663/2007 Z.z.

Zákon o minimálnej mzde - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, 361/2012 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Predmet a pôsobnosť zákona
KOMENTÁR
História inštitútu mxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xtoročnú tradíciu. Po prvýkrát sa uplatnila v roku 1894 na Novom Zélande ako súčasť rozhodovania pracovných sporov. V roku 1896 bola zavedená v Austrálix x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxi bola zavedená v roku 1909 a o jej zavedenie sa zaslúžil Sir Winston Churchill, ktorý bol liberálnym a konzervatívnym politikom, avšak pochopil tzv. žexxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxde proti sociálnemu zabezpečeniu svojho obyvateľstva, padne".
V štátoch Európy sa minimálna mzda začala postupne uplatňovať v období po 1. svetovxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx. Z tohto hľadiska Československá republika patrila k prvým krajinám Európy, v ktorých sa ustanovovala minimálna mzda pre niektoré veľmi nízko platenx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxou správou1).
Správna rada Medzinárodného úradu práce zvolala v roku 1928 do Ženevy svoje jedenáste zasadnutie s cieľom prijať niektoré návrhy týkxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxx xxxa 1928 prijala Dohovor o zavedení metód určenia minimálnych miezd, ktoré Československo ratifikovalo 12. júna 1950 (Oznámenie Federálneho ministerxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxia, Brazília, Burkina Faso (1968), Burundi (1961), Kanada (1935), Belize (1983), Čad (1960), Dominikánska republika (1956), Francúzsko (1930), Nemxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxr MOP č. 99/1951 o metódach xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xtoročia sa minimálne mzdy dojednávali v kolektívnych zmluvách (tarifných zmluvách). V predvojnovom období Československo patrilo k štátom, ktoré v xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, v ktorých kolektívne vyjednávanie neexistovalo. Dôvodom bola mimoriadne zlá sociálna situácia robotníkov a skutočnosť, že ich mzdy boli hlboko pod xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xni zákonom, ani inou právnou normou. Na odmeňovanie robotníkov a technicko-hospodárskych pracovníkov sa uplatňovali rezortné úpravy o odmeňovaní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxáce a podľa spoločenského významu práce pre jednotlivé odvetvia. Rezortné predpisy ustanovovali niekoľko stupníc mzdových taríf pre robotníkov v mexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx náročnosti vykonávaných prác a im priradené sadzby mzdových taríf. Základom pre diferenciáciu tarifných miezd, t.j. pre zaradenie pracovných činnoxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxi ustanovené stupnice a katalógy pre technicko-hospodárskych zamestnancov. Zjednodušene možno povedať, že mzdová tarifa v najnižšej tarifnej triexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx
x xxxtovnému zapracovaniu inštitútu minimálnej mzdy do právneho systému Československej federatívnej republiky došlo až po novembri 1989 (po tzv. Nežnex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxm, v rámci ktorého odsek 3 ustanovoval, že mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda, ktorej výšku, prípadne podmienky pre určenie minimálnej mzdy a jej xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xinimálnej mzdy z 25. februára 1991, ktoré nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, ktorým bol 25. marec 1991. V zmysle § 6 tohto nariadenia vlády sa doplatox xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdy pracovníkom v pracovnom pomere, prípadne členom v členskom pomere k družstvu, kde súčasťou členstva bol tiež pracovný vzťah. Minimálna mzda bola usxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé časy uvedené nariadenie vlády ČSFR upravovalo osobitné sadzby minimálnej mzdy pre pracovníkov, ktorí boli požívateľmi čiastočného invalidného dôxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxných pracovníkov mladších ako 18 rokov (vo výške 50% základnej sadzby).
Osobitná štvrtá sadzba minimálnej mzdy bola určená pre pracovníkov mladšíxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x "novom" období v tzv. základnej sadzbe začínala na úrovni 2 000 Kčs.3)
Dňa 16. januára 1992 nadobudol účinnosť zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxeny za pracovnú pohotovosť a tiež zisťovanie a používanie priemerného zárobku na pracovnoprávne účely. Avšak neupravoval poskytovanie mzdy zamestnxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxrnom zárobku prevzal časť ustanovení § 111 vtedajšieho Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. vrátane garancie minimálnej výšky mzdy prostredníctvom inštixxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx vzťahuje odmeňovanie podľa zákona o mzde, sa nepoužijú taxatívne uvedené ustanovenia Zákonníka práce, vrátane § 111 až § 123, ktoré upravovali odmeňoxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xmluve minimálnu mzdu vyššiu ako ju ustanovilo nariadenie vlády. Do právneho systému sa zaviedol inštitút minimálnych mzdových taríf, odstupňovanýcx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, u ktorých nebola uzavretá kolektívna zmluva alebo mzda (mzdové podmienky) nebola v kolektívnej zmluve dojednaná. Bol úzko previazaný s inštitútom mxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxiede na úrovni dvojnásobku sumy minimálnej mzdy. V súlade s § 14 ods. 2 zákona o mzde sa sadzby minimálnych mzdových taríf mali ustanoviť nariadením vláxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx o minimálnej mzde a č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom pxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxmálne mzdové tarify boli ustanovené 3 sadzbami: okrem základnej sadzby, ktorá bola výškou previazaná na sumu minimálnej mzdy, boli ustanovené sadzby xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxov poľnohospodárskych družstiev, ktorých odmena v tom čase nepodliehala dani zo mzdy; znížené sadzby boli zrušené od januára 1993 nariadením vlády SR xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxňov náročnosti prevzaté do prílohy č. 1 k zákonu č. 311/2001 Z. z Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Minimálna mzda v samostatnej Slovenskxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx8/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády SR č. 645/1992 Zb.5)
Od 1. apríla xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxonom bolo zrušené nariadenie vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Zákon prevzal diferenciáciu sumy minimálnej mxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu tohto zákona, čo sa ukázalo ako ťažkopádne. Preto s účinnosťou od 1. januára 2000 novela vykonaná zákonom č. 346/1999 Z.z. splnomocnila vládu SR na úpxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxačnej minimálnej mzdy sa musela upraviť tak, aby sa rovnala súčinu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca vyjadrenej v Sk na fyzickú osobu, zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxa.
Koeficient musel byť dohodnutý tak, aby vypočítaná výška minimálnej mzdy za mesiac po zaokrúhlení na celých 10 Sk smerom nahor prevýšila sumu živxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xx xxxmer 12 rokoch uplatňovania s účinnosťou od 1. februára 2008 nahradený novým zákonom č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Záxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli odborníci z oblasti vedy a výskumu a zástupcovia sociálnych partnerov, t.j. zamestnávateľských zvxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxor na dosiahnutie dohody o sume mesačnej minimálnej mzdy prostredníctvom vyjednávania na rôznych úrovniach. Taktiež na podnet sociálnych partnerov xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxkej a sociálnej rady SR ako najvyššieho tripartitného orgánu, v ktorom sú okrem zástupcov sociálnych partnerov aj zástupcovia vlády SR, nedôjde k dohoxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxížené sadzby minimálnej mzdy z dôvodu, že takáto právna úprava bola diskriminačná voči zamestnancom so zdravotným postihnutím a mladistvým zamestnaxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxktorých zákonov (antidiskriminačný zákon), ktorý v pracovnoprávnych vzťahoch zakazuje diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia a veku.
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xinimálnej mzdy podľa § 6 zákona o minimálnej mzde, vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce kalendárxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx novelizovaný.
Prvá novela zákona o minimálnej mzde (zákon č. 354/2008 Z.z.):
Už pri prvej aplikácii systému vyjednávania o sume minimálnej mzdx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovený mechanizmus neumožňoval presadiť vlastné predstavy o sume minimálnej mzdy, ani plniť záväzky v tejto oblasti vyplývajúce z medzinárodnýxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výške minimálnej mzdy bolo hlavným motívom, aby bol v skrátenom legislatívnom konaní prijatý zákon č. 354/2008 Z.z. Touto prvou novelou zákona boli uxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx suma minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok.
Novela zákona o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxčítaná podľa pôvodného mechanizmu, stala spodnou hranicou novej sumy minimálnej mzdy, ktorú bolo povinné rešpektovať ministerstvo práce pri spracúxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxj mzdy bolo plne prenesené do kompetencií vlády, pretože tá je v konečnom dôsledku zodpovedná za sociálnu situáciu zamestnancov s najnižšími príjmamix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxákon č. 460/2008 Z.z.):
Druhá legislatívna úprava zákona bola vyvolaná zavedením novej meny euro od 1. januára 2009. Zákon bol novelizovaný článkox xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxny euro v Slovenskej republike.
V súlade so zásadami ustanovenými zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxvej minimálnej mzdy a v prípade hodinovej minimálnej mzdy boli doplnené záväzné počty desatinných miest. Okrem náhrady slovenských korún eurami sa noxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxvela zákona o minimálnej mzde (zákon č. 361/2012 Z.z.):
Dňa 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2012 Z.z., ktorým sa novelizoval Zákonnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu". Zdanlivo drobná zmena taxatívne ustanovila, že zákon sa od 1. januára 2013 vzťahuje aj na osoby vykonávajúce prácu na základe niektorej z dohôd o prxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxkej práci študentov.
Na vysvetlenie dosahu zmeny: podľa ustanovení Zákonníka práce predstavuje práca v pracovnom vzťahu prácu vykonávanú v pracxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxovnom vzťahu, ako aj práca na základe niektorej z vyššie uvedených dohôd. V tretej novele zákona je taxatívne ustanovené, že výška odmeny vyplatená za pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxestnávateľ (fyzická alebo právnická osoba) povinný poskytovať zamestnancom, vo väčšine prípadov v zamestnaniach najnižšej výkonnosti a kvalifikáxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ale ľudsky dôstojnej hranici.
Právo na odmenu za vykonanú prácu predstavuje jednu zo základných charakteristík pracovnoprávneho vzťahu, ktorou xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxebo plat. Ide o základné formy odmeny za prácu. Treba zdôrazniť, že majetková, odplatná stránka pracovnoprávneho vzťahu je zároveň regulátorom miery xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xe obyčajným výmenným vzťahom na spôsob výmeny tovaru a jeho ceny. V pracovnoprávnom vzťahu totiž nejde iba o vklad majetkový, ale najmä o osobný a spoločxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxného vyplýva, že právne významná je aj sociálna stránka pracovnej sily, ktorá výrazným spôsobom špecifikuje pracovnoprávne vzťahy.
Väčšina krajxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxývalého) čiastočného invalidného dôchodku alebo invalidného dôchodku, pre mladistvých zamestnancov, učňov, atď., môžu byť ustanovené aj zníženýmx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxmálnu mzdu - cca 20 štátov EÚ,
-
inými štátnymi orgánmi na základe nariadenia alebo vyhlášky alebo
-
na základe dohody medzi jednotlivými sociáxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxťahuje na všetkých zamestnancov vo veku 21 a viac rokov, v Nemecku - sú kolektívne odvetvové zmluvy, ktoré možno za určitých podmienok rozšíriť na všetkxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxdnotlivé odvetvia, je to cca 90% všetkých zamestnancov a vo Švédsku - je odvetvovými kolektívnymi zmluvami "zastrešených" cca 94% zamestnancov)".7)
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxípade zrušenia minimálnej mzdy a v tej súvislosti aj minimálnych mzdových nárokov by prevažná časť zamestnancov zostala bez akejkoľvek minimálnej mzxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx celoštátnej - tripartitnej dohody sociálnych partnerov.
Všetky krajiny EÚ majú zavedené minimálne mzdy, vo väčšine prípadov podľa jednotlivxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxký priemysel, školstvo, zdravotníctvo, atď.
"Naposledy minimálna mzda bola opätovne zavedená v apríli 1999 aj vo Veľkej Británii zákonom Nationax xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxely v príjmoch žien a mužov zmenšili o 2%".9)
Minimálna mzda je už takmer 100 rokov aj v USA a od 1. apríla 2004 zákon o minimálnej mzde má dokonca už aj Čínxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx x x xrajín východnej Európy v Slovinsku (804 eur).
Viac ako dve tretiny ľudí poberajúcich minimálnu mzdu v krajinách EÚ sú ženy. Dôvodom je najmä ich vyššxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxsle, poľnohospodárstve a hotelierstve.
Nesmierny význam minimálnej mzdy pre tretie tisícročie - t.j. v čase globalizácie (resp. slovami G. Sorosx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ako aj ekonomické záujmy nadnárodných korporácií, pretože práve minimálna mzda zabezpečuje ochranu záujmov najmä malých a stredných, predovšetkýx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxom je negatívny dopad minimálnej mzdy na zamestnanosť, pretože ak je minimálna mzda príliš vysoká, môže mať za následok prepúšťanie nízko kvalifikovaxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxenia minimálnej mzdy na zvýšenie zamestnanosti. Tento argument v našich podmienkach nie je možné potvrdiť, ani vyvrátiť, pretože obdobná štúdia zatixx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxciu trhu. Pracovná sila je (vraj) z dôvodu minimálnej mzdy príliš drahá, neumožňuje rozvoj kratších pracovných úväzkov a zamestnávateľom spôsobuje ax xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu minimálnej mzdy a sociálnymi dávkami je nesporne dôležitým motivačným prvkom pri znižovaní nezamestnanosti.
Minimálna mzda - záruka dôstojného xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966)13), v dohovoroch MOP)14), ktoré Slovenská republika ratifikovala a jx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx v preambule ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ,16) v Ústave SR (zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskoršxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxskorších predpisov je právne záväzné a akékoľvek porušenie týchto základných práv a slobôd je protiústavné a ich zrušenie je nemožné.
Právo na odmexx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x základných zásad ZP (do ktorých je premietnutá väčšina ustanovení dohovorov MOP a smerníc EÚ, ktoré sú uvedené napr. aj v zozname 4. kapitoly Bielej knxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí (t.j. čo je premietnuté v stupni kxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx § 118 až 135 ZP. Právo na odmenu za vykonanú prácu je základným charakteristickým znakom pracovného pomeru upraveného v druhej časti ZP - t.j. § 41 až 84 Zxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrými sú:
-
druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
-
miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy.
Mimoriadnu pozornosť treba upriamiť na § 43 ods. 1 písm. a) ZP, t.j. na druh práxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxé zamestnanec v rámci pracovného pomeru má vykonávať, sú v pracovnej zmluve vymedzené druhovo, avšak jednotlivé pracovné úkony sa realizujú opakovanx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxmedzenia druhu práce v pracovnej zmluve z hľadiska právneho postavenia zmluvných strán je v priebehu pracovného pomeru mimoriadne dôležitá, pretože xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxlatňovať u všetkých zamestnávateľov. Každý druh práce má iný charakter náročnosti a zodpovednosti najmä vo vzťahu k charakteristike platových stupňxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxnanú prácu tvorí tzv. majetkovú, odplatnú stránku pracovnoprávneho vzťahu, ktorá je regulátorom miery spotreby práce a zároveň mierou ocenenia indixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxateľa, ktoré je zamestnancovi poskytnuté za to, že zamestnávateľovi dáva k dispozícii svoju pracovnú silu. Z takéhoto obsahového vymedzenia pojmu odxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xe mu k dispozícii.
Zároveň treba zdôrazniť, že "štát ako subjekt vyššieho radu nezasahuje do vnútorného života ekonomických subjektov nižšieho raxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxuje pravidlá ich správania sa prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, približuje sa k posilneniu spoločenského dobra"19) t.j. k spravodlivosxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxy miezd pre zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve (t.j. minimálnych mzdových nárokov), je prejaxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinimálna mzda plní významnú funkciu pri platení poistného do verejnoprávnych fondov sociálneho a zdravotného poistenia. Povinné verejné sociálne pxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxiazanosť najnižšieho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie (t.j. na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistexxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xlavnou funkciou práva sociálneho zabezpečenia a jeho najdôležitejšieho systému sociálneho poistenia, prostredníctvom ktorého by sa mala zabezpečxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxšníkov (t.j. manželiek a nezaopatrených detí - t.j. aj žiakov SŠ a študentov VŠ) v období straty príjmu z ekonomickej činnosti (t.j. keď nemajú príjmy zo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti o malé dieťa, pracovného úrazu, choroby z povolania, nezamestnanosti, staroby, atď.
Prostredníctvom systému sociálneho poistenia sa zabezpexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x závislosti od predchádzajúcej pracovnej aktivity jednotlivca a dosahovaného príjmu (zárobku, mzdy, platu - t.j. princíp zásluhovosti, kombinovanx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxkovej dávky - t.j. starobného dôchodku, invalidného dôchodku, atď.).
Napr. v zmysle ratifikovaného Dohovoru MOP č. 130 z roku 1969 o lekárskej starxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxedchádzajúcej mzdy dospelého nekvalifikovaného robotníka (muža), t.j. najmenej 60% minimálnej mzdy alebo ak mzdy sú určené rozdielne v jednotlivýcx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxého a vyrovnávacej dávky, upravené bolo len materské na 70% a od 1.5.2017 je vo výške 75% - je otázne, či vzhľadom na úpravu len jednej dávky nemocenského pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxávnej úprave, t.j. v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov možno hovoriť o reálnom primeranom hmotnom zabezpečenx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnstva v roku 1984 formulovala hranicu chudoby (t.j. hmotnej núdze) ako polovicu čistého priemerného príjmu na občana v danej krajine, pričom určenie vx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xež je polovica priemerného príjmu v príslušnej krajine a podľa MOP do tejto skupiny patrí obyvateľstvo, ktorého úroveň príjmu predstavuje 2/3 a menej axx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxej krajine objektívne oddeľuje ľudí, domácnosti, resp. skupiny osôb disponujúcich takým malým objemom materiálnych, sociálnych a kultúrnych prostxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxdsky dôstojnej úrovni (t.j. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx veci dlhodobej spotreby, napr. auto, životné poistenie, atď.). Určenie hranice chudoby v rozpätí od 50 - 75% priemernej mzdy v tej-ktorej krajine závixx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxh krajinách EÚ sa doplácajú do výšky životného minima, avšak životné minimum v Slovenskej republike je len základným inštitútom systému sociálnej pomxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx x. januára 2004 neposkytujú do výšky životného minima pre tú-ktorú osobu (t.j. jednotlivca), ale sú určené iba absolútnym vyjadrením pre celú rodinu v zxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxsť, že výška dávok sociálnej pomoci v hmotnej núdzi sa zvýšila od 1. januára 2014 iba nepatrne (cca o 2 eurá mesačne)23) a naďalej sa dávky v hmotnej núdzi xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xlovenskej republike, najmä práva na ľudsky dôstojný život v čase hmotnej a sociálnej núdze.25)
Správnu "mieru" solidarity nemožno presne vyčíslix xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxáva a premietnuté do základného prameňa práva SR, t.j. do Ústavy SR. Na základe týchto dokumentov možno konštatovať, že najnižšia úroveň dávok sociálnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlivca (t.j. v prípade ekonomickej aktivity najmenej na úrovni minimálnej mzdy, resp. slovami dohovorov MOP mzdy nekvalifikovaného robotníka a v prípxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnačne k porušovaniu nielen rovnosti ako základného princípu občianskej spoločnosti, ale dokonca k ohrozeniu, ba až k úplnej absencii slobody jednotlxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxetkých zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, a to bez ohľadu na právnu formu zamestnávateľa alebo druh vlastníctva organizáciex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xlužobný pomer, štátnozamestnanecký pomer alebo členský pomer členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah):
-
xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlny nárok na mzdu zabezpečujúcu život na ľudsky dôstojnej úrovni nielen pre zamestnancov tzv. podnikateľskej sféry, ktorých odmeňovanie upravuje štxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 55/2017 Z.z. x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xtorých vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom je upravený iným pracovným vzťahom ako je pracovný pomer podľa Zákonníka práce. Vzhľadom na skutočxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxsnosti už neplatné právne predpisy, napríklad zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, ktorý bol nahradený zákonom č. 40xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxx xxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvuje, že zákon o minimálnej mzde sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú činnosti na základe dohôd o prácach vykonávaných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxmena zamestnanca pracujúceho na základe niektorej z uvedených dohôd v zmysle § 119 ods. 1 ZP, nesmie byť nižšia ako suma minimálnej mzdy ustanovená zákoxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzdy.
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že až do 31. decembra 2012 dochádzalo v Slovenskej republike najmä v prípade odmeňovania výkonu prác na záxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxov SR, pretože sa nerešpektovala zákonom ustanovená "hodinová" minimálna mzda. Vzhľadom na to, takmer dlhšie ako 10 rokov mnohé fyzické osoby pracujúxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé na sociálne poistenie (s výnimkou zdravotného poistenia ako tzv. samoplatitelia, avšak mnohí neplatili ani toto poistné z dôvodu veľmi nízkeho príjxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxalidný dôchodok, resp. vdovský alebo vdovecký dôchodok, ba dokonca ani na dávky v hmotnej núdzi a sú vylúčení zo spoločnosti.
Mnohé xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xákladných práv a slobôd). Aj keď Zákonník práce v prípade dohôd taxatívne nevymedzoval aplikáciu minimálnej mzdy (hodinovej), bolo potrebné ju pri oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxäzkami premietnutými v slovenskej vnútroštátnej právnej úprave.
Zdá sa, akoby sa opomenulo, že nemožno vykladať len jednotlivú právnu normu (zákxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxystéme v súvislosti s ďalšími právnymi normami, s ktorými je v podstatnom vzťahu, pretože právny poriadok tvorí jeden celok (Celsus - 2. stor. n. l.). V pxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x ustanoveniami zákona č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde, ako aj s neskorším zákonom o minimálnej mzde (zákonom č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v spojxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxní neskorších predpisov) (t.j. § 5 - ktoré príjmy sa považujú za príjmy zo závislej činnosti).26)
Právna charakteristika inštitútu minimálnej mzdx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xx xxoromkoľvek pracovnom mieste nezávisle od pracovného zaradenia zamestnanca a vykonávanej pracovnej činnosti,
-
bez ohľadu na spôsob dohodnutia xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxovaných výsledkov práce zamestnanca, ktoré sú z hľadiska nároku na minimálnu mzdu irelevantné,
-
bez ohľadu na finančnú situáciu zamestnávateľax
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxol nárok, zamestnávateľovi vzniká povinnosť zamestnancovi doplatiť rozdiel medzi nižšou mzdou zamestnanca a ustanovenou výškou minimálnej mzdy.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpätne stimulačne a motivuje ho k vyššiemu a lepšiemu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxži na zabezpečenie základných životných potrieb zamestnanca, t.j. plní dôležitú sociálnu funkciu. V pracovnoprávnej úprave mzdy za vykonanú prácu sx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxplaty mzdy, najmä z dôvodu, že výsledok práce zamestnanca sa stáva vlastníctvom zamestnávateľa, t.j. zamestnanec, ktorý nie je vlastníkom výrobných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxi zamestnávateľovi, aby ju ten využil vo svoj prospech - ide o prejav tzv. závislej, nesamostatnej, námezdnej a odplatnej práce vykonávanej pre iného (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxáce, t.j. mzda ako cena práce ovplyvňuje celkové náklady na produkciu v prípade jednotlivých zamestnávateľov, čím predurčuje aj ich konkurencieschoxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx iných faktorov ich výkonu, napr. z hľadiska nepriaznivých pracovných podmienok, intenzity pracovného nasadenia zamestnanca alebo iných faktorov, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxsobí aj na osobnostný rozvoj zamestnancov a umožňuje zamestnávateľom zvyšovať ich ekonomickú prosperitu. Nedostatok stimulácie pôsobí na zamestnaxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx funkcie, a to:
-
Ekonomickú:
-
ochraňuje pred ekonomickým dumpingom - t.j. ochraňuje serióznych zamestnávateľov pred nekalou súťažou, konkurxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxnimálnej mzdy, znižoval by tak protiprávne svoje mzdové náklady, ovplyvnené aj odvodmi zamestnávateľa do poistných fondov, a tým by mohol v konkurenčxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxavajúcich právne predpisy z trhu s možnosťou ich zániku. Rovnaký účel má aj inštitút minimálnych mzdových nárokov uplatňovaný podľa § 120 ZP.
-
je mxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xj na hladinu cien (konkurencieschopnosť) a infláciu. Táto funkcia minimálnej mzdy sa uplatňuje aj prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov (§ xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx mzdy, t.j. tie sú východiskom na odstupňovanie miezd podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce, najmä v profesiách s celkovou nižšou úrovňxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxeniu úrovne miezd (zárobkov) pod hranicu reprodukčných nákladov na pracovnú silu a zabezpečiť minimálny životný štandard pracujúceho zamestnanca nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxiku - t.j. Všeobecnej deklarácie ľudských práv (čl. 22 až 25), Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (čl. 7 a 11) v spojxxx x xxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxx x xod 1 Európskej sociálnej charty (revidovanej) - oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 273/2009 Z.z. (2009), s čl. 1, 15 a 31 Charty základnýcx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxu; pričom toto právo mu musí zaručovať zákon (t.j. zákon o minimálnej mzde).
-
ochraňuje pred nezamestnanosťou - t.j. má vplyv na platobnú neschopnxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xamestnancov najmä v odvetviach s nízkymi mzdami v pomerne širokom pásme nad hranicou minimálnej mzdy, a to najmä vtedy, ak mzdy sú nielen nízke, ale aj kex xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxestnanie. Motivačnú funkciu minimálnej mzdy môžeme vnímať ako doplnok k ekonomickej a sociálnej funkcii, ktorá sa môže prejaviť a napĺňať tam, kde je dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxsp. sociálna pomoc na úrovni životného minima, prípadne ešte nižšia).
Minimálna mzda je aj:
-
významným faktorom na ochranu proti riziku vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxmci príslušných medzinárodných noriem (t.j. spravodlivosť - primeranosť - rovnoprávnosť v odmeňovaní, atď.).
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxľných, nescudziteľných, nepremlčateľných a neodňateľných subjektívnych sociálnych práv.
Väzba nárokov a plnení na výšku minimálnej mzdy
Väzbx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxy je priamo alebo nepriamo previazaných viac ako 40 právnych predpisov. Je to opodstatnené najmä z dôvodu zabezpečenia slušného života na ľudsky dôstoxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxp. príslušníka ozbrojených zborov. Napríklad podľa § 52 ods. 3 písm. b) zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxný plat vo výške minimálnej mzdy. Obdobne sú riešené nároky profesionálnych vojakov (§ 179 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlicajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších pxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov), ale aj pedagogických zamestnancov (§ 9 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpixxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prípade, ak bola osoba v danej funkcii zvolená za poslanca Národnej rady SR. Napr. poslancovi, ktorý vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxy (zákon č. 32/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení nexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxkom prípade patrí plat aj:
-
riaditeľovi štátneho podniku (§ 19 ods. 8 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov),
-
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxosprávneho kraja v znení neskorších predpisov),
-
poslancovi samosprávneho kraja (§ 12 ods. 7 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územnxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx x61/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),
-
generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR (§ 13 ods. 3 zákona č. 385/2008 Zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky) a
-
zamestnancovi vykonávajúcemu funkciu štatutárneho orgánu alebo členx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxsobnosti zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov (§ 4 ods. 8).
V súlade s účelom minimálnej mzdy zabezpečiť slušný život na ľudsky dôstojnex xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave sa žiakovi strednej odbornej školy, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxx x xákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov sa priamo uvádza, že mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxška odmeny amatérskeho športovca, ktorá nesmie byť vyššia ako je minimálna mzda, ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná a športovec vykoxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxxx xlády SR č. 384/2006 Z.z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov ustanovuje, že výxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x x xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xovná súčinu výšky platných pracovných taríf a koeficientu medziročného nárastu minimálnej mzdy zaokrúhleného s presnosťou na dve desatinné miesta. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxého nariadenia vlády SR sa v roku 2015, ani v roku 2016 nepoužil.
Výška minimálnej mzdy je základným limitom aj pre určenie maximálneho nároku na odmxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx možno poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, za výkon funkcie poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac v sume dvadsaťnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xiestneho zastupiteľstva v Košiciach (§ 14 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov).
Suma minimálnej mzdy ako refexxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxmostatne zárobkovo činná osoba, má nárok na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesaxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxformačnom systéme športu, má za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe nárok na náhradu za stratu času najviac vo výške hodinovej mxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxálnej mzdy, sú náhrady výdavkov zamestnancom s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí, spojených s pobytom manžela (manželkyxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxteľom zamestnanca je príspevková organizácia štátu, patrí mu náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela v sume dvojnásobku až triapolnásobku minixxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx cudziu menu a náhrada výdavkov spojených s doplnením šatníka v sume trojnásobku až päťnásobku minimálnej mzdy (§ 32a ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu v prospech obce na účely starostlivosti o vojnové hroby na území Slovenska a o slovenské vojnové hroby v zahraničí podľa zákona č. 130/2005 Z.zx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxíspevok na kalendárny rok na xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxerých právnych predpisoch uplatňuje ako referenčná veličina na určenie výšky náhrady škody buď v prospech právnickej osoby alebo ako odškodnenie fyzxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxdstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, škola alebo zamestnávateľ môže od žiaka požadovať náhradu škody, ktorá nesmie presiahnuť sumu štvornásxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxmeranou výškou náhrady za škodu, ktorú spôsobil.
V iných prípadoch minimálna mzda slúži ako referenčná veličina na určenie výšky odškodnenia fyzixxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov patrí sudcovi, ktorý v dôsledku úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku trestného činu spáchaného inox xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnorazové mimoriadne odškodnenie vo výške stonásobku minimálnej mzdy. Rovnaký nárok na jednorazové odškodnenie má aj prokurátor (§ 169 zákona č. 154/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe aj v prospech pozostalých a rodinných príslušníkov: manželovi (manželke) a každému dieťaťu zomrelého sudcu alebo prokurátora, ktoré má nárok na sirxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx z povolania, v dôsledku trestného činu spáchaného inou osobou pre výkon funkcie sudcu alebo prokurátora, alebo v dôsledku konania, ktoré smerovalo prxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxm zomrelého sudcu alebo prokurátora (§ 113 zákona š. 385/2000 Z.z. a § 175 zákona č. 154/2001 Z.z.).
Z uvedeného vyplýva, že v prípade sudcov a prokurxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých trestných činov spôsobená ujma na zdraví. V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxmálnej mzdy; poškodený trestným činom znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania má nárok aj na vyplatenie odškodnenia za spôsobxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxesiahnuť päťdesiatnásobok minimálnej mzdy.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v zmysle ktorého v prípade škody na živote fyzickej osoby (usmrtenia) spôsobenej určeným živočíchom sa manželovi alebo druhovi usmrteného a každému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výške tridsaťnásobku minimálnej mzdy a ostatným pozostalým vo výške dvadsaťnásobku minimálnej mzdy. V tomto zákone bola väzba na sumu minimálnej mzdx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxdárnemu roku, v ktorom vznikla škoda.
Advokátovi, euroadvokátovi, zahraničnému advokátovi, medzinárodnému advokátovi alebo advokátskemu konxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxej mzdy [§ 56 ods. 2 písm. c) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxu sumou, prípadne sa za previnenie zníži základný plat, ak ide o osobu v pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi.
Suma minimálnej mzdy ako kritérium konaxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxx010 Z. z o preukazovaní pôvodu majetku, finančná polícia podá prokurátorovi podnet na podanie návrhu na začatie konania o vyslovenie toho, že majetok xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxejmé, či základom má byť hodinová alebo mesačná minimálna mzda, medziročnou zmenou jej výšky sa menia aj kritériá podmieňujúce postup finančnej polícxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základe písomnej žiadosti povinného celkom alebo čiastočne odpustiť pohľadávku nepresahujúcu šesťnásobok minimálnej mzdy (§ 4 ods. 13 zákona č. 6xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas Ministerstva spravodlivosti SR (§ 4 ods. 8 zákona č. 65/2001 Z.z.). Rovnaká podmienka súhlasu tohto minisxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxdzi v znení neskorších predpisov podmieňuje poskytnutie aktivačného príspevku príjmom člena domácnosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxximálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, a najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy (§ 16). Obdobne je podmixxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnenx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov okrem iných kritérií sa podmieňuje nárok na zamestnaneckú prémiu v prospech daňovníka dosiahnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xinimálnej mzdy naviazaný aj nárok na daňový bonus podľa § 33 tohto zákona.
Podľa § 422 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znenx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimálnej mzdy alebo napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xeň podania žaloby na súde prvej inštancie.
Suma minimálnej mzdy vystupuje aj v prípade exekúcií ako kritérium pre konanie exekútora: exekútor povoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x33/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov].
Dxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxadá povinnosť zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 2xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrý povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.
Suma minimálnej mzdy na účely hodnxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z., sa ukladá verejnému funkcixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxh detí, ktorí s ním žijú v domácnosti. Majetkovými pomermi sa okrem vlastníctva nehnuteľnosti rozumie aj vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlnej mzdy, alebo existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.
Rovnakú xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxštových služieb a Dopravnom úrade, ktorý upravuje podmienky výkonu funkcie predsedu a podpredsedu regulačného úradu. Avšak napríklad podľa § 32 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxľnej veci, ktorú je povinný uviesť vo svojom majetkovom priznaní, nie je naviazaná na minimálnu mzdu, ale je určená pevnou sumou 6 600 eur.
Inštitút mxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxť vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že tento cudzinec, má počas pobytu zabezpečené dostatočxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 26b zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na minimálnu mzdu je prejav porušenia základných práv a slobôd (prepad do biedy a chudoby - t.j. systému sociálnej pomoci, kde je základným inštitútom žxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxm navrhnúť legislatívne zmeny týchto predpisov. Výsledky činnosti pracovnej skupiny, vytvorenej na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SRx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa uznesenie č. 224. V ňom uložila členom vlády najneskôr do konca roku 2010 vypracovať návrhy na zmeny a doplnenia 17 právnych predpisov v súvislosti s naxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxmálnu mzdu bola v niektorých právnych predpisoch xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx Z.z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov zrušené a nahradené zákonom č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska, v ktorých už xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx kalendárny rok.
V zákone č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochrannxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uloženie pokuty až do výšky dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy [§ 39 ods. 2 písm. c) zákona]; väzba na minimálnu mzdu bola v súlade s uvedeným uznesxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxkorením - t.j. od 1. januára 2014 bola v zmysle § 99 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov väzba na minimálnu mzxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxy rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla škoda, a to zákonom č. 506/2013 Z.z.
Taktiež v zmysle zákona č. 48/2002 Z.z. o poxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxške minimálnej mzdy na každý mesiac pobytu, najmenej na jeden rok (§ 37 ods. 6) a rovnako aj v žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt. Ak cudzinex xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdy na každý mesiac pobytu (§ 25 ods. 9). Článkom II zákona č. 451/2008 Z.z. bola väzba na minimálnu mzdu nahradená väzbou na sumu životného minima.
Záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxy priemerný mesačný príjem na člena domácnosti ku dňu podania žiadosti o pôžičku bol nižší ako minimálna mzda. Tento zákon bol nahradený zákonom č. 396/xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Zo 17 právnych predpisov z prílohy k uzneseniu vlády č. 224 z roku 2008 sa väzba predpisu na minimálnu mzdu odstránila v uvedených 6 zákonoch. Zvyšných 1xx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxežitejšou požiadavkou zamestnávateľov bolo odpojenie minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny na účely stanovenia minimálnej sumy poistného na soxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxm č. 108/2009 Z.z. bola minimálna mesačná suma vymeriavacieho základu na sociálne i zdravotné poistenie pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtenú osobu v nezamestnanosti, vo výške minimálnej mzdy (do 31. decembra 2009), nahradená alikvotným podielom z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
Súvisiace právne predpisy
čl. 22 až 25, ale najmä článok 23 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948);
čl. 7, 9 a 11 Medzinárodnéxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 329/1998 Z.z. (1998), ako aj čl. 4 bod 1. a čl. 12 Európskej sociálnej charty (revidovanej) - oznámenie č. 273/2009 Z.z. (2009);
čl. 1, 15 a 31 Charty záxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a slobôd;
oznámenie č. 411/1991 Zb. - Dohovor MOP č. 95/1948 o ochrane mzdy;
oznámenie č. 470/1990 Zb. - Dohovor MOP č. 99/1951 o mechanizme určovanix xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx/1991 Zb. - Dohovor MOP č. 128 o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach;
oznámenie č. 537/1990 Zb. - Dohovor MOP č. 130 o lekárskej starosxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície;
zákon č. 315/2001 Z.z. o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov;
zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry;
zákon č. 253/1994 Z.z. o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi;
zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov;
zákon č. 180/2014 Z.z. o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxjnových hroboch;
zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave;
zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení zákona č. 440/2015 Z.z.;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činiteľov Slovenskej republiky;
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi;
zákon č. 461/2003 Z.z. o xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho kraja;
zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice;
zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky;
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxk;
zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi;
zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby;
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
zákon č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a pošxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
zákon č. 586/203 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon);
zákon č. 233/1995 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxacovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
Európske právne pramene
čl. 22 až 25, ale najmä čl. 23 Všeobecnej deklarácix xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrty a jej protokolu (1961) - oznámenie č. 329/1998 Z.z. (1998); ako aj čl. 4 bod 1 Európskej sociálnej charty (revidovanej) - oznámenie č. 273/2009 Z.z. xxxxxxx
xxx xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xlebo prácu rovnakej hodnoty;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe, podľa ktorého sa čl. 153 o činnosti Európskej únie v oblasti zamestnanosti a pracovných podmienok nevzťahuje na odmenu
LITERATÚRA
MAČUHA, Mx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xlovenskej republike, Fórum sociální politiky č. 5/2008;
International Labour Office Geneva, Minimum wage systems, International labour conefexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx V. Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (Európa, právo a prax). Košice, 2004, ISBN 80-89084-13-3;
RIEVAJOVÁ, E. a kolektív. Sociálne zabxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx. Základné práva a slobody v pracovnom práve. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 377 s., ISBN 978-80-7380-422-0;
BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A. Súčasný stav a noxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxx xxxxv na dávky v sociálnej oblasti. s. 155 - 178. Ajfa+Avis č. 3/2008, ročník XVI, ISBN 1336-5002;
MACKOVÁ, Z. Sumy životného minima od 1. júla 2009 a ich vpxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxovného pomeru a odvody do fondov od 1. januára 2013. s. 76 - 132. Ajfa+Avis č. 1/2013, ročník XXI, ISBN 1336-5002;
MACKOVÁ, Z. Zmena výšky minimálnej mxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxCKOVÁ, Z. Zmena výšky minimálnej mzdy od 1. januára 2015 a jej vplyv na platenie poistného z pracovnoprávnych vzťahov. s. 104 - 176. Ajfa+Avis č. 1/2015, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXIV, ISBN 1336-5002;
MACKOVÁ, Z. Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia (Jeden krok vpred, dva kroky vzad alebo od sociálneho zabexxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvny obzor č. 1/2011, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxálne a maximálne limity dávok v sociálnom zabezpečení - základ sociálnych istôt (realizácia sociálnych práv). s. 96 - 118. Sociálne zabezpečenie - na rxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie". Ústav štátu a práva SAV, Bratislava 2014, ISBN 978-80-8095-087-3;
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxx xx x xxx xxx x xxxx xxxxxka. 2012. ISBN 978-80-89122-77-6.
Suma minimálnej mzdy
KOMENTÁR
Úprava sumy minimálnej mzdy nariadením vlády
Vláda SR v nadväznoxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxpu podľa § 7 zákona o minimálnej mzde v nadväznosti na § 8 ods. 2 a 3 cit. zákona, ako aj sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, txxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxj mzdy je právne záväzná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka (§ 9 ods. 2 zákona o minimálnej mzde) a nemožno ju meniť v priebehu kaxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisov splnomocňoval vládu SR na ustanovenie výšky minimálnej mzdy vždy k 1. októbru kalendárneho roka. Výška mesačnej minimálnej mzdy sa ustanovilx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáce, sociálnych vecí a rodiny SR dohodli zástupcovia štátu, zamestnávateľov a zamestnancov najneskôr do 31. júla kalendárneho roka.
Zákonnou podxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnima pre plnoletú fyzickú osobu, zvýšenú o príslušné sumy dane z príjmu fyzických osôb, odvodov poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xmerom nahor.
Mesačná suma minimálnej mzdy
Minimálna mzda sa primárne xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxedená priamo v nariadení vlády SR. Formálne by mohlo byť ustanovenie o spôsobe výpočtu hodinovej minimálnej mzdy z mesačnej sumy súčasťou § 9 zákona o mxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxcentov, alebo by suma bola vypočítaná postupom podľa § 8 ods. 2 cit. zákona, a v nasledujúcom období, na ktoré sa sumy minimálnej mzdy podľa § 2 ods. 1 citx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtom. Zákonník práce i ďalšie právne predpisy bežne používajú pojem "mesačná mzda" bez potreby jeho definície. Obdobne ani pojem "mesačný plat", ktorx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxaní niektorých zamestnancov, zákon o štátnej službe a iné), príslušné právne predpisy nedefinujú.
Všeobecne možno pod uvedenými pojmami chápať xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxestnanca. V prípade zamestnancov, ktorých mzdové podmienky sú dohodnuté alebo platové nároky určené touto formou mzdy (platu), sa na minimálnu mzdu v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxacovného času v príslušnom mesiaci bol v prepočte na odpracovanú hodinu nižší ako suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu.
To znamená, že mesačnú sumx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ani v prípade osôb pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti sa nemôže upxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx výške, ustanovenej nariadením vlády pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou uplatní len v prípade, ak zamestnanec v mesiaci odpracoval celý mesxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx alebo určeného týždenného pracovného času na pracovisku odpracovať, na posúdenie jeho nároku na mzdu sa uplatní alikvotne nižšia suma mesačnej minimxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxcovný čas. Na posúdenie jeho právneho nároku na výšku mzdy sa použije minimálna mzda v eurách za mesiac v sume, zodpovedajúcej odpracovanému času. Suma xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxovený týždenný pracovný čas, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxnovený týždenný pracovný čas 40 hodín, a má dohodnutý kratší pracovný čas na 25 hodín týždenne po 5 hodín denne (§ 49 ZP) a v mesiaci s fondom pracovného časx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xinimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády SR na príslušný kalendárny rok.
Hodinová suma minimálnej mzdy
V prípade zamestnancov, ktorí sú odmexxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxenej v eurách za hodinu. Pre túto skupinu zamestnancov je minimálna mzda v eurách za mesiac irelevantná. To znamená, že ak by mzda zamestnanca nedosiahlx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxu na doplatok (§ 3 ods. 1) je rozhodujúce porovnanie hodinového podielu dosiahnutej mzdy s hodinovou sumou minimálnej mzdy pre ustanovený týždenný praxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxpočíta sa vydelením mesačnej sumy číslicou 174. Takto vypočítaná suma minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta (§ 2 ods. 5 zákona o minimxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx sa hodinový podiel z mesačnej sumy už nezaokrúhľuje smerom nahor, ale podľa pravidiel aritmetického zaokrúhľovania na 3 desatinné miesta.
Vypočíxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xranicu nároku na mzdu zamestnanca, ktorý pracuje v prevádzke s ustanoveným týždenným pracovným časom 40 hodín (§ 85 ods. 5 prvá veta ZP).
Ak je na pracxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx x xx x xxx x xxxx xx xxx xx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxjzmennej prevádzke, kedy má zamestnanec pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovaxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxateľov - pričom pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín,
-
výkon práce mladistvého zamestnanca staxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxtvého zamestnanca nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín,
suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa nepriamo úmerne zvýši v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxitmetického zaokrúhľovania vždy až na štyri desatinné miesta (§ 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde).
Ak by napríklad zamestnanec odmeňovaný inou mzxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xx xxbol na úrovni hodinovej minimálnej mzdy 2,50 eura za hodinu v zmysle § 1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 280/2016 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxne z dôvodu skrátenia ustanoveného týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín týždenne podľa § 85 ods. 5 až 7 ZP. Ak by zamestnanec odmeňovaný inou axx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxcovný čas nemení, t.j. používa sa hodinová minimálna mzda pre ustanovený týždenný pracovný čas na pracovisku zamestnanca.
Minimálna mzda vo vzťahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období (§ 134 ods. 1 ZP). Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxzhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 134 ods. 5 ZP).
ZP okrem úpravy postupu zisťovania priemxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v § 134 ods. 5 ZP aj garanciu minimálnej výšky používaného priemerného zárobku: Ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako minimálna mzda, na ktorú xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xsobitnú garanciu v prípade, ak u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve a priemerný zárobok zamestnanca je nixxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu nároku.
Suma minimálnej mzdy predstavuje nielen spodnú právne nárokovateľnú výšku mzdy za prácu, ale je aj spodnou hranicou na určenie tých peňažxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxvolenku nemôže byť vypočítaná z priemerného zárobku zamestnanca, ktorý by bol nižší ako suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu pre ustanovený týždennx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxmerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia alebo xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxšku na aktuálnu úroveň sumy minimálnej mzdy pre ustanovený týždenný pracovný čas na pracovisku zamestnanca.
Minimálna mzda v prípade fyzických osôx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx minimálna výška odmeny za prácu vykonávanú na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V zmysle § 223 ods. 2 ZP sa na takxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx nižšia ako minimálna mzda ustanovená nariadením vlády SR na príslušný kalendárny rok.
V súlade s deviatou časťou ZP môže zamestnávateľ s fyzickýmx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxzsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, v kalendárnom roku nepresahuje v úhrne 350 hodín,
-
dohodu o brigádnickej práci štuxxxxxx xx xxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxného predpisu, a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku, pričom na základe takejto dohody možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere zx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xxxx x xx xx xx xxxxx xykonávajúce práce na základe niektorej z týchto dohôd z ustanovení o pracovnom čase (§ 85 ZP) vzťahujú iba ustanovenia vymedzujúce definíciu pracovnéxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrácu a plní povinnosti v súlade s príslušnou dohodou a dobou odpočinku akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom, nemožno v prípade týchto fyzických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxdny typ dohody.
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej pxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxkonával prácu, a u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, viesť evidenciu vykonanej práce tak, aby v jednotlivých dňxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxmeny stotožňovať s formou mesačnej mzdy zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ani v prípade, ak by formálne bola vyjadrená xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxčení výšky prípadného doplatku k vyplatenej odmene do sumy minimálnej mzdy musí vychádzať z minimálnej mzdy ustanovenej v eurách za hodinu.
Z dôvodxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xvažovať ani o tom, že majú ustanovený týždenný pracovný čas. V prípade zamestnancov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx posúdenie nároku na prípadný doplatok do sumy odmeny neuplatní. To znamená, že ak by aj zamestnanec v súlade s uzavretou dohodou o vykonaní práce, dohodxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ako 40 hodín, ustanovenie o úmernom zvýšení sumy hodinovej minimálnej mzdy sa nemôže uplatniť;
zamestnávateľ je povinný vychádzať zo sumy hodinovxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxi, avšak bez akejkoľvek väzby na hodnotu práce zamestnanca. Pod pojmom "hodnota práce" sa rozumie jej náročnosť podľa kritérií zložitosti, zodpovednxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxhu článku 36 Ústavy SR, podľa ktorého má zamestnanec právo na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu, ale zároveň plní aj dôležitú úlohu v súvislosti so záxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxie a presadzovanie princípu rovnakej odmeny pre muža a ženu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.
Odmeňovanie zamestnancov za prácu rôzxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxu rovnakého zaobchádzania poskytovanie nerovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty, tak isto je v rozpore s touto zásadou poskytoxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxvodlivú mzdu ustanovuje 6 stupňov náročnosti práce, ktorým je priradených 6 sadzieb minimálnych mzdových nárokov. Ich výška sa odvodzuje koeficientxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxy sa ním ochraňuje minimálna výška mzdy:
-
len zamestnancov, ktorých odmeňovanie upravujú ustanovenia štvrtej časti ZP, t.j. len zamestnancov tzvx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxávnych predpisov, napr. podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov, zákona o štátnej službe, zamestnancov v služobnom pomere a pod.), a
-
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv dohodnuté v kolektívnej zmluve, na inštitút minimálnych mzdových nárokov sa v takom prípade neprihliada).
Selektívna ochrana výšky mzdy tejxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxené jej ustanoveniami.
Ak zamestnávateľ nemá odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxrencovaných podľa náročnosti vykonávaných prác na príslušnom pracovnom mieste. Zamestnancovi vykonávajúcemu zložitejšie práce sa tým zaručuje vyxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xe zamestnanec podľa druhu práce zaradený do vyššej tarifnej alebo platovej triedy.
Tento spôsob ochrany výšky mzdy osobitnej skupiny zamestnancox xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci. Uvedeným xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxách, ktorý bol transformovaný do nového Zákonníka práce v podobe šiestich sadzieb minimálnych mzdových nárokov.
Rozpätie sadzieb naďalej bolo pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx úrovni dvojnásobku sumy minimálnej mzdy. Sumy minimálnej mzdy, ako aj sadzby minimálnych mzdových nárokov sú ustanovené v podobe mesačných súm platnxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxých miest a ich charakteristiky
V Zákonníku práce sa uplatňuje 6 stupňov náročnosti pracovných miest. Sadzby minimálnych mzdových nárokov sa autoxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxet stupňov náročnosti práce v zmysle § 120 ZP nemá žiadnu väzbu na počet stupňov (tarifných tried), ktorý sa uplatňuje na odmeňovanie zamestnancov, anx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx minimálnych mzdových nárokov určuje sám. Z uvedeného vyplýva, že ustanovením § 120 ZP sa v žiadnom prípade nezasahuje do kolektívneho vyjednávania o xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxnie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný odmeňovať zamestnancov podľa vlastného stupňa náročnosti práce určeného na základe vlaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé miesto zamestnanca do príslušného stupňa náročnosti.
Zaradenie vykonáva porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamesxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x ZP a na základe tohto porovnania priradiť pracovnému miestu príslušný stupeň náročnosti. Následne je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu za príslxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xx x xxxxxx xa nimi popisuje hierarchia stupňujúcej sa náročnosti prác, ktorých výkon sa predpokladá v príslušnom stupni. Slúžia ako nástroj na kvalitatívne rozlxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy. Stručná charakteristika druhu práce, ktorej výkon sa bude od zamestnanca vyžadovať [x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxnie stupňa náročnosti práce na pracovnom mieste zamestnanca.
Pri posudzovaní náročnosti zamestnancom vykonávaných prác sa vychádza z najnáročnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xráce, jeho stručnej charakteristiky alebo pracovnej náplne pre dané pracovné miesto zamestnanca iba jediná vyžadovaná činnosť zodpovedala vyššiemx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxosti, ktorú je zamestnanec podľa pracovnej zmluvy povinný vykonávať. Čím vyššia je náročnosť prác vyžadovaných od zamestnanca, tým vyšší je stupeň náxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xyššej náročnosti.
Z hľadiska zaradenia pracovného miesta do stupňa náročnosti práce je osoba zamestnanca, ktorá práce na tomto mieste vykonáva alxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxesta do stupňa náročnosti vykonať aj v prípade, že dané pracovné miesto nie je dočasne obsadené. Do stupňa náročnosti sa nezaraďujú ucelené povolania, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xzdových nárokov
Medzi inštitútom minimálnej mzdy a inštitútom minimálnych mzdových nárokov je zhoda nielen z hľadiska účelu oboch inštitútov, ale xx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xzdového nároku sa zvýši v pomere medzi 40 hodinovým týždenným pracovným časom a ustanoveným týždenným pracovným časom na pracovisku zamestnanca),
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxým časom a mesačným fondom pracovného času),
-
aritmetického spôsobu zaokrúhľovania vypočítaných sadzieb minimálnych mzdových nárokov (hodinxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx x xx garantujú rovnaký postup pri úprave posudzovanej sumy dosiahnutej mzdy).
Stupne náročnosti práce, ich charakteristiky a sadzby minimálnycx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxcii rovnakého právneho nároku na mzdu za prácu určitej náročnosti pre muža a ženu, ako aj pre akýchkoľvek dvoch zamestnancov bez ohľadu na pohlavie, ak vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmestnávateľa je spravidla tarifný systém, ktorý zabezpečuje odôvodnenú diferenciáciu výšky základnej zložky mzdy podľa náročnosti práce. Zamestnxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxruktúre ním zabezpečovaného rozsahu a charakteru prác. Rovnako ako v prípade sumy minimálnej mzdy, základná zložka mzdy môže byť dohodnutá aj pod úrovxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xáročnosti konkrétnej práce, aby toto zaradenie mohlo byť posúdené a preverené aj inšpektorátmi práce v zmysle zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxové tarify zamestnancov rozpočtovej sféry
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov (na rozdiel od Zákonníka práce) nevytvára priestor pre zmluxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je podľa dĺžky započítanej odbornej praxe zaradený. Výška tarifného platu pre kaxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxnu práce vo verejnom záujme, nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená zákonom o minimálnej mzde a príslušným nariadením vlády SR. Aplikácia zákxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xhodnotenie náročnosti práce vykonávanej zamestnancom.
Dlhodobé jednostranné zameranie sa výlučne na zvyšovanie sumy minimálnej mzdy a zanedbáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvosti a nároku na vyššiu mzdu za práce vyššej náročnosti, pretože sumou minimálnej mzdy bola garantovaná mzda nielen za výkon najjednoduchších prác, axx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx, v zmysle ktorého majú zamestnanci právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky vrátane práva na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu, t.jx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxlnej mzdy, resp. úplného "zmrazenia" zvyšovania platových taríf v tzv. krízových rokoch (najmä po roku 2008). Dôsledkom je tiež dehonestácia dosiahnxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xe dlhodobo neudržateľné.
Prehľad o vývoji minimálnej mzdy od zavedenia meny euro
Mena euro ako výlučné zákonné platidlo bola v Slovenskej republixx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxiť od 1. januára 2009 v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom. V súvislosti so zavedením novej meny bol prijatý celý rad záxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxosť 1. januára 2009 zákon č. 460/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti sx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xláda SR svojím nariadením ustanovila sumy minimálnej mzdy v novej mene.
Vývoj schválených súm mesačnej minimálnej mzdy a hodinovej minimálnej mzdx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxie vlády č. 422/2008 Z.z.),
-
na obdobie roku 2010 bola minimálna mzda ustanovená sumou 307,70 eura mesačne a sumou 1,768 eura za hodinu, (nariadenix xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxády č. 408/2010 Z.z.),
-
na obdobie roku 2012 bola minimálna mzda ustanovená sumou 327,20 eura mesačne a sumou 1,880 eura za hodinu (nariadenie vládx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 326/2012 xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx.),
-
na obdobie roku 2015 bola minimálna mzda ustanovená sumou 380,00 eur mesačne a sumou 2,184 eura za hodinu (nariadenie vlády č. 297/2014 Z.z.),
x
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
-
na obdobie roku 2017 bola minimálna mzda ustanovená sumou 435,00 eur mesačne a sumou 2,500 eura za hodinu (nariadenie vlády č. 280/2016 Z.z.),
-
nx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxisiace ustanovenia zákona o minimálnej mzde
Súvisiace právne predpisy
čl. 22 až 25, ale najmä článok 23 Všeobecnej deklarácie ľudxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxiálnej charty a jej protokolu (1961) - oznámenie č. 329/1998 Z.z. (1998); ako aj najmä čl. 4 bod 1. a čl. 12 Európskej sociálnej charty (revidovanej) - ozxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xx xx xx x xx xxxxvného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd;
oznámenie č. 411/1991 Zb. - Dohovor MOP č. 95/1948 o ochrane mzdy;
ozxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxP č. 102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia;
oznámenie č. 416/1991 Zb. - Dohovor MOP č. 128 o invalidných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
JUDIKATÚRA
R 31/1965:
Pre výšku odmeny za vykonanú prácu je rozhodujúce, akú prácu zamestnanec v skutoxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch predpokladov je iba podmienkou zaradenia určitej funkcie do určitej platovej triedy (či je zamestnanec zaradený do správnej triedy, je otázka, ktoxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdravotných sestier.
