196/2020 Z.z.

zmena splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase COVID-19

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2020,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z.z. nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) júl 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.