozhodnúť v samostatnom koxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxny prírody v samostatnom konaní podľa zákona rozhodne, či sa na dreviny vydá alebo nevydá povolenie na ich výrub. V týchto konaniach by mal orgán ochrany xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxy sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania a ničenia ekosystémov. Ustanovenie § 47 oxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxrovať a udržiavať. Podľa čl. 20 ods. 3 ústavy výkon vlastníckych práv je limitovaný ochranou celospoločenských hodnôt, akými sú nielen ochrana zdravix xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxškodzovať tieto hodnoty "nad mieru ustanovenú zákonom".
Právu upravenému v čl. 44 ods. 3 ústavy, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru ustanovenú záxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxkania a iných obdobných práv, čo je v súlade s verejným záujmom na zachovaní priaznivého životného prostredia. Princíp prípustnej miery poškodzovanix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdu ustanovuje aj zákon, a to formou zákazov niektorých činností, ustanovením podmienok územnej a druhovej ochrany alebo ukladaním povinností fyzickxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh zákona, a to vrátane ustanovení týkajúcich sa ochrany drevín.
Rozhodnutie o umiestnení stavby, v ktorom je uvedené, že určitá plocha bude zastavaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrgánu ochrany prírody, lebo jeho rozhodovacia nezávislosť by bola obmedzená už existujúcim územným rozhodnutí. Územné rozhodnutie nemožno vydať, ax xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxn, pretože ten je podmienkou jeho vydania v zmysle ustanovenia § 103 ods. 6 v spojení s ustanovením § xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. 3 zákona o ochrane prírody (rozsudok NS SR, sp.zn. 5 Sžp 10/2009 z 12. januára 2010, nález ÚS SR, z 13. januára 201, sp.zn. II. ÚS 197/2010.).
Vo všeobxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxúcich rozhodnutí iných orgánov štátnej správy. Treba vychádzať z vymedzenia predmetu jednotlivých správnych konaní, teda konania stavebného a konaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spôsobom dotknuté. Pri realizácii týchto činností často nepostačí dodržanie podmienok vyplývajúcich len z jedného právneho predpisu, ale nezriedkx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Spravidla po tom, čo podmieňujúci individuálny správny akt nadobudol právoplatnosť, žiada jeho adresát o vydanie nadväzujúceho individuálneho spxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxa, ale aj požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Je povinnosťou účastníka konania vyvolať nielen stavebné konanie, ale aj konanie na úseku ochrany prírxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxstup v podstate nadväzuje aj 35 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého vyplýva, že návrh účastníka konania na územné konanie sa doloží dokumentáciou uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovenie § 3 ods. 3 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ukladá žiadateľovi, aby už súčxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx dotknutých orgánov štátnej správy a obce. Z predmetných ustanovení vyplýva, že rozhodnutia iných orgánov štátnej správy majú byť v podstate zadovážexx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xsobiným objektívne vymedzeným predmetom odlišným od stavebného konania. Akokoľvek technicky vzaté môžu byť jednotlivé konania zahrnuté ako časti ixxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxania s odlišnými predmetmi. Rozhodnutie stavebného úradu nemôže nahradiť rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny. Pri opačnom výklade, by došlx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxutia iných orgánov štátnej správy, a ktoré by oprávňovalo vykonávať určitú činnosť a vykonávať zásahy v krajine bez ohľadu na iné hmotnoprávne predpisxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxzajúceho právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody, a to aj za situácie, že obec je tak stavebným úradom ako aj orgánom ochrany prírody príslušxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx postup je podľa § 103 ods. 6 zákona ako aj § 126 stavebného zákona v rozpore so zákonom, pretože orgán štátnej správy (stavebný úrad), ktorý vedie konanxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe) najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
K odsekx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxičné kritéria ako napr. rozmery dreviny, umiestnenie dreviny vo vzťahu k druhu pozemku, zastavanému územiu obce, stupňa ochrany osobitne chráneného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ako aj uskutočneného výrubu. V určitých prípadoch sa s výrubom drevín neviažu žiadne povinnosti a v niektorých prípadoch sa vyžaduje pred plánovaným vxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na základe osobitných predpisov. V iných prípadoch zákon ustanovuje oznamovacie povinnosti po uskutočnenom výrube napr. ide o výrub z dôvodu obnovy pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxdu kmeňa stromov a výmeru krovitých porastov, pri ktorých sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje. V prípade stromov je rozhodujúci obvod kmeňa a v prípade xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxc ako 50% jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m. Zákon ustanovuje akú minimálnu súvislú výmxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxcami zastavaného územia obce. V prípade krovitých porastov je okrem ich výmery dôležité aj ich umiestnenie vo vzťahu k zastavanému územiu obce. Zastavxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxstorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Hranice zastavaného územia obce sú xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
b)
poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),
c)
pozemkov ostatných plôch,
d)
pozemkox xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxmí s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene. Ak teda drevina rastie na jednom z týchto území, súhlas na ich xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxna.
