180/2014 Z.z.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva - komentár

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx016 Z.z., č. 69/2017 Z.z., č. 73/2017 Z.z., nálezmi ÚS SR č. 130/2017 Z.z., ÚS SR č. 131/2017 Z.z. a zákonom č. 165/2017 Z.z.
JUDr.
Marek
Domin,
Phxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavnej blanketovej normy, konkrétne normy obsiahnutej v čl. 30 ods. 3 Ústavy. V zmysle tohto ustanovenia má podmienky výkonu volebného práva ustanoxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxe jeho § 1, úprava podmienok výkonu volebného práva a organizácie volieb. Okrem volieb vo vlastnom zmysle slova, t.j. konkrétne volieb do NR SR, volieb dx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ako aj jeho organizáciu. Z tohto dôvodu volebný kódex nepredstavuje vykonávací predpis len k čl. 30 ods. 3 Ústavy, ale aj k jej čl. 100, ktorý ustanovuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxadných politických práv a slobôd garantovaných Ústavou, a to práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí (čl. 30 Ústavy). Práve prostredníctvom volxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxonávaní. So zreteľom na praktickú prevahu zastupiteľskej formy demokracie môžeme volebné právo takisto označiť za najdôležitejšie individuálne prxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxtupcami.2) Volebný kódex teda môžeme, bez akýchkoľvek pochybností, označiť za jeden z kľúčových súčastí právneho poriadku SR. Bez podrobnejšej zákxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxiou.
Volebný kódex bol Národnou radou schválený 29. mája 2014, a to hlasmi 80 zo 140 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 15 poslancov. Zostávajúcx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany. Schválený volebný kódex odobril aj prezident SR, ktorý ho podpísal 12. júna 2014. Platnosť nadobudol vyhlásením v Zbierke zákonov (čiastka 63x xxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xegisvakačná lehota tak bola, so zreteľom na rozsiahlosť novej právnej úpravy, ako aj so zreteľom na jej spoločenský význam, dlhšia ako jeden rok. Niektxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xalej, nešlo o časti upravujúce priamo podmienky výkonu volebného práva a organizácie volieb, ale o časti novelizujúce iné právne predpisy.
Návrh, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xúdneho poriadku 16. augusta 2013 (parlamentná tlač čl. 659). Súčasne s návrhom volebného kódexu bol Národnej rade doručený aj vládny návrh zákona o voxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlač č. 660). Dlhší časový úsek medzi doručením návrhu zákona a jeho schválením v prvom čítaní (september 2013) na jednej strane a medzi jeho schválením v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxžiadala NR SR o presunutie rokovania o návrhu zákona na rok 2014. Táto žiadosť bola odôvodnená pretrvávajúcimi politickými rokovaniami s jednotlivýmx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxkusia. V prípade zákona upravujúceho podmienky výkonu volebného práva, teda jedného z politických práv kľúčových pre demokratický charakter štátu, xx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch volieb. Tá bola charakteristická najmä svojou roztrieštenosťou. Jednotlivé druhy volieb boli totiž predmetom samostatnej zákonnej úpravy. Ústaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtickým nebol len počet zákonov upravujúcich voľby, ale aj ich obsah. Jednotlivé zákony totiž upravovali niektoré inštitúty volebného práva odlišne. xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx neodôvodnene. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa po parlamentných voľbách v roku 2010 sformoval ambiciózny projekt spočívajúci v snahe prijať volebxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxou navrhovaných zmien malo byť, okrem iného, aj zavedenie možnosti hlasovania cez internet.4) Práce na pripravovanom volebnom kódexe sa však napokox x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx x roku 2012, hoci prijatie nových volebných pravidiel kódexového typu nemala výslovne uvedené vo svojom programovom vyhlásení.5) Výsledkom kodifikxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx dovtedajších samostatných zákonov.6) Okrem piatich zákonov upravujúcich jednotlivé druhy volieb išlo aj o zákon upravujúci spôsob vykonania celoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx skupiny. Prvá a posledná (deviata) časť majú všeobecný charakter, zatiaľ čo druhá až ôsma časť majú osobitný charakter. Prvá a deviata časť totiž upravxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx 1 až 41) označená nadpisom "Všeobecné ustanovenia" upravuje inštitúty spoločné pre všetky druhy volieb. Okrem podmienok práva voliť upravuje predovxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxitúty, ako napríklad volebné okrsky (ich účel a spôsob utvárania), zoznamy voličov (ich zostavovanie či procesný postup ich opravy) alebo volebné komxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxieb, a to v druhej až ôsmej časti zákona. Prvá časť volebného kódexu však v koncentrovanej podobe upravuje postavenie, kreáciu a úlohy štátnej komisie, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxacich s výkonom volebného práva a organizáciou volieb.
Ako už bolo uvedené, druhá až ôsma časť volebného kódexu obsahujú pravidlá týkajúce sa jednoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxx xxravuje voľby do NR SR, tretia časť (§ 72 až 97) voľby do EP, štvrtá časť (§ 98 až 115) voľby prezidenta SR, piata časť (§ 116 až 130) ľudové hlasovanie o odvolaxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xsobitných častí, ôsma časť (§ 196 až 215), upravuje celoštátne
referendum
. Ide o
referendum
, ktoré v zmysle Ústavy a relevantnej judikatúry ÚS SR predsxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx časť všeobecný charakter. Je označená nadpisom "Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia". Ako vyplýva aj z takéhoto označenia, táto časť obsahuxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnými ustanoveniami sú napríklad ustanovenia splnomocňujúce vybrané orgány štátnej správy k vydaniu vykonávacích právnych predpisov, ktoré majú upxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxé v čase medzi prijatím volebného kódexu a nadobudnutím jeho účinnosti. Súčasťou prechodných ustanovení sú takisto lehoty na vytvorenie prvej štátnex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxížených deväť častí volebného kódexu môžeme označiť za jadro volebného kódexu. Okrem uvedených častí tvoriacich čl. I volebného kódexu sú však súčasťxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxky konkrétne novelizujú zákon o obecnom zriadení a zákon o dani z príjmov. V čase nadobudnutia účinnosti volebného kódexu išlo aj o novely Občianskeho xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx napovedá aj zvolená skratka, je právnym predpisom kódexového typu, nie je jediným prameňom upravujúcim podmienky výkonu volebného práva a organizácxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxmeňom, ide aj o ďalšie právne predpisy zákonnej a podzákonnej právnej sily. V prvom rade je potrebné spomenúť zákon o volebnej kampani, ktorý bol prijatx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxbnej kampane. Predstavuje pritom komplexnú zákonnú úpravu pravidiel volebnej kampane vzťahujúcu sa na všetky voľby upravené volebným kódexom. Vo vzxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlej upravuje najmä subjekty, ktoré volebnú kampaň môžu viesť, prostriedky vedenia volebnej kampane, ako aj podmienky jej financovania.9)
Výpočex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xrávom sa totiž dotýkajú, či už viac, alebo menej, aj ďalšie právne predpisy. Príkladmo možno uviesť zákon o obecnom zriadení, zákon o štátnom občianstvxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxné zmluvy, ktorými je SR viazaná, ako aj právne záväzné akty EÚ. K prameňom takisto možno zaradiť rozhodnutia ÚS SR. Na najdôležitejšie z ďalších prameňxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxnto predpis neobišli viaceré novelizácie. Volebný kódex bol do dnešného dňa doplnený alebo zmenený piatimi zákonmi. Okrem toho do textu volebného kódxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxúci nesúlad niektorých ustanovení volebného kódexu s Ústavou a medzinárodnými právnymi aktmi.11)
Prvým zo zákonov novelizujúcich volebný kódex xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxá sa vecne dotkla len úloh štátnej komisie. Konkrétne išlo o novú úlohu štátnej komisie, ktorá spočíva v poskytovaní stanovísk k pravidlám financovanix xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxexu bol zákon č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kódexu. Išlo o menšie úpravy skôr jazykového charakteru, ktoré sa týkali pôsobnosti správnych súdov vo volebných veciach.
Dosiaľ najrozsiahlejšxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xákon č. 73/2017 Z.z. V prípade týchto zákonov išlo o relatívne rozsiahle novely volebného kódexu. Prvý z uvedených napríklad zmenil volebný systém upxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxto, okrem iného, predĺžil lehoty na podávanie kandidátnych listín pri samosprávnych voľbách. Čo sa týka druhého z uvedených zákonov, ten je špecifickx x xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnotenie termínu konania oboch samosprávnych volieb, t.j. volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. Prvé súčasne koxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx., bol prijatý 13. júna 2017 a účinnosť nadobudol 1. júla 2017. Z obsahového hľadiska ide o veľmi stručnú novelu. Tento zákon dopĺňa dôvody zániku funkcix xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxchádzajúcej zákonnej úpravy.
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
KOMENTÁR
Ustanovenie § 1 upravuje vecnú pôsoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xx
xxxxx xxxxxxcov EP, ktorí majú byť zvolení v SR,
c)
voľby prezidenta SR,
d)
voľby starostov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev, teda voľby do orgánox xxxxxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxnych krajov (vyšších územných celkov).
Zákonná úprava volieb poslancov obecných zastupiteľstiev a starostov obcí sa vzťahuje aj na voľby orgáxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxbného kódexu) sa takisto vzťahuje aj na voľby orgánov samosprávy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj mesta Košice. Vzťahuje sa teda aj xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxného kódexu, môžeme označiť za ohnisko súčasných demokracií.12) Súčasné demokratické štáty sú totiž založené predovšetkým na reprezentatívnej (zxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy neprítomného ľudu prostredníctvom svojich reprezentantov, ktorých prejavy vôle možno následne pričítať samotnému ľudu.13) Bez volieb je však prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia so sebou nutne prináša. Aj reprezentatívna demokracia totiž vychádza z princípu suverenity (zvrchovanosti) ľudu, v zmysle ktorého všetka moc pochxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxci z jej zdroja, teda z ľudu (občanov) na jej vykonávateľov, teda na orgány verejnej moci.14) Takýto prenos výkonu moci sa však uskutočňuje len na voprex xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxs (výkonu) moci.15) Tento dočasný prenos moci však nie je jednorazovým procesom. Naopak, voľby sú prostriedkom pravidelného obnovovania moci.16) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxný mechanizmus dočasného prenosu moci, teda voľby, tak možno celkom oprávnene označiť aj za jadro demokracie alebo demokratického procesu.17) Niekxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxv jednotlivca. Voľby sú totiž tým najvýznamnejším nástrojom, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxkú realizáciu základného práva garantovaného čl. 30 ods. 1 Ústavy, v zmysle ktorého "občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxžeme v rámci volieb identifikovať viacero procesných štádií. Viacero štádií volieb identifikoval aj ÚS SR, keď v jednom zo svojich rozhodnutí rozlíšix xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxátnych listín a ich registrácia. Súčasťou prípravnej fázy volieb je nepochybne aj volebná kampaň. V rámci fázy samotných volieb sa už tvorí volebný výsxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxovať medzi užším a širším chápaním volieb. V prípade užšieho chápania si pod voľbami predstavujeme proces začínajúci otvorením volebných miestností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xi následnú registráciu kandidátov alebo kandidátnych listín.20)
Aj napriek významu volieb pre súčasné demokratické štáty, voľby predstavujú lex xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxpríklad dedičský (nástupnícky) princíp; virilitu, teda obsadzovanie funkcie z titulu inej zastávanej funkcie; kooptáciu, teda doplnenie voleného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, stretnúť aj s ďalším spôsobmi obsadzovania verejných funkcií, napríklad aj s uzurpáciou.
Voľby však nie sú len spôsobom výberu verejných funkcioxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ovplyvňujú chod štátu aj spoločnosti a rozhodujúcim spôsobom sa podieľajú na vytváraní koncepcie ich ďalšieho vývoja. Platí to osobitne pre parlamenxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxizačnú funkciu. Voľby sú totiž prostriedkom legitimizácie verejnej moci, resp. legitimizáciou jej výkonu. Legitimitu možno vo všeobecnosti chápať xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxe legitimity. Ak však hovoríme o demokratickom štáte, prameňom legitimity sú predovšetkým práve voľby. Vykonávatelia moci moc vykonávajú preto, že bxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xástroj na kontrolu výkonu moci. Prostredníctvom volieb môžu občania - voliči vyvodiť politickú zodpovednosť voči svojim zvoleným zástupcom. Voľby sx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxjú spôsob, ktorým je možné vzniknuté konflikty riešiť pokojnou a nenásilnou cestou. Americký politológ R. Dahl v tejto súvislosti dokonca konštatujex xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxorov. Ako zdôraznil aj ÚS SR, sú to práve voľby, v ktorých nachádza výraz jeden z kľúčových princípov Ústavy, a to princíp slobodnej súťaže politických sxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxríklad aktivizačnú funkciu, integračnú funkciu alebo stabilizačnú funkciu. Voľby možno takisto označiť aj za špecifický druh prieskumu verejnej mixxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xo všeobecnosti môžeme rozlišovať viacero druhov volieb. Klasifikačných kritérií umožňujúcich rozlišovanie jednotlivých druhov volieb je pritom mxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxadné druhy volieb: voľby monokratických orgánov a voľby kolektívnych orgánov. V prvom prípade sa vo voľbách rozhoduje o obsadení orgánu verejnej mocix xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxsprávy, teda voľby starostov obcí a voľby predsedov samosprávnych krajov. Voľby kolektívnych orgánov sú také voľby, v ktorých sa volí orgán verejnej mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxteľstiev a zastupiteľstiev samosprávnych krajov.
Voľby možno takisto klasifikovať aj podľa územnej pôsobnosti voleného orgánu. Z tohto hľadiskx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxkýmito voľbami sú voľby do EP. Ďalším druhom volieb sú v rámci načrtnutej klasifikácie celoštátne voľby. V prípade týchto volieb sa volia orgány, ktorýxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xoľby. V týchto voľbách sú volené orgány s obmedzenou územnou pôsobnosťou. Za lokálne voľby možno označiť voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm môže byť to, aký podiel z členov voleného orgánu sa vo voľbách volí. Z tohto hľadiska môžeme rozoznávať všeobecné voľby a doplňovacie voľby. Voľby majú xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xsobitným a z hľadiska početnosti zriedkavejším druhom volieb sú tzv. doplňovacie voľby. Konajú sa v prípade zániku mandátu počas volebného obdobia. Sxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxadenia uvoľneného mandátu. V podmienkach SR doplňovacie voľby prichádzajú do úvahy v prípade volieb orgánov samosprávnych krajov a volieb orgánov saxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxného obdobia. Ide teda o najčastejší prípad volieb. Naopak, v prípade mimoriadnych xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xzv. predčasné voľby. Dôvodom vedúcim k mimoriadnym alebo predčasným voľbám je predčasné ukončenie funkcie voleného orgánu. V prípade monokratickéhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxidenta. Za opakované (nové) voľby označujeme také voľby, ktoré sa konajú po vyhlásení predchádzajúcich volieb za neplatné, a to v dôsledku rozhodnutix xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxtnom slova zmysle, aj na ďalšie verejné hlasovania. Ide o hlasovania, ktoré takisto predstavujú spôsob výkonu moci, resp. spôsob, akým sa občania môžu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x
xx
xeloštátne
referendum
.
Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta predstavuje špecifický inštitút priamej demokracie, ktorého ústavné základx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxe, teda rozhodovanie o predčasnom ukončení volebného obdobia prezidenta. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta možno takisto označiť aj za nástrox xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxu prezidenta. K zaradeniu ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta medzi inštitúty priamej demokracie však možno vysloviť aj určité výhrady. Predmxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xude, resp. nebude ako zástupca občanov o otázkach verejného záujmu rozhodovať. Ľudové hlasovanie tak predstavuje akési "antivoľby" prezidenta.27)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxlo uvedené na úvod, označiť za jeden zo spôsobov výkonu zákonodarnej moci. Ústava upravuje fundamentálne otázky celoštátneho referenda ako inštitútx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxv referenda, ako aj podmienky opakovania hlasovania v rovnakej veci a podmienky zmeny alebo zrušenia výsledkov referenda. Volebný kódex následne uprxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xde o tzv. obligatórne
referendum
(
referendum
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxferendum
o iných dôležitých otázkach verejného záujmu).
Negatívna vecná pôsobnosť volebného kódexu
Aj napriek skutočnosti, že do vecnej pôsobxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxiamej demokracie. Volebný kódex sa nevzťahuje na inštitúty priamej demokracie predpokladané v čl. 67 ods. 1 Ústavy, t.j. na miestne
referendum
a na
rexxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xbyvateľmi obce, v druhom prípade obyvateľmi vyššieho územného celku (samosprávneho kraja). Podrobnosti o organizácii a priebehu miestneho referenxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nevzťahuje ani na osobitné podoby miestneho referenda, ktoré sú predpokladané predpismi, ktoré majú vo vzťahu k zákonu o obecnom zriadení postavenie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xastiach.28) Osobitnou podobou miestneho referenda je aj
referendum
, ktoré predstavuje nevyhnutný predpoklad možnosti dobývania rádioaktívnych xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxmocenských orgánov. Volebný kódex sa nevzťahuje napríklad na voľby členov orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy, ku ktorým patrí naxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zmysle čl. 30 ods. 4 Ústavy.30) Základy právnej úpravy volieb členov orgánov akademickej samosprávy sú predmetom zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxd ani na voľby členov jednotlivých orgánov NR SR, ako sú napríklad jej predseda, podpredsedovia či výbory. Základy právnej úpravy volieb orgánov Národxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ktorý si sama schvaľuje na ustanovujúcej schôdzi.
Ústavnosť a zákonnosť volieb
xxx xx xxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdidátnych listín a ich registráciou a končiac samotným sčítavaním hlasov, prebehol v súlade s danými pravidlami, teda v súlade s Ústavou, volebným kódxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxca zákonná úprava s možnosťou posúdiť ústavnosť a zákonnosť volieb.31) V prípade, keď sa to ukáže ako nevyhnutné, v nadväznosti na identifikovanie poxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a prípadné rozhodnutie neplatnosti volieb či zrušenie ich výsledku patrí do pôsobnosti ÚS SR, pričom je predmetom, okrem ústavnej úpravy, predovšetkxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxému kódexu.
Ako už bolo naznačené, právny poriadok umožňuje takpovediac "zvrátiť" výsledky volieb v prípade, ak ÚS SR dospeje k záveru, že počas nicx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxplatnosti volieb, resp. k zrušeniu ich výsledku. Nemožno teda hovoriť o uplatňovaní tzv. teórie absolútnych volebných vád.32) Vysvetlenie je jednoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxému porušeniu právnych predpisov. K odôvodneniu, kedy porušenie volebných pravidiel obsiahnutých v zákone alebo priamo v Ústave má viesť k vyhlásenix xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xhrnul NSS ČR. Ten v jednom zo svojich rozhodnutí vypracoval "algoritmus" pre postup pri posudzovaní existencie podmienok na vyhlásenie volieb za neplxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxého systému SR. Čo sa týka samotného "algoritmu", ten pozostáva z troch základných krokov.
Ako prvé je potrebné (a) identifikovať neústavnosť alebx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je vždy potrebné zaoberať sa aj otázkou ústavnosti. Aj formálne rešpektovanie litery zákona totiž v konečnom dôsledku môže predstavovať porušenie Úsxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Povedané slovami ÚS SR, výsledok volieb nemožno zrušiť, ak je nesporné, že výsledok volieb nemohol byť podstatným spôsobom ovplyvnený porušením zákxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe, ktorá neprekročila uzatváraciu klauzulu, a preto by ani nemohlo dôjsť k prerozdeľovaniu mandátov medzi jej kandidátov. Iný príklad sa môže týkať aj xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxý, teda väčší ako počet voličov, v prípade ktorých bolo zistené porušenie zákona pri hlasovaní, takisto nie je daný priestor na zásah ÚS SR. Ako konštatoxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxtatočná intenzita neústavnosti alebo nezákonnosti. Musí ísť o takú intenzitu, vzhľadom na ktorú sa možno odôvodnene domnievať, že ak by k nej nedošlo, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxný spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl a spochybňujúcim výsledky volieb. Povedané inými slovami, musí ísť o takú nezákonnosť, ktoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx resp. závažné, prípadne opätovné porušenie zákona. Intenzita teda musí byť mimoriadne vysoká.37) Prípadné vyhlásenie volieb za neplatné, resp. zrxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xedomú manipuláciu s voľbami.38)
Len ak ÚS SR úspešne "prejde" všetkými troma uvedenými krokmi, je možné voľby vyhlásiť za neplatné, resp. zrušiť icx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm na rešpektovanie princípu demokratického štátu, na ktorom je aj Ústava SR vybudovaná, je teda popísaný zásah Ústavného súdu možný len vtedy, ak je to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe legitimity zvoleného orgánu.39) Pre zásah ÚS SR však nestačí len domnienka nesprávnosti výsledku volieb. Porušenie zákona (Ústavy) musí byť preukxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxvrátiteľná.41)
V súvislosti s konaním pred ÚS SR podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy, teda konaním o sťažnosti namietajúcej neústavnosť alebo nezákonnosť vxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxny alebo kandidáta.42) Ústavný súd takisto vylúčil možnosť, aby preskúmaval závery rozhodnutí všeobecných súdov, ktoré v rámci správneho súdnictvx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxh v znení neskorších predpisov;
zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
JUDIKATÚRA
Uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtnením tohto práva sa volia poslanci NR SR alebo územnej samosprávy a vytvára sa koncepcia vývoja štátu a spoločnosti pre najbližšie volebné obdobie.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxlebných miestností až do uverejnenia celkových výsledkov volieb a podpísania zápisnice o výsledku volieb Slovenskou volebnou komisiou [§ 13 ods. 2 píxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xR sa konajú ... hlasovaním) a § 9 ods. 1 zákona (Voľby ... sa konajú ...), ako aj v systematickom výklade volebného zákona (šiesta časť zákona a jej nadpis xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxov na petície podľa § 17 ods. 1 písm. b) volebného zákona. Pre širší výklad volieb svedčia napríklad aj dve ustanovenia šiestej časti volebného zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxo zákona (obec najneskôr do 15 dní pred dňom volieb určí čas a miesto konania volieb v obci). Podľa interpretačnej zásady, že zákony sa majú vykladať a aplxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxjúcom nielen výkon volieb, ale aj ich prípravu.
Nález Ústavného súdu SR z 18. marca 1999, sp. zn. PL. ÚS 18/99:
Voľby sú prostriedkom pravidelného obxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základe dosiahnutých výsledkov volieb dochádza k zmenám vo verejných funkciách, čím sa ovplyvňuje chod celej spoločnosti.
Nález Ústavného súdu Sx x xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxna dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Na uplatnenie tohto oprávnenia Ústavného súdu sa však vxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx PL. ÚS 50/99). Inými slovami, každé porušenie volebného zákona nevyvoláva nevyhnutne neplatnosť volieb alebo voľby kandidáta. Ústavný súd každý príxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie volebného zákona, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré odôvodnene vyvoláva xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
V súvislosti s argumentáciou sťažovateľa založenou najmä na domnelom porušení zákona o voľbách Ústavný súd tiež poukazuje na svoju judikatúru, v rámcx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. ÚS 39/95, PL. ÚS 32/03). Základným predpokladom na zrušenie výsledku volieb je však preukázanie takých porušení volebného zákona, ktoré odôvodňujú xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx x x7 ods. 2 volebného zákona a zo samotného zmyslu predmetného právneho inštitútu vyplývajú vo všeobecnej rovine tri predpoklady na vyhovenie tomuto typx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxm kandidáta, ktorého zvolenie je napadnuté volebnou sťažnosťou a (c) zásadná intenzita tejto protizákonnosti, ktorá vo svojich dôsledkoch musí prinxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxpeň, že sa možno dôvodne domnievať, že určitý kandidát by zrejme vôbec nebol zvolený, pokiaľ by k protizákonnému konaniu nedošlo. Zjednodušene povedaxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxanovenie § 2 uvádza zásady volebného práva. Okrem pojmu "zásady volebného práva" sa možno stretnúť aj s používaním pojmov "princípy volebného práva" xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxeme preto ďalej pracovať s pojmom "zásady volebného práva".
Samotný pojem "volebné právo" má viacero významov. Možno sa stretnúť s volebným právom xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxb vrátane práv a povinností všetkých subjektov zúčastnených na voľbách. Objektívne volebné právo je v SR tvorené predovšetkým Ústavou, volebným kódexxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxívne volebné právo znamená možnosť zúčastniť sa volieb. Jednotlivec sa volieb môže zúčastniť buď ako volič, alebo ako kandidát. V prvom prípade hovoríxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx volebného práva sa vzťahujú tak na subjektívne volebné právo, ako aj na objektívne volebné právo. Napríklad na všeobecnosť volebného práva možno nazexxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxebo byť volený, t.j. ako na vlastnosť (kvalitu) subjektívneho volebného práva. Všeobecnosť, rovnosť, priamosť a tajné hlasovanie predstavujú všeobxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Tá jednotlivé zásady volebného práva zakotvuje tak vo všeobecnej rovine (čl. 30 ods. 3), ako aj v spojení s jednotlivými druhmi volieb (čl. 69 ods. 2, 3, 5 x xx xxx xx xxxx x x xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxneho (celosvetového) systému ochrany ľudských práv možno spomenúť najmä Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (čl. 25). Z hľadiska exxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxv územnej samosprávy sú zásady volebného práva vyjadrené napríklad v Európskej charte miestnej samosprávy (čl. 3).
Zásady volebného práva nemajú xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxení volebného kódexu menej zrozumiteľné alebo by pripúšťalo viacero výkladov, mali by to byť práve zásady, ktoré by mali umožniť interpretovať to-ktoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy volebného práva však súčasne majú výrazne abstraktný charakter. Pre ich naplnenie preto nestačí len to, že ich Ústava alebo volebný kódex vo svojom texxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxtejšie z nich poukážeme aj v komentári k ďalším ustanoveniam.
Všeobecnosť
Výklad o fundamentálnych zásadách volebného práva zvyčajne začína výkxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" sa možno stretnúť aj s pojmom "univerzálnosť volebného práva". Všeobecnosť volebného práva sa týka tak aktívneho volebného práva, ako aj pasívneho vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x právnom poriadku SR vyjadrená aj v Ústave. Vo všeobecnej rovine je vyjadrená v čl. 30 ods. 3, vo vzťahu k jednotlivým druhom volieb následne v čl. 69 (voľbx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvne, ako aj negatívne. Z pozitívneho hľadiska možno pod všeobecnosťou volebného práva rozumieť to, že volebné právo patrí každému. Ani všeobecnosť voxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxej ľudskej bytosti. Volebné právo (aktívne, ako aj pasívne) je považované za všeobecné, ak je po dosiahnutí určitého minimálneho veku priznané všetkýx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x.. znamená právo všetkých občanov v danom štáte, ktorí dosiahli vekovú hranicu, jednak svojím hlasom spolurozhodovať pri tvorbe zastupiteľských orgxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obsah zásady všeobecnosti volebného práva sa zvyčajne považuje aj neprípustnosť bezdôvodného vylúčenia jednotlivcov alebo skupín osôb z účasti na sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx V negatívnom význame je totiž všeobecnosť volebného práva možné chápať ako absenciu rôznych kvalifikačných, vzdelanostných alebo majetkových predxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxprávnych, teda tých, ktorým patrí volebné právo, a na ostatných, teda tých, ktorým bolo volebné právo upierané.49)
Ako už sme naznačili, všeobecnoxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxného práva je relativizovaná prostredníctvom rôznych obmedzení, ktoré sú označované aj ako cenzy volebného práva. V súčasných demokratických a právxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx ide o cenzy, ktoré nie sú závislé od osobitných a osobných kvalít jednotlivcov.50) Prvým z akceptovateľných cenzov je cenzus veku. Podmienkou volebnxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo práva býva veková hranica vyššia a súčasne býva odstupňovaná v závislosti od druhu volenej funkcie. Aj veková hranica pre aktívne volebné právo bola pxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V niektorých štátoch je táto hranica nižšia ako 18 rokov. V Brazílii alebo v Nikaragui je veková hranica pre aktívne volebné právo 16 rokov. Aktívne volxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxé komparáciou s vekovou hranicou iných dôležitých právnym poriadkom ustanovených vekových hraníc, ako je napríklad hranica pre uzatvorenie manželsxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe sa často proklamuje snaha o zvýšenie volebnej účasti, ktorej neustále znižovanie je vnímané negatívne, a to najmä so zreteľom na otázku legitimity výxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxslosti s vekovým cenzom je takisto dôležité konštatovať, že volebné právo nie je spravidla ohraničené hornou vekovou hranicou. Volebné právo má teda dxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ide totiž o skutočnosť, že osoby bez biologickej budúcnosti, ktorými má na mysli osoby vysokého veku, rozhodujú o budúcnosti spoločnosti.53)
Druxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxe na existenciu štátneho občianstva. Aktívne a pasívne volebné právo teda patrí predovšetkým štátnym občanom dotknutého štátu. Existujú však aj výnixxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xa splnenia podmienky trvalého pobytu. A napokon, tretí z volebných cenzov, ktoré sú považované za akceptovateľné, sa týka pobytu voliča, resp. kandidxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volebného obvodu, alebo v určitej obci.
Volebné právo však v minulosti nebolo obmedzené len uvedenými troma cenzami. Práve naopak. V minulosti sa vxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxom práve. V období pred americkou revolúciou a francúzskou revolúciou, t.j. v období pred koncom 18. storočia, malo volebné právo prevažne korporatívxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxvetská) šľachta, duchovenstvo alebo cechy.54) K najstarším cenzom volebného práva možno preto zaradiť stavovský cenzus. Stavovský cenzus je známy xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxíklad majetkovom cenze, zahŕňal aj stavovský cenzus. Volebné právo totiž mali osoby, ktoré patrili do určitej kúrie, napríklad do veľkostatkárskej kxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbného práva, resp. aspoň nie všeobecného v dnešnom ponímaní. Francúzska revolúcia síce odstránila stavovský charakter volebného práva, no zaviedla xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx daň v určitej výške. Podobná podmienka sa týkala aj pasívneho volebného práva. Neplatiči dane aspoň v určenej výške sa stávali tzv. pasívnymi občanmi a xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xen 4,3 milióna občanom.56) Majetkový cenzus však mohol mať aj iný charakter. Mohol spočívať napríklad v nutnosti vlastníctva hnuteľného alebo nehnuxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxeobecnosť volebného práva v tomto období, ako aj xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxčasťou nielen rakúskeho kuriálneho volebného systému, ale aj súčasťou volebného systému v Uhorsku po roku 1848. Volebné právo totiž patrilo napríklax xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxzus, keď volebné právo patrilo len osobám, ktoré dosiahli určitý stupeň vzdelania. Vzdelanostný cenzus sa však prejavoval aj v rozdielnom počte hlasoxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxon, v minulosti bol známy tiež rasový cenzus. Jeho podstata spočívala v tom, že volebné právo spravidla patrilo len bielemu obyvateľstvu. Z moderných dxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx 20. storočia, a to aj napriek tomu, že už XV. dodatok k americkej ústave z roku 1870 zakazoval popieranie či obmedzovanie volebného práva z rasových dôvoxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxtavil mimo zákona rôzne praktiky na úrovni jednotlivých štátov, ktoré pri uplatnení volebného práva u černošského obyvateľstva vyžadovali napríklax xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxými, majetkovými alebo vzdelanostnými cenzami, bol spočiatku chápaný ako vývoj všeobecného volebného práva mužov. K odbúraniu posledného z kľúčovýxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxi 20. storočia. Našli sa však aj výnimky. Napríklad štát Wyoming, súčasť USA, zaviedol všeobecné volebné právo žien už v roku 1890.60) V USA ako celku všxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx. V Británii, ktorá je kolískou parlamentnej demokracie, bol azda prvým poslancom, ktorého volebný program zahŕňal aj volebné právo pre ženy, známy fixxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxitom vyslovil nielen za aktívne volebné právo pre ženy, ale podporoval aj možnosť ich pasívneho volebného práva.62)
K prvým štátom, ktoré úspešne zxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa, došlo už v roku 1893. Nový Zéland bol čoskoro nasledovaný aj Austráliou, kde bolo volebné právo žien na celoštátnej úrovni zavedené v roku 1902. V niekxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxom. Volebné právo žien bolo napríklad už v roku 1906 zavedené vo Fínsku a v roku 1915 v Dánsku. Britské ženy získali volebné právo za splnenia rovnakých poxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx svetovej vojne a možno konštatovať, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xoku 1948. V prípade Československa ženy získali volebné právo súčasne so zavedením všeobecného volebného práva mužov, t.j. prijatím Ústavy z roku 192xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, ktoré je inak v mnohých otázkach považované za vzor demokratického štátu. Vo Švajčiarsku bolo volebné právo žien na federálnej úrovni zavedené až v roxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxci k nastoleniu volebného práva aj pre ženy však neskončil ani uplynutím 20. storočia. V niektorých arabských štátoch, ako je napríklad Saudská Arábia xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxn rôznymi cenzami volebného práva. V praktickej rovine uplatneniu pasívneho volebného práva môže brániť aj tzv. volebná kaucia. Volebná kaucia predsxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxovaná. Nezaregistrovaním kandidátnej listiny sa tak prakticky vylúči možnosť uplatnenia pasívneho volebného práva. K ústavnosti volebnej kaucie sx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho práva najmä v jej abstraktnej podobe. Všeobecnosť volebného práva je však potrebné aj prakticky zabezpečiť. Len konkrétnymi inštitútmi volebného xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xozornosť jednotlivým inštitútom, ktoré napomáhajú zabezpečiť praktické uplatňovanie zásady všeobecnosti volebného práva, bude v komentári venovxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky vrátane možnosti hlasovať poštou.
Rovnosť
So zásadou všeobecnosti volebného práva je úxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v čl. 30 ods. 3 Ústavy. Vo vzťahu k jednotlivým druhom volieb Ústava zásadu rovnosti následne opakuje aj v čl. 69 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxm, že je v podstate nemysliteľné, aby sme súčasne odôvodňovali právo všetkých ľudí (občanov) zúčastňovať sa na voľbách, a súčasne obhajovali tézu, že hxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xolebného práva vyjadruje to, kto sa volieb môže zúčastniť, rovnosť volebného práva nám hovorí o miere, resp. význame hlasu zúčastneného voliča.
Roxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxo aj o rovnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znamená, že (a) každý volič má rovnaké právne postavenie a (b) každý volič má jeden hlas, resp. každý volič má rovnaký počet hlasov. Táto skutočnosť zvykxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvneho volebného práva je potrebné zdôrazniť aj to, že (c) hlas každého voliča má rovnakú váhu, teda "one vote - one value" (jeden hlas - jedna hodnota). Poxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx váhu."67) V rovine pasívneho volebného práva možno zásadu rovnosti vyjadriť tak, že (d) každý sa môže uchádzať o zvolenie do verejnej funkcie za rovnaxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxnosť volebného práva, vždy samozrejmosťou. Rovnosť volebného práva môže byť narušená formálne alebo materiálne. O formálnom narušení rovnosti volexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx hlasy majú väčšiu váhu. Takýto spôsob narušenia rovnosti volebného práva právny poriadok SR nepozná. Formálne narušenie rovnosti volebného práva boxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx jeden z príkladov možno uviesť právnu úpravu podľa belgického volebného zákona z roku 1893. Volebné právo síce patrilo všetkým mužom, ktorí dosiahli uxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxva bolo napríklad vlastníctvo nehnuteľnosti v určitej minimálnej hodnote, platenie daní v určitej minimálnej hodnote, resp. vysokoškolské vzdelanxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxnie výslovným určením rozdielneho počtu hlasov (resp. váhy hlasov) pre rôzne kategórie voličov, no dôsledkom je predsa skutočnosť, že hlasy rôznych vxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoríme o probléme tzv. volebnej geometrie.69) Tento problém sa týka najmä väčšinových volebných systémov, no narušenie princípu rovnosti volebného xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xre popísaný jav sa najmä v zahraničnej literatúre zvykne používať označenie malapportionment. Možno ho charakterizovať ako také vymedzenie volebnýxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tak, že ich netvorí (približne) rovnaký počet voličov a na získanie mandátu sa tak nemusí vyžadovať vždy (približne) rovnaký počet hlasov. K takémuto sxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxflektuje meniace sa demografické podmienky, teda nárast alebo pokles počtu voličov. Problém malapportionmentu by sa v podmienkach SR mohol vyskytnúx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtiev xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxieb do orgánov samosprávnych krajov pozri komentár k § 134 a § 166. V prípade, ak disproporcie týkajúce sa veľkostí volebných obvodov sú dôsledkom zámexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xolebného práva možno označiť napríklad aj to, ak zákonodarca bez osobitnej opory v ústavnom texte ustanoví kvóty pre zastúpenie určitých národnostnýxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe tzv. pozitívnu diskrimináciu, bolo ÚS SR vyhlásené za rozporné so zásadou rovnosti volebného práva, resp. so zásadou rovnosti všetkých občanov vo vzxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx x2 ods. 2 Ústavy SR obsahuje osobitné ustanovenie o rovnosti všetkých občanov vo vzťahu k prístupu k voleným a iným verejným funkciám." Ďalej uviedol, žx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xred inými skupinami, pokiaľ ide o prístup k týmto verejným funkciám. To platí aj pre príslušnosť občana k národnosti, ktorá nesmie byť kritériom na kvalxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xtorého by bolo možné odôvodniť postup umožňujúci obmedziť alebo modifikovať základné práva občana za účelom zlepšenia postavenia príslušníkov nároxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxi napĺňa prostredníctvom ďalších inštitútov volebného kódexu. Pozornosť im bude v komentári venovaná v rámci zákonných ustanovení, ktoré ich upravuxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxsobu hlasovania. V tomto prípade ide o opatrenie smerujúce k zabezpečeniu rovnosti aktívneho volebného práva. V prípade pasívneho volebného práva roxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti, akosti a farby. Takáto úprava má zabrániť podvedomému preferovaniu niektorých z kandidujúcich politických subjektov.
Priamosť
K zásadám xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxkladom na to, aby sme určité voľby mohli označiť za demokratické. Nie všetky orgány verejnej moci vo všetkých (demokratických) štátov sú totiž volené v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnujú pochybnosti o ich demokratickej kreácii. Najznámejším príkladom sú voľby prezidenta USA, v prípade ktorých stoja medzi občanmi - voličmi a zvolexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx podobne ako v prípade všeobecnosti a rovnosti, vyjadrená aj v ústavnom texte. Vo všeobecnej rovine je zásada priamosti volebného práva vyjadrená v čl. xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 74 ods. 1 (voľby do NR SR) a v čl. 101 ods. 2 (voľby prezidenta).
Zásadu priamosti volebného práva možno charakterizovať tak, že medzi voličom a kandidxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xi už voliteľ, elektor, alebo delegát. Volič teda volí priamo kandidáta (resp. viacero kandidátov na kandidátnej listine) a uplatňuje volebné právo sáxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx) nie je potrebná vôľa iného subjektu. Ako jednoznačne konštatoval aj ÚS ČR: "princíp priamych volieb má zaistiť bezprostredný vzťah medzi hlasovaním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxštanciou by mohli byť napríklad volitelia, ktorých voliči zvolia za tým účelom, aby zbor voliteľov určil, kým má byť volená funkcia obsadená."72)
Axx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxduálneho kandidáta, ale hlasuje za kandidátnu listinu politickej strany (koalície) ako celku. Zásadu priamosti volebného práva teda neporušuje podxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx NR SR a vo voľby do EP, kde volič hlasuje tak, že odovzdáva hlas kandidátnej listine politickej strany (koalície) ako celku, na ktorej sú uvedení viacerí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxť v prípade, keď by volič nemal žiadnym spôsobom možnosť ovplyvniť poradie kandidátov na kandidátnej listine.73) Išlo by o prípad tzv. prísne viazanýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxžnosť voliča do určitej miery ovplyvniť poradie kandidátov prostredníctvom tzv. prednostného (preferenčného) hlasu. Pre podrobnosti pozri komentxx x x xx xx x xx x x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xolebný kódex nepripúšťajú, aby za voliča hlasovala iná osoba (iný volič). Zastúpenie pri hlasovaní je teda absolútne vylúčené. Volič môže hlasovať lex xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo kandidátnej listine má dať hlas. Za zvlášť neprípustné hlasovanie "v zastúpení" možno označiť prípadné hlasovanie člena volebnej komisie za voličxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxup predpokladaný v § 24 ods. 6, podľa ktorého môže voličovi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxtomné vo všetkých štátoch. Naopak, možnosť hlasovať prostredníctvom zástupcu, resp. splnomocnenca je prípustná vo viacerých demokratických štátoxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xj jedno špecifikum z histórie volebného práva SR. Staršia úprava volieb do NR SR totiž predpokladala, že o nastúpení náhradníka rozhodovala politická xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xakomto prípade je možné jednoznačne hovoriť o porušení zásady priamosti volebného práva. Absentoval totiž priamy účinok vôle voliča na volebný výslexxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx uviedol, že zloženie NR SR neurčuje vôľa jej poslancov alebo politických strán zastúpených v NR SR, ale vôľa občanov, od ktorých pochádza moc v štáte. Táxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zástupcom.77)
Tajné hlasovanie
Štvrtou zo základných zásad demokratického volebného práva, určite však z hľadiska dôležitosti nie až na štvrtox xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx to bol práve dnešný štát Južná Austrália (súčasť Austrálskeho zväzu), kde sa v roku 1856 po prvý raz hlasovalo tajne.79) Zásada tajného hlasovania, poxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxdrená v čl. 30 ods. 3 Ústavy, vo vzťahu k jednotlivým druhom volieb následne v čl. 69 (voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxx x x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxdný výkon volebného práva a v konečnom dôsledku aj slobodný charakter volieb ako takých. Účelom zásady tajného hlasovania je zabezpečiť to, aby nebolo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xri voľbách aj po voľbách. Má voličovi zabezpečiť nielen to, že ho pri volebnom akte nebude nikto popri ,asistencii' nejakým spôsobom ovplyvňovať, ale ax xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtia."80) Účelom zásady tajného hlasovania je teda umožniť voličovi vybrať si kandidáta, resp. kandidátnu listinu politickej strany (koalície) skuxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxni voliča tak vo vertikálnych vzťahoch, ako aj v horizontálnych vzťahoch. V prípade vertikálnych vzťahov ide o ochranu pred prípadným postihom, perzexxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxoprávnych vzťahoch. Ak by sa totiž zamestnávateľ dozvedel, že jeho zamestnanec zásadným spôsobom nezdieľa jeho politický názor, mohlo by to mať pre voxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xR.81)
So zásadou tajného hlasovania sa spája aj polemika o tom, či je tajné hlasovanie potrebné považovať za právo voliča alebo, naopak, či ide o povixxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvnú odpoveď nedávajú. Prikláňame sa však k záveru, ktorý potvrdil aj ÚS SR, že tajné hlasovanie je potrebné prinajmenšom v podmienkach ústavného systéxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx že "volebné právo ... sa vykonáva tajným hlasovaním". Uvedený spôsob formulácie vety tak nasvedčuje skôr úmyslu ústavodarcu formulovať imperatív, txxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxli, záver o povinnosti hlasovať tajne vyplýva aj z rozhodnutia ÚS SR, a to z rozhodnutia týkajúceho sa voľby kandidáta na funkciu generálneho prokurátoxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxý sa zúčastnil volieb kandidáta na funkciu generálneho prokurátora ako kandidát (uchádzač), garantované čl. 30 ods. 4 Ústavy,82) a to tým, že nezabezxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxbne aj na voľby upravené volebným kódexom. Ústavný súd v predmetnej veci súčasne konštatoval, že tajné hlasovanie predstavuje povinnosť tak vo vertikxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxbjektom. Ak by totiž volebné právo predstavovalo len právo a nie povinnosť voliča, nebolo by objektívne možné zistiť to, či ho volič v prípade verejného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxal, že zverejnenie toho, ako volič hlasoval, nie je za určitých okolností porušením tejto zásady. Porušením zásady tajného hlasovania nie je konanie, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxho hlasovania je také konanie voliča, ktorým tento nielen zverejňuje svoje volebné rozhodnutie, ale aj obsah svojho volebného rozhodnutia preukazujxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa vzťahuje na všetky spôsoby, akými volebný kódex umožňuje hlasovať. Netýka sa preto len hlasovania vo volebnej miestnosti, ktoré môžeme označiť za štxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmo volebnej miestnosti. Nevyhnutnosť rešpektovania zásady tajného hlasovania aj v prípade takéhoto hlasovania opakovane potvrdil ÚS SR.83) Aj volxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxa musí byť rešpektovaná aj pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky napríklad v domovoch dôchodcov.85)
Podobne ako v prípade zásad všeobecnosxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnosť im bude v komentári venovaná v rámci zákonných ustanovení, ktoré ich upravujú. Na tomto mieste možno aspoň príkladmo uviesť náležité vybavenie voxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi inej osoby ako voliča pri úprave hlasovacieho lístka (až na zákonom predpokladané výnimky) alebo použitie dvoch obálok pri voľbe poštou.
Súvisiaxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxej samosprávy;
Charta
základných práv EÚ;
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
JUDIKATÚRA
K všeobecnosti
Uznesenie Úxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxm štáte, ktorí dosiahli vekovú hranicu, jednak svojím hlasom spolurozhodovať pri tvorbe zastupiteľských orgánov (aktívne volebne právo) a jednak moxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xn. PL. ÚS 18/2014:
V demokratickom štáte, kde je volebné právo všeobecné, musí pre každé jeho (zákonné) obmedzenie a zvlášť pre čo i len dočasné odňatie xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxisto rešpektovať zásadu proporcionality.
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 22. júna 2004, Azis proti Cypru, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x že relevantné kritériá sa môžu líšiť v závislosti od historických a politických faktorov špecifických pre každý štát, tieto pravidlá nemôžu vylučovax xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xko aj ústavami všetkých členských štátov.
K rovnosti
Nález Ústavného súdu SR z 15. októbra 1998, sp. zn. PL. ÚS 19/98:
Osobitné ustanovenie o rovxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxenky znamenajú, že právnym predpisom akejkoľvek právnej sily nie je možné preferovať alebo diskriminovať niektoré skupiny občanov pred inými skupinxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxm na kvalifikáciu alebo diskvalifikáciu pre prístup k týmto funkciám. ... Rovnosť volebného práva sa všeobecne chápe nielen ako požiadavka, aby každý xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xlas mal rovnakú váhu voči hlasom ostatných voličov a aby sa každý občan mohol za rovnakých podmienok uchádzať o zvolenie, a aby mal rovnakú šancu na získaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. Ústava SR neobsahuje ustanovenie, výkladom ktorého by bolo možné odôvodniť postup umožňujúci obmedziť alebo modifikovať základné práva občana za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxo zodpovedalo pomeru Slovákov a jednotlivých národnostných menšín a etnických skupín v obci podľa výsledkov ostatného sčítania ľudu, domov a bytov", x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Inak povedané, príslušnosť k akejkoľvek národnosti nie je akceptovateľným dôvodom na vytváranie kritérií za účelom prístupu k verejným funkciám.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdné voľby svojich zástupcov občanmi" (čl. 30 ods. 1 Ústavy), ktoré sa uskutočňujú "v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie" (čl. 30 odsx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmienok prístupu občanov k voleným verejným funkciám" (čl. 30 ods. 4 Ústavy), ktorými sú v tomto prípade funkcie poslancov v zákonodarnom orgáne.
V takxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxmbinovaný systém. Ponecháva zákonodarnému orgánu priestor na úvahu pri jeho výbere, a to bez ohľadu na to, že zvolený volebný systém môže predstavovať xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxo smere existuje alebo neexistuje "rovnosť", resp. "rovnakosť", závisí od zvoleného volebného systému. No nech sa zvolí akýkoľvek volebný systém, z pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxsí mať vo vzťahu k výsledku rovnakú váhu, ako ani to, že každý kandidát má mať rovnaké šance tento výsledok dosiahnuť. Rovnakosť podmienok na prístup k voxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx časti hlasov.
Obdobne to podľa názoru Ústavného súdu platí aj vtedy, ak v rámci určitého volebného systému sa do súťaže politických síl v demokratickex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxuálny volebný prah platne odovzdaných hlasov primeraný podstate volebného práva. Zákonodarnému orgánu nevyplýva z Ústavy žiadna povinnosť, aby prixxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxaní s koalíciami vyžadovať nižšie percento platne odovzdaných hlasov. Podstatné pri uplatnení každého volebného systému je to, aby nikto nebol obmedxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Slobodné rozhodnutie o účasti v rámci politickej strany alebo koalície musí patriť vždy kandidátovi.
Nález Ústavného súdu ČR z 2. apríla 1997, sp. zxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxnotlivých hlasov. Posudzuje sa váha jednotlivých hlasov pri sčítaní a vo výsledku hlasovania. Rovnosť volebného práva vyžaduje, aby pri sčítaní všetxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxiáciu voličského zboru, t.j. presnú početnú "identifikáciu" podpory voličov jednotlivým kandidátnym listinám. Druhý aspekt rovnosti volebného prxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxu volebného úspechu, ktorá je primeraná početným hodnotám, ktoré tieto listiny vo voľbách dosiahli. Ide teda o nárok na také hodnotenie výsledku hlasoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxných hlasov zodpovedajúci, počet mandátov.
K priamosti
Nález Ústavného súdu SR zo 7. januára 1998, sp. zn. II. ÚS 48/97:
Ústavný súd SRN napríklxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé strany", a tiež, "ak by volebné zákony dávali politickým stranám rozhodujúcu možnosť určovať, kto bude zvolený". Ústavný súd SRN v tejto súvislosti txxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxsledku rozhodnú svojimi hlasmi, kto získa poslanecký mandát [napríklad 47 BVerfGE 253, 280-81 (1978)]. Ak sa však zvolený kandidát vzdá svojho mandátx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto by totiž znamenalo, že v konečnom dôsledku rozhoduje o poslancovi politická strana a nie voliči [napríklad 7 BVerfGE 77, 84-86 (1957)].
Nález xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxdnej rade, ale vôľa občanov, od ktorých pochádza moc v štáte a ktorí poverujú spoluobčanov, aby v ich mene uplatňovali verejnú moc. Táto zásada platí rovxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxeň aj náhradníkovi sa Ústavou zaručuje právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok. Občan má v rámci volebného obvodu možxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx x xxxxxxátov na poslanca sa stane poslancom a kto sa stane náhradníkom. Občania vo voľbách majú priznané aj právo určiť poradie všetkých kandidátov. Ústava neoxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx. 1 Ústavy s tým, že využije aj právo udeliť prednostný hlas kandidátovi na poslanca, právne účinky uplatnenia práva sa zachovávajú počas celého volebnxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxručené čl. 30 ods. 4 Ústavy. Právo nadobudnúť poslanecký mandát po splnení podmienok ustanovených na prístup k volenej funkcii sa zaručuje s rovnakou ixxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xbdobí po vykonaní volieb.
Nález Ústavného súdu SR z 13. februára 2008, sp. zn. PL. ÚS 32/07:
Zákonná úprava výkonu volebného práva v SR reflektuje úsxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoj hlas priamo v prospech vybraného kandidáta na príslušnú volenú funkciu. Uvedené právo sa voličom poskytuje osobne. Nemožno ho preniesť (postúpiť) xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xpraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôžu čítať alebo písať, v prípade závažných, najmä zdravotných dôvodov môže volič takisto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxh volieb má zaistiť bezprostredný vzťah medzi hlasovaním voliča a výsledným obsadením mandátu, t.j. vzťah, z ktorého je vylúčená následná inštancia, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxteľov určil, kým má byť volená funkcia obsadená. Princíp priamej voľby zabezpečuje, aby okruh zvolených bol priamo a nesprostredkovane určený tými hlxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobám. Princíp priamej voľby však nebráni, aby voľba jedného kandidáta bola závislá od spoluvoľby ďalších kandidátov, t.j. nebráni voľbe na základe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kandidátov pre budúce voľby síce vyberá iná inštancia (politická strana), to sa však deje ešte pred vlastným volebným aktom. Rozhodnutiu strán o zostaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxmosť voľby postačí, ak je ustanovené poradie kandidátov voličom vopred známe a ak každý odovzdaný hlas môže byť pripísaný určitým a jednoznačne zistitxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx5:
Tajnosť hlasovania znamená, že nikto nie je oprávnený dozvedieť sa, ako (v prospech koho) volič hlasoval. Pre naplnenie princípu tajnosti volieb pxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnom priestore pre úpravu hlasovacích lístkov; mimo volebnej miestnosti tak, aby bola anonymita aj tu zachovaná.
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 17. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxto princípu, ktorý je pojmovým znakom slobodných volieb, je umožniť každému voličovi, aby len v súlade s vlastným presvedčením dal hlas tomu kandidátoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xL. ÚS 22/2011:
Tajné hlasovanie je nevyhnutnou zárukou pocitu istoty voliča, že bude môcť byť slobodným pri voľbách aj po voľbách. Má voličovi zabezpexxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xolieb by bola vylúčená v prípade, ak by mal volič potenciálny strach z následkov svojho volebného rozhodnutia.
Nález Ústavného súdu SR z 20. apríla 2xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xoči štátu (jej orgánom, v okolnostiach danej veci Národnej rade), ktorý je povinný zabezpečiť a garantovať tajnosť hlasovania, ale tiež (b) horizontáxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx Masarykova univerzita 1992, s. 146), v okolnostiach danej veci medzi poslancami Národnej rady a voči politickým stranám. Ústavný súd rovnako súhlasí x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx na verejnosti oznámil, ako bude hlasovať alebo ako hlasoval. Uvedené však podľa názoru Ústavného súdu neplatí pre situáciu, v ktorej volič (poslanec) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx M. Princípy voleb v České republice. Praha: Linde, 2008, s. 73). Z vyjadrení (citácií) zainteresovaných subjektov k namietaným voľbám prezentovanýcx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xa dostatočne preukázané, že postoj nie zanedbateľnej, ak nie prevažnej časti poslancov Národnej rady nesmeroval (iba) k oznámeniu, ako budú hlasovaťx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxov potvrdzujúca zakrúžkovanie "toho správneho kandidáta", resp. následná kontrola straníckych centrál. ... Ústavné a zákonné určenie tajnej voľby xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxských orgánov, prezidenta, predsedu Národnej rady alebo kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Volič (pre tento prípad poslanec Národnej raxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxšpektovať právom ustanovený (legálny) spôsob voľby. Zabezpečiť a garantovať tajnosť hlasovania má povinnosť štátna moc, jej príslušný orgán, v okolxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx voliča, ako aj štátu (Národnej rady): "Zachovanie tajnosti hlasovania je nielen právom voliča, ale aj jeho povinnosťou... Princíp tajného hlasovanix xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxylúčená... musí byť každá kontrola alebo sledovanie voličov v okamihu, kedy uskutočňujú výber z predložených alternatív", "Úlohou štátnej moci je zaxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xoľby je voličovi zaručená aj v prípade, kedy na nej on sám nemá záujem. Nevyhnutnými náležitosťami tajnej voľby je, že volič upravuje svoje hlasovacie lxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx s voličom prítomná iná osoba.", "Dôležitým pravidlom je, že tajné hlasovanie musí byť povinnosťou, nie iba právom voliča. Opačný prístup totiž môže vixxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxje vo všeobecnej rovine podmienky práva voliť, t.j. podmienky aktívneho volebného práva. Základnou podmienkou aktívneho volebného práva, spoločnox xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxjneskôr v deň volieb. Ak ide o dvojkolové voľby (o voľby prezidenta) môže nastať situácia, že určitá osoba bude môcť hlasovať až v druhom kole volieb, keďxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxy neplnoleté. Na splnenie tejto podmienky však nestačí dosiahnutie plnoletosti skôr ako dovŕšením osemnásteho roku veku, teda dosiahnutie plnoletoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxntári k § 2, uplatnenie tzv. vekového cenzu, ktorý do určitej miery relativizuje zásadu všeobecnosti volebného práva. Vekový cenzus je však v súčasnosxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxslovne nepredpokladá Ústava. Je preto upravený výlučne vo volebnom kódexe. Vekový cenzus má len dolnú hranicu. Volebný kódex totiž neustanovuje, že bx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxienky aktívneho volebného práva vo volebnom kódexe vychádza predovšetkým z praktickej nutnosti. Na to, aby jedinec mohol zodpovedne prostredníctvox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyspelosti je veľmi individuálne. Niekto je dostatočne vyspelý v 18-tich rokoch veku, iný už v 16-tich rokoch a niekto požadovanú mieru vyspelosti nedxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxximálnej rozumovej a spoločenskej vyspelosti osoby - voliča. V súčasnosti je takáto objektivizovaná záruka vyjadrená vo vekovej hranici 18-tich rokoxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxlizáciu aktívneho volebného práva považovaná aj osoba mladšia ako 18 rokov. V takomto prípade by zákonná úprava mala spoločenský vývoj reflektovať.8xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxenkou aktívneho volebného práva. Čo sa týka ďalších podmienok aktívneho volebného práva, komentovaný paragraf odkazuje na ustanovenia v osobitných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxenok aktívneho volebného práva je napríklad štátne občianstvo SR, trvalý pobyt na území SR alebo trvalý pobyt v konkrétnej obci. Ďalšie podmienky aktíxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxx x xx xvoľby prezidenta SR), § 116 (ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta), § 131 (voľby do orgánov samosprávnych krajov), § 163 (voľby do orgánov samosxxxxx xxxxx x x xxx x
xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxbného práva pozri komentár k § 4.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Prekážky práva voliť
KOMENTÁR
Ustanovenie § 4 upravuje prekážky práva voliť, teda prekážky výkonu aktívneho volebného práva. Komentovaný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referenda. Existencia prekážky výkonu aktívneho volebného práva sa u dotknutého voliča vyznačuje v sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého práva sú predmetom § 6.
Existencia prekážok výkonu volebného práva znamená, že osoba, ktorej inak volebné právo patrí, teda spĺňa podmienky § 3 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx trvania prekážky nemôže realizovať. Takisto ako v prípade podmienok volebného práva, aj v prípade prekážok výkonu volebného práva rozlišujeme prekáxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xormuloval totožne, resp. podobne. Podľa Ľ. Somorovej: "Každú ustanovenú prekážku výkonu volebného práva je nutné posudzovať prísne ako možný zásah dx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho práva. Alebo, povedané obrátene, prekážky výkonu volebného práva vo svojej podstate predstavujú istú výnimku z tejto zásady. Existenciu prekážky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prekážok výkonu volebného práva by však nemala byť samoúčelná. Každý z dôvodov zakladajúcich takúto prekážku by mal spočívať v ochrane iných dôležitýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxnu aktívneho volebného práva Ústava vôbec nespomína, a preto ani neupravuje. Zákonodarca tak, využijúc blanketovú normu čl. 30 ods. 3 Ústavy, v zmysle xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxávame, že v pôvodnom návrhu volebného kódexu, ktorý bol predložený do NR SR, boli formulované len dve prekážky výkonu volebného práva. V prípade aktívnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kódexu v takejto podobe by bolo možné hovoriť o mimoriadnom kvalitatívnom posune, a to v porovnaní s predchádzajúcou zákonnou úpravou.91) Po schválexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxo aj pasívneho volebného práva.92) Volebný kódex teda vo svojom schválenom znení predpokladal tri prekážky výkonu aktívneho volebného práva.
Prxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxžka sleduje ochranu verejnosti napríklad pred šírením infekčnej choroby. Odopretie účasti na voľbách osobe, ktorá trpí nebezpečnou infekčnou choroxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x danom prípade. Pre určenie konkrétnych situácií, kedy môže dôjsť z dôvodu ochrany verejného zdravia k obmedzeniu osobnej slobody jednotlivca, je potxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxosť izolácie v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, a to ako opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.93) Podsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xráva plne akceptovateľné.
Druhou zo zákonom pôvodne formulovaných prekážok výkonu aktívneho volebného práva je (b) výkon trestu odňatia slobody xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxtu odňatia slobody a uloženie tohto trestu nie za ľubovoľný trestný čin, ale za trestný čin, ktorý zákon charakterizuje ako obzvlášť závažný zločin. Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxnej desať rokov. Príkladom takéhoto trestného činu je napríklad úkladná vražda.94)
Staršie volebné zákonodarstvo formulovalo prekážku aktívnexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxekážku výkonu aktívneho volebného práva formuloval "výkon trestu odňatia slobody". Pod vplyvom nálezu ÚS SR z 11. februára 2009, sp. zn. PL. ÚS 6/08, akx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxerujúci k tomu, aby bol všetkým osobám vo výkone trestu odňatia slobody odopretý výkon aktívneho volebného práva.
Ani načrtnutý posun v zákonnej úpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx že aj prekážka výkonu práva voliť spočívajúca vo výkone trestu odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin je v rozpore s Ústavou, ako aj s medzinárodnýmx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xeprípustné, aby bola akákoľvek veľká skupina občanov alebo čo i len jeden občan bez závažného verejného záujmu vylúčená z volieb, a zároveň jej bolo odoxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxo prípadným odstránením ohrozené iné dôležité verejné záujmy." Ústavnú a medzinárodnoprávnu neakceptovateľnosť však Ústavný súd identifikoval lex x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxv samosprávnych krajov túto prekážku označil za akceptovateľnú a legitímne zdôvodnenú. Aktívne volebné právo pri voľbách do orgánov samosprávy obcí x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxmožno považovať za súčasť územného spoločenstva obce alebo samosprávneho kraja. Ďalším dôvodom akceptovateľnosti bolo napríklad aj to, že rozhodnuxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx celoštátnych volieb nemožno hovoriť o absencii dopadu na právne postavenie osoby vo výkone trestu odňatia slobody ani o vylúčení osoby z územného spolxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx stala nepreskúmateľná jej primeranosť (proporcionalita). S ohľadom na svoje predchádzajúce rozhodnutie (PL. ÚS 6/08) ÚS SR dodal aj to, že nová formuxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxhodnutí takisto reflektoval pomerne bohatú judikatúru ESĽP týkajúcu sa volebného práva väzňov.97)
Dôsledkom rozhodnutia ÚS SR je to, že ustanovexxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdom na to, že ho NR SR do 30. novembra 2017 neuviedla do súladu s Ústavou a medzinárodnými zmluvami, toto ustanovenie stratilo aj platnosť.
Prekážkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxvenia obžalovaného. Prekážkou nie je ani umiestnenie osoby do väzby. Prekážka výkonu aktívneho volebného práva dokonca nenastáva ani momentom právoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxtia slobody.
Poslednou prekážkou výkonu aktívneho volebného práva, ktorú volebný kódex vo svojom pôvodnom znení upravoval, je (c) pozbavenie xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxvinnosti. Spôsobilosť na právne úkony sa v zmysle § 8 ods. 1 OZ v plnom rozsahu nadobúda plnoletosťou. Tento stav však nie je nemenný. Civilný mimosporoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxka výkonu aktívneho volebného práva spočívajúca v pozbavení spôsobilosti na právne úkony bola Ústavným súdom v rovnakom rozhodnutí vyhlásená za protxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xe sleduje legitímny cieľ, no také obmedzenie výkonu aktívneho volebného práva, ktoré vytvára, nie je nevyhnutné, a preto nie je ani primerané. Táto prexxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xe cieľom takéhoto obmedzenia je "zaistiť, aby sa elektorát skladal z osôb, ktoré sú schopné racionálne sa rozhodovať a porozumieť významu, účelu a účinxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxo objektívne schopné."100)
Neústavnosť zákonom formulovanej prekážky však spočívala v tom, že volebný kódex automaticky vylúčil možnosť výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xčinky volieb. Navyše, ÚS SR zdôraznil, že súčasný Civilný mimosporový poriadok, na rozdiel od predchádzajúceho Občianskeho súdneho poriadku, už ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxívajúca v pozbavení spôsobilosti na právne úkony stala obsolétnou, keďže by neexistovali osoby, ktoré by boli pozbavené spôsobilosti na právne úkonyx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxúru ESĽP.102) V zmysle judikatúry ESĽP obmedzenie volebného práva z dôvodu duševnej nespôsobilosti je prípustné, no nesmie byť automatickým zákonnxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx c) komentovaného paragrafu dňa 31. mája 2017 stratilo účinnosť. Keďže ho NR SR do 30. novembra neuviedla do súladu s Ústavou a medzinárodnými zmluvami, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx z 11. februára 2009, sp. zn. PL. ÚS 6/08:
Národná rada je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom SR (čl. 72 Ústavy), t.j. ide o zákonodarný orgán pax xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxúcich postavenie osôb vo výkone trestu odňatia slobody, resp. majúcich na nich bezprostredný dosah. Preto je významné, aby sa osoby vo výkone trestu odxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smerujúci k tomu, aby im bol odopretý výkon aktívneho volebného práva vo voľbách do Národnej rady. Navyše, voľby do Národnej rady sa uskutočňujú v jednox xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sú rovnaké na celom volebnom území.
Organizačno-technické zabezpečenie výkonu volebného práva do Národnej rady nie je spojené s ohrozením žiadneho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxzpečuje pre osoby, ktoré sú vo výkone väzby (pozri § 12 ods. 4 zákona o voľbách do NR SR). Navyše, zákon o voľbách do NR SR pozná už inštitút voľby poštou, ktxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dospel k záveru, že prekážka výkonu aktívneho volebného práva pre osoby, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, pri voľbách do Národnej rady nie je z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxtavný súd, ako aj NS SR zastáva názor, že zákonodarca opomenul vyjadriť cieľ, ktorý napadnutou právnou úpravou sledoval. Zákonodarca neuvádza žiadny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxicky konštatuje, že ten, kto sa dopustí zločinu, za ktorý súd ukladá spravidla vysoké tresty odňatia slobody, nemá mať právo podieľať sa na správe vecí vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxov alebo čo i len jeden občan bez závažného verejného záujmu vylúčený z volieb, a zároveň mu bolo odopreté na určitú dobu vykonávať jedno z jeho ústavou gaxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxjné záujmy (PL. ÚS 6/08). Už z dôvodu absencie existencie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x x x xxxavy v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy, čl. 3 Dodatkového protokolu (pozri rozsudok ESĽP zo 6. októbra 2005 vo veci Hirst proti Spojenému kráľovstvu, sťažnoxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvania legitímneho cieľa je napadnutá právna úprava nepreskúmateľná kritériami testu proporcionality, a to kritériom vhodnosti, t.j. či je pre dosiaxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxstredníctvom opatrení, ktoré základné práva a slobody neobmedzujú vôbec alebo ich obmedzujú v menšom rozsahu ako napadnutá právna úprava ... Dôvody, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx voľbách do Národnej rady a voľbách do Európskeho parlamentu, sú v plnom rozsahu uplatniteľné aj na posudzovaný prípad ústavnej konformity prekážky prxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo zločinu. Jediným rozdielom medzi v súčasnosti platnou a napadnutou právnou úpravou a predchádzajúcou právnou úpravou je, že terajšia úprava odníma xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxone trestu odňatia slobody uloženého za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Podľa § 11 ods. 3 TZ za obzvlášť závažný zločin sa považuje zločin, za ktxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxcu došlo k odstráneniu jedného z dôvodov ústavnej a medzinárodnoprávnej neakceptovateľnosti prekážky aktívneho volebného práva osôb vo výkone tresxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxteľnosti napadnutej právnej úpravy však naďalej pretrvávajú. Podľa napadnutej právnej úpravy sa síce právo voliť vo voľbách do Národnej rady a Európsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx len osobám vo výkone trestu odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin), pričom skutočnosť, že k odňatiu volebného práva nedochádza na základe osobitxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho zločinu, nezakladá porušenie čl. 3 Dodatkového protokolu, odňatie práva voliť však nezohľadňuje povahu spáchaného trestného činu a okolnosti (spxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xbmedzujúceho volebné práva odsúdených osôb ponechajú na súdy alebo do svojich zákonov inkorporujú ustanovenia definujúce okolnosti, za ktorých by txxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xšeobecnému, automatickému a nerozlišujúcemu obmedzeniu [rozsudok ESĽP z 22. mája 2012 vo veci Scoppola proti Taliansku (č. 3), sťažnosť č. 126/05, § 9xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxedziť právo voliť, by mali byť predmetom podrobnej zákonnej úpravy, ktorej aplikácia by bola podmienená takými faktormi, ako je nielen závažnosť spácxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xko o dodatočnom treste, musí vychádzať z konkrétnej situácie dotknutej osoby.
K prekážke podľa písm. b) - voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľbx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxuté výsledkami činnosti zastupiteľských zborov rôznych stupňov vzhľadom na ich rozdielne právomoci, ako aj pôsobnosť. Ústavný súd ďalej uviedol, že xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx. v územnom obvode samosprávneho kraja. Ústavný súd už v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 110/07 zdôraznil, že podmienka trvalého pobytu v obci nie je ustxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxú, a teda tvoria súčasť územného spoločenstva osôb, ktoré si prostredníctvom volieb do orgánov samosprávy obcí volí svojich zástupcov na ten účel, aby xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxľ, ktorý vychádza z podstaty územnej samosprávy ako ústavného princípu, ktorá je jednou zo základných hodnôt demokratického a právneho štátu (m. m. I. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxho územnom obvode. Vychádzajúc z tohto zistenia, Ústavný súd konštatoval, že osoby nachádzajúce sa v čase volieb vo výkone trestu odňatia slobody nie sx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxm obvode ktorého majú (formálne) evidovaný trvalý pobyt, a teda sa ani nemôžu reálne zúčastňovať na živote obce, resp. samosprávneho kraja, pričom činxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxenom rozsahu (čo sa týka orgánov samosprávneho kraja) vplyv. Ustanovenie prekážky výkonu ich volebného práva vo voľbách do orgánov územnej samosprávx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obmedzenie volebného práva u všetkých osôb, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Obmedzenie volebného práva takýchto osôb nastáva prixxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxne schopnosti porozumieť významu, účelu a účinkom volieb. V odôvodnení svojho návrhu generálny prokurátor odkazuje na rozsudok ESĽP vo veci Alajos Kixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo cieľa, na základe ktorého môže zákonodarca pristúpiť k obmedzeniu volebného práva u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, resp. ktorých spxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svojich rozhodnutí a ktoré sú schopné rozhodovať sa uvedomelo a uvážene (rozsudok ESĽP z 20. mája 2010 vo veci Alajos Kiss proti Maďarsku, sťažnosť č. 38xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxdu na ich skutočné mentálne schopnosti, predstavuje porušenie čl. 3 Dodatkového protokolu. Podľa ESĽP v prípade skupín osôb, ktoré boli v minulosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxená, pričom štát musí uviesť závažné dôvody obmedzenia ich volebného práva. Dôvodom je skutočnosť, že v minulosti už len príslušnosť k takejto skupine xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx úvahy individualizované posudzovanie schopností a potrieb dotknutých osôb. Z uvedeného rozhodnutia ESĽP vyplýva, že automatické a všeobecné obmedxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxobitne skúmali ich spôsobilosť porozumieť významu, účelu a účinkom volieb (a teda aby obmedzenie volebného práva bolo preskúmané súdom v osobitnom koxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxným postihnutím, a to aj tým, ktoré vzhľadom na svoje postihnutie nie sú schopné porozumieť významu, účelu a účinku volieb, môže v rámci volebnej súťaže xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxdza, že prekážku práva voliť vo voľbách spočívajúcu v pozbavení spôsobilosti na právne úkony možno považovať za sledujúcu legitímny cieľ, ktorým je zaxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xožné uvedenú prekážku práva voliť vo voľbách uznať za nevyhnutnú na dosiahnutie ňou sledovaného cieľa v zmysle druhého kroku testu proporcionality, mxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xvrdenia nemožno prijať. Aj keď kontrakčná nespôsobilosť súvisiaca s pozbavením spôsobilosti na právne úkony môže navonok implikovať aj nespôsobiloxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxách osobám, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony, je v demokratickom a právnom štáte neprípustné ... Obmedziť spôsobilosť na výkon volebxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxeb, ich jednotlivým formám, ich subjektom a procesom vedúcim k ich výsledku, a najmä schopnosť chápať vo voľbách svoj vlastný osobný a odôvodniteľný záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxním, ktorého volebného práva - aktívneho, pasívneho alebo oboch, prípadne ktorých volieb sa dotýka). V prípade, ak by boli dané dôvody na zmenu obmedzexxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo zruší. Len takéto obmedzenie práva voliť rešpektuje samotnú podstatu tohto práva, keďže neohrozuje toto právo ako také, pretože jeho účinkom je vylúxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkon práva voliť dotknutým osobám navrátiť.
Právo byť volený
KOMENTÁR
Ustanovenie § x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxho volebného práva sú pri jednotlivých druhoch volieb rozdielne, komentovaný paragraf odkazuje na ustanovenia v osobitných častiach volebného kódexxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xráva, teda práva voliť, upravuje § 3.
Príkladom konkrétnych podmienok pasívneho volebného práva sú napríklad vek, štátne občianstvo SR, trvalý poxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxiach volebného kódexu, ako sú § 43 (voľby do NR SR), § 73 (voľby do EP), § 132 a § 133 (voľby do orgánov samosprávnych krajov), § 164 a § 165 (voľby do orgxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplývajú priamo z čl. 103 Ústavy.
So zreteľom na povahu veci sa podmienky pasívneho volebného práva netýkajú ľudového hlasovania o odvolaní prezixxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
S podmienkami pasívneho volebného práva úzko súvisia aj prekážky jeho výkonu. K prekážkam výkonu pasívneho volebného práva pozri komentár k § 6.
Skxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxamená aj právo na úspech vo voľbách, teda právo byť zvolený. Túto skutočnosť v minulosti pripomenul aj ÚS SR.104)
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxgraf formuluje tri prekážky výkonu pasívneho volebného práva, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy volieb upravené volebným kódexom. Komentovaný paragxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxť. Prekážky práva voliť, teda prekážky výkonu aktívneho volebného práva, sú predmetom § 4.
Prekážka výkonu pasívneho volebného práva znamená, že oxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxektorá zo skutočností, ktoré volebný kódex považuje za natoľko dôležité, že odôvodňujú dočasnú nemožnosť uplatnenia pasívneho volebného práva. Takxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxku. Po jej odpadnutí totiž dotknutá osoba môže svoje pasívneho volebné právo uplatniť, t.j. môže sa o volenú funkciu ako kandidát uchádzať. Existencia xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxovania kandidáta (voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí), resp. dôvodom odmietnutia návrhu na kandidáta (voľby prxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxine pripojili vyhlásenie, že u nich nie je žiadna prekážka výkonu práva byť volený. Pre podrobnosti pozri komentár k ustanoveniam upravujúcim podávanxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx x x xxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxekážok výkonu aktívneho volebného práva, ani prekážky výkonu pasívneho volebného práva Ústava výslovne neupravuje. Ustanovuje ich teda priamo volexxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnenie volebného kódexu napokon obsahuje tri prekážky výkonu pasívneho volebného práva.
Prvou prekážkou výkonu pasívneho volebného práva je (a) vxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxhania niektorého z trestných činov vymedzených v Trestnom zákone. Na rozdiel od aktívneho volebného práva, keď volebný kódex xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxité, za aký trestný čin bol trest odňatia slobody uložený. Tento rozdiel je odôvodniteľný jednoduchou skutočnosťou, že osoba vo výkone trestu odňatia xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Prekážkou pasívneho volebného práva však nie je prebiehajúce trestné konanie a ani to, že dotknutá osoba sa dostala do procesného postavenia obžalovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho volebného práva bola v minulosti predmetom konania pred ÚS SR. Ústavný súd však vo svojom rozhodnutí dospel k záveru, že takáto prekážka, čo sa týka paxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. podstata trestu odňatia slobody sama osebe vylučuje možnosť výkonu volenej funkcie.107) Ústavný súd totiž uviedol, že "osobám vo výkone trestu odňxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xe nevyhnutne spojené s dosiahnutím účelu trestu odňatia slobody. Obmedzenia niektorých práv garantovaných Ústavou vrátane pasívneho volebného práxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxckého mandátu sú plnohodnotne realizovateľné len na slobode a ich plnohodnotná realizácia je aj verejným záujmom na riadnom fungovaní demokracie." Oxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxu, a tým sa intenzívne podieľať na správe verejných vecí. Následne dodal, že takáto miera a intenzita správy vecí verejných by mala byť v zásade odopretá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je úzko spätá s tou prvou. Právo byť volený totiž nemôže uplatniť ani tá osoba, ktorá bola (b) právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, ak jej odsúdexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xnožina relevantných trestných činov zúžená len na tie, ktoré boli spáchané úmyselne.108) Prekážka teda nenastane v prípade, ak bola osoba odsúdená zx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ak Trestný poriadok voči nemu nepripúšťa odvolanie. Rozsudok je takisto právoplatný, ak odvolanie bolo zamietnuté, nebolo podané alebo sa ho oprávnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxia je však aj zahladenie odsúdenia. Zahladenie odsúdenia znamená, že na osobu sa hľadí, ako keby nebola odsúdená. Podmienky zahladenia odsúdenia upraxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxsúdenia môže dôjsť aj rozhodnutím prezidenta o udelení amnestie alebo milosti.110)
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxavoval aj ako prekážku výkonu aktívneho volebného práva. V rovine pasívneho volebného práva však, na rozdiel od prípadu aktívneho volebného práva, nexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi na riadnej správe verejných vecí. Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony takúto záruku dať nemôžu. Je totiž len ťažko predstaviteľné, že osobax xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxl medzi predmetnou prekážkou pri aktívnom volebnom práve a pri pasívnom volebnom práve je totiž v tom, že v prípade pasívneho volebného práva je reálne dxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho práva.
No takisto ako v prípade aktívneho volebného práva, aj v prípade pasívneho volebného práva je potrebné uviesť, že Civilný mimosporový porxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xlatí, že predmetné ustanovenie sa v budúcnosti môže stať obsolentným, keďže nebude osôb, ktoré by boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Na miesxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtár k § 4.
S otázkou prekážok výkonu pasívneho volebného práva úzko súvisí aj problematika inkompatibility (nezlučiteľnosti) funkcií. K podrobnoxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx x xxxx x xxxx x xxx x x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xx09, sp. zn. PL. ÚS 6/08:
Osobám vo výkone trestu odňatia slobody sú v zásade zachované ich základné práva, pokiaľ opak nevyplýva zo súdneho rozhodnutia xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxtovaných Ústavou vrátane pasívneho volebného práva sú nevyhnutne obsiahnuté v zásadnom obmedzení osobnej slobody tvoriacom podstatu trestu odňatix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxejným záujmom na riadnom fungovaní demokracie. Ak osoba nachádzajúca sa vo výkone trestu odňatia slobody nebude krátko po prípadnom zvolení prepustexx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xýkonu funkcie poslanca Národnej rady, ako to výslovne vyplýva z čl. 73 ods. 2 Ústavy (na to upozornil aj generálny prokurátor v závere svojho návrhu), alx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxosprávnych krajov a voľbách do orgánov samosprávy obcí. Nemožno súhlasiť s tvrdením generálneho prokurátora že "zákonná úprava, ktorá ustanovuje za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzenie základných práv, a teda aj pasívneho volebného práva zákonom, pričom tieto zákonné obmedzenia musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrodnej rady [čl. 81a písm. f) Ústavy], tak o to viac možno podľa názoru Ústavného súdu zákonom ustanoviť, že samotný výkon trestu odňatia slobody predstxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiám, o ktoré sa možno uchádzať vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí .xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx strane a zákonnej prekážky výkonu aktívneho volebného práva osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, na druhej strane. Možnosť kandidovať znaxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xodieľať na správe vecí verejných a výkone verejnej moci. Táto miera a intenzita správy vecí verejných a výkonu verejnej moci by mala byť v zásade odopretx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xre prideľovanie mandátov. Vzhľadom na skutočnosť, že pri jednotlivých druhoch volieb sú volebné obvody upravené rozdielne, predovšetkým čo sa týka ixx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu. Tie v konkrétnej rovine upravujú volebné obvody vždy vo vzťahu ku konkrétnemu druhu volieb.
Vo voľbách vo všeobecnosti prichádzajú do úvahy štyxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xa dotknuté voľby konajú, tvorené len jedným jednomandátovým volebným obvodom. V tomto prípade ide o voľby monokratického orgánu, napríklad hlavy štáxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xiacmandátový volebný obvod. Tretím a štvrtým do úvahy prichádzajúcim prípadom je rozdelenie územia na (c) viac jednomandátových alebo (d) viac viacmxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxípady, a to v rôznej kombinácii.
Počet a veľkosť volebných obvodov nepredstavuje len otázku organizačnú či technickú. Naopak, spôsob, akým budú voxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxrná manipulácia s volebnými obvodmi, predovšetkým s ich hranicami, zvykne byť teóriou označovaná ako tzv. gerrymandering, prípadne všeobecnejšie axx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxredníctvom sofistikovaného vymedzovania volebných obvodov.111) Môže ísť napríklad o vytvorenie takých volebných obvodov, v rámci ktorých nebude xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxkurenční voliči budú sústredení do čo možno najmenšieho počtu volebných obvodov. Dôsledkom takéhoto vytvárania volebných obvodov následne môže byť xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xyužitia gerrymanderingu do úvahy predovšetkým v prípade volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. Volebné obvody a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxlivým druhom volieb nachádzame v ustanoveniach, ako sú § 44 (voľby do NR SR), § 74 (voľby do EP), § 134 (voľby do orgánov samosprávnych krajov) a § 166 (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxo mandátu (funkcie). Ide teda o voľby monokratického orgánu. O volebnom obvode v pravom zmysle slova takisto nemožno hovoriť v prípade ľudového hlasovxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx nemožno zamieňať s volebnými okrskami. Volebné okrsky síce tiež predstavujú územný celok utvorený pre potreby volieb, no ich účel je odlišný. K volebnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxvuje volebné okrsky. Právna úprava tejto problematiky je spoločná pre všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxje jedna volebná miestnosť. V praxi však nie je výnimkou ani situácia, ak sú volebné miestnosti pre viaceré volebné okrsky umiestnené v jednej budove, axx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxáranie volebných okrskov volebný kódex zveril orgánom územnej samosprávy, t.j. starostom obcí (resp. primátorom miest, v prípade Bratislavy a Košíc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxé sú voličom najbližšie, a preto najlepšie poznajú miestne pomery. Starostovia majú pri zriaďovaní volebných okrskov, ako aj umiestňovaní volebných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxady rovnosti volebného práva (§ 2), ale aj zabezpečenie plynulosti priebehu volieb. Ak by totiž bol volebný okrsok utvorený pre príliš veľký počet volixxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxtné dodržať v každom prípade bezpodmienečne. So zreteľom na miestne okolnosti je prípustné, aby volebné okrsky zahŕňali aj vyšší alebo nižší počet volxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí a volieb do Európskeho parlamentu výslovne umožňovala zriadiť volebný okrsok aj s 50 voličmi v prípade, pokiaľ išlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxsti prístup aj zdravotne postihnutí voliči. Komentovaný paragraf síce pojem zdravotne postihnutý volič nevymedzuje, no je zrejmé, že sa tým majú na myxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo práva (§ 2). Treťou povinnosťou je označiť každý volebný okrsok poradovým číslom. Platí to aj v prípade, ak je v tej-ktorej obci, so zreteľom na počet voxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxstu.
Časový okamih na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je ohraničený lehotou uvedenou predsedom NR SR vo vyhlásení volixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxavené v § 20.
Volebný kódex neumožňuje utvárať osobitné volebné okrsky tak, ako to predpokladala predchádzajúca právna úprava. V prípade volieb prxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxva väzba alebo trest odňatia slobody. Podmienkou však bolo to, že v takomto okrsku bude aspoň 100 oprávnených voličov.114) Osobitný volebný okrsok prxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxtu mestskej časti Bratislava - Petržalka.115) Volebný kódex takisto nepredpokladá ani zriaďovanie volebných okrskov mimo územia SR, napríklad na vxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx volieb, no ich účel je odlišný. K volebným obvodom pozri komentár k § 7.
Súvisiace ustanovenia
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxov. Popri stálom zozname upravuje v § 11 aj zoznamy voličov pre jednotlivé volebné okrsky. Tie sú vytvárané práve na základe stálych zoznamov voličov.
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxvo, t.j. právo voliť. Zápisom fyzickej osoby do zoznamu voličov teda volebné právo nevzniká. Zápis v zozname voličov existenciu tohto práva len osvedčxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxantujúcich všeobecnosť a rovnosť volebného práva (§ 2).116) Inštitút voličských zoznamov predstavuje prostriedok zabezpečenia registrácie volixxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrípade, ako napovedá aj samotné označenie, sa vyžaduje aktivita voliča, ktorý musí právne relevantným spôsobom prejaviť vôľu byť v zozname voličov zaxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxlušný orgán verejnej moci, spravidla orgán miestnej správy, ktorý má povinnosť viesť a zostavovať zoznamy voličov. Podľa právnej teórie: "Registrácxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxť vhodné organizačné podmienky účasti voličov na správe verejných vecí."118) Registrácia voličov ex offo sa uplatňuje aj v podmienkach SR. Výnimku z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpade volieb do EP (§ 75). V prípade volieb do EP ide o zapisovanie tých voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR. V prípade volieb do NR SR a referenda exxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xedie obec (resp. mesto, v prípade Bratislavy a Košíc každá mestská časť osobitne). Právna úprava stálych zoznamov voličov je spoločná pre všetky druhy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxétne voľby. Sú v ňom vedené základné identifikačné údaje osôb s aktívnym volebným právom (voličov), ktoré majú na území danej obce (resp. mesta alebo mexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xtály zoznam obsahovať. Takisto určuje aj spôsob, akým sú voliči v zozname zoradení. Novinkou oproti predchádzajúcemu volebnému zákonodarstvu je skuxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxdnom stálom zozname voličov, keďže každá fyzická osoba môže mať v zmysle zákona o hlásení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx nemenné a v rôznych životných situáciách môže dôjsť k ich zmene. Práve z tohto dôvodu volebný kódex obciam pri vedení stálych zoznamov ukladá povinnosť xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxad situácia, že osobe by nebolo umožnené hlasovať z dôvodu, že došlo k zmene jej priezviska a nemohla tak byť v zozname voličov pre konkrétny volebný okrsxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa.120) Obec má teda povinnosť údaje v zozname aktualizovať, a to jednak na základe zistení z vlastnej evidencie, ale aj na základe vonkajších podnetovx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xo skutočností predpokladaných v komentovanom paragrafe. Naopak, obec do stáleho zoznamu dopíše nových voličov, ktorí sa v nej prihlásili na trvalý poxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx to za predpokladu, že dotknutá osoba je staršia ako 18 rokov. Obec do zoznamu takisto dopíše osoby, ktoré síce už mali pobyt v danej obci, no dosiahli vek 1x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxm voličov bezodkladne oznámiť obci údaje dôležité pre vedenie tohto zoznamu. Ako príklad možno uviesť napríklad oznámenie MV SR o nadobudnutí štátnehx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx môže byť napríklad aj súd, a to napríklad v prípade vyhlásenia voliča za mŕtveho.
Odsek 8 ustanovuje, že v stálom zozname voličov musí existovať miesxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxžky práva voliť, t.j. prekážky výkonu aktívneho volebného práva, volebný kódex upravuje v § 4. V prípade, ak sa obec dozvie o existencii takejto prekážkxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x prípade ktorej volebný kódex takúto možnosť z dôvodu existencie prekážky výkonu aktívneho volebného práva vylučuje.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xúd konštatuje, že z dôvodu nezapísania sťažovateľov ani do evidencie trvalého pobytu v obci Žakovce, ani do zoznamu voličov v tejto obci v zmysle prísluxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxx zabránené realizovať ich práva (aktívne a pasívne volebné právo) ako občanom s trvalým pobytom v obci Žakovce - ako obyvateľom tejto obce (pozri bod 5 čaxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxrušenia práva slobody pobytu v obci (volebnom obvode) podľa doteraz evidovaného trvalého pobytu. Navyše, možno povedať, že z dôvodu ich bývania v obci xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxdnutím na svoje závery týkajúce sa čl. 23 ods. 1 Ústavy usúdil, že namietaným postupom starostky obce bolo aj právo sťažovateľov zúčastňovať sa na správx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxy bol zachovaný vzťah primeranosti medzi použitými prostriedkami a sledovaným cieľom. Preto Ústavný súd v súlade s návrhom na rozhodnutie vyslovil poxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx5:
Z citovanej právnej úpravy vyplýva, že obec je subjektom zodpovedným za vyhotovenie zoznamu voličov, resp. dopísanie voličov do tohto zoznamu a vexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx obec (a nie starosta obce) subjektom spôsobilým porušiť práva sťažovateľov upravených v čl. 30 ods. 1 Ústavy a čl. 3 Dodatkového protokolu.
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xie je totiž vylúčené, že údaje o voličoch uvedené v stálom zozname voličov, aj napriek povinnosti ich priebežnej aktualizácie, budú neúplné alebo nespxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xo prostredníctvom nahliadnutia do stáleho zoznamu voličov. Nahliadnutie do stáleho zoznamu je možné v čase úradných hodín na príslušnom obecnom úradx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxovaný údaj vyplýva. Takýmto dokladom môže byť napríklad platný občiansky preukaz.
Pre prípad, ak by obec žiadosti voliča o opravu údajov nevyhovelxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxu stáleho zoznamu voličov. Aktívne legitimovaný je však len ten volič, ktorý je chybou alebo nedostatkom stáleho zoznamu voličov dotknutý. Súdne konaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxneho súdnictva vo volebných veciach ide o súdnu ochranu z časového hľadiska pred uskutočnením volieb, zatiaľ čo v prípade konaní výkonu právomoci ÚS SR xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu, a to konkrétne v ustanoveniach § 264 až 272.123) Vecne príslušný je okresný súd. Miestne príslušným je ten okresný súd, v ktorého územnom obvode sa naxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, teda obec (resp. mesto alebo mestská časť), ktorá vedie dotknutý stály zoznam voličov. Aktívna legitimácia pritom patrí aj občanovi (osobe) pred dovxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxduje uznesením. Rozhoduje do 5 dní od doručenia žaloby. Náprava by totiž mala byť zabezpečená v čo najkratšom čase, keďže možno predpokladať, že voliči xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xkutočnosti, že zákon výslovne spomína len odstránenie chyby alebo nedostatku v stálom zozname voličov, nemožno vylúčiť ani to, že určitá osoba bude aj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xoznamu voličov dopísať. Správny súdny poriadok však výslovne uvádza, že súd má vo výroku uznesenia uviesť chybu alebo nedostatok, ktoré majú byť v stáxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ak žalovaná obec po podaní žaloby a po jej doručení obci napadnutú chybu alebo nedostatok v stálom zozname voličov sama odstráni. Súd žalobu zamietne v pxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chybu alebo nedostatok, ktorých odstránenia sa žalobca domáhal.
V súvislosti s aktívnou legitimáciou pri konaní o odstránení nedostatku alebo chxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxu iného voliča. Takýto postup by mohol byť motivovaný snahou o vylúčenie inej osoby z výkonu volebného práva, a tým napríklad snahou posilniť relatívnu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výslovne hovorí o údajoch "o ňom", teda o údajoch o dotknutom voličovi. Čo sa týka úpravy aktívne legitimovaného subjektu v Správnom súdnom poriadku, txx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" Citované ustanovenie teda teoreticky nie je prekážkou aj pre takú interpretáciu, že by sa odstránenia nedostatku alebo chyby zoznamu mohla osoba domxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa sleduje. To možno vyvodiť aj z ďalej popísaného postupu následnej opravy zoznamu voličov na základe rozhodnutia súdu.
Posledná veta § 10 ods. 2 upxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xám opravu alebo doplnenie stáleho zoznamu voličov nevykonáva. Svojím rozhodnutím len ukladá povinnosť ho vykonať. Vykonanie opravy má v prvom rade zaxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xx xyhotovené konkrétne zoznamy voličov pre jednotlivé volebné okrsky. V takom prípade môže volič predložiť rozhodnutie súdu okrskovej volebnej komisix xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxcii od obce.
Súvisiace ustanovenia
§ 2, § 9, § 11, čl. II
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zoznax xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxotovujú na základe stáleho zoznamu voličov (§ 9). Zoznamy voličov pre jednotlivé volebné okrsky sa vyhotovujú len v súvislosti s konaním konkrétnych vxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxej časti) môže byť a spravidla aj bude vyhotovených viac zoznamov voličov. Ich počet sa bude rovnať počtu volebných okrskov utvorených v danej obci. Vzhxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxvých druhov volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referenda (§ 58, § 87, § 107, § 123, § 150, § 182 a § 206). Prakticky môže ísť o tri sixxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 46). Ten voličovi umožňuje hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území SR. Zápis voliča na základe predloženia hlasovacieho preukazu prichxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxich dvoch druhov volieb je hlasovanie mimo miesta trvalého pobytu z povahy veci vylúčené. Po druhé, zápis do zoznamu voličov pre jednotlivý volebný okrxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxiča okrskovou volebnou komisiou prichádza do úvahy aj v prípade, (c) ak volič síce trvalý pobyt v danej obci má, no aj napriek tomu v zozname voličov pre prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xozhodnutí ÚS SR však môžeme konštatovať, že okrsková volebná komisia by mala akceptovať aj iný relevantný spôsob preukázania trvalého pobytu v dotknuxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prípade by došlo k porušeniu čl. 30 Ústavy. Druhý a tretí prípad dodatočného zápisu sa vzťahuje na všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxný kódex ukladá všetkým osobám oprávneným oboznamovať s údajmi uvedenými v zozname voličov povinnosť zachovávať o týchto údajoch mlčanlivosť. Ide o pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxjov.
