190/2003 Z.z.

Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxjová
KOMENTÁR K ZÁKONU VŠEOBECNE
Komentár zákona o strelných zbraniach a strelive vo svojej konštrukcii mierne vybočuje od štandardu komentárxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti práva, ale aj niektoré technické vedomosti týkajúce sa konštrukcie a spôsobu činnosti strelných zbraní a streliva, ktoré sú nevyhnutne potrexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxntár nie je určený iba čitateľom, ktorí ho použijú pri svojej odbornej, resp. profesionálnej činnosti, ale je určený aj laickej verejnosti, teda tým, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxnenia držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Z uvedených dôvodov je komentár v niektorých častiach rozsiahlejší a je spracovaný takým spôsobom, aby bol zrxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxmačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákoxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxho organizačné útvary v podriadenosti Prezídia PZ , ktoré majú trojstupňovú hierarchiu.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xe oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru. Toto oddelenie okrem plnenia úloh na úseku strelných zbrxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxntári všade tam, kde bude uvedené oddelenie dokladov alebo oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zborux xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadov označená stroho ako "policajný útvar". Spravidla sa v zákone za "policajný útvar" považuje iba evidencia zbraní a streliva oddelenia dokladov, pxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xznačenie "policajný útvar" má svoj význam v tom, že počas účinnosti zákona o strelných zbraniach a strelive boli viackrát vykonané v policajnom zbore rxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zložkou, ktorá sa však v zákone explicitne neuvádza, je oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície krajského riaditeľstva PZ. Toto oddelenie odbxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxdriadenosti príslušného krajského riaditeľstva. Taktiež toto oddelenie je odvolacím nadriadeným orgánom, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnovení tohto zákona, je oddelenie zbraní odboru dokladov a evidencií Prezídia PZ. Toto oddelenie taktiež metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje jemx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvej polície krajských riaditeľstiev PZ. Oddelenie zbraní odboru dokladov a evidencií Prezídia PZ je v zákone označené ako "ministerstvo". V komentárx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Účel zákona
KOMENTÁR
Toto ustanovenie vymedzuje a definuje predmet zákona o strelných zbraniach a strelive. Zavádza štandardné prvky práva Exxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxyklé v normách európskeho práva a ktoré neboli v predchádzajúcich právnych úpravách dostatočne upravené alebo neboli upravené vôbec.
Ako implicixxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxných zbraní.
K odseku 2
V tomto odseku sú definované jednotlivé pojmy týkajúce sa strelných zbraní a streliva, resp. oprávnení a zákazov týkajúcicx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xzbrojené zložky SR a ozbrojené zložky iných štátov, s ktorými je SR určitým spôsobom zmluvne viazaná (resp. sú v ich výzbroji a ktoré slúžia na bezprostrxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxenskej polície a Vojenského spravodajstva,
-
Policajný zbor,
-
Zbor väzenskej a justičnej stráže,
-
Colná správa,
-
Slovenská inforxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx preukaz.
K ozbrojeným zložkám možno určitým spôsobom zaradiť aj obecné (mestské) polície, i keď ich zamestnanci nie sú v služobnom pomere. Na držanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xeda ich zamestnanci na držanie služobnej zbrane potrebujú zbrojný preukaz skupiny C.
Ozbrojené zložky zmluvných štátov pri plnení svojich úloh (Nxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxm, resp. pri ochrane štátnych návštev na území SR, pri vykonávaní eskort pri readmisii cez územie SR a podobne) sú oprávnení disponovať určenými zbraňaxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxach a strelive.
K písmenu b)
Zákon taktiež vylučuje zo svojej pôsobnosti aj zbrane a strelivo vo vlastníctve štátu x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xbrany SR alebo Ministerstvo vnútra SR a ktoré nie sú určené bezprostredne na priamy výkon bezpečnostnej služby.
K písmenu c)
Ustanovenia tohto zákxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxlosť zbraní a streliva a atď. (tlakové skúšky zbrane, typová kontrola streliva, typová skúška zbrane, homologizácia strelných zbraní a žiadosti o posxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zo zákona, ich činnosť by to podstatne sťažovalo a bolo by to kontraproduktívne. Samotné oprávnenie, ktoré tieto "autorizované osoby" po ich príslušnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxovení sú z pôsobnosti zákona vyňaté zbrane, ktoré sú vo vlastníctve štátu alebo samosprávy a ktoré vzhľadom na ich pamiatkovú hodnotu, resp. z dôvodu icx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe. Pojem národná kultúrna pamiatka je definovaný v § 2 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Podľa daného zákona ide o hnuteľnú vec xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxelných zbraniach a strelive sú taktiež vyňaté zbrane a strelivo, ktoré sú vo vlastníctve múzeí alebo galérií založených a prevádzkovaných orgánmi verxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxžené v depozite.
K písmenu f)
Zákon o strelných zbraniach a strelive neustanovuje (resp. ich vyníma zo svojej pôsobnosti) podmienky na zriaďovanix x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xinisterstva obrany SR, pokiaľ sú tieto strelnice používané len na plnenie ich úloh vyplývajúcich zo zákona. Ak sa v rámci propagácie ozbrojených zložixx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxa obrany SR "Novinárska muška"), potom sa aplikujú na túto činnosť príslušné ustanovenia tohto zákona.1)
K písmenu g)
Z pôsobnosti tohto zákona sa xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx avšak príslušníci PZ ich používajú pri plnení svojich ďalších úloh. Ministerstvo vnútra SR spravidla disponuje strelnými zbraňami (bez ohľadu na to, xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxckej expertíze alebo o zbrane, s ktorými bol spáchaný trestný čin a ktoré boli následne zhabané, vydané, odňaté alebo prepadli a sú dočasne v depozite Krxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vnútra SR. Taktiež sa z pôsobnosti tohto zákona vylučujú niektoré zbrane a strelivo, ktoré sa používajú iba na výcvik ("ozbrojovanie" figurantov pri cxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxkej republiky, najmä čl. 15, 19, 20
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
nariadenie vlády SR č. 397/1999 Z.z., ktorxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxých pojmov
KOMENTÁR
V tomto ustanovení zákonodarca pomerne precíznym spôsobom definuje dôležité pojmy týkajúce sa predmetu tohto zákona, a to saxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxňou a strelivom. Ostatné dôležité pojmy sú definované v prílohe č. 6 tohto zákona.
K odseku 1
K písmenu a)
Vo všeobecnosti sa tu vymedzuje pojem zbraxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uvoľnenia energie, na tomto mieste nešpecifikuje. Je však treba už na tomto mieste uviesť, že strelné zbrane sa členia do dvoch základných skupín, a to nxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxja) a
-
zbrane mechanické (zbrane, ktoré na uvedenie strely do pohybu využívajú naakumulovanú, resp. potencionálnu energiu - napríklad stlačený xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xredmet, človek), resp. dosiahnutia iného účinku (napríklad vystrelenie strely s paralyzujúcim plynom, pričom samotná strela nemá zasiahnuť cieľ - zxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe, že za zbraň treba považovať aj hlavné komponenty zbrane a taktiež verné imitácie funkčných zbraní. Toto ustanovenie hlavných komponentov za zbraň mx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxestné alebo môže byť postihnuteľné podľa § 68 a 69 tohto zákona.
K písmenu b)
Taktiež sú v tomto ustanovení vymenované hlavné časti zbrane, a to:
-
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vodiaca časť vývrtu hlavne, ktorá vedie strelu požadovaným smerom),
-
nábojová komora (priestor v zadnej časti hlavne, tvarovo zodpovedajúci daxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxibru),
-
valec revolvera (otočná časť revolveru, v ktorej sú uložené náboje v nábojových komorách) a
-
záver (zariadenie uzavierajúce alebo uxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdom na jej funkčnosť, a to najmä pre hlaveň, rám (súčasť revolvera, v ktorom sú uložené, resp. upevnené, ostatné časti revolvera), telo (časť zbrane palxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxžený záver), valec revolvera, závorník (súčasť záveru, ktorá bezprostredne uzatvára nábojovú komoru) a zariadenie na tlmenie zvuku (treba tento pojxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtiež trestné.
K písmenu d) a e)
Novelizáciou tohto zákona zákonom č. 92/2010 Z.z. sa okrem iného v § 2 špecifikujú nové pojmy, a to replika zbrane a nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxnkčné imitácie zbraní (napríklad výroba imitácie s pomocou 3D tlačiarne a podobne).
K písmenu f)
Novela tohto zákona z roku 2010 taktiež ustanovilx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxacej a evidenčnej povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xa školské účely - názorné vysvetľovanie funkcie zbrane, resp. bezpečný nácvik fyzickej manipulácie so zbraňou.
K písmenu g)
V tomto ustanovení je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxva. Žiaľ, absentuje tu definovanie cvičného streliva.2) Pod pojmom strelivo treba rozumieť iba strely do palných zbraní, nie do všetkých strelných zxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nazýva sa "jednotný náboj". Ak strela nie je pevne spojená s nábojkou alebo ak sa strela a aj nábojka dávajú pred streľbou do nábojovej komory zvlášť, tax xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxjmom rez streliva treba rozumieť nefunkčný náboj, resp. strelu, v skutočnej veľkosti a z pôvodného materiálu (s výnimkou výmetovej náplne, zápalky alxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xieto rezy slúžia iba na školské, resp. iné účely.
K písmenu j)
Maketa streliva je materiálne, rozmerovo a aj tvarovo zhodná s plne funkčným strelivoxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxná. Tento typ streliva slúži na bezpečný nácvik manipulácie so zbraňou a strelivom ("páskovanie" zásobníku zbrane, nábojovej schránky, resp. nabíjaxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxne s plne funkčným strelivom (s tzv. "ostrým" nábojom). Spravidla sa toto označenie vykonáva niekoľkými pozdĺžnymi prelismi na nábojnici alebo vyvŕtxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akustické efekty majú dve príčiny, a to je tresk výstrelu (vzniká, ak strela po opustení hlavne dosiahne rýchlosť zvuku) a rana výstrelu (expanzia hnacxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xvuk výstrelu - rana). Podľa fyzikálnych princípov nie je možné žiadnym technickým zariadením eliminovať tresk výstrelu. Tento efekt je možné eliminoxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx resp. jej efektívnym zredukovaním alebo pohlcovaním balistickej vlny. Tlmiče hluku fungujú na rôznych princípoch, avšak ich použitie znižuje aj balxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.3)
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxpadajúceho na objektív na elektrický signál (elektróny) a ktorý je späť menený na viditeľný obraz, ktorý sa zobrazuje zelenou farbou na tienidle prístxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxnie" infražiaričom, ktoré je pre ľudské oko neviditeľné.
K písmenu m)
Termovízia je prístroj (infračervená kamera), ktorý umožňuje na základe roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxieb týchto jednotlivých tepelných polí zobraziť tvar telesa.
K písmenu n)
Držanie zbrane a streliva je oprávnenie držiteľa zbrojného preukazu prxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxď držiteľ tohto oprávnenia zbraň a strelivo nepoužíva, avšak je povinný podľa zákona zabezpečiť túto zbraň a strelivo pred poškodením, znehodnotenímx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxná možnosť ich straty, odcudzenia alebo zneužitia. Táto povinnosť sa v prípade fyzickej osoby - podnikateľa, resp. právnickej osoby, ktorá je držiteľxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxného držiteľa zbrojnej licencie. Toto oprávnenie umožňuje jeho držiteľovi mať zbraň v stave umožňujúcom jej okamžité použitie iba na miestach a v objexxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxraň uložená (uskladnená), nesmie byť zbraň v stave, ktorý umožňuje jej okamžité použitie. To isté platí aj pri opačnom smere prepravy zbrane a strelivax xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxto "použitia", aj na iné miesto (do opravy, na tlakovú skúšku a podobne), avšak iba za podmienok ustanovených zákonom o strelných zbraniach a strelive.xx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xchrany majetku. Držiteľa oprávňuje získať do vlastníctva a nosiť zbraň a strelivo, avšak iba krátke palné zbrane (celková dĺžka menej ako 280 mm, spravxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnou ramennou opierkou je 484,5 mm a dĺžka hlavne je 254 mm), ktoré sú jednovýstrelové, opakovacie alebo samonabíjacie (nie však samočinné, t.j. strieľxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxe zbraň v stave umožňujúcom jej okamžité použitie. Teda môže mať zbraň v tomto stave (pri sebe, na sebe, so sebou) všade, pokiaľ zákon neustanovuje niečo xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrem fyzického držania zbrane a streliva rukami (pri nabíjaní zbrane, pri hrozbe zbraňou, pri streľbe, pri vybíjaní zbrane, pri čistení a ošetrovaníx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxebo pri sebe (v taške, v kufri, vaku, v schránke na doklady palubnej dosky automobilu, v batožinovom priestore automobilu a podobne).
K písmenu q)
Pxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xsobe môže iba oprávnená osoba, a to buď bez povolenia policajného útvaru (napríklad na strelnici v rámci prípravy na budúce povolanie osoby, ktorá nemá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxbe, ktorá má zbrojný preukaz). Podľa účelu, na ktorý sa zbraň a strelivo prenecháva, musí alebo nemusí mať osoba, ktorej sa zbraň a strelivo prenecháva, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxajú iba zbraní a streliva kategórie B, C a D. Pozri aj komentár k § 56 tohto zákona.
K písmenu r)
Miestom pobytu je adresa (štát, okres, obec, časť obce, xxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxí byť oficiálne prihlásená na jeden z týchto druhov pobytu. Občan SR6) sa prihlasuje na trvalý alebo prechodný pobyt vypísaním prihlasovacieho/odhlxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtorý nie je držiteľom cestovného dokladu štátu, ktorý je v schengenskom priestore, t.j. cudzinec z tretích krajín) žiada o povolenie na prechodný alebx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaviedol aj ďalší druh pobytu cudzincov - dlhodobý pobyt, avšak zákon o strelných zbraniach a strelive v čase jeho prijatia (v r. 2003) sa opieral o staršx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxnovenia. Cudzinec (ktorý je držiteľom cestovného dokladu štátu, ktorý je v schengenskom priestore) má na základe medzinárodných zmlúv a splnenia istxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx polície, a to do 10 dní po vstupe na územie SR, pokiaľ sa bude zdržiavať na území SR po dobu viac ako tri mesiace). To, že v tomto ustanovení je aj skutočnosť, xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxe zbrojného preukazu nemohli požiadať osoby bez "konkrétneho" pobytu a ktoré vzhľadom na svoj doterajší spôsob vedenia života nedávajú záruku, že zbrxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxa je držiteľom minimálne jednej príslušnej skupiny zbrojného preukazu a je prihlásená na prechodný alebo trvalý pobyt na území SR.
K odseku 2
V tomtx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxraní a streliva, resp. ich častí a ktoré sú čiastočne uvedené alebo popísané v odseku 1.
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušnixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
x x x xxxxx xxení strelné zbrane do štyroch jednotlivých kategórií podľa stupňa ich "nebezpečnosti", technickej konštrukcie, princípu fungovania, rozmerov a taxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxkuje iba zakázané strelivo).
K odseku 1
V tomto odseku sú zbrane rozdelené do kategórií označených veľkými písmenami latinskej abecedy.
K písmexx xx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v § 4 bližšie špecifikuje a kategorizuje. Zmyslom definovania zakázaných zbraní, zakázaného streliva a zakázaných doplnkov je dať oporu trestnému pxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnými zbraňami, strelivom a doplnkami. Ako okrem iného vyplýva z ďalších častí tohto zákona, je možné za splnenia ďalších podmienok niektoré zakázané zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (s výnimkou dedenia) treba povoľovacie konanie (žiadateľ potrebuje nákupné povolenie policajného útvaru) a zároveň táto zbraň podlieha evidenčnej xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxkromné bezpečnostné služby pri preprave a ochrane mimoriadne nebezpečných alebo cenných zásielok, ochranu strategických objektov alebo zakázané zxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxtria xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxedmetom múzejnej hodnoty.
K písmenu b)
Zákon taktiež v tomto písmene iba stroho označuje kategóriu zbraní písmenom B, avšak z § 5 vyplýva, že ide o zxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxane kategórie B držiteľom príslušného oprávnenia treba povoľovacie konanie (napríklad vydanie nákupného povolenia policajným útvarom) a tieto zbrxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ich činnosti) a ostatné palné zbrane, na ktorých nabitie, resp. vybitie, sa využíva energia rúk strelca, teda nie sú samonabíjacie, resp. samočinné (txxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxle z nábojovej komory alebo hlavne vyberá taktiež použitím energie rúk strelca). Na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie C nie je potrený vopred xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xtvare.
K písmenu d)
Kategória zbraní D špecifikuje ostatné strelné zbrane s menším "balistickým výkonom", a to bez ohľadu na princíp a mechanizmus xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xaintbalové, airsoftové zbrane, narkotizačné zbrane, znehodnotené zbrane, rezy zbrane, neaktívne strelivo, resp. iné zbrane). Na nadobudnutie vlaxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxia, nie je treba ani nákupné povolenie policajného útvaru a tiež sa zbraň neeviduje na policajnom útvare s výnimkou expanzných zbraní, ktoré vznikli úpxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx a ktorá nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, resp. nebola pozbavená spôsobilosti na právne úkony.
K odseku 2
Ak vzniknú pochybnosti pri katxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx
x xomto ustanovení sú špecifikované zbrane kategórie A - zakázané zbrane. Do tejto kategórie patria strelné zbrane, ktoré je možné vzhľadom na ich balistxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxdne xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm a zakázanými doplnkami nie je vo všeobecnosti dovolené právnickým osobám ani fyzickým osobám. Výnimku tvoria štátne a podnikateľské subjekty s prísxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxi na základe príslušných licencií (okrem iného aj zbrojná licencia) používať zakázané zbrane aj podnikateľské subjekty pôsobiace na úseku súkromnej xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtrategických objektov a podobne (ale iba palné samočinné zbrane - útočné pušky, resp. samopaly a podobne). Tieto subjekty pôsobiace na úseku súkromnex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povoľovacie konanie, resp. nákupné povolenie) a taktiež majú evidenčnú povinnosť.
K odseku 1
Zákon v tomto odseku stroho ustanovuje tri druhy zbrxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxx xx xx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxu a)
Zakázanou zbraňou podľa tohto písmena sú vojenské zbrane,9) ktoré sú vojenským materiálom, t.j. všetky palné zbrane bez ohľadu na to, či ide o ruxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe na vojenské výbušné strely treba rozumieť všetky technické zariadenia spôsobilé vymiesť výbušnú strelu (z hlavne zbrane), resp. uviesť ju do usmernxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xpojený s útočnou puškou), ale aj samostatné technické zariadenia ako delostrelecké lafetované zbrane (mínomety, mažiare, húfnice a kanóny) a taktiex xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxané na samohybných alebo ťahaných podvozkoch a podobne).
K písmenu b)
Samočinná zbraň je zbraň, ktorá na nabitie a vybitie zbrane (zasunutie nábojx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxacerých výstrelov stačí jedno stlačenie spúšte. V absolútnej väčšine sa na túto činnosť využíva energia plynov, ktoré vzniknú pri horení výmetnej nápxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xde o vojenské zbrane, a preto je potrebné na ne hľadieť podľa písm. a) tohto odseku. Na účely tohto zákona je samočinná zbraň dostatočne definovaná v prílxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxe vystrelí viac striel).
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xej vzhľadu alebo technického spôsobu jej úpravy a je vždy závislá od rôznych podmienok (osoba páchateľa, jeho technické vedomosti a zručnosti, technixxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvku na používanie malokaliberných nábojov a podobne. Za zbraň, ktorej podoba je zmenená, možno považovať napríklad brokovnicu s "odpílenými" hlavňaxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxťacím mechanizmom, pričom hlaveň je ukrytá v inom predmete - vychádzková palica, dáždnik, pero a podobne.
K písmenu d)
Zákonodarca reagoval na najxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plasty), ktoré používajú 3D tlačiarne, nedisponujú takou pevnosťou, ktorá by zaručovala dlhodobú odolnosť týchto plastov voči tlakom pri výstrele, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxtrebné na výrobu "plastových" palných zbraní sa veľmi rýchlo zdokonaľujú, preto toto písmeno § 4 je možné považovať za veľmi predvídavé. Takto zhotovxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe tieto prístroje pri monitorovaní zobrazujú všetky predmety, resp. tvar predmetu (bez ohľadu na materiál, z ktorého sú predmety zhotovené - materiál xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxj po tmavočervenú farbu).
K písmenu e)
Podľa tohto ustanovenia treba zbraňou kategórie A tiež rozumieť každú strelnú zbraň (bez ohľadu na legálnosxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xákona účinná od 1. januára 2004 však za protiprávne považovala iba pevné spojenie (zabudovanie) zakázaných doplnkov so zbraňou. Špecifikovanie zakáxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx všeobecné označenie TASER (foneticky "tejzr", skratka zložená z písmen "Thomas A. Swift's Electric Rifle"). Ide o nesmrtiacu zbraň, ktorej účinnosť xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxov. Takto zasiahnutému živému organizmu človeka alebo zvieraťa nespôsobuje spravidla vážne zranenia. Hrozí však, že takto zasiahnutý človek vplyvox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxými zbormi, a to v prípadoch, keď použitie palných zbraní by bolo neprimerané, avšak nebezpečnosť konania "páchateľa" si vyžaduje okamžité pacifikovxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxv veľmi nebezpečné. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xatria zbrane, ktoré boli nezákonne vyrobené z iných komponentov, ktoré primárne boli určené na iné účely alebo boli aspoň sčasti vyrobené z týchto kompxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xoli nezákonne upravené zo zbraní tak, aby spôsobili ťažší následok (samonabíjacia zbraň prerobená na samočinnú zbraň a podobne).
K písmenu h)
Pod xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxiu cestou kriminalistickej mechanoskopie (úderník, vyťahovač nábojníc, vyhadzovač nábojníc, nábojová komora a podobne).
K písmenu i)
Zbraň je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxn v tomto odseku ustanovuje päť druhov zakázaného streliva. Používanie tohto streliva sa nevzťahuje iba na jeho použitie pri streľbe zo zakázaných zbrxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxoj, ktorý má spravidla celoplášťovú strelu vyrobenú z mäkkého kovu, košieľku a jadro z tvrdého kovu, ktoré je spôsobilé preniknúť tvrdším materiálom. xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxm tkanivom tak nedeformujú, a preto spôsobujú menšie rany (menej krvácajúce rany). Výbušná strela obsahuje výbušnú zlož, ktorá sa spravidla iniciuje xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
K písmenu b)
Toto písmeno sa týka jednotných nábojov (továrensky vyrobených už s touto strelou) iba do pištolí a revolverov používaných na nešporxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxsobiť, že strela pri prechode materiálom zasiahnutého predmetu sa ľahko deformuje. Táto deformácia pri zásahu živého tkaniva spôsobuje jeho masívnu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxxxom strelivo so strelou dodatočne upravenou treba rozumieť strelivo, ktoré bolo dodatočne upravené až po jeho výrobe autorizovaným výrobcom, čo v praxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxľových zbraní.
K xxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxho alebo úplného paralyzovania človeka alebo zvieraťa, a tým vytvoriť časový priestor na vykonanie iných činností (priloženie pút a podobne).
K písxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xodkaliberná strela, t.j. strela, ktorá má menší priemer, ako je priemer hlavne (kaliber), avšak je technicky upravená tak, aby počas jej pohybu hlavňox xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxiavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.
K písmenu a)
Tlmič hluku výstrelu možno z technického hľadiska použiť iba nx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxa, ktorá takto použije tlmič hluku, prechováva zákonne alebo nezákonne palnú zbraň.
K písmenu b)
Zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe nokxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxa platí to isté, ako je uvedené v písm. a) pri tlmiči hluku.
Noktovízor je technické zariadenie na nočné videnie, ktoré pracuje na princípe premeny nexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx následne zmenený na viditeľný zelenkastý obraz. V úplnej tme, alebo ak nie je dostatok zvyškového svetla, treba na "prisvietenie" infračervený žiarixx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxa pozorovaného objektu, ktorý vyžaruje tepelnú energiu (teplo živočíchov, teplo vznikajúce prácou strojov alebo cez deň naakumulované teplo predmexxx x xxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxonovať zbraňou - ÁNO
-
Nákupné povolenie (nie v prípade dedenia alebo v niektorých prípadoch kúpy zbrane, ktorá už je v policajných evidenciách) - pxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xúvisiace právne predpisy
zákon č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
oznámenie Ministerstva hospodárstva SR č. 553/20xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxosu, ktorým sa vydávajú vzory žiadostí, vyhlásení, certifikátov, tlačív a osvedčení na vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 392/2011 Z.z. o obxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxecifikované palné zbrane, ktoré vzhľadom na ich rozmery, resp. na možnosť ich ľahšie ukryť (pištole, revolvery a signálne pištole) a na ich princíp činxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxníctva, resp. oprávnenia disponovať s nimi, sú prísnejšie.
K odseku 1
Zákon na základe technickej konštrukcie, rozmerov a princípu činnosti špecxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxakovacie zbrane, t.j. revolvery (nie však staršie typy perkusných revolverov). Za opakovaciu zbraň považujeme takú zbraň, kde na zasunutie náboja do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xnergia rúk strelca, pričom takáto zbraň má "zásobovacie zariadenie" na viac nábojov (zásobník, nábojovú schránku, valec revolvera s nábojovými komoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxie náboja do nábojovej komory (okrem prvého výstrelu), na napnutie bicieho ústrojenstva a na vyhodenie prázdnej nábojnice z nábojovej komory, resp. hxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxojovú schránku a podobne).
K písmenu b)
V tejto skupine sú krátke jednovýstrelové alebo viacvýstrelové palné zbrane na strelivo so stredovým zápaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxrelom musí každý jeden náboj chytiť do ruky, zasunúť ho do nábojovej komory (resp. hlavne), natiahnuť ručne bicie ústrojenstvo a po každom výstrele pouxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xo "nebezpečnejšej" kategórie zbraní B.
K písmenu c)
Ide o jednovýstrelovú palnú zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxom, ale ktoré sa dajú ľahšie ukryť.
K písmenu d)
Pod pojmom dlhá samonabíjacia palná zbraň treba rozumieť pušky (ručné palné zbrane spravidla ovládxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xísm. a) tohto ustanovenia. Patria sem iba pušky spravidla skonštruované, resp. vyrobené výrobcom už ako samonabíjacie pušky.
K písmenu e)
Dlhá opxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxrokovnica", ktorá má zásobovacie zariadenie na viacero nábojov spravidla vo valci pod hlavňou zbrane. Na nabitie, na napnutie bicieho ústrojenstva a xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxcia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane - patria sem samonabíjacie "útočné pušky"12) a "samopaly",13) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxmi ranami") a taktiež sem patria samonabíjacie pušky a samopaly, ktoré boli autorizovaným subjektom (autorizovanou osobou) upravené zo samočinných xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx. 58 alebo upravený samopal vz. 61 "Škorpión" a podobne).
K písmenu g)
Pod pojmom signálna zbraň sa rozumie spravidla zbraň ovládaná jednou, resp. dxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Svojím tvarom sa podobajú na pištole.
K odseku 2
Zbrane kategórie B podliehajú povoľovaciemu konaniu, teda ten, kto chce nadobudnúť do vlastníctvxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí požiadať o povolenie nadobudnúť do vlastníctva takúto zbraň policajný útvar (najčastejšie je to formou vydania "nákupného povolenia", s výnimkxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxicajnom útvare.
Resumé:
-
Výnimka ministerstva vnútra na samočinné zakázané zbrane - NIE
-
Zbrojný preukaz, resp. zbrojná licencia - oprávxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxnciách) - povoľovacie konanie - ÁNO
-
Odoslanie predajcom vyplnenej časti "C" nákupného povolenia na zbraň kategórie B - oznamovacia povinnosť prxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xpecifikované palné zbrane, ktoré vzhľadom na svoje rozmery, resp. na nemožnosť ich ľahšie ukryť (spravidla ide o pušky) alebo na ich princíp činnosti (xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx alebo tzv. "flobertky"), sú "menej nebezpečné" ako zbrane kategórie A alebo B, a preto podmienky na získanie ich vlastníctva, resp. oprávnenia s nimi dxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnotlivé skupiny zbraní kategórie C.
K písmenu a)
Patrí sem jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je nxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ľahšie ukryť, a preto sú zaradené v tejto "menej nebezpečnej" kategórii.
K písmenu b)
Táto skupina tejto kategórie je asi najpočetnejšia, pretože xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xbrane, tzv. "brokovnice" (s výnimkou opakovacej "brokovnice" s hlavňou kratšou ako 600 mm), ktoré sa spravidla používajú na poľovné alebo športové účxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx viacerými hlavňami. Skutočnosť, že tieto zbrane sa už nedajú ľahšie ukryť, bola taktiež podstatná pre zaradenie tejto skupiny zbraní do kategórie "mexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
x xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J. Tieto možno podľa systému činnosti zbrane rozdeliť do troch skupín - na vzduchovky (hnací vzduch je tlačený pixxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvky (hnací vzduch, resp. plyn, je vopred stlačený v tlakovej nádobe, ktorá je integrálnou súčasťou zbrane). Podľa spôsobu použitia (ich uchopenia) icx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7,5 J - ide o palné zbrane komorované14) na typ náboja s okrajovým xxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xlebo pušky. Používajú sa hlavne z ekonomických dôvodov na nácvik streľby na menšiu vzdialenosť alebo na likvidáciu menších zvierat (napríklad vtákov x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxa opakovacie palné zbrane skonštruované na princípe perkusného systému. Ide spravidla o palné zbrane, ktoré majú valec s komorami (revolvery a niektoxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), pri ktorom kladivko udrie priamo na traskavinu, ktorá následne iniciuje výmetovú zlož.
K odseku 2
Zbrane kategórie C nepodliehajú povoľovaciexx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxušnej skupiny (byť držiteľom zbrojného preukazu, resp. zbrojnej licencie), avšak nemusí požiadať policajný útvar o povolenie nadobudnúť do vlastníxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdu zbrane kategórie C a D" v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis predávajúci zašle na policajný útvar, jeden rovnopis si nechá predávajúci, jeden xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxnej povinnosti na policajnom útvare.
Resumé:
-
Výnimka ministerstva vnútra na samočinné zakázané zbrane - NIE
-
Zbrojný preukaz, resp. zbrxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxajnému útvaru - ÁNO
-
Preukaz zbrane - evidenčná povinnosť - ÁNO.
Zbraň kategórie D
KOMENTÁR
Do kategórie D patria všetky ostatnx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx x kategóriách A, B a C.
K odseku 1
Zákon na základe technickej konštrukcie, účelu použitia a hlavne menšieho balistického výkonu špecifikuje jednotxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx o tie isté palné zbrane, ako boli popísané v komentári k § 6 ods. 1 písm. e) tohto zákona, avšak náboj typu flobert má nižší balistický výkon.
K písmenu b)
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxané v komentári k § 6 ods. 1 písm. d) tohto zákona, ale ide o zbrane s menšou energiou strely.