K odseku 4 písm. b)
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ixx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxdnoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných druhov. Ovocná xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxše, černice, liesky.
Ustanovenie § 47 ods. 6 zákona určuje povinnosť tomu, kto z dôvodov uvedených § 47 ods. 4 písm. b) drevinu vyrúbal, túto skutočxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxubu. Príslušným orgánom ochrany prírody je s ohľadom na § 68 písm. k) zákona okresný úrad. Obsah písomného oznámenia je ustanovený všeobecne záväzným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xusí obsahovať:
-
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
-
špecifikáciu drexxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xk túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
-
odôvodnenie výrubu, pod ktorým sa podľa § 17 ods. 12 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. rozumie prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x x8 písm. i) zákona okresný úrad, na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím ustanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov. Okxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Pri výrube ovocných drevín treba odlíšiť dve rôzne skutkové podstaty deliktu:
1.
Neoznámenie výrubu v zákonom ustanovenej lehote - 5 dní od výrxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxona v súlade s § 47 ods. 6 prvej vety zákona a možno posúdiť ako priestupok podľa § 92 ods. 1 písm. h) zákona alebo ako iný správny delikt podľa § 90 ods. 1 písxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxy zákona možno posúdiť ako priestupok podľa § 92 ods. 1 písm. zq) zákona alebo ako iný správny delikt podľa § 90 ods. 3 písm. n) zákona.
K odseku 4 písm. cx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxhradách a záhradkárskych osadách.
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx x xxxm. c) vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápisx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx009 Z.z., sa druh pozemku - záhrada označuje kódom 05.
Záhradkárskou osadou sa rozumie záhradková osada zriadená v súlade so zákonom č. 64/1997 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx xx xx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody nx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou, nezávislou od ľudskej vôle, s ktxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxmetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka, alebx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
Podľa § 47 ods. 6 prvej vety zákona je ten, kto vyrúbal drevinu z dôvodu uvedenom v § 47 ods. 4 písm. d) zákona, povinný najneskôr do piatich dní od uskutočxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x x8 písm. k) zákona okresný úrad.
Podľa § 17 ods. 12 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. sa na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny vzťahuje obdobne § 17 ods. 8 písm. xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xlebo miesto podnikania žiadateľa,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
-
špecifikáciu dreviny, ktorá sa vyrúbala, najmä jej druh, počet, zdravotný staxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
-
odôvodnenie výrubu, pod ktorým sa podľa § 17 ods. 12 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.
Neoznámenie vxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx správny delikt podľa § 90 ods. 1 písm. f) zákona.
Pre posúdenie skutočností, či išlo o taký stav ohrozenia, ktorý možno podradiť pod § 17 ods. 7 vyhlášxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xtav bezprostredného ohrozenia. Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie alebo život človeka bude poškodené. Bezprostredným ohroxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxá situácia.
