506/2019 Z.z.

zmeny centrálnych registrov podľa zákona o štátnej službe

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
506/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 20. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Služobný úrad podľa § 15 ods. 2 písm. e) a f) zákona poskytuje do registra výberových konaní údaje podľa prílohy č. 1 trinásteho bodu.".
2. V § 2 ods. 4 sa za slová "prílohy č. 1" vkladajú slová "prvého bodu až dvanásteho bodu".
3. V prílohe č. 1 prvom bode písm. f) a druhom bode písm. n) sa slová "ods. 15" nahrádzajú slovami "ods. 14".
4. V prílohe č. 1 prvom bode písmeno r) znie:
"r) údaj o požadovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ak sa podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka,".
5. V prílohe č. 1 jedenástom bode písm. a) a dvanástom bode písm. a) sa vypúšťajú slová "alebo druhú časť hromadného výberového konania".
6. V prílohe č. 1 jedenástom bode písm. c) a dvanástom bode písm. g) sa za slovom "zamestnanca" vypúšťa čiarka a slová "ak ide o výberové konanie".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Matúš Šutaj Eštok v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.