252/2020 Z.z.

zmena Vykonávacieho predpisu Európskeho patentového dohovoru

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
252/2020 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 27. marca 2020 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z.z., oznámenie č. 58/2004 Z.z., oznámenie č. 191/2005 Z.z., oznámenie č. 590/2007 Z.z., oznámenie č. 111/2008 Z.z., oznámenie č. 125/2009 Z.z., oznámenie č. 354/2009 Z.z., oznámenie č. 355/2009 Z.z., oznámenie č. 65/2010 Z.z., oznámenie č. 66/2010 Z.z., oznámenie č. 475/2010 Z.z., oznámenie č. 476/2010 Z.z., oznámenie č. 477/2010 Z.z., oznámenie č. 63/2013 Z.z., oznámenie č. 70/2014 Z.z., oznámenie č. 71/2014 Z.z., oznámenie č. 72/2014 Z.z., oznámenie č. 148/2014 Z.z., oznámenie č. 408/2014 Z.z., oznámenie č. 165/2016 Z.z., oznámenie č. 175/2016 Z.z., oznámenie č. 238/2016 Z.z., oznámenie č. 5/2017 Z.z., oznámenie č. 201/2017 Z.z., oznámenie č. 208/2017 Z.z., oznámenie č. 254/2018 Z.z., oznámenie č. 195/2019 Z.z. a oznámenie č. 60/2020 Z.z.) a zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z.z., oznámenie č. 88/2004 Z.z., oznámenie č. 89/2004 Z.z., oznámenie č. 116/2004 Z.z., oznámenie č. 192/2005 Z.z., oznámenie č. 163/2006 Z.z., oznámenie č. 575/2007 Z.z., oznámenie č. 128/2008 Z.z., oznámenie č. 163/2009 Z.z., oznámenie č. 63/2010 Z.z., oznámenie č. 64/2010 Z.z., oznámenie č. 477/2010 Z.z., oznámenie č. 117/2012 Z.z., oznámenie č. 69/2014 Z.z., oznámenie č. 72/2014 Z.z., oznámenie č. 239/2016 Z.z., oznámenie č. 256/2018 Z.z., oznámenie č. 12/2020 Z.z., oznámenie č. 58/2020 Z.z., oznámenie č. 59/2020 Z.z.).
Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t.j. 1. júla 2020.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU) A ZMENY POPLATKOVÉHO PORIADKU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
V pravidle 142 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) odsek 2 znie:
"(2) Ak bol Európsky patentový úrad v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b) informovaný o totožnosti osoby oprávnenej pokračovať v konaní, oznámi tejto osobe a, ak je to uplatniteľné, tretej strane, že v konaní sa bude pokračovať od určeného dátumu. Ak do troch rokov od zverejnenia dátumu prerušenia konania v Európskom patentovom vestníku nebol Európsky patentový úrad informovaný o totožnosti osoby oprávnenej pokračovať v konaní, môže určiť dátum, kedy má v úmysle pokračovať v konaní z úradnej moci.".
Článok 2
V článku 2 ods. 1 bode 2 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) tretia odrážka znie:
"- medzinárodná rešerš (pravidlo 16.1 PCT, pravidlo 40bis PCT v spojení s pravidlom 20.5bis PCT a pravidlo 158 ods. 1)".
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 1. júla 2020.
Pravidlo 142 ods. 2 v znení článku 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na všetky konania prerušené k dátumu platnosti tohto rozhodnutia alebo po tomto dátume.
V Mníchove 27. marca 2020
PRÍL.
(Text ZMIEN VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU) A ZMENY POPLATKOVÉHO PORIADKU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU) v anglickom jazyku.)
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.