O výrub drevín podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona nepôjde, ak v danom prípade nebola naplnená podmienka bezprostredného ohrozenia života xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvie alebo majetok napr. že aj napriek zlej poveternostnej situácii, ktorá predchádzala výrubu drevín, v danej lokalite sa nenachádzali žiadne stavbyx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxty alebo práce. Podmienka bezprostredného ohrozenia nebude naplnená. ani vtedy, ak bol výrub bol vykonaný ako osobitný spôsob vysporiadania sa s dlhšxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxia alebo hroziacej škody, je nevyhnutné vyžiadať si povolenie podľa § 47 ods. 3 zákona. Uskutočnenie výrubu dreviny bez právoplatného súhlasu orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx. l) zákona.
K xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V takom prípade sa nevyžaduje súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona. Niektoré osobitné všeobecne záväzné právne predpisy ukladajú povinnosti vlaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxevádzkovanie dráhy, pozemnej komunikácie, prevádzky telekomunikačných zariadení a vedenia telekomunikačných sietí, rozvodných zariadení apod. x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx ods. 7 zákona túto skutočnosť písomne oznámiť najneskôr 15 dní pred realizovaným výrubom orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírodx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xohol v záujme minimalizovania škôd na životnom prostredí určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub pozastaviť prípadne obmedzixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxlade s § 47 ods. 7 prvou vetou zákona možno posúdiť ako priestupok podľa § 92 ods. 1 písm. n) zákona alebo ako iný správny delikt podľa § 90 ods. 1 písm. l) zxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxplývajúce z § 47 ods. 4 písm. e) zákona. Ak rozsah predmetného výrubu drevín alebo dôvody uskutočnenia výrubu nezodpovedajú zákonnému vymedzeniu v zmxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxo podradiť pod výkon povinnosti alebo oprávnení vyplývajúcich z osobitných predpisov, na takýto výrub sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxlasu sa vzťahuje na výrub, drevín, ktorý je realizovaný v rozsahu limitov ustanovených osobitnými predpismi ako sú:
-
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodáxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxizáciach,
-
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike,
-
Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike,
-
Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronickxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxkona o vodách je povolenie orgánu štátnej vodnej správy potrebné na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x súvislosti so správou vodného toku.
Podľa § 48 ods. 4 písm. c) správa vodných tokov zahŕňa udržiavanie alebo odstraňovanie brehových porastov vo vxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxovali prírodné podmienky. V prípade pochybností, či výrub bol realizovaný v rozsahu a na účely správy vodného toku v súlade so zákonom o vodách, je príslxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxného vzťahu na iné fyzické osoby alebo právnické osoby, a to v rozsahu vymedzenom v zmysle § 49 ods. 6 zákona o vodách, teda ak sa odstraňovanie drevín realxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xa účely správy vodného toku, ako aj o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, pobrežný pozemok alebo inundačné úzxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxx xxx xx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x krov okrem iných povinností aj povinnosť:
-
prihliadať na zachovanie prvkov prirodzeného ekosystému,
-
prihliadať na ochranu osobitne chránxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrodné podmienky,
-
spevňovať brehy vodných tokov, zabezpečovať ich neupravené úseky brehovými porastmi.
Ustanovenie § 103 ods. 10 zákonx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxiach s druhým, tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany a v chránených vtáčích územiach a spôsob jej výkonu vrátane možnosti použitia mechanizmov a podxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobného vodného toku v oblasti prevencie:
-
odstraňuje nánosy z koryta vodnxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxlasuje projekty a kontroluje priebeh realizácie odstraňovania nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku, keď ich vykonáva iná práxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxadky vodných tokov vo svojej správe v súčinnosti s okresným úradom.
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xhrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadexx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxitné predpisy.
Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnéxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Príslušný cestný správny orgán je oprávnený v cestnom ochrannom pásme nariaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxy.
Cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo súvisle zastavaného územía. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxho rozhodnutia.