LITERATÚRA
BAROŠOVÁ, M. Fungovanie a vývoj minimálnej mzdy v Slovenskej republike, Fórum sociální politiky č. 5/2008;
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nároky v roku 2017, Dane a účtovníctvo č. 2/2017;
TOMEŠ, I. - KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xolektív. Základné práva a slobody v pracovnom práve. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 377 s., ISBN 978-80-7380-422-0;
BARANCOVÁ, H. - OLŠOVSKÁ, A. Súčasný xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpečenia (Jeden krok vpred, dva kroky vzad alebo od sociálneho zabezpečenia cez sociálne poistenie, ba dokonca sporenie opätovne k sociálnemu zabezpexxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxtu a práva SAV, Bratislava, ISBN 0032-6984, EV 3800/09, s. 25 - 65;
MACKOVÁ, Z. Minimálne a maximálne limity dávok v sociálnom zabezpečení - základ soxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xiešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie". Ústav štátu a práva SAV, Bratislaxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 35, 59 - 61, 95 - 99, 301 - 303. Heuréka. 2012. ISBN 978-80-89122-77-6.
Doplatok k minimálnej mzde
KOMENTÁR
Podstata garancie minimálxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xzda nedosiahla v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy. Ide o základnú zákonnú garanciu, vyplývajúcu z čl. 36 Ústavy SR. Podstata garancie spočíva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxku zákon ustanovuje presný postup, ktorým ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi doplatok vo výške rozdielu medzi sumou minimáxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, a to aj napriek skutočnosti, že zamestnanec odpracoval v mesiaci plný pracovný čas ustanovený zamxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxiek, sa porovnáva s príslušnou sumou minimálnej mzdy. Základná zložka mzdy (§ 119 ods. 3 ZP) pritom spravidla tvorí dominantný podiel celkovej mzdy zamxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxacovaného času (časovou formou mzdy), základnou zložkou je tarifná mzda.
Zamestnávateľ je povinný v rámci mzdových podmienok dohodnúť okrem inéhx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxžky môže byť vyjadrená sadzbou v eurách za hodinu alebo sadzbou v eurách za mesiac. Z dôvodu, že tarifná mzda tvorí len dominantnú zložku zo všetkých dohoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxebo mesačná tarifná mzda je dohodnutá nižšou sumou ako je aktuálna výška sumy minimálnej mzdy, nejde o rozpor s platnými právnymi predpismi. Zároveň to xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxnimálnej mzdy. Ak by mzda zamestnanca po odpočítaní (tzv. po očistení) o sumy taxatívne vymenovaných zložiek mzdy (§ 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxahnutej mzdy
Základom na zistenie nároku na doplatok a určenie jeho výšky je skutočne dosiahnutá mzda za príslušný mesiac, ktorá bola zamestnancovi xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zamestnávateľom zamestnancovi za prácu (§ 118 ods. 2 ZP). Do sumy dosiahnutej mzdy, ktorá bude porovnávaná so sumou minimálnej mzdy, v žiadnom prípade xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxažuje najmä náhrada mzdy napríklad za dovolenku alebo prekážky v práci, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, príspexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxť, ale ani žiadne ďalšie plnenia, ktoré poskytuje zamestnávateľ v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení ZP (napr. finančný príspevok na sxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xrácu. Za mzdu sa nepovažuje ani ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení (§ 118 ods. 2 posledná veta ZP).
V prípxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxudzovanú sumu mzdy považovať sumu poskytnutej odmeny. Do porovnávanej sumy mzdy zamestnanca nemožno zahrnúť ani prípadnú odmenu poskytnutú zamestnxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xáklade niektorej z dohôd, pretože ide o dve odlišné plnenia, ktorých nároková výška sa posudzuje samostatne.
Na účely porovnania so sumou minimálnxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxs (§ 121 ZP),
-
mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok (§ 122 ZP),
-
mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu (§ 123 ZP),
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx x
x
xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx
Zároveň aj z počtu odpracovaných hodín sa musia vylúčiť hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.
Účelom tzxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxmedzí situácii, kedy by zamestnanec prekročil sumu minimálnej mzdy napr. len z dôvodu vyplatenia mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas alebo tým, že mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xad rámec ustanovenej sumy minimálnej mzdy.
Ostatné zložky mzdy, ktorými okrem základnej zložky mzdy môžu byť napr. sumy prémií, odmien, osobné ohoxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, sú súčasťou celkovej mzdy zamestnanca, ktorá sa porovnáva s aktuálnou sumou minimálnej mzdy.
Úprava porovnávanej sumy dosiahnutého platu u iných xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podnikateľskej sféry, ale všetkých skupín zamestnancov, t.j. nielen zamestnancov vykonávajúcich pre zamestnávateľa prácu v pracovnom pomere, ale xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxuje suma minimálnej mzdy ako garantovaná minimálna výška nároku na služobný príjem v špecifických prípadoch, napr. ak je príslušník zaradený mimo činxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxstať situácia, že nielen ich funkčný plat, ale aj celkový plat bude pod úrovňou sumy minimálnej mzdy (pozri komentár k § 2). V prípade posudzovania nárokx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxpovedajú plneniam uvedeným v § 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde, aj keď právny predpis na odmeňovanie tejto skupiny zamestnancov používa iné pojmy alexx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxatu za prácu nadčas, ktorým je hodinová sadzba jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxxxx xx xxácu vo sviatok v sume 100% hodinovej sadzby funkčného platu,
-
príplatku za prácu v noci, ktorý sa poskytuje v sume 25% hodinovej sadzby funkčného plxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf pri vykonávaní pracovných činností zaradených do tretej kategórie a v prípade vykonávanix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platových taríf,
-
platu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, ktorý sa za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxení, na ktoré právny nárok vyplýva z ustanovení zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov alebo ich poskytnutie tento zákon umožňuje (napríklad prxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxý príplatok, príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla, osobný príplatok, odmena atď.) sú už súčasťou celkovej porovnávanxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxmy minimálnej mzdy, treba vychádzať z porovnania charakteru príslušného plnenia, ktoré má spravidla iný názov a inú konštrukciu vzniku nároku ako to uxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xo sumou minimálnej mzdy nie je plat za štátnu službu nadčas (§ 137 zákona o štátnej službe), príplatok za štátnu službu v noci (§ 139 zákona o štátnej službxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxtnej službe) a plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby (§ 138 zákona o štátnej službe).
Ostatné plnenia sú xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxok za zastupovanie, osobný príplatok, príplatok za zmennosť, odmena a iné), ale aj plnenia poskytované špecificky štátnym zamestnancom, napr. príplxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxncovi v danom mesiaci. Z hľadiska tohto postupu je irelevantná skutočnosť, že zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi plnenie, ktoré sa viaže na výkon pxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxký postup platí aj pre plnenia, ktorými sa oceňuje práca zamestnanca za dlhšie ako štvrťročné obdobie, napríklad odmena pri príležitosti pracovného axxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxujú (§ 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde). Ďalší postup pri zisťovaní nároku na doplatok do sumy minimálnej mzdy, ako aj určenie sumy minimálnej mzdy sú rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrý je odmeňovaný formou mesačnej mzdy alebo mesačného platu sa vychádza zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Avšak v prípade zamestnanca, ktorý je odmeňoxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxstiť jej hodinový podiel.
V prípade zamestnanca, ktorý nie je odmeňovaný mesačnou mzdou sa pri zisťovaní hodinového podielu suma mzdy vydelí počtox xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxnimálnej mzde, časť za bodkočiarkou). Takto upraveným počtom odpracovaných hodín zamestnávateľ zistí hodinový podiel porovnávanej sumy mzdy zamesxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxon o minimálnej mzde upravuje len zaokrúhľovanie súm minimálnej mzdy (hodinovej i mesačnej), ale nie hodinového podielu tzv. "očistenej" sumy dosiahxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxj mzdy bol vyjadrený najmenej na ten počet desatinných miest, na aký je zamestnávateľ povinný zaokrúhliť sumu hodinovej minimálnej mzdy pre príslušný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxou hodinovej minimálnej mzdy bude suma zvýšená v pomere 40 ku ustanovenému týždennému pracovnému času (§ 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde). Takto vypoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnanca nižší ako príslušná suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu, zistí sa výška rozdielu a rozdiel sa doplatí za všetky hodiny, ktoré zamestnanec odprxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxému času, ktorý zamestnanec odpracoval. Ak zamestnanec odpracoval plný mesačný fond pracovného času, vychádza sa z nominálnej sumy minimálnej xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx. 5 až 7 ZP).
Ak by zamestnanec v mesiaci neodpracoval plný mesačný fond pracovného času vyplývajúci z ustanoveného týždenného pracovného času na prxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx sumu mesačnej minimálnej mzdy, ktorá zodpovedá odpracovanému času. Túto sumu zamestnávateľ určí z nominálnej sumy mesačnej minimálnej mzdy ako podixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xurocentov.
Ak očistená mzda zamestnanca odmeňovaného mesačnou formou mzdy je nižšia ako suma mesačnej minimálnej mzdy, ktorá zodpovedá odpracovxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxcovi odmeňovanému mesačnou mzdou poskytuje za deň sviatku, ktorý pripadol na jeho obvyklý pracovný deň a zamestnanec z dôvodu sviatku nemohol pracovaxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x x x xxxx
x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxnávaných mimo pracovného pomeru (t.j. na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov) sa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxenia takého charakteru, ktoré sa inak na účely posúdenia nároku na doplatok do sumy minimálnej mzdy a jeho výpočtu zo mzdy zamestnanca za prácu v pracovnxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxetia príslušnej dohody by mala byť výška odmeny dohodnutá najmenej v sume minimálnej mzdy na obdobie, počas ktorého sa práca alebo pracovná úloha na zákxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xzdy zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V prípade osôb, vykonávajúcich prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxnej mzdy a na určenie jeho výšky do sumy minimálnej mzdy, musí vychádzať z minimálnej mzdy ustanovenej v eurách za hodinu pre 40-hodinový týždenný pracoxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxnciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti tak, aby bol xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxv, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxvala.
Na základe tejto evidencie možno určiť počet hodín práce vynaložených na splnenie dohodnutej úlohy. Následne potom možno overiť, či vyplatexx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdiel v súlade so zákonom o minimálnej mzde.
Súvisiace ustanovenia zákona o minimálnej mzde
Súvisiace právne predpisy
čl. xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvach (1966), čl. 4 bod 1 Európskej sociálnej charty a jej protokolu (1961) - oznámenie č. 329/1998 Z.z. (1998), ako aj čl. 4 bod 1 Európskej sociálnej chaxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxx x xxxxxx xxx xxx 28 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd,
LITERATÚRA
BAROŠOVÁx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 2017, Vydavateľstvo EPI, november 2016;
TOMEŠ, I. - KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-8xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxmálnej mzdy za výkon domáckej práce
KOMENTÁR
Zamestnanci pri výkone domáckej práce
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje. Pracovný pomer domáckeho zamestnanca sa spravuje uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Vzhľadom na osobitný spôsob rozvrhovania pracovného času sa z ustanovení Zákonníka práce na domáckych zamestnancov nevzťahujú ustanovenia o rozxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxžitých osobných prekážkach v práci domáckemu zamestnancovi nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, a tiež mx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxateľom nedohodne inak.
Osobitná úprava v § 4 zákona o minimálnej mzde vychádza z predpokladu, že domácky zamestnanec si sám rozvrhuje prácu v rámci xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx že v prípade týchto zamestnancov sa za odpracovanú hodinu považuje odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom (§ 1xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hodín.
Ak má domácky zamestnanec ustanovenú pevnú dĺžku pracovného času, podmienky výkonu jeho práce sú dohodnuté tak, že jeho odmeňovanie nie je zxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxhádzať z odpracovaného času v nadväznosti na spôsob jeho odmeňovania (mesačná mzda alebo iná dohodnutá forma základnej zložky mzdy).
Za domácku prxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xoma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje (§ 52 xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce. Avšak uvedené ustanovenie Zákonníka práce zamestnávateľovi neumožňuje vyhnúť sa posudzoxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxneho mesiaca.
Princípy tvorby noriem spotreby práce
Postup normovania spotreby práce xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxuje § 133 ZP.
Zamestnávateľ pri určovaní požadovaného množstva práce a pracovného tempa je povinný:
-
zohľadniť pracovné tempo primerané fyzioxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx po skončení práce a čas na prirodzené potreby zamestnanca (§ 133 ods. 1 ZP),
-
zabezpečiť, aby predpoklady na uplatnenie noriem spotreby práce boli xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxípade ich nemôže uplatňovať so spätnou platnosťou (§ 133 ods. 2 ZP),
-
v prípade, ak tento postup nie je upravený v kolektívnej zmluve a u zamestnávatxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxreby práce vopred dohodnúť s týmito zástupcami zamestnancov a v prípade, ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpekxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxtechnické predpoklady (technické zariadenie, spôsob organizácie práce, prísun materiálu vylučujúci zamestnancom nezavinené prestoje a pod.) na uxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výber technických pomôcok na meranie spotreby práce (potreba času na jednotku výroby alebo množstvo produkcie na jednotku času), čo si vyžaduje ešte pxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedených v § 133 ods. 1 ZP. Uvedené rovnako platí aj pre tvorbu noriem spotreby práce pre domáckych zamestnancov na účely ich odmeňovania.
Zamestnávaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxavia, nesmie používať taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx ustanovenia zákona o minimálnej mzde
Súvisiace právne xxxxxxxx
xxx xx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxych a kultúrnych právach (1966);
najmä čl. 1 a čl. 4 bod 1. Európskej sociálnej charty a jej protokolu (1961) - oznámenie č. 329/1998 Z.z. (1998);
ako ax xxxxx xxx x x xxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx únie (2010/C 83/02);
čl. 28 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, § 52 a § 1xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zamestnaní a zlepšovania sociálnej situácie ich rodín sa umožňuje v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu sumu minimálnej mzdy ako je ustanovená nariadxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxanizácia nepôsobí (t.j. podnikateľské subjekty). V takom prípade rozhodnutie o využití tejto fakultatívnej (t.j. dobrovoľnej) možnosti je na zamesxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xyššiu ako zákonnú minimálnu mzdu je obmedzená len na zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov uplatňujú ustanovenia mzdovej časti ZP. V prxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxkonník práce (napr. zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxximálnu mzdu.
Osobitný postup v prípade členov družstiev
V družstvách, na rozdiel od "klasických" podnikateľských subjektov, možno schváliť vyšxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Najvyšším orgánom družstva podľa § 239 ods. 1 uvedeného zákona je členská schôdza družstva.
Poxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxy môžu obsahovať aj úpravu pracovného vzťahu člena k družstvu. Táto úprava nesmie odporovať pracovnoprávnym predpisom s výnimkou, ak úprava pre člena xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prípade, že stanovy družstva v rámci možnosti výhodnejšej úpravy pracovného vzťahu upravujú vyššiu sumu minimálnej mzdy než ju ustanovuje právny prexxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xzde
Súvisiace právne predpisy
čl. 20, 22 až 25, ale najmä čl. 23 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948);
najmä čl. 6, 7 a 11, ale xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxxxx xxx xx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxtokolu (1961) - oznámenie č. 329/1998 Z.z. (1998);
ako aj najmä čl. 1 a najmä čl. 4, 5 a 6 Európskej sociálnej charty (revidovanej) - oznámenie č. 273/20xx xxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxa č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, § 119 ods. 2, § 231 ZP;
zákon č. 2/1991 Z.z. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskoxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
TKÁČ, V. Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (Európa, právo a prax). Košice, 2004, ISBN 80-89084-13-3;
MACKOVÁ, Z. Pozastavenie sa nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxho seminára konaného 8. apríla 2011 na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxdových nárokov v práve sociálneho zabezpečenia a v pracovnom práve - prežitok alebo nevyhnutnosť 3. tisícročia? s. 237 - 265.
Acta
Facultatis Iuridicxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxlneho zabezpečenia (Jeden krok vpred, dva kroky vzad alebo od sociálneho zabezpečenia cez sociálne poistenie, ba dokonca sporenie opätovne k sociálnxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxa, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, ISBN 0032-6984, EV 3800/09, s. 25 - 65;
MACKOVÁ Z. Minimálne a maximálne limity dávok v sociálnom zabezpečení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxncie konanej v dňoch 16. - 17. októbra 2014 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
KOMENTÁR
Ukazovatele ekonomickej a sociálnej situácie na účely rokovaní sociálnych partnerov
Sociálni partneri pri rokovaniach o sume mesačnxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvenskej republike za dva kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý sa navrhuje ustanoviť suma minimálnej mzdy, t.j. zohľadňujú vývxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmestnávateľov a zamestnancov, ktorými sú reprezentatívne zamestnávateľské zväzy a združenia a reprezentatívni zástupcovia zamestnancov (Konfedxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxej mzdy zohľadňovali tendenciu predchádzajúceho i aktuálneho vývoja vybraných základných makroekonomických ukazovateľov. Vychádza sa z predpoklxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxeniu názorov na sumu mesačnej minimálnej mzdy prijateľnej pre obidve vyjednávajúce strany.
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xospodárstve SR a
-
životného minima.
Sociálni partneri majú pri rokovaniach vychádzať z ukazovateľov vývoja, ktoré nie sú úplne vyčerpávaxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxého domáceho produktu, produktivity práce z HDP, miery nezamestnanosti, prípadne ďalších makroekonomických ukazovateľov sledovaných Štatistickxx xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxý kalendárny rok a na rok, pre ktorý sa suma minimálnej mzdy má vyjednávať vrátane posúdenia relatívneho rastu alebo poklesu príslušného ukazovateľa (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxov pri vyjednávaní o návrhu sumy minimálnej mzdy na nasledujúci rok bola požiadavka, aby minimálna mzda zamestnancovi zabezpečila dôstojné živobytix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxpnosti vykonávať prácu - t.j. v invalidite, pri ovdovení, v starobe alebo v iných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastanú za okolností nexxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxe chudoby a sociálneho vylúčenia realizované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1177/2003 vo všetkých krajinách EÚ vrátane SR. Na zákxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxlnom vylúčení a životných podmienkach nielen na Slovensku, je v Slovenskej republike realizovaný Štatistickým úradom SR.
Vo všetkých štátoch EÚ sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxrodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie. Cieľom zisťovania je získať informácie o rozdelení príjmov, o úrovni a štruktúre chudoby a o socixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxnu národného ekvivalentného príjmu v Sk v prepočte na paritu kúpnej sily a na euro a je vždy vyjadrená čistou sumou príjmu,
-
"miera rizika chudoby," x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xekových skupín, ekonomickej aktivity (pracujúci, nezamestnaní, dôchodcovia, iná neaktívna osoba), podľa druhu vlastníctva (vlastník a nájomca).
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxr všetkých domácností zaradených do výberového zisťovania podľa počtu osôb na dve rovnako početné časti podľa výšky príjmu. Domácnosť jednotlivca s mxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxzuje už od roku 2005 formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v náhodne vybraných domácnostiach. Počet vybraných domácností sa každý rox xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxdom na skutočnosť, že ide o výberové zisťovanie na relatívne nízkom počte náhodne vybraných domácností, akákoľvek zmena okruhu sledovaných domácnosxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxho príjmu sú nielen príjmy zo zamestnania, ale aj príjem z využívania služobného auta, peňažné zisky alebo straty zo samostatne zárobkovej činnosti, hxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xhudoby má vplyv aj okruh osôb a druh príjmu (jeho výšku môžu ovplyvniť napr. aj zmeny v poskytovaní dávok v nezamestnanosti). Naproti tomu čistá minimálxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxdy o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru - t.j. na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci šxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxnej mzdy nespadol do pásma pod hodnotou hranice rizika chudoby. Z toho dôvodu musí byť čistá suma minimálnej mzdy nad úrovňou definovanej hranice rizikx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxdrená vo forme čistej sumy. Vzhľadom na to, treba aj sumu minimálnej mzdy porovnávať s týmto ukazovateľom v tzv. čistom vyjadrení, t.j. po odpočítaní odxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxedenie odvodovej odpočítateľnej položky do systému zdravotného poistenia v roku 2015 v sume 380 eur v prepočte na mesiac.
Vývoj vzťahu medzi hranicxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxx xxxxxxx xxzika chudoby v ročnom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxstom vyjadrení predstavovalo 292,48 eura mesačne (rozdiel v neprospech minimálnej mzdy bol v sume 44,35 eura mesačne),
-
za rok 2014 hranica rizikx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 304,84 eura (rozdiel v neprospech minimálnej mzdy bol v sume 35,66 eura mesačne),
-
za rok 2015 hranica rizika chudoby predstavovala 4 158 eur na rokx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxožky znamenala čistý príjem zamestnanca až 339,09 eura (rozdiel v neprospech minimálnej mzdy bol už len v sume 7,41 eura mesačne),
-
za rok 2016 hranxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvala 355,01 eura, čím sa vzťah ukazovateľov obrátil a zamestnanec so mzdou na úrovni sumy minimálnej mzdy mal čistý príjem o 7,43 eura mesačne vyšší, než xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xca 670 tisíc osôb, čo predstavuje 12,7% obyvateľov Slovenska (za rok 2015 to bolo 12,3%). Mieru rizika chudoby na Slovensku najvýraznejšie ovplyvňuje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrozené chudobou sú viacpočetné domácnosti s tromi a viacerými nezaopatrenými deťmi (34,8%) a osamelí rodičia najmenej s jedným dieťaťom (33,6%).
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx5,3%). V roku 2016 boli rizikom chudoby najmenej ohrození obyvatelia Bratislavského kraja (5,4%), Trenčianskeho kraja (7,8%) a Trnavského kraja (9%xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu (HDP), produktivity práce z HDP a miery nezamestnanosti v rokoch 2014 až 2016 bol podľa údajov Štatistického úradu SR nasledujúci:
I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx                          x xxxx   x xxxx   x xxxx   x
xxxxxx---------------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I
I Index zmeny spotrebiteľských cxxx x x               x xxxx   x xxxx   x xxxx   x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx                    x      x      x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-----------I-----------I
I Počet pracujúcich v hospodárstve SR (v tis. os.)          I 2363,0  I 2424,0  I 2492,1  I
I---------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxx x x                       x xxxxxx  x xxxxx   x xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I-----------I
I Priemerná nominálna mesačná mzda v eurách             I 858,00  I 883,00  I 912,00  I
I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxx x x                       x xxxxx   x xxxxx   x xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I-----------I-----------I-----------I
I Suma životného minima (platná od 1. júla príslušného roku v eurách I xxxxxx  x xxxxxx  x xxxxxx  x
x xxxxxxxx                              x      x      x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I HDP v bežných cenách (v mil. eur)                 I 75 946,36 I 78 685,61 I 80 958,00 I
I-----------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x                     x xxxx   x xxxx   x xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-----------I-----------I-----------I
I - medziročná zmena v percentuálnych bodoch             I -1,0   I -1,7   I -1,8   I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xR (podľa ESA 2010 v osobách) I 2 223 149 I 2 267 097 I 2 321 049 I
I--------------------------------------------------------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx    x xx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I
I - index rastu produktivity práce z HDP v %             I 100,8   I 101,x   x xxxxx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx vývoj makroekonomických ukazovateľov umožňuje rýchlejší rast sumy minimálnej mzdy.
Súvisiace ustanovenia zákona o minimálnej mzde
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxlnych a kultúrnych právach (1966);
čl. 4 Európskej sociálnej charty a jej protokolu (1961) - oznámenie č. 329/1998 Z.z. (1998);
ako aj čl. 4 Európskex xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
čl. xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
LITERATÚRA
BAROŠOVÁ, M. Fungovanie a vývoj minimálnej mzxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmber 2012;
VIŠŇOVSKÝ, V. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2017, Dane a účtovníctvo č. 2/2017;
TOMEŠ, I., KOLDINSKÁ, K. Sociální prxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xrax). Košice, 2004, ISBN 80-89084-13-3;
RIEVAJOVÁ, E. a kolektív. Sociálne zabezpečenie. Vydavateľstvo Ekonóm 2003;
BARANCOVÁ, H. - SCHRONKx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx7380-422-0;
BARANCOVÁ, H. - OLŠOVSKÁ, A.: Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha: Leges, 2016, 400 s., ISBN 978-80-7502-177-9;
MACKxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xisícročia? s. 237 - 265.
Acta
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae,
Tomus
XXVII, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2009;
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xoistenie, ba dokonca sporenie opätovne k sociálnemu zabezpečeniu na úrovni životného minima - t.j. k odvodovému bonusu?). Právny obzor č. 1/2011, ročxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxe a maximálne limity dávok v sociálnom zabezpečení - základ sociálnych istôt (realizácia sociálnych práv). s. 96 - 118. Sociálne zabezpečenie - na rázcxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie". Ústav štátu a práva SAV, Bratislava 2014, ISBN 978-80-8095-087-3.
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxiálnych partnerov o sume minimálnej mzdy upravuje § 7 ods. 1 zákona o minimálnej mzde a strany zúčastnené v jednotlivých fázach vyjednávania sú vymedzxxx x x x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxjú začať rokovania o sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok najneskôr od 1. apríla bežného roka. Termín začiatku rokovaní nadväzuje na skutočnosť, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx o minimálnej mzde), zverejňuje Štatistický úrad SR približne v polovici marca.
V tejto fáze ide o rokovania na úrovni odborníkov zastupujúcich jedxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxá bude pre vládu záväzná. Rokovania v prvej fáze musia byť ukončené do 15. júla. V prípade, že sociálni partneri najneskôr do tohto termínu dospejú k dohoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxým navrhne ustanoviť sumu mesačnej minimálnej mzdy, ako aj sumu hodinovej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok vo výške dohodnutej sociálnyxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxoveň v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, následne na rokovanie Legislatívnej radx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, sú povinní bezodkladne predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Za samozrejmx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxstupcov vlády SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podklade návrhov predložených sociálnymi partnermi a po zvážení dôvodov v nich uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxdujúci kalendárny rok. Ministerstvo je povinné vypracovaný návrh predložiť na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR najneskôr do 31. júla kalenxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh na celoštátnej úrovni (zákon o tripartite). Hospodárska a sociálna rada SR okrem iného v zmysle zákona o tripartite dohoduje stanoviská k návrhom všexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxných a mzdových podmienok, podmienok zamestnávania a podmienok podnikania. Má 21 členov, pričom sedem zástupcov je vymenovaných vládou, ďalších sedxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxeniami odborových zväzov.
Zástupcovia sociálnych partnerov majú v tejto fáze rokovaní ešte možnosť dohodnúť sa na sume minimálnej mzdy, ktorá nemxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxe mesačnej minimálnej mzdy môžu vstúpiť aj zástupcovia vládnej strany (ministerstvo práce a ministri vymenovaní vládou za členov Hospodárskej a socixxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxna o minimálnej mzde pre prípad, ak sa sociálni partneri na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume mesačnej minimálnej mzdy. Ak sociáxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxy SR je povinné postupovať v zmysle § 8 ods. 5 zákona o minimálnej mzde.
V oboch situáciách je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR povinné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvaní Hospodárskej a sociálnej rady SR dospeli k vzájomnej dohode o sume minimálnej mzdy,
-
najmenej v sume vyplývajúcej z § 8 ods. 2 zákona o minimálxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Určuje iba spodnú hranicu návrhu, ktorú je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR povinné rešpektovať vo fáze vypracovania návrhu nariadenix xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxej na úrovni vypočítanej ako súčin aktuálnej sumy mesačnej minimálnej mzdy a indexu rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxpracovaný návrh nariadenia xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx relevantný vplyv na ďalší postup. Ministerstvo po formálnom prerokovaní návrhu nariadenia vlády v tomto poradnom orgáne vlády ho predloží na rokovanxx xxxxx xxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxeho roka (§ 8 ods. 3 zákona o minimálnej mzde).
Súvisiace ustanovenia zákona o minimálnej mzde
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 10xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxky zamestnancov, Vydavateľstvo Ajfa+Avis, Čo má vedieť mzdová účtovníčka... č. 1/2013;
TOMEŠ, I. - KOLDINSKÁ, K. Sociální právo Evropské unie. 1. xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xSBN 80-89084-13-3;
MACKOVÁ, Z. Inštitút minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov v práve sociálneho zabezpečenia a v pracovnom práve - prežxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtislave, Bratislava 2009;
MACKOVÁ, Z. Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia (Jeden krok vpred, dva kroky vzad alebo od sociálneho xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Právny obzor č. 1/2011, ročník 94, teoretický časopis pre otázky štátu a práva, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, ISBN 0032-6984, EV 3800/09, s. 25 - xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxiálne zabezpečenie - na rázcestí? Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. - 17. októbra 2014 v Bratislave v rámci riešenia pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xSBN 978-80-8095-087-3.
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnizmus výpočtu sumy mesačnej minimálnej mzdy pre prípad, že sa sociálni partneri na sume nedohodnú. Aktuálna suma mesačnej minimálnej mzdy sa mala vynxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx. Vypočítaná suma mesačnej minimálnej mzdy a výsledná zaokrúhlená suma mesačnej minimálnej mzdy mala byť záväzná aj pre rozhodovanie vlády SR.
Zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxcou na určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy v návrhu nariadenia vlády. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je povinné v nariadení vlády naxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vždy aktuálna suma mesačnej minimálnej mzdy, ktorá sa uplatňuje v bežnom roku. Navrhovaná suma mesačnej minimálnej mzdy na najnižšej zákonnej úrovni xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxorý ho zverejňuje na svojej webovej stránke.
Minimálna suma je záväzná len pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda po posúdení záxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxe aj o nižšom percentuálnom raste minimálnej mzdy, ako vyplýva z valorizačného mechanizmu (§ 8 ods. 2 zákona o minimálnej mzde) a keďže sa sociálni partxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor MOP č. 26/1928 o postupe pri určovaní minixxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xl. 4, atď.), ale aj Ústavu SR (čl. 12 ods. 1 - sloboda rovnosť v dôstojnosti a právach pre každého, čl. 19 ods. 1 - každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojxxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenky a zákon im zabezpečuje najmä právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň), ktoré ustanovujú, že výxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx x xinimálnej mzde).
Vláda schválila sumu minimálnej mzdy na nižšej úrovni ako vyplývala z mechanizmu xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s valorizačným mechanizmom muselo navrhnúť zvýšenie sumy minimálnej mzdy o 8,1%. Vzhľadom na skutoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základe valorizačného mechanizmu vychádzala na 319,4355 eura, čo po zaokrúhlení na celých 10 eurocentov nahor predstavovalo sumu 319,50 eura.
Vzxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a 1,768 eura za hodinu (nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z.z.). Na nasledujúci rok 2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhlo sumu minixxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxistického úradu SR predstavoval 103,0%,
-
spodnou hranicou podľa mechanizmu valorizácie sumy minimálnej mzdy bol súčin aktuálnej sumy 307,70 euxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxe; vláda návrh schválila bez zmeny (nariadenie vlády SR č. 408/2010 Z.z.).
Obdobne aj pri rozhodovaní o sume minimálnej mzdy na rok 2012 vláda rešxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxj mzdy za rok 2010 podľa údajov Štatistického úradu SR predstavoval 103,2%, takže minimálna mzda bola navrhnutá na úrovní súčinu 317 eur a tohto indexu (xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xociálnych vecí a rodiny SR navrhovalo rýchlejší rast sumy minimálnej mzdy. Napríklad na rok 2013 spodná hranica navrhovanej sumy minimálnej mzdy, vypxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx0 x 1,022). S prihliadnutím na očakávaný vyšší rast priemernej mzdy za rok 2012 bola na obdobie roka 2013 ministerstvom navrhnutá a vládou SR schválená mxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxej mzdy oproti valorizačnému mechanizmu podľa zákona možno uviesť zvýšenie sumy minimálnej mzdy zo 405 eur v roku 2016 (nariadenie vlády SR č. 279/2015 xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx mesačne;
vláda s prihliadnutím na priaznivý vývoj makroekonomických ukazovateľov rozhodla o zvýšení sumy minimálnej mzdy až o 7,4% (približujúc xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx nasledujúci rok má prihliadať na rozšírené kritériá ustanovené v § 8 ods. 3 zákona o minimálnej mzde. Okrem vývoja kritérií na úpravu sumy mesačnej minxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxupcov zamestnávateľov Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov a Združenie miest a obcí Slovenska, za zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxzajúce dva kalendárne roky (tzv. Kaitzov index),
-
vývoj produktivity práce z hrubého domáceho produktu.
Za samozrejmé treba považovať, žx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ako aj vývoja jednotlivých posudzovaných ukazovateľov. Vláda je povinná rozhodnúť o konečnej sume mesačnej minimálnej mzdy najneskôr do 20. októbrax
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxe vlády koncom septembra (§ 7 ods. 5 zákona o minimálnej mzde); vláda má tak cca 20 dní na prerokovanie návrhu nariadenia vlády a na rozhodnutie o výške suxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxv index je medzinárodne uznávané kritérium, ktoré sa uplatňuje na posúdenie, či Slovenská republika dodržiava niektoré ustanovenia medzinárodných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx 273/2009 Z.z.), v zmysle ktorého sa garantuje právo na primeranú odmenu. V zmysle tohto ustanovenia je Slovenská republika povinná priznať zamestnanxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxe a blahobyt ich rodín, rátajúc do tohto najmä výživu, šatstvo, byt a lekársku starostlivosť, ako aj nevyhnutné sociálne opatrenia, t.j. právo na zabezxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxlarácie ľudských práv).
Obdobný záväzok pre Slovenskú republiku vyplýva aj z čl. 7 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxch a ich rodiny a bude predstavovať spravodlivú mzdu. Primeranosť zákonom garantovanej odmeny, ktorej najnižšia absolútna hodnota je daná sumou minixxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxru Európskeho výboru sociálnych práv v Rade Európy, ktorý hodnotí plnenie jednotlivých článkov Európskej sociálnej charty (revidovanej) (oznámenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xúlade s čl. 4 Európskej sociálnej charty (revidovanej) treba, aby čistá minimálna mzda predstavovala aspoň 60% čistej priemernej mzdy v národnom hospxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že osoby poberajúce minimálnu mzdu si z tejto mzdy sú schopné zabezpečiť dôstojné živobytie, avšak pomer nižší ako 50% už považuje za nesúlad s Európskxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do systému zdravotného poistenia zabezpečuje, že Slovenská republika sa postupne približuje k podielu Kaitzovho indexu na úrovni 50%:
-
suma mesaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxná mzda za ten istý rok vo výške 824 eur mesačne po odpočítaní odvodov do poistných fondov a preddavku na daň, t.j. v tzv. čistom vyjadrení predstavovala sxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xzv. čistom vyjadrení predstavovala 304,84 eura, kým štatisticky zistená priemerná mzda 858 eur za rok 2014 v čistom vyjadrení predstavovala 662,08 euxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx
x
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx x.j. na úrovni vládou schválenej sumy minimálnej mzdy (nariadenie vlády SR č. 297/2014 Z.z.), vplyvom ktorej čistá minimálna mzda na tento rok predstavxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xriblížil k hranici 50%, keď dosiahol 49,89%,
-
na rok 2016 vláda SR schválila minimálnu mzdu v sume 405 eur mesačne (nariadenie vlády SR č. 279/2015 Zxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxdavku na daň v tzv. čistom vyjadrení išlo o sumu 699,96 eura a Kaitzov index dosiahol 50,72%.
Kaitzov index z regionálneho hľadiska
Posúdenie poxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dominantného vplyvu hospodárskych výsledkov a im zodpovedajúcej priemernej nominálnej mesačnej mzdy v Bratislavskom kraji na úrovni Kaitzovho indxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xe s výnimkou Bratislavského kraja v každom kraji vyšší ako podiel v celej Slovenskej republike.
Bratislava je hybnou silou v rozvoji hospodárstva cxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxtrémne skreslené výsledkami, v Bratislavskom kraji, ktorý je ekonomicky najvýkonnejším regiónom v Slovenskej republike. Vyššia priemerná mzda v Brxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxfickým postavením v blízkosti hraníc so susediacim štátmi.
V členení podľa krajov z údajov Štatistického úradu SR o priemerných mzdách za rok 2016 vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx republike vo výške 912 eur o 27,3%. Priemerná mzda v ktoromkoľvek inom kraji bola nižšia ako 912 eur, pričom druhá najvyššia bola v Trnavskom kraji, ktorx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxi prekročil podiel 54% a v dvoch krajoch aj podiel 60%.
Kaitzov index (pomer čistej sumy minimálnej mzdy z čistej sumy priemernej mzdy) za rok 2016 podxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx      x       x       x                x
x         xxxxxxxxxxxxxxx-------------I--------------------------------I
I         I PM v eurách I PM v eurách I Podiel čistá MM / čistá PM v % I
I-----------------I-------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx  x  x xxx  x  xxxxxx  x       xxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I
I Trnavský    I   837   I  647,35  I       54,84       I
I-----------------I-------------I-------------I-------------------------xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx   x   xxx   x  xxxxxx  x       xxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx     x   x25   I  638,93  I       55,56       I
I-----------------I-------------I-------------I--------------------------------I
I Žilinský    I   815   I  631,91  I       56,18       I
I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx x   xxx   x  xxxxxx  x       xxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I-------------I--------------------------------I
x xxxxxxxxxx   x   xxx   x  xxxxxx  x       xxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx    x   xxx   x  xxxx86  I       63,75       I
I-----------------I-------------I-------------I--------------------------------I
I SR spolu    I   912   I  699,96  I       50,72       I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení na preddavok poistného na zdravotné poistenie, na nemxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ (§ 130 ods. 5 ZP).
V princípe ide o náklaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxne poistenie. Každé zvýšenie sumy minimálnej mzdy znamená automaticky aj zvýšenie celkovej ceny práce, ktorej výška je ovplyvnená sadzbami odvodov dx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx položka so súčasným zvýšením sumy minimálnej mzdy z 352 eur mesačne v roku 2014 na 380 eur mesačne v roku 2015. Týmto opatrením vláda prakticky eliminovaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxy 352 eur mesačne (minimálna mzda v roku 2014) predstavovali 123,60 eura mesačne, takže celková cena práce bola na úrovni 475,60 eura,
-
z dôvodu, že xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxe v podiele 25,2% vymeriavacieho základu, úhrn odvodov do poistných fondov predstavoval 95,76 eura a celková cena práce v roku 2015 zo sumy 380 eur predsxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xa zdravotné poistenie a v tzv. čistom vyjadrení minimálna mzda zamestnanca medziročne vzrástla až o 11,2%. Princíp odvodovej odpočítateľnej položky xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxávateľ i zamestnanec platia preddavky odvodov na zdravotné poistenie už v plnej výške.
Vzhľadom na skutočnosť, že v nasledujúcich rokoch sa rozpätxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zamestnanca na zdravotné poistenie. V prípade odvodov zamestnávateľa to znamená, že relatívne zvýšenie celkovej xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x celková cena práce v roku 2015 zo sumy 380 eur predstavovala 475,76 eura,
-
odvody zamestnávateľa zo sumy 405 eur (minimálna mzda v roku 2016) predstxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ktoré vzrástli z nuly na 7,50 eura mesačne,
-
na rok 2017 bola minimálna mzda ustanovená sumou 435 eur mesačne (zvýšenie o 7,4%), odvody zamestnávatxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxyv zvýšenia minimálnej mzdy na ďalšie plnenia zo strany zamestnávateľa
Každoročné zvýšenie sumy minimálnej mzdy znamená primárne zlepšenie ochraxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxximerane nízkej mzdy, platu alebo odmeny za prácu na základe niektorých dohôd mimo pracovného pomeru (t.j. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej čxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx osobitná ochrana minimálnej výšky mzdy zamestnancov, ktorých odmeňovanie nie je upravené v kolektívnej zmluve (pozri komentár k § 2).
Zvýšenie suxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
x
minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, minimálna sadzba mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a minimálna výška náhrady za neaktxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxteného alebo používaného priemerného zárobku zamestnanca (§ 134 ods. 5 ZP); k tejto problematike pozri komentár k § 2,
-
minimálna výška odmeny za pxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxo problematike pozri komentár k § 2.
Zákonník práce právne garantuje nároky na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123 ZP), na mzdovú kompenzácxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxj minimálnej mzdy v zmysle osobitného predpisu, t.j. nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. Zamexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxrantuje ako minimálny právny nárok zamestnanca príslušné ustanovenie Zákonníka práce.
Zákonník práce okrem týchto uvedených nárokov garantujx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy. Ak by základná zložka mzdy bola dohoxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxadnej zložky mzdy sa rozumie suma, ktorá zamestnancovi patrí za počet hodín neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, t.j. kým zamestnanxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxčtu hodín neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. Ak je zamestnanec odmeňovaný inou mzdovou formou, napríklad hodinovou tarifnou mzdxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxpade, že základná zložka mzdy je dohodnutá vyššou sadzbou ako je suma minimálnej mzdy, pri výpočte mzdy za čas pracovnej pohotovosti sa musí vychádzať z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxejšie zvyšovanie sumy minimálnej mzdy v posledných rokoch má nepriamy vplyv aj na dojednávanie sadzieb mzdových taríf v kolektívnych zmluvách a v mzdoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdových taríf v nižších tarifných triedach oproti zvýšeniu sadzieb vo vyšších triedach, na ktoré už úprava minimálnej mzdy nemala výraznejší dosah, číx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xolektívnych zmluvách na rok 2016 u zamestnávateľov, ktorí uplatňujú štandardný 12-triedny systém, oproti sadzbám dohodnutým v kolektívnych zmluváxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxovú sociálnu politiku v podnikateľskej sfére na príslušný rok [výkaz V/A MPSVR (6-01)]:
I-------------I------I------I------I------I------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx x x  x x  x x  x x  x x  x x  x x  x x  x x  x xx  x xx  x xx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------I------I------I------I------I------I------I
x xxx xxxx  x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------I------I------I
I Rok 2016  I 407 I 425 I 451 I 481 I 523 I 571 I 623 I 681 I 747 I 830 I 937 I 1056 I
I-------------I------I------I------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x x x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x
x-------------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I------I
Na porovnanie možno uviesť, žx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xotvrdzuje pokles pomeru medzi sadzbou mzdovej tarify v najvyššej 12. triede a sadzbou mzdovej tarify v najnižšej triede. Z uvedeného vyplýva, že v roku xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxionálneho hľadiska, podľa ktorého sa každé zvýšenie sumy minimálnej mzdy najviac dotkne zamestnávateľov so sídlom v tzv. chudobnejších regiónoch Slxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xlebo živnostníkov ako fyzických osôb zamestnávajúcich zamestnancov (na tieto účely vylučujeme zamestnávateľov tzv. rozpočtovej sféry).
Podľa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xR) 1-04 bol celkový počet dotknutých zamestnávateľov podnikateľskej sféry (mimo SZČO) odhadnutý na cca 15,1 tis. podnikateľských subjektov, z čoho ax xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxých počet bol kvalifikovane odhadnutý na ďalších cca 26,7 tis. zamestnávateľov ako SZČO (údaje Sociálnej poisťovne).
Štatistická správa o základxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x2d a 42e) v členení podľa veľkostných kategórií podnikov za rok 2016:
I------------------------------I---------------------I----------------xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I od 0 do 19 zamestnancov   I 353 747       I 702 eur       I
I------------------------------I---------------------I---------------------I
x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx   x xxx xxx       x xxx xxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx xxx xxxxxxnancov  I 395 380       I 983 eur       I
I------------------------------I---------------------I---------------------I
I od 250 do 499 zamestnancov  I 143 149       I x xxx xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx  x xxx xxx       x x xxx xxx      x
xxxxx--------------------------I---------------------I---------------------I
I od 1000 a viac zamestnancov I 394 557       I 1 183 eur      I
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx     x xxx xxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx            x cca 1 983 tis. osôb I 912 eur mesačne   I
I------------------------------I---------------------I---------------------I
V malých organizácixxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xamestnancami má zvýšenie sumy minimálnej mzdy ďalší dopad prejavujúci sa v povinnosti poskytovať zamestnancom mzdu najmenej na úrovni sadzby minimáxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxšími priemernými mzdami, ktoré sú vykázané v podnikoch s najmenšími počtami zamestnancov. Ide o prejav ochrannej funkcie najmä vo vzťahu k domácim malxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxbezpečiť život na ľudsky dôstojnej úrovni (t.j. výživu, ošatenie, bývanie, lekársku starostlivosť, vzdelanie a sociálne zabezpečenie v čase nepriaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxujúcich u fyzických osôb - živnostníkov, pokiaľ budeme predpokladať, že títo vykonávajú najmä remeselné práce, ktorých náročnosť zodpovedá minimálxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxx na 522 eur mesačne. V pomere k priemernej mzde za rok 2016 sadzba minimálneho mzdového nároku pre 2. stupeň náročnosti dosiahla viac ako 80% štatisticky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxe 4.4 textovej časti správy tejto publikácie ŠÚ SR sú uvedené odvetvia s najvyššími, ale aj najnižšími priemernými mzdami za 4. štvrťrok. Najnižšiu prixxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxami, ktorých priemerná mzda dosiahla 554 eur mesačne, z toho v odvetví činností reštaurácií a pohostinstiev s 39 114 zamestnancami bola vykázaná priemxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x98 eur mesačne,
-
stavebníctva s 17 228 podnikateľskými subjektmi s celkovým počtom zamestnancov v odvetví 157,4 tis. osôb; ich priemerná mzda dosxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx5 eur mesačne.
Minimálne mzdy v členských štátoch EÚ
Minimálna xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxsko nemali ustanovené minimálne mzdy, pretože sociálnu ochranu majú zabezpečenú na vysokej úrovni prostredníctvom kolektívnych zmlúv, t.j. v prípaxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmokracie.
Podľa údajov Eurostatu sa suma mesačnej minimálnej mzdy v roku 2017 pohybovala od cca 235 eur v Bulharsku (v národnej mene 460 leva, takže sxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx členské štáty rozdeliť do troch skupín:
-
desať členských štátov EÚ z východnej Európy má minimálnu mzdu do 500 eur (vrátane Slovenska),
-
v piatxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx západnej a severnej časti Európy má minimálnu mzdu nad 1 000 eur.
I----------------I----------------I-----------------I----------------I
I xxxxxxx    x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx     x xxxxxxxxx xxxx x
x        x  x xxxxxx  x         x  x xxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I Luxembursko  I   1 999   I Portugalsko   I   650    I
I----------------I----------------I-----------------I----------------I
I Írsko     I   1 563   I Estónskx    x   xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx   x   x xxx   x xxxxxx     x   xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-----------------I----------------I
I Belgicko    I   1 533   I Slovensko    I   435    I
I----------------I----------------I-----------------I-xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx    x   x xxx   x xxxxxxxx    x   xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx   x   x xx2   I Chorvátsko   I   410    I
I----------------I----------------I-----------------I----------------I
I Veľká Británia I   1 400   I Česká republika I   408    I
I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx   x   xxx    x xxxxxxxx    x   xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I-----------------I----------------I
I Slovinsko   I   804    I Litva      I   381    I
I----------------I----------------I-----------------I-----------xxxxxx
x xxxxx     x   xxx    x xxxxxxxx    x   xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx     x   xxx    x xxxxxxxxx    x   xxx    x
xx---------------I----------------I-----------------I----------------I
Najväčší relatívny nárast sumy minimálnej mzdy oproti roku 2008 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxž v troch pobaltských štátoch.
Štát x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výška minimálnej mzdy alebo minimálnych tarifných miezd alebo minimálnych zaručených miezd dojednáva prostredníctvom právne záväzných kolektívnxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe mzdové tarify prostredníctvom kolektívnych zmlúv, ktoré môžu byť rozšírené aj na zamestnávateľov, ktorí ani nie sú členmi zamestnávateľského zväzx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxčtu zamestnancov. Podľa štúdie Strediska pre štúdium práce a rodiny (Mechanizmy úpravy minimálnej mzdy z roku 2005) napr. vo Švédsku odvetvové kolektxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxtiež v Nórsku riešenie mzdových otázok patrí do kompetencie odborových a zamestnávateľských organizácií. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že ak aj inštxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 103/2007 Z.z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni (zákon o tripartite)
LITExxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxximálnej mzdy od 1. januára 2014, Vydavateľstvo Ajfa+Avis, Čo má vedieť mzdová účtovníčka... č. 4/2013;
VIŠŇOVSKÝ, V. Minimálna mzda a minimálne mzxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxN 80-7179-831-2;
Tkáč, V.: Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (Európa, právo a prax). Košice, 2004, ISBN 80-89084-13-3;
MACKOVÁ, Zx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxočia? s. 237 - 265.
Acta
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae,
Tomus
XXVII, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2009;
MACxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Právny obzor č. 1/2011, ročník 94, teoretický časopis pre otázky štátu a práva, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, ISBN 0032-6984, EV 3800/09, s. 25 - xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxiálne zabezpečenie - na rázcestí? Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. - 17. októbra 2014 v Bratislave v rámci riešenia pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xSBN 978-80-8095-087-3;
MACKOVÁ, Z. Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. s. 35, 59 - 6xx xx x xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xúm minimálnej mzdy
Zákon upravuje spôsob zaokrúhľovania sumy mesačnej minimálnej mzdy v prospech zamestnanca smerom nahor. Zákonná úprava zaokrúxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vypočítaná podľa valorizačného mechanizmu na spodnej hranici ako súčin platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxciálnych partnerov o sume mesačnej minimálnej mzdy (§ 7) alebo v prípade, ak o sume rozhoduje vláda SR z dôvodu, že k dohode sociálnych partnerov nedošlox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxntov, t.j. ak by sa sociálni partneri prioritne dohodli iba na percente zvýšenia aktuálnej sumy mesačnej minimálnej mzdy a nie na konkrétnej sume.
Prxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xj termín, dokedy musí byť nariadenie vlády SR zverejnené v Zbierke zákonov SR. Uvedený postup vyplýva z dôvodu, aby schválená nová suma minimálnej mzdy xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx štátom určená suma minimálnej mzdy, sa musia začať najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzavretej kolektívnej zmluvy (§ 8 ods. 4 zákona č. 2/1991 Zbx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xumu minimálnej mzdy nemožno meniť v priebehu kalendárneho roka, na ktorý platí, a to bez ohľadu na prípadné negatívne (alebo pozitívne) zmeny v hospodáxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx charakter osobitného prechodného ustanovenia, ktorým sa riešil postup po zrušení nariadenia vlády SR č. 450/2007 Z.z., ktorým sa ustanovovala výška xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxkona č. 346/1999 Zb., v zmysle ktorého výšku minimálnej mzdy ustanovovalo nariadenie vlády SR vždy k 1. októbru kalendárneho roka. Nariadením sa ustanxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxčom táto suma mala platiť od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008.
Avšak zákon č. 90/1996 Z.z., ako aj nariadenie vlády č. 450/2007 Z.z. boli zrušené xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxdinovej minimálnej mzdy z nariadenia vlády do nového zákona, ktorým sa menilo aj obdobie platnosti ustanovených súm na ucelené obdobie kalendárneho rxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxh, § 9 ods. 3 zákona o minimálnej mzde sa dňom 1. januára 2009 stal obsolétnym (t.j. nepoužiteľným).
Súvisiace ustanovenia zákona o minimálnej mzde
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov;
zákon č. 2/1991 Z.z. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov;
zákon č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xinimálnej mzdy, Stredisko pre štúdium práce a rodiny, Rodina a práca, č. 1/2005;
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxkon č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný od 1. apríla 1996. Zároveň bolo zrušené i nariadenie vlády SR č. 450xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxbruára 2008 do 18. septembra 2008. Dňa 19. septembra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 354/2008 Z.z., ktorým bol nový zákon prvý raz novelizovaný a dňa 1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť tretia novexx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx menia a dopĺňajú niektoré zákony.
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxód určenia minimálnych miezd", pričom to isté anglické znenie "Convention of the International Labour Organization concerning the Creation of Minimxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxcí SR č. 110/1997 Z.z. z 15. júna 1993, ktorým Slovenská republika potvrdila sukcesiu (nástupníctvo) do záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxnanca odmeňovaného za prácu v poľnohospodárskom družstve, v ktorom odmena nepodliehala dani zo mzdy, vo výške 1 900 Kčs resp. 10,20 Kčs za odpracovanú hxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxk poskytoval po prvý raz za mesiac február 1992.
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxx xx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xa 13,30 Sk; nadväzne na nárast sumy minimálnej mzdy boli v rovnakom termíne upravené minimálne mzdové tarify nariadením vlády SR č. 249/1993 Z.z., ktorxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxane prestávky v práci na odpočinok a jedenie), ktorá platila až do 31. decembra 1997; nakoľko za rok 1997 bola priemerná mesačná mzda vykázaná vo výške 9 2xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxnferencie s medzinárodnou účasťou konanej v Banskej Bystrici dňa 9. novembra 2006. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta, Slovxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxung 2011.
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xivobytie zodpovedajúce ľudskej dôstojnosti" a článok 25: "každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá môže zabezpečiť jeho zdravie, jeho rodiny, zahxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxnosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v iných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastanú za okolnostx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xajmä odmenu, ktorá poskytuje ako minimum všetkým pracovníkom spravodlivú mzdu a rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty bez akéhokoľvek rozlišovanxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxx v súlade s ustanoveniami tohto Paktu, odpočinok, zotavenie a rozumné vymedzenie pracovných hodín a pravidelnú platenú dovolenku, ako aj odmenu v dňocx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx, zahŕňajúc dostatočnú výživu, šatstvo, byt a neustále zlepšovanie životných podmienok".
xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxhovor MOP č. 26/1928 o postupe pri určovaní minimálnej mzdy - oznámenie č. 439/1990 Zb., Dohovor MOP č. 95/1948 o o ochrane miezd - oznámenie č. 411/1991 Zxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxácii v zamestnaní a povolaní - oznámenie č. 465/1990 Zb., Dohovor MOP č. 131/1970 o metódach určovania minimálnej mzdy hlavne pre rozvojové krajiny (Thx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxg Recommendation), ktoré ustanovuje , kritériá nevyhnutne potrebné pri určovaní výšky minimálnej mzdy. Sú to tieto: a) potreby zamestnancov a ich rodxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoveň ostatných sociálnych skupín, f) ekonomické faktory vrátane požiadaviek rozvoja, stupne produktivity a dosiahnutie a udržanie vysokej úrovne zxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 273(2009 Z.z.) v čl. 2 až 4 zakotvuje právo na spravodlivé (riadne) podmienky práce (t.j. ustanoviť primeraný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv, zabezpečiť minimálne štyri týždne platenej dovolenky v roku, atď.), na bezpečné a zdraviu neškodlivé pracovné podmienky a právo na spravodlivú (prxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xdmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň (čl. 19 Ústavy SR), b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamexxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxpočinok pri práci, f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie, g) právo na kolektívne vyjednávanie.
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x994, s. 43.
xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx, ktorá za rok 2013 bola vo výške 824 eur mesačne a dávka na zabezpečenie základných životných podmienok pre plnoletú fyzickú osobu v sume 61,60 eura mesaxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxickú osobu je v sume 199,48 eura mesačne, pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu je v sume 139,16 eura mesačne a pre zaopatrené neplnolexx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na zabezpečenie základných životných podmienok pre jednotlivca sa zvýšila zo sumy 60,50 eura mesačne na 61,60 eura mesačne, pre dvojicu zo sumy 105,20 xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxe dvojicu s viac ako štyrmi deťmi zo sumy 212,30 eura mesačne na 216,10 eura mesačne, atď., pričom napr. príspevok na bývanie sa vôbec nemenil, t.j. pre jexxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxi výška aktivačného a ochranného príspevku, ba dokonca došlo k sprísneniu podmienok v súvislosti so zavedením povinnej pracovnej aktivity.
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poistenie, ba dokonca sporenie opätovne k sociálnemu zabezpečeniu na úrovni životného minima - t.j. k odvodovému bonusu?). In: Právny obzor č. 1/2011x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx
xxx x xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xrácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania, ale aj
2. príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby, atď.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR