503/2019 Z.z.

zmena posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
503/2019 Z.z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 16 písm. a) až c), f) a g) zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie zo 17. decembra 2019 č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018.
Hlavným cieľom opatrenia je ochrániť klientov bánk pred rizikami spojenými s nadmerným zadlžovaním a znižovať tak negatívny vplyv prípadného zhoršenia ekonomiky na domácnosti. Ďalším cieľom je spresnenie formulácií v návrhu opatrenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Na zmiernenie rizík spojených s rastom retailových úverov, ktoré sa z dôvodu opätovného uvoľnenia menovej politiky môžu ešte zvýrazniť, sa navrhuje zvýšenie minimálnej finančnej rezervy z disponibilného príjmu z 20% na 40%, pričom sa zároveň ustanovujú niektoré výnimky. Ide o jeden z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na rizikovosť novoposkytovaných úverov, ktorý sa výrazne prejaví najmä v čase možného zhoršenia ekonomických podmienok. Navrhované zvýšenie minimálnej finančnej rezervy z disponibilného príjmu sa preto dotkne najviac rizikových úverov, zatiaľ čo menej rizikové úvery nebudú sprísnením podmienok ovplyvnené.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 43/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).
Plný text opatrenia nájdete v ASPI pod číslom 10/2019 NBSO.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.