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike
Držiteľ povolenia na podnikanie v energetike alebo ním poverená osobx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxebo ním poverená osoba vlastníkovi najmenej 15 dní pred plánovaným začatím činnosti. Doručenie verejnou vyhláškou sa použije v prípade veľkého počtu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxbuli obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté. x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx trvalo zabezpečovať obvod dráhy a priechodný prierez dráhy v stave, ktorý neohrozuje dráhu a jej súčasti, ani dopravu na dráhe, a predchádzať ohrozenixx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxbo odstránil v nevyhnutnom rozsahu prekážajúce stromy a kry a odstránil spadnuté stromy, kamene a predmety, ktoré sú ohrozením prevádzky dráhy alebo nxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxzkovateľa dráhy a hrozí bezprostredné nebezpečenstvo pre prevádzku dráhy alebo pre dopravu na dráhe, prevádzkovateľ dráhy je oprávnený sám vykonať txxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xerejných kanalizáíciach § 20 ods. 1 písm b)
Prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je oprávnený odstraňovať a okliesňovať x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia musí upovedomiť užíxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxácie, táto lehota sa nemusí dodržať. V takom prípade o tom prevádzkovateľ užívateľa bezodkladne upovedomí.
Zákon č. 143/2008 o civilnom letectve (xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx x x x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxie podmienok na ich ďalší rozvoj zabezpečujú ochranné pásma.
2)
Ochranné pásma na návrh prevádzkovateľa letiska alebo leteckého pozemného zariaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx.
3)
Letecký úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásem zakáže alebo obmedzí v ochranných pásmach najmä umiestňovať stavby alebo zariadenia, vysxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
Z ustanovenia § 47 ods. 4 písm. f) zákona vyplýva, že na výrub, ktorý vykonáva organizácia ochrany prírody, alebo ho zabezpečuje prostredníctvom inéxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxne chránenou časťou prírody a krajiny sa podľa § 2 ods. 2 písm. o) zákona sú:
-
chránené druhy (§ 33),
-
chránené územia (§ 17):
-
chránená krajixxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxrodná pamiatka (jaskyne, prírodné vodopády),
-
chránený krajinný prvok,
-
chránené vtáčie územie,
-
obecné chránené územie,
-
územxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny. Príslušný orgán ochrany prírody, ktorým je s ohxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxtný výrub, ktorý je potrebný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny podľa § 2 ods. 2 písm. o) zákona sa nebude vyžadoxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xzemia, územia európskeho významu, súkromné chránené územia, chránené objekty, ochranné pásma. Nevyhnutnosť vykonať výrub pre účely zabezpečenia sxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxak mala vyplývať s dokumentov starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny podľa § 54 ods. 2 písm. b) zákona. Na vydanie určenia podľa § 47 xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxnovisku určiť podrobnejšie podmienky vykonávaného výrubu. Uskutočnenie výrubu nad rámec určenia podľa § 47 ods. 4 písm. g) zákona je možné posúdiť akx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxvodné druhy, ktoré vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a tak znižujú a ohrozujú biologickú rozmanitosť. Do novely vyhlášky č. 24/2003 xxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkatá, ambrózia palinolistá, slnečnica hľuznatá a pohánkovec. Od účinnosti vyhlášky č. 158/2014 Z.z. ktorou sa novelizuje vyhláška č. 24/2003 Z.z., xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxc jaseňolistý (Negundo aceroides) - strom,
-
Beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa) - krík,
-
Kustovnica cudzia (Lycium barbarum) - krík.
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxku 4 písm. i)
Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje na porasty rýchlorastúcich drevín založených na poľnohospodárskej pôde v súlade s § 18a zákona č. 22xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxšej ako 1 000 m2 najviac na 20 rokov. Register plôch rýchlorastúcich drevín vedie orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorý zakladateľovi porastu rxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxiť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v treťom až piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny. Rýchlorastúce dreviny sú vo svojej podstate dreviny pxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxon Coppice" (SRC) - porasty s krátkou rubnou dobou. Medzi energetické dreviny patria hlavne niektoré odrody topoľov, vŕb a agátov.
Povolenie na výrxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčekov a okrasných drevín, najmä na ich ďalší predaj, alebo ide o pozemky v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná zeleň vrátane drevín. Plxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx