283/2019 Z.z.

o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
283/2019 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. septembra 2019
o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
Vláda Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. (ďalej len "zákon") nariaďuje:
§ 1 DS
(1) Metodika zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona je uvedená v prílohe č. 1.
(2) Hodnoty váh do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona sú:
a) 40% pre dosiahnutý športový úspech (A),
b) 70% pre domáci záujem o šport (B),
c) 30% pre zahraničný záujem o šport (C).
(3) Metodika výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu je uvedená v prílohe č. 2.
§ 2 DS
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2019.
Peter Pellegrini v.r.
PRÍL.1
METODIKA ZISŤOVANIA HODNÔT A PARAMETROV DO VZORCA
Časť A
Dosiahnutý športový úspech v uznanom športe
Vzorec č. 1
Ak člen medzinárodnej športovej organizácie SportAccord alebo člen Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len "svetová federácia") vedie rebríček krajín a Slovenská republika v tomto rebríčku je uvedená,
dosiahnutý športový úspech sa vypočíta podľa vzorca
  Ú = PRKD / (PKSF x 100% ), 
 
kde
Ú  je dosiahnutý športový úspech v uznanom športe, 
PRKD je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín; pri poradí
   označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu, 
PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii. 
Vzorec č. 2
Ak svetová federácia nevedie rebríček krajín alebo svetová federácia vedie rebríček krajín, ale Slovenská republika v tomto rebríčku nie je uvedená,
dosiahnutý športový úspech sa vypočíta podľa vzorca
  Ú = suma {(ÚO x VO) / (PKSF x 100% )}, 
 
kde 
Ú  je dosiahnutý športový úspech v uznanom športe, 
ÚO  je športový úspech v príslušnom športovom odvetví, 
VO  je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu,
PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii. 
Časť B
Dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví
Vzorec č. 3
Ak svetová federácia vedie rebríček krajín v príslušnom športovom odvetví v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii a Slovenská republika vo všetkých týchto rebríčkoch je uvedená,
dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca
  ÚO = (PRKM x VM) + (PRKŽ x VŽ) + (PRKX x VX), 
 
kde
ÚO  je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví, 
PRKM je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v kategórii mužov;
   pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu, 
VM  je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia, 
PRKŽ je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v kategórii žien;
   pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu,
VŽ  je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia, 
PRKX je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín v zmiešanej
   kategórii; pri poradí označenom intervalom má táto hodnota strednú hodnotu
   intervalu,
VX  je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia. 
Vzorec č. 4
Ak
1. uznaný individuálny šport má najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v kategórii mužov, najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v kategórii žien a najviac jedno športové odvetvie a najviac jednu športovú disciplínu v zmiešanej kategórii,
2. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa prvého bodu alebo Slovenská republika v týchto rebríčkoch nie je uvedená a
3. svetová federácia vedie pre všetky existujúce kategórie podľa prvého bodu rebríčky športových reprezentantov,
dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca
  ÚO = (REBM x VM) + (REBŽ x VŽ) + (REBX x VX), 
 
kde 
ÚO  je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví, 
REBM je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení
   športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín
   príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových
   reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v kategórii mužov, 
VM  je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia, 
REBŽ je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení 
   športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín
   príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových
   reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v kategórii žien, 
VŽ  je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia, 
REBX je postavenie Slovenskej republiky vypočítané zo súčtu postavení
   športových reprezentantov podľa § 29 ods. 2 zákona v rebríčku krajín
   príslušnej športovej disciplíny oproti postaveniam športových
   reprezentantov iných krajín tohto rebríčka v zmiešanej kategórii,
VX  je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia. 
Vzorec č. 5
Ak
1. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa vzorca č. 3 ani všetky rebríčky športových reprezentantov v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii alebo
2. svetová federácia nevedie všetky rebríčky krajín podľa vzorca č. 3, vedie rebríčky športových reprezentantov v kategórii mužov, kategórii žien a zmiešanej kategórii, ak príslušná kategória existuje a Slovenská republika v týchto rebríčkoch športových reprezentantov nie je uvedená,
dosiahnutý športový úspech v individuálnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca
  ÚO = vysl(2016) + vysl(2017) + vysl(2018) + vysl(2019), 
 
kde 
ÚO je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví, 
vysl(2016), vysl(2017), vysl(2018) a vysl(2019) sú súčty maximálne
rozhodujúceho počtu najlepších výsledkov dosiahnutých v rozhodujúcom období na
rozhodujúcich podujatiach, posunuté voči výsledkom na majstrovstvách sveta
podľa vzorca 
 
  vysl = skutočný výsledok + PMS. 
Rozhodujúce obdobie pre koeficienty vysl je uvedené v tabuľke č. 1. Rozhodujúce podujatia a ich posun voči výsledkom na majstrovstvách sveta (PMS) sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 1
I------------------I--------------------------------------------I
I koeficient vysl I rozhodujúce obdobie            I
I------------------I--------------------------------------------I
I vysl(2016)    I od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2016  I
I------------------I--------------------------------------------I
I vysl(2017)    I od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017  I
I------------------I--------------------------------------------I
I vysl(2018)    I od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018  I
I------------------I--------------------------------------------I
I vysl(2019)    I od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019  I
I------------------I--------------------------------------------I
Tabuľka č. 2
I----------------------------I-------------------I
I rozhodujúce podujatia   I    PMS    I
I----------------------------I-------------------I
I OH             I    -10    I
I----------------------------I-------------------I
I SHNŠ , MS, SP, OHM     I     0     I
I----------------------------I-------------------I
I EH, ME, SMS, GJ      I    10     I
I----------------------------I-------------------I
I SME            I    20     I
I----------------------------I-------------------I
 
Vysvetlivky 
 OH   olympijské hry                           
 SHNŠ  svetové hry neolympijských športov                 
 MS   majstrovstvá sveta                         
 SP   svetový pohár, ktorý má najmenej päť kôl              
 OHM  olympijské hry mládeže                       
 EH   Európske hry, ktoré sú medzinárodnou športovou organizáciou     
    príslušného športu postavené na úroveň majstrovstiev Európy     
 ME   majstrovstvá Európy                         
 SMS  seriálové majstrovstvá sveta                    
 GJ   finálový turnaj Grand Slam juniorov                 
 SME  seriálové majstrovstvá Európy                    
Po posune skutočného výsledku na hodnotu vysl sa
1. dosiahnutý výsledok uvedený intervalom započíta strednou hodnotou intervalu,
2. k posunutému výsledku pripočíta desať miest, ak ide o dosiahnutý výsledok v športovej disciplíne, na ktorej štartovalo menej ako osem štartujúcich športovcov, posádok, štafiet alebo družstiev; to neplatí, ak ide o olympijské hry alebo svetové hry neolympijských športov,
3. dosiahnutý výsledok nezapočíta v športovej disciplíne, na ktorej štartovalo menej ako osem štartujúcich športovcov, posádok, štafiet alebo družstiev na seriálových majstrovstvách Európy,
4. dosiahnutý výsledok na svetovom pohári započíta osobitne v kategórii mužov, osobitne v kategórii žien a osobitne v zmiešanej kategórii ako celkové výsledné poradie v celom športovom odvetví aj v každej športovej disciplíne,
5. k posunutému výsledku pripočíta desať miest, ak sa na dosiahnutí výsledku podieľal najmenej jeden športový reprezentant inej krajiny,
6. započítajú najviac tri výsledky jedného športovca v jednom športovom odvetví v každom rozhodujúcom období,
7. za každý výsledok nedodaný národným športovým zväzom vo výpočte zohľadní výsledok zodpovedajúci poslednému miestu v počte krajín zastúpených vo svetovej federácii, ak národný športový zväz dodá za športové odvetvie súhrnne pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu menej výsledkov ako rozhodujúci počet výsledkov tohto športového odvetvia.
Vzorec č. 6
Rozhodujúci počet výsledkov sa vypočíta podľa vzorca
  RPV = int [VO x min {min (PPUŠ / 10 + 10, PPUŠ), 25}], 
 
kde 
RPV je rozhodujúci počet dosiahnutých výsledkov športového odvetvia, 
VO  je váha príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu, 
PPUŠ je počet príležitostí získať umiestnenie počas rozhodujúceho obdobia vo
   všetkých športových disciplínach všetkých športových odvetví vrátane
   športových odvetví s hodnotou váhy 0% súhrnne za kategóriu mužov,
   kategóriu žien a za zmiešanú kategóriu na všetkých rozhodujúcich
   podujatiach uznaného športu uvedených v tabuľke č. 2 bez ohľadu na to,
   či na nich štartovali športoví reprezentanti podľa § 29 ods. 2 zákona. 
Časť C
Dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví
Vzorec č. 7
Dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví sa vypočíta podľa vzorca
  ÚO = {(ÚKM x VM) + (ÚKŽ x VŽ) + (ÚKX x VX)} / (PKSF x 100% ), 
 
kde 
ÚO  je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví, 
ÚKM je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v kategórii
   mužov, 
VM  je váha kategórie mužov v rámci príslušného športového odvetvia, 
ÚKŽ je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v kategórii
   žien, 
VŽ  je váha kategórie žien v rámci príslušného športového odvetvia, 
ÚKX je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v zmiešanej
   kategórii, 
VX  je váha zmiešanej kategórie v rámci príslušného športového odvetvia, 
PKSF je počet krajín zastúpených vo svetovej federácii príslušného uznaného
   športu. 
Vzorec č. 8
Ak svetová federácia vedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,
dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = REBK, 
 
kde 
ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej
   kategórii (ÚKM, UKŽ, ÚKX), 
REBK je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku krajín príslušného
   športového odvetvia v príslušnej kategórii. 
Vzorec č. 9
Ak svetová federácia príslušného uznaného športu nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví a kategórii mužov, kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii a Slovenská republika sa v príslušnej kategórii zúčastnila na posledných majstrovstvách sveta ukončených pred podaním žiadosti,
dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = MK, 
 
kde 
ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej
  kategórii (ÚKM, UKŽ, ÚKX), 
MK je postavenie Slovenskej republiky na príslušných majstrovstvách sveta v
  príslušnom športovom odvetví v príslušnej kategórii; pri poradí označenom
  intervalom má táto hodnota strednú hodnotu intervalu. 
Vzorec č. 10
Koeficient Európy je hodnota umiestnenia krajín oprávnených medzinárodnou športovou organizáciou uznaného športu organizujúcou majstrovstvá Európy zúčastniť sa na týchto majstrovstvách Európy (ďalej len "európska krajina"), na majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti voči ostatným zúčastneným krajinám, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
  KEUR = {(S + 1) x S} / {2 x suma (S + 1 - N)}, 
 
kde 
KEUR je koeficient Európy, 
S  je počet krajín na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom
   odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti, 
N  je poradie každej európskej krajiny dosiahnuté na majstrovstvách sveta v
   príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred
   podaním žiadosti. 
Vzorec č. 11
Ak
1. svetová federácia nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,
2. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a
3. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii zúčastnila na kvalifikácii na posledné majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti,
dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = S + PKVAL x KEUR, 
 
kde 
ÚOK  je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v
   príslušnej kategórii (ÚKM, UKŽ, ÚKX), 
S   je počet krajín na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom
   športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním
   žiadosti, 
PKVAL je postavenie Slovenskej republiky v kvalifikácii na majstrovstvá sveta
   v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred
   podaním žiadosti po odpočítaní európskych krajín, ktoré postúpili na
   tieto majstrovstvá sveta,
KEUR je koeficient Európy. 
Vzorec č. 12
Ak
1. svetová federácia príslušného uznaného športu nevedie rebríček krajín v kolektívnom športovom odvetví v kategórii mužov, v kategórii žien alebo v zmiešanej kategórii,
2. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a
3. Slovenská republika sa v príslušnej kategórii nezúčastnila na kvalifikácii na posledné majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti,
dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = PREB x KEUR, 
 
kde 
ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v príslušnej
   kategórii (ÚKM, UKŽ, ÚKX), 
PREB je postavenie Slovenskej republiky v rebríčku medzinárodnej športovej
   organizácie uznaného športu organizujúcej majstrovstvá Európy pre
   príslušné športové odvetvie a príslušnú kategóriu, 
KEUR je koeficient Európy. 
Vzorec č. 13
Ak sa Slovenská republika nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti a kvalifikácia na majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti sa neorganizovala, dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = PME x KEUR, 
 
kde 
ÚOK je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v
   príslušnej kategórii (ÚKM, UKŽ, ÚKX), 
PME je postavenie Slovenskej republiky na posledných majstrovstvách Európy
   v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred
   podaním žiadosti,
KEUR je koeficient Európy. 
Vzorec č. 14
Ak
1. Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,
2. kvalifikácia na majstrovstvá sveta ukončené pred podaním žiadosti sa neorganizovala a
3. Slovenská republika sa nezúčastnila na posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti,
dosiahnutý športový úspech v kolektívnom športovom odvetví v príslušnej kategórii sa vypočíta podľa vzorca
  ÚOK = SE + PKVAL(E) x KEUR, 
 
kde 
ÚOK   je dosiahnutý športový úspech v príslušnom športovom odvetví v
     príslušnej kategórii (ÚKM, UKŽ, ÚKX), 
SE    je súčet krajín, ktoré sa zúčastnili na posledných majstrovstvách
     sveta v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii
     ukončených pred podaním žiadosti, a krajín, ktoré sa zúčastnili na
     posledných majstrovstvách Európy v príslušnom športovom odvetví a 
     príslušnej kategórii ukončených pred podaním žiadosti; ak sa
     príslušná krajina zúčastnila na oboch významných súťažiach, v súčte
     sa zohľadní len raz, 
PKVAL(E) je postavenie Slovenskej republiky v kvalifikácii na majstrovstvá
     Európy v príslušnom športovom odvetví a príslušnej kategórii
     ukončené pred podaním žiadosti, po odpočítaní európskych krajín,
     ktoré postúpili na majstrovstvá sveta v príslušnom športovom 
     odvetví a príslušnej kategórii ukončené pred podaním žiadosti,
KEUR   je koeficient Európy. 
Časť D
VÁHY
Vzorec č. 15
Súčet váh športových odvetví jedného uznaného športu musí spĺňať podmienku
  suma VO = 100%, 
 
kde 
VO je hodnota váhy príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu
  určená národným športovým zväzom zaokrúhlená na celé percentá so
  zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušné športové odvetvie, domáceho
  záujmu o príslušné športové odvetvie a počtu aktívnych športovcov s
  príslušnosťou k príslušnému národnému športovému zväzu v príslušnom
  športovom odvetví; ak aspoň jeden z týchto parametrov má hodnotu vyššiu ako
  nula, hodnota váhy príslušného športového odvetvia v rámci uznaného športu
  nemôže byť 0% . Športové odvetvia, ktorých hodnoty váh sú spomedzi všetkých
  športových odvetví príslušného športu na štvrtom až poslednom mieste v
  poradí, sa vo výpočte zohľadňujú ako jedno spoločné športové odvetvie a
  hodnoty váh týchto odvetví sa sčítavajú. 
Vzorec č. 16
Súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie musí spĺňať podmienku
  suma VK = 100%, 
 
kde 
VK je váha kategórie mužov, kategórie žien alebo zmiešanej kategórie
  príslušného športového odvetvia určená národným športovým zväzom so
  zohľadnením medzinárodného záujmu o príslušnú kategóriu, domáceho záujmu o
  príslušnú kategóriu a počtu aktívnych športovcov s príslušnosťou k
  príslušnému národnému športovému zväzu, ktorí súťažia v príslušnej
  kategórii. 
PRÍL.2
METODIKA VÝPOČTU PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU
Vzorce č. 1a, 1b, 1c, 1d
Prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2020 sa vypočíta podľa vzorcov
vzorec č. 1a: PP2020 = min(P; PP2019 x 1,2), ak PP2019 > 1 promile,
vzorec č. 1b: PP2020 = min(P; 1,2 promile), ak PP2019 <= 1 promile,
vzorec č. 1c: PP2020 = max(P;PP2019 x 0,9),
vzorec č. 1d: PP2020 = P vo všetkých ostatných prípadoch, 
 
kde 
P   je podiel športu podľa prílohy č. 3 zákona, 
PP2020 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2020,
PP2019 je podiel príspevku uznanému športu na rok 2019. 
Vzorce č. 2a, 2b, 2c
Príspevok uznanému športu na rok 2020 sa vypočíta podľa vzorcov
vzorec č. 2a: S2020 = (PP2020 / suma PP2020 x 100% ) x CS2020,
vzorec č. 2b: S2020 = 15% x CS2020, ak S2020 > 15% x CS2020,
vzorec č. 2c: S2020 = 30 000 eur, ak S2020 < 30 000 eur, 
 
kde 
S2020 je suma príspevku uznanému športu na rok 2020, 
PP2020 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2020, 
CS2020 je celková suma určená na rozdelenie na príspevky uznaným športom na
    rok 2020. 
Vzorec č. 3
Uznanému športu, ktorému nemožno vypočítať príspevok na rok 2020 podľa vzorca č. 2a, 2b alebo vzorca č. 2c, sa tento príspevok vypočíta podľa vzorca
  S2020 = (PP2020 / suma PP2020 x 100% ) x CS2020X, 
 
kde 
S2020  je suma príspevku uznanému športu na rok 2020, 
PP2020 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2020, 
CS2020X je zostatok hodnoty CS2020, ktorá nebola rozdelená podľa vzorcov č. 2a
    až 2c. 
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.