251/2020 Z.z.

dočasné pozastavenie uplatňovania pravidla 51 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
251/2020 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie z 28. mája 2020 v Mníchove bolo dočasne pozastavené uplatňovanie pravidla 51 ods. 2 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) (oznámenie č. 47/2008 Z.z.), týkajúceho sa príplatku podľa článku 2 ods. 1 bodu 5 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z.z., oznámenie č. 88/2004 Z.z., oznámenie č. 89/2004 Z.z., oznámenie č. 116/2004 Z.z., oznámenie č. 192/2005 Z.z., oznámenie č. 163/2006 Z.z., oznámenie č. 575/2007 Z.z., oznámenie č. 128/2008 Z.z., oznámenie č. 163/2009 Z.z., oznámenie č. 63/2010 Z.z., oznámenie č. 64/2010 Z.z., oznámenie č. 477/2010 Z.z., oznámenie č. 117/2012 Z.z., oznámenie č. 69/2014 Z.z., oznámenie č. 72/2014 Z.z., oznámenie č. 239/2016 Z.z., oznámenie č. 256/2018 Z.z., oznámenie č. 12/2020 Z.z., oznámenie č. 58/2020 Z.z. a oznámenie č. 59/2020 Z.z.).
Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. júna 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudlo platnosť v ten istý deň, t.j. 1. júna 2020.
ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE z 28. mája 2020,
ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie pravidla 51 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru, týkajúceho sa príplatku podľa článku 2 ods. 1 bodu 5 Poplatkového poriadku
SPRÁVNA RADA EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE,
s ohľadom na Európsky patentový dohovor (ďalej len "EPD"), najmä čl. 33 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. d),
na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu,
s ohľadom na stanovisko Rozpočtového a finančného výboru,
s ohľadom na mimoriadnu celosvetovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19
ROZHODLA TAKTO:
Článok 1
Platba príplatku za oneskorené zaplatenie udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (pravidlo 51 ods. 2 EPD), ktorý je uvedený v článku 2 ods. 1 bode 5 Poplatkového poriadku, sa pozastavuje odo dňa nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia do 31. augusta 2020.
Článok 2
1. Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 1. júna 2020.
2. Článok 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na európske patentové prihlášky, v súvislosti s ktorými sa udržiavací poplatok podľa článku 86 ods. 1 EPD stal splatným 15. marca 2020 alebo po tomto dni a nebol zaplatený v deň splatnosti.
V Mníchove 28. mája 2020
PRÍL.
(Text ROZHODNUTIA SPRÁVNEJ RADY EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE z 28. mája 2020, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie pravidla 51 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru, týkajúceho sa príplatku podľa článku 2 ods. 1 bodu 5 Poplatkového poriadku v anglickom jazyku.)
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.