250/2020 Z.z.

zmena stavebného a technického poriadku dráh

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
250/2020 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 3. septembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z.z. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z.z. a vyhlášky č. 409/2019 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Na úrovňové križovanie cestných komunikácií, okrem diaľnice a cesty I. až III. triedy, s vedľajšími železničnými traťami podľa odseku 3 písm. a) a c) sa môže vzťahovať výnimka podľa § 14 ods. 2 zákona, len ak je vybavené svetelným zabezpečovacím zariadením so závorami a zariadením detekcie uviaznutého vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v priestore medzi závorami, s priemerným denným rozsahom dopravy nižším ako 30 vlakov počítaným za obdobie posledných dvoch ukončených kalendárnych rokov. Úrovňové križovanie sa v obvode dopravní s koľajovým rozvetvením zriaďuje len pred prvou výhybkou v smere jazdy pre vchádzajúci vlak a za poslednou výhybkou pre odchádzajúci vlak.".
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2020.
Andrej Doležal v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.