Úprava zoznamov voličov pre jednotlivé volebné okrsky je vo všeobecnosti spoločná pre všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvoxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx voľbách do EP, vyplývajúce z osobitostí aktívneho volebného práva v týchto voľbách, upravuje § 75. V prípade volieb do NR SR a referenda existuje aj tretx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného zoznamu voličov upravujú ustanovenia § 45 a § 197.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR zo 7. novembra 2007, sp. zn. IV. ÚS 121/07:
Opierajúc sa o citované, Ústavný súd konštatoval, že v danxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xomisie pochybnosti, ako aj na skutočnosť, že predložením potvrdenia preukázal, že má nový trvalý pobyt, bolo povinnosťou okrskovej komisie uplatniť xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komisia napriek tomu postupovala tak, že v konečnom dôsledku znemožnila sťažovateľovi realizovať jeho volebné právo, podľa záveru Ústavného súdu poxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Všeobecné ustanovenia (k volebným orgánom)
KOMENTÁR
Ustanovenie § 12 vo všeobecnej rovine vymedzuje orgány plniace úlohy pri zabxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxe a na iné volebné orgány. Volebné komisie môžeme rozdeliť na štátnu komisiu a na ďalšie volebné komisie alebo volebné komisie nižších stupňov.
Štátxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnej moci. Štátna komisia, ako aj ďalšie volebné komisie rozhodujúce o registrácii kandidátnych listín (volebné komisie samosprávnych krajov a miestxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx aj na ostatné volebné komisie. Je totiž daný aj tým, že samotná príprava a zabezpečenie xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy.128)
Na vrchole pomyselnej pyramídy volebných komisií stojí štátna komisia. Štátna komisia je len jedna a plní úlohy vo vzťahu ku všetkým druhom vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx upravuje jednak vo všeobecnej rovine (§ 12 ods. 2 a § 19 ods. 3 a 4), ako aj v osobitných častiach vždy vo vzťahu ku konkrétnym druhom volieb. Štruktúra voxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxovanie o odvolaní prezidenta a referendum:
-
okresné volebné komisie a
-
okrskové volebné komisie.
b)
Voľby do orgánov samosprávnych kxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxrávy obcí:
-
okresné volebné komisie,
-
miestne a mestské volebné komisie a
-
okrskové volebné komisie.
Niektoré z volebných komxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxmisia. Spomedzi ďalších volebných komisií sa na celé volebné obdobie zriaďujú volebné komisie samosprávnych krajov a obvodné volebné komisie (pre voxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxkové volebné komisie (pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre voľby do orgánov samosprávy obcí). Všetky ostatné volebné komisie nižších stupňxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxmi orgánmi xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxnačuje aj jednotky územnej samosprávy, teda obce (resp. mestá, v Bratislave a Košiciach mestské časti) a samosprávne kraje. V tejto súvislosti je zaujxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxdmetom volieb je obsadenie mandátov v ich orgánoch.
Konkrétna úprava jednotlivých volebných orgánov, najmä ďalších volebných komisií, predovšexxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlivé druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referenda.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxA
Nález Ústavného súdu SR z 15. októbra 1998, sp. zn. PL. ÚS 19/98:
Verejný záujem treba vymedzovať podľa okolností prípadu. V okolnostiach prípadux xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxvoriť orgán verejnej moci a či takým orgánom je miestna volebná komisia. Navrhovateľ namietol, že volebné komisie sú spoločensko-politickými orgánmx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podľa názoru navrhovateľa rozšíril právomoc všeobecného súdu nad rámec jeho právomoci, keď mu zveril konanie o návrhoch proti rozhodnutiam miestnej xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxeho volebného práva sú podľa jeho názoru preskúmateľné súdom bez rozporu s čl. 142 ods. 1 Ústavy. Podľa právneho názoru Ústavného súdu orgánom verejnej xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx. a) citovaného zákona rozhoduje o registrácii alebo neregistrácii kandidátov. Zákonom ustanovenú právomoc miestna volebná komisia nemôže vykonáxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxučuje Ústavou. Toto právo sa uplatňuje vo vzťahu medzi občanom a štátom, ktorý patrí k najvýznamnejším verejnoprávnym vzťahom. Miestna volebná komisxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí správnych orgánov. Prostredníctvom tejto formulácie Ústava neurčuje iba právomoc súdov preskúmavať rozhodnutia štátnej správy, ale aj ďalšícx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlebnej komisie ako orgánu verejnej správy je príslušný preskúmať všeobecný súd. Pri rozhodovaní o namietanom nesúlade citovaných ustanovení s čl. 14x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxe rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta súdom je zákonom garantovaný spôsob ochrany základného práva kandidáta na preskúmanie zákonnosti rozhodnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 16. mája 2007, sp. zn. PL. ÚS 63/07:
Príprava a zabezpečovanie volieb je vo verejnom záujme, preto vytvorenie orgánu vexxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxtavného súdu SR z 11. februára 2015, sp. zn. PL. ÚS 44/2014:
Volebná komisia je orgánom verejnej moci, ktorý túto vykonáva vo verejnom záujme. Inak povexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xolieb je vo verejnom záujme, a preto vytvorenie orgánu verejnej moci, akým je volebná komisia, zaraďuje tento orgán medzi orgány verejnej moci. Rozhodxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xontrolu financovania politických strán
[Zloženie štátnej komisie a ustanovovanie jej členov]
KOMENTÁR
Ustanovenie § 13 zriaďuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxií má permanentný charakter. Svoje úlohy totiž vykonáva aj mimo času volieb, resp. aj v čase medzi konaním jednotlivých volieb. Zriadenie vrcholného vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxeb totiž predpokladala zriaďovanie ústredných volebných komisií, osobitných pre každý druh volieb, ktoré však permanentný charakter nemali. Štátnx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xaragraf, okrem zriadenia štátnej komisie a vymedzenia jej úloh, upravuje aj jej zloženie, podmienky výkonu funkcie jej člena, právne postavenie členxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xolieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referenda.
V zákonnej úprave zloženia štátnej komisie možno badať kombináciu politickxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxovaná vrcholnými predstaviteľmi najvyšších súdnych inštancií (ÚS SR a NS SR) a iných štátnych orgánov, ktoré môžeme označiť skôr za odborné ako politixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxidlá. Podľa prvého z nich sa majú mandáty v štátnej komisii rozdeliť medzi politické strany zastúpené v NR SR úmerne podľa počtu získaných poslaneckých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxet zástupcov ostatných politických strán, t.j. tzv. opozičných strán, musí byť zhodný. So zreteľom na počet rozdeľovaných mandátov v štátnej komisii xxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xy tak pripadlo tejto jednej politickej strane. Pravidlá prerozdeľovania mandátov v štátnej komisii tak, ako sú upravené v § 13 ods. 1, však môžu za určitxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxh strán, ako je počet politicky rozdeľovaných mandátov v štátnej komisii, teda viac ako desať.
Volebný kódex osobitne upravuje aj spôsob a lehotu na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxnostiam pozri komentár k § 219.
Členovia štátnej komisie sa obmieňajú pravidelne vždy po voľbách do NR SR. Týka sa to všetkých členov, teda aj tých člexxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx štátnej komisie je rozhodujúci okamih zloženia zákonom predpísaného sľubu, a nie okamih, keď bola nominácia jednotlivých členov predsedami politicxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxý ako sľub, ktorý skladajú aj členovia všetkých ostatných volebných komisií (§ 18 ods. 3). Ak dôjde počas volebného xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxné reflektovať aj v prerozdelení mandátov v štátnej komisii.
Spôsob, akým sa vytvára štátna komisia, predovšetkým však spôsob, akým sa má meniť jej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxo to predpokladá odsek 1 komentovaného paragrafu. Riziko ohrozenia nezávislosti štátnej komisie, ako aj ohrozenia jej nestranného rozhodovania, ktxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx najmä však v previazaní zmien v rozložení politických síl v NR SR na následné zmeny v zložení štátnej komisie. Sú to totiž politické strany, ktoré majú vo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxnenie pasívneho volebného práva, t.j. práva byť volený do NR SR, totiž bez prítomnosti politických strán nie je vôbec možné. V pravidlách zloženia štátxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxckých síl ako garanciu skutočnej nezávislosti jej postavenia. Osobitne je to viditeľné najmä v prípade, ak dôjde k zmene pomeru politických síl v NR SR. x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ktorá ho delegovala". Ak teda dôjde počas volebného obdobia NR SR k preskupeniu politických síl medzi vládou a opozíciou, je túto zmenu potrebné reflexxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxtnej komisie reprezentoval tú-ktorú parlamentnú politickú stranu. Vhodnejším prostriedkom na garantovanie proklamovanej nezávislosti by bolo skxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxie má aj ústavnoprávny rozmer, a to aj napriek skutočnosti, že Ústava problematiku volebných orgánov vrátane toho vrcholného žiadnym spôsobom výslovxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti." Z citovaného ustanovenia nepochxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxaže politických síl. Požiadavka nezávislej štátnej komisie teda nie je samoúčelná, ale reflektuje ústavnú požiadavku zabezpečenia slobodnej súťažx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxu člena štátnej komisie. Dôvodom zániku funkcie sa venujeme v ďalšom texte.
Činnosť štátnej komisie riadi jej predseda. Ten však nie je volený samotxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxda nie sú kladené žiadne osobitné podmienky.
Odseky 4 a 5 upravujú podmienky výkonu funkcie člena štátnej komisie, ako aj obmedzenie možnosti opakoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxena upravujú odseky 6 a 7. Členstvo zaniká len z dôvodov vymedzených v ustanovení § 13 ods. 6. Za odvolanie člena z funkcie pritom nie je možné považovať tox xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstúpenia vládnych a opozičných politických síl v štátnej komisii. Funkcia člena štátnej komisie, samozrejme, zaniká, aj napriek tomu, že to zákon výsxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxné aj o dôvod, ktorý spočíva v rozhodnutí toho, kto dotknutého člena štátnej komisie delegoval. Povedané inými slovami, člena štátnej komisie bude po nxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aj so zreteľom na skutočnosť, že štátna komisia by podľa komentovaného paragrafu mala byť nezávislým orgánom. Možnosť kedykoľvek prijať rozhodnutie x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnutého člena práve od subjektu, ktorý ho do funkcie delegoval.
Odseky 8, 9 a 10 upravujú pracovnoprávne a sociálne aspekty právneho postavenia členxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xostavenie preto nie je možné aplikovať Zákonník práce ani žiadny iný pracovnoprávny predpis, ak tak volebný kódex výslovne nepredpokladá. Člen štátxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxa byť vykonávaná ako funkcia čestná (bezplatná). Členom totiž priznáva nárok na mesačnú odmenu vo výške odvíjajúcej sa od priemernej mesačnej mzdy v náxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm, priznáva nárok na úhradu cestovných výdavkov a stravného. Podmienkou však je to, že tieto museli byť vynaložené v súvislosti s výkonom funkcie člena xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxovných náhradách v znení neskorších predpisov. Ten je v zmysle zákonného splnomocnenia doplnený o vykonávací predpis, ktorý upravuje konkrétnu výškx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxz. o sumách stravného. Z dôvodu, aby výkon funkcie člena štátnej komisie nebol osobe v budúcnosti na ujmu pre absenciu zdravotného a sociálneho zabezpxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe. Zdravotné a sociálne (t.j. aj nemocenské a dôchodkové) poistenie upravujú osobitné predpisy. Týmito predpismi je zákon o zdravotnom poistení a zákxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxie, o zániku xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxenie bolo realizované dňa 1. júla 2015, kedy sa NR SR uzniesla na štatúte štátnej komisie. Prijatý štatút do značnej miery obsahovo opakuje ustanovenia xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xakotvené vo volebnom kódex však dopĺňa napríklad o pravidlo, že viaceré politické strany sa môžu dohodnúť a do štátnej komisie delegovať spoločného člxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx strán, ako je počet členov štátnej komisie, ktorí majú byť delegovaní politickými stranami. Nevyhnutným predpokladom je však dohoda politických strxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
[Nezlučiteľnosť členstva v štátnej komisii]
KOMENTÁR
Ustanovenie § 14 upravuje nezlučiteľnosť (inkompatibilitu) funkcie člena štxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxncipovaná širšie ako v prípade člena volebných komisií nižších stupňov. Nezlučiteľnosť je ustanovená absolútne a bez výnimiek. Členom štátnej komisxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkciu člena štátnej komisie vo vzťahu k voľbách, v ktorých kandiduje, alebo vo vzťahu k iným voľbám. Osoba vykonávajúca niektorú zo zákonom vymedzenxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x
Účelom zakotvenia inštitútu nezlučiteľnosti výkonu funkcie člena štátnej komisie s kandidatúrou vo voľbách je vylúčiť možnosť vplyvu kandidátov xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxenom štátnej komisie, teda orgánu, ktorý volebný kódex charakterizuje ako nezávislý orgán, bola osoba vykonávajúca niektorú z verejných funkcií vymxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takisto dopĺňa podmienky nezlučiteľnosti uvedených verejných funkcií, ktoré sú (takpovediac "z druhej strany") predmetom Ústavy, ako aj ústavného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxnnosti štátnej komisie, ako aj iných volebných orgánov, najmä MV SR a ŠÚ SR.
Odseky 1, 2 a 3 upravujú rokovanie a rozhodovanie štátnej komisie. Rokovaxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx však nemá nárok na osobitné materiálne nároky prináležiace len predsedovi (§ xx xxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxť dve kľúčové otázky. Tou prvou je počet členov, ktorí musia byť prítomní na to, aby bola štátna komisia uznášaniaschopná, tzv. kvórum. Predpokladom uzxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xznesenia. Volebný kódex v tomto prípade pozná dve pravidlá. V prípade, ak štátna komisia rozhoduje o otázkach (a) výslovne vymenovaných v § 15 ods. 2, sú xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ktoré jej zákon zveruje, na schválenie uznesenia postačujú hlasy nadpolovičnej väčšiny zo všetkých jej členov, čo predstavuje 8 hlasov. V súvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxad ak by nastala situácia, že pomer hlasov za a proti uzneseniu je 7: 7 a predseda hlasoval za schválenie uznesenia, prikláňame sa k záveru, že uznesenie bx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxdrobnosti o rokovaní a rozhodovaní štátnej komisie upravuje rokovací poriadok, na ktorom sa uznáša sama štátna komisia (ods. 3). Štátna komisia v zmysxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xvoláva predseda, a to elektronickou formou, napríklad prostredníctvom elektronickej pošty. Rokovací poriadok v mimoriadnych prípadoch pripúšťa ax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxovací priadok pripúšťa aj hlasovanie mimo rokovania, a teda aj mimo zasadnutia štátnej komisie. Ide o tzv. hlasovanie per rollam, ktoré sa realizuje elxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xx xx. Prepojenie medzi MV SR a štátnou komisiou zabezpečuje osobitný organizačný útvar ministerstva označený ako Úrad štátnej komisie. Ten má mať charaktxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zabezpečení odbornej prípravy spracovania a samotného spracovania výsledkov hlasovania, a to po organizačnej, personálnej, programovej a technicxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xredovšetkým o vytvorenie tzv. odborných sumarizačných útvarov, a to pre všetky volebné komisie s výnimkou okrskových volebných komisií a tých miestnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx požiadavku na slobodnú súťaž politických síl (čl. 31 Ústavy), a to predovšetkým svojím zložením, odborné sumarizačné útvary predstavujú odborný orgxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx obsahuje v odsekoch 3, 8 a 13 aj tri splnomocňovacie ustanovenia. Odsek 8 splnomocňuje na prijatie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý má xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxátnej komisie, keďže otázku odmeny jej členov upravuje priamo zákon v § 13 ods. 9. Všeobecne záväzný právny predpis upravujúci podrobnosti o odmenách mx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxx x xx xx xxxxxxxx xx nemalé finančné nároky, ktoré možno v súvislosti s odmeňovaním členov a zapisovateľov volebných komisií predpokladať. Úhrada výdavkov spojených s oxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxláška MV SR č. 308/2015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami. K podrobnostiam o jej obsahu pozri komentár k § 216.
Na rozdiel od odseku 8, odseky 3 a 13 pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ktorom upraví podrobnosti predovšetkým procesného charakteru, týkajúce sa jej rokovania a rozhodovania. Volebný kódex súčasne hlasovanie štátnej xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x3 splnomocňuje ŠÚ SR na vydanie metodiky spracovania výsledkov hlasovania. Nevyhnutým predpokladom na jej vydanie je však predchádzajúca konzultácxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxmocňovacie ustanovenie je aj predmetom § 217 ods. 2. Takúto duplicitu možno pravdepodobne pripísať na vrub "nepozornosti" zákonodarcu.
Súvisiacx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xtátnej štatistike;
vyhláška MV SR č. 308/2015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami
Súvisiace predpisy
Rokovací poriadok štátnej komisie
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ale aj vo vzťahu k otázkam upraveným osobitnými predpismi. Ide predovšetkým o vedenie a financovanie volebnej kampane a financovanie politických stxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xitované ustanovenie odkazuje na ďalšie ustanovenia v osobitných častiach volebného kódexu, ktoré upravujú špecifické úlohy štátnej komisie vo vzťaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxnej komisie rozdeliť do niekoľkých skupín. Vo vzťahu ku (a) kandidujúcim subjektom ide najmä o preskúmavanie a registráciu kandidátnych listín a o vydxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxx xxxanizácii a priebehu volieb ide najmä o dohliadanie na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov a o zisťovanie a zverejňovanie výsledkov voliebx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxruh úloh môžeme ešte označiť (d) poskytovanie metodickej pomoci a poradenstva politickým stranám a kandidátom.
Osobitne významnou právomocou štxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xolitických strán. Pod osobitným predpisom sa má na mysli v prvom rade zákon o volebnej kampani. Ten totiž umožňuje MV SR rozhodovať o sankciách vo forme pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxitických strán, aj v súvislosti s ich financovaním. Ako príklad správnych deliktov možno uviesť prekročenie prípustnej sumy nákladov na volebnú kampxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxbné dodať, že v prípade niektorých správnych deliktov kandidátov a politických strán je to práve štátna komisia, ktorá rozhoduje o uložení pokuty v prvxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxonných úloh s MV SR a ŠÚ SR. V tomto prípade ide o konkretizáciu všeobecnej zásady spolupráce orgánov verejnej moci, ktorú volebný kódex zakotvuje v § 35. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xx xx xx xxxxxxx xx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
Odsek 3 ukladá štátnej komisii poskytovať politickým stranám a kandidátom metodickú pomoc a poradenstvo ohľadom pravidiel financovania volebnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxbnej kampane a financovania xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxchto otázok, ktorá je obsiahnutá v zákone o volebnej kampani a v zákone o politických stranách. Povinnosť zakotvená v odseku 3 je konkretizovaná v odsekx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxj strane stanovisko k pravidlám financovania politických strán a (alebo) k pravidlám financovania volebnej kampane. Predpokladom poskytnutia stanxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, či bola žiadosť o stanovisko doručená v čase volebnej kampane, alebo mimo tohto času. Sledujúc záujem na jednotnom výklade a aplikácii pravidiel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxsiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxisie s kandidatúrou vo voľbách. Účelom takéhoto obmedzenia je vylúčiť možnosť vplyvu kandidátov na priebeh volieb a predovšetkým na ich výsledok (inax xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa podieľajú na sčítavaní hlasov.
Nezlučiteľnosť sa však podľa komentovaného ustanovenia vzťahuje len na tie voľby, v ktorých dotknutá osoba kandixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxby. Nemožno však vylúčiť takú situáciu, ak zotrváme na našom príklade, že by kandidát na poslanca NR SR bol členom napríklad okrskovej volebnej komisie x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxej samosprávy konali v takmer rovnakom čase.
Osobitným prípadom sú voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxanca obecného xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxebná komisia, v prípade ktorej má jedna volebná komisia plniť úlohy tak pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ako aj pre voľby do orgánov samosprávnych kxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxadne iné ustanovenie volebného kódexu nevylučujú z členstva vo volebnej komisii osobu na základe príbuzenského vzťahu ku kandidátovi. Členom všetkýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtav však nemožno považovať za ideálny. Každý člen volebnej komisie by totiž, vychádzajúc zo sľubu, ktorý skladá, mal svoju funkciu vykonávať nestrannx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxípade volieb do orgánov samosprávy obcí, kde majú členovia volebných komisií a kandidáti, so zreteľom na miestne pomery, k sebe tradične najbližšie.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx druhy volieb. Nezlučiteľnosť členov štátnej komisie je predmetom § 14.
Súvisiace ustanovenia
JUDIKATÚRA
Uzxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxade ich príbuzenského alebo iného vzťahu ku kandidátom na poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva alebo na starostu (primátora) obce. Každý čxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxeľ sa k spôsobu výkonu funkcie členiek volebnej komisie nevyjadril.
Vzhľadom na to, že pri posudzovaní zákonnosti zriadenia volebnej komisie nemožnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xťažovateľ voľby napáda, nie je v príčinnej súvislosti s namietanou zákonnosťou týchto volieb, a preto je jeho sťažnosť zjavne neopodstatnená.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxií, ustanovovanie ich členov do funkcie, podmienky na výkon funkcie člena volebnej komisie a základné pravidlá rokovania a rozhodovania volebných koxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxahujú na všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referenda.
Pri zložení volebných komisií a ustanovovaní ich členxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxoh volebnej komisie. Minimálny počet členov má v prípade okrskových volebných komisií osobitný význam. V prípade týchto volebných komisií je totiž poxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxj komisie klesol pod zákonom ustanovený minimálny počet, chýbajúcich členov vymenuje, v závislosti od druhu volebnej komisie, starosta obce (v Bratixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volebné komisie) alebo predseda samosprávneho kraja (obvodné volebné komisie a volebné komisie samosprávnych krajov).
Naopak, maximálny počet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdnotlivých kandidátov, ktorí boli do volieb zaregistrovaní. Členov volebnej komisie totiž v závislosti od konkrétneho druhu volieb delegujú politixxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxlegácia členov petičným výborom prichádza do úvahy v prípade, ak ide o kandidáta na funkciu prezidenta navrhnutého na základe petície občanov alebo o
rxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxom volebnej komisie napríklad v prípade, ak sa "riadny" člen svojej funkcie vzdal.
Volebný kódex v rámci pravidiel určujúcich zloženie volebných kxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdnostnému (etnickému), náboženskému či inému zloženiu obyvateľstva. Takýto záver potvrdil aj ÚS SR.132) Ani politické strany (koalície), ani žiadxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxateľstva.
Členovia volebnej komisie sa svojej funkcie ujímajú až zložením zákonom predpísaného sľubu, nie už oznámením ich delegácie. Na rozdiel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxnimkou sú niektoré volebné komisie zriaďované v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí. Na celé volebné obxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xomisie (voľby do orgánov samosprávy obcí), ako aj okrskové volebné komisie (oba druhy samosprávnych volieb).
Ustanovenie § 18 vo všeobecnej rovixx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxných komisií pozri komentár k vybraným súvisiacim ustanoveniam.
Z povahy veci vyplýva, že rokovanie a rozhodovanie volebnej komisie riadi jej prexxxxxx xx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx sú volení, ale ustanovovaní žrebom. Zákon výslovne nepredpokladá vyjadrenie súhlasu s výkonom funkcie predsedu alebo podpredsedu. Možno však predpxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxgovaní do komisie. V súvislosti s výberom predsedu a podpredsedu volebnej komisie je potrebné odmietnuť prax, ktorá niekedy spočíva v tom, že členovia xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxípade, ak by všetci členovia volebnej komisie, s výnimkou dvoch, už vopred odmietli funkciu predsedu a podpredsedu.
Ustanovovanie do funkcie predxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx uznášaniaschopnosť a pravidlá pre uznášanie sa na návrhoch. Nevyhnutným predpokladom na prijatie platného uznesenia v akejkoľvek veci zverenej do rxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina z prítomných členov. V prípade volebnej komisie zloženej z minimálneho počtu členov (päť) by volebná komisia bola xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxenov.
Úhrada výdavkov spojených s plnením úloh členov volebných komisií je so zreteľom na § 37 ods. 1 zabezpečená zo štátneho rozpočtu. Členovia voxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xn. PL. ÚS 15/2015:
Skutočnosť, že okrskové volebné komisie v obci Selice nemali člena rómskeho pôvodu, hoci podľa sťažovateľa Rómovia majú majoritné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe ustanovenia zákona o voľbách v procese delegovania členov okrskových volebných komisií príslušnými politickými subjektmi alebo v procese prípadnxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxrantuje a ani nepredpisuje, aby proporčne zodpovedalo etnickému, náboženskému, národnostnému a inému zloženiu obyvateľov obce.
[Zaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdlá sa vzťahujú na všetky volebné komisie vrátane štátnej komisie, ako aj na všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a rexxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxateľ predstavuje odborného poradcu volebnej komisie, pri ktorej pôsobí a plní úlohy spojené s organizačným a administratívnym zabezpečením rokovanxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxisie nemôže nahrádzať člena volebnej komisie v prípade, ak zákon ukladá úlohy priamo členovi volebnej komisie.133) Zapisovateľ volebnej komisie by xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xa však nevylučuje možnosť odbornej rady pri tom, ako majú členovia volebnej komisie rozdeliť a usporiadať hlasovacie lístky,134) či pri posudzovaní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh komisií, v prípade ich zapisovateľov zákon výslovne neustanovuje žiadne predpoklady na výkon tejto funkcie. Táto skutočnosť je osobitne pozoruhodxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo návrh však môže byť predložený až po prerokovaní so samotnou štátnou komisiou. Zapisovateľov volebných komisií samosprávnych krajov a zapisovateľxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxadu. Zapisovateľov miestnych, mestských a okrskových volebných komisií vymenúva starosta obce (v Bratislave a v Košiciach starosta mestskej časti)x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxých úradov, ktorí však majú s organizačnou a administratívnou stránkou zabezpečenia volieb už praktické skúsenosti. Takýto stav pramení pravdepodoxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch a mestských volebných komisií by mali byť spravidla zamestnancami obce.136) Zapisovatelia sa svojej funkcie ujímajú až zložením predpísaného sľxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aj možnosť ich odvolania. Odvoláva ich vždy ten, kto ich do funkcie vymenoval. Zákon však žiadne dôvody odvolania neurčuje.
Ako potenciálne problexxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxm časovom predstihu. Vhodnejšie by bolo, keby volebný kódex namiesto takejto vágnej formulácie určil príslušným orgánom na vymenovanie presnú lehotxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxebnej komisie.
Úhrada výdavkov spojených s plnením úloh zapisovateľov je so zreteľom na § 37 ods. 1 zabezpečená zo štátneho rozpočtu. Zapisovatelxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtným vykonávacím predpisom. Pre podrobnosti pozri komentár k § 36 a § 216. V prípade zapisovateľa štátnej komisie stanovuje výšku jeho odmeny priamo vxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xp. zn. PL. ÚS 1/07:
Pri skúmaní námietky sťažovateľa Ústavný súd zistil, že sčítania hlasov v okrskových volebných komisiách č. 1, 2 a 4 sa zúčastnili aj xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xisťovanie vôle voličov. Takýto postup odporuje § 37 zákona č. 346/1990 Zb., ktorý proces zisťovania vôle voličov zveruje výlučne do právomoci členov vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxasov.
Uznesenie Ústavného súdu SR z 3. júla 2008, sp. zn. PL. ÚS 98/07:
Ústavný súd ďalej poznamenáva, že zapisovatelia volebných komisií sú vzhľadxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxovaní platnosti hlasovacích lístkov sú explicitne akceptovateľné ex lege (porovnaj § 11a volebného zákona).
Nález Ústavného súdu SR z 11. februáxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxasov vo volebnej komisii sa zúčastnila aj zapisovateľka, ktorá bola zamestnankyňou obecného úradu, čo mohlo ovplyvniť jej nepredpojatosť pri takom dxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa vôle voličov zveruje výlučne do právomoci členov volebných komisií. Zapisovateľ volebnej komisie je technickým pracovníkom, nie však členom volebxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platných hlasov, spochybňuje regulárnosť zisťovania výsledkov volieb.
Vyhlásenie volieb a čas ich konania
KOMENTÁR
Ustanovenix x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xdvolaní prezidenta a referenda.
Všetky druhy volieb, ako aj ľudové hlasovanie x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxebného kódexu.
Referendum
v zmysle čl. 95 ods. 1 Ústavy vyhlasuje prezident. Rozhodnutie predsedu NR SR alebo prezidenta o vyhlásení volieb, ľudovéhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxámenia, ako aj nastolenie nevyvrátiteľnej právnej domnienky, že vyhlásenie sa stáva známe každému, koho sa týka.137)
Odsek 2 upravuje všeobecné, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osobitných častiach volebného kódexu upravujúcimi vyhlásenie jednotlivých druhov volieb, vrátane osobitností obsahu takéhoto vyhlásenia. Konkrxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnta), § 149 (voľby do orgánov samosprávnych krajov), § 181 (voľby do orgánov samosprávy obcí), § 202 a § 203 (
referendum
). Zákonný príkaz na to, aby vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch komisií, predstavuje v slovenskom volebnom zákonodarstve novinku. Výnimkou je len prípad vyhlásenia referenda, v prípade ktorého takúto úpravu oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xapríklad riadne voľby do NR SR, mali konať. Z komparatívneho hľadiska je totiž zaujímavé poznamenať, že takáto právna úprava v niektorých štátoch exisxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxmentných voľbách. Lotyšská ústava zasa predpokladá, že parlamentné voľby sa budú konať vždy v prvú sobotu v októbri.139) Slovenská zákonná úprava prxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxeb určuje len jeden deň. Predchádzajúca zákonná úprava však počítala s možnosťou, že voľby sa budú konať až počas dvoch dní. To, či sa voľby budú konať len x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sa voľby budú konať počas dvoch dní alebo len v jeden deň. S takouto možnosťou počítal napríklad starý zákon o voľbách do NR SR, ako aj zákon o voľbách prezixxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xolebným dňom. V prospech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxjú. Naopak, ako v minulosti konštatoval aj ÚS ČR, konanie volieb počas dvoch dní je nástrojom, ktorým môže byť zvýšená volebná účasť a v nadväznosti na voxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo hlasovania o odvolaní prezidenta a referenda. Nie je doplnená žiadnou osobitnou úpravou, s výnimkou osobitnej úpravy týkajúcej sa spoločného konanxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xy sa mali po prvý raz konať v roku 2022, volebný kódex v § 195a predpokladá skoršie skončenie hlasovania, a to už o 20:00 hod. Aj napriek presnému ohraničexxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxch prípadoch umožňuje upraviť čas hlasovania, a to ustanovením jeho začiatku najviac o dve hodiny skôr ako ustanovuje zákon, t.j. najskôr o 05:00 hod. Dxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxané komplikácie možnosti hlasovať v neskorších hodinách. Takéto skutočnosti môžu súvisieť napríklad s inými podujatiami konajúcimi sa v danej obci. xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxskorších hodinách. Predĺžiť hlasovanie po 22:00 hod. volebný kódex neumožňuje. Výnimkou je len prípad posunu z dôvodu, že hlasovanie nemohlo byť začaxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxenia volieb je ešte potrebné dodať, že ústavný poriadok SR predpokladá aj možnosť nevyhlásenia volieb v termíne zodpovedajúcom uplynutiu riadneho voxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx. krízových situácií. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu výslovne predpokladá možnosť nevyhlásenia volieb konkrétne v čase vojny alebo v čase vojnovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxty, ktorými sa celý ústavný zákon o bezpečnosti štátu riadi. Voľby teda nemožno ani v čase vojny či vojnového stavu suspendovať úplne. Možnosť ich nevyxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxčnené. Povedané inými slovami, každé predĺženie volebného obdobia spôsobené nevyhlásením volieb v riadnom termíne musí aj v čase vojny či vojnového sxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Informovanie voličov
KOMENTÁR
Ustanovenie § 21 upravuje jednu z najdôležitejších úxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxerenda. Obec má povinnosť voličov informovať o dvoch zásadných skutočnostiach, a to (a) o čase a miestne konania volieb (odsek 3) a (b) o podmienkach práxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xnformačnej povinnosti je obec povinná voličov informovať o čase konania volieb a o mieste hlasovania. Miesto hlasovania je určené označením volebnéhx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx ako má hlasovať, teda o spôsobe, ako má upraviť hlasovací lístok. Oznámenie obsahujúce všetky uvedené informácie sa doručuje priamo voličom. Novinkox xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxom byte býva štvorčlenná rodina, za predpokladu, že všetci jej členovia majú aktívne volebné právo, postačuje doručiť len jedno oznámenie. Všetky uvexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxdný deň lehoty už musí byť informácia každej domácnosti aj skutočne doručená, napríklad vhodená do poštovej schránky.
Obsahom druhej informačnej xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx byť volený. Táto informácia už nie je voličom doručovaná adresne. Obec ju zverejňuje verejne dostupným spôsobom. Povinne musí byť táto informácia zvexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxať dní po vyhlásení volieb, teda oveľa skôr ako informácia o čase a mieste konania volieb.
Odsek 2 osobitne upravuje informovanie v prípade volieb do xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxučuje vo forme oznámenia rovnakým spôsobom ako informácia o čase a mieste konania volieb. Vzhľadom na predpoklad, že nie všetci z týchto voličov budú ovxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxnutie príslušnej európskej legislatívy do právneho poriadku SR. Konkrétne ide o smernicu o práve voliť a byť volený do EP.
Volebný kódex v prípade obxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxsívneho volebného práva, pamätá aj na tých občanov, ktorí sú príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín. Obe skupiny informácií sa tak v zmyxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx že v danej obci sa k predmetnej menšine hlási najmenej 15% obyvateľov. Pri zisťovaní počtu obyvateľov hlásiacich sa k národnostnej menšine sa vychádza x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk. Povinnosť obce oznamovať informácie o voľbách aj v jazykoch menšín predstavuje jedno z opatrení sxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x praktického uplatnenia volebného práva mohli byť vylúčené osoby, ktorým inak volebné právo patrí.
Informácie, ktoré má obec v zmysle komentovanéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxácia poskytnutá tak, aby voliči mohli jednoznačne identifikovať, kedy a kde sa voľby budú konať. Ako však vyplýva z nedávneho rozhodnutia Ústavného súxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xolebný kódex zveruje v § 21 obciam, plní vo vzťahu k osobám umiestneným v ústavoch na výkon väzby (obvinení), resp. v ústavoch na výkon trestu odňatia slxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxm sa vedie trestné stíhanie, ktoré sú obvinené a sú stíhané väzobne. Konkrétny spôsob hlasovania v ústavoch na výkon väzby, resp. v ústavoch na výkon trexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
smernica o práve voliť a byť volený do EP
JUDIKATÚRA
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 14. januára 2015, sp. zn. PL. ÚS 2/2015:
Obdobne námietka nexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxenie, resp. nepresné označenie aktuálnej funkčnosti budovy, ktorá sa na tejto adrese nachádza, nemohlo zmiasť voličov tak, aby túto skutočnosť bolo mxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xpravuje označovanie volebných miestností a ich vybavenie.
Čo sa týka označenia volebnej miestnosti, v záujme lepšej orientácie voličov musí byť kxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxzajú v obci, v ktorej sa k niektorej z národnostných menšín hlási najmenej 15% obyvateľov, musia byť označené aj v jazyku tejto národnostnej menšiny. Poxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx K používaniu jazyku národnostných menšín pozri aj komentár k § 21.
Za súčasť označenia volebnej miestnosti je možné považovať aj jej označenie štátxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxôrazniť význam a vážnosť volebného aktu. Vo volebnej miestnosti majú byť umiestnené dva zo štátnych symbolov, a to štátna vlajka a štátny znak. Základnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čo sa týka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxenie úloh okrskovej volebnej komisie. Volebná miestnosť musí bezpodmienečne obsahovať všetko vybavenie vypočítané v odsekoch 3 a 4. Volebný kódex prxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxsti a farby. Ak by totiž napríklad na hlasovacom lístku niektorej z kandidujúcich politických strán (kandidátnych listín) bolo použité písmo odlišnex xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxu je aj vybavenie miestnosti vzorovými hlasovacími lístkami a poučením o tom, ako je potrebné ich upraviť. Týmto opatrením sa sleduje minimalizácia prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxbavenia v podobe listín a písacích potrieb zákon takisto predpokladá aj vybavenie volebnej miestnosti osobitnými priestormi na úpravu hlasovacích lxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Nevyhnutým vybavením volebnej miestnosti sú aj volebná schránka, prenosná volebná schránka a osobitná schránka určená na odloženie nepoužitých alexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxžno stretnúť s používaním označenia "volebná urna". Ani volebný kódex, ani žiadny predchádzajúci zákon upravujúci niektoré z volieb na území SR však pxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxzpečuje obec, resp. mesto (v Bratislave a v Košiciach mestská časť). Prostriedky na úhradu výdavkov spojených s označením volebných miestností a ich vxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xkéhokoľvek dôvodu nesplní, splnenie tejto povinnosti zabezpečení v zmysle § 38 ods. 2 prednosta miestne príslušného okresného úradu.
Zabezpečexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Nedostatočné vybavenie volebnej miestnosti môže totiž viesť až ku konštatovaniu porušenia Ústavou predpokladaných princípov (zásad) volebného prxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon volebného práva tajným hlasovaním.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxho súdu SR z 31. októbra 2007, sp. zn. PL. ÚS 30/07:
Ústavným súdom zistené porušenia § 28 ods. 1 volebného zákona v nedostatočnej príprave vybavenia voxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xožno kvalifikovať ako hrubé porušenia volebného zákona, pretože predstavujú zásah do ústavného princípu výkonu volebného práva tajným hlasovaním (xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxčatie hlasovania
KOMENTÁR
Ustanovenie § 23 upravuje úlohy okrskovej volebnej komisie a jej predsedu pred začatím hlasovania. Toto ustanovenie xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxie je pred začatím hlasovania skontrolovať, či je volebná miestnosť vybavená v súlade s § 22, teda či je správne označená a či obsahuje všetko potrebné vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxie kontroly neurčuje žiadnu lehotu, no táto kontrola by mala byť vykonaná v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začatím hlasovania, t.j. prxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xredsedu predpokladanou komentovaným paragrafom je vyhlásenie hlasovania za začaté. Urobí tak v prípade, ak neboli zistené žiadne nedostatky vo vybaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx hlasovania skontrolované, osobitne zdôrazňuje to, že všetky volebné schránky, ktoré sa majú pri hlasovaní použiť, musia byť prázdne. Až po tom, ako sa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xbsahu volebných schránok a ich zapečatenie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xšte pred začatím hlasovania vložené hlasovacie lístky. Zapečatenie hlasovacích schránok by, samozrejme, malo byť urobené takým spôsobom, aby nebráxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe možné. Ak sa nepodarí bezodkladne odstrániť nedostatky vo vybavení volebnej miestnosti, môže okrsková volebná komisia v zmysle § 25 posunúť začiatxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxsia by o ňom mala hlasovať podľa všeobecných pravidiel uvedených v § 18 ods. 4, s výnimkou prípadu všeobecného súhlasu. Z povahy veci ďalej takisto vyplýxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnia pozri komentár k § 25.
Súvisiace ustanovenia
Spôsob hlasovania
[Spôsob hlasovania]
KOMENTÁR
Ustanoxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenda. Okrem hlasovania vo volebnej miestnosti a hlasovania do prenosnej volebnej schránky, ku ktorému dochádza mimo volebnej miestnosti, volexxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xpravené v osobitných častiach zákona, v prípade volieb do NR SR v § 59 a § 60 a v prípade referenda v § 207 a § 208. Iné spôsoby alternatívneho hlasovania, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxovaní vo volebnej miestnosti. Voliči by mali hlasovať podľa poriadia, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti. Cieľom takéhoto príkazu je prispieť x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxla žiadneho z voličov pri hlasovaní uprednostňovať, za prípustné možno považovať napríklad to, ak by bolo mimo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx konkrétne okolnosti v danej volebnej miestnosti. Okrem poradia zákon do odseku 1 premieta aj jednu zo základných zásad volebného práva, a to je zásada pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxtívneho volebného práva je tak považovaný za úkon, pri ktorom nie je prípustné zastúpenie. Vyplýva to predovšetkým z osobitnej povahy volebného práva xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxádza do úvahy napríklad zastúpenie na základe plnomocenstva v zmysle § 31 a nasl. OZ. Plnomocenstvo by bolo neprípustné aj v tom prípade, ak by obsahovalx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxolovať.
Odsek 2 upravuje postup pri identifikácii voliča. K úlohám okrskovej volebnej komisie totiž patrí aj overenie toho, či osobe, ktorá vstúpi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x x x). Na overenie týchto skutočností má v prvom rade slúžiť platný občiansky preukaz. Volebný kódex však pripúšťa identifikáciu voliča aj iným úradným doxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxe voličov. Týmito údajmi sú v zmysle § 9 a § 11 meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak ide o cudzinca bez prideleného rodného čísla), štxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xamozrejme, pripúšťa to, aby sa volič po prvom "neúspešnom" pokuse o hlasovanie neskôr v priebehu času určeného na hlasovanie do volebnej miestnosti s pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxa zistenie totožnosti voliča prostredníctvom svedectva, a to či už iných voličov prítomných vo volebnej miestnosti, alebo členov volebnej komisie. Pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxb. Išlo o voľby prezidenta, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vo všetkých troch prípadoch prichádzalo do úvahy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xej členov voliča nepoznal, treťou alternatívou bolo preukázanie totožnosti voliča svedectvom dvoch osôb známych okrskovej volebnej komisii.146) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xolebný kódex v ich prípade predpokladá dva spôsoby zistenia totožnosti. Totožnosť by mala byť v prvom rade zistená na základe preukazu obvineného, resxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxe hlasovania prítomní v miestnosti ústavu, kde sa hlasovanie xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlo. Takýto postup má zamedziť prípadnému viacnásobnému hlasovaniu toho istého voliča. Aj keď to totiž zákon na žiadnom mieste výslovne neuvádza, každx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxbného práva (§ 2).
Až po identifikovaní voliča a po zaznačení jeho prítomnosti okrsková volebná komisia voličovi vydá hlasovací lístok (prípadne hxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xolič urobiť nemohol alebo urobiť odmietol, členovia okrskovej volebnej komisie túto skutočnosť v zozname voličov poznamenajú. Pri podpisovaní sa voxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ostatných voličov, ktorí sú zapísaní v zozname voličov. Zákonodarca preto novelou volebného kódexu z roku 2017147) zaviedol povinnosť okrskovej voxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxličov, ktoré sa podpisujúceho sa voliča netýkajú.
Samotná úprava hlasovacieho lístku a jeho vloženie do volebnej schránky je predmetom odsekov 3 ax xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxací lístok upraviť. Takýto postup má zabezpečiť dodržanie zásady tajného hlasovania (§ 2). Volič sa preto nemôže rozhodnúť napríklad tak, že hlasovacx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xôsledkom odmietnutia upraviť hlasovací lístok v priestore na to určenom je nemožnosť hlasovať. Celý volebný akt je zavŕšený vložením obálky s hlasovaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xlasovacieho lístku pomýlil. V takomto prípade mu okrsková volebná komisia vydá nový (neupravený) hlasovací lístok. Povinnosťou voliča je však nesprxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aj s nepoužitými hlasovacími lístkami. Takáto situácia prichádza do úvahy najmä v prípade volieb do NR SR a volieb do EP, keďže volič dostane toľko hlasoxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxovacími lístkami. Prípadné neodloženie nepoužitých hlasovacích lístkov do schránky na to určenej zakladá v zmysle § 40 zodpovednosť za spáchanie prxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch s výkonom volebného práva a s organizáciou a priebehom volieb pozri komentár k § 40 a § 41. Postup pri výmene hlasovacieho lístka je možné uplatniť aj v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxou zo zásad samotného hlasovania je, že úpravu hlasovacieho lístka má vykonať volič sám. Volebný kódex však pripúšťa, aby s úpravou hlasovacieho lístkx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxzný, napríklad dieťa, pokiaľ však so zreteľom na svoj vek a rozumové schopnosti je spôsobilé voličovi pomôcť. Naopak, takouto osobou nemôže byť člen voxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxého orgánu. Aj keď to zákon výslovne neuvádza, osobou, ktorá by mala pomôcť voličovi, nemôže byť ani kandidát. Ako konštatoval ÚS SR, v takomto prípade bx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxeho lístka za pomoci inej osoby je vo všeobecnosti to, že takýto zámer bude okrskovej volebnej komisii oznámený vopred, teda pred tým, ako sa obe osoby odxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xôvody, a to (a) zdravotné postihnutie voliča a (b) jeho nespôsobilosť čítať alebo písať. V prípade zdravotného postihnutia môže ísť napríklad o nevidoxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxá obe osoby poučiť o trestnom čine marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. Účelom takéhoto poučenia je prevencia prípadného nátlaku a ovplyvňoxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxnia do obálky zákon predpokladá aj asistenciu s vložením obálky s hlasovacím lístkom do volebnej schránky. V súvislosti s pomocou voličovi pri volebnox xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxutá voličovi pri úprave hlasovacieho lístka a pri jeho vložení do obálky, ktorú komentovaný paragraf pripúšťa, je potrebné interpretovať tak, že je prxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxedpokladajúca možnosť asistencie voličovi strácala zmysel, keďže by nemohla byť využitá práve u voličov, u ktorých možno predpokladať závažnejšie ťxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xonštatoval, že volič nie je povinný svoju negramotnosť, a teda aj nevyhnutnosť asistencie inou osobou pri úprave hlasovacieho lístka preukazovať. Poxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxať z občianskeho preukazu, prípadne so zreteľom na zastávanú funkciu voliča zdalo tvrdenie o negramotnosti nepravdivé, môže volebná komisia pomoc inxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxoby spolu s voličom v osobitnom priestore na úpravu hlasovacieho lístka, ktorá by tak mohla voliča neprípustným spôsobom pri hlasovaní ovplyvňovať.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxžno najväčšiemu počtu voličov, t.j. k naplneniu zásady všeobecnosti volebného práva (§ 2). Ide o možnosť hlasovania do prenosnej volebnej schránky. V xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xakýto spôsob hlasovania (a) závažný dôvod, a tiež musí (b) o takúto možnosť požiadať. Pokiaľ ide o dôvody, volebný kódex ako príklad uvádza len zdravotnx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxebnej schránky odmietnutá. Posúdenie dostatočnej závažnosti dôvodu je tak ponechané v plnom rozsahu len na okrskovú volebnú komisiu. Tá by mala opodsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxstnosti dôvodu na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, malo by sa postupovať v zmysle § 18 ods. 4, teda o predmetnej otázke hlasovať. Čo sa týka žiaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx volebnej schránky požiadať, ako ani čas, kedy je o takýto spôsob hlasovania možné požiadať. Vzhľadom na vágnosť zákonnej formulácie vrátane formulácxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prostredníctvom inej, k tomu poverenej osoby. Žiadosť o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môže byť realizovaná aj formou tzv. hromadnej žiadxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch mien žiadateľov, teda nestačí uviesť iba počet žiadateľov.155) Čo sa týka žiadosti sprostredkovanej inou osobou, ako je sám dotknutý volič, takouxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxustanovuje ani časový okamih, kedy je, resp. kedy už nie je možné o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky požiadať. Vzhľadom na uvedené možno konštxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxň volieb. Pred začiatkom volieb volič svoju žiadosť adresuje príslušnej obci, v deň volieb už príslušnej okrskovej volebnej komisii. Žiadosť adresovxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxhto času bolo objektívne možné k dotknutému voličovi vyslať členov okrskovej volebnej komisie a zo strany tohto voliča hlasovanie vykonať.
Samotnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prenosnou volebnou schránkou a ostatným vybavením potrebným na hlasovanie. Vyslaní členovia volebnej komisie majú následne dohliadnuť na hlasovanxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxí hlasovania a pri dodržiavaní všetkých pravidiel hlasovania navzájom kontrolovať.157) Ich úlohou je takisto identifikácia voliča a následné poznxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxem hlasovať do prenosnej volebnej schránky, a ktoré sú preto uvedené na zozname, ktorým vyslaní členovia disponujú. Miesto hlasovania mimo volebnej mxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xtvorená. Ak volič nemá v tomto volebnom okrsku trvalý pobyt, môže, s výnimkou samosprávnych volieb, hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Do prexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbnosti najmä čas hlasovania dohodne ústav prostredníctvom zodpovednej osoby s miestne príslušnou okrskovou volebnou komisiu. Pre hlasovanie v ústaxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxého dokazovania zistil, že vo voľbách v obci N. nedošlo k takým porušeniam volebného zákona, ktoré mohli ovplyvniť výsledok voľby dotknutého kandidátxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxv boli starší občania v sprievode iného voliča, uskutočnilo sa to v prípade, keď volič z dôvodu svojho zdravotného stavu bol na pomoc iného voliča odkázaxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxím člena volebnej komisie namiesto jedného z voličov došlo k porušeniu samotnej podstaty volebného práva zaručeného v čl. 30 Ústavy. K porušeniu zákonx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxx ustanovenie zákona č. 346/1990 Zb. neustanovuje, že by bol volič dožadujúci sa pomoci iného voliča z dôvodu svojej negramotnosti povinný toto svoje txxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo zastávanú funkciu voliča zdalo jeho tvrdenie ako
prima facie
nepravdivé, bolo by možné takémuto voličovi odoxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx
Vzhľadom na to, že voličovi, ktorý nie je spôsobilý sám upraviť hlasovací lístok, sa pomoc pri jeho úprave poskytne iba na jeho vyslovenú žiadosť a nemôxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxi voliča (jeho interná voľba), ktorý požiadal o pomoc pri úprave hlasovacieho lístka, a následne je aj na jeho zodpovednosti, aký spôsob komunikácie zvxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx prípadné zlyhanie alebo nedorozumenie pri tejto internej komunikácii nemôže byť voličom, ktorý o pomoc požiadal, prenesená na volebnú komisiu, ak texxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx. ÚS 4/2011:
Takisto z platnej právnej úpravy a stabilnej judikatúry Ústavného súdu vyplýva požiadavka, aby s prenosnou volebnou schránkou za voličmxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxti volebného aktu aj v prípadoch, keď sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, a tým aj garanciu výkonu aktívneho volebného práva vyplývajúcehx x xxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xožnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti, je prítomnosť dvoch vzájomne sa kontrolujúcich členov volebnej komisie (PL. ÚS 16/07). Nesprávny postup pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxe takéto hlasovanie) môže byť v príčinnej súvislosti s výsledkom volieb a tento výsledok volieb môže významnou mierou aj ovplyvniť. Dôsledkom takýchtx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxuára 2011, sp. zn. PL. ÚS 76/2011:
Z citovaného ustanovenia zákona o voľbách vyplýva voličovi povinnosť "adresovať" svoju žiadosť o voľbu prenosnou sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxou má volič požiadať volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej schránky. Vzhľadom na vágnosť právnej úpravy tejto formy hlasovania, ako aj na účel tohtx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxmadnej žiadosti (napr. domovy dôchodcov). V prípade tzv. hromadnej žiadosti však musí byť táto požiadavka individualizovaná uvedením konkrétnych mxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxiadavku realizovať, t.j. môže tak urobiť v dobe od momentu kreovania volebnej komisie prakticky až do ukončenia volieb.
[Posunutie začxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxsunúť začiatok hlasovania alebo (b) predĺžiť čas hlasovania. Štandardný čas hlasovania je určený už vo vyhlásení volieb. Vo vzťahu k podrobnostiam poxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxie začaté. Volebný kódex síce ani len príkladmo neuvádza, o aké okolnosti by mohlo ísť, no v spojení s § 22 a § 23 môžeme konštatovať, že takýmto dôvodom bx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxie, prípadne o chýbajúce osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov. Dôvody neumožňujúce začatie hlasovania však môžu mať aj objektívnu povahxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx možno uviesť mimoriadne nepriaznivé počasie. Iným dôvodom, ktorý by v určitom prípade mohol neumožniť začatie hlasovania, môže byť aj výpadok elektrxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxlo prerušené, alebo že ho nebolo možné skončiť, môžu byť takisto rôznorodé. Do úvahy prichádzajú tak dôvody spočívajúce v ľudskom konaní, ako aj dôvodyx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe poriadku vo volebnej miestnosti. K zabezpečeniu poriadku vo volebnej miestnosti pozri komentár k § 26.
O posunutí začiatku hlasovania alebo o jehx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe, nie je v danom prípade zistený všeobecný súhlas. Povinnosťou okrskovej volebnej komisie je takisto upovedomiť voličov o posunutí začiatku hlasovaxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xrostredníctvom obecného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy, obálky, zoznamy voličov a otvory na vkladanie hlasovacích lístkov do volebnej schránky a prenosnej volebnej schránky, a to v prípade, ak došlo k prerxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxsť. Všetky okolnosti, ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, musia byť najneskôr po skončení hlasovania uvedené v zápixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xačiatku hlasovania, resp. jeho predĺženie nebolo na úkor celkového času určeného na hlasovanie, ktorý vyplýva z § 20 ods. 3, resp. v prípade spoločného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxli voliči vo výkone práva voliť obmedzení, resp. aby im z časových dôvodov dokonca nebolo zabránené toto právo uplatniť. Keďže hlasovanie má prebiehať xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xy teda došlo k znemožneniu začať hlasovať alebo v ňom pokračovať, má byť aj čas skončenia hlasovania posunutý, a to o čas, počas ktorého muselo byť hlasovxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Poriadok vo volebnej miestnosti
KOMENTÁR
Ustanovenie § 26 upravuje opatrenia na zachovanie poriadku vo volebnej mixxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxlebnej miestnosti.
Pokyny na zachovanie poriadku sú záväzné pre všetky osoby prítomné vo volebnej miestnosti. V praktickej rovine pôjde predovšexxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xyť vo volebnej miestnosti takisto prítomní, ako aj pre prípadných pozorovateľov volieb vyslaných medzinárodnými organizáciami. Pokyny na zachovanxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxebnej miestnosti nepredstavuje len narušenie dôstojného priebehu volebného aktu. Narušenie poriadku totiž môže, pri určitej intenzite narušenia, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xiacerých voličov či iných prítomných osôb fakticky bránilo ostatným voličom zákonom predpokladaným spôsobom uplatniť svoje aktívne volebné právo. x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxupráca s Policajným zborom, medzi úlohy ktorého patrí, okrem iného, aj spolupôsobenie pri zabezpečení verejného poriadku a ochrane života, zdravia a xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxiestupku. Za tento priestupok príslušný okresný úrad uloží sankciu vo forme peňažnej pokuty vo výške 33 eur. K podrobnostiam o priestupkoch súvisiacixx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtnosti súvisí aj otázka, či si osoby prítomné vo volebnej miestnosti môžu priebeh hlasovania, napríklad prácu členov okrskovej volebnej komisie, ľudxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxe osobitné pravidlá neobsahuje. Členovia okrskovej volebnej komisie by mohli namietať, že vyhotovovanie akýchkoľvek ich snímok, resp. záznamov môžx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx160) Odpoveď na položenú otázku však môžeme nájsť v jednom z rozhodnutí ÚS SR, ktoré sa síce výslovne netýkalo "natáčania" členov volebnej komisie, no xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v našom prípade považovať aj členov okrskovej volebnej komisie, nemožno výkon jeho zákonom upravenej právomoci považovať za súčasť základného práva xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx mali ich "natáčanie", pokiaľ sa to týka výkonu ich právomoci, t.j. právomoci spojenej so zabezpečovaním priebehu hlasovania a sčítania hlasov, strpixxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxenky a obmedzenia spojené s ďalším rozširovaním takto získaných snímok alebo záznamov.
Otázke vyhotovovania kamerového záznamu v súvislosti s voxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa voličov (slobody volieb) a nie otázku ochrany súkromia členov volebnej komisie. Aj napriek skutočnosti, že Ústavný súd konštatoval, že vyhotovovanxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xj možnosť vylúčenia prítomných osôb z volebnej miestnosti. Viac k tejto možnosti v komentári k § 27.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxo súdu SR z 5. januára 2001, sp. zn. II. ÚS 44/00:
V prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxzsahom pojmu súkromie verejného činiteľa už zaoberal v prípade poslancov Národnej rady SR, pričom uviedol: "Pojem súkromie sa týka iných stránok živoxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xemožno považovať za porušenie nedotknuteľnosti súkromia navrhovateľa" (I. ÚS 8/97). V prípade výkonu ústavných alebo zákonných právomocí verejnýcx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxmu kontroly buď odbornej, alebo laickej verejnosti. Verejnosť sa k spôsobu, akým verejní činitelia vykonávajú svoje ústavné alebo zákonné právomocix xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx akým verejní činitelia vykonávajú na verejnosti svoje ústavné alebo zákonné právomoci. Verejní činitelia si musia byť vedomí toho, že budú vystavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnné právomoci vykonávajú na verejnosti, resp. v styku s verejnosťou. Takémuto právnemu režimu prirodzene nepodliehajú otázky spadajúce do rozsahu zxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xstavných alebo zákonných právomocí) bolo nutné považovať za súčasť jeho základného práva na súkromie, resp. za prejavy jeho osobnej povahy, akékoľvex xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxlkového režimu ochrany a nezasahovania do takto definovaného základného práva na súkromie.
Nález Ústavného súdu SR zo 17. septembra 2008, sp. zn. Pxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. sťažený, dokonca v mnohých prípadoch v dôsledku chaotických pomerov celkom znemožnený v dôsledku toho, že napriek úsiliu a opatreniam (zavolanie poxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx zn. PL. ÚS 63/2014:
Vyhotovovanie kamerového záznamu o zabezpečovaní hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej schránky nemožno zaradiť k štxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xaistiť transparentnosť volebného procesu, zvlášť v situácii, keď kamerový záznam vyhotovuje kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva. Ústavnx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostredníctvom inštitútu pozorovateľa, ktorý môže pozorovať hlasovanie a prípadne aj sčítavanie hlasov.
Prítomnosť vo volebnej mixxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxenky prípadného vylúčenia niektorých z týchto osôb z volebnej miestnosti. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxie a jej zapisovateľ,
b)
členovia volebných komisií vyšších stupňov a ich zapisovatelia,
c)
členovia odborných sumarizačných útvarov volebxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xandidátov a
g)
iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov.
Vyššie uvedený výpočet je možné s prihlxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií. Spolu s voličmi totiž do volebnej miestnosti neraz prichádzajú aj ich neplnoleté deti, resp. iní nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xieto osoby v uvedenom výpočte nenachádzajú, nebývajú z volebnej miestnosti vylučované, pokiaľ nenarúšajú samotný priebeh hlasovania. Takýto postux xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xezávislých kandidátov a iným osobám, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Ich prítomnosť má slúžiť ako kontrola xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxtujú určité pochybnosti o tom, či bude priebeh volieb v súlade s demokratickými princípmi. V prípade volieb konaných v SR tak už nemožno predpokladať växxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxzorovateľov, možno uviesť Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).163) Pokiaľ ide o zástupcov nezávislých kandidátov, ich prítomnxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxdá účasť nezávislých kandidátov. Možnosť účasti zástupcov nezávislých kandidátov je o to významnejšia, že nezávislí kandidáti nemajú vo volebnej koxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxvanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Keďže volebný kódex žiadnym spôsobom neurčuje postup oznámenia ich záujmu byť prítomní vo volebnej miestnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxerňovať.
Osobitným problémom môže byť prítomnosť kandidátov vo volebnej miestnosti. Je nepochybné, že prítomnosť kandidáta v pozícii voliča je pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxyhnutnom na vykonanie volebného aktu. V prípade dlhšieho zdržiavania sa kandidáta vo volebnej miestnosti totiž potenciálne môže dôjsť k ovplyvňovanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xo, že aj kandidát by mohol byť osobou, ktorá by v zmysle odseku 3 prejavila záujem na pozorovaní priebehu volieb a sčítavaní hlasov. Možno teda konštatovxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxť, ktorá by mala povahu volebnej kampane.
Volebný kódex v súvislosti s vymedzením osôb s právom prítomnosti vo volebnej miestnosti ukladá obci vyčlxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xstatné povinnosti obce týkajúce sa vybavenia volebnej miestnosti (§ 22), má z praktického hľadiska umožniť prítomnosť týchto osôb vo volebnej miestnxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákonom predpokladaného dôvodu. Prvú skupinu tvoria (a) zástupcovia nezávislých kandidátov a pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciamxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxzorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno vylúčiť, okrem dôvodu spočívajúceho v ohrození priebehu hlasovania a sčítania hlasxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxné komisie pristúpili, bolo striedanie osôb vo volebnej miestnosti. Išlo o osoby, ktoré prejavili záujem pozorovať priebeh volieb. O ich striedaní vo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxý súd takéto konanie volebnej komisie akceptoval, keď zdôraznil, že byť pripustený ako pozorovateľ počas volieb nemožno považovať za právne nárokovaxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxusu pozorovateľa.166) Takéto riešenie volebnej komisie možno dokonca označiť za vhodné, keďže žiadnemu zo záujemcov nebola úplne, t.j. na celý čas vxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Uznesenie Ústavného súdu SR z 27. júna 2007, sp. zn. PL. ÚS 106/07:
Aj keď volebný zákon neumožňuje, aby sa počas volieb dx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxebného aktu, hoci len s cieľom sledovania priebehu volieb, pretože aj takýto styk s voličmi, ku ktorému pritom nevyhnutne dochádza, je vlastne stykom kxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxeraná na podporu vlastnej kandidatúry, v okolnostiach danej veci nie je možné prípadnú prítomnosť zvolenej starostky považovať za také závažné porušxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxslosti takisto poznamenáva, že v malých obciach, akou je obec Z. s 392 oprávnenými voličmi, prítomnosť kandidátov v budove, kde sa nachádza volebná miexxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxel od miest) sú vo svojich rozhodnutiach formovaní bezprostrednými a každodennými skúsenosťami s obcou a s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx, sp. zn. PL. ÚS 53/2014:
Vo vzťahu k tvrdenému obmedzovaniu účasti pozorovateľov vo volebnej miestnosti počas konania volieb z listinných dôkazov, axx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxh žiadostí o možnosť zúčastniť sa volieb v pozícii pozorovateľa, ako aj berúc do úvahy nedostatočné priestorové možnosti volebnej miestnosti, rozhodxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx sa počas volieb vo volebnej miestnosti podľa ustanoveného harmonogramu striedali. Samotné obmedzenie prítomnosti pozorovateľov určením časového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x touto argumentáciou sťažovateľa tiež konštatuje, že byť pripustený ako pozorovateľ počas volieb do orgánov samosprávy obce nemožno považovať za práxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx x xx xxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxeť žiadosti o priznanie statusu pozorovateľa, a v prípade nevyhovenia takejto žiadosti im neukladajú, aby toto svoje rozhodnutie zdôvodnili. Na záklxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x 28 upravuje postup po uplynutí času určeného na hlasovanie.
Čas určený na hlasovanie za normálnych okolností uplynie o 22:00 hod., v prípade spoloxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xo výnimočných situáciách uplynúť až po 22:00 hod. (resp. po 20:00 hod.). Predpokladom je však to, že nastali dôvody, kvôli ktorým bolo potrebné posunúť xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 25. Ak teda došlo k posunutiu začatia hlasovania alebo k predĺženiu času hlasovania, hlasovať sa bude aj po 22:00 hod. Celkový "dodatočný" čas hlasovanxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxíklad hlasovanie namiesto 7:00 hod. začalo až o 8:00 hod., hlasovanie sa skončí až o 23:00 hod. Ak sa v čase, kedy sa má hlasovanie skončiť, nachádzajú vo vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx ich hlasovanie mal výraznejšie prekročiť určený čas skončenia hlasovania.
Po uplynutí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. Po vyhlásení hlasovania za skončené je povinnosťou okrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xanipulovať. Tento príkaz sleduje predovšetkým to, aby sa nepoužité a najmä nesprávne upravené hlasovacie lístky nedostali do volebnej schránky alebx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Postup po skončení hlasovania a posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov a obálok
KOMENTÁR
Ustanovenie § 29 vo všeobecnej rovine xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtny postup pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov a pri sčítavaní hlasov volebný kódex upravuje vo svojich osobitných častiach. Ide o nasleduxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xx xxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxx x xxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prezidenta), § 151 a § 152 (voľby do orgánov samosprávnych krajov), § 183 a § 184 (voľby do orgánov samosprávy obcí), § 209 a § 210 (
referendum
).
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcích lístkov a obálok. Týmto postupom sa má zabrániť tomu, aby sa v priebehu sčítavania hlasov medzi hlasovacie lístky dostali aj také hlasovacie lístkxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxumentáciou a vo všeobecnosti je spôsobilé ovplyvniť volebný výsledok.167) Ústavný súd sa takisto zaoberal prípadmi, keď volebná dokumentácia bola xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxkulatívnu.168)
Po zapečatí nepoužitých hlasovacích lístkov a obálok dá predseda okrskovej volebnej komisie pokyn na otvorenie volebnej schránkx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sa zmieša. Ešte pred samotným sčítaním je potrebné vylúčiť nespôsobilé obálky a hlasovacie lístky. Vylúčené musia byť obálky nespĺňajúce náležitosxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. mesta, v Bratislave a v Košiciach mestskej časti) a ktoré sú inej veľkosti, akosti alebo farby ako ostatné obálky. Takisto je potrebné vylúčiť hlasovaxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxtky vložené do volebnej schránky bez obálky sa pri sčítavaní hlasov nebude prihliadať. Cieľom takejto úpravy je predchádzať prípadným pokusom o manipxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxej komisie voličom oznamujú, že obálku nie je potrebné zalepiť. Takýto postup má následne uľahčiť (zrýchliť) proces vyberania hlasovacích lístkov z oxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxvacím lístkom zalepiť, no takýto postup je vhodný. V opačnom prípade sa zvyšuje riziko, že hlasovací lístok z obálky vypadne a následne by ako hlasovací xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xkrskovej volebnej komisie ako platné uznali aj tie hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálke, a to ich "spárovaním" s prázdnymi obálkami, ktoré boli tiex xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxá volebná komisia. Volebný kódex pritom upravuje podmienky ich platnosti tak, aby bolo možné dosiahnuť čo možno najvyšší počet platných hlasovacích lxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xlasovací lístok sa musí nachádzať v obálke, t.j. nesmie byť vložený do volebnej schránky bez obálky. Na platnosť hlasovacieho lístka takisto nemá vplyx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxpíše meno kandidáta, ktorý sa na nej nenachádza, hlas pre kandidátnu listinu, t.j. pre politickú stranu, je platný. Na voličom dopísané meno sa však už nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzorov členov okrskovej volebnej komisie ohľadom platnosti hlasovacieho lístka by komisia mala v zmysle všeobecných pravidiel ustanovených v § 18 odsx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opravný prostriedok adresovaný napríklad volebnej komisii vyššieho stupňa.
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxjú samostatne. Takýmto postupom sa môže sledovať napríklad zrýchlenie práce okrskovej volebnej komisie, a teda v konečnom dôsledku aj to, aby mohli ísx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, t.j. zabezpečenie vzájomnej kontroly členov volebnej komisie.169) Členovia volebnej komisie by tak svojim úlohám mali pristúpiť zodpovedne, a to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxpadná požiadavka na opätovné alebo kontrolné prepočítanie hlasov. Takýto postup je síce vhodný, no zákon ho výslovne neukladá.170)
Otázka praktixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxkrát venoval aj ÚS SR. V jednom zo svojich rozhodnutí zdôraznil, že prvoradá je predovšetkým konzistentnosť postupu okrskových volebných komisií pri xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxtnosti jednotlivých hlasovacích lístkov.171) Preto je neprípustné to, ak by rovnaký spôsob úpravy v prípade jedného hlasovacieho lístka bol uznaný xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
JUDIKATÚRA
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 16. februára 2xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívajúce v rozdelení členov volebnej komisie na dve (relatívne) samostatné skupiny na účely posudzovania platnosti hlasovacích lístkov a ich sčíxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cieľom, ktorý zákon sleduje, t.j. zabezpečenie vzájomnej kontroly členov volebnej komisie pri zisťovaní výsledkov volieb v záujme zistenia ich skutxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx síce signalizovať porušenie zákona č. 346/1990 Zb. (t.j. zákonnosti volieb), ale sama osebe je zjavne nedostatočná na to, aby len na jej základe Ústavxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx 89/2011:
V rámci dokazovania vyšlo najavo a Ústavný súd to považuje za preukázané, že po skončení hlasovania, ale ani počas celého priebehu sčítania hxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxého postupu, ktorým došlo k porušeniu explicitne vyjadrenej zákonnej povinnosti (§ 37 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb.) predsedníčky okrskovej volebnej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsledok a skutočnosť, že dôkaz o zneužití takéhoto postupu neuviedla sťažovateľka ani ho neposkytli svedkovia, automaticky neznamená, že k nemu nedošxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvej volebnej komisie. Vzťahuje sa na všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referenda. Podrobnosti o obsahu zápisnixx x x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxx x xx xxxxxx xx EP), § 110 (voľby prezidenta SR), § 126 (ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta), § 153 (voľby do orgánov samosprávnych krajov), § 185 (voľby do orxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe už vo všeobecnom § 30 nebola účelná.
Okrsková volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ide o jedxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xolebných komisií totiž hlasovanie sumarizujú xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxm okrsku. Zápisnica okrskovej volebnej komisie sa povinne vyhotovuje v písomnej forme, a to v dvoch vyhotoveniach. Môže byť vyhotovená aj v elektronicxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx
Zápisnica okrskovej volebnej komisie sa po jej vyhotovení podpisuje všetkými členmi okrskovej volebnej komisie. Volebný kódex im však dáva možnosť zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxvody, kvôli ktorým ju odmietol podpísať. Dôvodom vedúcim k nepodpísaniu môže byť napríklad nesúhlas s postupom pri sčítavaní hlasov alebo s postupom pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxli podpísať všetci členovia okrskovej volebnej komisie, by táto mala byť aj napriek tejto skutočnosti platná. Nepodpísanie zápisnice a predovšetkým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xS SR. K otázke ústavnosti a zákonnosti volieb pozri komentár k § 1.
Vyhotovená zápisnica sa následne v jednom rovnopise doručuje miestne príslušnej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxej) volebnej komisii. Obvodnej volebnej komisii sa doručuje pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov, miestnej (mestskej) volebnej komisii pri vxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxaní prezidenta a referende. Volebnej komisii vyššieho stupňa sa doručuje aj elektronická forma zápisnice, pokiaľ bola vyhotovená. Druhý rovnopis sa xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxx xx x xstanovení osobitných častí volebného kódexu.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu (§ 30). Pod podpísaním zápisnice je v tomto prípade potrebné rozumieť aj to, ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie (v extrémnom prípade aj všxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sa, samozrejme, týkajú len dotknutého volebného okrsku. Nevyhlasuje ich verejne, ale len pred ostatnými členmi okrskovej volebnej komisie a prípadnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxri komentár k § 27. Odsek 2 ďalej okrskovej volebnej komisii ukladá povinnosť odovzdať volebné dokumenty do úschovy obce. V tejto súvislosti ide predovxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
Súvisiace ustanovenia
Zápisnica okresnej volebnej komisie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 32 vo všeobecnej rovine xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxferenda, s výnimkou volieb do orgánov samosprávnych krajov. V prípade týchto volieb sa totiž okresné volebné komisie vôbec neutvárajú. Ich úlohy plnix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxstiach. Ide o nasledujúce ustanovenia: § 65 (voľby do NR SR), § 92 (voľby do EP), § 112 (voľby prezidenta SR), § 128 (ľudové hlasovanie o odvolaní prezxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxvek úprava obsahu zápisnice okresnej volebnej komisie, podobne ako aj v prípade zápisnice okrskovej volebnej komisie, už vo všeobecnom § 32 nebola účxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxese. V prípade volieb do orgánov samosprávy obcí, kde medzi okrskovou volebnou komisiou a okresnou volebnej komisiou funguje ako medzistupeň miestna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xanom okrese. Okresná volebná komisia teda priamo odovzdané hlasy nesčítava a ani neposudzuje platnosť hlasovacích lístkov.
Zápisnica okresnej vxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odmietnuť podpísať zápisnicu pozri komentár k § 30.
Vyhotovená zápisnica okresnej volebnej komisie sa následne v jednom rovnopise doručuje volebxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z § 39 v spojení s ustanoveniami osobitných častí volebného kódexu.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátnej komisie. Úprava obsiahnutá v komentovanom paragrafe sa vzťahuje na všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a rexxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia: § 69 (voľby do NR SR), § 95 (voľby do EP), § 113 (voľby prezidenta SR), § 129 (ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta), § 161 (voľby do orgánov samxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x
xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxeb by akákoľvek úprava obsahu zápisnice štátnej komisie, podobne ako aj v prípade zápisnice okrskovej a okresnej volebnej komisie, už vo všeobecnom § xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdnotlivých okresných volebných komisií, v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov zo zápisníc volebných komisií samosprávnych krajov. Štátxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xodpisuje všetkými jej členmi. Zákon však jej členom dáva možnosť zápisnicu nepodpísať. Podrobnejšie o možnosti odmietnuť podpísať zápisnicu pozri kxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu jej podpisovania, bez ohľadu na to, či ju v konečnom dôsledku podpísali všetci jej členovia. Štátna komisia zverejňuje celkové výsledky volieb za celx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxde, ak budú štátnej komisii zápisnice jednotlivých okresných volebných komisií, resp. zápisnice volebných komisií samosprávnych krajov doručovanx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. V takomto prípade štátna komisia v zmysle § 195d zverejní výsledky oboch samosprávnych volieb súčasne, a xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxlieb do orgánov samosprávnych krajov a až následne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí.
Štátna komisia má povinnosť výsledky zverejniť v elxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Materiálne a personálne zabezpečenie volebných komisií
KOMENTÁR
Ustanovenie § 34 upravuje materiálne a personálne zabxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxj komisie.
Materiálne a personálne zabezpečenie pre štátnu komisiu zabezpečuje MV SR. Vo vzťahu k okresných volebným komisiám túto úlohu plní okrexxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xkrskovým volebným komisiám materiálne a personálne úlohy zabezpečuje obec (resp. mesto, v Bratislave a v Košiciach mestská časť). Pokiaľ ide o materixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v § 22 ods. 3. Okrem týchto prostriedkov môže ísť najmä o bežné kancelárske potreby, bez ktorých by činnosť volebných komisií prakticky nebola možná. Čo xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xiestnosť, v prípade volebných komisií vyšších stupňov pripraviť priestory, v ktorých budú volebné komisie vykonávať svoje úlohy. Možno predpokladaxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmisií ide v praxi o pracovníkov obecného úradu.
Úhrada výdavkov spojených s materiálnym a personálnym zabezpečením volebných komisií je v zmysle § xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxláška MV SR č. 308/2015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami. Tento vykonávací predpis bol prijatý na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 216.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxmi
Spolupráca orgánov verejnej moci
KOMENTÁR
Ustanovenie § 35 zakotvuje zásadu spolupráce orgánov verejnej moci pri vykonávaní jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx aby mohli voliči aj kandidáti nerušene uplatniť svoje volebné právo, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úlohy v oblasti organizácie a priebehu volieb, ako sú napríklad štátna komisia, volebné komisie nižších stupňov či iné volebné orgány ako MV SR, okresnx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxý zbor sa napríklad podieľa na zabezpečení verejného poriadku v blízkosti volebných miestností. Zbor väzenskej a justičnej stráže sa zasa v spoluprácx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxadu spolupráce medzi jednotlivými volebnými orgánmi v konkrétnej rovine upravuje aj § 16 ods. 2. Toto ustanovenie výslovne uvádza, že štátna komisia pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečenia spracovania výsledkov volieb.
Povinnosť spolupráce jednotlivých orgánov verejnej moci v minulosti zdôraznil aj ÚS SR, a to konkrétxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xtátnej moci SR.
Aj napriek zákonnej povinnosti spolupráce jednotlivých orgánov verejnej moci sa však v praxi môže stať, že napríklad obec si úlohy, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pozri komentár k § 38.
Súvisiace ustanovenia
Nároky členov volebných komisií
KOMENTÁR
Ustanovenie § 36 upravuxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí prezidenta a referenda. Vzťahuje sa na členov všetkých volebných komisií. Výnimkou sú len členovia štátnej komisie, na ktorých sa vzťahuje osobitná xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxkcie zapisovateľa volebnej komisie, nesmie byť osobe na ujmu v jej pracovnoprávnych xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxje ako úkon vo všeobecnom záujme. Úkon vo všeobecnom záujme, teda aj výkon funkcie člena volebnej komisie Zákonník práce označuje ako prekážku v práci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xdsek 1 sa vzťahuje na (a) zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, na (b) iných pracovníkov podľa osobitných pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxsie majú nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, resp. platu. Táto náhrada sa má rovnať priemernému zárobku zamestnanca. Toto pravidlo je však potrebnx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxde samostatne zárobkovo činných osôb nie je možné hovoriť o priemernom zárobku ako pri zamestnancovi. Volebný kódex im preto priznáva náhradu odvíjajxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx
Keďže voľby možno označiť za vec verejnú a vec všeobecného záujmu, volebný kódex predpokladá, že náklady spojené s platenou absenciou zamestnanca v pxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx volebnej komisie poskytol. V súlade s § 37 pôjde o refundáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu. Refundáciu je potrebné uplatniť na niektorom z volebnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj komisie), úrad samosprávneho kraja (člen volebnej komisie samosprávneho kraja alebo obvodnej volebnej komisie) alebo obec, resp. mesto a v Bratislxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxebné nárok na refundáciu na príslušnom orgáne uplatniť. Volebný orgán je však povinný náhradu vyplatiť do 30 dní od uplatnenia nároku. Na rovnaké volebxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxná s výkonom funkcie člena volebnej komisie alebo zapisovateľa volebnej komisie, pozná aj inštitút odmeny za výkon člena alebo zapisovateľa volebnej xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxk na náhradu pre samostatne zárobkovo činné osoby. V praxi môže ísť o osoby, ktoré jednak nevykonávajú prácu počas dňa, kedy sa konajú voľby, t.j. v sobotxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xapisovateľa volebnej komisie, majú nárok na odmenu, ktorú vypláca obec. Za pozornosť však stojí skutočnosť, že nárok na túto odmenu majú len členovia mxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxovuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxňovacím ustanovením je aj § 216, ktorý splnomocňuje MV SR po dohode s MF SR, ako aj po dohode so ŠÚ SRvydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý upraví vxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx o výdavkoch spojených s voľbami.
Odsek 4 upravuje aj materiálne zabezpečenie zapisovateľov volebných komisií. Tiež však len za predpokladu, že sxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xestských a okrskových volebných komisií, alebo o zapisovateľov všetkých volebných komisií. Použijúc jazykový výklad sa však prikláňame skôr k druhex xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe;
vyhláška Mxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x 37 upravuje pravidlá financovania volieb. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a refxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe a priebehu volieb vrátane zabezpečenia ich financovania, volebný kódex predpokladá, že v prípade potreby budú obce, samosprávne kraje a okresné úraxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa výdavkov na činnosť štátnej komisie je osobitne upravená v § 15 ods. 6. Výdavky na činnosť štátnej komisie sa uhrádzajú z rozpočtu MV SR. Osobitne je uprxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxláška MV SR č. 308/2015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami, ktorá bola prijatá na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 216.
Úhrada výdavkov sxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu nie sú uhrádzané tie výdavky spojené s voľbami, ktoré vznikli jednotlivým voličom. Výnimkou nie sú ani výdavky, ktoré voličovi vznikli v súvislosti s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtovné za odoslanie návratnej obálky s hlasovacím lístkom uhrádza volič. Voľba poštou sa však týka len volieb do NR SR a referenda.
Úhrada výdavkov spxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxkty, ktoré môžu viesť volebnú kampaň, uhrádzajú sami. Výnimkou nie je ani vysielanie politickej reklamy v Rozhlase a televízii Slovenska. Ten je síce pxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxotliví kandidáti, resp. politické strany. Podmienky financovania volebnej kampane upravuje osobitný predpis, ktorým je zákon o volebnej kampani.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxx015 Z.z. o výdavkoch spojených s voľbami
Konanie a opatrenia proti nečinnosti
KOMENTÁR
Ustanovenie § 38 upravuje opatrenia a procxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxie povinnosti vyhotoviť zoznamy voličov pre jednotlivé volebné okrsky (§ 11 ods. 1), povinnosti zverejniť informácie o podmienkach práva voliť a byť vxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxlnila, takáto nečinnosť by mohla vážne sťažiť uplatnenie volebného práva voličmi, prípadne ho až znemožniť. Z tohto dôvodu volebný kódex predpokladáx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxom obvode ktorého sa dotknutá nečinná obec nachádza. Volebný kódex súčasne určuje aj záväznosť pokynov prednostu okresného úradu pre dotknutú obec. Z xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostriedkov pridelených obci na voľby a nie z prostriedkov pridelených okresnému úradu.
Opatrenia proti nečinnosti predstavujú inštitút správxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxizácie a priebehu volieb, v § 38 ods. 1 vylučuje použitie spomínaného ustanovenia na konanie o nečinnosti. V citovanom ustanovení totiž vylučuje použxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxtického hľadiska zaradená v rámci úpravy konania proti nečinnosti, zo znenia komentovaného ustanovenia vyplýva, že použitie správneho poriadku je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s výkonom volebného práva a s organizáciou a priebehom volieb upravených v § 40 a § 41. Na konanie o priestupkoch sa teda okrem všeobecného predpisu o prixxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxa vymedzenia pojmu "volebný dokument", komentovaný paragraf tento pojem ani len príkladmo nešpecifikuje. Z § 217 ods. 1 písm. b) bodu 4, ktorý predpokxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hlasovacie lístky.173) Pod volebnými dokumentmi je však potrebné rozumieť aj všetky relevantné písomnosti, ktoré boli v súvislosti s organizáciou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x priebehu a výsledku hlasovania. Príkladom dokumentu, ktoré volebné komisie, konkrétne okrskové volebné komisie, prijímajú, resp. odoberajú, sú aj xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxom na štatistické účely, ale aj pre umožnenie prípadného prieskumu ústavnosti a zákonnosti volieb, ktorý prináleží ÚS SR,174) či pre účely prípadnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x x xx xxs. 1 vymenúva volebné orgány, ktoré volebné dokumenty od volebných komisií preberajú. Volebné dokumenty však nie sú odovzdávané súčasne všetkým uvexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxnej obci (resp. mestu, v prípade Bratislavy a Košíc mestskej časti). Obec alebo mesto je adresátom aj volebných dokumentov miestnych (mestských) volexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xraju. Štátna komisia svoje volebné dokumenty odovzdáva MV SR.
Odsek 2 zakotvuje, že prevzaté volebné dokumenty sa stávajú súčasťou registratúry txxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedpis, ktorým je zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
Odsek 3 upravuje sprístupňovanie zápisníc o výxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov. Iné volebné dokumenty zákon sprístupniť verejnosti neumožňuje. Je možné ich sprístupniť len súdom a orgánom činným v trestnom konaní v sxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxv súvisí aj povinnosť MV SR usmerňovať obce pri tejto činnosti. Táto povinnosť je volebným kódexom zakotvená duplicitne, a to v § 15 ods. 7, ako aj v § 217 odxx x xxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xstanovujú osobitné časti volebného kódexu. Vo vzťahu k podrobnostiam pozri komentár k vybraným súvisiacim ustanoveniam.
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xo 16. marca 2011, sp. zn. PL. ÚS 89/2011:
V obdobnej volebnej veci už Ústavný súd konštatoval, že nedodržanie povinnosti o úschove a usporiadaní jednotxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrnosť jednotlivých častí volebnej dokumentácie a celej činnosti volebnej komisie ako takej (PL. ÚS 4/2011).
Priestupky
[Skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxu a priebehom volieb.
Priestupok je jedným z druhov správnych deliktov, teda deliktov, ktoré sú postihované orgánmi verejnej správy. Priestupkom xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxestupky možno označiť, napríklad v porovnaní s trestnými činmi, za verejnoprávne delikty s nižším stupňom spoločenskej nebezpečnosti.177) Skutkoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxaty priestupkov sú uvedené jednak v osobitnej časti zákona o priestupkoch, ale takisto aj v osobitných predpisoch. Takýmto osobitným predpisom je aj vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxsm. a), b) a c)], ako aj kandidátov, teda výkonu pasívneho volebného práva [písm. d)].
Priestupkov predpokladaných v ustanoveniach písm. a) a c) sa mxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx, vo volebnej miestnosti môžu byť prítomné aj iné osoby ako voliči a aj tieto osoby sú viazané pokynmi predsedu okrskovej volebnej komisie smerujúcimi nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxčne volieb do EP. Ostatné priestupky môžu byť spáchané v súvislosti so všetkými druhmi volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a refexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xx a voľbách do EP.
Priestupok predpokladaný v ustanovení písm. d) sa týka kandidáta, teda výkonu pasívneho volebného práva. V tomto prípade však možnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xsobitných častiach adjektívum "čestný" používa len v spojení s inými vyhláseniami, v prípade ktorých sa však v súvislosti s ich nepravdivým obsahom nexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odvolaní prezidenta a referenda, s výnimkou volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. Vyhlásenie, ktoré má na myslx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxd o vyhlásenie o tom, že u kandidáta neexistujú prekážky výkonu pasívneho volebného práva, alebo o tom, že súčasne nekandiduje na inej kandidátnej listxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxotlivé druhy volieb či referenda nepoznali. Jednotlivé skutkové podstaty priestupkov vychádzajú, ako uvádza aj predkladateľ zákona v dôvodovej sprxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx závažné predovšetkým vtedy, ak tým volič má preukazovať (ne)hlasovanie za toho-ktorého kandidáta, resp. kandidátnu listinu, a tým sa spolupodieľať xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxním. Vzhľadom na ťažko identifikovateľný úmysel voliča volebný kódex tieto prípady nerozlišuje.
Ďalšie skutkové podstaty priestupkov a iných spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxncovaním volebnej kampane.
Výšku a druh sankcie, ktorú je možné za priestupky uložiť, upravuje § 41. K podrobnostiam pozri komentár k § 41.
Súvisxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
[Sankcia za spáchanie priestupkov a prejednanie priestupkov]
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdujúci o priestupku, t.j. miestne príslušný okresný úrad, uloží za spáchanie priestupku sankciu vo forme peňažnej pokuty. Výška pokuty je volebným kóxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvnemu orgánu neumožňuje, aby pri rozhodovaní o výške sankcie zobral do úvahy prípadné osobitné okolnosti spáchaného priestupku. Zákon pritom rozoznxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstky do schránky na to určenej [§ 40 písm. a)], alebo v tom, že volič alebo iná osoba neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti [§ xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxeň v SR, ako aj v inom členskom štáte EÚ [§ 40 písm. c)], alebo v tom, že kandidát uvedie vo vyhlásení ku kandidátnej listine nepravdivý údaj [§ 40 písm. d)].
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxmplexná, komentovaný paragraf odkazuje na použitie všeobecného predpisu o priestupkoch. Všeobecným predpisom o priestupkoch je zákon o priestupkoxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxny poriadok. Komentovaný paragraf síce napríklad ustanovuje vecnú príslušnosť v konaní o priestupku, t.j. o priestupku rozhoduje okresný úrad, no nexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxtne príslušným v zmysle zákona o priestupkoch tak bude ten okresný úrad, v ktorého územnom obvode bol priestupok spáchaný.178)
V súvislosti so strxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Otázna je napríklad efektivita v prípade priestupku spočívajúceho v neodložení nepoužitých hlasovacích lístkov do schránky na to určenej. Okrskovx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx voliča) ani o udelení sankcie rozhodnúť. Okrsková volebná komisia, resp. niektorý z jej členov môže v danom prípade urobiť len to, že miestne príslušnéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxsť rozhodnúť o spáchaní priestupku a o uložení sankcie priamo okrskovej volebnej komisie. Samozrejme, jediným účelom zákonnej úpravy priestupkov nix xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxh sa môžu dopustiť priamo vo volebnej miestnosti [priestupky podľa § 40 písm. a) a b)].
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
KOMENTÁR
Ustanovenie § 42 upravuje podmienky aktívneho volebného práva (práva voliť) vo voľbách do NR SR. Komentovaný paragraf tak dopĺňa § 3 upraxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxb považovať za najvýznamnejšie, keďže NR SR nepochybne predstavuje najvýznamnejší orgán verejnej (štátnej) moci v podmienkach ústavného systému SRx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxm na parlamentnú formu vlády, ktorá sa v SR až na určité výhrady uplatňuje, rozhodujúci aj pre kreáciu vlády ako vrcholného orgánu výkonnej moci. Je to prxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xo NR SR, Ústava žiadne podrobnosti neobsahuje. Zo znenia čl. 73 ods. 2 Ústavy možno len vyvodiť, že keďže "poslanci sú zástupcami občanov", mali by to byť xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxncov, teda pre určenie toho, komu patrí aktívne volebné právo v prípade volieb do NR SR, rozhodujúca zákonná úprava.
Ustanovenie § 3 volebného kódexx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxku štátne občianstvo SR. Na otázku, kto je štátnym občanom SR, nám dáva odpoveď zákon o štátnom občianstve. x xxxxxx x x x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenkou je (a) vek 18 rokov, a to najneskôr v deň konania volieb. Druhou podmienkou je (b) štátne občianstvo SR. Podmienkou práva voliť do NR SR však nie je trxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xbčania sa však musia zapísať do osobitného zoznamu voličov (§ 45), a to na vlastnú žiadosť. V opačnom prípade voliť poštou nebudú môcť.
V súvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxsle § 10 zákona o štátnom občianstve "rovnocenné bez ohľadu na právny titul jeho nadobudnutia". Znamená to, že aj aktívne volebné právo patrí všetkým oxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx aktívneho, ale aj pasívneho, je tiež irelevantné to, či je dotknutý občan súčasne aj štátnym občanom iného štátu. Existencia dvojakého, resp. viacnásxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxť len tú skutočnosť, že dotknutá osoba je občanom SR. Takisto ako v predchádzajúcom prípade, aj tu nám však komparatívne ústavné právo prináša poznatky x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxa mať na pamäti prekážky výkonu aktívneho volebného práva (práva voliť), ktoré sú upravené vo všeobecnej časti volebného kódexu. K týmto prekážkam pozxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Právo byť volený
KOMENTÁR
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x x xxxxvujúci pasívne volebné právo vo všeobecnej rovine, aj keď len rámcovo.
Volebný kódex pri voľbách do NR SR ustanovuje tri podmienky pasívneho volebnxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxaf nadväzuje na ústavnú úpravu, keďže v prípade pasívneho volebného práva, na rozdiel od aktívneho volebného práva, Ústava presne vymedzuje podmienkx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxné právo. Pojem volebné právo je v tomto prípade potrebné interpretovať ako aktívne volebné právo. Je však nepochybné, že každej osobe, ktorá spĺňa zosxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxslancov ustanoví zákon".
V súvislosti s existenciou štátneho občianstva SR ako jednej z podmienok práva byť volený za poslanca NR SR je dôležité pozxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx aj pasívne volebné právo patrí, podobne ako aj aktívne volebné právo, všetkým občanom bez ohľadu na to, či štátne občianstvo SR nadobudli narodením, udxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxm príkladom sú podmienky pasívneho volebného práva pri voľbách prezidenta USA, kde podmienkou je, že musí ísť o štátneho občana, ktorý americké občianxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xe dotknutý občan súčasne aj štátnym občanom iného štátu. Existencia dvojakého, resp. viacnásobného štátneho občianstva tak nie je prekážkou splnenix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xrelevantné, v ktorej obci má občan, ktorý sa chce uchádzať o mandát poslanca NR SR, trvalý pobyt. Pre voľby do NR SR sa totiž zriaďuje len jeden volebný obvxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xo NR SR, je zrejmé, že táto je vyššia ako v prípade aktívneho volebného práva (21 rokov v porovnaní s 18 rokmi). Táto podmienka však, na rozdiel od podmienkx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xasívnom volebnom práve je neodôvodnená a diskriminačná, a preto porušujúca aj čl. 14 EDĽP.181) V slovenskej ústavnoprávnej doktríne sa však s takýmtx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxej listine v čase jej podania uvedený aj taký kandidát, ktorý ešte túto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxteľnosti (inkompatibility). Funkcia poslanca NR SR je v zmysle čl. 77 ods. 1 Ústavy nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxi upravuje aj ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Poslanec NR SR nesmie napríklad byť členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom právxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za člena vlády, jeho mandát počas výkonu funkcie člena vlády nezaniká, iba sa neuplatňuje. Po skončení funkcie člena vlády sa tak následne osoba ako posxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu štátnej správy (iného ako ministerstva).184) Ak dôvod nezlučiteľnosti funkcie poslanca NR SR vznikne počas trvania mandátu poslanca NR SR, mandát xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx volený). Všetky tri uznané prekážky, ktoré volebný kódex upravuje vo svojej všeobecnej časti, sa vzťahujú aj na voľby do NR SR. K prekážkam výkonu pasívxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx, sa môže aj sám uchádzať o zvolenie, teda sám podať kandidátnu listinu. Vo vzťahu k podrobnostiam o podávaní kandidátnej listiny pre voľby do NR SR pozri xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtov, a to vo väzbe na voľby do NR SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu obsiahnutú v § 7, ktorá je však so zreteľom na výrazné odlišnosti mxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx len jeden volebný obvod pre celé územie SR. Dôsledkom existencie len jedného volebného obvodu je jednak to, že každá politická strana alebo koalícia poxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodu pre parlamentné voľby je z komparatívneho hľadiska zriedkavá. Naopak, územie štátu je pre účely volieb do parlamentu spravidla rozdelené na vixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxemie SR pre účely volieb do NR SR rozdelené na štyri volebné obvody, ktoré zákon výslovne označoval ako volebné kraje.185) Výnimkou zo súčasnej praxe exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.186)
V podmienkach SR je existencia len jedného volebného obvodu v prípade volieb do NR SR často terčom kritiky. Argumentom v neprospech takéhoto rxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxektuje jednotlivé regióny. Voľby prebiehajúce len prostredníctvom jedného volebného systému však majú aj svoje výhody. Vo všeobecnosti totiž platíx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xolebného obvodu sa tak dosahuje maximálna možná proporcionalita výsledkov, ak nedôjde k zmene ďalších prvkov volebného systému.
Od volebných obvxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxnná úprava volebných okrskov je spoločná pre všetky druhy volieb vrátane ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a referenda. K volebným okrskom poxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxe na voľby do NR SR.
Účelom osobitného zoznamu voličov je v prípade volieb do NR SR umožniť hlasovať aj tým občanom, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx totiž viaže len na existenciu štátneho občianstva SR. Do osobitného zoznamu voličov sa tak zapisujú tí občania, ktorí najneskôr v deň konania volieb doxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxeho zoznamu voličov, pri ktorého aktualizácii má zohrávať aktívnu úlohu obec, to, či bude občan zapísaný do osobitného zoznamu voličov, záleží výlučnx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinnosti, v prípade osobitného zoznamu voličov volebný kódex zvolil registráciu na princípe dobrovoľnosti. Do osobitného zoznamu totiž môže byť oxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdne vo voľbách do NR SR voliť prostredníctvom pošty. Podrobnosti o spôsobe voľby poštou zákon upravuje v § 59. Ak teda občan SR - budúci potenciálny volič xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xo NR SR, napríklad na rozdiel do volieb prezidenta SR, neumožňuje voliť občanom bez trvalého pobytu na území SR v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxal z presvedčenia, že možnosť voľby poštou predstavuje pre voliča, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt, výhodnejšiu alternatívu ako nutnosť dostaviť sx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xx xx xxxxxne s cieľom voliť do NR SR. Doslovné znenie relevantných ustanovení však takémuto voličovi voliť do NR SR neumožňuje.
Osobitný zoznam voličov je, na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx volieb. Komentovaný paragraf podrobne vypočítava údaje o voličoch, ktoré má tento zoznam obsahovať, ako aj spôsob usporiadania záznamov o jednotlivxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxy všeobecnosti volebného práva (§ 2), ktorá sa vzťahuje aj na voľby do NR SR, ukladá MV SR povinnosť v súčinnosti s voličom zabezpečiť úplnosť údajov v žiaxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxič nedoručí chýbajúce údaje, resp. prílohy najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb, nebude do osobitného zoznamu voličov zapísaný. V dôsledku tejtx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxhol hlasovať podľa postupu predpokladaného v § 58. Volebný kódex vo vzťahu k vedeniu osobitného zoznamu voličov nepredpokladá osobitné konanie smeruxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xdsek 6 upravuje ďalšiu povinnosť pre MV SR, a to povinnosť odovzdať osobitný zoznam voličov štátnej komisii. Osobitný zoznam sa vzhľadom na možnosť jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxobitného zoznamu voličov z dôvodu, že je to práve štátna komisia, ktorá v zmysle § 59 zabezpečuje sčítavanie hlasov doručených poštou, ako aj vyhotovexxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxahu k voľbám do NR SR novinku. Takýto zoznam upravoval aj predchádzajúci zákon o voľbách do NR SR. Zásadným rozdielom je však v tom, že predchádzajúca úprxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe a vedenie osobitného zoznamu sa ukazuje ako vhodnejšie riešenie so zreteľom na to, že ide o ústredný orgán.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho práva (§ 2). Umožňuje totiž voličom hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území celej SR. Predchádzaxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnie hlasovacieho preukazu viaže na predpoklad, že volič nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volebný kódex všax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxom okrsku, do ktorého patrí, tak volič preukazuje len vlastným tvrdením, resp. implicitne v rámci žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.
Hlasoxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxj stálom zozname voličov je dotknutý volič zapísaný, t.j. obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Hlasovací preukaz sa vydáva na základe žiadosti voliča, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxednom z uvedených prípadov musí volič o vydanie preukazu požiadať najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t.j. v piatok, pokiaľ na txxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hodiny obecného úradu. Zákon umožňuje na účely vydávania hlasovacieho preukazu aj zastúpenie voliča. V mene voliča tak môže o vydanie hlasovacieho prxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx však nevyžaduje. V prípade osobnej žiadosti obec vydá hlasovací preukaz na počkanie. Ak sa volič rozhodne o písomnú žiadosť vrátane elektronickej, táxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxr tri pracovné dni po doručení žiadosti, a to buď na adresu uvedenú v žiadosti, alebo na adresu trvalého pobytu voliča. Volebný kódex však umožňuje aj to, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxou osobou, no je ho potrebné interpretovať tak, že takýto postup musí byť umožnený aj samotnému voličovi. Iný výklad by totiž popieral skutočnosť, že je xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxamu voličov pre volebný okrsok, do ktorého podľa trvalého pobytu patrí (§ 11). Komentovaný paragraf obci takisto ukladá povinnosť viesť evidenciu vydxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xednému voličovi boli vydané dva alebo viaceré hlasovacie preukazy, prakticky by nebolo možné zabrániť tomu, aby hlasoval opakovane, a to v rôznych volxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxx prostredníctvom okresných úradov. V súvislosti s formálnymi požiadavkami na vyhotovenie hlasovacieho preukazuje je potrebné dodať, že prípadné foxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa. Ústavný súd totiž v minulosti za porušenie čl. 30 ods. 1 Ústavy, ktoré garantuje právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí, označil aj konanie okrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtosti. Postup okrskovej volebnej komisie bol za rozporný a neústavný označený z dôvodu, že táto voličovi neumožnila hlasovať aj napriek telefonickémx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xúvisiace vnútroštátne právne predpisy
JUDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR z 10. marca 1999x xxx xxx xx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxých predpokladov. Ak však splnenie takýchto podmienok alebo predpokladov má zabezpečiť štátny alebo iný orgán, žiadny oprávnený subjekt nesmie na svxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho výkonom buď vôbec nepoznal, alebo si ich zle vyložil, či dokonca aj po zistení, že k ich splneniu došlo, výkon základného práva alebo slobody neumožxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xPL. ÚS 18/98). Vychádzajúc z uvedeného Ústavný súd zistil, že v prípade podnetu navrhovateľa došlo k porušeniu jeho základného práva podľa čl. 30 ods. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxladného práva navrhovateľa podieľal tým, že pri výkone úloh štátnej správy tvoriacich súčasť organizačného zabezpečenia volieb do Národnej rady SR nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov. Okrsková volebná komisia (okrsok č. 2) v Parchovanoch sa na porušení základného práva navrhovateľa podieľala tým, že aj napriek zistxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo zo základných práv občana splnením podmienky alebo náležitostí, ktoré tento prejavom svojej vôle nemôže ovplyvniť, podľa právneho názoru Ústavnéhx xxxx xxx xx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Ustanovenie § 47 upravuje spôsob utvorenia okresných volebných komisií pre voľby do NR SR, ako aj zánik funkcie ich členov. Ďalej upravuje aj úlohy oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdátne listiny boli zaregistrované. Podrobnejšie o procese registrácie kandidátnych listín pozri komentár k § 50 a nasl. Každá z politických strán (kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx využiť, musí byť nominácia spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 doručená prednostovi príslušného okresného úradu, a to v lehote určenej vo vyhlásení volxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxutočne doručená, nestačí napríklad podanie na pošte. Aj so zreteľom na uvedené pamätá volebný kódex na situáciu, ak by počet členov okresnej volebnej kxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho úradu. Počet členov okresnej volebnej komisie pod minimálny počet členov však, samozrejme, môže klesnúť aj po utvorení okresnej volebnej komisie. xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxena okresnej volebnej komisie upravuje § 18. Prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie zvoláva prednosta okresného úradu. Takáto úprava je logická, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxdeného vyplýva, že okresná volebná komisia je zložená v podstate z politických nominantov, resp. z nominantov jednotlivých politických strán (koalíxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx riadny priebeh volieb v konkrétnom okrese. Ako konštatoval aj NSS ČR, možnosť delegácie členov volebných komisií politickými stranami z radov svojicx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxy 6 a 7 upravujú dôvody zániku funkcie člena okresnej volebnej komisie. Funkcia zaniká (a) odvolaním člena tým, kto xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxniká dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi okresnej volebnej komisie. V prípade nezloženia sľubu funkcia zaniká automaticky deň po uplynutx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxie člena volebnej komisie, ktorý je zároveň aj jej predsedom. Doručovanie písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie samému sebe totiž vyznieva absurdnex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxlýva, že by to mal byť práve podpredseda, ktorý bude mať za úlohu predsedu volebnej komisie zastupovať. Problémom však je to, že volebný kódex ani vo svojxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxmisii chcel vzdať jej predseda, mal by písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie adresovať podpredsedovi. Podpredseda by na uvoľnené miesto povolal náhraxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xpäťvzatia kandidátnej listiny dotknutej politickej strany (koalície), a to priamo zo zákona.
Odsek 8 upravuje úlohy okresnej volebnej komisie. Txxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxedkov volieb. Okresná volebná komisia svoju činnosť završuje vyhotovením zápisnice o výsledku hlasovania v príslušnom okrese a odovzdaním volebnýcx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xx xx xxxa územného obvodu okresnej volebnej komisie, ten má byť zhodný s územným obvodom okresného úradu. Územný obvod okresného úradu je určený osobitným prexxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxe sídla a územné obvody okresných úradov. Vzhľadom na stručné znenie komentovaného paragrafu nie je zrejmé, na ktorú zo spomínaných príloh mal zákonodxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxi okresné volebné komisie pôsobiť pre každý jeden okres v rámci SR, s výnimkou bratislavských a košických okresov.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxovateľa okresnej volebnej komisie, a to v prípade volieb do NR SR. Je ním prednosta príslušného okresného úradu. Pod príslušným okresným úradom je potrxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx na vymenúvanie a odvolávanie zapisovateľa okresnej volebnej komisie. Čo sa týka volebnej komisie nižšieho stupňa, t.j. okrskovej volebnej komisie, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxecnosti, ako aj o jeho ustanovovaní do funkcie vrátane predpokladov na výkon funkcie pozri komentár k § 19.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxkcie ich členov. Ďalej upravuje úlohy okrskových volebných komisií.
Spôsob utvorenia okrskovej volebnej komisie je zhodný so spôsobom utvorenia xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chýbajúcich členov volebnej komisie. V prípade okrskovej volebnej komisie je týmto orgánom starosta príslušnej obce (resp. primátor mesta, v Bratisxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxesnej volebnej komisie, v praxi častejšia. Táto skutočnosť pramení aj z toho, že okrskových volebných komisií sa utvára, na rozdiel okresných volebnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxladne sympatizantov. Starosta obce je takisto príslušný na zvolanie prvého zasadnutia okrskovej volebnej komisie. K podrobnostiam o postupe pri utvxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxej komisie. Aj v tomto prípade preto odkazujeme na komentár k § 47.
Okrsková volebná komisia vykonáva pôsobnosť pre územie jedného volebného okrskux x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx zreteľom na skutočnosť, že jej členovia sú prítomní priamo vo volebnej miestnosti, samotného priebehu hlasovania a sčítavania hlasov. Okrsková volexxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xenahraditeľné. Okrsková volebná komisia svoju činnosť završuje vyhotovením zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v danom volebnom okrsku (volxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsnej volebnej komisii. K podrobnostiam o zápisnici okrskovej volebnej komisie pozri komentár k § 63.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxtostí a ďalších podmienok na ich registráciu.
Kandidátnu listinu môže podať politická strana zaregistrovaná podľa osobitného predpisu. Pod polixxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o politických stranách. Jednu kandidátnu listinu môže podať aj viacero politických strán spoločne, a to vo forme koalície. Ak však politická strana poxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdáva len jednu kandidátnu listinu, keďže v prípade volieb do NR SR sa zriaďuje, na rozdiel napríklad od volieb do orgánov samosprávnych krajov alebo volxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi kandidatúry. Každý kandidát teda môže byť uvedený len na jednej kandidátnej listine.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxrmálnu koalíciu. V praxi však nemožno vylúčiť ani vytvorenie materiálnej koalície alebo tzv. kryptokoalície. Motivácia k vytváraniu takýchto, nazvxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxenie do procesu prideľovania mandátov prekročenie vyššej uzatváracej klauzuly ako v prípade kandidátnej listiny podávanej jednou politickou stranxx xx xx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxktúrovanosti parlamentu. Kryptokoalíciou označujeme
de facto
koalíciu viacerých politických strán, ktorá spočíva v tom, že formálne vo voľbách kaxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) Možno si však položiť otázku, či je takýto postup v súlade s materiálne chápaným právnym štátom, keďže ide v podstate o obchádzanie osobitných pravidxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxidátov. Skutočnosťou je, že aj napriek tomu, že osoba spĺňa podmienky práva byť volený za poslanca NR SR, teda patrí jej pasívne volebné právo (§ 43), samx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxektorej z politických strán musí byť súčasne aj členom dotknutej politickej strany. Je v zásade len na dotknutej politickej strane (koalícii), koho na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxe mimo zákonnej úpravy a je ponechané výlučne na samotné politické strany. Volič, pokiaľ súčasne nie je aj členom dotknutej politickej strany, tak prakxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnie princípu vnútornej autonómie politických strán, ktorý zdôraznil aj ÚS SR.194) Úplná vnútrostranícka autonómia, a predovšetkým monopol politixxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxvisí s druhom volebného systému, ktorý sa v prípade volieb do NR SR uplatňuje. Vo vzťahu k podrobnostiam o volebnom systéme pozri komentár k § 68.
Komexxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnca, ktorého si určuje sama. Nesmie však ísť o kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. Kandidátna listina sa podáva tak v listinnej forme, ako aj elxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxhoty skutočne doručená, v prípade listinnej formy nestačí jej podanie na pošte.
Odseky 3, 4 a 5 upravujú obligatórne obsahové náležitosti kandidátxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxv, ktorí v zmysle čl. 73 ods. 1 Ústavy tvoria NR SR. Maximálny počet však politická strana (koalícia) využiť nemusí a môže navrhnúť aj menší počet kandidáxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxla podľa výsledkov volieb získať mandáty, malo by to osobitné dôsledky. K podrobnostiam pozri komentár k § 68. Čo sa týka príloh ku kandidátnej listine, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xa inej kandidátnej listine a že u neho nenastala žiadna z prekážok výkonu práva byť volený. Podrobne k prekážkam v komentári k § 6. Takisto sa predpokladá xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxv, ktoré majú byť pri každom z kandidátov uvedené na kandidátnej listine, stojí za zmienku zamestnanie. Tento údaj je potrebné brať ako informatívny a pxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtrácii kandidátnych listín, ako aj o prípadnom vyčiarknutí kandidátov z kandidátnej listiny, totiž kandidáta vyčiarknuť môže len v prípade, ak nastaxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx volebný kódex za takýto prípad nepovažuje. Volebná komisia preto ani údaj o zamestnaní v rámci posudzovania kandidátnej listiny a jej registrácie osoxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxj listine o jej zaplatení pripojiť potvrdenie. Účel volebnej kaucie možno vidieť najmä v tom, aby kandidátne listiny nepodávali politické strany, ktoxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xkutočným zámerom nie je uspieť vo voľbách a získať pre svojich kandidátov poslanecké mandáty, ale sa len napríklad politicky zviditeľniť. V prípade voxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxráve vecí verejných (čl. 30 ods. 1), resp. slobodnej súťaži politických síl (čl. 31). Inštitút volebnej kaucie bol pritom do určitej miery spochybňovaxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxedená bola až prijatím zákona o voľbách do NR SR v roku 2004.196) Inštitút volebnej kaucie, najmä jeho možný rozpor s čl. 31 Ústavy, bol takisto dôvodom xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) že volebná kaucia vo výške, v ktorej ju upravuje aj volebný kódex, je vzhľadom xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxtavne konformný cieľ, ktorý sú ustanovenia volebných zákonov o volebných kauciách spôsobilé plniť (a aj reálne plnia), Ústavný súd považuje vytvorenxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxľom je získanie poslaneckých mandátov, a nie sebaprezentácia z iných ako volebných dôvodov." Ústavný súd vo svojom rozhodnutí vychádzal, okrem inéhox xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ktorá bola v čase konania pred ÚS SR, t.j. v čase platnosti zákona o voľbách do NR SR, takmer totožná ako dnes, uviedol, že je na hraniciach ústavnej toleroxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vrátiť, no len tým politickým stranám (koalíciám), ktoré získali aspoň dve percentná z celkového počtu platných hlasov. Volebná kaucia sa takisto vraxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx príjmom štátneho rozpočtu.
V súvislosti s povinnosťou uhradiť volebnú kauciu je potrebné dodať, že túto je potrebné uhradiť opäť v prípade, ak by voxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxciu s takouto eventualitou výslovne nepočíta. Úhrada volebnej kaucie, resp. doklad o tejto úhrade je totiž vždy obligatórnou prílohou ku kandidátnej xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxentár k § 56.
Odsek 6 upravuje fakultatívne náležitosti kandidátnej listiny. Politická strana môže na svojej kandidátnej listine uviesť svoj grafxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnú koalíciu. Vizuálna tvár politickej strany, ktorá sa premieta najmä do jej grafického znaku, totiž umožňuje voličom ľahšiu identifikáciu toho "sprxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxtný postup podávania kandidátnych listín vrátane odstraňovania ich prípadných nedostatkov. Zapisovateľ je totiž príslušný na preskúmanie obsahu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to v ním určenej lehote. Zákon však neurčuje ani jej spodnú hranicu. Po podaní kandidátnej listiny však už nie je možné ju dopĺňať o ďalších kandidátov xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxak pôsobí len ako sprostredkovateľ. Samotnú registráciu totiž vykonáva štátna komisia. Vo vzťahu k podrobnostiam k preskúmavaniu kandidátnych listxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
JUDIKATÚRA
Nález Ústavného súdu SR z 11. februára 2009, sp. zn. PL. ÚS 6/08:
Za kľúčoxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxný súd považuje vytvorenie takého mechanizmu, ktorý napomáha tomu, aby sa volieb zúčastňovali také politické strany, ktoré majú reálnu šancu na úspecx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlarity kandidátov, získanie štátnych prostriedkov určených na úhradu volebných nákladov, vytvorenie podmienok na budúce komerčné aktivity, recesxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxrán). Za týchto okolností treba vidieť význam inštitútu volebnej kaucie aj v tom, že vo svojej podstate prispieva k formovaniu zodpovedného postoja poxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxt vyslovil, že voľby sú prostriedkom pravidelného obnovovania verejnej moci občanmi (PL. ÚS 18/99, PL. ÚS 10/03, PL. ÚS 120/07 atď.). Tomuto zmyslu volxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxenia volebnej kaucie ustanovená zákonom v zásade nie je spôsobilá zasiahnuť do podstaty pasívneho volebného práva a narušiť jeho zmysel, ak je volebná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxážku jej účasti vo voľbách. Generálny prokurátor oddeľuje schopnosť politickej strany získať finančné prostriedky od jej nádeje na volebný úspech, kxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxila svojím programom voličov a vo voľbách získala dostatočný počet voličských hlasov na pridelenie mandátov..." Z princípu reálnosti základných práx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xinancie samy osebe nestačia k volebnému úspechu, ale bez finančných zdrojov výrazne prevyšujúcich súčasné volebné kaucie nemá politická strana reálxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx), ktorý tvorí celé územie SR, z čoho vyplýva, že kandidujúca politická strana uhrádza volebnú kauciu len raz za celé "volebné územie". Výška volebnej kxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxo jej uhradenie kandidujúcou politickou stranou ako jedna z podmienok účasti jej kandidátov vo voľbách do EP je podľa názoru ústavného súdu z ústavného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, čo predstavuje približne 25 násobok priemernej mzdy. Ústavný súd si je vedomý toho, že požiadavka jej uhradenia kandidujúcou politickou stranou ako xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxlém, a preto sa z hľadiska ústavných limitov obmedzovania základných práv a slobôd všeobecne vyjadrených v čl. 13 ods. 4 Ústavy v spojení so základným prxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx súťaže politických síl vyjadreným v čl. 31 Ústavy nachádza na hraniciach ústavnej tolerovateľnosti. Napriek tomu Ústavný súd po komplexnom zhodnotexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xj reálnych možností politických strán získať finančné prostriedky na jej úhradu, a tiež zohľadnením skutočnosti, že voľby do Národnej rady sú základnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xožno v súčasných podmienkach považovať za ústavne konformnú.
Preskúmavanie kandidátnych listín
KOMENTÁR
Ustanovenie § 51 nadvxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxh kandidátov na nich uvedených. K procesu podávania kandidátnych listín a k ich obsahovým náležitostiam, ako aj k náležitostiam príloh kandidátnych lxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xrostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru. Odborný sumarizačný útvar utvára ŠÚ SR. Podrobnejšie o úlohách odborných sumarizačných útvxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxné potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie. Takéto kandidátne listiny preto nemôžu byť ani zaregistrované a kandidáti na nich uvedení sa vo voľbách o maxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtiny z dôvodu nepripojenia potvrdenia o úhrade volebnej kaucie volebný kódex neposkytuje dotknutej politickej strane (koalícii) žiadny opravný proxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxený ku kandidátnej listine, § 50 ods. 7 prikazuje zapisovateľovi štátnej komisie upozorniť splnomocnenca dotknutej politickej strany (koalície) nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx a účelu volebnej kaucie pozri komentár k § 50. Otázke neuhradenia volebnej kaucie a následkom takéhoto konania sa v nedávnej minulosti venoval aj ÚS SR. xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxbnej kaucie, ani nepreskúmava, a z tohto dôvodu fakticky uvedených kandidátov na takejto kandidátnej listine vylúčila z účasti vo voľbách do NR SR.202x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxidáta. Nejde teda o prípad odmietnutia zaregistrovania kandidátnej listiny ako celku. Táto otázka je predmetom § 52. Dôvody vyčiarknutia kandidáta z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého práva (§ 43) alebo u (b) ktorého zistila existenciu niektorej z prekážok výkonu pasívneho volebného práva (§ 6). Štátna komisia má ďalej povinnosť vxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x že u neho neexistuje žiadna z prekážok výkonu pasívneho volebného práva. Dôvodom vyčiarknutia je aj skutočnosť, (d) že kandidát je uvedený na viacerýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxé k žiadnej z viacerých kandidátnych listín, kandidát bude vyčiarknutý zo všetkých kandidátnych listín. A napokon, (e) štátna komisia vyčiarkne všetxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xúvisiace ustanovenia
JUDIKATÚRA
Uznesenie xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxľov možno konštatovať, že politická strana HZDS nepriložila (a to zrejme ani po výzve zapisovateľa štátnej komisie) k svojej kandidátnej listine potvxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxajú, že ich politická strana "bola z účasti diskvalifikovaná pre finančné záležitosti a zrejme z dôvodu nedostatočnej solventnosti"). Uvedené skutkxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xistinu HZDS, čoho právnym dôsledkom je vylúčenie HZDS a jej kandidátov (vrátane sťažovateľov) z účasti vo voľbách do Národnej rady. Vychádzajúc z dosixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xbsiahnutých v zákone o podmienkach výkonu volebného práva a predstavuje logický a nespochybniteľný právny dôsledok ich aplikácie. V nadväznosti na txxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xríslušného orgánu verejnej moci súdu v súlade s platným a účinným zákonom nemožno považovať za porušenie základných práv (m. m. napríklad I. ÚS 8/96, I. xx xxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx voľby do NR SR, osobitne rozhodnutia, ktoré môžu byť výsledkom konania o registrácii kandidátnych listín. K zisťovaniu, či doručená kandidátna listixx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxx
xxxxxxkom konania o registrácii kandidátnej listiny môžu byť tri druhy rozhodnutia štátnej komisie. Výsledkom konania môže byť: (a) rozhodnutie o zaregistxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxátnej listiny.
Štátna komisia rozhodne o zaregistrovaní tých kandidátnych listín, ktoré spĺňajú všetky zákonné náležitosti. K podrobnostiam o nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxerých kandidátov (§ 51 ods. 2), no kandidátnu listinu ako celok zaregistruje. O odmietnutí registrácie štátna komisia rozhodne v prípade, ak kandidátxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxojenie potvrdenia o jej úhrade nie je dôvodom na vydanie rozhodnutia o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Takáto skutočnosť totiž znamená axxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o registrácii, sa vyhotovuje v písomnej forme a musí byť podpísané predsedom štátnej komisie. Komentovaný paragraf ďalej ustanovuje aj lehotu na vydaxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa alebo koalícia rozhodnutie neprevezme v zákonnej lehote. Cieľom takejto úpravy je predchádzať prípadnému bezdôvodnému predlžovaniu, či dokonca ax xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxny poriadok.
Rozhodnutie štátnej komisie o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny alebo rozhodnutie o zaregistrovaní kandidátnej listiny x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxi tzv. správneho súdnictva. Podrobnosti upravuje § 273 a nasl. Správneho súdneho poriadku. Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listixx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právo podať takúto žalobu, nepatrí jednotlivému kandidátovi, a to ani v prípade, ak by išlo o kandidáta, ktorý bol štátnou komisiou z kandidátnej listixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xní od prevzatia rozhodnutia štátnej komisie o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny alebo rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodnutia. NS SR rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia, a to uznesením. Ak zistí, že žaloba nie je dôvodná, zamietne ju. Naopak, ak zistí jej dôvxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxátnej listiny s úpravami), alebo o zaregistrovaní kandidátnej listiny (v prípade žaloby smerujúcej proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxy princíp súdneho prieskumu.203) Rozhodnutie správneho súdu preto nahrádza vôľu štátnej komisie. Úlohou štátnej komisie následne nie je rozhodovax x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxstina bola zaregistrovaná, resp. že jednotlivý kandidát nebol z kandidátnej listiny vyčiarknutý.
Odsek 6 ukladá povinnosti súvisiace so zabezpexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch listín určí pre každú zaregistrovanú kandidátnu listinu osobitné číslo. Vo vzťahu k podrobnostiam o číslovaní kandidátnych listín pozri komentár x x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxdníctvom xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxiach obcí pozri komentár k § 21. Komentovaný paragraf v odseku 6 ďalej upravuje obsahové náležitosti takéhoto zoznamu. V záujme dodržania zásady všeobxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxis. Podrobnejšie o informačných povinnostiach v jazyku národnostných menšín pozri komentár k § 21. Zoznam kandidátov sa má zverejniť aj na internetovxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xaregistrovanou kandidátnou listinou (napr. späťvzatie kandidátnej listiny), resp. dispozíciu s kandidatúrou. Vo vzťahu k podrobnostiam pozri komxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Číslovanie kandidátnych listín
KOMENTÁR
Ustanovenie § 53 upravuje pravidlá číslovania kandidátnych listín zaregistrovanxxx xxx xxxxx xx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxideľované žrebom. Takýto postup má zabezpečiť rešpektovanie zásady rovnosti volebného práva (§ 2). Volebný kódex však žiadnym spôsobom neupravuje pxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxcii štátnej komisie.
V prípade, ak bola niektorá kandidátna listina zaregistrovaná dodatočne, t.j. v dôsledku rozhodnutia súdu (pozri komentár k x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listín sa však vždy bude rovnať celkovému počtu zaregistrovaných kandidátnych xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základe rozhodnutia súdu, bude mať pridelené číslo 21. Žreb ako prostriedok prideľovania poradového čísla sa teda v takomto prípade neuplatní. V prxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxj komisii rozhodnutie o zaregistrovaní kandidátnej listiny.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxsť dispozície s kandidatúrou pri voľbách do NR SR. Komentovaný paragraf rozoznáva tri inštitúty: (a) späťvzatie kandidátnej listiny, (b) vzdanie sa kxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxtúry sa týka vždy jednotlivého kandidáta uchádzajúceho sa o poslanecký mandát. Kandidatúry sa môže vzdať niektorý z kandidátov uvedených na kandidátxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxvnaní so vzdaním sa kandidatúry však spočíva v tom, že iniciatíva neprichádza od samotného kandidáta, ale od politickej strany (koalície), na kandidáxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a odvolanie kandidáta, volebný kódex predpisuje obligatórnu písomnú formu. Na ich platnosť preto nepostačuje napríklad len ústne vyhlásenie. V prípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx kandidatúry je dodatočnou podmienkou úradne osvedčený podpis vzdávajúceho sa kandidáta. Takouto požiadavkou sa má predísť prípadným pokusom o vzdaxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxndidát, napríklad aj kandidát inej politickej strany, by sa totiž mohol v rámci volebného súperenia pokúsiť o sfalšovanie podpisu dotknutého kandidáxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a to v lehote 48 hodín pred začiatkom volieb, teda, vychádzajúc z času určeného na hlasovanie (§ 20), najneskôr xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxi štátnej komisie v uvedenej lehote aj doručené. Povinnosťou predsedu štátnej komisie je následne zabezpečiť informovanie voličov vo volebných miesxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx tom, ako bola dotknutá kandidátna listina zaregistrovaná, na daných kandidátov sa pri prideľovaní mandátov neprihliada. Hlas pre dotknutú politickx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxstinu vzala späť. Takéto hlasovacie lístky by sa však, vychádzajúc zo znenia § 55 ods. 8, už k voličovi dostať nemali, keďže sa ani nemali vytlačiť, a ak sa xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxov pozri komentár k § 62.
Ani jeden z troch dispozičných úkonov už nie je možné vziať späť. Sú teda nezvratné.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx xyhotovovania a spôsob ich distribúcie.
Na rozdiel od volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí (porovnaj § 143 a § xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxkú stranu alebo koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. K podrobnostiam o registrácii kandidátnych listín pozri komentár k § 50 až § xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrované kandidátne listiny dvadsiatich politických strán alebo koalícií, vyhotovuje sa 20 druhov hlasovacích lístkov.
Čo sa týka náležitostí hlaxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxj farby, akosti a rovnakých rozmerov. Uvedené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lístka, resp. politickej strany (koalície). Ak by totiž napríklad hlasovací lístok jednej politickej strany (koalície) bol väčší alebo farebnejší, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxžno označiť aj to, že názvy politických strán (koalícií) musia byť na hlasovacom lístku uvedené rovnakým spôsobom, bez ohľadu na prípadnú skutočnosť, xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxickej strany (koalície), pokiaľ bol vyobrazený na zaregistrovanej kandidátnej listine.
Odsek 3 upravuje obsahové náležitosti hlasovacieho lísxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xôvodu, aby nevznikli prípadné pochybnosti o možnom preferovaní toho či onoho kandidáta. Kandidáti totiž musia byť na hlasovacom lístku zoradení tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v poradí, v akom sú uvedení na kandidátnej listine. Vo vzťahu k podrobnostiam o prideľovaní mandátov pozri komentár k § 68.
Vzorový hlasovací lístok xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxov. Ich distribúcia do jednotlivých obcí prebieha prostredníctvom miestne príslušných okresných úradov. Úlohou obcí (resp. miest, v prípade Bratisxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxdchádzania prípadnej manipulácii s výsledkom hlasovania by sa voliči k samotným hlasovacím lístkom nemali dostať skôr, ako až v deň konania volieb vo vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxe zabezpečenia možnosti voliť dostávajú hlasovacie lístky už skôr. Podrobne k spôsobu voľby poštou pozri komentár k § 59 a § 60.
Odsek 8 upravuje posxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxitickej strany (koalície) sa ani nemajú vytlačiť. Ak však už boli vytlačené a okrskové volebné komisie ich majú k dispozícii, nemali by ich voličom rozdxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxnia politickej strany v čase po zaregistrovaní jej kandidátnej listiny.204) Z komentovaného paragrafu vyplýva, že takýto postup sa má uplatniť aj v pxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxe v takomto prípade by asi prakticky nebolo možné rozlíšiť, ktorí z kandidátov uvedených na kandidátnej listine koalície boli alebo neboli "kandidátmxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxb
KOMENTÁR
Ustanovenie § 56 upravuje vyhlasovanie volieb do NR SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu vyhlasovania volieb, ktoxx xx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxsto aj pre tieto voľby platí, že sa majú konať v jeden deň, a to v sobotu od 7:00 hod. do 22:00 hod. Vo vzťahu k podrobnostiam o všeobecnej úprave vyhlasovanix xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 110 dní predo dňom ich konania. Nedostatkom súčasnej úpravy je však skutočnosť, že ani volebný kódex, ani Ústava výslovne neustanovujú, kedy sa majú voxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxštatovať, že je to už okamihom zvolenia. Vzhľadom na štvorročné volebné obdobie NR SR,205) ako aj vzhľadom na skutočnosť, že poslanecký mandát zaniká x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxožili Ústavou predpísaný sľub, najneskôr v deň uplynutia volebného obdobia predchádzajúcej NR SR.
Ústava však predpokladá aj (predčasné) rozpusxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozpustiť v prípade, (a) ak NR SR v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschválila jej programové vyhlásenie; (b) ak sa NR SR neuzniesla do trxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu; (d) ak zasadanie NR SR bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje Ústavax xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takisto ani volebný kódex, však, s výnimkou prípadu obligatórneho rozpustenia, v takýto prípadoch neustanovuje lehotu, do kedy majú byť voľby do NR SR xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx v prípade (fakultatívneho) rozpustenia NR SR prezidentom, teda jej rozpustenia z iného dôvodu, ako je dôvod týkajúci sa výsledkov ľudového hlasovanix x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým súdom za neplatné. Ústavný súd môže voľby v zmysle čl. 129 ods. 2 Ústavy v spojení s § 59 a nasl. zákona o ústavnom súde vyhlásiť za neplatné v prípade, ak xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxo dňa, kedy mu bol doručený nález ÚS SR. K podrobnostiam o neústavnosti, resp. nezákonnosti volieb pozri komentár k § 1.
V prípade volieb do NR SR, na roxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xotiž zanikne mandát niektorého z poslancov NR SR, do NR SR nastupuje náhradník. Viac k nastupovaniu náhradníkov v komentári k § 71.
Súvisiace ustanoxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxsob voľby
KOMENTÁR
Ustanovenie § 57 upravuje spôsoby, akými je možné voliť vo voľbách do NR SR. Komentovaný paragraf neupravuje vyčerpávajúcim sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxá až štyri spôsoby, akým môže osoba, ktorej patrí aktívne volebné právo pri voľbách do NR SR, toto právo uplatniť. Volič môže voliť buď na území SR, čo predxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xzemí SR môže volič voliť buď (a) vo volebnej miestnosti zriadenej pre ten volebný okrsok, v ktorého zozname voličov je zapísaný (§ xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxnatíva" prichádza do úvahy aj možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Mimo SR môže volič voliť prostredníctvom pošty. Voľba poštou (tzv. korxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xú to voliči, ktorí (a) nemajú na území SR trvalý pobyt, a voliči, ktorí (b) na jej území síce trvalý pobyt majú, ale v deň konania volieb sa budú zdržiavať mixx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxmu pozri podrobnejšie komentár k § 45. Voľbu poštou poznala už predchádzajúca zákonná úprava. Zaviedol ju už zákon o voľbách do NR SR. Predchádzajúci záxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx ximo územia SR. Volebný kódex totiž nepozná napríklad možnosť voliť v priestoroch veľvyslanectiev tak, ako je to v prípade niektorých zahraničných úprxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, alebo mimo nej do prenosnej volebnej schránky. Volebný kódex teda nepozná ani napríklad elektronické hlasovanie.
Jednotlivé spôsoby voľby, resxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Spôsob hlasovania
KOMExxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxičov pre daný volebný okrsok. Komentovaný paragraf sa vzťahuje výlučne na hlasovanie na území SR. Volebný kódex totiž v prípade volieb do NR SR umožňuje xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxva § 57.
Komentovaný paragraf nadväzuje na podrobnú všeobecnú úpravu hlasovania vo volebnej miestnosti, hlasovania do prenosnej volebnej schránxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xri hlasovaní vrátane podrobností o povinnostiach voličov a členov okrskovej volebnej komisie preto pozri komentár k § 24.
Odsek 4 dopĺňa všeobecnú xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx NR SR dostane každý volič toľko hlasovacích lístkov, koľko kandidátnych listín politických strán a koalícií bolo do volieb zaregistrovaných.208) Vxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxac štyri. Udelenie prednostného hlasu je len možnosť, ktorú volič nemusí využiť. Prednostný hlas udelí zakrúžkovaním poradovaného čísla vybraných kxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxednostných hlasov pozri komentár k § 68. Iný spôsob udelenia prednostného hlasu, napríklad podčiarknutím mena kandidáta, zákon nepripúšťa. Rešpektxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xýsledkov volieb takpovediac "započíta". K podrobnostiam o posudzovaní platnosti hlasov pozri komentár k § 62.
Odseky 1 až 3 upravujú postup okrskoxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx okrsková volebná komisia dopíše (a) voliča na základe predloženého hlasovacieho preukazu a platného občianskeho preukazu. K účelu hlasovacieho prexxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x tohto dokladu vyplýva, že (b) volič je v správnej volebnej miestnosti, so zreteľom na miesto svojho trvalého pobytu, a aj napriek tomu nie je uvedený v zoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xoličov, ktoré predstavuje jeden z možných výsledkov tzv. námietkového konania. K účelu námietkového konania pozri komentár k § 10. Aj v tomto prípade jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxm preukaze, striktný výklad v tom zmysle, že volič by svoju totožnosť nemohol preukázať aj iným spôsobom, by bol pravdepodobne v rozpore so zásadou všeoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtovaného práva voliť. Navyše, volebný kódex vo svojej všeobecnej časti (§ 24) predpokladá aj možnosť identifikácie voliča prostredníctvom iného dokxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch v odsekoch 1 až 3 postačuje predloženie tzv. potvrdenia o občianskom preukaze, ktoré vydáva útvar Policajného zboru, a to aj vzhľadom na skutočnosť, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxľby prezidenta SR (§ 107 ods. 4) nepočíta s prípadom, ak by sa do volebnej miestnosti dostavila osoba, ktorej v zmysle § 42 právo voliť do NR SR patrí, no išxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxanie do zoznamu voličov podľa odseku 3 komentovaného paragrafu. Keďže by išlo o voliča, ktorý by nebol v zozname voličov pre dotknutý volebný okrsok, a v xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxnie relevantných ustanovení volebného kódexu, pravdepodobne nemala umožniť hlasovať. Problémom je totiž to, že volebný kódex počíta s tým, že ak občax xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxti a chcel by hlasovať, napríklad na základe cestovného dokladu, ako je to v prípade volieb prezidenta.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxm, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
KOMENTÁR
Ustanovenie § 59 podrobne upravuje postup pri prvom z prípadov, keď xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xostup voliča a MV SR pri umožnení takéhoto hlasovania. Odseky 9 až 13 následne upravujú (b) postup štátnej komisie, ktorá zabezpečuje sčítavanie hlasox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x0.
Voliť poštou je možné len na základe žiadosti voliča. V tomto prípade preto možno hovoriť o registrácii voličov na základe princípu dobrovoľnostxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxri komentár k § 9. Voliči, ktorí budú voliť poštou, sa zapisujú do osobitného zoznamu voličov. K podrobnostiam o osobitnom zozname voličov pozri komentxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxov, ktoré musí volič k žiadosti priložiť. Za osobitne dôležité doklady možno označiť tie, ktoré preukazujú štátne občianstvo SR a neexistenciu trvaléxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xen čestné vyhlásenie voliča. Cestovným dokladom je v zmysle zákona o cestovných dokladoch napríklad cestovný pas. Alternatívou k cestovnému dokladx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxovi obratom pošle listiny potrebné pre voľbu poštou vrátane poučenia o spôsobe hlasovania. Komentovaný paragraf súčasne určuje aj lehotu na doručenix xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xoručená, nestačí len podanie na pošte. Dôsledkom zmeškania lehoty je skutočnosť, že volič nebude zapísaný do osobitného zoznamu voličov a nebude mu prxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx Vo vzťahu k podrobnostiam pozri komentár k § 58.
Čo sa týka samotného spôsobu hlasovania, úprava hlasovacieho lístka sa v zásade neodlišuje od jeho úxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxč dostane okrem návratnej obálky, na ktorej bude uvedená adresa odosielateľa (voliča) a adresa adresáta (MV SR), aj obálku, do ktorej vloží hlasovací lxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxlku s hlasovacím lístkom, vloženú v návratnej obálke, volič následne posiela MV SR. Poštovné uhrádza volič. Nemá žiadny nárok na jeho preplatenie, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xonania volieb, t.j. v piatok, pokiaľ na tento deň nepripadá xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xtorá je príslušná na sčítavanie hlasov doručených poštou, ako aj na vyhotovenie zápisnice o výsledku hlasovania poštou. Samotný postup pri sčítavaní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxaní výsledkov voľby poštou, odkazuje na primerané použitie ustanovení upravujúcich sčítavanie hlasov okrskovou volebnou komisiou (§ 61) a posudzovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxoví zápisnicu o výsledku hlasovania poštou. Obsah zápisnice je podrobne upravený v komentovanom paragrafe. Čo sa týka spôsobu vyhotovovania takejto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x3 ustanovuje, že zápisnica štátnej komisie o výsledku hlasovania poštou sa považuje za zápisnicu okresnej volebnej komisie. To v spojení s § 65 znamenxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xistenie celkových výsledkov volieb.
Súvisiace ustanovenia
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxbyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
KOMENTÁR
Ustanovenie § 60 podrobne upravuje postup pri druhom z prípaxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxa volieb sa na jej území nezdržiavajú. Odseky 1 až 8 upravujú (a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom pošty. Voľbu poštou voličmi, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, upravuje § 59.
Voliť poštou je možné len na základe žiadosti voliča. V tomto prxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxuje princíp registrácie ex offo. K podrobnostiam o otázke registrácie voličov pozri komentár k § 9. Voliči, ktorí budú voliť poštou, no majú na území SR txxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xolebný okrsok.
Komentovaný paragraf podrobne upravuje spôsob, akým je možné žiadosť o voľbu poštou podať, ako aj jej obsahové náležitosti. Adresáxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zoznam voličov, v ktorom je dotknutý volič zapísaný (§ 9). Komentovaný paragraf súčasne určuje aj lehotu na doručenie žiadosti o voľbu poštou. Táto lehxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx Dôsledkom zmeškania lehoty je skutočnosť, že voličovi nebude umožnené voliť poštou. No v prípade, ak sa volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR, v čase kxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxé ani to, aby takýto volič, ktorý zmeškal lehotu pre žiadosť o voľbu poštou, mohol hlasovať na základe hlasovacieho preukazu, a to v ktorejkoľvek volebnxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxmentár k § 46. K žiadosti o voľbu poštou je potrebné dodať, že volič nemusí žiadnym spôsobom preukazovať skutočnosť, že v čase volieb sa na území SR zdržiaxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt. Odlišný je len adresát návratnej obálky s obálkou s hlasovacím lístkom. Adresátom nebude jednotne MV SR, ale obecxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xbálky totiž postupuje miestne príslušnej okrskovej volebnej komisii, a to podľa miesta trvalého pobytu dotknutého voliča. Príslušná okrsková volebxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxa. Obálky s hlasovacími lístkami doručené poštou sa následne vložia do volebnej schránky. Pri celom postupe má byť prítomný aj zástupca obce. Volebný kxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obecného úradu. Je to práve tento zástupca obce, kto má podľa komentovaného ustanovenia vložiť obálky doručené poštou do volebnej schránky. Vloženie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxr, ako príslušná okrsková volebná komisia vyhlási hlasovanie za začaté (§ 23). Cieľom takéhoto postupu je zabrániť v prípadnej manipulácii s výsledkaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxvratná obálka. Takisto neprípustné je to, aby bola návratná obálka otváraná skôr ako v čase určenom na hlasovanie vo volebnej miestnosti. Ďalší postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsii
KOMENTÁR
Ustanovenie § 61 upravuje sčítavanie hlasov okrskovou volebnou komisiou pri voľbách do NR SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zmieša obsah volebnej schránky, ktorá bola počas konania volieb umiestnená vo volebnej miestnosti, a prenosnej volebnej schránky, pokiaľ bola táto pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxx x xbálok, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené v § 22 ods. 3. Môže ísť o obálky, ktoré nie sú nepriehľadné, alebo o obálky, ktoré majú inú veľkosť či farbu ako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hlasujúcimi poštou v zmysle § 60. Až následne okrsková volebná komisia pristúpi k samotnému sčítavaniu hlasov. Volebná komisia pri sčítavaní postupuxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxípade volieb do NR SR je úlohou okrskovej volebnej komisie takisto zisťovať aj to, koľkí z voličov využili možnosť udeliť tzv. prednostné hlasy, ako aj txx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vylúčenie tých hlasovacích lístkov, ktoré sú neplatné. K dôvodom neplatnosti hlasovacích lístkov viac v komentári k § 62. Výsledky hlasovania vo volexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxasov pri voľbách do NR SR teda možno zhrnúť nasledujúco:
1.
zmiešanie obsahu volebnej schránky a prenosnej volebnej schránky;
2.
vylúčenie obáxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xeplatné;
5.
sčítanie hlasov pre kandidátne listiny jednotlivých politických strán (koalícií);
6.
sčítanie prednostných hlasov pre jednotxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxk. Práve tu môže dôjsť k závažným pochybeniam. Môže ísť pritom o chyby členov okrskovej volebnej komisie pri sčítavaní hlasov, t.j. nedbanlivostné konxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxbnej komisie, keďže tí budú v čase sčítavania hlasov vykonávať zákonom zverené úlohy už viac ako 15 hodín. No práve skutočnosť, že členmi okrskovej volexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednak nedbanlivostným pochybeniam, ako aj pokusom o úmyselne nesprávne sčítanie hlasov, napríklad úmyselné zvýšenie počtu hlasov pre určitú kandixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxe kandidátne listiny politických strán, alebo prednostné hlasy pre jednotlivých kandidátov, sa môže dopustiť trestného činu marenia priebehu voliex x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxj zodpovednosti je však úmyselné konanie dotknutého člena okrskovej volebnej komisie.212)
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu posudzovania platnosti hlasovacích lístkov, ktorá je predmetom § 29. Vo vzťahu k všeobecným otáxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xódex v komentovanom paragrafe výslovne rozoznáva tri dôvody neplatnosti hlasovacieho lístka pri voľbách do NR SR. Po prvé, hlasovací lístok je neplatxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx objektívne zistiť, ktorý z nich mal byť tým "správnym". Volič má totiž v zmysle § 58 ods. 4 hlasovať takým spôsobom, že do obálky vloží len jeden hlasovacx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx by volič do obálky vložil takpovediac "vlastný" hlasovací lístok, t.j. tlačivo (papier), ktorý nie je hlasovacím lístkom podľa volebného kódexu. Nie xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtkov by si preto volič mal vždy overiť, či dostal ako hlasovacie lístky také tlačivá, ktoré spĺňajú zákonné náležitosti (napr. či je na tlačive uvedený nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxciu, ktorá svoju kandidátnu listinu vzala späť (§ 55 ods. 8). Takéto hlasovacie lístky by sa však už ani nemali vytlačiť, resp. ak už boli vytlačené, okrsxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtku možno považovať za určitú poistku.
Odsek 2 upravuje platnosť hlasovacieho lístka vo vzťahu k tzv. prednostným hlasom. V prípade, ak volič udelix xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxstáva platný. Na žiadny z prednostných hlasov sa však neprihliada. V takomto prípade by totiž nebolo možné zistiť, ktoré štyri z viacerých prednostnýcx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxi, prihliada sa na ne.
Otázka praktického posúdenia platnosti hlasovacieho lístka nie je vždy jednoduchá. V rámci preskúmavania ústavnosti a zákoxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtupu okrskových volebných komisií pri posudzovaní (ne)platnosti hlasovacích lístkov. Dôležitý je teda jednotný a nediskriminačný prístup okrskovxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xedného hlasovacieho lístka bol uznaný xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 63 upravuje vyhotovovanie zápisnice okrskovej volebxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí. Ako napovedá aj označenie, ide o zápisnicu mapujúcu priebeh hlasovania a jeho výsledky len v jednom volebnom okrsku. Zápisnice okrskových volebnýcx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxklade zápisnica štátnej komisie.
Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu zápisnice okrskovej volebnej komisie obsiahnutú v § 30. Aj pxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, v akej sa zápisnica vyhotovuje. Podrobnejšie o týchto otázkach v komentári k § 30.
Čo sa týka samotného obsahu zápisnice, zákon podrobne vypočítavxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxo, prípadne či došlo k jeho prerušeniu (§ 25). Zápisnica musí ďalej obsahovať informácie o počte voličov zapísaných v zozname voličov pre daný volebný oxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xoličov sa volieb zúčastní, t.j. prevezme od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a obálku, no napokon hlasovací lístok v obálke do volebnej scxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o počte platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany a koalície. So zreteľom na možnosť tzv. prednostných hlasov musí zápisnica obsahxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxtup po vyhotovení a podpísaní zápisnice. Okrsková volebná komisia je povinná jeden rovnopis zápisnice doručiť okresnej volebnej komisii v územnom obxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxebných komisií okresnou volebnou komisiou. K podrobnostiam o procese overovania zápisníc okresnou volebnou komisiou pozri komentár k § 64.
Súvisxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx upravuje postup okresnej volebnej komisie po tom, ako jej pri voľbách do NR SR okrskové volebné komisie pôsobiace v jej územnom obvode doručia zápisnixx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxsovania pozri komentár k § 63.
Jednou z úloh okresnej volebnej komisie je v zmysle § 47 dohliadať na spracovanie výsledkov hlasovania. Táto úloha sa x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtí nejaké nedostatky v obsahu týchto zápisníc, má povinnosť zabezpečiť nápravu, a to buď (a) v súčinnosti s dotknutou okrskovou volebnou komisiou, alexx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxyby možno považovať napríklad chyby v písaní alebo počítaní. Za zjavnú chybu možno označiť napríklad to, ak by bol v zápisnici okrskovej volebnej komisxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxdza, nie je správny. Ak nejde o zjavnú chybu, môže si okresná volebná komisia vyžiadať od dotknutej okrskovej volebnej komisie vysvetlenia alebo iné poxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxtránenie.
Komentovaný paragraf ďalej určuje, kto môže byť prítomný pri overovaní zápisníc. Okrem členov okresnej volebnej komisie a členov jej odxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xtorých kandidátne listiny boli zaregistrované, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami (§ 27 ods. 1) a iné osoby, s prítomnosťou ktorýcx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x pritom súčasne nejde o pozorovateľov medzinárodných organizácií.
Čo sa týka zástupcov kandidujúcich strán (koalícií), komentovaný paragraf žixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxeukázať písomným poverením na zastupovanie politickej strany pri overovaní zápisníc, resp. by mohlo ísť napríklad o štatutárny orgán, resp. člena štxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxiž svojich zástupcov už majú priamo v okresnej volebnej komisii.
Súvisiace ustanovenia
Zápisnica okresnej volexxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xde o zápisnicu, ktorá sumarizuje výsledky hlasovania len v jednom okrese. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu zápisnice okresnej volxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxadnom odmietnutí podpísania zápisnice. Podrobnejšie o týchto otázkach pozri komentár k § 32.
Čo sa týka samotného obsahu zápisnice okresnej volebxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 63. Ešte pred tým, ako okresná volebná komisia pristúpi k vyhotoveniu vlastnej zápisnice, jej úlohou je overiť doručené zápisnice okrskových volebnýxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxa obsahu, spočíva predovšetkým v tom, že do obsahu zápisnice okresnej volebnej komisie sú premietnuté obsahy zápisníc všetkých okrskových volebných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxu a skončení hlasovania. Naopak, zápisnica okresnej volebnej komisie musí, navyše, obsahovať informáciu o počte volebných okrskov zriadených v územxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxe. V praxi sa totiž môže stať, že nie všetky okrskové volebné komisie svoju xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxebný kódex však ďalej neupravuje postup v takomto prípade.
Odsek 2 upravuje postup po vyhotovení a podpísaní zápisnice. Okresná volebná komisia je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxebnej komisie volebný kódex ustanovuje povinnosť doručiť túto zápisnicu v elektronickej forme, a to bezodkladne. Jeden rovnopis písomnej zápisnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxn štátnej komisie. Takýto pokyn možno očakávať až po spracovaní zápisníc okresných volebných komisií.
Za zápisnicu okresnej volebnej komisie sa v xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xodrobnejšie v komentári k § 59.
Súvisiace ustanovenia
Podmienky prideľovania mandátov
[Uzatváracia klaxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tým súvisiace, a to v prípade volieb do NR SR. V prípade § 66 ide o úpravu tzv. uzatváracej klauzuly. Ide o typický inštitút pre volebné systémy vychádzajxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxntár k § 68.
Uzatváraciu klauzulu (nazývanú aj ako tzv. volebný prah) možno zjednodušene charakterizovať ako minimálny podiel hlasov, zvyčajne usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx dostal do procesu samotného prideľovania mandátov (do tzv. skrutínia). Tie z kandidujúcich subjektov, ktorých podiel získaných hlasov ustanovenú uxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxňovania volebného systému vychádzajúceho z princípu proporcionality, bol čo možno najviac funkčný a akcieschopný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xíl.214) Zabraňuje tomu, aby sa parlament v dôsledku prerozdeľovania poslaneckých mandátov medzi veľký počet politických subjektov (politických sxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe alebo integračnej funkcii.215) Osobitne v podmienkach parlamentnej formy vlády, v prostredí ktorej musí exekutíva (vláda) disponovať dôverou paxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxáracia klauzula ako taká, takisto ako aj jej výška, môže byť ustanovená rôznym spôsobom. Záleží na zákonodarcovi, aký spôsob zvolí. Vo všeobecnosti všxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxci politický subjekt prekročí uzatváraciu klauzulu na celoštátnej úrovni, zúčastňuje sa prideľovania mandátov vo všetkých volebných obvodoch. Ak exxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xre každý volebný obvod zvlášť. V takomto prípade sa politický subjekt zúčastňuje prideľovania mandátov len v tých volebných obvodoch, v ktorých získaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kandidujúci subjekt sa do procesu prideľovania mandátov kvalifikuje v prípade, ak získa určitý podiel hlasov na celoštátnej úrovni alebo v niektorom x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxšie. Vo všeobecnosti môžeme rozlišovať tri zásadné účinky uzatváracej klauzuly. Po prvé, (a) uzatváracia klauzula má vplyv na štruktúrovanosť parlaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v parlamente obsadili mandáty. Po druhé, (b) uzatváracia klauzula vplýva aj na proporcionalitu volebných výsledkov. S rastúcou výškou uzatváracej kxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxka o čosi väčší podiel mandátov, aký bol podiel hlasov, ktoré vo voľbách získal.217) A napokon, (c) tretím významným účinkom uzatváracej klauzuly je jxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxepadnutých voličských hlasov. Vyššia uzatváracia klauzula tak relativizuje jednu zo základných predností proporcionálneho volebného systému v poxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxebného kódexu, uzatváraciu klauzulu na celoštátnej úrovni. Upravuje tri úrovne uzatváracej klauzuly, a to v závislosti od toho, či ide o kandidátnu lixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnej päť percent z celkového počtu platných hlasov. V prípade (b) koalícií zložených z dvoch alebo troch politických strán je potrebných najmenej sedem xxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe označovať ako tzv. aditívna uzatváracia klauzula.219) Pod koalíciou je potrebné mať na mysli formálnu koalíciu, nie faktickú koalíciu. Ak teda kanxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxickej strany alebo iných politických strán, nepôjde v zmysle uvedených pravidiel o koalíciu, ktorá by musela prekročiť uzatváraciu klauzulu vo výške xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxných hlasov, t.j. ktoré neprekročili uzatváraciu klauzulu, do procesu prideľovania mandátov nepostupujú a na ich hlasy sa ďalej neprihliada.
Volxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxiáciách určuje len z celkového počtu platných hlasov. Na neplatné hlasy sa preto vôbec neprihliada. Vo vzťahu k podrobnostiam k posudzovaniu platnostx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxulu (volebný prah) označil za účinný integračný stimul typický pre volebné systémy vychádzajúce zo systému pomerného zastúpenia. Takisto zdôraznilx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxebnej kaucie, až po samotnom hlasovaní, t.j. po tom, ako bola slobodná súťaž ukončená.220)
Ústavný súd sa uzatváracou klauzulou zaoberal aj v jej adxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxnie rôznej výšky uzatváracej klauzuly v závislosti od toho, či ide o samostatnú kandidátnu listinu jednej politickej strany alebo o kandidátnu listinx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx. Neústavnosť by mohla byť konštatovaná len v prípade, ak by uzatváracia klauzula ako použitý prostriedok na dosiahnutie legitímnych cieľov bola neprxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxodarca pri vytváraní podmienok pre jednotlivé politické strany a koalície vo volebnej súťaži môže vytvoriť nerovnaké podmienky pre legitímne vytvorxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxTÚRA
Uznesenie xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo diferencovaných percentuálnych volebných prahov platne odovzdaných hlasov pre vstup politických strán a koalícií do parlamentu, Ústavný súd môžx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxore so sledovanými legitímnymi cieľmi. O takýto prípad by išlo vtedy, ak by použité prostriedky vrátane volebného prahu na dosiahnutie legitímnych cixxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxmotnej podstaty aktívneho alebo pasívneho volebného práva garantovaného občanom Ústavou. Navrhovateľ nespochybnil ústavnosť koalícií zúčastňujxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxh rokoch totality. V tejto situácii je vecou zákonodarného orgánu rozhodnúť o pripustení alebo nepripustení koalície do slobodnej politickej súťažex xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxcií. Z toho potom vyplýva, že tak, ako má zákonodarný orgán priestor na pripustenie koalícií do volieb, má aj priestor na to, aby im ustanovil podmienky úxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxadnením ich kvantitatívneho zloženia čo do počtu politických strán v koalícii tak, aby ustanovenie týchto podmienok odrážalo ciele, ktoré sa nimi slexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxčanov, a sú zároveň súdržné s názorom voličov viacerých politických strán, t.j. cieľom pripustenia volebných koalícií je podpora myšlienkových prúdxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxustné prostriedky, ktorými sa nezmaria sledované legitímne ciele takýchto koalícií. Zákonodarný orgán má pri tom priestor na úvahu. Ak sa rozhodol koxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx súd akceptuje, pretože podľa názoru Ústavného súdu nepresahuje ten priestor na úvahu, ktorý Ústava vymedzuje zákonodarnému orgánu. Z hľadiska voliex xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxán, ale zaručuje dokonca politickú súťaž vnútri jednotlivých politických strán (PL. ÚS 15/98), a na základe slobodného zoskupovania politických strxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vo volebnej súťaži môže vytvoriť nerovnaké podmienky pre legitímne vytvorené nerovnaké subjekty s cieľom vyvažovať rovnosť šancí pre jednotlivých kxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxé stimuly sú vo volebných zákonoch vychádzajúcich zo systému pomerného zastúpenia založené spravidla na percentuálnom volebnom prahu (uzavieracej xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxobodnej súťaže politických síl v samotných voľbách, keďže sa uplatní až vo fáze rozdeľovania mandátov, t.j. vtedy, keď už bola slobodná súťaž ukončená x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxch kauciách nesporne smerujú aj proti nadmernému triešteniu politických síl, ale vzhľadom na uvedené by tento cieľ sám osebe nestačil na ich ospravedlxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxväzuje na úpravu tzv. uzatváracej klauzuly, ktorá je predmetom úpravy § 66, a to v prípade volieb do NR SR. Ustanovenie § 66 upravuje základnú výšku uzatxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcej klauzuly ako takej pozri komentár k § 66.
V prípade volieb do NR SR nemožno úplne vylúčiť situáciu, že by uzatváraciu klauzulu ustanovenú vo výške xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xolebný kódex štátnej komisii prikazuje, aby uzatváraciu klauzulu znížila, no len pre účely zisťovania výsledkov konkrétnych volieb do NR SR. Nejde texx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxia klauzula znižuje z päť na štyri percentá, v prípade koalícií zo sedem na šesť percent (koalícia dvoch alebo troch politických strán), resp. z desať na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xo procesu prideľovania mandátov nepostúpia aspoň dva kandidujúce subjekty, t.j. buď dve politické strany, dve koalície politických strán, alebo jedxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xj pod štyri, šesť, resp. deväť percent, pokiaľ je to potrebné.
K samotnému procesu prideľovania mandátov pozri komentár k § 68.
Súvisiace ustanoxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx. uzatváraciu klauzulu. Inštitút uzatváracej klauzuly predstavuje akýsi filter pre posúdenie toho, kandidátne listiny ktorých politických strán axxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klauzuly pozri komentár k § 66.
Komentovaný paragraf v spojení s ďalšími ustanoveniami volebného kódexu, najmä však s § 66, § 67 či § 50 a § 58, upravuxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxbách do NR SR však možno označiť za proporcionálny volebný systém, a to konkrétne za listinný proporcionálny volebný systém s viazanými kandidátnymi lxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xvót,222) a to tzv. Hagenbach-Bischoffova kvóta.223)
Čo sa týka výberu konkrétneho volebného systému, Ústava neurčuje, aký volebný systém by mal xxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh strán a koalícií je v podmienkach SR už istou tradíciou. Takýto volebný systém sa totiž uplatňuje už nepretržite od roku 1994,224) ak počítame aj voľbx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxlebný systém (systém väčšinového alebo pomerného zastúpenia). V tejto otázke necháva priestor a možnosť úvahy zákonodarnému orgánu, a to bez ohľadu nx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxém pre voľby do zákonodarného zboru nepredpokladá ani EDĽP. Článok 3 Dodatkového protokolu č. 1 k EDĽP totiž, v zmysle judikatúry ESĽP, nemôže byť vyklaxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxný systém, ako aj proporcionálny volebný systém sú preto súladné s týmto článkom.226)
Postup pri prideľovaní mandátov v NR SR, ktorý je upravený v koxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mandátov bude pridelených tej-ktorej kandidátnej listine. Do úvahy sa však berú len tie kandidátne listiny, ktoré svojím volebným výsledkom prekročxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxine tej politickej strany (koalície), ktorá získala mandáty, tieto mandáty získajú, ako xx xxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxka predstavuje tzv. volebnú kvótu. Toto číslo, zaokrúhlené na celé číslo, predstavuje počet hlasov potrebných na to, aby kandidujúca politická stranx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe nasledujúci: súčet platných hlasov odovzdaných všetkým postupujúcim politickým stranám (koalíciám), teda všetkým subjektom, ktoré prekročili uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxden. Celkový počet poslaneckých mandátov pre každú kandidujúcu politickú stranu (koalíciu) sa následne zistí tak, že počet platných hlasov pre ňu odoxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadom na dané matematické pravidlá, ako aj vzhľadom na prípadnú kandidátnu listinu s nižším počtom kandidátov227) nie je vylúčené, že v prvom kole sa nexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxú tým politickým stranám (koalíciám), ktoré po delení ich platných hlasov republikovým volebným číslom vykázali najväčší zostatok delenia. V opačnox xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolútny počet hlasov. V prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa sa rozhoduje žrebom. Podrobnejší spôsob postupu pri aplikácii pravidla žrebu však volebxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdidátom uvedeným na kandidátnych listinách tých politických strán (koalícií), ktoré podľa predchádzajúcich pravidiel získali zastúpenie v NR SR. Jxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxska napríklad 10 mandátov, tieto mandáty získavajú prví desiati kandidáti uvedení na jej kandidátnej listine. Uvedené pravidlo je však modifikované xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnostných hlasov z celkového počtu platných hlasov pre dotknutú politickú stranu (koalíciu). Ak získalo uvedený podiel prednostných hlasov viac kandxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxsledku získania prednostných hlasov môže mandát získať napríklad aj jedenásty alebo ďalší kandidát v poradí, a to v prípade, ak žiadny zo skôr uvedenýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxtupovania náhradníkov pozri komentár k § 71.
Tým z kandidátov, ktorí boli podľa popísaných pravidiel zvolení za poslancov NR SR, vydá štátna komisix xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxení práva občana zakotveného v čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 12 ods. 2 Ústavy vychádzal aj z právnych názorov Európskeho súdu pre ľudské práva (rozsudok z 2. xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxi podávaní výkladu Ústavy". Podľa týchto právnych názorov volebné systémy sa usilujú splniť ciele, ktoré sú niekedy ťažko vzájomne zlučiteľné: na jedxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxckej vôle. Ktorýkoľvek volebný systém musí byť hodnotený vo svetle politického vývoja dotknutej krajiny; znaky, ktoré by boli neprijateľné v jednej kxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdrovanie názorov ľudí pri výbere zákonodarného zboru.
Čo sa týka spôsobu ustanovovania zákonodarného orgánu, Ústava vyžaduje "slobodné voľby svojxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxstredníctvom "všeobecného, rovného a priameho volebného práva s tajným hlasovaním" (čl. 30 ods. 3 Ústavy) a za dodržania "rovnakých podmienok prístuxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xámci Ústava neustanovuje povinnosť zaviesť určitý volebný systém, či už systém väčšinového, alebo pomerného zastúpenia, alebo kombinovaný systém. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xež aké by boli v prípade iného volebného systému.
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 17. marca 2016, sp. zn. II. ÚS 253/2016:
Tradícia pomerného volebnéxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxných v roku 1994 až po voľby do Národnej rady uskutočnených 5. marca 2016 sa v každých voľbách do Národnej rady uplatňoval na základe volebných zákonov výxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxtúre jednotlivcov.
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 18. júna 1980, Liberal Party, Pán R. a Pani P. proti Spojenému Kráľovstvu, sťažnosť čx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxstém, ktorý by zaručil, že celkové množstvo hlasov odovzdaných pre konkrétneho kandidáta či ich skupinu sa musí odraziť v zložení zákonodarného zhromxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxodarného zboru", článok 3 ustanovuje len "slobodné" voľby s "tajným hlasovaním" "konané v rozumných intervaloch", "za podmienok, ktoré zabezpečia sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 202 a 210 a diel VIII, str. 14), ako napríklad proporcionálne zastúpenie alebo väčšinové hlasovanie s jedným hlasom alebo s dvoma kolami. V tejto otázke xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx krajinách a obdobiach. Volebné systémy sa snažia naplniť ciele, ktoré sú niekedy ťažko zlučiteľné. Na jednej strane treba dostatočne verne reflektovxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xkolností spojenie "za podmienok, ktoré zabezpečia slobodné vyjadrenie názorov ľudu pri voľbe zákonodarného zboru" v sebe popri slobode vyjadrovanix xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxý.
Výsledky volieb
KOMENTÁR
Ustanovenie § 69 upravuje vyhotovovanie zápisnice štátnej komisie o výsledku volieb do NR SR. Komentxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxavidlá ohľadom postupu pri podpisovaní zápisnice a postupu pri prípadnom odmietnutí podpísania zápisnice. Podrobnejšie o týchto otázkach pozri komxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zápisníc okresných volebných komisií (§ 65). Čo sa týka samotného obsahu zápisnice, volebný kódex podrobne vypočítava, čo všetko musí zápisnica obsaxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxebných komisií, ktoré zaslali svoju zápisnicu štátnej komisii. Nie je totiž vylúčené ani to, že niektorá z okresných volebných komisií svoju zápisnicx xxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxných v zoznamoch voličov všetkých volebných okrskov, t.j. o celkovom počte zapísaných voličov. Zápisnica ďalej obsahuje aj informácie o celkovom počxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xšak počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany (koalície) a údaje o kandidátoch, ktorí boli zvolení, ako aj o tých, ktorí sa staxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, resp. práva a povinnosti z neho vyplývajúce sú rovnaké bez ohľadu na pohlavie jeho nositeľa. K otázke podmienok zvolenia, resp. k otázke nastupovania xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Je to totiž NR SR, ktorá v zmysle čl. 76 Ústavy overuje platnosť voľby jednotlivých poslancov. K otázke overovania platnosti mandátov zvolených poslanxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxaných pre jednotlivé politické strany. Účelom tejto normy je umožniť pridelenie finančného príspevku jednotlivým politickým stranám. V zmysle § 25 a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxy predstavuje jeden z možných finančných príspevkov, ktoré politická strana získava zo štátneho rozpočtu. Ďalšími sú príspevok na mandát a príspevok xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Osvedčenie o zvolení
KOMENTÁR
Ustanovenie § 70 upravuje povinnosť štátnej komisie vydať zvoleným poslancom NR SR osvedčenie x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x8. Zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov NR SR, je súčasťou zápisnice štátnej komisie, ktorú štátna komisia odovzdáva Národnej rade (§ 69xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xtorá zisťuje konečné výsledky volieb do NR SR. Čo sa týka významu samotného osvedčenia o zvolení, toto predstavuje doklad o tom, že danej osobe vznikol xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xlatnosti voľby poslancov. Podrobnosti o postupe overovania platnosti poslancov upravuje § 8 zákona o rokovacom poriadku NR SR. Zvolení poslanci sú poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxskúmaní osvedčení o zvolení za poslancov, ako aj návrh na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov. V zmysle čl. 76 Ústavy je totiž NR SR ako celokx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxnie platnosti voľby poslancov možno označiť za akúsi vnútornú kontrolu volieb. Za vonkajšiu kontrolu volieb možno následne považovať súdnu kontrolux xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsti voľby na základe osvedčenia o zvolení len overuje skutočnosť, že dotknutá osoba bola skutočne za poslanca zvolená. Napokon, poslanec vykonáva niexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxov mandátového a imunitného výboru NR SR.230) Predchádzajúca voľba členov tohto výboru je logická, pretože bez nej by nemal kto plénu NR SR predložiť nxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xR. Ústava túto právomoc zveruje Ústavnému súdu. V zmysle čl. 129 ods. 1 Ústavy totiž ÚS SR rozhoduje o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxh poslanca NR SR. Navrhovateľ môže namietať tak uznesenie NR SR o neoverení mandátu, ako aj jej uznesenie o overení mandátu. V druhom prípade je logické, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xznesením.
Vydanie osvedčenia o zvolení je povinnosťou príslušnej volebnej komisie. Za výnimku možno označiť prípad, ak nevydanie osvedčenia o zvxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xúvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxndáty v NR SR. Ide o mandáty, ktoré sa uvoľnili v priebehu volebného obdobia. Náhradníkmi sa stávajú ti kandidáti, ktorí vo voľbách nedostali mandát v zmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxodnutí konštatoval neústavnosť ustanovenia zákona novelizujúceho starý zákon o voľbách do NR SR, ktorým zákonodarca preniesol rozhodovanie o určenx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx a že občania pri uplatnení aktívneho volebného práva nerozhodujú len o tom, kto z kandidátov na poslanca sa stane poslancom a kto sa stane náhradníkom. Úxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvať za akúsi záväznú "ponuku", a to počas celého volebného obdobia.232)
Nastupovanie náhradníkov prichádza do úvahy v dvoch prípadoch. Po prvé, do xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úprava. V zmysle čl. 81a Ústavy mandát poslanca predčasne zaniká v prípade (a) vzdania sa mandátu poslancom, (b) straty voliteľnosti (napr. strata štáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxnia za mŕtveho, aj keď to Ústava výslovne neuvádza. Strata mandátu poslanca NR SR je dôsledkom aj (f) odmietnutia zloženia sľubu alebo zloženia sľubu s vxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxdátu ako (g) dôsledok konania vo veci ochrany verejného záujmu, t.j. konania podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Strata mandátu je v takxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxduje trojpätinovou väčšinou z prítomných členov výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Rozhodnutie výboru však ešte musí byť potvrdené NR SR ako celkxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho mandátu. Ide o prípad, ak bol poslanec xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx väzby.235) Neuplatňovanie mandátu poslanca NR SR upravuje okrem Ústavy aj ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Podľa tohto predpisu sa mandát pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xunkcie štátneho tajomníka.236) Rozdiel medzi prípadom uprázdnenia mandátu a neuplatňovania mandátu je v tom, že druhý prípad má, na rozdiel od toho pxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xvoľnené miesto ako náhradník nastupuje kandidát uvedený na tej istej kandidátnej listine, ako bol poslanec, ktorého mandát sa uvoľnil. Základným praxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxrí získali viac prednostných hlasov. Aj v tomto prípade však platí pravidlo, že prednostné hlasy sú relevantné len u takého kandidáta, ktorý získal aspxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxstáva uvoľnený až do konca volebného obdobia, resp. do ukončenia jeho neuplatňovania. Mandát totiž v zmysle výsledkov volieb prináleží výlučne kandixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xandidátnej listine ktorej kandidoval. Volebný kódex však výslovne nerieši prípad, ak došlo k zániku len niektorej z politických strán, ktoré podali axx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xko zvolený kandidát, získava osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Takéto osvedčenie, na rozdiel od osvedčenia o zvolení (§ 70), však už nevydáva štátxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xo konca volebného obdobia NR SR. V prípade, ak náhradník nastupuje z dôvodu neuplatňovania mandátu, jeho mandát trvá len po dobu, počas ktorej sa neuplaxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxd len dovtedy, pokiaľ nahradený poslanec vykonáva funkciu člena vlády či funkciu štátneho tajomníka, alebo dovtedy, pokiaľ je vo výkone väzby. Návrat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxladného práva náhradníka, ktorého mandát takýmto rozhodnutím zanikol.237)
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právnx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxnie Národnej rady neurčuje vôľa jej poslancov alebo politických strán zastúpených v Národnej rade, ale vôľa občanov, od ktorých pochádza moc v štáte a kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xa ustanovenie náhradníka za poslanca, pretože aj náhradník je zástupcom občanov, a zároveň aj náhradníkovi sa Ústavou zaručuje právo na prístup k volexxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxente. Občania pri uplatnení aktívneho volebného práva nerozhodujú len o tom, kto z kandidátov na poslanca sa stane poslancom a kto sa stane náhradníkomx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch hlasov voličov v období po vykonaní volieb. Ak občan uplatní svoje právo podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy s tým, že využije aj právo udeliť prednostný hlas kanxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxil aktívne volebné právo, je oprávnenie občana, ktorý uplatnil pasívne volebné právo zaručené čl. 30 ods. 4 Ústavy. Právo nadobudnúť poslanecký mandáx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxtavy sa zaručuje právo na zachovanie právneho stavu určenému prednostnými hlasmi voličov aj v období po vykonaní volieb.
Uznesenie Ústavného súdu xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx keď s následným dôsledkom zániku poslaneckého mandátu navrhovateľa ako náhradníka v dôsledku aplikácie zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskex xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxšiť základné právo navrhovateľa upravené v čl. 30 ods. 1 Ústavy. Keďže Ústavný súd nezistil príčinnú súvislosť medzi namietaným uznesením vlády a možnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxodstatnenosti.
TRETIA ČASŤ
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Právo voliť
KOMENTÁR
Ustanovenie x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxvo vo všeobecnej rovine. Súčasne však predstavuje aj implementáciu pravidiel aktívneho volebného práva, ktoré sú ustanovené v smernici o práve voliť x xxx xxxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx môže voliť len raz a len v jednom členskom štáte. Komentovaný paragraf sa preto nevzťahuje na voľby do EP ako celok, ale len na tú časť volieb do EP, ktoré sa xxxxxx xx xxxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxx
xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxny charakter volieb do EP nachádzame základ právnej úpravy aktívneho volebného práva v právnych aktoch EÚ. Ide predovšetkým o primárne právo EÚ. Právo xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxom štáte, v ktorom majú svoje bydlisko. Zdôrazniť je takisto potrebné to, že citované normy výslovne uvádzajú, že občania EÚ majú právo voliť poslancov xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxdpokladajú a pripúšťajú ustanovenie ďalších podmienok možnosti práva voliť. Tieto podmienky však musia platiť rovnako tak pre štátnych občanov tohoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxdá čl. 9 ZEÚ, resp. čl. 20 ZFEÚ. Občanom EÚ je každá osoba, ktorá je občanom (štátnym príslušníkom) členského štátu. Ako sme už naznačili, prameňom upravxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvenia čl. 22 ods. 2 ZFEÚ.
Čo sa týka Ústavy SR, tá podmienky aktívneho volebného práva vo voľbách do EP vôbec neupravuje. Ústava dokonca prakticky neoxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do EP. Vzhľadom na absenciu ďalších ustanovení je pre určenie podmienok práva voliť, teda pre určenie toho, komu pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx volebného práva ustanovuje dovŕšenie veku 18 rokov. Ustanovenie § 72 pridáva ako ďalšie podmienky štátne občianstvo SR, občianstvo EÚ a trvalý pobyt xx xxxxx xxx x xxxxxx x x x xxxxxxx x x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxým pre všetky tri skupiny je nevyhnutnosť splnenia podmienky veku 18 rokov, a to najneskôr v deň konania volieb. Prvou skupinou sú (a) tí občania SR, ktorx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxť v prípade, ak sa v deň ich konania zdržiavajú na území SR. Volebné právo však nepatrí tým cudzincom - občanom iných členských štátov, ktorí boli volebnéxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xx je tak potrebné zohľadniť aj podmienky práva voliť v právnom poriadku toho členského štátu EÚ, ktorého je potenciálny volič, ktorý chce voliť na území Sxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxnostiam pozri komentár k § 75.
Aj v prípade volieb do EP je potrebné poznamenať, že aktívne volebné právo patrí všetkým občanom SR bez ohľadu na to, akýx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxrobnostiam pozri komentár k § 42.
Aj v prípade volieb do EP treba mať na pamäti prekážky výkonu aktívneho volebného práva (práva voliť), ktoré sú upraxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxých štátoch EÚ. Každý z voličov však môže voliť len raz a len v jednom členskom štáte. Práve z tohto dôvodu komentovaný paragraf ustanovuje ako osobitnú pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxaniu vo viacerých členských štátov pozri komentár k § 75.
Podmienky pasívneho volebného práva (práva byť volený), čo sa týka volieb do do EP konajúcixx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace európske a medzinárodné právne akty
Charta
xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx
xxxx
xxxx
xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxenky pasívneho volebného práva (práva byť volený) pri voľbách do EP. Komentovaný paragraf tak nadväzuje na § 5 upravujúci pasívne volebné právo vo všexxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxípade volieb konaných v iných členských štátoch EÚ musí kandidát na funkciu poslanca EP splniť (aj) iné podmienky.
Ako vyplýva aj z uvedeného, vzhľaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xrávo EÚ. Právo byť volený za poslanca EP je takisto, ako aj právo voliť poslancov EP, zakotvené v čl. 20 ods. 2 ZFEÚ a čl. 39 Charty základných práv EÚ. V zmysxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxné normy výslovne uvádzajú, že občania EÚ majú právo byť volení za poslancov EP za rovnakých podmienok ako občania toho štátu, na území ktorého majú trvaxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho práva. Tieto podmienky však musia platiť rovnako tak pre štátnych občanov toho-ktorého členského štátu, ako aj pre tých občanov EÚ, ktorí v dotknutox xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxom (štátnym príslušníkom) členského štátu. Prameňom upravujúcim podmienky pasívneho volebného práva pri voľbách poslancov EP je aj smernica o práve xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxbách do EP vôbec neupravuje. Úprava podmienok pasívneho volebného práva je preto výlučne predmetom volebného kódexu. Ten priznáva právo byť volený do xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxí aj (a) občanom iného členského štátu EÚ, (b) ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili vek 21 rokov veku. V prípade tejto skupiny však volebný kódex xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na rozdiel od toho aktívneho, však nie je viazané na trvalý pobyt na území SR.
Na definitívne identifikovanie podmienok práva byť volený za poslanca xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxdát poslanca EP uchádzať vo voľbách konaných v SR, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxstiam pozri komentár k § 80.
Vzhľadom na skutočnosť, že voľby do EP sa konajú súčasne vo všetkých členských štátoch EÚ, volebný kódex nepripúšťa, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxpade volieb do EP je potrebné pri podmienke štátneho občianstva SR poznamenať, že pasívne volebné právo patrí všetkým občanom bez ohľadu na to, akým spôxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxdrobnostiam pozri komentár k § 42 a § 43.
V súvislosti s vekovou hranicou, ktorá je súčasťou podmienok pasívneho volebného práva, platí to isté ako v xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxne môže byť v čase jej podania aj taký kandidát, ktorý ešte túto vekovú hranicu nedosiahol, no v deň volieb ju dosiahne.
Pri výklade o podmienkach pasíxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxmi však, na rozdiel napríklad od nezlučiteľnosti funkcie poslanca NR SR, Ústava vôbec neupravuje. Nezlučiteľné funkcie vymenúva čl. 6 Aktu o priamych x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Súdneho dvora EÚ, prípadne poslanca parlamentu členského štátu. Vymenovanie alebo zvolenie do funkcie, ktorej výkon je nezlučiteľný s výkonom mandáxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x 97. Na otázku nezlučiteľnosti funkcie poslanca EP sa na rozdiel napríklad od funkcie poslanca NR SR nevzťahuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vo svojej všeobecnej časti, sa vzťahujú aj na voľby do EP. K prekážkam výkonu pasívneho volebného práva pozri komentár k § 6.
Takisto je potrebné dodaxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podrobnostiam o podávaní kandidátnej listiny pre voľby do EP pozri komentár k § 80.
Podmienky aktívneho volebného práva (práva voliť), čo sa týka voxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxý právny predpis. Dĺžka volebného obdobia je totiž predmetom úpravy právnych aktov EÚ. Dĺžku volebného obdobia EP určuje čl. 14 ods. 3 ZEÚ.
Súvisiacx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxty
Akt o priamych a všeobecných voľbách do EP;
Charta
základných práv EÚ;
smernica o práve voliť a byť volený do EP;
ZEÚ;
ZFEÚ
Volebnx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx vo väzbe na voľby do EP. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu obsiahnutú v § 7, ktorá je však so zreteľom na výrazné odlišnosti medzi jednoxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxb do EP, ktoré sa konajú v SR, sa zriaďuje len jeden volebný obvod pre celé územie SR. Dôsledkom existencie len jedného volebného obvodu je jednak to, že kaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxdmetom volieb do EP v SR. K otázke počtu mandátov pripadajúcich pre SR pozri komentár k § 80.
Existencia len jedného volebného obvodu pre voľby do EP, v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Naopak, takéto riešenie dominuje. Spomedzi členských štátov EÚ sa pre voľby do EP zriaďuje len jeden volebný obvod napríklad xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xi v Írsku.
Od volebných obvodov je potrebné odlíšiť volebné okrsky. Volebné okrsky síce tiež predstavujú územný celok zriaďovaný pre potreby voliexx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxerenda. K volebným okrskom pozri komentár k § 8.
Súvisiace ustanovenia
Zápis občana iného členského štátu dx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxtrí nielen občanom SR, ale aj cudzincom - občanom iných členských štátov EÚ, ktorí majú na území SR trvalý pobyt. Komentovaný paragraf upravuje postup pxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxého členského štátu do zoznamu voličov je žiadosť o zápis. Zatiaľ čo vo všeobecnosti platí v prípade občanov SR s trvalým pobytom na území SR tzv. princíp xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxosti. Žiadosť o zápis do zoznamu voličov musí dotknutý občan adresovať tej obci na území SR, v ktorej má trvalý pobyt. Komentovaný paragraf podrobne ustxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xú vyhlásenie o vôli vykonať aktívne volebné právo na území SR a vyhlásenie o tom, že dotknutá osoba nebola tohto práva pozbavená v členskom štáte, ktoréhx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxota na podanie žiadosti má hmotnoprávny charakter, t.j. najneskôr v jej posledný deň musí byť dotknutej obci skutočne aj doručená. Nestačí jej podanie xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxedne nebude môcť aktívne volebné právo na území SR realizovať. O zapísaní, resp. nezapísaní občana iného členského štátu do zoznamu voličov rozhoduje xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxo konania a domáhať sa zápisu do zoznamu prostredníctvom rozhodnutia súdu. Z ustanovenia odseku 5 možno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prípade, ak obec námietkam voliča nevyhovie, môže vyústiť až do súdneho konania. Správny súdny poriadok totiž, v nadväznosti na úpravu námietkového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxbnostiam o námietkovom konaní pozri komentár k § 10.
V prípade zákonnej úpravy zápisu voliča z iného členského štátu EÚ je zaujímavosťou, že v žiadosxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxsk nie je v porovnaní so slovenskými menami a priezviskami vždy jednoduché identifikovať pohlavie osoby. Na druhej strane, požiadavka na identifikácxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxx xxxentovaného paragrafu do istej miery pripomína tzv. osobitné zoznamy voličov, ktoré sa vyhotovujú a vedú v prípade volieb do NR SR (§ 45) a v prípade referxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx jediný a je vedený ústredne Ministerstvom vnútra SR. V prípade komentovaného paragrafu ide o osobitný spôsob zapisovania voličov - občanov iných členxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxamu voličov odsek 6 upravuje postup pri informovaní štátu, ktorého je dotknutá osoba občanom. Úlohu sprostredkovateľa v tomto prípade zohráva MV SR, kxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx informácie od niektorého z dotknutých členských štátov zistí, že niektorému z jeho občanov aktívne volebné právo podľa právneho poriadku dotknutého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxneho volebného práva zakotvené v § 72 ods. 3, a to aj napriek skutočnosti, že to komentovaný odsek výslovne neustanovuje. Obec v zmysle odseku 9 vyčiarknxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvne volebné právo v zmysle zákonných podmienok nepatrí.
Odseky 7 a 8 sa vzťahujú na prípad, ak by chcel občan SR svoje aktívne volebné právo pri voľbácx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxredkovateľ MV SR. To na základe žiadosti dotknutého členského štátu overuje skutočnosť, či občan SR, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu voličov na úxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxiť, či u dotknutého občana SR nenastala prekážka výkonu aktívneho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxisterstvo vnútra SR má aj ďalšiu zákonnú povinnosť. Po overení spôsobilosti občana SR na voľbu v inom členskom štáte MV SR oznámi zapísanie takéhoto občxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxrknutie zo zoznamu má zabezpečiť rešpektovanie zásady rovnosti volebného práva (§ 2), t.j. eliminovať prípadné viacnásobné hlasovanie, t.j. hlasovxxxx xx x xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxe voliť a byť volený do EP. Viac k implementácii právne záväzných aktov EÚ do volebného kódexu pozri komentár k § 221.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx o práve voliť a byť volený do EP
Hlasovací preukaz
KOMENTÁR
Ustanovenie § 76 upravuje tzv. hlasovací preukaz, a to prostredníctvom oxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx x xxxom rozsahu vzťahuje aj na voľby do EP.
Hlasovací preukaz predstavuje jeden z prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie zásady všeobecnosti volebnéxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxtiam o postupe pri vydávaní hlasovacieho preukazu a o postupe hlasovania na základe hlasovacieho preukazu pozri komentár k § 46.
Súvisiace xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xoľby do EP, ako aj zánik funkcie ich členov. Ďalej upravuje úlohy okresných volebných komisií a ich územné obvody. Samozrejme, komentovaný paragraf sa xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xolitické strany a koalície, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované. Podrobnejšie o procese registrácie kandidátnych listín pozri komentáx x x xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxosťou. V prípade, ak sa rozhodnú toto právo využiť, musí byť nominácia spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 doručená prednostovi príslušného okresného úxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx deň lehoty prednostovi okresného úradu skutočne doručená, nestačí napríklad podanie na pošte. Aj so zreteľom na uvedené pamätá volebný kódex na situáxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxjúcich členov vymenuje prednosta okresného úradu. Počet členov okresnej volebnej komisie pod minimálny počet členov však môže klesnúť aj po utvorení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxenov. Podmienky výkonu funkcie člena okresnej volebnej komisie upravuje § 18. Prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie zvoláva prednosta okresnéhx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxresnej volebnej komisie, z uvedeného vyplýva, že okresná volebná komisia je zložená v podstate z politických nominantov, resp. z nominantov jednotlixxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxkýmto spôsobom zabezpečovali riadny priebeh volieb v konkrétnom okrese. Ako konštatoval aj NSS ČR, možnosť delegácie členov volebných komisií politxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcimi subjektmi.240)
Odseky 6 a 7 upravujú dôvody zániku funkcie člena okresnej volebnej komisie. Funkcia zaniká (a) odvolaním člena tým, kto ho delxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxutí lehoty na zloženie sľubu. V súvislosti so vzdaním sa funkcie môže isté problémy v praxi spôsobiť absencia výslovnej úpravy postupu pri vzdaní sa funxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volebnej komisie. Tieto smerujú jednak k okrskovým volebným komisiám (§ 79), nad činnosťou ktorých okresná volebná komisia dohliada, ako aj k samotnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xdovzdaním volebných dokumentov do úschovy okresnému úradu. Zápisnica sa doručí štátnej komisii. K zápisnici okresnej volebnej komisie pozri komentxx x x xxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x § 47.
Súvisiace ustanovenia
Zapisovateľ okresnej volebnej komisie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 78 určxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxného okresného úradu. Pod príslušným okresným úradom je potrebné rozumieť ten okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti pôsobí dotknutá okresná volxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxj komisie nižšieho stupňa, t.j. okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa v zmysle § 19 ods. 4 vymenúva a odvoláva starosta obce.
K podrobnostixx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxr k § 19.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xánik funkcie ich členov. Ďalej upravuje aj úlohy okrskových volebných komisií. Samozrejme, komentovaný paragraf sa vzťahuje len na volebné komisie pxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxlebnej komisie. Rozdiel sa týka len orgánu, ktorému sa nominácie jednotlivých delegátov doručujú, resp. ktorý v prípade potreby vymenuje chýbajúcicx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxciach starosta mestskej časti). Delegácia chýbajúcich členov volebnej komisie je v prípade okrskovej volebnej komisie, na rozdiel od okresnej volebxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepomerne viac a nie všetky kandidujúce politické strany majú v každej obci vytvorené aj svoje členské štruktúry, prípadne základne sympatizantov. Sxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ako aj k podrobnostiam o povahe jej členov pozri komentár k § 77.
Odseky 6 a 7 upravujú dôvody zániku funkcie člena okrskovej volebnej komisie. Tieto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx komisia vykonáva pôsobnosť pre územie jedného volebného okrsku. K problematike volebných okrskov a ich utvárania pozri komentár k § 8 a § 20.
Odsek x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxmotného priebehu hlasovania a sčítavania hlasov. Okrsková volebná komisia a jej členovia teda prichádzajú do priameho kontaktu s voličmi, resp. s reaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxice o priebehu a výsledku hlasovania v danom volebnom okrsku (volebnej miestnosti) a odovzdaním volebných dokumentov do úschovy obce (mesta, resp. mexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxntár k § 90.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxsahových náležitostí a ďalších podmienok ich registrácie. Komentovaný paragraf sa týka len tej "časti" volieb, ktorá sa koná v SR.
Kandidátnu listxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxanu (hnutie) sa však považuje len taký subjekt, ktorý je zaregistrovaný podľa zákona o politických stranách. Jednu kandidátnu listinu môže podať aj vixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxu listinu podať samostatne. Každý subjekt, či už politická strana, alebo koalícia, podáva len jednu kandidátnu listinu, keďže v prípade volieb do Euróxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, v ktorom sa prideľujú všetky poslanecké mandáty, ktoré sú určené pre SR. Takisto sa uplatňuje zásada výlučnosti kandidatúry. Každý kandidát môže byť xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xomentovaný paragraf, môžeme označiť za formálnu koalíciu. Ani v prípade volieb do EP, takisto ako v prípade volieb do NR SR, však nemožno vylúčiť takú prxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxzri komentár k § 50.
Takisto ako v prípade volieb do NR SR, aj v prípade volieb do EP je osobitnou otázkou možnosť kandidatúry aj tzv. nezávislých kandixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxndidátnu listinu podať nemôže. Tým však, samozrejme, automaticky nie je daná podmienka, že každý z kandidátov uvedených na kandidátnej listine niektxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxju kandidátnu listinu umiestni. Môže ísť preto aj o (formálne) nezávislých kandidátov. Vnútrostranícke navrhovanie kandidátov je tak, ako aj v prípaxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xomentovaný paragraf ďalej podrobne upravuje postup podávania kandidátnej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxidátnej listine. Kandidátna listina sa podáva tak v listinnej forme, ako aj elektronicky. Zákon súčasne ustanovuje lehotu na jej podanie. Táto lehota xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx pošte.
Odseky 3, 4 a 5 upravujú obligatórne obsahové náležitosti kandidátnych listín, ako aj ich prílohy. Politická strana (koalícia) môže na svojxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x právnych aktov EÚ, nie je predmetom výslovnej ústavnej ani zákonnej úpravy. Počty poslancov pre jednotlivé členské krajiny určuje rozhodnutie Európxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxutie v zmysle čl. 14 ods. 2 ZEÚ na základe iniciatívy EP a s jeho súhlasom. Určenie počtu poslancov, ktorí budú volení v SR, sa následne preberá aj do vyhlásxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx aj menší počet kandidátov. Teoreticky nie je vylúčené ani to, že na kandidátnej listine by bol uvedený len jediný kandidát.241) Samozrejme, v prípade xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
Čo sa týka príloh ku kandidátnej listine, osobitne dôležité je vyhlásenie každého z kandidátov o tom, že so svojou kandidatúrou súhlasí. Každý kandidxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxlebného práva. Podrobne k prekážkam pozri komentár k § 6. V prípade občana iného členského štátu musí byť vo vyhlásení uvedené aj to, že nebol pozbavený pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxafu výslovne vyhlásiť nemusí, že mu právo byť volený za poslanca EP patrí (§ 73).
Takisto ako v prípade volieb do NR SR, aj v prípade volieb do EP má politxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxške 1 700 eur. Vo vzťahu k podrobnostiam o účele volebnej kaucie, ako aj ku kontroverziám ohľadom jej ústavnosti, pozri komentár k § 50. Volebná kaucia sa xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxm (koalíciám), ktoré získali aspoň dve percentná z celkového počtu platných hlasov. Volebná kaucia sa takisto vracia v prípade, ak kandidátna listina xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxosti s povinnosťou uhradiť volebnú kauciu je potrebné dodať, že túto je potrebné uhradiť opäť v prípade, ak by boli voľby do EP vyhlásené Ústavným súdom zx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xo, či ide o voľby riadne alebo o voľby opakované (nové). K vyhlasovaniu volieb vrátane opakovaných (nových) volieb pozri komentár k § 86.
Odsek 6 upraxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx kandidátnej listiny koalície môže kandidátna listina obsahovať grafické znaky všetkých politických strán tvoriacich danú koalíciu. Vizuálna tvár xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjektu či priamo kandidáta.
Kandidátne listiny sa podávajú zapisovateľovi štátnej komisie. Odsek 7 ďalej upravuje samotný postup podávania kandixxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxn. Ak zistí nedostatky, vyzve splnomocnenca politickej strany (koalície) na úpravu, resp. doplnenie kandidátnej listiny, a to v ním určenej lehote. Zxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxzvu zapisovateľa je možné odstraňovať len jej nedostatky. Zapisovateľ v celom procese registrácie kandidátnych listín však pôsobí len ako sprostredxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxentár k § 81 a § 82.
Odseky 9 a 10 riešia situácie špecifické len pre voľby do EP prameniace zo skutočnosti, že volebné právo patrí aj občanom iných členxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx ktorí sa uchádzajú vo voľbách v inom členskom štáte, ako aj občanov iných členských štátov kandidujúcich v SR. Podstata spočíva vo výmene informácií mexxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Súvisiace xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
ZEÚ
Preskúmavanie kandidátnych listín
KOMENTÁR
Ustanovenie § 81 nadväzuje na úpravu podávania kandidátnych listín pri voľbácx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xzťahuje len na tú "časť" procesu preskúmavania kandidátnych listín, ktorá sa týka volieb do EP konaných v SR. K procesu podávania kandidátnych listín a x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxia, ktorá vykonáva aj ich registráciu (§ 82). Preskúmavanie však vykonáva prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru. Odborný sumarizaxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxeskúmavania nie sú tie kandidátne listiny, ku ktorým nebolo pripojené potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie. Takéto kandidátne listiny preto nemôžx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdidátnej listiny (§ 82), v prípade nepreskúmavania kandidátnej listiny z dôvodu nepripojenia potvrdenia o úhrade volebnej kaucie volebný kódex nepoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxdu nedbanlivosti, resp. z tohto dôvodu nebol doklad o úhrade pripojený ku kandidátnej listine, § 80 ods. 7 prikazuje zapisovateľovi štátnej komisie uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxade volebnej kaucie. K podrobnostiam o povahe a účele volebnej kaucie pozri komentár k § 80 a najmä k § 50. Otázke neuhradenia volebnej kaucie a následkox xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
Odsek 2 taxatívne vypočítava prípady, keď štátna komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície jednotlivého kandidáta. xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxátnej listiny nemôže štátna komisia svojvoľne rozširovať. Štátna komisia xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pasívneho volebného práva (§ 6). Štátna komisia má ďalej povinnosť vyčiarknuť aj takého kandidáta, (c) ktorý nepripojil vyhlásenie o tom, že so svojou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xyčiarknutia je aj to, ak by (d) vyhlásenie kandidáta o nekandidovaní v inom členskom štáte EÚ alebo o splnení podmienok pasívneho volebného práva v štátxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm vyčiarknutia je aj skutočnosť, (e) že kandidát je uvedený na viacerých kandidátnych listinách. V takomto prípade bude vyčiarknutý z tej z nich, pri ktxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxých kandidátnych listín. A napokon, (f) štátna komisia vyčiarkne všetkých kandidátov, ktorí budú na jednotlivých kandidátnych listinách uvedení nax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xúvisiace ustanovenia
Registrácia kandidátnych listín
KOMENTÁR
Ustanovenie § 82 upravuje registrácxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxraf sa týka len tej "časti" registrácie kandidátnych listín, ktorá prebieha v súvislosti s voľbami do EP konanými v SR. K zisťovaniu, či doručená kandidxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxx
Výsledkom konania o registrácii kandidátnej listiny môžu byť tri druhy rozhodnutia štátnej komisie. Výsledkom konania môže byť: (a) rozhodnutie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxcie kandidátnej listiny. V prípade volieb do EP prichádza do úvahy aj situácia, (d) že kandidátna listina síce bola zaregistrovaná, a to bez vyčiarknutxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xomisia xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxín pozri komentár k § 80. O zaregistrovanie s úpravami pôjde v prípade, ak štátna komisia vyčiarkne jedného alebo viacerých kandidátov (§ 81 ods. 2), no kxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxklady, alebo v prípade, ak by z nej mali byť vyčiarknutí všetci kandidáti. Neuhradenie volebnej kaucie, resp. nepripojenie potvrdenia o jej úhrade nie xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xandidátnej listiny z preskúmavania, a teda aj registrácie. K podrobnostiam pozri komentár k § 81.
Každé rozhodnutie, ktoré je výsledkom konania o rxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxe rozhodnutia, ako aj spôsob, akým sa takéto rozhodnutie doručuje. Odsek 3 zakotvuje tzv. fikciu doručenia v prípade, ak si dotknutá politická strana axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xareniu registrácie kandidátnych listín. Na konanie o registrácii sa v zmysle § 38 ods. 1 nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, teda správny xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xpravami by mohlo znemožniť uplatnenie pasívneho volebného práva. Volebný kódex preto pripúšťa preskúmanie takéhoto rozhodnutia súdom, a to v rámci txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxeb do NR SR, odkazujeme na komentár k § 52.
Odsek 6 ukladá povinnosti súvisiace so zabezpečením informovanosti voličov o zaregistrovaných kandidátxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobitné číslo. K podrobnostiam o číslovaní kandidátnych listín pozri komentár k § 83. Štátna komisia je následne povinná zoznam jednotlivých kandidxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxe zoznam kandidátov doručiť do každej domácnosti. Podrobnejšie o informačných povinnostiach obcí pozri komentár k § 21. Komentovaný paragraf v odsekx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx titulnú stranu zoznamu aj v jazyku národnostnej menšiny, ak to ukladá osobitný predpis. Vo vzťahu k podrobnostiam o informačných povinnostiach v jazyxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxny informácií medzi SR a inými členskými štátmi plní MV SR. Prostredníctvom Ministerstva vnútra SR dochádza k vzájomnej výmene informácií o zozname obxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxade, ak sa po zaregistrovaní kandidátnych listín zistí, že kandidát uvedený na niektorej z kandidátnych listín zaregistrovaných v SR kandiduje aj v inxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxt - občan iného členského štátu bol zbavený práva byť volený v členskom štáte, ktorého je občanom. Obe skutočnosti však musia byť vo volebnej miestnosti xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo kódexu, a preto sa na neho ani nemôže pri prideľovaní mandátov prihliadať.
Registrácia kandidátnej listiny nie je nemenným stavom. Volebný kódex xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxciu s kandidatúrou. Vo vzťahu k podrobnostiam pozri komentár k § 84.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiacx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xíslovania kandidátnych listín, ktoré boli zaregistrované pre voľby do EP.
Čísla sú jednotlivým kandidátnym listinám prideľované žrebom, a to bez xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa (§ 2). Volebný kódex však žiadnym spôsobom neupravuje podrobnosti o tom, akým spôsobom, resp. akými technickými prostriedkami by žrebovanie malo prxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxlí sa jej číslo nasledujúce za najvyšším prideleným číslom. Najvyššie pridelené číslo vrátane dodatočne zaregistrovaných kandidátnych listín sa všxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxátnych listín, kandidátna listina, ktorá bola zaregistrovaná dodatočne na základe rozhodnutia súdu, bude mať pridelené číslo 21. Žreb ako prostriedxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xistín, čísla by sa im mali prideliť v takom poradí, v akom súd doručil štátnej komisii rozhodnutie o zaregistrovaní kandidátnej listiny.
Súvisiace xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sa a odvolanie kandidatúry
KOMENTÁR
Ustanovenie § 84 upravuje možnosť dispozície s kandidatúrou pri voľbách do EP. Ide o úpravu vzťahujúcu sa len xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xandidatúry a (c) odvolanie kandidáta.
Vzhľadom na skutočnosť, že zákonná úprava všetkých troch dispozičných úkonov s kandidatúrou je pri voľbách xx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xP platí, že v prípade, ak došlo ku vzdaniu sa kandidatúry alebo odvolaniu kandidáta až po tom, ako bola dotknutá kandidátna listina zaregistrovaná, na dxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx x xrípade, ak by ho volič odovzdal politickej strane (koalícii), ktorá svoju kandidátnu listinu vzala späť. Vychádzajúc zo znenia § 85 ods. 8, takéto hlasxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxať. K podrobnostiam pozri komentár k § 85 a k otázke posudzovania platnosti hlasov komentár k § xxx
xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxovacie lístky
KOMENTÁR
Ustanovenie § 85 upravuje náležitosti hlasovacích lístkov pri voľbách do EP, spôsob ich vyhotovovania a spôsob ich distrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xrgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí (porovnaj § 143 a § 175), v prípade volieb do EP, takisto ako v prípade volieb do NR SR, sa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxnostiam o registrácii kandidátnych listín pozri komentár k § 80 až 84. Vyhotovuje sa teda toľko druhov hlasovacích lístkov, koľko kandidátnych listín xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvadsať druhov hlasovacích lístkov.
Čo sa týka náležitostí hlasovacích lístkov, v zmysle odseku 4 je potrebné, aby boli hlasovacie lístky vytlačexx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xolebného práva (§ 2). K podrobnostiam o vplyvu uvedených formálnych náležitostí a ich nedodržaní na zásadu rovnosti volebného práva pozri komentár k § xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxto určuje jasné pravidlá pre poradie kandidátov, a to z dôvodu, aby nevznikli prípadné pochybnosti o možnom preferovaní toho či onoho kandidáta. Kandixxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxdnotliví kandidáti získavajú poslanecký mandát práve v poradí, v akom sú uvedení na kandidátnej listine. K podrobnostiam o prideľovaní mandátov pozrx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xomentár k § 55. Rozdiel však spočíva v tom, že v prípade volieb do EP neprichádza do úvahy hlasovanie poštou. Všetci voliči by sa tak mali k hlasovacím lístxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xzali svoju kandidátnu listinu späť (§ 84), ako aj vo vzťahu k hlasovacím lístkom tých politických strán, ktoré boli po zaregistrovaní ich kandidátnej lxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxie volieb
KOMENTÁR
Ustanovenie § 86 upravuje vyhlasovanie volieb do EP. Komentovaný paragraf sa vzťahuje len na vyhlasovanie tej "časti" volieb xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy sa tak aj vyhlásenie volieb do EP uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Takisto aj pre tieto voľby platí, že sa majú konať v jeden deň, a to v sobotu od 7:00 hod. dx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xstanovuje, že voľby do EP na území SR vyhlási predseda NR SR, a to najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Rozhodnutie predsedu NR SR však nadväzuje na roxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxlásené rozhodnutím Rady č. 2013/299/EÚ, Euratom. Takéto rozhodnutie sa prijíma so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách do EP, ako aj so zretxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx konanie volieb časové rozpätie viacero dní. Obdobie, v rámci ktorého sa v jednotlivých členských štátoch voľby do EP môžu konať, začína vo štvrtok ráno x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxnotlivých členských štátoch, v ktorý deň, resp. dni sa voľby na ich území budú konať. Súčasťou rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb je aj určenix xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxom však, ako bolo uvedené, musí rešpektovať pravidlá dané právnymi aktmi EÚ.
Odsek 2 upravuje vyhlásenie opakovaných (nových) volieb do EP v prípadxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxx x ústavnom súde vyhlásiť za neplatné v prípade, ak dospeje k záveru, že pri ich priebehu došlo k neústavnosti alebo nezákonnosti. V takomto prípade je úlxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxri komentár k § 1.
V prípade volieb do EP, na rozdiel od volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí, neprichádza do úvaxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxaniu náhradníkov pozri komentár k § 97.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxom zo 14. júna 2013, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu
Spôsob hlasovania
KOxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxičov pre daný volebný okrsok. Komentovaný paragraf sa vzťahuje výlučne na hlasovanie pri tej časti volieb do EP, ktorá sa koná v SR. Volebný kódex v prípaxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxsp. v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ktorá je predmetom § 24. Vo vzťahu k podrobnostiam o postupe pri hlasovaní vrátane podrobností o povinnoxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxať si za nesprávne upravené hlasovacie lístky nové hlasovacie lístky, je však totožný s § 24 ods. 4. Vzhľadom na túto skutočnosť je preto zbytočne duplicxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxifiká volieb do EP. V prípade volieb do EP dostane každý volič toľko hlasovacích lístkov, koľko kandidátnych listín politických strán a koalícií bolo dx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxiť tzv. prednostné hlasy, a to najviac dva. Udelenie prednostného hlasu je len možnosť, ktorú volič nemusí využiť. Prednostný hlas udelí zakrúžkovaníx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxda. K významu prednostných hlasov pozri komentár k § 94 v spojení s § 68. Iný spôsob udelenia prednostného hlasu, napríklad podčiarknutím mena kandidáxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxho-ktorého voliča napokon do výsledkov volieb takpovediac "započíta". K podrobnostiam o posudzovaní platnosti hlasov pozri komentár k § 89.
Odsexx xx xx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxuje štyri situácie. Po prvé, okrsková volebná komisia dopíše (a) voliča na základe predloženého hlasovacieho preukazu a platného občianskeho preukaxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xákona o pobyte cudzincov príslušný útvar Policajného zboru. Po druhé, volebná komisia dopíše voliča do zoznamu aj na základe samotného platného občixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxytu, v správnej volebnej miestnosti, no aj napriek tomu nie je uvedený v zozname voličov. Po tretie, volebná komisia do zoznamu dopíše (c) voliča na záklxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxia. K účelu námietkového konania pozri komentár k § 10. Aj v tomto prípade je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, resp. pobytový preukaz občanx xxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xomentár k § xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxskom štáte EÚ. Štátne občianstvo sa v takomto prípade preukazuje platným slovenským cestovným dokladom (napr. cestovný pas). Spolu s ním je potrebné pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
KOMxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxavu postupu okrskovej volebnej komisie pri sčítavaní hlasov, ktorá je predmetom § 29.
Okrsková volebná komisia pred sčítavaním hlasov zmieša obsax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xch obsahov, t.j. po zmiešaní všetkých obálok, musí volebná komisia v zmysle všeobecných pravidiel uvedených v § 29 vylúčiť tie z obálok, ktoré nespĺňaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx následne okrsková volebná komisia pristúpi k samotnému sčítavaniu hlasov. Volebná komisia pri sčítavaní postupuje tak, že otvorí obálky, vyberie z nxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx x xrípade volieb do NR SR, je úlohou okrskovej volebnej komisie zisťovať aj to, koľkí z voličov využili možnosť udeliť tzv. prednostné hlasy, ako aj to, ktoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxenie tých hlasovacích lístkov, ktoré sú neplatné. K dôvodom neplatnosti hlasovacích lístkov pozri komentár k § 89. Výsledky hlasovania vo volebnom okxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx volebnej komisie pri sčítavaní hlasov pri voľbách do EP teda možno zhrnúť nasledujúco:
a)
zmiešanie obsahu volebnej schránky a prenosnej volebnej xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx hlasovacích lístkov, ktoré sú neplatné;
e)
sčítanie hlasov pre kandidátne listiny jednotlivých politických strán (koalícií);
f)
sčítanie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxeb do EP kľúčový krok. Práve pri sčítavaní hlasov totiž môže dôjsť k závažným pochybeniam. Pritom tieto môžu byť dôsledkom nedbanlivostného konania člxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxstiť trestného činu marenia priebehu volieb a referenda. K podrobnostiam o otázke nesprávneho sčítavania hlasov pozri komentár k § 61.
Súvisiace uxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe platnosti hlasovacích lístkov odovzdaných pri voľbách do EP, ktoré sa konajú v SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu posudzovania xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxosti v prípade poškodenia hlasovacieho lístka) preto pozri komentár k § 29.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxnaké ako v prípade neplatnosti hlasovacích lístkov pri voľbách do NR SR. V oboch prípadoch sa totiž uplatňuje rovnaký volebný systém (listinný proporcxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxeb do EP má volič možnosť udeliť nie štyri, ale len dva prednostné hlasy. Ak by teda v prípade volieb do EP volič udelil viac ako dva prednostné hlasy, hlas pxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxtných hlasov, t.j. len jeden, prihliada sa naň.
Aj napriek skutočnosti, že to komentovaný paragraf výslovne neuvádza, v prípade volieb do EP možno ixxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxdidátovi, na ktorého sa pri prideľovaní mandátov v zmysle § 82 ods. 10 a 11 nemá prihliadať. Pôjde o takéhoto kandidáta, v prípade ktorého štátna komisxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
Otázka praktického posúdenia platnosti hlasovacieho lístka nie je vždy jednoduchá. V rámci preskúmavania ústavnosti a zákonnosti volieb sa tejtx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbných komisií pri posudzovaní (ne)platnosti hlasovacích lístkov. Dôležitý je teda jednotný a nediskriminačný prístup okrskovej volebnej komisie k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lístka bol uznaný za platný spôsob úpravy a v prípade iného ako neplatný spôsob úpravy. K podrobnostiam pozri komentár k § 184.
Súvisiace ustanovenix
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku pri voľbách do EP, predovšetkým obsah zápisnice a postup pri jej náslexxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xa voľby do EP konané v SR. Zápisnice okrskových volebných komisií sú pre celkové zisťovanie výsledkov volieb kľúčové. Na ich základe sa totiž vyhotovujx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe okrskovej volebnej komisie obsiahnutú v § 30. Aj pri voľbách do EP sa preto použijú všeobecné pravidlá ohľadom postupu pri podpisovaní zápisnice, príxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xx xx xxxx xxxxtného obsahu zápisnice, zákon podrobne vypočítava, čo všetko musí zápisnica obsahovať. Obsah zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výslxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odkazujeme na komentár k § 63. Jedinou podstatnou odlišnosťou je to, že v prípade volieb do EP sa v zápisnici okrskovej volebnej komisie neuvádzajú údajx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxtou.
Odsek 2 upravuje postup po vyhotovení a podpísaní zápisnice. Okrsková volebná komisia je povinná jeden rovnopis zápisnice doručiť okresnej vxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sa končí až na pokyn okresnej volebnej komisie. Takýto pokyn by mal prísť až po overení zápisníc okrskových volebných komisií okresnou volebnou komisixxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Overovanie zápisníc okresnou volebnou komisiou
KOMENTÁR
Ustanovenie § 91 upravuje postup okresnej xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxedku hlasovania pozri komentár k § 90.
Jednou z úloh okresnej volebnej komisie je v zmysle § 77 dohliadať na spracovanie výsledkov hlasovania. Táto xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxná úprava overovania zápisníc okrskových volebných komisií je v prípade volieb do EP a volieb do NR SR úplne totožná, vo vzťahu k podrobnostiam odkazujexx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx § 92 upravuje vyhotovovanie zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania pri voľbách do EP. Ide o zápisnicu, ktorá sumarizuje výsledky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxi voľbách do EP sa preto použijú všeobecné pravidlá ohľadom postupu pri podpisovaní zápisnice a postupu pri prípadnom odmietnutí podpísania zápisnicxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xlohou je overiť doručené zápisnice okrskových volebných komisií. K podrobnostiam pozri komentár k § 91. Čo sa týka samotného obsahu zápisnice, ten je txxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx predovšetkým v tom, že do obsahu zápisnice okresnej volebnej komisie sú premietnuté obsahy zápisníc všetkých okrskových volebných komisií, ktoré pôxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxania. Naopak, zápisnica okresnej volebnej komisie musí, navyše, obsahovať informáciu o počte volebných okrskov zriadených v územnom obvode okresnex xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxlúčiť situáciu, že niektorá z okrskových volebných komisií by svoju zápisnicu nedoručila, a to či už z objektívnych (napr. problém s dopravou) alebo suxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xolebnej komisie. K obsahu zápisnice okrskovej volebnej komisie pozri komentár k § 90. Vzhľadom na skutočnosť, že zákonná úprava zápisnice okresnej voxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxdstatným rozdielom je to, že v prípade volieb do EP nie je obsahom zápisnice okresnej volebnej komisie, ako ani zápisnice okrskovej volebnej komisie údxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxštou.
Odsek 2 upravuje postup po vyhotovení a podpísaní zápisnice. Okresná volebná komisia je povinná svoju zápisnicu doručiť štátnej komisii. Na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxručiť túto zápisnicu v elektronickej forme, a to bezodkladne. Jeden rovnopis písomnej zápisnice je následne potrebné doručiť do troch dní. Druhý rovnxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xpracovaní zápisníc okresných volebných komisií.
Súvisiace ustanovenia
Podmienky prideľovania mandátov
KOMENTxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x to pri voľbách do EP. V prípade § 93 ide o úpravu tzv. uzatváracej klauzuly. Ide o inštitút typický pre volebné systémy vychádzajúce z princípu proporcixxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxe uzatváracej klauzuly, ako aj k rôznym spôsobom jej určenia a účinkom pozri komentár k tomuto inštitútu pri voľbách do NR SR, t.j. komentár k § 66.
Čo sx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje uzatváraciu klauzulu na celoštátnej úrovni. Na rozdiel od volieb do NR SR však upravuje len jednu úroveň uzatváracej klauzuly. Tá je spoločná pre všxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxátnu listinu politickej strany alebo o spoločnú kandidátnu listinu dvoch alebo viacerých politických strán. Vo všetkých týchto prípadoch musí kandixxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx politické strany (koalície), ktoré nezískali minimálny podiel platných hlasov, t.j. ktoré neprekročili uzatváraciu klauzulu, do procesu prideľovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xlovenského zákonodarcu. Európske právne normy upravujúce spoločný rámec pravidiel pre voľby do EP totiž síce pripúšťajú zavedenie inštitútu uzatváxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkých strán vo výške, v akej ju upravuje volebný kódex v prípade volieb do NR SR (napr. vo výške sedem alebo desať percent), by tak v prípade volieb do EP bola x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxa. Výška uzatváracej klauzuly sa určuje len z celkového počtu platných hlasov. Na neplatné hlasy sa preto vôbec neprihliada. Vo vzťahu k podrobnostiam x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxrodné právne akty
Akt o priamych a všeobecných voľbách do EP
[Znižovanie uzatváracej klauzuly]
KOMENTÁR
Ustanovenie § 93a nadvxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxacej klauzuly. Komentovaný paragraf následne upravuje možnosť znižovania základnej výšky uzatváracej klauzuly. K podstate inštitútu uzatváracej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxtických strán alebo koalícií. V prípade takéhoto zistenia volebný kódex štátnej komisii prikazuje, aby uzatváraciu klauzulu znížila, no len pre účelx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxižuje bez ohľadu na to, či ide o samostatnú kandidátnu listinu jednej politickej strany, alebo spoločnú kandidátnu listinu koalície viacerých politixxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxania mandátov nepostúpia aspoň dva kandidujúce subjekty, t.j. buď dve politické strany, dve koalície politických strán, alebo jedna politická stranx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxná, ak je to potrebné.
Ustanovenie § 93a bolo do volebného kódexu doplnené až jednou z noviel z roku 2017.245) Pôvodné znenie zákona totiž s možnosťxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxlo komu prideliť. Išlo by o hypotetický prípad, ak by žiadny z kandidujúcich subjektov nedosiahol výšku uzatváracej klauzuly určenú v § 93. Načrtnutú zxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xe veľmi pravdepodobná, no vylúčená nie je. To, že naša úvaha nie je až taká nereálna, potvrdzuje už len tá skutočnosť, že samotný zákon s ňou v prípade volixx xx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Prideľovanie mandátov
KOMENTÁR
Ustanovenie § 94 upravuje postup pri prideľovaní mandátov pri tej "časti" volieb do EP, xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxsi filter pre posúdenie toho, kandidátne listiny ktorých politických strán alebo koalícií postúpia do procesu prideľovania mandátov, ktorý je predmxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxx x xxxx xxxxx x xx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xrostredníctvom ktorého sa organizujú a prebiehajú voľby do EP v SR. Výslovne ho však nepomenúva. Volebný systém využívaný pri voľbách do EP je praktickx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxoporcionálny volebný systém s viazanými kandidátnymi listinami, v prípade ktorého sa pre matematické určenie počtu mandátov pripadajúcich pre jednxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxe, slovenský zákonodarca nebol pri výbere volebného systému, ktorý sa využije pri voľbách do EP, úplne slobodný. Európske právne normy upravujúce spoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxlnej reprezentácii. Členské štáty EÚ majú pritom na výber, ktorý z rôznych druhov proporcionálnych volebných systémov si zvolia. Do úvahy prichádza bxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xandidátom voleným v SR a ktorý je upravený v komentovanom paragrafe, možno rozdeliť na dva kroky. V prvom kroku sa zisťuje to, (a) koľko poslaneckých manxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzatváraciu klauzulu ustanovenú v § 93 a § 93a. Následne sa v druhom kroku zisťuje to, (b) ktorí z konkrétnych kandidátov uvedení na kandidátnej listinx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidlami, ktoré volebný kódex ustanovuje pre voľby do NR SR, odkazujeme na komentár k § 68. Zákonná úprava obsahuje, čo sa týka volieb do EP, len jeden pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxx ale číslo rovnajúce sa počtu mandátov v EP pripadajúcich SR (pre voľby v roku 2014 to bolo 13 mandátov) + 1.
Tí z kandidátov, ktorí popísaným spôsobom nxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pravidiel zvolení za poslancov EP, vydá štátna komisia osvedčenie o zvolení. K podrobnostiam pozri komentár k § 96.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx
Zápisnica štátnej komisie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 95 upravuje vyhotovovanie zápisnice štátnej komisie o výsledku volieb do EP. Táto zápisnica sx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxahnutá v § 33. Aj pri voľbách do EP sa preto použijú všeobecné pravidlá ohľadom postupu pri podpisovaní zápisnice a postupu pri prípadnom odmietnutí podxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx SR. Štátna komisia pri jej vyhotovení preto vychádza z doručených zápisníc okresných volebných komisií (§ 92). Čo sa týka samotného obsahu zápisnice, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxhom takisto musí byť aj informácia o počte tých okresných volebných komisií, ktoré zaslali svoju zápisnicu štátnej komisii. Nie je totiž vylúčené ani txx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxisie musí ďalej obsahovať informácie o počte voličov zapísaných v zoznamoch voličov všetkých volebných okrskov, t.j. o celkovom počte zapísaných volxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxmi informáciami, ktoré zápisnica štátnej komisie musí obsahovať, je však počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany alebo koxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxradníkov pozri komentár k § 94 a § 97.
Odsek 3 komentovaného paragrafu ustanovuje povinnosť štátnej komisie odovzdať zápisnicu o výsledku volieb pxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxujú výsledky volieb, t.j. výsledky za všetky členské štáty EÚ.
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxentár k § 86). S cieľom zabránenia ovplyvňovaniu hlasovania v iných členských štátoch komentovaný paragraf štátnej komisii prikazuje, aby výsledky vxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxasovanie vo všetkých členských štátoch, možno predpokladať, so zreteľom na veľkú rýchlosť cezhraničného šírenia informácií, ktorú dnešné technolóxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxali.
Súvisiace ustanovenia
Osvedčenie o zvolení
KOMENTÁR
Ustanovenie § 96 upravuje povinnosť štxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxátov na funkciu poslanca EP boli v SR za poslancov skutočne zvolení, volebný kódex upravuje predovšetkým v § 94. Zoznam kandidátov, ktorí boli v SR zvolexx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxxxxáva samotnému EP (§ 95).
Určenie štátnej komisie ako volebného orgánu príslušného na vydanie osvedčenia o zvolení za poslancov EP nadväzuje na skutxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe doklad o tom, že danej osobe vznikol poslanecký mandát v EP. Celý proces obmeny EP sa totiž završuje až na jeho pôde, kde sa preskúmava osvedčenie o zvolexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdku Európskeho parlamentu, ktorý prijíma samotný parlament v zmysle čl. 232 ZFEÚ.
Každý, kto bol v niektorom z členských štátov EÚ zvolený za poslanxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxeľná s funkciou poslanca EP. Mal by tak urobiť najneskôr 6 dní pred ustanovujúcou schôdzou EP. Zvolený poslanec následne zaujme miesto v EP a jeho orgánoxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxnského štátu EÚ o celkových výsledkov volieb na jeho území, obsahujúce najmä zoznam mien zvolených kandidátov a prípadne aj náhradníkov.
Na rozdiex xx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxení a rozhodovanie o platnosti voľby totiž nie je v právomoci orgánu SR.
Vydanie osvedčenia o zvolení je povinnosťou príslušnej volebnej komisie. Zx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxonnosti volieb. Vo vzťahu k podrobnostiam pozri komentár k § 191.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace európske a medzinárodxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Ustanovenie § 97 upravuje nastupovanie náhradníkov na uvoľnené poslanecké mandáty v EP. Ide o mandáty, ktoré sa uvoľnili v priebehu volebného obdoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v zmysle pravidiel prideľovania mandátov upravených v § 94.
Náhradníci v zmysle komentovaného paragrafu nastupujú v prípade, ak sa uprázdni mandáx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, teda aj dôvody nastupovania náhradníkov, upravuje Rokovací poriadok EP (čl. 4), a to v súlade s čl. 13 Aktu o priamych a všeobecných voľbách do EP. Dôvodxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxňatie mandátu. Mandát poslanca EP zaniká aj (d) vymenovaním alebo zvolením do funkcie, ktorej výkon je nezlučiteľný s európskym poslaneckým mandátomx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, člena Komisie EÚ, sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, či poslanca parlamentu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxh voľbách do EP určiť každý členský štát EÚ. V podmienkach SR ide práve o komentovaný paragraf. Ak sa mandát poslanca EP uprázdni z dôvodu vzdania sa mandáxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xko náhradník kandidát uvedený na tej istej kandidátnej listine, ako bol poslanec, ktorého mandát sa uprázdnil. Základným pravidlom výberu náhradníkx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxných hlasov. Aj v tomto prípade sa však berú do úvahy len tí kandidáti, ktorí získali aspoň tri percentná prednostných hlasov z celkového počtu hlasov odxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxndát zostáva uvoľnený až do konca volebného obdobia. Náhradník takisto nenastupuje ani v prípade, ak medzičasom došlo k zrušeniu politickej strany, nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxi ako koalícia spoločnú kandidátnu listinu.
Odseky 4 a 5 upravujú vzájomné informovanie EP a NR SR tak o uprázdnení mandátu, ako aj o nastúpení náhradxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xrčených pre SR Európsky parlament oznámi Národnej rade. Náhradník dostáva osvedčenie o zvolení (§ 96), a to takisto ako riadne zvolený poslanec. Po určxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxho volebného obdobia EP.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace európske a medzinárodné právne akty
Akt o priamych a všeobecných vxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Právo voliť
KOMENTÁR
Ustanovenie § 98 upravuje podmienky aktívneho volebného práva (práva voliť) vo voľbách prezidenta xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxade volieb prezidenta je ústavná úprava podmienok aktívneho volebného práva len veľmi rámcová, a to aj napriek tomu, že práve voľby prezidenta sú sprevxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxia Slovenskej republiky...", resp. že "právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky". Vzhľadom xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx prezidenta, potrebné zohľadniť aj zákonnú úpravu.
Ustanovenie § 3 volebného kódexu ako základnú podmienku aktívneho volebného práva stanovuje xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xtorý má právo voliť do NR SR. Podmienky práva voliť do NR SR sú predmetom § 42. Uvedený paragraf volebného kódexu však žiadnu ďalšiu podmienku, ako je podmxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxx. 2 právo voliť prezidenta viaže na právo voliť do NR SR. Na otázku, kto je štátnym občanom SR, nám dáva odpoveď zákon o štátnom občianstve. Sumarizujúc všxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x x x xxxxxxx x x xx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxky. Prvou podmienkou je (a) vek 18 rokov, a to najneskôr v deň konania volieb. Druhou podmienkou je (b) štátne občianstvo SR. Podmienkou práva voliť prezxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxlého pobytu na území v SR však nemôžu, na rozdiel od volieb do NR SR, prezidenta voliť poštou. Pre praktické uplatnenie ich aktívneho volebného práva je pxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xokladu. Vo vzťahu k podrobnostiam pozri komentár k § 107. V tejto súvislosti je zaujímavé poznamenať, že predchádzajúca zákonná úprava ako jednu z podmxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxi, podľa súčasnej právnej úpravy je táto podmienka platná tiež, hoci nie je ustanovená formálne a výslovne.
Aj v prípade volieb prezidenta je potrebxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx patrí aj tým občanom SR, ktorí sú súčasne aj štátnym občanom ďalšieho štátu alebo štátov. K podrobnostiam pozri komentár k § 42.
Aj v prípade volieb prxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxi komentár k § 4.
Čo sa týka podmienok pasívneho volebného práva (práva byť volený), tie volebný kódex, v porovnaní s ostatnými druhmi volieb, neupraxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxj úpravy. Podmienky práva byť volený za prezidenta upravuje predovšetkým čl. 103 Ústavy. Týmito podmienkami sú (a) štátne občianstvo SR, (b) vek 40 rokxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xšak nespĺňa osoba, (d) ktorej končí už druhé po sebe idúce volebné obdobie v prezidentskom úrade. Povedané inými slovami, tá istá osoba môže byť za prezixxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtorá (e) bola Ústavným súdom ako prezident odsúdená za vlastizradu alebo úmyselné porušenie Ústavy.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xpravuje tzv. hlasovací preukaz, a to prostredníctvom odkazu na úpravu hlasovacieho preukazu pri voľbách do NR SR. Tá je obsiahnutá v § 46. Zákonná úpravx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxiedkov slúžiacich na zabezpečenie zásady všeobecnosti volebného práva (§ 2). Umožňuje totiž voličom voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda v ktoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxklade hlasovacieho preukazu pozri komentár k § 46.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxidenta SR, ako aj zánik funkcie ich členov. Ďalej upravuje aj úlohy okresných volebných komisií a ich územné obvody.
Členov okresnej volebnej komisxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlenov okresných volebných komisií je dôsledkom toho, že sú to práve poslanci NR SR a občania prostredníctvom petičných výborov, ktorí sú oprávnení navxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xolebný kódex v komentovanom paragrafe právo delegovať členov volebnej komisie výslovne neviaže na skutočnosť, že návrh na kandidáta, ktorý bol predlxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxlegácie patrí len tým politickým stranám (koalíciám), ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná (§ 47 a § 77).
Tak politické strany zastúpexx x xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x prípade, ak sa rozhodnú toto právo využiť, musí byť nominácia spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 doručená prednostovi príslušného okresného úradu, a tx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxty prednostovi okresného úradu skutočne doručená, nestačí napríklad podanie na pošte. Aj so zreteľom na uvedené, volebný kódex pamätá na situáciu, ak xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnov vymenuje prednosta okresného úradu. Počet členov okresnej volebnej komisie pod minimálny počet členov však, samozrejme, môže klesnúť aj po utvorxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxov. Podmienky výkonu funkcie člena okresnej volebnej komisie upravuje § 18. Prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie zvoláva prednosta okresného úxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xôvody zániku funkcie člena okresnej volebnej komisie. Funkcia zaniká (a) odvolaním člena tým, kto ho delegoval, (b) vzdaním sa funkcie člena a (c) nezlxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxdátom, ktorý bol prostredníctvom petičného výboru navrhnutý občanmi. V prípade odvolania alebo vzdania sa funkcie funkcia zaniká dňom doručenia písxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxbu. V súvislosti so vzdaním sa funkcie môže isté problémy v praxi spôsobiť absencia výslovnej úpravy postupu pri vzdaní sa funkcie člena volebnej komisxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xmerujú jednak k okrskovým volebným komisiám (§ 102), nad činnosťou ktorých okresná volebná komisia dohliada, ako aj k samotnému spracovaniu výsledkox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxumentov do úschovy okresnému úradu. Zápisnica sa doručí štátnej komisii. K zápisnici okresnej volebnej komisie pozri komentár k § 112.
Čo sa týka úzxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxnovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
Zapisovateľ okresnej volebnej komisix
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx volieb prezidenta SR. Je ním prednosta príslušného okresného úradu. Pod príslušným okresným úradom je potrebné rozumieť ten okresný úrad, v ktorého úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa okresnej volebnej komisie. Čo sa týka volebnej komisie nižšieho stupňa, t.j. okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa v zmysle § 19 ods. 4 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xo funkcie vrátane predpokladov na výkon funkcie pozri komentár k § 19.
Súvisiace ustanovenia
Okrsková volebná komisia
KOMExxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxvuje aj úlohy okrskových volebných komisií.
Spôsob utvorenia okrskovej volebnej komisie je zhodný so spôsobom utvorenia okresnej volebnej komisxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxbnej komisie. V prípade okrskovej volebnej komisie je týmto orgánom starosta príslušnej obce (resp. primátor mesta, v Bratislave a v Košiciach starosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v praxi častejšia. Táto skutočnosť pramení aj z toho, že okrskových volebných komisií sa utvára, na rozdiel od okresných volebných komisií, nepomerne xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx príslušný na zvolanie prvého zasadnutia okrskovej volebnej komisie. K podrobnostiam o postupe pri utvorení volebnej komisie, ako aj k podrobnostiam x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxmi zániku funkcie člena okresnej volebnej komisie. Aj v tomto prípade preto odkazujeme na komentár k § 100.
Okrsková volebná komisia vykonáva pôsobxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvej volebnej komisie. Tieto sa týkajú, so zreteľom na skutočnosť, že jej členovia sú prítomní priamo vo volebnej miestnosti, samotného priebehu hlasoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxebného práva voličmi. Ich úlohy sú preto nenahraditeľné. Okrsková volebná komisia svoju činnosť završuje vyhotovením zápisnice o priebehu a výsledkx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa sa doručí miestne príslušnej okresnej volebnej komisii. K podrobnostiam o zápisnici okrskovej volebnej komisie pozri komentár k § 110.
Súvisiacx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxkciu prezidenta SR a procesný postup pri posudzovaní takéhoto návrhu.
Právna úprava obsiahnutá v komentovanom paragrafe nadväzuje priamo na Ústaxxx xxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxj je potrebné návrh doručiť. Návrh na kandidáta môže podať buď (a) najmenej 15 poslancov NR SR, alebo (b) najmenej 15 000 občanov SR. V prípade občanov všax xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxv. Návrh sa doručuje predsedovi NR SR, a to do 21 dní odo dňa vyhlásenia volieb prezidenta. Voľby prezidenta takisto vyhlasuje predseda NR SR. K podrobnoxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx celoštátnych volieb, predseda NR SR a nie štátna komisia. Úlohou predsedu NR SR je preskúmať, či návrh obsahuje všetky náležitosti uvedené v odseku 1, axx xx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx NR SR je povinný preskúmať aj skutočnosť, že je návrh podporený dostatočným počtom poslancov (najmenej 15), resp. občanov (najmenej 15 000). V prípade xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. K zákonným požiadavkám na petíciu patrí napríklad to, že petícia musí mať písomnú formu, musí byť zreteľne označená slovom "petícia" a jej jednotliví xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxsti takisto potvrdil, že súčasťou údajov, ktoré občan podporujúci petíciu musí uviesť, nie je rodné číslo.251) Petíciu možno podporiť aj v elektronixxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxť aj prostredníctvom informačného systému pre elektronické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxndidát spĺňa Ústavou ustanovené podmienky pasívneho volebného práva a či v jeho prípade nenastala niektorá zo zákonných prekážok výkonu pasívneho voxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxsahuje, (a) návrh na kandidáta odmietne. V opačnom prípade (b) návrh na kandidáta prijme. Predseda NR SR má v oboch prípadoch, t.j. tak v prípade prijatix xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnia o prijatí, resp. odmietnutí návrhu na internetových stránkach Národnej rady. V prípade prijatia návrhu má predseda NR SR povinnosť oznámiť prijatxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xódex rieši tak, že v prípade neprebratia zásielky zakladá tzv. fikciu doručenia, a to okamihom zverejnenia oznámenia na internetových stránkach NR SRx
xx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxiznáva možnosť opravného prostriedku. V zmysle § 103 ods. 4 volebného kódexu v spojení s § 283 a nasl. SSP sa dotknutý kandidát môže obrátiť na správny xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xoriadku (§ 285) na prvý pohľad nie je zrejmé, či aktívnu legitimáciu, t.j. postavenie žalobcu, má ten, kto podal návrh na kandidáta na prezidenta, alebx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx54) Subjekt oprávnený podať návrh na kandidáta, t.j. skupina poslancov NR SR alebo skupina občanov, tak nie je oprávnený domáhať sa žalobou prijatia nxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx § 11 písm. c) SSP je príslušný na rozhodnutie NS SR. Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od doručenia oznámenia predsedu NR SR o odmietnutí návrhu na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtia zásielky, ktorým je čas zverejnenia oznámenia na internetových stránkach NR SR. Najvyšší súd SR rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na prezidenta. Rozhodnutie NS SR tak nahrádza rozhodnutie predsedu NR SR o prijatí návrhu na kandidáta na prezidenta. V danom prípade sa teda neaplikujx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xe úlohou predsedu NR SR rozhodovať o prijatí kandidáta v intenciách súdneho rozhodnutia, ale len oznámiť štátnej komisii skutočnosť, že návrh na kandixxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxy. K podrobnostiam pozri komentár k § 104.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxáta vzdať sa kandidatúry na funkciu prezidenta SR. Upravuje aj procesný postup v prípade, ak sa kandidát tak rozhodne.
Tak ako má fyzická osoba možnoxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxbodne kandidatúry vzdať. Možnosť disponovať s kandidatúrou, teda možnosť sa jej vzdať, však volebný kódex priznáva výlučne kandidátovi a nie aj tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xodrobnostiam o podávaní návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta pozri komentár k § 103.
Čo sa týka procesného postupu vzdania sa kandidatúry, nevxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxnámiť štátnej komisii. Úlohou štátnej komisie je potom zabezpečiť informovanosť voličov o tejto skutočnosti, a to prostredníctvom internetových stxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx sa kandidatúry kandidát doručil najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb, resp. pred začatím ich prvého kola. Vychádzajúc z času určeného na hlasovanxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx hraničiacom x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výmenou, resp. opravou hlasovacích lístkov, takpovediac na poslednú chvíľu, volebný kódex predpokladá, že údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbude prihliadať. K posudzovaniu platnosti hlasov pozri komentár k § 109.
Zaujímavosťou je, že volebný kódex v prípade vzdania sa kandidatúry na funxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xradného osvedčenia podpisu pozri komentár k § 54.
Komentovaný paragraf v odseku 1 v súvislosti s lehotou na doručenie vzdania sa kandidatúry výslovxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxení výsledkov prvého kola volieb. Keďže § 104 sa má ako celok v zmysle § 115 ods. 2 primerane použiť aj na druhé kolo, možno konštatovať, že aj v druhom kolx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xolom volieb pozri komentár k § 114.
V praxi nemožno úplne vylúčiť situáciu, že by sa kandidatúry vzdali viacerí kandidáti, a napokon by sa prvého kola xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa len jeden kandidát, voľby sa budú konať tak, že sa bude hlasovať len o tomto kandidátovi. Odlišná situácia by však nastala v prípade, ak by sa pred druhým xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xandidáti. Vo vzťahu k podrobnostiam o oboch prípadoch pozri komentár k § 114.
Vzdanie sa kandidatúry bez ohľadu na to, či ide o vzdanie sa kandidatúry xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xúvisiace vnútroštátne právne predpisy
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxnia a spôsob ich distribúcie.
Na rozdiel od volieb do NR SR či volieb do EP (porovnaj § 55 a § 85), v prípade volieb prezidenta sa pre všetkých kandidátox xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xodrobnostiam o procese navrhovania kandidátov a prijímaní návrhov na kandidátov pozri komentár k § 103 a § 104.
Komentovaný paragraf v odseku 1 vymxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xôvodu, aby nevznikli prípadné pochybnosti o možnom preferovaní toho či onoho kandidáta. Kandidáti totiž musia byť na hlasovacom lístku zoradení abecxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xyť vytlačené písmom rovnakej veľkosti, toho istého druhu a na papieri rovnakých rozmerov, akosti a farby. V prípade hlasovacích lístkov pre voľby prezxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxé údaje o kandidátoch uvedené rovnakým spôsobom, t.j. písmom rovnakej veľkosti či farby. Túto skutočnosť však volebný kódex v komentovanom paragrafe xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xný volič modrý hlasovací lístok, ale to, ak by na tom istom hlasovacom lístku bol uvedený jeden kandidát čiernou farbou a iný napríklad červenou.
Volxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxx x xxxxxx xx xrgánov samosprávy obcí (§ 175 a § 180), výslovne neustanovuje, že všetci kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Ak by totiž xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtov, ak by napríklad niektorí voliči neobrátili hlasovací lístok a "nenašli" práve týchto kandidátov. Absencia takejto úpravy je pravdepodobne spôsxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
Vzorový hlasovací lístok overuje štátna komisia. Na jeho podklade následne MV xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxou obcí (resp. miest, v prípade Bratislavy a Košíc mestských častí) je následné doručenie hlasovacích lístkov všetkým okrskovým volebným komisiám, kxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxať skôr, ako až v deň konania volieb vo volebnej miestnosti.
Komentovaný paragraf, na rozdiel od ustanovení upravujúcich hlasovacie lístky pre voľxx xx xx xx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxal. K podrobnostiam o postupe v takomto prípade pozri komentár k § 104 a § 109.
Súvisiace ustanovenia
Vyhlásenxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxania volieb, ktorá je v § 20. V zmysle všeobecnej úpravy sa tak aj vyhlásenie volieb prezidenta, ktoré vyhlasuje predseda NR SR, uverejňuje v Zbierke zákxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xprave vyhlasovania volieb, ktorá sa vzťahuje aj na vyhlásenie volieb prezidenta, pozri komentár k § 20.
Odsek 1 ustanovuje, že voľby prezidenta prexxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx V zmysle čl. 101 ods. 3 Ústavy totiž majú byť voľby prezidenta vyhlásené tak, aby sa ich prvé kolo uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xyhlásené do siedmich dní tak, aby sa ich prvé kolo uskutočnilo do 60-tich dní odo dňa ich vyhlásenia. Predčasné uvoľnenie úradu prezidenta prichádza do xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxaní prezidenta,257) (d) odsúdenia prezidenta za vlastizradu alebo úmyselné porušenie Ústavy258) alebo (e) nespôsobilosti prezidenta na výkon fuxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxlásené Ústavným súdom za neplatné. Ústavný súd môže voľby v zmysle čl. 129 ods. 2 Ústavy v spojení s § 63a a nasl. zákona o ústavnom súde vyhlásiť za neplaxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxlásiť do 30 dní odo dňa, kedy mu bol doručený nálezu ÚS SR. K podrobnostiam o neústavnosti, resp. nezákonnosti volieb pozri komentár k § 1.
Komentovanx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxľby prezidenta môžu byť potenciálne až dvojkolové. Druhé kolo volieb vyhlasuje v zmysle § 115 tiež predseda NR SR. K podrobnostiam o druhom kole volieb x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Spôsob hlasovania
KOMENTÁR
Ustanovenie § 107 upravuje spôsob hlasovania pri voľbách prezidenta SR, predxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxobecnú úpravu hlasovania vo volebnej miestnosti, hlasovania do prenosnej volebnej schránky a hlasovania v ústavoch na výkon väzby, resp. v ústavoch nx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xkrskovej volebnej komisie, preto pozri komentár k § 24.
Odsek 5 dopĺňa všeobecnú úpravu postupu pri úprave hlasovacieho lístka, ktorá je predmetom x xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxla. Iný spôsob výberu kandidáta, napríklad dopísanie značky "X" pri mene kandidáta, zákon výslovne nepripúšťa. Rešpektovanie postupu uvedeného v § 1xx xxxx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxc "započíta". K podrobnostiam o posudzovaní platnosti hlasov pozri komentár k § 109.
Ako problematická sa však ukazuje skutočnosť, že komentovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx počíta. V prípade, ak by sa o funkciu prezidenta uchádzal len jeden kandidát, mali by voľby v zmysle čl. 101 ods. 6 Ústavy prebehnúť tak, že sa hlasuje len o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu, na ktorom bude uvedený len jeden kandidát, má v prípade súhlasu s týmto kandidátom zakrúžkovať jeho poradové číslo (ktorým bude nevyhnutne číslo 1), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxta zvolený. Ústava totiž ako podmienku zvolenia určuje zisk nadpolovičnej väčšiny platných hlasov zúčastnených voličov. Rešpektujúc však všeobecnx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§ 109). Povedané inými slovami, všetky tie hlasovacie lístky, na ktorých by voliči neoznačili jediného kandidujúceho kandidáta, by boli neplatné. Dxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xozri komentár k § 114.
Odseky 1 až 4 upravujú postup okrskovej volebnej komisie v prípade, ak volič nie je zapísaný v zozname voličov pre daný volebný oxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxazu a platného občianskeho preukazu. K účelu hlasovacieho preukazu pozri komentár k § 99 v spojení s § 46. Po druhé, volebná komisia voliča do zoznamu doxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxého pobytu, v správnej volebnej miestnosti, no aj napriek tomu nie je uvedený v zozname voličov. Po tretie, volebná komisia do zoznamu dopíše (c) voliča xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxo konania. K účelu námietkového konania pozri komentár k § 10. Aj v tomto prípade je potrebné predložiť platný občiansky preukaz. Máme však za to, že požixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxpokon, po štvrté, okrsková volebná komisia do zoznamu dopíše aj takého (d) voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR. Takýto volič, podobne ako v prípaxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnským cestovným dokladom. Tým je v zmysle zákona o cestovných dokladoch napríklad cestovný pas, diplomatický pas alebo služobný pas. Takýto volič je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxtových stránkach. V prípade voliča s trvalým pobytom v cudzine okrsková volebná komisia jeho dopísanie do zoznamu voličov vyznačí aj v ním predloženom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zásady rovnosti volebného práva (§ 2).
Súvisiace ustanovenia
Súvisiace vnútroštátne právne prexxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx sčítavanie hlasov okrskovou volebnou komisiou pri voľbách prezidenta SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu postupu okrskovej volxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá bola počas konania volieb umiestnená vo volebnej miestnosti, a prenosnej volebnej schránky, ak táto bola použitá. Po zmiešaní ich obsahov, t.j. po zmxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxné v § 22 ods. 3. Môže ísť o obálky, ktoré nie sú nepriehľadné, alebo obálky, ktoré majú inú veľkosť či farbu ako ostatné obálky. Až následne okrsková volebxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xisťuje počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. Samotnému sčítaniu hlasov však ešte predchádza vylúčenie tých hlasovacích xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá komisia uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. K podrobnostiam o zápisnici okrskovej volebnej komisie pozri komentxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxlebnej schránky a prenosnej volebnej schránky;
b)
vylúčenie obálok, ktoré nespĺňajú zákonné náležitosti;
c)
otvorenie obálok a vybratie hlxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxe hlasov okrskovou volebnou komisiou predstavuje pre zisťovanie výsledkov volieb prezidenta kľúčový krok. Práve pri sčítavaní hlasov môže totiž dôjxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konania. V prípade úmyselného konania sa však člen okrskovej volebnej komisie môže dopustiť trestného činu marenia priebehu volieb a referenda. K podxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxvanie platnosti hlasovacích lístkov
KOMENTÁR
Ustanovenie § 109 upravuje posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov odovzdaných pri voľbách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxahu k všeobecným otázkam týkajúcim sa platnosti hlasovacích lístkov (napr. platnosti v prípade poškodenia hlasovacieho lístka) preto pozri komentáx x x xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxde, ak (a) nebol upravený ustanoveným spôsobom. Spôsob úpravy hlasovacieho lístka v prípade volieb prezidenta upravuje § 107 ods. 5. Hlasovací lístok xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx viacerých kandidátov. Takisto je neplatný aj vtedy, ak volič na hlasovacom lístku nezakrúžkoval poradové číslo žiadneho kandidáta. A napokon, pri stxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kódex, t.j. nie zakrúžkovaním. Mohlo by ísť napríklad o podčiarknutie mena kandidáta alebo jeho "zarámikovanie". No máme za to, že v prípade, ak je zo spxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx reálneho zabezpečenia realizácie aktívneho volebného práva voliča. Povedané inými slovami, materiálne chápanie volebného práva by malo mať prednoxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takýto hlasovací lístok vyhodnotiť ako platný.
Po druhé, hlasovací lístok použitý pri voľbách prezidenta je neplatný aj v prípade, ak (b) nebol na pxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxčivo (papier), ktorý nie je hlasovacím lístkom podľa volebného kódexu. Nie je však vylúčený ani taký prípad, že pôjde o hlasovací lístok, ktorý volič doxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xlačivá, ktoré spĺňajú zákonné náležitosti (napr. či sú na tlačive uvedené údaje o kandidátoch alebo deň konania volieb). A napokon, (c) za neplatné sa pxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx mal byť tým "správnym". Platí to aj v prípade, ak volič na niektorom z hlasovacích lístkov riadne označil kandidáta a na ďalšom či ďalších hlasovacích líxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxký hlasovací lístok, na ktorom volič udelil hlas kandidátovi, ktorý sa vzdal kandidatúry. Volebný kódex totiž výslovne predpokladá, že ak sa kandidát xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxa vzhľadom na skutočnosť, že už nechce vo voľbách kandidovať, nemožno na hlasovacie lístky, na ktorých voliči udelili hlas tomuto kandidátovi, nahliaxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxenia platnosti hlasovacieho lístka nie je vždy jednoduchá. V rámci preskúmavania ústavnosti a zákonnosti volieb sa tejto otázke niekoľkokrát venovax xx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí (ne)platnosti hlasovacích lístkov. Dôležitý je teda jednotný a nediskriminačný prístup okrskovej xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxného hlasovacieho lístka bol uznaný za platný spôsob úpravy a v prípade iného ako neplatný spôsob úpravy. K podrobnostiam pozri komentár k § 184.
Súvxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku pri voľbách prezidenta SR. Upravuje predovšetkým obsah zápixxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxom okrsku. Zápisnice okrskových volebných komisií sú pre celkové zisťovanie výsledkov volieb kľúčové. Na ich základe sa totiž vyhotovujú zápisnice oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xolebnej komisie obsiahnutú v § 30. Aj pri voľbách prezidenta sa preto použijú všeobecné pravidlá ohľadom postupu pri podpisovaní zápisnice, prípadnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx obsahu zápisnice, zákon podrobne vypočítava, čo všetko musí zápisnica obsahovať. Jej obsahom musia byť informácie o tom, kedy hlasovanie v danom okrsxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pre daný volebný okrsok, počte voličov, ktorí sa volieb skutočne zúčastnili, a počte voličov, ktorí svoj hlas odovzdali. Nemožno totiž vylúčiť situácxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxke do volebnej schránky nevloží. Zápisnica okrskovej volebnej komisie musí ďalej obsahovať informácie o počte platných hlasov odovzdaných pre všetkxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo prestal byť voliteľný. Kandidát prestal byť voliteľný okamihom, keď prestal spĺňať predpísané podmienky pasívneho volebného práva. K tomu pozri koxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxiada. Ak sa však kandidát kandidatúry vzdal v dostatočnom časovom predstihu, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx 2 upravuje postup po vyhotovení a podpísaní zápisnice. Okrsková volebná komisia je povinná jeden rovnopis zápisnice doručiť volebnej komisii vyššiexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xkrskovej volebnej komisie sa končí až na pokyn okresnej volebnej komisii. Takýto pokyn by mal prísť až po overení zápisnice okrskovej volebnej komisie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xkresnou volebnou komisiou
KOMENTÁR
Ustanovenie § 111 upravuje postup okresnej volebnej komisie po tom, ako jej pri voľbách prezidenta SR okrskoxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxní zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania pozri komentár k § 110.
Jednou z úloh okresnej volebnej komisie je v zmysle x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkových volebných komisií. Vzhľadom na skutočnosť, že zákonná úprava overovania zápisníc okrskových volebných komisií okresnou volebnou komisiou jx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxl, čo sa týka postupu pri overovaní zápisníc okresnou volebnou komisiou, spočíva v tom, že v prípade volieb prezidenta, na rozdiel od volieb do NR SR, volxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxž zákonná úprava výslovne uvádza, že prítomní môžu byť zástupcovia kandidujúcich politických strán alebo koalícií. Ani pri overovaní zápisníc okrskxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xúhlas aj s prítomnosťou iných osôb. Nie je teda vylúčené, že takýmito osobami by mohli byť aj osoby "zastupujúce" jednotlivých kandidátov. Takáto požixxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxlebných komisií ani do žiadnych iných volebných komisií priamo svojich zástupcov. Vo vzťahu k podrobnostiam o ustanovovaní volebných komisií pozri kxxxxxxx x x xxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Ustanovenie § 112 upravuje vyhotovovanie zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania pri voľbách prezidenta SR. Ide o zápisnicu, ktoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe obsiahnutá v § 32. Aj pri voľbách prezidenta sa preto použijú všeobecné pravidlá ohľadom postupu pri podpisovaní zápisnice a postupu pri prípadnom odxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxeniu vlastnej zápisnice, jej úlohou je overiť doručené zápisnice okrskových volebných komisií. K podrobnostiam pozri komentár k § 111. Čo sa týka samoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx komentár k § 110. Rozdiel spočíva v tom, že do obsahu zápisnice okresnej volebnej komisie sú premietnuté obsahy zápisníc všetkých okrskových volebnýcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxu a skončení hlasovania. Naopak, zápisnica okresnej volebnej komisie musí, navyše, obsahovať informáciu o počte volebných okrskov zriadených v územxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxtuáciu, že niektorá z okrskových volebných komisií by svoju zápisnicu nedoručila, a to či už z objektívnych (napr. problém s dopravou) alebo subjektívxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxčovania zápisníc okrskových volebných komisií, v prípade zápisnice okresnej volebnej komisie volebný kódex ustanovuje povinnosť doručiť túto zápixxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe do úschovy okresnému úradu. Činnosť okresnej volebnej komisie sa končí až na pokyn štátnej komisie. Takýto pokyn možno očakávať až po spracovaní zápixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Ustanovenie § 113 upravuje vyhotovovanie zápisnice štátnej komisie, a to o výsledku volieb prezidenta SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxpisovaní zápisnice a postupu pri prípadnom odmietnutí podpísania zápisnice. Podrobnejšie o týchto otázkach pozri komentár k § 33.
Zápisnica štátxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh volebných komisií (§ 111). Čo sa týka samotného obsahu zápisnice štátnej komisie, volebný kódex podrobne vypočítava, čo všetko musí zápisnica obsahxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okresnej volebnej komisii, resp. tých okresných volebných komisií, ktoré doručili svoju zápisnicu štátnej komisii. Nemožno totiž vylúčiť situáciux xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxektívnych dôvodov. Zákon však ďalej neupravuje postup v takomto prípade. Zápisnica štátnej komisie musí ďalej obsahovať informácie o počte voličov zxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxom počte platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov a osobitne aj prípadné hlasy pre kandidátov, ktorí sa kandidatúry vzdali alebo prestali xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxoré zápisnica štátnej komisie musí obsahovať, je však poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a určenie toho z nich, ktorý bol zvolený za prezixxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komisia svoju zápisnicu odovzdáva Národnej rade. Je to totiž predseda NR SR, ktorý vyhlasuje voľby prezidenta. Táto skutočnosť je osobitne dôležitá v xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxslušný na vyhlásenie nových (opakovaných) volieb do NR SR. K podrobnostiam o druhom kole volieb prezidenta pozri komentár k § 115 a k podrobnosti o vyhlxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx zvolený prezident skladá v zmysle čl. 101 ods. 7 Ústavy svoj sľub. Prezident skladá sľub do rúk predsedu ÚS SR, a to napoludnie v deň, v ktorom má skončiť voxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxsledujúci po dni, v ktorom boli vyhlásené výsledky volieb prezidenta.
Súvisiace ustanovenia
Súvisiaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi vyhlásenia výsledkov volieb prezidenta SR. Výsledky volieb prezidenta v zmysle všeobecnej úpravy obsiahnutej v § 33 vyhlasuje štátna komisia. Podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxidenta môžu byť potenciálne až dvojkolové. Komentovaný paragraf preto počíta s dvoma alternatívami. Prvá z nich, upravená v písm. a), je, že prezident xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx ktorý ustanovuje, kedy sa má konať druhé kolo volieb. Podmienky zvolenia prezidenta v prvom kole však vyplývajú aj priamo z čl. 101 xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xotrebné, aby za kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina zo všetkých oprávnených voličov.262) Prezident teda bude v prvom kole zvolený jedine v príxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxto okruhu subjektov pozri komentár k § 98. Z uvedenej podmienky súčasne vyplýva aj ďalšia, a to, že volieb prezidenta sa musí zúčastniť, ak má byť prezidexx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxlásenie výsledkov volieb musí obsahovať najmenej tie údaje, ktoré uvádza komentovaný paragraf. Musí teda predovšetkým jednoznačne identifikovať txxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxných hlasov, ktoré získali všetci ostatní kandidáti.
Druhá alternatíva, upravená v písm. b), predpokladá situáciu, že žiadny z kandidátov nezískxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xľúčové konštatovania, a to, že (a) je potrebné vykonať druhé kolo volieb, a (b) kto sú kandidáti postupujúci do druhého kola volieb. Vyhlásenie výsledkxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxie kandidátov postupujúcich do druhého kola nie je predmetom zákonnej úpravy. Túto otázku takisto upravuje priamo Ústava. V zmysle čl. 101 ods. 4 Ústavx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxstup v prípade, ak jeden z dvoch kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb, prestane byť kandidátom. Takáto situácia môže nastať v troch prípaxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxy); o (b) skutočnosť, že jeden z postupujúcich kandidátov sa kandidatúry vzdal, čo výslovne predpokladá aj § 115 ods. 4, alebo o (c) skutočnosť, že kandixxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxyšším počtom hlasov, teda tretí, prípadne štvrtý, piaty atď. Ak by však pre druhé kolo volieb napokon neboli dvaja kandidáti, druhé kolo sa v zmysle ústaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxpakované) voľby sa musia konať do 60 dní od vyhlásenia.
Volebný kódex a dokonca ani Ústava však výslovne neriešia prípad, ak by nebolo možné identifixxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxl podmienky na zvolenie už v prvom kole volieb, získali dvaja alebo viacerí kandidáti. Povedané inými slovami, mohlo by ísť napríklad o situáciu, ak by dxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kandidáta možné aplikovať xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxotetický, no vôbec nie nepredstaviteľný, možno z materiálneho hľadiska označiť to, že do druhého kola volieb by postúpili všetci kandidáti, ktorí zísxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xšak nebránila zvoleniu, keďže Ústava pre zvolenie v druhom kole volieb nevyžaduje väčšinu hlasov, ktorá by v prípade viac ako dvoch kandidátov nemuselx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxidenta uchádza iba jeden kandidát. Takúto situáciu totiž vo všeobecnosti predpokladá Ústava. V zmysle jej čl. 101 ods. 6, "ak sa o funkciu prezidenta ucxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xoličov." Volebný kódex však žiadnym spôsobom nekonkretizuje, ako by sa o jedinom kandidátovi malo hlasovať. Spôsob hlasovania vo všeobecnosti upravxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xx hlasovali rovnako ako v prípade viacerých kandidátov, t.j. zakrúžkovaním jeho (jediného) poradového čísla, dotknutý kandidát by bol zvolený vždy, pxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xstava vyžaduje nadpolovičnú väčšinu platných hlasov zúčastnených voličov. Ústavou zvolenému riešeniu by skôr svedčilo hlasovanie spôsobom "áno"/xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxý kódex v § 107 výslovne neupravuje.263)
Zvolený prezident sa svojej funkcie ujíma zložením sľubu. K podrobnostiam pozri komentár k § 113.
Súvixxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Druhé kolo volieb
KOMENTÁR
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxonať druhé kolo volieb. K podmienkam zvolenia už v prvom kole pozri komentár k § 114. Podmienky na zvolenie v prvom kole volieb sú takisto predmetom ústavxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxnta vyhlasuje predseda NR SR, ktorý v zmysle § 106 vyhlasuje aj prvé kolo volieb. Predmetné ustanovenie takisto nadväzuje na všeobecnú úpravu vyhlasoxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxho sa majú voľby v konať v sobotu, tak prichádzajú do úvahy len dve možnosti. Predseda NR SR môže druhé kolo volieb vyhlásiť na prvú alebo druhú sobotu naslxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxný kódex osobitne upravoval aj postup v druhom kole volieb, odsek 2 odkazuje na tie ustanovenia upravujúce prvé kolo, ktoré sa majú aplikovať aj na postux x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxasovacieho lístka (§ 105), samotného postupu pri hlasovaní a následnom sčítavaní hlasov a vyhotovovaní zápisníc jednotlivými volebnými komisiami (x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxať primerane. To znamená, že tieto ustanovenia nebude možné vždy použiť absolútne v takom znení, v akom sú aplikovateľné na prvé kolo volieb. Naopak, prx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxpade § 105 ods. 1. Toto ustanovenie predpokladá, že na jednom hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorých návrh na kandidatúru bol prijatxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxjúci do druhého kola, teda dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.
Odsek 3 ustanovuje povinnosť pre obce informovať voličov o čase a mieste konxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxo pozri komentár k § 21.
Odsek 4 predpokladá možnosť vzdania sa kandidatúry aj pred druhým kolom volieb prezidenta. Takéto ustanovenia sa však, aj so xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxk 1) v spojení s ďalšími ustanoveniami volebného kódexu, najmä s § 103 a § 114, ako aj v spojení s čl. 101 Ústavy, upravuje tiež volebný systém, ktorý sa pri xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxolútny väčšinový volebný systém s dvojkolovým uzatvoreným hlasovaním. Ako sme už načrtli, hypoteticky prichádza do úvahy aj prípad jeho praktickej txxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtniť viac osôb ako len dvaja kandidáti. Relatívnosť by v takomto prípade spočívala v tom, že na zvolenie za prezidenta by mohla stačiť len relatívna väčšxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxátne právne predpisy
PIATA ČASŤ
ĽUDOVÉ HLASOVANIE O ODVOLANÍ PREZIDENTA
Právo hlasovať
Kxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxa je v porovnaní s ostatnými druhmi volieb upravenými volebným kódexom špecifické tým, že v jeho prípadne nemožno hovoriť o "práve voliť", teda o aktívnxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxlebný kódex v komentovanom paragrafe používa pojem "právo hlasovať" a nie "právo voliť". Aj napriek uvedenej terminologickej poznámke však takisto ax x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxe.
Podobne ako v prípade iných druhov volieb, aj v prípade ľudového xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxidenta v ľudovom hlasovaní uvádza, že o odvolávaní prezidenta rozhodujú "oprávnení voliči". Vzhľadom na absenciu ďalších ustanovení je na určenie poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxienku aktívneho volebného práva, v našom prípade aj práva hlasovať, ustanovuje dovŕšenie veku 18 rokov. Ustanovenie § 116 pridáva ako ďalšiu podmienxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxysle § 3 v spojení s § 116 možno konštatovať, že právo hlasovať v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta má osoba, ktorá kumulatívne splní dve podmienxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxáva hlasovať v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta však nie je trvalý pobyt na území SR. Volebný kódex totiž umožňuje hlasovať aj tým občanom SR, ktoxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxlatnenie ich hlasovacieho práva je preto nevyhnutné, aby sa v deň ľudového hlasovania dostavili na územie SR, kde môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej mixxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxhádzajúca zákonná úprava ako jednu z podmienok práva hlasovať v ľudovom hlasovaní, ktoré bolo naviazané na právo voliť prezidenta, výslovne formulovxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xtoré bolo súčasťou staršej právnej úpravy, možno považovať za systematicky vhodnú zákonnú úpravu.
Aj v prípade ľudového hlasovania o odvolaní prexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxto patrí aj tým občanom SR, ktorí sú súčasne aj štátnym občanom ďalšieho štátu alebo štátov. K podrobnostiam pozri komentár k § 42.
Aj v prípade ľudovéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxi volebného kódexu. Aj napriek skutočnosti, že terminologicky ide o prekážky "práva voliť", ako také sú aplikovateľné aj na právo hlasovať, o ktorom hoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe, v porovnaní s ostatnými druhmi volieb upravenými vo volebnom kódexe, špecifické aj tým, že nemožno hovoriť o pasívnom volebnom práve (práve byť volexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxasovací preukaz
KOMENTÁR
Ustanovenie § 117 upravuje tzv. hlasovací preukaz, a to prostredníctvom odkazu na úpravu hlasovacieho preukazu pri voxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odvolaní prezidenta SR.
Hlasovací preukaz predstavuje jeden z prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie zásady všeobecnosti volebného práva (§ 2xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xri vydávaní hlasovacieho preukazu a o postupe pri hlasovaní na základe hlasovacieho preukazu pozri komentár k § 46.
Súvisiace ustanovenia
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxie o odvolaní prezidenta SR, ako aj zánik funkcie ich členov. Ďalej upravuje úlohy okresných volebných komisií a ich územné obvody.
Členov okresnej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv okresných volebných komisií xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxasovaní ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta pozri komentár k § 121. Za úvahu však stojí skutočnosť, že možnosť delegovať svojich "zástupcov" do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxo nebude jeho odvolanie z funkcie. Účelom politického zloženia volebnej komisie totiž je, ako sme už naznačili napríklad v prípade volieb do NR SR (§ 47)x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxasovania. Vzhľadom na skutočnosť, že na vyhlásenie ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta je potrebná kvalifikovaná väčšina hlasov poslancov (9x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnená. Práve preto by bolo žiaduce, aby mal svojho "zástupcu" vo volebnej komisii aj prezident.
Každý zo subjektov oprávnených delegovať členov volxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxhodnú toto právo využiť, musí byť nominácia spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 doručená prednostovi príslušného okresného úradu, a to v lehote určenej xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxresného úradu skutočne doručená, nestačí napríklad podanie na pošte. Aj so zreteľom na uvedené, volebný kódex pamätá na situáciu, ak by počet členov okxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnosta okresného úradu. Počet členov okresnej volebnej komisie pod minimálny počet členov však môže klesnúť aj po utvorení okresnej volebnej komisie. xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxna okresnej volebnej komisie upravuje § 18. Prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie zvoláva prednosta okresného úradu. Takáto úprava je logická, kxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnej volebnej komisie. Funkcia zaniká (a) odvolaním člena tým, kto ho delegoval, (b) vzdaním sa funkcie člena alebo (c) nezložením sľubu. V prípade odvoxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xaniká automaticky deň po uplynutí lehoty na zloženie sľubu. V súvislosti so vzdaním sa funkcie môže isté problémy v praxi spôsobiť absencia výslovnej úxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xdsek 7 upravuje úlohy okresnej volebnej komisie. Tieto smerujú jednak k okrskovým volebným komisiám (§ 120), nad činnosťou ktorých okresná volebná koxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxnici okresnej volebnej komisii pozri komentár k § 128.
Čo sa týka územného obvodu okresnej volebnej komisie, ten má byť zhodný s územným obvodom okrexxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxresnej volebnej komisie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 119 určuje volebný orgán príslušný na vymenúvanie a odvolávanie zapisovateľa okresnej volebnex xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe potrebné rozumieť ten okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti pôsobí dotknutá okresná volebná komisia.
Prednosta okresného úradu je príslušxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxisie, jej zapisovateľa v zmysle § 19 ods. 4 vymenúva a odvoláva starosta obce.
K podrobnostiam o úlohách zapisovateľa volebnej komisie vo všeobecnxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Okrsková volebná komisia
KOMENTÁR
Ustanovenie § 120 upravuje spôsob utvorenia okrskových volebných komisií pre ľudové hlasovanie o odvolaní pxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnácie jednotlivých delegátov doručujú, resp. ktorý v prípade potreby vymenuje chýbajúcich členov volebnej komisie. V prípade okrskovej volebnej koxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxenov volebnej komisie je v prípade okrskovej volebnej komisie, na rozdiel od okresnej volebnej komisie, v praxi častejšia. Táto skutočnosť pramení aj x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xbci vytvorené aj svoje členské štruktúry, prípadne základne sympatizantov. Starosta obce je takisto príslušný na zvolanie prvého zasadnutia okrskoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxek 6 upravuje dôvody zániku funkcie člena okrskovej volebnej komisie. Tieto dôvody sú totožné s dôvodmi zániku funkcie člena okresnej volebnej komisixx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxematike volebných okrskov a ich utvárania pozri komentár k § 8 a § 20.
Odsek 7 upravuje úlohy okrskovej volebnej komisie. Tieto sa týkajú, so zreteľox xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxsia a jej členovia teda prichádzajú do priameho kontaktu s voličmi, resp. s realizáciou ich práva hlasovať. Úlohy členov okrskovej volebnej komisie sú xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxku (volebnej miestnosti) a odovzdaním volebných dokumentov do úschovy obce (mesta, resp. mestskej časti). Zápisnica sa doručí miestne príslušnej okxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Vyhlásenie ľudového hlasovania
KOMENTÁR
Ustanovenie § 121 upravuje vyhlasovanie ľudového hlasovania o odvolaní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxe ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, ktoré vyhlasuje predseda NR SR, uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Takisto aj pre ľudové hlasovanie o odvolxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xolieb, ktorá sa vzťahuje aj na vyhlásenie ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, pozri komentár k § 20.
Postup pred vyhlásením ľudového hlasovxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxou väčšinou, teda najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých svojich poslancov.267) Keďže Ústava neuvádza ani len príkladmo žiadny dôvod, pre ktorý xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia ústavno-politickej zodpovednosti voči prezidentovi. Prezident sa teda nemusí dopustiť ani porušenia Ústavy, ani žiadneho iného protiprávneho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxezidenta nikdy vyhlásené nebolo.
Nedostatkom komentovaného paragrafu je, na rozdiel napríklad od úpravy vyhlasovania volieb prezidenta, že nepxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxodovať o sťažnosti proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta. Dôsledkom takejto sťažnosti môže byť v zmysle § 70a v spojení s § 69 zákonx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxnie ústavnosti, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnilo alebo mohlo ovplyvniť výsledok ľudového hlasovania. Aj napriek skutočnosti, že to volebný kxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxbné takéto hlasovanie opakovať, teda postupovať rovnako ako v prípade neplatnosti volieb prezidenta. V takomto prípade prichádza do úvahy opätovné vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxý súd neodkladne oznámiť nielen prezidentovi, ale aj predsedovi NR SR. Vzhľadom na absenciu lehoty by mal predseda NR SR pri vyhlásení opakovaného ľudoxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxústavnosti volieb, ktorá sa však môže so zreteľom na uvedené týkať aj ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, pozri komentár k § 1.
Súvisiace ustxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR, spôsob ich vyhotovovania a spôsob ich distribúcie.
Na rozdiel od volieb do NR SR alebo volieb do EP (porovnaj § xx x x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdového hlasovania o odvolaní prezidenta sa odráža aj na obsahu hlasovacieho lístka. Hlasovací lístok musí obsahovať otázku uvedenú v odseku 1, ktorá zxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o odpoveď "áno" a odpoveď "nie". Aj napriek tomu, že ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta pravdepodobne nebude nikdy vyhlásené bez nadväznosti na kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxasovania o odvolaní prezidenta pozri komentár k § 121.
Komentovaný paragraf, podobne ako aj v prípade iných druhov volieb, dbá aj o rovnosť hlasovanxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, akosti a farby. Podobne ako v prípade hlasovacích lístkov pre voľby prezidenta, aj v prípade hlasovacích lístkov pre ľudové hlasovanie o jeho odvolanx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxe". Práve skutočnosť, ak by jedna z alternatívnych odpovedí bola uvedená iným písmom ako druhá odpoveď, by mohla hlasujúceho zvádzať k výberu tej-ktorxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx farby, ak by obe odpovede, z ktorých si volič môže vybrať, boli napísané rovnako.
Vzorový hlasovací lístok overuje štátna komisia. Na jeho podklade xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xradov. Úlohou obcí (resp. miest, v prípade Bratislavy a Košíc mestských častí) je následné doručenie hlasovacích lístkov všetkým okrskovým volebným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemali dostať skôr, ako až v deň konania ľudového hlasovania vo volebnej miestnosti. Volebný kódex totiž v prípade ľudového hlasovania o odvolaní prezxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o odvolaní prezidenta SR, predovšetkým postup v prípade, ak dotknutý volič nie je zapísaný v zozname voličov pre daný volebný okrsok. Komentovaný paraxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx výkon väzby, resp. v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ktorá je predmetom § 24. K podrobnostiam o postupe pri hlasovaní vrátane podrobností o poxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxho lístka, ktorá je predmetom § 24 ods. 3. V prípade ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta dostane každý volič len jeden hlasovací lístok, na ktorom xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxch odpovedí na položenú otázku, ktoré sú uvedené na hlasovacom lístku.268) Má si teda vybrať buď odpoveď "áno" (hlas za odvolanie prezidenta), alebo oxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "X" k jednej z odpovedí alebo len podčiarknutie jednej z odpovedí, zákon výslovne nepredpokladá. Rešpektovanie postupu uvedeného v § 123 ods. 5 je dôlxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "započíta". K podrobnostiam o posudzovaní platnosti hlasov pozri komentár k § 125.
Odseky 1 až 4 upravujú postup okrskovej volebnej komisie v prípaxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxípade volieb prezidenta. K podrobnostiam preto pozri komentár k § 107. K účelu hlasovacieho preukazu, ktorého uplatnenie prichádza do úvahy aj v prípaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxou volebnou komisiou pri ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu postupu okrskovej volebnej xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx počas konania ľudového hlasovania umiestnená vo volebnej miestnosti, a prenosnej volebnej schránky, ak bola použitá. Po zmiešaní ich obsahov, t.j. px xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedené v § 22 ods. 3. Môže ísť o obálky, ktoré nie sú nepriehľadné, alebo obálky, ktoré majú inú veľkosť či farbu ako ostatné obálky. Až následne okrsková voxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxy a zisťuje počet hlasov "áno", t.j. počet hlasov za odvolanie prezidenta, a počet hlasov "nie", teda počet hlasov proti odvolaniu prezidenta. Samotnéxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxntári k § 125. Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku okrsková volebná komisia uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx hlasovaní o odvolaní prezidenta teda možno zhrnúť nasledujúco:
a)
zmiešanie obsahu volebnej schránky a prenosnej volebnej schránky;
b)
vylúxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ktoré sú neplatné;
e)
sčítanie hlasov "áno" (hlasov za odvolanie prezidenta) a hlasov "nie" (hlasov proti odvolaniu prezidenta).
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pri sčítavaní hlasov totiž môže dôjsť k závažným pochybeniam. Tieto pritom môžu byť dôsledkom nedbanlivostného konania členov okrskovej volebnej koxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxa priebehu volieb a referenda. K takémuto záveru je možné dospieť aj napriek skutočnosti, že relevantné ustanovenie Trestného zákona (§ 351) výslovnx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxať aj na prípad ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta. K podrobnostiam o otázke nesprávneho sčítavania hlasov pozri komentár k § 61.
Súvisiace xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxovanie platnosti hlasovacích lístkov odovzdaných pri ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxkov (napr. platnosti v prípade poškodenia hlasovacieho lístka) preto pozri komentár k § 29.
Volebný kódex v komentovanom paragrafe výslovne rozozxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xebol upravený ustanoveným spôsobom. Spôsob úpravy hlasovacieho lístka v prípade ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta upravuje ustanovenie § 1xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxadnu z odpovedí. Pri striktnom výklade by za neplatný mal byť považovaný aj taký hlasovací lístok, na ktorom volič síce zreteľne označil odpoveď "áno" axxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xx xx zo spôsobu úpravy hlasovacieho lístka jednoznačne zrejmé, aká bola vôľa hlasujúceho, mal by striktný jazykový výklad ustúpiť v prospech reálneho zabxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnta vyhlásené nebolo, praktické skúsenosti s posudzovaním platnosti takýchto hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxanom tlačive (§ 122). O takýto dôvod neplatnosti by išlo v prípade, ak by volič do obálky vložil takpovediac "vlastný" hlasovací lístok, t.j. tlačivo (pxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xd členov okrskovej volebnej komisie. Pri preberaní hlasovacieho lístka by si preto volič mal vždy overiť, či dostal ako hlasovací lístok také tlačivo, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxenie otázky). A napokon, (c) za neplatné sa považuje aj také hlasovanie, ak volič vložil do obálky viac hlasovacích lístkov. V takomto prípade by totiž nxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xdpoveď "áno" alebo odpoveď "nie" na položenú otázku, a na ďalšom, resp. ďalších hlasovacích lístkoch by žiadnu odpoveď neoznačil.
Ako sme už naznačxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxto otázke niekoľkokrát venoval aj ÚS SR. V jednom zo svojich rozhodnutí zdôraznil, že prvoradá je predovšetkým konzistentnosť postupu okrskových volxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k posudzovaniu platnosti jednotlivých hlasovacích lístkov.269) Neprípustné je preto to, ak by rovnaký spôsob úpravy v prípade jedného hlasovaciehx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxia
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 126 upravuje vyhotovovanie zápisnice okxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxsnice a postup pri jej následnom doručovaní. Ako napovedá aj označenie, ide o zápisnicu mapujúcu priebeh hlasovania a jeho výsledky len v jednom volebnxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zápisnice okresných volebných komisií a na ich základe zápisnica štátnej komisie.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxdenta sa preto použijú všeobecné pravidlá ohľadom postupu pri podpisovaní zápisnice, prípadného odmietnutia podpísania zápisnice a formy, v akej sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxko musí zápisnica obsahovať. Jej obsahom musia byť informácie o tom, kedy hlasovanie v danom okrsku (volebnej miestnosti) začalo a skončilo, prípadne xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxého hlasovania skutočne zúčastnili. Zápisnica okrskovej volebnej komisie musí takisto obsahovať informáciu o počte odovzdaných obálok a počte odovxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxovania zúčastní, t.j. prevezme od okrskovej volebnej komisie hlasovací lístok a obálku, no napokon obálku do volebnej schránky vloží bez hlasovaciehx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxormáciou, ktorú musí zápisnica okrskovej volebnej komisie obsahovať, je informácia o počte hlasov za odvolanie prezidenta (hlasy "áno") a o počte hlaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxden rovnopis zápisnice doručiť volebnej komisii vyššieho stupňa, t.j. okresnej volebnej komisii, v územnom obvode ktorej pôsobí. Druhý rovnopis sa oxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxbnej komisii. Takýto pokyn by mal prísť až po overení zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnou volebnou komisiou (§ 127).
Súvisiace ustanovexxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxvuje postup okresnej volebnej komisie po tom, ako jej pri ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxhotovovaní zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania pozri komentár k § 126.
Jednou z úloh okresnej volebnej komisie jx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnice okrskových volebných komisií. Vzhľadom na skutočnosť, že zákonná úprava overovania zápisníc okrskových volebných komisií je v prípade ľudovéhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxpu pri voľbách do NR SR, t.j. na komentár k § 64.
Jediný podstatný rozdiel, čo sa týka postupu pri overovaní zápisníc okresnou volebnou komisiou, spočxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xrezidenta alebo jeho zástupcov. So zreteľom na povahu ľudového hlasovania, v ktorom sa nerozhoduje o zisku volebného mandátu, ale o jeho strate, je to vxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx volieb prezidenta. V prípade volieb prezidenta však absencia výslovnej možnosti prítomnosti zástupcov jednotlivých kandidátov až tak jednoducho oxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxesnej volebnej komisie
KOMENTÁR
Ustanovenie § 128 upravuje vyhotovovanie zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania pri ľudovxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxbecnú úpravu zápisnice okresnej volebnej komisie, ktorá je obsiahnutá v § 32. Aj pri ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta sa preto použijú všeobecnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxntári k § 32.
Ešte pred tým, ako okresná volebná komisia pristúpi k vyhotoveniu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xx xxxx samotného obsahu zápisnice, ten je takmer identický s obsahom zápisnice okrskovej volebnej komisie. K obsahu zápisnice okrskovej volebnej komisie pxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbných komisií, ktoré pôsobia v územnom obvodne danej okresnej volebnej komisie. V zápisnici okresnej volebnej komisie sa neuvádzajú informácie o začxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x územnom obvode okresnej volebnej komisie, ako aj informáciu o tom, koľko okrskových volebných komisií doručilo svoje zápisnice. Nemožno totiž vylúčxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxktívnych dôvodov. Volebný kódex však ďalej neupravuje postup v takomto prípade.
Odsek 2 upravuje postup po vyhotovení a podpísaní zápisnice. Okrexxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xápisnice okresnej volebnej komisie volebný kódex ustanovuje povinnosť doručiť túto zápisnicu v elektronickej forme, a to bezodkladne. Jeden rovnopxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxisie sa končí až na pokyn štátnej komisie. Takýto pokyn možno očakávať až po spracovaní zápisníc jednotlivých okresných volebných komisií.
Súvisixxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx štátnej komisie, a to o výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta SR. Komentovaný paragraf nadväzuje na všeobecnú úpravu zápisnice štátnej xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí zápisnice a postupu pri prípadnom odmietnutí podpísania zápisnice. Podrobnejšie o týchto otázkach v komentári k § 33.
Zápisnica štátnej komisie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxníc okresných volebných komisií (§ 128). Čo sa týka samotného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx počte volebných okrskov. Musí ďalej obsahovať aj informáciu o počte tých okresných volebných komisií, ktoré doručili svoju zápisnicu. Nemožno totiž xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xubjektívnych dôvodov. Zákon však ďalej neupravuje postup v takomto prípade. Zápisnica štátnej komisie musí ďalej obsahovať informácie o počte voličxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxkovom počte odovzdaných hlasovacích lístkov, osobitne platných hlasovacích lístkov. Rozhodujúcimi informáciami, ktoré zápisnica štátnej komisix xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxolaniu prezidenta (hlasy "nie"). Pre dôsledky ľudového hlasovania totiž nie je dôležitý len samotný počet hlasov za, resp. proti odvolaniu prezidentxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
Odsek 2 upravuje postup po vyhotovení a podpísaní zápisnice. Štátna komisia svoju zápisnicu odovzdáva Národnej rade. Je to predseda Národnej rady, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xx napokon aj predseda NR SR, kto v zmysle čl. 106 ods. 1 Ústavy ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje. K podrobnostiam pozri komentár k § 130.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasovania
KOMENTÁR
Ustanovenie § 130 upravuje obsah vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta SR. Výsledky vyhlasuje v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvanom paragrafe. Podkladom vyhlásenia výsledkov je zápisnica štátnej komisie. K podrobnostiam o obsahu zápisnice pozri komentár k § 129.
Osobitnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvaní odvolaný alebo nie. Podmienky odvolania alebo, naopak, neodvolania prezidenta však samotný volebný kódex neupravuje. Tieto sú predmetom priamx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxlovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Za odvolanie prezidenta teda musí hlasovať nadpolovičná väčšina zo všetkých tých, ktorým v zmysle § 11x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxe prezidenta, v sebe teda zahŕňa aj podmienku minimálnej nevyhnutnej účasti na hlasovaní. Aby mohol byť prezident v ľudovom hlasovaní odvolaný, musí sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xlasov všetkých voličov za odvolanie prezidenta nie je logicky splniteľná. Z uvedeného možno takisto vyvodiť podmienky, resp. prípady, keď prezident x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxých oprávnených voličov, alebo v prípade, ak (b) za odvolanie prezidenta nebude hlasovať nadpolovičná väčšina zo všetkých oprávnených voličov, a to ax x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnoprávnych dôsledkov, a to tak na výkon funkcie prezidenta SR, ako aj na výkon funkcie NR SR. V prípade odvolania prezidenta v ľudovom hlasovaní je záklaxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxtitutione). Ďalším dôsledkom odvolania prezidenta je v zmysle čl. 103 ods. 3 Ústavy (b) povinnosť predsedu NR SR vyhlásiť voľby prezidenta. Z teoreticxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxskončil predčasne. V zmysle čl. 103 ods. 3 Ústavy totiž platí, že "ak sa úrad prezidenta uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, predseda Národnej radx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxvanie inštitútu zastupovania prezidenta, ktorý upravuje čl. 105 Ústavy. V záujme zachovania kontinuity výkonu právomocí prezidenta ako hlavy štátu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxledky neodvolania prezidenta v ľudovom hlasovaní. Ak prezident v ľudovom hlasovaní nebol odvolaný, (a) samotný prezident má povinnosť rozpustiť NR Sxx x xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe v Zbierke zákonov SR.271) Povinnosť prezidenta rozpustiť NR SR v prípade, ak nebol v ľudovom hlasovaní odvolaný, je teoreticky odôvodniteľná tým, žx xx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx (chceli odvolať prezidenta) sa v tomto prípade rozchádza, je potrebné dať občanom ako zdroju moci možnosť zvoliť si iných, resp. nových zástupcov. V dôxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xe aj skutočnosť, že (c) prezidentovi začína plynúť nové volebné obdobie. V dôsledku neúspešného ľudového hlasovania tak prezidentovi volebné (aj funxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxásené žiadne ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta. Zatiaľ tak neexistujú žiadne praktické skúsenosti s vyhlasovaním výsledkov ľudového hlasovaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
ŠIESTA ČASŤ
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Právo voliť
KOMENTÁR
Ustanovenie § 131 upravuje podmienky aktívneho voxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxvne volebné právo vo všeobecnej rovine. Ten ako základnú podmienku ustanovuje dovŕšenie veku 18 rokov.
Orgánmi samosprávneho kraja sú predseda saxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxrávnych krajoch je v súčasnosti v SR zriadených osem samosprávnych krajov.273) Preto možno konštatovať, že v prípade volieb do orgánov samosprávnyxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xáklady právnej úpravy nachádzame v čl. 69 ods. 5 a 6 Ústavy. Z týchto ustanovení vyplýva, že právo voliť orgány samosprávneho kraja (vyššieho územného cxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxk Ústava neupravuje. Vzhľadom na absenciu ďalších ustanovení je na určenie podmienok práva voliť poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja a prexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x8 rokov. Ustanovenie § 131 pridáva ako ďalšiu podmienku trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré pre účely volieb do orgánov samosprávnych xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxne občianstvo SR nie je podmienkou na to, aby určitej osobe patrilo aktívne volebné právo vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Táto skutočnosť vxxxxxx xx x xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hovoríme o cudzincovi. Rozhodujúcou podmienkou je existencia trvalého pobytu alebo - "slovami" Ústavy - rozhodujúcou podmienkou je podmienka byť obxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxrne označuje legislatívnou skratkou "obyvateľ samosprávneho kraja".
V zmysle § 3 v spojení s § 131 tak možno konštatovať, že právo voliť do orgánox xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxu podmienkou je (b) trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia dotknutého samosprávneho kraja. Na rozdiel od celoštátnych voxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxvi SR, ktorý na území SR nemá trvalý pobyt, právo voliť do orgánov samosprávnych krajov nepatrí. Voliť by nemohol ani v prípade, ak by sa v deň konania volixx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxytu ako podmienke volebného práva je preto potrebné pristupovať formálne a nie materiálne. Ak by nejaká osoba fakticky v obci (resp. vojenskom obvode) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa voliť do orgánov samosprávnych krajov je trvalý pobyt v obci alebo vo volebnom obvode, ktoré patria do územia samosprávneho kraja. Takúto podmienku txxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxa. To potvrdzuje aj čl. 67 ods. 1 Ústavy. Samosprávny kraj (vyšší územný celok) ďalej v zmysle čl. 64a Ústavy predstavuje určité spoločenstvo obyvateľox x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxávneho kraja, nejde o osobu, ktorá je súčasťou spoločenstva obyvateľov samosprávneho kraja. To je následne dôvodom, prečo takejto osobe nepatrí právx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxeho volebného práva do orgánov samosprávnych krajov je takisto dôležité xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxntné, ako dlho je dotknutá osoba obyvateľom samosprávneho kraja. Postačuje preto, aby osoba bola obyvateľom samosprávneho kraja, teda mala trvalý poxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xkrsky. Ak by osoba získala trvalý pobyt neskôr, môže byť do zoznamu voličov pre jednotlivý volebný okrsok dodatočne zapísaná okrskovou volebnou komisxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxmentár k § 150.
Takisto je potrebné dodať, že keďže jedna osoba môže mať na území SR v tom isto čase iba jeden trvalý pobyt,276) môže jej patriť v tom istxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo vzťahu ku konkrétnemu samosprávnemu kraju niekoľkokrát zmeniť.