286/2019 Z.z.

zmena štatistickej klasifikácie zamestnaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 24. septembra 2019,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní, sa dopĺňa takto:
V prílohe sa za riadok "5329001 Sanitár" vkladá riadok "5329002 Podporný pracovník v zdravotníctve".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Alexander Ballek v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.