110/2020 Z.z.

zmena uvádzania množiteľského materiálu ovocných drevín na trh

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
110/2020 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. apríla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 6 písm. e) úvodná veta znie:
"e) konformným materiálom (materiál CAC) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré".
2. V § 34 ods. 1 sa slová "odsekov 2 až 4" nahrádzajú slovami "odsekov 4 až 10".
3. V § 34 ods. 2 sa slová "odseku 8" nahrádzajú slovami "odseku 10".
4. V § 34 ods. 4 písmeno d) znie:
"d) meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,".
5. V § 34 ods. 4 písmeno h) znie:
"h) názov odrody, a ak ide o klon, ktorým sa rozumie geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,".
6. V § 34 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
"(5) Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 4 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová "navrhovaný názov" a slová "žiadosť v konaní".
(6) Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 4 písm. h) a odseku 5 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.".
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.
7. V § 34 ods. 7 sa slová "v úradnom jazyku jedného z členských štátov" nahrádzajú slovami "v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie".
8. V § 34 ods. 8 úvodná veta znie:
"Farba návesky musí byť".
9. V § 35 ods. 2 písm. b) sa slová "v úradnom jazyku jedného z členských štátov" nahrádzajú slovami "v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie".
10. § 37 vrátane nadpisu znie:
"§ 37
Doklad dodávateľa na konformný materiál
(1) Konformný materiál sa uvádza na trh s dokladom vyhotoveným dodávateľom, ktorý spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 6 (ďalej len "doklad dodávateľa"). Doklad dodávateľa nesmie byť zameniteľný so sprievodným dokladom podľa § 35.
(2) Doklad dodávateľa obsahuje aspoň:
a) údaj "pravidlá a normy EÚ",
b) názov členského štátu, v ktorom bol doklad dodávateľa vyhotovený, alebo príslušný kód,
c) kontrolný ústav alebo iný orgán alebo jeho kód,
d) meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,
e) individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,
f) botanický názov,
g) označenie "materiál CAC",
h) názov odrody, a ak ide o klon, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,
i) dátum jeho vydania.
(3) Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 2 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová "navrhovaný názov" a slová "žiadosť v konaní".
(4) Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 2 písm. h) a odseku 3 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.
(5) Ak je doklad dodávateľa upevnený na konformnom materiáli, farba dokladu dodávateľa musí byť žltá.
(6) Doklad dodávateľa musí byť vytlačený nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie, zreteľne viditeľný a čitateľný.".
11. V § 41 prvej vete sa slová "Na trh je možné uviesť" nahrádzajú slovami "Na území Slovenskej republiky možno uvádzať na trh".
12. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 41a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2020
Konformný materiál, na ktorom je upevnený doklad dodávateľa v inej ako žltej farbe, možno na území Slovenskej republiky uvádzať na trh do 30. júna 2021, ak je konformný materiál pri uvádzaní na trh identifikovaný v doklade dodávateľa, ktorý sa používa ako náveska, uvedením odkazu na toto ustanovenie.".
13. Príloha č. 7 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
"5. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1813 z 29. októbra 2019, ktorou sa mení vykonávacia smernica 2014/96/EÚ o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o farbu návesky pre certifikované kategórie množiteľského materiálu a ovocných drevín a obsah dokladu dodávateľa (Ú.v. EÚ L 278, 30.10.2019).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2020.
Igor Matovič v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.