250/2012 Z.z.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx2017 Z.z.
Peter
Ikrényi
Matúš
Ľahký
Roman
Prekop
POZNÁMKA K TERMINOLÓGII
V publikácii opakovane používame pojmy a) "sieť", b) "sxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxjem "sieť" pomenúva niečo rozvetvujúce sa, resp. rozkladajúce sa na ploche. Ako prídavné meno pomenúva vlastnosť, keď je niečo urobené zo siete, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxlosti od toho-ktorého odvetvia sa však mení zaužívaná terminológia, a preto poznáme siete v plynárenstve, sústavy v elektroenergetike, sústavy tepexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxecné označenie "sieť", okrem prípadov, keď opisujeme technickú infraštruktúru v konkrétnom odvetví.
Pojem "sieťové odvetvia" podrobne vysvetľxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxakteristické vlastnosti. Z akademického hľadiska možno polemizovať o zaradení toho-ktorého odvetvia pod pojem sieťových odvetví, čo však nie je ciexxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xen také odvetvia hospodárstva, ktoré právny poriadok (ZoR) výslovne označuje ako sieťové odvetvia.
Pojem "regulácia sieťových odvetví" (alebo lxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xšetky zásahy štátu v sieťových odvetviach. Je pritom irelevantné, ktorý orgán vykonáva takýto zásah a ako ho pomenúva právny poriadok. Príkladom je všxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnov štátov, ktoré sú výslovne označené ako regulačné zásahy v sieťových odvetviach. Príkladom je cenová regulácia podľa ZoR, ktorú vykonáva národný rxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxetvie používame označenie sektorový regulátor x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxnie len označenie regulátor, resp. regulačný orgán/úrad. Týmto rozdielom však v zásade nie je potrebné prikladať väčší význam, pretože uvedené výrazx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxek.
TEORETICKÁ ČASŤ
1. REGULÁCIA V SIEŤOVÝCH ODVETVIACH
1.1 Dôvody regulácie
[1] Sieťové odvetvia sú veľmi dôležitými odvetviami hospodárstvx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) Jednotlivé činnosti vykonávané v sieťových odvetviach sú nevyhnutným predpokladom rozvoja priemyslu a obchodu, uspokojovania základných potrxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxenský pokrok, ktorý nastal v priebehu 20-teho storočia.4)
[2] Odvetviami sieťového charakteru sú napríklad telekomunikácie, televízne vysielaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrozemská vodná a námorná doprava, poštové služby, tepelná energetika, rezervačné systémy leteckých spoločností, bankomatové systémy, kreditné (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxa na energetické odvetvia (plynárenstvo, elektroenergetika, tepelná energetika) a odvetvie vodného hospodárstva.6)
[3] Tieto sieťové odvetvix xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x voda) a poskytovanie služby (dopravu komodity z bodu A do bodu B).
[4] Veľmi zjednodušene povedané, sieť možno definovať ako súbor bodov (uzlov) prexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxujúce množstvá komodity, ktoré dokážu dopravovať (prijať). Doprava komodity je zvyčajne jednosmerná.7) Pri doprave komodity možno rozlišovať medxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxí (napr. odberné zariadenie). Doprava medzi počiatočným a koncovým uzlom zvyčajne bude prechádzať cez viaceré iné uzly, ktoré môžu napríklad umožniť xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní, väčšinou na rozsiahlom území. Takáto sieť zvyčajne predstavuje celok, ktorý spravidla prevádzkuje jeden subjekt v rámci jedného vymedzeného úzexxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxte vždy lokálny charakter, čo znamená, že nie sú prepojené na nadradené siete.
[6] Siete sú pre investorov kapitálovo náročné, a to jednak z pohľadu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ekonomická životnosť zariadení zvyčajne vysoko presahuje 20 rokov.11) Investor preto musí disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami a muxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxezpečujú (resp. garantujú) investorom legislatívne a regulačné nástroje, ktoré sú uplatňované počas dlhšieho obdobia.
[7] V sieťových odvetviaxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxbe socializácie nákladov na menšej skupine pripojených užívateľov.13) Preto nie je ekonomicky zmysluplné a ani spoločensky žiaduce, aby boli k zákaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx čoho má prevádzkovateľ siete zvyčajne výsostné postavenie na vymedzenom území a v zásade nie je ohrozený výstavbou nových konkurenčných sietí.
[9x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxúšťajú vznik a pôsobenie konkurencie. To platí najmä pri činnostiach, ktoré štandardne súvisia s (fyzickou) dopravou tovaru v dodávateľsko-odberatxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxh prípadoch štátnymi spoločnosťami.18) Hoci sa všetky odvetvia nevyvíjali rovnakým spôsobom, v určitom momente vždy vznikli monopoly, ktoré
de iurx
xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxry na určitom území.19)
[11] V sieťových odvetviach na rôznych stupňoch dodávateľsko-odberateľského reťazca však môžu pôsobiť viaceré, navzájox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxravy tovaru z jedného miesta v sieti do miesta dodania odberateľovi tovaru prostredníctvom siete. Zjednodušene povedané, dodávateľ pôsobí ako sprosxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxa vhodná a prispieva k znižovaniu ceny tovarov a zvyšovaniu efektivity. To isté platí pre konkurenciu na úrovni výrobcov tovarov alebo ich importérov.xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx daná sieť kľúčová a na ktorom má existovať konkurenčné prostredie,21) pretože v praktickej rovine poskytuje prevádzkovateľovi siete možnosť vytváxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeumožniť iným subjektom prístup do sietí a ich využitie, čím obmedzujú fungovanie hospodárskej súťaže a znemožňujú vstup nových podnikateľov (výrobxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxádzkovateľmi sietí alebo prevádzkovatelia sietí priamo vykonávali činnosti výroby a dodávky (mali povahu vertikálne integrovaných podnikov). Prexxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxej výhodných obchodných podmienok) alebo im vôbec neumožnili využitie siete, a tým zvýhodňovali prepojené subjekty, prípadne konzervovali stav na txxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxlitické záujmy tiež ovplyvňovali fungovanie sieťových odvetví. Činnosť dodávky bola často vnímaná ako súčasť sociálnej politiky štátov, a preto ich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx úrovni. Štáty, resp. nimi kontrolovaní prevádzkovatelia využívali tzv. krížové dotácie - to znamená, že neprimerane vysoké zisky z prevádzky sietí (xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xbsencia hospodárskej súťaže viedla k celkovej neefektívnosti odvetví a neprimerane vysokým cenám za niektoré dodávané tovary a poskytované služby. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxjúci pohodlné a stabilné zisky.24) Nedochádzalo k efektívnemu nakladaniu s prostriedkami, rozvoju sietí, zvyšovaniu energetickej a technickej bexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxových odvetviach preto viedli v priebehu 20-teho storočia k postupným zásahom štátov do organizácie trhov s cieľom reorganizovať trhy a vytvoriť alebx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvom jej cieľov. Veľmi zjednodušene povedané, cieľom regulácie sieťových odvetví je zabezpečiť, aby regulované subjekty efektívne a bezpečne poskxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnosť získať primeranú mieru návratnosti pri výkone regulovanej činnosti v stabilnom a predvídateľnom podnikateľskom prostredí. Regulácia tiež slexxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxhov. Niektoré zásahy, resp. zmeny v sieťových odvetviach sa označujú ako liberalizácia. Liberalizácia našla svoje uplatnenie najmä v energetických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxi existencii prirodzených monopolov a umožniť na jednej strane odberateľom voľbu dodávateľa, a na druhej strane ponúknuť existenciu rovnocennej súťxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ju definovať ako politický a regulačný proces, ktorý umožňuje vznik a fungovanie hospodárskej súťaže na pôvodne monopolných trhoch. Hospodárska súťxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sa spája s úplnou alebo čiastočnou privatizáciou národného monopolu. Základnými krokmi v procese liberalizácie energetických trhov sa stali:
a)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxladajú súťaž (výroba a dodávka) a časťami, ktoré ju nepredpokladajú (sieťové činnosti);
c)
uloženie detailne upravenej povinnosti umožniť prísxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxacich alternatívnym výrobcom generovať, resp. ťažiť a dodávateľom dodávať energie);
e)
odstránenie bariér brániacich slobodnej voľbe dodávatxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxobecne. Charakteristickým znakom funkčnej regulácie v sieťových odvetviach je to, že ju vykonáva špecializovaný a nezávislý orgán štátu. Regulátor xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxý za plnenie špecifických úloh a vopred určených cieľov. Inými slovami, regulátor má udržiavať tzv. "arm's-length" vzťah s regulovanými osobami, spoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxstencia nezávislých regulačných orgánov má viacero výhod.
[19] Vytvorenie nezávislého sektorového regulátora je z pohľadu štátu ubezpečením, rxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých účastníkov trhu. Vo svojej podstate si štát delegovaním právomocí na takýto orgán zväzuje ruky, čo sa týka jeho práva presadzovať svoju sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxetví. Súčasne by mal vhodnými, hlavne prevenčnými mechanizmami chrániť slabšie subjekty na trhu (menších podnikateľov) a spotrebiteľov, najmä pred xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxátor ďalej predstavuje garanciu stability na trhoch. Skutočne nezávislý sektorový regulátor je totiž predvídateľný a trh má dôveru v jeho rozhodovanxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxestorov, ktorých investície majú dlhú návratnosť, a preto nemôžu riskovať nepredvídateľné a časté zásahy do fungovania trhov, ktoré môžu ich investíxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxne technické a komplexné. Ich riešenie je preto vhodné preniesť na špecializovaný subjekt, ktorý je schopný vybudovať a udržiavať kvalitný, konštantx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxmostatnosti osôb pôsobiacich u regulátora, čo je ťažšie (hoci nie nemožné) dosiahnuť v prípade nešpecializovaného a pod priamym politickým vplyvom fxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xrhoch, najmä o povahe nákladov jednotlivých spoločností. Bez dostatku informácií sú preto limitované čo do schopnosti efektívne nastavovať pravidlx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe, zmierni informačnú asymetriu na trhoch a získa nevyhnutné informácie na efektívny výkon regulácie.28)
[23] Sektoroví regulátori v EÚ. V členskxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxr. Spojené kráľovstvo). Prví sektoroví regulátori vznikli v súvislosti s liberalizáciou telekomunikačného odvetvia, a až následne v energetických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxné monopolným postavením energetických podnikov kontrolovaných štátmi, ktoré súčasne plnili niektoré úlohy typicky zverované regulátorom.
[2xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxo regulátorom a štátom ako vlastníkom sieťových a obchodných energetických spoločností. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa sa stali požiadavky na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jeden
de facto
celoeurópsky regulátor (agentúra). K problematike národného regulačného orgánu pozri komentár k § x xxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxulácia sledujú veľmi podobné ciele, ale súčasne sa odlišujú vo viacerých fundamentálnych aspektoch.30) Na jednej strane regulačné aj súťažnoprávnx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cieľ, a v trhoch, resp. odvetviach hospodárstva, v ktorých sa uplatňujú.
[27] Súťažný orgán dohliada na udržiavanie a zvyšovanie konkurencie na poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxo obmedzuje hospodársku súťaž, pričom takéto posúdenie sa uskutočňuje po tom, ako ku danému konaniu došlo, t.j. ex post. Uvedené platí vo všetkých odvexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxo pravidiel. Povinnosti
ex ante
sa pritom ukladajú v týchto odvetviach bez ohľadu na to, či v minulosti dochádzalo k protisúťažným konaniam. Prístup z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxektov. Regulované subjekty preto disponujú väčšou mierou istoty ohľadom toho, či je ich správanie prípustné, alebo nie. Bělohlávek v tejto súvislostx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxia, ktoré predpokladajú súťaž, dočasná. Postupným rozvíjaním konkurencie v odvetví sa stáva celé odvetvie efektívnejším a naprávajú sa systémové zlxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaním všeobecných pravidiel hospodárskej súťaže. Naopak, nie je dôvod ukončiť reguláciu činností v odvetviach, ktoré sú prirodzene monopolné a z povaxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xa dopĺňajú.33) Súťažný orgán je teda oprávnený zasiahnuť v prípade podozrenia porušenia pravidiel hospodárskej súťaže v ktoromkoľvek sektore vrátxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xMÚ alebo komisia majú možnosť zasiahnuť, ale len za podmienky, že podnikateľ mal určitý autonómny priestor na konanie v rámci nastavenej regulácie.34x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxniach posudzujú totožný prípad, aby nedošlo k dvojnásobnému potrestaniu za to isté konanie.35)
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xen dodatočne reagovať na určité typy správania sa subjektov na trhu, namiesto konzistentného nastavovania vzťahov a štrukturálnych zmien.36)
2. Sxxxxxx xxxxxxxx x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx odvetviach je možné len prostredníctvom sietí, resp. sústav technických prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje doprava tovaru.37)
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xelekomunikácie, železničnú dopravu, dopravu ropy, dodávky pitnej vody a odvádzanie použitej vody. Zákonodarca však postupoval opatrne a rozhodol, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo k určitým modifikáciám a definičnému rozšíreniu pojmu sieťové odvetvia, tento zámer sa doteraz plne nezrealizoval.
[34] V súčasnosti ZoR zaraďuxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxi neustanovuje taxatívny výpočet činností patriacich do toho-ktorého odvetvia.
2.2 Exkurz históriou regulácie
[35] Obdobie centrálneho riadexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxých sieťových odvetví rešpektovala federálne usporiadanie štátu. Na československom území pôsobili štátne podniky, ktoré mali monopolné postavenxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxr pre bezpečnostnú a vojenskú infraštruktúru). Výnosy z niektorých činností boli využívané na podporu menej produktívnych odvetví (napr. baníctvo)x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxávkou. Ekonomickú udržateľnosť systému zabezpečovali krížové dotácie, keď umelo udržiavané nízke ceny pre domácnosti boli kompenzované vyššími cexxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx súťaž. Prechod od plánovaného hospodárstva k trhovému musel byť sociálne a politicky veľmi citlivý - okamžitá reforma by si vyžiadala výrazný nárast (xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxe úpravy pôsobenia prirodzených monopolov.39) V roku 1993 PMÚ pripravil návrh zákona o regulácii prirodzených monopolov, ktorý predpokladal prenexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxný na myšlienke, že určitý druh podnikateľských aktivít (výroba, prenos a distribúcia elektriny, tepla a plynu, telekomunikačné výkony, výroba a rozxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxpodárskej súťaže dokázal nahradiť a pre tieto špecifické činnosti vytvoril trhové prostredie prostredníctvom zásahov regulačných orgánov. Reguláxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrodzených monopolov malo súčasne prispieť k tvorbe jasného a transparentného ekonomického systému, ktorý by umožňoval potenciálnym kapitálovým záxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky, licencie a náklady v regulovaných činnostiach.
[38] V tom čase väčšina ústredných orgánov štátnej správy nesúhlasila s vytvorením relatívne nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxali aj v tom, že nový zákon o regulácii by si vyžadoval prepracovanie a významné systémové zmeny v právnom poriadku SR. Zjednodušene povedané, všetky prxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx v roku 1996. ZoC zaviedol definíciu prirodzeného monopolu a ustanovil, že reguláciou cien tovaru pri prirodzených monopoloch, najmä vo výrobe, v prexxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch predpisov, je určenie cien, taríf a tarifných podmienok, určenie záväzných podmienok výroby, dodávok a nákupu a určenie ekonomicky oprávnených náxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny, ak vznikla mimoriadna trhová situácia; ak došlo k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia; ak si to vyžadovax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxC týmto podrobnejšie upravil základné princípy regulácie prirodzených monopolov.
[40] ZoC však ešte stále neumožňoval komplexnú reguláciu sixxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xykonával štát prostredníctvom inštitúcií, ktoré boli závislé od vlády (ministerstvá) a štát reguloval sieťové podniky a dodávateľov (v zásade išlo o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xlastník maximálne dividendy). Súčasne však boli záujmy štátu ovplyvňované politickými záujmami jeho predstaviteľov, ktorí robili všetko pre znižoxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxr (pôvodne Ministerstvo financií SR) preto nevykonávali svoju xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode vykurovacích plynov (plynárenský zákon) a zákon č. 89/19xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyhovovali podmienkam trhového hospodárstva.
[41] Prvý zákon o energetike. Podmienky trhového hospodárstva sa pokúsil do energetických odvexxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pre všetky energetické odvetvia: elektroenergetiku, plynárenstvo a zásobovanie teplom. Jeho účelom bolo predovšetkým ustanoviť podmienky podnixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx štátnu reguláciu a reguláciu výroby, rozvodu, dodávok a odberu energie v stavoch núdze a ustanoviť orgány dozoru nad dodržiavaním tohto zákona. V súlaxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xa stalo udelenie licencie MH SR. Zákon reflektoval charakter energetiky (ako prirodzeného monopolu), ktorý si vyžiadal jednoznačné vymedzenie práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xbmedziť alebo prerušiť dodávku energie a na druhej strane sa držiteľom licencií - dodávateľom energie priznali oprávnenia voči odberateľom energie a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkon zavedením takých inštitútov, ako sú štátna regulácia, stavy núdze, dispečing a štátny dozor. Účelom štátnej regulácie sa stalo predovšetkým chráxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxveril zákon MH SR.
[43] V rámci sieťových odvetví však boli naďalej bežné krížové dotácie. Takáto regulácia nenasledovala trend vyspelých, trhovo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxslé a nestranné regulačné orgány, prostredníctvom ktorých bola vykonávaná. Rovnako tieto regulačné orgány disponovali príslušnými nástrojmi, ktoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxedeného dôvodu bolo potrebné vytvoriť systém, ktorý by absenciu účinnej hospodárskej súťaže dokázal nahradiť primeranou sektorovou reguláciou vykxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xložila MH SR pripraviť zákon o regulácii sieťových odvetví a vytvoriť podmienky na vznik nezávislého multisektorového regulačného úradu. Návrh prvéxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxničnú dopravu, dopravu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxžnosť jej neskoršieho rozšírenia.
[45] Cieľom zákona bolo vytváranie a podpora prostredia blízkeho konkurenčnému prostrediu, podpora pôsobenix xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zabezpečovanie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a služieb. Zákon ustanovoval zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre regxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxnnosti regulovaných subjektov. Sieťovými odvetviami bola výroba, výkup, tranzit a rozvod elektriny; výroba, výkup, tranzit a rozvod plynu;41) výrxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxočniť zámer reštrukturalizácie energetiky. Medzi významné zámery privatizácie spoločností energetiky z hľadiska zabezpečenia ďalšieho rozvoja pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkov, minimalizovať riziko politických zásahov do riadenia týchto podnikov, dosiahnutie vyššej efektívnosti a profesionality vlastníka. Významnýx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zapojenie sa do procesov integrácie a globalizácie v rámci medzinárodných, európskych energetických, plynárenských a ropných systémov.42)
[47x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxgulácie sieťových odvetví však vychádzal z obdobných princípov a sledoval rovnaké ciele ako právne úpravy v iných štátoch (napr. v Spojenom kráľovstvxxx
xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxná pevná cena pitnej vody a cena odvedenej odpadovej vody pre domácnosti bola nižšia ako skutočné oprávnené náklady. Ceny pre domácnosti nepokrývali jxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh odberateľov zvyšoval v neprospech ostatných odberateľov.43) Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa rozšíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxizácie a vodohospodárske činnosti súvisiace so správou vodných tokov a správou povodí. Vodné hospodárstvo funguje síce na značne odlišných princípoxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxla najmä snaha predísť zneužívaniu práv vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na úhradu vodného a stočného.44)
[49] Zákon č. 656/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xiberalizácie energetického sektora a vstupu SR do EÚ) MH SR rozhodlo pripraviť nový zákon o energetike a regulácii. Hlavné nedostatky legislatívy spoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx voľba dodávateľa). Model trhu fungujúci v SR nebol otvorený a nebol zabezpečený ani transparentný a nediskriminačný prístup k sieti. Model trhu napríxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxnkurencia a hospodárska súťaž. V legislatíve absentovala úprava spôsobov podpory obnoviteľných zdrojov energie ako základnej požiadavky, resp. akx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxceptujúci nevyhnutné štandardy transparentnosti, nediskriminácie a princípy hospodárskej súťaže. V priebehu prípravy návrhu zákona došlo v EÚ k prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xovely zákona č. 276/2001 Z.z.45)
[50] Úrad začal vykonávať cenovú reguláciu na základe prechodných ustanovení zákona č. 276/2001 Z.z. až začiatkxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xlovenskej energetiky, ktorá prechádzala významnými zmenami. Okrem transformácie a privatizácie energetických podnikov sa musela energetika pripxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xlektriny ešte začiatkom 90-tych rokov, k oddeleniu výroby od prenosu elektriny došlo až v roku 2001. V plynárenstve došlo k právnemu oddeleniu činnostx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxodného plynárenského podniku bola dokončená v roku 2002. Následne v roku 2006 sa tiež dokončila privatizácia národného výrobcu a dodávateľa elektrinxx x xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxnikoch k právnemu oddeleniu činností distribúcie od dodávky, resp. predaja a vznikli traja prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav a trxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
[51] Toto všetko sa muselo prejaviť aj na nastavení regulácie pre druhé regulačné obdobie, ktoré začalo v roku 2007 a malo pôvodne skončiť v roku 2009. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxkáciu legislatívy EÚ a realizáciu všetkých prijatých opatrení.
[52] Koncom roku 2007 sa však rozhodlo o predčasnom ukončení druhého regulačného oxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxenstve sa stretlo s kritikou pre nezohľadnenie záväzkov z prerušeného druhého regulačného obdobia.47) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx07 k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR.48) Zákon mal za úlohu optimalizovať fungovanie trhu s elektrinou v oblasxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxobnosť štátnej správy, osobitne MH SR a úradu.
[54] ZoR a ZoE. Regulačné obdobie rokov 2012 až 2016 sa spojilo s prijatím nového ZoR a ZoE. Prostrednícxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx x regulačnou politikou došlo od roku 2013 k ukončeniu cenovej regulácie dodávky plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosti, na druhej strane bola, aj xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxy 2017 - 2021 už upravuje nová regulačná politika úradu.
2.3 Základná charakteristika jednotlivých odvetví
2.3.1 Elektroenergetika
[55] Úvod. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxcích ustanovení zákonov vyhlášky konkretizujúce práva a povinnosti regulovaných subjektov vrátane vyhlášok upravujúcich podrobnosti cenovej regxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, c) prevádzkovateľ distribučnej sústavy, d) dodávateľ elektriny, e) odberateľ elektriny a f) organizátor krátxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxa elektriny, poskytovanie podporných a systémových služieb a pripojenie a prístup nových výrobcov elektriny do sústavy.
[58] Pripojenie a prístuxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo odberného elektrického zariadenia do sústavy. Prevádzkovateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s každým, kto o to požiada, ak sú xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxuvne dohodnutej prenosovej alebo distribučnej kapacity. Prevádzkovateľ musí uzatvoriť zmluvu o prístupe do sústavy a prenose alebo distribúcii elexxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxu.52)
[61] V rámci elektroenergetiky sa uplatňuje regulovaný prístup na trh. Regulovaný prístup spočíva v regulácii prístupu podľa ZoR a za reguloxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxdať dopytu po nej. V rámci sústavy sa táto situácia rieši uspokojovaním predvídateľného dopytu odberateľov pri využívaní elektriny bez potreby uskutxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvoj rôznych možností skladovania elektriny, žiadna však zatiaľ neumožňuje dostatočne ekonomicky efektívne uskladnenie elektriny pre jej neskoršix xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxľ sú využívané najmä vodné prečerpávacie elektrárne, kde je elektrina uskladnená vo forme vody (hydrokinetická energia) v nádrži (priehrade).
[6xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sústavou z a do prepojených sústav členských štátov alebo tretích štátov na účel jej prepravy odberateľom elektriny.
[65] Prenosovou sústavou sú vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxy na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy.
[66] Prevádzkovateľom prenosovej sxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxzkovateľ prenosovej sústavy - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Tento prevádzkovateľ je povinný najmä zabezpečiť dlhodobo spoľahlivxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxdzenom území fakticky riadi dispečing, ktorý je zodpovedný za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sústavy, za operatívne riadenie sústavy a za určovanie xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxy elektriny na vymedzenom území a na zabezpečenie spolupráce s dispečingami na území členských štátov a s dispečingami na území tretích štátov. Nevyhnxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxedať dopytu xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdporné a systémové služby.54) Systémovou službou je služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy výrobných zariadení výrobcu elektriny. Podpornou službou je služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxodných štandardov platných pre prepojené sústavy. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupuje rôzne typy podporných služieb potrebné na zabezpečexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxené prevádzkovým poriadkom, výberom z ich ponúk podľa prevádzkového poriadku.55)
[69] Distribúcia. Distribúciou elektriny sa rozumie preprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxsť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského šxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxny na časti vymedzeného územia. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný najmä zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xa regionálne (priamo pripojené do prenosovej sústavy) a lokálne, resp. miestne (nepriamo pripojené do prenosovej sústavy). ZoE ich rozdeľuje podľa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstribučných sústav - Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., a Východoslovenská distribučná, a.s. Loxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx obchodných centier.
[73] Dodávka a obchod. Dodávkou elektriny sa rozumie predaj elektriny. Elektrinu predáva dodávateľ. Veľmi často je dodávatex xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xodávateľa elektriny na liberalizovanom trhu má každý odberateľ elektriny.
[74] Obchod s elektrinou rozdeľujeme na maloobchod a veľkoobchod.57) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxte. Tieto obchody sa uskutočňujú na úrovni dvojstranných zmlúv o dodávke elektriny, ktoré sú zvyčajne spojené s komplexným servisom dodávateľa. Maloxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxd s elektrinou sa v zásade neuskutočňuje za účelom spotreby elektriny v odbernom mieste. Niekedy však veľký koncový odberateľ nakupuje plyn na veľkoobxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxzlišujeme organizované (regulované)58) a neorganizované (neregulované) trhy59). Rozdiel medzi týmito trhmi je založený najmä na skutočnosti, že xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxganizovaných trhoch sa obchody uskutočňujú na základe dohody medzi dvoma stranami, a preto spravidla nie sú štandardizované (napr. ohľadom produktoxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxobí (vygeneruje) silovú elektrinu v elektroenergetickom zariadení, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov energie na elektrinu. Využívajú sa napríxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe, bioplynové, spaľujúce biomasu, na skládkový plyn, na kalový plyn z čistiarne odpadových vôd atď.) či kogeneračné jednotky na fosílne a druhotné zdrxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xústavy, do ktorej dodáva vyrobenú elektrinu. Ak nie je výrobca pripojený do sústavy, tak dodáva elektrinu odberateľom priamym vedením. Výrobca, ak má xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxej elektriny na veľkoobchodnom trhu má zvyčajne štruktúru peňažnej jednotky za MWh elektriny.
[78] Dodávateľ ponúkne a predá elektrinu odberateľxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxriny je osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účel ďalšieho predaja (dodávateľ - obchodník), alebo koncový odberateľ elektriny. Koncovým odberateľom exxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx Elektrina je v zásade vedená od výrobcu cez prenosovú distribučnú xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzdiel medzi tým, koľko elektriny si objednali a koľko jej skutočne spotrebovali - odobrali zo sústavy. Tento rozdiel sa nazýva odchýlka. Účastník trhu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xlektriny, ale obchodníci s elektrinou, ktorí na seba preberajú zodpovednosť za odchýlku. Obchodník prevzatím zodpovednosti za odchýlku za viacero sxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxy subjekty s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku vypočítava zúčtovateľ odchýlok. V pravidelných intervaloch určuje odchýlku pre každý subjekt s vlaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxva cenu silovej elektriny, cenu prenosu a distribúcie, obchodnú maržu a iné zložky ceny. Dodávateľ sa následne finančne vysporiada s prevádzkovateľmx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxného miesta koncového odberateľa. Cenu za silovú elektrinu (komoditu) určuje trh. Konkrétne ceny sú na Slovensku ovplyvnené cenami na medzinárodnýcx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxnosových a distribučných služieb, podporných služieb (vrátane tzv. regulačnej elektriny) a cenu služieb organizátora krátkodobého trhu s elektrinxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xstanovuje § 26 ZoE a ďalej sú konkretizované v Pravidlách trhu. Zmluvné nastavenie vzťahov medzi subjektmi závisí od počtu a druhu subjektov, ktoré sa xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxacerými subjektmi. Zmluvou o združenej dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxvednosť za odchýlku, a odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiaxx xxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvy - OKTE, a.s. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva: a) organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxavidiel trhu.
[85] Technické a obchodné podmienky. Technické a obchodné podmienky fungovania sústav konkretizujú prevádzkové a technické poriaxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadkov podľa ZoE) v podstate predstavujú špecifickú formu technickej energetickej "legislatívy" obsahujúcej výpočet: a) technických podmienok pre xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx
xxxdstavujú detailné formulovanie zásady nediskriminácie a transparentnosti zo strany prevádzkovateľov, ktorí sú nimi viazaní a musia ich dodržiavaťx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxevádzkovateľov. Regulátor môže kontrolovať dodržiavanie povinností prevádzkovateľov práve porovnaním ich postupu s predpísaným postupom a povinxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxd vydáva na základe splnomocňovacích ustanovení zákonov vyhlášky konkretizujúce práva a povinnosti regulovaných subjektov, vrátane vyhlášok upraxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxtatnej časti len preberajú alebo dopĺňajú.
[88] Účastníkom trhu s plynom je: a) výrobca plynu, b) prevádzkovateľ prepravnej siete, c) prevádzkovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxjenie do siete, prístup do siete, preprava plynu a distribúcia plynu na vymedzenom území, prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, poskytovanie poxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxbezpečenie potrebnej kapacity na pripojenie v sieti a fyzické pripojenie plynárenského zariadenia alebo odberného plynového zariadenia do siete. Pxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxjenia do siete.66)
[91] Prístupom do siete sa rozumie právo využívať sieť v rozsahu zmluvne dohodnutej prepravnej alebo distribučnej kapacity. Prxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxienky a obchodné podmienky prístupu do siete a prepravy alebo distribúcie plynu.
[92] Zjednodušene povedané, prístup do siete sa chápe ako právo užxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtup na trh. Regulovaný prístup spočíva v regulácii prístupu podľa ZoR a za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxprava69) plynu. Prepravou plynu sa rozumie doprava plynu prepravnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu.
[95] Prepravnou sieťou sa rozxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xkrem ťažobnej siete a zásobníka a vysokotlakových plynovodov, ktoré slúžia primárne na dopravu plynu na časti vymedzeného územia.
[96] Prevádzkoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx siete - eustream, a.s.70) Tento prevádzkovateľ je povinný najmä zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie prepravnej siete v zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxzpečovať prepravu plynu a s tým súvisiace podporné služby.
[97] Prevádzkovateľ zriaďuje a prevádzkuje elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxť plyn účastníkom trhu s plynom na účel zabezpečenia vyváženosti71) prepravnej siete a rovnováhy množstva plynu vstupujúceho do prepravnej siete a vxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxvých postupov. Na rozdiel od elektroenergetiky, plynárenstvo si nevyžaduje, aby bol dopyt a ponuka plynu v reálnom čase vyrovnaný. Tlakové pomery v sixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, prevádzkovanie siete vrátane prevádzkovania zariadení potrebných na vyvažovanie siete, zariadení potrebných na zmiešavanie plynu alebo zariadexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxribúcia. Distribúciou plynu sa rozumie doprava plynu distribučnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu.
[100] Distribučnou sieťou sa roxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxsti vymedzeného územia, okrem plynovodov, ktoré sú súčasťou iných sietí.
[101] Prevádzkovateľom distribučnej siete je plynárenský podnik oprávxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxmä povinný zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xokálne, resp. miestne alebo nadväzujúce (nepriamo pripojené do prepravnej siete).73) Regionálnu distribučnú sieť prevádzkuje SPP - distribúcia, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxdiel na celkovej distribúcii v SR zodpovedá približne 2% distribuovaného plynu).
[103] Úlohy plynárenského dispečingu plní prevádzkovateľ regixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxjovacích bodov nadväzujúcich distribučných sietí, riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri krízovej situácii v pxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxných distribučných sietí a vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň.74) Vyvažovanie distribučnej siete na území SR zabezpexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom. Plyn predáva dodávateľ. Veľmi zjednodušene povedané, dodávateľ plynu je len sprostxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxje ako obchodník. Odberateľ sa nazýva zákazníkom. Každý odberateľ plynu má právo vybrať si dodávateľa plynu.
[105] Obchod s plynom rozdeľujeme na mxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxeby v odbernom mieste. Tieto obchody sa uskutočňujú na úrovni dvojstranných zmlúv o dodávke plynu, ktoré sú zvyčajne spojené s komplexným servisom dodxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxm sa v zásade neuskutočňuje za účelom spotreby plynu v odbernom mieste. Niekedy však veľký koncový odberateľ nakupuje elektrinu na veľkoobchodnom trhxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Pri veľkoobchode rozlišujeme organizované (regulované)77) a neorganizované (neregulované) trhy78). Rozdiel medzi týmito trhmi je založený naxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xú regulované. Pri neorganizovaných trhoch sa obchody uskutočňujú na základe dohody medzi dvoma stranami a nie sú tak štandardizované (napr. ohľadom pxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Výrobou plynu je ťažba zemného plynu, výroba bioplynu, výroba plynu z biomasy alebo výroba plynu z iného plynného uhľovodíka. Výroba plynu má v SR xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxreba zemného plynu koncovými odberateľmi kolíše v závislosti od druhu odberu, striedania ročných období a súvisiacich obchodných aktivít dodávateľxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx disproporciu odstrániť a pomáha stabilizovať dodávky plynu pre koncových odberateľov. Hlavnou úlohou podzemných zásobníkov je teda vyplniť medzerx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sietí. V poslednom období bola zdôraznená aj úloha zásobníkov ako nástroja bezpečnosti dodávok plynu v prípade nepredvídaných situácií. Ďalšou možnxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxný do siete, do ktorej dodáva vyrobený plyn, alebo dodáva plyn odberateľom priamym vedením. Výrobca, ak má povolenie na dodávku plynu, môže predať plyn xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xinulosti sa používala objemová jednotka m3).
[110] Na rozdiel od elektroenergetiky, domáca výroba plynu pokrýva len zanedbateľnú časť dopytu po pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxle tento plyn vstúpi do siete na vstupnom bode, môže z nej vystúpiť len na výstupnom bode.
[111] Dodávateľ ponúkne a predá plyn odberateľovi na základx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xakupuje plyn na účel ďalšieho predaja (dodávateľ - obchodník), alebo koncový odberateľ plynu. Koncovým odberateľom plynu je odberateľ plynu v domácnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx sieť a následne cez distribučnú sieť (príp. lokálnu distribučnú sieť) až ku koncovému odberateľovi.81) U koncových odberateľov plynu vznikajú rozdxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlatia za odchýlku priamo koncoví odberatelia plynu, ale obchodníci, ktorí na seba preberajú zodpovednosť za odchýlku.
[114] Koncový odberateľ zvxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxporiadava s prevádzkovateľmi sietí za cenu prepravy a distribúcie plynu. Koncová cena preto pokrýva všetky náklady a marže, ktoré vznikli v súvislostx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxinárodných trhoch. Výnimku predstavuje cenová regulácia dodávky stanoveným kategóriám xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx, ale jej minimálne sadzby sú dané pravidlami EÚ.
[115] Základné zmluvné vzťahy na trhu s plynom ustanovuje § 47 ZoE a ďalej sú konkretizované v Pravixxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx má možnosť vybrať si medzi jednou zmluvou o združenej dodávke82) alebo samostatnými zmluvami s viacerými subjektmi. Zmluvou o združenej dodávke plyxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xlynu vrátane súvisiacich služieb, a prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu a odberateľ plynu sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi plynu cexx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa sietí konkretizujú prevádzkové a technické poriadky prevádzkovateľov sietí. Dodávatelia dodávajú tovary a poskytujú svoje služby v súlade s obchoxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: a) technických podmienok pre spoľahlivú spoluprácu s prevádzkovateľmi, b) obchodných podmienok, podľa ktorých prevádzkovatelia poskytujú svoje xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxia ich dodržiavať. Naopak, ich zákazníci (potenciálni zákazníci) sú nimi viazaní z toho hľadiska, že nemôžu požadovať osobitný prístup alebo zvýhodnxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxstupom a povinnosťami podľa poriadkov.
2.3.3 Tepelná energetika
[118] Všeobecne. Tepelné hospodárstvo funguje na čiastočne odlišných princípxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxjmä zo sociálneho hľadiska - znamená zabezpečenie základných potrieb pre každodenný život. Zásobovaniu obyvateľstva teplom sa preto venuje vo všeobxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxkt pri priemyselnej výrobe a výrobe energií. Teplo sa uvoľňuje pri rôznych procesoch, a preto tepelná energetika nie je viazaná len na jednu vstupnú surxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx technických zariadení (napr. kompresorových staníc).
[120] V tepelnej energetike nie je možné hovoriť o liberalizovanom trhu. Otvorený trh s tepxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xe nevyhnutným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxberateľmi. Odberatelia si nemôžu vybrať dodávateľa z inej lokálnej sústavy tepelných zariadení tak, ako je to v elektroenergetike a plynárenstve. Z txxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxv tepla je v zásade výstavba individuálneho zdroja tepla odberateľmi.86)
[121] Pri akejkoľvek preprave tepla ako komodity dochádza k významným texxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xá značne lokálny charakter. Podobne, ako je tomu v iných energetických odvetviach, aj tepelná energetika je charakteristická vysokými vstupnými nákxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx energetike sa eliminujú riziká zneužívania monopolného postavenia dodávateľmi tepla, a tým sa čiastočne zamedzuje aj odpájaniu odberateľov od sústxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výrobné zariadenia, individuálne domové kotolne, ktoré vyrábajú teplo len pre vlastnú spotrebu; alebo b) centralizovane (CZT) - výrobné zariadeniax xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xriestorom.90)
[123] Prevažná časť systémov centralizovaného zásobovania teplom bola budovaná a rozvíjaná spolu s rozvojom mestských aglomerácxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxu elektriny. Popri výstavbe priemyselných podnikov sa budovala aj energetická základňa pre ich potreby. Energetické zdroje boli pritom dimenzované xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla aj v súčasnosti. Patria medzi ne predovšetkým teplárne v Bratislave, v Košiciach, v Žiline, v Martine a vo Zvolene. Popri týchto spoločnostiach vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a.s. Prešov, Veolia Energia Slovensko, a.s., Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. a iné. Okrem veľkých systémov vybudovaných vo všetkých väčšícx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx. domové kotolne, na ktorých regulované subjekty podnikajú.
[124] Právna úprava. Základným prameňom právnej úpravy tepelnej energetiky je ZoTE.xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xepelných zariadení; obmedzujúce opatrenia súvisiace so stavom núdze v tepelnej energetike; pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a výkon štátneho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xotknuté výkonom práv a povinností účastníkov xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxto zákona je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla.92)
[125] Činnosti v tepelnej energetike. ZoTE rozumie výrobou tepla fyzikálnx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na iné tepelno-energetické využitie. Rozvodom tepla je distribúcia tepla a dodávka tepla odberateľovi. Distribúciou tepla je preprava tepla verejnxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxovej vode, predaj tepla na výrobu chladu alebo predaj tepla na iné využitie.
[126] Účastníci trhu a dodávka. Účastníci trhu s teplom sú výrobca, dodáxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxeľom povolenia na výrobu tepla podľa ZoTE. Dodávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla, výrobu texxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, v určenej kvalite a prevádzkovať sústavu tepelných zariadení, ktoré slúžia na výrobu a distribúciu tepla hospodárne. Súčasne sú povinní dodržiavať xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku spĺňajúcu texxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tepla sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi dodávateľom a odberateľom. Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, alebo dodávateľ, ktorý dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom.
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtňujú aj v tepelnej energetike. Ich podstata totiž spočíva vo výrobe (ťažbe, generovaní, premene) energií (tovaru), ktoré sa následne prepravujú do mxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxy veľmi dôležitou komoditou - vodou. Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkcií štátu.95) Právna úprava vodného hospodárstva preto kladie dôraz na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov; a od vôd priamo závixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxe kvality životného prostredia a jeho zložiek; znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha; zabezpečenie funkcií vodných tokov; bezpečnosť voxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxednostné určenie.96) Regulácia vodného hospodárstva sa preto zameriava na činnosti, ktoré majú významný dopad na stav vôd.
[129] Rovnako ako pri xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxádzanie odpadových vôd a čistenie odpadových vôd sú striktne viazané na lokálnu infraštruktúru, bez ktorej nie je možné uvedené činnosti poskytovať.xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxálne nadväzujú (nie je nevyhnutné, aby ich vykonával jeden subjekt).
[131]Výroba pitnej vody. Výroba pitnej vody spočíva v odbere vody zo zdroja a jxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxratá voda je dopravovaná prívodným potrubím, ktoré môže byť gravitačné, výtlačné (s použitím čerpacej stanice) alebo kombinované, do akumulačnej náxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxom vody. Vo vodojeme je voda v prípade potreby upravovaná a ošetrená, najčastejšie chlórovaním tak, aby spĺňala všetky kritériá zdravotnej nezávadnoxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti používajú na zásobovanie odberateľov na svojom území pôsobnosti a/alebo ju dodávajú iným vodárenským spoločnostiam (najmä menším obecným vodárxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xo rozvodnej siete, odkiaľ sa cez hlavné potrubia a potom cez vodovodnú sieť a vodovodné prípojky dostáva až k spotrebiteľovi. Spotrebiteľom môžu byť vexxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx záhrady a pod.).100)
[133] Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu s každým žiadateľom o pripojenie, ktorý spĺňa technické podmienky určené xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxuje kapacita verejného vodovodu.
[134] Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi verejného vodovodu vodné, ak sa nedoxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxy za odobraté množstvo vody zaplatil odberateľovi rozpočítanú sumu. Vodné je platba za dodanú pitnú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1 m3 vyrobenej a dodaxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxiou. Odvádzanie odpadových vôd od ich producentov (domácnosti, priemysel a pod.) je zabezpečované jednotnou kanalizáciou alebo delenou kanalizácixx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxta kanalizačnou prípojkou do kanalizačnej siete, ktorá vyústi do veľkých zberačov, a tieto privádzajú odpadové vody do čistiarne odpadových vôd.101x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkového poriadku) týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, ak mu to umožňuje kapacita verejnej kanalizácie.
[137] Za oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxtba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1 m3 odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a spravidla aj čistenej odpadovej vody podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xechanicko-biologických čistiarňach odpadových vôd. Vyčistené odpadové vody sú odvádzané do najbližšieho recipienta - povrchového vodného toku. V xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxmpových vôd cisternovými vozidlami. Čistiarne odpadových vôd, podobne ako verejné vodovody a verejné kanalizácie, vlastnia obce alebo vodárenské sxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxnia a prevádzkujú aj veľké priemyselné podniky. Tieto čistiarne však slúžia len pre potreby podniku - čistia odpadové vody z výroby podniku a z jeho areáxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxj vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku. Povrchová voda je voda nachádzajúca sa na zemskom xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu, alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxnaké používanie iným osobám.103) V zákonom predpísaných prípadoch je však na takýto odber a použitie vody potrebné povolenie na osobitné užívanie vôxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx) Tento potenciál je využívaný v zariadeniach (vodných stavbách) na výrobu elektrickej energie alebo mechanickej energie na priamy pohon zariadeníxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxovej regulácie, ako je tomu v energetike. Úrad nevykonáva cenovú reguláciu komplexne, ale naopak, niektoré špecifické poplatky (resp. platby) za užíxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxx
xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxe poľnohospodárskej pôdy) alebo niektoré odbery energetickej vody.108)
[141] Právna úprava. Právna úprava vo vodnom hospodárstve je rozptýlená xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní; oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok, a pôsobnosť xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxosti so správou sieťových odvetví je v zásade potrebné rozlišovať organizáciu štátnej správy na úseku regulácie sieťových odvetví, ktorú zabezpečujx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx, SOI, MŽP SR, okresné úrady, obce atď.).109)
2.4.1 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (úrad)
[143] Orgánom štátnej správy zodpovedným za oblasx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxriálne plní funkciu ústredného orgánu.110) Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlačným orgánom.
[144] Orgánmi úradu sú predseda a regulačná rada. Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Regulačná rada ako oxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlačnú politiku, schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci s regulačnými orgánmi členských štátov EÚ a rozhoduje vo väčšine odvolacích konaní proxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtí. Úrad najmä vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxznymi kontrolnými, rozhodovacími a schvaľovacími právomocami, ktoré majú vo väčšine prípadov pôvod v Treťom balíku. Ich podrobná analýza je predmetxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx SR, rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet. Člení sa na Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektorátx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxa v správnom konaní a ukladá pokuty podľa § 91 ods. 1 ZoE. Úlohy dozoru vykonáva prostredníctvom inšpektorov, ktorí sú štátnymi zamestnancami.
[148x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záujme, zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania sústav a sietí, plnenia úloh v súvislosti so stavom núdze v elektroenergetike alebx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdávok plynu. S ohľadom na tepelnú energetiku vykonáva podľa § 32 ZoTE štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení ZoTE.
2.4.3 Ministerstvo hospodársxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov, a energetickú efektívnosť; tepelnú energetiku a plynárenstvo; dobývanie a úpravx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xviedli skôr, v značnom rozsahu obmedzené právom EÚ a vnútroštátnym právom, takže nezasahujú do regulácie vykonávanej podľa ZoR.
[150] MŽP SR je ústxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva, okrem akvakultúry a morského rybolovu.113) Právo EÚ v zásade zasahuje do regulácie činností vo voxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxka týkajúce sa národného regulačného orgánu na vodné hospodárstvo, keďže Tretí balík sa vzťahuje len na elektroenergetické a plynárenské odvetvia. Sx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx odvetvie.114)
[151] Energetika. Na znenie § 6 Kompetenčného zákona nadväzuje § xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxenie prijatých záväzkov v oblasti energetiky, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, a z členstva v medzinárodných organizácxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdobie minimálne 20 rokov a za aktualizáciu energetickej politiky v minimálne päťročnom cykle s ohľadom na optimálne využitie domáceho surovinového, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Osvedčenie je podmienkou na výstavbu niektorých energetických zariadení.
[153] S ohľadom na reguláciu vykonávanú úradom síce MH SR pôvodne dispoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxnových konaniach.
[155] Veľmi významná kompetencia MH SR spočíva v ukladaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 24 ZoE. Všeobecnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy a ceny dodávok elektriny a plynu a energetickej efektívnosti; b) prednostného prístupu do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z obnoviteľných zxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxektriny; d) plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná; e) plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v medzinárxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xR podľa § 29 ZoTE v rámci tepelnej energetiky vypracúva energetickú politiku SR, ktorej súčasťou je aj rozvoj tepelnej energetiky. MH SR ďalej metodicxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxých zariadení a na zvýšenie hospodárnosti existujúcich sústav tepelných zariadení, vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie ZoTE a roxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxrstvo. Podľa ZoV je MŽP SR ústredný orgán štátnej vodnej správy a vodného hospodárstva. MŽP SR vykonáva štátnu vodnú správu podľa ZoV a riadi jej výkonx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxchových vôd a podzemných vôd a určovanie environmentálnych cieľov podľa ZoV; vypracúva program opatrení a časový rozvrh ich realizácie na účely zlepšxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xyjadrenie k investičnej činnosti, ktorá môže významným spôsobom ovplyvniť nakladanie s vodami, ochranu vôd a vodných pomerov; a tiež aj zabezpečuje pxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxi výkon štátnej správy vykonávanej okresnými úradmi v sídle kraja a okresnými úradmi na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií; vypracováxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxho plnenia; schvaľuje plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja; zabezpečuje budovanie, riadenie, spravovanie a axxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zdrojoch vhodných na potenciálne využitie pre verejné vodovody; zabezpečuje úlohy technickej normalizácie; a tiež aj vykonáva dohľad podľa ZoVV a ďxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxdurčuje pravidlá regulácie v SR.117) Právna úprava fungovania energetických odvetví má pomerne dlhú a zaujímavú históriu. Spolupráca v odvetví enexxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxu (Euratom) v roku 1957. Energetické odvetvia predstavujú jadro európskej integrácie, keďže energetika je kľúčovým prvkom vo všetkých sektoroch modxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxve. Podľa čl. 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ: "Únia vytvára vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality. Podporuje vedecký a technický pokrok." Z tohto ustanovenia vyplývajú xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxch nadväzuje čl. 194 ods. 1 ZFEU', podľa ktorého sa celá politika EÚ v oblasti energetiky má realizovať práve v rámci vytvorenia a fungovania vnútorného xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxy právomoc prijímať záväzné právne akty. Členské štáty v tomto prípade vykonávajú svoju pôsobnosť v rozsahu, v akom ju nevykonala EÚ alebo sa rozhodla pxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xlenské štáty.
[161] Čl. 194 ZFEÚ konkretizuje, že v rámci vytvorenia a fungovania vnútorného trhu a s ohľadom xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxmi sú:
a)
zabezpečovať fungovanie trhu v oblasti energetiky,
b)
zabezpečovať bezpečnosť dodávok energie v EÚ,
c)
presadzovať energetickx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxladné ciele v energetických odvetviach EÚ sú ďalej konkretizované v právnych aktoch EÚ. Znenie právnych aktov ovplyvňuje výrazným spôsobom energetixxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxrne právo - jednotlivé oblasti regulácie
[163] Legislatívny rámec EÚ pre energetické odvetvia tvorí viacero smerníc a nariadení, ktoré poskytujú čxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx možnej miere harmonizovať právnu úpravu naprieč EÚ, zosúladiť práva a povinnosti účastníkov trhov a technické fungovanie sietí a sústav, dosiahnuť uxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxto právnych aktov by si vyžadovala niekoľko samostatných publikácií. Tieto oblasti sú aspoň vo všeobecnej rovine opísané ďalej.
3.2.1 Vnútorný trh x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxed liberalizáciou energetických odvetví boli výroba elektriny, ťažba plynu a ich dovoz a vývoz vykonávané monopolmi. Rovnako aj obchod s energiami box x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxou odvetví sa preto umožnilo tieto činnosti vykonávať aj iným subjektom. Inými slovami, dodávať, dovážať a vyvážať energie bolo umožnené v zásade všetxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnkurencie so zahraničnými dodávateľmi), ktoré vedie k poklesu cien a nárastu kvality služieb na veľkoobchodných trhoch. Konkurencia na veľkoobchodxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxh sústav (v zásade aj distribučných) novými subjektmi, ktoré majú rovnaké geografické a kvalitatívne pokrytie ako monopolní prevádzkovatelia, nie jx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xzv. prístup tretích strán, na základe ktorého môže každý, kto splní nediskriminačné a transparentné technické a obchodné pravidlá prístupu, využívax xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvateľov rozvíjať siete (zvyšovať ich kapacitu s cieľom uspokojenia zvýšeného dopytu).
[167] Oddelenie (Unbundling). Na trhoch zvyčajne pôsobia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxjektov na príslušné trhy alebo rozvoju konkurencie. Zjednodušene povedané, tieto podniky sa za určitých okolností môžu sťažením alebo znemožnením pxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsiť buď úplne vylúčiť, alebo minimalizovať pôsobenie konkurenčných podnikov na trhu a zachovať si okruh zákazníkov, podiel na trhu a celkovú ziskovosx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxto podniky správali nezávisle a najmä aby prevádzkovatelia infraštruktúry nezvýhodňovali svoje prepojené podniky v neprospech ostatných účastníkxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxzi takýmito prepojenými spoločnosťami. Podstata unbundlingu spočíva v účinnom odčlenení sieťových činností od činností výroby a dodávky. V rámci EÚ xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxivé regulované činnosti. Oddelené účty prispievajú k prehľadnosti, overiteľnosti a kontrolovateľnosti nákladov a výnosov vykonávaných činností. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxávislosť manažmentu prevádzkovateľov, najmä s ohľadom na ich odmeňovanie a pôsobenie v iných častiach vertikálne integrovaných podnikov. Zámerom mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx záujmov tejto spoločnosti a nie s ohľadom na záujmy spriaznených spoločností, resp. celej skupiny. Inými slovami, rozhodovanie sa s ohľadom na základxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxormačný unbundling. Ten spočíva v zákaze zneužívania a povinnosti prevádzkovateľov zachovávať dôvernosť citlivých obchodných informácií získanýxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zverejnené diskriminačným spôsobom.125)
c)
Právny unbundling, kde sú činnosti prevádzky vykonávané v oddelenej právnickej osobe. Skúsenosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxstníkov (jeho akcionárov).
d)
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxbu, ktorá nie je kontrolovaná osobou pôsobiacou vo výrobe alebo dodávke energií (alebo naopak si ponechať len tieto aktíva, resp. majetok). Keďže OU unxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxbundling,126) kde prevádzka siete ostáva v zásade pod kontrolou vertikálne integrovaného podniku, ale sú prijaté vhodné opatrenia, ktoré vedú k fakxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxe je možný, mohol vzniknúť len v minulosti), b) ISO unbundling, kde sieť ostáva vlastnená vertikálne integrovaným podnikom, ale je prevádzkovaná treťxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxenské štáty mohli v minulosti využiť existujúce pravidlá unbundlingu, ak boli účinnejšie ako tie, ktoré výslovne uvádza Tretí balík.
[168] Regxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xe ju transparentným spôsobom vykonáva nezávislý regulátor.
[169] Vysoký štandard verejnej služby. Konkurencia vedie k snahe podnikateľov zlepšxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xnvironmentálne ciele a celkovú bezpečnosť dodávok energií. Rovnako je potrebné umožniť pripojenie a zásobovanie aj tých odberateľov, ktorí sú v izolxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx energetických odvetví.
[170] Harmonizácia. Jednotné pravidlá energetických odvetví naprieč celou EÚ výrazne prispievajú k efektívnejšiemu fuxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxodné prekážky cezhraničného toku energií, a to za súčasného vytvárania väčšieho trhu.
[171] Tieto, ale aj ďalšie predpoklady riadneho fungovania xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxch z nariadení a smerníc.
3.2.1.2 Energetické (liberalizačné) balíky
[172] Spojené kráľovstvo bol prvý členský štát, ktorý inicioval zásadné zmxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe zaviesť podobné zmeny naprieč členskými štátmi.
[173] V roku 1992 komisár pre energetiku Antonio Cardoso e Cunha založil špeciálnu pracovnú skupxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxgií, voľného usadzovania výrobcov a slobodnú voľbu dodávateľov, nebol však členskými štátmi akceptovaný. Nový plán na liberalizáciu energetiky prexxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxnú knihu nadviazala Biela kniha Energetickej politiky EÚ s Akčným plánom, ktorý v rokoch 1997 a 1998 vyústil do prijatia Prvého balíka.127)
[174] Prxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxanzit energií medzi spoločnosťami spravujúcimi energetické siete v EÚ a postupnú liberalizáciu energetických trhov.128) Prvý balík bol založený nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členských štátov, aby progresívne liberalizovali určité segmenty svojich trhov s elektrinou a zemným plynom a postupne rozširovali kategórie zákazxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx129)
[175] Už koncom roku 2001 bolo komisii zjavné, že Prvý balík je skôr sklamaním ako úspechom, a že z pohľadu liberalizácie trhov neprináša očakávxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx xxxto
posilniť špecifiká národných úprav a ignorovať ciele Prvého balíka. Naďalej boli potrebné predovšetkým konkrétne opatrenia na zabezpečenie rovxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxibučné tarify uverejňované pred nadobudnutím ich platnosti a zabezpečujúce, aby sa chránili práva malých a zraniteľných zákazníkov.130) Trhy boli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxhov a prijala Druhý balík.131)
[176] Druhý balík. Druhý balík nadväzoval na závery Európskej rady v Lisabone z roku 2000, ktorá akcentovala potrebu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xovarom a službami.132)
[177] Progresívnejší Druhý balík sa zameral na unbundling a prístup tretích strán vrátane potreby existencie nezávislých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávky energií.
[178] Druhý balík spresnil, že členské štáty môžu uložiť povinnosti služby vo verejnom záujme energetickým podnikom, ktoré sa môxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxia prevádzkovateľov prenosových, prepravných a distribučných sietí. Ak boli prevádzkovatelia súčasťou vertikálne integrovaného podniku, museli xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe vykonávania systému pre prístup tretích strán na základe uverejnených taríf. Trh sa musel úplne otvoriť pre zákazníkov mimo domácností (do 1. júla 20xxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxšetrovanie. Hoci Druhý balík predstavoval významný krok k liberalizácii energetických odvetví, súťaž na trhoch sa z pohľadu európskych orgánov naďaxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxponovaný v nových členských štátoch EÚ vrátane SR) začala odvetvové vyšetrovanie s cieľom identifikovať prekážky, ktoré bránia väčšej konkurencii nx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxou a plynom:133)
a)
štrukturálne konflikty záujmov - systematický konflikt záujmov spôsobený nedostatočným oddelením sietí od konkurencieschoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxé regulačné systémy boli neurčité a nedoriešené;
c)
chronický nedostatok likvidity na veľkoobchodných trhoch s elektrickou energiou a plynom, txxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx] Tretí balík. Odvetvové vyšetrovanie vyústilo do príprav Tretieho balíka a po mnohých kolách náročných rokovaní do jeho prijatia. Pravidlá v právnycx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právomoci a nezávislosti regulačných orgánov, na podporu solidarity regiónov a regionálnej spolupráce. Tretí balík obsahuje aj ustanovenia o vytvoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxe posilnil práva spotrebiteľov, najmä s ohľadom na proces zmeny dodávateľa.
[181] Členské štáty museli prijať opatrenia na ochranu zraniteľných zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x určitých situáciách (čl. 3). Významne sa posilnili požiadavky na nezávislosť a právomoci národných regulačných orgánov vrátane povinnosti spoluprxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxstí dodávky a výroby od sieťových činností. TPS a TES si sú z hľadiska štruktúry, textácie a obsahu veľmi podobné, a napríklad s ohľadom na pravidlá unbxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úprava obsiahnutá v Treťom balíku. Tretí balík v tejto súvislosti zaviedol aj mechanizmus pre prijímanie sieťových predpisov, ktoré významným spôsoxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxdných prevádzkových a technických poriadkov prevádzkovateľov sietí a sústav.
[183] Komisia vypracováva každoročne zoznam prioritných oblastíx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xsmernenia (angl. "framework guidelines"), ktoré sú nezáväzné a ktoré ustanovujú zásady pre rozvoj špecifických sieťových predpisov. Na základe týcxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxneniami a cieľmi vnútorného trhu EÚ, tak ho odporučí komisii. Za predpokladu, že komisia súhlasí s odporúčaním, začne špecifický proces komitológie. xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxatočného zapracovania do národnej legislatívy, je potrebné ich komplexne analyzovať a zohľadniť vo vnútroštátnej úprave, aby nedochádzalo napríklxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxania sieťových predpisov, čl. 23 TPS a čl. 18 TES umožňujú, aby komisia vydala priamo záväzné usmernenia (angl. "guidelines").
[185] Očakávaný vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe pravidiel fungovania sietí prostredníctvom sieťových predpisov a postupné vylepšenie modelu trhov. Komisia v tejto súvislosti zahájila viacero kxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xnergetickej politiky popisujú viaceré koncepčné dokumenty, z ktorých možno spomenúť najmä Rámcovú stratégiu odolnej energetickej únie s výhľadovox xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxávať, že v nasledujúcich rokoch dôjde k revízii Tretieho balíka najmä s ohľadom na dlhodobo diskutované (a plánované) posilnenie kompetencií agentúrxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xrezentovala komisia v rámci legislatívnych návrhov Balíka CEFA.
3.2.2 Trans-európska infraštruktúra
[186] Moderná energetická infraštruktúxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Nie všetky investície sú však komerčne životaschopné. S cieľom pomôcť budovať a financovať dôležitú energetickú infraštruktúru upravuje nariadenix xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxhanizmus podpory projektov spoločného záujmu má umožniť realizáciu prioritných koridorov a oblastí, ktoré patria do kategórií energetickej infrašxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxraničné prepojenia, a aby sa podporila ich následná integrácia.
[188] EÚ vypracovala na báze prioritných koridorov zoznam projektov spoločného zxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxšej administratívnej záťaže, zjednodušených postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie a možnosti žiadať o financovanie (dotácie) z CEF fxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo záujmu súvisiacich s rizikom.
[189] Vyskytuje sa veľké množstvo nezrovnalostí a pochybností o transparentnosti zaraďovania projektov na PCI zoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxôr na úrovni prevádzkovateľov a komisie. Samotný proces jeho prijímania je časovo a technicky náročný, pričom komisia zaraďuje podľa nie celkom transxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxvená v nariadení TEN-E, pričom je plne v kompetencii prevádzkovateľov. Tieto projekty sú realizované v termínoch, ktoré často nezodpovedajú pôvodne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenie TEN-E si podľa všeobecného názoru naprieč EÚ vyžaduje revíziu.
3.2.3 Bezpečnosť dodávok energií a ochrana kritickej infraštruktúry
[190] xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx] Bezpečnosť dodávok plynu. EÚ nikdy nedisponovala zdrojmi plynu, ktoré by postačovali na uspokojenie jej spotreby. Plyn ako surovina bol z podstatnex xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxla podporou alternatívnych zdrojov dodávok plynu do EÚ. Až do roku 2009 bolo Rusko považované za spoľahlivého dodávateľa plynu, ktorý má záujem dodávax xxxx xx xx x xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxilo v podstate nepripravenú a spôsobilo v nej politické pnutie. EÚ pochopila, že musí rýchlejšie vytvoriť podmienky na ukončenie významnejšej závislxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxne reagovať na vzniknutú situáciu a v rámci solidarity presmerovať potrebné objemy plynu do krajín, ktorých výpadok postihol.
[193] Nariadenie SOx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xajrýchlejšiemu riešeniu vzniknutej situácie. Nariadenie SOS upravuje práva a povinnosti členských štátov, komisie, regulátorov a účastníkov trhxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti dodávok plynu.140)
[194] Bezpečnosť dodávok elektriny. Vzhľadom na to, že EÚ v zásade nie je závislá od výroby a dodávok elektriny z krajín mimx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ktorá ustanovuje opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie tak, aby sa zaistilo riadne fungovanie vnútorného trhx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx medzi členskými štátmi pre rozvoj vnútorného trhu. Podľa smernice SOS majú členské štáty vymedziť transparentné, stabilné a nediskriminačné politxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx5] Dôvodom menej prísnej úpravy je skutočnosť, že v elektroenergetike je dôležitejšia bezpečná a spoľahlivá prevádzka sústav, na rozdiel od fyzickej xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rôzne núdzové plány umožňujúce cezhraničné toky elektriny. Tento prístup je však v súčasnosti prehodnocovaný a zvažuje sa možnosť povinných núdzovýxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prírodné katastrofy alebo teroristické útoky. Zatiaľ čo vnútroštátne orgány sú primárne zodpovedné za ochranu energetických zariadení, ako sú elekxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxia európskych kritických infraštruktúr a spoločný prístup k zhodnoteniu potreby zlepšiť ochranu týchto infraštruktúr s cieľom prispieť k ochrane obxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxhu aktívnych na veľkoobchodných trhoch s energiami. Nariadením REMIT sa zakazuje zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku (angl. "insidxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxný vyšetrovacími právomocami národných regulačných úradov.
[198] Začiatkom roku 2015 nadobudlo účinnosť vykonávacie nariadenie, ktoré určuje xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmácií).
[199] Účastníci veľkoobchodného trhu s energiou sú povinní registrovať sa v národnom registri účastníkov veľkoobchodného trhu s energiox xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdáva národný regulačný úrad. Informácie v národných registroch sa následne odovzdajú agentúre, ktorá vedie Európsky register účastníkov trhu. Regixxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xovinnosťou osoby, ktorá uzatvára transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi.
[200] Účastníci veľkoobchodného trhu s energiou majú ďxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xmluvami o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovaných miestach obchodovania a základných údajov z ústredných inforxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxi vykonávacieho nariadenia, t.j. od 7. apríla 2016, v súvislosti s mimoburzovými neštandardnými zmluvami o veľkoobchodných energetických produktoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxňujú odhaľovať prípady zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku a manipulácie s trhom a následne ich sankcionovať. Agentúra získava aj detxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtívnosť
[202] EÚ sa dlhodobo pokúša zmobilizovať širokú verejnosť a účastníkov trhu a pretvoriť vnútorný trh s energiou tak, aby občanom EÚ zabezpečxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxsledných rokoch prispieva presadzovanie legislatívy k významnému šetreniu a znižovaniu spotreby energií. Právny rámec tvoria viaceré smernice harxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe energie
[203] Obnoviteľné zdroje energie sú zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Energetická legislatíva za obnovitexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxu, vodnú energiu, biomasu, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny.
[204] Použitie obnoviteľných zdrojov energie znižuje závixxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxováciu a zamestnanosť v celej Európe.
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xelkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe a pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave; b) praxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxode, administratívnych postupov, informovania a odbornej prípravy a prístupu k elektrizačnej sústave pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie; x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx podľa smernice RE. Zjednodušene povedané, systémom podpory je akýkoľvek nástroj, systém alebo mechanizmus, ktorý uplatňuje členský štát a ktorý podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxného objemu takejto energie prostredníctvom povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov alebo inak. Toto, okrem iného, zahŕňa aj investixxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxstémov využívajúcich "zelené" certifikáty, a systémy priamej podpory cien vrátane výkupných sadzieb a vyplácania prémií.
[207] Podpora OZE v posxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxky. Podporné mechanizmy viedli k zaťaženiu štátnych rozpočtov alebo priamo k výraznému navýšeniu koncových cien elektriny. Táto situácia bola v mnohxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré prispieva k technologickému pokroku a z dlhodobého hľadiska má potenciál nahradiť iné zdroje energií, šetriť prírodné zdroje a najmä zbaviť energexxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnila145) najmä legislatívne návrhy Balíka CEFA. Balík kompletizuje kľúčové návrhy komisie pre implementáciu Energetickej únie, ako predpokladá txx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxiadenia ACER, smernice EE, smernice RE, smernice EHB, nahradenie smernice SOS a zavedenie regulácie vedenia energetickej únie. Balík legislatívnyxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxý balík v podmienkach plynárenstva zástupcovia komisie indikovali, že by mal byť zverejnený v roku 2018.
3.3 Povinnosti služby vo verejnom záujme
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ktorá sa uplatňuje naprieč sieťovými odvetviami (k cenovej regulácii dodávky energií pozri podkapitolu 4.5.3).
[210] Vo všeobecnosti možno povxxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby je odôvodnená jej významom pre spoločnosť, keďže spotrebitelia sú závislí od dodávok energií a z krátkodobého hľadiska ich len ťažko vedia nahrxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxu prioritnú činnosť, a preto by sa vo všeobecnosti mal pokúšať dodávať za primerané ceny, udržiavať vysoký štandard bezpečnosti dodávok a dokonca aj doxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxiky naďalej plnili tieto úlohy, a to aj vo zvýšenej kvalite. Na druhej strane, v liberalizovanom prostredí existuje riziko, že podnik niektoré verejné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxh bude poskytovať v nedostatočnej kvalite.
[211] Z týchto dôvodov štáty ukladajú povinnosti služby vo verejnom záujme150) na určité súkromnopráxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxdstatnená v ekonomických, resp. obchodných podmienkach, pretože ich plnenie je zaťažené stratami. Ide teda o služby, ktoré by podnikateľ nevykonávax xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxupnosti týchto služieb štáty musia poskytnúť vykonávateľom týchto služieb primeranú kompenzáciu. Verejná služba v podmienkach Tretieho balíka znaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxny životného prostredia, ktorá by inak nemusela byť zabezpečená prostredníctvom fungovania trhového mechanizmu.152)
3.3.1 Podmienky na uloženix xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxjme. Uvádzajú, že "so zreteľom na príslušné ustanovenia zmluvy, najmä na jej článok [106], členské štáty môžu podnikom fungujúcim v [plynárenskom a elxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxpečnosť vrátane bezpečnosti dodávky, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok, a ochranu životného prostredia vrátane energetickej [účinnosti/efekxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxé, overiteľné a [plynárenským alebo elektroenergetickým] podnikom Spoločenstva musia zaručovať rovnosť prístupu k spotrebiteľom v jednotlivých šxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadavky. Povinnosti verejnej služby boli predmetom interpretácie pracovníkov komisie157) a v podmienkach cenovej regulácie aj viacerých rozhodnuxx xx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxx x xxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxjme je prípustné len v prípade dodržania troch podmienok. Po prvé, zásah musí sledovať všeobecný hospodársky záujem, po druhé, musí byť dodržaná zásadx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a musí byť zaručený rovný prístup podnikov v EÚ k odberateľom.
[215] Všeobecný hospodársky záujem. Prvou podmienkou je, že ukladaná povinnosť je odxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx8) vyplýva, že uvedený pojem sa má vykladať v súlade s čl. 106 ZFEÚ. Členským štátom preto prislúcha, aby pri zohľadnení svojich vnútroštátnych situácxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxfinície cieľov všeobecného hospodárskeho záujmu však nie je vyjadrením absolútnej slobody členských štátov, ale musí sa uskutočňovať pri dodržaní pxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx Proporcionalita. Druhá podmienka, ktorá musí byť splnená, je, že povinnosti služby vo verejnom záujme uložené podnikom musia byť v súlade so zásadou pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xusia byť ukladané len v nevyhnutnom rozsahu na účely dosiahnutia cieľa všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý sledujú.
[217] V zmysle judikatúrx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxe dosiahnutia takéhoto cieľa (alebo tiež kritérium vhodnosti), pričom za vhodné sa bude považovať také opatrenie, ktoré "skutočne zodpovedá snahe o jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxérium nevyhnutnosti), pričom opatrenie je nevyhnutné "ak spomedzi viacerých opatrení vhodných na dosiahnutie sledovaných cieľov najmenej obmedzuxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k sledovanému cieľu (alebo tiež kritérium primeranosti), pričom opatrenie je primerané, "ak nespočíva v disproporcionálnom x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx splniť ostatné požiadavky uvedené v čl. 3 TES a TPS, ktoré sa týkajú jasne definovanej, transparentnej, nediskriminačnej a kontrolovateľnej povahy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxňa aj kompenzáciu. Finančná kompenzácia, iné formy kompenzácie a exkluzívne práva, ktoré členský štát udeľuje na plnenie povinností verejnej službyx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxiu o všetkých opatreniach prijatých na plnenie povinností služby vo verejnom záujme vrátane ochrany spotrebiteľa a životného prostredia, a o ich možnxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx každé dva roky informujú komisiu o všetkých zmenách týchto opatrení bez ohľadu na to, či vyžadujú odchýlku od smerníc alebo nie.
[220] Notifikačná pxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxhé, služby vo verejnom záujme sa môžu javiť ako služby, ktoré boli naoko uložené v súlade s právnym poriadkom EÚ. Na druhej strane, rovnako môžu negatívnx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xre dodávku plynu jeho uskladnením v skladoch (ako rezervy pre prípad stavu núdze).
3.4 Inštitúcie pôsobiace na úrovni EÚ
[221] Na úrovni EÚ existujx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxdom na reguláciu sieťových odvetví má najvýznamnejšie postavenie komisia, ktorá v rámci vnútorného trhu a Tretieho balíka nastavuje smerovanie enerxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdzi národnými regulátormi.
[222] Na úrovni EÚ pôsobia aj iné špecifické inštitúcie a fóra, ktoré prispievajú k užšej spolupráci pri riešení otázok xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxi cezhraničných záležitostiach a efektívnejší lobing voči inštitúciám EÚ.
3.4.1 Agentúra (ACER)
[223] Pred prijatím Tretieho balíka sa rozvíjaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxd Gas", ďalej ako "ERGEG"), ktorá bola formálnou poradnou skupinou komisie vytvorenou v roku 2003.166) ERGEG umožňovala konzultácie, koordináciu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxých štátoch.
[224] Aktivity ERGEG sa pozitívne prejavili pri vytváraní spoločného trhu s energiami. Počas príprav Tretieho balíka sa komisia rozhxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx.167)
[225] Prijatím Tretieho balíka bola preto zriadená agentúra, ktorej poslanie a úlohy sú vymedzené v nariadení ACER. Kompetencie agentúry boxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx26] Všeobecným poslaním agentúry je napomáhať členským štátom úzko spolupracovať a odstrániť prekážky cezhraničnej výmeny elektriny a zemného plynxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxicami vykonávajú národné regulačné orgány, boli správne koordinované a podľa potreby dopĺňané na úrovni EÚ. Z toho dôvodu kladie nariadenie dôraz na nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, alebo súkromných, a od spotrebiteľov a ustanovuje nástroje zabezpečujúce súlad jej činností s právom EÚ, jej technické a regulačné kapacity a jej traxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxj odbornej úrovni. Preto využíva najmä skúsenosti zamestnancov vyslaných národnými regulačnými orgánmi, komisiou a členskými štátmi.
[228] Agexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnstva, ako aj plnenie úloh ENTSO-E a ENTSO-G. Agentúra v spolupráci s komisiou, členskými štátmi a príslušnými národnými orgánmi monitoruje vnútorné xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxžitú úlohu pri príprave rámcových usmernení, ktoré nie sú záväznej povahy a s ktorými musia byť sieťové predpisy v súlade. Ďalej sa podieľa aj na prípravx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxe o situácie týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, agentúra má právomoc prijímať samostatné rozhodnutia. Táto právomoc za určitých podmienok xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxj dva členské štáty, a ako poslednú možnosť výnimky z pravidiel vnútorného trhu pre nové prepojovacie elektrizačné vedenia a nové plynárenské infraštxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxe, ostatných orgánov EÚ a národných regulačných orgánov, čo sa týka xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxosových sústav, resp. prepravných sietí neprináša potrebné výsledky, alebo že národný regulačný orgán, ktorého rozhodnutie nie je v súlade s usmernexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdú regulačným orgánom a účastníkom trhu pomáhať pri výmene osvedčených postupov. Agentúra ďalej prispieva k vykonávaniu usmernení týkajúcich sa traxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxl vysoký počet pracovných skupín, na ktoré národné regulačné orgány vysielajú svojich zamestnancov. Pracovné skupiny diskutujú zásadné otázky nastxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxom na cezhraničné spory medzi regulátormi a prevádzkovateľmi sa totiž potvrdzuje, že dotknuté subjekty (štáty) sledujú najmä národné záujmy, a ignorxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxoreniu paneurópskeho regulátora, ktorý postupne prevezme niektoré z právomocí národných regulátorov. Agentúra v roku 2016 prezentovala svoju predxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cezhraničných otázkach; c) regulačné právomoci vo vzťahu k subjektom vykonávajúcim monopolné alebo takmer monopolné funkcie v energetike;170) d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx indikuje aj navrhovaný Balík CEFA.
3.4.2 Európske siete prevádzkovateľov (ENTSO-G a ENTSO-E)
[233] Úvod. Európske siete prevádzkovateľov172) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xungovania prepravných sietí a prenosových sústav. Regulačné orgány, komisia a agentúra nedisponujú takými podrobnými znalosťami fungovania odvetxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxópska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn sa v EÚ zriadila nariadením č. 715/2009. Všetci prevádzkovatelia prepravných sietí spolupraxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxezpečiť optimálne riadenie, koordinovanú prevádzku a vhodný technický vývoj prepravnej siete pre zemný plyn.
[235] ENTSO-G má viacero povinnostxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x otázky týkajúce sa integrácie trhu a nie je nimi dotknuté právo členských štátov ustanoviť národné sieťové predpisy, ktoré neovplyvňujú cezhraničný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxO-G vykonáva intenzívnu verejnú konzultáciu. Agentúra po doručení návrhu poskytne odôvodnené stanovisko. Po predložení a schválení zo strany komisxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxlá pripojenia k sieti; c) pravidlá prístupu pre tretie strany; d) pravidlá výmeny údajov a zúčtovania; e) pravidlá interoperability; f) prevádzkové hxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovania služieb prístupu do siete a vyvažovania siete; i) pravidlá transparentnosti; j) pravidlá vyvažovania vrátane pravidiel pre postupy noxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xietí; k) pravidlá týkajúce sa harmonizovaných štruktúr prepravných taríf; a l) energetickú efektívnosť súvisiacu s plynárenskými sieťami.
[237x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxok vrátane spoločnej stupnice na klasifikáciu poruchových udalostí a výskumné plány, každé dva roky nezáväzný 10-ročný plán rozvoja siete pre celú EÚ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x tretích krajín a ročný výhľad dodávok v letnom a zimnom období. ENTSO-G každé dva roky prijme a uverejní plán rozvoja siete pre celú EÚ. Tento plán musí obxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxO-E. Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu sa v EÚ zriadila nariadením č. 714/2009. Obdobne, ako je tomu v plynárenstve, všxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxho trhu s elektrinou a cezhraničný obchod a zabezpečiť optimálne riadenie, koordinovanú prevádzku a vhodný technický vývoj európskej elektrizačnej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxava len reflektuje špecifiká jednotlivých odvetví.
[239] Sieťové predpisy môžu upravovať: a) pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a spoľahlivosti sxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x) prevádzkové havarijné postupy; g) pravidlá prideľovania kapacity a riadenia preťaženia; h) pravidlá obchodovania týkajúce sa technickej a prevádxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxl pre postupy nominácie týkajúce sa siete, pravidiel spoplatňovania odchýlok a pravidiel prevádzkového vyvažovania medzi sieťami prevádzkovateľox xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxeťami.
[240] Vzhľadom na niektoré negatívne skúsenosti s obsahom a rýchlosťou príprav sieťových predpisov (najmä ENTSO-E)173 možno očakávať xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmisie.
3.4.3 Rada európskych energetických regulátorov (CEER)
[241] Medzi ďalšie organizácie, ktoré spolupracujú pri rozvoji vnútorného trhux xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxislých energetických regulátorov v Európe.174) Jej cieľom je uľahčiť vytvorenie jednotného, konkurencieschopného, účinného a udržateľného vnútxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxority spolupráce a výmeny skúseností. CEER sa vyvinul do organizácie, ktorá reprezentuje jednotný postoj regulátorov mimo formalizovanej agentúry x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodovaní o svojich aktivitách a v mnohých ohľadoch pôsobí ako "lobistická" skupina národných regulátorov.
[242] Činnosť CEER je organizovaná xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxé zasadnutia hlavných pracovných skupín agentúry po skončení pokračujú ako zasadnutia pracovných skupín CEER (za účasti rovnakých zástupcov). Začixxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských štátov vrátane ustanovení ZoR, ktoré patria do pôsobnosti európskeho práva, musia byť v súlade so všeobecnými zásadami práva EÚ.176) To tixx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxzentujúce členský štát majú povinnosť v prípade nesúladu vnútroštátneho práva prednostne aplikovať všeobecné zásady práva EÚ177) a národné právo ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxložená na dôslednom dodržiavaní zásady nediskriminácie. Prevádzkovatelia sietí a investori sa spoliehajú na dodržiavanie zásad právnej istoty a ocxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Sektorová regulácia EÚ výslovne odkazuje na povinnosť uplatniť tieto zásady na viacerých miestach. Ďalej uvádzame najdôležitejšxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxo zaobchádzania a nediskriminácie. Zásada rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie patrí medzi základné zásady práva EÚ. Vyžaduje, aby sa v porovnxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xdôvodnené.178) Rozdiel v zaobchádzaní je objektívne odôvodnený, ak je založený na kritériách objektivity a primeranosti, pričom existuje legitímxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx46] Táto zásada je vyjadrená, okrem iného, v čl. 3 ods. 1 TES a TPS, podľa ktorých členské štáty na základe svojej inštitucionálnej organizácie a s náležxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxm dosiahnuť konkurencieschopný, bezpečný a vzhľadom na životné prostredie udržateľný trh s energiami, a aby tieto podniky neboli diskriminované z hľxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxala zásady nediskriminačného prístupu do siete podľa nariadenia č. 1775/2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn vo vzťahu k hixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xežimy - jeden pre prepravu a druhý pre tranzit zemného plynu, okrem prípadu, ak tieto samostatné tarifné režimy presne odrážajú rozdiely medzi všetkýmx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxívy.181)
[248] Vo veci C-17/03182) súd rozhodoval o zlučiteľnosti smernice 96/92/ES s prednostným vyhradením časti cezhraničnej kapacity prenxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxovenia tejto smernice, ktoré vyžadujú, aby činnosť prevádzkovateľa sústavy a činnosť štátu pri uskutočňovaní prístupu do sústavy nebola diskriminaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ekonomicky znevýhodnení, o to viac, že hospodárska súťaž vo veci dodávok elektrickej energie do Holandska sa mohla prakticky rozvíjať iba vo vzťahu k exxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xrideľujú podniku prednostne kapacitu pre cezhraničný prenos elektriny, aj keď toto prednostné vyhradenie kapacity je prijaté z dôvodu záväzkov ako vx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrý pre všetkých odberateľov v mestskej časti obývanej prevažne obyvateľmi rómskeho pôvodu umiestnil elektromery na elektrické stĺpy siete vo výške 6 xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdľa dodávateľa bola táto prax odôvodnená existenciou veľkého počtu neoprávnených zásahov, poškodení a manipulácií s elektromermi. Súd však uviedolx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxou, že toto opatrenie neprekročí hranice toho, čo je primerané a nevyhnutné na dosiahnutie týchto legitímnych cieľov a zásahy, ktoré spôsobí, nebudú nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxajúcich v dotknutej mestskej časti, v ktorej bývajú prevažne osoby rómskeho pôvodu, na tom, aby mali prístup k dodávke elektriny za podmienok, ktoré nexxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
[250] Vo veci C-198/12 komisia tvrdila, že Bulharská republika tým, že neposkytla služby virtuálnej prepravy plynu v opačnom smere v príslušných cezhxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Súd uviedol, že povinnosť zákazu diskriminácie nezaväzuje prevádzkovateľov ponúkať nové služby, ale predstavuje požiadavku zdržať sa akejkoľvek xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxriaznivé dôsledky pre jednotlivcov, bola jasná a presná a jej uplatnenie bolo predvídateľné pre tých, ktorí jej podliehajú.186) Jasnosť, presnosť a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xásledne zaujať svoj postoj.187)
[252] Zásada bola bližšie analyzovaná napríklad v rozhodnutí C-17/03. SD EÚ v súlade s predchádzajúcou rozhodovaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xásada právnej istoty nevyžaduje neexistenciu legislatívnej zmeny, ale skôr vyžaduje, aby zákonodarca zohľadnil osobitnú situáciu hospodárskych sxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxžňovali zohľadniť osobitné situácie hospodárskych subjektov, akým bol dotknutý podnik v kontexte liberalizácie trhu s elektrickou energiou - špecixxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxímnej dôvery je dôsledkom zásady právnej istoty.190) Zásada znamená, že právne subjekty musia mať možnosť predpokladať zachovanie určitého právnexx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxska podmienok na jej uplatnenie zásada vyžaduje, aby dotknutej osobe úniový orgán poskytol presné, nepodmienečné a zhodné záruky pochádzajúce z opráxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správnu prax alebo nečinnosť inštitúcie, ktoré nie sú v rozpore s platnou právnou úpravou a nepredstavujú výkon voľnej úvahy tejto inštitúcie.192) Txxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xrávom.193) Ak je pozorný a obozretný hospodársky subjekt schopný predvídať prijatie opatrenia spôsobilého ovplyvniť jeho záujmy, nemôže sa v prípaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxé opatrenie ani nekonali tak, aby bolo možné počítať so zachovaním platného stavu (z obdobia uzatvárania dlhodobých zmlúv). Súd tiež poukázal na druhú xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xožnosť, že prenosové sústavy elektrickej energie vyhradené vnútroštátnym alebo regionálnym monopolným podnikom by mali byť k dispozícii tretím osoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xi monopolu na dovoz elektrickej energie do Holandska alebo zachovanie prednostného práva na užívanie cezhraničnej energetickej prenosovej sústavy xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxknutá spoločnosť medzinárodné zmluvy, aby splnila svoju úlohu vo všeobecnom hospodárskom záujme dbať na spoľahlivé a efektívne fungovanie verejnéhx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxe začať alebo pokračovať v liberalizácii trhu s elektrickou energiou.
[256] Zásada proporcionality. Zásada proporcionality je zakotvená v čl. 5 oxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxená, že povinnosti ukladané osobám musia byť spôsobilé realizovať sledovaný cieľ a nesmú prekračovať rámec toho, čo je vhodné a nevyhnutné na dosiahnuxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx cieľ, mala by použiť najmenej obmedzujúce opatrenie. Obmedzenia spôsobené prijatím takéhoto opatrenia pritom nesmú byť v zjavnom nepomere k sledovaxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx/15, ktoré sa týkali povinnosti služby vo verejnom záujme spočívajúcej v cenovej regulácii dodávky energií. Súd použil nasledujúci test pre posúdenix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxného cieľa, najmä aby sa trvalým nestalo opatrenie, ktoré svojou povahou predstavuje prekážku funkčnosti vnútorného trhu;197) b) spôsob vykonanéhx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxality musí byť rovnako posúdená z hľadiska osobnej pôsobnosti opatrenia a presnejšie z hľadiska tých, ktorí zo zásahu majú prospech.
[259] V rámci úxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxedky porušenia povinností vyplývajúcich z práva EÚ
[260] V energetických odvetviach síce xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxi uprednostňujú vlastné záujmy. Komisia preto stále častejšie pristupuje k zahájeniu konania o porušení povinnosti uloženej ZFEÚ, vo väčšine prípadxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxť ani nároky dotknutých subjektov na náhradu škody v prípadoch porušenia práva EÚ, resp. nároky z bezdôvodného obohatenia (pozri 4.6 ďalej, vznikajúcx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxia povinností súvisiacich s právom EÚ.
3.6.1 Prednosť práva EÚ
[261] V demokratickom štáte, ktorý je chápaný predovšetkým ako materiálny právny šxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxcii ustanovenia pripúšťajúceho viacero výkladov je úlohou všetkých štátnych orgánov interpretovať dané ustanovenia ústavne konformným, ako aj eurxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x to bez ohľadu na ich právnu silu - teda či už ide o ustanovenia zmluvy,199) všeobecné zásady úniového práva,200) nariadenia,201) smernice,202) roxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxu v hierarchii noriem úniového práva a bez ohľadu na jej priamy účinok vyššiu právnu silu ako ktorákoľvek vnútroštátna norma. Úniové právo má prednosť pxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm alebo jednotkami územnej samosprávy, alebo či ide o normy skoršie alebo neskoršie.205) SD EÚ tiež potvrdil, že účinnosť úniového práva nemôže byť roxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxávne odvetvia. Povinnosť rešpektovať prednosť úniového práva musia dodržiavať všetky zložky štátnej moci - vláda, štátna správa, zákonodarca aj súdxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátov, môže sa dostať do rozporu s vnútroštátnou právnou normou. V takom prípade má úniové právo podľa rozhodovacej praxe SD EÚ prednosť pred vnútroštáxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxým orgánom členského štátu umožniť plnú účinnosť úniových noriem.209) Na základe judikatúry SD EÚ odvodenej z čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ sa povinnosť členxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxských štátov, najmä na súdne a správne orgány v rozsahu ich právomocí.
[263] Vnútroštátny súd sa stáva všeobecným súdom aplikácie úniového práva, pxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxcom.210) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrávo ako celok a chrániť práva, ktoré priznáva toto právo jednotlivcom, a to tak, že vychádzajúc zo zásady prednosti práva EÚ nesmie aplikovať žiadne skxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe vnútroštátneho práva, ktoré by bolo v rozpore s právom EÚ a môže v súlade so zásadami rovnocennosti a účinnosti na ochranu úniových práv použiť a vhodne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxznáva úniovej norme vo vzťahu k vnútroštátnemu právu abrogačný účinok,213) pretože prednosť úniového práva spôsobuje neaplikovateľnosť či už skorxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrmy zrušili.
3.6.2 Konanie o porušení povinností vyplývajúcich z práva EÚ
[264] Komisia má ako strážkyňa dodržiavania zmlúv podľa čl. 258 ZFEÚ práxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxadosťou o poskytnutie informácií adresovanou príslušnému členskému štátu, na ktorú musí dať odpoveď v ustanovenej lehote trvajúcej zvyčajne dva mesxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxvnych predpisov EÚ, komisia môže zaslať formálnu žiadosť o plnenie povinností vyplývajúcich z práva EÚ, pričom vyzve dotknutý členský štát, aby jej v uxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinností vyplývajúcich z práva EÚ, komisia sa môže rozhodnúť žalovať tento členský štát na SD EÚ. Ak SD EÚ vydá rozsudok v neprospech členského štátu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxtujú smernice v lehotách dohodnutých Radou ministrov EÚ a Európskym parlamentom, môže komisia požiadať SD EÚ, aby dotknutému členskému štátu uložil fxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxch oblastí regulácie je cenová regulácia. Cenová regulácia spočíva v obmedzení zmluvnej voľnosti účastníkov zmluvného vzťahu215) v rozsahu dohody x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxopak, tieto ceny vyplývajú z určenia uskutočneného na základe kritérií ustanovených verejnoprávnymi orgánmi, ktoré má pôvod mimo dynamiky trhových xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxi vytvárať priestor pre neadekvátne cenové pohyby a vyvolávať sociálne napätie.216) Najvyšší súd SR v tejto súvislosti uviedol, že ak na trhu neexistxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe alebo zmierňuje.217)
[270] Ak hovoríme o cenovej regulácii v sieťových odvetviach, tak musíme rozlišovať medzi reguláciou rôznych činností. Prx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxstupu. Rovnako prispieva k primeraným cenám (kvalite) tovaru a zabezpečeniu návratnosti nevyhnutných investícií. Pri regulácii ceny za dodávku tovxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx regulácia potrebná aj pri funkčnom trhu na to, aby tieto skupiny ochránila pred volatilitou trhu).
[271] Právnu úpravu cenovej regulácie na vnútroxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxe ZoR. Táto cenová regulácia musí spĺňať ústavnoprávne požiadavky a v mnohých ohľadoch musí rešpektovať požiadavky úniového práva (najmä vo vzťahu k exxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxx cenovej regulácie
[272] Všeobecne. V teórii existuje veľké množstvo metód cenovej regulácie, ktoré je možné využiť pre potreby regulácie.218) Cixxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxraný zisk. Zjednodušene povedané, ich cieľom je motivovať regulované subjekty neustále znižovať náklady regulovanej činnosti, zvyšovať efektívnoxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
[273] Výber metódy cenovej regulácie v tom-ktorom odvetví bol vždy ponechaný na rozhodnutia štátov, resp. národných regulátorov. Metódy cenovej xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
[274] Žiadna metóda cenovej regulácie však nie je univerzálne použiteľná a nie je objektívne možné určiť, ktorá je najlepšia. Na použiteľnosť (vhodnoxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xezpečnosť dodávok a pod.), a preto regulátor zvyčajne môže tieto metódy kombinovať a modifikovať, vytvárajúc rôzne nové alebo hybridné metódy zvyšujxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
[275] Zvolená metóda xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti) nastavenej regulácie je o to dôležitejšia, že žiadna metóda (vzorec, resp. proces) neumožňuje uspokojiť v rovnakej miere záujmy všetkých dotknuxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxukčnej efektívnosti, a na metódy, ktoré regulované subjekty takto nemotivujú. Prvá skupina metód sa označuje ako stimulačný spôsob regulácie (angl. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx"). Komisia primárne podporuje využívanie stimulačných metód regulácie, z ktorých by v konečnom dôsledku mali profitovať aj spotrebitelia. Stimulaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a praxi sú uplatňované napríklad nasledujúce metódy:
a)
"price cap" (metóda cenového stropu) - je pravdepodobne najčastejšie používanou stimulaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxku množstva tovaru na dlhšie časové obdobie. Regulovaný subjekt môže flexibilne meniť ceny až do úrovne cenového stropu. Tým sa vytvára pre regulovaný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx vyžaduje istú mieru stability parametrov regulačného vzorca počas regulačného obdobia. Nevýhodou tejto metódy je, že ak je regulovaný subjekt až príxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx pred znížením nákladov. Naopak, ak regulovaný subjekt neuspeje v snahe zefektívniť svoje náklady, alebo mu stúpnu, tak znáša stratu v plnej výške;
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxje na ceny za jednotku množstva tovaru, ale na celkové výnosy regulovaného subjektu. Táto metóda sa odporúča, keď sa v priebehu regulačného obdobia očaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xich vypočíta maximálne povolené výnosy pre energetické spoločnosti. Z nich sa následne ustanoví cenový strop v závislosti od spotreby. Na ustanovené xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrý núti spoločnosti správať sa efektívnejšie;219)
c)
"cost plus" (metóda nákladovej regulácie, resp. nákladovej prirážky) - je najstaršou, najxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvaného subjektu. Príkladom takejto regulácie je určenie pevnej ceny, od ktorej sa nie je možné odchýliť. Táto metóda je nestimulačná, keďže zaručuje bxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxitujú zo znižovania nákladov. Návratnosť je viazaná na objem kapitálových xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx investovať, aj keď to nie je efektívne, lebo všetky náklady ponesú spotrebitelia.220) Problémy spôsobuje aj časové omeškanie, ktoré nastáva medzi zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxmulačnou metódou cenovej regulácie, podobná metóde cost plus, pri ktorej sa regulovanému subjektu ustanovuje miera výnosnosti kapitálu. Táto metódx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxkladom kapitálu. Regulátor v zásade vychádza z údajov o nákladoch, objeme kapitálu a cene kapitálu za dohodnuté obdobie a následne určí zisk zodpovedaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxa nákladov neprofitujú, výnosnosť je viazaná na objem kapitálových investícií. Regulácia na základe miery návratnosti je teda nestimulačným spôsobxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxý režim odmeňujúci alebo penalizujúci jednotlivé regulované subjekty na základe dosahovaných výkonov. Regulované subjekty musia dosiahnuť (alebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxupnosť služby atď. Využíva sa hlavne v USA, v EÚ sa využívajú štandardy kvality;222)
f)
"yardstick" (modifikovane benchmarking) - je metóda cenovxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia od priemerných nákladov všetkých subjektov v odvetví a na ich relatívnom postavení voči konkurenčným subjektom. Regulované subjekty sú motivovanx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxklade štatistických informácií zozbieraných od spoločností s podobným predmetom činností a obdobnou veľkosťou, často fungujúcich aj v rámci rozdiexxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx problémov, ktoré ju robia v praxi veľmi ťažko použiteľnou. Prvým z nich je možnosť dohody medzi podnikmi o vzájomnom postupe (zakázanej dohody medzi poxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx Regulačné orgány alebo politici sa často snažia podnik zachrániť, čím stráca tento režim regulácie svoj základný zmysel;223)
g)
"franchise reguxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, že príslušný (štátny) orgán môže udeliť exkluzívne právo na výrobu a predaj určitého statku na trhu jednému subjektu. Tento subjekt je však iba jeden z xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxmer ceny a kvality. Ak medzi záujemcami neexistuje kolúzia xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počas ktorého sa uplatňuje zvolená metóda cenovej regulácie, sa spravidla ustanovia základné parametre regulačných vzorcov používaných v jednotlixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxaný zisk a rôzne špecifické faktory. Tieto parametre, ich využitie a spôsob ustanovenia sa líšia a závisia od celkového nastavenia regulačného rámca. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzkové náklady, energie, nájomné, úroky z úverov, náklady na opravy a údržbu či špecifické investície, odpisy atď. Východiskové náklady zvyčajne reflxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xien, a preto by mali byť monitorované a kontrolované z hľadiska a) racionality (či náklady súvisia s poskytovaním služieb a sú nevyhnutné); b) využiteľxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
Výpočet primeraného zisku sa zvyčajne odvíja od hodnoty regulovanej bázy aktív [angl. "Regulated Assets Base" (RAB), ďalej ako "RAB"]226) a priemexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxku (aktív) regulovaného subjektu, slúžiaceho na výkon regulovanej činnosti. Ide o hodnotu majetku skutočne a účelne používaného pri vykonávaní konkxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktorá vyjadruje priemernú cenu, ktorú požadujú regulované subjekty ako poskytovatelia vlastného kapitálu a poskytovatelia dlhového kapitálu (napxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxvnej prevádzky sietí, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania, a je výsledkom súčinu hodnoty RAB a Wxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxekty alebo individuálne pre konkrétny subjekt, núti k znižovaniu nákladov počas regulovaného obdobia. Pre svoju náročnosť pri zbere a overovaní vstuxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxov jednotlivých subjektov a jednotnú dátovú základňu alebo, naopak, je založený na benchmarkingovej analýze využitia nákladov porovnateľných subjxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxí a dotácií, a zahŕňa všetky položky spotrebného koša predstavujúceho kombináciu množstva statkov, ktoré sa spotrebúvajú, z ktorého sú vylúčené poloxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx by nedošlo k zmene cien vplyvom administratívnych a regulačných zásahov. Ak by k takýmto zásahom nedochádzalo, tak by sa JPI zhodovalo s celkovou infláxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxtnenia. Regulovaná cena tovaru sa zvyčajne vzťahuje na jednotku odobratého tovaru (MWh, m3 a pod.). Tarifa pri službách sa môže uplatňovať napríklad nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pozostávajúcej z variabilnej alebo fixnej zložky. Nie je nezvyčajná ani regulácia nákladov, ktoré možno do cien zahrnúť. Regulačný rámec môže vytvárxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxciách. Často umožňuje regulačný režim voľbu optimálnej tarifnej sadzby, ktorá je nastavená na špecifickú kategóriu odberateľov. Aj v tomto prípade pxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxstavenia regulačného rámca.
[279] Vo väčšine prípadov regulovaných cien dochádza k socializácii ustanovených výnosov u koncových odberateľov sxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxladá sa z viacerých zložiek, ktoré závisia od regulačnej metódy a cenotvorby vyplývajúcich z právneho poriadku. Koncový odberateľ zvyčajne uhradí cexx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxektov, ktoré sa podieľali na poskytnutí služby alebo dodávke tovaru. Súčasťou regulovanej zložky sú aj prípadné špecifické poplatky za činnosť operáxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komodity228) ) a obchodná marža, resp. prirážka za dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Samostatnú zložku ceny zvyčajne tvoria rôzne dane (DPH, spoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx
xxxxx xxxx xxjdôležitejším zákonom upravujúcim cenovú reguláciu v SR je ZoC. Tento zákon vo všeobecnosti upravuje pravidlá dohadovania, uplatňovania, regulácix x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxlasti cien tovaru pre tuzemský trh vrátane cien tovaru z dovozu a cien tovaru určeného na vývoz. Zákon vymedzuje aj práva a povinnosti právnických osôb a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xozsahu.
[282] Ustanovenia x x xxxx xx x x xx xxx x xx xx xxx x xxx x xx x x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xdvetviach podľa osobitného predpisu (ZoC odkazuje ešte na zákon č. 276/2001 Z.z.).230) ZoC sa teda vzťahuje na cenovú reguláciu v sieťových odvetvxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cien v sieťových odvetviach je s odkazom na § 20 ods. 1 písm. c) ZoC úrad. Takéto vymedzenie pôsobnosti ZoC umožňuje použitie len niektorých jeho ustanxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxuje ďalšiu špeciálnu úpravu, ako napríklad definíciu ekonomicky oprávnených nákladov alebo primeraného zisku.
[283] V zásade platí, že aj pri takxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xiažuca sa na technickú jednotku. V rámci opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja uvádza ZoC aj reguláciu cien. Regulácia cien je určenie cxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx v určitých prípadoch. ZoC v tejto súvislosti ustanovuje, že cenová regulácia je prípustná vždy, ak ide o tovar, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa pxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí platí, že cenová regulácia je prípustná, len ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem. ZoC teda výslovne nepredpokladá potrebu zaoberať sa nevyhnutnosťou cenovej regulácie v sieťovýcx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcie cien, ktorými sú úradné určenie cien,232) vecné usmerňovanie cien233) a ich kombinácia. V zmysle § 1 ods. 4 ZoC sa však tieto spôsoby neuplatnia pxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxo zákona je predmetom regulácie aj regulácia cien v sieťových odvetviach a podmienky uplatňovania regulovaných cien. Iná cenová regulácia ako tá, ktoxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxej vysoko účinnou kombinovanou výrobou; b) výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia MH SR o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy; f) dodávka elektriny zraniteľným odberateľom; g) poskytovanie podporných služieb; h) poskytovanie systémových služieb; i) výkon činnosti organxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxkytovanie podporných služieb v plynárenstve; c) prístup do prepravnej siete a preprava plynu; d) prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu; ex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zavedenie regulácie prístupu a skladovania plynu);
-
v tepelnej energetike - a) výroba a dodávka tepla; b) výroba, distribúcia a dodávka tepla; a cx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxrejným vodovodom; c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom; d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou; e) odvádzanie odpadovex xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xodných tokov; h) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov; a i) odber energetickej vody z vodných tokov.
[286] ZoR týmto taxatíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenovej regulácie:
a)
priame určenie pevnej ceny,
b)
priame určenie maximálnej ceny,
c)
určenie spôsobu výpočtu pevnej ceny,
d)
určexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxku, a
f)
určenie ceny využitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie.
[287] Maximálna cena a pevná cena môže byť určená aj porovnaním:
a)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
b)
ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé časti regulovaných činností s oprávnenými nákladmi na jednotlivé časti rovnakých regulovanýcx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx štruktúru ceny rovnakých regulovaných činností v SR alebo v členských štátoch, alebo
d)
ceny za regulovanú činnosť s cenou za rovnakú regulovanú čxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx Vo vodnom hospodárstve sú niektoré otázky cenovej regulácie upravené aj na úrovni ZoV a na jeho základe vydaného nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxx
xxxxx xxxxôležitejšie pravidlo cenovej regulácie vyjadruje § 12 ods. 3 ZoR, podľa ktorého spôsob vykonávania cenovej regulácie zohľadňuje ekonomicky oprávnexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom. Veľmi zjednodušene povedané, toto ustanovenie je základným pravxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxe regulované subjekty dosahovať pri výkone svojej podnikateľskej činnosti zisk (v tejto súvislosti pozri podkapitolu 4.4).
[291] Obdobne ako pri xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je na ňom, akým spôsobom bude tú-ktorú činnosť v sieťových odvetviach regulovať.236)
[292] Pre konkrétny rozsah cenovej regulácie je rozhodujúca xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje v rámci zákonných mantinelov najmä určenie dĺžky nadchádzajúceho regulačného obdobia, zhodnotenie potreby ďalšej regulácie na nadchádzajúce rexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období. Tento akt úradu záväzným spôsobom upravuje prečo, ako a v akom rozsxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtuje potrebnú dôveru, že štát nebude nepredvídateľne (a neodôvodnene) zasahovať do ich činnosti. Neodôvodnené odchýlenie sa od regulačnej politiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxany legitímnych očakávaní.237)
[293] Regulačná politika síce upravuje reguláciu na stanovené obdobie, ale
de facto
zasahuje aj do práv regulovaxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xčakávaná spotreba, počet zákazníkov, vstupné náklady a pod.). V prípade, že sa tieto predpoklady a predikcie ukážu ako nesprávne, pri následnej úpravx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxením tzv. korekčných faktorov. Zohľadnenie korekčných faktorov (zvýšenia alebo zníženia ceny) sa musí vždy uskutočniť aj pri prechode z jedného reguxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxny o nadvýnosy zapríčinené rozdielom medzi plánom a skutočnosťou za uzavreté obdobia) alebo jeho vyvlastneniu (nezvýšením budúcej regulovanej ceny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x regulačnej politike vymedzené len všeobecne.238) Táto všeobecná úprava si vyžaduje podrobné pravidlá (vzorce), ktoré ďalej konkretizujú detaily xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxR). Tieto podzákonné predpisy však nemôžu odporovať zneniu zákona, prípadne rozširovať okruh regulovaných cien.240)
[296] Výsledkom procesu cexxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx (v ex offo konaniach) alebo schválená (v návrhových konaniach) rozhodnutím úradu. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj podmienky upxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxrávnom konaní (v cenovom konaní), platí zásada individualizácie, v zmysle ktorej by mal správny orgán posúdiť relevantné okolnosti odôvodňujúce indxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxulácie pre tovary, činnosti a služby nad rámec § 11 a 13 ZoR (pozri komentár k § 16 ZoR).
[298] Regulované subjekty sú povinné dodržiavať stanovený rxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxoprávnych princípov cenovej regulácie je potrebné zdôrazniť, že cenová regulácia je svojou povahou veľmi výnimočným a (z pohľadu trhovej ekonomiky) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxe byť v demokratickom právnom štáte považovaná za protiústavnú. Vo vzťahu k posúdeniu otázky súladu s ústavným poriadkom je rozhodujúce, v ktorých príxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxrincíp primeranosti, ochrana podstaty a zmyslu základného práva alebo slobody) sa má použiť.
[300] Ústavný súd SR v tejto súvislosti uplatňuje tesx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu garantovaných práv a slobôd, resp. v prípade posúdenia kolízie týchto práv alebo slobôd. Ide o štandardnú metódu používanú aj v rozhodovacej činnostx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxristických pre oblasť cenovej regulácie, pri ktorých dochádza ku konfliktu verejného záujmu na regulácii a súkromných záujmov regulovaných subjektxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxitom vzťahuje na štát ako celok, preto nie je rozhodujúce, či sa skúma vo vzťahu k normatívnemu aktu zákonodarcu alebo rozhodnutiu orgánu verejnej spráxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxitosti, prístupnosti, presnosti a predvídateľnosti tých právnych noriem, prostredníctvom ktorých sa má zasiahnuť do základných práv. Táto požiadaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxý ich prijíma) značne technické a zložité, pričom upravujú rôzne právno-ekonomické otázky. Aj táto skutočnosť si vyžaduje vysoké kvalitatívne nárokx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxácia je z ústavnoprávneho hľadiska komplikovaná a často vysoko sporná, pretože koliduje súčasne s niekoľkými ústavou chránenými právami a súčasne je xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
[304] Podľa článku 35 ods. 1 a 2 ústavy má každý247) právo podnikať. Ústava predpokladá, že zákony ustanovia podmienky a obmedzenia výkonu určitých čxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxda podnikania uznáva v súlade x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxody výkonu hospodárskej činnosti podľa uváženia. Prostredníctvom práva na podnikanie sa zaručuje možnosť vykonávať hospodársku činnosť tam, kde exxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd vstupom konkurenta do zvolenej hospodárskej činnosti.250) Ústavný súd SR v tejto súvislosti uviedol, že hospodársku súťaž štát chráni len tam a dovxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa obmedziť právo podnikať, obmedzenia musia byť upravené zákonom v súlade s čl. 13 a čl. 35 ods. 2 ústavy. Všetky základné práva a slobody sa chránia len v txxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxody. Rovnováha verejného a súkromného záujmu je dôležitým kritériom na určovanie primeranosti obmedzenia každého základného práva a slobody.
[3xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxou neumožňuje alebo sťažuje vstup na trh a výkon podnikateľskej činnosti. Pri cenovej regulácii zároveň hrozí, že spôsob jej vykonávania zmarí možnosx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxy čl. 13 ods. 1 ústavy, podľa ktorého: a) povinnosti možno ukladať len stanoveným spôsobom;252) b) medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxvené podmienky (nediskriminácia); a d) pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel a môžu sa použiť len na ustanovený cxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxvou chránených práv a slobôd, a teda aj do základného práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť podľa čl. 35 ods. 1 ústavy, je ústavne akceptovxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxahnutie sledovaného cieľa, t.j. ospravedlňuje ho existencia naliehavej spoločenskej potreby a primerane (spravodlivo) vyvážený vzťah medzi použixxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxlácie cien v sieťových odvetviach bez toho, aby predtým vydal všeobecne záväzný právny predpis, ktorý mal podrobne upraviť podmienky a postup pri reguxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxkonávacieho predpisu, na vydanie ktorého ho zákon č. 276/2001 Z.z. zaväzoval. xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxovaného správania, úrad bol povinný ju rešpektovať a na základe toho mal vykonávací právny predpis vydať. Nevydaním všeobecne záväzného právneho prexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxnávanie regulácie je ustanovenie medzí na základe zákona pre výkon základného práva podnikať podľa čl. 35 ods. 1 ústavy. Samotné vydanie vykonávaciehx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxce z čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy nemajú len hmotnoprávny, ale aj "procesnoprávny" rozmer. To znamená, že orgán verejnej moci ukladajúci povinnosti ich xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxäzného predpisu požadovaného zákonom znamenalo aj nedodržanie zákonom učeného postupu ukladania povinností (medzí podnikania) vyplývajúceho z člx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, ktorý bol na ich vydanie v zmysle zákona oprávnený, ale práve z uvedených dôvodov nedodržal svoju kompetenciu. Vydaním namietaných rozhodnutí úrad axxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxej právomoci, ale bez všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý by upravil postup a podmienky pre reguláciu cien, ako aj bez toho, aby tento vykonávxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a povinnosti, ktoré neboli uložené na základe zákona, pretože neexistoval vykonávací predpis upravujúci podmienky a postup pri regulácii cien, ktorx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxmoc, čím znemožnil predvídať úpravu špecifického okruhu spoločenských vzťahov týkajúcich sa regulácie cien.256)
[311] V súvislosti s cenovou rexxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určenie spôsobu regulácie ceny.257) Účelom podnikania je totiž aj úsilie o dosahovanie zisku z činnosti v rámci sieťových odvetví. Je pritom nespornxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xusí znášať sám podnikateľ.258) Ako každé základné právo, aj právo na podnikanie však slúži na ochranu svojho účelu v konflikte so základnými právami ixxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx
xx xxxxx
xxxxxxx xxel práva na podnikanie.260) Ústavný súd SR sa zaoberal v porovnateľnej situácii konfliktom práva na podnikanie (zisk) so základným právom na bezplatxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dosahovanie zisku, pričom z povahy veci vyplýva, že jeho súčasťou je aj právo podnikateľských subjektov autonómne rozhodovať o jeho použití. Ak sa subxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxotného poistenia, resp. ustanovil príkaz použiť ho len na úhrady zdravotnej starostlivosti, tak v danom prípade nepochybne ide o zásah do práva na podnxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxako ako v prípade zásahu do vlastníckeho práva, podľa názoru Ústavného súdu SR, ospravedlniť len v prípade poskytnutia primeranej náhrady (kompenzácxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xomu, že na rozdiel od zásahov do vlastníckeho práva (čl. 20 ods. 4 ústavy) to ústava výslovne nepožaduje. Táto požiadavka v podmienkach materiálne chápxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzi potrebami verejného alebo všeobecného záujmu a ochranou fyzických osôb a právnických osôb, ktorých sa predmetný zásah štátu či už priamo, alebo nepxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt meze ústavnosti, nesmí evidentně snížit cenu tak, aby tato vzhledem ke všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům eliminovala možnost alespoň jejxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xegulaci cen se může stát znemožnění určité oblasti podnikatelské aktivity (...), tj. dotčení podstaty a smyslu základního práva, plynoucího z čl. 26 Lxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxastníkov má, okrem iného, rovnaký zákonný obsah a ochranu. Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxa čl. 7 ods. 2 ústavy. Podľa čl. 17 Charty má každý právo vlastniť svoj oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s ním a odkázať ho. Nikoho nemožxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhrada. Užívanie majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere v súlade so všeobecným záujmom.
[314] Ústava nevyhlasuje za základné ľudské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxhraničné právnické osoby, ako aj na štát. To však neznamená, že každý má právo vlastniť akýkoľvek majetok. Samotné čl. 4 (priamo) a čl. 20 (nepriamo) ústxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxstup k majetku, ktorý musí byť založený na legitímnej nádeji na jeho zhodnotenie.267)
[315] Vlastnícke právo je koncipované ako základné právo, ktxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx štátneho orgánu.268)
[316] Všeobecne vzaté, akákoľvek cenová regulácia predstavuje zásah do vlastníckeho práva, pretože vlastník veci nemôže s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxptovať regulovanú kúpnu cenu bez možnosti slobodne sa na nej dohodnúť s druhým účastníkom vznikajúceho zmluvného vzťahu. V praktickej rovine si možno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenie.
[317] Či už ide o vyvlastnenie (zmenu v osobe vlastníka), alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva (zásah do rozsahu oprávnení vyplývajúcxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx miere a za primeranú náhradu.
[318] Čo sa týka verejného záujmu, ktorý odôvodňuje zásah do vlastníckeho práva, tento nemá legálnu definíciu, keďže xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdkami, ktoré zasahujú miernejšie do ústavou chráneného vlastníckeho práva, a ak verejný záujem je nadradený a objektivizovaný voči záujmom vlastníkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxmto zákonom za verejné záujmy, ale postačuje, aby takýto záujem bolo možné odvodiť z cieľov a celkového zmyslu a podstaty zákona.271)
[319] Verejný xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xo sa týka existencie problému verejného záujmu oprávňujúceho použitie opatrení v oblasti výkonu vlastníckeho práva. Predovšetkým rozhodnutie prijxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxrodzené, že miera voľnej úvahy, ktorou disponuje zákonodarný orgán pri zavádzaní sociálnych a hospodárskych opatrení, bude široká a bude rešpektovax xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxatňuje, a to možno v ešte väčšom rozsahu v prípade zmien politického systému v krajine.273) Odňatie majetku vykonané z dôvodov legitímnej sociálnej, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxosť.274)
[320] Využívanie majetku pre potreby verejného záujmu môže byť dôvodom na obmedzenie nielen vlastníckeho práva, ale aj tých ďalších záklxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxný záujem ústavným dôvodom obmedzenia jedného zo základných práv (t.j. základné právo ako právo individuálneho subjektu sa "podrobilo" xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx predstavovaný uplatnením niektorého z ďalších základných práv alebo slobôd. Verejný záujem na využívaní majetku nemôže na jednej strane slúžiť ako dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxm na požiadavku nevyhnutnej miery platí, že zásah musí byť ako taký nevyhnutný, a súčasne musí byť vykonaný len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie sledoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxetliť ako naliehavú spoločenskú potrebu prijať obmedzenie základného práva alebo slobody. Obmedzenie práv a slobôd je nevyhnutné, keď možno konštatxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xorovnaní s trhovou cenou veci tak, aby v každom čase zohľadňovala mieru zásahu do vlastníckeho práva, ktorú možno od vlastníka veci spravodlivo požadoxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xudikatúry ESĽP,278) medzi požiadavkami verejného alebo všeobecného záujmu spoločnosti a požiadavkami ochrany základných práv jednotlivca musí bxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe rešpektuje požadovanú spravodlivú rovnováhu, a osobitne či nekladie na sťažovateľov neprimerané bremeno. Hoci je pravdou, že v mnohých prípadoch zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx každých okolností. Legitímne ciele "vo verejnom záujme", ako napríklad ciele sledované pri opatreniach v rámci ekonomickej reformy alebo pri opatrexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xiere, ako by bola úplná náhrada, môže byť
a fortiori
nevyhnutná tiež vtedy, keď je majetok odňatý za účelom podstatných zmien v ústavnom systéme krajinx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx 1 k Dohovoru iba za výnimočných okolností.279)
[323] V domácich podmienkach sa Ústavný súd SR zaoberal súladom ustanovení ZoPOZ s ústavou a Dohovoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxi uplatniť si dočasne podporu u prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Ústavný súd SR v náleze uviedol, že nemá zásadnejší dôvod spochyxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx profitovať z takejto podpory) mohlo predstavovať neprípustný zásah do práva na vlastníctvo v zmysle čl. 20 ods. 1 ústavy (a zrejme tiež čl. 20 ods. 4), akx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxy a práva na tzv. doplatok xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxhovorom. Zachovanie práva je však podmienené tým, že si výrobcovia elektriny riadne plnia (splnili) povinnosti vyplývajúce zo ZoPOZ.280)
4.5 Reguxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxať ceny v energetických odvetviach sa premieta do dvoch rovín. Prvú rovinu predstavuje štandardná a nevyhnutná regulácia cien sieťových činností (moxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxstup do sietí sa dosahuje prostredníctvom fungovania trhov na princípe prístupu tretích strán.281) Zjednodušene povedané, prístup do sietí je nedixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xrístupu vrátane dohľadu nad jeho dodržiavaním. Tým, že nové subjekty môžu za stanovených podmienok využívať siete, sa otvára priestor na výkon ich podxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtích strán je regulovaná cena prístupu - tarifa.
[326] Národné regulačné orgány majú možnosť stanovovať alebo schvaľovať tarify (ceny) alebo metoxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxriadenia skvapalneného zemného plynu - LNG (a obdobne prevádzkovateľov v elektroenergetike), alebo na základe návrhu dohodnutého medzi týmito prevxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xiskriminačné a odzrkadľovali náklady a mali by zohľadňovať dlhodobé marginálne sieťové náklady, ktorým sa možno vyhnúť prostredníctvom riadenia na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxhvaľované len metodiky - sú pred nadobudnutím účinnosti uverejnené. TES a TPS v tejto súvislosti kladú jednoznačný dôraz jednak na kvalitu cenovej rxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxdnosť (dôveru v jej správnosť). Táto cenová regulácia na úrovni sietí dopĺňa reguláciu podmienok trhu a prispieva k rovnakým podmienkam pre všetkých uxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xÚ, odhliadnuc od všeobecných pravidiel, nezasahovala výraznejšie do pravidiel cenovej regulácie sieťových činností. Výnimku predstavuje napríklxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xien.
4.5.3 Cena dodávky energií
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxširujú právomoci regulátorov o také právomoci, ktoré výslovne nesúvisia s reguláciou sietí, upravujú niektoré otázky fungovania trhov a posilňujú oxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xegulácie na maloobchodnom trhu je liberalizácia, ktorá je charakteristická slobodnou voľbou dodávateľov energií a tvorbou cien trhovými mechanizmxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiavania nízkych cien energií, ktorý však v konečnom dôsledku bráni rozvoju trhu, keďže môže konzervovať postavenie dominantného dodávateľa a odrádzxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxdiska interpretácie požiadaviek na takúto cenovú reguláciu (ako povinnosti služby vo verejnom záujme,283) v SR povinnosti vo všeobecnom hospodársxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx) SD EÚ sa v uvedených rozhodnutiach zaoberal citlivou otázkou vymedzenia právomoci členských štátov zasiahnuť do určenia ceny za dodávku energií. Ixx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrníc otvoriť vnútroštátne trhy na účely dosiahnutia úplne otvoreného vnútorného trhu s energiami v EÚ a na druhej strane ide o požiadavku na službu vo všxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxh ustálil, že energetické smernice umožňujú členským štátom posúdiť, či je vo všeobecnom hospodárskom záujme potrebné po 1. júli 2007 uložiť podnikom xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bola zachovaná na primeranej úrovni vo vzťahu k snahe členských štátov nájsť rovnováhu medzi cieľom liberalizácie a cieľom potrebnej ochrany koncovéxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx môžu byť na ujmu slobodnému určovaniu cien dodávok energií po 1. júli 2007 iba za podmienky, že je to potrebné na uskutočnenie cieľa všeobecného hospodáxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dodržiavanie zásady proporcionality. SD EÚ ďalej zdôraznil, že ukladané povinnosti musia byť jasne definované, transparentné, nediskriminačné, oxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxi podkapitolu 3.3).
4.6 Náprava nezákonnosti cenovej regulácie (súkromnoprávne vzťahy vs. náhrada škody od štátu)
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx omylu v rámci nastavovania pravidiel cenovej regulácie alebo tieto pravidlá nesprávne aplikujú. Odhliadnuc od problematiky opravných prostriedkoxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxovej regulácie alebo rozporom pravidiel cenovej regulácie s právnym poriadkom. Tieto situácie sa v domácich podmienkach opakovali a vždy boli predmexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxatnom rozsahu závisia od okolností konkrétneho prípadu, ako aj od postavenia dotknutých osôb a povahy regulácie (prevádzkovateľ, odberateľ, nastavxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu (alebo dodávateľ dodával tovar) na základe cenového rozhodnutia, ktoré bolo neskôr zrušené. V takýchto situáciách logicky vzniká otázka, či pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ak by bola stanovená na základe zákonného rozhodnutia. Doterajšia judikatúra súdov uprednostňuje v podmienkach cenovej regulácie dosiahnutie náprxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxniká viacero súvisiacich právnych problémov, od ktorých závisí riešenie vzniknutej situácie. Ak dôjde k zrušeniu cenového rozhodnutia, na ktoré odkxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxm, že odpadol dôvod ceny regulovať, lebo sa skončilo regulačné obdobie, alebo vo všeobecnosti, že nie je dôvod regulovať ceny z minulosti. V takom prípaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxsledku jej akceptovania je otázne, či vôbec existuje priestor skúmať ju. Tiež môže byť problematické kvantifikovať rozdiel medzi zmluvnou a zákonnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxný subjekt mohol uplatňovať zmluvnú cenu do maximálnej ceny. Inými slovami, prípadná korekcia regulovanej ceny sa ani nemusela dotknúť tohto stropu.
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutia, alebo porušenia práva EÚ. V podmienkach vnútroštátneho práva sa uplatňuje štandardný mechanizmus pre uplatnenie nárokov dotknutých subjektox xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xrípade porušenia energetického práva EÚ členskými štátmi zatiaľ nebola predmetom súdneho rozhodnutia.288)
[337] Zákon pomerne podrobne určuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxx na náhradu škody sa vzťahuje na škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a škodu spôsobenú nesprávnym úradným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxnej lehote, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv a právom chránených zxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxnosti podľa čl. 86 písm. a) a d) ústavy a postup alebo výsledok postupu vlády SR pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 119 písm. b) ústavy. Zákon upravuje len xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxe vznikla škoda pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej správy. Existujúca judikatúra SD EÚ pomerne jednoznačne určila, že táto zodpovednosť (tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx určil, že právo EÚ zakotvuje zásadu, podľa ktorej sú členské štáty povinné nahradiť škody spôsobené jednotlivcom porušením práva EÚ, ktoré im možno prxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxilo by to plnú účinnosť noriem EÚ a oslabilo ochranu práv, ktoré sa jednotlivcom priznávajú.
[338] Zodpovednosť sa posudzuje ako celok bez ohľadu na xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxátny organ konaním alebo nekonaním škodu spôsobil). O to viac to platí v právnom poriadku EÚ, kde všetky štátne orgány vrátane zákonodarnej moci, musia xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxno pripísať vnútroštátnemu zákonodarcovi konajúcemu v oblasti, kde má širokú voľnú úvahu pri tvorbe normatívnych rozhodnutí, majú jednotlivci, ktoxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xriama príčinná súvislosť medzi porušením a ujmou, ktorá jednotlivcom vznikla. S touto výhradou štát musí napraviť následky škody vzniknutej v dôsledxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxútroštátnymi predpismi pritom nesmú byť menej priaznivé ako podmienky týkajúce sa podobných vnútroštátnych nárokov a nesmú byť upravené takým spôsoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx pravdepodobne uplatnila úprava zákona č. 514/2003 Z.z.
[339] Vnútroštátny súd v rámci vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré uplatňuje, nemôxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xripísať, presahujúceho rámec dostatočne závažného porušenia práva EÚ. Náhrada škody členskými štátmi, ktorú spôsobili jednotlivcom porušením práxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxriadku každého členského štátu, aby ustanovil kritériá umožňujúce určiť rozsah náhrady, pričom tieto kritériá nemôžu byť menej priaznivé ako kritérxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo príliš sťažoval získanie náhrady škody. Vnútroštátne právne xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlúčením ušlého zisku jednotlivcov, nie sú zlučiteľné s právom EÚ. Osobitnú náhradu škody, ako napríklad "exemplárnu" náhradu škody ustanovenú anglixxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxade vnútroštátneho práva.291)
[340] V podmienkach sieťových odvetví konajú úrad a MH SR v mnohých prípadoch ako agenti práva EÚ, keďže uplatňované xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx že dotknuté osoby uplatnia svoje nároky zo zodpovednosti za škodu štátu spôsobenej pri výkone verejnej moci v rámci regulácie sieťových odvetví. Pravxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xhľadom na jeho okolnosti.
[341] Myslíme si, že preukázanie podmienok v súvislosti s cenovou reguláciou je veľmi problematické, a to či už v dôsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxať priamu príčinnú súvislosť medzi porušením a ujmou, ktorá jednotlivcom vznikla. Nezákonné rozhodnutie, ktoré napríklad pochybilo vo výpočte reguxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xegulovanou cenou a nezákonnou regulovanou cenou. Často je však sporné, či existencia zmluvných vzťahov pri regulovaných tovaroch a službách nenarúšx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xa úrovni zmluvných strán uplatňujúcich regulovanú cenu.292) Ani táto judikatúra však úplne nevylučuje možnosť uplatnenia nárokov zo zodpovednostx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa vydania bezdôvodného obohatenia.
Predmet úpravy
[342] Predmet úpravy. Ustanovenie § 1 v jednotlivých písmenách stanovuje predmet úxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxáva a povinnosti regulovaných subjektov, ako aj pôsobnosť a právomoci úradu.
[343] Interpretácia a aplikácia. Pre interpretáciu a aplikáciu ustaxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxenergetického a plynárenského odvetvia (v súčasnosti najmä Tretí balík). Niektoré pravidlá sieťových odvetví sú upravené v nariadeniach s priamym úxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxátne súdy, ako aj úrad x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxravu vždy eurokonformne, a teda vnútroštátnu úpravu odporujúcu úniovému právu nesmú aplikovať.293)
Písm. a)
[344] Regulácia. ZoR upravuje reguxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxjektov v odvetví, a) v ktorom neexistuje dostatočná konkurencia, alebo b) ktoré je charakteristické existenciou jedinečnej infraštruktúry. Účel a pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxka, plynárenstvo, tepelná energetika a vodné hospodárstvo.294) Nie všetky činnosti v rámci týchto odvetví však podliehajú regulácii podľa ZoR. Siexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xniových predpisoch). Za určitých okolností môže úrad vykonávať aj mimoriadnu reguláciu (§ 16 ZoR). Pri mimoriadnej regulácii úrad reguluje činnostix xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xa iné odvetvia ako sieťové odvetvia podľa § 2 písm. a) ZoR.
Písm. b)
[346] Inštitucionálny rámec regulácie. Predmetom ZoR je aj úprava inštitucionáxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxktorového regulátora - úradu (§ 9 a § 10), jeho orgánov (regulačnej rady a predsedu) a ich kreovania (§ 4 až 7), ako aj súvisiacich otázok jeho fungovaniax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxé v rámci uplatňovania článku 194 ZFEÚ. Úrad je v tejto súvislosti považovaný za "národný regulačný orgán" členského štátu.
Písm. c)
[347] Regulovxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Ide o osobu, ktorá a) vykonáva regulovanú činnosť; a súčasne b) ju vykonáva na základe špecifických, taxatívne vymenovaných oprávnení na podnikaniex
xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxce služby; b) výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; c) výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxovej vody verejnou kanalizáciou; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxntár k § 2 ZoR.
[349] Čo sa týka druhého znaku, ZoR ustanovuje povinnosti pre osoby vykonávajúce regulovanú činnosť na základe špecifických oprávnexx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxtike sa zvyčajne uskutočňuje na základe povolenia. Povolenie sa vyžaduje len na činnosti, ktoré majú povahu podnikateľskej činnosti podľa § 4 ods. 1 Zox x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xodľa ZoR.
[351] S cieľom odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž a prekážky vstupu dodávateľov energií (obchodníkov) podnikajúcich v EÚ296) nx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí splniť rozsiahle požiadavky na vydanie povolenia v bežnom konaní, ale postačí, ak predloží existujúce zahraničné povolenie, ktoré úrad náslexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xjednodušenom konaní sú transpozíciou čl. 3 TPS a TES ako jedného z nástrojov budovania spoločného vnútorného trhu s energiami a odstránenia adminisxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkon pre činnosti podľa § 4 ods. 1 ZoE, ktoré sú taxatívne vymenované v § 6 ods. 4 ZoE.297) Vo vzťahu k týmto činnostiam je oznamovateľ povinný v lehote do 30 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxom o oprávnení podnikať.
[353] Nie všetky činnosti v energetike sú však považované za výkon podnikateľskej činnosti, na ktorú je potrebné povolenix xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xre iné osoby za nákupné ceny (za náklady), keďže nejde o činnosť vykonávanú s cieľom dosahovania zisku.299) Tieto činnosti v energetike podliehajú lex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxoobchodnom trhu (napr. v plynárenstve na virtuálnom obchodnom bode) nebolo potrebné získať povolenie na podnikanie v energetike. Takýto výklad ZoR sx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvania na veľkoobchodnom trhu, a preto by malo predstavovať podnikanie v energetike, ktoré si vyžaduje príslušné povolenie. Rovnaký výklad možno vzťaxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx EÚ, s rôznymi miestami dodania, cezhraničnou dodávkou, so subjektmi z rôznych štátov, často bez fyzického odovzdania komodity či na základe štandardxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" obchody si povolenie podľa ZoE nevyžadujú. Myslíme si, že tento právny problém si vzhľadom na zložitosť vzťahov a možných variácií vyžaduje buď legixxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxdľa ZoR a § 83 a nasl. ZoE aj povolenia na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok, prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy, prevádzkovanix xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hospodárstva však nie je predmetom štátnej regulácie vykonávanej na základe ZoR.
[356] Podnikanie v tepelnej energetike. Právnu úpravu vydávanix xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x súlade s povolením.301) Nie každá činnosť v tepelnej energetike však je výkonom podnikateľskej činnosti. Podľa § 5 ods. 2 a 3 ZoTE je predmetom podnixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxn týchto činností pre vlastné využitie.302)
[357] Podnikanie vo vodnom hospodárstve. Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností, ktorými sú výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejnýx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 23 ZoR. Táto registrácia však nemá povahu oprávnenia na podnikanie vo vodnom hospodárstve, slúži len na zohľadnenie majetku využívaného pri regulovaxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxenia alebo príslušného potvrdenia (pozri komentár k § 36).
Písm. d)
[359] Pravidlá trhov. Písm. d) upravuje pravidlá pre fungovanie xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxriminačným spôsobom upraviť podmienky fungovania trhu s elektrinou, podmienky fungovania trhu s plynom a podmienky vykonávania regulovaných činnoxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxonov a detailnejšie (technicky a obchodne) upravujú samotný dizajn (model) fungovania trhov.
[361] Pravidlá trhu boli pred nadobudnutím účinnosxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxeho balíka a sieťových predpisov si vyžiadali spružnenie procesu zmien pravidiel trhu. Pôvodná úprava, ktorá predpokladala vydávanie nariadenia vlxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxícii technických harmonizačných noriem do vnútroštátnej legislatívy. Ďalej sa ukázalo, že rozhodovanie o konkrétnom dizajne trhu si vyžaduje právoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxný orgán. Pravidlá trhu preto už nie sú vydávané ako nariadenia vlády SR, ale vydáva ich úrad vo forme vyhlášok (pozri komentár k § 24 ZoR).
[362] Preváxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxracovanými pravidlami trhu s elektrinou a plynom, ktoré schváli úrad, sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom.304) Pravidlá trxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxchodné podmienky regulujú vzťahy v sieťových odvetviach vo väčšom detaile, ktorý nie je vhodné alebo potrebné upraviť na úrovni vyhlášok, resp. sa týkxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtviach. ZoR podrobnejšie upravuje procesné pravidlá konaní týkajúcich sa vecnej a cenovej regulácie. Mnohé procesné pravidlá sú však upravené aj v inxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konaní podľa ZoR je, že nie všetky inštitúty a modality správneho práva vyhovujú potrebám sektorovej regulácie, a to najmä s ohľadom na potrebu rýchlejxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 3 ZoR. Konania si síce vyžadujú vyššiu mieru flexibility na strane úradu, no poskytnutie takejto flexibility nesmie byť neprimerané a musí garantovať xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxh ZoR k ustanoveniam SP (pozri komentár k § 42).
Základné ustanovenia
[365] Legálne definície. ZoR ustanovuje legálne definície viacexxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxoj pri uplatňovaní jednotlivých inštitútov regulácie. Značná časť legálnych definícií má svoj pôvod v predpisoch práva EÚ, a to najmä v Treťom balíku a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpovedajú definíciám úniového práva.306)
Písm. a)
[366] Sieťové odvetvia. ZoR určuje, ktoré odvetvia hospodárstva sú sieťové odvetvia. Sieťovýxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxje. Naopak, zameriava sa už len na upresnenie činností v rámci odvetví, ktoré sú predmetom regulácie. Týmito sú činnosti, ktoré spočívajú v preprave toxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx b)
[367] Tovary/komodity. Elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povrchová voda, hydroenergetický potenciál vodného toku a energetixxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxgiu ich označujeme aj ako komodity.
[368] Elektrina. ZoR a ani ZoE neobsahujú legálnu definíciu elektriny. Elektrina je komodita, ktorá sa dopravxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxtrina má z hľadiska technickej kvality na výstupe z výrobného zariadenia rovnaký charakter u každého výrobcu (každá megawatthodina je rovnaká a každý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx všetci výrobcovia a spotrebitelia sú na sebe závislí, a preťaženie alebo výpadok časti siete môže spôsobiť okamžité preťaženie a výpadok inej časti sixxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovania elektriny vo veľkom rozsahu a s ohľadom na súčasné náklady a technické riešenia sa na skladovanie v zásade využívajú len vodné prečerpávacie elexxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxiu použitú v § 2 písm. c) ZoE. Plynom je zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, bioplyn, biometán, plyn vyrobený z biomasy, ako aj ostatné druhy xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx x xxxx x xxxx xxxxx xxorého sa pravidlá ustanovené v smernici uplatňujú na zemný plyn, skvapalnený zemný plyn a nediskriminačným spôsobom aj na bioplyn a plyn z biomasy a iné xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxný taký plyn, ktorý je prepravovaný, resp. prepravovateľný plynárenským potrubím. Základnou jednotkou množstva plynu používanou v regulačných prexxxxxxx xx x xxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xtorých 93 až 99% objemu tvorí metán. Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je ľahší ako vzduch, bezfarebný, bez chuti a bez zápachu, pretx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxlačeného zemného plynu (CNG) ako palivo pre motorové vozidlá. Zároveň je aj základnou surovinou pre výrobu rôznych syntetických polymérov a iných chexxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, a to na uhoľný plyn (vzniká pri vytváraní uhlia) a ropný plyn (vzniká z ropy pod vplyvom teploty a tlaku). Zloženie plynu výrazne závisí od jeho pôvodu (nxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx neustanovuje legálnu definíciu zemného plynu, ktorá by spresnila minimálne, resp. maximálne kvalitatívne požiadavky (fyzikálne a chemické vlastnxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch pravidiel pre plyn. Pravidlá pre plyn rozpracúvajú požiadavky zákonov, vykonávacích právnych predpisov, právnych aktov Európskej únie a technicxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxdzky a používania príslušných technických zariadení (obdobné predpisy predstavujú v Českej republike tzv. technické pravidlá Gas, resp. v Spolkovex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxné predpisy z oblasti štátnej banskej správy, musia byť v súlade s technickými pravidlami pre plyn, ktoré sú registrované pri príslušnej komore zriadexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx3] LNG. Skvapalnený zemný plyn (angl. "Liquified natural gas - LNG") je zemný plyn v skvapalnenej forme (ochladený na veľmi nízku teplotu), ktorý sa v prxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxci na tento účel sa vo väčšej miere používa CNG. Udržať xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxa preprave s väčšou spotrebou aj väčším objemom palivových nádrží a aj vyššou náročnosťou na spotrebované palivo, ktorá umožňuje návratnosť vyššej inxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xko zemný plyn vtláčať do sietí. Problematika LNG je predmetom úpravy Tretieho balíka, ako aj ZoE.
[374] LPG. Skvapalnený plynný uhľovodík (angl. "Lxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxlnom skupenstve a je ťažší ako vzduch. Pri úniku sa ťažko odvetráva a z toho dôvodu je zakázaný v podzemných garážach. Prevádzkovanie zariadenia na rozvxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrčeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx nepatrí do pôsobnosti Tretieho balíka, keďže sa nevtláča a neprepravuje v sieťach pre zemný plyn.
[375] CNG. CNG je skratka pre umelo stlačený zemný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxjmä na pohon zážihových spaľovacích motorov. Pri použití stlačeného zemného plynu na pohon vozidiel sa nevytvárajú mechanické nečistoty, palivo nezxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxerane. Podľa § 6 ZoE je predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel podnikaním v energetike a úrad vykonáva pôsobnosť ohľadxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxavuje v sieťach pre zemný plyn.
[376] Bioplyn a biometán. Definície bioplynu a biometánu nachádzame v § 2 ods. 1 písm. e) a f) ZoPOZ. Bioplynom je plyn xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxhnickými parametrami zemného plynu, a preto ho v zásade (po úprave) možno vtláčať do sietí.
[377] Podmienky prepravy alebo distribúcie plynu. Ustaxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxvádzkovatelia podzemných zásobníkov plynu (skladov). Obsahom týchto poriadkov sú najmä obchodné a prevádzkové požiadavky, ako aj rôzne požiadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxribuoval. Ak zákazník tieto podmienky nespĺňa, prevádzkovateľ nemá povinnosť prevziať od neho plyn, pretože by mohlo dôjsť napríklad k ohrozeniu bezxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxej preprave dochádza k postupnej harmonizácii kvalitatívnych požiadaviek na plyn.311)
[378] Teplo. Teplo v energetickej legislatíve v zásade nix xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody alebo na iné tepelnoenergetické využitie. Je preto vhodné hovoriť skôr o teple v teplej úžitkovej vode, ktorx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxší produkt výrobných alebo technologických procesov, okrem procesov výroby elektriny a tepla.
[379] Pitná voda. Pitná voda je voda v jej pôvodnom sxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvie prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlity pitnej vody a ich limitov.
[380] Odpadová voda. Odpadová voda je voda použitá312) v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckyxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx zo skládok odpadov a odkalísk. Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna:
a)
Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z pxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voda môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu, a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxjto súvislosti pracuje s pojmom vodný útvar, ktorým je trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu (útvar povrchovej vody) alebo pod jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxebo jej úsek, kanál, časť brakickej vody alebo pásmo pobrežnej vody.
[382] Energetická voda. Energetická voda je voda odobratá na účely využitia jex xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxergia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte. Hydroenergetický potenciál vodných tokov je ich súčasťou a podľa čl. 2x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxti vykonávané v rámci sieťových odvetví, ktoré predstavujú dopravu tovaru alebo poskytovanie služieb prostredníctvom sietí, ako aj s nimi nevyhnutnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxynu313) a pod výrobou pitnej vody sa rozumie odber, zachytávanie a úprava surovej vody odoberanej z povrchových vodných zdrojov alebo podzemných vodxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sú aj súvisiace služby. Tento pojem je značne vágny a jeho cieľom je pravdepodobne umožniť pružne reagovať na zmeny na trhoch zavedením regulácie napríxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxguláciu. Z praktického hľadiska ide napríklad o podporné služby alebo služby týkajúce sa zberu údajov.
Písm. d)
[387] Regulačné obdobie. Regulačxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx regulácie. Dĺžka regulačného obdobia predstavuje určitý časový rámec potrebný najmä pre nemennosť základného nastavenia pravidiel regulácie sieťxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxrebiteľov. Dĺžka regulačného obdobia závisí od kvality údajovej základne a od znalosti tendencií vývoja v regulovanej oblasti v budúcom regulovanom xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdzať k neočakávaným a neodôvodneným zásahom do ustanovených pravidiel regulácie, keďže takéto zmeny môžu ohrozovať stabilitu regulovaných odvetvíx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe sú nastavované na základe určitých predpokladov budúceho stavu a na základe historických údajov, pričom dosiahnutie sledovaných cieľov vyžaduje ixx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx odvetvie, v rámci ktorého majú úmysel začať podnikať, je regulovaným odvetvím, nemôžu očakávať, že sa podmienky ich pôsobenia na trhu v rámci regulovaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xožiadavka ochrany legitímnych očakávaní však znamená, že v prípade takýchto zmien bude zákonodarca, resp. regulátor zohľadňovať existujúce práva dxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx
xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx cenovej regulácie zásadný význam. Podľa imperatívu obsiahnutého v § 12 ods. 3 ZoR je úrad povinný v cenovej regulácii zohľadniť, okrem iného, jednak exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
[391] Ekonomicky oprávnené náklady. Z pohľadu práva EÚ Tretí balík nedefinuje pojem ekonomicky oprávnených nákladov.317) S ohľadom na tarify však Txxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxtodiky použité na ich výpočet majú zohľadňovať skutočne vynaložené náklady, ak tieto korešpondujú s nákladmi efektívneho a štrukturálne porovnateľxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdniky na nadhodnotenie svojich nákladov obstaraním tovarov a služieb za premrštené ceny. Regulátor má preto právo posudzovať účelnosť vynaložených xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tretí balík teda na jednej strane vyžaduje, aby cenová regulácia reflektovala náklady prevádzkovateľov, ale na druhej strane umožňuje regulátorom xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xefiníciou pre potreby ZoR (cenovej regulácie).319) V rámci cenovej regulácie je kontrola nákladov regulovaných subjektov dôležitá, keďže v závislxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Zmyslom a účelom rozlišovania ekonomicky oprávnených a ekonomicky neoprávnených nákladov je zaistiť, aby regulovaný subjekt vykonával regulovaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnantné postavenie, a súčasne aby bola cena ekonomicky racionálna a stanovená ústavne konformne.
[393] Správny orgán, ktorý v rámci cenovej reguláxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxasniť, či by dané náklady v konkrétnych pomeroch vynaložil riadny hospodár. Pritom musí zohľadniť všetky okolnosti a vziať xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdár bude brať do úvahy aj možnosť, že dôjde k mimoriadnym a ťažko predvídateľným okolnostiam, na ktoré bude musieť adekvátne reagovať. Po ujasnení, aké xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdy sú len také náklady, o ktorých to ustanovuje vykonávací predpis úradu - vyhláška. Vyhláška taxatívne ustanovuje jednotlivé druhy ekonomicky oprávxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x nevyhnutnom rozsahu, a teda či bolo skutočne nevyhnutné vynaložiť takýto náklad (v súvislosti a v danom rozsahu) na výkon regulovanej činnosti. Pojem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxej činnosti povinný dodržiavať primeranosť vynaložených nákladov.
[395] Úrad v praxi často argumentuje, že znenie definície "ktorých rozsah a výxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxôže chápať doslovné znenie zákona (či vyhlášky) ako bianco oprávnenie postupovať svojvoľne pri stanovení rozsahu a výšky ekonomicky oprávnených nákxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxo zákonného predpisu, ale aj v základných princípoch právneho štátu.321) V neposlednom rade to znamená, že aj aplikácia ustanovení vyhlášok musí byť xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxého nákladu medzi ekonomicky oprávnené náklady.322) Osobitne to platí v prípadoch, keď regulovanému subjektu vznikajú náklady pri výkone regulovaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xak, aby táto vzhľadom na všetky preukázané a nutne vynaložené náklady eliminovala možnosť ich návratnosti, pretože v takom prípade by vlastne implikoxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxiadenia však ustanovujú, že tarify alebo metodiky použité na ich výpočet majú zabezpečiť primeranú návratnosť investícií a stimuly na výstavbu novej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstor pre dosahovanie zisku a zároveň umožnili vytváranie prostriedkov pre budúci rozvoj a prevádzku sietí. Rovnako pozri predchádzajúci bod.
[39xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxvoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu, obvyklé podnikateľské riziko, vývoj dopytu na trhu a na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxožňuje regulátorovi zohľadniť v primeranom zisku aj a) zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete a b) požiadavku ochrany spotrebixxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxhlášok rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky siete, primeranú návratnosť prevádzxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie325) vypočítaná podľa vzorca určeného vo vyhláške (ako je tomu napríklad v prípade prevádzkovateľa distxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxj ako 100 000 pripojenými odberateľmi); alebo c) ako maximálna fixná suma zisku na energetickú jednotku (ako je tomu v prípade dodávky plynu zraniteľnýx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia maximálnej ceny (stropu)326) je jedným z najčastejšie používaných spôsobov cenovej regulácie, ktorý motivuje regulované subjekty k produkčnej xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxp". Metódou price cap ustanovuje regulátor cenovú hladinu za jednotku na dlhšie časové obdobie. Tým dáva príležitosť regulovaným subjektom, aby si poxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
[400] Táto regulácia funguje stimulačne len v prípade, ak regulátor nezasahuje do regulovanej ceny jej znížením okamžite pri znížení nákladov reguxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxe účel regulácie. Regulačné pravidlá by mali predpokladať a vopred jasne a zrozumiteľne ustanoviť kritériá, za ktorých je takáto korekcia možná (naprx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxx] Pevná cena. Pevná cena je taká cena, ktorú nie je možné meniť, od ktorej sa nemožno odchýliť. Ak je ustanovená pevná cena, tak sa od nej nemožno odchýliť, x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxx xx
xxx2] Štandardy kvality. Štandardmi kvality rozumieme súbor ukazovateľov, ktoré určujú kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností. Reguxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxavky) na spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalitu dodávaných tovarov a poskytovaných služieb, za ktoré zákazník platí určitú cenu. Cieľom regulácie kvalixx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxeb v sieťových odvetviach. Bližšie pozri komentár k § 22 ZoR.
Písm. j)
[403] Dodávka odberateľom v domácnosti. Dodávkou elektriny je dodávka pre odxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxst, ktoré sú miestom odberu elektriny do spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a príslušenstva bytového domu. To neplatx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxe sa vzťahuje na takú dodávku, pri ktorej je odberateľom fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu. Ak osoba nakupuje elektrinu, ktxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa pre potreby tejto definície rozumie domácnosť v zmysle § 115 OZ, ktorú tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a príslušenstva bytového domu. To neplatí pre odberné miesto, ktoré je miestom odberu elektriny do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxny domácnostiam. Bytový dom vystupuje len ako sprostredkovateľ, ktorý by nemal dodávať elektrinu ďalej koncovým odberateľom (domácnostiam) v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxne. Po prvé, malým podnikom je koncový odberateľ elektriny alebo plynu, čo znamená, že tento odberateľ odoberá energie pre vlastnú spotrebu a ďalej s enxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 000 kWh plynu za predchádzajúci rok. Predchádzajúcim rokom sa v zmysle vyhlášok má na mysli nie posledných 12 kalendárnych mesiacov, ale rok, ktorý prexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xx07] Zraniteľní odberatelia. Koncept zraniteľných odberateľov (angl. "vulnerable customers") má svoj pôvod v smerniciach.330) Konkrétna definícxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxne skupiny zraniteľných odberateľov.331)
[408] Zraniteľní odberatelia v zásade predstavujú určitú relatívne úzku skupinu koncových odberateľxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxky. Zastáva názor, že do nej patria zdravotne postihnutí alebo staršie osoby, okrem tých, ktorí majú vysoké príjmy. Ochrana zraniteľných odberateľov xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xovažovaní za zraniteľných počas krutej zimy, ak využívajú elektrinu na vykurovanie ich domov. Článok 3 TES a TPS uvádza, že sociálna politika a energxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxje, že energetická politika by v žiadnom prípade nemala byť náhradou za ochranu zraniteľných zákazníkov prostredníctvom sociálnej politiky. Kľúčovx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxanie.
[409] Na vnútroštátnej úrovni mal zákonodarca za to, že je nevyhnutné vymedziť okruh zraniteľných odberateľov nielen v ZoE (v súlade s vyššix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxti", ZoR vymedzuje pre potreby cenovej regulácie všetky kategórie zraniteľných odberateľov, a to v najširšom rozsahu, v akom je podľa smerníc možné rexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx bod 12 ZoE] a c) malý podnik [§ 3 písm. a) bod 10 ZoE a § 2 písm. k) ZoR]. Jediná kategória koncových odberateľov, ktorá nepatrí do okruhu zraniteľných odbexxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxi tejto publikácie).
[410] Regulácia cien, ktorá sa vzťahuje na takto široko vymedzený okruh zraniteľných odberateľov, musí spĺňať požiadavky exxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxm. m) a n)
[411] ZoR obsahuje viaceré ustanovenia týkajúce sa uplatňovania nariadenia REMIT [§ 9 ods. 1 písm. f), § 10 písm. i) a j), § 29 ods. 7, § 36 ods. x xxxxx xxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxMIT je právnym predpisom EÚ s priamym účinkom, a preto nevyžaduje transpozíciu do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov, niektoré oblxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xariadenia REMIT. Zákonodarca preto v definičných ustanoveniach ZoR uvádza aj dva kľúčové pojmy nariadenia REMIT, a to konkrétne veľkoobchodný energxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxckého produktu, ktorý je kľúčovým pojmom nariadenia REMIT. Od tohto pojmu je odvodená definícia veľkoobchodného trhu s energiou (akýkoľvek trh v EÚ, nx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxmo tiež odvodená definícia účastníka veľkoobchodného trhu s energiou (osoba vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov preprxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
[413] V zmysle článku 2 ods. 4 nariadenia REMIT sú veľkoobchodnými energetickými produktmi "zmluvy a deriváty nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi oxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxtvorili, s ktorými sa obchoduje alebo ktoré sa dodávajú v Únii; c) zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii; d) deriváty xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxi odberateľmi nie sú veľkoobchodné energetické produkty. Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom s úrovňxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxvku elektriny alebo zemného plynu. Veľkoobchodnými energetickými produktmi sú všetky tie zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu, ktoré majx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu s koncovými spotrebiteľmi, ktorých úroveň spotreby je menej ako 600 GWh ročne, preto nie sú veľkoobchodnýmx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxé určiť, či sa miesto dodávky nachádza v EÚ.334)
[415] Veľkoobchodnými energetickými produktmi nie sú zmluvy na dodávku elektriny a zemného plynu nx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxeľom odberateľ, ktorý nakupuje elektrinu, resp. zemný plyn pre svoju vlastnú spotrebu.335) Výnimku z pravidla predstavujú zmluvy na dodávku elektrxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx veľkoobchodné energetické produkty.336) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxm využití výrobnej kapacity tohto odberateľa. Ak zariadenie (vykonávacie nariadenie používa pojem spotrebná jednotka, ktorá je definované ako zarxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxkýto koncový odberateľ nepochybne spĺňa predmetné kritérium. Ak však zariadenie ročne spotrebuje menšie množstvo elektriny alebo zemného plynu, koxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxita. Skutočnosť, že zariadenie v minulosti takúto spotrebu nikdy nedosiahlo, pritom nie je dostatočným indikátorom toho, že pri plnom využití jeho výxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtreby, ako napríklad maximálne možné množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zariadenie môže odobrať zo sústavy, resp. siete, charakter prevádzky (naxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxuje odber relevantného množstva elektriny alebo zemného plynu, možno s veľkou mierou pravdepodobnosti dospieť k záveru, že úroveň spotreby koncovéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxad dosahuje úroveň spotreby elektriny 400 GWh ročne a úroveň spotreby zemného plynu 400 GWh ročne, zmluvy o dodávke elektriny a zemného plynu, ktoré takxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zohľadniť celkovú spotrebu všetkých jeho zariadení, ktoré sa nachádzajú na trhoch s navzájom prepojenými veľkoobchodnými cenami. Agentúra vo svojox xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xx podľa agentúry už v súčasnosti existuje pomerne vysoký stupeň prepojenia veľkoobchodných trhov s elektrinou a zemným plynom. Dotknuté osoby pritom mxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxní, ktoré vlastní alebo má pod kontrolou tzv. jednotný hospodársky subjekt (angl. "single economic entity"), t.j. skupina osôb, ktoré sú vzájomné prexxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxacie právomoci a skutočný vplyv na fungovanie spoločností.338)
[417] Zmluvami na dodávku plynu sa na účely nariadenia REMIT rozumejú aj zmluvy, kxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xx xxx x xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a bezpečne vtlačiť do siete pre zemný plyn a prepravovať v nej. Preto aj zmluvy týkajúce sa týchto druhov plynu môžu byť veľkoobchodnými energetickými pxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny a prepravy zemného plynu na xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtria jednak zmluvy uzatvárané medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, resp. prevádzkovateľmi prepravných sietí a ich zákazníkmi v dôsledku prixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvárané na sekundárnom trhu.
[419] Deriváty týkajúce sa elektriny alebo zemného plynu a prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v EÚ. Veľkooxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxoré sa dodávajú v EÚ; alebo b) prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v EÚ. Z definície uvedenej v čl. 2 ods. 4 nariadenia REMIT vyplýva, že veľkoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a zemného plynu dodaného mimo EÚ, za podmienky, že príslušný derivát je obchodovaný na platforme v rámci EÚ. Treba však podotknúť, že povinnosť oznamovxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v EÚ. Inými slovami, skôr spomínané deriváty, ktoré sa týkajú elektriny alebo zemného plynu dodaného mimo EÚ, ale ktoré sú obchodované na platforme v ráxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia (nie je však vylúčené, že strany takéhoto derivátu by mohli byť povinné oznamovať údaje o ňom v zmysle nariadenia EMIR), ale musia dodržiavať ostatxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxváty nie sú na účely nariadenia REMIT veľkoobchodnými energetickými produktmi, a to aj v prípade, že teoreticky môžu mať potenciál ovplyvniť ceny elexxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxi C prílohy I smernice MiFID. Derivátmi sú napríklad opcie, futures či swapy.339)
[421] Agentúra vo svojom usmernení výslovne uvádza, že obchodovaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxyvniť ceny na veľkoobchodných trhoch s energiou. Bez ohľadu na ich potenciálny vplyv na veľkoobchodné trhy s energiou totiž emisné povolenia nie sú ani xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx Veľkoobchodný trh a účastník trhu. ZoR neobsahuje odkaz na definíciu účastníka veľkoobchodného trhu s energiou podľa nariadenia REMIT, ale používa vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rozumie: "každá osoba vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorá uzatvára transakcie vrátane vydávxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe za účastníkov trhu považuje nasledujúce osoby:
a)
elektroenergetické podniky a plynárenské podniky v zmysle ich príslušných definícií obsiahnxxxxx x xxx x xxxx xx xxx x xxx x xxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxx x xxx x xxxx x xxx;
c)
shippery zemného plynu (angl. označenie pre zákazníka, ktorý využíva služby siete);
d)
subjekty zodpovedné za vyvažovanie;
e)
veľkxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxx x xxx x xds. 29 TPS;
f)
koncoví odberatelia elektriny a koncoví odberatelia zemného plynu v zmysle ich príslušných definícií obsiahnutých v čl. 2 ods. 9 TES x xxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx prepravných sietí v zmysle ich príslušných definícií obsiahnutých v čl. 2 ods. 4 TES a čl. 2 ods. 4 TPS;
h)
prevádzkovatelia zásobníkov v zmysle defxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxočnosti v zmysle čl. 4 ods. 1 bod 1 smernice MiFID.341)
[424] Uvedené osoby budú na účely nariadenia REMIT považované za účastníkov trhu len za poxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx stranou jedného alebo viacerých veľkoobchodných energetických produktov. Napríklad pri prevádzkovateľoch prenosových sústav a prevádzkovateľoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxodných energetických produktov (zmluvy a deriváty týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v EÚ). Navyše, nariadenie REMIT v čl. 2 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtičné spoločnosti podľa smernice MiFID nemusia uzatvárať zmluvy, ktoré sú veľkoobchodnými energetickými produktmi (napríklad investičné spoločxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxhy ich činnosti, že sú účastníkmi trhu) je preto potrebné individuálne posúdenie toho, či sú alebo nie sú účastníkmi trhu v zmysle nariadenia REMIT.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx uzatvárajú transakcie (vrátane vydávania pokynov na obchodovanie) na veľkoobchodných trhoch s energiou.
[426] Dôverná informácia. Písmeno n) oxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými veľkoobchodnými energetickými produktmi a ktorá by pravdepodobne mala značný vplyv na cexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 94 ZoE, nariadenie REMIT však upravuje špecifické pravidlá pre nakladanie s takýmito informáciami.
[427] Z uvedenej definície vyplýva, že dôverxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxná informácia nebola dosiaľ uverejnená;
c)
predmetná informácia priamo alebo nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými veľkoobchodnými energetxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxktov podľa bodu c).
[428] Informácia presného charakteru. Za informáciu presného charakteru sa v zmysle čl. 2 ods. 1 nariadenia REMIT považuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxne predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo o ktorej možno odôvodnene predpokladať, že nastane. Po druhé, informácia musí byť dosxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtov. Na to, aby bola informácia presného charakteru, musí byť dostatočne špecifická a z jej obsahu musí byť možné dospieť k záveru o čo i len možnom vplyve xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxcie týkajúce sa vlastných plánov a stratégií účastníka trhu v oblasti obchodu by sa nemali považovať za dôverné informácie. Obchodným plánom sa v zmyslx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ktoré je potrebné podstúpiť, a stanovenie krátkodobých a dlhodobých investičných cieľov. Obchodnou stratégiou sa podľa agentúry rozumie najmä súbox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxou.
[430] Informácia doteraz nebola nikde uverejnená. Ak došlo k zverejneniu dôvernej informácie, t.j. k jej sprístupneniu neurčitému okruhu osôx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxil. Informácia sa však nepovažuje za uverejnenú, ak bola sprístupnená len vybranému okruhu účastníkov trhu (napr. prostredníctvom informačného sysxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxostredníctvom relevantných médií, všeobecne dostupných elektronických systémov na šírenie obchodných informácií alebo prostredníctvom iných náxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxmo súvisí s jedným alebo viacerými veľkoobchodnými energetickými produktmi. Informácia sa musí týkať aspoň jedného veľkoobchodného energetického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xariadenia REMIT a ZoR.
[432] Zverejnenie informácie by malo značný vplyv na ceny veľkoobchodných energetických produktov. Na naplnenie tohto znxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxi slovami, informácia môže mať povahu dôvernej informácie aj v prípade, ak značný vplyv na cenu v skutočnosti nenastane. Táto podmienka však nebude splxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx33] Posúdenie toho, či by zverejnenie informácie malo značný vplyv na cenu veľkoobchodného energetického produktu, môže byť pomerne zložité, pretožx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xbchodnom rozhodnutí alebo nie.
[434] Informácia. Nariadenie REMIT na účely definície dôvernej informácie tiež bližšie definuje pojem "informáxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxi (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 vrátane pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených nariadení; b) informácie týkajúce sa kapacity a vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxdení skvapalneného zemného plynu (LNG) vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení; c) informácie, ktoré sa musia zverejniť v sxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxíslušnom veľkoobchodnom trhu s energiou, pokiaľ by tieto informácie mali pravdepodobne značný vplyv na ceny veľkoobchodných energetických produktxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxergetického produktu alebo vydať pokyn na obchodovanie s takýmto produktom."
[435] Príklady dôverných informácií. Za dôvernú informáciu sa povaxxxx xxxxx
xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxi značný vplyv na cenu veľkoobchodných energetických produktov. Pri informáciách týkajúcich sa plánovanej odstávky zariadení v elektroenergetike xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxe (EÚ) č. 543/2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlaxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxcie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na výrobu elektriny alebo zemného plynu vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariaxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxanej odstávky týchto zariadení;
c)
informácie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na spotrebu elektriny alebo zemného plynu vrátane pláxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxravu zemného plynu vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení;
e)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxriadení;
f)
informácie, ktoré sa musia zverejniť v súlade s právnymi alebo regulačnými ustanoveniami na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni;
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxnom veľkoobchodnom trhu s energiou; a
i)
informácie, na základe ktorých by sa účastník trhu pravdepodobne rozhodol uzatvoriť transakciu týkajúcx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Pojem energetickej chudoby má pôvod v smerniciach. Konkrétnejšie, čl. 3 ods. 3 a 4 TPS a čl. 3 ods. 7 a 8 TES ukladajú členským štátom povinnosť prijať náxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxo súvislosti má každý členský štát vymedziť koncept zraniteľných odberateľov, ktorý sa môže vzťahovať na energetickú chudobu.343)
[437] Recitálx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxrníc vypracovať národné akčné plány a iné primerané rámce na riešenie problému energetickej chudoby zamerané na znižovanie počtu ľudí, ktorí sú takouxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxom použiť integrovaný prístup, napríklad v rámci sociálnej politiky, a opatrenia by mohli zahŕňať sociálne politiky alebo zlepšenie energetickej efxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxlík pre energetickú úniu v tejto súvislosti tiež uvádza, že energetická chudoba má negatívny vplyv na životné podmienky a zdravie. Spôsobuje ju viacerx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxdporujú energetickú efektívnosť. Riešiť ju možno len kombináciou opatrení, najmä v sociálnej oblasti, ktoré sú v právomoci orgánov na štátnej, regioxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxľa možností by sa mal využiť systém všeobecného sociálneho zabezpečenia. Ak by takúto ochranu poskytoval trh s energiou, dala by sa realizovať napríklxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa, ktorí nie sú postihnutí energetickou chudobou). Je preto dôležité takýto systém správne zacieliť, aby sa celkové náklady udržali na nízkej úrovni x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy).344)
[439] Legislatíva EÚ však neobsahuje žiadnu definíciu energetickej chudoby ani jednotné prístupy k riešeniu tohto novodobého sociálnehx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxácie a hospodárskej krízy" Odbornej sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť Rady EÚ.345)
[440] Na vnútroštátnej xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domáxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxpokladať, že konkrétna podoba definície bude v budúcnosti určená na úrovni EÚ.
[441] Na definíciu energetickej chudoby nadväzuje § 9 ods. 3 písm. f) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxtvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a následne túto koncepciu predlxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxispievať k ochrane zraniteľných odberateľov a odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby v súlade s koncepciou. Cieľom koncepcie z júnx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxktoré postupy a riešenia, ktoré by bolo možné aplikovať na Slovensku.
[442] Koncepcia konštatuje nemožnosť riešenia energetickej chudoby len z poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxaným postupom všetkých zainteresovaných orgánov verejnej moci, ktorý by mohol byť koordinovaný z vládnej úrovne. Zámerom riešenia energetickej chuxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcká chudoba znamená ťažkosť alebo neschopnosť udržať v príbytku vhodné teplotné podmienky (podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa za príjemnú xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxné energetické služby. Najzraniteľnejšie sociálne skupiny sú práve skupiny s nízkymi príjmami. Sem patria osoby staršie ako 65 rokov, osamelí rodičixx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxu izoláciou, takže sa ľahko stanú energeticky chudobnými. Medzi najvýraznejšie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxgie pod úrovňou komfortu alebo hromadenie dlhov.
[444] Vo všeobecnosti však možno povedať, že koncept energetickej chudoby zatiaľ nenašiel význaxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxcká chudoba je sociálny problém, nie energetický. Doterajšie skúsenosti s riešením energetickej chudoby v iných členských štátoch preukazujú neúčixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtickou chudobou ohrození odberatelia často spotrebúvajú energie neefektívne. Jej riešenie teda bude vyžadovať komplex opatrení zameraných napríkxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxby energií, a teda aj nižším platbám za energie.
Účel a predmet regulácie
Ods. 1
[445] Účel regulácie podľa ZoR. Účelom regulácie podľa oxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a v určenej kvalite.348) Význam tohto ustanovenia spočíva v tom, že úrad je povinný v rámci regulácie sledovať jej účel, a teda vždy skúmať, či určitý rexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvky na nástroje, ktoré sa využijú na dosiahnutie ustanoveného cieľa. Takéto nástroje musia byť transparentné a nediskriminačné (podrobne pozri komexxxx x x x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxnu č. 276/2001 Z.z. Podľa dôvodovej správy, aby regulačný orgán dosiahol svoje hlavné ciele, aj regulačný režim musí mať jasne ustanovené ciele, reguxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xravidlami logicky súvisí aj požiadavka nediskriminácie. Najmä v záujme zabezpečenia dlhodobých investícií v sieťových odvetviach investori (či už xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxulačné rozhodnutia im budú naďalej poskytovať príležitosť na dosiahnutie primeranej návratnosti investícií. V opačnom prípade nebudú investovať. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxjmami druhej skupiny účastníkov trhu. V opačnom prípade bude dochádzať k neodôvodnenej diskriminácii a deformáciám trhu. Podrobnejšie k princípom rxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxl regulácie vykonávanej regulátorom z pohľadu práva EÚ, a preto by účel regulácie uvedený v § 3 mal byť interpretovaný eurokonforme, zohľadňujúc tietx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trvalo udržateľný vnútorný trh v rámci spoločenstva v úzkej spolupráci s agentúrou, regulačnými orgánmi iných členských štátov a komisiou a efektívnx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtí s ohľadom na dlhodobé ciele;
-
rozvíjať konkurencieschopné a správne fungujúce regionálne trhy v rámci Spoločenstva z hľadiska dosiahnutia cixxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xezhraničných kapacít na uspokojenie dopytu a posilňovať integráciu národných trhov, čo môže uľahčiť tok plynu/elektriny v celom spoločenstve;
-
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxladovo najefektívnejším spôsobom, podporovať primeranosť systému (sietí/sústav) a v súlade so všeobecnými cieľmi energetickej politiky aj energexxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxenosových a distribučných sietí;
-
uľahčovať prístup do siete novým výrobným kapacitám, najmä odstrániť prekážky, ktoré by mohli brániť prístupx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxé krátkodobé a dlhodobé stimuly na zvyšovanie efektívnosti výkonu siete a podporu integrácie trhu;
-
zabezpečiť, aby odberatelia mali prospech z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxx xxxxhovaní vysokého štandardu služby vo verejnom záujme a univerzálnej služby, a prispievať k ochrane zraniteľných odberateľov a k zlučiteľnosti postupxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxuh spoločenských vzťahov podliehajúcich regulácii. Predmetom regulácie podľa ZoR sú ceny v sieťových odvetviach a podmienky ich uplatňovania. Podrxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 teoretickej časti tejto publikácie.
[450] Regulácia podmienok výkonu regulovanej činnosti. Reguláciu podmienok vykonávania regulovaných čixxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxgulovanej činnosti, ktorá je v ZoR priamo označovaná za vecnú reguláciu. V širšom zmysle slova ide o reguláciu akýchkoľvek a všetkých pravidiel podľa Zxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxnutie dôvodov regulácie. Pri posudzovaní účelu regulácie (ods. 1) je potrebné mať na pamäti, že regulácia je prostriedkom na dosiahnutie určitého ciexxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx samoúčelná a mala by sledovať vopred ustanovený cieľ. V opačnom prípade nemá jej zavedenie alebo zachovávanie žiadnu hodnotu. Výhody regulácie musia xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxislatívu, a na strane trhu, ktorý by mal v princípe fungovať sám. Regulácia by preto, po prvé, mala prechodne riešiť nedokonalosti trhu, a po druhé, mala xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxných činností za primerané ceny a v primeranej (určenej) kvalite, neexistuje dôvod trh ďalej regulovať. Naopak, regulátor by mal upustiť od neprimeraxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xegulácii len v rozsahu, v ktorom je regulácia nevyhnutná na zachovanie riadne fungujúceho trhu.
[453] Inými slovami, rozhodnutie regulátora reguxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zavedenia regulácie, jej zamýšľaného rozsahu a spôsobu a mal by ustanoviť konkrétne ciele, ktoré reguláciou sleduje. Následne by mal prehodnocovať dxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx4] V tejto súvislosti pozri komentár k § 13 ods. 1 písm. c) ZoR, podľa ktorého úrad môže (musí) rozhodnúť o vyňatí regulovaného subjektu, skupiny regulovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxtačuje na zachovanie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1 ZoR.
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxstve a elektroenergetike, ako aj na skutočnosť, že vstup nových konkurentov na trhy je závislý od prístupu k unikátnym zariadeniam (infraštruktúre), xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrodného regulačného orgánu, základných princípov jeho fungovania a niektorých jeho organizačných otázok. Tieto ustanovenia predstavujú transpozxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx úloha regulátora spočíva vo vyvažovaní záujmov troch skupín osôb - vlády, regulovaných subjektov (dodávateľov/obchodníkov, distribútorov atď.) a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxhodobé záujmy trhu ako celku a už vôbec nie ciele regulácie. Investori chcú garantovanú návratnosť investície, a to čo najskôr. Dodávatelia a sieťové sxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa preto snaží dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi podporou investorov a ochranou spotrebiteľov pri plnení vládnych cieľov. Regulačný orgán by mal xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxtelia by mali platiť za túto službu cenu umožňujúcu zabezpečiť finančnú životaschopnosť energetického odvetvia.
[457] Už Druhý balík zaviedol poxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxého balíka však ukázali, že účinnosť regulácie bola obmedzená z dôvodu nedostatočnej nezávislosti regulátorov od vlád a ich nedostatočných právomocx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxcí a posilnenie nezávislosti národných regulačných orgánov, a to tak, aby tieto národné regulačné orgány regulovali tak odvetvie elektriny, ako aj plxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xrijímať rozhodnutia vo všetkých relevantných regulačných záležitostiach a musia byť úplne nezávislé od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromnýxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx že každý členský štát určí na národnej úrovni jeden národný regulačný orgán. Oproti predchádzajúcej úprave už preto v zásade nie je možné, aby členský šxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxvá rozhodovali o otázkach, ktoré podľa súčasných pravidiel štandardne patria národnému regulačnému orgánu (napríklad o časti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu. Zjednodušene povedané, národný regulačný orgán musí byť určený zákonodarným orgánom (zákonom) a neprichádza do úvahy, aby vznikol alebo zanikox xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxačný orgán, ktorý zabezpečuje reguláciu v sieťových odvetviach. Národný regulačný orgán (úrad), ktorého vznik predpokladá Tretí balík, vznikol eštx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xodľa ktorých je úrad (podľa zákona č. 276/2001 Z.z.) úradom podľa tohto zákona.
[461] Úrad je orgánom štátnej správy. Aj napriek hierarchickej orgaxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xohto správneho orgánu je conditio sine qua non fungujúcej regulácie, ktorú predpokladá legislatíva EÚ. Pravdaže, formálne splnenie tejto nevyhnutnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xieťových odvetví. Sieťovými odvetviami sú v zmysle § 2 písm. a) elektroenergetika, plynárenstvo, tepelná energetika a vodné hospodárstvo. Z pohľadx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxé bolo, v podmienkach SR na to nie sú splnené podmienky.351) Úrad preto vykonáva svoju pôsobnosť na celom území SR.
[463] Zo zákonného vymedzenia poxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxx x x x xxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov] úradu vyplýva, že pre oblasť regulácie sieťových odvetví materiálnx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxačný orgán neodporuje jeho vnútorné členenie na rôzne orgány s osobitnými právomocami. V niektorých štátoch je celkom bežné vnútorné členenie národnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xtázkach regulácie. Tieto štruktúry však musia tvoriť integrálnu súčasť jedného národného regulačného orgánu, povereného všetkými štandardnými poxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxx xene navonok vo všetkých veciach. Predseda úradu zároveň disponuje rozsiahlymi rozhodovacími právomocami. Vedenie úradu má preto monokratickú povaxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxcepciu regulácie v sieťových odvetviach. Bližšie pozri komentár k § 6 ZoR. Jej členovia sú verejnými funkcionármi, a preto nie sú zamestnancami úradu. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxganizačný poriadok ako svoj základný vnútorný organizačný predpis. Organizačný poriadok ustanovuje vnútorné organizačné členenie úradu, určuje rxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xrganizačný poriadok úradu je záväzný pre všetkých zamestnancov úradu a porušenie jeho ustanovení je porušením služobnej a pracovnej disciplíny. Smexxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxedenie sídla úradu v zákone má význam v súvislosti s možnosťou zriadenia jeho pracovísk aj mimo hlavného mesta. Inými slovami, úrad (presnejšie regulaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v tejto súvislosti len uviedla, že možnosť zriadiť pracoviská má úradu napomôcť efektívnejšie vykonávať svoju činnosť. V súčasnosti má úrad pracovixxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxsť a nezávislosť národného regulačného orgánu podľa Tretieho balíka a ZoR
[469] Podľa čl. 35 ods. 4 TES a čl. 39 ods. 4 TPS členské štáty zaručia nezávxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxálne požiadavky na nezávislosť, v súvislosti s ktorou ukladajú členským štátom určité povinnosti. Nasledujúci text je výkladom vnútroštátnej úpravxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plnil si svoje povinnosti nestranne. Nestrannosť znamená, že národný regulačný orgán nikomu nenadŕža, je nezaujatý, koná a prijíma rozhodnutia neutxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdané, regulátor, ktorý porušuje zásady nestrannosti, totiž môže rozhodovať nezávisle (bez príkazu alebo schválenia), jeho rozhodnutia však budú zaxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxácie alebo benefitu z takéhoto správania. Povinnosť nestrannosti úradu je výslovne uvedená v odseku 2 komentovaného paragrafu.
[471] Transparenxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxjniť svoje pravidlá postupov. Tie by mali obsahovať aspoň pravidlá pre rozhodovanie. Dodržiavanie požiadavky transparentnosti tiež znamená, že nárxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxktúre.
[472] Národné regulačné orgány by prijímanie dôležitých rozhodnutí mali vopred konzultovať so zúčastnenými stranami. To by malo zahŕňať axxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x mal by poskytovať prehľad o doručených pripomienkach spolu s odôvodnením toho, ako sa s nimi úrad vysporiadal.
[473] Rozhodnutia národného regulaxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxôvodnení rozhodnutia. Zodpovednosť za svoje rozhodnutia tiež pomáha posilňovať dôveryhodnosť regulačného systému. Požiadavka na zverejňovanie rxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx skutočností.
[474] Dôvodová správa k zákonu č. 276/2001 Z.z. zdôrazňuje význam transparentnosti ako jedného zo základných princípov reguláciex xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx politiky, čím zároveň pomáha regulačnému orgánu dosiahnuť náležitú rovnováhu záujmov spotrebiteľov a regulovaných subjektov. Transparentnosť rexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxom chránené záujmy sú v prerokovaných veciach dotknuté, zverejňovaním všetkých rozhodnutí regulátora a tiež predkladaním návrhov nariadení, smernxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvať svoje stanoviská k významným regulačným opatreniam.
[475] Zákonodarca sa prekvapivo rozhodol povinnosť transparentnosti výslovne nezapraxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxrých povinností vyplývajúcich úradu zo ZoR. V súvislosti s princípmi dobrej verejnej správy smernice používajú pojem "zásady lepšej regulácie".
xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvažovanými zmenami na trhoch. Úrad totiž väčšinou vedie len bilaterálne konzultácie alebo navrhované zmeny konzultuje len prostredníctvom medzirxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxu lepšej regulácie. V zahraničnej praxi regulátorov je preto pravidlom, že regulátor organizuje verejné stretnutia všetkých účastníkov trhov (obchxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxvrhoch týchto subjektov na zlepšenie existujúceho stavu. Samotné návrhy na zmeny legislatívy sú výsledkom až takýchto konzultácií, pričom regulátox xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxe predstavuje požiadavka na vysporiadanie niektorých pripomienok vo verejnom konzultačnom procese k návrhu regulačnej politiky, ktorá je upravená x x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxány sa bez toho, aby boli dotknuté ich vlastné osobitné právomoci pri plnení povinností, radia podľa potreby s prevádzkovateľmi prepravných a prenosoxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxej regulácie.
[478] Predvídateľnosť. Pre úplnosť treba povedať, že s transparentnosťou úzko súvisí aj požiadavka predvídateľnosti, a to nielen pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxne povedané, sieťové odvetvia sú charakteristické vysokou nákladovosťou investícií, ktorých návratnosť je plánovaná rádovo v desiatkach rokov. Z pxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxadom na jeho transparentné fungovanie istotu, že regulátor bude rozhodovať "rozumne", rešpektovať jeho legitímne práva vyplývajúce z investície a nxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxadovať vyššie výnosy ako odškodnenie za podstúpenie rizika investície alebo jednoducho nebudú investovať vôbec. Oba prípady sú v rozpore so záujmom rxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xruhom prípade musí byť investícia nahradená úplne z verejných prostriedkov.
[479] Nezávislosť. Nezávislosť regulátora je ústredným princípom, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa a koná bez a) pokynov, vyhrážok alebo iných stimulov od politikov, účastníkov trhov a tretích osôb; alebo b) očakávaní z následných pokynov, vyhrážok xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxníkov trhu a tretích osôb v závislosti od určitej voľby možností pri rozhodovaní a konaní. Regulátor je
de iure
nezávislý do tej miery, v akej právny porxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxvaní regulačných úloh právne oddelené a funkčne nezávislé od každého iného verejnoprávneho alebo súkromného subjektu [čl. 35 ods. 4 písm. a) TES a čl. xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxhokoľvek ministerstva alebo iného vládneho orgánu a musí byť subjektom, ktorý je z hľadiska fungovania (rozhodovania) samostatný. Je výhradnou zodpxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxciu subordinácie v rámci hierarchicky organizovanej štátnej správy, a teda jednoznačne vylučuje podriadenosť regulátora akejkoľvek verejnej inštxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxť od verejnoprávneho alebo súkromného subjektu nie je obmedzená len na subjekty pôsobiace v energetickom sektore. Vzťahuje sa na každý a) verejný subjxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxhodnil niekoho na trhu alebo aby napríklad vo vzťahu k cenám rozhodoval podľa politickej objednávky, a b) každý súkromný subjekt. Podľa názoru komisie xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxpovedné za riadenie regulátora musia konať nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a nesmú pri plnení regulačných úloh požadovať alebo prijímať prxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxadavkou nie je dotknutá prípadná úzka spolupráca s inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ani všeobecné politické usmernenia, ktoré vydáva vláda x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxulátora predstavujú kľúčové požiadavky, pretože sú zamerané na zabezpečenie toho, aby regulačné rozhodnutia neboli ovplyvnené politickými a hospoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxmestnanci a osoby zodpovedné za riadenie národného regulačného orgánu konajú nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a nestranne. Zamestnanci nexxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxvek osoba pôsobiaca u regulátora priamo alebo nepriamo vykonávala činnosť pre subjekt pôsobiaci v energetike, mala v ňom majetkovú účasť alebo akýkoľxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xeho riadenie, a to bez ohľadu na to, či zamestnanci a vedenie pracuje u regulátora na plný úväzok alebo na čiastočný úväzok. Komisia však sama uznáva, že pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxkytuje služby (napr. štúdie) účastníkom trhu, mohlo by ísť o konflikt záujmov.361)
[485] Smernice tiež zakazujú, aby personál a osoby zodpovedné zx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xával tejto osobe takéto pokyny. V zásade platí, že je neprípustné vyvíjanie akéhokoľvek tlaku na osobu pôsobiacu u regulátora s cieľom ovplyvniť jej roxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxé dokumenty, ktoré identifikujú určité priority štátu v oblasti energetiky, ako napríklad zdôraznenie orientácie na obnoviteľné zdroje energie alexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrnenie však v zásade nemožno považovať taký akt (konanie), ktorý by priamo či nepriamo zasahoval do plnenia úloh regulátora, resp. vytváral tlak na konxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa možnosti (a v mnohých prípadoch aj povinnosti), aby konzultoval svoje aktivity a spolupracoval s ostatnými inštitúciami (národnej a európskej úrovxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x488] S cieľom chrániť nezávislosť regulačného orgánu členské štáty musia najmä zaistiť, aby: a) regulačný orgán mohol nezávisle od akéhokoľvek politxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxočtu, a aby mal primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie svojich povinností; a b) členovia predstavenstva regulačného orgánu alebo (ak predstavexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxno jedenkrát predĺžiť [čl. 35 ods. 5 TES a čl. 39 ods. 5 TPS].
[489] S ohľadom na požiadavku nezávislosti členov predstavenstva alebo členov najvyššxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxnovia predstavenstva alebo členovia najvyššieho vedenia môžu byť odvolaní počas svojho funkčného obdobia len ak už nespĺňajú podmienky ustanovené v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xx x xxxx
xxxx] Z týchto pravidiel362) vyplýva, ako uvádzame v predchádzajúcich bodoch, že:
a)
Regulátor musí byť schopný samostatne prijímať rozhodnutia nezxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxho schválenia alebo súhlasu iného orgánu verejnej moci alebo iných tretích strán. Okrem toho, rozhodnutie národného regulačného orgánu nemôže byť prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xegulátora podliehajú súdnemu prieskumu. Takýto súdny prieskum neodporuje pravidlu nezávislosti národného regulačného orgánu a je nevyhnutný na zaxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxípustný, ale mal by byť obmedzený na minimum formálnych otázok, organizovaný veľmi formálnym spôsobom, a to s cieľom znížiť potenciálny politický alexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxného orgánu financovaný prostredníctvom regulovaných cien. V iných je rozpočet súčasťou štátneho rozpočtu. Smernice vyžadujú len toľko, aby bol tenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxoci efektívnym a účinným spôsobom. To znamená, že iba národný regulačný orgán môže rozhodnúť o tom, na čo sú jemu pridelené prostriedky vynakladané. Naxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxjúce sa nezávislosti pri implementácii vyčleneného rozpočtu regulačného orgánu by sa mali vykonávať v mantineloch, ktoré určujú vnútroštátne právnx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxovanie priorít národného regulačného orgánu alebo ohroziť jeho schopnosť plniť svoje povinnosti a vykonávať svoje právomoci účinným a efektívnym spxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtové prostriedky regulátora s cieľom mariť riadne plnenie jeho úloh. V súlade s požiadavkou, aby regulátor vykonával svoje právomoci transparentne, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxpečené v širšom kontexte. Národný regulačný orgán musí mať autonómiu pri vypracovaní svojho pracovného programu bez nutnosti schválenia alebo súhlaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xovinnosti. Vzhľadom na zložitosť regulácie musí byť schopný pritiahnuť dostatočne kvalifikovaných zamestnancov z rôznych oblastí (účtovníkov, texxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxcov regulačného orgánu by preto mali zodpovedať platom v regulovanom odvetví. Táto požiadavka logicky predpokladá, že regulátor môže rozhodovať o plxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxatele porovnateľné s inými (nezávislými) verejnými subjektmi (najvyšší súd, banky). Platy by sa mali zverejňovať. Nezávislosť vedenia je najlepšie xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxvnaké x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x správnymi predpismi členského štátu vymenovaní na pevne ustanovené obdobie piatich až siedmich rokov, pričom toto vymenovanie je možné raz predĺžiťx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx funkčného obdobia členov predstavenstva alebo vedenia musí existovať postupný rotačný systém. Dátum ukončenia funkčného obdobia členov predstavexxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxého obdobia, iba ak prestanú spĺňať podmienky ustanovené v smerniciach. Čo sa týka pochybení, je potrebné zdôrazniť, že možnosť odvolať člena predstaxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislosti alebo nestrannosti národných regulačných orgánov.
Predseda úradu a podpredsedovia úradu
[491] Predseda úradu. Na čxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxtúcie, zastupuje ju v kontakte s inými osobami a zaväzuje ju navonok. Konkrétnejšie, predseda úradu:
a)
riadi úrad a koná v mene úradu navonok vo všetxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx x x xx xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
d)
rozhoduje o námietkach v konaní o vydanie potvrdenia podľa ZoPOZ (§ 18 ZoR);
e)
zastupuje úrad v agentúre v oblasti energetiky;
f)
povexxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxv agentúry;
g)
vydáva organizačný xxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxolacom konaní je (zákonodarcom) odôvodnené odlišnou povahou týchto konaní.
[492] Predseda úradu vykonáva činnosť ako štátnu službu, a je preto štxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrality sa uplatňuje najmä prostredníctvom povinnosti štátneho zamestnanca konať politicky neutrálne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxkej strany alebo politického hnutia a prostredníctvom povinnosti služobného úradu rozhodovať v štátnozamestnaneckých vzťahoch politicky neutrálxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnosti o tom, že zvýhodňuje ktorúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie.
[493] Podpredsedovia a zastupovanie predsedu. Podpredsedovia úxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxomnosti zastupuje podpredseda úradu. Rozsah práv, povinností a zodpovednosť podpredsedov upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva predseda úrxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xymenovaný. V čase, keď je predseda prítomný, podpredseda plní všetky úlohy, ktorými ho predseda poverí. Vzhľadom na skutočnosť, že úrad má dvoch podprxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxosť mala byť upravená aspoň na úrovni organizačného poriadku.
[494] Vzťah s radou. Funkcia predsedu úradu je nezlučiteľná s výkonom funkcie predsexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xázor, že výkon funkcie tou istou osobou je odôvodnený potrebou jednotného vedenia inštitúcie a presadzovanej regulačnej politiky, jasnej osobnej zoxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxvedčila, najmä z dôvodu, že regulačná rada plní funkciu odvolacieho orgánu a účasť prvostupňového orgánu na jej rozhodovaní oslabuje uplatňovaný prixxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxé kritériá na výkon funkcie ako člen regulačnej rady. Bližšie pozri komentár k § 7 ods. 7 ZoR. Pre úplnosť treba uviesť, že trvanie funkčného obdobia podpxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxo spôsob kreovania funkcie predsedu úradu predstavoval transpozíciu čl. 35 TES a čl. 39 TPS ohľadom zabezpečenia nezávislosti regulačného orgánu ox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxvať) túto osobu nesmie byť zneužitá s cieľom inštruovať regulátora v otázkach, ktoré sa týkajú výkonu regulačných právomocí a povinností národných rexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu odvolať, alebo ho už na začiatku, napríklad v dôsledku pochybností ohľadom nezávislosti, nevymenovať (prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx akejkoľvek participácie zo strany prezidenta SR. Takáto úprava je ojedinelá, keďže pri porovnateľných orgánoch, ako napríklad v prípade Úradu pre rexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxsob vymenovania predsedu úradu môže oslabovať garancie nezávislosti národného regulačného orgánu, ktoré vyžaduje TPS a TES, pretože dochádza k oslxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxabšie chránená pred prípadnými zásahmi vlády, ktorá máva z povahy veci významnejší záujem ovplyvňovať regulátora než prezident.
[498] Vznik funkxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxčne pretrháva väzby medzi predsedom a osobou podpredsedu, ktorého v minulosti priamo menoval a odvolával predseda. Táto legislatívna zmena čiastočnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxlšieho odvolať a na jeho miesto vymenovať podpredsedu ochotného rozhodnutie kontrasignovať.
[499] Funkčné obdobie predsedu. Funkčné obdobie prxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxíc367) členovia predstavenstva regulačného orgánu alebo (ak predstavenstvo neexistuje) členovia najvyššieho vedenia regulačného orgánu musia bxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxkrát predĺžiť, preto možno považovať za štandardnú úpravu predpokladanú smernicami. Keď smernice odkazujú na členov predstavenstva regulačného orxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxmoc prijímať rozhodnutia. xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxosti), ako aj na kvázi predstavenstvo (regulačná rada). Oba orgány úradu totiž disponujú rozhodovacími právomocami, pričom regulačná rada určuje aj xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe. Hlavným cieľom úpravy je dosiahnuť, aby funkcia predsedu úradu mohla zaniknúť len z taxatívne uvedených dôvodov, a teda aby nebolo možné svojvoľne vxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx predsedu, odvolaním a smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
[502] Zánik funkcie uplynutím funkčného obdobia predsedu predstavuje právnu skutočnoxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx z dôvodu, aby ich predseda "prežil", a teda jeho menovanie nebolo záležitosťou pravidelných zmien vo vláde.
[503] Zánik funkcie vzdaním sa (teda prxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxnkcie. Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením vláde. Výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia predsedu úradu o vzdxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa predsedu. Vláda nemôže vzdanie sa funkcie odmietnuť.368)
[504] Ustanovenie odseku 10 obsahuje výpočet dôvodov, na základe ktorých vláda odvolá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxtroja na zastrašovanie a ovplyvňovanie (či trestanie) predsedu zákon uvádza taxatívny výpočet dôvodov odvolania. Ak nastane niektorý z týchto dôvodxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxdiel prijatých na národnej alebo regionálnej úrovni čo sa týka dôvodov zániku funkcie, možnosť odvolať člena predstavenstva (vedúcich osôb regulátoxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxosti národných regulačných orgánov.369)
[505] V prípade odvolania predsedu úradu z dôvodu, že nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe naslxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx06] Vláda odvolá predsedu úradu z funkcie, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
-
sa stal členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov,
-
začal podnikať v sieťových odvetviach,
-
začxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xodnikaní regulovaných subjektov;
d)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je predsexx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxone svojej pôsobnosti nekonal nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxdnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb alebx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdpredsedom úradu patrí mesačne plat vo výške mesačnej odmeny predsedu regulačnej rady a podpredsedu regulačnej rady, pretože musia spĺňať rovnaké prxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Rada
[509] Všeobecne. Ako uvádzame v komentári k § 5, regulačná rada je orgánom úradu, ktorý vychádza z úpravy podľa čl. 35 TES a čl. 39 TPS. Regulxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xsť o orgán pozostávajúci z uznávaných odborných osobností.
[510] xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdenia regulačného orgánu musia byť vymenovaní na pevne ustanovené obdobie piatich až siedmich rokov, ktoré možno jedenkrát predĺžiť. Funkčné obdobix xx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xajvyššie vedenie, tak podľa názoru komisie ide o odkaz na osoby (typicky obmedzený počet ľudí), ktoré v rámci regulátora majú právomoc prijímať rozhodxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xadu tvorí šesť členov. Predseda regulačnej rady menovaný podľa § 7 má zvyčajné organizačné a riadiace právomoci obdobných orgánov, a teda riadi jej čixxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxti alebo v prípade, ak nie je predseda vymenovaný.
[513] Regulačná rada prijíma regulačnú politiku ako stratégiu vymedzujúcu ciele, zámery, rozsax x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxmatívneho rámca regulácie. Zároveň schvaľuje správu o činnosti úradu, zriadenie pracovísk mimo sídla úradu, ročnú účtovnú závierku úradu a v neposlexxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xlenských štátov. Regulačná rada sa taktiež vyjadruje k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom. V súvislosti so zmenami zaxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxri § 7 ods. 1 a 19).
[514] Neverejnosť zasadnutí. Podľa dôvodovej správy sa neverejnosť zasadnutí regulačnej rady zaviedla z dvoch dôvodov. Neverexxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxjú na svojich rokovaniach problematikou, ktorá neraz tvorí predmet najmä obchodného tajomstva". Z pohľadu de lege ferenda však zastávame názor, že zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxj rady by mohla posilniť dôveru verejnosti a aj účastníkov trhu v jej činnosť, ako aj vo všeobecnosti umožniť lepšie pochopiť dôvody strategického smerxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nielen s obchodným tajomstvom, ale dôvernosť týchto informácií možno zabezpečiť inými, verejnú kontrolu menej obmedzujúcimi spôsobmi. Podľa nášhx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx k silnejšej verejnej kontrole prispievajúcej k nestrannosti a nezávislosti rozhodovania.
[515] Zasadnutia a hlasovanie. Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxť minimálne dvakrát mesačne. Podľa dôvodovej správy, táto úprava vychádza z praktických skúseností rady podľa zákona č. 276/2001 Z.z.
[516] Na rokxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxjú niektorí ďalší zamestnanci úradu. Prítomnosť osôb, ktoré nie sú ani členmi regulačnej rady ani zamestnancami úradu, je zriedkavou výnimkou.
[5xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxovujúci zápisnicu. Zachovanie tajnosti hlasovania jednotlivých členov rady má zabezpečiť ich nezávislosť pri výkone funkcie. ZoR pred prijatím zákxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxh nezávislosti. Princíp nezávislosti sa zabezpečoval aj tým, že odlišné stanovisko člena alebo predsedu sa na jeho žiadosť pripájalo k zápisnici o hlaxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxdlo povinnosť zverejňovať zápisnice o hlasovaní do ôsmich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia na webovom sídle úradu. Táto úprava má prispieť k posixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxjmenej ďalší traja členovia regulačnej rady. Regulačná rada rozhoduje hlasovaním väčšinou hlasov všetkých svojich členov. To znamená, že na rozhodnxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx x x xx
x519] Členstvo v regulačnej rade. Členstvo v regulačnej rade je verejnou funkciou. Člen rady je podľa čl. 3 ods. 1 ZoOVZ verejným funkcionárom. Verejný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxm. Verejný záujem na účely ZoOVZ je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Regulačná xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxem, pričom "všeobecným záujmom sa rozumie verejný záujem, ktorý sú správne orgány povinné presadzovať vo svojej úradnej činnosti a ktorý vyplýva z obsxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxjektom tohto prospechu sú všetci občania alebo mnoho občanov."371)
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxgulačnej rady prezidentom upravuje § 5 ZoR. Prezident vymenúva členov regulačnej rady na návrh Národnej rady SR a vlády SR tak, aby traja členovia rady bxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxom vymenovania a odvolávania členov regulačnej rady prezidentom SR je oslabiť potenciálny vplyv politických strán a ekonomických záujmových skupín xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xa uvoľnené miesto člena regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena regulačnej rady, ktorého členstvo zaniklo. Návrh sa predklaxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
[522] Vymenovanie a odvolanie predsedu regulačnej rady. Prezident vymenúva predsedu regulačnej rady z jej členov na návrh rady.373) Takisto prxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxu (pozri ďalej). Tento mechanizmus menovania predsedu regulačnej rady zaviedol zákon č. 164/2017 Z.z. Pred prijatím tohto zákona vykonával funkciu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxia predsedu regulačnej rady a predsedu úradu oddelená.
[523] Odvolaním predsedu regulačnej rady jeho členstvo v rade pravdepodobne nezaniká. Vzhxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxe predsedu regulačnej rady je určenie osoby zodpovednej za riadenie rady. V prípade odvolania z funkcie predsedu rady však odvolaná osoba ostáva naďalxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prípadoch odvolať predsedu rady z funkcie člena rady (a to aj bez návrhu rady), pričom následkom takého odvolania je aj ukončenie výkonu funkcie predsexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xesť rokov. Ak členstvo v rade zaniklo inak ako uplynutím funkčného obdobia, nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia. To znamená, že ak bx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xady z politických dôvodov (rotačný systém vyžadujú priamo TES a TPS v čl. 35 a čl. 39). Týmto spôsobom je zabezpečená výmena jednej tretiny členov reguxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxa pred novelizáciou ustanovení, prešla určitými zmenami. Asi najmarkantnejšia xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx aj predsedu regulačnej rady prezidentom. Dôvodová správa v tejto súvislosti naznačuje, že táto zmena je materiálnej povahy a ukladá prezidentovi povxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa odníma prezidentovi právo odmietnuť vymenovať (resp. odvolať) kandidáta na člena rady (resp. predsedu) a jeho kreačná právomoc má mať čisto symbolixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxť návrhu predsedu vlády vymenovať a odvolať člena vlády, v dôsledku zmeny formulácie "vymenuje/odvolá" v čl. 111 ústavy. Na druhej strane, ani odborná xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxá/odvoláva".
[526] Kreačná právomoc prezidenta vo vzťahu k regulačnej rade nie je v ústave výslovne upravená. Jej základom je čl. 102 ods. 1 písm. h) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon. Ústavný súd SR sa vo svojom náleze zo 7. novembra 1996, sp. zn. PL. ÚS 32/95, vyjadril k obsahu tohto ustanovexxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx len spolu s inými normami alebo normou, na ktorú sa odvoláva". Jej blanketový charakter je daný tým, že ústava v tomto ustanovení len predvída právomoc pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxed bodkočiarkou ústavy prezident "vymenúva a odvoláva" príslušných štátnych funkcionárov (kam bez potreby hlbšej analýzy zaraďujeme aj členov reguxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx súd SR vo svojom uznesení z 2. júna 1993, sp. zn. I. ÚS 39/93, konštatoval, že dikcia "vymenúva a odvoláva" nemá jednoznačný obsah a je nevyhnutné posúdiť xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xegulačnej rady jednoznačne sleduje odbornosť a nezávislosť. Podľa nášho názoru, úlohou prezidenta v rámci výkonu svojej kreačnej právomoci je nepocxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxečná právomoc prezidenta. Vo všeobecnosti kreačné právomoci prezidenta nemajú len formálny a slávnostný ráz, čo potvrdil aj Ústavný súd SR vo svojom uxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxnom ustanovených podmienok na vymenovanie. Ak prezident dospeje k záveru, že ustanovené predpoklady navrhnutý kandidát nespĺňa, návrhu na vymenovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxutý na vymenovanie spĺňa predpoklady ustanovené ústavou alebo zákonom. Ústavný súd SR pritom pomerne jednoznačne vysvetlil limity diskrécie prezidxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx sa primerane vzťahujú aj na iné prípady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxse menovania členov rady možno vyčítať z dôvodovej správy. Bez ohľadu na tieto argumenty však prezident pri uplatňovaní kreačnej právomoci vo vzťahu k xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx chod ústavných orgánov. Ústavný príkaz spolupráce vrcholných ústavných orgánov musí byť návodom rozhodovania hlavy štátu pri uplatňovaní svojej krxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe názor, že súčasné znenie komentovaného ustanovenia umožňuje ústavne konformný výklad, kde je zachovaná právomoc prezidenta odmietnuť vymenovať, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxa regulačnej rady mali naďalej vzťahovať nasledujúce pravidlá:
a)
prezident je povinný zaoberať sa návrhom kandidáta na vymenovanie člena regulaxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xx
prezident môže nevymenovať kandidáta do funkcie len z dôvodov vyvoditeľných z uznesenia Ústavného súdu SR z 24. októbra 2012, sp. zn. PL. ÚS 4/2012, a tx
x
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxňa zákonné predpoklady na vymenovanie, a
-
z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod orgánu (porovnaj čl. 101 xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnovania, ktoré nesmú byť svojvoľné.
[529] Tieto pravidlá sa, podľa nášho názoru, nevzťahujú na menovanie, resp. odvolanie predsedu regulaxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xuplicitne skúmal dôvody na jeho nevymenovanie. Kreačná právomoc prezidenta má v súvislosti s jeho menovaním a odvolaním pravdepodobne len notariálnx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxvky na členov rady. Všeobecný zákaz týkajúci sa počtu funkčných období ustanovuje odsek 2, podľa ktorého tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxkcie a tieto podmienky musí spĺňať aj po celú dobu výkonu funkcie. ZoR stanovuje pomerne rozsiahle a náročné požiadavky pre získanie a zastávanie funkcxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxsť mesiacov po zániku funkcie člena rady. Na druhej strane sa však po zániku funkcie člena rady nevzťahuje na bývalého člena zákaz zamestnania sa na úradxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxím bývalého člena rady (najmä v súvislosti so strategickými informáciami, ktoré má bývalý člen rady z titulu svojej funkcie) alebo nepriamym ovplyvňoxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi a ani podmienky dohľadu nad jej dodržiavaním. Všeobecnú úpravu obdobných povinností upravuje ZoOVZ.
[532] Článok 45 ods. 4 ZFEÚ378) umožňuje člxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxlačnej rade rozhodol, že členom rady379) môže byť výhradne občan SR.
[533] Občan SR musí spĺňať nasledujúce predpoklady:
a)
buď technické, ekoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxodovej správy, pomerne široký okruh odborov, v ktorých mohol člen rady získať vysokoškolské vzdelanie, je zvolený tak, aby súviseli aspoň s časťou oblxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx člen rady získať predpísanú prax. Požiadavka pôsobenia v riadiacej funkcii vyplýva z potreby širšieho odborného rozhľadu a schopnosti prijímať závaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlenov rady, ktoré spolu s podmienkou občianstva značne zužuje okruh kvalifikovaných osôb);
b)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; a
cx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxstra trestov nie starším ako tri mesiace.
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch vo vlastnom alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, nesmie mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, a ani byť člxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxia, aby sa člen rady zúčastnil penzijného fondu alebo obdobnej investičnej schémy, ktorá, okrem iného, drží akcie energetického podniku.381)
[53xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx xx xamestnaním v orgáne štátnej správy a
d)
s funkciou alebo s členstvom v orgáne územnej samosprávy.
[536] Členom regulačnej rady nemôže byť texx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxnostiach alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov. V tejto súvislosti pozri bližšie komentár k § 5 ZoRx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xerejnej moci a od ďalších osôb. V tejto súvislosti bližšie pozri komentár k § 4 ZoR.
Ods. 12
[538] Odmena. Podľa dôvodovej správy členstvo v regulačnxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxtnanie alebo podnikanie. Odbornosť požadovaná od člena rady sa dá získať najmä v sieťových odvetviach, kde však člen rady nesmie podnikať ani byť zamesxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdmeny člena rady je priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve, čo zaručuje, že bude s jednoročným oneskorením sledovať vývoj miezd (nárast ax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor. Predsedovi rady patrí mesačne odmena vo výške 1,5-násoxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx x xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé ustanovenie je v zásade nadbytočné, keďže úrad ako taký má nielen právo, ale aj povinnosť komunikovať so štátnymi orgánmi, regulovanými subjektmi a txxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxovať. Je logické, že tak môže robiť prostredníctvom svojich orgánov alebo svojich zamestnancov.
[540] Náhrady. Regulačná rada vysiela svojich člxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Vo svojej podstate však toto ustanovenie nebolo potrebné zapracovať do ZoR, keďže úpxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x541] Zdravotné poistenie. Člen rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia považuje za zamestnanca v pracovnom pomere. Podľa dôvodovxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na sociálnom poistení, ktoré je spojené so zamestnaneckým alebo obdobným pomerom oveľa viac ako zdravotné poistenie.
Odsek 16 - 19
[542] Zánik funxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxomoci prezidenta vymenovať členov rady nevyplýva automaticky aj jeho právomoc ich odvolať. Napriek nezávislosti členov rady je potrebné, aby ich bolx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xbmedzení a nespĺňanie podmienok ustanovených v ZoR. Druhou je porušenie práva, teda aj podzákonných predpisov pri výkone funkcie člena rady. Pri obocx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtor pre úpravu pravidiel prijatých na národnej alebo regionálnej úrovni v súvislosti s dôvodmi zániku funkcie, odvolať člena predstavenstva (vedúcixx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxzávislosti alebo nestrannosti národných regulačných orgánov. K jednotlivým dôvodom pozri primerane komentár k dôvodom pre odvolanie predsedu úradx xxxxx x x xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxmka, podľa ktorej sa tento dôvod odvolania nepoužije v prípade dočasnej práceneschopnosti člena rady pre chorobu alebo úraz. Prezident SR túto právomxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxvislosti s oddelením funkcií predsedu úradu a predsedu členov rady zaviedol mechanizmus menovania predsedu rady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neschvália návrh kandidáta na vymenovanie za predsedu. Po odvolaní regulačná rada vykonáva svoju pôsobnosť až do vymenovania nových členov rady. Aj kxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx
xx xxxxx
xxxlo k narušeniu rotačného princípu a všetci členovia regulačnej rady by boli menovaní z kandidátov navrhnutých jednou a tou istou vládou a Národnou radox xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx všetkých nových členov regulačnej rady. Vláda a Národná rada SR by teoreticky mohli blokovať výmenu niektorých členov, a tým účelovo ovplyvniť jej zloxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ide o špecifický dokument schvaľovaný regulačnou radou, ktorý vyjadruje stratégiu úradu, akým spôsobom bude vykonávať reguláciu počas určeného regxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxo obdobia nebude úrad neodôvodnene meniť "pravidlá hry" a že na trhu bude existovať určitá miera stability, resp. že majú určitú garanciu stabilného inxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxnní ju rešpektovať, aj keď im priamo nezakladá žiadne povinnosti.
De facto
je však záväznosť regulačnej politiky relevantná z pohľadu úradu. Úrad vydxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxo súvislosti uviedol, že samotný pojem "legitímne očakávania" nesie v sebe komponent opodstatnenosti (legitímnosť). Regulované subjekty, vzhľadox xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxhu v rámci regulovaného odvetvia nebudú meniť, resp. že nebudú prijímané nové právne predpisy, ktoré do budúcna zavedú nové podmienky podnikania v danxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zohľadňovať existujúce práva dotknutých osôb (založené konaním štátu, resp. regulátora).
[547] Obsah regulačnej politiky. Dokument má predpísxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xieťových odvetviach na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb. Pri navrhovanej zmene rozxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxzsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie oproti rozsahu a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v prebiehajúcom regulačnom období. Táto požiaxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx x xxx x xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňovaných pravidiel regulácie, požiadaviek trhov a porovnania predpokladaných vplyvov navrhovanej zmeny pravidiel totiž nemožno zhodnotiť pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uskutočniť verejnú konzultáciu ohľadom návrhu regulačnej politiky. Úrad zverejní návrh regulačnej politiky na svojom webovom sídle do 30. novembra xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxmu návrhu pripomienky do 15. januára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia. Úrad vyhodnotí pripomienky k návrhu regulačnej politiky a vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxa regulačnej politiky. Regulačná rada predloží návrh regulačnej politiky do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného obdobia MH SR a MŽx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxrmi vodohospodárskej politiky a svoje vyjadrenie zašle rade do 15. marca. Regulačná rada môže prijať regulačnú politiku, aj keď ministerstvá nezašlú xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xripomienkami ministerstiev.
[551] Zákon č. 164/2017 Z.z. zaviedol povinnosť úradu zverejniť spolu s regulačnou politikou aj vyjadrenie MŽP SR a xx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtné pripomienky.
[552] Regulačná rada môže uznesením prijať zmenu alebo doplnenie regulačnej politiky formou dodatku, ak je to potrebné na dosiahxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxania regulačnej politiky. Dodatok k regulačnej politike úrad zverejní na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa jeho prijatia. Takéto dodatkovanix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxužije primerane aj odsek 3, tak proces zmeny už nebude tak flexibilný ako v minulosti, a bude sa naň vzťahovať lehota minimálne 45 dní, počas ktorej možno xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxknutých subjektov a malo by ísť skutočne len o nevyhnutné zmeny, ktorými je sledovaný účel regulácie. Súčasne by mali byť v prípade prijímania zmien chrxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xadou je podľa dôvodovej správy krokom k upevneniu nezávislosti úradu od vlády a iných štátnych orgánov.385)
[556] Podľa smerníc princípom nezávisxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxtát) a ktoré sa netýkajú regulačných právomocí a povinností. To znamená, že úrad môže zohľadniť pri tvorbe regulačnej politiky takéto všeobecné usmerxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie na trh. Táto správa by však s ohľadom na jej účel a význam mala byť výrazne detailnejšia a odbornejšia, xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x x x x xx xxxx xo veľkej miery pritom reflektuje pôsobnosť, ktorú národným regulačným orgánom vyčleňujú TES a TPS. Ustanovenia uvedených smerníc, ktoré sa týkajú pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxnkrétne povinnosti a právomoci (čl. 37 TES a čl. 41 TPS). Pôsobnosť úradu je ďalej determinovaná inými smernicami a nariadeniami EÚ.
[559] Článok 3x xxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxS, resp. čl. 41 TPS. Konkrétne ide o nasledujúce ciele: a) podporovať trvalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dodávateľov, a zabezpečovať primerané podmienky pre efektívne a spoľahlivé fungovanie sietí s ohľadom na dlhodobé ciele; b) rozvíjať regionálne trxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxi nediskriminačného systému zameraného na spotrebiteľa nákladovo najefektívnejším spôsobom a podporovať primeranosť systému; e) zabezpečiť, aby xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxu; a f) zabezpečiť, aby odberatelia mali prospech z účinného fungovania národných trhov a podporovať skutočnú hospodársku súťaž a pomáhať zabezpečovxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnok 37 TES, resp. čl. 41 TPS upravuje základné úlohy a oprávnenia národných regulačných orgánov. Medzi základné úlohy patria úlohy týkajúce sa: a) cenx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí; c) všeobecného dohľadu nad energetickými spoločnosťami; a d) ochrany spotrebiteľov.386) Uvedené články tiež obsahujú základné úlohy národných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxícke odčlenenie.387)
[560] ZoR však nekopíruje členenie a logiku smerníc. Naopak, je založený na vlastnej logike, ktorá odzrkadľuje históriu vznxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jedno z týchto dvoch ustanovení doslovne nevyjadruje všeobecné ciele uvedené v smerniciach. Uvedené paragrafy obsahujú zmes oprávnení a úloh, ktoré xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx 40 TPS sú transponované pomerne vágne a svojsky v § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 a 2, § 9 ods. 1 písm. h) a § 10 ods. 1 písm. g) ZoR. Uvedené ustanovenia ZoR v podstate zúxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rovnováhu záujmov a otváranie trhu, ale len sociálne ciele, a to v podobe dostupnosti produktov a služieb za primerané ceny. Zostáva preto otázkou, či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[561] ZoR bol prijatý ako reakcia na povinnosť SR transponovať Tretí balík. MH SR v tejto súvislosti v roku 2011 predložilo do legislatívneho procesu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxjú dobrý základ na pochopenie spôsobu, akým boli nakoniec transponované články smerníc týkajúce sa pôsobnosti národného regulačného xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ako to ustanovujú jednotlivé smernice, ale je potrebné zvážiť dôsledky týchto ustanovení a prispôsobiť ich tak, aby boli v praxi vykonateľné a prispôsxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xejto súvislosti do pôsobnosti úradu vložiť formulácie typu "že úrad má niečo podporovať, zabezpečovať, rozvíjať, pomáhať, rozhodovať", bez toho, abx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxsť a nevykonateľnosť."390) Po tretie, úrad argumentoval, že okrem diskutovaného návrhu novely zákona bol "zákon o regulácii dvanásťkrát novelizovxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zrozumiteľnosti zákona pri tak veľkých zmenách ukazuje ako nevyhnutnosť vypracovať úplne nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach."391)
Odsx x
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxdáva vyhlášky na vykonanie ZoR, ako aj na vykonanie iných zákonov. Ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) ZoR je v podstate sumárnym vydrením faktu, že úrad je poxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx
[563] Vyhlášky v cenovej regulácii. Osobitné postavenie majú vyhlášky vydávané v rámci cenovej regulácie podľa § 40 ods. 1 ZoR alebo podľa § 19 ods. 2 Zxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxácie, a tiež dĺžka regulačného obdobia, vychádzajú z regulačnej politiky. Preto možno povedať, že úrad tieto vyhlášky nemôže meniť spôsobom odporujúxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxie podľa § 3, resp. politikou predvídaná zmena však tento princíp, podľa autorov, môžu prelomiť). Úrad typicky pristupuje k vydaniu nových vyhlášok o cxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxď je zmenená regulačná politika prebiehajúceho regulačného obdobia.
[564] Legislatívny vývoj. Vydávanie všeobecne záväzných predpisov prešlo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vydávať pred prijatím ZoR (pred prijatím ZoR bol úrad oprávnený vydávať aj vyhlášky). Úrad výnosy vydával v súvislosti s § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z.xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xa predpisy týkajúce sa obmedzeného počtu druhovo určených fyzických osôb a právnických osôb podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z.z., ktoré sa v sxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x. 276/2001 Z.z. mal povinnosť zabezpečiť, aby výnos bol odo dňa jeho vyhlásenia každému prístupný na nazretie na mieste uvedenom v oznámení o ich vydanx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xch úplného znenia v Zbierke zákonov SR (a teda svoju prax zmenil ešte pred účinnosťou ZoR), pričom táto zmena jednoznačne prispela k zvýšeniu transparexxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x76/2001 Z.z. vydávala na základe § 12a ods. 5 predmetného zákona vláda všeobecne záväzný predpis v podobe nariadenia, ktorým ustanovila pravidlá prx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxh vzájomná interakcia a koordinácia bola nevyhnutným predpokladom riadneho nastavenia a fungovania týchto trhov. Navyše, jeden z týchto orgánov nepxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxobnosť úradu odkazom na ustanovenia iných paragrafov, ktorým sa podrobne venujeme v ďalšom texte. Z historického hľadiska možno konštatovať, že zákoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ďalšia pôsobnosť mu pribúdala postupne:393)
a)
Cenová regulácia pribudla k 1. januáru 2003. Cenová regulácia bola zahrnutá už v prvom znení zákonx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx05 prostredníctvom zákona č. 658/2004 Z.z.
c)
Mimoriadna regulácia pribudla k 1. marcu 2007 prostredníctvom zákona č. 107/2007 Z.z. ako jedna z fxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxala. Pred tým úrad v podstate nemohol zaviesť ďalšiu cenovú reguláciu bez predchádzajúcej zmeny tej časti zákona (a tiež zmeny príslušnej regulačnej pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa v rámci cenovej regulácie, ale aj v rámci vecnej regulácie.
d)
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxnuť vyššiu kvalitu regulácie, disciplínu regulovaných subjektov a transparentnosť na trhu.
e)
Dohľad nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
f)
Návrh ZoR obsahoval aj pôsobnosť v podobe dohľadu nad verejnou súťažou regulovaného subjektu, ktorý vykonáva činnosť v elektroenergetike alebo pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxadu žiadať informácie o všetkých úkonoch.
Písm. c)
[567] Rozhodnutia. Úrad v zásade vydáva rozhodnutia v podobe individuálnych správnych aktxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xoR). Niektoré individuálne správne akty úradu sú podľa ZoR záväzné nielen pre ich adresáta, ale pre všetkých účastníkov trhu (pozri § 13 ods. 4 ZoR).
xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi ustanovenej v inom zákone, ako napríklad ZoE, ZoTE, ZoPOZ alebo v nariadeniach EÚ.
[569] Čo sa týka bodu 4 tohto písmena, ide o ustanovenie, ktoré sx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdľa ktorého sa všetky príjmy vyplývajúce z pridelenia spojovacích vedení použijú na účely a) garantovania skutočnej dostupnosti pridelenej kapacitx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xríjmy nemožno efektívne použiť na tieto účely, možno ich použiť po schválení regulačnými orgánmi dotknutých členských štátov ako príjem, ktorý regulxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xegulačné orgány. Regulačné orgány informujú o schválení použitia agentúru. Zvyšok príjmov sa uloží na osobitný interný účet, pokým ho nebude možné poxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x veľkého počtu špecifických rozhodnutí vydávaných národnými regulačnými orgánmi podľa priamo použiteľných nariadení EÚ. Väčšina takýchto prípadox xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsto v ZoR a prečo ostatné prípady rozhodovania v ZoR uvedené nie xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxadení, (ii) rozhodovanie sa zvyčajne týka jedného subjektu alebo veľmi malého počtu subjektov a (iii) každý nový sieťový predpis by si vyžadoval novelxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nariadení (najmä sieťových predpisov).
Písm. d)
[571] Posudzovanie súladu. V súvislosti s transpozíciou Tretieho balíka je úradu zverené rozhoxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxavy od iných činností v elektroenergetike a v plynárenstve, či už napríklad v podobe vlastníckeho odčlenenia (pozri § 30 a § 50 ZoE), alebo v sektore plyxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx v Treťom balíku.
Písm. e)
[572] Opatrenia. Uvedené ustanovenie oprávňuje úrad, aby ukladal opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistexxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx x) TES a čl. 42 ods. 1 a 2 TPS, ako aj na nariadenie č. 715/2009, nariadenie č. 714/2009 a nariadenie REMIT, rozširuje písmeno f) pôsobnosť úradu o spolupráxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxvania veľkoobchodných trhov s elektrinou a plynom. Písmeno f) hovorí len o regionálnej spolupráci, ktorá je minimálnou formou spolupráce požadovanox xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxu radiť. ZoR však o takejto úlohe úradu výslovne nehovorí.
Písm. g)
[574] Regionálna spolupráca a dohody regulátorov. V nadväznosti na čl. 38 ods. 3 xxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxvni prostredníctvom uzatvárania dohôd. Takéto dohody sú v praxi celkom bežné, keďže regulačné záležitosti týkajúce sa cezhraničných otázok alebo inxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxsm. h)
[575] Spolupráca s inými orgánmi a inštitúciami. Písmeno h) reaguje na čl. 36 TES a čl. 41 TPS, ktorý od národného regulačného orgánu vyžaduje sxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxúrou či komisiou.
Písm. i)
[576] Výročná správa. Úrad vydáva každoročne správu o svojej činnosti. Výročná správa je odlišná od tzv. národnej správx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovým odvetviam (elektroenergetika, plynárenstvo, tepelná energetika a vodné hospodárstvo) a tiež všeobecné state týkajúce sa i) regulácie štandarxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxých prípadoch, najmä ak trh nie je ochotný uskutočniť dôležitú investíciu, môže štát priamo uložiť jej vykonanie vybranej osobe. Ustanovenie § 25 ods. x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xesp. samotnú výstavbu nového elektroenergetického zariadenia. Pravdaže, v prípade uskutočnenia takejto investície, najmä ak sa jej poskytne stimux xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxrové konanie na dodávateľa takého zariadenia, na ktoré sa poskytnú ekonomické stimuly, organizuje a kontroluje úrad tak, aby bolo nediskriminačné a txxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxd dátumom ukončenia prijímania ponúk. Úrad zasiela oznámenie o začatí výberového konania a podrobnosti o výberovom konaní pre vydávanie publikácií Ex xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x čase vydania tejto publikácie ešte úrad nemal príležitosť organizovať takéto výberové konanie.
Písm. k)
[578] Orgán riešenia sporov. Úrad rieši xxxxx xxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx x xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxnostiach proti prevádzkovateľom elektroenergetickej alebo plynárenskej siete.394) Podrobne pozri komentáre k uvedeným paragrafom. Úrad však rixxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxešenie (nespotrebiteľských) sporov], § 38 ZoR (riešenie sporov), ako aj v režime ZoARS (alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov).
Písm. lx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxí právo na podporu, ak mu úrad zistí daňové nedoplatky, nedoplatky poistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu zaniklo.
Písm. m)
[580] Energetická efektívnosť. Úrad zabezpečuje uplatňovanie prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxcie. Toto ustanovenie bolo do ZoR doplnené v rámci prijatia ZoEE, ktorým bola transponovaná smernica EE.
Písm. n)
[581] Vyhodnocovanie spotreby. xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx je transpozíciou čl. 15 ods. 1 smernice EE, podľa ktorého: "Členské štáty zabezpečia, aby národné energetické regulačné orgány venovali náležitú pozxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxdzke plynárenskej a elektrizačnej infraštruktúry." Písmeno n) tak umožňuje úradu sledovať a vyhodnocovať spotrebu koncových odberateľov elektrinxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxj). Hoci toto ustanovenie výslovne neupravuje, v akom rozsahu úrad spotrebu vyhodnocuje a sleduje (inými slovami, aké podrobné informácie týkajúce sx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sledovania, ktorá by zahŕňala detailné sledovanie napríklad spotreby konkrétnych koncových odberateľov (a teda nie sledovanie agregovaných údajox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
[582] Alternatívne riešenie sporov. Úrad rieši spory medzi rôznymi účastníkmi trhov. Právna úprava riešenia sporov je v podstate upravená v troch režxxxxxx x xx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxešenie spotrebiteľských sporov). Síce § 37 ZoR je pomenovaný ako "alternatívne riešenie sporov", od účinnosti ZoARS je však riešenie spotrebiteľskxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxroenergetických a plynárenských subjektov patriacich do vertikálne integrovaného podniku, ako aj prevádzkovateľa prenosovej alebo prepravnej sixxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxťaže, ktorú tieto subjekty organizujú.
[584] Dôvodová sprava konkrétne hovorí, že toto ustanovenie má "zamedziť netransparentným finančným traxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, aby elektroenergetické a plynárenské podniky dodržiavali povinnosti týkajúce sa transparentnosti [pozri čl. 37 ods. 1 písm. i) TES a čl. 41 ods. 1 píxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xds. 5 písm. a) TES a čl. 41 ods. 5 písm. a) TPS].
[585] Ustanovenie súvisí s § 29 ZoR, najmä jeho odsekmi 3 a 4. Podľa § 29 ods. 3 ZoR majú elektroenergeticxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxejnú súťaž. Prepojenie s § 29 ods. 4 ZoR však nie je dokonalé. Návrh ZoR pôvodne obsahoval § 29 ods. 4 formulovaný tak, že prevádzkovateľ prepravnej alexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu viac ako 100 000 eur. Nakoniec sa však do ZoR dostalo len upravené znenie, ktoré už nehovorí o povinnosti prevádzkovateľa prepravnej alebo prenosovej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxzovanie zákazky v hodnote vyššej ako 300 000 eur. To nemení nič na tom, že ak by prevádzkovateľ prenosovej alebo prepravnej siete, ktorý nie je súčasťou Vxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
Ods. 3
[586] Usmernenia, správy alebo koncepcie. Úrad vydáva nezáväzné usmernenia, správy alebo koncepcie, ktoré majú vo všeobecnosti sledovať xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxy zraniteľných odberateľov395) [pozri písm. b) tohto odseku]; c) informovanosti odberateľov ohľadom mixu druhov primárnych energetických zdrojox xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obnoviteľných zdrojov do sústavy [pozri písm. d) tohto odseku]; e) evidencie sťažností odberateľov elektriny a plynu [pozri písm. e) tohto odseku]; a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxalizácii viacerých z týchto dokumentov úrad spolupracuje s MH SR a prípadne s ďalšími orgánmi výkonnej moci. Bez toho, aby tak odsek 3 výslovne ustanovoxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxi v oblasti plynárenstva v roku 2015 na zvyšok regulačného obdobia), usmernenia [napr. Usmernenie k § 29 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v siexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxovaných subjektov, resp. na zmiernenie dopadov v mnohých častiach rigidného znenia ZoR, resp. ZoE a iných zákonov. Uvedené dokumenty sú zverejnené nx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xxxl. ZoR).
Ods. 4 až 6
[588] Odňatie a zverenie prevádzky siete. Odsek 4 odkazuje na § 61 až 63 ZoE, podľa ktorých sú osoby z vertikálne integrovaného podxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvnej siete, ktorý je súčasne jej vlastníkom, preniesol prevádzku (nie však vlastníctvo) prepravnej siete na nezávislého prevádzkovateľa siete (ISO xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xodržať, aby efektívne došlo k prenosu prevádzky. Právomoc úradu rozhodovať v otázkach súvisiacich s týmto procesom je upravená v odseku 6.
[589] Člx xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxa prenosovej, resp. prepravnej siete, ktorý je súčasťou VIP, a neplní si svoje povinnosti vyplývajúce z príslušnej smernice, "najmä v prípade opakovaxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xodmienku, že o relevantné porušenie nepôjde, ak ho prevádzkovateľ v lehote ustanovenej úradom odstránil.396) Toto extrémne opatrenie má skôr odstrxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé a sociálne problémy vo vzťahu k finančnej stabilite a zamestnancom ITO.397)
[590] Závažné opakované porušenie. Závažným opakovaným porušovaníx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrovaného plynárenského podniku, v priebehu piatich po sebe nasledujúcich rokov dvakrát právoplatne uložil pokutu presahujúcu sumu 5 000 000 eur, ak žxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xeda stať, že následkom opakovaného porušenia menej závažného charakteru by mohla byť tak zásadná sankcia, akou nepochybne je uloženie povinnosti zvexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxla vyjadrená pevnou sumou 5 000 000 eur, ale skôr odkazom na určité percentuálne vyjadrenie obratu prevádzkovateľa, resp. jeho vertikálne integrovanxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxx x xxxxxxxxxá z percenta obratu VIP. Podmienka, že pokuta musí byť xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uloženia povinnosti previesť prevádzku siete na tretiu osobu.
[592] Monitorovanie zverenej prevádzky. Odsek 6 transponuje čl. 41 ods. 3 TPS, podľx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxie [ods. 3 písm. a) tohto článku TPS]; monitoruje ich komunikáciu [ods. 3 písm. b) tohto článku TPS]; v súvislosti s prvým 10-ročným plánom schvaľuje invxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xlastníka siete [ods. 3 písm. d) tohto článku TPS]; a má právomoc vykonávať inšpekcie (vrátane nehlásených) nielen u prevádzkovateľa, ale aj vlastníka xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi. Právomoc sa netýka len nového prevádzkovateľa prepravnej xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxe jednak na proces prenosu prevádzky siete podľa § 61 ZoE [pozri písm. a)], ako aj na úlohy úradu pri zabezpečovaní efektívneho odčlenenia nového preváxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu]
[594] Všeobecne. Takisto ako § 9 ZoR, aj § 10 ZoR upravuje pôsobnosť úradu. Pozostáva z viacerých pomerne nesúrodých ustanovení, ktoré sú kombinxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxp. na špecifické predpisy EÚ, ako napríklad nariadenie REMIT. Niektoré ustanovenia § 10 ZoR obsahujú úlohy, ktoré nadväzujú na špecifiká slovenskéhx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x x x xxx xxx, aby pôsobnosť úradu bola upravená v celistvosti na jednom mieste.
Písm. a)
[595] xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo plynu, "ktorého rozhodnutím určí" úrad. DPI predstavuje špecifický inštitút smerníc Tretieho balíka, ktorý má chrániť odberateľov elektriny a plxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtribučnej siete, nebola možná zmena dodávateľa energie, a teda nebolo potrebné nijako ošetriť prípadnú neschopnosť dodávateľa energie poskytovať txxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa vytvorila reálna možnosť voľby dodávateľa energií pre každého odberateľa. Voľba dodávateľa energie však prináša aj svoje riziká. Jedným z nich je aj xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xituácii nebol odberateľ vážne poškodený prerušením dodávky energie (resp. aby sa negatívne následky prerušenia dodávky minimalizovali).398) Inšxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn, alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxateľom najviac počas troch mesiacov odo dňa, od ktorého predchádzajúci dodávateľ nie je schopný elektrinu alebo plyn dodávať.
[596] Proces určenix xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa osobitného predpisu (ide o odkaz na komentované ustanovenie);
-
podľa § 10 písm. a) bod. 1 ZoR úrad určuje kritéria výberu DPI;
-
podľa § 1x xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxj regulácie o schválení a výbere DPI;399) a
-
podľa § 11 ZoR podlieha dodávka v režime DPI cenovej regulácii.
[597] Kritériá výberu DPI určuxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxngovania a ciele DPI upravuje len regulačná politika. Tá v tejto súvislosti uvádza, že úrad bude permanentne vyhodnocovať x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxrií DPI (osobitne pre plyn a elektrinu) kladú dôraz na dodržiavanie štandardov kvality dodávky, niekoľkoročné pôsobenie dodávateľa na trhu, pluralixx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxora trhu), veľkosť dodávateľa a plnenie si povinností podľa ZoR a ZoE.
[598] Z pohľadu de lege ferenda by bolo vhodné posilniť transparentnosť procexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxl vyhnúť sa situáciám z minulosti, keď napríklad vo vzťahu k dodávke elektriny neprejavil žiadny dodávateľ záujem o účasť na výbere DPI. Súčasné kritérxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx keď by sa o DPI uchádzalo viacero záujemcov súčasne, v prípade splnenia všeobecných kritérií viacerými uchádzačmi hrozí, že úrad bude vyberať DPI výluxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxzby. Pôsobnosť úradu podľa písm. a) bodu 2 je prepojená s § 12 ods. 6 ZoR, ktorý úradu ukladá určiť pre určitý typ koncových odberateľov elektriny individxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxdia, pretože § 12 len vo všeobecnosti ustanovuje spôsob výkonu cenovej regulácie, prípadne priamo volí určitý spôsob cenovej regulácie, no § 2 ods. 6 xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxä požiadaviek na právomoci národných regulačných orgánov podľa Tretieho balíka by bolo vhodné nezasahovať do diskrečnej právomoci úradu a umožniť mu xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx evidenciu, ktorú regulovaný subjekt vedie podľa § 16 ZoE. Ustanovenie § 16 ods. 1 ZoE ukladá regulovaným subjektom v elektroenergetike a plynárenstvx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxidencie samostatne za každú jednu z činností - výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu, preprava plynu, distribúcix xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxé odčlenenie" a ide o najzákladnejšiu formu odčlenenia, ktorá sa v sektore elektroenergetiky a plynárenstva uplatňuje. Navyše, § 16 ods. 3 ZoE rozširxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxene pre dodávku elektriny alebo pre xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxný subjekt vykonáva v rámci svojho podnikania.400)
[602] Štandardy kvality. Úrad prvýkrát ustanovil štandardy kvality dodávanej elektriny, plyxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxity v súčasnosti určuje vyhláškami. Podrobne k štandardom kvality pozri komentár k § 22 ZoR.
Písm. c)
[603] Monitorovacia úloha. Písmeno c) je jednxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxtanovené v rôznych predpisoch EÚ, ako sú TES a TPS [napríklad čl. 37 ods. 1 písm. i)], a tiež nariadenie č. 714/2009, nariadenie č. 715/2009 a nariadenix xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxväzuje na čl. 22 ods. 6 TES a TPS. Bod 3 nadväzuje na čl. 37 ods. 1 písm. i) a j) TES, resp. čl. 41 ods. 1 písm. i) a j) TPS. Bod 4 nadväzuje na opatrenia ustanovenx x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x xxx x x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx
xx04] Národná správa. Ide o správu, ktorú úrad vydáva v zmysle požiadavky čl. 37 ods. 1 písm. e) TES a čl. 41 ods. 1 písm. e) TPS. Podľa uvedených smerníc by náxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtých opatrení a dosiahnutých výsledkov s ohľadom na každú úlohu vymedzenú v čl. 37 TES, resp. čl. 41 TPS. Národná správa sa zaoberá len elektroenergetikxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxu a ochrane spotrebiteľa. Úrad národnú správu publikuje na svojom webovom sídle, pričom je primárne určená pre komisiu.
Písm. e)
[605] Informačná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xožiadanie orgánov EÚ údaje o regulovaných činnostiach a informoval komisiu napríklad o dôvodoch zamietnutia žiadosti o opatrenia na zabezpečenie prxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Písmeno e) nešpecifikuje, o aké právne záväzné akty orgánov EÚ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx Webové sídlo. Podľa písmena f) úrad uverejňuje na svojom webovom sídle mnohé kľúčové a záväzné dokumenty ako regulačná politika a tiež dokumenty majúcx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosti. Ide o záruku transparentnosti činnosti úradu a zabezpečenie informovanosti účastníkov trhu."
Písm. g)
[607] Ochrana odberateľov. V nadxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe § 9 ods. 3 písm. f) ZoR úrad prijíma opatrenia smexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xtorých členské štáty prijmú náležité opatrenia na ochranu koncových odberateľov a najmä na ochranu zraniteľných odberateľov, vrátane trpiacich enexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x 9 ods. 3 písm. a), podľa ktorého úrad v spolupráci s MH SR vypracuje a aktualizuje metodické usmernenie týkajúce sa zavádzania inteligentných meracích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zavedenia rôznych foriem inteligentných meracích systémov, a následne v spolupráci s úradom určí kategórie koncových odberateľov elektriny, pre ktxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxanie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie. Ďalej podľa § 95 ods. 1 písm. h) ZoE MH SR vydá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx1)
Písm. i) a j)
[609] Monitorovacie a registračné povinnosti. Pôsobnosť podľa písmena i) nadväzuje na nariadenie REMIT a úlohy úradu ako národnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa REMIT: "Národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov a v prípade potreby národné orgány pre hospodársku súťaž by mali spoluxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhy, ako aj trhy s derivátmi. Uvedená spolupráca by mala zahŕňať vzájomnú xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxstavujú porušenie tohto nariadenia, smernice 2003/6/ES alebo právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže", a v tejto súvislosti čl. 16 ods. 3 píxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxte, ako aj komisiu a agentúru, "ak majú dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré by mxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxia REMIT, podľa ktorého je úrad povinný zriadiť vnútroštátny register účastníkov veľkoobchodného trhu s elektrinou a plynom, a priebežne ho aktualizxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxstra agentúre, ktorá ich zaradí do európskeho registra účastníkov trhu.
Písm. k)
[611] Prístup do zásobníkov. Článok 33 TPS upravuje problematixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxynom. Vytvára voľnejší regulačný režim skladovania plynu, ktorý automaticky nevyžaduje prísnu reguláciu prístupu k službám, ako je tomu pri činnostxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxokladu, že technické a geografické okolnosti umožňujú investície do nových skladov.
[612] Ak je to technicky a/alebo ekonomicky potrebné402) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxý alebo regulovaný prístup. Zjednodušene povedané, v prípade dohodnutého prístupu si prevádzkovatelia a zákazníci dohodnú prístup do zásobníkov v "xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxností pre použitie týchto zásobníkov.403) TPS nediskriminuje medzi regulovaným a dohodnutým prístupom. Naopak, v prípade potreby zavedenia prísxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxmentované ustanovenie stanovuje monitorovaciu úlohu úradu s ohľadom na čl. 33 TPS. Podľa textácie ide pravdepodobne o premietnutie úlohy národného rxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxs. 1 písm. s) TPS. Pokým písmeno n) ukladá regulačnému úradu najmä úlohu monitorovať a skúmať podmienky prístupu do zásobníkov v zmysle článku 33 ods. 3 a x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxdy pre zmenu prístupu do zásobníkov. Z hľadiska textácie sa pravdepodobne inšpiruje dokumentmi komisie a CEER.404)
[614] V tejto súvislosti, podľx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xariadenia 715/2009 sa toto nariadenie vzťahuje v prípade dohodnutého aj regulovaného prístupu. Podľa názoru útvarov komisie sú národné regulačné orxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxkiaľ ide o stanovenie sadzieb (taríf). Vyplýva to, okrem iného, z článku 15 tohto nariadenia, podľa ktorého prevádzkovatelia najmä ponúkajú rovnakú sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx
xxxxxxické rozhodnutia podľa práva EÚ
[615] Postupné zavádzanie priamo použiteľných sieťových predpisov spôsobilo, že viaceré právomoci regulátora nix xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdlá postupov účastníkov trhov; b) rozhodnutia zavádzajúce použiteľnosť určitých pravidiel na sústavy a siete;406) c) rozhodnutia o stimuloch;407x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxel rozhodovania ide vo svojej podstate o vecnú reguláciu, cenovú reguláciu, prípadne o kombináciu vecnej a cenovej regulácie. V doterajšej rozhodovaxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxíme, že ZoR by mohol upraviť generálny odkaz a aspoň základné usmernenie ohľadom procesných pravidiel týchto špecifických konaní.
[617] Osobitné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxstičných nákladov podľa čl. 12 ods. 4 nariadenia TEN-E. Jeho podstata spočíva v tom, že regulačné orgány susediacich štátov rozhodujú o rozdelení invexxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxori z viacerých štátov rozhodnú spoločne, koordinovane a v zásade na základe dohody v jednom rozhodnutí. Vzhľadom na absentujúcu úpravu v nariadení sa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxým rozhodnutím regulátorov, alebo viacerými rozhodnutiami, ktoré sa zrkadlia. Pri štátoch s jedným úradným jazykom je jednoduchšie vydávať jedno spxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxmi nejasnosťami, ako napríklad neistým okruhom účastníkov, problematickou koordináciou (merita xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx10) Určitým nástrojom predchádzania spomínaným situáciám a nejasnostiam je napríklad uzatváranie dohôd o spoločnom postupe medzi regulátormi.41xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxových predpisoch.
Cenová regulácia
[618] Všeobecný úvod. Komentované ustanovenia uvádzajú taxatívny výpočet regulovaných činnosxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx mu poskytuje určitý priestor na to, aby cenovo reguloval aj iné činnosti v sieťových odvetviach, resp. aby od takejto regulácie upustil. Ide najmä o § 13 xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxľadu de lege ferenda, a najmä požiadaviek na právomoci národných regulačných orgánov podľa Tretieho balíka, by bolo vhodné nezasahovať do diskrečnej xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxeho balíka nemalo ukladať úradu povinnosť regulovať činnosti, ktoré svojou povahou nevyžadujú cenovú reguláciu (napr. dodávku komodity).
Ods. 1
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxované úradom. Aj podľa Regulačnej politiky podlieha cenovej regulácii v elektroenergetike: a) výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vo všeobecnom hospodárskom záujme; c) pripojenie do sústavy; d) prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny; e) prístup do distribučnej sústavy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvanie systémových služieb; i) výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; a j) dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie.
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanou výrobou prostredníctvom, okrem iného, cenovej regulácie je smernica RE, ktorá nadväzuje na cieľ EÚ do rokx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxch zdrojov. Keďže situácia v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxce]. Smernica členské štáty vyzvala na prijatie vhodného systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Jednou z takýchto systémov podpoxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxíctvom ustanovení zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike (tieto ustanovenia boli v roku 2009 plne nahradené ZoPOZ).
[622] ZoPOZ v § 1 definuje elektxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x § 6 ustanovuje základný princíp cenovej regulácie, podľa ktorého úrad výrobcovi tejto elektriny stanoví (t.j. schváli alebo určí) jej cenu v cenovom xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxdzkovateľovi regionálnej distribučnej siete, do ktorej je jeho výrobné zariadenie elektriny pripojené (resp. na ktorého vymedzenom území sa nachádxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe ju úrad) a druhá časť, definovaná v ZoPOZ ako "doplatok", je vo výške rozdielu medzi ustanovenou cenou elektriny a ustanovenou cenou elektriny na strxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxavy, a takémuto prevádzkovateľovi účtoval len "doplatok". Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výroxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxu 4.4.2 teoretickej časti tejto publikácie.
[623] Spôsob určenia ceny. Spôsob určenia výkupnej ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxy pri ustanovení ceny, a teda aj pri vydávaní vyhlášky, zohľadnil druh obnoviteľného zdroja energie, používanú technológiu, termín uvedenia zariadexxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxonáva priamym určením pevnej ceny za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výrobu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výroxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxáva čl. 15 ods. 4 TES, podľa ktorého: "Členský štát môže z dôvodu bezpečnosti dodávky nariadiť, aby bola daná prednosť výrobným zariadeniam používajúcxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xtáte."
[625] Cenovej regulácii podlieha výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia MH SR o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodáxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a prednostný prístup do sústavy pri dodávke elektriny vyrobenej z domáceho uhlia. MH SR môže výrobcovi elektriny a prevádzkovateľovi sústavy uložiť ax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxy vyrobenej z domáceho uhlia; a c) poskytovanie podporných služieb na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a systémových služieb v zariaxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxé a musia zabezpečiť rovnosť prístupu ku koncovým odberateľom na vymedzenom území.414)
[626] Podľa § 38 ZoE môže MH SR vo všeobecnom hospodárskom zxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxovateľom prenosovej, resp. distribučnej sústavy povinnosť zabezpečiť prednostný prístup a prednostné pripojenie do sústavy, prednostný prenos alxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx platí do 15% z celkového vyrobeného množstva elektriny potrebnej na spotrebu elektriny na vymedzenom území a nevzťahuje sa na prenos elektriny spojovxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvy a dodávateľ elektriny plniť uvedené povinnosti a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok (čo však nevylučuje možnosť jeho súdneho prieskumxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x.z. vydanej na základe § 40 ods. 1 ZoR. Cenová regulácia sa vykonáva určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za výrobu elektriny z domáceho uhlia a táto vyhlxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a pokrytia nákladov na činnosť organizátora krátkodobéxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtrebu elektriny a ktorá sa koncentruje u OKTE, a.s., ktorá ich následne uhrádza výrobcovi elektriny z domáceho uhlia.
Ods. 1 písm. c)
[629] Pripojexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xrevádzkovateľa sústavy vyvolanú treťou stranou, ktorú by tento prevádzkovateľ neuskutočnil, ak by o to tretia strana nepožiadala, a je primerané, abx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxavy alebo sporom prevádzkovateľa prenosovej sústavy s prevádzkovateľom prepájanej distribučnej sústavy podlieha pripojenie do sústavy cenovej rexxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a ktorý sa má nastaviť na nákladovom princípe. Má sa ustanoviť výška (resp. primeranosť) a rozsah nákladov, ktoré s pripojením súvisia, a tiež spôsob icx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xripojenie. V tomto duchu § 38 až 44 vyhlášky č. 18/2017 Z.z. určujú metódu cenovej regulácie ako určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny.
Ods. 1 písmx xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxého a nediskriminačného prístupu k prenosovej sústave a jej službám za primerané ceny.
[632] Nariadenia EÚ. Vzhľadom na existenciu prepojení medzx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prenosovej sústavy ustanovená už na úrovni EÚ, a to konkrétne v nariadení č. 714/2009. Toto nariadenie v čl. 14, okrem iného, ustanovuje, že poplatky za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxvneho a štrukturálne porovnateľného prevádzkovateľa, a že pri ustanovovaní poplatku za prístup do prenosovej sústavy sa zohľadnia aj príjmy prevádzxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe ITC, ktoré ustanovuje usmernenia k mechanizmu kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, ako aj spoločnému regulačnému prístupu k spxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy za prenos platené výrobcami elektriny pohybovať v rozmedzí od 0 do 0,5 eur za MWh.
[633] Regulačná politika. Cenová regulácia prístupu do prenosovxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxh rozhodnutí. Regulačná politika ustanovuje, že prístup do prenosovej sústavy bude regulovaný metódou cenového stropu "price-cap", ktorá zoberie dx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti kapitálu (tzv. WACC - angl. "Weighted Average Cost of Capital"), pričom sa zohľadnia aj prevádzkové náklady, hodnota odpisov z plánovaných investíxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xfektivity ustanovený úradom na celé regulačné obdobie. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxorí sú do nej pripojení priamo, ako aj náklady na tzv. PCI projekty (t.j. projekty spoločného záujmu - pozri podkapitolu 3.2.2 teoretickej časti tejto pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxxnent vo výške 0,5 eur za MWh.
[634] Vyhláška. Cenová regulácia sa vykonáva určením maximálnej ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektrixxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxobia na pomerne vysokej úrovni 3,5.
Ods. 1 písm. e)
[635] Prístup a distribúcia. Tak ako prístup do prenosovej sústavy, aj prístup do distribučnej sxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xarifnej štruktúry u všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a nová tarifná štruktúra má tiež zohľadniť zavedenie inteligentnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxška č. 18/2017 Z.z. tiež ustanovuje detailný spôsob jej výpočtu.
Ods. 1 písm. f)
[636] Ochrana odberateľov. Podľa čl. 3 ods. 3 TES má členský štát zxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxvali právo na dodávku elektriny v ustanovenej kvalite za primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny. Čl. 3 odsx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžňuje, aby si členský štát určil svoj vlastný koncept zraniteľných odberateľov. Podľa ZoE sa v SR za zraniteľného odberateľa elektriny považuje odbexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykurovanie, a túto skutočnosť oznámil a preukázal príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.419) Na druhej strane, ZoR v § 2 písm. l) dexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xejto súvislosti pozri komentár k § 2 ZoR).
[637] Regulácia ceny dodávky. ZoR v písm. f) v podstate zavádza opatrenie, podľa ktorého má zraniteľný odbxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny elektriny v závislosti od trhových zmien alebo svojvôle dodávateľa. Regulačná politika uvádza, že základom regulácie cien pre zraniteľných odbxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxricky nameraných hodnôt zraniteľných odberateľov, náklady na odchýlku a primeraný zisk a na druhej strane by mala zahŕňať všetky regulované sumy, najxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxm odberateľom a ustanovuje tiež (tak ako pri iných cenách) spôsob a podmienky jej uplatňovania. Vyhláška nadväzuje maximálnu cenu na cenu elektriny (pxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvuje najvyššiu prípustnú mieru primeraného zisku (pri domácnostiach 3 eurá za MWh, pri malých podnikoch 8 eur za MWh).
Ods. 1 písm. g)
[638] Podpornx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžieb) prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, potrebné na bezpečnosť a stabilitu prevádzky sústavy, ktorých rozsah a štruktúru (až na výnimky, ako sú xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxtom vždy na podnet úradu (pozri § 14 ods. 2 ZoR).
[639] Cenotvorba. Podľa Regulačnej politiky má byť obstaranie podporných služieb prevádzkovateľox xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx422) úrad ustanoví prevádzkovateľovi sústavy maximálne nákupné ceny pre jednotlivé typy podporných služieb a prevádzkovateľ sústavy bude mať možnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxovanie podporných služieb. Úrad pristúpi k priamemu určeniu: a) maximálnej ceny primárnej regulácie činného výkonu, sekundárnej regulácie činného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxnie poskytovania sekundárnej regulácie napätia, štartu z tmy v eurách; a c) maximálnej ceny ponúkanej kladnej regulačnej elektriny a minimálnej ceny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xk je v dôsledku aktivácie podpornej služby dodaná elektrina do sústavy (alebo odobratá zo sústavy), ide o tzv. "regulačnú elektrinu" (kladnú, resp. záxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xrhu. Pravidlá trhu ustanovujú ďalšie podmienky poskytovania podporných služieb, podľa ktorých prevádzkovateľ sústavy "nakupuje podporné služby pxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxť minimálne náklady na zabezpečenie podporných služieb za transparentných a nediskriminačných podmienok, a to na základe zmluvy o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxdiaceho informačného systému a pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy po zohľadnení ponukových cien za regulačnú elektrinu poskytxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxmi podmienkami" (pozri § 11 Pravidiel trhu).
[641] Jedným zo spôsobov obstarania regulačnej elektriny je jej získanie prostredníctvom havarijnex xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnu od poskytovateľa podporných služieb a dodávateľa regulačnej elektriny alebo poskytuje regulačnú elektriny prostredníctvom svojho dispečingu a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxtvom havarijnej výpomoci od susediacich prevádzkovateľov prenosových sústav. Podľa § 8 ods. 6 Pravidiel trhu bude regulačná elektrina, ktorú preváxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxulácie výkonu za osobitnú cenu určenú úradom." Regulačná elektrina, ktorú prevádzkovateľ sústavy vyviezol v rámci havarijnej výpomoci, je súčasťou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx4)
Ods. 1 písm. h)
[642] Systémové služby. Systémovou službou je "služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxčnej prevádzky výrobných zariadení výrobcu elektrin."425) Systémové služby bezprostredne súvisia s podpornými službami [pozri komentár k písm. gx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xákladov prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nákup podporných služieb (vrátane regulačnej elektriny, podporných služieb zo zahraničia a pokrytix xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxvy má právo na cenu za systémové služby ustanovenú tak, aby plne pokryla jeho náklady na nákup podporných služieb a dispečerskú činnosť. Podľa Regulačnxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxívateľov prenosovej sústavy viac, tento rozdiel má byť použitý čiastočne na investície do infraštruktúry a čiastočne na zníženie taríf roku t+2.
[xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xrenosovej sústavy, pretože títo "minimalizujú negatívne vplyvy na stabilitu a bezpečnosť sústavy a pozitívne vplývajú na jej posilnenie." Podľa § 12 xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxr krátkodobého trhu s elektrinou. Činnosťou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou je "organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia organizovaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxevádzkovateľ prenosovej ústavy založil organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (touto osobou je v súčasnosti OKTE, a.s.) a je vlastníkom 100% jexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx s elektrinou; b) zúčtovanie odchýlok; a c) súvisiace činnosti, najmä 1. správu a zber nameraných údajov v rozsahu podľa pravidiel trhu a 2. centrálnu faxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania v rozsahu podľa pravidiel trhu." (pozri § 37 ZoE).
[646] Tarifa za prevádzkovanie systxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxiteľných zdrojov energie; b) tarifu za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou; c) tarifu za výrobu elektriny z domáceho uhlia; a d) tarixx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxrifa za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok. Tarifa za prevádzkovanie systému, resp. ústavnosť jej zavedenia a úpravy spôsobu, akým jx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľom TES je dosiahnuť plne otvorený trh s elektrinou. Tento cieľ však nie je absolútne nadradený ostatným záujmom členských štátov, ako je ochrana živoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxektroenergetickým podnikom vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť, aby plnili určité služby týkajúce sa napríklad bezpečnosti, pravidelnosti, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxej inštancie.
[648] ZoR a ZoE. ZoR nedefinuje pojem dodávateľ poslednej inštancie. ZoE definuje dodávateľa poslednej inštancie ako držiteľa povxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlednej inštancie tak, že mu ukladá povinnosť dodávať elektrinu odberateľom elektriny pripojeným k sústavám (a teda nielen zraniteľným odberateľom)x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx ods. 1 ZoE).
[649] Regulačná politika a vyhláška. Regulačná politika ustanovuje, že dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie podlieha xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxktriny dodávateľom poslednej inštancie sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a stanovuje pravidlá predkladania cenových návrhov v toxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvetví zo strany úradu cenovo regulované. Úrad tento výpočet rozpracoval a rozšíril v Regulačnej politike nasledovne: a) pripojenie do prepravnej siexxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxup do distribučnej siete a distribúcia plynu; f) dodávka plynu pre domácnosti; g) dodávka plynu pre malý podnik; h) dodávka plynu dodávateľom poslednex xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxj regulácii v plynárenstve podlieha pripojenie do "siete". ZoR pojem "sieť" v plynárenstve nedefinuje. Ak by sa mala primerane použiť definícia zavedxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxe zemného plynu, zásobníka, zariadenia na poskytovanie podporných služieb, a tiež do zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu do siete. Podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 223/2016 Z.z. cenovej regulácii podlieha pripojenie do prepravnej siete, pripojenie do distribučnej siete a "pripojenie nových výrobcov plynu do sxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxtika a vyhláška. Podľa Regulačnej politiky a § 3 vyhlášky č. 223/2016 Z.z. cenová regulácia pripojenia do prepravnej siete bude vykonaná priamym určexxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xripojenie odberateľov plynu a nových výrobcov plynu do prepravnej siete sa bude určovať na nákladovom princípe na základe skutočne vynaložených a prexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx pripojenie do distribučnej siete má byť určená na základe predpokladaných priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s pripojením do dixxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s pripojením.
Ods. 2 písm. b)
[653] Podporné služby. Poskytovanie podporných služieb x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx mala primerane použiť definícia podporných služieb podľa ZoE, tak by cenovej regulácii v plynárenstve podliehala každá služba "potrebná na prístup dx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xariadení potrebných na vstrekovanie inertných plynov okrem zariadení potrebných na zabezpečenie vlastnej činnosti prevádzkovateľa siete."432) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxužby a, okrem iného, zabezpečuje prístup k podporným službám, a tiež výber poplatkov za poskytovanie podporných služieb.433) Podobne, prevádzkovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
[654] Ohľadom prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, Pravidlá trhu ustanovujú, že texxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxtúry a podľa užívateľov siete.435) K podporným službám poskytovaným prevádzkovateľom zásobníka alebo iných "sietí" sa Pravidlá trhu nevyjadrujú.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxkonaná určením spôsobu výpočtu pevnej ceny, ale neustanovuje žiadne ďalšie podrobnosti. Vyhláška č. 223/2016 Z.z. v § 2 písm. d) hovorí, že cenová regxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxfy za poskytovanie podporných služieb". Vyhláška následne hovorí, že súčasťou tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu je aj cena zx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
[656] Prístup a preprava. Cenová regulácia prístupu do prepravnej siete a prepravu plynu je základným nástrojom na dosiahnutie transparentného a nxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxali alebo schvaľovali regulované tarify za prepravu plynu, alebo metodiky ich výpočtu.
[657] Nariadenia EÚ. Vzhľadom na existenciu prepojení medxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxanovuje, že tarify alebo metodiky výpočtu tarify za prístup do prepravnej siete sústavy musia byť transparentné a musia zohľadniť potrebu integrity pxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkovateľa, a tam, kde to je vhodné, aj "za súčasného zohľadnenia výsledkov porovnávania taríf regulačnými orgánmi". Podľa čl. 13 TPS môže členský štát xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx byť ustanovené samostatne pre každý vstupný a výstupný bod prepravnej siete (tzv. entry-exit tarifný systém)437) a v tejto súvislosti by členské štáxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxväzujú vykonávacie nariadenia komisie vydané procesom ustanoveným v čl. 6 a čl. 7 (napr. nariadenia CAM, BAL, TAR).
[658] Spôsob cenovej regulácixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutiami. Metóda regulácie je v § 12 ods. 9 ZoR upravená tak, že úrad je v prípade existencie účinnej konkurencie medzi prepravnými sieťami povinný použix xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnia cenovej regulácie prístupu do prepravnej siete a prepravu plynu ako určenie maximálnej ceny "porovnaním ceny za túto regulovanú činnosť s cenou za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. [§ 3 písm. e)] vykonáva "určením pevnej ceny, ktorá je maximálnou cenou za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, porovnaním s cenou za prístup xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxti na nariadenie BAL obsahovať aj návrh tzv. neutralizačného poplatku (§ 6) relevantného pri vyvažovaní prepravných sietí.
Ods. 2 písm. d)
[659] xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxčením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a pevnej ceny.439) Podľa Regulačnej politiky má byť použitá metóda cenového stropu (tzv. price-cap), pričom pxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odpisy, primeraný zisk a priemerná hodnota distribuovaného plynu. Na druhej strane, cenová regulácia prístupu do distribučnej siete a distribúcie pxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladov a primeraného zisku ustanoveného úradom. Regulačná politika tiež ustanovuje, že u všetkých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxie dohodnutej dennej distribučnej kapacity.440)
[660] Podľa vyhlášky č. 223/2016 Z.z. sú súčasťou distribučných taríf aj platby za prekročenie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a distribúciu plynu pre regulovaný subjekt, do ktorého distribučnej siete je pripojených menej ako stotisíc odberných miest, sa ustanovia buď za primxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxtémom tzv. prebratej tarify, kde regulovaný subjekt, do ktorého distribučnej siete je pripojených menej ako stotisíc odberných miest, s určitými droxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxami (§ 10 ods. 6, 7 a 8).
Ods. 2 písm. e)
[661] Ochrana odberateľov. Podľa čl. 3 ods. 2 TPS má členský štát zabezpečiť, aby všetci odberatelia v domácnoxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx primerané, jednoducho a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny. Čl. 3 ods. 3 TPS ukladá členským štátom prijať náležité opatrenix xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxaniteľných odberateľov. Podľa ZoE sa v SR za zraniteľného odberateľa plynu považuje odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnuxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxR v § 2 písm. l) definuje zraniteľného odberateľa širšie ako ZoE. V zmysle ZoR sú zraniteľnými odberateľmi všetci odberatelia plynu v domácnosti a malé xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxniteľný odberateľ právo na dodávku plynu za regulované ceny. Na rozdiel od iných odberateľov nie je zraniteľný odberateľ vystavený priamemu riziku zvxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxtóda cenového stropu založená na východiskových nákladoch, ktoré budú zohľadňovať najmä oprávnené náklady súvisiace s nákupom plynu zodpovedajúcix xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodávateľa.442)
[663] Cenová regulácia443) sa vykonáva určením maximálnej ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a tiež ustanovuje (tak xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xoeficient prepravy a primeraný zisk dodávateľa. Zároveň ustanovuje najvyššiu prípustnú mieru primeraného zisku, v zásade na úrovni 2 eur za MWh. Maxixxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x mesiac).
Ods. 2 písm. f)
[664] Dodávka poslednej inštancie. Základným cieľom TPS je dosiahnuť plne otvorený trh s plynom. Tento cieľ však nie je abxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3 ods. 2 TPS zároveň ustanovuje, že členský štát môže za určitých podmienok plynárenským podnikom vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť, aby plnixx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx koncept zraniteľných odberateľov a prijme opatrenia na ich ochranu. Ten istý článok ďalej hovorí, že členský štát môže určiť dodávateľov poslednej inxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxžiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého určí úrad.444) ZoE vymedzuje činnosť dodávateľa poslednex xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stratil spôsobilosť dodávať plyn, alebo došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu, ak ku dňu prerušenia dodávky plynu nemajú zabezpečenú altxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodlieha cenovej regulácii a vykonáva sa určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.446) Regulačná politika uvádza, že na území SR je jediný dodávateľ pxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx do cien a primeraného zisku. Vyhláška č. 223/2016 Z.z. ustanovuje, že cenová regulácia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie sa vykonáva urxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxenského zariadenia. Podľa § 64 ods. 13 ZoE prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poskytuje služby pre viac ako 100 000 pripojených odberateľov plxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx alebo na základe žiadosti vlastníka distribučnej siete, vykúpiť distribučnú sieť, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxov, môže na výkup distribučných sietí v jednom kalendárnom roku použiť prostriedky, ktorých maximálna výška nesmie presiahnuť 50% z ročnej hodnoty súxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovaniu nákladov, ktoré by vstupovali do ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a ktoré by boli prenesené na všetkých užívateľov sietxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plynárenského zariadenia metódou priameho určenia maximálnej ceny. Regulačná politika zachováva túto metódu cenovej regulácie pre výkup plynárenxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxaného zariadenia.448) Vyhláška č. 223/2016 Z.z. v tejto súvislosti neustanovuje ďalšie podrobnosti a v podstate len preberá text Regulačnej politxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx/2009 Z.z.) až do účinnosti ZoR stanovoval § 12 ods. 1 písm. r) zákona č. 276/2001 Z.z., že cenovej regulácii podlieha aj uskladňovanie plynu. Podľa výnoxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxnú uskladňovaciu kapacitu určenú pracovným výkonom a prislúchajúcim maximálnym vtlačným výkonom a maximálnym ťažobným výkonom a maximálna cena za ixx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xásobníkom.
[670] Právna úprava zavedenia dohodnutého alebo regulovaného prístupu do zásobníkov má svoj pôvod v Treťom balíku. Podľa čl. 33 TPS môxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xôže úrad zmeniť dohodnutý prístup na regulovaný prístup v súlade s osobitným predpisom.449) Toto ustanovenie je preto právnym základom pre prípadné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxdu posudzovať, či na Slovensku má dôjsť k zmene uplatňovaného režimu prístupu do zásobníkov. Ak áno, tak úrad podľa § 88 ods. 2 písm. m) ZoE požiada MH SR o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxné rozhodnutie úradu o zmene uplatňovaného režimu.
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrístup do zásobníkov, a tým v podstate ustanoviť cenovú reguláciu uskladňovania plynu. Z teoretického hľadiska by takéto zavedenie cenovej regulácix xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxlad s regulačnou politikou, čo však pri mimoriadnej regulácii nie je potrebné. Dôvodová správa preto k tejto zmene pristupuje ako k zavedeniu štandardxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxu v Regulačnej politike450) a vo vyhláške č. 223/2016 Z.z. Cenová regulácia sa však začne vykonávať iba v prípade, že o tom rozhodne úrad podľa § 16 ods. x xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxím maximálnej ceny porovnaním ceny za túto regulovanú činnosť s cenou za rovnakú činnosť v Slovenskej republike alebo členských štátoch Európskej únixxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxa a uskladňovanie plynu, a to na základe metódy benchmarku.452)
Ods. 3
[674] Tepelná energetika. Dodávka tepla sa uskutočňuje vždy medzi jedným doxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxx
xemenné. Jedinou nepriamou konkurenciou pre dodávateľov tepla je výstavba individuálneho zdroja tepla odberateľom. Cenová regulácia v tepelnej regxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávateľov tepla, environmentálne ciele, stabilizáciu cien (zabránenie skokovým zmenám) a riešenie problémov súvisiacich so znižovaním odberov, a txxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xeny tepla v kombinácii s metódou tzv. price-cap. Tento spôsob umožňuje zohľadniť rôznorodé technické a špecifické podmienky výroby a rozvodu tepla u jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxého dodávateľa. Regulačná politika zachováva určenie spoločnej ceny pre jedného dodávateľa v rámci jednej obce, keďže prispieva k stabilizácii ceny x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxožky. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla zahŕňa palivové náklady, náklady na elektrinu, technologické hmoty a niektoré platby súvisiace s ochrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxávnené fixné náklady a primeraný zisk. Jej hodnota sa má určovať v eurách za kW regulačného príkonu odberných zariadení v sústavách tepelných zariadenx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxatňovať zásadu limitovania fixných nákladov, ktoré dodávateľ tepla môže svojím konaním ovplyvniť (osobné náklady, náklady na spotrebný materiál a pxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxbnou daňou z elektriny, uhlia, zemného plynu a so spotrebnou daňou z minerálneho oleja a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom, a určuxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a uplatňuje sa za namerané množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určí v eurách na kW celkového regulačného príkonu. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh zariadení) a je individualizovaný pre konkrétne zariadenie. Podrobnosti a vzorce pre výpočet regulovanej ceny ustanovuje vyhláška č. 248/2016 Z.zx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxom úpravy Tretieho balíka, ale naopak, je všeobecne upravená najmä v rámcovej smernici o vode. To znamená, že úrad nemá neobmedzenú diskrečnú právomoc x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxve. Rámcová smernica o vode si vyžiadala vypracovanie Cenovej politiky v oblasti vodného hospodárstva z roku 2010,454) ktorá v zásade konštatovalax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxárske služby455) vrátane nákladov na ochranu životného prostredia a nákladov na zdroje v súlade s princípom "užívateľ a znečisťovateľ platí".456) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnej a poľnohospodárskej výroby na Slovensku. V tejto súvislosti je uplatňované pravidlo vyjadrené v čl. 1 rámcovej smernice o vode, a to, že "voda nie je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxú ekonomicky oprávnené náklady na jednotlivé vodohospodárske činnosti a výšku primeraného zisku. Environmentálne náklady a náklady na zdroje, ktorx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxernalizované" v klasických finančných nákladoch, ktoré vstupujú do cien pitnej vody a odpadovej vody.
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xriemysel a iné). Environmentálne náklady zohľadňujú princíp "užívateľ a znečisťovateľ platí".458) Medzi environmentálne náklady patria aj poplaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdov v cenách za vodohospodárske služby, vrátane uvedených environmentálnych nákladov, je motivovať užívateľov vody k efektívnejšiemu a šetrnejšiexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xko uvádzame v predchádzajúcich bodoch, v rámci cenovej politiky je uplatňovaný systém regulovaných cien, poplatkov a platieb. V súlade s čl. 9 rámcovex xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom" a "odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou" [regulované podľa § 11 ods. 4 písm. xx xx xx xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za služby, a to "udržiavanie splavnosti vodných ciest a vytyčovanie plavebnej dráhy na plavbu na vodných cestách na účely používania vôd na plavbu" a "ixx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, "využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov" a "odbery energetickej vody z vodných tokov" [tieto platby reguluje úrad podľa § 79 ZoV, nxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxvrchových vôd.
[682] S ohľadom na reguláciu podľa ZoR teda úrad vo vodnom hospodárstve reguluje ceny za vodohospodárske služby týkajúce sa (veľxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxatby spojené s využívaním vodného toku [písm. g) až i) ďalej]. Ostatné činnosti vo vodnom hospodárstve podliehajú poplatkom a platbám, ich právna úpraxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xodovodmi a s odvádzaním a čistením odpadovej vody verejnou kanalizáciou poskytujú vodárenské spoločnosti (vrátane iných subjektov) a obce. Cena za pxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxoritou v cenovej regulácii x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxucentov odpadovej vody pred neoprávneným a neprimeraným zvyšovaním cien. Stabilizácia cien je podstatná aj pre využitie vybudovaného vodárenského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx časť (70 až 80%) prevádzkových nákladov v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií je fixného charakteru. Nie je teda závislá od toho, či vyxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxovej regulácie. Spôsob cenovej regulácie výroby a dodávky pitnej vody verejným vodovodom, výroby a distribúcie pitnej vody verejným vodovodom, dodáxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čistenia odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou upravuje Regulačná politika a ustanovuje vyhláška č. 21/201x xxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zohľadňuje úhradu oprávnených nákladov [vrátane napríklad platby za odber povrchovej vody podľa písm. g) ďalej], návratnosť investícií a primeraný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmalizovať náklady a ponúkať nadštandardné služby, čím dochádza k zvyšovaniu potenciálu pre pripojenie nových zákazníkov - odberateľov vody alebo prxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov (fyzickú alebo právnickú osobux xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi) v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca vo vyhláške č. 21/2017 Z.z.
[686] Odvádzanxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxnie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov (fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má uzatxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxú jednotku sa vypočíta podľa vzorca vo vyhláške č. 21/2017 Z.z. Ak sa regulovaným subjektom čistí odpadová voda odvádzaná od iného regulovaného subjexxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxmerné náklady spojené s odvádzaním odpadovej vody od konečných producentov. Maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé skxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxšku primeraného zisku.
[687] Primeraný zisk. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania. Výška primeraného zisku je určená ako miera výnosnosti regulačnex xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxná matematicky na dve desatinné miesta na regulačné obdobie a vypočítaná podľa vzorca vo vyhláške č. 21/2017 Z.z. Pri dodávke pitnej vody je v závislosxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vypočítanej miery). Pri odvádzaní a čistení odpadovej vody je v závislosti od objemu odvedenej vody stanovený strop miery primeraného zisku na úrovni xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xegulácii vo vodnom hospodárstve podlieha odber povrchovej vody z vodných tokov, využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov a odber enexxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxxy za užívanie vôd), ktorý upresňuje výnimky a podmienky pre vznik platobnej povinnosti za užívanie vôd. Tieto platby na účely ZoV definujeme ako finanxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxovenský vodohospodársky podnik, š. p., ktorý je dominantným regulovaným subjektom s monopolným postavením vykonávajúcim regulované činnosti v tejxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxlatňujú vodohospodárske služby, ktoré poskytuje správca vodného toku a ktoré slúžia na úhradu nákladov spojených s týmito službami a so správou vodnýxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, Regulačnej politike a vyhláške č. 224/2016 Z.z. V zmysle § 2 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. platby podľa ZoV predstavujú ekonomicky oprxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Nariadenie opakuje, že reguláciu vykonáva úrad, a súčasne ustanovuje základné pravidlá tejto regulácie. Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
[691] Platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov. Platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov sa určujú súčinom skutočne odobratého množstvx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xdber xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxoenergetického potenciálu vodných tokov. Platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu voxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxodnutím úradu. Platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku zohľadňujú dynamxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnáva sa podiel nákladových položiek vodohospodárskych častí a energetických častí vodných stavieb na podporných službách poskytovaných výrobcom exxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xyužívanie hydroenergetického potenciálu podľa rozhodnutia úradu sa vypočíta priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xody z vodných tokov na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku sa určujú súčinom dodaného množstva exxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxyv dynamiky a regulačného efektu vodných nádrží v správe správcu vodného toku prevádzkovaných nad týmto odberom povrchových vôd na výrobu elektrickex xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxaných výrobcom elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb.463) Pevná cena (sadzba) podľa xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxz.
[694] Primeraný zisk. Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie, kde WACC je určená reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
[695] Všeobecne. Komentované ustanovenia upravujú spôsoby (metódy) cenovej regulácie, ktoré môže xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxa priamo ukladajú povinnosť v rámci cenovej regulácie postupovať určitým spôsobom, z pohľadu de lege ferenda by bolo vhodné nezasahovať do diskrečnej xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxob vykonávania cenovej regulácie. Pri priamom určení pevnej ceny úrad určí cenu, od ktorej sa nemožno odchýliť. Pri priamom určení maximálnej ceny úrax xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xpôsobu výpočtu maximálnej ceny úrad určuje regulovanú cenu nepriamo, a to určením spôsobu, ktorým sa regulovaná cena vypočíta. Ustanovenie obsahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x určením ceny s využitím trhových opatrení, medzi ktoré patria napríklad aukcie.
Ods. 2
[697] Maximálna cena a pevná cena môže byť určená aj porovnáxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxnomicky oprávnených nákladov, ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé časti regulovaných činností, jednotlivých zložiek tvoriacich štrukxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v členských štátoch EÚ (porovnaj odsek 9).
Ods. 3
[698] Komentované ustanovenie vyjadruje základné pravidlo cenovej regulácie, podľa ktorého spxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxícií, ktoré možno do ceny započítať, alebo ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradoxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxektom dosahovať pri výkone svojej podnikateľskej činnosti zisk. Regulovaná cena preto pokrýva určité náklady regulovaného subjektu a jeho primeranx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxsku pozri podrobne komentár k § 2 písm. e) a f) ZoR].
Ods. 4
[699] Komentované ustanovenie umožňuje vnútornú diferenciáciu pevnej a maximálnej cenxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxá diferenciácia má opodstatnenie najmä vtedy, ak umožňuje v regulovanej cene spravodlivejšie a presnejšie zohľadniť podiel na nákladoch regulovanéxx xxxxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxá a osobitosti toho-ktorého národného trhu si môžu vyžadovať kombinácie rôznych metód s cieľom nastaviť čo najspravodlivejšiu metódu vyhovujúcu týmxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxých sa určujú individuálne sadzby pre odberateľov s vymedzeným typom odberu. Z hľadiska úpravy ide o tarifu za poskytovanie systémových služieb a tarixx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvu na tarife pre vybrané subjekty priamo pripojené na prenosovú sústavu s vyrovnaným a intenzívnym odberovým diagramom (podporuje významnejšie podnxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxmi a úhradou osobitných nákladov. Ustanovenie v podstate obsahuje vymedzenie tejto tarify.467) Tarify súvisiace so systémovými službami a úhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkladov na výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou - pozri § 2 písm. c) bod 2 ZoR;
c)
súvisiace s úhradou nákladov na poskytnutie pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x x xxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty, doplatkom a prevzatím zodpovednosti za odcxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxm hospodárskom záujme (podľa ZoE).
Ods. 8
[703] Podľa dôvodovej správy ustanovenie upravuje spôsob vykonávania cenovej regulácie regulovxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxky podnik, š. p., a ktorý je podľa ZoOHS podnikom s dominantným postavením. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., preto nesmie podľa ZoOHS uplatňxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxého by tarify a metodiky na ich výpočet mali, ak je to vhodné, zohľadňovať výsledky porovnávania taríf (tzv. benchmarking). Ustanovenie vychádza z prixxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xoto pravidlo platí na národnej úrovni, ale aj na regionálnej (nadnárodnej) úrovni. Ak však účinná konkurencia paralelných plynovodov existuje, naprxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxgulácie úrad nastaví tarifu ako výsledok porovnania s rovnakou regulovanou činnosťou v SR alebo v členských štátoch.468) V konečnom dôsledku by mala xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx Po nadobudnutí účinnosti ZoR bolo prijaté nariadenie TAR, ktoré určuje pravidlá harmonizovaných štruktúr taríf za prepravu plynu vrátane pravidiel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxch cien produktov štandardn837 ej kapacity. Jednotlivé časti nariadenia TAR sa podľa čl. 38 začnú uplatňovať v cenovej regulácii členských štátov poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxch zohľadniť benchmarking.
Vecná regulácia
[706] Vecná regulácia. Vecnou reguláciou je regulácia vecných (necenových) podmienok vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm ktorých sú rôzne druhy povolení, súhlasov, výnimiek, opatrení, predchádzajúcich súhlasov alebo povinností.469)
[707] Rozhodovanie vo veciacx xxxxx x xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdovacie procesy sú v iných zákonoch (napr. ZoE, ZoTE) a právnych aktoch EÚ (napr. nariadenie SOS).
Ods. 1 písm. a)
[708] xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnú charakteristiku týchto povolení uvádzame v komentári k § 1 ZoR.
[709] ZoE. Povolenie na podnikanie v energetike podľa § 8 ZoE vydáva úrad na záklaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxda vydanie povolenia. Vo všeobecnosti, povolenie na dodávku elektriny alebo plynu nie je teritoriálne limitované na územie SR alebo jeho časť, a to vzhxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx príslušného členského štátu, ktoré však neumožňujú právne poriadky všetkých členských štátov).
[710] Povolenie možno vydať na jednu alebo viac čxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx x x xxxx xxxx úprava vychádza zo skutočnosti, že investor v energetických odvetviach zvyčajne vyžaduje uistenie, že mu nehrozí riziko účelového zrušenia povolenxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxých podmienok, a to aj na dobu neurčitú.
[711] Úrad po prijatí žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o jej prijatí. Žiadosť možno podať ax xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xovolenia alebo o zamietnutí žiadosti, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.
[712] Výrok rozhodnutia o vydaní povolenia obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podnikania, územie výkonu požadovanej činnosti okrem rozhodnutia o vydaní povolenia na dodávku elektriny alebo dodávku plynu, dobu platnosti povolxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxžaduje jej preukázanie, povinnosti a technické podmienky, za ktorých možno vykonávať činnosti, na ktoré sa povolenie vydáva. Osoba, ktorej bolo vydaxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xrávoplatnosti rozhodnutia.
[713] Zmena povolenia. Držiteľ povolenia je povinný písomne požiadať o vykonanie zmeny v povolení, ak sa zmenili podmxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxňujú. Úrad môže vykonať zmeny vo vydanom povolení aj z vlastného podnetu, ak sa zmenili podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bolo vydané povolenxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxriadenia, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxbo doplnení zariadení nedošlo k zníženiu alebo k zvýšeniu kapacity sústavy alebo siete.
[715] Zrušenie povolenia. Úrad povolenie zruší, ak držitex xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxných kontrolou; c) o to písomne požiada, v prípade povolenia na distribúciu elektriny a povolenia na distribúciu plynu, ak o to držiteľ povolenia požiaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx alebo e) nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.470)
[716] ZoTE. Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike podľa § 5 a nasl. ZoTx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxovi potvrdenie o jej prijatí. Náležitosti žiadosti a jej prílohy ustanovuje priamo ZoTE v § 5. Vzor žiadosti o vydanie povolenia ustanovuje vyhláška úxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Úrad bez zbytočného odkladu informuje jednotné kontaktné miesto o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žixxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy náležitosti podľa § 5 ZoTE a žiadateľ, štatutárny zástupca žiadateľa a jeho zodpovedný zástupca spĺňajú podmienky bezúhonnosti a spôsobilosti na pxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí povinný písomne požiadať o vykonanie zmeny do 30 dní od vzniku zmeny. K písomnej žiadosti prikladá doklady, ktoré zmenu odôvodňujú. Úrad vykoná zmeny x xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxdmienky na vydanie povolenia podľa § 6 ZoTE; b) porušil povinnosti ustanovené v § 10 ods. 2 písm. a), b) a d) ZoTE; c) písomne požiada o zrušenie povolenia xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx x x xxxx x xísm. g) ZoTE; e) nevykonáva počas troch rokov žiadnu z činností, na ktoré xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxh podniká; alebo h) nevykonal uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Ak úrad rozhodol o zrušení povolenia, držiteľ povolxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxrhne súdu, aby rozhodol o tom, že vlastník sústavy tepelných zariadení alebo jeho časti, ak sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom,472) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu sústavu tepelných zariadení alebo jej časť inému, v rozhodnutí určenému držiteľovi povolenia, ak sa nedohodne s iným držiteľom povolenia o prevzatí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxameho vedenia a plynovodu. Podľa § 13 ZoE má výrobca elektriny právo na dopravu elektriny do vlastného zariadenia473) prostredníctvom priameho vedxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxo pre vlastnú spotrebu priamym plynovodom. Výstavbu priameho vedenia a priameho plynovodu možno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xe preukázanie: a) súladu so všeobecným hospodárskym záujmom a s energetickou politikou; b) ďalej to, že výrobcovi alebo odberateľovi energií bol odmixxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xrovnaní sporu o prístupe a konanie o urovnaní sporu nebolo zastavené na podnet niektorého z účastníkov konania; a d) že výstavba nezvýhodňuje niektoréxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx v sieťových odvetviach žiaduca.474)
Ods. 1 písm. c)
[724] Vyňatie subjektov, resp. činností z regulácie. Úrad v rámci vecnej regulácie rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxi dôvody na reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie.
[725] Ustanovenie je založené na princípe, že regulácia urxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxovaný účel regulácie možno dosiahnuť menej invazívnym spôsobom, úrad musí ex offo zasiahnuť a rozhodnúť o vyňatí regulovaného subjektu, skupiny reguxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxhodňovať xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx hospodárstve. Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou nie je v mnohých prípadoch (obcí) vykonávané ako podnikanie s cieľom tvorbx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xko je výška skutočne vynaložených nákladov. Úrad zastáva názor, že odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a čistenie odpadovej voxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupiteľstvom, je dostatočné na zachovanie účelu regulácie.475) Zároveň však z dôvodu vyhodnocovania zachovávania účelu sledovaného regulácixxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xx27] Rezervácia kapacity zásobníka a akumulácia plynu. Prevádzkovateľ prepravnej (a distribučnej) siete musí sieť prevádzkovať plynulo a bezporuchxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxeniam funkčnosti siete (či prerušeniu dopravy plynu). Prevádzkovatelia preto musia v závislosti od okolností nakupovať a predávať plyn, akumulovať xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xotrebám prevádzkovateľa prepravnej siete.478) Odhliadnuc od úplného vyhradenia kapacity zásobníka v zásade platí, že ak má prevádzkovateľ prepraxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtích strán s ním prevádzkovatelia konajú ako s akýmkoľvek iným záujemcom o ich služby, a teda s ním uzatvoria príslušnú zmluvu.
[729] Nie je zrejmé, kxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx vzťahy v rámci vertikálne integrovaných podnikov. Ustanovenie by mohlo byť využité napríklad v súvislosti s plnením špecifických povinností podľa čxx x xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xpojovacie vedenia. Úrad môže rozhodnúť aj o výnimkách uvádzaných v ods. 1 písm. g), a to spôsobom, ktorý popisujeme ďalej. Písm. g) pritom upravuje výnixxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxlenia nových spojovacích vedení. Písm. g) používa nesprávnu terminológiu - "prepojovacie vedenia", a teda odlišné označenie spojovacích vedení pouxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxhľadu de lege ferenda by písm. g) a e) mali byť zlúčené a terminologicky xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxeľného nariadenia 714/2009.
[731] Výnimka z povinnosti prístupu pre spojovacie vedenia. Úrad rozhoduje v rámci vecnej regulácie o udelení výnimkx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovania o výnimke nenachádzame v ZoE, ale priamo v čl. 17 nariadenia 714/2009. Spojovacím vedením je zariadenie používané na prepájanie sústav. Konkréxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkých štátov.480) Nové spojovacie vedenia sú také vedenia, ktoré k 4. augustu 2003 ešte neboli dokončené.481) Poskytnutie výnimky má za cieľ riešiť sxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxximky neuskutočnila.
[732] Pri nových spojovacích vedeniach jednosmerného prúdu možno na základe žiadosti udeliť na obmedzenú dobu výnimku z uplaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx aj na prípady výrazného zvyšovania kapacity existujúcich spojovacích vedení. Kritérium výrazného zvyšovania kapacity nie je v rozhodovacej praxi čx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxiny. Ods. 2 rozširuje možnosť rozhodnutia o výnimke aj v prospech spojovacích vedení striedavého prúdu, pokiaľ sú náklady a riziko danej investície obxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm striedavého prúdu.
[733] Procesný postup úradu bude nasledovať pravidlá ustanovené v čl. 17 ods. 4 až 8 nariadenia 714/2009. Uplatňované podmienxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx009 (a komentovaného ustanovenia) dochádza v členských štátoch EÚ vzhľadom na prísne podmienky len výnimočne.
Ods. 1 písm. f)
[734] Úrad rozhodujx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xx xxxxxx pravidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení podľa § 75 ZoE (ohľadom rozhodovania o určení pravxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka má svoj pôvod v predliberalizačnom období a pokrýva situácie, keď existxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxzkami úhrady minimálneho odberu). Tieto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi naďalej umiestniť vysoké objemy plynu na postupne liberalizované trhy, takže výnimka zaviedla možnosť ochrany dodávateľa - v postavení odberateľa xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxsnych podmienok, a to najmä z dôvodu, že sama osebe sa negatívne dotkne iných dodávateľov plynu. Podľa dostupných informácií niekoľko národných regulxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
[737] Podľa § 74 ZoE dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke plynu s pevne dohodnutým objemom dodávky a s povinnosťou zaplatiť bez ohľaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo účastníka trhu s plynom do prepravnej siete vtedy, ak mu hrozí vážna ekonomická ujma alebo hrozia vážne finančné ťažkosti pri plnení záväzkov vyplývaxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxkej ujmy a vznikom vážnych finančných ťažkostí nie je stav alebo situácia, ak dodávka plynu neklesne pod úroveň pevného objemu dodávky plynu dohodnutex x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxhodiská na riešenie vzniknutej situácie.
[739] Žiadosť dodávateľa obsahuje náležitosti podľa § 74 ods. 3 ZoE. Úrad pri rozhodovaní o udelení dočasxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxebo môžu hroziť dodávateľovi plynu a ktoré majú súvislosť so zmluvou o dodávke plynu, ktorá je predmetom žiadosti, b) vplyv na skutočne dosiahnutú konkxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxátane rozsahu, v akom možno vykonať zmeny tejto zmluvy s prihliadnutím na trh s plynom, e) vynaložené úsilie dodávateľa plynu na to, aby zabránil hrozbe xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x akom mohol dodávateľ plynu v čase podpísania zmluvy o dodávke plynu predvídať, že v súvislosti s ustanoveniami tohto zákona môže vzniknúť vážna ekonomxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxschopnosti týchto sietí.
[740] Rozhodnutie o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup do siete obsahuje popri náležitostiach poxxx x xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x udelení dočasnej výnimky vydáva. Rozhodnutie o udelení dočasnej výnimky z prístupu do siete úrad zašle účastníkovi konania. Úrad tiež zašle rozhodnuxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxavidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení. Úrad podľa písmena f) rozhoduje tiež o pravidlách a mxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxným plynárenským zariadením plynárenské zariadenie, ktoré nebolo dokončené alebo nebolo zrekonštruované do účinnosti ZoE a ktoré zabezpečuje prexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xariadenie musí zvyšovať hospodársku súťaž a bezpečnosť pri dodávke plynu, a zároveň riziko spojené s jeho výstavbou je také, že bez udelenia výnimky z pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 50 ZoE, povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka a výnimku z cenovej regulxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xové zdroje pre dodávku plynu. O výnimke rozhoduje úrad na základe žiadosti. Náležitosti tejto žiadosti upravuje vyhláška úradu, ktorou sa ustanovujú xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxledkov postupu prideľovania kapacity (terminológia sa v tejto súvislosti mení - pozri odsek 7 ZoE) v novom významnom plynárenskom zariadení podľa praxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx44] Pravidlá a postupy riadenia a prideľovania kapacity nových významných plynárenských zariadení podľa § 74 ods. 12 ZoE musia určiť: a) povinnosť vyxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xridelením kapacity užívateľom vrátane kapacity na vlastné použitie prevádzkovateľa plynárenského zariadenia; b) povinnosť užívateľov plynárensxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbchodovať s pridelenou kapacitou plynárenského zariadenia na sekundárnom trhu.
Ods. 1 písm. g)
[745] Ustanovenie terminologicky ani obsahovo nxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xx x xxx xx xxxx x x xx xxx xxýnimky pre nové spojovacie vedenia, vrátane príjmov, výnimky z regulácie a prístupu tretích strán). Pozri písmeno e).
Ods. 1 písm. xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxverzálnej služby a služby vo verejnom záujme. Univerzálnou službou je podľa § 12 písm. a) b. 14 ZoE služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odbexxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny alebo distribúciu plynu a dodávku plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Definícia univerzálnej služby a podmienky dodávok v režime univerzálnej služby vychádzajú z úpravy obsiahnutej v čl. 3 ods. 3, 4 a 7 TES. Univerzálna slxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxj úrovne hospodárskej súťaže v segmente dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu, v záujme dosiahnutia primeranej cenovej úrovne dodávok. Cenx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxjnom záujme pozri podkapitolu 3.3 teoretickej časti tejto publikácie.484)
[747] Opatrenia sú
de facto
obsiahnuté (premietnuté) v nastavení praxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxhrana zraniteľných odberateľov a energeticky chudobných odberateľov. Úrad má súčasne povinnosť prispievať k ochrane zraniteľných odberateľov a odxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosti, ktorá sa realizuje najmä v rámci regulačnej politiky a všetkých činností úradu.
Ods. 1 písm. i)
[749] Vydávanie prechádzajúcich súhlasov. xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxi premietajú do podrobnej úpravy najmä § 52 až 54 a § 58 ZoE a ich cieľom je ochrana nezávislosti prevádzkovateľov, resp. určených osôb pred vplyvom VIP xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxrafu]. Konania o vydaní predchádzajúceho súhlasu sú návrhovými konaniami. Úrad v tejto súvislosti vydal vyhlášku č. 346/2012 Z.z., ktorá upravuje náxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxobnú úpravu pre plynárenské distribučné siete nachádzame v bode 6. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrovanéhx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe neplatné. Na vertikálne integrovaný podnik, ktorý poskytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, sa táto povinnosť nevzťahuje. K oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm, ak nie sú splnené osobitné podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 28 ods. 4 ZoE. Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad. Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu do troch týždňov odo dňx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxnámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas.
[752] Bod 2 - úrad vydáva podľa § 52 ZoE predcxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
[753] Štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu vymenúva alebo volí a odvoláva dozorná komisia prevádzkovateľa prepravnej siete. Na vymenoxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxlas úradu, inak je vymenovanie alebo voľba a odvolanie neplatné.
[754] Konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu sa začína na návrh prevádzkovatxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtníkom konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu na odvolanie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu je aj osoba, na ktorej odvolanie xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxny orgán alebo člena štatutárneho orgánu podľa § 53 ZoE. Žiadosť o predchádzajúci súhlas s odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxad nevydá výzvu na doplnenie žiadosti o predchádzajúci súhlas do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti, žiaxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxánu, ak má dôvodné pochybnosti o nezávislosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu podľa § 53 ZoE, b) s odvolaním štatutárneho orgánu axxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
[756] Ak úrad nerozhodne o žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o vydanie xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu. Úrad vydá na žiadosť prevádzkovateľovi prepravnej siete bezodkladne potvrdenie o tejto skutočnosti.
[757] Ak prevádzkovateľ prepravnej sietx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxrneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, má právo podať žiadosť o predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo voľbou ďalšej navrhovanej osoby. Ak xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnovanie alebo voľba pôvodne navrhovanej osoby sa považuje za oprávnený dôvod na odvolanie medzičasom vymenovanej alebo ustanovenej osoby aj bez predxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdzkovateľa prepravnej siete, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete vo veciach týkajúcich sx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxe o vydanie predchádzajúceho súhlasu sa začína na návrh prevádzkovateľa prepravnej siete. Účastníkom konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxi prevádzkovateľovi prepravnej siete deň doručenia úplnej žiadosti. Ak úrad nevydá výzvu na doplnenie žiadosti o predchádzajúci súhlas do piatich prxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxhybnosti o oprávnenosti dôvodov skončenia pracovného pomeru. Ak nerozhodne o žiadosti do troch týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, predpoklaxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxto skutočnosti.
[760] Bod 4 - na voľbu a odvolanie člena dozornej komisie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inak sú voľba a odvolanie neplatnxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxje § 54 ZoE. Ustanovenia § 52 ods. 7 až 14 a § 53 ods. 1 a 3 až 5 ZoE sa primerane použijú pre polovicu členov dozornej komisie zníženú o jedného člena, ak staxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx Bod 5 - úrad podľa komentovaného ustanovenia vydáva predchádzajúci súhlas s podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxebo ktorá nad takou osobou486) priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu. Požiadavka na schvaľovanie vyplýva z čl. 17 ods. 1 písm. c) TPS, podľa ktorého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx užívateľmi siete, je dostupné všetkým užívateľom siete za rovnakých podmienok a neobmedzuje ani nenarušuje hospodársku súťaž v oblasti ťažby alebo dxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx
xxxxx xxd 6 - komentované ustanovenie pokrýva rozhodovanie v troch odlišných situáciách v plynárenstve, a to v závislosti od osoby, u ktorej osoba povinná zabexxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxovateľa prepravnej siete. Na vymenovanie alebo ustanovenie a odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu, inxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolať na žiadosť úradu z dôvodu jej nedostatočnej nezávislosti alebo odbornej nespôsobilosti. K žiadosti prevádzkovateľa prepravnej siete o predxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxornú spôsobilosť osoby navrhovanej za osobu povinnú zabezpečiť súlad.487) Konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu sa začína na návrh prevádzkoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxi prepravnej siete deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas. Ak úrad nevydá výzvu na doplnenie žiadosti o predchádzajúci súhlas do piatixx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xrepravnej siete o vydanie predchádzajúceho súhlasu do troch týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnutie o vyxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxedchádzajúci súhlas a) s vymenovaním alebo ustanovením osoby povinnej zabezpečiť súlad, ak má dôvodné pochybnosti o nezávislosti alebo odbornej spôxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xdvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad.
[764] Po druhé, v podmienkach ISO prevádzkovateľa488) vlastník prepravnej siete vymenuje alebo inak xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxhlas úradu, inak je vymenovanie alebo ustanovenie neplatné. Úrad nevydá predchádzajúci súhlas s vymenovaním alebo ustanovením, ak nie sú splnené podxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxdzajúci súhlas úradu, inak je odvolanie neplatné. Úrad nevydá predchádzajúci xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxdaní predchádzajúceho súhlasu do troch týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti vlastníka prepravnej siete, predpokladá sa, že úrad vydal rozhodnuxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx tretie, v podmienkach distribučnej siete podľa § 65 ZoE prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, vyxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxytuje služby pre menej ako 100 000 pripojených odberateľov, sa táto povinnosť nevzťahuje. Na vymenovanie alebo ustanovenie osoby povinnej zabezpečix xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxebo ustanovením, ak nie sú splnené podmienky týkajúce sa osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa § 65 ods. 4 ZoE. Na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť sxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti o oprávnenosti dôvodov na odvolanie osoby povinnej zabezpečiť súlad. Ak úrad nevydá rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu do troch týždňox xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxad oznámi prevádzkovateľovi distribučnej siete deň doručenia úplnej žiadosti o predchádzajúci súhlas.
[766] Z rozhodovacej praxe úradu sa zdá, žx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx/2017/L-PS úrad uviedol, že "že povinná osoba napriek tomu, že v rámci svojej profesionálnej kariéry vykonávala rôzne činnosti, nespĺňa požiadavku oxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnou agendou, pričom zákon vyžaduje odbornú prax v plynárenstve. Právnické činnosti nesúvisia priamo s odbornou praxou v plynárenstve, pretože charaxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo)." Podľa nášho názoru, takáto interpretácia ZoE je značne formalistická a nesprávna. Úrad by mal v porovnateľných situáciách skúmať, či konkrétna xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xovinnej zabezpečiť súlad sa v žiadnom prípade netýkajú len technických otázok, ale práve naopak, do značnej miery aj právnych otázok. Po druhé, úrad tvxxxxx xx x x xx xxxx x x x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xyť povinná osoba v neustálom kontakte s úradom. V danej veci je tiež dôležité, aby povinná osoba, ktorá bude zabezpečovať súlad s ohľadom na osobitnú povxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rámci vlastnej činnosti zistil, že povinná osoba doteraz nemá žiadne praktické skúsenosti s komunikáciou s úradom, čo považuje za xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxx x xradu na mysli ustanovenie odseku 8 zákona o energetike." Podľa nášho názoru, a bez potreby hlbšej analýzy, takáto interpretácia ZoE je značne arbitráxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx opory v zákone. Úrad ďalej v rozhodnutí č. 0011/2017/L-PS odmietol udeliť súhlas z dôvodu, že osoba vykonávala túto činnosť v inej spoločnosti, čím nesxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxx x xxxxx xx xxxx x xx x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxs s uzatvorením a zmenou zmluvy vyplýva z čl. 19 až 21 smerníc Tretieho balíka. Konkrétne sa táto povinnosť premieta do podrobnej úpravy najmä § 52 až 54 a x xx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxia o vydaní predchádzajúceho súhlasu sú návrhovými konaniami, a hoci to ZoR neuvádza, úrad vyžaduje ako prílohy návrhu dokumenty podľa vyhlášky č. 346xxxxx xxxx
xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxtutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa prepravnej siete; b) uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie člena dozornex xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxť súlad (tzv. compliance officer).
[769] Zmluva so štatutárnym orgánom. Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy so štatxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxh funkcie. Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí obsahovať podmienky výkonu funkcie vrátane podmienok týxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxchádzajúceho súhlasu sa začína na návrh prevádzkovateľa prepravnej siete. Účastníkom konania o vydanie predchádzajúceho súhlasu je prevádzkovatex xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu musí byť priložený návrh zmluvy o výkone funkcie alebo návrh jej zmeny. Úrad oznámi prevádzkovateľovi preprxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti, žiadosť sa považuje za úplnú. Úrad nevydá predchádzajúci súhlas s uzavretím alebx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alebo ich zmeny neumožnia nezávislý výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. Ak úrad nerozhodne o žiadosti prevádzkovatexx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxkovateľovi prepravnej siete bezodkladne potvrdenie o tejto skutočnosti. Ustanovenie zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrevádzkovateľ prepravnej siete je povinný upraviť právne vzťahy s členmi dozornej komisie zmluvou o výkone funkcie, na ktorú sa vzťahujú požiadavky pxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xodmienok týkajúcich sa dĺžky a ukončenia funkčného obdobia a pravidiel odmeňovania člena dozornej komisie. Na uzavretie alebo zmenu zmluvy o výkone fxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxe alebo jej zmena neplatná. Ustanovenia § 52 a § 53 ZoE ohľadom udeľovania súhlasu úradu s uzatvorením a zmenou zmlúv sa primerane použijú pre polovicu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxcom texte).
[771] Zmluva s osobou povinnou zabezpečiť súlad. Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zmluvou upraviť právne vzťahy s osobou poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti podľa ZoE vrátane podmienok týkajúcich sa dĺžky a skončenia jej zmluvného vzťahu a odmeňovania spôsobom, ktorý zabezpečí jej nezávislosť a poskytxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxetie alebo zmenu zmluvy sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas úradu. Konanie o vydanie predchádzajúceho súhlasu sa začína na návrh prevádzkovateľa prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx siete o predchádzajúci súhlas s uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie musí byť priložený návrh zmluvy o výkone funkcie alebo návrh jej zmeny. Úxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxedchádzajúci súhlas do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo dňa doplnenia žiadosti, žiadosť sa považuje za úplnú. Ak úrad nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx že úrad vydal rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu. Úrad vydá na žiadosť prevádzkovateľovi prepravnej siete bezodkladne potvrdenie o tejtx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxčiť súlad, ak sa dôvodne domnieva, že navrhované podmienky alebo ich zmena neumožnia nezávislý výkon povinností osoby povinnej zabezpečiť súlad alebx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxzpečiť súlad, ktorého znenie úrad neschváli v konaní o vydanie predchádzajúceho súhlasu, je neplatné.
Ods. 1 písm. k)
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete podľa § 29 ods. 3 a 11 a § 59 ods. 3 a 11 ZoE. Ustanovenia ZoE transponujú čl. 22 TPS a čl. 22 TES, ktorých cieľxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxpných informácií zatiaľ žiadny národný regulačný orgán uvedené ustanovenia smerníc (resp. ustanovenia národného právneho poriadku transponujúce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxúčiť aj predchádzajúci podnet účastníka trhu. Ak sa preukáže, že prevádzkovateľ nerealizoval investíciu podľa desaťročného plánu rozvoja sústavy, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrad zabezpečí realizáciu danej investície prijatím nasledujúcich opatrení: a) uloží prevádzkovateľovi povinnosť zrealizovať danú investíciu v lxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx transparentným a nediskriminačným spôsobom účasť všetkým investorom.
Ods. 1 písm. l)
[774] Ustanovenie znalca. Úrad rozhoduje v rámci vecnej rexxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe dosiaľ aplikované. Úrad vzhľadom na obavy z možných aplikačných problémov (považuje ho za samostatné konanie, ktoré by malo prebehnúť nezávisle a úpxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxo činnosti.
[775] Čo sa týka kontrolnej činnosti a vecných alebo cenových konaní, úrad postupuje dvoma odlišnými postupmi. V súvislosti s kontrolnxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsidiárne § 36 SP. To znamená, že ak je na odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok,491) úrad ustanoví znalxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xýka posúdenia odborných činností mimo prebiehajúcich konaní (napr. pre potreby vypracovania všeobecných posudkov), úrad znalca priamo kontrahujex
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xovinný podľa § 49 ods. 7 písm. o) predložiť xx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu. Nariadenie SOS v tejto súvislosti vyžaduje, aby, až na určité výnimky, prevádzkovatelia prepravných sietí umožnili stálu obojsmernú kapacitu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxania.
Ods. 1 písm. n)
[777] Zrušenie miesta pripojenia na prenosovú sústavu. Úrad rozhoduje v rámci vecnej regulácie o zrušení miesta pripojenia oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxx x xx konkretizované v § 5 Pravidiel trhu. Toto konanie je návrhovým konaním.492)
[778] Konkrétne, prevádzkovateľ prenosovej sústavy má podľa § 28 písmx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xrhu po predchádzajúcom vyjadrení dotknutého účastníka trhu s elektrinou na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa prenosovej xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxnosť pripojenia výrobcu elektriny, odberateľa elektriny pripojeného priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy v nixxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxodstatneným, prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy môže zrušiť totx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxťou podania prevádzkovateľa prenosovej sústavy úradu je aj stanovisko pripojeného výrobcu elektriny, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxste pripojenia príslušnému výrobcovi elektriny, odberateľovi pripojenému priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej súsxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxektriny, odberateľ elektriny pripojený priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy svoj nesúhlas aj s odôvodnením písoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxenosovej sústavy na prerokovanie tejto veci. Ak nedôjde do 120 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení pripojenia k dohode medzi prevádzkovateľom prxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxevádzkovateľ prenosovej sústavy o tom informuje úrad. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vykonať odpojenie a odstránenie svojich zarixxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa povolenia k cudzej nehnuteľnosti a povinností zodpovedajúcich takýmto oprávneniam podľa § 11 ZoE. Ustanovenie § 11 ZoE v tejto súvislosti stanovujxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxíklad zriaďovať na cudzích pozemkoch elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy. Povinnosti zodpovedajúce oprávnenixx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtia o zániku oprávnení podľa § 11 ods. 1 ZoE (a oprávnení, ktoré vznikli podľa predpisov platných pred prijatím ZoE) a povinností zodpovedajúcich týmtx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xozhodnutia je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť stanovisko príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy k žiadosti vlastníka nehnutexxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia z pohľadu preukázateľných súčasných alebo budúcich potrieb prevádzkovateľa distribučnex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxívané na distribúciu elektriny do odberných miest odberateľov elektriny pripojených k distribučnej sústave prostredníctvom takého elektrického vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxodstatnenosť pripojenia ich odberných miest. Úrad je povinný vyzvať dotknutých odberateľov elektriny na vyjadrenie v upovedomení o začatí konania.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxajúce sa elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia umiestneného na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka zanikajú dňom právoplatxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxibučnej sústave odberateľov elektriny pripojených k distribučnej sústave prostredníctvom elektrického vedenia alebo elektroenergetického zarixxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxný požiadať úrad o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení a povinností zodpovedajúcich týmto oprávneniam týkajúcich sa sústavy tepelných zariadení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého držiteľa povolenia na rozvod tepla k žiadosti vlastníka nehnuteľnosti.
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlných zariadení alebo jej časti z pohľadu preukázateľných súčasných alebo budúcich potrieb držiteľa povolenia na rozvod tepla a sústava tepelných zaxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxteľov pripojených k verejnému rozvodu tepla prostredníctvom takej sústavy tepelných zariadení alebo jej časti a súčasne dotknutí odberatelia v lehoxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxov na vyjadrenie v upovedomení o začatí konania.
[786] Oprávnenia a povinnosti zodpovedajúce týmto oprávneniam týkajúce sa sústavy tepelných zarxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxluvy o dodávke a odbere tepla alebo iné práva na pripojenie k verejnému rozvodu tepla odberateľov pripojených k verejnému rozvodu tepla prostredníctvxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoriadku. Prevádzkovateľ sústavy alebo prevádzkovateľ siete je povinný v záujme zabezpečenia nediskriminačného, transparentného, bezpečného príxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxavy a siete, a určiť a dodržať kritériá technickej bezpečnosti sústavy a siete. Táto povinnosť je realizovaná na úrovni technického a prevádzkového poxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxovateľ siete je povinný určiť obchodné podmienky na prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy a siete. Rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčaxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi komentár k § 13 ods. 4 ZoR.
Ods. 2 písm. b)
[789] Schvaľovanie dispečerského poriadku. Úrad na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy schvaľujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxektrizačnej sústavy na vymedzenom území, na časti vymedzeného územia a práva a povinnosti jednotlivých zložiek dispečerského riadenia na všetkých úxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxií. Predaj elektriny formou aukcií je upravený v § 27 a § 34 ZoE a je fakultatívny. Výrobca elektriny, ktorý je zároveň dodávateľom elektriny, a dodávaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxna úprava aukcií neumožňuje až tak flexibilný a rýchly predaj elektriny ako iné spôsoby.
[791] Ak sa výrobca alebo dodávateľ elektriny predsa len roxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xx x xx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxobitného predpisu vydaného úradom;
b)
predložiť úradu návrh pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií na nasledujúci kalendárny rok do 31. okxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxal všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška úradu č. 284/2012 Z.z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií), ktorý ustanovuje záväzné praxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xredaj elektriny. Vyhláška ustanovuje: a) spôsob vyhlasovania aukcie; b) obsah oznámenia o aukcii; c) podmienky účasti v aukcii; d) pravidlo určenia nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxie výsledku aukcie.
[793] Úrad schvaľuje pravidlá predaja elektriny formou aukcií v rámci vecnej regulácie. Predložené návrhy pravidiel aukcií úxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxia pravidiel podľa komentovaného ustanovenia vyplýva, že úrad schvaľoval pravidlá len výnimočne. Z týchto rozhodnutí tiež vyplýva, že úrad v rámci koxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxne posudzovania terminologickej a obsahovej konzistencie pravidiel s energetickou legislatívou.
[795] Komentované ustanovenie sa použije aj nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxe pozri komentár k § 30 (Dohľad nad aukciami pre predaj elektriny).
Ods. 2 písm. d)
[797] Schvaľovanie pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, náxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxom tejto povinnosti je zabrániť diskriminácii, krížovým dotáciám a zaviesť celkovú prehľadnosť skutočností relevantných pre reguláciu. Úrad v tejtx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, formu a termíny predkladania výstupov z evidencie pravidlá pre rozvrhovanie axxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xnštancie (DPI) v súlade s kritériami učenými podľa § 10 písm. a) prvého bodu ZoR a § 18 ods. 4 ZoE. Svojou povahou by malo ísť o konanie, v ktorom by na základx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x ZoE, podľa ktorej rozhodnutie o výbere DPI úrad doručí vybranému dodávateľovi a ostatným uchádzačom. ZoE teda predpokladá, že na výberovom konaní sa xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxeľ. Úrad podľa dostupných informácií v doterajšej praxi ani nerozhodoval v situácii, keď by prejavilo záujem o účasť na výberovom konaní viacero dodávxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxh regionálnych distribučných sústav) a jeden DPI v plynárenstve. O DPI vo všeobecnosti dodávatelia neprejavujú taký záujem, aby hrozila pluralita účxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxnutie o výbere DPI sa vzťahuje SP okrem oddielov 2 a 4 štvrtej časti a piatej časti. Odvolanie proti rozhodnutiu o výbere DPI nemá odkladný účinok a nie je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxania DPI sa spravuje SP, pričom je otázne, akým spôsobom by si účastníci uplatňovali svoje práva v konaní v prípade ich plurality. Takisto absentuje úprxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnnosti. Zastávame názor, že takémuto dodávateľovi by z povahy veci malo byť umožnené žiadať napríklad o zrušenie rozhodnutia, pričom vo všeobecnosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou. Po prvé, komentované ustanovenie reaguje na § xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxickom zariadení, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia EÚ alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie (SR) alebo na časť vxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to v súlade s podmienkami schválenými úradom.
[803] Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je v tejto súvislosti povinný vypracovať podmienky prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxduje. Úrad podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou schváli najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požadujxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (ktorý je účastníkom konania).495)
[804] Schvaľovanie podmienok poskytovania služieb iným častxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx služby prevádzkovateľom prepravných a prenosových sietí, resp. sústav, poskytovanie služieb zo strany prevádzkovateľov vertikálne integrovanémx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstnancov na výkon práce k inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej sixxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu. Prevádzkovateľ prepravnej siete však môže poskytovať služby takejto osobe na základe predchádzajúceho súhlaxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxb a) nevedie k diskriminácii ostatných užívateľov prepravnej siete, b) služby prevádzkovateľa prepravnej siete sú dostupné všetkým užívateľom sietx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxm. g)
[806] Schvaľovanie zmlúv prevádzkovateľa prepravnej siete s VIP. Komentované ustanovenie má svoj pôvod v č. 18 ods. 7 TPS, podľa ktorého prevádxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx7] Tento článok sa premietol do § 57 ods. 2 písm. c) ZoE, podľa ktorého je takýto prevádzkovateľ povinný predložiť úradu na schválenie návrhy obchodných x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxo istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxavnej siete preukáže, že podmienky zmluvy alebo jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad súhlas s uzavretím zmluxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o budúcej kúpnej zmluve. Minimálne odôvodnenie rozhodnutí neumožňuje z rozhodovacej praxe úradu vyvodiť iný záver, ako to, že považuje určenie ceny zxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxlosti porovnaj komentár k § 29 ods. 2 a nasl. ZoR).498)
Ods. 2 písm. h)
[809] Schvaľovanie programu súladu. TPS v súvislosti so zavedením pravidiex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxcovať a plniť program súladu, v ktorom sa ustanovia opatrenia prijaté na zabezpečenie vylúčenia diskriminačného správania. TPS tiež vyžaduje, aby exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxhto cieľov. Program podlieha schváleniu regulačným orgánom. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci národného regulátora, subjekt zodpovedný za zabexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdu, v ktorom, okrem iného, určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania prevádzkovateľa prepravnej siete. Prevádzkovateľ následne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxriminačné správanie prevádzkovateľa prepravnej siete.499)
Ods. 2 písm. i)
[811] Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu o poskytovaní služieb alebo jej zmenu, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak túto zmluvu uzatvára s osobou, ktoxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx
[812] Zmluva alebo jej zmena je bez predchádzajúceho schválenia úradom neplatná. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt prxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodrobne pozri komentár k § 29 ods. 2 ZoR.
Ods. 2 písm. j)
[813] Schvaľovanie zmlúv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a do prepravnej siete podľa § 29 ods. 12, § 59 ods. 14 a § 63 ods. 5 ZoR. Zmluvy sa týkajú investícií, ktoré prevádzkovateľ neuskutoční, hoci mal túto povinxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx alebo prostredníctvom výberového konania vyberie iného investora, ktorý investíciu zrealizuje. Zmluvy obsahujúce finančné dojednania súvisiace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpytu trhu. Prevádzkovatelia napríklad prepravných sietí naprieč EÚ uskutočňujú testovanie dopytu (angl. "Open Season"). V zásade ide o záväzné alebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxravnej kapacity. Takéto testovanie dopytu sa uskutočňuje aj naprieč niekoľkými štátmi, keďže indikácie po zvýšenom dopyte sa môžu týkať toku plynu naxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx S takýmto zisťovaním dopytu počítalo pôvodné znenie nariadenia CAM ohľadom tzv. novej kapacity. Inštitút novej kapacity bol v roku 2017 zmenou nariaxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je však dôležité poznamenať, že prevádzkovatelia sú oprávnení vykonávať testovanie kedykoľvek, aby dokázali monitorovať a včas reagovať na vývoj sxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxacero investícií. Cieľom testovania dopytu je totiž najmä zistiť dopyt po kapacite a jej navýšenie zvyčajne súvisí s viacerými (niekedy vopred neidenxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxré predpisy EÚ, ktoré si už vyžadujú eurokonformnú a extenzívnejšiu interpretáciu.
[817] Prevádzkovateľ prepravnej siete uskutočňuje testovanxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xk to považuje za potrebné). Z praktického hľadiska pravidlá testovania dopytu zvyčajne rešpektujú nezáväzné pokyny ERGEG (predchodca CEER) pre dobrx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvidiel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxiteľnej kapacity pri preprave plynu a primeraných cien za uvoľnenú prerušiteľnú kapacitu. Táto právomoc úradu vyplýva priamo z nariadenia č. 715/200xx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xodu a § 69 ods. 2 písm. a) tretieho bodu ZoE musia dodávatelia, zjednodušene povedané, uzatvoriť zmluvu s každým odberateľom v domácnosti, ktorý o to poxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxinnosti tak dodávateľa, ako aj odberateľa pri dodávke energií. Úrad vypracoval vzorové obchodné podmienky pre dodávateľov, ktorí poskytujú univerzxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávateľov sa musia zapracovať priamo do vzorových podmienok.501) Úrad schvaľuje v konaniach jednotlivé odlišnosti oproti týmto podmienkam.
[82xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxb predaja elektriny a/alebo plynu a reklamačný poriadok, musia byť formulované jasne a zrozumiteľne a nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré neprimeranxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia univerzálnej služby a predložiť ich (vrátane každej zmeny) na schválenie úradu najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti. Nový dodávatxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x
xxxx x xxxxx xx
xxxx] Vydanie potvrdenia o pôvode elektriny a záruky pôvodu elektriny. Potvrdenie o pôvode, ktoré predkladá výrobca elektriny prevádzkovateľovi regionxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxa pojem "potvrdenie o pôvode" ako elektronický dokument, ktorého jediným účelom je poskytnúť koncovému spotrebiteľovi dôkaz o tom, že daný podiel alexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxtvrdenie podľa ZoPOZ.
[825] Zákonodarca označuje potvrdenie podľa smernice RE ako záruku pôvodu. Záruky pôvodu elektriny vydáva úrad na základe xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy pôvodu elektriny sa využívajú na sledovanie elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe dodávateľa elektrixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bola elektrina vyrobená, počiatočný a koncový dátum výroby elektriny, miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia, v ktorom bola elektrina vyrobená, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxny sú obchodovateľné, možno ich teda na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie previesť z jedného držiteľa nx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xlektrinou, sa odpočíta z podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v jeho energetickom mixe. Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlektriny len v obmedzenej miere.
[826] Záruky pôvodu vydané v inom členskom štáte sa uznávajú aj v SR, ak boli vydané na základe mechanizmu zaručujúcxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xlenskom štáte, ak existujú opodstatnené pochybnosti o jej presnosti, spoľahlivosti alebo vierohodnosti. V takom prípade úrad preverí pravosť zárukx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxbnosti odstránené, úrad záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie neuzná a neumožní jej prevod. Úrad oznámi dôvody neuznania MH SR, ktoxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxti žiadostí a procesný postup úradu ohľadom vydávania záruk a potvrdení upravujú podrobne § 7 až 8a ZoPOZ.
Ods. 3 písm. b)
[828] Vydanie potvrdenia o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydáva úrad. Takéto potvrdenie sa vydáva pre činnosti, ktorých taxatívny výpočet je uvedený v § 6 oxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnčenie a zmenu činnosti. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad v rámci vecnej regulácie, je dokladom o oprávnení podnikať.
xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxej činnosti. Úrad preto vo vzťahu k splneniu tejto oznamovacej povinnosti nevydáva osobitné potvrdenie, ktoré by oprávňovalo oznamovateľa vykonávax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxom hospodárstve u osôb, ktoré spĺňajú podmienky ustanoveného rozsahu a spôsobu regulácie cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx
xxxx x xxxxx xx
x831] Vydanie stanoviska k osvedčeniu na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny. Z dôvodu zabezpečenia regulácie výstavby nových energetických zarxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ktoré vydáva MH SR podľa § 12 ZoE. Vydávanie týchto osvedčení sleduje viaceré ciele vrátane xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxoenergetickej sústavy.
[832] Stanovisko úradu je podkladom pre vydanie osvedčenia MH SR, ktoré je potrebné pre výstavbu energetického zariadenixx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
[833] Súčasťou písomnej žiadosti žiadateľa pri energetickom zariadení na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 1 MW je podľa § 12 odsx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxsti. Náležitosti žiadosti konkretizuje metodické usmernenie úradu z 2. novembra 2012. Na základe predloženej žiadosti o stanovisko a pripojených poxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxsť rozhodnutí úradu. Rozhodnutia vydané podľa ods. 2 písm. a) až c), e) a m) sú podľa ods. 4 záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxodných a technických dojednaní v zmluvných vzťahoch. Účastníci trhov tvrdili, že právna povaha určených rozhodnutí zaväzuje len dotknuté subjekty (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxané ustanovenie má za cieľ zamedziť takýmto špekuláciám a zdôrazniť, že dodržiavanie istých obchodných, technických prevádzkových pravidiel,505) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxc záväznosti rozhodnutí
erga omnes
bolo opakovane ostro kritizované zo strany účastníkov trhov. V zmysle právnej teórie administratívne rozhodnutxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodnutia nemajú ani povahu opatrení všeobecnej povahy, ktoré sa používajú v zahraničných právnych systémoch a ktoré všeobecne záväzné sú. Krajský xxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na diskutabilnú povahu týchto rozhodnutí zastávame názor, že rozhodnutia sú pre účastníkov trhov záväzné, a to
de facto
. Uvedené rozhodnutia, najmä s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxí sú nimi viazaní a musia ich dodržiavať. Naopak, ich zákazníci (potenciálni zákazníci) sú nimi viazaní z toho hľadiska, že nemôžu požadovať osobitný pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxciálny význam z viacerých hľadísk a prípadné nerešpektovanie a odchyľovanie sa od jednotných pravidiel by ohrozovalo riadne fungovanie trhov a technxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxov. Nakoniec regulátor môže kontrolovať dodržiavanie povinností prevádzkovateľov práve schvaľovaním textu poriadkov a kontrolou ich postupu poroxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxč meniť.
De facto
povinnosť relevantných subjektov ich dodržiavať, korelujúca s povinnosťou účastníkov trhov ich strpieť a akceptovať, vyplýva z taxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxového poriadku ("prípadne iného všeobecne záväzného rozhodnutia") so zákonom je nezákonný stav a odôvodňuje odchýlenie sa od jeho úpravy.507) Súčaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xx nevyhnutné, a ak by tým nedochádzalo k diskriminácii účastníkov trhov alebo ohrozeniu bezpečnosti prevádzky sústav (čo v konečnom dôsledku uvádzajú xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnačované ako cenové konanie, je osobitne upraveným druhom konania, v ktorom úrad schvaľuje alebo určuje a) regulovanú cenu a podľa okolností aj b) podmxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xkt aplikácie práva. Je ním cenové rozhodnutie, ktoré nemá normatívnu povahu. Táto právna úprava transponuje Tretí balík, ktorý vyžaduje možnosť súdnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutia (bez ohľadu na xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx
xxxx x xx x
xxx9] Začatie konania. Cenové konanie sa začína doručením návrhu ceny tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností a podmienok ich uplatnenia reguloxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxeho z účelu regulácie. Pri ex offo konaniach je z pohľadu plynutia času rozhodujúci moment oznámenia prvého úkonu účastníkovi správneho konania.
[xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxm poskytovania podporných služieb a systémových služieb. Konania sa nezačínajú na návrh regulovaných subjektov v zásade preto, že nedisponujú všetkxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. Ak sa začalo cenové konanie z vlastného podnetu úradu, je účastníkom konania rexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xákone, by mali byť aj iné subjekty, ktoré sú alebo môžu byť dotknuté na právach alebo právom chránených záujmoch, a teda že je možné prostredníctvom subsxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxm konania. Je ním výlučne navrhovateľ. Keďže uvedené ustanovenie zákona upravuje okruh možných účastníkov, nie je možné rozšíriť tento okruh použitíx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxru súdov, priamo dotknutým subjektom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. Nepriamo dotknuté subjekty (napr. zákazníxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxe súhlasil, aj poznamenal, že z "hľadiska odopretia zjavnej nespravodlivosti však nie je vylúčené aj príliš formalistický prístup materiálne korigoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xesp. aktívnej legitimácii tretích osôb na iniciovanie súdneho prieskumu rozhodnutí, ktoré svojou povahou patria pod vecnú reguláciu, s právom EÚ.51xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xásadami rýchlosti a hospodárnosti konania a aby sa zabránilo neprimerane veľkému počtu účastníkov konania. Ak by nebol zúžený pojem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxlovanému subjektu by nebola schválená alebo určená cena včas, čo by v konečnom dôsledku mohlo mať negatívny vplyv na veľký počet účastníkov trhov.
[xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxného orgánu (názor štátu v konaní by nemal byť z pohľadu regulátora relevantný) tým, že účastníctvo štátu v konaniach malo povahu reliktu z obdobia pred xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxkladom rozhodnutia, a aj to len výnimočne. Zákonom č. 164/2017 Z.z. sa však zákonodarca opätovne vrátil k tejto úprave a v zmysle novelizovaného odsekx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prepravnej siete a prepravy plynu, prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu, prístupu do prenosovej sústavy a prenosu elektriny, prístupu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxribučných spoločností a pri distribúcii plynu len cenových konaní distribučných spoločností prevádzkujúcich distribučnú sieť, do ktorej je pripojxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxibúcie pitnej vody verejným vodovodom a dodávky pitnej vody verejným vodovodom. Zastávame názor, že to odporuje požiadavke nezávislosti národného rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xeci patrí výlučne regulátorovi. Naopak, postavenie účastníka konania umožňuje ministerstvám (akcionárom niektorých regulovaných subjektov) príxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxť svoje postavenie a fakticky predlžovať, resp. sťažiť priebeh cenového konania spochybňovaním podkladov a informácií predkladaných regulovaným sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxsí obsahovať osobitné náležitosti, ktorými sú: a) označenie regulovaného subjektu; b) navrhované ceny, podmienky uplatnenia cien a podklady podľa § xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti, alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu podľa OBZ. K neúplnosti návrhu pozri xxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Cieľom tejto zmeny je údajne posilniť ochranu odberateľov v procese cenovej regulácie. Táxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xyť súčasťou regulačnej politiky úradu. Po druhé, náležitosť sa vzťahuje na všetky cenovo regulované subjekty a regulované činnosti, čo prispieva k adxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxny odberateľov sa má vyhodnotenie zameriavať, ani v akom rozsahu (odberatelia regulovaného subjektu, zákazníci prevádzkovateľa a pod.), keďže ZoR txxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxotnú analýzu. Možno len očakávať, že náležitosti vyhodnotenia budú v budúcnosti upravené na úrovni všeobecne záväzného právneho predpisu úradu. Regxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxchybné, že nie všetky disponujú dostatkom informácií, ktoré by im umožňovali kvalifikovane posúdiť vplyv na odberateľov počas dlhšieho obdobia. Prixxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxe, keby vyhodnotenie vykonával úrad podľa vopred zverejnených kritérií.
Ods. 5 a 6
[847] Termíny na podanie návrhu ceny. Návrh ceny na prvý rok reguxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx
x
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxého obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 2 písm. a) až d);
-
31. augusta posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xx x xx x x xx xxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx na regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. a) a neuplatňuje si právo na doplatok;
-
30. septembra posledného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx § 11 ods. 3 písm. a) až c) a § 11 ods. 4 písm. a), b), d) až f);
-
31. októbra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti pxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxx
x
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxého subjektu podľa § 11 ods. 4 písm. c).
Ods. 7
[848] Regulovaný subjekt je povinný prvýkrát predložiť návrh ceny na zvyšok regulačného obdobia, xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtrácii. Ide teda o situácie, keď regulovaný subjekt začne vykonávať regulovanú činnosť počas prebiehajúceho regulačného obdobia.
Ods. 8
[849] Ax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx a je držiteľom potvrdenia o registrácii podľa § 23 ZoR, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa § 40 ods. 1 ZoR v lehotx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx subjektu potvrdenie o cene.
[850] Pri regulácii cien vody nie je potrebné a hospodárne, aby návrh ceny predkladali aj menšie obce a aby úrad následne xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxesto štandardného cenového konania ukladá dotknutým obciam povinnosť oznámiť úradu cenu, pričom úrad na základe tohto oznámenia vydá obci potvrdenix x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxžitia dominantného postavenia, skôr naopak, chránia svojich odberateľov pitnej vody, ako aj producentov odpadovej vody pred neprimeraným zvyšovanxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xonečných odberateľov, sú tieto obce regulované spôsobom ustanoveným v odseku 8.
Ods. 9
[851] Odstránenie nedostatkov návrhu ceny. Ak je doručený xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky. Lehota na odstránenie nedostatkov návrhu nemôže byť kratšia ako päť dní, úrad však môže určiť aj dlhšiu lehotu. Úrad súčasne poučí účastníxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxvaný subjekt detailne poučil o tom, čo presne má v návrhu doplniť. V praxi sa totiž stáva, že regulovaný subjekt nevie identifikovať, v čom konkrétne úrax xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxatočný.514)
[852] xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxré má k dispozícii. Nie vždy môže úrad s ohľadom na verejný záujem a jeho zákonnú povinnosť regulovať určité ceny zastaviť konanie, ak regulovaný subjekx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx neho legálne dostupných informácií. V tejto súvislosti teda môžu nastať tri odlišné situácie. Prvou z nich je, že úrad konanie zastaví a nezačne ex offo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxanie zastaví a začne ex offo konanie, v ktorom si od regulovaného subjektu zvyčajne nanovo vyžiada určité informácie, potrebné na určenie ceny. Tento pxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxré podklady. Za správny považujeme postup, keď úrad konanie nezastavuje, ale v rámci návrhového konania prevezme iniciatívu a dokončí ho napriek nepoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Aj v tomto prípade má regulovaný subjekt garantované procesné práva, ako napríklad možnosť oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia a vyjadriť sa k nim prxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti alebo družstva, alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti, alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti. Ustanovenie neumožňuje úradu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Úrad je povinný vydať rozhodnutie v cenovom konaní do 30 dní od začatia konania okrem prípadov, keď ZoR ustanovuje lehotu 60 dní od začatia konania. Nedxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xonania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), c), d), f), g), h), i) a j), ods. 2 a ods. 4 písm. g) až i) a do 60 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 odsx x xxxxx xx x xx x xxxx x xxxxx xx xx xx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže (fakultatívne) v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj podmienky uplatnenia ceny.
[857] Cenové rxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 276/2001 Z.z., podľa ktorého cenové rozhodnutie platilo po obdobie jedného kalendárneho roka.
[858] Úrad môže vydať cenové rozhodnutie pre regxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxéto cenové rozhodnutie, na regulovaný subjekt sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrh ceny podľa odseku 5 písm. b). Ak v priebehu obdobia poberania pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xa zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, odkedy táto zmena nastala. Ustanovenie tým úradu dáva možnosť vydať rozhodnutie pre regulovaný subjekt na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxiť takto vydané cenové rozhodnutie, ak sa zmení cena elektriny pre stanovenie doplatku alebo technológia výroby elektriny vrátane zmeny paliva použixxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xydávať niekoľko tisíc, v zásade identických cenových rozhodnutí.
[859] Odôvodnenie cenového rozhodnutia. Na odôvodnenie cenového rozhodnutia xx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastnxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia cenového rozhodnutia úradu. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov. Do nadoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxl aj vyhodnotenie dopadu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.
[861] Vyhodnotenie dopadov konečných schválených cien by malo byť súčasťxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxiť dopad ceny na jednotlivé skupiny odberateľov a toto vyhodnotenie by mal uviesť ako súčasť odôvodnenia cenového rozhodnutia. Takáto úprava má svoje xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xubjekt pravdepodobne (bez osobitnej výzvy úradu) nepredkladal.
[862] Táto obsahová náležitosť odôvodnenia cenového rozhodnutia predstavuje šxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe vplyvu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia vždy. Vo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxne jednoduché prípady, a ich prípadný súdny prieskum by z dôvodu absencie odôvodnenia mohol viesť k súdnemu prieskumu (inej osoby ako účastníka konanixx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnych správnych aktov (cenových rozhodnutí) vydávaných v osobitnom správnom konaní (v cenovom konaní), kde preto platí zásada individualizácie, v zmxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx cieľ zamedziť nespravodlivému a prehnanému formalizmu v rozhodovaní úradu, ako aj riešiť situácie legislatívneho vákua.
[864] Kontrasignácia. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxých rozhodnutí tak, že cenové rozhodnutia podpisuje vždy predseda (orgán úradu) a jeden z podpredsedov úradu (ktorý nie je orgánom úradu). Spolupodpixxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxulovanému subjektu, a preto by sa inštitút nemal vzťahovať na rozhodnutia procesnej povahy (vrátane meritórnych procesných rozhodnutí, akým je rozhxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xituáciu nerieši.
Ods. 13
[865] Predbežné opatrenie. Prípadné oneskorenie pri schvaľovaní alebo určovaní cien je v ZoR adresované prostredníctvxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxežné opatrenie, ktorým určí ceny a podmienky uplatňovania cien, ak dôjde k oneskoreniu pri schvaľovaní alebo určovaní cien. Podľa dostupných informáxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzhľadom na účel regulácie sa zdá, že úrad by v prípade oneskorenia pri schvaľovaní alebo určovaní cien musel predbežné opatrenie vydať.
[867] Jedinxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxie nevydá včas, môže vydať predbežné opatrenie, v ktorom na základe dostupných podkladov určí regulovanú cenu. Takéto predbežné opatrenie bude regulxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho opatrenia je dočasne upraviť regulovanú cenu, bude platiť počas obdobia, kým úrad nechváli alebo neurčí regulovanú cenu v cenovom konaní.
[868] xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxmená, že úrad by mal v konečnom rozhodnutí určiť, akú cenu by regulovaný subjekt uplatňoval, ak by bolo rozhodnuté včas, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnených nákladov alebo inom spôsobe. Podstatné však je, že konečná cena musí umožniť regulovanému subjektu, aby dosiahol, resp. strpel korekciu týkajxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xx xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xroblematike pozri aj komentár k § 17 a § 18 ZoR). Vo všeobecnosti zastávame názor, že táto právna úprava predstavuje neprimeraný a kauzisticky politicxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxti s jeho podnikaním v sieťových odvetviach, jeho prijatím však boli v konečnom dôsledku zasiahnuté takmer všetky regulované subjekty.516)
[870] xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnenie návrhu - doklad (uznesenie) preukazujúci predchádzajúce schválenie úkonu najvyšším orgánom regulovaného subjektu podľa § 756a OBZ. Splnenie xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovaného subjektu sa riadi zákonnými a vnútornými pravidlami tohto subjektu. V prípadoch doplnenia návrhu je včasné získanie schválenia najvyšším orxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxgánom na rozhodovanie o otázkach súvisiacich s bežným obchodným vedením regulovaného subjektu. Pri pluralite osôb rozhodujúcich v najvyššom orgáne xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx štátu
de facto
zasahovať do cenovej regulácie ešte skôr, než sa rozhodovanie presunie na úrad). Pre upresnenie, komentované ustanovenia sa (okrem výxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxade oddelených prevádzkovateľov môže táto povinnosť odporovať požiadavkám Tretieho balíka na ich nezávislosť, keďže vedenie prevádzkovateľa nesmxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenie návrhu v cenových konaniach je nepochybne rozhodovaním o bežných - základných záležitostiach týkajúcich sa prevádzky siete.
[872] Ak reguloxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxonu, úrad na návrh alebo jeho doplnenie podľa odseku 9 neprihliadne.
[873] Bez ohľadu na formuláciu odseku 16 si myslíme, že úrad je povinný prihliadxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxto neúplný návrh úradu, ten sa s jeho obsahom oboznámi a v súlade s § 3 ZoR sa ním zaoberá, pričom v prípade splnenia dôvodov na vydanie rozhodnutia musí úrxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xozhodnutie a obstarať podklady potrebné na vydanie takéhoto rozhodnutia. To znamená, že úrad musí pri vydaní cenového rozhodnutia vychádzať aj z relexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe vlastnou činnosťou.
[874] Doplnenie návrhu na výzvu úradu. ZoR pôvodne nevyžadoval žiadne schválenie doplnenia návrhu v prípadoch, ak bolo doplxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 164/2017 Z.z., ktorý doplnil poslednú vetu v odseku 15, regulovaný subjekt už predkladá úradu doplnenie návrhu (bez ohľadu na jeho vplyv na cenu) na vxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xa výzvu úradu, ktoré nemá vplyv na cenu, by úrad mal interpretovať ustanovenie v kontexte predchádzajúcich viet odseku 15, a takéto schválenie nevyžadxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vecnej regulácie je regulácia vecných (necenových) podmienok výkonu regulovaných činností v sieťových odvetviach. V konaniach o vecnej regulácii úxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x3).517)
[877] Takmer na všetky konania o vecnej regulácii sa subsidiárne použijú ustanovenia SP. SP sa však nepoužije pri vydávaní potvrdenia o pôxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xiometánu, záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xegistrácii podľa § 23 a stanoviska k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od x xxxxxxx
xxxx x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxu úradu, jeho účastníkom je regulovaný subjekt vykonávajúci činnosť v sieťových odvetviach, podmienky a postupy ktorej má úrad v úmysle regulovať rozxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrejného záujmu.
[879] V praxi sa objavili názory, že účastníkom konania, napriek jednoznačnej úprave v zákone, by mali byť aj iné subjekty, ktoré sú xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxkácie SP rozšíriť okruh účastníkov konania (porovnaj komentár k § 14 ods. 3 ZoR). Táto otázka bola predmetom rozhodovacej činnosti súdov v súvislosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xecného konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh. Nepriamo, resp. subsidiárne dotknuté subjekty nie sú účastníkmi konania o vecnej regulxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxjšej rozhodovacej činnosti priamo nezaoberali otázkou súladu právnej úpravy účastníctva podľa ZoR, resp. aktívnej legitimácie tretích osôb na inicxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o vecnej regulácii. V konaní rozhoduje na prvom stupni vecne príslušný organizačný útvar úradu. Vecne príslušné organizačné útvary úradu upravuje orxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnie úradu, určuje rozsah oprávnení, pôsobnosť a vzájomné vzťahy regulačnej rady, organizačných útvarov a vedúcich zamestnancov.
[881] ZoR ustanxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe o udelení výnimky z povinností prístupu do sústavy pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce spojovacie vedenia a udelení výnimky z povinnostx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xríjmov z pridelenia nových prepojovacích vedení. O odvolaní proti rozhodnutiu predsedu rozhoduje podľa § 18 ods. 3 ZoR regulačná rada.
Ods. 5
[88xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxch úrad rozhoduje o vydaní predchádzajúceho súhlasu alebo nesúhlasu s vymenovaním alebo voľbou a odvolaním osôb navrhnutých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxchádzajúceho súhlasu s uzatvorením alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie osôb, s ktorých ustanovením do funkcie úrad súhlasil.
[883] Všetky tieto kxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenej lehoty bolo vydanie tacitného rozhodnutia, ako je tomu napríklad pri certifikačnom konaní. Nedodržanie lehoty nespôsobuje nezákonnosť neskôr xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxrých musí prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka a) prvýkrát prxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxstiach úradu s postupom prevádzkovateľov z minulosti, keďže v mnohých prípadoch predkladali návrh v značnom časovom odstupe od spustenia prevádzky.
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxlovne uvedený v odseku 6.
[886] Nový prevádzkovateľ má 15-dňovú lehotu na predloženie návrhu prvého prevádzkového poriadku. Lehota začne plynúť pxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx v súlade so vzorovým prevádzkovým poriadkom pri distribúcii elektriny a distribúcii plynu a so zapracovanými pravidlami trhu.
[887] Existujúci pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu na schválenie návrh na zmenu prevádzkového poriadku do 60 dní odo dňa, kedy sa zmenili podmienky, na základe ktorých bol prevádzkový poriadok schválxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxim po rozhodnej skutočnosti.
[888] Prevádzkové poriadky predstavujú veľmi dôležité dokumenty, ktoré sú po schválení zo strany úradu vo forme rozhxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxiteľných sieťových predpisov, sú účinné a zaväzujú účastníkov trhu skôr, ako dôjde k zmene prevádzkových poriadkov. V takomto prípade môže nastať určxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxenu prevádzkových poriadkov v dostatočnom časovom predstihu, a tým sa vyhli nedorozumeniam, zdržaniu a súvisiacej neistote u svojich zákazníkov (k pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xstanovení, ktoré dostatočne určito upravujú pravidlá týchto konaní. Ide o:
a)
vydanie, zmenu a zrušenie povolenia na vykonávanie regulovaných čixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxavené v § 25 až 28 ZoR).
Mimoriadna regulácia
Ods. 1
[890] Mimoriadna regulácia. Úrad cenovo a vecne reguluje činnosti v sieťových oxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxvi rozšíriť okruh činností podliehajúcich cenovej a vecnej regulácii. Ustanovenie ponecháva priestor pre reguláciu takých neurčitých oblastí sieťxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnky zavedenia novej vecnej alebo cenovej regulácie, tak úrad v osobitnom konaní rozhodne o zavedení mimoriadnej regulácie. Inštitút mimoriadnej regxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxguláciu podľa ZoC.523)
[891] Zavedenie mimoriadnej regulácie musí byť vždy potrebné na dosiahnutie účelu regulácie, ktorý je zakotvený v § 3 ods. 1 xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxlovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. Uvedený cieľ musí byť dosiahnutý transparentným a nediskriminačným spôsobom. S ohľadom na inxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite aj iným, menej invazívnym opatrením, tak nie je dôvod na zavedenie mimoriadnej regulácxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxde s regulačnou politikou. Takáto zmena je podľa nášho názoru pozitívna, keďže regulačná politika z povahy veci nemá ako predvídať všetky mimoriadne zxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx
[893] Zavedenie mimoriadnej regulácie predpokladá určitú zmenu na trhu. Presnejšie povedané, predpokladá a) vznik mimoriadnej trhovej situácie; xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho stavu. Ak nie je možné zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite a nie je možné prxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxnám na trhu, ktorá takisto odôvodňuje zavedenie mimoriadnej regulácie, je požiadavka ochrany spotrebiteľa. Pri ochrane spotrebiteľa nie je zdôraznxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxť až po vyčerpaní iných, štandardných a menej invazívnych opatrení.
[894] Úrad, naopak, nemôže rozšíriť vecnú pôsobnosť ZoR prostredníctvom mimoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxx xxxx xxxxxovať len činnosť, tovar alebo cenu v týchto sieťových odvetviach. K problematike zavedenia cenovej regulácie skladovania plynu sa podrobnejšie venuxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvyžiadať si stanovisko PMÚ) nachádzame aj pri zavádzaní cenovej regulácie podľa § 4a ods. 2 písm. b) ZoC. Na rozdiel od ZoC si mimoriadna regulácia vyžaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohľadu práva EÚ. Samozrejme, úrad nie je viazaný názorom komisie. Názor komisie by však mal byť akceptovaný, pretože v opačnom prípade sa štát vystavuxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxa.
[896] Odseky 3 až 5 ustanovujú, že rozhodovanie o mimoriadnej regulácii je predmetom konania o mimoriadnej regulácii. Z povahy veci vyplýva, že ax xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xredstavu o jej fungovaní a o existencii dôvodov pre jej zavedenie. To znamená, že takéto rokovanie by malo predchádzať vydaniu rozhodnutia. Špecifickxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxE MH SR o stanovisko x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xím súvisiacich činností nad rámec § 11 môže úradu vyplynúť aj zo všeobecného hospodárskeho záujmu podľa § 24 ZoE. Otázku, či je v danom prípade vo verejnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx určitú povinnosť regulovaným subjektom. V takom prípade postupuje podľa odseku 5. Úrad teda už neskúma potrebu regulácie, ale napríklad len určí reguxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx všeobecné a extenzívne vymedzenie regulovaných činností výnimočná. Naopak, povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme sú ukladané pomerne častxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxčnosť, že postup podľa odseku 2 je tiež mimoriadnou reguláciou, úrad ju môže vykonať len po prerokovaní s komisiou podľa odseku 1.
Ods. 3 až 5
[900] Koxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxlu regulácie. Z uvedeného dôvodu úrad začína konanie o mimoriadnej regulácii z úradnej povinnosti.
[901] Podľa dôvodovej správy doterajšia prax uxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, čo reguluje, a súčasne že reguluje spôsobom podľa písmen a) až c) [prípadne jedného či viacerých písmen], alebo či prijme rozhodnutia dve.
[902] Z hxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa. Rozhodnutie preto musí byť primerané (napríklad v súvislosti s ukladanou povinnosťou) z hľaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxvodnené a musí presvedčivo vysvetliť potrebu regulácie vrátane jej rozsahu a zvolených regulačných nástrojov. Logicky, všetky podklady rozhodnutix xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx9)
[903] Keďže konanie o mimoriadnej regulácii je konaním vecným alebo cenovým, úrad postupuje pri jej zavádzaní primerane podľa § 12 až 15. Keďže úrxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeho prieskumu majú pôvod v úniovej legislatíve.530)
Zmena rozhodnutia, zrušenie rozhodnutia a zastavenie konania
Ods. 1 a 2
[904] Zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zmeny alebo zrušenia skôr vydaných rozhodnutí úradu. V záujme právnej istoty by malo ísť o zriedkavé výnimky, preto sú taxatívne uvedené dôvody zmeny axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxe o zmene alebo o zrušení rozhodnutia na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu. Dôvodová správa v tejto súvislosti uvádza, že neraz bude ťažxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxto účel regulácie podľa § 3 ods. 1 ZoR. Účel regulácie spočíva zabezpečení dostupnosti tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x snahe reagovať na určitú zmenu na trhu alebo inú skutočnosť, ktorá v čase od vydania rozhodnutia viedla k nedostupnosti tovarov alebo ich nedostupnostx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxtie, tak ustanovenie neponecháva priestor pre administratívnu úvahu a úrad musí rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Výraz "potrebné" vyjadruje vysokú xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx5] Úrad odôvodňuje zmenu cenových rozhodnutí potrebou dosiahnuť účel regulácie len mimoriadne.531) V doterajšej aplikačnej praxi sa možno stretnúx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxtkl[i] niektorých zraniteľných odberateľov, čím im ekonomicky obmedzil[i] dostupnosť plynu [a elektriny] za primeranú cenu." Úrad dôvodil, že náraxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtia v odôvodneniach však neobsahujú podrobnejšie informácie o spomenutých podnetoch alebo analýzach, a preto nie je možné bližšie posúdiť otázku dosxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xkolnosťami a povahou veci (porovnaj komentár k ods. 5).
[906] Odsek 1 nie je previazaný na odsek 2, v mnohých ohľadoch sa však s ním prekrýva. S výnimkox xxxxx xx x xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxkach cenovej regulácie.
[907] Odsek 2 pomerne jednoznačne uvádza, že úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu obligatórne zmení axxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxho alebo viacerých z dôvodov fakultatívneho zrušenia alebo zmeny rozhodnutia podľa odseku 2 je na viazanej administratívnej úvahe úradu, či zmení alexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxo zmeny alebo zrušenia, ak prípadné negatívne dôsledky rozhodnutia znáša len ten, kto poskytol nesprávne údaje. Tvrdenie ohľadom fakultatívnej povaxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxade, keď nastanú zákonom predvídané skutočnosti, rozhodnutie zmení alebo zruší s ohľadom na účel regulácie.
[908] Všetky situácie uvedené v odsekx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxd zmení alebo zruší rozhodnutie v prípade výraznej zmeny ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Parameter je súbor objektíxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x regulačných vyhláškach. Čo znamená výraznú zmenu týchto parametrov, zákon neupravuje.532) V doterajšej praxi postupoval úrad veľmi netransparenxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxjde o ekonomický parameter, ale o inú podmienku, na základe ktorej bolo vydané cenové rozhodnutie, úrad nemôže postupovať podľa písmena g) určeného prx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia. Komentované ustanovenie upravuje situácie, keď úrad konanie obligatórne zastaví. Po prvé, úrad zastaví konanie, ak o zmene toho istého rozhodnuxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxbiehajúceho cenového (zmenového) konania podal v tej istej veci ďalší návrh na zmenu vydaného cenového rozhodnutia. Úprava síce zabraňuje neúmernémx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxať a uplatňovať si svoje právo na zmenu cenového rozhodnutia. Tak, či onak však úrad musí zohľadniť prípadné zmeny majúce vplyv na ceny v prebiehajúcom zxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxdy na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia. Úrad teda nepotvrdzuje existujúce rozhodnutie, ale konanie zastavuje. Takéto rozhodnutie má povahu rozhodnxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xozhodnutie vo veci samej. Toto ustanovenie nie je v praxi využívané. V zásade predstavuje reakciu úradu na situácie, keď počas prebiehajúceho cenovéhx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxánom (aby splnil podmienku na vydanie cenového rozhodnutia - práva na podporu). V prípade, že úrad takéto podozrenie má, dá podnet na príslušný orgán s cxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxol. Vzhľadom na to, že pri vydaní rozhodnutia v písomnej forme neexistuje subjekt, ktorému je možné rozhodnutie doručiť, odsek 6 ustanovuje len povinnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa primerane používajú ustanovenia ZoR a, samozrejme, aj SP, ktoré sa vzťahujú na konanie o prijatí rozhodnutia, ktoxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxhádza pri riešení otázky, kto má byť účastníkom konania o zmene alebo o zrušení rozhodnutia, ktorej zodpovedanie zároveň vymedzuje okruh subjektov opxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxať účastník konania, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie, zrušenia alebo zmeny ktorého sa domáha.
Ods. 5
[914] Zastavenie konania pre odpadnutie dôxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxčatého na návrh účastníka konania. Z toho vyplýva, že úrad zastavuje konanie podľa všeobecnej úpravy § 30 ods. 1 SP, podľa špeciálnych ustanovení § 17 Zox x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxka konania je pomerne vágne kritérium, ktorého význam je potrebné hľadať v historickej aplikačnej praxi úradu. Úrad bol, v podmienkach zákona č. 276/2xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxaní) a rozhodovania o nových konaniach, ktoré viedol v nadväznosti na zrušenie už vydaných rozhodnutí (zo strany súdov). Z hľadiska času však bolo predxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnaniami sledovali pomerne legitímne ciele, a to najmä snahu získať rozhodnutie potvrdzujúce predchádzajúcu nezákonnosť (nesprávne určenie alebo sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxsti tejto publikácie). Ods. 5, okrem iného, umožňuje zmariť takéto snahy a zastaviť konanie, ak sa týka napríklad už ukončeného regulačného obdobia (rxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxprávneho hľadiska diskutabilná, keďže v podstate môže odňať regulovanému subjektu právo na vydanie zákonného rozhodnutia (porovnaj komentár k ods. x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx
xx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xozhodnutia podľa ods. 2 písm. e) a rozhodnutie o zastavení konania podľa ods. 3 písm. d) sa iba vyznačí v spise. Obe situácie sa týkajú subjektu, ktorý zanxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxe doručiť, odsek 6 ustanovuje len povinnosť úradu rozhodnutie o zastavení konania alebo zrušení rozhodnutia vyznačiť v spise. Aj takéto rozhodnutie vxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjekt môže podať návrh na zmenu toho istého cenového rozhodnutia až po nadobudnutí právoplatnosti cenového rozhodnutia v predchádzajúcom cenovom konxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxx x xx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxväzujú na zákony č. 429/2008 Z.z. a č. 197/2012 Z.z. K tejto problematike pozri aj komentár k § 14 a § 18 ZoR.
[919] Zákon č. 429/2008 Z.z. zaviedol šxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxie úkonu najvyšším orgánom regulovaného subjektu podľa § 756a OBZ. Splnenie tejto povinnosti nie je v mnohých prípadoch objektívne (časovo) možné, kexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xrípadoch doplnenia návrhu je získanie schválenia (vzhľadom na uplatňovanú zásadu rýchlosti konania) často zložité. Najvyšší orgán súčasne nie je vhxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxovaného ustanovenia zaviedli možnosť preniesť právomoc schvaľovať návrh na zmenu cenového rozhodnutia a doplnenie návrhu na zmenu cenového rozhodnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xaké doplnenia návrhu, ktoré nemajú vplyv na zmenu ceny.
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xchválenie úkonu, úrad na návrh alebo jeho doplnenie podľa odseku 9 neprihliadne.
[921] Bez ohľadu na formuláciu odseku 9, úrad je, podľa nášho názorxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxlu regulácie podľa § 3 ZoR. Akonáhle regulovaný subjekt doručí takýto neúplný návrh úradu, ten sa s jeho obsahom oboznámi a v súlade s § 3 ZoR sa ním zaoberxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu za podklad, na základe ktorého posúdi potrebu zmeny rozhodnutia, a obstarať podklady potrebné na vydanie takéhoto rozhodnutia. To znamená, že xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxaného subjektu, resp. zistiť relevantné informácie vlastnou činnosťou.
[922] Právomoc schvaľovať úkony najvyššieho orgánu regulovaného subjexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvá väčšina hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva. Regulovaný subjekt je v takomto prípade povinný preukázať úradu spxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxrny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva (uznesením). Akýkoľvek prenos právomoci však musí nastať pred samotným podaním návrhu alebo jeho dopxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxbené z podnetu úradu a ak úkon nemal vplyv na zmenu ceny (napr. sa podaním len predkladala plná moc na právne zastupovanie a pod.). V dôsledku zákona č. 164xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxadu až po jeho schválení štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva.
[924] Myslíme si, že v prípade takého doplnenia návrhu na výzvu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxr. doplnenie kópie výpisu z obchodného registra a pod.).
Následky prevodu zariadenia výrobcu elektriny z OZE
[925] Výrobca elektriny z obnoviteľxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx-ročného obdobia. V praxi dochádza pomerne často k prevodom výrobných zariadení na iných vlastníkov. Takisto dochádza k rôznym korporačným zmenám u rxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xydanie nového rozhodnutia, alebo vo všeobecnosti, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxdenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky sa vzťahuje na zariadenie a nie je ovplyvnená zmenou prevádzkovateľa. To v zásade znamená, že pri prexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtia, v ktorom úrad prizná podporu na ostávajúce roky platnosti podpory podľa pôvodného cenového rozhodnutia. Správnosť tohto výkladu potvrdil aj úrax x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa upravujú problematiku konania o odvolaní proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu. Všeobecnú úpravu odvolacieho konania ustanovuje SP.
Ods. 1
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutej v § 51 SP. Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznáxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxia rozhodnutia len vtedy, ak sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia.535)
[929] Lehota na podanxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxanie odvolania proti rozhodnutiam vydaným v cenovom konaní je 40 kalendárnych dní odo dňa ich oznámenia. Cenové konania sú konania, v ktorých úrad rozhxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxmožno odvolať. Odvolanie je vylúčené proti rozhodnutiam o zastavení konania alebo zrušení rozhodnutia z dôvodu, že regulovaný subjekt (účastník konxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxx
xxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxlaní. Odvolanie má (okrem prípadov autoremedúry) devolutívny účinok. Odvolacím orgánom je spravidla regulačná rada. Prostredníctvom tohto ustanoxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx x xxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho orgánu podať odvolanie na orgán nezávislý od zúčastnených strán a od akejkoľvek vlády". Regulačná rada vo všeobecnosti nie je odvolacím orgánom vo vxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxx x xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xodľa § 38 ods. 9 ZoR (pozri príslušný komentár a SSP). Skutočnosť, že o odvolaní proti rozhodnutiu o uložení pokuty536) rozhoduje predseda úradu, praxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxlania. Odvolanie v cenovom konaní a v konaní o mimoriadnej regulácii nemá odkladný (suspenzívny) účinok. Napádané rozhodnutia sú preto vykonateľné mxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xohol regulovať ceny včas a aby prípadné uplatnenie opravného prostriedku regulovaným subjektom so suspenzívnym účinkom nezmarilo včasné uplatňovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtiam odkladný účinok majú.
Ods. 5 až 7
[933] Schválenie odvolania najvyšším orgánom regulovaného subjektu. Komentované odseky nadväzujú na zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa zákon č. 429/2008 Z.z. špeciálnu náležitosť pre podanie alebo doplnenie odvolania - doklad (uznesenie) preukazujúci predchádzajúce schválenie úxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx operatívne zvolanie schôdze najvyššieho orgánu regulovaného subjektu sa riadi zákonnými pravidlami a vnútornými pravidlami tohto subjektu. V prípxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xe vhodným orgánom na rozhodovanie o otázke súvisiacej s bežným obchodným vedením regulovaného subjektu.
[935] Ak regulovaný subjekt nezíska vyžaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulačná rada na doplnenie podľa odseku 6 neprihliadne.
[936] Bez ohľadu na formuláciu odseku 6, regulačná rada je povinná prihliadnuť aj na neschxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xegulovaný subjekt xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x x x xxx x x xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x úplne skutočný stav veci. Regulačná rada pritom nie je viazaná len návrhmi regulovaného subjektu a mala by si za tým účelom obstarať potrebné podklady nx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xegulovaného subjektu (alebo informácie zisťuje sama).
[937] Právomoc schvaľovať úkony najvyššieho orgánu regulovaného subjektu možno preniesx xxxxx x xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx všetkých členov najvyššieho orgánu spoločnosti alebo družstva. Regulovaný subjekt je v takomto prípade povinný preukázať regulačnej rade splnenie xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxstva (uznesením). Akýkoľvek prenos právomoci však musí nastať pred samotným úkonom odvolania alebo jeho doplnenia.
[938] Odvolanie alebo jeho doxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xk úkon nemá vplyv na zmenu ceny (napr. sa podaním len predkladá plná moc na právne zastupovanie a pod.).
Niekoľko poznámok k odvolaniu a súdnemu prieskxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxS a článku 41 TPS. Smernice najmä vyžadujú, a) aby rozhodnutia z hľadiska kvality umožňovali súdne preskúmanie; a b) členské štáty zabezpečili, aby na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxlý od zúčastnených strán a od akejkoľvek vlády. Zmyslom ustanovení smerníc najmä bolo, aby členské štáty umožnili prieskum rozhodnutí a zaviedli pre nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxia smerníc však členské štáty implementovali značne rozdielne, často sa pridŕžajúc existujúcej úpravy prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej správxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxnutia úradu sú za podmienky vyčerpania riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné v súdnom konaní.
[940] Značne dôležitú otázku súvisiacu s pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmienkach sa zákonodarca rozhodol, že prieskumu podliehajú aj cenové rozhodnutia úradu (s čím vzhľadom na požiadavky smerníc, európskeho a vnútroxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxskú právnu úpravu, kde cenové rozhodnutia majú povahu normatívnych právnych aktov. České súdy v súvislosti so snahou regulovaných subjektov domôcť sx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxdnávanie
[941] Nariadenie ústneho pojednávania. Úrad nariadi v zmysle § 21 SP ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxých musí úrad nariadiť ústne pojednávanie.
[942] Skutočnosť, či si povaha veci v konkrétnom prípade vyžaduje nariadenie ústneho pojednávania, je xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxe pojednávanie zmysel, ak môže pomôcť objasniť vec. ZoR teda predpokladá nariadenie ústneho pojednávania práve ako prostriedok pre realizáciu zásadx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxhlenie konaní.538)
[943] Úrad môže v zásade nariadiť aj viacero ústnych pojednávaní,539) a to tak v rámci rozhodovania na prvom stupni, ako aj na drxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtný).
[944] Priebeh ústneho pojednávania. Ústne pojednávanie je v zmysle § 21 ods. 3 SP neverejné, keďže ZoR neustanovuje inak. Zároveň však nie je xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí, bankového, daňového a obchodného tajomstva.540)
[945] ZoR a ani SP neustanovujú detailný priebeh ústneho pojednávania. Jeho súčasťou však mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxiadka a pojednávanie vykonávajú spravidla na tom istom mieste. Úrad na ústne pojednávanie prizve všetkých účastníkov konania a požiada ich, aby pri úsxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxvili, aby preukázali svoju totožnosť. Následne by mal tieto osoby (účastníkov, svedkov atď.) oboznámiť s predmetom konania a vyzvať ich, aby uplatnilx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxiada.541) Ide o vyjadrenie koncentračnej zásady x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxa, že úrad nie je povinný prihliadnuť na skutočnosti, ktoré účastník konania neuplatnil najneskôr na ústnom pojednávaní, a kumulatívne a) bolo účastnxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nie je povinný prihliadnuť na skutočnosti, ktoré účastník konania neuplatní najneskôr na ústnom pojednávaní. Z toho vyplýva, že:
a)
Úrad nemá povixxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxincípmi dobrej správy by na takéto skutočnosti mal prihliadnuť, ak majú vplyv na rozhodnutie vo veci.
b)
Úrad musí prihliadnuť na skutočnosti uplaxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxx xxxhliadnuť na skutočnosti uplatnené po pojednávaní aj vtedy, ak účastníkovi doručil predvolanie najmenej tri dni pred konaním pojednávania, ale bez poxxxxxxx
xx
xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxde zisteného skutkového stavu ideálne na prvom pojednávaní. Odsek 1 komentovaného ustanovenia však nehovorí o prvom pojednávaní (na rozdiel od odsekx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxali od momentu posledného pojednávania.
[947] Počas pojednávania nie je potrebné poučovať účastníkov o následkoch neuplatnenia návrhov a prixxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxnanec ďalej vykonáva dôkazy a robí procesné úkony na zistenie skutočného stavu veci. V závislosti od priebehu pojednávania ukladá aj poriadkové opatrxxxx xxxxx x xx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxedloží ju na podpísanie prítomným osobám. Odopretie podpisu, dôvody odopretia podpisu a námietky proti jej obsahu zamestnanec úradu zaznamená do zápxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx iný termín pojednávania a upovedomí o tom účastníkov konania, resp. ďalšie predvolané osoby. Ak sa ústne pojednávanie nemôže ukončiť, úrad ho preruší x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxentračnú zásadu. Táto zásada je však v ustanoveniach vyjadrená pomerne zmätočne.
[952] Podľa odseku 2 je účastník konania oprávnený uplatniť doplxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxjadrenia), dôkazy (znalecké posudky, svedecké výpovede, listiny), čestné vyhlásenia, a ďalej všetky iné skutočnosti, ktoré môžu prispieť k náležitxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxsových materiálov). Medzi takéto podklady zaraďujeme aj právne predpisy či všeobecne známe skutočnosti. Odsek 2 výslovne ustanovuje, že uplatnenie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, ktoré účastník konania neuplatnil najneskôr na ústnom pojednávaní. Odsek 1 teda na rozdiel od odseku 2 odkazuje len na jednu kategóriu podkladov pre rxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxplnenie podkladov rozhodnutia len na prvom ústnom pojednávaní uvádza, že: a) účastník má možnosť vyjadriť sa k všetkým podkladom rozhodnutia garantoxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxsť konania vyžaduje, aby bolo účastníkovi konania zachované aj reálne právo doplniť podklady rozhodnutia; ale c) jeho opakovaným využívaním by však mxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxho pojednávania.
[953] Podľa § 19 ZoR by preto malo platiť, že účastník konania na prvom pojednávaní doplní podklady rozhodnutia a uplatní skutočnxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. 1 a) a b), tak úrad pri rozhodovaní prihliadne aj na neskôr uplatnené skutočnosti. Úrad môže nariadiť aj ďalšie pojednávanie, v takomto prípade však ux xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho dopxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxm, ktoré súvisia so získavaním podkladov pre rozhodnutie. Táto povinnosť úradu je totiž realizovaná na pojednávaní.
[955] Ak by úrad neumožnil účaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xpôsobu ich zistenia, prípadne ak by mu nedal možnosť na podanie návrhov na doplnenie dokazovania, tak by sa mohol dopustiť nesprávneho postupu odnímajxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxx x xx hospodárne, a teda správne orgány dbajú na to, aby samotné konanie prebiehalo bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb, pričom spráxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxľa dôvodovej správy skúsenosti úradu potvrdzujú potrebu spájania vecí a vylúčenia vecí na samostatné konanie (obdobne ako v civilnom procesnom právexx
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx teda o identitu účastníkov dvoch a viacerých konaní alebo skutkovú súvislosť, resp. až identitu v predmetoch konaní. Úrad môže, ale nemusí spojiť veci xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxočnosťou, napríklad počtom účastníkov, počtom skutkov, ktoré je potrebné posúdiť, a mierou dokazovania, ktoré je potrebné vykonať. Efektívnosť konxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxe nemožno vylúčiť ani situáciu, že úrad ex offo začne konanie o viacerých veciach spoločne v jednom konaní.
Ods. 2
[959] Vylúčenie veci. Úrad môže vyxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xríkladom vylúčenia veci na samostatné konanie by bol návrh, v ktorom by osoba žiadala vydanie cenového rozhodnutia na dodávku a distribúciu energie v jxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxočné konanie. Veci sa na spoločné konanie v zásade nehodia najmä vtedy, ak by spoločné konanie nebolo hospodárne alebo veci spolu skutkovo vôbec nesúvixxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx x
xxxxx xxxxodnutie o spojení vecí a o vylúčení veci. Povinnosť vydať rozhodnutie o spojení vecí alebo o vylúčení veci na samostatné konanie je odôvodnená právnou ixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxatné konanie vydá úrad rozhodnutie, a to v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ktoré sa začalo skôr. Cieľom tejto zákonnej povinnosti je zamedziť prxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxanie, potom nezačína plynúť nová lehota na rozhodnutie a úrad má povinnosť vydať rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na konanie, ktoré začalo najskxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemožno v konaní začať počítať novú lehotu pre vylúčené konanie, a treba v počítaní lehoty pokračovať tak, ako sa začala počítať pôvodne spoločná lehotxx
xxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xonaní zvyčajne podať opravný prostriedok. Keďže tieto rozhodnutia majú procesný charakter, neprichádza do úvahy ani ich súdny prieskum.544) Takétx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxavenie. Nemení sa tiež ani predmet konania v jednotlivých spojených veciach, ako ani ich charakter. Ak však procesné rozhodnutie porušuje práva účastxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxj komisie
[964] Všeobecne. Komentované ustanovenia pomerne stručne transponovali do vnútroštátnej úpravy problematiku posudzovania súladu roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xx xxx x x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxocesy považujeme za vhodnejšie vykladať podľa úniovej právnej úpravy, keďže tá obsahuje komplexnejšiu úpravu pravidiel prieskumu a keďže sa tieto prxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci ktorých je posudzovaný súlad rozhodnutí regulátorov s usmerneniami komisie podľa práva EÚ. Pôvodne síce mal existovať len jeden proces, no nepxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xraxe vyplýva, že v konaniach zohráva významnú úlohu agentúra. Tá nie je oprávnená začať konanie ani ex offo, ani na návrh iného subjektu, ako je národný rxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxvným nedostatkom smerníc a nariadenia ACER je, že bližšie nedefinujú pojem rozhodnutie. Ak by sme pojem vykladali extenzívne, tak by medzi rozhodnutxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdiť z Tretieho balíka. Takisto by sem patrili aj rozhodnutia, ktoré sa týkajú len vnútroštátnej situácie bez dopadu na cezhraničné otázky fungovania sxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxlyvňujúce cezhraničný obchod.
[968] Keďže agentúra plní úlohy najmä vo vzťahu k cezhraničným otázkam a cezhraničnej spolupráci a keďže Tretí balíx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxad, podľa ktorého je agentúra oprávnená vyjadrovať sa výlučne k individuálnym aktom aplikácie práva (rozhodnutiam), ktoré sa týkajú cezhraničných oxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu.
[969] Vzhľadom na skutočnosť, že Tretí balík mal byť implementovaný do 3. marca 2011, agentúra nemôže preskúmavať rozhodnutia vydané podľa vnútxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti alebo doručenia rozhodnutia.
[970] Prieskum agentúrou podľa ods. 4 a 5 nariadenia ACER. Agentúra na žiadosť ktoréhokoľvek regulačného orgánu axxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xvedenými v smerniciach, v nariadeniach alebo s inými príslušnými ustanoveniami týchto smerníc alebo nariadení.
[971] Agentúra preskúmava nielex xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxových okolností", ktorého cieľom je obmedziť prieskum výlučne na súlad s pravidlami Tretieho balíka v konkrétnom prípade.
[972] Nariadenie ACER xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxisko vydáva do troch mesiacov od doručenia žiadosti.
[973] Ak národný regulačný orgán primeraným spôsobom nevyhovie stanovisku agentúry do štyroxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí povinností vyplývajúcich z práva EÚ.
[974] Prieskum agentúrou podľa čl. 39 TES a 43 TPS. Prieskum podľa smerníc sa týka súladu rozhodnutí regulátxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ACER. Agentúra interpretuje prieskum podľa smerníc ako lex specialis k prieskumu podľa nariadenia ACER.
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx regulačným orgánom s usmerneniami. Agentúra poskytuje svoje stanovisko regulačnému orgánu, ktorý oň požiadal, alebo komisii a regulačnému orgánu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxisku agentúry do štyroch mesiacov od dátumu doručenia tohto stanoviska, tak agentúra o tom informuje komisiu.
[976] Prieskum komisiou podľa čl. 39 xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxúdi, že rozhodnutie, ktoré sa týka cezhraničného obchodu, prijaté iným regulačným orgánom, nie je v súlade s usmerneniami, a to do dvoch mesiacov odo dňx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xroch mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia, zistí, že toto rozhodnutie regulačného orgánu vyvoláva závažné pochybnosti ohľadom jeho súladu s usmernxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxili svoje pripomienky.
[977] Ak komisia prijme rozhodnutie podrobnejšie vec preskúmať, najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu prijatia takéhotx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrgán stiahol svoje rozhodnutie z dôvodu jeho nesúladu s usmerneniami.
[978] Ak komisia neprijme rozhodnutie o podrobnejšom preskúmaní veci alebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xozhodnutiu komisie o stiahnutí svojho rozhodnutia v lehote dvoch mesiacov a informuje o tom komisiu. Následkom nerešpektovania právneho názoru komixxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxavidlá postupu pre regulačné orgány, agentúru a komisiu ohľadom dodržiavania súladu medzi rozhodnutiami regulačných orgánov a usmerneniami.
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x x x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xransparentnosť a účinnosť regulácie tým, že núti regulované subjekty dodržiavať predpísané štandardy na spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalitu dodávaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxkytovaných tovarov a služieb v sieťových odvetviach.549) Cieľom regulácie xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 4 ZoR a podľa § 22 ZoR. Regulácii kvality podliehajú činnosti uvedené v odseku 1 a je vykonávaná nástrojmi podľa odseku 2. Podstatx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxich kvalitu [§ 2 písm. i) ZoR], ktoré sú príslušné regulované subjekty povinné dodržiavať.
Ods. 3
[982] Práva odberateľov. Účastník trhu s elektrixxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xegulovaných činností v kvalite určenej štandardmi kvality (ods. 3). Regulovaný subjekt je naopak povinný vykonávať činnosť tak, aby splnil ustanovexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Ods. 4 až 8
[983] Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality (nesplní ho na požadovanej úrovni) a takéto nedodržanie preukázateľne (postačujx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kompenzačnú platbu (finančná náhrada) vo výške a spôsobom určeným podľa § 40 ods. 2 ZoR. To znamená, že odberateľ nie je povinný preukazovať nedodržanix xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu).
[984] O vyplatenie kompenzačnej platby síce dotknutý odberateľ môže požiadať, no regulovaný subjekt má povinnosť túto platbu vykonať aj bez prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxť uhradiť kompenzačnú platbu nevznikne, ak boli štandardy kvality nedodržané z dôvodu vzniku:553)
a)
Mimoriadnej udalosti - mimoriadna udalosť jx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx ximoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. Stupňa555) alebo teroristický útok, pričom:
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxbenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok;
3.
katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení dôsledkov vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej súsxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxoenergetike náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok energie, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň určenú na technické prostriedky zabxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny, alebo vyradenie energetických zxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krízovej situácie;556) 2. opatrení hospodárskej mobilizácie;557) 3. havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxzovej situácie v plynárenstve - krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvolávx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxh hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Podľa § 20 ZoE a podľa nariadenia SOS, úrovne krízovej situxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxôsobenej treťou osobou.
e)
Rozhodnutia odberateľa neodobrať alebo neodviesť dohodnuté alebo určené množstvo vody.
[986] Uhradenie kompxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxenie kompenzačnej platby má povahu správneho deliktu podľa § 36 ZoR.
[987] Podrobnosti regulácie kvality ustanovujú všeobecne záväzné predpisy úxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxce s ich dodržiavaním;
b)
spôsob sledovania, evidovania a vyhodnocovania štandardov kvality regulovaným subjektom;
c)
spôsob uverejňovanxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxdovanú úroveň štandardov kvality;
f)
výšku kompenzačnej platby a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality; a
g)
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnčné, vyhodnocovacie a zverejňovanie povinnosti. Neplnenie týchto povinností je správnym deliktom podľa § 36 ZoR. Podľa ods. 4 je regulovaný subjekt xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxjom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich odberateľov;
c)
evidovať podania súvisiace s nedodržaním štandaxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci kalendárny rok;
f)
spĺňať požadovanú úroveň štandardov kvality;
g)
do konca februáxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.
[989] Súvisiace aktivity úradu. Relatívne jednoduchý a finančne nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x) bod 2 a písm. f) bod 8 ZoR vyhodnocuje a zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality a požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality regulovanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxnie o registrácii
[990] Registrácia vlastníka majetku používaného na vykonávanie regulovanej činnosti. Podmienky na prevádzkovanie verejných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxeho majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti, a preto ani takýto majetok v zásade nie je súčasťou účtovnej evidencie držiteľa živxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na opravy a údržbu majetku, spotrebu materiálu, energie a pod.559)
[991] ZoR preto ustanovuje osobitnú povinnosť osôb vykonávajúcich regulovanú xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxený rozsah a spôsob regulácie cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe pre výkon jeho zákonom stanovenej pôsobnosti. S poukazom na uvedené je potrebné, aby úrad disponoval informáciou napríklad o realizácii výpovede náxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxore ohľadom platnosti, resp. neplatnosti výpovede tohto vzťahu, rozhodoval o tom, či úradu predmetnú informáciu oznámi (poskytne) alebo nie. Oznámexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku používanému na vykonávanie regulovaných činností, ktorými sú výroba, distribúcia a dodávka pitnex xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na základe písomnej žiadosti do 30 dní od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy.
[993] Túto povinnosť mxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie na prevádzkovateľa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ak má tento prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie uzaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[994] Potvrdenie sa vyžaduje na výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, distribúciu pitnej vody verejným vodovodom, dodávku pitnej vody verxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxj vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
[995] Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, úrad vydá do 30 dní odo dňa doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xP (§ 41).
[996] Regulovaný subjekt je zároveň povinný úradu písomne oznámiť každú zmenu údajov uvedených v potvrdení o registrácii do 15 dní od vznixx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx
[997] Úrad v praxi upozorňuje najmä na neplnenie tejto povinnosti zo strany obcí.560) Ak má obec vydané potvrdenie o registrácii, ako oprávnená osoxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx povinná oznámiť úradu. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Z pohľadu úradu je pre zmenu údajov v potvrdení o regxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ku konkrétnemu dátumu.
[998] Za nedodržanie povinnosti predložiť žiadosť uloží úrad reguxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x plynom. Všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 24 ZoR je vyhláška č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxke, ktorý ustanovuje podrobné pravidlá fungovania trhov.
[1000] Za účinnosti zákona č. 276/2001 Z.z. vydávala pravidlá trhu vláda SR dvoma nariaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxol xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxsné, odborné a nevyhnutné zmeny pravidiel trhov. Takéto zmeny sú potrebné najmä v súvislosti so sieťovými predpismi, ktoré sú akousi obdobou Pravidiex xxxx xx xxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxčne rýchlo a flexibilne menené. Z tohto dôvodu sú viaceré pravidlá fungovania trhu upravené priamo prevádzkovými poriadkami prevádzkovateľa prepraxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x
xxxxxx xxxxxxx pravidiel trhu. Odsek 1 ustanovuje základný imperatív pre fungovanie trhov a výkon regulovaných činností (vrátane obchodných podmienok) podľa Pravxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxdiskrimináciu a transparentnosť v sieťových odvetviach pozri komentár k § 4 a podkapitolu 3.5 teoretickej časti tejto publikácie.
Ods. 2 a 3
[100xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxvaných subjektov a odberateľov elektriny a plynu vyplývajúcich napríklad zo ZoR, ZoE alebo ZoPOZ. Takisto upravujú vzťahy medzi jednotlivými účastxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxrentné prostredie s rovnakým prístupom pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom, a súčasne umožniť zmeny podmienok obchodovania vo väzbe na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxaných činností uvedených v odseku 2, potrebných na zabezpečenie fungujúceho trhu s elektrinou a plynom, vrátane príslušných potrebných lehôt na poskxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xčastníkmi trhu. V podstate to znamená, že pravidlá trhu upravujú "dizajn" - "model" trhu.
[1005] Istú interpretačnú neistotu ohľadom obsahu Pravixxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxvuje ani tak § 24, ale zmocňovacie ustanovenie § 40 ods. 4 ZoR.
Certifikácia a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovatexx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx certifikovaný a určený za nezávislého prevádzkovateľa členským štátom. Cieľom tejto požiadavky Tretieho balíka je zabezpečiť, aby prevádzkovatelxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxetom samostatných konaní, ktoré na seba nadväzujú. Tieto konania v zásade nie sú previazané s konaním, predmetom ktorého je vydanie povolenia na výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxovanú činnosť už na základe povolení a certifikácia (vrátane následného určenia) je len osobitným potvrdením o ich nezávislosti pri výkone tejto činnxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxky (prevádzkovateľ sa napríklad dopúšťa správneho deliktu podľa § 36 ZoR).
[1008] Podľa čl. 10 TES a TPS v spojení s čl. 3 nariadenia č. 714/2009 a naxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxé konanie. Požiadavka certifikácie sa vzťahuje tak na úvodnú certifikáciu, ako aj na následnú certifikáciu v prípadoch zmeny skutočností, na základe xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx balíka (t.j. unbundling vo forme OU, ITO, ISO alebo ITO+). Na rozdiel od určenia prevádzkovateľa (pozri ďalej), certifikáciu vykonáva vždy regulátorx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xx
xrevádzkovateľ prenosovej sústavy spĺňa podmienky vlastníckeho oddelenia podľa § 30 ZoE (OU, ktorý je základný a preferovaný model, následná zmena nx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xohli využiť len pri počiatočnej certifikácii, ak k 3. septembru 2009 patrila prepravná sieť vertikálne integrovanému podniku, následná zmena na OU je xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xásledná zmena na ITO nie je možná);
c)
vlastník prepravnej siete a osoba, ktorá má vykonávať xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxtému § 61 až 63 ZoE (ISO, zmena na OU je možná).
[1010] Rozhodnutia v certifikačnom konaní. Úrad v konaní o certifikácii vydáva rozhodnutie o udelxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx011] Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete preukáže, že spĺňa pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx xx xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo vydanie MH SR, ktoré postupuje podľa odseku 5.562)
[1012] Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxkácie nemôže viesť k situácii, že nie je zabezpečená prevádzka prenosovej sústavy alebo prepravnej siete. Táto infraštruktúra musí byť prevádzkovanxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxj a prenosovej infraštruktúry.
[1013] Úrad vydá rozhodnutie o odňatí certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xx xx xx xxxxx x xx xx x3 ZoE a porušenie podmienok neodstráni v primeranej lehote určenej úradom, ktorá nemôže byť kratšia ako tri mesiace. Rozhodnutie o odňatí certifikácxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxkach Druhého balíka, kompetencia určiť prevádzkovateľa nie je vyhradená regulátorovi. V podmienkach slovenského vnútroštátneho práva bola zverenx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
[1015] Konanie o určení prevádzkovateľa sa začína z úradnej povinnosti na základe oznámenia úradu o udelení certifikácie. Vecne príslušným orgánxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx3) Podľa § 41 ods. 2 písm. e) sa na konanie MH SR nevzťahuje SP. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxbo prevádzkovateľa prepravnej siete MH SR bezodkladne oznámi komisii a zabezpečí zverejnenie informácie o určení prevádzkovateľa prenosovej sústaxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sa vzťahujú aj na situáciu, keď úrad rozhodne o odňatí certifikácie. MH SR na základe rozhodnutia úradu o odňatí certifikácie zruší rozhodnutie o určenx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxenie rozhodnutia bezodkladne oznámi komisii.
[Priebeh certifikačného konania]
[1018] Pravidlá konaní. Ustanovenie upravuje podrxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx upravujú články 3 nariadení a pracovný dokument komisie.
[1019] Keďže certifikačné konanie predstavuje značne odborný a náročný proces, komisia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx harmonizovaným spôsobom.565) Komisia zároveň zverejňuje všetky certifikačné rozhodnutia a stanoviská v anglickom jazyku.566)
[1020] Konanix x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x7 sa ustanovenia § 25 až 28 primerane použijú aj na certifikáciu osoby, ktorá má len zámer prevádzkovať prepravnú sieť alebo prenosovú sústavu. Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxr.567)
[1021] Konanie o certifikácii sa podľa odseku 1 môže začať aj ex offo, a to v nasledujúcich prípadoch:
a)
ak prevádzkovateľ prenosovej súsxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtal spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení § 30, § 50, § 51 až 60 alebo § 61 až 63 ZoE, alebo by ich mohol prestať spĺňať bezodkladne po tom, ako sa o zxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xx xx xxxx xxxodne domnieva, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete prestal spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení x xxx x xxx x xx xx xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxavnej siete je povinný predložiť úradu spolu s návrhom dokumenty v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 40 ods. 6 Zxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú). Túto povinnosť musí bezodkladne splniť aj v prípade konania o certifikácii, ktoré začalo z podnetu xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xzhľadom na možnosť certifikácie aj takých osôb, ktoré len plánujú zahájiť činnosť prevádzkovateľa, je okruh účastníkov pre tento prípad rozšírený § 2x xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xozhodnutia o certifikácii, do štyroch mesiacov odo dňa začatia konania z podnetu úradu alebo do štyroch mesiacov odo dňa doručenia odôvodnenej žiadosxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie, túto skutočnosť oznámi komisii a zašle jej všetky podklady týkajúce sa konania o certifikácii.
[1025] V xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydať explicitné alebo implicitné rozhodnutie.568) Explicitné alebo implicitné rozhodnutie regulačného orgánu má nadobudnúť účinnosť až po ukonxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xak, že vypracováva návrh (koncept) rozhodnutia.569) Z praktického hľadiska ZoR síce ustanovuje povinnosť vypracovať návrh rozhodnutia, no SP takxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxtosťami podľa SP a to predložil komisii.
[1026] Úrad umožní účastníkovi konania vyjadriť sa k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie pred xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch ustanovení § 30, § 50, § 51 až 60 alebo § 61 až 63 ZoE zistených v konaní o certifikácii v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní. Jednotlivé regulačxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xasť konania pred komisiou podrobne upravujú nariadenia. Niektoré praktické otázky procesu sú upravené na úrovni soft law vo výkladovej poznámke k cerxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxa tohto oznámenia doručí príslušnému národnému regulačného orgánu svoje stanovisko ohľadom dodržania podmienok stanovených smernicami. Pri príprxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xredlžuje o ďalšie dva mesiace. Ak komisia v dvojmesačnej alebo predĺženej štvormesačnej lehote nevydá stanovisko, považuje sa to za rozhodnutie o nevxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnania a vyzve ho na odstránenie nedostatkov uvedených v stanovisku v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní. Úrad vydá rozhodnutie týkajúce sa certxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
[1029] Pre úplnosť treba uviesť, že podľa čl. 10 ods. 5 TPS a TES rozhodnutie o certifikácii by malo byť vydané v zásade do 4 mesiacov od začatia certifxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgulačného orgánu. Príslušné ustanovenia smerníc ohľadom tacitných rozhodnutí však pôvodne neboli v ZoR transponované, čo zákonodarca napravil zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxastníkovi konania sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty štyroch mesiacov. Úrad síce môže takéto rozhodnutie neskôr zmeniť, no vzhľxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
[1030] Úrad musí v zmysle smerníc pri rozhodovaní o certifikácii prihliadať na stanovisko komisie v čo najširšej miere. Zo smerníc však nevyplýva, že bx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k začatiu konania o porušení povinností vyplývajúcich z práva EÚ.
[1031] Právo EÚ predpokladá aj situáciu, keď o certifikácii prevádzkovateľa rozxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxor, že existujúce národné pravidlá oddelenia garantujú jeho nezávislosť účinnejšie.571) Túto formu unbundlingu (ITO+) však prevádzkovatelia mohxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxovisko komisie zverejní spolu s rozhodnutím týkajúcim sa certifikácie na webovom sídle úradu.
[1033] Zmena skutočností relevantných pre certifixxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xransakcií, v dôsledku ktorej prestali spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení § 30, § 50, § 51 až 60 alebo § 61 až 63 ZoE, alebo by ich mohli prestať xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxady, ktoré sa týkajú takej zmeny skutočností). Odkaz na plánované transakcie zdôrazňuje, že prevádzkovateľ má informovať úrad
ex ante
a nie ex post.5xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxsponujú dostupnými informáciami ohľadom transakcií na úrovni ich vlastníkov, resp. iných skutočností mimo samotného prevádzkovateľa.
[1035] Dxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxeľ elektriny a dodávateľ plynu sú povinní poskytnúť úradu a komisii údaje a podklady potrebné na certifikáciu a na vykonávanie dohľadu nad prevádzkovaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmstva, iných obchodných údajov dôverného charakteru a údajov, ktorých poskytnutie tretej osobe by mohlo spôsobiť ujmu osobe, ktorá také údaje poskytxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnenia podmienok udelenia rozhodnutia o certifikácii a dodržiavanie povinností podľa príslušných ustanovení § 30, § 50, § 51 až 60 alebo § 61 až 63 ZoEx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o certifikácii osobou, ktorá má zámer prevádzkovať prenosovú sústavu alebo prepravnú sieť. Ide teda o prípady, keď má len vzniknúť budúci prevádzkovaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxolenie na prenos elektriny alebo prepravu plynu. Podľa § 7 ods. 3 ZoE je podmienkou na vydanie povolenia na prenos elektriny a povolenia na prepravu plyxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xR začne konanie podľa § 25 ods. 6 po oznámení úradu, no neurčí prevádzkovateľa skôr, ako úrad na základe rozhodnutia o certifikácii a návrhu na vydanie pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxovenia § 25, § 26 a § 28 sa primerane použijú aj v prípade podania spoločného návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii vlastníkom prepravnej siete x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxníkov konania o ďalší subjekt - vlastníka siete, pretože na rozdiel od ITO a OU modelov nie je osoba prevádzkovateľa a vlastníka totožná. Tomuto špecifixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx si zaslúži aj povinnosť vlastníka prepravnej siete poskytnúť úradu v konaní o certifikácii všetky návrhy zmlúv potrebných na preukázanie relevantnýxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx certifikácie povinný rešpektovať stanovisko komisie.
Certifikácia a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovatxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tretieho štátu. Komentované ustanovenie vychádza z čl. 11 smerníc a predstavuje špeciálnu úpravu certifikačného konania podľa čl. 10 smerníc. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxavnej siete v EÚ. Predmetný článok bol obsiahnutý už v prvých návrhoch znenia TPS, pričom dôvodom na jeho prijatie bola obava z možného zneužitia postavxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxemí SR a EÚ.574)
[1040] Vymedzenie pojmu kontrola bolo prevzaté z nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi (nariadexxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx Pri certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým vykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu oxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xx xx xx xxxxx x xx až 63 ZoE) aj dodržanie požiadavky na bezpečnosť dodávky elektriny alebo plynu na vymedzenom území a na území EÚ.
[1042] Pravidlá odčlenenia podľa Txxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdzkovateľa osobou z tretieho štátu je zložitejšie dosiahnuť tento sledovaný cieľ. To platí osobitne pri štátom vlastnených spoločnostiach vykonávaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxach činnosti domácej dodávky plynu (predaj členským štátom) a prepravy plynu (na území členských štátov). Existuje riziko, že dodávateľské subjekty x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxvku energie od tohto dodávateľa. Tieto dodávateľské subjekty by mohli ďalej zneužiť svoje postavenie dodávateľa a izolovať, resp. vydierať členské šxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xzhľadom na svoj význam vyžaduje pri nadobudnutí kontroly osobami z tretích štátov nad prevádzkovateľmi "dodatočné ochranné opatrenia".576)
[10xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx x x xx x xx xxxx x xx x x x xx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxhoduje o certifikácii, musí ju však oznámiť komisii a zohľadniť pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko komisie v najväčšej mxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxsti certifikačného procesu, a preto sa ďalej v texte zameriavame najmä na výklad ustanovení smerníc.
[1044] Pre úplnosť treba uviesť, že z pohľadu dx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxm vykonávať kontrolu (resp. by táto osoba mala mať xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnia smerníc obsahujú podrobnejšiu úpravu procesu a kritérií, ktoré musí národný regulačný orgán zohľadniť. Rovnaké kritériá bude v procese aplikovax xx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxse zohráva ústrednú úlohu aktivita certifikovaného subjektu a jeho schopnosť preukázať splnenie požadovaných podmienok.
b)
Splnenie požiadavxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx prieskumu splnenia požiadaviek odčlenenia je pri prieskume vplyvu na bezpečnosť dodávok prípustné, aby ho vykonával aj iný orgán štátu, a tak zohľadnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxdať MH SR o vydanie stanoviska ohľadom dodržania požiadavky bezpečnosti dodávok elektriny alebo plynu na vymedzenom území a na území EÚ. MH SR vydá stanxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dodávok vyhradená inému orgánu, bližšie už neupravujú vzťah rozhodovania tohto orgánu k rozhodnutiu národného regulačného orgánu. Zdá sa, že na vnútxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx pre úrad záväzné.
c)
Certifikácia neohrozí bezpečnosť dodávky energie príslušného členského štátu ani EÚ.
[1046] Úrad pri posudzovaní prxxxxxxx xxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxj s jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ a ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnosti dodávky energie - podľa úniovéhx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxstujúce medzinárodné zmluvy, ktoré napríklad poskytujú právo na rovnaké zaobchádzanie zahraničným investorom. Takisto nemožno vylúčiť medzinároxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyplývajú z dohôd, ktoré s ňou uzatvoril, ak sú v súlade s právom EÚ - viaceré členské štáty uzatvorili s tretími štátmi rôzne dohody týkajúce sa investícixx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxetej krajiny - ide o vágne ustanovenie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre zohľadnenie rôznych osobitostí konkrétneho prípadu (napríklad úrovex xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xnformáciami, ktoré sa tohto rozhodnutia týkajú. Pred prijatím konečného rozhodnutia regulačného orgánu o certifikácii požiada úrad komisiu o stanoxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxx xomisia preskúma žiadosť uvedenú bezodkladne po jej doručení. Stanovisko doručí národnému regulačnému orgánu alebo určenému príslušnému orgánu (poxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členský štát a zainteresované strany. V prípade takejto žiadosti komisie sa dvojmesačná lehota predĺži o dva mesiace. Ak komisia v lehote nevydá stanoxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxj krajiny alebo tretích krajín ohrozí bezpečnosť dodávky energie do EÚ, prihliada na špecifiká daného prípadu a dotknutej tretej krajiny alebo tretícx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxých s jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ a ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnosti dodávky.
[1049] Národný rxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxere prihliada na stanovisko komisie.
[1050] Z hľadiska aplikačnej praxe môže nastať nesúlad medzi vplyvom certifikácie na bezpečnosť členského šxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxozila jeho bezpečnosť z hľadiska dodávky energie alebo bezpečnosť dodávok energie iného členského štátu.581) Naopak, ak by certifikácia ohrozila bxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxkona č. 164/2017 Z.z. neukladal povinnosť zverejniť rozhodnutie a stanovisko komisie v prípadoch ich súladu, aj keď podľa čl. 11 ods. 8 TPS a TES sa uvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, a ak sa konečné rozhodnutie líši od stanoviska komisie, zverejní spolu s daným rozhodnutím aj odôvodnenie takéhoto rozhodnutia (požiadavka na odôvoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxanovenie tohto článku nemá vplyv na právo členských štátov vykonávať v súlade s právom EÚ vnútroštátnu zákonnú kontrolu s cieľom chrániť legitímne záuxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Povinnosti regulovaného subjektu
[1053] Komentované ustanovenia upravujú základné povinnosti regulovaných subjektov podľa ZoR. Nejde o úplný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xoužiteľných nariadeniach a sieťových predpisoch.
Ods. 1 písm. a)
[1054] Výkon regulovanej činnosti na základe a v rozsahu povolenia. Regulovaný xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxistrácii. Táto povinnosť je založená na princípe, že výkon regulovaných činností (z povahy veci) podlieha regulácii. Regulovanú činnosť môže vykonáxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxo oprávnenia potvrdzujú určitú minimálnu odbornosť a vybavenosť regulovaného subjektu, ktorá sa od neho vyžaduje najmä v záujme ochrany bezpečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxulované činnosti. Rozsah je vymedzený regulovanou činnosťou (napr. dodávka plynu) a príloha oprávnenia na podnikanie uvádza aj miesto podnikania a txxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx. p) ZoR.
Ods. 1 písm. b)
[1056] Výkon regulovanej činnosti v súlade s rozhodnutím úradu a dodržiavanie cenovej regulácie. Regulovaný subjekt je poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého právneho predpisu úradu.
[1057] Odkaz na právoplatné rozhodnutia (a potvrdenia) úradu zahŕňa rozhodnutia vydané jednak v cenových, a tiež aj vx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí dodržiavať aj cenovú reguláciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V tejto súvislosti však regulovaný subjekt dodržiava povinnostix xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxektovať rozhodnutia a všeobecne záväzné predpisy úradu vyplýva zo skutočnosti, že ich prípadné nerešpektovanie sa negatívne dotýka vysokého počtu úxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
Ods. 1 písm. c)
[1060] Zúčtovanie nákladov, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady. Písmeno c) ukladá regulovanému subjektu povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úradom. Ustanovenie reaguje na metódu cenovej regulácie v tepelnej energetike, ktorá je založená na ex post korekcii plánovaných a skutočných nákladxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
[1061] Po skončení roku sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho rxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xákladov na nákup paliva, ktorých výška sa vypočíta so zohľadnením skutočnej ceny paliva, ktorá nemôže prekročiť maximálnu výšku, nákladov na nákup texxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxnenými nákladmi, sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. Porušenie tejto povinnosti je správnym deliktom podľa § 36 ods. 1 písm. q) Zxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodržiavať primeranosť vynaložených nákladov. V minulosti bola primeranosť vynaložených nákladov definovaná v § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 276/200x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov) alebo s hodnotou dosiahnutou konxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xkonomicky oprávnené náklady). Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú totiž len náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti vynaložených nákladov.
[1064] Úrad skúma oprávnenosť (vrátane primeranosti) vynaložxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxma, či je primeraný. Primeranosť skúma napríklad na základe podkladov a dokladov regulovaného subjektu, rozpočtov, faktúr, resp. oceňovacích predpxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx písm. d) ZoR. Porušenie povinnosti dodržiavať primeranosť vynaložených nákladov je správnym deliktom podľa § 36 ods. 1 písm. r) ZoR.
Ods. 1 písm. e)
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx požiadanie podklady potrebné na vyčíslenie prospechu získaného nedodržaním určeného spôsobu regulácie ceny alebo cenového rozhodnutia úradu a elexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxdľa písm. e) v spojitosti s písm. k). Regulovaný subjekt musí podklady poskytnúť bezodplatne, úplne a pravdivo na účely podľa písm. e) v rozsahu, spôsobxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx medzi uplatnenou cenou a cenou zahrňujúcou oprávnené náklady a primeraný zisk alebo rozsah prospechu získaného z nedodržania úradom určeného spôsobx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x ZoR.
Ods. 1 písm. f)
[1069] Predkladanie prehľadu o transakciách medzi prepojenými podnikmi. Povinnosť predkladať úradu prehľad o vzájomných fixxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prepojenými podnikmi a tieto informácie môžu byť podkladom pre následnú kontrolu prípadného porušenia nezávislosti konkrétneho prevádzkovateľa axxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxx x xxxxx xx
xx070] Vedenie, uchovávanie a predkladanie evidencie o cene tovarov. Regulovaný subjekt je povinný viesť počas piatich rokov po skončení dodávky tovarx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností vrátane kalkulácie nákladov a zisku.
[1071] Porušenie tejto povinnosti je správnym deliktom podľa § 36 ods. 1 písm. u) ZoR. V prípade subjexxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxy veci držiteľom oprávnenia na výkon regulovanej činnosti.
Ods. 1 písm. h)
[1072] Zverejňovanie regulovanej ceny. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xinnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii, vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia.
[107xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxané subjekty transparentne, dostatočne včas a pravdivo zverejňovali ceny a podmienky poskytovania služieb (dodávky tovarov).
[1074] Táto povinxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xubjekt je povinný postupovať podľa komentovaného ustanovenia a do troch pracovných dní zverejniť požadované informácie. Ustanovenie nevyžaduje, axx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxsnú informovanosť verejnosti.
[1075] Regulované subjekty síce majú určitú voľnosť ohľadom výberu spôsobu zverejnenia informácií, v praxi tak všxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zákazníkov by nepostačovalo, keďže by nešlo o sprístupnenie informácie verejnosti, ale uzavretému okruhu osôb. Porušenie tejto povinnosti je správxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxať potrebnú súčinnosť úradu pri výkone jeho pôsobnosti podľa ZoR v lehotách určených úradom. Táto povinnosť je značne všeobecná a v konkrétnom prípade xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx. w) ZoR.
Ods. 1 písm. j)
[1077] Informovanie úradu o nevykonávaní regulovanej činnosti. Regulovaný subjekt je povinný každoročne do konca februáxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí oznamovacej povinnosti.
[1078] Cieľom tejto povinnosti je zabezpečiť, aby úrad disponoval presnými informáciami o tom, ktorý subjekt vykonáva xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxx xa pomerne často opakujú situácie, keď regulovaný subjekt nesplní svoju povinnosť, resp. ju neplní v nasledujúcich rokoch po prvom porušení. Porušenix xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa ZoR a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť od plynárenských a elektroenergetických podnikov všetky informácie, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh, vrátane odôvodnenia každého zamietxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrov požadovať informácie značne extenzívne.584) Podľa jej názoru je na samotnom národnom regulátorovi, aby posúdil, či informácie, ktoré si pýta od xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx82] Národná transpozícia Tretieho balíka však predpokladá splnenie viacerých podmienok na vznik povinnosti poskytnúť informácie úradu:
a)
Povixxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe neuvádza možnosť odôvodnenia neposkytnutia údajov skutočnosťou, že subjekty tieto údaje nemajú k dispozícii (nemajú ani dôvod nimi disponovať).5xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxgulovaný subjekt z dôvodu opatrnosti následne vytvára. Údaje by sa mali vždy vyžadovať od toho, kto ich generuje. Týmto sa zamedzí skresľovaniu údajov x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxa ZoR a na výkon pôsobnosti úradu. Ide o pomerne vágne kritérium, keďže úrad môže žiadať informácie v spojitosti s rôznymi právomocami a na rôzne účely uvxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vyplýva z iného právneho predpisu ako ZoR.589) Takisto musí v žiadosti vysvetliť, v čom spočíva potreba získania informácií, resp. prečo sú informácxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a súčasne 2. informáciu nie je možné získať bez zaťažovania regulovaného subjektu. Žiadosť zároveň musí výslovne uvádzať, že úrad žiada informácie poxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xoskytnuté informácie náhradu nákladov alebo akúkoľvek odplatu (aj keď v princípe môžu náklady vstupovať do oprávnených nákladov v regulácii).
d)
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxom prípade, ako potvrdzujú skúsenosti z praxe, bude len ťažko realizovateľná.
e)
Informácie musia byť poskytnuté v rozsahu, spôsobom a v lehotách xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxia (písomne, elektronicky) a lehoty pre splnenie povinnosti, ktorá musí byť primeraná. Požiadavka primeranosti však platí na informačnú žiadosť ako xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxadosť neproporčný, šikanózny charakter, ak je možné, aby úrad do uvedených dokumentov nahliadol a vzal si kópiu tých, ktoré sú preň relevantné, čím by fxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxutovanú v predchádzajúcom texte.
f)
Aj keď to komentované ustanovenie výslovne neuvádza, vzhľadom na zásadu písomnosti konania a požiadavku práxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) ZoR vyžaduje poskytovať úradu údaje v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom, potom by sa zodpovedný subjexx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxkladá sa výzva úradu a bližšie určenie podmienok.590)
[1084] Naopak, ak by úrad sankcionoval nesplnenie povinnosti a) špecifikovanej nejasno, nexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxzsahu, tak by zaťažil svoje rozhodnutie vadou. Osobitný význam majú v tejto súvislosti princípy dobrej verejnej správy. V mnohých prípadoch nie je totxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xožiadaviek na odpoveď.
Ods. 1 písm. l)
[1085] Vykonanie opatrení uložených úradom. Regulovaný subjekt je povinný vykonať úradom uložené opatrenxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnnosti je správnym deliktom podľa § 36 ods. 1 písm. a) ZoR.
Ods. 1 písm. m)
[1086] Dodržiavanie podmienok certifikácie. Regulovaný subjekt je povinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxho vo všeobecnosti musí dodržiavať rozhodnutia úradu. Regulovaný subjekt je povinný dodržiavať také podmienky, ktoré sú ustanovené v certifikačnom xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxiktom podľa § 36 ods. 1 písm. z) ZoR.
Ods. 1 písm. n)
[1087] Umožnenie výkonu dohľadu. Regulovaný subjekt je povinný umožniť úradu vykonať dohľad podxx x xx xxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxR.
Ods. 1 písm. o)
[1088] Dodržiavanie pravidiel trhu. Povinnosť dodržiavať Pravidlá trhu sa týka regulovaných subjektov a má za cieľ dosiahnuť doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xa jeho fungovaní, najmä na technickej stabilite a bezpečnosti sietí. Porušenie tejto povinnosti je správnym deliktom podľa § 36 ods. 1 písm. af) ZoR.
xxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx určí úrad, údaje o: a) cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému odberateľovi elektriny a koncovému odbxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxotlivých kategórií odberateľov; a d) prehľade o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu, a tiež umožniť úradu a Štatistickému úradu Ex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tejto povinnosti je správnym deliktom podľa § 36 ods. 1 písm. ag) ZoR.
Ods. 2 až 6
[1091] Schvaľovanie zmlúv, obchodné verejné súťaže a oznamovanie zxxxxxxxx xxx x x xx xxxx xx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkaziek a informačnú povinnosť ohľadom určitej skupiny zákaziek. Tieto povinnosti boli zavedené z hľadiska aplikačnej praxe spôsobom, ktorý dlhodobx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxťaže"), s ktorými pracuje § 29 ZoR.591) Táto skutočnosť vnáša značnú neistotu do výkladu jednotlivých pojmov. Stav neistoty neodstránila ani následxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnačnosť svojimi metodickými a inými usmerneniami.592) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xa základe zákona a v jeho medziach.593) Platnosť týchto princípov bola potvrdená Najvyšším súdom SR v konaniach, ktoré sa týkali "usmernení" a "metodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxkach) vydávať usmernenia k § 29 ods. 2, 3 alebo 5 ZoR. Úrad zároveň vo svojich usmerneniach modifikoval niektoré povinnosti regulovaných subjektov zjxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxným ustanoveniam. Usmernenia na druhej strane predstavujú interný výklad úradu, ktorý ho určitým spôsobom zaväzuje, a regulované subjekty sa môžu lexxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxty podľa § 1 písm. c) ZoR, a teda osoby, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo poxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxície vertikálne integrovaného podniku podľa § 3 písm. a) bod 6 ZoE, ktorý ustanovuje, že vertikálne integrovaným podnikom je vertikálne integrovaný exxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xodniku v zásade korešponduje s úpravou v smerniciach, čo znamená, že ak § 29 ZoR odkazuje na vertikálne integrované podniky, tak odkazuje napríklad aj xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxahujú na široký okruh regulovaných subjektov, čo pravdepodobne nebolo cieľom zákonodarcu. Podľa nášho názoru sa tieto povinnosti súčasne vzťahujú nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxynárenstve musí požadovať schválenie zmluvy zo strany úradu aj vtedy, ak ju uzatvára s osobou, ktorá patrí do vertikálne integrovaného elektroenergexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxkálne integrovaný podnik a opačný výklad by umožňoval povinnosti obchádzať.
[1097] Úrad vo svojich usmerneniach (vrátane praxe) konštantne uvádxxx xx x xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnu za účtovné obdobie predchádzajúceho xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxhu osôb, v prípade ktorých sa vyžaduje plnenie zákonných povinností.
[1098] Daň z pridanej hodnoty. Príslušné ustanovenia neustanovujú, či jednoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxy sú bez dane z pridanej hodnoty. Úrad takýto výklad prevzal aj vo svojich usmerneniach.598)
[1099] Schvaľovanie zmlúv podľa § 29 ods. 2 ZoR. Regulovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xredložiť úradu na schválenie zmluvu o poskytovaní služieb alebo jej zmenu, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ax xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xlužieb je vyššia ako 100 000 eur. Zmluva alebo jej zmena je bez predchádzajúceho schválenia úradu neplatná. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxytovaní služieb neschváli.
[1100] ZoR ani dôvodová správa neuvádza, ako sa má vykladať pojem "služba, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xmluvy patriace pod § 29 ods. 2 ZoR spoločne označil ako "SLA zmluvy".
[1101] Pojem "SLA zmluvy" nie je definovaný ZoR ani inými právnymi predpismi, axx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxynárenstva a elektroenergetiky považované za sui generis zmluvy, na ktoré spoločnosť z VIP nevyhlasuje verejnú súťaž, ale kontrahuje ich priamo u inex xxxxxxxxxxx x xxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxi potrebné na výkon regulovanej činnosti, ktoré si regulovaný subjekt nepokrýva interne, ale kontrahuje si ich v rámci VIP.
[1102] Nemožno však vylxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xLA zmluva. Zdá sa totiž, že pojem "spoločná služba" používaný v § 55 ods. 6 a § 63 ods. 7 ZoE je príznačnejším identifikátorom "SLA zmlúv" ako pojem "služxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxpoužíva vo vzťahu k § 29 ods. 2 ZoR pojem "SLA zmluvy" a pokúša sa tak zmeniť svoj pôvodný výklad rozsahu § 29 ods. 2 ZoR.600)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx meracích činnostiach, metrologických činnostiach, službách zabezpečenia call centra, kontaktných miest zákazníkov, fakturácie, správy distribxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xchvaľoval aj zmluvy, predmetom ktorých bol priamo výkon regulovanej činnosti (dodávka, prístup a distribúcia). Úrad pritom neskúmal, či a) je predmexxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zabezpečuje výkon inej regulovanej činnosti.601) Podľa nášho názoru, v prvom prípade nie je dôvod podriaďovať takúto zmluvu schvaľovaciemu procesxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxovaný subjekt realizuje (inú) regulovanú činnosť, ako to predvída ZoR.
[1106] Zastávame však názor, že limitácia zmluvnej voľnosti regulovaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xbmedzením tak, ako ho chápal zákonodarca v procese prijímania ZoR. To v podstate potvrdil aj úrad v usmernení z 10. septembra 2012. Keďže požiadavka súhxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x ústavy, tak extenzívny výklad úradu k § 29 ods. 2 ZoR môže byť v rozpore s požiadavkou, že právny predpis, ktorý obmedzuje základné práva, sa má vykladať x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoré regulovaný subjekt nevyužíva na zabezpečenie výkonu regulovanej činnosti. Bližšie definovanie činností, ktoré regulovaný subjekt využíva na zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx preukázať, že podmienky zmluvy alebo jej zmeny zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku. Môže tak urobiť napríklad doložením prieskxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úrad vo väčšine prípadov vykonáva aj vlastný prieskum.603) Keďže tento prieskum trhu je podkladom rozhodnutia, tak musí byť súčasťou administratívxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxaduje, aby regulovaný subjekt predložil zmluvu o poskytovaní služieb na schválenie až po jej podpise zmluvnými stranami, pričom súčasťou zmluvy má xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxto požiadavka nie je upravená v zákone, a preto by jej nesplnenie nemalo predstavovať prekážku schválenia zmluvy.605)
[1109] Ak úrad v konaní dospexx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu je otázna a zatiaľ nebola predmetom súdneho prieskumu. Je nepochybné, že táto prax má výhody, keďže regulovaný subjekt nemusí po neschválení zmluvy vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxpok a zmluvu upraviť priamo v rámci konania. Oprávnenie regulátora zasahovať do zmluvnej voľnosti regulovaných subjektov priamo diktovaním zmluvnýxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, že zverejňované rozhodnutia úradu neuvádzajú žiadne analýzy obvyklosti zmluvných dojednaní, resp. hlbšie zdôvodnenie svojich požiadaviek. Úrad xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxrého požiadavka vyplýva.607)
[1110] Z pohľadu samotného rozhodnutia, resp. jeho výrokovej časti platí, že úrad zmluvu v enunciáte schváli a identxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xento postup úradu je, vzhľadom na rozsah zmlúv a požiadavku na ochranu dôvernosti ohľadom určitých kategórií informácií, opäť pochopiteľný, jeho sprxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xozhodnutia za súčasnej ochrany obchodného tajomstva a iných citlivých informácií (podľa ZoE).
[1111] K problematike vzťahu § 29 ods. 2 a § 29 ods. 3 xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku, je povinný na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxe prijatia ZoR ním bol starý zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je už zrušený. Úrad však po prijatí ZoVO nezmenil svoju rozhodovaciu prax a prijatie noxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x x9 ods. 4 a 5 ZoR) nepriamo vyplýva, že dôvodom právnej úpravy má byť zabezpečenie čo najobjektívnejšieho x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxjúce prijímanie ZoR tento pojem bližšie nevysvetľujú. Význam pojmu "zákazka" sa dá odvodiť zo ZoVO, v zmysle ktorého zákazkou je zmluva, predmetom ktoxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xodania tovaru, uskutočnenie stavebných práv alebo poskytnutie služby, alebo len na také, ktoré regulovaný subjekt využíva pri výkone regulovanej čixxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx] V zmysle § 1 písm. c) sa ZoR vo všeobecnosti vzťahuje len na regulované subjekty pri výkone ich regulovanej činnosti. ZoR nezakazuje, aby subjekt vykoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxntrahovať tovary, stavebné práce a služby nielen v súvislosti s výkonom regulovanej činnosti, ale aj v súvislosti s inou akou regulovanou činnosťou. Pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxž primerane odvodiť, že zákonodarca mal pod pojmom "zákazka" na mysli zákazky súvisiace s výkonom regulovanej činnosti. Tento názor podporuje aj skutxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xosiahnu za účtovné obdobie predchádzajúceho roka viac ako 50% z celkových výnosov. Úrad teda ako kritérium na vznik povinnosti aplikuje súvis s reguloxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxb, ktoré súvisia s regulovanou činnosťou, a výklad, že by malo ísť aj o zmluvy nesúvisiace s regulovanou činnosťou, a) sa nezdá byť súladný s účelom ZoR, pxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch subjektov v rámci regulovaných činností, a zároveň b) by neproporčne zasahoval do podnikateľskej činnosti regulovaného subjektu, ktorá nesúvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx
xxxxxx xxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx zákazky, na ktoré z objektívnych dôvodov nie je možné vyhlásiť "súťaž voči neurčitým osobám" tak, ako to vyžaduje obchodná verejná súťaž. Následkom opxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xala napríklad považovať existencia jediného dodávateľa určitého tovaru, služby alebo stavebných prác alebo dodávateľa, ktorý predáva len cez aukcixx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxde, že a) nastala havária alebo mimoriadna situácia ohrozujúca život, zdravie, majetok osôb alebo životné prostredie; b) na trhu existuje len jeden výxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxých portálov (napr. nákup elektriny a plynu), je však povinný o tejto skutočnosti a dôvode úrad notifikovať.609) Obdobné výnimky upravuje aj ZoVO. Vzxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x x9 ods. 3 ZoR platia len v rozsahu, v ktorom ich uviedol vo svojom usmernení z 21. decembra 2012, podľa nás nemôže obstáť, pretože nemá logiku - keď raz úrad xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania) a nemôžu byť závislé od selektívneho uváženia úradu.610) Z neskoršej praxe úradu rovnako vyplynulo, že úrad nevyžaduje striktnú aplikáciu § 2x xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xnahu úradu aplikovať zákon rozumne a menej formalisticky, keďže v opačnom prípade by splnenie povinností regulovaným subjektom v mnohých prípadoch nxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
[1119] Vzťah medzi ustanoveniami § 29 ods. 2 a § 29 ods. 3 ZoR (a ďalšie vzťahy). Z textu § 29 ods. 2 ZoR možno vyvodiť, že jeho cieľom je zabezpečiť, abx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxodnom styku. Ustanovenie § 29 ods. 3 ZoR prikazuje regulovanému subjektu, ktorý je súčasťou VIP, obstarávať akúkoľvek zákazku prostredníctvom obchxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxsť výkonu regulovaných činností. Dá sa preto povedať, že ZoR nahliada na obchodnú verejnú súťaž, resp. verejné obstarávanie ako na nástroj, ktorý má zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxor.
[1120] Na druhej strane, príslušné odseky sa navzájom nevylučujú. Tento názor zjavne zastáva aj úrad, podľa ktorého: "pred uzatvorením zmlúv o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxlásiť obchodnú verejnú súťaž, ak nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní." 612)
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxpr. § 55 ods. 5 alebo § 57 ods. 2 písm. c)]. Tieto ustanovenia v podstate predpokladajú prieskum podmienok minimálne na úrovni prieskumu podľa § 29 ods. 3 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxs. 2 ZoR, a naopak. S týmto názorom v zásade súhlasíme, pretože je hospodárny, nevyžaduje duplicitné posudzovanie tej istej otázky, a zároveň nevedie k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xubjekt je podľa § 29 ods. 6 ZoR pred obstarávaním zákazky povinný určiť predpokladanú hodnotu zákazky (aj pri zmluvách podľa § 29 ods. 2 ZoR). Predpoklaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxiu hodnoty zákazky, že pôjde o porušenie ZoR, alebo že by sa takáto zákazka mala zrušiť a vyhlásiť
de novo
. Napriek tomu, že § 29 ods. 2 ZoR na rozdiel od § 29 xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xoVO na určenie jej predpokladanej hodnoty, pretože v prípade zmlúv podľa § 29 ods. 2 ZoR je ich predmetom poskytovanie služieb, teda zákazka.
[112xx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx predmet obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to bez zbytočného odkladu po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže; termín x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xchádzačov, ktorí sa prihlásili do obchodnej verejnej súťaže, a to najneskôr do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty na prihlásenie sa do obchodnej vxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe najneskôr tri dni pred ich vyhodnotením; d) oznámiť úradu výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže do 30 dní po ukončení obchodnej verejnej sxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxustanovujú konkrétny spôsob uverejnenia, a teda uverejňovanie týchto podmienok v Obchodnom xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxnie výzvy na podanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy. [...] Okamihom zverejnenia výzvy sa jednostranný právny úkon stáva perfektným." 61xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxaže (ako napr. prijatie interného rozhodnutia o vyhlásení súťaže a odoslanie oznámenia o súťaži do masovokomunikačných prostriedkov), ale až samotnx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je až deň jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
[1126] Prihlásenie sa do súťaže. ZoR používa pojem "uchádzač", pričom ho bližšie nedefinuje. OBZ xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxatvorenie zmluvy), alebo aj iné úkony.
[1127] Po prvé, za "uchádzača, ktorý sa prihlásil do obchodnej verejnej súťaže", možno určite považovať akéxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkam súťaže (§ 284 ods. 1 OBZ).
[1128] Po druhé, za "uchádzača, ktorý sa prihlásil do obchodnej verejnej súťaže", možno veľmi pravdepodobne považovax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdmienkam súťaže. Takáto interpretácia sa zdá ako primeraná, pretože § 29 ods. 5 písm. b) ZoR nehovorí o predložení "návrhu" uchádzačom, ale o "prihlásxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxchádzačov" iba 2 pracovné dni od uplynutia lehoty na prihlásenie sa do súťaže, pretože nie je možné primerane predpokladať, že počas takejto krátkej lexxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxjnej súťaže", by mal byť považovaný pravdepodobne aj ten, kto včas vykonal relevantný úkon za účelom účasti na súťaži, napríklad predložil vyhlasovatxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx byť neobmedzene extenzívna a za takýto úkon by sa, podľa nášho názoru, nemala považovať žiadosť o zaslanie súťažných podkladov, pretože takýto úkon nexxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xa rozhodol, či sa súťaže zúčastní).615)
[1130] Vyhodnotenie návrhov. Ustanovenie § 29 ods. 5 ZoR upravuje notifikačnú xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxs. 5 ZoR možno primerane vyvodiť, že regulovaný subjekt má úrad informovať o kľúčových častiach, resp. aspektoch súťaže tak, aby bol úrad o súťaži primxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxormácie o všetkých úkonoch relevantného subjektu v súťaži.
[1131] V tomto svetle máme za to, že notifikačná povinnosť relevantného regulovaného sxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrhov na uzatvorenie zmluvy (vrátane návrhov v elektronických aukciách), nie však vyhodnocovanie podmienok účasti alebo vyhodnocovaníe technickej xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxná aj prostredníctvom reštriktívneho prístupu k rozsahu predkladaných informácií, pretože úradu umožňujú urobiť si komplexný pohľad na súťaž, jej úxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xyžiadať ďalšie informácie.
[1132] Moment ukončenia súťaže. Súťaž môže byť ukončená viacerými spôsobmi, od čoho závisí aj moment jej ukončenia: a) xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxé, pri odmietnutí všetkých návrhov predložených v súťaži je momentom ukončenia doručenie oznámenia vyhlasovateľa o odmietnutí návrhov všetkým účasxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx33] Vo svetle skôr uvedeného je vhodné, aby súťažné podmienky, prípadne súťažné podklady obsahovali podmienky týkajúce sa doručovania, najmä fikcie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xeda aj o momente ukončenia súťaže.
[1134] Práva úradu počas súťaže. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) ZoR: "Úrad má právo žiadať informácie o všetkých úkonoch txxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnstve a je súčasťou vertikálne integrovaného podniku." Podľa § 9 ods. 2 písm. a) ZoR, ktorý určuje pôsobnosť úradu, má úrad v súvislosti so súťažou iba opxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxevantného regulovaného subjektu voči úradu týkajúce sa súťaže, ale neobsahuje žiadne výslovné oprávnenia úradu zasahovať do priebehu súťaže.
[1xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxých regulovaných subjektov, ale neskôr sa od takého zámeru ustúpilo. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx relevantných regulovaných subjektov. Tieto oprávnenia však boli postupne vypustené a zredukované na súčasné znenie [§ 9 ods. 2 písm. a) a § 29 ods. 5 Zoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxr uvedeného máme za to, že úrad nemá oprávnenie priamo aktívne zasahovať do prebiehajúcich súťaží.
[1136] Spôsob plnenia povinností. Vo všeobecnoxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxti s aplikáciou § 29 ods. 3 a 5 ZoR úrad uverejnil usmernenia, ktoré ustanovujú údaje, formu a adresu, na ktorú majú regulované subjekty zasielať podanxxx xxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x ZoR. V nadväznosti na túto požiadavku ZoR by regulovaný subjekt pravdepodobne mal úradu oznámiť nielen predmet a podmienky súťaže uvedené v uverejnenxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxxernenie k § 29 ods. 5 ZoR zo 6. júla 2016 však upozorňujeme, že v určitých otázkach ide zjavne nad rámec ZoR, resp. mu odporuje. V prípade splnenia požiadaxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxedujúce nedostatky:
a)
vyžaduje oznámenie predmetu a podmienok OVS najneskôr do vyhlásenia OVS, aj keď ZoR vyžaduje "bez zbytočného odkladu po vyhxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenu celej zákazky a jej štruktúru, rozpočet a jednotkové ceny, aj keď ZoR vyžaduje len "výsledky vyhodnotenia" súťaže.
[1139] Informačná povixxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx každú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 300 000 eur, a to najneskôr 30 dní po jej realizácii. Z podstatnej časti odkazujeme na skorší vxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxkálne integrovaného podniku, keďže tieto subjekty postupujú pri obstarávaní a oznamovaní zákazky podľa § 29 ods. 2, 3 a 5 ZoR.
[1141] Realizácia zmxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxových (opakovaných) dodávkach tovaru alebo služby (napr. dodávky plynu), regulovaný subjekt oznámi zákazku vtedy, keď hodnota fakturovaných súm za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxámiť každú zákazku, úrad v rámci aplikačnej praxe vyžaduje len oznámenie zákaziek "týkajúcich sa regulovanej činnosti".617) Takáto interpretáciax xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých subjektov, ale len takých, ktoré sa priamo týkajú regulovanej činnosti.
[1143] Úrad však v usmernení ďalej uvádza, že regulovaný subjekt zašle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxačive "Oznámenie o realizácii zákazky" regulovaný subjekt vyplní nasledujúce údaje:
a)
popis zákazky - stručný popis tovaru alebo služby, ktorá bxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx dodávky spolu, ak je známa;
c)
realizátor zákazky - názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizátora, kontaktná osoba, telefonický a e-maixxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bez DPH po realizácii, ktorá zohľadňuje všetky vynaložené náklady v eurách, v prípade čiastkových dodávok sa uvedie kumulovaná suma za obdobie od zaháxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxnčného vyjadrenia;
f)
popis subdodávateľských vzťahov - identifikácia subdodávateľa, t.j. názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizáxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxbdodávok vyjadrený v eurách;
g)
dátum xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxazky - dátum ukončenia realizácie zákazky (odovzdania predmetu zákazky), v prípade čiastkového plnenia dátum konca príslušného plnenia.
[11xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxri predchádzajúci text). Z povahy veci vyplýva, že regulovaný subjekt by v záujme splnenia zákonnej povinnosti mal úrad informovať (nie nevyhnutne vo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx odseku 4 potrebné úradu oznamovať a úrad by ich neposkytnutie nemal sankcionovať ako nesplnenie povinnosti podľa tohto odseku.
Ods. 7
[1145] Povixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxT tri základné povinnosti, ktorými sú povinnosť zverejňovať dôverné informácie (angl. "inside information"), povinnosť zdržať sa zneužívania dôvxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxhu s energiou, ktorá by mala podporiť vznik otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže na veľkoobchodných trhoch s energiou.
[1146] Nariadenie xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxntúre a národným regulačným orgánom sledovať dodržiavanie základných povinností účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou. Nariadenie REMIT prxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxlizovať. V tejto súvislosti ZoR v § 10 písm. j) ukladá úradu povinnosť viesť "register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxatie všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho "podmienky registrácie v registri vedenom úradom na účely sledovania veľkoobchodného trhx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ktorý je verejne prístupný prostredníctvom dedikovanej webovej stránky agentúry.
[1147] Povinnosť registrácie. Každý účastník veľkoobchodnéxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxrom z národných registrov. Účastníkom veľkoobchodného trhu s energiou sa rozumie každá osoba, ktorá uzatvára transakcie týkajúce sa veľkoobchodnýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxchodného trhu s energiou, ktorí uzatvárajú výlučne zmluvy na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou maximálne 10 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xariadením zemného plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW.
[1148] Povinnosť registrácie musí účastník veľkoobchodného trhu s energiou splniť xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxodného trhu s energiou trhu je tiež povinný priebežne aktualizovať údaje uvedené v registri v prípade ich zmeny.
[1149] V zmysle nariadenia REMIT jx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xídlo alebo bydlisko. Účastníci veľkoobchodného trhu s energiou, ktorí nemajú sídlo alebo bydlisko v EÚ, sa zaregistrujú v registri národného regulačxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxenských štátoch, sú povinné registrovať sa len v jednom členskom štáte. Osoby so sídlom alebo bydliskom na Slovensku by sa preto mali registrovať v regixxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s veľkoobchodnými energetickými produktmi. Údaje týkajúce sa obchodovania s veľkoobchodnými energetickými produktmi si od účastníka veľkoobchodxxxx