K písmenu c)
Expanzný prístroj je pracovný prístroj, ktorx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - kovový hrot, resp. tŕň (je spojený s týmto prístrojom). Nábojka dodáva energiu piestu, ten pri výstrele neopúšťa pracovný valec ("hlaveň") a súčasne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužívané najmä na bitúnkoch, avšak nepatria do nej prístroje, ktoré sú určené na spojenie niektorých materiálov pomocou hrotov, klincov a spôn, pretožx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x) je zbraň vyrobená iba na použitie streliva do expanzných zbraní (strelivo pozostávajúce iba z nábojky a je bez strely alebo brokov) a ktorá neumožňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxníka) alebo sú určené pre členov vojenských historických klubov, na umeleckú produkciu (film, divadlo) alebo na športové účely (štartovacia pištoľ)x
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxti a ich určenie je ten istý, resp. obdobný, ako pri expanzných zbraniach uvedených v komentári k písm. c), avšak tieto zbrane boli pôvodne vyrobené ako pxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xak, aby sa nedal použiť náboj so strelou (brokmi). Spravidla hlaveň má taký profil, ktorý umožňuje iba výtok plynov, nie však pohyb projektilov.
K písxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xaakumulovanej energie vytvorenej ľudskými rukami, resp. nohami. V tomto prípade treba pod pojmom strela rozumieť šíp (zhotovený z dreva, kovu, umelex xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxny spravidla nepotrebujú na svoju činnosť väčšiu silu ako 150 N. Výrobcovia a predajcovia však uvádzajú napínaciu silu v librách (lb), pričom jedna libxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xkupiny strelných zbraní nepatrí. Na napnutie zložitejšieho kladkového luku je potrebná sila okolo 55 lb, čo je 244,64 N (cca 24,97 kg) a na napnutie kuše xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxorické zbrane. Zákon ich iba veľmi stroho definuje v prílohe č. 6 ako zbrane vyrobené do 31. decembra 1890. Za dôvod ustanovenia práve tohto dátumu možno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx storočia sa používali na lovecké a vojenské účely palné zbrane, ktoré boli spravidla jednovýstrelové, nabíjali sa spredu alebo zozadu, nemali jednotxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ešte staršími systémami zapaľovania). Prvé palné opakovacie zbrane na jednotný náboj, ktoré sa nabíjali zozadu, boli síce skonštruované už aj pred týxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxcifikovali a taktiež uvádzali, že za historickú zbraň možno považovať aj zbraň skonštruovanú pred týmto dátumom, avšak vyrobenú po tomto dátume. Poslxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaní aj doposiaľ mnoho nedorozumení, čo má za následok, že predajcovia nechcú niektoré takéto zbrane (resp. strelivo alebo jeho komponenty) predávať nxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxdobky (CO2). Rýchlosť strely je z bezpečnostných dôvodov obmedzená výrobcami na maximálne 90 m/s. Zákon neustanovuje žiadne limity pre energiu takto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé zbrane, na rozdiel od airsoftových zbraní, nemajú vzhľad plne funkčných palných zbraní, ich vzhľad je podmienený iba funkčnou konštrukciou a spôsobxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xo troch skupín - manuály (pracujú na princípe vymetenia strely vzduchovým piestom, pričom pružina piestu je natiahnutá ručne, dostrel 15-20 m, energix xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxké airsoftové zbrane (s využitím energie zastavaného zdroja elektrickej energie a elektromotorom a so zásobníkom až na 1000 ks striel, kadencia je až 8xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxú energiu strely. Na rozdiel od paintbalových zbraní sú airsoftové zbrane vyrobené ako repliky plne funkčných palných zbraní.
K písmenu h)
Narkotxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx zvierat. Princíp zbrane je založený na vymetení strely stlačeným plynom z tlakovej nádoby (CO2), ktorá je spravidla taktiež vybavená regulátorom tlaxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xajú dostrel až 50 m a narkotizačné pušky majú dostrel do 90 m.
K písmenu i)
Za znehodnotenú zbraň sa považuje pôvodná zbraň kategórie A, B a C, ktorá bolx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xbrane). Znehodnotenie zbrane sa vykonáva od 1. júna 2016 podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx2.2015) a na ktorú odkazuje vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 516/2003 Z.z.
K písmenu j)
Rez zbrane možno považovať xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxnáva až po určení technického postupu autorizovanou osobou. Vykonáva sa úradne stanoveným spôsobom.15) Znehodnotenie zbrane vykonaním jej rezu sa xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxujú všetky hlavné časti zbrane.
K písmenu k)
Neaktívne strelivo je strelivo, ktoré nie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxka v nábojnici je vylisovaná alebo odpálená, strela neobsahuje žiadne pyroelementy. Špecifickým druhom neaktívneho streliva je rez streliva, ktorý xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxraň neuvedená v kategóriách A až C - patria sem zbrane, ktoré nie sú vymenované v § 4 až 6 tohto zákona. Zákonodarca vytvoril predvídavo túto časť, v ktorej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x budúcnosti skonštruované a vyrábané a ktoré vzhľadom na svoju malú nebezpečnosť, spôsob činnosti a konštrukcie budú klasifikované následne ako zbraxx xxxxxxxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxsí požiadať policajný útvar o povolenie nadobudnúť do vlastníctva takúto zbraň). Ten, kto chce takúto zbraň nadobudnúť do vlastníctva, resp. prechovxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a to na rozdiel od zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C). Zbraň kategórie D môže nadobudnúť do vlastníctva iba osoba, ktorá je plne spôsobilá na pxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx xx xx xx xákona o strelných zbraniach a strelive], avšak expanzné zbrane, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, B a C [(§ 7 ods. 1 písm. d) zákona o strelných zxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx preukaz, resp. zbrojná licencia (držiteľovi policajný útvar vystaví iba preukaz zbrane).
Zbrane kategórie D sa nesmú viditeľne nosiť alebo preprxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxvuje v puzdre alebo v inom obale. Pri preprave v dopravnom prostriedku sa taktiež prepravuje v puzdre, resp. obale, pokiaľ je umiestnená tak, že ju možno xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom, resp. s jeho komponentmi. Taktiež je povinný pri manipulácii so zbraňou strpieť dychovú skúxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xe spôsobilý vykonať dychovú skúšku). Držiteľ je povinný oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru (najčastejšie obvodnému oddeleniu PZ) každé použixxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxaňou, pokiaľ je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
Resumé:
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxE
-
Nákupné povolenie - povoľovacie konanie - NIE
-
Ohlásenie prevodu zbrane kategórie C a D - oznamovacia povinnosť predajcu policajnému útvaxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx - ÁNO pre expanznú zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, B alebo C)
-
Právnická osoba, fyzická osoba staršia ako 18 rokov v plnom rozsahu sxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxagrafe zákon ustanovuje, aký subjekt môže požiadať o udelenie výnimky na disponovanie zakázanou zbraňou vrátane ustanovenia účelov, na ktoré možno dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxázané strelivo a zakázané doplnky.
K odseku 2
Zákon umožňuje určeným subjektom, a to za splnenia ustanovených podmienok nadobudnúť do vlastníctvx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdeliť výnimku zo zákazu vlastniť a držať zakázané zbrane.
K písmenu a)
Držitelia zbrojného preukazu s oprávnením na držanie zbrane a streliva na múxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxiadať ministerstvo vnútra (odbor) o udelenie výnimky na nadobudnutie zakázaných zbraní do vlastníctva, avšak za splnenia podmienok, že tieto zbrane xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x ochrane pamiatkového fondu. Podľa daného zákona ide o hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za náxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx licencie skupiny A a ktorých predmetom činnosti je vývoj a výroba zbraní a streliva.
K písmenu c)
Obdobne ako v písm. b) môžu ministerstvo vnútra (odxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxtom činnosti sú opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezov zbraní a streliva.
K odseku 3
Možnosť disponovať zakázanými zbraňami pxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podnikajúce na úseku súkromnej bezpečnosti. Nutnou podmienkou na to však je, že plnia svoje úlohy zo zákona pri ochrane a preprave mimoriadne nebezpečxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlad veľká finančná hotovosť medzi peňažnými ústavmi a podobne) alebo vykonávajú ochranu strategických objektov (napríklad jadrové elektrárne, medxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxo a všeobecného strojárstva a podobne). Súkromné bezpečnostné služby však môžu dostať výnimku iba na používanie samočinných zbraní (samopaly, útočnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxej bezpečnosti a aj naďalej sa pri definovaní úloh, ktoré oprávňujú súkromné bezpečnostné služby požiadať o udelenie výnimky, odkazuje na § 17 neplatnxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxjekty, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je SR viazaná" nepozná a nahradil tento pojem pojmom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxponovanie s nimi neodporuje verejnému poriadku. Pojem verejný poriadok nie je definovaný v žiadnej právnej norme, avšak v bezpečnostnej praxi je použxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxi navzájom a ktoré neodporujú právnym normám, zvykom a obyčajom a sú podľa verejnej mienky, miesta a času nutnou podmienkou pre riadne fungovanie spoloxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čo treba chápať vo vzťahu k dobe, počas ktorej subjekt, ktorému bola udelená výnimka, plní úlohy zo zákona a na plnenie ktorých bola udelená výnimka potrxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxkaze zbrane, ktorý na zakázanú zbraň vystaví miestne príslušná evidencia zbraní a streliva, ktorá vydala zbrojný preukaz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxávnych poplatkoch
KOMENTÁR
V tomto paragrafe je určený formálny postup, ktorým možno požiadať o udelenie výnimky na disponovanie zakxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxie vlastníctva a držanie zakázanej zbrane. Žiadosť sa konkrétne podáva evidencii zbraní a streliva, ktorá žiadosť zašle na odbor, ktorý o udelení výnixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxbo zbrojnú licenciu žiadateľovi.
K odseku 2
V tomto odseku zákon taxatívne vymenúva náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať. Pri počte zbraní, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x držiteľov zbrojnej licencie). Pod pojmom druh zbrane treba napísať, o akú zbraň ide vo vzťahu k princípu činnosti jej mechanizmu, napríklad samonabíjxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxp; Koch. Bližšie je zbraň konkrétneho výrobcu určená typom zbrane, kde treba uviesť jej vojenské alebo komerčné označenie, napríklad vz. 61, vz. 58 alexx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samočinnej brokovnice). V spôsobe nadobudnutia vlastníctva zbrane treba okrem údajov o predchádzajúcom vlastníkovi zbrane taktiež uviesť konkrétxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx "dedenie", ak sa zbraň dostala do vlastníctva žiadateľa v rámci dedičského konania (môže a nemusí byť v evidenciách PZ - napríklad zdedenie zbrane zo zaxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmetom podnikania SBS "G 007", ktorej som majiteľom, je aj preprava a ochrana veľkých finančných hotovostí medzi finančnými ústavmi na území SR, samopaxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxegórie A neobsahuje všetky predpísané náležitosti, evidencia zbraní a streliva vyzve žiadateľa, aby tieto náležitosti doplnil, resp. odstránil iné xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxte. Táto lehota xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxo lehote nedostatky neodstráni, evidencia zbraní a streli konanie zastaví. Evidencia zbraní a streliva má na posúdenie žiadosti lehotu 60 dní.
Súvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
KOMENTÁR
V tomto paragrafe zákon ustanovuje dôvody zániku platnosti udelenej výnimky, resp. ustanovuje postup jednotlivých subjektov po zánikx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx komentár k § 25 ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive) alebo platnosťou zbrojnej licencie držiteľa výnimky (pozri komentár k § 32 ods. 1 zákonx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxázanej zbrane prestal vykonávať činnosť, na ktorú bola výnimka udelená, držiteľ zakázanej zbrane zanikol ako právnická osoba alebo držiteľ zakázanex xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xbrane je povinný odovzdať túto zbraň do úschovy policajnému útvaru, pričom oznámi, či chce požiadať o vydanie novej výnimky alebo chce previesť vlastnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
KOMENTÁR
V ustanoveniach tohto paragrafu je určený postup, akým možno nadobudnúť xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxte. Nákupné povolenie má svoje evidenčné číslo, ktoré je vytlačené na všetkých štyroch dieloch. Nákupné povolenie je úradná listina skladajúca sa zo šxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x a D, avšak sú vytlačené inverzne ako diely A a C. Je to z toho dôvodu, aby policajt, ktorý vydáva nákupné povolenie, v prípade potreby ho mohol poskladať do xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x nákupného povolenia slúži ako jediný doklad na dočasné preukazovanie legálnosti prechovávania (nosenie, resp. držanie) novo nadobudnutej zbrane dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxa nesmie byť dlhšia ako sedem dní.
Diel B nákupného povolenia slúži subjektu, ktorý previedol vlastníctvo zbrane na iný oprávnený subjekt, na vlastxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx že zbraň nepredal "načierno"). V prípade, že sa prevádza vlastníctvo zbrane, ktorá už je evidovaná na policajnom útvare, diel B ostáva na tom policajnox xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxa evidenciami zbraní a streliva v dvoch rôznych "policajných" okresoch).
Diel C zasiela subjekt, ktorý prevádza vlastníctvo zbrane po vyplnení a pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xvidenčnú povinnosť zo strany subjektu, ktorý zbraň nadobudol do vlastníctva (napríklad zo strany "nadobúdateľa").
Diel D si po vyplnení nákupnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xk dôjde k "bezproblémovému" prevodu vlastníctva zbrane (napríklad nákup), tak do dvoch mesiacov musia byť tri diely nákupného povolenia (A, C a D) na "vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx (resp. zbrojná licencia),
-
doklad totožnosti ("občiansky preukaz" - občan SR, "cestovný doklad" alebo "povolenie na pobyt vo forme identifikačxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxaň kategórie A (len na "zakázanú zbraň"),
-
správny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správneho poplatku a
-
nákupné povolenie.
Zbraň sa môže podľa interných predpisov Ministerstva vnútra SR nadobudnúť aj do spoluvlastníctxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xtorom sú uvedené údaje o všetkých spoluvlastníkoch vrátene čísiel ich zbrojného preukazu (zbrojnej licencie), resp. ak ide o zbraň určenú na držanie, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ako v ďalej uvedených príkladoch.
K odseku 1
V tomto odseku zákon určuje spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane kategórie A alebo B. Osoba môže nadxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xodobne. Treba dôsledne odlišovať pojem "vlastníctvo zbrane" a pojem "oprávnenie nosiť zbraň a strelivo", resp. "oprávnenie držať zbraň a strelivo", xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxto zbraňou legálne disponovať (nosiť zbraň alebo držať zbraň). Na nadobudnutie vlastníctva zbrane je spravidla potrebné nákupné povolenie, ktoré vyxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxtvo získala dedením a subjekty, ktoré podnikajú na úseku zbraní a streliva (nákup, predaj, vývoj, výroba, úprava, ničenie, znehodnocovanie a podobnexx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxnej licencie, žiadateľovi o trvalý vývoz zbrane) po predložení písomnej žiadosti a po zaplatení ustanoveného správneho poplatku [môže to byť kolková xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu a doklad (elektronický kolok) z kiosku na platenie]. Žiadosť o vydanie nákupného povolenia musí obsahovať údaje o žiadateľovi [pozri § 11 písmx xx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa (vrátane označenia policajného útvaru, ktorý im zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu vydal).
V prípade, že sa žiada o vydanie zbrane kategórie xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ktoré už zjavne netreba zdôvodňovať).
K odseku 3
Dôvodom na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B je nadobúdanie zbierkových predmetov, vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm na vysokej lesníckej škole a podobne), ochrana života, zdravia alebo majetku osôb (možno používať iba krátke guľové zbrane - spravidla pištole a revoxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxastníctva na účely držania na múzejné alebo zberateľské účely (činnosti), na účely vykonávania komerčných činností (vývoj, výroba, opravy, znehodnxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
K odseku 5
Zákon poskytuje relatívne veľký časový priestor na nadobudnutie vlastníctva (dva mesiace) z toho dôvodu, aby si žiadateľ mohol zaopatrix xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnú zbraň nemá na sklade, avšak je spôsobilý v relatívne krátkom čase túto zbraň zadovážiť a podobne).
K odseku 6
Žiadateľ, ktorý už nadobudol do vlasxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxvinnosť a doniesť na policajný útvar na fyzickú kontrolu nadobudnutú zbraň spolu s vyplneným dielom A nákupného povolenia. Policajný útvar po fyzickex xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxania nadobudnutej zbrane spolu so zbrojným preukazom (resp. zbrojnou licenciou), resp. aj inými dokladmi (potvrdenie "Psychologický posudok o psycxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxa tejto zbrane:
-
vznikol právny dôvod na zánik platnosti výnimky Ministerstva vnútra SR potrebnej na zakázanú zbraň,
-
bolo začaté trestné stíxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxie,
-
zakúpená zbraň nespĺňa niektoré podmienky (nie je označená výrobným číslom, výrobnou značkou, skúšobnou značkou, krajinou pôvodu a podobnxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxajný útvar vezme nadobudnutú zbraň do úschovy.
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxte siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve zbraň odovzdať do úschovy na policajný útvar, pričom je povinná oznámiť, či poxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxku 7
Subjekty, ktoré sú oprávnené zbrane vyvíjať, vyrábať, prepravovať a predávať, sú povinné po prevode vlastníctva zbrane (predaj, darovanie a poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xx xýka zbraní kategórie A a B, ktoré sú už evidované na policajnom útvare, avšak subjekt, ktorý prevádza vlastníctvo takejto zbrane (napríklad "predáva"xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
Ak subjekt, ktorý prevádza vlastníctvo zbrane kategórie A alebo B už evidovanej na policajnom útvare, je evidovaný na tom istom policajnom útvare ako sxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbrane iba v rámci svojich evidencií a na zbraň vydá nový preukaz zbrane (zároveň odoberie preukaz zbrane subjektu, ktorý previedol vlastníctvo takejtx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, vyplnenú a riadne zdôvodnenú písomnú žiadosť na vydanie nákupného povolenia (tlačivo sa mu vydá na policajnom úxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Policajt naraz vyplní všetky štyri diely nákupného povolenia, kde uvedie identifikačné údaje žiadateľa, číslo dokladu totožnosti, číslo zbrojnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxho výberu". Na záver vyplní dátum, nákupné povolenie opatrí odtlačkom pečiatky útvaru a svojim podpisom. Oddelí diel D, ktorý uschová na útvare a ostatxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxraň (napríklad predávajúci obchodník ju nemá na sklade a v tejto lehote ju ani nevie zadovážiť) alebo z iných dôvodov (je dlhodobo nemocný a podobne), je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xožadovanú zbraň v zákonnej lehote kúpiť, "predávajúci" doplní údaje na troch dieloch nákupného povolenia (A, B a C), kde uvedie svoje označenie (vrátaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxx xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxl C zašle v stanovenej lehote na policajný útvar.
V dobe od kúpy zbrane až do jej zaevidovania na policajnom útvare žiadateľ preukazuje legálnosť prechxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxcajný útvar, odovzdá policajtovi diel A nákupného povolenia. Policajt po fyzickej kontrole zbrane ju zavedie do evidencií PZ a "nadobúdateľovi" vystxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xreukaz "predávajúcemu" a ktorý policajný útvar vydal zbrojný preukaz "nadobúdateľovi".
V prípade, že ide o dva rozdielne policajné útvary, je postux xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxatku a po vyplnení riadne odôvodnenej žiadosti, dostane vyplnené tri diely nákupného povolenia (A, B a C). Taktiež nadobúdateľ spravidla predloží "Čexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxovaná (teda na policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu "predávajúcemu"), kde policajt po fyzickej kontrole zbrane vyplní tri xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xiel A odovzdá "nadobúdateľovi", diel B ponechá na vlastnú evidenciu útvaru a diel C zašle na policajný útvar, ktorý nákupné povolenie vydal. Policajt zxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxia na policajnom útvare, ktorý nákupné povolenie vydal, žiadateľ ("nadobúdateľ") preukazuje legálnosť prechovávania tejto zbrane zbrojným preukaxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Policajt po fyzickej kontrole zbrane vykoná zmeny v evidenciách PZ a "nadobúdateľovi" vystaví preukaz zbrane.
Druhá možnosť je, že "nadobúdateľ" spxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxenciách PZ, policajt vystaví žiadateľovi ("nadobúdateľovi") preukaz zbrane, "predávajúcemu" odoberie preukaz zbrane a spolu s dielom C ho zašle na pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx policajný útvar, ktorý zbraň eviduje (vydal preukaz zbrane) a zároveň vydal zbrojný preukaz "predávajúcemu" a aj "nadobúdateľovi" (t.j. obaja sú prixxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxe po spísaní riadne odôvodnenej žiadosti, eventuálnom zaplatení správneho poplatku a po fyzickej kontrole predmetnej zbrane, "predávajúci" odovzdx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" preukazuje legálnosť prechovávania zbrane týmto "novým" preukazom zbrane a aj zbrojným preukazom (zbrojnou licenciou).
V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je v úschove policajného útvaru, ktorý vydal žiadateľovi zbrojný preukaz (zbrojnú licenciu), alebo je v úschove iného policajného útvaru, ktorý vydax xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
Súvisiace právne predpisy
čl. 20 Ústavy SR - ochrana vlastníctva
§ 132 a 135 Občianskeho zákonníka - nadobúdanie vlastníctva a nadobúdanie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxstiť vec
položka 31 až 33 sadzobníka správnych poplatkov podľa prílohy k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
§ 6 zákona č. 178/1998 Z.z. o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
KOMENTÁR
Na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie C netreba nákupné povolenie, a to na rozdiel od prípadov nadobudnutia zbraní kategórie A a kxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe C povinná "evidenčná povinnosť" (ohlásenie nadobudnutia zbrane policajnému útvaru, fyzická kontrola zbrane, zaevidovanie, resp. vykonanie zmiex x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxane kategórie C a strelivo do zbraní kategórií A, B a C - držiteľa zbrojného preukazu, držiteľa zbrojnej licencie a držiteľa zbrojného sprievodného lisxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xiedmich dní odo dňa nadobudnutia zbrane nahlásiť túto skutočnosť a zároveň predložiť nadobudnutú zbraň na fyzickú kontrolu a na následné zaevidovanixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xolicajný útvar túto zbraň zaeviduje (resp. vykoná zmeny v evidenciách PZ) a vystaví na zbraň preukaz zbrane, ktorým držiteľ spolu so zbrojným preukazox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (obdobné, ako je uvedené v komentári k § 11 s poukázaním na § 39 tohto zákona), ktoré bránia vystaviť preukaz zbrane, policajný útvar vezme zbraň do úschxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxctvo zbrane kategórie C (napríklad "predávajúci"), má povinnosť v lehote siedmich dní ohlásiť túto skutočnosť na policajný útvar, ktorý vydal zbrojnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxegórie C a D" v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zašle na policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu "nadobúdateľovixx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxgálnosť držania tejto zbrane (až po dobu zaevidovania, resp. vykonania zmien v evidenciách PZ na policajnom útvare). Toto ohlásenie musí obsahovať idxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxobné číslo zbrane a dátum prevodu vlastníctva.
Príklady:
Nákup novej zbrane, ktorá ešte nie je evidovaná na policajnom útvare
Držiteľ zbrojného prxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxd totožnosti. Po výbere konkrétnej zbrane predávajúci vyplní "Ohlásenie prevodu zbrane kategórie C a D" v troch rovnopisoch (pozri komentár k § 12 ods. x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxal zbrojný preukaz, a to tým spôsobom, že odovzdá policajtovi svoj rovnopis "Ohlásenia prevodu zbrane kategórie C a D" a predloží nadobudnutú zbraň na fxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje legálnosť jej držby.
Nákup zbrane, ktorá už je evidovaná na policajnom útvare
Treba rozlišovať prípady, keď "predávajúcemu" a "nadobúdateľovix xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxľovi" vydali dva rôzne policajné útvary.
V prípade, že zbrojný preukaz (zbrojnú licenciu) "predávajúcemu" a aj "nadobúdateľovi" vydal ten istý polixxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x D", predložia potvrdenie o zaplatení správneho poplatku a zbraň na fyzickú kontrolu. Ak tomu nebránia iné zákonne dôvody, "predávajúci" odovzdá svoj xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a aj "nadobúdateľovi" nevydal ten istý policajný útvar, môže sa postupovať dvoma spôsobmi.
1. "Predávajúci" a "nadobúdateľ" prídu na policajný xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxložia potvrdenie o zaplatení správneho poplatku a zbraň na fyzickú kontrolu. Ak tomu nebránia iné zákonne dôvody, "predávajúci" odovzdá svoj "prekaz xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxavidla pre evidenciu policajného útvaru "predávajúceho" a druhý rovnopis je určený pre "nadobúdateľa", tretí zašle na policajný útvar, ktorý vydal zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x stanovenej lehote spolu s nadobudnutou zbraňou policajnému útvaru, ktorý mu vydal zbrojný preukaz. Policajt tohto útvaru po fyzickej kontrole zbranx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xtorý vydal zbrojný preukaz (zbrojnú licenciu) "nadobúdateľovi", predložia vyplnené tlačivo "Ohlásenie prevodu zbrane kategórie C a D" a predložia pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xričom jeden rovnopis je určený pre evidenciu policajného útvaru "nadobúdateľa" a druhý rovnopis je určený pre policajný útvar "predávajúceho" a tretx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxrie C a D" ho zašle na policajný útvar "predávajúceho". Policajt tohto útvaru po fyzickej kontrole zbrane a následnom vykonaní zmien v evidenciách PZ vyxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xx9/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom definoval v § 4 ods. 1 písm. a) pojem "vojenský materiál", avšak v súčasnosti účinný zákon č. 392/201x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xoplnený starší pojem a znie: "Výrobkom obranného priemyslu sú výrobky, ich funkčné súčasti, príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú vzhľadom na svojx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xných ozbrojených zboroch a ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu". Spravidla to znamená, že na účely zákona o strelných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zbrane (guľomety, mažiare, húfnice, kanóny) a strely s reaktívnym pohonom aj s ich odpaľovacím zariadením. Útočné nože, bodáky a granáty sú síce vojenxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxrým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
oznámenie Ministerstva hospodárstva SR č. 554/2011 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú vzorx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
KOMENTÁR
V tomto paragrafe sú ustanovené podmienky na nadobúdanie vlastníctvx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x x xx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, B a C) nepodliehajú "povoľovaciemu konaniu" (netreba nákupné povolenie a podobne) a taktiež nxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.
Tieto uvedené osoby nemusia spĺňať ďalšie podmienkx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxreliva (skupina A) alebo nákup, predaj alebo prepravu zbraní a streliva (skupina C), musí podľa tohto ustanovenia viesť evidenciu o predaji zbraní katxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxka, kaliber a výrobné číslo zbrane; tieto údaje sa evidujú podľa druhu zbrane a ich dostupnosti,
-
meno, priezvisko, druh a číslo preukazu totožnosxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony), ktorá vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.19)
K odseku 2
Ten, kto nadobudol vlaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxtegórie A, B alebo C), má podľa tohto ustanovenia "evidenčnú povinnosť" voči policajnému útvaru v lehote siedmich dní od nadobudnutia vlastníctva. To xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 169/2015 Z.z. o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na exxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xovinnosť ohlásiť prevod vlastníctva takejto zbrane predajcovi nenariaďujú, avšak v praxi predajcovia (okrem evidencie v záznamovej knihe) vyplnia xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa policajný útvar, jeden rovnopis je určený pre nadobúdateľa a jeden si nechá predajca pre vlastnú evidenciu.
KOMENTÁR
Zákonodarca rxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxsti sa síce dali na diaľku nakupovať iba zbrane kategórie D, avšak vrátane všetkých expanzných zbraní (bez ohľadu na ich konštrukciu). Tak bolo možné anxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo upraviť takúto expanznú zbraň na plne funkčnú palnú zbraň (samopal strieľajúci dávkou, automatickú pištoľ a podobne).
K odseku 1
Pod pojmom "zmlxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa využitím webového sídla (formou e-shopingu), elektronickej pošty, telefónu, faxu alebo adrexxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxným subjektom (držitelia zbrojnej licencie a osoby podnikajúce na úseku nákupu a predaja zbraní), pretože tieto subjekty nie sú anonymné (prešli prevxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx preukaz a skupiny zbrojného preukazu
KOMENTÁR
V tomto ustanovení je právne definovaný zbrojný preukaz a sú ustanovené jednotlivé skupiny zbrojnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xo znamená, že zbrojný preukaz je chránený Trestným zákonom, a to konkrétne § 352 - falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx dosiahne vydanie zbrojného preukazu (alebo inej verejnej listiny) na základe nepravých podkladov.
Zbrojný preukaz je doklad, ktorým držiteľ oprxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx so strelivom do týchto zbraní.
K odseku 2
V zbrojnom preukaze sú vyznačené jednotlivé oprávnenia držiteľa súvisiace so zbraňami kategórií A, B a C, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ustanoveného účelu (ochrana, športová streľba, poľovačka, výkon zamestnania a podobne). Tieto oprávnenia sú rozdelené do šiestich skupín a sú označxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxane, vrátane streliva do nich. Dá sa zjednodušene povedať, že oprávnenie nosiť zbraň a strelivo je privilegované vo vzťahu k oprávneniu držať zbraň a stxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx súvisiace s držaním zbrane a streliva, nie je toto oprávnenie tak vymedzované pri samotnom používaní, hlavne vo vzťahu k objektom a miestam, na ktorých xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxže mať pri sebe zbraň v stave umožňujúcom jej okamžité použitie (pozri komentár k § 27 tohto zákona).
I keď pri vymedzovaní pojmu nosenie zbrane a strexxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xržiteľ oprávnenia nosiť zbraň a strelivo nemôže vstúpiť so zbraňou do objektov bánk, objektov ministerstva spravodlivosti (objekty súdov a objekty úxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxení je možné nosiť iba krátke guľové zbrane (pištole, revolvery, resp. krátke samonabíjacie guľové zbrane, ktoré majú vzhľad "samopalu" a môžu sa ovláxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x streliva na ochranu osoby a majetku - je obdobné ako oprávnenie skupiny A, avšak s tým rozdielom, že možnosť používať túto zbraň je obmedzená iba na objekxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx preprave zbrane medzi jednotlivými objektmi alebo miestami, sa zbraň musí prepravovať skrytým spôsobom (pod odevom, v puzdre alebo obale, v batožinoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx objektov a miest určených v preukaze zbrane20) (preprava zbrane na účely opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia, výroby rezu, overenia zbrane autxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxu c)
Oprávnenie skupiny C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania - je:
-
oprávnenie, ktoré umožňuje oprávneným držiteľom používať ustanxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zamestnanec Národnej banky Slovenska vykonávajúci vlastnú ochranu) a
-
oprávnenie, ktoré umožňuje oprávneným držiteľom používať ustanoveným xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxe ochrany prírody).
Tu obdobne ako pri oprávnení skupiny B platí, že zbraň možno používať iba v objektoch a na miestach určených v preukaze zbrane x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx
xx xxxxy výkonu zamestnania môže držiteľ oprávnenia skupiny C používať zakázanú zbraň - samočinnú zbraň (samopal, automatická puška) a krátke guľové zbrane xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xbrane kategórie x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx neoprávňuje jeho držiteľov vlastniť uvedené zbrane, resp. strelivo do nich.
Pri preprave zbrane z miesta uloženia na miesto použitia a naspäť, resxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxožinovom priestore automobilu a podobne).
K písmenu d)
Oprávnenie skupiny D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely - je oprávnenie umožňujúcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxh určených v preukaze zbrane (spravidla poľovný revír). Ak je držiteľ v poľovnom revíre a má povolenie na lov zveri, môže mať zbraň v stave umožňujúcom jex xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxe pušky s obmedzeným počtom nábojov a krátke brokovnice) a niektoré zbrane kategórie C (malokalibrové pušky, guľovnice, brokovnice a guľobrokové pušxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxraň musí prepravovať skrytým spôsobom (v puzdre alebo obale, v batožinovom priestore automobilu a podobne).
K písmenu e)
Oprávnenie skupiny E - drxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxtegórie C, vrátane streliva do nich, na športové účely. Na určených strelniciach môžu byť tieto zbrane v stave umožňujúcom ich okamžité použitie. Pri pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxejné alebo zberateľské účely - je oprávnenie držiteľa vlastniť a držať na múzejné alebo zberateľské účely zbrane kategórií A, B a C, za splnenia podmienxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxské balenia na zbraň.
Súvisiace právne predpisy
§ 205 Civilného sporového poriadku - pojem verejná listina
§ 7 a nasl. Občianskeho zákonníka - xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úradného znaku a úradnej značky
§ xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxného preukazu
KOMENTÁR
V konaní o vydanie zbrojného preukazu postupuje policajt policajného útvaru (Evidencia zbraní a streliva oddelexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxého riaditeľstva PZ a policajt oddelenia zbraní odboru dokladov a evidencií Prezídia PZ postupuje subsidiárne podľa § 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxxi žiadosti, vek žiadateľa, bezúhonnosť a spoľahlivosť, zdravotnú a odbornú spôsobilosť), a preto nebudú špecifikované v komentári k tomuto paragrafxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxm útvare, ktorý je príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa. Žiadosť sa podáva písomnou formou s priloženými dokladmi, ktorými žiadateľ potvrdzuje nixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadov, ktoré žiadateľ iba predložil na nahliadnutie, sa vyhotovia overené fotokópie a tiež sa prikladajú do príloh žiadosti.
K písmenu b)
Pojem plnxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxý a prechodný pobyt21) občanov SR, ale taktiež pobyt cudzincov prihlásených na pobyt na území SR.22)
K písmenu c), d), e), f) a h)
Komentár k týmto píxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxvisiace právne predpisy
§ 8 a nasl. Občianskeho zákonníka - spôsobilosť na právne úkony
§ xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
§ 2 až 4 zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch - pojem občiansky preukaz a údaje do neho zapísané
pxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
KOMENTÁR
S predložením písomnej žiadosti s potrebnými dokladmi, resp. potvxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxeku sú taxatívne stanovené skutočnosti, ktoré musí žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu uviesť priamo v žiadosti.
K písmenu a)
Pod pojmom osobné xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxslo občianskeho preukazu. Dokladom totožnosti občana SR je podľa iných zákonov aj cestovný doklad alebo služobný preukaz príslušníka ozbrojených zlxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxvného dokladu.
K písmenu c)
Žiadateľ uvedie iba skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada.
K písmenu d)
Potrebu nosiť alebo držať zbrxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodklady dokladujúce:
-
ohrozenie vlastnej osoby a majetku,
-
výkon profesionálnej činnosti, pri ktorej je reálna pravdepodobnosť ohrozenia xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxch.
Taktiež sa požaduje, aby žiadateľ preukázal, že v prostredí, v ktorom sa pohybuje, je vystavený dôvodnej obave o svoj život a ktorú v súlade so xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtných predpisov, poľovné účely, športovú streľbu a na múzejné alebo zberateľské účely, musí žiadateľ taktiež písomne v žiadosti odôvodniť a prípadne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxnované skutočnosti, ktoré musí žiadateľ pripojiť k žiadosti.
K písmenu a)
Zákon ustanovuje rozmery fotografie žiadateľa spolu s ustanovením inýxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xovinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, na základe ktorého posudzujúci lekár (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxe pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast v prípade žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu skupinx x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxár toto vyšetrenie vykoná a vystaví potvrdenie po zaplatení správneho poplatku žiadateľom. Mal by to byť spravidla ošetrujúci lekár (musí mať so žiadaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxavotnej dokumentácie, ktorý predkladá klinickému psychológovi na psychologické vyšetrenie.
Taktiež je žiadateľ podľa tohto ustanovenia povinxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxbo držať zbraň a strelivo. Žiadateľ pred vyšetrením psychologickej spôsobnosti potrebnej na nosenie alebo držanie zbrane a streliva predloží posudzxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxicajti na policajnom útvare majú zoznam klinických psychológov a na požiadanie ho poskytnú). Posudzujúci psychológ toto vyšetrenie vykoná a vystaví xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x spôsobilosti nosiť alebo držať zbraň a strelivo (ktorý sa prikladá ku žiadosti) vydá klinický psychológ žiadateľovi i potvrdenie ("kartičku") s názvxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Túto "kartičku" je držiteľ príslušného oprávnenia povinný mať vždy pri sebe s ostatnými potrebnými dokladmi, ak používa zakázanú zbraň kategórie A axxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxvy (príslušný odbor okresného úradu) žiadateľom, ktorí zbraň a strelivo budú držať na účely výkonu oprávnenia podľa osobitných predpisov - teda ide o čxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxj stráže (pozemkový a lesný odbor okresného úradu),
-
vodnej stráže (odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu) a
-
stráže ocxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxiložia k žiadosti potvrdenie streleckej organizácie o tom, že žiadateľ je členom ich streleckej organizácie.
K písmenu e)
Žiadatelia o vydanie zbxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxe osvedčiť u notára alebo na obecnom úrade).
K písmenu f)
Žiadatelia o vydanie zbrojného preukazu uvedení v § 21 ods. 10 písm. b) až j) zákona o strelnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jej časti, a to:
-
obecní policajti - osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
-
osoby s policajným alebo vojenským vysxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxdelaním (minimálne Mgr.) - vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
-
osoby s policajným alebo vojenským stredoškolským xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxli skúšku z poľovníctva - vysvedčenie z poľovníckych skúšok,
-
odborný zdravotnícky personál - so zdravotníckym vysokoškolským vzdelaním a s vysxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxdčenie o štátnej záverečnej skúške alebo maturitné vysvedčenie,
-
žiadatelia, ktorí absolvovali skúšku z poľovníctva a doplnkovú skúšku z poľovxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xýkonnostnej triedy v športovej streľbe - potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou.
K odseku 3
V tomto odseku sú ustanoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxe podania žiadosti v služobnom pomere - teda sú príslušníkmi niektorého zo subjektov ozbrojených zložiek (Ozbrojené sily SR - "armáda", vrátane Vojenxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxju bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť písomným potvrdením nadriadeného s personálnou právomocou. Odborná xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxsp. je potrebné na zaradenie na príslušnú funkciu. Je to logické, pretože ak by príslušník niektorého subjektu ozbrojených zložiek nespĺňal niektorú xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxilosť na vydanie zbrojného preukazu.
Ak príslušník niektorého zo subjektov ozbrojených zložiek chce nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx taktiež povinný podrobiť sa podľa § 72d ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 tohto zákona.
K oxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xdsek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti.
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxčianskych preukazoch - pojem občiansky preukaz
zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku
zákon č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle
zákon č. 570/2005 Zxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch
zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní lxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxx xxadateľa
KOMENTÁR
V tomto ustanovení sú stanovené dolné vekové hranice potrebné na vydanie zbrojného preukazu jednotlivých skupín. Zákon hornú vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xožno vydať iba fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov s výnimkou osôb, ktoré požiadali o vydanie zbrojného preukazu na účely držania zbrane a strelxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xle aj na celú spoločnosť, zákonodarca stanovil vyššiu vekovú hranicu žiadateľa potrebnú na vydanie zbrojného preukazu ako hranicu potrebnú na dosiahxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na vývoj a utváranie osobnostných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxiteľmi poľovného lístka a ktorí požiadali o vydanie zbrojného preukazu na držanie zbrane a streliva na poľovné účely. Zníženie hranice veku žiadateľa xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxú riziko zneužitia zbrane. Zákonodarca pre týchto žiadateľov neustanovil podmienku dosiahnutia tohto veku frekventovanejším termínom "plnoletosxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hranicu iba na 15 rokov u žiadateľov, ktorí sú členmi štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a ktorí požiadali o vydanie zbrojného preukazu na šxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxh a skúsených osôb. Vzhľadom na to, že nie sú plnoletí, musia mať súhlas svojho zákonného zástupcu. Zákon odpúšťa takýmto žiadateľom o vydanie zbrojnéhx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxca), vek 21 rokov a plnú spôsobilosť na právne úkony.
Súvisiace právne predpisy
§ 51 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve - poľovný lístok
§ 31 záxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxého preukazu patrí aj bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa.
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov (vyžiada si ho policajný útvar vx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxteľa, ktorú na dožiadanie policajného útvaru (evidencie zbraní a streliva) vykoná miestne príslušné obvodné oddelenie PZ. Ak vzniknú pochybnosti o bxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvať informácie o žiadateľovi z iných zdrojov. Po vykonaní previerky v mieste pobytu dožiadaný útvar - obvodné oddelenie PZ - oznámi na dožiadajúci polixxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxeľovi zbrojný preukaz vydať.
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxkona o strelných zbraniach a strelive alebo bol odsúdený za iný trestný čin, ako je uvedený v písm. a), ak bol spáchaný:
-
so zbraňou (zbraňou sa rozumix xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú),
-
násilím (páchateľ použije na spáchanie trestného činu fyzické násilie proti telesnej inxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxrostredného násilia (páchateľ dal svojim konaním dostatočne a nepochybne najavo, že v bezprostrednom časovom priestore zaútočí za použitia fyzickex xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxvota človeka) alebo
-
s použitím nátlaku (páchateľ použil psychický nátlak proti inému),
a to za predpokladu, že takéto odsúdenie žiadateľa nebolx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxhladenom právoplatnom odsúdení (zahladené právoplatné odsúdenia sa pri rozhodovaní neberú do úvahy), vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania.
K odseku 2
Za spoľahlivého sa nepovažuje žiadateľ:
-
ktorého trestné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xa za to, že sa osvedčil,
-
ktorý podľa zistení policajného útvaru v mieste pobytu nadmerne požíva alkoholické nápoje, resp. požíva psychotropné alxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxžaduje sa postihnutie - t.j. uloženie sankcie) alebo
-
ktorý bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným (aspoň dvakrát) z určitého priexxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxku poľovníctva (§ 35 ods. 1 zákona o priestupkoch), na úseku rybárstva (§ 35 ods. 1 zákona o priestupkoch), alebo za priestupok proti občianskemu spolunxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxého útvaru nedáva záruku, že zbraň nezneužije [napríklad manžel podľa susedov často verbálne a aj fyzicky napáda manželku a tá v obave o finančné prostrxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxvalifikovaná a nezamestnaná. Teda žiadateľ nemohol byť ani odsúdený za niektorý trestný čin proti životu a zdravia, proti slobode a ľudskej dôstojnosxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxsm. e) bod 3].
Súvisiace právne predpisy
§ 92 a 93 Trestného zákona - zahladenie odsúdenia
§ 122 ods. 2 Trestného zákona - pojem spáchania trestxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Zdravotná a psychická spôsobilosť
KOMENTÁR
Toto ustanovenie definuje zdravotnú spôsobilosť x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxhickej spôsobilosti a taktiež určuje povinnosti niektorých subjektov pri podozrení zo straty zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti držať alebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo na účel, pre ktorý žiada vydanie zbrojného preukazu bez ohrozenia života, zdravia alebo majetku svojho alebo inxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxe vyšetrenie žiadateľa (orientačné vyšetrenie sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy, orientačného neurologického vyšetrenia a oriexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxľa so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť vylučujú.
Pred vyšetrením musí žiadateľ preukázať svoju totožnosť dokladom xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzťahu k jeho zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva". Taktiež musí žiadateľ zaplatiť správny poplatok (cca 20 €xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxskytujúcemu špecializovanú ambulantnú starostlivosť.
Záver lekárskej prehliadky poznačí posudzujúci lekár v lekárskom posudku (v dvoch rovnoxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxnej dokumentácii žiadateľa. V prípade, že žiadateľ je nespôsobilý, uvedie aj dôvod nespôsobilosti.
K odseku 3
Účelom psychologického vyšetrenix xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé niektoré kontraindikácie,25) nemožno vydať psychologický posudok osvedčujúci jeho psychickú spôsobilosť.
Pred vyšetrením musí žiadateľ prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbo držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva". Taktiež musí žiadateľ pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxplatok (orientačne cca 50 €).
Tieto vyšetrenia vykonáva posudzujúci psychológ.
V rámci tohto vyšetrenia sa vykoná:
-
posúdenie intelektovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxostických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy,
-
identifikáciu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxerajších záznamov v zdravotnej dokumentácii žiadateľa vedenej posudzujúcim psychológom,
-
zohľadnenie údajov uvedených vo výpise zo zdravotnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxili vydať zbrojný preukaz žiadateľovi, posudzujúci psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ je psychicky spôsobilý na držxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxateľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom posudku psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a sxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxo dňa vydania psychologického posudku o jeho psychickej nespôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisu po podaní žiadosti o nápravu.26)
K odseku 4
V iných prípadoch lekárskeho alebo psychologického vyšetrenia už držiteľa zbrojného preukazux x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xosiť zbraň a strelivo, lekár, resp. psychológ, bezodkladne tieto skutočnosti oznámia posudzujúcemu lekárovi, resp. posudzujúcemu psychológovi, kxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxr alebo vyšetrujúci psychológ oznámia držiteľovi zbrojného preukazu, ktorý má podľa tohto zákona povinnosť to oznámiť policajnému útvaru.
K odsekx x
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx alebo nosenie zbrane a streliva, je povinný tieto skutočnosti nahlásiť policajnému útvaru do piatich pracovných dní od ich zistenia. Obdobnú povinnoxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxazu je povinný podrobiť sa lekárskemu (psychologickému) vyšetreniu v ustanovenej lehote, a to po predchádzajúcej výzve posudzujúceho lekára (posudxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Ak sa držiteľ nemôže zo závažných dôvodov dostaviť na vyšetrenie, musí tak urobiť najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď pominuli závažné dôvody.
K oxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxú spôsobilosť (psychologickú spôsobilosť) držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vyzve držiteľa, aby v ustanovenej lehote predložil nový lekársky posuxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxanie sa na vyšetrenie a aj na samotné vyšetrenie. Najmä u psychológov sú veľké čakacie lehoty od objednania do samotného vyšetrenia. Taktiež výsledky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxna zbrojný preukaz (preukazy zbrane, zbrane a strelivo, a to za predpokladu, že držiteľ zbrojného preukazu ich má). Toto predbežné zaistenie trvá do dxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho posudku a psychologického posudku ustanovuje vyhlxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 577/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xdravotnej starostlivosti
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickex xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxborná spôsobilosť
KOMENTÁR
Odborná spôsobilosť žiadateľa (držiteľa) sa preukazuje vykonaním skúšky pred určenou komisiou. Skúška sa má vykonax xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxi alebo mu môže termín a miesto oznámiť písomne, najneskôr však 14 dní pred vykonaním skúšky.
V prípade, že sa žiadateľ zo závažných dôvodov nemohol nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komisie, ktorý posúdi odôvodnenosť žiadosti. Predseda skúšobnej komisie môže určiť písomne náhradný termín vykonania skúšky alebo žiadosť zamietnxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxného práva, z oblasti týkajúcej sa konštrukcie a činnosti zbraní a streliva, teórie a bezpečnosti streľby a z oblasti zdravovedy) a praktických schopnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x objektívnosti skúšky sa určuje komisia zložená nielen z príslušníkov PZ, ale aj zo zástupcu orgánu dohliadajúceho nad dodržiavaním zákonnosti - prokxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxného riaditeľstva PZ, a to z jemu podriadených policajtov. Za predsedu skúšobnej komisie vymenúva spravidla policajta - riaditeľa odboru poriadkovex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu poriadkovej polície okresného riaditeľstva PZ alebo iného policajta, ktorý je mu podriadený. Za druhého člena skúšobnej komisie vymenúva spravidlx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xkúšobnej miestnosti vždy prítomní najmenej traja členovia skúšobnej komisie. Ak by z objektívnych príčin nemohli byť prítomní najmenej traja členovxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxsti konštrukcie a činnosti zbraní a streliva a z oblasti základov poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami. Prakticxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť svoju totožnosť dokladom totožnosti. Ak skúšaný žiadal o uznanie časti skúšky a k podanej žiadosti nepriložil úradne osvedčené kópie dokladov potrexxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxobí skúške v plnom rozsahu.
Skúšobné otázky sú zatriedené do súborov otázok tak, že každý súbor (vyžrebovaná obálka) obsahuje jednu otázku z každej xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxchá tú časť skúšky, ktorá sa mu započítava z dôvodu uznania doposiaľ získaného vzdelania. Členovia komisie môžu položiť doplňujúce otázky, ktoré súvixxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx použije nepovolené pomôcky ("ťaháky" a podobne), predseda skúšobnej komisie ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúči. Skúška sa klasifikuje stupňami "vxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x strelive a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive - 20 texxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx
-
súbor teoretických otázok z Trestného poriadku - 20 teoretických otázok označených ako skupina B 2,
-
súbor teoretických otázok z priestupkxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxckých záchytných izieb, zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx otázok zo správneho práva týkajúcich sa oprávnení ozbrojených zborov, poriadkových útvarov, vojenskej polície vo vzťahu k právnickým osobám a fyzicxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánocx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xtrelných zbraní a streliva, teória streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zo zásad bezpečnosti na strelnici (zákon o strelných zbraniach a strelxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxených strelnými zbraňami - 20 teoretických otázok označených ako skupina D.
K odseku 7
Praktická časť skúšky - tzv. "praktická skúška", sa vykoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxeľby pri poruche zbrane, ukončenia streľby) - 10 praktických otázok označených ako skupina E. Pri praktickej časti skúšky skúšaný používa zbraň, o ktoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobnej komisie rozhodne, či skúšaný vykoná skúšku s krátkou alebo dlhou zbraňou.
K odseku 8
Žiadateľ v prípade, že na skúške neuspel, môže za splnenix xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxadateľoch ustanovuje, ktoré osoby a za akých podmienok môžu vykonávať tlmočenie.
K odseku 10
V tomto odseku zákon ustanovuje osoby, ktorým sa môže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxé vzdelanie a akým dokladom ho preukazujú, sú uvedené v komentári k § 17 ods. 2 písm. f) zákona o strelných zbraniach a strelive. Napríklad, ak žiadateľ úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxnom športového streleckého klubu) alebo F.
K odseku 11
Ministerstvo vnútra SR vydalo vyhlášku č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxohe č. 2 je upravený "Skúšobný poriadok na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu" precizujúci priebeh vykonxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxstí skutočnosti, že držiteľ zbrojného preukazu nemá dostatok vedomostí a praktických schopností potrebných na riadne a bezpečné používanie zbrane, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxžanie alebo nosenie a oznámiť tieto skutočnosti policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz. Tento policajný útvar zaistí zbrane a strelivo (§ 54 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Súvisiace právne predpisy
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx03 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive
Rozšírenie zbrojného preukazu
KOMENTÁR
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa miesta nového bydliska), o rozšírenie zbrojného preukazu o ďalšie skupiny (teda požiadať o oprávnenie držať alebo nosiť strelnú zbraň a strelivo aj nx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxukazu však vykonáva žiadateľ, ak je:
-
zamestnanec obecnej polície (je držiteľom skupiny B alebo C, ktorá mu bola udelená na základe započítanej skúxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxo F alebo je
-
"poľovník", "športový strelec" a podobne (je držiteľom zbrojného preukazu skupiny D, E alebo F, ktorá mu bola udelená na základe započxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxny zbrojného preukazu sa hodnotí u držiteľa aj psychická spôsobilosť (treba nové "psychotesty"), to však neplatí, ak sa držiteľ zbrojného preukazu už x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ak policajný útvar rozšíri držiteľovi zbrojný preukaz o ďalšiu skupinu, vydá mu nový zbrojný preukaz, avšak s dobou platnosti, ktorú mal pôvodný zbroxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uvedená séria a poradové číslo zbrojného preukazu držiteľa zbrane. Preto v prípade, že preukazy zbraní vystavené na držiteľa, ktorému bol vydaný nový xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm sa aj uvedie séria a poradové číslo pôvodného zbrojného preukazu, a to z dôvodu, aby nebolo potrebné meniť preukazy zbraní tohto držiteľa, vydané už v čxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxré sú označené numerickým alebo alfanumerickým označením. Napríklad "TZ: K 1871", "HL: K 1871", "ZV: K 1871", pričom TZ znamená telo zbrane, HL znamenx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxsti zbrane.
Ak preukazy zbraní tohto držiteľa ešte neboli "aktualizované", vymenia sa za nové aktualizované preukazy zbrane spolu s vydaním novéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poplatkoch
Platnosť zbrojného preukazu
KOMENTÁR
Platnosť zbrojného preukazu občana SR, ktorý je prihlásený na pobyt na území SR, jx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx
x
xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxt alebo dlhodobý pobyt na neobmedzený čas alebo
-
na čas platnosti jeho povolenia pobytu pri ostatných druhoch pobytu, ktoré umožňujú vydanie zbroxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu na území SR na oddelení cudzineckej polície PZ), sa vydáva na dobu 10 rokov.
Cudzinec28) z tretej krajiny preukazuje legálnosť a dĺžku svojhx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xreukazuje legálnosť a dĺžku svojho pobytu na území SR dokladom o pobyte a cestovným dokladom alebo iným dokladom totožnosti (napríklad občiansky preuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxičom nezáleží na zákonnom dôvode, na ktorý bol vydaný. Pri vydaní nového zbrojného preukazu policajný útvar vždy vykoná fyzickú kontrolu všetkých zbrxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxualizované". Postup je obdobný, ako je uvedené v komentári k § 22 zákona o strelných zbraniach a strelive.
K odseku 1
Žiadosť na vydanie nového zbroxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxiadať o vydanie nového zbrojného preukazu zákon nestanovuje, avšak treba brať do úvahy aj dobu platnosti potvrdenia o psychickej spôsobilosti (spravxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxeukazu v lehote najneskôr 30 dní a policajný útvar nestihne vydať nový zbrojný preukaz do uplynutia platnosti pôvodného zbrojného preukazu, policajt xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxtnosti pôvodného zbrojného preukazu,29) a to za predpokladu, že držiteľ nepreviedol vlastníctvo zbraní na inú oprávnenú osobu.
Ak podá držiteľ žxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxho preukazu. Rozumie sa, že držiteľ - žiadateľ, je povinný opäť splniť všetky náležitosti potrebné na vydanie zbrojného preukazu, vrátane vykonania pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdal o vydanie nového zbrojného preukazu zo závažných dôvodov, policajný útvar mu môže odpustiť zmeškanie tejto lehoty, pokiaľ žiadateľ požiada o vydaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxduje preukázanie odbornej spôsobilosti (t.j. vykonanie skúšky), pokiaľ zákon neustanovuje inak (napríklad žiadateľ bez závažného dôvodu nepožiadxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxhlivosti, účel držania alebo nosenia zbrane a streliva a taktiež preukázanie zdravotnej spoľahlivosti.
Preukázanie psychickej spôsobilosti prx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xajú vydaný zbrojný preukaz na výkon zamestnania. Títo držitelia nepreukazujú psychickú spôsobilosť v prípadoch, ak žiadajú o vydanie nového zbrojnéxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxho čísla, miesta pobytu alebo podstatná zmena vzhľadu držiteľa) alebo
-
ak zbrojný preukaz je poškodený takým spôsobom, že údaje v ňom zapísané sú nxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho preukazu B, D, E, F a C, ktorí majú vydaný zbrojný preukaz na výkon oprávnenia podľa osobitného predpisu, nepreukazuje iba v prípadoch:
-
ak už v minxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxrojného preukazu dosiahol vek 62 rokov.
Súvisiace právne predpisy
položka 30 sadzobníka správnych poplatkov podľa prílohy k zákonu č. 145/1xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxú za následok zánik platnosti zbrojného preukazu.
K odseku 1
Ods. 1 vymenúva konkrétne dôvody zániku platnosti zbrojného preukazu.
K písmenu a)
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxane zbrojného preukazu "PLATNOSŤ 1.4.2024". Od tohto dátumu sa rátajú aj lehoty súvisiace so žiadosťou o vydanie nového zbrojného preukazu.
K písmexx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxj kontroly PZ) alebo aj na iných útvaroch PZ (napríklad odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva PZ). Držiteľ je povinný túto skutočnosť oznáxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xtraty (krádeže) a následne túto skutočnosť zavedenie do pátracích informačných systémov PZ.
K písmenu c)
Zbrojnému preukazu zaniká platnosť aj v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxy oprávňujúce držiteľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
K písmenu d)
Zákon prípad poškodenia zbrojného preukazu paradoxne neoznačuje za priesxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxinnosť držiteľovi zbrojného preukazu chrániť zbrojný preukaz iba pred zneužitím, stratou a odcudzením. Zápis uvedený v zbrojnom preukaze sa môže povxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xorušenú celistvosť sa považuje, ak je poškodený čo i len transparentný plastový obal zbrojného preukazu, v ktorom je preukaz "zatavený". Taktiež sa za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx pojmom "údaje nezodpovedajúce skutočnosti" treba rozumieť úradnú zmenu zapísaných údajov:
-
mena,
-
priezviska,
-
miesta pobytu alebo
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xkončil niektorú formu pobytu (umožňujúcu vydanie zbrojného preukazu) na území SR a nepožiadal predlženie pobytu alebo
-
bol z moci úradnej cudzinxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
K písmenu g)
Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti smrťou zaniká. Ak smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd fyzickú osobx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx.31) xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxastnej vôle, ak sa rozhodol, že už nechce, resp. už nepotrebuje držať alebo nosiť strelnú zbraň a strelivo. Držiteľ musí vrátiť zbrojný preukaz policajxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxž odovzdať všetky jemu vydané preukazy zbrane. Taktiež musí odovzdať do úschovy všetky zbrane, na ktoré mal vydané preukazy zbrane, pokiaľ nepreviedox xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xe bezúhonný alebo spoľahlivý) a držiteľ predpísanou formou požiadal o vydanie nového zbrojného preukazu, policajný útvar po splnení obligatórnych nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xxx 60 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov - zánik prechodného pobytu, modrej karty, trvalého pobytu, dlhodobého pobytu, tolerovaného pobytu
§ 1x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvne dôvody, keď policajný útvar odníme zbrojný preukaz (resp. jeho skupinu) držiteľovi z úradnej moci.
K odseku 1
Pod pojmom odňatie zbrojného prexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxmenu a)
Právnym dôvodom na odňatie zbrojného preukazu je aj skutočnosť, že súd pozbavil držiteľa spôsobilosti na právne úkony, resp. držiteľovi obmxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxočného stavu veci považuje za postačujúce vypočuť ošetrujúceho lekára.32) Opatrovník, ktorý je zákonným zástupcom bývalého držiteľa zbrojného prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx preukaz, preukaz zbrane, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xtvar odníme zbrojný preukaz držiteľovi, ak pri vykonávaní dozoru zistí skutočnosti, ktoré dostatočne odôvodňujú záver, že držiteľ svojím konaním (nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxil odbornú spoľahlivosť držať alebo nosiť strelnú zbraň alebo strelivo.
Tak isto postupuje policajný útvar, ak získa takéto informácie od:
-
inxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx
-
fyzickej osoby alebo
-
samotného držiteľa zbrojného preukazu.
Stratu zdravotnej spôsobilosti spôsobujú u držiteľa choroby a poruchx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x držiteľa choroby a poruchy uvedené ako kontraindikácie psychickej spôsobilosti vo vyhláške ministerstva zdravotníctva.35)
Informácie o stratx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdzujúceho lekára), posudzujúceho psychológa a od držiteľa, pretože všetci uvedení majú povinnosť podľa platných a účinných právnych predpisov36) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxného preukazu prestal byť bezúhonný, ak bol držiteľ právoplatne odsúdený za spáchanie niektorého trestného činu uvedeného v § 19 ods. 1 písm. a) tohto zxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxci PZ, pretože odsúdeniu muselo predchádzať skrátené vyšetrovanie, resp. vyšetrovanie pre trestný čin uvedený v § 19 ods. 1 písm. a) tohto zákona. Po zaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxľa § 54 tohto zákona. Policajný útvar následne zaistí zbrojný preukaz, zbrane, strelivo a doklady. Oprávnenie držiteľa - obvineného (obžalovaného, oxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxsudku súdu.
Držiteľ prestal byť spoľahlivým, ak nastala skutočnosť uvedená v § 19 ods. 2 tohto zákona. Tieto skutočnosti policajný útvar zistí od:
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrad),
-
právnickej osoby (poľovnícke združenie a podobne),
-
fyzickej osoby (rodinný príslušník, sused, spolupracovník a podobne) alebo od
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x3 tohto zákona inou službou PZ, avšak nie je to pravidlo.
K písmenu d)
Dôvodom na odňatie zbrojného preukazu je aj skutočnosť, že držiteľovi zbrojnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxrávnením D predčasne ukončil alebo zanechal štúdium na strednej odbornej škole lesníckej alebo na lesníckej fakulte a nehodlá ďalej pracovať v tomto oxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxí aj pre držiteľa zbrojného preukazu so skupinou E (na športové účely), ktorý nemôže pokračovať v športovej streľbe (napríklad pre zlý školský prospecx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxeukazu).
K písmenu e)
Toto písmeno sa týka držiteľa zbrojného preukazu skupiny D, ktorý si nepredĺžil platnosť poľovného lístka, resp. pre porušexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx dôvodom i pre odňatie zbrojného preukazu, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bol zbrojný preukaz vydaný.
K písmenu f)
Strata členstva v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxukazu, a preto je policajný útvar oprávnený zbrojný preukaz odňať.
K odseku 2
Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu nemá podľa tohto usxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
§ 46 a 47 Správneho poriadku - pojem rozhodnutie
Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu
KOMENTÁR
Pod pojmom oprávnenie treba rxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonom ustanovené podmienky, aby mu bolo toto oprávnenie iným subjektom (napríklad orgánom verejnej moci) udelené alebo priznané. Je to špecifická xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxatných právnych predpisov je motorové vozidlo oprávnená viesť iba osoba, ktorá splnila ustanovené podmienky - okrem iného predpísaným spôsobom získxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxo "technický preukaz", doklady o poistení a podobne). Taktiež platí, že ak niekto získa do vlastníctva motorové vozidlo (kúpou, dedením), automatickx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, kto chce legálne disponovať strelnou zbraňou, musí mať udelené oprávnenie (okresným riaditeľstvom PZ) držať alebo nosiť strelnú zbraň. Toto oprávnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx resp. iným dokladom, ak tak ustanovuje zákon (napríklad potvrdením o psychickej spôsobilosti pri zakázanej zbrani).
K odseku 1
V tomto odseku sú šxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx
x
xxx xbrane môžu držitelia oprávnenia držať alebo nosiť na účely ochrany majetku a osoby (skupina zbrojného preukazu x x x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxx xxátke guľové zbrane) a
-
akým spôsobom s nimi môžu disponovať (iba držitelia zbrojného preukazu skupiny A - nosiť zbraň a strelivo v stave umožňujúcox xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxole, teda zbrane, ktoré možno ovládať spravidla iba jednou rukou a podobne) a disponovať s nimi.
Taktiež je ďalej bližšie špecifikované vo vzťahu ku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xohto zákona].
To znamená, že držitelia zbrojného preukazu skupiny A majú privilegovaný spôsob disponovania s krátkymi guľovými zbraňami (nosenix xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xosení zbrane, mať ju pripravenú na jej okamžité použitie (na rozdiel od oprávnenia držať strelnú zbraň a strelivo), pokiaľ osobitný predpis neustanovxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxužitie, napríklad pri preprave dopravným prostriedkom, ba dokonca pri vstupe do niektorých objektov, resp. dopravných prostriedkov, v ktorých je vsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxty ministerstva spravodlivosti, preprava civilnou leteckou linkou a podobne).
K písmenu b)
Držiteľom zbrojného preukazu skupiny A a B sa obmedzuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xné druhy streliva nemôžu nadobúdať do vlastníctva. V opačnom prípade by naplnili skutkovú podstatu priestupku na úseku zbraní a streliva, resp. skutkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xú špecifikované oprávnenia držiteľov zbrojného preukazu skupiny C:
-
na účel zamestnania [zamestnanci obecnej (mestskej) polície, pracovník súxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxíckej stráže, člen poľnej stráže, člen lesnej stráže, člen vodnej stráže a člen stráže ochrany prírody).
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx môžu títo držitelia pri výkone zamestnania, resp. oprávnenia podľa osobitného predpisu, disponovať. Nerieši sa tu spôsob nadobúdania vlastníctva sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rieši iná časť tohto zákona, ktorá sa zaoberá zbrojnou licenciou.
K písmenu a)
V tomto písmene sa ustanovuje, že držitelia tohto oprávnenia (zbrojxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx),
-
krátku guľovú zbraň (skupiny zbraní B, ale iba pištoľ, resp. revolver),
avšak za predpokladu, že na túto zbraň má zamestnanec vystavený xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zbrane, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia (v prípade samočinnej zbrane aj výnimka Ministerstva vnútra SR).
Zbrane kategórie A a B nemôžu títo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx že držitelia tohto oprávnenia (zbrojného preukazu skupiny C) pri výkone oprávnenia podľa osobitného predpisu z kategórie zbraní B sú oprávnení použíxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvé zbrane ovládané jednou rukou (jedno a viacvýstrelové pištole),
-
malokalibrové pištole,
-
samonabíjacie dlhé guľové pušky (samonabíjacxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xnapríklad zo samočinnej pušky, resp. útočnej pušky vz. 58 a podobne).
Ďalej sa v tomto písmene ustanovuje, že držitelia tohto oprávnenia (zbrojxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxie však na náboje typu flobert) a opakovacie brokovnice a
-
jednovýstrelové alebo viacvýstrelové guľové pušky a brokovnice, avšak za predpokladux xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x môžu títo držitelia pri výkone oprávnenia podľa osobitného predpisu mať v stave umožňujúcom okamžité použitie (na rozdiel od držiteľov zbrojného prexxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxne, ktorú legálne prechovávajú.
K odseku 3
V tomto odseku sú špecifikované oprávnenia držiteľov zbrojného preukazu skupiny D vydaného na účely drxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxa, a to:
-
určené zbrane kategórie B (samonabíjacia guľovnica, samonabíjacia brokovnica a "kratšia" opakovacia brokovnica), avšak na základe vydxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlhšie" opakovacie brokovnice, jedno alebo viacvýstrelové (viachlavňové) guľovnice, jedno alebo viacvýstrelové (viachlavňové) brokovnice, respx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxtelia oprávnenia držať zbraň na poľovné účely, môžu mať určené zbrane v poľovnom revíre v stave umožňujúcom jej okamžité použitie, avšak za zákonom č. 2xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx spoločnej poľovačke až po začatí pohonu.
K písmenu c)
Podľa tohto písmena majú držitelia oprávnenia držať strelnú zbraň a strelivo na poľovné účelx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxávajú (majú na ňu vydaný preukaz zbrane).
x xxxxxx x
x xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxvé účely.
K písmenu a)
Títo držitelia môžu nadobúdať do vlastníctva:
-
všetky zbrane kategórie B, ktoré sú určené na športové účely (na základe nxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxujúcom ich okamžité použitie iba na strelniciach, avšak podľa interných smerníc streleckého zväzu38) iba na palebnej čiare strelnice. V iných priesxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxávnenia držať strelnú zbraň a strelivo na športové účely majú obmedzené nadobúdanie vlastníctva, držbu alebo nosenie streliva iba na taký druh strelixxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxké účely sú oprávnení nadobudnúť vlastníctvo a držať:
-
všetky zbrane kategórie A, ale iba na základe výnimky udelenej Ministerstvom vnútra SR a nákxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxho povolenia a môžu získať do vlastníctva a držať strelivo do týchto zbraní, avšak najviac dve najmenšie spotrebiteľské balenia a
-
všetky zbrane kxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxia.
K odseku 6
Držitelia skupiny D a E zbrojného preukazu môžu "prebíjať strelivo" určené do zbraní, na ktoré majú vydaný preukaz zbrane. Pod pojxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsnosti strely alebo zvýšenie zastavovacieho účinku strely) vyrábajú alebo upravujú strelivo do poľovných, resp. športových zbraní. Spravidla zalaxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
§ 6 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxMENTÁR
V tomto ustanovení sú taxatívne uvedené povinnosti (vrátane zákazov) držiteľov zbrojného preukazu.
K odseku 1
Povinnosť je nutnosť určxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxba rozumieť zvýšený stav bdelosti a ostražitosti osoby pri určitej činnosti, ktorý má eliminovať, resp. minimalizovať, možnosť vzniku poruchy (straxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxom, ale aj uloženie zbrane, ktorú má držiteľ pri sebe (napríklad uloženú v motorovom vozidle, pričom držiteľ nie je v motorovom vozidle, ale je pri ňom na xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxte so strelnou zbraňou je držiteľ zbrojného preukazu povinný dodržiavať ustanovené bezpečnostné pravidlá pre manipuláciu so zbraňou, a to hlavne:
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxcie ústrojenstvo, poistka a podobne),
-
pri držaní zbrane v ruke (v rukách), mimo prípadov streľby, držať vždy prsty silnejšej ruky (ukazovák a proxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxx xxreľbe sa prísne riadiť ustanovenými pravidlami (napríklad pri spoločnej poľovačke alebo na športových strelniciach a inde),
-
po ukončení streľxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xa znovu presvedčiť, či zbraň nie je nabitá, predpísaným spôsobom oddelene uložiť zbraň, zásobníky a strelivo.
K písmenu b)
Zabezpečenie zbranx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxý chrániť doklady súvisiace s držaním a nosením strelnej zbrane a streliva. V podstate to znamená, že je povinný ich chrániť, keď ich má pri sebe (v aktovkxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xeď ich nemá pri sebe alebo na sebe (v mieste bydliska, v práci a podobne).
K písmenu d)
Pod pojmom výzva treba rozumieť imperatívne podanie informácix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxne, rozhodne a zrozumiteľne oznámi osobe spôsob, ako sa má správať, resp. od akého správania má táto osoba upustiť alebo zdržať sa ho). Jej neuposlúchnuxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxrý vykonáva dozor podľa § 67 zákona o strelných zbraniach a strelive, treba rozumieť:
-
odbor dokladov a evidencií Prezídia PZ (ministerstvo),
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx polície okresného riaditeľstva (policajný útvar),
-
oddelenie hraničnej kontroly PZ (oddelenie hraničnej kontroly PZ na hraničnom priechode nx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx podľa zákonov a interných právnych noriem Ministerstva vnútra SR vykonávajú aj iné útvary PZ - obvodné oddelenie PZ, okresný dopravný inšpektorát okrxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxbo krajského riaditeľstva PZ a iné.
Obvodné oddelenie PZ taktiež vykonáva dohľad nad dodržiavaním xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxajti obvodného oddelenia PZ kontrolu spravidla vykonávajú pred začatím spoločnej poľovačky a kontrolujú, či zbrane nie sú nabité, či účastníci majú pxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxia, že osoba voči ktorej smeruje ich služobná činnosť, má pri sebe zbraň, resp. táto osoba je podozrivá z konania, ktoré môže mať za následok zaistenie alxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxatí aj pre policajtov iných služieb PZ (služba dopravnej polície, služba kriminálnej polície).
K písmenu e)
Bezodkladne znamená ihneď, ako to okoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxsť má držiteľ až po zistení straty, resp. odcudzenia, a po odpadnutí prekážok, ktoré bránili takémuto oznámeniu (napríklad držiteľ bol lúpežne prepadxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxre kriminálnej polície. Toto oznámenie možno urobiť aj na inom útvare PZ, ktorý nie je vecne príslušný. Tento iný útvar PZ je povinný takéto oznámenie prxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxušnému policajnému útvaru (evidencia zbraní a streliva), obvodné oddelenie PZ, odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva PZ a podobne).
K xxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx d)], a to, že musí mať pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane vydaný na zbraň, s ktorou manipuluje. Držitelia zbrojného preukazu, ktorí manipulujú so xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alebo upravená z takejto samočinnej zbrane, musia mať pri sebe vždy aj doklad o psychickej spôsobilosti.
K písmenu g)
Držiteľ zbrojného preukazu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pre trestný čin uvedený v § 19 ods. 1 tohto zákona, je povinný odovzdať zbraň a doklady potrebné na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (respx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx (vydáva ho spravidla evidencia zbraní a streliva. Odovzdanú zbraň a doklady vezme do úschovy evidencia zbraní a streliva za predpokladu, že zbraň nesúxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxávne zdôvodnil odovzdanie zbrane.
K xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zmení kategóriu zbrane) to oznámiť a odovzdať zbraň policajnému útvaru (evidencii zbraní a streliva), ktorý zabezpečí jej kriminalisticko-expertíxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxý trestný čin alebo priestupok, resp. či zbraň inak nesúvisí s trestným činom alebo priestupkom. Ak je výsledok lustrácie zbrane v kriminalistických exxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vykonáva vyšetrovanie tohto trestného činu, s ktorým súvisí táto zbraň.
V prípade negatívnej lustrácie v kriminalistických evidenciách policajxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxcajný útvar spolu s autorizovanou osobou (zbrojárom), ktorá bude zbraň upravovať a odovzdá zbraň zbrojárovi na vykonanie oznámených zmien na zbrani. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxa takejto zmeny ju nahlásiť na policajný útvar (evidenciu zbraní a streliva). V praxi to znamená, že držiteľ sa osobne dostaví aj so zbraňou na evidenciu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxnciách a vydá držiteľovi nový preukaz zbrane.
K písmenu i)
Podľa tohto ustanovenia je držiteľ zbrojného preukazu pri manipulácii so zbraňou alebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxlu alebo návykovej látky.
Treba uviesť, že podľa § 4 a 5 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo iným osobám alebo poškodiť majetok (manipulácia so strelnou zbraňou alebo strelivom takouto činnosťou rozhodne je), podrobiť sa vyšetreniu na zistxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxn príslušníkovi PZ, ale aj príslušníkom Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Zboru ozbrojenej ochrany letísk41) a zamestnancom oxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxovačke vo vojenskom výcvikovom priestore. V tomto prípade je poľovník povinný podrobiť sa dychovej skúške, ktorú vykoná príslušník Vojenskej polícix x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxom Dräger). Ak sa osoba bezdôvodne odmietne podrobiť dychovej skúške alebo sa nemôže zo zdravotných dôvodov podrobiť dychovej skúške vykonávanej xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu (krv) zdravotníckym personálom. Ak osoba odmietne, hoci aj zo zdravotných dôvodov (prostatik, hemofilik a podobne), aj tento spôsob vyšetxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxostriedky, aby prekonal odpor osoby smerujúci k zabráneniu vyšetrenia na stupeň opitosti.
V tomto ustanovení sa však neustanovuje, či samotné odmxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxojov pri tomto vyšetrení.
K písmenu j)
Bezodkladne značí ihneď, ako to okolnosti umožňujú. Takéto oznámenie je vhodné urobiť čím skôr, napríklad txxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xtreľbe došlo (obvodné oddelenie PZ, železničné oddelenie PZ, oddelenie hraničnej kontroly PZ a podobne).
Rýchle oznámenie streľby na operačné stxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k vzniku nebezpečenstva vyvolaného zvieratami, resp. zverou, a vec neznesie odklad. Operačný dôstojník zabezpečí všetky potrebné úkony a opatrenia xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnárov alebo veterinárnej služby na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva zo strany zvierat, resp. zveri (napríklad je podozrenie, že bolo zastrelenx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xnihu streliva, ktorá sa eviduje na policajnom útvare. Podrobnosti o evidencii streliva tohto držiteľa sú uvedené v § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva vnxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxmto písmene, ktoré majú za následok stratu spôsobilosti držiteľa alebo majú za následok zánik účelu, na ktorý bol vydaný zbrojný preukaz, je držiteľ zbxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtných právnych noriem hlásiť aj iné subjekty, ktoré tieto nové skutočnosti zistili (posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ) alebo iné subjekty, kxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtrelecký zväz a podobne). Dôvod na zánik (odňatie) oprávnenia držať alebo nosiť strelnú zbraň a strelivo by mal policajný útvar zistiť z viacerých zdroxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxne na miesto určenia (na miesto alebo objekt zapísaný v preukaze zbrane, resp. na iné miesta, ktoré im umožňuje zákon - pozri komentár k § 28 ods. 2 tohto záxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxsí sa v puzdre skryte pod odevom (vyplýva to implicitne z tohto ustanovenia) a ak ide o dlhú zbraň, prepravuje sa buď skrytá v puzdre, alebo v batožinovom pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxojný preukaz skupiny A), môžu prepravovať (nosiť) zbraň v stave umožňujúcom jej okamžité použitie bez určenia miesta alebo objektu, pokiaľ zákon neusxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi, v objektoch prokuratúry a podobne).
K písmenu n)
Držitelia zbrojného preukazu sú však oprávnení (teda môžu, ale nemusia) strieľať zo zbrane len x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxach.
Z tejto časti ustanovenia taktiež vyplýva, že výnimku tvoria prípady, keď držiteľ zbrojného preukazu použil zbraň v nutnej obrane alebo krajnxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxaň sa môže použiť aj v prípadoch mimo krajnej núdze. Napríklad, keď túlavý besný pes, ktorý nikomu nepatrí a nemá zjavne žiadnu hodnotu vyčísliteľnú v pexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xi chce alebo nechce držiteľ požiadať o vydanie nového zbrojného preukazu), v prípade, keď policajný útvar rozhodol zo zákonných dôvodov o odňatí zbrojxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxť policajnému útvaru zbrojný preukaz a preukazy zbraní. I keď sa to v tomto písmene neuvádza, držiteľ je povinný odovzdať do úschovy aj zbrane, na ktoré mxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xbrane predá, resp. prevedie na inú oprávnenú osobu.
K písmenu p)
Držitelia sú povinní na výzvu policajného útvaru dostaviť sa v ustanovený termín nx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho stavu zbraní alebo z dôvodu objasnenia niektorých skutočností majúcich vplyv na rozhodovanie v správnom konaní na úseku strelných zbraní a strelivxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxseku. V týchto prípadoch držitelia nepotrebujú predchádzajúci písomný súhlas policajného útvaru, avšak ak by počas prepravy boli kontrolovaní polixxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a preukazom zbrane, alebo aj inými dokladmi vydanými PZ potvrdzujúcimi účel prepravy (nie doklad povoľujúci prepravu, avšak bez neho nie je možné takúxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxičenia zbrane a streliva (vydáva evidencia zbraní a streliva).
K odseku 3
V iných prípadoch prepravy zbraní a streliva, ktoré nie sú uvedené v ods. 2x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xtreliva alebo odbor).
K odseku 4
Zákaz je špecifickým druhom povinnosti, teda je to povinnosť nekonať stanoveným spôsobom, resp. povinnosť zdržax xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xovinnosť nekonať sa vyjadruje podstatným menom zákaz alebo slovesom nesmieť.
K písmenu a)
Kto bez povolenia prevedie vlastníctvo zbrane a strelixx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 Trestného zákona (strelivo a strelné zbrane) alebo podľa § 295 Trestného zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxu, konkrétnych okolností a charakteru tohto konania a jeho intenzity, ktorou bol porušený záujem chránený zákonom. Napríklad "hranica" medzi priestxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxč sa hľadí na "klasické" strelivo a ináč sa hľadí napríklad na strelivo vyrobené alebo upravené tak, aby spôsobovalo ťažší následok.
K písmenu b)
Drxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxom je znížená:
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3) psychotropné44) látky, prípravky45) a niektoré utlmujúce lieky).
Porušením takéhoto zákazu sa držitelia zbrojného preukazu vždy dopuxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxane a streliva na zberateľské účely držať aj stanovené množstvo streliva do držaných zbraní (iba zbrane kategórie B a C), avšak neumožňuje im tieto funkxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxpku podľa tohto zákona [podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona o zbraniach a strelive poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom].
K písmenu d)
Porušexxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 alebo 295 Trestného zákona. To, či držiteľ spáchal priestupok alebo trestný čixx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x priestupok podľa tohto zákona [§ 69 ods. 1 písm. a)] pôjde napríklad v prípade, ak držiteľ mal policajným útvarom povolenú úpravu pištole (zbraň kategóxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xpravená) neoznámil vykonanie tejto zmeny policajnému útvaru, nepredložil zbraň na fyzickú kontrolu, tak ako bol povinný a nebol mu vydaný nový preukax xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxť označuje zákonné prechovávanie zbrane a aj zákonné disponovanie s ňou).
K písmenu e)
Držitelia zbrojného preukazu skupiny A (nosenie zbrane a stxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xuzdre na zbraň a zároveň musia byť ukryté pod časťou odevu alebo sú ukryté (uložené aj bez puzdra) v taškách (kufríkoch, kabelkách), ktoré má držiteľ stáxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx uzamykateľnú kabínu, resp. batožinový priestor). Táto povinnosť sa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzajú sa v plotom uzatvorenom a stráženom areáli firmy, ktorá má stovky zamestnancov a pod). Porušením tohto zákazu môže taktiež držiteľ zbrojného preuxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxosť od vozidla, z ktorej by sa držiteľ už nemohol pokúsiť včas a účinne zabrániť odcudzeniu, resp. zneužitiu zbrane uloženej vo vozidle. Porušením tohtx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx samočinných zbraní (samopaly, samočinné pušky a podobne) a samonabíjacích zbraní, ktoré boli upravené zo samočinných zbraní, sú povinní každých 10 rxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx keď nie "
de facto
", ale "
de iure
", psychickú spôsobilosť.
Súvisiace právne predpisy
§ 24 a 25 Trestného zákona - krajná núdza a nutná obrana
§ 4 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx9/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Súčinnosť
[Súčinnosť streleckej organizácie]
KOMENTÁR
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxa o pominutí dôvodov, ktoré oprávňovali vydať zbrojný preukaz príslušnej skupiny (policajný útvar, držiteľ zbrojného preukazu a subjekt, ktorý potvxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxného disponovania so strelnou zbraňou, strelivom a s nimi súvisiacimi úradnými dokladmi.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o poľovníctve
PIATA ČASŤ
ZBROJNÁ LICENCIA
Zbrojná licencia a skupiny zbrojnej licencie
KOMENTÁR
V tomto ustanovení je defxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxrejná listina, teda požíva ochranu Trestného zákona (§ 352 Trestného zákona - falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxteľom a
-
právnickým osobám,
ktoré môžu držať zbrane a strelivo v ustanovenom rozsahu podľa účelu, na ktorý bola vydaná. Zbrojná licencia, nx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxrojná licencia sa vydáva fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám:
-
ktorých predmet podnikania priamo súvisí so zbraňami a strelivom (nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxh úloh (obecná polícia, súkromná bezpečnostná služba, poľovná stráž a podobne) alebo pri vykonávaní činností, ktoré môžu priamo (športový strelecký xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxy A, B, C a D sa vydávajú podnikateľom46) (fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám) vyslovene za účelom systematickej tvorby zisku, ktorý sx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxať zbrane a strelivo pri plnení svojich úloh alebo pri vykonávaní iných činností.
Súvisiace právne predpisy
§ 2 Obchodného zákonníka - pojem podxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o divadelnej činnosti
zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
Vydanie zbrojnej licxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxáva žiadateľ na miestne príslušný policajný útvar (evidenciu zbraní a streliva) podľa miesta podnikania (fyzická osoba - podnikateľ) alebo sídla (prxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sa v inom "policajnom okrese").
Policajný útvar (miestne príslušný podľa miesta podnikania alebo sídla) preverí, či odôvodnenie podanej písomnex xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxzkovanie súkromnej bezpečnostnej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxomných bezpečnostných služieb Prezídia PZ.
Ďalej policajný útvar preverí, či žiadateľ je držiteľom koncesnej listiny (len pre skupiny zbrojnej lxxxxxxx xx xx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxrojnú licenciu (skupiny zbrojnej licencie E, F a G). Podľa ustanovenia § 80s ods. 2 zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákoxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxnostenskom oprávnení". Zákonodarca však túto zmenu nezakomponoval ani do poslednej novelizácie zákona o strelných zbraniach a strelive účinnej 1. jxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxne úkony a musia byť bezúhonní a spoľahliví (obdobné podmienky ako pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu).
K odseku 3
Policajný útvar nevydá zbxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxx
x
na základe vykonanej previerky v informačných systémoch zistil, že voči žiadateľovi bolo v minulosti začaté trestné stíhanie (pre trestný čin uvedexx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx za to, že sa neosvedčil alebo
-
vlastným šetrením zistil, že žiadateľ (právnická osoba) nedáva záruku, že zbraň nezneužije (napríklad pri plnení úxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxti o vydanie zbrojnej licencie - jedno pre fyzickú osobu - podnikateľa a druhé pre právnickú osobu. Tieto tlačivá sú skoro identické, líšia sa iba v názve x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxcencie obsahujú nasledovné náležitosti:
-
"údaje žiadateľa" (iba fyzická osoba - podnikateľ) - meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, mxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx narodenia a miesto pobytu,
-
"údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojenej licencie" (fyzická osoba - podnikateľ) a "osobné údaje zodpovednej osoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbrojný preukaz vydaný (označenie policajného útvaru) a miesto prevádzky,
-
"dôvod žiadosti" - musí obsahovať písomné odôvodnenie potreby vydaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxátum" spracovania žiadosti a "podpis" oprávnenej osoby a
-
priložené potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.
K odseku 5
V prípade, že sx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xkoncesná listina" pozri komentár k odseku 1 tohto ustanovenia).47)
K odseku 6
V tomto odseku má policajt povinnosť vyzvať žiadateľa na odstránenix xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxstatky - miesto prevádzky alebo uloženia zbraní a streliva nespĺňa všetky potrebné náležitosti). Taktiež ho poučí o tom, že ak žiadateľ v stanovenej lexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených ako prevádzka alebo miesto uloženia zbrane na účely zistenia, či tieto priestory sú vhodné na uloženie a na zabezpečenie zbraní a streliva. V pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o vykonanie obhliadky priestorov miestne príslušnému policajnému útvaru.
Súvisiace právne predpisy
§ 19 Správneho poriadku - náležitosti poxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
§ 57 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
zákon č. 599/2001 Zxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxteľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom treba rozumieť:
-
že nedošlo k zmene niektorej zo skutočností, ktoré oprávňovali vydať zbrojnú licenxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xx x xxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxx xxxxxx.
Úradné tlačivo "Žiadosť o rozšírenie zbrojnej licencie" je spoločné aj pre fyzickú osobu - podnikateľa a aj pre právnickú osobu, pričom toto tlxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxveniu.
Ak policajný útvar rozšíri žiadateľovi zbrojnú licenciu, do novej zbrojnej licencie poznačí aj sériu a poradové číslo pôvodnej zbrojnej lixxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxraní neboli aktualizované, je ich potrebné taktiež vymeniť (pozri komentár k § 22 zákona o strelných zbraniach a strelive).
Zánik platnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxočnosti sú obdobné ako pri zániku platnosti zbrojného preukazu. Podstatným rozdielom však je, že zbrojná licencia sa vydáva na dobu neurčitú, preto nexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxutie o odňatí zbrojnej licencie na základe zistenia skutočností, ktorými zanikli alebo sa zmenili podmienky oprávňujúce držiteľa mať udelenú zbrojnx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxntár k § 25 ods. 1 písm. b) zákona o strelných zbraniach a strelive.
K písmenu c)
Zákon prípad poškodenia zbrojnej licencie paradoxne neoznačuje za xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxeľa zbrojnej licencie, nie je povinnosť chrániť zbrojnú licenciu pred poškodením. Zákon dáva povinnosť zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi, platia obdobné skutočnosti, ako sú uvedené v komentári ku § 25 ods. 1 písm. d) zákona o strelných zbraniach a strelive.
K písmenu d)
Ak dôjde k zmenx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xk dôjde k zmene názvu právnickej osoby, sídla právnickej osoby, osobných údajov fyzickej osoby - podnikateľa alebo k zmene miesta uloženia zbrane a držxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxávnická osoba ukončia činnosť, ktorá bola dôvodom na vydanie zbrojnej licencie, avšak tieto subjekty nezanikli a pokračujú v podnikaní, nie však na úsxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podľa platných právnych predpisov.48)
K písmenu g)
K zániku platnosti zbrojnej licencie dochádza aj smrťou držiteľa zbrojnej licencie, resp. vyxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xrešli práva a povinnosti, požiadať o vydanej novej zbrojnej licencie.
K písmenu h)
Platnosť zbrojnej licencie zaniká aj v prípade, že držiteľ z inýxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxenky potrebné na držanie zbrojného preukazu a podobne.
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxencii držiteľov zbrojnej licencie, avšak musí požiadať predpísaným spôsobom o vydanie novej zbrojnej licencie na určenom úradnom tlačive "Žiadosť o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsprávne údaje, musí uviesť aj tieto nové skutočnosti, ktoré spôsobili nesprávnosť údajov na pôvodnej zbrojnej licencii.
Súvisiace právne predpixx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxencie
KOMENTÁR
Pod pojmom odňatie zbrojnej licencie treba rozumieť právny inštitút, ktorým sa držiteľovi zo zákonného dôvodu zrušuje oprávnenix xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxovi oprávnenie držať strelnú zbraň a strelivo.
K písmenu a)
Policajný útvar odníme zbrojnú licenciu v prípade, že:
-
držiteľ zbrojnej licencie xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xtrelné zbrane, prestala vyrábať zbrane, avšak pokračuje vo výrobe iných strojárenských výrobkov) alebo
-
držiteľ ako právnická osoba z rôznych dxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dopustil konania, ktorým boli porušené ustanovenia tohto zákona, pričom nemusí ísť o tie isté ustanovenia.
Závažný spôsob porušenia ustanovení txxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxzeniu, ohlásiť dôležité skutočnosti policajnému útvaru a podobne) alebo dôležité zákazy vyplývajúce pre neho z tohto zákona (napríklad prevedenie vxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxť bezúhonné,
-
prestali byť spoľahlivé alebo
-
stratili plnú spôsobilosť na právne úkony.
K písmenu d)
Policajný útvar odníme zbrojnú xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxil novú zodpovednú osobu.
K písmenu e)
Policajný útvar odníme zbrojnú licenciu i prípade, ak:
-
právnická osoba - držiteľ zbrojnej licencie49) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxej zodpovednosti právnických osôb,
-
trestné stíhanie právnickej osoby - držiteľa zbrojnej licencie pre trestné činy uvedené v § 19 ods. 1 tohto záxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxencie - obvinený, osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil alebo v prípade, ak
-
vlastným šetrením zistil, že právnická osoba - držiteľ zbrojnej lxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx licencie nemá odkladný účinok, t.j. držiteľ zbrojnej licencie je povinný do siedmich dní od zániku platnosti zbrojnej licencie odovzdať zbrojnú licexxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinný ich odovzdať policajtovi, ktorý rozhodnutie a odňatí zbrojnej licencie doručil.
Súvisiace právne predpisy
§ 46 Správneho poriadku - pxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xprávnenia držiteľov zbrojnej licencie skupiny A, ktorí vykonávajú:
-
vývoj zbraní a streliva a
-
výrobu zbraní a streliva.
Sú oprávnení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xx
-
kategórie C a
-
kategórie D,
a to na účely ich vývoja a ich výroby. Teda sú oprávnení vlastniť a držať zbrane a strelivo, ktoré sami skonštruujú a xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxar nemôže dať vopred súhlas na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbraní, ktoré ešte neexistujú.
K odseku 2
Držitelia oprávnenia skupiny B zbroxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxra SR),
-
kategórie B,
-
kategórie C a
-
kategórie D
a potom ich znehodnocovať, zničiť, vyrobiť ich rezy a následne ich predávať.
Takxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx:
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnia na znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo streliva"),
-
znehodnocovania (zbrane kategórie A, B a C; je potrebné povolenie polxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxie A, B a C; je potrebné povolenie policajného útvaru - "Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo strelivaxx x
x
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo výrobu rezu zbrane alebo streliva")
a spätne ich po vykonaní "zmien" na zbrani vydávať (vrátiť) oprávneným držiteľom, resp. vlastníkom.
Pxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxúmanie takejto zbrane z dôvodu zistenia, či s ňou nebol spáchaný trestný čin alebo priestupok (bližšie komentár k § 58 zákona o strelných zbraniach a stxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a držať zbrane a strelivo (spravidla nákupom od výrobcov, resp. iných oprávnených sprostredkovateľov),
-
predávať oprávneným držiteľom zbrojnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a streliva určených na vývoz, dovoz alebo prevoz, musí mať podnikateľ "Povolenie na prepravu zbraní a streliva", ktoré vydá odbor alebo oddelenie hranxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xo zbraňami (vrátane streliva):
-
kategórie A (avšak iba na základe výnimky Ministerstva vnútra SR udelenej držiteľovi zbrojného preukazu alebo zbxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx x x
x
xxxxxxxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xbraň a strelivo kategórie B (len na základe nákupného povolenia), zbraň a strelivo kategórie C a zbraň a strelivo kategórie D,
-
vypožičiavať alebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa vypožičiava alebo prenajíma spravidla iba na účely výkonu práva poľovníctva alebo na športovú streľbu a toto vypožičanie alebo prenájom musí byť vopxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x strelive),
-
uschovávať zbrane a strelivo (pričom držitelia tejto skupiny zbrojnej licencie sú povinní dodržať všetky podmienky, ktoré sú potrexxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxť a prenajímať od pojmu zveriť. Prvé dva pojmy umožňujú poskytnúť zbraň a strelivo iba držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxh zákonných podmienok (pozri komentár k § 56 ods. 1 až 6 zákona o strelných zbraniach a strelive).
K odseku 5
Držitelia skupiny E zbrojnej licencie sx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
-
prenechať51) zbrane kategórie B a C držiteľom zbrojného preukazu skupín A, B, C a E, ktorí sú k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere (napxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxkonávanej mimo pracovný pomer - napríklad pri kultúrnych činnostiach) alebo v členskom pomere (člen streleckého športového klubu a podobne),
-
zxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxu, praktický strelecký výcvik, prípravu na budúce povolanie, praktický nácvik strelieb na skúšky z poľovníctva, výučbu brannej prípravy xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxcencie sú oprávnení nadobúdať do vlastníctva a držať zbrane:
-
kategórie A (na základe nákupného povolenia a na základe výnimky Ministerstva vnútrx xxxx
x
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xrenechať držiteľom zbrojného preukazu skupiny C (na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu) a ktorí sú k držiteľovi v pracovnox xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxkom pomere (člen poľovnej stráže).
K odseku 7
Držitelia skupiny G zbrojnej licencie sú oprávnení nadobúdať do vlastníctva a držať zbrane (vrátane xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxolenia) a
-
kategórie C,
avšak iba na prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.
Súvisiace právne predpisy
Povinnosti držiteľa zbrojnej licxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
K odseku 1
Pojem povinnosť bol definovaný v komentári k § 28 zákona o strelných zbraniach a strelive.
K písmenu a)
Držiteľ zbrojnej licencie musx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xsobu. V praxi to znamená, že každé jedno takéto miesto musí mať určenú zodpovednú osobu, pričom jedna zodpovedná osoba môže zodpovedať aj za viacero takxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x držiteľovi zbrojnej licencie v:
-
pracovnom pomere,
-
obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo
-
členskom pomere.
K písmenu b)
Držixxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxj osobe - podnikateľovi, resp. právnickej osobe vydaná zbrojná licencia, boli:
-
držiteľmi príslušnej skupiny zbrojného preukazu a zároveň
-
xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinný vykonávať kontrolu používania zbraní a streliva, či sa nepoužívajú na iné účely, ako je uvedené v zbrojnej licencii. Takúto kontrolu vykonáva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xpôsob a mechanizmus vykonávania týchto kontrol, vrátane dokumentovania ich výsledkov (napríklad kniha kontrol), by mal byť uvedený vo vnútornom prexxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxnu d)
Vnútorný predpis by mal podrobným a predvídavým spôsobom určovať pravidlá zaobchádzania so zbraňami, pričom pri jeho ustanovovaní sa berú do úxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxenej osobe, o spôsob fyzickej kontroly, kde sa vykoná fyzická kontrola zbrane x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x miesta určenia (miesto, ktoré je uvedené v preukaze zbrane),
-
možnosť, či môže byť alebo nemôže byť zbraň na mieste určenia v stave umožňujúcom jej xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxj kontroly, či zbraň nie je v stave umožňujúcom jej okamžité použitie, o bezpečné vybitie zbrane, o miesto, kde sa vykoná fyzická kontrola zbrane pred jex xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxečujú tým, že:
-
zbraň a strelivo zverujú iba oprávneným osobám - držiteľom zbrojného preukazu, ktorí splnením podmienok na získanie príslušnej skxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxú držať a používať stanoveným spôsobom, resp. dávajú záruku, že zbraň nezneužijú,
-
vytvoria vhodné organizačné a materiálne podmienky používanxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxadne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru znamená ihneď, ako to okolnosti umožňujú.
Neodkladne môže znamenať bezprostredne. Napríklad pracxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxbilným telefónom na operačné stredisko PZ.
Neodkladne taktiež môže znamenať, že ku škodlivému následku došlo pred dlhším časovým obdobím pred jehx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xáto skutočnosť oznámi po vykonaní (pri vykonávaní) inventúry, teda s veľkým časovým odstupom od doby, kedy ku skutku došlo.
To, kto bude hlásiť polixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxnej licencie, avšak ten môže túto povinnosť delegovať aj na ním určenú zodpovednú osobu alebo na jeho zamestnanca, resp. člena.
Zákon ustanovuje "nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xZ - napríklad pracovník súkromnej bezpečnostnej služby vykoná oznámenie straty zbrane a osobných vecí (mobilného telefónu) a dokladov príslušníkovx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe streliva ustanovuje v § 7 vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx sa strelivo (určené množstvo) prechováva alebo skladuje v trezore, trezorovej skrini, oceľovej skrini alebo debni spolu so zbraňami, musí byť strelixx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x písmenu h)
Orgánom, ktorý vykonáva dozor podľa § 67 tohto zákona je:
-
evidencia zbraní a streliva (policajný útvar podľa tohto zákona) a
-
odxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x
x
xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxh zákonov (ZoPZ, Trestný poriadok a podobne) policajtmi iných služieb PZ, ktorí sú tiež oprávnení požadovať od osôb strpenie niektorých úkonov. Naprxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (pozri komentár k § 67 zákona o strelných zbraniach a strelive).
K písmenu i)
Ak dôjde z rôznych zákonných dôvodov k zmene zodpovednej osoby držitexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxm útvare, ktorý zbrojnú licenciu vydal. Zároveň držiteľ oznámi tomuto policajnému útvaru údaje o novej zodpovednej osobe.
V prípade, že zodpovednxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxsmenu j)
Držiteľ zbrojnej licencie je povinný požiadať o vydanie novej zbrojnej licencie, ak došlo xx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Taktiež je povinný požiadať o vydanie nového preukazu zbrane, ak došlo ku zmenám:
-
názvu a sídla právnickej osoby,
-
osobných údajov fyzickex xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxna nastala, pričom musí k žiadosti priložiť aj pôvodnú zbrojnú licenciu, resp. preukaz zbrane.
K písmenu k)
Držiteľ zbrojnej licencie je povinný vxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxhy držiteľa zbrojnej licencie závisia od skupiny zbrojnej licencie. Konkrétne náležitosti, ktoré majú obsahovať záznamové knihy držiteľov jednotlxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxna o strelných zbraniach a strelive.
Záznamové knihy je držiteľ zbrojnej licencie povinný uchovávať (archivovať) po dobu 10 rokov po skončení činnxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx držiteľ policajnému útvaru po ukončení svojej činnosti na úseku zbraní a streliva, avšak nie dokumentáciu, ktorá je staršia ako 20 rokov.
K písmenu lx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxň. Cvičné streľby by mali byť spôsobom a náročnosťou prispôsobené charakteru úloh, ktoré zamestnanci držiteľa plnia so zbraňou. Výsledky strelieb je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx licencie je povinný hlásiť policajnému útvaru zmeny vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu právnickej osoby (do siedmich dní odo dňa, kedy zmena nastaxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxteľ zbrojnej licencie je povinný vrátiť policajnému útvaru zbrojnú licenciu do siedmich dní od zániku jej platnosti, ak zbrojnému listu zanikla platnxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxajmi uvedenými v zbrojnej licencii,
-
ukončením činnosti, na ktorú bola vydaná zbrojná licencia fyzickej osobe - podnikateľovi, resp. právnickex xxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxku platnosti zbrojnej licencie:
-
zbrane,
-
strelivo a
-
preukazy zbraní,
ak zbrojnej licencii zanikla platnosť z dôvodu
-
odňatxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnickej osobe,
-
zániku právnickej osoby alebo
-
vrátením zbrojnej licencie policajnému útvaru.
Ak vec neznesie odklad v prípade odňatxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutie o odňatí zbrojnej licencie (nemusí to byť policajt z policajného útvaru evidencie zbraní a streliva).
K písmenu p)
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxu zbrane.
Držiteľ zbrojnej licencie má taktiež oznamovaciu povinnosť. Povinnosť vopred to pred povolením vykonania týchto zmien oznámiť a odovzdxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxoskopické skúmanie a následnú lustráciu v kriminalistických evidenciách, či so zbraňou nebol spáchaný trestný čin alebo priestupok, resp. či inak zbxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a strelive.
K odseku 2
Držiteľ zbrojnej licencie skupiny E je povinný pri vykonávaní kultúrnej činnosti používať len nábojky (resp. cvičné nábojex xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxrnych podujatiach alebo čestnú salvu pri kladení vencov, na pohrebe a podobne.
K odseku 3
Tento odsek ustanovuje povinnosti držiteľom zbrojnej lixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxencie skupiny B pri:
-
úprave zbraní kategórie A, B a C (oprava, úprava, ničenie, znehodnocovanie, výroba rezov),52)
-
úprave zbraní kategórie xx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxchnologickými postupmi a po "úprave" spĺňala všetky technické a bezpečnostné parametre vyplývajúce z požiadavky zadávateľa "úpravy", resp. z ich noxxxx xxxxx x xxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxla spätne upraviť na zbraň kategórie A, B a C.54)
K písmenu b)
Autorizovaná osoba (držiteľ zbrojnej licencie skupiny B) je povinná označiť znehoxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxom. Kontrolnou znehodnocovacou značkou sa označujú všetky hlavné časti znehodnotenej zbrane - hlaveň, rám (telo, baskula) a záver (puzdro záveru). Nx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe skupiny B) je povinná označiť expanznú zbraň kategórie D, ktorá vznikla úpravou zo zbrane kategórie A, B alebo C, kontrolnou expanznou značkou. Túto zxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxencie skupiny B je povinný vydať vlastníkovi potvrdenie o "úprave" jeho zbrane (o znehodnotení, vyrobení rezu, o úprave na expanznú zbraň kategórie D)x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xykonanej zmeny) zbrane.
K odseku 4
Držiteľ zbrojnej licencie nesmie previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá na nadobudnutie kxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x x xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xlebo zbrojnej licencie príslušnej skupiny, resp. nemá výnimku Ministerstva vnútra SR (priestupok na úseku zbraní a streliva alebo trestný čin nedovoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xpôsobilá na právne úkony (priestupok na úseku zbraní a streliva).
K odseku 5
Technický postup pri "úprave" zbraní (úprava zbrane na expanznú zbxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxskej republiky.
K odseku 6
Spôsob a rozsah vedenia evidencie záznamových kníh ustanovuje § 5 a 6 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 555/2003 Z.z., kxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnikateľskú činnosť sám a zároveň je držiteľ zbrojnej licencie aj držiteľom zbrojného preukazu príslušnej skupiny, nevzťahujú sa naňho niektoré povixxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxednej osoby plní sám držiteľ zbrojnej licencie,
-
povinnosť kontrolovať, či zbraň a strelivo nie sú používané na iné účely, pretože xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxžiteľ zbrojnej licencie stratil spôsobilosť byť zodpovednou osobou, resp. by skončil činnosť zodpovednej osoby, tak by zároveň bezpodmienečne zanixxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxých osôb používajúcich zbraň, pretože so zbraňou disponuje v rámci činnosti, na ktorú bola udelená zbrojná licencia jedine sám držiteľ zbrojnej licenxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive
Povinnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencix
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxať zbraň a strelivo iba osobe, ktorá je u držiteľa zbrojnej licencie:
-
v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo v členskom pomerex
x
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxeukaze.
K písmenu b)
Pod pojmom zabezpečiť treba rozumieť povinnosť vykonať určitú úlohu, resp. činnosť. Túto úlohu, resp. činnosť, nemusí prxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, môže poveriť vykonaním tejto činnosti inú osobu ("zamestnanca", resp. "člena"), avšak hlavná zodpovednosť za jej splnenie ostáva aj naďalxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxncie [§ xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
Zodpovedná osoba držiteľa zbrojnej licencie zodpovedá za ochranu zbrojnej licencie a spoluzodpovedá sx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
V tomto písmene platí analogicky to isté, ako je uvedené v komentári k písm. b) tohto ustanovenia. Zodpovedná osoba držiteľa zbrojnej licencie je povinxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxné uloženie zbraní a streliva v čase, keď nie sú používané (v súčinnosti s držiteľom zbrojnej licencie),
-
ustanovením optimálnych pravidiel na vyxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxm zbrojnej licencie),
-
vykonávaním kontrol spôsobu plnenia úloh ("služby" alebo iného účelu), vykonávaním kontrol dodržiavania pravidiel bezxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh zručností a návykov osôb, ktoré pri plnení úloh používajú zbraň a strelivo.
K písmenu d)
Zodpovedná osoba držiteľa zbrojnej licencie je povinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtra SR č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive.
K písmenu e)
Zodpovedná osoba držiteľx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x písm. d) zákona o strelných zbraniach a strelive].
ŠIESTA ČASŤ
ZAEVIDOVANIE ZBRANE, PREUKAZ ZBRANE, OVEROVANIE A ÚSCHOVA ZBRANE A STRELIVA
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx] musia byť zaevidované na policajnom útvare a v záznamových knihách, ktoré vedú držitelia zbrojnej licencie.57) Strelivo do týchto určených zbraní xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxého preukazu skupiny F (držanie zbrane a streliva na múzejne alebo zberateľské účely), a to aj v prípade, že nedrží žiadne strelivo.58)
K odseku 1
Zbxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxe a tým "zlegalizovať" ich držbu alebo nosenie.
Držitelia zbrojnej licencie musia taktiež tieto zbrane zaevidovať aj do záznamových kníh. V niektoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxncie skupiny B príjme od zákazníka na opravu zbraň, ktorá už je evidovaná na policajnom útvare).
Taktiež držitelia zbrojnej licencie sú podľa vyhláxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxelivo v záznamových knihách.
K odseku 2
Policajný útvar zaeviduje zbraň držiteľovi zbrojného preukazu, resp. zbrojnej licencie príslušnej skupxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xbraň kategórie A a B alebo
-
potvrdený zbrojný sprievodný list pre zbraň kategórie A a B,
-
potvrdené písomné ohlásenie nadobudnutia vlastníctxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) tohto zákona a po vykonaní fyzickej kontroly evidovanej zbrane.
Dokladom potvrdzujúcim evidovanie zbrane policajxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxov, je trestným činom.
K odseku 3
V tomto odseku sú uvedené dôvody, pre ktoré policajný útvar nezaeviduje zbraň, a to keď:
-
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xoverovacia, skúšobná, expanzná),
-
osoba, ktorá predkladá zbraň na evidenciu, nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu resp. zbrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nadobudnutia.
K odseku 4
V tomto odseku je zákonom daná možnosť zaevidovať i zbraň, ktorá nemá z rôznych dôvodov výrobné číslo. Môže ísť napríklxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xzbraňové amnestie").
Napríklad vnuk našiel v pozostalostiach po nebohom starom otcovi (príslušníkovi odboja v druhej svetovej vojne) pištoľ, o kxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxv evidovaná, policajnému útvaru ju podľa tohto ustanovenia odovzdá osoba, ktorá požiadala o jej evidenciu. Ak táto osoba odmietne takúto zbraň odovzdxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxie (A, B a C) nemusia zaevidovať zbraň na policajnom útvare v týchto prípadoch:
-
držiteľ zbrojnej licencie skupiny A (vývoj a výroba) neeviduje "dočxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxník, ktorý je zároveň aj držiteľom príslušného oprávnenia na držanie alebo nosenie, ju riadne zaeviduje, a to buď na policajnom útvare, alebo na prísluxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí zbrane, ktoré už sú evidované ich vlastníkom - zákazníkom na policajnom útvare,
-
držiteľ zbrojnej licencie skupiny C (nákup, predaj, preprava) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxý" vlastník, ktorý je zároveň aj držiteľom príslušného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxoch držitelia zbrojnej licencie skupiny A, B a C preukazujú legálnosť držania týchto zbraní ich evidenciou v záznamových knihách.
K odseku 7
Zbranxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxisťovanie, či skutočné vlastnosti zbrane zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám), musí byť označená značkou zhody. /62/ Po vydaní certifixxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxvne predpisy
vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní
§ 69 Zoxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
zákon č. 122/2013 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbraní. V minulej právnej úprave mali vlastníci (držitelia) zbraní kategórie A, B a C periodickú povinnosť na výzvu policajného útvaru vykonávať techxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxynutí jeho platnosti, čo bolo spravidla každých 10 rokov. Spôsobovalo to problémy držiteľom brokovníc, lebo predpísaný interval na kontrolu brokovnxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxeha evidenčnej povinnosti podľa tohto zákona, je povinný ju na výzvu policajného útvaru predložiť autorizovanej osobe na účely jej overenia (vykonanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx, že:
-
pri xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane, nebola nepovolene spätne upravená tak, aby znovu bola samočinná (teda, či nestrieľa zas "dávkxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx následne preukáže technickú spôsobilosť zbrane policajnému útvaru.
K odseku 2
Povinnosť predložiť držané zbrane na overenie autorizovanej osoxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xotrebná.
K odseku 3
V tomto odseku je uvedená periodická oznamovacia povinnosť autorizovanej osoby voči ministerstvu (odboru), a to zaslaním zozxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xretože tieto vykonávajú tlakové skúšky zbraní, ktoré môžu byť evidované na viacerých policajných útvaroch (teda na viacerých okresných riaditeľstvxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxR
Policajný útvar vezme do úschovy zbrane a strelivo, ktoré boli zo zákonných dôvodov zaistené,64) vydané,65) odňaté,66) zhabané /67/ alebo prexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxtia. To isté platí, ak sa na policajný útvar dostaví osoba, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu a ani zbrojnej licencie a oznámi, že nadobudla vlasxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxoti nedovolenej manipulácii, zneužitiu, strate, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu.
Zbrane, ktoré berie policajný útvar do úschovy, sú zbraxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxne streliva do nich v prípade ich úschovy) a expanzná zbraň kategórie D podľa § 7 ods. 1 písm. d) tohto zákona (bez streliva v prípade jej úschovy).
K odsxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xanikla,
-
zbrane kategórie A a B, ktoré nadobudli do vlastníctva držitelia zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, avšak v lehote siedmich dnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xicencie, avšak v lehote siedmich dní zbrane nezaevidovali na policajnom útvare,
-
zbrane, ktoré podliehajú evidenčnej povinnosti, ak bolo začatx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxde zániku platnosti zbrojnej licencie,
-
zbrane, ktoré podliehajú evidenčnej povinnosti a ktoré nemohol z rôznych zákonných dôvodov policajný úxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx evidenčnej povinnosti, ktoré držiteľ zbrojného sprievodného listu doviezol a v stanovenej lehote siedmich dní to neoznámil na policajnom útvare a anx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxórie A, B a C, ktorých držiteľom zanikla platnosť zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a
-
zbrane, ktoré podliehajú evidenčnej povinnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxr), súd, orgány oprávnené objasňovať priestupky a orgány oprávnené prejednávať priestupky v prípade, že je:
-
odôvodnený predpoklad, že držiteľ zxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxeľ zbrane podliehajúcej povoľovaciemu konaniu stratil spôsobilosť držať alebo nosiť strelnú zbraň a strelivo,
zašlú policajnému útvaru do siedmich xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxiť.
xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xbrane, sa vykonajú podľa ustanovení Trestného poriadku (prevzatie zaistenej veci, vydanie alebo odňatie).
K odseku 3
V prípade dedenia súd oznáxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx po poručiteľovi, ktorý legálne držal alebo nosil strelnú zbraň podliehajúcu povoľovaciemu konaniu a ktorá bola predmetom dedenia.
K odseku 4
Niexxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxi stať majetkom štátu (boli zhabané alebo prepadli). Tieto zbrane a strelivo ministerstvo uschová (Ústredný sklad Ministerstva vnútra SR - Slovenská xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti držiteľa zbrojného preukazu, pričom mu vydá o tom potvrdenie. Držiteľ zbrojného preukazu môže žiadať o úschovu zbrane z rôznych dôvodov, napríklad xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy
ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
§ 135 Občianskeho zákonnxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxpadnutie veci a zhabanie veci
zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxný sprievodný list je úradné tlačivo s dvoma spojenými listami (oba listy dostanú jedno číslo písomnosti), pričom na oboch listoch je rovnaká predtlačx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxelivo na toto tlačivo, možno ku každému dielu zbrojného sprievodného listu (listu) pripojiť osobitnú prílohu, ktorá obsahuje:
-
označenie útvaru xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxr a výrobné číslo zbrane),
-
množstvo a kaliber streliva a
-
miesto a dátum vyhotovenia, odtlačok úradnej pečiatky a podpis policajta (zamestnxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxdnikateľ a právnická osoba) oprávnenie držať (legálnosť "dočasného" disponovania) zbrane podliehajúce evidenčnej povinnosti [kategórie A, B, C a exxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x x xx xxx xxxx
x
xxxalom vývoze z územia SR,
-
trvalom dovoze na územie SR,
-
dočasnom dovoze, držbe, používaní na území SR a opätovnom vývoze alebo
-
pri prevozx xxx xxxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxého listu na vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane a streliva") spravidla policajný útvar alebo zastupiteľský úrad SR v zahraničí (konzulát).
"Žiadosť x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxo písmene žiadosti sa uvádzajú identifikačné údaje o osobe, pre ktorú je zbraň a strelivo určená.
K písmenu c)
Špecifikuje sa miesto, kde majú byť zbxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxné.
K písmenu d)
Uvádzajú sa údaje o zbraniach, ktoré sa vyvážajú alebo dovážajú. V prípade vývozu sa uvedie:
-
druh zbrane (napríklad "krátka guxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx
x xxxxxxx xxvozu sa uvedie iba druh zbrane, pretože žiadateľ ešte nie je rozhodnutý, ktorú konkrétnu zbraň si v zahraničí zakúpi a podobne.
K písmenu e)
O strelixx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxklad "Sellier & Bellot"),
-
kaliber (napríklad "9 x 17 mm BROWNING COURT") a
-
množstvo (napríklad "500 ks").
Taktiež v prípade dovoxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sa v žiadosti uvádza jeho:
-
druh (napríklad "strelný prach LOVEX S070") a
-
množstvo (napríklad "10 bal. po 0,5 kg" alebo "5 kg").
K xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxanovení nariadenia vlády SR č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxžané cez štátne hranice, resp. miesto, kde bude vykonaná hraničná kontrola prepravcu. Tieto miesta sú:
-
hraničný prechod na vonkajšej štátnej hraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xnútornú štátnu hranicu (napríklad "Vyšný Komárnik").
K písmenu i)
Treba uviesť konkrétny druh dopravného prostriedku - napríklad osobné motxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxe a
-
dátum predpokladaného prevzatia zbraní a streliva osobou, ktorej sú určené (ale len v prípade trvalého vývozu alebo v prípade trvalého dovozuxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxhlas príslušných štátnych orgánov štátu, do ktorého sa majú zbrane a strelivo vyviezť, spolu s jeho prekladom do štátneho jazyka, ktorý vykoná na to úraxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xx c) zákona o strelných zbraniach a strelive na účely "poľovačky" alebo na účely účasti na športových streľbách, žiadateľ k "žiadosti" musí priložiť aj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx neobsahuje všetky potrebné náležitosti, policajt alebo príslušný úradník zastupiteľského úradu vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky odstránix x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxj lehote xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx eventuálne získanie zbraní a streliva, na ich prepravu a na eventuálne odovzdanie určenému subjektu (pokiaľ ich nezískal pre seba), nie však dlhšie akx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ho vrátiť orgánu, ktorý ho vydal.
Súvisiace právne predpisy
§ 56 a nasl. zákona č. 323/1992 Zbx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x sťažnostiach
zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
položka 31 sadzobníka správnych poplatxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxje vývoz zbraní a streliva z územia SR do štátov Európskej únie alebo do tretích krajín.
Pri trvalom vývoze a zároveň pri fyzickom prevoze zbraní a strxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xa zadnej strane označí odtlačkom priechodovej pečiatky a zašle ho policajnému útvaru, ktorý ho vydal.
K odseku 1
V prípade trvalého vývozu zbraní pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxaný policajným útvarom (evidenciou zbraní a streliva), avšak žiadateľ spolu so "Žiadosťou o vydanie zbrojného sprievodného listu na vývoz, dovoz alexx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ktorá chce trvalo vyviezť zbraň kategórie A, B alebo C, musí mať príslušným štátnym orgánom (spravidla je to polícia) vydaný ekvivalent "zbrojného spxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxva na potvrdenie ešte pred vydaním "nášho" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxade kladného vybavenia žiadosti mu policajný útvar vydá so zbrojným sprievodným listom aj nákupné povolenie. V prípade, že takýto žiadateľ chce trvalx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxrievodný list.
Pod pojmom "ak osobitný predpis neustanovuje inak" treba rozumieť príslušné ustanovenia zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxliehajúcich evidenčnej povinnosti nemá na území SR miesto pobytu, miesto podnikania, resp. sídlo, je miestne príslušným na vydanie zbrojného sprievxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, ktorá previedla vlastníctvo zbraní a streliva na žiadateľa - "vývozcu".
K odseku 3
Všetci žiadatelia, ktorým bol vydaný zbrojný sprievodný list xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxedené v komentári k § 41 ods. 6 zákona o strelných zbraniach a strelive.
K odseku 4
Ak sa žiada o trvalý vývoz zbrane, ktorá už je v evidenciách PZ, je nuxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxbný, ako je uvedené v komentári k § 28 ods. 1 písm. h) zákona o strelných zbraniach a strelive.
Súvisiace právne predpisy
zákon č. 392/2011 Z.z. o oxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxze zbraní a streliva cez vonkajšiu štátnu hranicu policajt oddelenia hraničnej kontroly odoberie od prepravcu oba diely zbrojného sprievodného listxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xprievodného listu a zašle ho policajnému útvaru, ktorý ho vydal, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxeným a doplneným dielom zbrojného sprievodného listu preukazuje dopravca, resp. žiadateľ, legálnosť prepravy, držania alebo vlastnenia zbraní a stxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxncii zbrane žiadateľ odovzdá policajnému útvaru aj druhý diel zbrojného sprievodného listu.
K odseku 1
V prípade trvalého dovozu zbraní podliehaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxzajúci súhlas na dovoz zbrane a streliva".
Žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyplnenie tlačiva "Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxva".
So zbrojným sprievodným listom a s "Prechádzajúcim súhlasom na dovoz zbrane a streliva" preukazuje žiadateľ príslušným orgánom štátu, z ktorxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx s nadobudnutím jej vlastníctva.
Pod pojmom "ak osobitný predpis neustanovuje inak" treba rozumieť príslušné ustanovenia zákona č. 392/2011 Z.z. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx súhlas na dovoz zbrane a streliva" vydá:
-
miestne príslušný policajný útvar (evidencia zbraní a streliva),
-
zastupiteľský úrad SR v zahraničx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm odboru, ale iba v odôvodnených prípadoch, keď zo závažných dôvodov nebolo možné získať vopred zbrojný sprievodný list od policajného útvaru alebo od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa zbrane podliehajúcej evidenčnej povinnosti a streliva do nej, ohlásiť jej dovoz na územie SR na policajnom útvare a následne ju zaevidovať, pokiaľ evxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zbraň a strelivo do úschovy.
Príklad:
Držiteľ zbrojného preukazu, ktorý xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe uhradenie správneho poplatku (platí len jeden správny poplatok - poplatok za vydanie zbrojného sprievodného listu) a následne vypíše "Žiadosť o vydxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxe o zbrani nemusí uvádzať, pokiaľ mu ešte nie sú známe). Policajt na základe údajov uvedených v tejto žiadosti výplní tlačivá "Zbrojný sprievodný list" x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxlas na dovoz zbrane a streliva"). Policajt zašle faxom kópiu vyplneného a potvrdeného tlačiva "Predchádzajúci súhlas na dovoz zbrane a streliva" na mixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx by mal "predajca" zbrane vybaviť ekvivalent "zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz", ktorý vydáva príslušný subjekt štátnej správy (spravidxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx vyhli zbytočnému čakaniu na úradoch.
Prevoz zbrane a streliva
KOMENTÁR
Toto ustanovenie sa zaoberá "dočasným":
-
dovozom na úzxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xategórie D podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona o strelných zbraniach a strelive].
Povoliť "tranzit" určených zbraní cez územie SR, resp. ich používanie xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxravidla konzulát) v zahraničí,
-
útvar PZ na vonkajšej štátnej hranici (oddelenie hraničnej kontroly PZ) alebo
-
odbor.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na vonkajšej štátnej hranici, oddelenie hraničnej kontroly PZ označí obidva diely zbrojného sprievodného listu odtlačkom priechodovej pečiatky a:
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
Pri vývoze cez hraničný prechod na vonkajšej štátnej hranici oddelenie hraničnej kontroly odoberie osobe, ktorá zbraň vyváža, druhý diel zbrojného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xa spravidla vo väčšine prípadov týka cudzincov (tranzit cez územie SR podľa tohto ustanovenia môže vykonať aj občan SR, a to na účely poľovačky alebo špoxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x
xoužívať ich a
-
opätovne ich vyviezť z územia SR
na základe vydaného zbrojného sprievodného listu, a to iba na účely:
-
výkonu práva poľovnxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx únie pri prevoze zbrane nemusí mať zbrojný sprievodný list, ak je držiteľom európskeho zbrojného pasu (pozri komentár k § 46 zákona o strelných zbranixxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Legálnosť dovozu, držby, resp. používania zbrane a následný vývoz zbrane a streliva, preukazujú tieto osoby európskym zbrojným pasom a:
-
úradne oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xohto zákona) alebo
-
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xeď držitelia európskeho zbrojného pasu sa účastnia poľovačky alebo športovej streľby na území SR.
K odseku 3
V tomto odseku sú upravené situácie, kxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxne u nás používali. Tento "tranzit" však vykonávajú na účely účasti na poľovačke, resp. na podujatí v športovej streľbe v inom členskom štáte Európskej xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxm zaznamenaným súhlasom SR (zastupiteľský úrad). Zastupiteľský úrad v zahraničí, resp. policajný útvar, vydajú súhlas s prevozom zbraní a streliva zx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xohto odseku môže zbrojný sprievodný list na prevoz zbrane a streliva vydať okrem policajného útvaru aj zastupiteľský úrad SR v zahraničí.
V špecifixxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx osobná ochrana, vydá zbrojný sprievodný list odbor. V prípade, že vec neznesie odklad, vydá zbrojný sprievodný list na vykonanie ozbrojeného sprievoxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx krajiny" treba rozumieť cudzinca, ktorý nie je občanom žiadneho členského štátu Európskej únie (resp. nie je držiteľom cestovného dokladu niektoréhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu je držiteľom.
Pod pojmom "povolenie každého členského štátu" treba rozumieť ekvivalent nášho zbrojného sprievodného listu.
K odseku 6
Osobxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xR (rezidenti SR - občania a cudzinci prihlásení na niektorý druh pobytu na území SR). Prevážané zbrane nepodliehajú evidenčnej povinnosti na policajnxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxovosti cestnou dopravou
KOMENTÁR
Novelou zákona účinnou od 1. februára 2013 boli implementované v § 43a tohto zákona do nášho právneho poriadku nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny, ktorá ustanovuje podmienky na prevoz eurohotovosti cestnou dopravou (ale aj iných mien čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxkých štátoch, ktoré spĺňajú všetky sprísnené podmienky na vydanie licencie CIT70) (skratka anglických slov "Cash In Transit", voľne preložené "hotxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxi bezpečnostnými službami vykonávajúcimi CIT, ktoré majú miesto podnikania, resp. sídlo, v inom členskom štáte, ako je SR. Toto povolenie udeľuje odbxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxti cestnou dopravou je verejná listina, teda požíva ochranu Trestného zákona (pozri komentár k § 15 zákona o strelných zbraniach a strelive).
Totx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxne streliva do nej) iba v uzamknutej bezpečnostnej schránke uloženej v cestnom motorovom vozidle. Na otvorenie tejto uzamknutej bezpečnostnej schráxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xamestnanci "zahraničných" bezpečnostných služieb mali zbraň pri sebe počas prevozu eurohotovosti cez svoje územie. Niektoré členské štáty umožňujxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx
x odseku 2
V tomto odseku sú ustanovené podmienky, ktoré musí žiadateľ povolenia na prevoz zbrane a streliva v rámci výkonu zamestnania pri prevoze eurxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxolvoval najmenej 200 hodín úvodnej odbornej prípravy
ad xxx
xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xakéhoto povolenia.
K odseku 3
V tomto odseku sú ustanovené povinné identifikačné údaje žiadateľa.
K odseku 4
Ustanovujú sa náležitosti, kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prípravy,
-
doklad preukazujúci bezúhonnosť.
K odseku 5
Povolenie na prevoz zbrane a streliva môže odboru vydať s platnosťou jeden rok.
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxť zamestnanca bezpečnostnej služby CIT pri prevoze eurohotovosti cez územie SR rešpektovať výzvu príslušníka PZ na predloženie povolenia CIT. Nerešxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxsm. a) zákona o priestupkoch (v spojení s § 34 ZoPZ).
Zánik platnosti zbrojného sprievodného listu
KOMENTÁR
Na zánik platnosti zbrojxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx.
Odňatie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx poruší tento zákon.
K odseku 1
Závažný spôsob porušenia ustanovenia tohto zákona je také konanie držiteľa, ktorým porušil dôležité povinnosti alxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odňatí zbrojného sprievodného listu podľa ods. 1 nemá odkladný účinok, čo značí, že rozhodnutie je ihneď vyxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxojného preukazu skupiny D (držanie zbrane a streliva na poľovné účely) alebo skupiny E (držanie zbrane a streliva na športové účely) a ktoré o jeho vydanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx vždy pri sebe:
-
európsky zbrojný preukaz a
-
potvrdenie preukazujúce účel svojej cesty.
Ak držiteľ zbrojného preukazu príslušnej skupxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxý vydáva európsky zbrojný pas, upozorní jeho držiteľa na povinnosť oznámiť policajnému útvaru vývoz a dovoz zbrane a streliva na základe európskeho zbxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxrie A, B, C, D alebo streliva".
Taktiež držiteľa upozorní, že o konkrétnych podmienkach prevozu zbrane na európsky zbrojný pas sa treba informovať nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xrevezie, pretože niektoré členské štáty zakazujú dovoz (prevoz) niektorých druhov zbraní, resp. si takýto dovoz (prevoz) podmieňujú vydaním osobitxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxrojný pas oprávňuje jeho držiteľa pri ceste do iných štátov Európskej únie:
-
mať pri sebe zbraň (zapísanú v európskom zbrojnom pase) a
-
strelivx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xtreliva (spravidla ho udeľuje zastupiteľský úrad dotknutého štátu), pričom nemusí ísť o všetky zbrane zapísané v európskom zbrojnom pase.
K odxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxrane v ňom zapísané a strelivo do nich:
-
len na poľovné alebo na športové účely a zároveň
-
musí preukázať účel cesty (zmluva o poľovačke alebo písxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xúhlasu členského štátu Európskej únie na poľovné účely:
-
jednovýstrelové zbrane - spravidla malokalibrovky,
-
dlhé opakovacie zbrane - spraxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xpravidla jednohlavňové alebo viachlavňové pušky - hlavne brokovnice, resp. guľobrokové zbrane "kozlice" a podobne) a
-
dlhé samonabíjacie zbraxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxsne v zásobníku zbrane).
Držiteľ európskeho zbrojného pasu môže doviesť (previesť) bez predchádzajúceho udeleného súhlasu členského štátu Exxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podľa tohto odseku však neplatí do členských štátov Európskej únie, ktoré zakazujú nadobudnúť do vlastníctva, resp. držať niektoré zbrane tu uvedené xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xas iba žiadateľovi, ktorý:
-
je držiteľom zbrojného preukazu skupiny D alebo E,
-
má miesto pobytu na území SR,
-
je vlastníkom určenej zbranx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxre).
Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive, ktoré obsahuje nasledujúce údaje o žiadateľovi, resp. zbrani:
-
meno,
-
priezvisko,
-
dáxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxx x xxxxxx x xxxaniach, ktoré žiadateľ žiada zapísať do európskeho zbrojného pasu (druh, značka, typ, kaliber, výrobné číslo a kategória zbrane).
Taktiež k píxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xýškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu držiteľa.
K odseku 4
Ak "žiadosť" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxoch neodstránenia nedostatkov. V prípade, keď ani napriek poučeniu žiadateľ tieto nedostatky v určenej lehote neodstráni, konanie o vydaní európskexx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xo uplynutí doby platnosti môže jeho držiteľ ustanoveným spôsobom požiadať o predĺženie platnosti.
K odseku 6
Dôvody, ktoré podmieňujú zánik platxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xodmieňuje zánik platnosti európskeho zbrojného pasu a nie je rozobraný v komentári k § 25 tohto zákona, je, keď európsky zbrojný pas obsahuje neoprávnexx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxlniť skutkovú podstatu trestného činu podľa § 352 Trestného zákona - falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxjnom pase týkajúce sa identifikácie držiteľa (vrátane fotografie), povolenia členského štátu Európskej únie, resp. zbrane.
Európsky zbrojný paxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxad povolenia konkrétneho členského štátu Európskej únie alebo dopísania údajov o zbrani) nemôže byť európsky zbrojný pas zatavený v plastovom obale. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxne platnosť európskeho zbrojného pasu z dôvodov, ktoré neznemožňujú vydanie nového preukazu (strata, odcudzenie, poškodenie, neoprávnené zmeny vyxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxtografií a zaplatení správneho poplatku nový európsky zbrojný pas.
Pokiaľ držiteľ nestratil alebo mu nebol odcudzený európsky zbrojný pas, mal by xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xete tohto odseku ustanovuje zákon povinnosť odovzdať neplatný európsky zbrojný pas do siedmich dní od jeho zániku platnosti policajnému útvaru, ak jexx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx smrti držiteľa (úmrtie alebo úradné vyhlásenie za mŕtveho) odovzdá európsky zbrojný pas policajnému útvaru (spolu s ostatnými dokladmi súvisiacimi xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxchopiteľných dôvodov ustanovená presná lehota, zákon len tejto osobe prikazuje tak urobiť "bezodkladne".
K odseku 9
Zmeny, resp. doplnenie skutxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxený) zadržať európsky zbrojný pas v prípadoch, ak bol držiteľovi:
-
odňatý zbrojný preukaz (z dôvodov uvedených v § 26 tohto zákona) alebo
-
zaisxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxe upravuje prepravu zbraní a streliva "cez štátne hranice" podnikateľmi (fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba) pri dovoze, vývoze, resp. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxpečnú prepravu zbraní a streliva, teda má Ministerstvom hospodárstva SR udelenú licenciu72 na cezhraničnú prepravu určených výrobkov73) (banské vxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxx - podnikateľ alebo
-
právnická osoba.
Nadobúdateľom môže byť:
-
fyzická xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxrstva SR udelenú licenciu na cezhraničnú prepravu určených výrobkov, prepravu zbraní a streliva medzi sebou si môžu zabezpečiť sami.
Ak takúto licxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - dopravca, ktorý nie je ani predávajúci a ani nadobúdateľ).
Povolenie na prepravu zbraní a streliva vydáva odbor.
Vo výnimočných prípadoch môžx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxaničnej kontroly PZ Vyšné Nemecké alebo Čierna nad Tisou), avšak iba s písomným súhlasom odboru.
K odseku 1
V tomto odseku sa podmieňuje preprava zbxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxcimi na území alebo mimo územia SR udelením povolenia odborom.
K odseku 2
V tomto odseku sú ustanovené náležitosti, ktoré má žiadosť na vydanie povoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxé číslo zbrane [podľa písm. d) tohto odseku] dosť diskutabilná. V praxi však prepravcovia, resp. dopravcovia, uvádzajú typy zbraní, ich kaliber a číslx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxsti na vydanie povolenia priložiť úradne osvedčenú kópiu licencie na cezhraničnú prepravu určených výrobkov udelenú podnikateľovi Ministerstvom hxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxžitosti, odbor (resp. policajný útvar - oddelenie hraničnej kontroly PZ) vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky odstránil v ustanovenej lehote. Záxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanie o vydaní povolenia na prepravu sa zastaví.
K odseku 5
Odbor (resp. prostredníctvom oddelenia hraničnej kontroly PZ) vydá povolenie na prepraxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu, strate alebo zneužitiu).
Toto povolenie na prepravu zbraní a streliva sa môže vydať až na dobu troch rokov.
Uvedené povolenie musí mať prepxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxné, ktorej služby PZ by mal byť policajt príslušníkom - teda každému policajtovi, ktorý si plní úlohy vyplývajúce zo zákona).
K odseku 6
Tu sa ustanoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxa a ukončenia prepravy,
-
miesta prekročenia štátnych hraníc (pri vstupe, pri výstupe),
-
trasu prepravy a miesta predpokladaného odpočinku x
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxovených podmienok pri preprave zbraní a streliva cez územie SR (aj prostredníctvom podriadených útvarov alebo iných útvarov PZ).
K odseku 7
Podľa xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi prostriedkami, ale aj organizácie vykonania prepravy (počet osôb vykonávajúcich prepravu, režim prepravy - trasa, čas prepravy, miesta a čas odpočxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxe SR, resp. na územie iných členských štátov Európskej únie, bez predchádzajúceho súhlasu príslušnými orgánmi toho ktorého štátu Európskej únie.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxvaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xa vývozu, dovozu, prevozu a vývozu s opätovným dovozom zbrane a streliva. Vzťahujú sa na:
-
všetky osoby (fyzické osoby alebo podnikateľské subjektxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxh štátnu príslušnosť (ods. 1),
-
fyzické osoby, ktoré "prepravujú" zbrane a strelivo cez štátne hranice (vonkajšie a aj vnútorné) a ktoré majú miesxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxný len podnikateľskými subjektmi (ods. 3).
K odseku 1
Každý, kto "prepravuje" zbrane kategórie A, B a C alebo strelivo do nich cez vonkajšiu štátnu hxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvy.
Prepravca (dopravca) nemusí tak urobiť, ak sa uvedené zbrane a strelivo prepravujú v zásielkach, ktoré už prešli "kontrolou" príslušnými oxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xvedie okrem iného aj dátum, miesto prekročenia štátnej hranice a trasa prepravy cez územie SR). Prepravcovia (dopravcovia) však v praxi pri hraničnej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Zásielky so zbraňami a strelivom môžu prepravovať iba podnikateľské subjekty (kuriérska služba, pošta), ktoré na to majú udelenú licenciu Ministersxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxytu na území SR,
-
zbraní podliehajúcich evidenčnej povinnosti a ktoré sú evidované PZ a streliva do zbraní kategórie A, B a C a
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s Ukrajinou, resp. na medzinárodnom letisku) alebo vnútorné štátne hranice (s Poľskom, Českom, Rakúskom alebo Maďarskom).
Ten, kto vyváža a opxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnému policajnému útvaru (evidencii zbraní a streliva príslušnej podľa miesta pobytu oznamovateľa). Toto oznámenie sa vykonáva formou vyplnenia a odxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odseku pod písm. a) až f). "Oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbrane kategórie A, B, C alebo streliva" však nemusia vykonať držitelia európskeho zbrxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxávajúce vývoz, dovoz alebo prevoz zbraní a streliva, ktoré sú určené na používanie v ozbrojených silách ("armáda", resp. Ozbrojené sily SR), v ozbrojexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxobudnutie vlastníctva zbrane, resp. na držanie alebo nosenie zbrane
I--------------------------------I--------------I------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx           x  xxxxxxx  x xxrojný preukaz I  Nákupné  I Evidenčná  I Plná spôsobilosť na  I POZNÁMKA                      I
I ZBRANÍ             I Ministerstva I         I povolenie  I povinnosť  I právne úkony (vek 21  I                          I
I                I vnútra Sx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx  x xxxxx xxx xxxxx xx   x                          x
x                x       x xxxxxxx xxxxxxxx x  xxxxxxx  x  xxxxxxx  x xxxxxx         x                          x
x                x       x         x xxxxxxxxxx x       x            x                          x
x                x       x         x   xist   I       I            I                          I
I--------------------------------I--------------I------------------I--------------I--------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx x x            x   xxx   x    x     x   xxx   x   xxx   x xxx          x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx  x
x xxxxxzané zbrane" - zbrane   I       I------------------I--------------I       I vek 21 rokov      I dedenia, b) v prípade vývoja, výroby, úpravy,   I
I môžu byť zakázané napríkxxx  x       x  x x x x x   x   xxx   x       x            x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x   x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  x       x         x       x       x            x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxia a  I
I výkonu, automatickej činnosti, I       x         x       x       x            x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx  x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx      x       x         x       x       x            x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxalosti konštrukcie,   I       I         I       I       I            I postačuje zbrojný sprievodný list, nie je potrebné I
I možnosti utajenia alebo    I       I         I       I       I            I nákupné povolenie.                 I
I skrytia a podoxxxx       x       x         x       x       x            x                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I----------------------------------------------------I
I "B" § 5            I   nie   I  A B C D E F  I   áno   I   áno   I áno (vek 21 rokov; na I Nákupné povolenie nie je potxxxxxx xx x xxxxxxx  x
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx  x       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       x xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxby, úpravy,   I
I výkon alebo sú samonabíjacie  I       I   E F G    I   áno   I       I rokov; na poľovné   I ničení, znehodnocovaní, výrobe rezu, nákupe a   I
I alebo sú "menšie" a dajú sa  x       x         x       x       x xxxxx xx xxxxxx    x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x  x
x xxxxxx xxxxxx         x       x         x       x       x            x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
x                x       x         I       I       I            I trvalom dovoze zbrane postačuje          I
I                I       I         I       I       I            I zbrojný sprievodný list, nie je potrebné nákupné  I
I                I       I         I       I       I            I povolenie. Pri dočasnom dovoze zbrane na špoxxxxx x
x                x       x         x       x       x            x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx  x
x                x       x         x       x       x            x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I------------------I--------------I--------------I------------------------I---------------------------------------xxxxxxxxxxxxxx
x xxx x x            x   xxx   x   x x x x   x   xxx   x   xxx   x xxx xxxx xx xxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx   x
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx  x       xxxxx--------------I--------------I       I športové účely vek 15 I dovoze zbrane je potrebný zbrojný sprievodný list. I
I alebo viacvýstrelové a majú  I       I A B C D E F x  x   xxx   x       x xxxxxx xx xxxxxxx   x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx    x
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx   x       x         x       x       x xxxxx xxx xx xxxxxx  x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxný európsky zbrojný pas   I
I "väčšie" a dajú sa ťažšie   I       I         I       I       I            I alebo zbrojný sprievodný list.           I
I ukryť.             I       I         I       I       I            I                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------------I
I "D" § 7            I   nie   I    nie    I   nie   I   áno   I áno          I Expanzné zbrane, ktoré vznikli úpravou zo zbraní  I
I "D" § 7 oxxx x xxxxx xx    x       x         xxxxxxxxxxxxxxxx       x xxx xx xxxxx      x xxxxxxxxx xx x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx      x
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx   x       x         x   xxx   x       x            x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxtné zbrane kategórie D. V  I
I úpravou zo zbraní kategórie A, I       I         I       I       I            I prípadoch trvalého vývozu alebo pri trvalom dovoze I
I B alebo C.           I       I         I       I       I            I zbrane je potrexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I----------------------------------------------------I
I "D" § 7 ods. 1 písm. a) až c), I   nie   I    nie    I   nie   I   nie   I áno          I                          I
I e) až l)            I       I         xxxxxxxxxxxxxxxx       x xxx xx xxxxx      x                          x
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx  x       x         x   xxx   x       x            x                          x
x xxxxxx             x       x         x       x       x            x                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I--------------I--------------I------------------------I----------------------------------------------------I
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x 3 zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch - kontrola občana po návrate z tretej krajiny, ak sa nevie preukázať cestovným dokladom
§ 8 zákona č. 4xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxdiska užívateľov môžu členiť na:
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxk a nácvik športových odstreľovačov, paintball, airsoft a podobne),
-
strelnice pre poľovníkov (kondičná streľba, nastreľovanie zbraní, SKEET xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kondičná a zdokonaľovacia streľba, paintball a airsoft streľba),
-
vojenské strelnice76) (combat streľba, close quarter battle - boj na krátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvik a nácvik policajných odstreľovačov).
Z hľadiska prístupnosti sa strelnice členia na:
-
verejné a
-
súkromné.
Z technického hxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxx x
x
xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé musia fyzické osoby alebo právnické osoby splniť, aby mohli zriadiť a prevádzkovať strelnicu. Na prevádzkovanie strelnice sa nepožaduje, aby preváxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na strelnici.
K odseku 1
Strelnica je stavebno-technický objekt pozostávajúci zo:
-
zariadení (budovy, oplotenie, valy, terénne prekážky, txxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (priestorov vymedzených zariadeniami strelnice).
Pod pojmom "bezpečná streľba" treba rozumieť takú streľbu s precíznym zamierením cez mierxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx
x
xxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Povolenie na prevádzkovanie strelnice vydá fyzickej osobe alebo právnickej osobe miestne príslušný policajný útvar (evidencia zbraní a streliva x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnia na prevádzkovanie strelnice, lokalizácia strelnice a identifikačné údaje zodpovednej osoby.
K odseku 3
Komentovaný odsek taxatívne vymenúxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxť, možno užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy. Koxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxení),
-
vlastník stavby (v tomto prípade prevádzkovateľ strelnice) a
-
vlastník pozemku.
K písmenu b)
Prevádzkový poriadok by mal obsxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxh určujúcich, ktorá osoba môže byť riadiacim streľby a podobne),
-
údaje o prevádzke strelnice [čas prevádzky, organizačné pravidlá týkajúce sa sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxi komentár k písm. c)],
-
povinnosti funkcionárov strelnice (prevádzkovateľ, prenajímatelia strelnice, správca strelnice, riadiaci streľby a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xzniku mimoriadnej udalosti (usmrtenie alebo zranenie osoby, požiar, dôležité telefónne čísla a podobne).
K písmenu c)
Znalec z odboru Strelnx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xosúdenie:
-
riešenia dispozície strelnice z hľadiska súladu s technickými normami,
-
návrhu a umiestnenia terčových zariadení a
-
návrhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxenie:
-
bezpečnosti strelnice a
-
vymedzenia ohrozeného priestoru.
K písmenu d)
Osvedčenie o živnostenskom podnikaní (predtým koncexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxitosti, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky odstránil v stanovenej lehote. Zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostaxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxice sa zastaví.
Súvisiace právne predpisy
§ 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - kolaudačné konaxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx x. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
zákon č. 139/1998 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxy určujúce, ktoré osoby môžu byť správcom strelnice, taktiež sú tu upravené povinnosti a oprávnenie správcu strelnice.
K odseku 1
Správcom strelnxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xtrelníc často požadujú od správcov strelnice, aby boli aj držiteľom zbrojného preukazu skupiny C, aj keď to zákon vyslovene nevyžaduje.
K odseku 2
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xa podmienku "viditeľne", čo znamená, že správca strelnice by mal byť jednoznačne rozpoznateľný od iných osôb na strelnici. V praxi sa správca strelnicx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa strelnice" na šnúrke zavesenej na krku a podobne.
K písmenu b)
Zákon taktiež neustanovuje, akým spôsobom má byť dostupný prevádzkový poriadok stxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxce, ktorý v tej chvíli môže byť zamestnaný iným spôsobom na strelnici. To znamená, že by mal byť vystavený na prístupných miestach strelnice mimo strelixxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxístupných miestach.
K písmenu c)
Pod pojmom "ochrana strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom" treba rozumieť súbor organizačných opatrení a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xtrelnice a
-
zabránenie vstupu nepovolaných osôb.
K písmenu d)
Správca je povinný zaistiť, aby streľbu vykonávali len:
x
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xbraňami na základe zmluvy s prevádzkovateľom strelnice a
-
osoby, ktoré síce nie sú držiteľmi príslušných skupín zbrojného preukazu, avšak sú pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xtreľba (priestor od palebnej čiary po cieľovú plochu s ľavou a pravou hranicou streľby alebo priestor vymedzený technickými prekážkami na zabránenie xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxná týmto zákonom, avšak treba pod týmto pojmov rozumieť osobu, ktorá:
-
má zmenenú motoriku (pohyb celého tela alebo končatín),
-
má zmenený verxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx "cítiť" alkohol.
Na strelisko nemá prístup nielen osoba pod vplyvom alkoholu, resp. návykovej látky, ktorá sa chce zúčastniť streľby, ale na stxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxi držiteľ zbrojného preukazu so zbraňou a je pod vplyvom alkoholu, resp. návykovej látky, poruší zákaz ustanovený týmto zákonom a naplní tým skutkovú pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxukazu bez zbrane alebo streliva pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky alebo na strelisko vstúpi iná osoba pod vplyvom alkoholu alebo návykovej láxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx x zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.79)
xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx priestor strelnice). Správca však nie je oprávnený vyzvať tieto osoby, aby sa podrobili vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxviť streľbu ustanoveným spôsobom (akusticky, vizuálne, signálnou pištoľou, dohovoreným signálom, ústne a podobne), ak zistí skutočnosti, na záklaxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnickom zariadení strelnice, výskyt ľudí, zveri alebo zvierat v strelisku alebo za cieľovou plochou, nízky prelet lietadla alebo vrtuľníku a podobne)x
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xozumieť miestne príslušné obvodné oddelenie PZ alebo miestne a vecne príslušný odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva PZ, resp. krajskéhx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxažnosti, spôsobu a dôvodu poranenia, resp. usmrtenia). Evidenciu zbraní a streliva bude správca strelnice spravidla vyrozumievať ako druhú v poradíx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx resp. krajského riaditeľstva PZ.
K písmenu h)
Správca strelnice je povinný zaistiť (osobne alebo cez určenú inú osobu) a kontrolovať (osobne) dodxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidiel, inštrukcií a opatrení, ktorými sa usmerňuje a kontroluje všetka činnosť na strelnici.
Pod pojmom "kontrolovať" sa rozumie periodická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xtrelnice.
K odseku 3
Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice všetky osoby, ktoré porušujú prevádzkový poriadok. Ak sa "vykazovaná" oxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx priestor strelnice, správca strelnice je oprávnený požiadať o pomoc PZ (spravidla obvodné oddelenie PZ s poukázaním na § 72 ZoPZ80) ).
V prípade, žx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrozí závažná škoda na majetku a toto jeho konanie by mohlo naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu proti životu a zdraviu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxlnice obmedziť osobnú slobodu tejto osoby podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku.81)
Povinnosti prevádzkovateľa strelnice
KOMENTÁR
V xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx strelnice, resp. povinnosť doložiť nový znalecký posudok v prípade zmien týkajúcich sa strelnice.
K odseku 1
V tomto odseku je ustanovená povinnoxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zmena času prevádzky strelnice),
-
správcu strelnice,
-
skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť prevádzkovania strelnice overenú zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe,
a to do siedmich dní odo dňa, kedy zmeny nastali alebo od ukončenia prevádzkovania, resp. zrušenia strelnice.
K odseku 2
Obsah lekárničky je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xtrelive.
OBSAH LEKÁRNIČKY PRVEJ POMOCI DRŽANEJ NA STRELNICI
 
1. Gáza hydrofilná skladaná sterilná s rozmermi 7,5 cm x 7,5 cm ........................xx x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx........................................... 5 ks
4. Fólia izotermická polyesterová s rozmermi 220 cm × 140 cm alebo 200 cm × 150 cm ....... 5 ks
5. Šatkx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx....................................... 5 párov
7. Rúško PVC s rozmermi 20 cm × 20 cm, s hrúbkou minimálne 0,12 mm ....................... 5 ks
8. Nápxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx................................. 10 ks
10. Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 10 cm × 5 m ..................................... 5 ks
11. Obväz hxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx................................... 20 ks
14. Nožnice nehrdzavejúce ................................................................ 2 kx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x............................................. 2 ks
K odseku 3
V prípade zmien, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzkovania strelnice, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxk má prevádzkovateľ urobiť, zákon neustanovuje.
Pozastavenie prevádzkovania strelnice
KOMENTÁR
V tomto ustanovení sú uvedené skuxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxencia zbraní a streliva pri kontrolnej činnosti alebo pri plnení svojich iných úloh, resp. od útvaru inej služby PZ zistí, že nastali skutočnosti uvedexx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxady, keď stavebno-technické vybavenie strelnice (ochranné valy, vymedzený priestor za cieľovou plochou, resp. za streliskom a podobne) prestalo z rxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxlnici v čase, keď bol spracovaný znalecký posudok).
K písmenu b)
Zákon určuje dostatočný časový priestor (21 dní) na ustanovenie nového správcu stxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe.
K odseku 2
Evidencia zbraní a streliva (policajný útvar) môže pozastaviť prevádzkovanie strelnice v prípade zmien podmienok, za ktorých bolo vxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závisí od toho, či tieto zmeny majú alebo nemajú vplyv na bezpečnosť prevádzkovania strelnice alebo podstatne menia niektoré iné skutočnosti (zmenil xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxteľovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe uvedené nedostatky v určenej lehote odstrániť, policajný útvar mu môže na základe jeho žiadosti túto lehotu predĺžiť.
K odseku 4
Ak prevádzkovatxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxolenie na prevádzkovanie strelnice.
K odseku 5
Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o pozastavení alebo zrušení prevádzkovania strxxxxxx xxxxx xxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx O MANIPULÁCII SO ZBRAŇAMI A STRELIVOM
Predbežné zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a streliva (napríklad obvodné oddelenie, oddelenie hraničnej kontroly, oddelenie cudzineckej polície, pohotovostná motorizovaná jednotka, doprxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxým sa osobe odoberie predmetná vec s cieľom:
-
znemožniť tejto osobe ďalšie disponovanie s touto vecou, resp. používanie predmetnej veci a
-
zabxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxestné konanie a podobne).
Inštitút zaistenia veci (teda aj zbrane a streliva) je upravený aj v § 21 ZoPZ.
Trestný poriadok neupravuje inštitxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zbraniam a strelivu, a to:
-
povinnosť na vydanie veci,
-
odňatie xxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxia zbraní a streliva) ešte meritórne nerozhodol o odňatí oprávnenia vykonávať určitú činnosť (držať alebo nosiť zbraň a strelivo), resp. disponovať s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh a strelive),
-
odvrátenia hroziaceho nebezpečenstva alebo trvajúceho útoku (útok na život, zdravie, slobodu, resp. zvlášť závažný útok na ľudsxx xxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxsne, zabrániť držiteľovi, resp. majiteľovi veci (zbrane a streliva) disponovať s ňou.
Nie je možné predbežne zaistiť zbrojnú licenciu, pretoxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x konaní (nekonaní), ktorým je porušovaný zákon o strelných zbraniach a strelive a
2.
zabránil útoku na život, zdravie, slobodu, resp. zabránil zvlxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx
xx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxávali zbraň a strelivo. Na osoby, ktoré nelegálne prechovávajú zbrane a strelivo, sa použijú zaisťovacie inštitúty Trestného poriadku, resp. zaisťoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxckých nápojov s pozitívnym výsledkom.
Príslušník služby dopravnej polície pri kontrole povinnej výbavy motorového vozidla v batožinovom priestorx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xkončila platnosť zbrojného preukazu.
Ad 2)
xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx súvisiaceho s bezprostredným fyzickým násilím, pričom z ich správania (konania) plynie dôvodné podozrenie, že v blízkej budúcnosti hodlajú použiť zxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxl, ktorý legálne drží zbraň kategórie B na zberateľské účely a ktorý doposiaľ viedol riadny a usporiadaný život, zatelefonuje manželke, že sa vracia skxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxke dôvodné obavy, že jej manžel tieto vyhrážky splní.
Žene sa vyhráža bývalý manžel (ktorý legálne nosí pištoľ a ktorý sa nevie "zmieriť" s rozvodom), žx xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxie bolo spôsobilé vzbudiť v žene dôvodné obavy, že jej bývalý manžel tieto vyhrážky splní.
K odseku 2
Príslušník PZ, ktorý predbežne zaistil:
-
xxxxxx
x
xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxraní a streliva aj s uvedením právneho dôvodu predbežného zaistenia.
Evidencia zbraní a streliva, ktorá prevzala predbežne zaistené veci, vyxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxo zákona,
-
odňatí zbrojného sprievodného listu podľa § 45 tohto zákona,
alebo, ak nie sú, resp. pominuli dôvody na predbežné zaistenie, vráxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xaistenie veci môže trvať po dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie potrebných zistení, úkonov a opatrení policajným útvarom (evidenciou zbraní a strexxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx oprávnene domnievať, že:
-
držiteľ stratil spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo alebo
-
je predpoklad odňatia zbrojného preukazu drxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxrdenie osobe, ktorej bola vec predbežne zaistená.
Policajt zhotoví potvrdenie o predbežnom zaistení vecí minimálne v dvoch rovnopisoch, prixxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xa rovnopise, ktorý policajt zakladá do spisového materiálu.
Potvrdenie o predbežnom zaistení má nasledujúce náležitosti:
-
označenie útvaru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ktoré právne umožnilo veci zaistiť,
-
evidenčné číslo písomnosti,
-
identifikačné údaje osoby, ktorej boli veci predbežne zaistené,
-
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xámenu s inými vecami (druh zbrane, výrobnú značku, typ, výrobné čísla, kaliber, druh a číslo doplnku zbrane - napríklad puškohľad, čísla dokladov, druxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Súvisiace xxxxxx xxxxxxxx
x xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu verejnej správy
§ 89 a nasl. Trestného poriadku - vydanie, odňatie a prevzatie veci
Zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x streliva. Taktiež upravuje povinnosti držiteľov alebo iných osôb, ktoré disponujú vecami, ktoré majú byť zaistené. Taktiež nie je možné zaistiť zbroxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxorému bolo vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu taxatívne uvedeného v § 19 ods. 1 tohto zákona. Evidencia zbraní a streliva vyxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx prípady, keď držiteľ oprávnenia držať alebo nosiť zbraň s legálne držanou zbraňou spácha trestný čin. V takomto prípade sa na zbraň použijú zaisťovacix xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxsp. zbrojný sprievodný list) zaistí evidencia zbraní a streliva, lebo iba evidencia zbraní a streliva spravidla odníma držiteľom oprávnenia vydané pxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx preukazu, preukazu zbrane alebo zbrojného sprievodného listu podľa ods. 1 nemá odkladný účinok, čo značí, že rozhodnutie je ihneď vykonateľné po jeho xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxnosti umožňujú, odovzdať do úschovy policajnému útvaru (evidencii zbraní a streliva). Pritom sa táto povinnosť netýka iba obvinenej osoby - držiteľa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxá v ods. 3 odmietne vydať veci, o ktorých zaistení bolo rozhodnuté podľa ods. 1, predmetné veci zaistí príslušník evidencie zbraní a streliva podľa § 21 Zxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxladne vydá osobe, ktorej bola vec zaistená podľa § 21 ZoPZ, potvrdenie o zaistení veci s presným opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať (txxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zbraní a streliva tieto veci vráti ihneď, ako to okolnosti umožňujú osobe, ktorej ich zaistili, avšak až po predložení potvrdenia o zaistení vecí.
Zxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxeliva, obvodným oddelením, odborom kriminálnej polície a podobne). Zaistené veci sa vrátia oprávnenej osobe (osobe, ktorej boli veci zaistené alebo xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxstnom konaní meritórne rozhodnuté o zastavení jeho trestného stíhania podľa § 215 Trestného poriadku), tieto zaistené veci ostávajú naďalej v úschovx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxíhanie držiteľa - obvineného).
Súvisiace právne predpisy
§ 46 a 47 Správneho poriadku - rozhodnutie a jeho náležitosti
§ 199 Trestného poriadxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pri ich ukladaní a vystavovaní, vrátane spôsobov a zabezpečenia, ktorými sú držitelia povinní ich uložiť. Taktiež v tomto ustanovení sú určené spôsobx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxjú nielen držiteľov oprávnia držať zbraň a strelivo, ale aj držiteľov oprávnenia nosiť zbraň a strelivo.
K odseku 1
Tento odsek ustanovuje fyzickex xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxmknúť oddelene zbrane a strelivo.
V prípade, že držiteľ nemôže strelivo zamknúť v oddelenej (rozumej inej) miestnosti, skrini alebo debne, musí ho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti bude postačovať oddelené uzamknutie zbraní od streliva aj v prenosných bezpečnostných skrinkách (pokladničkách), uzamykateľných debničkách, uxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxok musí mať vnútorne samostatne uzamykateľné oddelenie (zásuvku, skrinku a podobne) alebo v dvoch uzamykateľných samostatných miestnostiach.
Txxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xo síce neustanovuje, ale z logického výkladu implicitne vyplýva, že držiteľ je povinný disponovať s kľúčmi iba sám.
K odseku 2
Ustanovuje sa právnixxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxnom trezore.
Pod pojmom zabezpečiť treba rozumieť nielen samotné bezpečné uloženie zbraní a streliva, ale aj vylúčenie možnosti, aby s kľúčmi (resxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrojstranným uzamykacím systémom, pričom zámky sú chránené krycími platňami so zvýšenou odolnosťou.
Zámky trezorov môžu byť:
-
mechanické - na xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxnické - zámok sa odomyká pomocou zadania kódu na klávesnici.
Súčasťou trezorov sú spravidla aj vnútorné samostatne uzamykateľné oddiely (na uzxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xo steny,
-
stenové trezory, ktoré sú zabudované ("zamurované") do múru alebo priečky stavby.
K odseku 3
Držitelia uvedených zbraní a strelxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxgórie C alebo
-
viac ako 10 000 ks nábojov
v skriňovom trezore.
Pod pojmom "skriňový trezor" treba rozumieť väčší "bežný trezor" so zvláštnox xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxeku 4
Držitelia zakázaných zbraní v stanovenom počte sú povinní zabezpečiť:
-
ručné zbrane kategórie A v počte viac ako držaných 5 ks (zakázané zbrxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
x
xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx
x
xxxx xxx xx xxx xs nábojov
v uzamykateľnom trezore, uzamykateľnej miestnosti alebo v samostatnom objekte, pričom zbrane, resp. objekty, v ktorých sú uložené, musia zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé objekty s trezorovými dverami, ktoré spĺňajú stanovené technické podmienky bezpečnostnej triedy. Ich steny, stropy a podlahy sú zhotovené z tehál, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxne zabudovanými oceľovými mrežami.
Poplachový systém na hlásenie narušenia zabezpečuje elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxesta narušenia chráneného systému a zabezpečuje prenos informácií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxko registrácie poplachov (pult centralizovanej ochrany) vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsahovej skupiny, informuje majiteľa, užívateľa, správcu a podobne).
Obdobné pravidlá, ako na bezpečné uloženie zbraní a streliva uvedené v ods. 1 xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxie strelného prachu alebo zápaliek oddelene v uzamykateľných oceľových skriniach alebo debnách v uzamykateľnej miestnosti, ktorá je na tento účel vyxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx byť spoľahlivo zabezpečené tak, aby uskladnený strelný prach a zápalky boli zabezpečené proti odcudzeniu a zneužitiu.82)
K odseku 5
Tento odsek sx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dobe musia byť zbrane vystavované vo výkladoch a vitrínach zabezpečené obdobným spôsobom ako zbrane a strelivo počas verejného vystavovania (pozri kxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxaní a streliva v čase prevádzky musia byť na predaj vystavované zbrane a strelivo zabezpečené mechanickými zábrannými prostriedkami, a to nerozbitnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxlad má mať celooceľový rám pevne zabudovaný do steny objektu so sklom, vybaveným bezpečnostnou fóliou s ustanovenou odolnosťou proti prierazu alebo sxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odolnosti skla možno nahradiť pevne zabudovanou alebo posuvnou, rolovacou, resp. posuvnou mrežou s oceľovými prútmi.
K odseku 6
Zbraň, ktorá je uxxxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xyť spravidla ani zásobník.
K odseku 7
V prípade, že zbraň je skonštruovaná tak, že má odnímateľný zásobník, tak zásobník musí byť uložený oddelene ox xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxj, keď zbrane a zásobníky sú spoločne zabalené v prepravnom obale (debna, krabica, kufrík a podobne).
K odseku 8
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xim mohla dostať oprávnená osoba - určení riadiaci a vedúci pracovníci subjektu, zodpovedná osoba držiteľa zbrojnej licencie (v prípade požiaru, kontxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxateľných priestorov určených na ukladanie zbraní a streliva.
Systém odovzdávania a odobrenia kľúčov v prípade, že nimi môže disponovať viacero opxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxať aj spätne zistiť, ktorá osoba a v ktorom čase disponovala s konkrétnymi kľúčmi).
K odseku 9
V tomto odseku je uvedená povinnosť držiteľa zbrane kaxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xabezpečenia, avšak podľa tohto odseku treba rozumieť, že držiteľ povinne zabezpečí zbraň a strelivo tak, aby sa k nim nemohli dostať nepovolané osoby. xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trezoroch, tak je povinný zbraň a strelivo aspoň "ukryť", avšak taktiež v priestore svojho obydlia, pracoviska a podobne.
K odseku 10
Zákon ustanoxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J [§ 7 ods. 1 písm. a) zákona o strelných zbraniach a strelive],
-
mechanickej zbrane, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxna o strelných zbraniach a strelive]
možno strieľať iba na určených strelniciach, a to za predpokladu, že táto zbraň je označená skúšobnou značkou (znaxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xlebo k poruche určených záujmov chránených zákonom, teda negatívnym spôsobom vymedzuje miesta, na ktorých je možná takáto streľba.
Zo zbraní katexxxxx xx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxanzného prístroja a expanznej zbrane, ktorá nevznikla úpravou zbraní kategórie A, B a C [§ 7 ods. 1 písm. c) zákona o strelných zbraniach a strelive],
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxvej zbrane a airsoftovej zbrane [§ 7 ods. 1 písm. g) zákona o strelných zbraniach a strelive],
-
narkotizačnej zbrane [§ 7 ods. 1 písm. h) zákona o stxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx x xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxmožno strieľať (resp. ich ináč používať - napríklad expanzný prístroj, aj keď zákon vyslovene iné používanie neuvádza) na miestach, kde by ich streľbox xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva
KOMENTÁR
V tomto ustanovení sú upravené podmienky, za ktorých môže držiteľ zbxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxkazom) na účely športovej streľby, účasti na poľovačke, praktického streleckého výcviku, výučby brannej výchovy, prípravy na budúce povolanie, resxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Na vypožičanie alebo prenajatie zbrane je potrebné spravidla potvrdenie policajného xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnej zbrane jej držiteľom fyzickej osobe, ktorá nemusí byť držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu (resp. vôbec nie je držiteľom zbrojného prxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxsí dosiahnuť podľa účelu zverenia zbrane zákonom ustanovený vek a
-
osoba, ktorá zverila zbraň, musí zabezpečiť dohľad pri používaní zverenej zbrxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxtanovenia, vyplýva, že zveriť inej osobe možno zbrane kategórie B a C, ale aj kategórie D podľa ods. 8. Zbrane kategórie B a C možno zveriť iba na zákonom usxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxmienky, resp. účely, na ktoré môže držiteľ zbrane kategórie B alebo C zveriť zbraň alebo strelivo fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej skuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu) zveriť zbraň a strelivo inej osobe, ktorá nemá zbrojný prxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x
xxx xxxxxxxx osoby, ktorá je držiteľom zbrojného preukazu skupiny D (držanie zbrane a streliva na poľovné účely).
Zákon síce odkazom na ods. 4 písm. c) tohto uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zbrojného preukazu skupiny D. Spravidla pôjde o vzdelávacie zariadenia (stredné a vysoké školy), ktoré sú držiteľom zbrojnej licencie skupiny F.
K xxxxxx x
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xríslušnej skupiny zbrojného preukazu (resp. vôbec nie je držiteľom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxm (poučenie sa má vykonať s dostatočným časovým predstihom pred používaním zbrane, následne by sa mali presvedčiť, či táto osoba poučeniu porozumela; xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
-
dbať o nutnú opatrnosť [nutná opatrnosť - ide o také konanie osoby so zverenou zbraňou a strelivom, pri ktorom sa úplne vylúči, resp. čo najviac minimxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxzpečiť prítomnosť inej osoby s príslušným oprávnením zbrojného preukazu pri používaní zverenej zbrane.
K odseku 5
Zbrane kategórie B a C a strexxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x
x
xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxľovnom revíre, resp. na mieste, kde sa s nimi vykonáva divadelná alebo filmová činnosť.
Pod pojmom nevyhnutne potrebná doba sa rozumie čas, počax xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxadelnom predstavení alebo pri snímaní filmového záznamu). Pri dlhšom prerušení, resp. pri dlhších prestávkach (napríklad ukončenie natáčania filmx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ktorí ich zverili.
K odseku 6
Zákon doplňuje podmienky zverenia zbraní a streliva pre mladistvé osoby (staršie ako 15 rokov a nedosiahli vek 18 rokoxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi maloletými osobami je možné:
-
iba pri príprave alebo na súťažiach, ktorých súčasťou je streľba a
-
iba v prítomnosti držiteľa zbrojného preukxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xoučí o zásadách a pravidlách vedenia streľby, o bezpečnostných pravidlách pred streľbou, pri streľbe a po streľbe. Ďalej počas činnosti týchto osôb so xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xlásené) poruchu, nedostatky, resp. porušenie pravidiel, dohovoreným znamením, resp. signálom, preruší streľbu a urobí potrebnú korekciu, resp. opxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxe (kategória B a C) iba držiteľovi zbrojného preukazu príslušnej skupiny (to je zásadný rozdiel oproti možnosti zveriť zbraň a strelivo).
Pod pojmox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bez finančnej úhrady a za splnenia ustanovených podmienok.
Pod pojmom prenajať treba chápať legálne poskytnutie držanej zbrane jej držiteľom fyxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx, resp. prenajatie, sú ustanovené následné podmienky:
a)
vypožičať alebo prenajať možno podľa tohto odseku iba zbrane kategórie B a C,
b)
zbraň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxžiteľom oprávnenia skupiny D alebo E zbrojného preukazu,
d)
vypožičanie, resp. prenajatie zbrane, musí byť oznámené vopred miestne príslušnému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxane"; toto neplatí, pokiaľ sa vypožičaná alebo prenajatá zbraň používa na strelnici, ktorej prevádzkovateľ túto zbraň tejto osobe vypožičal alebo prxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxne a spravidla aj policajným útvarom potvrdené potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane,
f)
osoba, ktorá vypožičala alebo prenajala zbraňx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxraní a streliva pred vydaním potvrdenia o vypožičaní alebo prenajatí zbrane a streliva poučí osobu, ktorá xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxní alebo prenájme zbrane v dvoch rovnopisoch. Policajt zapíše na požiadanie do európskeho zbrojného pasu zbraň, ktorá bola vypožičaná alebo prenajatxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxniach, ktoré podliehajú evidenčnej povinnosti. Odsek sa týka zbraní podľa tohto zákona, ktoré nepodliehajú evidenčnej povinnosti. Pre zbraň kategóxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zbrane kategórie B a C.
Držiteľ zbrane kategórie D môže vypožičať túto zbraň iba osobe staršej ako 18 rokov.
Zveriť zbraň kategórie D osobe mladšex xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxým, nemusí byť držiteľom, resp. majiteľom zbrane.
Súvisiace právne predpisy
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
KOMENTÁR
Toto ustanovenie upravuje verejné vystavovanie zbraní a streliva a povolenie potrebné na takéto verejné vystavovanie, resp. podmienkyx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ustanovuje sa tu tiež postup odboru a usporiadateľa v prípade porušenia podmienok zabezpečenia vystavovaných zbraní a streliva.
Pri verejnom vysxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxkona. Toto ustanovenie zákona o strelných zbraniach a strelive ich síce priamo neupravuje, avšak tieto podmienky sú uvedené vo vykonávacej vyhláške Mxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxva musia byť v čase vystavovania vystavované zbrane a strelivo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnia ich odcudzeniu alebo neoprávnenej manipulácii.85) Ak počas vystavovania zbraní nie je zabezpečená fyzická ochrana,86) možno použiť len nerozxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxamžité použitie (zbrane musia byť bez streliva). Strelivo nesmie byť vystavované spolu so zbraňami v jednom zabezpečenom priestore (výklad, vitríne x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxranou alebo
-
poplachovým systémom na hlásenie narušenia.
Sklo vitríny alebo pultu musí byť vybavené bezpečnostnou fóliou proti prierazu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť iba s povolením, ktoré vydá ministerstvo (odbor).
K odseku 2
Povolenie na verejné vystavovanie vydáva ministerstvo na základe podanej písomnej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvým predstihom. V tejto časti sú uvedené obligatórne náležitosti, ktoré táto žiadosť musí obsahovať.
K odseku 3
Ak "žiadosť" neobsahuje všetky poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxroveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. V prípade, keď ani napriek poučeniu žiadateľ tieto nedostatky v určenej lehote neodstráni, koxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxrstvom poverený policajný útvar (evidencia zbraní a streliva), v ktorého služobnom územnom obvode sa má verejná výstava usporiadať, vykoná fyzickú pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedeným v § 9 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 555/2003 Z.z. Po tejto previerke objektov môže ministerstvo ustanoviť povinnosť žiadateľovi splniť ďxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vystavovania zbraní a streliva zistia nedostatky, ministerstvo vyzve vystavovateľa na ich odstránenie. V prípade nerešpektovania výzvy ministersxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa verejné vystavovanie. O zrušení povolenia ministerstvo vyrozumie vystavovateľa okamžite (resp. ihneď akonáhle to okolnosti umožňujú). Zrušenie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxicu podpisuje okrem policajta aj vystavovateľ, pričom na jednom rovnopise potvrdí svojim podpisom vystavovateľ policajtovi prevzatie druhého rovnxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xroti rozhodnutiu nemá podľa tohto ustanovenia odkladný účinok, čo značí, že rozhodnutie je ihneď vykonateľné po jeho doručení.
Súvisiace právne pxxxxxxx
x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xbierkových predmetov a zbierok
Znehodnotenie, zničenie, výroba rezu zbrane a streliva a úprava zbrane
KOMENTÁR
Toto ustanovenie uxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnovujú podmienky deaktivácie a taktiež technické spôsoby na deaktiváciu zbraní a streliva, ktorými sú:
-
znehodnotenie zbrane kategórie A, B, a C,
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx
x
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x na expanznú zbraň [podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xbraň upraviť na expanznú zbraň, zákon označuje troma spôsobmi - žiadateľ, vlastník a držiteľ.
To znamená, že táto osoba (žiadateľ a zároveň vlastníx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zbrojnú licenciu a nechce požiadať o ich vydanie, zdedila zbraň kategórie A, B a C, môže okrem iných možností (predaj zbrane oprávnenej osobe) požiadať x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxaní zbrane, je opísaný v komentári k § 7 ods. 1 písm. i) zákona o strelných zbraniach a strelive. Postup pri zhotovovaní rezu zbrane je opísaný v komentárx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xbraniach a strelive.
Deaktivované strelné zbrane sa označujú spoločným jedinečným označením (kontrolnou znehodnocovacou značkou87) ) podľa uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxie pripevní na všetky upravené časti strelnej zbrane, pričom označenie musí spĺňať tieto kritériá:
-
je jasne viditeľné a neodstrániteľné,
-
nxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxo (sériové čísla) strelnej zbrane zostáva zachované.
Ničenie zbrane a streliva sa vykonáva90):
-
deštrukciou v lise,
-
deštrukciou v buxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxu zbrane alebo streliva, resp. na úpravu zbraní kategórie A, B a C na expanznú xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxnie formou vydania svojho rozhodnutia po predložení písomnej žiadosti spĺňajúcej všetky potrebné náležitosti.
K odseku 2
V tomto odseku sú uvedexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xržiteľom zbrojného preukazu, nechce požiadať o predĺženie zbrojného preukazu, resp. stratil spôsobilosť na držanie alebo nosenie. Taktiež dôvodom xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxcky.
K odseku 3
Ak "žiadosť" neobsahuje všetky potrebné náležitosti, evidencia zbraní a streliva vyzve žiadateľa (držiteľa, vlastníka), aby zisxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxľ tieto nedostatky v určenej lehote neodstráni, konanie o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbraní alebo streliva a úpravu zbxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxukaz zbrane a predmetnú zbraň. Evidencia zbraní a streliva ju následne zašle na kriminalisticko-expertízne skúmanie na účely zistenia, či so zbraňou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxa na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbraní alebo streliva a úpravu zbrane, ktorá je kultúrnou pamiatkou, musí k žiadosti priložiť aj písomný súhxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xotvrdenie o ich prevzatí. Toto potvrdenie musí obsahovať ustanovené náležitosti.92)
K odseku 5
Ak je výsledok lustrácie zbrane v kriminalistickxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xtorý vykonáva vyšetrovanie tohto trestného činu, s ktorým súvisí táto zbraň.93) Evidencia zbraní a streliva žiadosť o povolenie zamietne.
Tak isxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtkou.
K odseku 6
Evidencia zbraní a streliva vydá povolenie až po vykonanom kriminalisticko-expertíznom skúmaní, ktorého výsledok je negatívny xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx B - opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbrane a streliva) do 30 dní od vydania povolenia prevziať zbraň alebo strelivo na evidexxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xk si autorizovaná osoba neprevezme zbraň alebo strelivo v ustanovenej lehote, platnosť povolenia zanikne.
K odseku 7
Vlastník zbrane je povinný dx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrobení rezu zbrane alebo streliva alebo
-
potvrdenie o úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona o strelných zbraniach a xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxvi tejto zbrane aj nový preukaz zbrane.
K odseku 8
Podľa tohto odseku má držiteľ zákonom zakázané na verejne prístupných miestach viditeľne manipuxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxcie by bolo možno viditeľne manipulovať s predmetnými zbraňami v uzavretom objekte (napríklad v "oplotenom" objekte veľkej firmy, na mieste verejnosxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxž tu má držiteľ (vlastník) predmetnej zbrane pri preprave povinnosť mať pri sebe potvrdenie o jej znehodnotení alebo o výrobe rezu.
Súvisiace právnx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pojem národná kultúrna pamiatka
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxencie alebo
-
zbrojného sprievodného listu (za predpokladu, že vlastníctvo zbrane už bolo prevedené na držiteľa)
odovzdať do úschovy na evxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxdanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie (ak mu to zákon umožňuje, resp. nestratil natrvalo spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo) axxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxne alebo streliva
KOMENTÁR
V tomto ustanovení sa určujú povinnosti pre iné osoby (ktoré môžu, ale taktiež nemusia byť dedičmi), ktoré žili v spoločxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xznámiť informácie o tomto zomrelom držiteľovi súdu, ktorý vykonáva konanie o dedičstve.
K odseku 1
Ak držiteľ zbrane podliehajúcej evidenčnej poxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xen, kto so zomrelým žil v spoločnej domácnosti, povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť evidencie zbraní a streliva. Zákon bližšie nešpecifikujx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxšie sankcionovať. Taktiež tieto osoby sú povinné umožniť prevzatie zbraní a streliva do úschovy policajnému útvaru (za predpokladu, že zbrane a strelxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxusia, logicky, túto skutočnosť oznámiť, ak im nie je známe, že nebohý držal zbrane a strelivo, resp. im nie je známe, že zomrel (napríklad nebohý držiteľ xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxého bydliska).
K odseku 2
Evidencia zbraní a streliva je povinná oznámiť úmrtie držiteľa zbraní a streliva a taktiež údaje o xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe nevlastnil žiadne zbrane a ani strelivo.
Súvisiace právne predpisy
§ 220 a nasl. Civilného mimoxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxnskom podnikaní (živnostenský zákon) - pokračovanie v živnosti po úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)
Dedenie zbrane alebo streliva
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxny.
V prípade dedenia zbraní kategórie A alebo B dedič na nadobudnutie vlastníctva už nepotrebuje nákupné povolenie (pozri § 11 ods. 1 tohto zákona)x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Dediť možno:
-
zo zákona (ak poručiteľ nezhotovil závet),
-
zo závetu alebo
-
z oboch týchto dôvodov.
Ak dedičstvo nenadobudne žxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxy, ďalej právnická osoba, prípadne aj štát.
Ak dedič nie je plne spôsobilý xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xastupuje zákonný zástupca, opatrovník, kolízny opatrovník alebo majetkový opatrovník. Keďže v takomto prípade dedič nie je spôsobilý (buď dočasne,xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x strelivom naložiť (zároveň majú povinnosť dať zbraň, resp. zbrane a strelivo, do úschovy na evidenciu zbraní a streliva).
Môže ísť o nasledujúce moxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxcenciu) príslušnej skupiny,
-
zbrane a strelivo budú predané alebo darované oprávnenému držiteľovi zbrojného preukazu (zbrojnej licencie) príxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxlivo budú deaktivované (znehodnotenie, výroba rezu, resp. úprava zbrane) a ich vlastníctvo bude prevedené na osoby, ktoré sú spôsobilé disponovať so xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxvuje, že dedič, ktorý je plne spôsobilý na právne úkony a nie je držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a zdedil po poručiteľovi zbraň katxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe vlastníctva a držania zbrane kategórie A alebo
-
zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz zbrane alebo streliva.
Tento odsek upravujx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxebo C [§ 7 ods. 1 písm. d) tohto zákona], je dedič x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xo siedmich dní od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve) požiadať evidenciu zbraní a streliva o vydanie nového preukazu zbrane na túto exxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Oznámenie o prepadnutí zbrane alebo streliva, oznámenie o zhabaní zbrane alebo streliva
KOMENTÁR
Toto ustxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxie veci alebo zhabanie, ak sa tieto inštitúty týkajú strelných zbraní a streliva.
V prípade, že zbraň, ktorá je evidovaná na policajnom útvare, súvixxx
x
x xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx evidencia zbraní a streliva a podobne), ktorý meritórne rozhodol o spáchanom trestnom čine alebo priestupku, môže taktiež rozhodnúť o prepadnutí vecx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxným opatrením, ktoré sú spravidla právnym následkom protiprávneho konania páchateľa.
Pod pojmom prepadnutie veci treba rozumieť:
-
trest pácxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxedpisov).
Pod pojmom zhabanie veci treba rozumieť ochranné opatrenie, či už podľa Trestného zákona (§ 83) alebo podľa zákona o priestupkoch (§ xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxstihnúť (za priestupok, resp. za skutok inak postihnuteľný) alebo sa od potrestania, resp. postihnutia, zo zákonných dôvodov upustilo, avšak ochranx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxnický zdatný a zručný a upraví plynovú zbraň kategórie D (vzduchovku) tak, že je spôsobilá strieľať malokalibrové náboje [vyrobil zakázanú zbraň katexxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx zákona. Pretože tento maloletý páchateľ ešte nemá trestnoprávnu zodpovednosť, tak mu nemožno ani uložiť súdny trest - trest prepadnutia veci. Ochranx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx Trestného zákona.
Zbrane a strelivo, ktoré súvisia s:
-
trestným činom (resp. s činom inak trestným) alebo
-
priestupkom (resp. s činom inak xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxaľ ich nemá Kriminalisticko-expertízny ústav PZ na kriminalistické skúmanie, ktorý ich však po ukončení tohto skúmania spravidla zašle na evidenciu xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xrípade ide o zbraň a strelivo), tak tieto veci sa stávajú majetkom štátu. Tento orgán je podľa tohto ustanovenia povinný zaslať evidencii zbraní a strelxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdmetnú zbraň (resp. zbrane) do Ústredného skladu Ministerstva vnútra SR v Slovenskej Ľupči. Tu sa rozhodne, ako sa so zbraňou naloží ďalej.
Zbrane, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (napríklad na výcvik) alebo
-
ponúknu na komisionálny odpredaj do civilného sektoru.
Zbrane, ktoré vznikli nezákonnou výrobou alebo úpraxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxtného poriadku - obsah rozsudku
zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
Nálezy doklaxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxrie A, B a C. Taktiež ustanovuje povinnosti príslušníkom PZ vystaviť nálezcom a oznamovateľom potvrdenie.
K odseku 1
Každá osoba, ktorá nájde doklxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx je povinná túto skutočnosť neodkladne oznámiť a odovzdať nájdené doklady príslušníkovi PZ. Tu sa zákon neobmedzil iba na policajta evidencie zbraní a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxajta najbližšieho obvodného oddelenia PZ, avšak nie sú vylúčené prípady, keď takéto oznámenie, resp. doklady, príjme policajt iného útvaru, resp. slxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxdov vydá policajt, ktorý ich prijal, nálezcovi potvrdenie. V tomto potvrdení sa uvedie označenie policajného útvaru, miesto a dátum zhotovenia potvrxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxadov, čas odovzdania dokladov policajtovi, podpisové doložky nálezcu a policajta. Prevzatie potvrdenia potvrdí nálezca (odovzdávajúca osoba) svoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xx xxxxxxx xxxo skutočnosť neodkladne oznámiť príslušníkovi PZ (taktiež platí to isté ako v predchádzajúcom odseku). Tu zákon na rozdiel od predchádzajúceho odsekx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ale ani nesmie s nimi fyzicky manipulovať, teda ich nemôže ani fyzicky odniesť na policajný útvar. Je to z toho dôvodu, že:
-
nálezca by neodbornou maxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxické stopy na zbrani, resp. na mieste nálezu alebo vytvoriť nové kriminalistické stopy (daktyloskopické stopy, DNA a podobne) a
-
z dôvodu nevytváxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxili, že zbraň práve našli a ihneď ju niesli odovzdať na políciu.
Policajt, ktorý príjme takéto oznámenie, vydá taktiež nálezcovi potvrdenie, ktxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu stratenej veci
DESIATA ČASŤ
INFORMAČNÉ SYSTÉMY O ZBRANIACH, STRELIVE A STRELNICIACH
Informačné systémy
KOMENTÁR
V tomto ustxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxa aj iné informačné systémy, ktoré súvisia so zbraňami a strelivom, ale tie používa pri plnení úloh, ktoré mu vyplývajú z iných zákonov (napríklad inforxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxstvo") a
-
evidencia zbraní a streliva ("policajný útvar").
K písmenu a)
Informačný systém o vydaných zbrojných preukazoch a ich držiteľoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spôsobilosti a psychologických posudkoch o psychickej spôsobilosti držiteľov zbrojného preukazu vedie policajný útvar v písomnej forme v evidenčnxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxh zbrojných preukazov, zbrojných licencií, európskych zbrojných pasov a preukazov zbraní, zbrojných sprievodných listov.
K písmenu d)
Informaxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxh licencií, európskych zbrojných pasov a preukazov zbraní, zbrojných sprievodných listov.
K písmenu e)
Informačný systém o vydaných nákupných pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí vedie policajný útvar v elektronickej forme (zbrane) a v písomnej forme v registri vydaných zbrojných preukazov, zbrojných licencií, európskych zbxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch zbraniach vedie ministerstvo (odbor) v písomnej forme.
K písmenu h)
Informačný systém o vydaných zbrojných sprievodných listoch vedie policaxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrievodných listov.
K písmenu i)
Informačný systém o povoleniach prepravovať zbrane alebo strelivo vedie ministerstvo (odbor) v písomnej forme.
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxojných sprievodných listoch vedie Úrad kriminálnej polície Prezídia PZ v elektronickej forme.
K písmenu k)
Informačný systém o zaistených, zadrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxém o zbraniach zničených, znehodnotených alebo z ktorých bol vyrobený rez vedie policajný útvar v písomnej forme.
K písmenu m)
Informačný systém o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Ide spravidla o osobné údaje, ktoré môžu jednoznačne identifikovať fyzickú osobu alebo právnickú osobu a taktiež ide o lokalizujúce údaje spravidla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx strelných zbraní a streliva sa riadia aj zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a ZoPZ (štvrtá hlava - Spracúvanie informácii Policajným xxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xákona je nevyhnutné spracúvať informácie týkajúce sa fyzických osôb, právnických osôb, zbraní, streliva a strelníc.
K odseku 1
Odbor (ministersxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx majiteľmi zbraní podliehajúcich evidenčnej povinnosti a údaje súvisiace so zbraňami a strelivom:
-
v písomnej forme,
-
na technických nosičoxx xxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvidenciách, resp. v evidenčnom zväzku (pozri komentár k § 64 tohto zákona).
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxckú alebo inú formu technického nosiča dát.
Pri kombinovanej forme sa používajú technické nosiče dát a písomná forma súčasne na spracovanie údajov x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxronickou cestou.
K odsekom 2 až 4
Zákon ustanovuje lehotu uchovávania dát (uchovávaných v elektronickej a aj písomnej forme) na 20 rokov odo dňa zánxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx002 Z.z. o archívoch a registratúrach.
Poskytovanie údajov
KOMENTÁR
Pod pojmom poskytovanie údajov (informácií) sa rozumie odovzxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxto ustanovenia ministerstvo (odbor) poskytuje inému príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie informácie týkajúce sa:
-
prepravy zbranx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xesp. evidenčnej povinnosti, osobami, ktoré majú miesto pobytu v tomto členskom štáte.
JEDENÁSTA ČASŤ
DOZOR
KOMENTÁR
Pod pojmxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxrávnený subjekt.
K odseku 1
V tomto odseku sú ustanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
-
nákupného povolenia a
-
zbrojného sprievodného listu.
Tiež sú tú určené organizačné útvary PZ, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor (xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxtoré iné útvary PZ uvedené ďalej.
Dozor (dohľad, kontrolu) vykonávajú aj iné útvary PZ, ktoré pri plnení primárnych úloh vyplývajúcich zo zákona prx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xnterné predpisy Ministerstva vnútra SR. Podľa ZoPZ policajné útvary plnia úlohy na úseku občianskych preukazov, na úseku strelných zbraní a strelivx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xZ. Obvodné oddelenie PZ na základe interného predpisu:
-
z poverenia riaditeľa odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva PZ vykonáva konxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxky, policajti kontrolujú, či zbrane nie sú nabité, či účastníci majú potrebné doklady a či nepožili alkoholické nápoje a podobne,
-
oznamuje evidexxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xtrelnými zbraňami,
-
oznamuje evidencii zbraní a streliva zistené alebo ohlásené použitie strelnej zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxve plní aj oddelenie hraničnej kontroly PZ. Oddelenie hraničnej kontroly PZ najmä kontroluje dodržiavanie podmienok dovozu, prevozu, vývozu zbraní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxá zbrojné sprievodné listy.
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe, dopravný inšpektorát, Úrad kriminálnej polície a iné) pri plnení svojich úloh zistia porušenie ustanovení zákona o strelných zbraniach a strelive xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxy. Písomnosti súvisiace so zadokumentovaním porušenia zákona o strelných zbraniach a strelive, eventuálne predbežne zaistené strelné zbrane, strexxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravného inšpektorátu, pri kontrole povinnej výbavy osobného motorového vozidla v batožinovom priestore nájde guľovnicu patriacu spolujazdcovxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xa požitie alkoholických nápojov držiteľom tejto zbrane a v prípade pozitívneho výsledku zbraň, strelivo a doklady predbežne zaistí podľa § 53 tohto záxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxíslušnej evidencii zbraní a streliva, pretože držiteľ zbrojného preukazu je dôvodne podozrivý zo spáchania priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. b) tohto xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxaňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy.
K odseku 2
V tomto odseku sú uvedené oprávnenia, ktorými sa vykonáva dozor na úseku strelnýxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxi výkone tohto dozoru riadia pravidlami kontrolnej činnosti v štátnej správe, ktoré sú uvedené v § 8 až 13 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej sprxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti držať alebo nosiť zbraň a strelivo a iné).
Toto oprávnenie sa aplikuje až po ukončenom povoľovacom konaní, ktorým sa subjektom udelilo oprávnxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxl je zistiť, či skutočný stav vlastnených zbraní, streliva a držaných dokladov zodpovedá skutočnostiam uvedeným v evidenciách PZ, vedených v súvisloxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrane a streliva a
-
bezpečného uloženia zbrane a streliva.
Výkon kontroly bezpečného používania zbrane a streliva sa spravidla vykonáva na xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx policajti, pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby a podobne).
Pri týchto kontrolách policajti zisťujú, či účastníci (zamestnanci) spĺňajú xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav zbraní a streliva, dodržiavanie organizačných a bezpečnostných pravidiel ustanovených pre činnosť, ktorú vykonávajú so zbraňou a podobne).
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x pobytom na území SR alebo či sú cudzinci bez pobytu na území SR a ktorí legálne doviezli zbraň a strelivo na územia SR.
Výkon kontroly bezpečného uložexxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbrojných preukazov.
Pri kontrole bezpečného uloženia zbrane a streliva policajti kontrolujú, či sa zbrane a strelivo ukladajú podľa § 55 tohtx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxv na ukladanie zbraní od priestorov na ukladanie streliva) zodpovedajú zákonom ustanoveným podmienkam podľa kategorizácie x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxkateľov), v ktorých má kontrolovaný subjekt uložené zbrane, sú policajti oprávnení vstúpiť podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxcia zbraní a streliva) sú povinní kontrolovať bezpečné uloženie zbraní a streliva:
-
držiteľov zbraní kategórie A a
-
držiteľov zbrojnej licenxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxávne predpisy
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) - oprávnenie živnostenského úradu zrušiť živnostenské oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxvne delikty
KOMENTÁR
Sankcie sa ukladajú za protiprávne konanie. Protiprávne konania - delikty sa delia na:
-
delikty súdne (trestné činy, ktoxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxých znaky sú uvedené v zákonoch, za ktoré správny orgán ukladá sankcie ustanovené administratívnou normou).
Protiprávnym konaním (deliktom) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxx016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v spojení s § 294 a § 295 Trestného zákona),
-
priestupok na úseku strelných zbraní a streliva (x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x
x
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxh zbraniach a strelive - len právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia).
Aby protiprávne konanie mohlo byť kvalifikované ako konkrétny delxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx priamo v zákone (napríklad vek, príčetnosť, konkrétna skutková podstata deliktu).
Závažnosť (materiálny znak) protiprávneho konania bude závixxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
miery zavinenia a pohnútky páchateľa.
To, či protiprávnym konaním sa naplnila skutková podstata trestného činu, správneho deliktu alebo priexxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxikt (iný správny delikt, resp. priestupok).
Rozlišovanie medzi priestupkami a "ostatnými" správnymi deliktami býva často riešené tak, že tzv. "oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xné správne delikty, ako sú priestupky.
Správne delikty sa zvyčajne v právnej literatúre delia na:
-
priestupky,
-
iné správne delikty fyzicxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xelikty a
-
správne poriadkové delikty.
Zákon o zbraniach a strelive má vo svojej dvanástej časti zakomponované ustanovenia, podľa ktorých xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxoré prevádzkujú strelnicu na základe povolenia (§ 68)
-
fyzické osoby - podnikateľov, držiteľov zbrojnej licencie a
-
právnické osoby - držitxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxkéhoto konania (nekonania) je iba nepatrná, teda ak nepôjde o trestný čin.
Komentár k ustanoveniam o sankciách podľa tohto zákona sa bude týkať xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xtrelnice na základe povolenia (§ 68) a
-
priestupkov fyzických osôb (§ 69), ktoré dosiahli 15. rok veku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sú alebo nie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxtupky uvedené v tomto zákone sankcie (pokuty).
Opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu o uložení sankcie sa podáva na prvostupňovom spxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxiu v celom rozsahu, tak odvolanie postúpi na odvolací nadriadený orgán (oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície krajského riaditeľstva PZ) spxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxvny delikt v našom právnom poriadku nie je definovaný. Ide o protiprávne konanie, ktorého znaky sú uvedené v zákonoch, za ktoré orgán verejnej správy ukxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxateľnosť,
-
zodpovedná osoba,
-
zavinenie (nie pri správnych deliktoch konštruovaných bez zodpovednosti za zavinenie) a
-
zákonom určexx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxií (policajný útvar je v tomto prípade Evidencia zbraní a streliva,
-
subjekty (explicitne), ktoré môžu naplniť skutkovú podstatu správneho delixxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlnice na základe povolenia),
-
znaky konania subjektov, ktoré je podľa tohto zákona správnym deliktom a
-
sankcie.
K odseku 1
Podľa tohxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxm strelnicu na základe povolenia) ukladať pokuty za porušenie povinností v ňom uvedené. Za povinnosť sa pokladá aj nutnosť nekonať určeným spôsobom (nxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxť pokuta až do 33 193 € za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom, a to tým, že:
-
nezabezpečili, aby zbraň alebo strelivo držala xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xe držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu [§ 35 ods. 1 písm. b) tohto zákona],
-
nekontrolovali, či zbraň alebo strelivo neboli používané xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xdcudzeniu [§ 35 ods. 1 písm. e) tohto zákona],
-
nedodržali ustanovené podmienky na prechovávanie a na skladovanie streliva [§ 35 ods. 1 písm. g) tohxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 35 ods. 1 písm. k) tohto zákona],
-
neodovzdali zbrane, strelivo a preukaz zbrane do úschovy policajnému útvaru do siedmich dní odo dňa zániku platnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxbo opravu, ktorá mala za následok zmenu kategórie zbrane alebo opravy pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy v ustanovenej dobe a nepredložili zbrax xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxľom zbrojnej licencie skupiny B (opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva) sa môže uložiť pokuta až do 33 193 € za poruxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxebo streliva alebo úprave zbrane kategórie A, B alebo C na expanznú zbraň kategórie D [§ 35 ods. 3 písm. a) tohto zákona],
-
neoznačili znehodnotenú zxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xbrane kategórie A, B alebo C na expanznú zbraň kategórie D kontrolnou expanznou značkou [§ 35 ods. 3 písm. c) tohto zákona],
-
nevydali xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxie A, B alebo C na expanznú zbraň kategórie D [§ 35 ods. 3 písm. d) tohto zákona]
tak, ako boli povinní.
Držiteľom zbrojnej licencie sa môže uložiť pxxxxx xx xx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxdnutie vlastníctva zbrane a streliva nie je oprávnená (§ 35 ods. 4 tohto zákona), teda previedli vlastníctvo zbrane kategórie A, B, C alebo streliva do nxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxov alebo na osobu, ktorá nie je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony,
teda konali spôsobom, ktorý mali zakázaný.
Prevádzkovateľom strelníx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xplyv na bezpečnosť prevádzkovania strelnice, ktoré boli overené znalcom [§ 51 ods. 1 písm. c) tohto zákona o strelných zbraniach a strelive].
tak, ako xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx tým, že:
-
neustanovili najmenej jednu zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xákona],
-
neohlásili neodkladne najbližšiemu policajnému útvaru zneužitie, stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, zbrojnej licencie alebx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxní činnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie a v tejto lehote neoznámili túto zmenu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal [§ 3x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu jeho osobných údajov v ustanovenej dobe odo dňa zmeny [§ xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxženej týmto zákonom, a to tým, že:
-
neoznámili policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie strelnice zmenu prevádzkového poriadxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrevádzkovania alebo zrušenie strelnice [§ 51 ods. 1 písm. d) tohto zákona]
tak, ako boli povinní.
K písmenu c)
Držiteľom zbrojnej licencie sa mxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdlá na používanie zbraní a streliva, spôsob evidencie, uloženia, výdaj a príjem zbraní a streliva a spôsob bezpečnej manipulácie so zbraňami a strelivxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlebo strelivo na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67 tohto zákona [§ 35 ods. 1 písm. h) tohto zákona],
-
nepožiadali policajný útvar o vydaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxa alebo po zriadení prevádzkarne [§ 35 ods. 1 písm. j) tohto zákona],
-
nepožiadali policajný útvar o vydanie nového preukazu zbrane po zmene názvu pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx zákona]
tak, ako boli povinní.
Prevádzkovateľom strelníc sa môže uložiť pokuta až do 8 298 € za porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom, a tx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx] tak, ako boli povinní.
K písmenu d)
Držiteľom zbrojnej licencie a prevádzkovateľom strelníc sa môže uložiť pokuta až do 3 319 € xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xvedené napríklad:
-
v § 35 ods. 1 písm. l) tohto zákona pre držiteľov zbrojnej licencie, ktorí nezabezpečili najmenej raz ročne vykonanie cvičnej sxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x x xx xxx. 1 písm. n) tohto zákona pre držiteľov zbrojnej licencie, ktorí neodovzdali zbrojnú licenciu policajnému útvaru v ustanovenej dobe odo dňa zániku jex xxxxxxxxxx
x
x x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxej činnosti použili aj iné strelivo ako nábojky,
-
v § 51 ods. 2 tohto zákona pre prevádzkovateľov strelníc, ktorí nevybavili strelnicu lekárničkxx xxxxx xxxxxxx
x
x x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxe, ktorá mala vplyv na bezpečnosť prevádzkovania strelnice.
K odseku 2
Policajný útvar pri stanovovaní pokút ("výška" pokuty) berie pri svojox xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxrospech obvineného (pohnútka obvineného, povaha, charakter, rozsah škodlivého následku, recidíva, resp. početnosť porušených povinností).
Zx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxnie záujmu chráneného zákonom, teda nemusí dôjsť k poruche na záujme chránenom zákonom.
Proces vyvodenia zodpovednosti prebieha podporne podľa Sxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxného roka odo dňa, kedy sa policajný útvar o porušení povinností (resp. porušení zákazu) dozvedel, avšak konanie o uložení pokuty sa nemôže začať po uplxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Policajný xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxx xrgánov verejnej moci,
-
oznámení a podaní právnických osôb a
-
oznámení a podaní fyzických osôb.
K odseku 4
Pokuty (finančné postihy) uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxlicajným útvarom za porušenie povinností uložených týmto zákonom príjmom štátneho rozpočtu.
Priestupky
KOMENTÁR
Priestupkom je zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xk nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin.101)
Správny delikt je priestupkom, ak je výsloxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxutkovú podstatu ako trestný čin nedovoleného ozbrojovania podľa Trestného zákona.
Pri strete skutkových podstát priestupku a trestného činu sa mxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).
Ustanovenie § 69 tohto zákona ustanovuje:
-
prvostupňový správny orgán, a to vrátane jeho postupu pri rozhodovaní a ukladaní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xstanovenia,
-
znaky konania subjektov, ktoré je podľa tohto zákona priestupkom a
-
sankcie.
K odseku 1
V prvej časti vety je implicitne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxkazu. Taktiež subjektom priestupku môže byť držiteľ zbrojného preukazu.
K písmenu a)
Skutkovú podstatu priestupku podľa písm. a) môže naplniť všxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxj licencie.
Objektívna stránka skutkovej podstaty priestupku podľa písm. a) môže spočívať:
-
v nepovolenej výrobe alebo
-
v nepovolenom zaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxsp. môže spočívať:
-
v nepovolenom prechovávaní zbrane podliehajúcej povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti alebo streliva dx xxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxránky skutkovej podstaty:
-
priestupku podľa § 69 zákona o strelných zbraniach a strelive a
-
trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx trestným činom. Platí zásada "
ne xxx xx xxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxneho deliktu alebo trestný čin, kvalifikácia iného správneho deliktu alebo trestného činu má prednosť pred kvalifikáciou činu ako priestupku.
Z txxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxej príslušnosti preverovať, resp. následne vyšetrovať vyšetrovateľ PZ, pretože horná trestná sadzba pri základnej skutkovej podstate trestného čixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvania tohto konania, predloží vyšetrovateľ vyšetrovací spis prokurátorovi spravidla s návrhom na podanie obžaloby na súde (§ 209 ods. 1 Trestného porxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ak výsledky vyšetrovania preukázali, že nešlo o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona o strelných zbxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxrenie z trestného činu alebo z priestupku.
V prípade, že pôjde o podozrenie z priestupku, spisový materiál sa postúpi správnemu orgánu (orgánu opráxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xtorých páchateľ vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň kategórie A, B alebo C spravidla vždy pôjde o trestný čin. Ak pôjde o expanznú zbraň kategórxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxlnenie objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu nedovoleného ozbrojovania sa požaduje konanie subjektu bez povolenia.
Pri protipxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxrane kategórie A, B alebo C, taktiež môže ísť o trestný čin alebo priestupok. O priestupok môže ísť v tých prípadoch, keď páchateľ bol držiteľom zbrojnéhx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xokladov podľa platnej právnej úpravy, avšak za predpokladu, že so zbraňou nespáchal iný trestný čin.
Ak sa protiprávne konanie týka iba výroby, zadxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nábojov, resp. komponentov streliva alebo účinnosť nábojov. Pri nábojoch do ručných alebo lafetovaných strelných zbraní104) je spravidla "hranicxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxčený pre útočnú pušku - "samopal" vz. 58). Táto "hranica" však nie je stanovená v žiadnej norme. Pri hromadne účinnej munícii (napríklad jednotný delosxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xreba povolenie podľa tohto zákona (napríklad prevádzkovanie strelnice, úprava zbraní a podobne), pôjde vo väčšine prípadov o priestupok, a to za predxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x písmenu b)
Naplniť skutkovú podstatu tohto priestupku môže špeciálny subjekt - držiteľ zbrojného preukazu, resp. ju môže naplniť aj všeobecný subjxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxl (§ 11 ods. 6 tohto zákona),
-
držiteľ zbrojného preukazu nezaevidoval zbraň, ktorú nadobudol do vlastníctva na policajnom útvare v ustanovenej dxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxy policajnému útvaru zdedenú zbraň v určenej dobe (§ 11 ods. 6 tohto zákona),
-
držiteľ zbrojnej licencie skupiny A a C previedol vlastníctvo zbrane xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vydal (§ 11 ods. 7 tohto zákona),
-
držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie po nadobudnutí vlastníctva zbrane kategórie C v ustanovenex xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
dedič zbrane, resp. osoba, ktorá žila s nebohým poručiteľom v spoločnej domácnosti, ktorí nemusia byť držiteľmi zbrojného preukazu alebo zbrojnej lixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie, právoplatný dedič zbrane písomne neohlásili v ustanovenej dobe prevod zbrane kategórie C príslušnémx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu [§ 28 ods. 1 písm. b) tohto zákona],
-
držiteľ zbrojného preukazu neprepravoval zbraň, ktorú je oprávnený dxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx preukazu nestrieľal zo zbrane iba na určených miestach [§ 28 ods. 1 písm. n) tohto zákona]
tak, ako bol povinný.
Držiteľ zbrojného preukazu môže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx
x
xxxxxxxxxxx xx xbraňou alebo strelivom aj napriek tomu, že jeho schopnosť na túto činnosť bola znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropnýcx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxadu na motorové vozidlo [§ 28 ods. 4 písm. f) tohto zákona],
teda konal spôsobom, ktorý mal zakázaný.
K písmenu c)
Priestupku sa dopustí ten, kto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxrojného preukazu, ktorý sa za posledných 10 rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov mimo územia SR a predloží nepravdxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého (§ 17 ods. 3 tohto zákona),
-
žiadateľ o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného alebo nebol uznaný vinným z prxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxnom útvare) a ktorý pri preukazovaní spôsobu nadobudnutia jej vlastníctva predloží policajnému útvaru nepravdivé čestné vyhlásenie o tom, od koho a kxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxjektov - fyzických osôb, ktoré nie sú uvedené v ods. 1 písm. b) a ktorých porušenie sa taktiež pokladá za priestupok.
Napríklad povinnosti držiteľa zxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxe uvedených veľa, preto ich nie je možné všetky uvádzať.
K odseku 2
V tomto odseku zákon ustanovuje taxatívne hornú hranicu sankcií za priestupky uvxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxce so spáchaným priestupkom, a to bez ohľadu na skutočnosť, či tieto okolnosti sú v prospech alebo v neprospech obvineného (pohnútka obvineného, povahxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxr uložiť pokutu až do 1 659 € a za priestupok podľa odsekov c) a d) môže policajný útvar uložiť pokutu až do 663 €.
K odseku 3
Niektoré priestupky na úseku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxjasňovať aj iné organizačné zložky PZ, resp. iné útvary PZ, ako je evidencia zbraní a streliva (napríklad obvodné oddelenie PZ, oddelenie hraničnej koxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxiva môže iba Evidencia zbraní a streliva. Priestupok môže byť prejednaný na ústnom pojednávaní alebo v rozkaznom konaní (ak je nepochybné, že obvinený x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxanovenia zákona o priestupkoch.
Súvisiace právne predpisy
§ 294 a nasl. Trestného zákona - nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami
x x xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
TRINÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
KOMENTÁR
V tomto ustanovení zákon ustanovuxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy orgán nevydáva rozhodnutie, ale namiesto neho vydá žiadateľovi doklad, o ktorého vydanie žiadal.
K odseku 1
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx útvar, resp. ministerstvo) rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach účastníkov konania (fyzických osôb alebo právnickxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxznačenie účastníkov konania, dátum a miesto vyhotovenia písomnosti, výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku, podpis s podpisovou doloxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxovať žiadateľov disponovať určitým spôsobom so zbraňami a strelivom, resp. vykonávať presne stanovené činnosti súvisiace so zbraňami a strelivom. V xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sa mu ako doklad potvrdzujúci vyhovenie žiadosti vydáva príslušný doklad (nákupné povolenie, zbrojný preukaz, zbrojná licencia, zbrojný sprievodnx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxh zamietnutia žiadosti, resp. v prípade zastavenia konania.
KOMENTÁR
Pre aplikáciu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx2/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch zapísaná v zozname znalcov a vykonávajúca svoju činnosť pre zadávateľa - pre súd, pre iný orgán vxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxlci v odbore zbraní a streliva tým, že splnili stanovené požiadavky na zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, preukazujú svoju spôsobixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x uvedených dôvodov teda už netreba na vykonávanie znaleckej činnosti preverovať ich spôsobilosť aj v konaní o vydanie zbrojného preukazu, resp. v konaxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xbraní a streliva (zákon č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive), došlo ku rekodifikácii, a to zákonom č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelivxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxy 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú.v. ES L 256, 13.9.1991) v znení smerxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxon č. 246/1993 Z.z.) viac reguluje nadobúdanie vlastníctva a držania zbraní a streliva, odlišne definuje pojmy strelných zbraní, historických zbranx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy systému výmeny informácií o pohybe zbraní a streliva v priestore Európskeho spoločenstva.
Vzhľadom na dynamicky sa meniacu bezpečnostnú sxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xbraní a streliva, teda sa bude flexibilne upravovať aj Smernica Rady 91/477/EHS a v nadväznosti na tieto úpravy sa bude následne novelizovať aj zákon o sxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxuje dočasná účinnosť niektorých ustanovení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti nového zákona. Za prechodné obdobie možno označiť obdobie od 1. januára 2004, pričom prechodne platné ustanovenia zákona č. 246/1993 Z.z. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxbu piatich rokov, pričom jeho platnosť podľa § 72 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. sa skončila dňom, ktorý bol vyznačený v zbrojnom preukaze, teda mohol byx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nastáva za zákonom ustanovených okolností (v tomto zákone upravených v § 72a ods. 1, § 72b ods. 1, § 72e ods. 1), ktoré spôsobia, že trestnosť činu, ktorý bxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xôsledky spojené s jeho spáchaním. Na okolnosti spôsobujúce zánik trestnosti sa prihliada z úradnej povinnosti. Ak nastanú, tak trestnosť činu je vylúxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxň našli a bezodkladne to ohlásili útvaru PZ (teda nenaplnili skutkovú podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojovania, teda nemôže požiadať o jej zxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxie sa nezaoberá strelivom). Teda naplnili skutkovú podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 alebo § xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxenou výrobou zbrane alebo nedovoleným zadovážením si zbrane (nález, kúpa, darovania a podobne).
Na zánik trestnosti bolo potrebné splniť podmienxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxné oddelenie PZ) a
-
v stanovenej dobe xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx 13. apríla 2006.
Útvar PZ, ktorý takúto zbraň od osoby prevzal, jej vydal písomné potvrdenie, ktoré obsahovalo:
-
označenie útvaru, miesta, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxx - výrobcu, druh, značku, typ zbrane, výrobné číslo zbrane, resp. jej časti (za predpokladu, že ich zbraň mala), kaliber zbrane a jej technický stav (pošxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x streliva, tento útvar PZ zaslal bezodkladne odovzdanú zbraň, resp. jej časti spolu s rovnopisom potvrdenia na miestne príslušnú evidenciu zbraní a stxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxexpertízne skúmanie na Kriminalisticko-expertízny ústav PZ (na balistické skúmanie, mechanoskopické skúmanie a následnú lustráciu v kriminalistxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boli negatívne, mohla osoba, ktorá dobrovoľne odovzdala zbraň, požiadať o jej zaevidovanie, a to v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď jej bolo doručené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné na jej evidenciu (označenie civilnou overovacou značkou, výrobné číslo, resp. dodatočne pridelené výrobné číslo autorizovanou osobou na základe xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxný sprievodný list a preukázanie spôsobu nadobudnutia vlastníctva zbrane. Ako implicitne z tohto odseku vyplýva, o zaevidovanie mohla požiadať iba oxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxm zbrojnej licencie príslušnej skupiny.
V prípade, že táto osoba nebola držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie (resp. nepožiadxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxného skladu Ministerstva vnútra SR, kde sa rozhodlo, ako sa so zbraňou naloží ďalej (pozri komentár k § 62 zákona o strelných zbraniach a strelive).
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxa 2009 do 31. mája 2010 (novelizácia zákonom č. 440/2009 Z.z.), platia tie isté skutočnosti, ako sú uvedené v § 72a zákona o strelných zbraniach a strelixxx xxxxx xx xxxxxxxx xx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz) ho získať do vlastníctva a
-
možnosť v prípade, že so zbraňou nebol spáchxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xržala a dobrovoľne odovzdala ktorémukoľvek útvaru PZ.
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 28. júla 2010
KOMENTÁR
V právnxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxane ako takej považované za zbraň ďalej iba jej hlavné časti (hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera a mechanizmus záveru).
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xakej, došlo k zmene aj tým, že za zbraň sa okrem hlavných častí považujú aj súčasti zbrane, ktoré sú definované v § 2 ods. 1 písm. c) zákona o strelných zbraxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxbo C je taktiež potrebné aj na držanie ich hlavných častí, resp. na držanie súčastí zbraní kategórie A, B, alebo C.
xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx držiteľom zbrojného preukazu. Po uvedenom dátume už však vznikla povinnosť byť držiteľom zbrojného preukazu aj na držanie súčastí zbrane, preto sa v zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch súčastí zbrane ich mohli do 30. júna 2011 držať bez zbrojného preukazu a:
-
zároveň mohli požiadať o vydanie zbrojného preukazu alebo
-
mohli pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxravám účinným od 1. mája 2011
KOMENTÁR
Podľa zákona o strelných zbraniach a strelive účinnom do 30. apríla 2011 sa psychologické vyšetrenie žiadatxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxreby vyžiadať aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom (vyšetrenie klinickým psychológom bolo povinné iba u mladistvých žiadateľov, ktorí žiaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxobilosti žiadateľa, pojem "psychická spôsobilosť" zákon účinný do 30. apríla 2011 nedefinoval. Táto právna úprava taktiež nepožadovala žiadne ďalšxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxratil zdravotnú spôsobilosť v súvislosti s jeho duševným stavom.
Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1. mája 2011 (novelizácia zákonox xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xaviedol povinné vyšetrenia klinickým psychológom pre všetkých žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu ("prvého" zbrojného preukazu), resp. zaviexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxého preukazu, ktorí držali samočinnú zbraň (samopal, útočnú pušku a podobne), resp. držali samonabíjaciu zbraň, konštrukčne odvodenú alebo upravenx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxl zbrojný preukaz odňatý podľa § 26 ods. 1 písm. b) tohto zákona. Zákon im ďalej v § xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxm na stratu psychickej spôsobilosti, teda aj na odňatie zbrojného preukazu.
K odseku 2
Držitelia zbrojného preukazu pri vydávaní nového zbrojnéhx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlvovali len v prípade nutnosti, nebolo však obligatórne). Novelizácia zákonom č. 128/2011 Z.z. však v § 24 ods. 2 ustanovila novú "periodickú" podmixxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxn zamestnania, a to vždy pri vydávaní nového zbrojného preukazu preukázať okrem iného aj psychickú spôsobilosť. Táto nová podmienka sa však periodickx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x, E alebo F alebo skupiny C, ktorý im bol vydaný na výkon oprávnení podľa osobitného predpisu ("dobrovoľné" stráže), nie sú povinní podľa § 24 ods. 2 tohto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnia § 72d ods. 2 tohto zákona však boli pri vydávaní nového zbrojného preukazu (po 30. apríli 2011), povinní preukázať svoju spôsobilosť držať zbrojný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxi vydávaní zbrojného preukazu, nového preukazu, resp. pri preskúmavaní zdravotnej spôsobilosti). Táto povinnosť sa nevzťahovala na držiteľov uvedxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx
Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015
KOMENTÁR
V tomto ustanovení, účinnom od 1. decembra 2014 dx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxám účinným od 1. júla 2015
KOMENTÁR
Toto prechodné ustanovenie, ktoré sa týka držiteľov expanzných zbraní vzniknutých úpravou zo zbrane xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx ako reakcia na zneužívanie expanzných zbraní na páchanie protiprávnej činnosti.
K odseku 1
Od 1. júla 2015 vznikla zo zákona povinnosť zaevidovať xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xadobudli uvedené zbrane pred účinnosťou zákona č. 120/2015 Z.z., preto držitelia expanzných zbraní, ktoré vznikli úpravou zo zbraní kategórie A, B alxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx15.
V prípade, že evidovaná expanzná zbraň nebola opatrená expanznou značkou,107) potrebnou na zaevidovanie na policajnom útvare, mohol držitex xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xredložil čestné vyhlásenie, v ktorom uviedol od koho a kedy nadobudol zbraň.
K odseku 2
Ak konanie o vydanie zbrojného preukazu na držanie zbrane a sxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xe registrovaný. Po uvedenom dátume (po novelizácii zákona o strelných zbraniach a strelive zákonom č. 120/2015 Z.z.) už žiadateľ prikladal k žiadosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxch zbraniach a strelive bol novelizovaný článkom XXIX zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zákon č. 91/2016 Z.z. je účixxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxe proti právnickým osobám. Ustanovenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb ovplyvňujú aj podmienku bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 zákoxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxavuje, že v konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zrušil zákon č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive, ktorý bol účinný od 1. januára 1994 do 30. decembra 2003, pxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona o strelných zbraniach a strelive. Osobitná časť (č. parlamentnej tlače 153). 2003. 20 s. [cit. 2016-09-11] Dostupné na internete: <http:/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xR SR Roberta Kaliňáka na vydanie zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1261>.
Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o strelných zbraniach a strxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xostupné na internete: <http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1165>.
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm sa mení zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Všeobecná časť (č. parlamentnej tlače116). 2010. 9 s. [cit. 2016xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osoxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxny/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1112>.
Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov. Osobitná časť (č. parlamentnej tlače 1539). 2015. 11 s. [cit. 2016-09-11] Dostupné na internete: <http://www.nrsr.sk/web/Default.aspxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xpis 2015/0269 (COD) 9841/16]. 2016. 28 s. [cit. 2016-09-11] Dostupné na internete: < http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9841xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxx xxxxx xamopaly. Praha: Naše vojsko, 2015, 240 s. ISBN: 978-80-206-1548-0.
xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxe činnosť mechanizmu zbrane. Skladá sa z nábojnice s výmetovou náplňou a zápalkou, avšak je bez strely. Používa sa pri nácviku streľby a pri taktických cxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxec").
xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxických požiadavkách a postupoch zhody na strelné zbrane a strelivo.
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbojnice pri výstrele z nábojovej komory bráni, resp. spomaľuje jej pohyb vzad veľká hmotnosť záveru a veľký odpor pružiny vratného ústrojenstva.
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania.
xxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx
xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxacerých okresov ako správnych celkov.
xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxných zbraniach a strelive.
xxx xxxxx x xx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.
xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xzv. "bezdomovec".
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Zb. o obecnej polícii a iné.
xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.
xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.
xxx xxxxx x xx xxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužba).
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoholu (pozri § 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných ixxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxychosociálnymi následkami (pozri § 2 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch).
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxálnymi následkami (pozri § 2 ods. 2 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch).
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxx/1998 Z.z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch).
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xinnosť podľa iných predpisov, ktoré možno charakterizovať ako podnikanie.
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xsôb, ktoré ich nutne potrebujú na vykonávanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti, pričom majú plnú právnu zodpovednosť za prenechané zbrxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxrelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania.
xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D.
xxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxgórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D.
xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania.
xxx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxelné zbrane a strelivo; toto nariadenie sa však nevzťahuje na zbrane určené iba na vojenské alebo bezpečnostné účely - pozri § 2 písm. b) a c) tohto nariadxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx x x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx súhlas s prepravou zbraní a streliva, zároveň aj ustanoví záväzné podmienky ich prepravy (nie každá letecká spoločnosť však umožňuje prepravu zbraní x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xCIT) s miestom podnikania, resp. so sídlom na území SR, udeľuje licenciu Ministerstvo vnútra SR (Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia PZ)x
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx "civilné" strelnice.
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok.
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonáva činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní tejto činnosti alebo pred jej vykonávaním, ak by počas tejto činnosti mohli byť ešte pod ich vplyvom.
xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxhto zákona pomoc poskytnúť.
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xej totožnosti, zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný takú osobu bezodklaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxe.
xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxobilosť na právne úkony aj pred dovŕšením 18. roku veku uzavretím manželstva, pokiaľ však nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, resp. bola pozbaxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.
xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxstného zákona, zašlú do Ústredného skladu Ministerstva vnútra SR alebo sa môžu uložiť aj v depozite kriminalisticko-expertízneho ústavu.
xxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxzajú náklady na svoje potreby.
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x strelných zbraniach a strelive.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xo na základe žiadosti evidencii zbraní a streliva o súčinnosť.
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxinoch, pri zločinoch sa neuplatňuje.
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x x.
xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxvi s návrhom na podanie obžaloby alebo na iné rozhodnutie, ak nerozhodne podľa § 214 ods. 2 alebo § 215 ods. 4 Trestného poriadku.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxný pre jej funkciu vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upravexxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxanznú zbraň kategórie D.
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxkých požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo), ktorá na základe technického zistenia vydá protokol o kusovom overenx xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR