244/2019 Z.z.

o sústave študijných odborov podľa zákona o vysokých školách

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
244/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. júla 2019
o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1 DS
Študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy sú uvedené v prílohe.
§ 2 DS
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Martina Lubyová v.r.
PRÍL.
Študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie
1. Architektúra a urbanizmus
2. Bezpečnostné vedy
3. Biológia
4. Biotechnológie
5. Doprava
6. Drevárstvo
7. Ekologické a environmentálne vedy
8. Ekonómia a manažment
9. Elektrotechnika
10. Farmácia
11. Filológia
12. Filozofia
13. Fyzika
14. Geodézia a kartografia
15. Historické vedy
16. Chemické inžinierstvo a technológie
17. Chémia
18. Informatika
19. Kybernetika
20. Lesníctvo
21. Logopédia a liečebná pedagogika
22. Matematika
23. Mediálne a komunikačné štúdiá
24. Obrana a vojenstvo
25. Ošetrovateľstvo
26. Politické vedy
27. Poľnohospodárstvo a krajinárstvo
28. Potravinárstvo
29. Pôrodná asistencia
30. Právo
31. Priestorové plánovanie
32. Psychológia
33. Sociálna práca
34. Sociológia a sociálna antropológia
35. Stavebníctvo
36. Strojárstvo
37. Teológia
38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
39. Umenie
40. Vedy o športe
41. Vedy o umení a kultúre
42. Vedy o Zemi
43. Verejné zdravotníctvo
44. Veterinárske lekárstvo
45. Všeobecné lekárstvo
46. Zdravotnícke vedy
47. Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
48. Zubné lekárstvo
Opisy študijných odborov
                   1. Architektúra a urbanizmus 
 1. Základné údaje
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Architektúra a urbanizmus                        I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Architecture and Urbanism (angl.)                    I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.1.1.  architektúra a urbanizmus                    I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa poznatky o tvorbe a pretváraní fyzického,     I
I znalostí študijného  I sociálneho a kultúrneho prostredia v rozsahu od architektonických    I
I odboru        I prvkov, cez objekty pozemných a inžinierskych stavieb rôzneho účelu a  I
I            I veľkosti, súborov stavieb vrátane záhradnej a krajinnej architektúry,  I
I            I sídla až po rozsiahle územné a krajinné celky v rôznom kontexte.     I
I            I Architektúra a urbanizmus sú umením skladať rôznorodé prvky a zosúladiť I
I            I rôzne, mnohokrát protichodné požiadavky do fungujúceho harmonického   I
I            I priestorového celku. Zahŕňajú tvorbu, navrhovanie, plánovanie, riadenie, I
I            I realizovanie a prezentovanie nových diel, starostlivosť o ochranu    I
I            I prírody a pamiatok a zaoberajú sa kultúrnymi, etickými, estetickými,   I
I            I sociálnoekonomickými a environmentálnymi podmienkami, ktoré ovplyvňujú  I
I            I kvalitu života jedinca a širšej spoločnosti a majú dopad na udržateľnosť I
I            I civilizačnej úrovne spoločnosti a života na Zemi.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania: akademicky orientované bakalárske I
I vzdelania podľa    I študijné programy vysokých škôl - kód 645.                I
I medzinárodnej     I                                     I
I štandardnej      I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I klasifikácie     I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I vzdelania (ISCED)   I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy zo základov architektonického a I
I Zručnosti  I urbanistického navrhovania, typológie obytných, občianskych budov, výrobných a   I
I Kompetencie I inžinierskych stavieb a ich vnútorného prostredia, základov záhradnej a krajinnej I
I       I architektúry, územného plánovania, z technicko-konštrukčných disciplín, vedomosti I
I       I o stavebných materiáloch vrátane alternatívnych a o stavebných technológiách,   I
I       I ďalej má primerané znalosti dejín výtvarného umenia a architektúry, dejín stavby  I
I       I miest a všeobecné znalosti zo spoločenských a humanitných disciplín súvisiacich so I
I       I študijným odborom architektúra a urbanizmus.                    I
I       I                                          I
I       I Má zručnosti v narábaní s jednotlivými prvkami architektonickej kompozície,    I
I       I typológie a vie tvorivo pracovať s nimi v procese architektonického a       I
I       I urbanistického navrhovania a projektovania. Pri návrhu konkrétnych zadaní aplikuje I
I       I znalosti z oblasti architektonického a urbanistického navrhovania, z oblasti    I
I       I konštrukčno-technických disciplín. Dokáže použiť informácie o koordinácii práce  I
I       I špecialistov participujúcich disciplín a v primeranej miere ich využije pri    I
I       I spracovaní vlastných návrhov. Pri navrhovaní využíva vedomosti o metódach a    I
I       I technikách architektonickej a urbanistickej tvorby, o metódach tvorby s      I
I       I počítačovou podporou a o základných právnych aspektoch súvisiacich s        I
I       I architektonickou a urbanistickou tvorbou.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent bakalárskeho študijného programu je schopný pod odborným dohľadom    I
I       I vyhotovovať jednoduchšie architektonické alebo urbanistické návrhy. Samostatne   I
I       I dokáže vyhotoviť projektovú dokumentáciu stavieb nevyžadujúcu územné a stavebné  I
I       I konanie a v primeranom rozsahu realizačnú dokumentáciu architektonicko-stavebnej  I
I       I časti projektu. Je pripravený samostatne vyhotovovať a vyhodnocovať podklady pre  I
I       I potreby architektonického alebo urbanistického navrhovania, vyhotovovať čiastkové I
I       I architektonické a urbanistické návrhy a projekty počítačovými a manuálnymi     I
I       I technikami. Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať svoje návrhy a zdôvodňovať I
I       I ich riešenia odbornému publiku. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu.    I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými vedomosťami na úrovni hodnotenia o    I
I Zručnosti  I teórii, histórii architektúry a stavby miest, o výtvarnom umení, humanitných    I
I Kompetencie I vedách a vedách o životnom prostredí, o konštrukčných a technických problémoch, o I
I       I technických zariadeniach a technológiách a vedomosťami z oblasti prieskumu a    I
I       I prípravy projektovej dokumentácie, o urbanistickom projektovaní, plánovaní a    I
I       I zručnostiach využívaných v procese plánovania. Dokáže navrhovať architektonické  I
I       I diela a urbanistické celky rôzneho rozsahu. Je schopný porozumieť kultúrnemu,   I
I       I historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu vytvoreného diela v kontexte    I
I       I bezprostredného okolia a širšieho prostredia a pochopiť úlohu architekta,     I
I       I urbanistu voči klientovi a spoločnosti, využívajúc kultivované analytické a    I
I       I tvorivo-syntetické myslenie. Má špecifické zručnosti dôležité pri projektovaní,  I
I       I nevyhnutné na splnenie požiadaviek užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú I
I       I určené cenovými faktormi a požiadavkami na realizáciu stavby.           I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Je všestranne, prakticky a  I
I       I teoreticky pripravený na samostatnú architektonickú a urbanistickú tvorbu,     I
I       I projektovanie a realizáciu architektonických a urbanistických diel, ako aj diel  I
I       I záhradnej a krajinnej architektúry, s predpokladom vedenia a koordinácie      I
I       I pracovného tímu. Dokáže samostatne riešiť úlohy od úrovne územného plánovania,   I
I       I urbanistických celkov cez architektúru budov až po výtvarné a technické detaily,  I
I       I vrátane interiérov a exteriérov budov, ich rekonštrukcií a konverzií, obnovy    I
I       I pamiatkovo chránených objektov a súborov, pričom originálnym spôsobom uplatňuje  I
I       I najnovšie poznatky študijného odboru. Je schopný spolupracovať pri         I
I       I architektonickom stvárnení inžinierskych stavieb a pri umeleckom dotváraní     I
I       I stavieb.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijného programu pripravujúceho na regulované povolanie architekt   I
I       I disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktorých rozsah a štruktúru   I
I       I vysoká škola vymedzuje po zohľadnení relevantného stanoviska Slovenskej komory   I
I       I architektov a ktoré sú v súlade s požiadavkami príslušnej národnej a európskej   I
I       I právnej úpravy a ku ktorým patrí                          I
I       I a) schopnosť tvoriť architektonické a urbanistické návrhy, ktoré spĺňajú estetické I
I       I a technické požiadavky,                              I
I       I b) zodpovedajúca znalosť dejín a teórie architektúry, príbuzných umení,      I
I       I technických disciplín a súvisiacich spoločenských a humanitných vied,       I
I       I c) znalosť výtvarného umenia ako jedného z činiteľov vplývajúcich na kvalitu    I
I       I architektonického diela,                              I
I       I d) zodpovedajúca znalosť urbanistického navrhovania, územného plánovania a     I
I       I zručností spojených s procesom plánovania,                     I
I       I e) pochopenie vzťahu medzi človekom a architektonickým dielom a medzi       I
I       I architektonickými dielami a okolitým prostredím; chápanie nutnosti navrhovať    I
I       I architektonické diela a priestory medzi nimi v súlade s potrebami človeka a v   I
I       I ľudskej mierke,                                  I
I       I f) schopnosť chápať povolanie architekta a jeho úlohu v spoločnosti, najmä pri   I
I       I príprave návrhov, ktoré zohľadňujú spoločenské faktory,              I
I       I g) porozumenie metódam výskumu a prípravy podkladov pre vypracovanie projektu,   I
I       I h) schopnosť pochopiť konštrukčný návrh stavby, stavebné a technické problémy   I
I       I spojené s projektovaním stavby,                          I
I       I i) patričná znalosť fyziky a technických prvkov vo fungovaní budov, aby      I
I       I poskytovali pohodu vnútorného prostredia a ochranu pred vplyvmi počasia,      I
I       I j) nevyhnutné zručnosti pre projektovanie, aby boli uspokojené požiadavky     I
I       I užívateľa diela v rámci obmedzení daných nákladovými faktormi a stavebnými     I
I       I predpismi,                                     I
I       I k) primeraná znalosť priemyselných odvetví, organizácií, predpisov a procesov,   I
I       I ktoré vstupujú do premeny návrhov na realizované dielo a včlenenia projektov do  I
I       I celkového plánovania.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný efektívne pracovať samostatne, ako člen tímu alebo riadiť a  I
I       I koordinovať pracovný tím pri navrhovaní, projektovaní a realizácii stavieb, ktoré I
I       I potrebujú územné rozhodnutie a stavebné povolenie, vrátane autorského dozoru pri  I
I       I realizácii, ako aj vypracovávať územnoplánovaciu dokumentáciu všetkých stupňov. Je I
I       I spôsobilý pre odbornú a riadiacu činnosť v štátnej správe, komunálnej samospráve a I
I       I komerčnej sfére. Disponuje kreatívnym, inovatívnym a kritickým myslením a je    I
I       I pripravený odborne prezentovať priebeh prác a výsledky vlastnej tvorivej práce   I
I       I pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.                  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent doktorandského štúdia ovláda metódy základného a aplikovaného výskumu v I
I Zručnosti  I oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania a vie použiť vhodné metódy  I
I Kompetencie I pri skúmaní konkrétnej problematiky. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých  I
I       I oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a I
I       I vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti architektúry a urbanizmu.      I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho  I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe  I
I       I svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové     I
I       I výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa I
I       I ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých       I
I       I interaktívnych systémových väzieb. Dokáže vykonávať práce prieskumné a rozborové, I
I       I merania, zber a spracovanie dát. Ovláda metódy experimentu v architektúre, v    I
I       I urbanizme, v územnom plánovaní, simulačné metódy aplikované na fyzických alebo   I
I       I počítačových modeloch a má ďalšie relevantné vedomosti z kooperujúcich vedných   I
I       I disciplín. Ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného  I
I       I priestoru z hľadiska krajinnoekologických, socioekonomických,           I
I       I historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov.             I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické   I
I       I aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.   I
I       I Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže  I
I       I určovať zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.      I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     2. Bezpečnostné vedy 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Bezpečnostné vedy                            I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Safety and Security Sciences (angl.)                   I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.2.58. súdne inžinierstvo                       I
I            I 8.3.1.  ochrana osôb a majetku                     I
I            I 8.3.2.  bezpečnostné verejno-správne služby               I
I            I 8.3.3.  teória policajných vied                     I
I            I 8.3.4.  kriminalistika a kriminológia                  I
I            I 8.3.5.  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci             I
I            I 8.3.6.  záchranné služby                        I
I            I 8.3.7.  občianska bezpečnosť                      I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa znalosti umožňujúce komplexné posudzovanie,    I
I znalostí študijného  I projektovanie a riadenie rizík a hrozieb pre bezpečnosť osôb,      I
I odboru        I materiálnych, ako aj nemateriálnych hodnôt a životného prostredia,    I
I            I technologických rizík, priemyselnej bezpečnosti a uskutočňovanie     I
I            I preventívnych opatrení a efektívne a účinné riešenie protispoločenskej a I
I            I trestnej činnosti, vzniknutých bezpečnostných incidentov, mimoriadnych  I
I            I udalostí a krízových situácií.                      I
I            I Medzi nosné témy jadra znalostí študijného odboru patria ochrana osôb,  I
I            I majetku a informácií, bezpečnostný manažment, projektový manažment,   I
I            I občianska bezpečnosť a civilná ochrana, manažment rizík a krízový    I
I            I manažment, záchranné služby, súdne inžinierstvo, teória policajných   I
I            I vied, kriminalistika a kriminológia, bezpečnostné verejno-správne    I
I            I služby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi,  I
I            I technologická bezpečnosť. Nosné témy jadra študijného odboru zahŕňajú  I
I            I znalosti z relevantných právnych oblastí, najmä z oblasti trestného,   I
I            I policajného a správneho práva.                      I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I 
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [x] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami v oblasti študijného odboru na úrovni I
I Zručnosti  I syntézy vrátane kľúčových pojmov a kategórií, vie určiť súvislosti medzi nimi v  I
I Kompetencie I kontexte hlavných tém súvisiacich s ochranou osôb, materiálnych a nemateriálnych  I
I       I hodnôt a životného prostredia, so súdnym inžinierstvom, s kriminalistikou a    I
I       I kriminológiou, s policajnými službami, záchrannými službami a ochranou pred    I
I       I požiarmi, ako aj s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (ďalej len "BOZP)", s I
I       I ohľadom na konkrétnu profiláciu študijného programu. Má vedomosti o ekonomických a I
I       I sociálnych súvislostiach bezpečnosti štátu, organizácií a jednotlivcov. Vie    I
I       I vysvetliť právne normy v oblasti bezpečnosti, zásady riadenia procesov ochrany   I
I       I pred požiarmi, civilnej ochrany, prípravy štátu na obranu, ochrany objektov,    I
I       I ochrany prvkov ochrany kritickej infraštruktúry, manažmentu rizík, krízového    I
I       I manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni miestnej štátnej správy a    I
I       I samosprávy, ako aj zásady BOZP. Ovláda základy diagnostiky, ohodnocovania majetku I
I       I a dokumentovania škôd. Disponuje praktickými a metodologickými vedomosťami, ktoré I
I       I sa týkajú kľúčových oblastí teórie práva, interpretácie a ich aplikácie v     I
I       I bezpečnostnom systéme štátu a v jednotlivých službách a organizáciách       I
I       I zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku, ako aj podstatnými informáciami,     I
I       I pojmami, princípmi a teóriou vzťahujúcou sa na výkon policajných,         I
I       I kriminalistických alebo kriminologických činností v bezpečnostných službách. Vie  I
I       I určiť štandardy, štruktúru a funkčné väzby policajných a kriminalistických     I
I       I systémov v bezpečnostných službách. Vie obhájiť zvolené zásady a princípy ochrany I
I       I pred požiarmi, zásady riadenia a vykonávania zásahov zložkami integrovaného    I
I       I záchranného systému (ďalej len "IZS"), techniku a technické prostriedky používané I
I       I pri záchranných prácach a taktické postupy uplatňované pri technických zásahoch a I
I       I pri likvidácii požiarov. Má potrebné vedomosti o protipožiarnej bezpečnosti    I
I       I stavieb a technologických procesov a vie špecifikovať požiarnotechnické a     I
I       I bezpečnostné charakteristiky materiálov a technických prostriedkov ochrany pred  I
I       I požiarmi, podstatu pôsobenia rádioaktívnych, chemických a biologických látok na  I
I       I človeka a materiálne hodnoty, o ochrane pred účinkami nebezpečných látok. Vie   I
I       I vyvodiť právne závery a technické požiadavky BOZP, vie identifikovať        I
I       I nebezpečenstvá, posudzovať a riadiť riziká a má vedomosti o technologickej,    I
I       I technickej, kolektívnej a individuálnej prevencii a o postupoch pri bezprostrednom I
I       I a vážnom ohrození života alebo zdravia zamestnancov.                I
I       I                                          I
I       I Pri riešení špecifických odborných problémov absolvent vie aplikovať relevantné  I
I       I oblasti práva do problematiky právnej ochrany osôb a ich majetku v konkrétnych   I
I       I podmienkach jednotlivých bezpečnostných služieb. Vie modifikovať všeobecné a    I
I       I odborné vedomosti na tvorbu zámerov a koncepcií činnosti bezpečnostných služieb a I
I       I záchranných systémov. Vie analyzovať a posudzovať negatívne javy a ich následky a I
I       I uskutočňovať základné postupy expertnej činnosti. Je schopný špecifikovať,     I
I       I navrhovať a aplikovať metódy posudzovania bezpečnostných rizík, kriminalistické  I
I       I alebo kriminologické postupy najmä pri odhaľovaní, vyhľadávaní, predbežnom     I
I       I skúmaní, zaisťovaní a ochrane kriminalisticky významných objektov záujmu. Dokáže  I
I       I navrhovať, implementovať a riadiť systémy ochrany kritickej infraštruktúry,    I
I       I ochrany dôležitých objektov a tiež systémy BOZP. Je schopný samostatne analyzovať I
I       I stav po vzniku bezpečnostných incidentov a mimoriadnych udalostí a rozhodovať o  I
I       I spôsobe vykonávania záchranných prác. Vie tvorivo používať modely a nástroje    I
I       I spojené s predchádzaním vzniku krízových situácií, implementovať do činnosti    I
I       I záchranných zložiek požiadavky právnych predpisov a vytvárať podmienky na riešenie I
I       I kríz a odstraňovanie ich následkov. Dokáže vykonávať a vyhodnocovať experimenty v I
I       I oblasti hodnotenia materiálov a technických prostriedkov, spracovávať správy a   I
I       I posudky. Vie zhodnotiť a posúdiť faktory pracovného prostredia vrátane       I
I       I nebezpečných látok, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného I
I       I inžinierstva. Vie navrhovať metódy analýzy, hodnotenia, posúdenia a riadenia rizík I
I       I pracovného prostredia, technických systémov a spoľahlivosti ľudského činiteľa.   I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa dokáže samostatne rozhodovať pri navrhovaní bezpečnostných a     I
I       I technických systémov tak, aby spĺňali požiadavky na ich účelnosť a efektívnosť a  I
I       I aplikovať ich na nižšej a strednej úrovni riadenia verejnej správy, záchranných  I
I       I zložiek a podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa predmetnými oblasťami. Je   I
I       I schopný v širších súvislostiach identifikovať, vyhľadať, posúdiť, zaistiť všetky  I
I       I druhy kriminalistických a forenzných stôp v rámci kriminalisticky významných    I
I       I objektov. Absolvent vie samostatne efektívne využívať odborné zručnosti pri    I
I       I odhaľovaní, vyšetrovaní a klasifikovaní trestnej a inej protispoločenskej činnosti I
I       I s využitím vedomostí z príslušných oblastí trestného, policajného a správneho   I
I       I práva. Vie odborne riadiť a organizovať činnosť záchranných zložiek IZS pri    I
I       I odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v špecifickom prostredí. Je schopný  I
I       I spracovať dokumentáciu na úseku ochrany pred požiarmi a navrhovať protipožiarne  I
I       I opatrenia pre vybrané typy objektov a prevádzok. Je spôsobilý poskytovať      I
I       I poradenskú činnosť zamestnávateľovi. Vie samostatne naplánovať, pripraviť a    I
I       I uskutočniť školenia BOZP. Je pripravený prezentovať verejnosti príčiny a podstatu I
I       I problémov a obmedzení a postupy ich riešenia. Chápe morálne, etické, spoločenské, I
I       I právne a ekonomické súvislosti študijného odboru a aplikuje ich v praxi.      I
I       I Systematicky plánuje a uskutočňuje vlastné vzdelávanie v súlade s novými      I
I       I teoretickými poznatkami a zmenami v právnom prostredí.               I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi všeobecnými teoretickými a odbornými vedomosťami z I
I Zručnosti  I viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia s ohľadom na konkrétnu  I
I Kompetencie I profiláciu študijného programu. Vie argumentovať komplexnými metodologickými    I
I       I vedomosťami z príslušnej oblasti práva, z ochrany osôb, majetku a životného    I
I       I prostredia, ktoré mu umožnia samostatne pripravovať a realizovať odborné postupy, I
I       I bezpečnostné projekty a komplexne ich riešiť s využitím zásad projektového     I
I       I manažérstva. Absolvent vie argumentovať relevantnými právnymi predpismi na úseku  I
I       I práva, bezpečnosti a súdneho inžinierstva, zásady organizácie, riadenia a plnenia I
I       I úloh civilnej ochrany. Má dostatočné znalosti z problematiky analýzy a       I
I       I posudzovania negatívnych javov a ich následkov, z metodiky expertnej činnosti a z I
I       I forenznej analytickej činnosti, ktoré vie logicky zostaviť a obhájiť do technicky I
I       I odôvodniteľného celku. Má dostatočné vedomosti zo zásad a podmienok ochrany    I
I       I kritickej infraštruktúry, z teórie a praxe manažmentu rizík, krízového manažmentu I
I       I a všeobecnej vnútornej správy na úrovni ústrednej a miestnej štátnej správy a   I
I       I samosprávy, ako aj z ochrany pred požiarmi, vrátane tvorby plánov ochrany objektov I
I       I a bezpečnostných projektov. Vie zaujať stanovisko a odporúčať vhodný prístup v   I
I       I oblasti aplikácie metód kriminalistiky a kriminológie na podporu bezpečnosti,   I
I       I ochrany osôb a majetku. Vie zvoliť vhodné kriminalistické a kriminologické metódy I
I       I na skúmanie a hodnotenie významných kriminalistických objektov a určovať      I
I       I vyšetrovacie verzie a policajné postupy. Ovláda základné vedomosti z oblasti    I
I       I manažmentu rizík a vie ich aplikovať v orgánoch verejnej správy a v        I
I       I podnikateľských subjektoch. Má vedomosti týkajúce sa riadenia náročných zásahov a I
I       I súčinnosti zložiek IZS a v oblasti ochrany pred požiarmi pozná široké spektrum   I
I       I preventívnych a represívnych opatrení a spôsoby ich aplikácie v špecifickom    I
I       I prostredí a situáciách. Má vedomosti o fyzikálnochemickej podstate procesov    I
I       I horenia, hasenia a o rozvoji požiaru. Vie v praxi uplatniť vedomosti o materiáloch I
I       I a ich vlastnostiach, o technológiách a ich obmedzeniach, o právnych normách    I
I       I expertnej činnosti, o expertíznej analýze, o príčinnej analýze porúch, tvorbe   I
I       I expertíznej správy a dokumentácie v oblasti priemyselnej bezpečnosti. Pozná zásady I
I       I bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a preventívne opatrenia. Ovláda      I
I       I bezpečnostné opatrenia na úseku ochrany informácií, duševného vlastníctva a zásady I
I       I riadenia informačnej bezpečnosti organizácií.                   I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane spracovávať koncepčné návrhy na  I
I       I riešenie rôznych krízových scenárov s dôrazom na ochranu osôb, majetku a životného I
I       I prostredia. Je schopný analyzovať bezpečnostné prostredie a jeho zmeny, vykonávať I
I       I posudzovanie rizík a bezpečnostné analýzy a navrhovať komplexné bezpečnostné    I
I       I systémy. Je pripravený navrhovať a prijímať vhodné riešenia na ochranu osôb a   I
I       I majetku po vzniku bezpečnostných incidentov, prípadne mimoriadnych udalostí.    I
I       I Dokáže viesť a riadiť analytické, policajné, vyšetrovacie a výkonné tímy a     I
I       I prijímať komplexné riešenia na zaistenie bezpečnosti. Je schopný analyzovať    I
I       I kriminalistické objekty a kriminologické stavy a situácie z pohľadu bezpečnosti a I
I       I jej narušenia. Vie samostatne spracovávať koncepčné návrhy na riešenie porúch v  I
I       I celom systéme policajných, kriminalistických alebo kriminologických situácii a   I
I       I jeho jednotlivých prvkov a aplikovať všetky vybrané kriminalistické a       I
I       I kriminologické metódy na skúmanie významných kriminalistických objektov. Dokáže  I
I       I prijímať rozhodnutia vo vzťahu k právnej zodpovednosti subjektov porušujúcich   I
I       I práva a chránené záujmy v oblasti bezpečnosti. Je schopný navrhovať, implementovať I
I       I a riadiť systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhuje systémové    I
I       I opatrenia pre zvýšenie efektívnosti systémov riadenia bezpečnosti a ochrany    I
I       I zdravia pri práci. Posudzuje podnikateľské riziká a riziká vzniku závažných    I
I       I priemyselných havárii, spracováva havarijné plány a pripravuje opatrenia na ich  I
I       I aplikovanie. Vykonáva analýzy rizík územia a zabezpečuje ich dokumentáciu. Na   I
I       I úseku požiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov uplatňuje zásady  I
I       I riadenia rizík, dokáže posudzovať stavby a technologické zariadenia so zložitým  I
I       I riešením protipožiarnej bezpečnosti. Je schopný navrhovať, implementovať a riadiť I
I       I systémy BOZP, vykonávať analýzy rizík vo výrobných a technologických procesoch,  I
I       I zabezpečiť ich dokumentáciu a navrhovať systémové opatrenia pre zvýšenie      I
I       I efektívnosti systémov riadenia BOZP s cieľom dosiahnutia požadovanej úrovne    I
I       I kultúry bezpečnosti v celom systéme človek - stroj - prostredie.          I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení mimoriadnych udalostí I
I       I rôzneho charakteru a iných krízových javov, problémov počas plánovaných činnosti a I
I       I projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Dokáže riadiť tímy I
I       I pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť bezpečnostné akcie a prevziať    I
I       I zodpovednosť za správnosť ich riešenia. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne  I
I       I ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Vie riadiť bezpečnostné tímy, tímy    I
I       I vyšetrovateľov, záchranárov, koordinovať činnosť policajných a záchranných     I
I       I zložiek, komplexne organizovať činnosť pri vykonávaní záchranných prác počas    I
I       I havárií, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. Je spôsobilý samostatne  I
I       I posudzovať parametre pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, I
I       I vyhradených technických zariadení, požiarneho a bezpečnostného inžinierstva. Je  I
I       I kompetentný samostatne alebo v tíme pripravovať komplexnú dokumentáciu ochrany   I
I       I pred požiarmi a voliť a implementovať vhodnú stratégiu protipožiarnej bezpečnosti I
I       I stavieb a technologických procesov. Ovláda problematiku diagnostiky, ohodnocovania I
I       I majetku a posudzovania škôd a metódy výskumu a vývoja s orientáciou na príslušnú  I
I       I špecializáciu (doprava, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, ekonomika,   I
I       I informatika a podobne). Disponuje inovatívnym a tvorivým myslením pri aplikácii  I
I       I krízových stratégii a moderných metód prevencie a riešenia trestnej a inej     I
I       I protispoločenskej činnosti a krízových javov. Je schopný používať progresívne   I
I       I metódy a prostriedky pri riešení problémov, zavádzať zložité technické riešenia a I
I       I tvorivo aplikovať získané poznatky z teórie a praxe. Je spôsobilý poskytovať    I
I       I zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti vzdelávacích, metodických,      I
I       I organizačných, koordinačných a ďalších úloh pri zaisťovaní BOZP. Je kompetentný  I
I       I identifikovať a analyzovať problémy, navrhnúť a implementovať riešenie zložitých a I
I       I rozsiahlych zásahov záchranných zložiek IZS spolu s vypracovaním príslušnej    I
I       I dokumentácie. Je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej činnosti a    I
I       I prijatých rozhodnutí pred verejnosťou a pred odborným publikom a to aj v cudzom  I
I       I jazyku. Stará sa o svoj osobný odborný rast a o vzdelávanie svojich podriadených s I
I       I dôrazom na predmetný študijný odbor.                        I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia a vie správne   I
I Zručnosti  I aplikovať konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu na  I
I Kompetencie I úseku ochrany osôb, majetku a životného prostredia, bezpečnostných         I
I       I verejno-právnych služieb, projektovania najnáročnejších policajných a iných    I
I       I bezpečnostných činností, v oblasti kriminalistiky a kriminológie, BOZP, v oblasti I
I       I záchranných služieb a v oblasti hodnotenia materiálov a technických prostriedkov  I
I       I na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj v krízovom manažmente, manažmente rizík a v I
I       I súdnom inžinierstve. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného I
I       I odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania I
I       I nových poznatkov v oblasti bezpečnostných služieb. Má dostatočné vedomosti o    I
I       I postupoch projektovania výskumu a vývoja, ako aj zostavovania a vedenia výskumných I
I       I tímov.                                       I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru bezpečnostné vedy samostatne, ako aj v interakciách s inými   I
I       I študijnými odbormi. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov teórie a praxe krízového    I
I       I riadenia, ochrany osôb a majetku, kriminalistiky a činnosti policajných služieb,  I
I       I požiarnej bezpečnosti, záchranných činností, súdneho inžinierstva a bezpečnosti a I
I       I ochrany zdravia pri práci. Aplikuje vlastné zistenia zo skúmania príčin, priebehu I
I       I a dôsledkov negatívnych technických javov. Prakticky ovláda zvolené bádateľské   I
I       I metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a    I
I       I dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na zvýšenie efektívnosti a účinnosti I
I       I svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové     I
I       I výskumné a pracovné postupy.                            I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Samostatne prezentuje výsledky   I
I       I výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Je I
I       I platným členom vedeckých tímov v oblasti krízového riadenia, požiarneho      I
I       I inžinierstva a environmentálnej bezpečnosti, v ochrane objektov a majetku s    I
I       I dôrazom na prvky kritickej infraštruktúry, ako aj v bezpečnosti a ochrane zdravia I
I       I pri práci. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní    I
I       I výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Je pripravený pôsobiť v   I
I       I pozícii vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka v oblasti bezpečnostných  I
I       I vied a bezpečnosti. Vo svojej práci využíva moderné metódy rozhodovania vrátane  I
I       I modelovania a simulácie podporené vhodnými softvérovými produktmi. Dokáže určiť  I
I       I zameranie výskumu a koordinovať tím v študijnom odbore bezpečnostné vedy.     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                       3. Biológia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Biológia                                 I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Biology (angl.)                             I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 4.2.1.  biológia                            I
I            I 4.2.2.  molekulárna cytológia                      I
I            I 4.2.3.  molekulárna biológia                      I
I            I 4.2.4.  genetika                            I
I            I 4.2.5.  zoológia                            I
I            I 4.2.6.  botanika                            I
I            I 4.2.7.  mikrobiológia                          I
I            I 4.2.8.  antropológia                          I
I            I 4.2.9.  fyziológia rastlín                       I
I            I 4.2.10. fyziológia živočíchov                      I
I            I 4.2.11. bionika a biomechanika                     I
I            I 4.2.12. etológia                            I
I            I 4.2.13. virológia                            I
I            I 4.2.14. parazitológia                          I
I            I 4.2.15. imunológia                           I
I            I 4.2.16. neurovedy                            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor biológia zahŕňa znalosti týkajúce sa živých organizmov na I
I znalostí študijného  I rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, jedinec, populácia, I
I odboru        I spoločenstvo, ekosystém). Zaoberá sa morfológiou, dedičnosťou,      I
I            I fyziológiou, správaním, vývojom a systematickým rozdelením živých    I
I            I organizmov. Vedomosti absolventa sa následne rozširujú o znalosti    I
I            I aplikovaných biologických vied, s presahom do príbuzných prírodovedných I
I            I disciplín, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku skúmaniu živej prírody ako  I
I            I integrovaného celku.                           I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód I
I            I 864.                                   I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [x] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má komplexné všeobecné vedomosti v študijnom odbore biológia. Je schopný I
I Zručnosti  I aplikovať poznatky a riešiť problémy zamerané na základný biologický výskum a   I
I Kompetencie I praktické úlohy aplikovanej biológie. Má praktické a metodologické vedomosti o   I
I       I metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula,  I
I       I bunka, jedinec, populácia, spoločenstvo, ekosystém). Dokáže posudzovať a      I
I       I synteticky spracovávať poznatky zo základných biologických vedných disciplín    I
I       I (botanika, zoológia, mikrobiológia, genetika, molekulárna a bunková biológia,   I
I       I evolučná biológia, antropológia, ekológia), ako aj poznatky z niektorých      I
I       I chemických odborov a príbuzných prírodovedných disciplín. Absolvent má dostatočné I
I       I teoretické vedomosti, aby pochopil podstatné fakty v biológii, ktoré dokáže    I
I       I tvorivo aplikovať pri riešení čiastkových úloh základného a aplikovaného výskumu. I
I       I Vie identifikovať súvislosti medzi biologickými vednými disciplínami a ďalšími   I
I       I prírodovednými odbormi.                              I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných a praktických      I
I       I problémov. Dokáže tvorivo pracovať s prístrojovou technikou a materiálom      I
I       I používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume a analyzovať nadobudnuté I
I       I údaje matematicko - štatistickými metódami. Je schopný efektívne pracovať ako člen I
I       I tímu a koordinovať pracovný kolektív na primeranom stupni riadenia.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii metódy logickej a       I
I       I metodologickej analýzy a riešení teoretických a praktických problémov v širších  I
I       I súvislostiach. Dokáže prezentovať získané vedomosti z oblasti biológie širokej   I
I       I odbornej, ale aj laickej verejnosti, a to aj v cudzom jazyku.           I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých špecifických I
I Zručnosti  I oblastí študijného odboru, ako aj poznatky z viacerých chemických odborov a    I
I Kompetencie I príbuzných vedných disciplín. Dokáže samostatne využívať biologické a chemické,  I
I       I matematické a informatické metódy pri riešení praktických úloh a vie z nich    I
I       I vyvodiť závery. Je schopný tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického    I
I       I výskumu a praktické úlohy aplikovanej biológie. Má poznatky a zručnosti v metódach I
I       I výskumu živých systémov na úrovni molekuly, bunky, jedinca, populácie,       I
I       I spoločenstva a ekosystému. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo I
I       I študijného odboru.                                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických a I
I       I vedeckých problémov a problémov praxe. Absolvent je schopný pracovať s prístrojmi I
I       I a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume a analyzovať I
I       I nadobudnuté údaje získané počas experimentov alebo v teréne matematicko -     I
I       I štatistickými metódami. Dokáže formulovať odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej I
I       I oblasti. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť pracovný kolektív na I
I       I primeranom stupni riadenia.                            I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako      I
I       I jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je      I
I       I pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia z oblasti    I
I       I biológie širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti.               I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent vie zhodnotiť a vhodne zvoliť metódy základného a aplikovaného výskumu v I
I Zručnosti  I oblasti biológie. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného  I
I Kompetencie I odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja v príslušnej I
I       I oblasti. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov založených na I
I       I súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach biológie. Skúma    I
I       I biologické systémy a biochemické procesy najprogresívnejšími metodickými postupmi. I
I       I Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a    I
I       I vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v   I
I       I poľnohospodárstve, v lesníctve, v medicíne, vo farmakológii a pri ochrane     I
I       I genofondov rastlín, živočíchov a samotného človeka.                I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru biológia. Aplikuje zistenia svojho komplexného vedeckého výskumu I
I       I v oblasti teoretickej, systémovej a syntetickej biológie. Na základe svojich    I
I       I výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a   I
I       I pracovné postupy. Prakticky ovláda metódy experimentu v biológii, štatistické a  I
I       I informatické metódy a vie využiť ďalšie vedomosti z príbuzných vedných disciplín. I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje  I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja  I
I       I pred odbornou komunitou. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v    I
I       I príslušnom vednom odbore.                             I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     4. Biotechnológie 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Biotechnológie                              I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Biotechnology (angl.)                          I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.2.25. biotechnológie                         I
I            I 6.1.18. agrobiotechnológie                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor biotechnológie zahŕňa aplikovanie vedeckým poznaním    I
I znalostí študijného  I získaných znalostí a technológií na živých organizmoch, ich častiach a  I
I odboru        I produktoch, na zmenu živých a neživých materiálov pre produkciu tovarov I
I            I a služieb. Biotechnológiami sa dosahujú využiteľné aplikácie       I
I            I mikroorganizmov, rastlín a živočíchov v priemysle, pôdohospodárstve,   I
I            I medicíne, životnom prostredí a energetike a sú založené na integrovanom I
I            I použití prírodných, technických, pôdohospodárskych a lekárskych vied.  I
I            I Biotechnológie využívajú najmä poznatky biochémie, molekulovej biológie, I
I            I mikrobiológie a inžinierskych disciplín.                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I                                     I
I kvalifikačného rámca I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I Slovenskej republiky I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I - SKKR        I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [x] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I       I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy o poznatkoch v študijnom odbore I
I Vedomosti  I vrátane kľúčových pojmov a kategórií v oblasti prírodných a technických vied, vie I
I Zručnosti  I vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém ako sú       I
I Kompetencie I fyzikálno-chemická a biologická podstata biochemických procesov živých organizmov I
I       I vrátane ich regulácie. Má znalosti o aplikácií mikrobiálnej, rastlinnej a     I
I       I živočíšnej biotechnológie, dokáže používať metódy kultivácie mikroorganizmov na  I
I       I účely prípravy ekonomicky významných produktov a služieb s vyššími úžitkovými   I
I       I parametrami pre ich špeciálne aplikácie. Ovláda metodiky využitia mikroorganizmov I
I       I v postupoch potrebných pre úpravu a spracovanie surovín, prípravu produktov    I
I       I využiteľných v priemysle, pôdohospodárstve, medicíne, životnom prostredí a     I
I       I energetike. Pri riešení špecifických odborných problémov dokáže aplikovať     I
I       I vedomosti z biotechnológie a jej príbuzných disciplín a používať metódy a techniky I
I       I izolácie, separácie, purifikácie a analýzy biologicky aktívnych látok. Je schopný I
I       I vykonávať kontroly v laboratóriách, podieľať sa na výskumnej činnosti, riadení   I
I       I biotechnologických procesov a hodnotení kvality ich produkcie s použitím moderných I
I       I fyzikálnochemických a mikrobiologických metód.                   I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a špecialistami  I
I       I iných profesií v oblasti inovácie technologických postupov a výrobkov, ako aj v  I
I       I oblasti hodnotenia akostných parametrov kvality a marketingu. Absolvent je schopný I
I       I samostatne riadiť niektoré technologické operácie a procesy, vykonávať priebežné  I
I       I laboratórne kontroly, vyhodnocovať získané analytické dáta a vyvodiť z nich    I
I       I príslušné závery. Dokáže samostatne riešiť špecifické problémy v meniacom sa    I
I       I prostredí, vyznačuje sa schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné   I
I       I stanoviská a získané vedomosti z oblasti biotechnológií, a to širokej odbornej,  I
I       I ale aj laickej verejnosti a na základe ich podnetov navrhovať riešenia. Je schopný I
I       I efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. I
I       I Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.    I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí    I
I Zručnosti  I študijného odboru. Využíva zodpovedajúce vedomosti z vedných oblastí ako biológia, I
I Kompetencie I molekulárna biológia, chémia, biochémia a inžinierstva. Má znalosti o       I
I       I priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych, farmaceutických a I
I       I environmentálnych biotechnológiách.                        I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijného odboru ovláda metódy a techniky kultivácie a identifikácie  I
I       I mikroorganizmov, pletivových a tkanivových kultúr, prípravu biologicky významných I
I       I látok a transformáciu rôznych substrátov na využiteľné produkty. Dokáže používať  I
I       I metódy analýzy biologického materiálu vrátane mapovania genómu živých organizmov, I
I       I metódy a postupy jeho úpravy a genetickej modifikácie. Ovláda najmodernejšie    I
I       I techniky používané na dešifrovanie biologických systémov s dôrazom na vysoko    I
I       I výkonné technologické platformy a analýzu biologických informácií. Dokáže     I
I       I samostatne tvorivo a na vysokej odbornej úrovni analyzovať, navrhovať a realizovať I
I       I biotechnologické procesy a výroby. Je schopný modelovať a simulovať        I
I       I biotechnologické procesy z hľadiska optimalizácie výrobného procesu.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v známom aj neznámom prostredí. Je schopný vyhodnotiť I
I       I surovinovú základňu z hľadiska možného biotechnologického spracovania aplikáciou  I
I       I fyzikálno-chemických, biologických metód analýzy a ekonomického a právneho     I
I       I posúdenia. Dokáže vypracovať návrhy na technologické riešenia bioprocesov.     I
I       I Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky    I
I       I vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda metódy základného biotechnologického výskumu a aplikovaného    I
I Zručnosti  I biotechnologického výskumu. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí   I
I Kompetencie I študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre optimalizáciu existujúcich    I
I       I biotechnologických postupov, alebo nových, inovatívnych riešení v priemyselných,  I
I       I pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych, farmaceutických a        I
I       I environmentálnych biotechnológiách.                        I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného   I
I       I vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe vlastných   I
I       I výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a   I
I       I pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri   I
I       I hľadaní nových technológií, technických riešení a systémových väzieb na ekonomiku I
I       I procesu a ochranu životného prostredia. Ovláda metódy experimentu, simulačné    I
I       I metódy aplikované na fyzických alebo počítačových modeloch a má ďalšie vedomosti z I
I       I kooperujúcich vedných disciplín,                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické   I
I       I aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.   I
I       I Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže  I
I       I určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.       I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                       5. Doprava 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Doprava                                 I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Transport (angl.)                            I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I 5.2.59. doprava                             I
I            I 5.2.60. poštové technológie                       I
I            I 5.2.61. letecké a kozmické inžinierstvo                 I
I            I 8.2.1.  dopravné služby                         I
I            I 8.2.2.  poštové služby                         I
I            I 8.5.1.  logistika                            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa aplikované a interdisciplinárne znalosti viazané  I
I znalostí študijného  I na technológie, prevádzku, bezpečnosť a kvalitu cestnej, železničnej,  I
I odboru        I vodnej a leteckej dopravy, potrubnej a podnikovej dopravy, logistiky,  I
I            I poštových a informačno-komunikačných služieb (v nevýrobných, ako aj vo  I
I            I výrobných podnikoch) na všetkých úrovniach priemyslu vrátane prevádzky  I
I            I bezposádkových a kozmických systémov.                  I
I            I                                     I
I            I Nosné témy jadra študijného odboru rešpektujú druh dopravy a charakter  I
I            I poskytovaných služieb. Nosnými témami sú: matematicko-fyzikálne základy I
I            I (matematika, fyzika, informatika, štatistika, teória grafov, teória   I
I            I hromadnej obsluhy, teória rozhodovania, teória logistiky, operačná a   I
I            I systémová analýza, elektrotechnika, elektronika, strojárstvo), právny  I
I            I poriadok, riadenie kvality, bezpečnosť dopravy a ľudský faktor v     I
I            I systémoch a procesoch, manažment a ekonomika (ekonomika dopravných a   I
I            I sieťových podnikov a procesov, obchodné a finančné riadenie, manažment, I
I            I marketing, účtovníctvo), dopravná a spojová sústava, technológie v    I
I            I doprave, v pošte a elektronických komunikáciách, dopravné prostriedky a I
I            I systémy (konštrukcia dopravných, spojových, bezposádkových a kozmických I
I            I systémov, potrubné systémy a produktovody, materiály, riadiace a     I
I            I prístrojové systémy, senzory, navigácia, údržba, pohony), dopravné    I
I            I inžinierstvo (dopravná infraštruktúra, teória dopravného prúdu,     I
I            I integrácia dopravy, inteligentné dopravné systémy a inteligentné     I
I            I robotické systémy), informačné systémy v doprave a spojoch, logistika  I
I            I (komerčná, dopravná, distribučná, reverzná, priemyselná logistika,    I
I            I zasielateľstvo, dopravné a poštové služby, telematika, manipulácia s   I
I            I materiálom, multimodálna preprava), modelovanie a simulácia (CAX     I
I            I technológie, modelovanie a simulácia elektrotechnických a elektronických I
I            I systémov a obvodov, modelovanie, simulácia a optimalizácia dopravných,  I
I            I spojových a ekonomických systémov a procesov, ekonomická efektívnosť,  I
I            I kvalita, vplyv na životné prostredie).                  I
I            I Ďalej zahŕňajú teoretické základy mechaniky pevných telies a tekutín,  I
I            I štatistiky, dynamiky, kybernetiky, vybraných elektronických,       I
I            I elektrotechnických alebo strojárskych disciplín, pre pochopenie     I
I            I dopravných, informačných a komunikačných prostriedkov a princípov    I
I            I dopravných činností, v kontexte etických a environmentálnych aspektov v I
I            I študijnom odbore, na národnej a medzinárodnej úrovni.          I
I            I                                     I
I            I Ďalšie nosné témy jadra znalostí sú viazané na edukáciu personálu pre  I
I            I výkon povolaní a licencovaných činností (získanie oprávnenia pre výkon  I
I            I regulovaného povolania) v cestnej, železničnej, vodnej, leteckej a    I
I            I multimodálnej doprave a kozmických dopravných prostriedkoch, v      I
I            I logistike, v dopravných, prepravných a poštových systémoch a procesoch a I
I            I systémoch elektronických komunikácií, v konštrukcii, údržbe, prevádzke a I
I            I obsluhe relevantnej techniky a technológií v jednotlivých druhoch    I
I            I dopravy, v logistike, v zasielateľstve, v dopravných alebo poštových a  I
I            I informačno-komunikačných službách, podľa príslušných medzinárodných a  I
I            I národných predpisov.                           I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje interdisciplinárnymi vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti  I
I Zručnosti  I študijného odboru vrátane základných pojmov, zákonitostí a súvislostí z predmetov I
I Kompetencie I teoretického základu a špecifických technických predmetov pre výkon povolania vo  I
I       I vybranej oblasti vzdelávania v rámci študijného odboru.              I
I       I                                          I
I       I Preukazuje vedomosti týkajúce sa technológií, manažmentu a ekonomiky systémov a  I
I       I procesov a logistiky v študijnom odbore, vedomosti o moderných technických     I
I       I prostriedkoch, ovláda princípy a funkcie ich činností, podmienky ich prevádzky a  I
I       I údržby, zabezpečenia systémov a procesov. Na základe získaných vedomostí      I
I       I preukazuje schopnosť ich adekvátne využívať.                    I
I       I                                          I
I       I Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami a dokáže organizovať prácu tímu.   I
I       I Absolvent dokáže samostatne riešiť problémy a robiť manažérsko-technické a     I
I       I technologické rozhodnutia na stredných funkciách riadenia v Slovenskej republike a I
I       I v zahraničí. Má schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v I
I       I cudzom jazyku.                                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni I
I Zručnosti  I hodnotenia z viacerých oblastí integrovanými v študijnom odbore. Má vedomosti   I
I Kompetencie I interdisciplinárneho charakteru súvisiace s aplikáciami technických,        I
I       I technologických, prevádzkových, ekonomických a logistických poznatkov v študijnom I
I       I odbore.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov      I
I       I súvisiacich so systémami a procesmi v doprave. Dokáže formulovať odporúčania,   I
I       I postupy riešenia odborných problémov, navrhovať a uskutočňovať projekty na ich   I
I       I vyriešenie.                                    I
I       I                                          I
I       I Disponuje odbornými, komunikačnými a manažérskymi zručnosťami potrebnými na výkon I
I       I stredných a vyšších manažérsko-technických funkcií v Slovenskej republike a v   I
I       I zahraničí. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov I
I       I a projektov z oblasti dopravy. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený   I
I       I odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a  I
I       I to aj v cudzom jazyku.                               I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda metódy základného a aplikovaného výskumu vo vybranej oblasti v  I
I Zručnosti  I rámci študijného odboru. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí    I
I Kompetencie I študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja I
I       I a vytvárania nových poznatkov v študijnom odbore.                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho  I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení špecifických problémov v oblasti     I
I       I vysokoškolského vzdelávania v rámci študijného odboru. Na základe svojich výstupov I
I       I a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné   I
I       I postupy.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže pracovať v manažérsko-technických funkciách na strategickej    I
I       I úrovni systémov a procesov v Slovenskej republike a v zahraničí, ako        I
I       I vedecko-pedagogický pracovník, technický pracovník, samostatný tvorivý konštruktér I
I       I a vývojový pracovník prvkov, modulov, uzlov a komponentov vybranej techniky, ako  I
I       I samostatný tvorivý pracovník v oblasti návrhu nových postupov v dopravných     I
I       I službách, pri návrhu metodík a dopravných plánov, ako samostatný tvorivý pracovník I
I       I v oblasti softvérových produktov v doprave a v oblasti tvorby nových informačných I
I       I systémov v týchto oblastiach, ako vedúci interdisciplinárnych výskumných a     I
I       I konštrukčných kolektívov. Ďalej je schopný pracovať v medzinárodných riešiteľských I
I       I tímoch, v konštrukčnom, technickom a prevádzkovom výskume a podobne. Prezentuje  I
I       I samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže prognózovať, I
I       I plánovať, určovať zameranie výskumu v študijnom odbore a riadiť a koordinovať   I
I       I výskumný tím.                                   I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                      6. Drevárstvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Drevárstvo                                I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Wood Science and Technology (angl.)                   I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.2.42. drevárstvo                           I
I            I 5.2.43. technológia spracovania dreva                  I
I            I 5.2.44. štruktúra a vlastnosti dreva                  I
I            I 5.2.45. konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov        I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor drevárstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa dreva ako     I
I znalostí študijného  I prírodného obnoviteľného materiálu a znalosti rôznych oblastí      I
I odboru        I spracovania dreva na výrobky. Zaoberá sa spôsobmi, ako človek využíva  I
I            I tento materiál a procesmi a nástrojmi, ktoré pri tom používa.      I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria          I
I            I 1. poznatky prírodovedných disciplín aplikované v technologických    I
I            I procesoch spracovania dreva, v konštrukcii a vlastnostiach výrobkov z  I
I            I dreva,                                  I
I            I 2. štruktúra a vlastnosti dreva,                     I
I            I 3. princípy spracovania, úpravy a obrábania dreva,            I
I            I 4. technológie mechanického spracovania dreva,              I
I            I 5. technológie výroby materiálov na báze dreva,             I
I            I 6. technológie chemického spracovania dreva,               I
I            I 7. konštrukcia a technológia výroby nábytku a výrobkov z dreva,     I
I            I 8. konštrukcia, projektovanie a dimenzovanie drevených stavieb a     I
I            I drevených konštrukcií,                          I
I            I 9. technológia výroby a výstavby drevených stavieb a drevených      I
I            I konštrukcií,                               I
I            I 10. povrchová úprava, lepenie, ochrana a zušľachťovanie dreva,      I
I            I 11. modelovanie a projektovanie technologických procesov, výrobných   I
I            I systémov a výrobkov s využitím informačných technológií (IT), koncept  I
I            I inteligentnej továrne (smart factory) a inteligentného priemyslu (smart I
I            I industry),                                I
I            I 12. bezpečnostné a environmentálne aspekty výrobných procesov a     I
I            I výrobkov,                                I
I            I 13. podnikanie a manažment v drevárstve.                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Absolvent disponuje      I
I Zručnosti  I praktickými a metodologickými vedomosťami z kľúčovej oblasti študijného odboru,  I
I Kompetencie I najmä problematiky spracovania dreva a tvorby drevárskych výrobkov. Je schopný   I
I       I primerane aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje v technológiách      I
I       I spracovania dreva, konštrukciách nábytku, drevárskych výrobkov a drevených     I
I       I stavieb. Disponuje vedomosťami súvisiacimi s procesmi výroby drevárskych výrobkov, I
I       I predvýrobnou a projektovou prípravou, realizáciou, výrobou, ocenením,       I
I       I certifikáciou a podnikaním v drevárstve. Pozná a vie analyzovať súčasné trendy   I
I       I vývoja a inovácií v príslušnej oblasti, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti I
I       I a environmentálneho hodnotenia.                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie navrhovať riešenia základných technologických a technických     I
I       I problémov v procesoch spracovania dreva, projektovania a konštruovania drevárskych I
I       I výrobkov. Ovláda štandardné metódy zisťovania a identifikovania vlastností a    I
I       I kvality suroviny a produktov. Vie efektívne využívať počítačom podporované     I
I       I projektovanie s možným výstupom na číslicovo riadené výrobné zariadenia. Dokáže  I
I       I účinne a efektívne prevádzkovať strojno-technologické zariadenia, podieľať sa na  I
I       I predvýrobnej príprave drevárskych produktov a manažovať realizáciu jednoduchších  I
I       I výrobkov.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje schopnosťou indikovať technické, technologické a ekonomické I
I       I problémy vo výrobnom procese a v procese realizácie drevárskych výrobkov. Je    I
I       I schopný samostatne riešiť                             I
I       I špecifické problémy v meniacom sa prostredí, ako aj efektívne pracovať ako člen  I
I       I tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Dokáže samostatne navrhnúť  I
I       I možné riešenie problémov. Absolvent dokáže prezentovať rôznym druhom poslucháčstva I
I       I problémy a ich riešenia, ako aj profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.   I
I       I Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z     I
I Zručnosti  I viacerých oblastí študijného odboru. Má rozsiahle vedomosti z technologických   I
I Kompetencie I procesov spracovania dreva. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám  I
I       I procesov spracovania dreva a technickým riešeniam zahrňujúcim výrobné procesy a  I
I       I tvorbu výrobkov. Vie navrhovať, projektovať a aplikovať nové technológie a     I
I       I materiály a vyvíjať a konštruovať nábytok, výrobky na báze dreva a drevené stavby. I
I       I Vie analyzovať praktické problémy pri výrobe a preukazuje efektívne rozhodovanie  I
I       I pri výbere metód či optimalizácii v procesoch komplexného zhodnocovania dreva,   I
I       I projektovania a konštruovania. Do hĺbky ovláda funkčné, energetické,        I
I       I technologické, ekonomické, environmentálne a estetické vlastnosti výrobkov z dreva I
I       I determinujúce konštrukčnú tvorbu.                         I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane špecifikovať, analyzovať,     I
I       I navrhovať, odborne a organizačne riadiť výrobné procesy a procesy zmien      I
I       I technológie spracovania dreva. Je schopný samostatne riešiť projekty technického a I
I       I technologického rozvoja. Absolvent dokáže projektovať a konštruovať výrobky na   I
I       I báze dreva a iných materiálov. Dokáže organizovať, manažovať a viesť realizáciu  I
I       I drevárskych výrobkov a jednoduchých stavieb z dreva v intenciách stavebného    I
I       I zákona.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v známom aj neznámom prostredí. Preukazuje schopnosť  I
I       I pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym I
I       I myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia  I
I       I pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.                  I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného   I
I Zručnosti  I odboru alebo praxe, ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného    I
I Kompetencie I výskumu a aplikovaného výskumu v oblasti drevárstva, technológie spracovania    I
I       I dreva, štruktúry a vlastností dreva, konštrukcie a procesov výroby nábytku,    I
I       I drevárskych výrobkov a drevených stavieb. Má rozsiahle odborné vedomosti z     I
I       I viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie I
I       I výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti drevárstva.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho  I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe  I
I       I svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové     I
I       I výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa I
I       I ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých       I
I       I interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže  I
I       I navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.       I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike aj v zahraničí. Zohľadňuje  I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím I
I       I v príslušnom vednom odbore.                            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                  7. Ekologické a environmentálne vedy 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Ekologické a environmentálne vedy                    I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I                                     I
I odboru v cudzom    I Ecological and Environmental Sciences (angl.)              I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 4.3.1.  ochrana a využívanie krajiny                  I
I            I 4.3.2.  environmentálne inžinierstvo                  I
I            I 4.3.3.  environmentálny manažment                    I
I            I 4.3.4.  všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií        I
I            I 4.3.5.  synekológia                           I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor je široký prierezový odbor v oblasti ekologických a    I
I znalostí študijného  I environmentálnych vied. Je účelovo zameraný na ochranu a tvorbu     I
I odboru        I životného prostredia, ochranu prírody a krajiny v intenciách       I
I            I udržateľného rozvoja a na nadväzujúce technické riešenia. Rešpektuje   I
I            I univerzalistický a holistický model edukácie, rozvíja a kombinuje    I
I            I štúdium prírodovedných, technických, technologických, ekonomických,   I
I            I právnych, sociálnych a filozofických aspektov životného prostredia.   I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalosti študijného odboru patrí vzdelávanie najmä I
I            I v nasledovných oblastiach: ekológia, ochrana a využívanie prírody a   I
I            I krajiny, ekosystémové služby, environmentálny manažment, environmentálne I
I            I inžinierstvo, environmentálne riziká a dôsledky klimatických a iných   I
I            I zmien vrátane vplyvov na zdravie, environmentálna výchova, odpadové   I
I            I hospodárstvo a recyklačné technológie, komplexné inžinierske riešenia  I
I            I environmentálnych problémov.                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [x] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné teoretické vedomosti na úrovni syntézy v základných     I
I Zručnosti  I prírodovedných disciplínach, v oblasti globálnych problémov životného prostredia  I
I Kompetencie I alebo základné znalosti z procesného inžinierstva príslušného k recyklácii odpadov I
I       I na základe profilu študijného programu. Vie špecifikovať biodiverzitu, krajinu a  I
I       I zložky životného prostredia rovnako aj ich zmeny, ochranu, udržanie ich      I
I       I priaznivého stavu a navrhovať základné technologické procesy vo väzbe na odpadové I
I       I hospodárstvo. Kategorizuje vplyv antropickej činnosti na prírodu a životné     I
I       I prostredie, má praktické a metodologické vedomosti z monitoringu a obnovy krajiny I
I       I a zložiek životného prostredia, súčasne aj o základných technologických procesoch I
I       I odlučovania znečisťujúcich látok zo zložiek životného prostredia, z odpadového   I
I       I hospodárstva, o remediačných a recyklačných technológiách. Špecifikuje oblasti   I
I       I interakcie medzi prostredím, organizmami a človekom, využíva svoje znalosti    I
I       I environmentálnej politiky a environmentálnych právnych predpisov, rovnako aj z   I
I       I informačných systémov a štatistických nástrojov. Analyzuje etické a filozofické  I
I       I princípy súvisiace s environmentálnou výchovou v kontexte študijného odboru.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov      I
I       I študijného odboru v meniacom sa prostredí, autonómiou a zodpovednosťou pri     I
I       I rozhodovaní, efektívne pracuje ako člen kolektívu alebo riadi kolektív na     I
I       I primeranom stupni riadenia. Je schopný vhodne a profesionálne prezentovať vlastné I
I       I stanoviská, efektívne plánovať svoje profesijné vzdelávanie.            I
I       I                                          I
I       I Absolvent nachádza uplatnenie v organizáciách ochrany prírody, v nižších stupňoch I
I       I riadenia orgánov štátnej správy, samosprávy alebo v súkromných a mimovládnych   I
I       I environmentálnych organizáciách, v špecializovaných laboratóriách a priemysle, ako I
I       I odborník na problematiku odpadového hospodárstva a posudzovania vplyvov na životné I
I       I prostredie a zdravie človeka, v organizáciách správy, prevádzky alebo riadenia   I
I       I objektov ochrany a starostlivosti o životné prostredie.              I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle a prehĺbené odborné a metodologické vedomosti o       I
I Zručnosti  I ekosystémoch a o ekosystémových službách na úrovni hodnotenia z jednotlivých    I
I Kompetencie I oblastí študijného odboru, predovšetkým z oblasti, na ktorú je zameraný jeho    I
I       I študijný program. Uplatňuje vedecké výskumy v študijnom odbore, vie vyvodiť závery I
I       I z interdisciplinárnych znalostí z aplikovaných vied s priamymi vplyvmi na prírodu I
I       I a životné prostredie. Zhodnocuje svoje znalosti z manažmentu ochrany prírody,   I
I       I krajiny a zložiek životného prostredia, posudzuje environmentálne riziká, havárie, I
I       I škody a možnosti ich riešenia. Stanovuje štandardy nástrojov environmentálnej   I
I       I politiky a ekonomiky, environmentálneho manažmentu a auditu. Posudzuje vplyvy na  I
I       I životné prostredie a zdravie. Systematizuje svoje vedomosti v oblasti remediačných I
I       I a recyklačných technológií, hodnotí ekologické stopy a životné cykly. Ovláda    I
I       I metodológie procesného inžinierstva nutné k materiálovej recyklácii odpadov,    I
I       I odborne posudzuje technologické procesy v oblasti recyklácie a spracovania odpadov I
I       I a ich vplyv na životné prostredie.                         I
I       I                                          I
I       I Absolvent uskutočňuje základný a aplikovaný výskum, identifikuje environmentálne  I
I       I riziká a navrhuje opatrenia na ich prevenciu, zmiernenie alebo úplné odstránenie. I
I       I Rieši náročnejšie projekty v oblasti ochrany prírody a krajiny a pripravuje    I
I       I podklady pre minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Podieľa sa  I
I       I na tvorbe koncepčných dokumentov súvisiacich s biodiverzitou, krajinou a životným I
I       I prostredím. Formuluje správne postupy plánovania, hodnotenia, organizácie a    I
I       I kontroly životného prostredia a nástroje environmentálneho práva, manažmentu a   I
I       I auditu. Aplikuje sofistikované programové nástroje, používa simulačné modely pre  I
I       I analýzu trendov a rizík. V oblasti environmentálnej výchovy realizuje a hodnotí  I
I       I vzdelávacie a tréningové programy.                         I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj  I
I       I neznámom prostredí, inovatívnym a tvorivým myslením. Výsledky výskumu prezentuje  I
I       I odborne správne.                                  I
I       I                                          I
I       I Absolventi nachádzajú uplatnenie v orgánoch a organizáciách ochrany prírody a   I
I       I krajiny, vo vyšších stupňoch riadenia orgánov štátnej správy, samosprávy, v    I
I       I podnikoch alebo v súkromných, mimovládnych ekologických a environmentálnych    I
I       I organizáciách, vo vedeckých inštitúciách a akademických inštitúciách, ako     I
I       I odborníci na problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie   I
I       I človeka, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a ochrany krajiny, v       I
I       I životné prostredie.                                I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda, samostatne uplatňuje a tvorivo rozvíja vedecké metódy základného I
I Zručnosti  I výskumu a aplikovaného výskumu a rieši zložité problémy teórie a praxe v oblasti  I
I Kompetencie I ekologických a environmentálnych vied. Dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie I
I       I pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej I
I       I analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov. Je schopný     I
I       I navrhovať, overovať a implementovať nové postupy a metódy a používať ich pri    I
I       I hľadaní nových technológií, technických riešení a interaktívnych systémových    I
I       I väzieb.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent samostatne, tvorivo a komplexne rieši náročné úlohy v oblasti      I
I       I uplatňovania preventívnych nástrojov a starostlivosti o prírodu a životné     I
I       I prostredie. Využíva moderné informačné a komunikačné technológie. Tvorí a aplikuje I
I       I vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať     I
I       I virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a dôsledky    I
I       I antropických aktivít na životné prostredie. Dokáže posúdiť možnosti materiálovej  I
I       I recyklácie rôznych typov odpadov a navrhnúť vlastné metodické postupy ich     I
I       I spracovania.                                    I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Prezentuje  I
I       I výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Zohľadňuje spoločenské, vedecké I
I       I a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov   I
I       I výskumu. Dokáže odborne ovplyvňovať zameranie výskumu a koordinovať tím. Zosúladí I
I       I činnosť zainteresovaných zložiek pri riešení problémov životného prostredia na   I
I       I lokálnej aj regionálnej úrovni. Je schopný viesť aj široký interdisciplinárny   I
I       I vedecký tím.                                    I
I       I                                          I
I       I Získanú odbornosť absolventi uplatnia vo výskumných inštitúciách, na univerzitách, I
I       I v podnikovej sfére, ako aj v štátnej správe, samospráve, v súkromných a iných   I
I       I organizáciách.                                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                    8. Ekonómia a manažment 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Ekonómia a manažment                           I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Economics and Management (angl.)                     I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 3.3.1.  národné hospodárstvo                      I
I            I 3.3.2.  dejiny národného hospodárstva                  I
I            I 3.3.3.  ekonomická teória                        I
I            I 3.3.4.  prognostika                           I
I            I 3.3.5.  verejná správa a regionálny rozvoj               I
I            I 3.3.6.  financie, bankovníctvo a investovanie              I
I            I 3.3.8.  poisťovníctvo                          I
I            I 3.3.9.  obchodné podnikanie                       I
I            I 3.3.10. obchod a marketing                       I
I            I 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky                I
I            I 3.3.12. účtovníctvo                           I
I            I 3.3.13. finančný manažment                       I
I            I 3.3.14. ľudské zdroje a personálny manažment              I
I            I 3.3.15. manažment                            I
I            I 3.3.16. ekonomika a manažment podniku                  I
I            I 3.3.17. medzinárodné ekonomické vzťahy                 I
I            I 3.3.18. medzinárodné podnikanie                     I
I            I 3.3.19. svetová ekonomika                        I
I            I 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment                 I
I            I 3.3.21. ekonomika a riadenie podnikov                  I
I            I 3.3.22. podnikový manažment                       I
I            I 3.3.23. verejná ekonomika a služby                   I
I            I 3.3.24. kvantitatívne metódy v ekonómii                 I
I            I 3.3.25. ekonometria a operačný výskum                  I
I            I 8.1.1.  cestovný ruch                          I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa znalosti súvisiace so základnými ekonomickými   I
I znalostí študijného  I zákonitosťami pohybu a výmeny ekonomických hodnôt, správania sa     I
I odboru        I jednotlivých prvkov ekonomických systémov, organizácie tvorby,      I
I            I distribúcie a spotreby ekonomických statkov a pomocou efektívneho    I
I            I využitia kvalitatívnych a kvantitatívnych metód sa navrhujú riešenia pre I
I            I národohospodárske a konkrétne ekonomické a manažérske situácie, v    I
I            I ktorých sa prejavuje interakcia využívania nehmotných a hmotných zložiek I
I            I v procese ekonomického rozhodovania a racionálneho správania, pri    I
I            I rešpektovaní regionálnych a národných zvláštností ekonomických systémov I
I            I a v kontexte medzinárodného ekonomického prostredia.           I
I            I                                     I
I            I Nosné témy jadra znalostí študijného odboru zahŕňajú           I
I            I                                     I
I            I v oblasti ekonómie                            I
I            I 1. základné východiská ekonomického myslenia - makroekonomické a     I
I            I mikroekonomické zákonitosti fungovania ekonomického systému a jeho    I
I            I súčastí, v národnom a medzinárodnom meradle, s interakciou na      I
I            I hospodársku politiku, regionálne, národné a medzinárodné politické a   I
I            I ekonomické vzťahy,                            I
I            I 2. národné a medzinárodné ekonomické prostredie a jeho zákonitosti    I
I            I fungovania, od úrovne ekonomických subjektov, odvetví a sektorov,    I
I            I regionálnych a národných ekonomík až na úroveň medzinárodných      I
I            I ekonomických a hospodárskych spoločenstiev, s ohľadom na účinné právne  I
I            I predpisy,                                I
I            I 3. zbieranie a vyhodnocovanie ekonomických informácií, kvalitatívne a  I
I            I kvantitatívne metódy hodnotenia aktuálneho stavu, historického vývoja a I
I            I prognózy ekonomického systému, jeho jednotlivých komponentov a      I
I            I uskutočňovaných transakcií,                       I
I            I                                     I
I            I v oblasti manažmentu                           I
I            I 1. východiská strategického, taktického a operatívneho manažmentu v   I
I            I regionálnom, národnom a medzinárodnom prostredí - rešpektujúc funkcie  I
I            I manažmentu, právnu formu ekonomického subjektu a zákonitosti fungovania I
I            I jeho jednotlivých funkčných zložiek,                   I
I            I 2. identifikácia, analýza, kreovanie a implementácia riešení       I
I            I manažérskych problémov v jednotlivých funkčných oblastiach ekonomického I
I            I subjektu a následné hodnotenie efektívnosti a účinnosti manažérskych   I
I            I činností,                                I
I            I 3. vznik, organizovanie, rozvoj a hodnotenie materiálnych, technických, I
I            I technologických, tovarových, obchodných, personálnych, informačných,   I
I            I finančných a ďalších tokov ekonomického subjektu, v neustále sa     I
I            I meniacich podmienkach odvetvového, regionálneho, národného a       I
I            I medzinárodného prostredia.                        I
I            I                                     I
I            I Nosné témy jadra znalostí študijného odboru reflektujú aktuálne trendy v I
I            I jednotlivých oblastiach študijného odboru, požiadavky hospodárskej    I
I            I praxe, poznatky o spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti, etike,   I
I            I ekologickom konaní a podporujú rozvoj kritického a podnikateľského    I
I            I myslenia.                                I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch I
I Zručnosti  I a ich syntézy, kategóriách a súvislostiach, v súlade s aktuálnym stavom národného I
I Kompetencie I a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického   I
I       I systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania jeho       I
I       I jednotlivých funkčných oblastí. Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu  I
I       I vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. I
I       I Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania. I
I       I                                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy, zbierať a  I
I       I vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri       I
I       I vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať I
I       I na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na  I
I       I základe relevantných mikroekonomických a makroekonomických informácií preukazuje  I
I       I schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť prijatých riešení a predvídať budúci   I
I       I vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy na  I
I       I jednotlivé súčasti ekonomického systému. Je schopný sledovať najnovšie trendy v  I
I       I príslušnej oblasti.                                I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením,  I
I       I ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má    I
I       I prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a         I
I       I informačné/komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických   I
I       I problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného    I
I       I ekonomického prostredia.                              I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z viacerých  I
I Zručnosti  I oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špecializácii I
I Kompetencie I ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie, súvislosti  I
I       I medzi nimi a to v kontexte ekonomickej a manažérskej teórie a praxe. Na základe  I
I       I získaných vedomostí, osvojeného pojmového a kategoriálneho aparátu absolvent    I
I       I dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s ohľadom I
I       I na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie.     I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný analyzovať problémy na makroekonomickej a mikroekonomickej  I
I       I úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy ekonomických a      I
I       I manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania     I
I       I nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými I
I       I komunikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších      I
I       I manažérskych a odborných funkcií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich I
I       I dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať k transferu aplikovateľného     I
I       I poznania do ekonomickej a manažérskej praxe.                    I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov I
I       I a projektov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo  I
I       I vedúci tímu. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie I
I       I poznatky, uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny I
I       I prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom, I
I       I a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť     I
I       I zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda a je schopný zvoliť a použiť primerané vedecké metódy základného I
I Zručnosti  I a aplikovaného výskumu v oblasti študijného odboru. Má rozsiahle prierezové    I
I Kompetencie I vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre  I
I       I uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických a manažérskych I
I       I problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov.                I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže na základe cielenej, myšlienkovo rozmanitej, avšak kritickej   I
I       I rešerše formulovať výzvy pre vedecké poznanie, identifikovať vedecké problémy,   I
I       I formulovať výskumné otázky a odvodzovať výskumný dizajn. Ovláda základné prístupy I
I       I vedeckej práce, dokáže identifikovať informačné zdroje a pri ich využívaní     I
I       I primerane aplikovať disponibilné informačné systémy. V závislosti od charakteru  I
I       I výskumného problému a výskumnej oblasti dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať  I
I       I výskumné tézy, formulovať, verifikovať výskumné hypotézy a pritom primeraným    I
I       I spôsobom aplikovať kvalitatívne alebo kvantitatívne metódy výskumu. Na základe   I
I       I svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné   I
I       I postupy.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením,  I
I       I ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach a prezentuje samostatne výsledky výskumu I
I       I a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Vďaka    I
I       I jazykovej kompetentnosti je schopný publikovať v rešpektovaných časopisoch a    I
I       I zborníkoch evidovaných v medzinárodných profesijných databázach CCC, WOS, Scopus a I
I       I ďalších. Vo svojej vedeckej práci zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty I
I       I pri formulovaní výskumných zámerov, interpretácii a zovšeobecnení výsledkov    I
I       I výskumu. Dokáže zaujať postoje k aktuálnym problémom, určiť zameranie výskumu,   I
I       I koordinovať prácu výskumného tímu, aplikovať a transferovať nadobudnuté poznanie  I
I       I do pedagogického procesu a do praxe a prispievať aj k rozvoju ekonomickej teórie a I
I       I manažérskej praxe, v národnom a medzinárodnom kontexte.              I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     9. Elektrotechnika 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Elektrotechnika                             I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Electrical and Electronics Engineering (angl.)              I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.2.9.  elektrotechnika                         I
I            I 5.2.10. teoretická elektrotechnika                   I
I            I 5.2.11. silnoprúdová elektrotechnika                  I
I            I 5.2.12. elektrotechnológie a materiály                 I
I            I 5.2.13. elektronika                           I
I            I 5.2.30. elektroenergetika                        I
I            I 5.2.31. jadrová energetika                       I
I            I 5.2.47. biomedicínske inžinierstvo                   I
I            I 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo                     I
I            I 5.2.54. meracia technika                        I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Nosnými témami jadra študijného odboru sú znalosti týkajúce sa      I
I znalostí študijného  I elektrotechniky, elektroniky, mikroelektroniky a nanoelektroniky,    I
I odboru        I organickej elektroniky, fotoniky a optoelektroniky, senzoriky,      I
I            I autotronických systémov a systému internetu vecí (IoT),         I
I            I elektroenergetiky a meracej techniky, svetelnej techniky, materiálov a  I
I            I technológií pre elektrotechniku a elektroniku, teoretickej        I
I            I elektrotechniky, teórie obvodov a sústav, metód spracovania a prenosu  I
I            I analógových a digitálnych signálov, nízko a vysokofrekvenčných      I
I            I elektronických obvodov a systémov. Súčasťou jadra sú aj znalosti o    I
I            I procesoch, zariadeniach a systémoch výroby, konverzie, distribúcie a   I
I            I akumulácie elektrickej energie, o výkonových elektronických systémoch a I
I            I obvodoch, o elektrických pohonoch a ich riadení.             I
I            I                                     I
I            I V rámci študijného odboru sú reflektované aj poznatky o biomedicínskom  I
I            I inžinierstve, o senzoroch, senzorike a meracej technike, o princípoch a I
I            I konštrukcii elektrických strojov a prístrojov, ako aj o ich programovaní I
I            I a riadení, o technických aplikáciách teórie elektromagnetického poľa, o I
I            I elektromagnetickej kompatibilite a o fyzikálnom inžinierstve. Príslušné I
I            I elektrofyzikálne modely nachádzajú uplatnenie v rámci modelovania a   I
I            I simulácie, ktoré majú významné uplatnenie pri návrhu nových       I
I            I polovodičových štruktúr alebo pre interpretáciu dosiahnutých výsledkov. I
I            I Do jadra znalostí patria aj základné znalosti z informačných a      I
I            I komunikačných technológií a prírodovedecký základ. Jednotlivé nosné témy I
I            I jadra sú rozvíjané na základe konkrétnej špecializácie príslušného    I
I            I multidisciplinárneho študijného programu.                I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má prierezové vedomosti v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy  I
I Zručnosti  I vrátane kľúčových pojmov a kategórií, ovláda základné fakty, princípy, technológie I
I Kompetencie I a teórie v elektrotechnike, elektronike a elektroenergetike. Absolvent má tiež   I
I       I prírodovedný a informatický vedomostný základ. Vie vyvodiť závery a súvislostí v  I
I       I kontexte hlavných tém, medzi ktoré patria aj elektrické, elektronické fotonické  I
I       I obvody, senzorové systémy a IoT, elektrotechnické materiály a technológie,     I
I       I elektromagnetické pole v rozsahu potrebnom na pochopenie základných javov     I
I       I využívaných v elektrotechnickom inžinierstve a ich tvorivej aplikácii. Má     I
I       I vedomosti potrebné na zvládnutie základov merania najmä elektrických veličín,   I
I       I znalosti základov bezpečnosti práce s elektrotechnickými zariadeniami a znalosť  I
I       I tvorby súvisiacej technickej dokumentácie. Vie vysvetliť činnosť základných    I
I       I elektronických súčiastok a ich aplikácií vo vybraných elektronických obvodoch a  I
I       I systémoch, má nevyhnutné znalosti z problematiky prenosu, spracovania analógových I
I       I a digitalizovaných signálov. Disponuje základnými vedomosťami z oblasti prvotných I
I       I a druhotných zdrojov energie, princípov výroby, prenosu a rozvodu elektrickej   I
I       I energie. Chápe ustálené a prechodové prevádzkové stavy elektrizačnej sústavy. Je  I
I       I oboznámený s fyzikálnou podstatou javov, materiálov a technologických postupov v  I
I       I oblasti elektrotechniky, mikroelektroniky a nanoelektroniky a fotoniky. Má     I
I       I základné poznatky o elektromagnetickej kompatibilite rôznych zariadení s osobitným I
I       I zameraním na znalosť cieleného ovplyvňovania elektrických, magnetických a     I
I       I optických parametrov rôznych látok a štruktúr. Je oboznámený s problematikou    I
I       I rôznych druhov žiarenia. Absolvent má základné znalosti o procesoch prebiehajúcich I
I       I v rôznych druhoch materiálov, poznatky o metódach merania rôznych veličín. Ovláda I
I       I tiež relevantné poznatky z fyziky polovodičov, ktorých prostredníctvom chápe    I
I       I princípy činnosti, funkciu a aplikačnú problematiku signálových a výkonových    I
I       I polovodičových súčiastok. Vie navrhovať a ovláda technológiu výroby základných   I
I       I typov elektronických obvodov a systémov vrátane ich riadenia. Podľa zamerania   I
I       I študijného programu absolvent môže disponovať vedomosťami o lekárskej technike a  I
I       I jej aplikáciách, o fyzikálnej a chemickej podstate snímačov biologických signálov I
I       I a je schopný v spolupráci s ďalšími kolegami riešiť vybrané problémy medicínskej  I
I       I laboratórnej techniky.                               I
I       I                                          I
I       I Pri riešení špecifických odborných problémov je absolvent schopný tvorivo     I
I       I aplikovať poznatky z fyziky a teoretického základu elektrotechnického inžinierstva I
I       I na riešenie typických dielčích praktických problémov a navrhovať riešenia v    I
I       I praktickej činnosti. Podľa zamerania študijného programu dokáže tvorivo využívať  I
I       I princípy a aplikácie informatiky a komunikačných systémov v rôznych        I
I       I interdisciplinárnych tímoch. Dokáže navrhovať a realizovať jednoduché hardvérové a I
I       I softvérové riešenia pre spracovanie signálov pod vedením špecialistov. Má     I
I       I dostatočné technické zručnosti v práci s vybranou lekárskou a meracou technikou,  I
I       I vie spracovávať a vyhodnocovať elektrické signály, ktoré sú odozvou na procesy   I
I       I prebiehajúce v rôznych prostrediach. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie   I
I       I základných problémov a vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na I
I       I riešenie praktických úloh v študijnom odbore podľa zamerania študijného programu. I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie pracovať efektívne ako člen realizačného tímu. Disponuje schopnosťou I
I       I prezentovať rôznym skupinám odbornej aj laickej verejnosti problémy a ich     I
I       I riešenia. Vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti    I
I       I riešených problémov svojej profesie a vníma potrebu celoživotného vzdelávania v  I
I       I meniacom sa svete v rámci svojho zamerania. Dokáže samostatne získavať nové    I
I       I poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má odborné a prierezové vedomosti z viacerých tematických oblastí    I
I Zručnosti  I študijného odboru na úrovni hodnotenia. Vie špecifikovať princípy, funkcie a    I
I Kompetencie I aplikácie signálových alebo výkonových elektronických a elektrotechnických     I
I       I obvodov, systémov a zariadení a rozumie ich vplyvu na životné prostredie. Pozná a I
I       I rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v procese výroby      I
I       I elektrotechnických materiálov, komponentov, zariadení a systémov. Podľa zamerania I
I       I študijného programu disponuje odbornými vedomosťami o procese výroby elektrickej  I
I       I energie z konvenčných a nekonvenčných zdrojov a jej prenose a distribúcii do    I
I       I miesta spotreby a uskladňovaní pre napájanie obvodov a zariadení ako sú      I
I       I elektromobily, smart mobilné zariadenia a podobne. Ďalej vedomosťami o       I
I       I elektrických lineárnych, kvázilineárnych a nelineárnych systémoch a systémoch   I
I       I pracujúcich so spätnou väzbou. Má rozsiahle vedomosti z výkonovej a signálovej   I
I       I elektroniky, hardvéru riadiacich systémov, mikroelektroniky a nanolektroniky a   I
I       I fotoniky. Špecifikuje poznatky z oblasti fyzikálnych procesov prebiehajúcich v   I
I       I rôznych druhoch materiálov, má vedomosti o metodikách a ich diagnostickom     I
I       I potenciáli z hľadiska analýzy materiálových objektov. Má tiež vedomosti      I
I       I interdisciplinárneho charakteru súvisiace s aplikáciami technických poznatkov   I
I       I študijného odboru v informačných a komunikačných, ako aj lekárskych a       I
I       I biomedicínskych technológiách a to podľa zamerania študijného programu. Využíva  I
I       I systémový výskum, meranie a meraciu techniku v rôznych oblastiach. Absolvent    I
I       I disponuje vedomosťami týkajúcimi sa riadiacich algoritmov procesu výroby,     I
I       I konverzie a akumulácie elektrickej energie. Ovláda navrhovanie, konštrukciu a   I
I       I projektovanie zariadení, systémov a sústav vyznačujúcich sa vysokými funkčnými   I
I       I schopnosťami, ktoré majú byť ovládateľné a riaditeľné modernou automatizačnou a  I
I       I počítačovou technikou s využitím robotických systémov. Na základe získania     I
I       I všeobecného prírodovedného poznania a širokého spektra vedomostí aplikovanej    I
I       I informatiky dokáže doviesť inovované výsledky výskumu zo svojej oblasti k     I
I       I praktickému využitiu. Absolvent má rozšírené znalosti z oblasti študijného odboru I
I       I a metód používaných na analýzu problémov, ovláda modelovanie a simuláciu procesov, I
I       I má znalosti z programového vybavenia a aplikovania informačných technológií.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v I
I       I aplikáciách pre rozvoj študijného odboru. Má schopnosť navrhovať a riešiť výskumné I
I       I projekty, konštruovať a navrhovať zariadenia technologickej praxe. Absolvent    I
I       I preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri komplexnom riešení problémov a     I
I       I projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí v Slovenskej     I
I       I republike a v zahraničí. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia zadávaných     I
I       I interdisciplinárnych problémov pri výskume, vývoji a konštruovaní. Dokáže     I
I       I samostatne efektívne využívať rôzne návrhové CAD nástroje pre elektroniku,     I
I       I mikroelektroniku a elektrotechniku, ako aj bežné programovacie nástroje pre vývoj I
I       I aplikácií pre programovateľné elektronické štruktúry ako sú mikropočítače, FPGA a I
I       I iné. Dokáže navrhovať a realizovať zložité hardvérové a softvérové riešenia v   I
I       I rôznych oblastiach elektrotechniky včítane komunikačných, mikropočítačových,    I
I       I riadiacich a energetických aplikácií. Využíva zložité meracie prístroje a systémy I
I       I a dokáže merať, diagnostikovať, skúšať, vyhodnocovať komplexné signály a obvody v I
I       I zložitých systémoch na úrovni fyzickej vrstvy. Tvorivo aplikuje získané poznatky  I
I       I pri riešení projektov v inžinierskej praxi pri dodržiavaní príslušných zákonov,  I
I       I vyhlášok a predpisov. Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť    I
I       I riešenie problémov súvisiacich s najnovšími spôsobmi získavania elektrickej    I
I       I energie z konvenčných a nekonvenčných zdrojov. Je schopný pracovať s prístrojmi a I
I       I materiálom používaným v základnom a aplikovanom výskume a to podľa zamerania    I
I       I študijného programu.                                I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým analytickým a syntetickým myslením,  I
I       I ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Je schopný navrhovať, realizovať a   I
I       I hodnotiť riešenie problémov súvisiacich s najnovšími trendmi z oblasti študijného I
I       I odboru. Dokáže samostatne riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a     I
I       I samostatne a zodpovedne rozhodovať o inováciách v meniacom sa výrobnom prostredí s I
I       I prihliadnutím na širšie spoločenské potreby a dôsledky. Disponuje inovatívnym   I
I       I myslením, vie tvorivým spôsobom formulovať informácie o postupe a výsledkoch    I
I       I riešenia úloh a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a   I
I       I štúdia pred odborným publikom. Absolvent chápe morálne, spoločenské, právne a   I
I       I ekonomické súvislosti v rámci študijného odboru.                  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda metódy analýzy a syntézy, vie ich aplikovať pri uskutočňovaní   I
I Zručnosti  I základného a aplikovaného výskumu vo vybranej oblasti študijného odboru. Má    I
I Kompetencie I rozsiahle poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy na úrovni     I
I       I zodpovedajúcej medzinárodným kritériám v oblasti elektrotechnického inžinierstva a I
I       I elektronického inžinierstva. Má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí I
I       I z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre       I
I       I uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti      I
I       I technickej, silnoprúdovej elektrotechniky, energetiky, elektrotechnológií a    I
I       I materiálov, výkonovej a signálovej elektroniky, hardvéru riadiacich systémov,   I
I       I mikroelektroniky a nanoelektroniky, elektroenergetiky, biomedicínskeho a      I
I       I fyzikálneho inžinierstva a meracej techniky. Uvedené vedomosti vyžíva pri výchove I
I       I nových odborníkov.                                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže aktívne získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich     I
I       I analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii a v praktických aplikáciách pre I
I       I rozvoj študijného odboru. Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie  I
I       I pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej   I
I       I teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v I
I       I tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a I
I       I implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené      I
I       I bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických    I
I       I detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Dokáže vykonávať práce  I
I       I prieskumové, rozborové, merania, zber a spracovanie dát, dokáže využívať pokročilé I
I       I metódy a nástroje pre počítačové modelovanie a simulácie procesov. Vie viesť    I
I       I riešiteľský kolektív.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením s následnou  I
I       I syntézou nových myšlienok a inovačných postupov, ktoré aplikuje v meniacich sa   I
I       I podmienkach. Dokáže plánovať, iniciovať riešenie komplexných problémov vrátane   I
I       I formulovania cieľov, prostriedkov a metód. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a    I
I       I etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov    I
I       I výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. I
I       I Dokáže formulovať inžiniersko-fyzikálno-technologické problémy a doviesť ich    I
I       I riešenia k praktickým realizáciám, má kvalifikované schopnosti samostatne riešiť  I
I       I vedecké projekty a viesť tím odborníkov, určiť zameranie výskumu a koordinovať   I
I       I realizačným tím v príslušnom vednom odbore.                    I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                      10. Farmácia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Farmácia                                 I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Pharmacy (angl.)                             I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 7.3.1.  farmácia                            I
I            I 7.3.2.  farmakológia                          I
I            I 7.3.3.  farmaceutická chémia                      I
I            I 7.3.4.  farmakognózia                          I
I            I 7.3.5.  galenická farmácia                       I
I            I 7.3.6.  lekárenstvo - sociálna farmácia                 I
I            I 7.3.7.  klinická farmácia                        I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor farmácia zahŕňa znalosti týkajúce sa vývoja, prípravy,  I
I znalostí študijného  I výroby, použitia liečiv a liekov, zdravotníckych a diagnostických    I
I odboru        I pomôcok a ďalších farmaceutických produktov a súvisiacich        I
I            I kvalifikovaných činností.                        I
I            I                                     I
I            I Študijný odbor farmácia zahŕňa aj poznatky o farmakológii,        I
I            I farmaceutickej a medicínskej chémii, analýze liečiv, farmaceutickej   I
I            I biochémii, chemickej teórii účinku liečiv, fyzikálnej chémii liečiv,   I
I            I farmaceutickej analýze, nukleárnej farmácii, molekulovej biológii účinku I
I            I liečiv, toxikológii, farmakognózii, galenickej farmácii, lekárenstve,  I
I            I sociálnej farmácii a klinickej farmácii.                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [ ] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [x] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [ ] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: súvislé magisterské, inžinierske I
I vzdelania podľa    I a doktorské študijné programy vysokých škôl - kód: 766          I
I medzinárodnej     I                                     I
I štandardnej      I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I klasifikácie     I                                     I
I vzdelania (ISCED)   I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I kvalifikačného rámca I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I Slovenskej republiky I                                     I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [ ] áno                                 I
I uskutočňovať     I [x] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [x] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno                                             I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I -                                         I
I Zručnosti  I                                          I
I Kompetencie I                                          I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni I
I Zručnosti  I syntézy a hodnotenia z oblasti liekov, liečiv a pomocných látok používaných pri  I
I Kompetencie I výrobe liekov a ďalších farmaceutických produktov. Má vedomosti o osude liečiva v I
I       I organizme, jeho účinkoch, zdravotných a sociálnych aspektoch používania liekov,  I
I       I ovláda farmaceutickú technológiu, farmaceutické, fyzikálne, chemické,       I
I       I mikrobiologické a biologické skúšanie liekov. Má primerané vedomosti o metabolizme I
I       I a účinkoch liečiv, o pôsobení toxických látok a nežiaducich účinkoch pri používaní I
I       I liekov. Má znalosti o technologických postupoch pri výrobe liekov na základe    I
I       I vlastností použitých látok. Tvorivo pristupuje k riešeniu problémov z oblasti   I
I       I farmácie. Jeho vedomosti mu umožňujú vyhodnotiť vedecké údaje týkajúce sa liečiv a I
I       I liekov s cieľom poskytnúť primerané informácie na základe tohto poznania. Má    I
I       I primerané vedomosti o zákonných, etických, ekonomických aspektoch práce s liekmi a I
I       I o ďalších požiadavkách spojených s výkonom farmaceutickej praxe, vrátane princípov I
I       I procesu registrácie liekov.                            I
I       I                                          I
I       I Disponuje aj vedomosťami z týchto oblastí: biológia rastlín a zvierat, fyzika,   I
I       I všeobecná a anorganická chémia, organická chémia, analytická chémia, farmaceutická I
I       I chémia vrátane analýzy liečiv a farmaceutických produktov, všeobecná a aplikovaná I
I       I biochémia (lekárska), anatómia a fyziológia, lekárska terminológia, mikrobiológia, I
I       I farmakológia a farmakoterapia, farmaceutická technológia, toxikológia,       I
I       I farmakognózia, právne predpisy a etika profesie.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent má dostatok odborných vedomostí, zručností a kompetencií získaných aj  I
I       I prostredníctvom šesťmesačnej stáže v praxi, aby kvalifikovane vykonával      I
I       I farmaceutické činnosti, ako napríklad: príprava farmaceutických liekových foriem, I
I       I výroba a skúšanie liekov, skúšanie liekov v laboratóriu na analýzu liekov,     I
I       I skladovanie, uchovávanie a distribúcia liekov v štádiu veľkoobchodného predaja,  I
I       I dodávky, príprava, skúšanie, skladovanie a distribúcia a výdaj bezpečných a    I
I       I účinných liekov požadovanej kvality vo verejných lekárňach, príprava, skúšanie,  I
I       I skladovanie a podávanie bezpečných a účinných liekov požadovanej kvality v     I
I       I nemocniciach.                                   I
I       I                                          I
I       I Pri riešení špecifických odborných problémov využíva praktické zručnosti so    I
I       I širokým uplatnením, najmä v regulovanom povolaní farmaceut, v lekárenstve, pri   I
I       I výrobe a distribúcii liekov, v klinickej praxi a vo farmaceutickom priemysle.   I
I       I Aplikuje farmakologické a základné farmakoterapeutické znalosti pri dispenzačnej, I
I       I konzultačnej a informačnej činnosti v lekárňach a iných zdravotníckych       I
I       I zariadeniach. Má primerané zručnosti pri používaní informačných technológií v   I
I       I rozsahu potrebnom na výkon kvalifikovaných farmaceutických činností.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent štúdia, farmaceut, má kompetencie zdravotníckeho pracovníka. Do systému I
I       I individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta sa aktívne zapája aj určovaním I
I       I alebo odporúčaním liečiv potrebných na terapiu. Absolvent sa podľa príslušných   I
I       I všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie   I
I       I kompetentne zapája, v prípade potreby s podmienkou doplnkových skúseností, najmä  I
I       I do výkonu týchto kvalifikovaných činností pri poskytovaní farmaceutickej      I
I       I starostlivosti: poskytovanie informácií a poradenstva o liekoch ako takých vrátane I
I       I ich správneho použitia, ohlasovanie nežiaducich účinkov farmaceutických výrobkov  I
I       I príslušným orgánom, osobná asistencia pacientom, ktorí užívajú lieky, prispievanie I
I       I k miestnym a celoštátnym kampaniam v oblasti verejného zdravia.          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať I
I       I efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením I
I       I a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred    I
I       I odborným publikom.                                 I
I       I                                          I
I       I Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných všeobecne záväzných   I
I       I právnych predpisov právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie.   I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru,  I
I Zručnosti  I ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových I
I Kompetencie I poznatkov v týchto oblastiach. Absolvent disponuje rozsiahlymi teoretickými a   I
I       I praktickými odbornými a metodologickými vedomosťami zo študijného odboru a jeho  I
I       I jednotlivých oblastí, uplatňuje vedecký prístup k riešeniu vedeckých problémov.  I
I       I Menuje princípy a metódy vedeckej práce, stanovuje výskumný cieľ, vytvára nové   I
I       I experimentálne postupy vedeckého bádania, identifikuje vedecké princípy      I
I       I vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, vrátane štatistických metód, princípy   I
I       I implementácie výsledkov bádania do praxe.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent volí konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu I
I       I v oblasti farmácie, jej jednotlivých oblastí vrátane farmakológie, farmaceutickej I
I       I chémie, analýzy liečiv, farmaceutickej biochémie, chemickej teórie účinku liečiv, I
I       I fyzikálnej chémie liečiv, farmaceutickej analýzy, nukleárnej farmácie, molekulovej I
I       I biológie účinku liečiv, toxikológie, farmakognózie, galenickej farmácie,      I
I       I lekárenstva, sociálnej farmácie a klinickej farmácie.               I
I       I                                          I
I       I Absolvent formuluje nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného I
I       I odboru, jeho jednotlivých programov a oblastí. Aplikuje vlastné zistenia svojej  I
I       I teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v I
I       I tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení navrhuje, overuje a      I
I       I implementuje nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky využíva zvolené      I
I       I bádateľské metódy a aplikuje ich pri hľadaní nových technológií, technických    I
I       I detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb, a to najmä vo svojej   I
I       I vedeckej špecializácii v rámci širokej problematiky výskumu, vývoja, prípravy,   I
I       I kontroly a používania liečiv, liekov a ďalších farmaceutických produktov.     I
I       I                                          I
I       I Absolvent svojou vedeckou prácou objavuje, overuje a prináša nové poznatky,    I
I       I vlastné návrhy na experimentálne riešenia problémov. Samostatne projektuje a rieši I
I       I výskumné úlohy, stanovuje zameranie výskumu a koordinuje tím v príslušnom vednom  I
I       I odbore, využíva nové technológie, uchádza sa o národné a nadnárodné granty,    I
I       I využíva moderné štatistické metódy, uplatňuje a vyvíja rôzne modely pri vývoji   I
I       I nových liečiv, projektuje, skúma a vyvíja nové účinné látky, liečivá a lieky,   I
I       I modeluje, navrhuje, zavádza a hodnotí nové liekové formy a technológie výroby   I
I       I liečiv a liekov, podieľa sa na biotechnologických postupoch pri príprave      I
I       I biopreparátov, testuje nové účinné látky, liečivá a lieky, analyzuje riziká pri  I
I       I používaní liečiv a liekov, vyhodnocuje klinické dáta a klinické štúdie, podieľa sa I
I       I na experimentoch a na príprave správ pre klinické hodnotenia nových liekov a    I
I       I procesy registrácie.                                I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Absolvent má kompetencie zapojiť sa do    I
I       I samostatného riadenia vedeckých projektov a výskumných úloh, vedeckej       I
I       I administrácie grantov a komunikácie s grantovými agentúrami, výkonu pedagogickej  I
I       I činnosti v pozícii vysokoškolského učiteľa, procesov výskumu, vývoja, výroby,   I
I       I kontroly, skúšania účinných látok, liečiv a liekov, liekových foriem a technológií I
I       I výroby liečiv a liekov, vrátane biopreparátov, poradenských a konzultačných    I
I       I činností pri klinickom používaní liečiv a liekov, farmaceutických znaleckých a   I
I       I expertíznych činností, riadiacich a kontrolných činností.             I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa v rámci svojich kompetencií v širokej problematike výskumu, vývoja,  I
I       I prípravy, kontroly a používania liečiv a liekov zameriava na jednu alebo viacero  I
I       I oblastí farmácie vrátane vplyvu a účinku liečiv na živý organizmus, výskumu a   I
I       I vývoja humánnych a veterinárnych liečiv, prípravy a kontroly liečiv z prírodných a I
I       I syntetických zdrojov, metabolizmu liečiv, fyzikálnochemických princípov vývoja a  I
I       I dizajnu liečiv, biochemických a molekulovobiologických aspektov vývoja a účinku  I
I       I liečiv, pôsobenia toxických látok, rizika používania liečiv a liekov pre človeka, I
I       I živé organizmy a životné prostredie, poznania, vyhľadávania a cieleného      I
I       I ovplyvnenie tvorby biologicky aktívnych prírodných látok, výskumu a vývoja     I
I       I fytofarmák, tradičných rastlinných liekov a výživových doplnkov, výskumu      I
I       I rádionuklidov a vývoja rádiofarmák, technológie a formulácie liekov, biologickej  I
I       I dostupnosti a biodistribúcie liečiv, postavenia liečiva a lieku v spoločnosti a v I
I       I zdravotníctve, manažmentu farmaceutických činností, farmaceutických a lekárenských I
I       I procesov, účelného a bezpečného využitia liekov. Prezentuje samostatne výsledky  I
I       I výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí.   I
I       I Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných    I
I       I zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.                     I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                      11. Filológia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Filológia                                I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Philology (angl.)                            I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr   I
I            I 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra                  I
I            I 2.1.28. slovanské jazyky a literatúry                  I
I            I 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry                 I
I            I 2.1.30. orientálne jazyky a kultúry                   I
I            I 2.1.31. klasické jazyky                         I
I            I 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry                     I
I            I 2.1.33. všeobecná jazykoveda                      I
I            I 2.1.34. jazykoveda konkrétnych jazykových skupín            I
I            I 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo                  I
I            I 2.1.36. literárna veda                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor filológia zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie    I
I znalostí študijného  I viažuce sa na                              I
I odboru        I a) stavbu, štruktúru a historický vývin prirodzených jazykov, na     I
I            I spoločenské postavenie a fungovanie jazykov v medziľudskej komunikácii a I
I            I v širších spoločenských, kultúrnych a pragmatických súvislostiach,    I
I            I b) diachrónne a synchrónne vzťahy a súvislosti medzi jazykmi a      I
I            I jazykovými skupinami,                          I
I            I c) jazykové vzdelávanie a rozvíjanie komunikačno-pragmatických      I
I            I kompetencií a zručností spojených s ústnym a písomným prejavom a s    I
I            I verejným pôsobením absolventov,                     I
I            I d) osvojenie si dejín literatúry a poznatkov z teórie literatúry a    I
I            I literárnovednej metodológie,                       I
I            I e) kultivovanie interpretačných zručností pri práci s literárnymi    I
I            I textami a písanými záznamami z rozmanitých komunikačných sfér,      I
I            I f) analýzu, výklad a edície textov literárnych a kultúrnohistorických  I
I            I diel a pamiatok.                             I
I            I                                     I
I            I Filológia tiež obsahuje poznatky týkajúce sa teórie literatúry a dejín  I
I            I národných literatúr, slovenského jazyka a literatúry, neslovanských   I
I            I jazykov a literatúr, orientálnych jazykov a kultúr, klasických jazykov, I
I            I cudzích jazykov, všeobecnej jazykovedy, jazykovedy konkrétnych      I
I            I jazykových skupín, prekladateľstva a tlmočníctva, literárnej vedy,    I
I            I didaktiky jazyka a literatúry.                      I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent študijného odboru má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Ovláda    I
I Zručnosti  I študovaný jazyk alebo jazyky na vysokej praktickej úrovni. Disponuje        I
I Kompetencie I vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o jazyku a jeho zákonitostiach, o I
I       I spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k I
I       I iným jazykom. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky z teórie literatúry a z dejín  I
I       I literatúry a z interpretácie literárneho textu. Ovláda nosné údaje, pojmy,     I
I       I princípy a teoretické a metodologické zásady zvoleného jazykového a        I
I       I kultúrno-historického areálu a korešpondujúcich vied. Pozná všetky jazykové roviny I
I       I jazykového systému príslušného jazyka, jazykové štýly, kontrastívnu gramatiku,   I
I       I sociopragmatické kontexty a komunikačné súvislosti príslušného jazyka. Absolvent  I
I       I je oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami  I
I       I jazykového a kultúrneho areálu. Je vybavený systémovo spätými teoretickými a    I
I       I metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, tlmočenia a metód prekladu a I
I       I tlmočenia. Uplatňuje študované alebo pracovné jazyky na aplikačno-komunikačnej   I
I       I úrovni v ústnom dorozumievaní a písomnom dorozumievaní.              I
I       I                                          I
I       I Má osvojené postupy, zručnosti a stratégie prekladu a tlmočenia a vie ich     I
I       I prakticky využiť pri sprostredkúvaní bežnej komunikácie. Ovláda prácu s dátami,  I
I       I pozná spôsoby využitia dát produkovaných prekladateľmi. Pozná systémy strojového  I
I       I prekladu a nové trendy vo vývoji prekladateľských softvérov. Pozná základné    I
I       I postupy, analýzy a interpretácie prozaického,                   I
I       I dramatického a básnického textu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné I
I       I poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných      I
I       I aktivitách. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru v prvom aj príslušnom ďalšom jazyku. I
I       I Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v    I
I       I umelecko-kreatívnych odvetviach. Vie kriticky analyzovať písomný aj hovorený    I
I       I prejav, formulovať vlastné stanoviská a postoje, kriticky ich revidovať a     I
I       I konštruktívne obhajovať. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to I
I       I aj v cudzom jazyku. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne,      I
I       I spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti študovaného jazyka alebo I
I       I jazykov alebo jazykového areálu.                          I
I       I Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne   I
I       I pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného   I
I Zručnosti  I odboru alebo praxe. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém,     I
I Kompetencie I vzťahovo-analyticky uvažovať o vymedzenej problematike v rámci študijného odboru a I
I       I s prípustnými interdisciplinárnymi presahmi. Vie vyhľadávať a formulovať odborné  I
I       I témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať  I
I       I výskumy teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s jazykmi,    I
I       I jazykovedou, literatúrou a literárnou vedou, slovesným umením a kultúrou. Je    I
I       I schopný navrhnúť a zvoliť vhodné postupy a implementovať ich do riešení odbornej  I
I       I problematiky vrátane koncipovania projektov. Je pripravený vykonávať výskum s   I
I       I vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky aj s    I
I       I profesionálnym využitím informačnokomunikačných technológií. Je kompetentný    I
I       I odborne predstavovať výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz,       I
I       I interpretácií a zovšeobecnení pred odbornou komunitou aj v cudzom jazyku. Dokáže  I
I       I zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej kultúrnej verejnosti. I
I       I Ovláda študovaný jazyk alebo jazyky v ústnej a písomnej interakcii a v závislosti I
I       I od potrieb konkrétneho študijného programu aj ďalší cudzí jazyk alebo jazyky    I
I       I blízkeho jazykového areálu. Je oboznámený so systematickými poznatkami z dejín   I
I       I literatúry, metodológiou literárnej vedy, s problematikou medziliterárnosti, dejín I
I       I umeleckého prekladu a s literárnou komparatistikou. V prípade prekladateľa a    I
I       I tlmočníka pozná a prakticky ovláda metódy a princípy odborného a umeleckého    I
I       I prekladu, ako aj prekladateľské stratégie a postupy, pozná a ovláda techniky a   I
I       I postupy konferenčného tlmočenia v jeho konzekutívnej aj simultánnej podobe, pozná I
I       I špecifiká komunitného tlmočenia a vie ich uplatniť v praxi, dokáže pracovať s   I
I       I terminologickými zdrojmi, korpusmi a databázami, ovláda základné postupy      I
I       I manažmentu prekladov, vie pracovať s počítačovými programami podporujúcimi preklad I
I       I a orientuje sa aj v oblasti post-editácie textov.                 I
I       I                                          I
I       I Preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj    I
I       I neznámom prostredí ako špecialista na konkrétny jazykový, geopolitický a      I
I       I etnokultúrny areál v dynamicky sa meniacom sociokultúrnom prostredí. Pozná právne I
I       I a etické aspekty profesie prekladateľa a tlmočníka. Má rozvinuté inovatívne a   I
I       I tvorivé myslenie a vyhranený postojovo-hodnotový areál.              I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného   I
I Zručnosti  I odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo  I
I Kompetencie I výskume. Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a    I
I       I hlavných zásad študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti,     I
I       I argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote vrátane interakcií so      I
I       I súvisiacimi odbormi. Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením,  I
I       I ktoré aplikuje v dynamicky premenlivých podmienkach. Má rozvinuté predpoklady na  I
I       I riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a      I
I       I spoločenského prínosu, na tvorivé formulovanie a programovanie vedeckých úloh. Je I
I       I schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce,     I
I       I zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Pozná        I
I       I teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na     I
I       I kontextovú jazykovedu, inovačné procesy v skúmaných jazykoch alebo v konkrétnej  I
I       I jazykovej skupine, na literárno-historickú, literárno-teoretickú a         I
I       I literárno-kritickú reflexiu literárnych fenoménov príslušného spoločenského a   I
I       I etnokultúrneho areálu. Je pripravený individuálne a skupinovo projektovať,     I
I       I profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne      I
I       I koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum vo    I
I       I vymedzenej oblasti ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný    I
I       I špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím.                I
I       I                                          I
I       I Dokáže vyberať objekty vedeckého bádania, voliť techniky zisťovania, nadobúdania, I
I       I verifikovania a spracúvania údajov a zvládnuť diagnostiku a prognózovanie     I
I       I vedeckého výskumu. Pozná konkrétne vedecké metódy základného výskumu a       I
I       I aplikovaného výskumu, ovláda efektívne organizačné formy a konceptualizáciu    I
I       I vedeckého problému a uplatňuje hlavné zásady vedeckej spolupráce v domácom a    I
I       I medzinárodnom rozmere. Rešpektuje hlavné manažérske podmienky a zásady kritiky a  I
I       I spracúvania domácich a zahraničných vedeckých podnetov, projektov a koncepcií.   I
I       I Ovláda postupy vedeckej diskusie, výber a používanie prostriedkov a foriem     I
I       I výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných    I
I       I podmienkach a uplatňuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou I
I       I verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Uvedomuje si vývinové trendy a  I
I       I aplikačné možnosti filologických výskumov a je schopný reflektovať etické a    I
I       I spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce a jej tvorivého zužitkúvania v praxi. I
I       I Vie presvedčivo argumentovať vzťahy medzi teóriou a empíriou, prichádzať s     I
I       I vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a progresívnymi riešeniami problematiky v I
I       I nosných oblastiach študijného odboru. Plánuje si vlastný rozvoj a ďalšie      I
I       I systematické vzdelávanie.                             I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                      12. Filozofia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Filozofia                                I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Philosophy (angl.)                            I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 2.1.1.  filozofia                            I
I            I 2.1.2.  systematická filozofia                     I
I            I 2.1.3.  dejiny filozofie                        I
I            I 2.1.4.  logika a metodológia vedy                    I
I            I 2.1.5.  etika                              I
I            I 2.1.6.  estetika                            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor filozofia vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky  I
I znalostí študijného  I teoretickej povahy, v ktorých sa reflektujú otázky filozofickej logiky, I
I odboru        I ontológie, epistemológie, metodológie vied, a poznatky praktickej    I
I            I povahy, ktoré sa týkajú otázok etiky, estetiky, politickej a sociálnej  I
I            I filozofie. Okrem poznatkov systematickej povahy obsahuje poznatky z   I
I            I oblasti dejín filozofie, dejín etiky a dejín estetiky. Uvedené témy sa  I
I            I rozvíjajú a prehlbujú pomocou intelektuálnych zručností, ktoré kultivujú I
I            I kritické myslenie a analytické schopnosti.                I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I 
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné teoretické vedomosti na úrovni syntézy v základných     I
I Zručnosti  I oblastiach študijného odboru, ktoré klasifikuje, vyvodzuje z nich závery a     I
I Kompetencie I nachádza súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém študijného odboru podľa   I
I       I profilu študijného programu. Vie vysvetliť základný pojmový, kategoriálny a    I
I       I metodologický aparát študijného odboru v nadväznosti na špecifické zameranie    I
I       I študijného programu. Vie urobiť rozbor východísk a záverov jednotlivých problémov I
I       I z uvedených oblastí študijného odboru. Špecifikuje základy argumentačných a    I
I       I komunikačných techník, ktoré kultivujú jeho kritické myslenie. Vie kategorizovať  I
I       I hlavné myšlienkové prúdy v študovanej oblasti, v ktorej dochádza k prepojeniu   I
I       I filozofického a špeciálno-vedného výskumu, ako vo filozofii vedy, kognitívnych   I
I       I vedách, v aplikovanej etike a estetike. Absolvent má základné praktické a     I
I       I metodologické vedomosti z kľúčových oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako  I
I       I základ pre prax, výskum a reflexiu umenia.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent je intelektuálne zručný v oblasti analytického, kritického a koncepčného I
I       I myslenia a navrhuje riešenia odborných problémov. Používa metódy a techniky    I
I       I filozofie, filozofickej logiky, etiky a estetiky, špecifikuje, usporadúva,     I
I       I modifikuje a prepája všeobecný teoretický alebo praktický problém študijného    I
I       I odboru s konkrétnym problémom a uvádza jeho typické základné argumenty.      I
I       I Transformuje konkrétne teoretické a praktické problémy do širších súvislostí,   I
I       I analyzuje a navrhuje reálne možnosti riešenia hlavných problémov študijného    I
I       I programu na úrovni zvládnutia teoretických základov, východiskových poznatkov   I
I       I parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí. Vie analyzovať a interpretovať I
I       I odborný text, efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov a I
I       I kriticky vyhodnocovať ich argumenty. Interdisciplinárne prepojenia tvoria súčasť  I
I       I týchto praktických aplikácií.                           I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii filozofických metód, metódy  I
I       I logickej a metodologickej analýzy, metódy základného empirického zisťovania a   I
I       I deskripcie pri riešení teoretických a praktických problémov študovaného programu v I
I       I širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie   I
I       I efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých dejinných predstaviteľov  I
I       I študijného odboru. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom a  I
I       I písomnom) prejave. Má osvojené základné návyky samostatnej práce a rozširovania  I
I       I svojho odborného poznania. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským I
I       I problémom a prijímať rozhodnutia so znalosťou viacerých hodnotových perspektív.  I
I       I Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických      I
I       I súvislostiach študijného odboru.                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú kultivovaný  I
I       I ústny a písomný prejav. Absolvent môže pôsobiť v školských a mimoškolských     I
I       I zariadeniach, v organizáciách a inštitúciách tretieho sektora, v          I
I       I kultúrnospoločenských zariadeniach, v redakciách časopisov, vo vydavateľstvách, v I
I       I masmédiách a v štátnej a verejnej správe.                     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle a prehĺbené odborné a metodologické vedomosti o       I
I Zručnosti  I rozpracovanosti problémov na úrovni hodnotenia z jednotlivých oblastí študijného  I
I Kompetencie I odboru, predovšetkým z oblasti, na ktorú je zameraný jeho študijný program, ako aj I
I       I prehľad o relevantných postupoch a riešeniach teoretických, praktických a     I
I       I výskumných problémov. Vysvetľuje, usporadúva a inak formuluje vedomosti z     I
I       I viacerých oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ pre inovácie a    I
I       I originalitu vo výskume a v reflexii umenia. V prepojení na zameranie študijného  I
I       I programu pozná podstatné súvislosti, princípy a teórie z oblasti študijného    I
I       I odboru, ktoré nadobúda cestou hlbšej kritickej analýzy a komparácie koncepcií   I
I       I jednotlivých systémov a predstaviteľov. Určuje štandardy vyplývajúce z pojmového a I
I       I kategoriálneho aparátu študijného odboru.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia teoretických, praktických a výskumných    I
I       I problémov z viacerých oblastí študijného odboru, formuluje odporúčania pre rozvoj I
I       I príslušnej vednej oblasti. Kategorizuje filozofické, etické, logické a estetické  I
I       I javy. Zhodnotí rôzne štandardy rozpracovania problémov z jednotlivých oblastí   I
I       I súčasného filozofického, estetického, etického a logického myslenia, vie posúdiť  I
I       I relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov v týchto I
I       I oblastiach. Na základe svojich analytických schopností a intelektuálnych zručností I
I       I identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne odborné problémy a nachádza možnosti  I
I       I ich riešenia. Formuluje nové hypotézy a argumenty, navrhuje a aplikuje vlastné   I
I       I zistenia na rozvoj študijného odboru. Vytvára projekty z oblasti študijného    I
I       I odboru. Zostavuje svoj ústny a písomný prejav kultivovane, na základe analýzy,   I
I       I interpretácie a komparácie a tvorby textov s dôrazom na kultúrne, sociálne a    I
I       I politické projekty. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení   I
I       I komplexných vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia z  I
I       I humánneho hľadiska.                                I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením, preukazuje   I
I       I vysoký stupeň samostatnosti pri riešení známych a doposiaľ nepreskúmaných     I
I       I problémov v meniacich sa podmienkach odborného výskumu a spoločenského života.   I
I       I Preukazuje schopnosť zodpovedne pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo   I
I       I vedúci pracovného tímu. Je schopný samostatne pracovať s filozofickými problémami I
I       I a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať. Disponuje     I
I       I inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej     I
I       I analýzy, štúdia a praxe pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Je schopný I
I       I tieto vedomosti uplatňovať v jednotlivých oblastiach praxe s dôrazom na ich    I
I       I presadzovanie v živote organizácie alebo ich odovzdávať v pedagogickom procese.  I
I       I                                          I
I       I Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatné  I
I       I analytické myslenie. Absolvent môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských    I
I       I inštitúcií, školských a mimoškolských zariadení, v spoločenskovedne a projektovo  I
I       I orientovaných výskumných organizáciách a inštitúciách domáceho a medzinárodného  I
I       I charakteru, mimovládnych organizáciách a inštitúciách, v kultúrnospoločenských   I
I       I zariadeniach, v redakciách časopisov, vo vydavateľstvách, v masmédiách, v štátnej I
I       I a verejnej správe.                                 I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle a vyprofilované odborné a metodologické vedomosti o     I
I Zručnosti  I prioritách, ktoré sú potrebné pre rozvoj viacerých oblastí študijného odboru. Má  I
I Kompetencie I všetky potrebné odborné vedomosti zo svojej vybranej oblasti výskumu na úrovni   I
I       I súčasného stupňa jej rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie    I
I       I výskumu, vývoja a vytvárania nových poznatkov a projektov v oblasti študijného   I
I       I odboru.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie vytvárať, formulovať, overovať a implementovať nové hypotézy,    I
I       I argumenty a stratégie pre ďalší výskum a zásadný rozvoj študijného odboru.     I
I       I Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného     I
I       I vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich    I
I       I výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať I
I       I nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a   I
I       I používa ich pri hľadaní nových postupov, analýze relevantných detailov a      I
I       I dôležitých interdisciplinárnych väzieb.                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom nezávislého, tvorivého, kritického a    I
I       I analytického myslenia, ktoré aplikuje v nepredvídateľných a meniacich sa      I
I       I podmienkach vedeckého výskumu                           I
I       I a spoločenskej praxe. Samostatne prezentuje vlastné výsledky výskumu, vývoja a   I
I       I praxe pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje   I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri smerovaní odborného výskumu a vývoja   I
I       I spoločnosti. Vyznačuje sa plánovaním vlastného výskumu, určením zamerania výskumu, I
I       I preberaním zodpovednosti za riadenie a koordinovanie pracovného tímu v príslušnom I
I       I vednom odbore v akademických inštitúciách alebo organizáciách tohto typu.     I
I       I                                          I
I       I Absolvent môže pôsobiť v oblasti vedy a základného výskumu (samostatná a tímová  I
I       I vedecká práca) a v oblasti školstva (predovšetkým vysokoškolský učiteľ) a     I
I       I vzdelávania domáceho a medzinárodného charakteru, v oblasti aplikovaného výskumu v I
I       I príbuzných disciplínach odboru, v oblasti štátnej a verejnej správy, v       I
I       I masovokomunikačných prostriedkoch, v mimovládnom sektore, v kultúrno-spoločenských I
I       I zariadeniach, vydavateľstvách a podobne.                      I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                      13. Fyzika 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Fyzika                                  I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Physics (angl.)                             I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 4.1.1.  fyzika                             I
I            I 4.1.2.  všeobecná fyzika a matematická fyzika              I
I            I 4.1.3.  fyzika kondenzovaných látok a akustika             I
I            I 4.1.4.  kvantová elektronika a optika                  I
I            I 4.1.5.  jadrová a subjadrová fyzika                   I
I            I 4.1.6.  fyzika plazmy                          I
I            I 4.1.7.  astronómia                           I
I            I 4.1.8.  astrofyzika                           I
I            I 4.1.9.  geofyzika                            I
I            I 4.1.10. meteorológia a klimatológia                   I
I            I 4.1.11. chemická fyzika                         I
I            I 4.1.12. biofyzika                            I
I            I 4.1.13. teória vyučovania fyziky                    I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor fyzika obsahuje poznatky o všeobecných princípoch,    I
I znalostí študijného  I štruktúre a vlastnostiach materiálneho sveta. Fyzika skúma vlastnosti  I
I odboru        I hmoty, interakcie medzi hmotnými objektmi, ich dynamiku, a to na úrovni I
I            I mikrosveta aj makrosveta. Fyzika je východiskom pre riešenie       I
I            I interdisciplinárnych problémov, okrem iného problémov technickej praxe, I
I            I energetiky, vlastností materiálov, ale aj životného prostredia a     I
I            I biologických (živých) systémov.                     I
I            I                                     I
I            I Študijný odbor fyzika zahŕňa                       I
I            I 1. základný kurz fyziky: mechanika, štatistická fyzika a termodynamika, I
I            I elektrina                                I
I            I a magnetizmus, optika, základy kvantovej teórie a štruktúry látok,    I
I            I 2. princípy fyzikálneho merania, experimentálnych metód a štatistického I
I            I spracovania dát,                             I
I            I 3. matematické a počítačové metódy fyziky: matematická analýza, lineárna I
I            I algebra, riadenie experimentov, počítačové simulácie fyzikálnych     I
I            I procesov,                                I
I            I 4. základy teoretickej a aplikovanej fyziky: teoretická mechanika,    I
I            I teória relativity a kvantová teória.                   I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [x] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I       I Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných  I
I Vedomosti  I disciplín a zo súvisiacich matematických a informatických vedných odborov. Vie   I
I Zručnosti  I klasifikovať základné metódy merania a jeho vyhodnocovania a vie špecifikovať   I
I Kompetencie I základné metodiky experimentálnej fyziky. Má komplexný pohľad na fyzikálne javy a I
I       I fyzikálnu podstatu javov, ktoré sú predmetom iných prírodných vied a základom   I
I       I aplikácie fyzikálnych poznatkov v iných vedných odboroch a technickej praxi.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný samostatne riešiť menej náročné fyzikálne problémy. V tíme  I
I       I pod vedením skúsených fyzikov vie samostatne realizovať základné fyzikálne     I
I       I experimenty, kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia,  I
I       I riešiť matematické úlohy, vytvárať počítačové modely rôznych procesov na základe  I
I       I požiadaviek praxe. Vie interpretovať experimentálne údaje. Dokáže aplikovať    I
I       I fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít.                I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu vo výskume aj v praxi, ktorá I
I       I vyžaduje fyzikálne vedomosti. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov I
I       I a formulovať relevantné fyzikálne hypotézy. Disponuje odbornými komunikačnými   I
I       I zručnosťami. Absolvent vhodne prezentuje vlastné stanoviská na odborné problémy,  I
I       I pričom je schopný vysvetliť podstatu fyzikálnych javov členom komunity. Chápe   I
I       I morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru.      I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí    I
I Zručnosti  I študijného odboru, z teoretickej aj experimentálnej fyziky na úrovni hodnotenia a I
I Kompetencie I dokáže vyvodiť závery z možných fyzikálnych modelov s dôrazom na profiláciu svojho I
I       I študijného programu. Má dostatočné široký pohľad na filozofické a spoločenské   I
I       I aspekty fyziky.                                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent rozumie fyzikálnej teórii v rozsahu svojej špecializácie a je schopný  I
I       I kvalitatívne aj kvantitatívne zhodnotiť fyzikálne javy a procesy. Ovláda špeciálne I
I       I metódy vybraných fyzikálnych vedných odborov a ich aplikáciu do rôznych oblastí  I
I       I fyzikálneho výskumu: metodiky experimentálnej fyziky, matematického modelovania a I
I       I formulovania fyzikálnych modelov. Je schopný samostatne riešiť náročné fyzikálne  I
I       I problémy, samostatne formulovať fyzikálne hypotézy, využívať existujúce      I
I       I experimentálne postupy a navrhovať experimenty a experimentálne zariadenia.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent je kompetentný samostatne riešiť problémy a projekty z oblasti      I
I       I študijného odboru. Je schopný pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu v I
I       I základnom aj aplikovanom výskume, a to aj v iných študijných odboroch, ktoré    I
I       I využívajú fyzikálne vedomosti a metódy. Disponuje inovatívnym myslením, je schopný I
I       I samostatne študovať a porozumieť novým informáciám v študijnom odbore aj v     I
I       I súvisiacich aplikáciách v iných študijných odboroch. Dokáže vysvetliť podstatu   I
I       I fyzikálnych javov širokej laickej verejnosti a aktívne sa zapojiť do vzdelávania  I
I       I vyžadujúceho fyzikálne vedomosti. Je pripravený odborne prezentovať výsledky    I
I       I vlastnej práce a štúdia pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku.      I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent vie určiť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v  I
I Zručnosti  I oblasti fyziky. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného   I
I Kompetencie I odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a      I
I       I vytvárania nových poznatkov v oblasti fyziky. Okrem svojej špecializácie má    I
I       I všeobecný prehľad aj o ostatných špecializáciách študijného odboru fyzika. Má   I
I       I praktické skúsenosti s vedeckou prácou.                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent formuluje nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného I
I       I odboru. Sleduje aktuálne nové výsledky vo svojej špecializácii v rámci študijného I
I       I odboru. Rozširuje si svoje znalosti štúdiom odbornej literatúry. Aplikuje vlastné I
I       I zistenia svojho vedeckého výskumu a štúdia pri riešení problémov v tejto oblasti. I
I       I Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  I
I       I nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky určuje štandardy na zvolené bádateľské I
I       I metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a    I
I       I dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a    I
I       I zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné    I
I       I postupy.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Má rozsiahle I
I       I odborné vedomosti z viacerých špecifických oblastí študijného odboru, ktoré mu   I
I       I slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov I
I       I v oblasti fyziky v spolupráci s odborníkmi na didaktiku vrátane problematiky    I
I       I vyučovania fyziky. Vie sa orientovať v odbornej literatúre, porozumieť novým    I
I       I technologickým postupom a prispôsobiť svoju prácu aktuálnemu vývoju odboru vo   I
I       I svete. Dokáže aktívne pedagogicky pôsobiť v pedagogickom procese pre rôzne     I
I       I kategórie vzdelávaných (v prípade škôl za podmienky získania požadovanej      I
I       I kvalifikácie pre pedagogického zamestnanca). Dokáže vysvetliť podstatu fyzikálnych I
I       I javov a princípov laickej verejnosti. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Je schopný  I
I       I výsledky svojej práce samostatne publikovať v medzinárodných odborných časopisoch. I
I       I Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných    I
I       I zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.                     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                   14. Geodézia a kartografia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Geodézia a kartografia                          I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Geodesy and Cartography (angl.)                     I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.1.3.  geodézia a kartografia                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor rozširuje a aplikuje znalosti z prírodovedných,      I
I znalostí študijného  I technických, humanitných a spoločenskovedných predmetov a informačných  I
I odboru        I technológií o znalosti potrebné na samostatné riešenie úloh a výkon   I
I            I činností v oblasti geodézie a kartografie. Nosné témy jadra zahŕňajú   I
I            I znalosti týkajúce sa spracovania a analýzy meraní, geoinformatiky,    I
I            I databázových systémov, modelovania priestorových štruktúr, fyzikálnej,  I
I            I kozmickej a družicovej geodézie, katastra nehnuteľností a pozemkových  I
I            I úprav, inžinierskej geodézie, fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme. I
I            I Vedomosti absolventa vhodne dopĺňajú poznatky z oblasti stavebného a   I
I            I pozemkového práva, práva k nehnuteľnostiam a podnikového a personálneho I
I            I manažmentu.                               I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti študijného   I
I Zručnosti  I odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax. Absolvent vie     I
I Kompetencie I klasifikovať teoretické vedomosti základných oblastí študijného odboru, vie    I
I       I vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém (ako sú hlavné   I
I       I myšlienkové systémy, školy, smery, problémy študijného odboru). Vie identifikovať I
I       I základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát.               I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže navrhovať riešenia odborných a praktických problémov, preukazuje I
I       I zručnosť a technickú obratnosť nevyhnutnú na pôsobenie v praxi, je schopný     I
I       I samostatne vykonávať geodetické merania, spracovať a vyhodnotiť ich s využitím   I
I       I matematických a štatistických metód, zvláda pracovať s priestorovými dátami v   I
I       I geografických informačných systémoch a CAD systémoch a vyhotovovať digitálne    I
I       I kartografické diela a modely. Vie aplikovať všeobecné a odborné vedomosti pri   I
I       I riešení špecifických odborných problémov praxe najmä v oblasti katastra      I
I       I nehnuteľností, investičnej výstavby a priemyslu.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent disponuje schopnosťou definovať a prezentovať technické problémy a ich  I
I       I riešenia a vykonávať základné geodetické práce v teréne. Je schopný efektívne   I
I       I pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe   I
I       I morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru, dokáže   I
I       I prijímať rozhodnutia so znalosťou kľúčových hodnotových perspektív.        I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má odborné a metodologické vedomosti na úrovni hodnotenia potrebné na  I
I Zručnosti  I výkon a riadenie činností v oblasti geodézie a kartografie. Má vedomosti slúžiace I
I Kompetencie I ako základ pre inovatívne myslenie pri výkone profesie v praxi a vo výskume. Vie  I
I       I vyvodiť závery zo vstupných informácií, formulovať zadanie, zostaviť optimálne   I
I       I riešenie, špecifikovať možné riziká riešenia. Absolvent vie argumentovať      I
I       I komplexnými odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného I
I       I odboru. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo študijného odboru. I
I       I Vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia.                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent ovláda zručnosti potrebné pre prax v oblasti geodézie a kartografie.   I
I       I Dokáže samostatne integrovať a aplikovať teoretické a praktické poznatky, pri   I
I       I riešení vie aplikovať vhodný pojmový a kategoriálny aparát, samostatne a tvorivo  I
I       I pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty. Dokáže formulovať  I
I       I odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej a pracovnej oblasti, určiť vedecké alebo I
I       I praktické predpoklady riešenia problémov, vytvárať návody, projekty realizácie a  I
I       I hodnotiace postupy k činnostiam zo študijného odboru. Disponuje inovatívnym    I
I       I myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia  I
I       I pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, je pripravený na         I
I       I interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských     I
I       I problémov a navrhovať ich riešenia.                        I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru a preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako     I
I       I jednotlivec, člen alebo vedúci tímu pri modernizácii geodetických referenčných   I
I       I súradnicových systémov, pri projektovaní a realizácií stavieb, pri projektovaní,  I
I       I realizácii a kontrole náročných investičných, dopravných a energetických celkov,  I
I       I pri návrhu, tvorbe a správe geografických informačných systémov, pri inžinierskych I
I       I činnostiach súvisiacich s pozemkovými úpravami, pri tvorbe a publikovaní      I
I       I kartografických produktov a vizualizácii digitálnych     I
I       I priestorových modelov. Môže pracovať v štátnych investorských organizáciách, na  I
I       I všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy, vo vedeckých ústavoch, ako aj v  I
I       I podnikateľskom sektore. Po splnení ďalších podmienok sa môže uchádzať o odbornú  I
I       I spôsobilosť na výkon vybraných činností v oblasti geodézie a kartografie.     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a   I
I Zručnosti  I aplikovaného výskumu v zvolenej oblasti geodézie a kartografie. Má všetky potrebné I
I Kompetencie I odborné vedomosti zo svojej vybranej oblasti výskumu na úrovni súčasného stupňa  I
I       I jej rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a   I
I       I vytvárania nových poznatkov v oblasti študijného odboru.              I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného a vedného odboru geodézia a kartografia. Aplikuje vlastné zistenia   I
I       I svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení   I
I       I problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, I
I       I overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda    I
I       I zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, detailných  I
I       I riešení alebo dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich   I
I       I výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a   I
I       I pracovné postupy.                                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje  I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím I
I       I v príslušnom vednom odbore.                            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                     15. Historické vedy 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Historické vedy                             I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Historical Sciences (angl.)                       I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 2.1.7.  história                            I
I            I 2.1.8.  všeobecné dejiny                        I
I            I 2.1.9.  slovenské dejiny                        I
I            I 2.1.10. archívnictvo                          I
I            I 2.1.11. pomocné vedy historické                     I
I            I 2.1.16. religionistika                         I
I            I 2.1.24. muzeológia                           I
I            I 2.1.25. archeológia                           I
I            I 2.1.26. klasická archeológia                      I
I            I 3.1.3.  etnológia                            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa znalosti o jednotlivých aspektoch vývoja ľudskej  I
I znalostí študijného  I spoločnosti podľa toho, do akej miery je možné vedeckými postupmi    I
I odboru        I hodnoverne ich rekonštruovať na základe relevantných prameňov.      I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria predovšetkým   I
I            I vedomosti, zručnosti a kompetencie zo všeobecných a slovenských dejín  I
I            I alebo z archívnictva, pomocných vied historických, archeológie,     I
I            I etnológie, muzeológie a religionistiky, ich metodológie a praxe.     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a základné metodologické    I
I Zručnosti  I vedomosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Ďalej má vedomosti o      I
I Kompetencie I relevantných zdrojoch informácií pre študijný odbor, pozná ich typológiu, spôsob  I
I       I uchovávania, vie ich vyhľadať, spracovať a kriticky interpretovať. Tieto zdroje je I
I       I schopný študovať v origináli. Disponuje bazálnymi vedomosťami o vývoji študijného I
I       I odboru, primerane pozná najvýznamnejšie bádateľské smery a školy.         I
I       I                                          I
I       I Pri riešení špecifických odborných úloh spoľahlivo narába s kľúčovými pojmami a  I
I       I kategóriami historických vied a vybraných sociálnovedných disciplín, uplatňuje pre I
I       I ne charakteristické teoretické a praktické zásady tvorivej činnosti, používa    I
I       I osvedčené výskumné a tvorivé postupy. Dokáže samostatne používať informačné a   I
I       I komunikačné technológie. Chápe najpodstatnejšie morálne, spoločenské, právne a   I
I       I ekonomické súvislosti študijného odboru.                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže samostatne riešiť problémy v študijnom odbore a navrhovať     I
I       I riešenia. Výsledky svojej práce dokáže profesionálne prezentovať. Je schopný    I
I       I efektívne pracovať ako člen tímu a dokáže zorganizovať prácu menšieho tímu.    I
I       I Vyznačuje sa samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa    I
I       I prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou  I
I       I pri rozhodovaní, tvorivým a pružným myslením, ako aj schopnosťou vhodne a     I
I       I profesionálne prezentovať výsledky svojej práce a vlastné stanoviská.       I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí I
I Zručnosti  I študijného odboru: politického, sociálneho, kultúrneho, hospodárskeho vývoja a   I
I Kompetencie I duchovného vývoja ľudskej spoločnosti. Disponuje tiež dôkladnými vedomosťami z   I
I       I oblasti teórie, metodológie a metodiky prístupu k primárnym zdrojom poznania a   I
I       I sekundárnym zdrojom poznania vývoja spoločnosti, jej materiálneho dedičstva a   I
I       I duchovného dedičstva.                               I
I       I                                          I
I       I Dokáže samostatne vedecky bádať, časopisecky a knižne publikovať odborné texty a  I
I       I vedecké texty, pripravovať a prednášať referáty, koreferáty alebo diskusné     I
I       I príspevky na vedeckých podujatiach.                        I
I       I                                          I
I       I Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných informácií stanoví vhodné metódy vrátane I
I       I niektorých metód matematicko-štatistických a zachováva zásady objektívneho a    I
I       I kritického prístupu k nim. Skúmané javy a procesy vníma na pozadí dejín a     I
I       I filozofie vlastnej disciplíny a v kontexte bádateľských výsledkov ďalších vedných I
I       I oborov. Vie zaujať kvalifikované odborné stanovisko k činnostiam a procesom    I
I       I uskutočňovaným v študijnom odbore a v prípade potreby odporučiť          I
I       I aktuálnejšie a vhodnejšie riešenie, prípadne vypracovať a realizovať s tým     I
I       I súvisiaci projekt. Rozumie mravným, spoločenským, právnym a ekonomickým      I
I       I determinantom študijného odboru.                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I v študijnom odbore v meniacom sa prostredí. Disponuje inovatívnym myslením a je  I
I       I pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným  I
I       I publikom, a to aj v cudzom jazyku. Vyznačuje odbornou, komunikačnou a riadiacou  I
I       I kompetenciou potrebnou pre výkon vyšších funkcií.                 I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle všeobecné vedomosti, vie zvoliť a aplikovať konkrétne    I
I Zručnosti  I metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu tak, aby v oblasti historických  I
I Kompetencie I vied prinášali nové poznatky a interpretácie. Dokáže formulovať nové hypotézy a  I
I       I určovať stratégie pre ďalší výskum a rozvoj poznania v oblasti historických vied. I
I       I Aplikuje zistenia z vlastných analýz a komplexného vedeckého výskumu pri riešení  I
I       I problémov v oblasti študijného odboru. Zvolené bádateľské metódy využíva pri    I
I       I hľadaní nových a dôležitých interaktívnych systémových väzieb.           I
I       I                                          I
I       I Na základe svojich bádateľských výsledkov dokáže navrhovať, overovať a       I
I       I implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, I
I       I kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky sa meniacich     I
I       I podmienkach. Identifikuje, triedi, analyzuje a kriticky interpretuje získané    I
I       I informácie. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní    I
I       I výskumných zámerov, aplikovaní metód a aj interpretácii výsledkov výskumu.     I
I       I                                          I
I       I Samostatne a na vysokej vedeckej a komunikačnej úrovni prezentuje výsledky výskumu I
I       I pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť     I
I       I zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore, vypracovať a    I
I       I realizovať medzinárodný výskumný projekt.                     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                16. Chemické inžinierstvo a technológie 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Chemické inžinierstvo a technológie                   I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Chemical Engineering and Technology (angl.)               I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.2.17. chemické inžinierstvo                      I
I            I 5.2.18. chemické technológie                      I
I            I 5.2.19. anorganická technológia a materiály               I
I            I 5.2.20. organická technológia a technológia palív            I
I            I 5.2.21. technológia makromolekulových látok               I
I            I 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa poznatky týkajúce sa koncipovania, vývoja,     I
I znalostí študijného  I navrhovania, bilancovania a aplikácie chemických procesov a ich     I
I odboru        I produktov, pričom sa zohľadňuje aj ekonomický rozbor, návrh, bezpečnosť, I
I            I konštrukcia, funkčnosť, riadenie a manažment prevádzky týchto procesov. I
I            I                                     I
I            I Základom znalostí študijného odboru sú poznatky o fyzikálnych a     I
I            I chemických procesoch výrobných postupov v oblasti chemických a iných   I
I            I priemyselných odvetví relevantných k zameraniu príslušného študijného  I
I            I programu. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria podľa  I
I            I zamerania aj znalosti o chemickom inžinierstve, technológii životného  I
I            I prostredia, o materiáloch používaných v anorganických a organických   I
I            I technológiách, technológiách palív a technológiách výroby a spracovania I
I            I makromolekulových látok.                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru   I
I Zručnosti  I vrátane kľúčových pojmov a kategórií, ovláda podstatné fakty, princípy a teórie v I
I Kompetencie I chémii. Vie vyvodiť závery a súvislostí medzi nimi v kontexte hlavných tém ako sú I
I       I teórie transportných javov (hybnosti, tepla a látky) v prostredí s chemickými   I
I       I reakciami aj pri úprave vlastností látok a delení zmesí. Má komplexný pohľad na  I
I       I chemické javy, ktoré sú predmetom iných prírodných vied a techniky. Dokáže získané I
I       I poznatky použiť pri praktických aplikáciách na technologické procesy komplexných  I
I       I výrobných postupov v priemyselných zariadeniach. Absolvent pozná chemizmus     I
I       I technologických procesov a jeho vplyv na výrobný proces, pozná aj bezpečnostné a  I
I       I zdravotné riziká chemických látok. Vedomosti absolventa sú založené na súbore   I
I       I principiálnych poznatkov, ktoré umožňujú ovládať a riadiť časti výrobnej linky   I
I       I zabezpečujúce chemické a fyzikálne zmeny látok vrátane identifikácie materiálových I
I       I prúdov a ich tepelných úprav od surovín až po konečné produkty v oblasti      I
I       I chemických a iných priemyselných odvetví relevantných k zameraniu príslušného   I
I       I študijného programu. Uvedené poznatky sa týkajú širokej škály anorganických,    I
I       I organických a bio-materiálov v jedinečnosti ich foriem, skupenstiev a vlastností. I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný pri návrhu riešení praktických problémov využívať získané   I
I       I zručnosti a znalosti aj z laboratórnych prác z rôznych oblastí študijného odboru a I
I       I kombinovať ich so zručnosťami pri obsluhe experimentálnych zariadení        I
I       I zabezpečujúcich dopravu materiálov, ich tepelné úpravy v príprave na príslušné   I
I       I chemické a fyzikálne procesy výrobných postupov a zariadení. Pri riešení      I
I       I špecifických odborných problémov vie tvorivo používať základné metódy merania a  I
I       I jeho vyhodnocovania, využíva základné laboratórne metodiky a laboratórnu techniku. I
I       I Vie tvorivo používať metódy z matematiky a logiky, vie špecifikovať teoretický aj I
I       I praktický problém a hľadať typické základné riešenia.               I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických aj praktických   I
I       I problémov študijného odboru v užších aj širších odborných súvislostiach. Má    I
I       I kompetenciu vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, efektívne    I
I       I samostatne argumentovať a kultivovane obhajovať svoje riešenia. Vie pracovať    I
I       I efektívne ako člen výskumného tímu. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj   I
I       I spoločenským otázkam a prijímať rozhodnutia so znalosťou hodnotových perspektív.  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má komplexné vedomosti pre potreby navrhovania a riadenia výroby,    I
I Zručnosti  I aplikovaného, prípadne základného, výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie   I
I Kompetencie I výrob spájaním základných znalostí jednotkových operácií. Absolvent disponuje   I
I       I rozsiahlymi aj detailnými odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých   I
I       I oblastí študijného odboru chemické inžinierstvo a technológie a má zodpovedajúce  I
I       I vedomosti z chemických vedných odborov. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy I
I       I a teórie zo študijného odboru. Dokáže samostatne riešiť zložité teoretické     I
I       I problémy. Ovláda komplexne problematiku výroby chemických látok a materiálov,   I
I       I simuláciu modelových riešení, výpočet technologických zariadení, vývoj, riadenie a I
I       I kontrolu procesov. Vie posudzovať štruktúru materiálov a spôsoby ich modifikácie, I
I       I ovláda funkčné vzťahy medzi štruktúrou, a vlastnosťami materiálov a súvisiacou   I
I       I technológiou ich prípravy a spracovania. Dokáže riešiť technologické problémy a  I
I       I bezpečnosť technológií a riziká práce s chemickými látkami, vie posúdiť kvalitu  I
I       I materiálov a ich ekologické a toxikologické vlastnosti. Dokáže analyzovať     I
I       I fyzikálne a chemické deje a interpretovať zákonitosti, ktorými sa riadia procesy  I
I       I aplikované v rôznych odvetviach chemického priemyslu alebo iných priemyselných   I
I       I odvetviach relevantných k zameraniu príslušného študijného programu vrátane    I
I       I oblasti ochrany životného prostredia. Disponuje vedomosťami ako maximálne     I
I       I zhodnocovať východiskové suroviny pri minimalizácii potreby energie a bez     I
I       I znečisťovania životného prostredia s cieľom zabezpečiť produkciu spoločensky    I
I       I žiaducich materiálov. Nadobúda poznatky cestou hlbšej kritickej analýzy a     I
I       I komparácie koncepcií jednotlivých systémov. Vie posúdiť relevantné postupy a    I
I       I metódy riešenia teoretických a praktických problémov v týchto oblastiach, vie   I
I       I obhájiť zvolený pojmový a kategoriálny aparát, dokáže samostatne a tvorivo     I
I       I pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty.           I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže využívať pri riešení problémov bežné aj netradičné metodiky    I
I       I laboratórnej techniky, samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a   I
I       I navrhovať nové experimentálne metódy. Samostatne zostavuje a rieši matematické   I
I       I modely jednotkových operácií a reaktorov, pri ktorých aplikuje poznatky z prestupu I
I       I látky, hybnosti a tepla. Navrhuje a posudzuje činnosť zariadenia alebo sústavy   I
I       I chemických a biochemických zariadení, ako aj procesov výroby a spracovania     I
I       I anorganických, organických a polymérnych materiálov na hotové výrobky. Absolvent  I
I       I dokáže kriticky reflektovať aktuálne problémy a identifikovať možnosti ich     I
I       I efektívneho riešenia.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Dokáže zavádzať a používať  I
I       I moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov. Aplikuje výsledky       I
I       I matematického modelovania pre určenie podmienok racionálneho a efektívneho vedenia I
I       I procesov, voľby charakteristík zariadení, v ktorom procesy prebiehajú. Disponuje  I
I       I inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy I
I       I a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je pripravený na     I
I       I interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských     I
I       I problémov a navrhovať ich optimálne riešenia.                   I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda a vie zvoliť a vymedziť konkrétne metódy základného a       I
I Zručnosti  I aplikovaného výskumu v príslušnej oblasti odboru chemického inžinierstva a     I
I Kompetencie I technológií s vysokou mierou špecializácie. Absolvent má rozsiahle vedomosti na  I
I       I úrovni hodnotenia, znalosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti,    I
I       I odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace I
I       I ako základ pre inovácie, rozvoj a originalitu v praxi alebo výskume, potrebné pre I
I       I projektovanie výskumu a vývoja. Má rozsiahle najnovšie odborné vedomosti z     I
I       I viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie I
I       I výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti chemického inžinierstva a I
I       I technológií zameraných na výrobu a spracovanie rôznych druhov materiálov      I
I       I prírodného alebo syntetického pôvodu. Jeho vedomosti umožňujú riešenie konkrétneho I
I       I vedeckého problému v oblasti technológií chemických a príbuzných priemyselných   I
I       I odvetví relevantných k zameraniu príslušného študijného programu, vrátane ochrany I
I       I životného prostredia, bezpečnosti jednotlivých zariadení alebo technologických   I
I       I celkov. Na riešenie používa metódy matematického alebo experimentálneho      I
I       I modelovania, simulácie, optimalizácie s využívaním plánovaných experimentov a   I
I       I štatistiky pre vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Ovláda teóriu modelovania a  I
I       I efektívnych postupov pre zmenu mierky veľkosti zariadení od laboratória až po   I
I       I priemyselnú prax.                                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru chemického inžinierstva a technológií. Aplikuje vlastné zistenia I
I       I svojej teoretickej analýzy                             I
I       I a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na  I
I       I základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové I
I       I výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch      I
I       I navrhovaných riešení. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri I
I       I hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych    I
I       I systémových väzieb. Dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, merania, zber a I
I       I spracovanie dát.                                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým postojom, ktorý     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické   I
I       I aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.   I
I       I Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou a to aj v I
I       I cudzom jazyku. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom    I
I       I vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách.     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                     17. Chémia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Chémia                                  I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Chemistry (angl.)                            I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 4.1.14. chémia                             I
I            I 4.1.15. anorganická chémia                       I
I            I 4.1.16. organická chémia                        I
I            I 4.1.17. analytická chémia                        I
I            I 4.1.18. fyzikálna chémia                        I
I            I 4.1.19. makromolekulová chémia                     I
I            I 4.1.20. jadrová chémia                         I
I            I 4.1.21. teoretická a počítačová chémia                 I
I            I 4.1.22. biochémia                            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor chémia zahrňuje poznatky týkajúce sa vlastností zlúčenín, I
I znalostí študijného  I štruktúry anorganických, organických látok a látok biologického pôvodu a I
I odboru        I ich vzájomných interakcií. Zameriava sa na objasňovanie prejavu     I
I            I existencie hmoty, ktorým je chemický pohyb. Venuje sa štúdiu javov,   I
I            I ktoré súvisia so zložením, vnútornou stavbou a s chemickými,       I
I            I fyzikálnymi, materiálovými a úžitkovými vlastnosťami látok a ich     I
I            I chemickými premenami.                          I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patrí podstatná časť   I
I            I znalostí z anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej,      I
I            I makromolekulovej, jadrovej, teoretickej a počítačovej chémie, biochémie, I
I            I medicínskej a farmaceutickej chémie, environmentálnej chémie, forenznej I
I            I chémie, chémie materiálov, chémie povrchov a chemických nanovied.    I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [x] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy v základných oblastiach študijného odboru I
I Zručnosti  I chémia, ktorými sú anorganická, organická, analytická, fyzikálna, makromolekulová, I
I Kompetencie I jadrová, teoretická chémia a biochémia. Disponuje podpornými špecifickými     I
I       I vedomosťami z matematiky, fyziky, informatiky a iných prírodovedných disciplín   I
I       I potrebnými na uplatňovanie týchto vedomostí. Má rozširujúce vedomosti z oblasti  I
I       I príbuzných a technických vied a rozumie a kategorizuje súvislosti z iných vedných I
I       I disciplín.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie klasifikovať chemické zlúčeniny a chemické premeny, vie       I
I       I identifikovať chemickú stavbu látok, vysvetliť ich štruktúru a chemické      I
I       I vlastnosti. Má praktické vedomosti zo základnej laboratórnej techniky, bezpečných I
I       I experimentálnych činností, chemickej syntézy, analýzy a molekulovej spektroskopie, I
I       I ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie vyvodiť súvislosti medzi chemickými látkami a ich premenami a vie  I
I       I vyvodiť závery pre očakávané produkty chemických reakcií. Vie identifikovať    I
I       I základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát chémie. Absolvent vie    I
I       I komplexne analyzovať základné chemické javy.                    I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov I
I       I v chémii. Vie tvorivo používať schémy, modely, metódy a nástroje chémie, ako aj  I
I       I chemický a matematický softvér. Má praktické zručnosti v oblasti laboratórnych   I
I       I činností, ktoré nadobudol v rámci povinných laboratórnych cvičení. Vie modifikovať I
I       I všeobecné a odborné vedomosti pre účely bezpečnej chemickej syntézy a analýzy.   I
I       I Dokáže realizovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov chémie. I
I       I                                          I
I       I Pri riešení špecifických odborných problémov vie navrhnúť riešenia odborných    I
I       I problémov v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia. Vie tvorivo  I
I       I používať metódy a techniky matematiky alebo logiky, vie špecifikovať konkrétny   I
I       I teoretický a praktický problém a uviesť typické základné argumenty a riešenia.   I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje tvorivým myslením, samostatnosťou pri riešení odborných   I
I       I chemických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného     I
I       I vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na     I
I       I problematiku študijného odboru chémia. Má schopnosť vhodne a profesionálne     I
I       I prezentovať vlastné stanoviská. Absolvent vie efektívne využívať          I
I       I odborné argumentačné stratégie v štátnom aj svetovom jazyku a kriticky       I
I       I vyhodnocovať argumenty. Vie pracovať efektívne samostatne, alebo ako člen     I
I       I výskumného tímu a pracovník chemického výrobného alebo skúšobného procesu.     I
I       I Absolvent sa vyznačuje schopnosťou prezentovať odbornému publiku formulovanie   I
I       I chemických problémov a cesty ich riešení. Chápe etické, spoločenské, právne,    I
I       I bezpečnostné a ekonomické súvislosti odboru.                    I
I       I                                          I
I       I Absolvent je kompetentný uplatniť sa v špecializovaných chemických, biochemických I
I       I a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, farmaceutickom, potravinárskom a   I
I       I spracovateľskom priemysle.                             I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni vybraných pokročilých chemických    I
I Zručnosti  I disciplín, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru chémie,  I
I Kompetencie I slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume. Z teoretických  I
I       I vedomostí vie vyvodiť závery pre praktické formulácie chemických problémov a    I
I       I špecifikovať okolnosti ich riešenia.                        I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie argumentovať komplexnými odbornými a metodologickými vedomosťami z  I
I       I viacerých oblastí študijného odboru chémia. Vie posúdiť podstatné súvislosti medzi I
I       I zložením, štruktúrou a vlastnosťami chemických zlúčenín alebo biomolekúl. Vie   I
I       I vyvodiť závery prostredníctvom hlbšej kritickej analýzy a porovnania koncepcií   I
I       I jednotlivých chemických špecializácií. Vie uplatniť štandardy logického myslenia  I
I       I pri rozbore chemického problému, vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia I
I       I teoretických a praktických problémov. Vie obhájiť zvolený pojmový a kategoriálny  I
I       I aparát, dokáže samostatne a tvorivo pracovať s prameňmi, interpretovať a      I
I       I analyzovať odborné texty. Absolvent má prehlbujúce a rozširujúce vedomosti na   I
I       I úrovni hodnotenia z príslušnej oblasti a disponuje rozsiahlymi odbornými a     I
I       I metodologickými vedomosťami zo špecializovaných oblastí študijného odboru. Je   I
I       I schopný samostatne riešiť zložité teoretické a praktické problémy.         I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických a I
I       I vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru chémia. Dokáže formulovať      I
I       I odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej oblasti alebo pracovnej oblasti, určiť  I
I       I vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov, realizovať a hodnotiť   I
I       I riešenia metodických, odborných, praktických a vedeckých problémov z viacerých   I
I       I oblastí odboru alebo praxe, vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace   I
I       I postupy k činnostiam z odboru.                           I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie zhodnotiť a posúdiť svoje analytické schopnosti a intelektuálne   I
I       I zručnosti, ktoré dokáže aplikovať na identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych I
I       I problémov a hľadanie možností ich riešenia. Absolvent má dostatočné laboratórne  I
I       I zručnosti nadobudnuté praktickými cvičeniami a vypracovaním záverečnej práce a vie I
I       I obsluhovať súčasné laboratórne prístroje a techniku. Je schopný samostatne     I
I       I využívať pokročilé prístupy v experimentálnej práci a navrhovať nové        I
I       I experimentálne riešenia a postupy. Ovláda syntetické, analytické a spektrometrické I
I       I techniky, ako aj základy molekulového modelovania a príslušný softvér vrátane   I
I       I dostupných databáz. Vie vyhodnotiť experiment relevantnými metódami.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent disponuje inovatívnym myslením a je pripravený kriticky hodnotiť,    I
I       I odborne prezentovať a diskutovať výsledky vlastnej práce pred odborným publikom.  I
I       I Vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom, neznámom, aj I
I       I meniacom sa prostredí. Je iniciatívny a preberá zodpovednosť za riadenie práce   I
I       I pracovného tímu, má inovatívne a tvorivé myslenie. Preukazuje odbornú spôsobilosť I
I       I pre prezentáciu výsledkov vlastného štúdia alebo praxe.              I
I       I                                          I
I       I Absolvent pracuje efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Je pripravený I
I       I kriticky hodnotiť, odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred   I
I       I odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne pracovať s    I
I       I odbornými problémami a textami, porovnávať ich, kriticky analyzovať a       I
I       I interpretovať. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení     I
I       I vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia. Vie zavádzať a I
I       I používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov. Absolvent má     I
I       I kompetencie na uplatnenie sa ako samostatný pracovník v špecializovaných      I
I       I chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom,       I
I       I potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom, jadrovochemickom priemysle,    I
I       I poľnohospodárstve, v zdravotníctve, pri ochrane životného prostredia, v orgánoch  I
I       I štátnej správy, ako aj v akademickej sfére. Svoje znalosti vie využiť pri     I
I       I príprave/výrobe a práci s novými chemickými látkami, nebezpečnými látkami, pri ich I
I       I identifikácii a zneškodňovaní. Je kompetentným odborníkom pre meranie a analýzu  I
I       I emisií, úrovne znečistenia a hodnotenia nebezpečných vlastností odpadov.      I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a   I
I Zručnosti  I aplikovaného výskumu v oblasti chémie a aplikovanej chémie. Má potrebné odborné  I
I Kompetencie I vedomosti zo svojej špecializovanej oblasti výskumu na úrovni súčasného stupňa jej I
I       I rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a      I
I       I vytvárania nových poznatkov v zvolenej oblasti študijného odboru chémia a     I
I       I súvisiacich vedných disciplínach a technikách.                   I
I       I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, vedomosti o prioritách   I
I       I potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých  I
I       I oblastí odboru chémia a jej praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu I
I       I v praxi a výskume potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja alebo rozvoja    I
I       I oblasti odbornej praxe. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí     I
I       I študijného odboru chémia, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a I
I       I vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti chémie.               I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší  I
I       I rozvoj vednej oblasti, dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať I
I       I vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania  I
I       I komplexného a interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať I
I       I nové výskumné a pracovné postupy. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej   I
I       I analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v príslušnej I
I       I oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať,     I
I       I navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Zvolené   I
I       I bádateľské metódy používa pri hľadaní nových postupov, analýze relevantných    I
I       I detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Na základe svojich výstupov a  I
I       I zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné    I
I       I postupy v širších súvislostiach a so zreteľom na možné dôsledky navrhovaných    I
I       I riešení. Absolvent je zručný pri príprave a realizácii nového chemického      I
I       I experimentu. Vie vyvodiť závery získané použitím modernej prístrojovej techniky a I
I       I má vedomosti a zručnosti aj v technikách inštalovaných na iných pracoviskách a v  I
I       I zahraničí. Je schopný pripraviť odbornú prezentáciu vo svetovom jazyku na základe I
I       I vlastných vedeckých výsledkov. Publikuje v domácich a zahraničných vedeckých    I
I       I periodikách v renomovaných indexovaných databázach.                I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým, analytickým a syntetickým myslením v I
I       I nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach, zohľadňovaním spoločenských,     I
I       I vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti,      I
I       I schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred vedeckou komunitou,     I
I       I zodpovednosťou za vodcovstvo v danom vedeckom alebo pracovnom odbore, plánovaním  I
I       I vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického     I
I       I pokroku. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní     I
I       I výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie    I
I       I výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách  I
I       I alebo výskumných organizáciách. Absolvent je kompetentný uplatniť sa predovšetkým I
I       I vo výskumnej sfére a v akademickom prostredí. Je kompetentný viesť výskumný tím v I
I       I špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v    I
I       I chemickom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom, jadrovo-chemickom   I
I       I priemysle, poľnohospodárstve, v orgánoch štátnej správy. Je pripravený uplatniť sa I
I       I aj v iných odboroch, najmä zdravotníctvo, environmentalistika, skúšobníctvo,    I
I       I kriminalistika a súdne znalectvo.                         I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     18. Informatika
 1. Základné údaje
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Informatika                               I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Computer Science (angl.)                         I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 9.2.1.  informatika                           I
I            I 9.2.2.  teoretická informatika                     I
I            I 9.2.3.  teória vyučovania informatiky                  I
I            I 9.2.4.  počítačové inžinierstvo                     I
I            I 9.2.5.  softvérové inžinierstvo                     I
I            I 9.2.6.  informačné systémy                       I
I            I 9.2.8.  umelá inteligencia                       I
I            I 9.2.9.  aplikovaná informatika                     I
I            I 9.2.10. hospodárska informatika                     I
I            I 9.2.11. kognitívna veda                         I
I            I 5.2.15. telekomunikácie                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa poznatky týkajúce sa spracovania dát, informácií a I
I znalostí študijného  I znalostí, ich ukladania a získavania. Zaoberá sa získavaním,       I
I odboru        I vyhľadávaním, prenosom, zhromažďovaním, organizáciou, ukladaním,     I
I            I interpretáciou, prezentovaním, rozširovaním a využívaním informácií a  I
I            I znalostí v rôznych podobách (najmä text, obraz, zvuk).          I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria aj matematické  I
I            I základy informatiky, teoretické základy informatiky, programovanie,   I
I            I programové a počítačové systémy, tvorba modelov a systémov        I
I            I informatických vied a informačných a komunikačných technológií pre rôzne I
I            I aplikačné domény, ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti  I
I            I profesie. V prípade študijných programov zameraných na konkrétne     I
I            I aplikačné domény, sú súčasťou jadra aj základy týchto aplikačných domén. I
I            I Do jadra znalostí sa zahŕňajú aj pokročilé metódy uznávaných oblastí   I
I            I informatiky rozvíjané na základe špecializácie.             I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I 
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [x] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami študijného odboru na úrovni syntézy s I
I Zručnosti  I dôrazom na nosné témy jadra študijného odboru s prípadným zameraním na konkrétne  I
I Kompetencie I aplikačné domény. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi I
I       I nimi a prakticky ich použiť.                            I
I       I Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri      I
I       I navrhovaní, implementovaní, inštalovaní, prevádzkovaní, údržbe a hodnotení riešení I
I       I založených na informačných a komunikačných technológiách (podľa zamerania     I
I       I študijného programu).                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať rôznym druhom poslucháčstva technické I
I       I problémy a ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu. Vníma    I
I       I potrebu celoživotného vzdelávania sa v meniacom sa svete informatických vied,   I
I       I informačných a komunikačných technológií. Chápe morálne, spoločenské, právne a   I
I       I ekonomické súvislosti odboru. Je schopný dodržiavať etické princípy svojej     I
I       I profesie.                                     I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje vedomosťami v oblasti študijného odboru na úrovni hodnotenia a I
I Zručnosti  I rozsiahlymi odbornými a aj metodologickými vedomosťami z oblasti vybraných     I
I Kompetencie I špecializácií. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám odboru.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže analyzovať a riešiť zložité problémy informatického charakteru.  I
I       I Je schopný špecifikovať, navrhovať, optimalizovať, implementovať a udržiavať    I
I       I komplexné riešenia založené na informačných a komunikačných technológiách (podľa  I
I       I zamerania študijného programu). Dokáže identifikovať kritické komponenty      I
I       I komplexných systémov a navrhovať pre ne vhodné riešenia. Je schopný kriticky    I
I       I analyzovať a aplikovať koncepty, princípy a praktiky odboru v kontexte       I
I       I definovaných problémov.                              I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Absolvent preukazuje     I
I       I schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje  I
I       I inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy I
I       I a štúdia pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Chápe morálne,      I
I       I spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru. Je schopný dodržiavať etické  I
I       I princípy svojej profesie.                             I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného  I
I Zručnosti  I výskumu v oblasti študijného odboru. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých  I
I Kompetencie I špecifických oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na       I
I       I uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti      I
I       I informatiky, v spolupráci s odborníkmi na didaktiku vrátane problematiky      I
I       I vyučovania informatiky.                              I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho  I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti informatiky.     I
I       I Prakticky ovláda zvolené metódy vedeckého výskumu a používa ich pri hľadaní nových I
I       I poznatkov, technológií a dôležitých systémových väzieb. Je schopný formulovať   I
I       I výsledky výskumu a dosahuje medzinárodné uznanie. Na základe svojich výstupov a  I
I       I zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné    I
I       I postupy.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Samostatne nachádza riešenia aj komplexných  I
I       I problémov a prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred vedeckou     I
I       I komunitou a odbornou komunitou v Slovenskej republike aj v zahraničí. Dokáže    I
I       I koordinovať tím v príslušnom odbore. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické   I
I       I aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.   I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     19. Kybernetika 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Kybernetika                               I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Cybernetics (angl.)                           I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.2.14. automatizácia                          I
I            I 5.2.16. mechatronika                          I
I            I 9.2.7.  kybernetika                           I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Kybernetika je veda o získavaní a spracovaní informácií najmä na účely  I
I znalostí študijného  I riadenia systémov. Zahŕňa znalosti týkajúce sa riadenia a komunikácie v I
I odboru        I dynamických systémoch, ich štruktúr, obmedzení a možností. Zaoberá sa  I
I            I zákonitosťami na základe analógie medzi systémami rôznej fyzickej    I
I            I podstaty - technické zariadenia, živé organizmy a spoločnosť. Zahŕňa   I
I            I znalosti z oblasti zberu informácií, komunikácie a spracovania dát,   I
I            I využíva poznatky prírodných a technických vied. Nosné témy jadra     I
I            I znalostí študijného odboru kybernetika môžu obsahovať aj témy: teória  I
I            I informácie, teória automatického riadenia, teória systémov, strojové   I
I            I učenie, umelá inteligencia a softcomputing, optimalizácia a operačný   I
I            I výskum, meranie a spracovanie signálov, inteligentná robotika,      I
I            I modelovanie a simulácia systémov, riadiace systémy procesov v oblasti  I
I            I algoritmického, softvérového a technického vybavenia, vizuálne systémy, I
I            I číslicové a vnorené systémy. Kybernetika sa výrazne profiluje v oblasti I
I            I robotiky a inteligentných systémov, automatizácie a mechatroniky, je   I
I            I relevantná okrem iného pre informačné, mechanické, biologické,      I
I            I kognitívne či sociálne systémy.                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent študijného odboru kybernetika má vedomosti na úrovni syntézy z jednej  I
I Zručnosti  I alebo viacerých oblastí automatizácie procesov, inteligentných systémov,      I
I Kompetencie I mechatroniky a robotiky. Vie klasifikovať poznatky z teórie automatického     I
I       I riadenia, teórie systémov, modelovania a simulácie systémov, optimalizácie,    I
I       I technického a programového vybavenia riadiacich systémov, číslicových a vnorených I
I       I systémov, umelej inteligencie, merania a spracovania signálov. Má špecifické    I
I       I poznatky v nosných témach technického vzdelania matematiky, fyziky a ďalších    I
I       I vedných disciplín, ako napríklad mechaniky, elektrotechniky, chémie, informatiky, I
I       I technológií.                                    I
I       I                                          I
I       I Je schopný navrhovať a programovať algoritmy vrátane úloh reálneho času. Absolvent I
I       I vie tvorivo používať moderné technológie riadenia systémov, využívať informačné  I
I       I technológie, špecifikovať problémy sietí a informačných systémov, udržiavať    I
I       I systémy riadenia, využívať funkčné a prevádzkové možnosti riadiacich a       I
I       I informačných systémov, automatizačné, robotické a mechatronické systémy, tvorivo  I
I       I aplikovať získané poznatky, efektívne pracovať s informáciami, využívať systémový I
I       I prístup pri analýze úloh a ich riešení. Vie efektívne využívať metódy z oblasti  I
I       I umelej inteligencie.                                I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný samostatne využívať kybernetické a informačné technológie v  I
I       I riadení systémov, disponuje schopnosťou prezentovať vhodne a odborne správne    I
I       I vlastné stanoviská problémov a ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako   I
I       I člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe morálne,     I
I       I spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.                I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent odboru kybernetika má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z   I
I Zručnosti  I nových technológií v jednej alebo viacerých oblastí automatizácie, inteligentných I
I Kompetencie I systémov, robotiky a mechatroniky. Zhodnotí podstatné súvislosti, princípy a    I
I       I teórie riadenia a spracovania informácií, ovláda metódy návrhu technických a    I
I       I programových prostriedkov systémov automatického riadenia. Vie navrhovať      I
I       I kybernetické metódy a štruktúry modelov a riadenia, stanovuje štandardy princípov, I
I       I metód a algoritmov riadenia zložitých technických, mechanických, biologických,   I
I       I sociálnych, digitálnych alebo iných kombinovaných systémov. Má znalosti z oblasti I
I       I riadenia bezpečnostne - kritických procesov a bezpečnosti počítačových systémov.  I
I       I                                          I
I       I Absolvent nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji,  I
I       I projektovaní a konštruovaní systémov. Využíva podporné prostriedky informačných  I
I       I technológií. Má zručnosti v oblasti návrhu kyberneticko-fyzikálnych modelov    I
I       I vrátane ich parametrizácie pre simuláciu reálnych procesov. Vzhľadom na nosné témy I
I       I jadra znalostí odboru kybernetika absolvent je zručný pri určovaní vedeckých alebo I
I       I praktických predpokladov riešenia problémov formulovaných vo výzvach priemyslu a  I
I       I rozvoja spoločnosti.                                I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať I
I       I efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Je schopný dodržiavať etické  I
I       I princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne  I
I       I prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom a to aj v  I
I       I cudzom jazyku. Absolvent sa vyznačuje inovatívnym a tvorivým myslením v oblasti  I
I       I analýzy procesov, tvorby kybernetických modelov, v riadení a diagnostiky zložitých I
I       I a distribuovaných systémov, v oblasti informačného zabezpečenia riadiacich a    I
I       I užívateľských systémov a pri využití inteligentných metód riadenia (expertných   I
I       I systémov, neurónových sietí a inteligentných riadiacich a diagnostických systémov) I
I       I a tiež má praktické vedomosti pre projektovanie riadiacich, informačných a     I
I       I znalostných systémov.                               I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia I
I Zručnosti  I ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v   I
I Kompetencie I tradičných oblastiach odboru ako sú: metódy modelovania a riadenia procesov,    I
I       I navrhovanie riadenia robotických a mechatronických systémov, nových programových a I
I       I komunikačných systémov pre riadenie zložitých systémov. Absolvent má odborné a   I
I       I metodologické vedomosti interdisciplinárneho charakteru, na základe ktorých sa   I
I       I môže profilovať v prienikových oblastiach umelej inteligencie, kognície,      I
I       I adaptácie, komunikácie, konektivity, biosystémov, sociálnych systémov a podobne.  I
I       I Absolvent rieši výskumné problémy v špecializovaných oblastiach priemyslu a iných I
I       I aplikačných oblastiach v zmysle priorít formulovaných pre oblasti základného a   I
I       I aplikovaného výskumu.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného výskumu a    I
I       I aplikovaného výskumu v jednej z oblastí kybernetiky, automatizácie a mechatroniky. I
I       I Je schopný abstrakcie a zovšeobecňovania príslušnej problematiky. Aplikuje a    I
I       I implementuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného   I
I       I vedeckého výskumu pri riešení problémov.                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje  I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím I
I       I v príslušnom vednom odbore.                            I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     20. Lesníctvo 
 1. Základné údaje
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Lesníctvo                                I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Forestry (angl.)                             I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 6.2.1.  lesníctvo                            I
I            I 6.2.2.  pestovanie lesa                         I
I            I 6.2.3.  hospodárska úprava lesov                    I
I            I 6.2.4.  lesnícka fytológia                       I
I            I 6.2.5.  ochrana lesa                          I
I            I 6.2.6.  poľovníctvo                           I
I            I 6.2.7.  lesnícke technológie                      I
I            I 6.2.8.  ekosystémové služby lesov                    I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor lesníctvo zahŕňa znalosti o lesoch, lesných ekosystémoch I
I znalostí študijného  I a ich súčastiach, najmä vo vzťahu k ich manažmentu, zhodnocovaniu,    I
I odboru        I ochrane a komplexnej starostlivosti. Zameriava sa aj na zabezpečenie   I
I            I odolnosti, biodiverzity a udržateľného hospodárenia v lesných      I
I            I ekosystémoch na báze prírode blízkeho a ekonomicky dlhodobo efektívneho I
I            I obhospodarovania porastov. K nosným témam jadra znalostí študijného   I
I            I odboru patria aj zakladanie lesa, pestovanie lesa, hospodárska úprava  I
I            I lesa, lesnícka fytológia, ochrana lesa, ochrana prírody, aplikovaná   I
I            I zoológia, poľovníctvo, lesnícke technológie, lesnícka bioekonomika a   I
I            I ekosystémové služby lesov.                        I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má vedomosti v oblasti lesných ekosystémov vo všetkých ich zložkách, ich I
I Zručnosti  I vzájomnej interakcie vrátane zakladania, pestovania, obhospodarovania, ako aj   I
I Kompetencie I zhodnocovania lesov na úrovni syntézy. Má praktické a metodologické vedomosti   I
I       I týkajúce sa ekologických, výrobnotechnologických, ekonomických a environmentálnych I
I       I princípov lesného hospodárstva, ktoré slúžia ako základ pre prax. Má poznatky o  I
I       I využití týchto princípov pri riešení praktických úloh hospodárenia v lese,     I
I       I manažmente krajiny ako aj v oblasti komunálneho hospodárstva. Navrhuje a realizuje I
I       I variantné riešenia s dôrazom na prírode blízke formy obhospodarovania, ako aj so  I
I       I zohľadnením ekonomických princípov lesnej produkcie a požiadaviek ochrany prírody. I
I       I Špecifikuje základné princípy ochrany biodiverzity, manažmentu a chovu zveri.   I
I       I Chápe princípy súžitia lesa a živočíchov a ich existencie v agrárnej a lesnej   I
I       I krajine na rovnovážnej úrovni.                           I
I       I                                          I
I       I Pri zisťovaní stavu lesa, stromových a porastových charakteristík používa     I
I       I príslušné prístroje, metódy a prístupy. Dokáže identifikovať, zbierať, ukladať   I
I       I údaje a informácie o lesnom prostredí a lesných porastoch. Ďalej identifikuje   I
I       I základné problémy a navrhuje opatrenia, vypracováva ozeleňovacie projekty.     I
I       I Prakticky riadi činnosti súvisiace s ťažbovými a dopravnými technológiami a    I
I       I logistikou lesnej výroby pri dodržaní princípov udržateľného hospodárenia. Hodnotí I
I       I kvalitu dreva, účinnosť technologických postupov a výchovy porastov v dlhšom    I
I       I časovom horizonte. Vykonáva ochranu a chov zveri na úrovni poľovného revíru alebo I
I       I na úrovni lesnej správy. Navrhuje a realizuje výstavbu poľovníckych zariadení,   I
I       I riadi chov a lov zveri. Determinuje najvýznamnejšie druhy živočíchov, pozná    I
I       I základné metódy zisťovania ich početnosti a diverzity, ako aj väzbu na biotopy.  I
I       I                                          I
I       I Absolvent je pripravený riešiť základné praktické úlohy a problémy lesného     I
I       I hospodárstva na úrovni nižších riadiacich funkcií v štátnych a neštátnych     I
I       I subjektoch a podnikoch prvotného spracovania dreva, ako taxátor v rámci prác    I
I       I hospodárskej úpravy lesov. Absolvent sleduje a hodnotí trh s drevnou surovinou a  I
I       I výrobkami prvotného spracovania dreva. Chápe morálne, spoločenské, právne a    I
I       I ekonomické súvislosti odboru. Dokáže vykonávať funkciu poľovníckeho hospodára,   I
I       I vedúceho zvernice a bažantnice, zverostrážcu, strážcu v organizačných útvaroch   I
I       I ochrany prírody.                                  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí    I
I Zručnosti  I študijného odboru. Rozumie podstatným súvislostiam, nachádza a prezentuje vhodné  I
I Kompetencie I riešenia špecifických problémov týkajúcich sa pestovania a hospodárskej úpravy   I
I       I lesov, technologických a logistických postupov, riadenia prírodných zdrojov a   I
I       I ekológie lesa. Zhodnotí metódy prírode blízkeho obhospodarovania lesa, budovanie  I
I       I jeho odolnosti a reziliencie v kontexte udržateľného obhospodarovania lesov.    I
I       I Absolvent má poznatky na úrovni hodnotenia z problematiky aplikovanej zoológie,  I
I       I poľovného hospodárstva, ochrany prírody. Nachádza a prezentuje vlastné riešenie  I
I       I problémov pri riadení, projektovaní, výskume, ochrane a manažmente živočíchov.   I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane zavádzať komplexné riešenia pre  I
I       I všetky oblasti lesníctva na základe analýzy konkrétnych podmienok, pričom používa I
I       I moderné technológie a zariadenia a uplatňuje poznatky z ekonomiky, riadenia,    I
I       I financovania a lesníckej politiky. Analyzuje prístupy funkčne integrovaného    I
I       I lesného hospodárstva, navrhuje diela operačného a strategického charakteru,    I
I       I vypracováva ozeleňovacie projekty, oceňuje lesné pozemky, hodnotí straty na    I
I       I produkcii lesa. Vyvodí závery zo základných poznatkov technológie         I
I       I geograficko-informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme. Analyzuje a     I
I       I vypracováva projekty v oblasti ekológie, ochrany, chovu a manažmentu živočíchov a I
I       I biotopov. Je schopný riadiť a organizovať veľkoplošný ekologický manažment zveri v I
I       I zmysle poľovnej rajonizácie Slovenskej republiky. Dokáže zakladať, obhospodarovať I
I       I a využívať energetické plantáže a porasty rýchlorastúcich drevín.         I
I       I                                          I
I       I Absolvent pracuje efektívne ako jednotlivec alebo člen tímu, prípadne riadi    I
I       I kolektív zamestnancov. Rieši komplexné ako aj špecifické lesnícke problémy na   I
I       I všetkých stupňoch riadenia v štátnych a neštátnych subjektoch, v štátnej správe a I
I       I lesníckych projektových organizáciách. Má všetky potrebné, odborné a praktické   I
I       I znalosti potrebné pre výkon riadiacej funkcie v ochrane a manažmente živočíchov.  I
I       I Vykonáva funkciu odborného poľovníckeho hospodára, rybárskeho hospodára a má    I
I       I teoretické predpoklady pre vykonávanie funkcie odborného lesného hospodára. Je   I
I       I schopný dodržiavať etické princípy svojej profesie. Vyznačuje sa inovatívnym    I
I       I myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia  I
I       I pred odbornou, ako aj laickou verejnosťou.                     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda postupy vedeckého výskumu, formuluje výskumné problémy a vedecké I
I Zručnosti  I hypotézy, má predpoklad rozvíjať vedeckú teóriu v príslušnej oblasti lesníctva.  I
I Kompetencie I Aplikuje konkrétne metódy základného a aplikovaného výskumu pre oblasť pestovania I
I       I lesa, hospodárskej úpravy lesa, ochrany lesa, aplikovanej zoológie, ekológie lesa, I
I       I poľovníctva, lesníckych technológií a ekosystémových služieb lesa, v priamej väzbe I
I       I na celospoločenskú potrebu zvyšovania bezpečnosti a kvality života a prírodných  I
I       I zdrojov v podmienkach globálnych zmien, znečisťovania a deteriorizácie prírodného I
I       I prostredia. Dosiahnuté výsledky výskumu dokáže vhodne zovšeobecňovať na skúmané  I
I       I populácie a javy. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného  I
I       I odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu, vývoja a       I
I       I rozširovanie úrovne poznania. Ovláda etické a spoločenské stránky vedeckej práce, I
I       I prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax. Formuluje    I
I       I návrhy v súlade s celospoločenskými záujmami najmä na úseku lesného hospodárstva, I
I       I poľnohospodárstva ako aj ochrany prírody a krajiny. Absolvent ovláda vedecké    I
I       I metódy výskumu štruktúry, kauzality, disturbancie, vulnerability, dispozície a   I
I       I rezistencie lesných ekosystémov, vedecky báda a prináša vlastné riešenia.     I
I       I Absolvent navrhuje vedecké metódy výskumu, vývoja a praktickej realizácie     I
I       I zabezpečenia udržateľného využívania lesných ekosystémov pri aplikácii všetkých  I
I       I funkcií lesov (ekologických, environmentálnych, produkčných).           I
I       I                                          I
I       I Absolvent formuluje nové problémy, hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj I
I       I lesníctva. Aplikuje výsledky svojho výskumu pri riešení problémov v oblastiach   I
I       I študijného odboru. Na základe svojich výstupov a zistení navrhuje, overuje a    I
I       I implementuje nové pracovné postupy a inovácie. Má vlastné riešenia v oblasti    I
I       I výskumu lesných ekosystémov. Je teoreticky aj profesijne pripravený na autonómnu  I
I       I výskumnú a analytickú činnosť a syntézy v oblasti ekosystémových služieb v lesnej I
I       I krajine, v navrhovaní riešení pre udržateľné uspokojovanie spoločenských nárokov  I
I       I na ekosystémové služby v podmienkach prírodných rizík a globálnych zmien, ako aj  I
I       I rizík a vulnerability hospodárenia v lese.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Absolvent   I
I       I pracuje ako člen alebo vedúci inštitucionálnych alebo viacerých inštitucionálnych I
I       I výskumných a realizačných tímov, v národnom alebo medzinárodnom meradle. Absolvent I
I       I má predpoklady na pôsobenie na pozícii vedúceho pracovníka na pozíciách odbornej  I
I       I štátnej správy a v rámci podnikateľských subjektov uskutočňujúcich vlastný výskum I
I       I alebo inovácie. Rovnako má schopnosť pracovať ako vysokoškolský učiteľ alebo    I
I       I vedecký pracovník, špecialista na lesné ekosystémy a ekosystémové služby lesov.  I
I       I Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných    I
I       I zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Publikuje výsledky základného alebo   I
I       I aplikovaného výskumu projektov v monografiách, vedeckých článkoch, v domácich a  I
I       I zahraničných renomovaných vedeckých periodikách a formou príspevkov na       I
I       I konferenciách vo svetovom jazyku, registrovaných v medzinárodných databázach.   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                   21. Logopédia a liečebná pedagogika 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Logopédia a liečebná pedagogika                     I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Speech and Language Therapy and Therapeutic Education (angl.)      I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 1.1.7.  liečebná pedagogika                       I
I            I 1.1.8.  logopédia                            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor integruje poznatky medicíny, psychológie, jazykovedy,   I
I znalostí študijného  I kognitívnych vied, umení a sociálnych vied, s cieľom prevencie,     I
I odboru        I diagnostiky, edukácie, liečby a podpory tých, ktorí sú odkázaní na    I
I            I zvýšenú pomoc. Zaoberá sa vývinom človeka od prenatálneho veku po    I
I            I starobu v kontexte vnímania, učenia sa, komunikácie a konania, so    I
I            I zameraním na prevenciu, diagnostiku, terapeutickú intervenciu,      I
I            I rehabilitáciu, poradenstvo a sprevádzanie pri sťaženej životnej situácii I
I            I (porúch vývinu a zdravia), alebo náročných zmenách (reziduálne stavy,  I
I            I obmedzenia funkcií, krízy).                       I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí patria vývin a jeho poruchy s osobitným  I
I            I akcentom na komunikáciu, zdravie a jeho poruchy v kontexte konania,   I
I            I systémy pomoci, diagnostika a intervencia, etika, profesijné a právne  I
I            I rámce uplatnenia. Študent poznáva riziká a ohrozenia, dôsledky porúch a I
I            I ochorení, ich viacdimenzionálnu podmienenosť. Učí sa rozumieť      I
I            I diagnostike, jej východiskám, formám a metódam, následne voľbe a     I
I            I plánovaniu intervencie, vedeniu dokumentácie, hodnotenia prínosu a    I
I            I vedeckému skúmaniu. Poznáva teórie, metódy a formy práce s človekom,   I
I            I ktorý potrebuje pomoc, tiež svoje profesijné (etické a právne)      I
I            I kompetencie a možnosti.                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [x] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [ ] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania:                 I
I            I a) súvislé magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy    I
I            I vysokých škôl - kód 766 - študijné programy zamerané na prípravu na   I
I            I povolanie logopéda,                           I
I            I b) magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy vysokých škôl I
I            I pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania - kód 767.       I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent študijného programu zameraného na liečebnú pedagogiku disponuje     I
I Zručnosti  I vedomosťami o pojmoch, teóriách, terapeuticko-výchovných disciplínach, pozná    I
I Kompetencie I medziodborové kontexty porúch zdravia. Identifikuje zdravý vývin, riziká a     I
I       I ohrozenia, možnosti rozvíjať potenciály, rezilienciu, participáciu. Pozná     I
I       I súvislostí medzi faktormi prostredia, správaním a poruchami zdravia. Pozná formy  I
I       I starostlivosti, riziká a možné konflikty, právne predpisy a etické normy      I
I       I profesijného konania.                               I
I       I                                          I
I       I Preukazuje schopnosť orientovať sa v situácii človeka, posúdiť závažnosť jeho   I
I       I problému, adekvátne ponúknuť vhodné opatrenia, realizovať ich a objektivizovať   I
I       I hodnotenie postupu a výsledky. Disponuje odbornými a komunikačnými zručnosťami v  I
I       I terapiách a dokáže spolupracovať v tíme. Pri interaktívnych konceptoch intervencie I
I       I využíva pohyb, zamestnania, hru, tvorivé, individuálne, skupinové a komunitné   I
I       I aktivity. Dokáže identifikovať riziká, ohrozenia a potenciál človeka, analyzovať  I
I       I príčiny a súvislosti zistených porúch (vnímania, učenia, komunikácie, myslenia,  I
I       I správania a konania) a ponúkať príležitosti pre zmenu a podporu zdravia. Má    I
I       I schopnosť profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, využívať supervíziu a   I
I       I odborne sa rozvíjať.                                I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent študijného programu zameraného na liečebnú pedagogiku disponuje hlbšími I
I Zručnosti  I odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru. Má I
I Kompetencie I vedomosti o vážnych poruchách zdravia, sprevádzaní chorých, príprave na      I
I       I zdravotnícke výkony, o prenatálnej a perinatálnej starostlivosti o rizikovú matku I
I       I a dieťa, včasnej intervencii, prevencii a terapii porúch učenia, správania, o   I
I       I psychosociálnej rehabilitácii, rodinnej terapii, starostlivosti o seniorov (pri  I
I       I demencii a iných ochoreniach), liečbe závislostí. Disponuje aktuálnymi vedomosťami I
I       I z neurovied, výživy, psychoterapie a liečebnopedagogických terapií. Realizuje   I
I       I poradenstvo, sprevádza. Je schopný vykonávať diagnostiku, navrhovať, realizovať a I
I       I hodnotiť intervenciu (podľa veku, potrieb, možností), zohľadniť poznatky iných   I
I       I vied v rámci svojho odboru. Rozumie rizikám a problémom vo vývine, pri poruchách  I
I       I zdravia, ochoreniach, reziduálnych stavoch a náročných situáciách v kontexte    I
I       I správania a konania. Je kompetentný používať metódy podpory vývinu, zdravia, pri  I
I       I oslabených funkciách (disability), v krízach, po stratách, pri nachádzaní zmyslu. I
I       I Vie formulovať odporúčania, vypracovať posudok.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijného programu zameraného na logopédiu pozná teórie a        I
I       I interdisciplinárne súvzťažnosti spojené so vznikom a odstraňovaním narušenej    I
I       I komunikačnej schopnosti, má primerané informácie zo súvzťažných disciplín, najmä  I
I       I medicíny, jazykovedy, psychológie a pedagogiky týkajúce sa komunikačnej      I
I       I schopnosti, jej anatomicko-fyziologickej bázy, možností diagnostikovania a     I
I       I korigovania, ktoré tvorivo aplikuje v praxi. Pozná teórie a prístupy a chápe    I
I       I zložité súvislosti narušenia komunikačnej schopnosti u detí, dospelých a seniorov. I
I       I Je schopný diagnostikovať, špecifikovať a aplikovať metódy a techniky logopedickej I
I       I terapie. Poskytuje poradenstvo, realizuje prevenciu, vyhodnocuje riziká. Absolvent I
I       I je spôsobilý pracovať v tíme s lekárom, psychológom, špeciálnym pedagógom a    I
I       I podobne. Dokáže riadiť tímy, samostatne a tvorivo pracovať, viesť projekty a    I
I       I prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Disponuje inovatívnym myslením. Je  I
I       I pripravený odborne prezentovať výsledky práce a štúdia pred odborným publikom,   I
I       I zdieľať svoje skúsenosti a ďalej sa odborne rozvíjať. Disponuje odbornými,     I
I       I komunikačnými a tímovými zručnosťami potrebnými pre výkon v samostatnej pozícii a I
I       I pri vedení supervízie pre vybrané profesie.                    I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami z teórie a praxe študijného odboru.  I
I Zručnosti  I Vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu vo vybranej     I
I Kompetencie I oblasti. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého   I
I       I výskumu pri riešení problémov vo svojej oblasti. Dokáže formulovať hypotézy,    I
I       I vytvárať stratégie pre ďalší výskum a rozvoj odboru. Je schopný navrhnúť výskumný I
I       I projekt, pracovať ako člen výskumného tímu, dokáže riadiť výskumný tím.      I
I       I                                          I
I       I Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v    I
I       I meniacich sa podmienkach. Identifikuje, triedi a interpretuje dáta a používa    I
I       I pritom kvalitatívnu alebo kvantitatívnu analýzu dát. Zohľadňuje spoločenské,    I
I       I vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii    I
I       I výsledkov. Vyznačuje sa vysokou úrovňou vedeckej a publikačnej etiky a       I
I       I akademického písania.                               I
I       I                                          I
I       I Je spôsobilý interdisciplinárnej a medziodborovej spolupráce, je schopný podieľať I
I       I sa na medzinárodnej spolupráci v odbore. Na základe svojich výstupov a zistení   I
I       I dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.    I
I       I Prezentuje výsledky výskumu a vývoja pred medzinárodnou odbornou komunitou a    I
I       I publikuje ich vo vedeckom prostredí v Slovenskej republike aj v zahraničí.     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                      22. Matematika 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Matematika                                I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Mathematics (angl.)                           I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 9.1.1.  matematika                           I
I            I 9.1.2.  matematická logika a základy matematiky             I
I            I 9.1.3.  algebra a teória čísel                     I
I            I 9.1.4.  matematická analýza                       I
I            I 9.1.5.  numerická analýza a vedecko-technické výpočty          I
I            I 9.1.6.  diskrétna matematika                      I
I            I 9.1.7.  geometria a topológia                      I
I            I 9.1.8.  teória vyučovania matematiky                  I
I            I 9.1.9.  aplikovaná matematika                      I
I            I 9.1.10. štatistika                           I
I            I 9.1.11. pravdepodobnosť a matematická štatistika            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor matematika zahŕňa znalosti o logickej štruktúre      I
I znalostí študijného  I matematiky, spôsoboch vytvárania nových pojmov a tvrdení, spôsoboch ich I
I odboru        I overovania a dokazovania (matematická logika, špeciálne princípy a    I
I            I postupy matematického dôkazu), zahŕňa tiež zručnosti v narábaní s    I
I            I abstraktnou matematickou symbolikou, ako aj schopnosti riešiť a tvoriť  I
I            I abstraktné matematické problémy, zmysluplne aplikovať matematické metódy I
I            I v úlohách z iných vedných odborov a praxe a správne interpretovať    I
I            I získané výsledky. V nadväznosti na špecifické zameranie študijného    I
I            I programu absolvent má aj znalosti aplikácií sociálnych a kognitívnych  I
I            I vied používaných na skúmanie a podporu poznávacích procesov v matematike I
I            I na úrovni syntézy.                            I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru matematika patria    I
I            I znalosti týkajúce sa základov matematiky (logika, teória množín),    I
I            I abstraktných numerických štruktúr (teória čísel, algebra), štruktúr   I
I            I tvarov (geometria, topológia), diskrétnych štruktúr (diskrétna      I
I            I matematika vrátane teórie grafov), zákonov pohybu a zmeny (matematická  I
I            I analýza vrátane diferenciálnych rovníc a dynamických systémov,      I
I            I funkcionálna analýza) a zákonov popisujúcich nedeterministické javy   I
I            I (teória pravdepodobnosti). Zahŕňa tiež princípy spracovávania veľkých  I
I            I súborov dát (matematická štatistika), špeciálne postupy pre matematické I
I            I výpočty a odhad ich presnosti alebo časovej a priestorovej náročnosti  I
I            I (numerické metódy, základy algoritmizácie a teórie výpočtovej      I
I            I zložitosti) a aplikácie v iných vedných odboroch spolu so základnými   I
I            I poznatkami z týchto odborov (matematické modelovanie, vedecko-technické I
I            I výpočty - prírodné a technické vedy, finančná a poistná matematika -   I
I            I financie a poisťovníctvo, matematická optimalizácia, matematická teória I
I            I riadenia, teória hier - ekonómia a manažment, teória spoločenského    I
I            I výberu - politológia). Nevyhnutným predpokladom pre úspešné aplikovanie I
I            I matematických a štatistických metód pri riešení niektorých problémov,  I
I            I ako aj pre podporu matematického vzdelávania, je ovládanie vhodných   I
I            I softvérových balíkov, znalosť základov programovania a aspoň jedného   I
I            I programovacieho jazyka.                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [x] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má základné vedomosti na úrovni syntézy vo väčšine oblastí študijného  I
I Zručnosti  I odboru a v nadväznosti na špecifické zameranie študijného programu vrátane     I
I Kompetencie I základných postupov matematiky a matematickej štatistiky a je schopný používať ich I
I       I na riešenie čiastkových úloh tvorby a analýzy matematických modelov, riešenie   I
I       I zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch. Rozumie logickej     I
I       I štruktúre matematiky a prezentovaným novým pojmom, tvrdeniam a dôkazom. Pojmy   I
I       I ilustruje pomocou vhodných príkladov a dokáže odhaliť chyby v argumentoch.     I
I       I                                          I
I       I Absolvent je odborne zručný a vie komunikovať svoje názory odbornej a laickej   I
I       I verejnosti. Dokáže vytvárať matematické modely jednoduchších praktických úloh a  I
I       I vyhľadávať a rozpracovávať vhodné matematické nástroje a postupy ich riešenia.   I
I       I Absolvent pracuje s počítačom a dokáže použiť primeranú teóriu a praktické postupy I
I       I na aplikovanie matematických metód riešenia problémov z technickej, informatickej I
I       I a ekonomickej praxe.                                I
I       I                                          I
I       I Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni I
I       I riadenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Absolvent vhodne a I
I       I odborne prezentuje svoje názory na riešenie problémov a postoje rôznym druhom   I
I       I poslucháčstva. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru. I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí    I
I Zručnosti  I študijného odboru. Systematizuje znalosti základných a špeciálnych matematických a I
I Kompetencie I matematicko-štatistických teórií a metód v niektorých oblastiach študijného    I
I       I odboru. Spomenutým teóriám a metódam rozumie do hĺbky a tieto teórie a metódy   I
I       I prispôsobuje aktuálnym potrebám odboru a ďalej ich rozvíja. Má základné znalosti  I
I       I niektorých prírodných, technických, ekonomických alebo sociologických disciplín a I
I       I vie vyvodiť závery z niektorých matematických modelov týchto procesov v týchto   I
I       I disciplínach. Absolvent chápe princípy odvodenia takýchto modelov.         I
I       I                                          I
I       I Absolvent tvorivo využíva vyššie spomenuté teórie, metódy a postupy samostatne na I
I       I tvorbu a analýzu matematických modelov rozličnej povahy. Absolvent ovláda     I
I       I matematickú a počítačovú analýzu úloh v reálnych aplikáciách s využitím moderných I
I       I numerických, štatistických, optimalizačných a vizualizačných metód pomocou     I
I       I moderných programovacích techník, počítačovej architektúry a moderných softvérov. I
I       I Dokáže samostatne alebo v odbornom tíme tvoriť a analyzovať matematické modely z  I
I       I ďalších prírodných, technických, ekonomických a sociologických disciplín. Dokáže  I
I       I vyvodiť závery z analýzy a riešenia problémov zahŕňajúcich interakcie matematiky s I
I       I inými odbormi. Ovláda najmodernejšie počítačové a softvérové prostriedky. Dokáže  I
I       I aktívne pedagogicky pôsobiť v pedagogickom procese pre rôzne kategórie       I
I       I vzdelávaných (v prípade škôl za podmienky získania požadovanej kvalifikácie pre  I
I       I pedagogického zamestnanca).                            I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z niektorých oblastí matematiky. Pracuje efektívne ako jednotlivec, člen alebo   I
I       I vedúci malého tímu. Vyznačuje sa inovatívnym myslením a je pripravený odborne   I
I       I prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom a to aj v  I
I       I cudzom jazyku.                                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného výskumu a    I
I Zručnosti  I aplikovaného výskumu v oblasti matematiky, či teórie vyučovania matematiky. Má   I
I Kompetencie I rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia I
I       I ako základ pre uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytvárania nových poznatkov v   I
I       I oblasti matematiky, jej aplikácií, či teórie vyučovania matematiky. Absolvent   I
I       I ovláda vysoko špecializované metódy a postupy v jednej alebo dvoch oblastiach   I
I       I študijného odboru. V prípade aplikovaného výskumu absolvent ovláda aj netriviálne I
I       I poznatky v niektorom inom študijnom odbore, pričom aplikuje a zhodnotí svoje    I
I       I poznatky z predchádzajúceho špecifického zamerania svojho odboru. Ovláda      I
I       I metodológiu tvorby matematických a štatistických modelov alebo analytických rámcov I
I       I skúmania poznávacích procesov v matematike a spôsobov podpory týchto procesov v  I
I       I spolupráci s odborníkmi na didaktiku.                       I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho  I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe  I
I       I svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové     I
I       I výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa I
I       I ich aj pri hľadaní nových technológií, technických detailov, dôležitých      I
I       I interaktívnych systémových väzieb alebo nových výskumných a pracovných postupov.  I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Prezentuje  I
I       I samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou aj laickou komunitou v     I
I       I Slovenskej republike a v zahraničí. Výsledky výskumu publikuje vhodnou formou.   I
I       I Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných    I
I       I zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a    I
I       I koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Zúčastňuje sa na zvyšovaní povedomia o I
I       I výskume smerom k širšiemu publiku.                         I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                 23. Mediálne a komunikačné štúdiá 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Mediálne a komunikačné štúdiá                      I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Media and Communication Studies (angl.)                 I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 3.2.1.  žurnalistika                          I
I            I 3.2.2.  teória a dejiny žurnalistiky                  I
I            I 3.2.3.  masmediálne štúdiá                       I
I            I 3.2.4.  knižnično-informačné štúdiá                   I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá zahŕňa vedomosti, zručnosti I
I znalostí študijného  I a kompetencie súvisiace s komunikáciou informácií, hodnôt, posolstiev,  I
I odboru        I postojov a estetických zážitkov v spoločnosti, najmä na úrovni tvorby a I
I            I recepcie mediálneho/informačného obsahu, analýzy a spracovania      I
I            I primárnych informácií a sekundárnych informácií, tvorby mediálnych a   I
I            I informačných produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi -      I
I            I používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi. Mediálne a I
I            I komunikačné štúdiá reflektujú socio-kultúrne, psychologické a      I
I            I technologické aspekty komunikácie a zmenu tradičných modelov lineárnej  I
I            I komunikácie na hybridné mnohovrstvové formy. V tomto svojom zameraní sa I
I            I odbor orientuje na viaceré oblasti spoločenskej praxe - redakcie médií, I
I            I informačnoanalytické pracoviská, marketingové agentúry, knižnice,    I
I            I kultúrne a pamäťové inštitúcie, spravodajské agentúry, fotoagentúry,   I
I            I mediálne subjekty, reklamné, PR a marketingové agentúry, produkčné firmy I
I            I multimediálnych digitálnych formátov, produkčné a distribučné      I
I            I spoločnosti, komunikačné a marketingové útvary vo firmách a inštitúciách I
I            I a iné.                                  I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria najmä       I
I            I 1. teória a dejiny komunikácie (sociálnej a mediálnej vrátane      I
I            I ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických,  I
I            I politologických, estetických a etických aspektov),            I
I            I 2. mediálne, multimediálne a informačné obsahy/produkty v tradičnom,   I
I            I digitálnom                                I
I            I a internetovom prostredí - analýza a interpretácia, metódy tvorby,    I
I            I vlastná tvorba,                             I
I            I 3. manažment organizácií a projektov v prostredí mediálnych,       I
I            I marketingových                              I
I            I a informačných inštitúcií a systémov,                  I
I            I 4. marketingová komunikácia a nástroje marketingovej komunikácie,    I
I            I 5. manažment informácií, znalostí a zdrojov,               I
I            I 6. organizácia a vyhľadávanie informácií v tradičných a digitálnych   I
I            I systémoch,                                I
I            I 7. recipient: zákonitosti príjmu informácií, ich dekódovania a účinkov, I
I            I 8. teoretické a praktické aspekty informačných a mediálnych kompetencií I
I            I a gramotnosti,                              I
I            I 9. komunikačné médiá - tradičné a nové žánrové druhy a metódy tvorby,  I
I            I využívania a sprístupňovania informácií, mediálnych a multimediálnych  I
I            I produktov,                                I
I            I 10. mediálna a informačná politika a etika,               I
I            I 11. semiotické výskumy a metódy, jazykové, štylistické, auditívne,    I
I            I vizuálne a audiovizuálne kontexty tvorby mediálnych mediálno-umeleckých I
I            I a informačných produktov,                        I
I            I 12. techniky a technológie preprodukcie, produkcie a postprodukcie    I
I            I mediálnych a informačných produktov a autorských diel,          I
I            I 13. teória a metodológia výskumu v odbore.                I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do                        I
I            I jedného celku                              I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí študijného  I
I Zručnosti  I odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax alebo výskum. Tieto znalosti má zasadené I
I Kompetencie I do kontextu fundamentálnych konceptov filozofie a iných oblastí poznania, čo mu  I
I       I umožňuje objektívnejšie analyzovať a vyhodnocovať udalosti a javy. Disponuje    I
I       I základnými vedomosťami z oblasti teórie a dejín komunikácie, analýzy, spracovania I
I       I a interpretácie mediálnych a informačných obsahov a tvorby mediálnych,       I
I       I multimediálnych a informačných produktov v tradičnom, digitálnom a internetovom  I
I       I prostredí. Pozná podstatu fungovania tradičných analógových a moderných sieťových I
I       I a digitálnych komunikačných médií a s nimi spojených tradičných a nových metód a  I
I       I techník tvorby, spracovania, využívania, uchovávania a sprístupňovania informácií I
I       I a mediálnych obsahov. Vie špecifikovať a chápe základné spôsoby organizácie a   I
I       I vyhľadávania informácií v tradičných systémoch a digitálnych systémoch, či už sú  I
I       I postavené na báze rýchleho poskytovania prístupu k aktuálnym informáciám      I
I       I mediálneho charakteru alebo na princípoch a požiadavkách dlhodobej ochrany     I
I       I kultúrneho dedičstva.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže navrhovať aj realizovať riešenia metodických, odborných alebo   I
I       I praktických problémov, modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení    I
I       I špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje, prístroje a  I
I       I materiály využiteľné v odbore. Preukazuje schopnosť samostatne autorsky tvoriť   I
I       I mediálne a informačné produkty textového, auditívneho, audiovizuálneho alebo    I
I       I multimediálneho charakteru, identifikovať a spracúvať informácie na primárnej   I
I       I úrovni a sekundárnej úrovni, kultivovane sa vyjadrovať v tlačených a        I
I       I elektronických médiách, na internete a v digitálnom prostredí, vo formálnom a   I
I       I neformálnom verejnom styku vrátane základnej komunikácie v cudzom jazyku. Ovláda  I
I       I prácu v oblasti preprodukcie, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych  I
I       I obsahov a produktov v rôznych typoch relevantných inštitúcií a organizácií vrátane I
I       I metód a techník editovania, redigovania a organizácie redakčnej práce. Dokáže   I
I       I zabezpečovať a realizovať a kvalifikovane využívať rôzne typy informačných služieb I
I       I pre skvalitňovanie svojej práce.                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent je samostatný pri riešení špecifických problémov v meniacom sa      I
I       I prostredí, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómny a zodpovedný pri  I
I       I rozhodovaní, schopný vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, má   I
I       I tvorivé a kritické myslenie. Dokáže prezentovať čitateľskej, poslucháčskej a    I
I       I diváckej verejnosti poznatky o zásadách mediálnej a marketingovej komunikácie a  I
I       I ich prenášaní do praxe. Dokáže prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy     I
I       I informačnej spoločnosti používateľom mediálnych, informačných a pamäťových     I
I       I inštitúcií. Vyznačuje sa schopnosťou efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť   I
I       I kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe morálne, spoločenské, právne a    I
I       I ekonomické súvislosti odboru.                           I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z     I
I Zručnosti  I viacerých oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ pre jeho autorskú   I
I Kompetencie I tvorbu, hodnotenie, inovácie a originalitu v praxi alebo vo výskume. Rozumie    I
I       I podstatným súvislostiam, princípom a teóriám tvorby mediálnych a informačných   I
I       I produktov a spôsobom ich stvárňovania, editovania a redigovania v textovej,    I
I       I obrazovej, zvukovej a audiovizuálnej či multimediálnej podobe. Rozumie teórii a  I
I       I dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych,  I
I       I psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a    I
I       I etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do   I
I       I informačnej a znalostnej spoločnosti. Má vedomosti z oblasti analýzy, spracovania I
I       I a interpretácie mediálnych a informačných obsahov a tvorby mediálnych a      I
I       I informačných produktov a autorských diel. Zvláda prácu s teoretickými a      I
I       I metodologickými nástrojmi odboru, pozná princípy budovania a manažmentu      I
I       I organizácií a projektov v prostredí mediálnych, marketingových a informačných   I
I       I inštitúcií a systémov. Chápe a dokáže prezentovať základné teoretické i praktické I
I       I aspekty informačných a mediálnych kompetencií a gramotnosti. Má osvojené podstatné I
I       I znalosti z oblasti mediálnej a informačnej politiky a etiky, štandardizácie a   I
I       I nástrojov kooperácie v odbore.                           I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenia metodických,    I
I       I odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo I
I       I praxe, formulovať odporúčania na rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, určiť   I
I       I vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov. Vytvára návody, projekty  I
I       I realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam v odbore. Dokáže samostatne a na   I
I       I profesionálnej úrovni realizovať mediálne a informačné produkty. Dokáže realizovať I
I       I mediálne prieskumy, rôzne typy výskumov v odbore a prezentovať ich výsledky    I
I       I verejnosti. Ovláda metódy a tvorivé postupy používané v oblasti tvorby       I
I       I žurnalistických, mediálnoumeleckých, multimediálnych, marketingových a       I
I       I informačných produktov. Dokáže koncepčne riadiť a usmerňovať mediálne,       I
I       I marketingové a informačné inštitúcie a systémy vrátane finančného manažmentu.   I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Absolvent vie pracovať    I
I       I efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dokáže kvalifikovane viesť   I
I       I redakčné alebo iné kolektívy a ich segmenty. Je schopný dodržiavať etické princípy I
I       I svojej profesie. Disponuje inovatívnym, tvorivým myslením a je pripravený odborne I
I       I prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia alebo praktickej činnosti pred   I
I       I odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.                    I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré  I
I Zručnosti  I slúžia ako základ na inovácie a originalitu v praxi alebo výskume a sú potrebné na I
I Kompetencie I projektovanie výskumu a vývoja alebo rozvoja odbornej praxe. Ovláda základné    I
I       I teoretické a metodologické východiská odboru, má zvládnuté a vie správne zvoliť  I
I       I konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti teórie i   I
I       I praxe mediálnych, marketingových a informačných inštitúcií a systémov. Chápe    I
I       I širšie sociálne, etické, ekonomické, psychologické, politické, právne, estetické a I
I       I ďalšie súvislosti spoločenskej komunikácie, najmä na úrovni tvorby a využívania  I
I       I informácií, a vie ich správne aplikovať vo výskume a praxi aj v kontexte      I
I       I sociokultúrnej situácie súčasnej spoločnosti.                   I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší I
I       I rozvoj teórie i praxe mediálnych a komunikačných štúdií, vyhodnocovať teórie,   I
I       I koncepty a inovácie v odbore. Vie aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z     I
I       I teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj         I
I       I interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné I
I       I a pracovné postupy a postupy tvorby, vrátane mediálnoumeleckej produkcie v odbore I
I       I mediálnych a komunikačných štúdií. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a  I
I       I používa ich pri samostatnom tvorivom hľadaní nových postupov, technológií, metód  I
I       I realizácie, identifikovaní vzorcov správania a riešení ďalších výskumných     I
I       I problémov odboru.                                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach. Je schopný prezentovať  I
I       I samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej     I
I       I republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri   I
I       I formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu s dôrazom na   I
I       I chápanie širších spoločenských súvislostí a potrieb. Dokáže určiť zameranie    I
I       I výskumu a prebrať na seba vedúcu plohu v oblasti výskumných, projekčných a     I
I       I aplikačných aktivít v odbore. Je schopný plánovať svoj vlastný odborný rozvoj,   I
I       I manažovať napredovanie odboru v kontexte aktuálnych trendov vedeckého a      I
I       I technického pokroku. Dokáže efektívne koordinovať pracovný tím vo vedeckej sfére a I
I       I aplikačnej sfére odboru.                              I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                   24. Obrana a vojenstvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Obrana a vojenstvo                            I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Defence and Military (angl.)                       I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 8.4.1.  manažment vojenských systémov                  I
I            I 8.4.2.  ekonomika a manažment obranných zdrojov             I
I            I 8.4.3.  výzbroj a technika ozbrojených síl               I
I            I 8.4.4.  národná a medzinárodná bezpečnosť                I
I            I 8.4.5.  operačné a bojové použitie ozbrojených síl           I
I            I 8.4.6.  vojenské spojovacie a informačné systémy            I
I            I 8.4.7.  vojenská logistika                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie týkajúce sa   I
I znalostí študijného  I vojenského umenia, štruktúry ozbrojených síl, úloh jednotlivých zložiek I
I odboru        I ozbrojených síl a prípravy na činnosť v celom spektre pôsobenia     I
I            I ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené sily").    I
I            I                                     I
I            I Nosné témy odboru sú tvorené sústavou vedomostí pre velenie a riadenie  I
I            I ozbrojených síl a podľa príslušnej vojenskej odbornosti a jej      I
I            I špecializácie zahŕňajú vedomosti o štruktúre a úlohách jednotlivých   I
I            I zložiek ozbrojených síl, ich riadení a velení a príslušných technických I
I            I prostriedkoch a systémoch. Nosné témy obsahujú vedomosti zo       I
I            I spoločenských, sociálnych, právnych a behaviorálnych vied vo vojenstve, I
I            I velenia a riadenia, národnej a medzinárodnej bezpečnosti, ekonomiky a  I
I            I manažmentu obranných zdrojov, manažmentu vojenských systémov, operačného I
I            I a bojového použitia ozbrojených síl, vojenských spojovacích a      I
I            I informačných systémov, výzbroje a techniky ozbrojených síl a vojenskej  I
I            I logistiky.                                I
I            I                                     I
I            I Jednotlivé študijné programy v študijnom odbore vychádzajú z potrieb   I
I            I ozbrojených síl a bližšie sa zameriavajú na prípravu vysokoškolsky    I
I            I vzdelaného veliteľského a odborného personálu pre vojenské odbornosti  I
I            I alebo spôsobilosti ozbrojených síl. Ďalšie nosné témy v závislosti od  I
I            I študijných programov sú: bezpečnosť a obrana štátu, krízový manažment,  I
I            I organizácie medzinárodného krízového manažmentu, budovanie a rozvoj   I
I            I ozbrojených síl, ekonomika obrany a ekonomika ozbrojených síl, systémy  I
I            I velenia a riadenia v ozbrojených silách, bojové použitie, podpora a   I
I            I zabezpečenie ozbrojených síl, informatika, vojenské telekomunikačné a  I
I            I rádiokomunikačné systémy, kybernetická bezpečnosť a obrana, systémy   I
I            I modelovania a simulácie vo vojenstve, zbrane a zbraňové systémy,     I
I            I elektronické zbraňové systémy, senzorové systémy, pozemná, letecká a   I
I            I špeciálna výzbroj a technika, výbušniny a munícia, optika a       I
I            I optoelektronika.                             I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - akademicky orientované      I
I vzdelania podľa    I bakalárske študijné programy vysokých škôl - kód 645.          I
I medzinárodnej     I                                     I
I štandardnej      I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I klasifikácie     I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I vzdelania (ISCED)   I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [ ] áno                                 I
I uskutočňovať     I [x] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti študijného I
I Zručnosti  I odboru proporcionálne podľa zamerania príslušného študijného programu. Absolvent  I
I Kompetencie I má odborné vedomosti o organizácii, riadení, velení a princípoch činnosti     I
I       I organizačných zložiek ozbrojených síl. Má vedomosti o spracovaní a analýze     I
I       I informácií, situácií a dejov. Má vedomosti o teoretických základoch konštrukcie a I
I       I činnosti vojenskej výzbroje a techniky, pričom má všeobecné vedomosti na úrovni  I
I       I syntézy z užšej špecifikácie svojho profesijného zamerania. Absolvent má základné I
I       I praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré slúžia ako  I
I       I základ pre prax.                                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent je zručný v hodnotení jednoduchých vojenských situácií, dokáže primerane I
I       I aplikovať matematické a štatistické metódy a využívať simulačné systémy. Je zručný I
I       I v používaní moderných veliteľských prístupov, informačných technológií a ďalších  I
I       I nástrojov a metód riadenia vojenských organizácií. Komunikuje s nadriadenými a   I
I       I podriadenými, prezentuje vlastné stanoviská na základe analytických záverov a   I
I       I odporúčaní, a to aj v cudzom jazyku. Je zručný v používaní analytických a     I
I       I syntetických metód vo vzťahu ku konkrétnej vojenskej výzbroji a technike.     I
I       I                                          I
I       I Absolvent je spôsobilý veliť malej vojenskej jednotke, primerane prevádzkovať   I
I       I výzbroj a techniku nižších organizačných celkov a pracovať v národnom aj      I
I       I medzinárodnom prostredí. Jednotlivec sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení    I
I       I špecifických problémov v meniacom sa prostredí, rovnako aj autonómiou a      I
I       I zodpovednosťou pri rozhodovaní.                          I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má špecifické vedomosti o význame zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej I
I Zručnosti  I politiky, vojensko-politických súvislostiach v oblasti medzinárodných vzťahov a o I
I Kompetencie I globálnych a regionálnych problémoch bezpečnosti a ich dosahu na bezpečnosť    I
I       I Slovenskej republiky. Absolvent navrhuje rôzne spôsoby velenia, riadenia,     I
I       I plánovania, organizovania, kontroly a hodnotenia vojenských jednotiek. Vie     I
I       I klasifikovať informácie o konštrukcii, prevádzke a údržbe zbraňových a podporných I
I       I systémov, analyzuje podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k   I
I       I bojovému a operačnému použitiu ozbrojených síl na národnej úrovni aj v rámci    I
I       I operácií medzinárodného krízového manažmentu. Pri velení, riadení a spracovaní   I
I       I vojenských dát, pri rozhodovaní o veliteľských a taktických postupoch, vojenských I
I       I činnostiach a procesoch a o systémoch modelovania a simulácie vo vojenstve využíva I
I       I vhodné matematické a štatistické metódy a modely. Má všeobecné vedomosti na úrovni I
I       I hodnotenia, klasifikuje praktické postupy a nástroje na hodnotenie a zavádzanie  I
I       I zbraňových systémov do výzbroje. Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z I
I       I viacerých oblastí odboru, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi. I
I       I                                          I
I       I Absolvent navrhuje riešenia vo velení a riadení, v taktických postupoch, bojovom  I
I       I použití, prevádzkovaní a údržbe príslušnej výzbroje a techniky ozbrojených síl v  I
I       I zmysle taktických a technických noriem a vojenských predpisov. Realizuje a hodnotí I
I       I projekty na riešenie bezpečnostných, obranných a vojenských problémov. Vyznačuje  I
I       I sa inovatívnym a kreatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky I
I       I vlastnej analýzy a štúdia, a to aj v medzinárodnom prostredí. Navrhuje a hodnotí  I
I       I riešenia metodických, odborných, praktických a vedeckých problémov z viacerých   I
I       I oblastí odboru.                                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti veliť, riadiť, plánovať,   I
I       I organizovať, kontrolovať a hodnotiť vojenskú jednotku alebo pracovať ako štábny  I
I       I dôstojník. Je zodpovedný pri používaní a udržiavaní zbrane, zbraňových a iných   I
I       I podporných systémov v zmysle technických noriem a vojenských predpisov. Pracuje  I
I       I efektívne ako jednotlivec, člen tímu alebo veliteľ v národnom a medzinárodnom   I
I       I prostredí. Vyznačuje sa samostatnosťou pri práci v dynamickom prostredí na     I
I       I obranných a vojenských projektoch vrátane projektov vyzbrojovania, obsahujúcich  I
I       I identifikáciu problému, analýzu, návrh, konštrukciu a implementáciu výzbroje a   I
I       I techniky ozbrojených síl vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie, pričom   I
I       I zohľadňuje špecifikáciu definovanú potrebami ozbrojených síl.           I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti obrany I
I Zručnosti  I a vojenstva. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, I
I Kompetencie I ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových I
I       I poznatkov v oblasti rozvoja a riadenia ozbrojených síl.              I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I vojenských vied. Aplikuje zistenia výskumu a vývoja pri riešení problémov v    I
I       I oblasti výstavby, rozvoja a riadenia ozbrojených síl.               I
I       I                                          I
I       I Absolvent pracuje tvorivo, vyznačuje sa kritickým myslením na riešenie vojenských I
I       I a technických problémov a používa vedecké metódy v obrane a vojenstve. Formuluje  I
I       I výskumné projekty v oblasti obrany a vojenstva, prezentuje výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred vedeckou komunitou aj vojenskou komunitou v medzinárodnom prostredí.  I
I       I Riadi výskumný tím a podieľa sa na koncipovaní stratégie rozvoja ozbrojených síl v I
I       I príslušnej oblasti.                                I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     25. Ošetrovateľstvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Ošetrovateľstvo                             I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Nursing (angl.)                             I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 7.4.1.  ošetrovateľstvo                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor ošetrovateľstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa poskytovania I
I znalostí študijného  I ošetrovateľskej starostlivosti zdravým a chorým, jednotlivcovi, rodine a I
I odboru        I komunite. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria     I
I            I znalosti, na základe ktorých sú absolventi schopní plniť požiadavky   I
I            I disciplíny, ktorá v sebe integruje vedecké poznatky z ošetrovateľstva s I
I            I vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné na poskytovanie      I
I            I zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej,    I
I            I terciárnej a kvartérnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe,   I
I            I ošetrovateľskej rehabilitácii a následnej starostlivosti.        I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [ ] áno                                 I
I uskutočňovať     I [x] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy zo študijného odboru, ktorý v  I
I Zručnosti  I sebe integruje poznatky ošetrovateľskej vedy, biomedicínskych vied, spoločenských I
I Kompetencie I vied a vied o človeku. Z príslušných vedných odborov identifikuje základný pojmový I
I       I aparát, pomocou ktorého opisuje orgány a systémy zdravého a chorého človeka z   I
I       I hľadiska anatomického, fyziologického, patofyziologického a klinického,      I
I       I zaoberajúcimi sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, vplyvmi sociálneho a  I
I       I kultúrneho prostredia, ako aj jeho spiritualitou, vierou a svetonázorom. Vyvodzuje I
I       I závery a súvislosti medzi nimi v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti.     I
I       I Vysvetľuje právne a etické normy, ktoré sú potrebné na výkon ošetrovateľského   I
I       I povolania.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent na základe analytického, kritického a koncepčného myslenia identifikuje I
I       I a prakticky rieši odborné problémy v ošetrovateľskej praxi. Modifikuje všeobecné a I
I       I odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov a aplikuje postupy, I
I       I metódy a prostriedky v súlade so štandardami a normami vykonávanej profesie.    I
I       I Aplikovaním metódy ošetrovateľského a edukačného procesu udržiava a podporuje   I
I       I optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín a komunít v životných situáciách   I
I       I vyžadujúcich komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, získava ich aktívnu účasť v  I
I       I procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti počas choroby a   I
I       I zomierania. Kontinuálne rozvíja svoje klinické a komunikačné zručnosti. Analyzuje I
I       I a rieši etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného   I
I       I odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto    I
I       I oblastí.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v rámci  I
I       I posudzovania potrieb pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania     I
I       I ošetrovateľskej starostlivosti. Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri    I
I       I rozhodovaní a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej    I
I       I starostlivosti jednotlivcom, rodinám a skupinám.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent efektívne, samostatne a kriticky vyhodnocuje potrebu ošetrovateľskej   I
I       I starostlivosti v meniacom sa prostredí ambulantnej a ústavnej zdravotnej      I
I       I starostlivosti a vo vzájomnej spolupráci s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.  I
I       I Zabezpečuje jej kvalitu v súlade s právnymi predpismi, etickými princípmi a    I
I       I právami pacientov. Pri poskytovaní starostlivosti pracuje samostatne v rozsahu   I
I       I svojich kompetencií, dodržiava štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, I
I       I pravidlá bezpečnej starostlivosti. Absolvent dodržiava organizačné aspekty práce v I
I       I interdisciplinárnom tíme. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné I
I       I stanoviská, ktoré sú podporené tvorivým, flexibilným a kritickým myslením.     I
I       I Absolvent prezentuje základy vedeckej práce v odbore a spôsoby získavania     I
I       I vedeckých a odborných informácií.                         I
I       I                                          I
I       I Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných I
I       I právnych noriem.                                  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje vedomosťami a poznatkami na úrovni analýzy a argumentuje    I
I Zručnosti  I komplexnými odbornými vedomosťami z oblasti študijného odboru. Posudzuje podstatné I
I Kompetencie I súvislosti a princípy medzi ošetrovateľskou vedou, manažmentom, biomedicínskymi  I
I       I vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a má poznatky nadobudnuté cestou  I
I       I kritickej analýzy a komparácie, ktoré dokáže transformovať do celostného prístupu I
I       I k človeku. Získané vedomosti uplatňuje v jednotlivých oblastiach ošetrovateľskej  I
I       I praxe. Posudzuje relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických  I
I       I problémov. Absolvent je schopný obhájiť a používať zvolený pojmový a kategoriálny I
I       I aparát.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent navrhuje a hodnotí riešenia metodických, odborných, právnych, etických a I
I       I manažérskych problémov z viacerých oblastí odboru. Realizuje a hodnotí riešenia  I
I       I praktických problémov súvisiacich s manažovaním a poskytovaním ošetrovateľskej   I
I       I starostlivosti, ktoré môžu byť predmetom ošetrovateľského výskumu. Absolvent    I
I       I zhodnotí svoje analytické schopnosti a intelektuálne zručnosti, ktoré aplikuje na I
I       I identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych ošetrovateľských problémov a hľadanie I
I       I možností ich riešenia, podporuje prenos vedeckých poznatkov do praxe.       I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za     I
I       I riadenie práce pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením, odbornou      I
I       I prezentáciou výsledkov vlastného štúdia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti  I
I       I pri riešení ošetrovateľských problémov zameraných na podporu, udržanie či     I
I       I prinavrátenie zdravia v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť efektívne   I
I       I pracovať ako člen alebo vedúci tímu. Samostatne koordinuje ošetrovateľskú     I
I       I starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, aplikuje princípy    I
I       I manažmentu na všetkých úrovniach riadenia. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti I
I       I pri efektívnom využívaní informačných technológií. Absolvent preukazuje schopnosť I
I       I vhodne a profesionálne prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská. Je pripravený  I
I       I aplikovať vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, samostatne    I
I       I realizovať vedecký výskum v odbore, publikovať jeho výsledky a navrhovať      I
I       I odporúčania. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať  I
I       I výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odbornou verejnosťou. Absolvent je     I
I       I pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení odborných, vedeckých a   I
I       I spoločenských problémov.                              I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými vedomosťami na úrovni hodnotenia z    I
I Zručnosti  I viacerých oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ na uskutočňovanie   I
I Kompetencie I výskumu a vývoja, vytvárania a implementácie inovatívnych a originálnych poznatkov I
I       I v oblasti ošetrovateľstva. Absolvent definuje a aplikuje špecializované odborné a I
I       I metodologické vedomosti z oblasti vedeckej práce v ošetrovateľstve a vedecké    I
I       I metódy základného a aplikovaného výskumu.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent formuluje nové problémy, hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj I
I       I študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy   I
I       I vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti ošetrovateľstva, ale aj     I
I       I interdisciplinárneho charakteru. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže   I
I       I tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné I
I       I postupy. Prezentuje zvolené výskumné metódy, používa ich pri hľadaní nových    I
I       I výskumných a pracovných postupov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb.  I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v     I
I       I meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje vedecké, etické a spoločenské aspekty pri   I
I       I formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Vyznačuje sa   I
I       I vysokým stupňom samostatnosti, originality, iniciatívnosťou, zodpovednosťou,    I
I       I inovatívnym, kritickým a tvorivým myslením. Prezentuje samostatne výsledky výskumu I
I       I a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže   I
I       I určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednom odbore v akademických     I
I       I inštitúciách alebo výskumných organizáciách.                    I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     26. Politické vedy 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Politické vedy                              I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Political Science (angl.)                        I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 3.1.5.  medzinárodné vzťahy                       I
I            I 3.1.6.  politológia                           I
I            I 3.1.7.  verejná politika a verejná správa                I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor vo svojom jadre zahŕňa systematické teoretické poznatky o I
I znalostí študijného  I moci, politike, politickom systéme, politických inštitúciách, politickom I
I odboru        I správaní, politických teóriách, dejinách politického myslenia,      I
I            I politických ideológiách, komparatívnej politológii, medzinárodných    I
I            I vzťahoch, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitike, európskej I
I            I integrácii, verejnej politike a verejnej správe a zároveň obsahuje aj  I
I            I znalosti výskumných metód a techník. Takisto zahŕňa poznatky o      I
I            I implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v     I
I            I meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a   I
I            I kultúrnych podmienkach medzinárodných vzťahov. Zahŕňa aj poznatky o   I
I            I fungovaní politiky na jednotlivých (lokálnej, regionálnej, národnej a  I
I            I medzinárodnej) úrovniach, ako aj o vývoji a interakciách štátnych a   I
I            I neštátnych aktérov, ktorých účinky prekračujú hranice štátov a      I
I            I ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v I
I            I jednotlivých častiach sveta.                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent špecifického študijného programu odboru ovláda pojmy, kategórie,     I
I Zručnosti  I politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy;  I
I Kompetencie I vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme   I
I       I spoločenských vied; ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia,     I
I       I politického systému, demokracie, teórie politických strán, politických hnutí,   I
I       I záujmových skupín a občianskych združení, politických procesov, volebných a    I
I       I straníckych systémov, integračných procesov a zoskupení, ľudských a občianskych  I
I       I práv, menšín v politike, verejnej správy, verejnej politiky, politickej geografie, I
I       I moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a   I
I       I diplomacie, medzinárodného práva, bezpečnostných štúdií a národných,        I
I       I medzinárodných a geopolitických výziev. Absolvent má základné praktické a     I
I       I metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre  I
I       I prax, výskum a reflexiu politiky.                         I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže kriticky myslieť a formulovať problémy z odboru, vie systematicky I
I       I získavať, syntetizovať a kriticky analyzovať a prezentovať poznatky z politológie, I
I       I medzinárodných vzťahov, verejnej správy a verejnej politiky, vie formulovať a   I
I       I prezentovať svoje odborné stanoviská k problémom svojej odbornej špecializácie,  I
I       I dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v odbore a účinne pokračovať vo    I
I       I vlastnom profesionálnom rozvoji. Samostatne formuluje vlastné analytické a     I
I       I kritické názory podložené teoretickými a empirickými poznatkami a logickými    I
I       I argumentmi. Orientuje sa v politických, ekonomických, kultúrnych a geografických  I
I       I reáliách jednotlivých častí sveta. Chápe základné súvislosti budovania       I
I       I medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov a neštátnych aktérov I
I       I v medzinárodných vzťahoch, ako aj súvislosti globálnej i vnútroštátnej       I
I       I bezpečnosti.                                    I
I       I                                          I
I       I Je schopný riešiť odborné úlohy a efektívne spolupracovať na riešení kolektívnych I
I       I projektov, vie efektívne pracovať a využívať medzinárodné databázy, dokáže     I
I       I pripraviť analytické podklady pre normatívne akty, kompetentne sa zapájať do práce I
I       I v štátnej správe a samospráve, v inštitúciách tretieho sektora, v politických   I
I       I stranách, v medzinárodných organizáciách, v mediálnom a marketingovom prostredí.  I
I       I Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.         I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje pokročilými znalosťami z odboru a jeho špecifických súčastí na I
I Zručnosti  I úrovni hodnotenia; pozná aktuálne teoretické a metodologické prístupy, ako aj   I
I Kompetencie I vývojové trendy a na tomto základe dokáže analyzovať a vyhodnotiť procesy a    I
I       I problémy na domácej a medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu  I
I       I analýzu týchto procesov. Vie sa orientovať v spôsoboch politickej komunikácie a  I
I       I marketingu a ich priemetom do praxe, ovláda teoretické základy jazyka politiky.  I
I       I Absolvent si uvedomuje a využíva interdisciplinárny charakter odboru a na základe I
I       I poznania rozhodujúcich teórií a metód ho vedome prepája s jednotlivými nosnými   I
I       I témami jadra znalostí odboru. Absolvent disponuje adekvátnymi jazykovými      I
I       I kompetenciami.                                   I
I       I                                          I
I       I Je schopný pri riešení špecifických odborných problémov tvorivo aplikovať     I
I       I teoretické a odborné vedomosti z politických vied a ich špecifických súčastí na  I
I       I rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s ich uplatnením v príslušných    I
I       I profesiách. Samostatne pracuje s dokumentmi, podkladovými vedeckými a odbornými  I
I       I materiálmi a s informačnými zdrojmi, preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri  I
I       I riešení aktuálnych problémov a projektov z oblasti politológie, medzinárodných   I
I       I vzťahov, verejnej správy a verejnej politiky. Samostatne identifikuje a kriticky  I
I       I reflektuje aktuálne spoločensko-politické problémy a formuluje možnosti ich    I
I       I riešenia, aktívne sa podieľa na ich implementácii v rámci pracovných tímov v    I
I       I rôznych oblastiach spoločenského života. Dokáže sa podieľať na obsahovej tvorbe  I
I       I normatívnych právnych aktov.                            I
I       I                                          I
I       I Vyznačuje sa kritickým a tvorivým myslením a vyhraneným postojovo-hodnotovým    I
I       I areálom. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z odboru a dokáže samostatne a vysoko odborne prezentovať výsledky vlastných    I
I       I vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení pred odbornou     I
I       I komunitou a tiež na verejnosti. Dokáže identifikovať a analyzovať spoločenské a  I
I       I politické problémy a procesy a ponúkať kvalifikované odborné stanoviská s možným  I
I       I využitím v štátnej správe a samospráve, v inštitúciách tretieho sektora, v     I
I       I politických stranách, v mediálnej a marketingovej sfére, v medzinárodných     I
I       I organizáciách. Je schopný samostatne pripraviť odborné texty.           I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti o aktuálnych prioritách  I
I Zručnosti  I odboru, ktoré mu slúžia ako základ na vlastný výskum a vývoj, rovnako aj na    I
I Kompetencie I vytváranie nových poznatkov v oblasti študijného odboru. Na tomto základe dokáže  I
I       I identifikovať problémy a priority potrebné pre rozvoj spoločnosti, formulovať nové I
I       I hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Je teoreticky a  I
I       I metodologicky pripravený na riešenie politických, medzinárodných, ekonomických a  I
I       I technologických problémov a zmien. Vie preskúmať, vyhodnotiť a predvídať a ich   I
I       I dopady na politické procesy. Dokáže vedecky komunikovať s odbornou komunitou a   I
I       I verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Vie zhodnotiť a logicky správne I
I       I zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a        I
I       I konceptualizáciu vedeckého problému v odbore.                   I
I       I                                          I
I       I Vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie na ďalší rozvoj    I
I       I odboru, dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné     I
I       I zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania      I
I       I komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru, tvorivo reflektovať, navrhovať, I
I       I overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda    I
I       I zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, analýze    I
I       I relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Na základe svojich I
I       I výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a   I
I       I pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných     I
I       I riešení.                                      I
I       I                                          I
I       I Vyznačuje sa kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa      I
I       I podmienkach, zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri smerovaní    I
I       I ďalšieho vývoja spoločnosti, schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja   I
I       I pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje      I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím I
I       I v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných      I
I       I organizáciách.                                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                  27. Poľnohospodárstvo a krajinárstvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Poľnohospodárstvo a krajinárstvo                     I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Agriculture and Landscape (angl.)                    I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 6.1.1.  všeobecné poľnohospodárstvo                   I
I            I 6.1.2.  živočíšna produkcia                       I
I            I 6.1.3.  všeobecná živočíšna produkcia                  I
I            I 6.1.4.  špeciálna živočíšna produkcia                  I
I            I 6.1.5.  rastlinná produkcia                       I
I            I 6.1.6.  všeobecná rastlinná produkcia                  I
I            I 6.1.7.  špeciálna rastlinná produkcia                  I
I            I 6.1.8.  agrochémia a výživa rastlín                   I
I            I 6.1.9.  fyziológia plodín a drevín                   I
I            I 6.1.10. záhradníctvo                          I
I            I 6.1.11. krajinárstvo                          I
I            I 6.1.12. výživa                             I
I            I 6.1.15. ochrana pôdy                          I
I            I 6.1.16. ochrana rastlín                         I
I            I 6.1.17. krajinná a záhradná architektúra                I
I            I 6.4.2.  hydromeliorácie                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa agrobiologické, technologické, technické,     I
I znalostí študijného  I ekonomické a ekosystémové znalosti o zabezpečení produkčných a      I
I odboru        I mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva a s tým súvisiacimi aktivitami I
I            I pri produkcii rastlinných a živočíšnych potravinových zdrojov vrátane  I
I            I spracovania a využívania odpadov, hospodárení s vodou, starostlivosti o I
I            I krajinu, ochrane a dotváraní prírodných zdrojov pre trvalo udržateľné  I
I            I využívanie krajiny a rozvoj vidieka ako celku.              I
I            I                                     I
I            I Nosné témy jadra znalostí študijného odboru tvoria najmä všeobecné    I
I            I poľnohospodárstvo, rastlinná produkcia - všeobecná aj špeciálna,     I
I            I živočíšna produkcia - všeobecná aj špeciálna, záhradníctvo, fyziológia  I
I            I plodín a drevín, agrochémia a výživa rastlín, výživa zvierat, výživa   I
I            I ľudí, ochrana pôdy a rastlín, hospodárenie s odpadmi, hydromeliorácie,  I
I            I krajinárstvo a krajinná a záhradná architektúra.             I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy o poznatkoch v študijnom odbore vrátane  I
I Zručnosti  I kľúčových pojmov, kategórií, technologických postupov a manažmentu         I
I Kompetencie I poľnohospodárskej produkcie, tvorby a využívania vidieckej krajiny a        I
I       I starostlivosti o krajinu. V súlade so svojím študijným programom vie kategorizovať I
I       I znalosti a zručnosti z manažmentu rastlinnej výroby, manažmentu živočíšnej výroby, I
I       I farmárstva, špeciálneho chovateľstva, záhradníctva, krajinárstva, odpadového    I
I       I hospodárstva, pozemkových úprav, krajinnej a záhradnej architektúry. Všeobecné a  I
I       I udržateľné poľnohospodárstvo analyzuje vo vzťahu k požiadavke na spoločenskú úlohu I
I       I poľnohospodárskych subjektov na produkciu potravín a výživu ľudí a s dôrazom na  I
I       I plánovanie, manažment, ochranu a revitalizáciu krajiny.              I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže samostatne organizovať a zabezpečovať výrobné postupy a robí   I
I       I manažérske rozhodnutia v konkrétnych odvetviach poľnohospodárskej výroby a     I
I       I krajinárstva. Navrhuje riešenia pre základné procesy spracovania potravinových   I
I       I zdrojov a je schopný vykonávať kontrolu a vyhodnocovať ich kvalitu vo vzťahu k   I
I       I výžive ľudí. Vie vyvodiť súvislosti a závery medzi poľnohospodárskymi výrobnými  I
I       I systémami a environmentálnymi aspektmi rozvoja krajiny. Používa manažérske     I
I       I prístupy, informačné technológie a metódy riešenia špecifických odborných     I
I       I problémov. Dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a špecialistami I
I       I iných profesií v oblasti inovácie technologických postupov, v oblasti hodnotenia  I
I       I kvality, marketingu a manažmentu krajiny.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických    I
I       I problémov odboru v širších súvislostiach. Dokáže samostatne prezentovať získané  I
I       I vedomosti z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka odbornej a laickej     I
I       I verejnosti a na základe ich podnetov navrhuje riešenia. Je schopný efektívne    I
I       I pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Pozná   I
I       I etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru a zodpovedne o nich   I
I       I rozhoduje.                                     I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni I
I Zručnosti  I hodnotenia z viacerých oblastí študijného odboru - manažment rastlinnej výroby,  I
I Kompetencie I manažment živočíšnej výroby, záhradníctvo, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj  I
I       I vidieka, výživa zvierat a krmivárstvo, výživa ľudí, genetické technológie v    I
I       I agrobiológii, výživa a ochrana rastlín, krajinárstvo, odpadové hospodárstvo,    I
I       I pozemkové úpravy, krajinná a záhradná architektúra, biotechnika zelene,      I
I       I agroekológia. Biometrické metódy využíva pri spracovaní dát. Zhodnotí aktuálne   I
I       I manažérske a ekosystémové prístupy, podnikové činnosti a procesy v odbore.     I
I       I Navrhuje a projektuje kultúrnu vidiecku a mestskú krajinu s dôrazom na ochranu   I
I       I zložiek životného prostredia a starostlivosti o krajinu.              I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov      I
I       I súvisiacich s poľnohospodárstvom, krajinárstvom a rozvojom vidieka, zahrnujúce   I
I       I aplikáciu vedomostí v súlade so svojim študijným programom. Dokáže formulovať   I
I       I odporúčania, postupy riešenia odborných problémov a navrhuje a uskutočňuje     I
I       I projekty na ich vyriešenie. Používa manažérske prístupy, informačné technológie a I
I       I metódy riešenia špecifických odborných problémov. Disponuje odbornými,       I
I       I komunikačnými a manažérskymi zručnosťami potrebnými na výkon vyšších manažérskych I
I       I funkcií. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov, I
I       I expertíznej a realizačnej činnosti v odbore a má predpoklady na inovácie a     I
I       I originálne prístupy v praxi a výskume.                       I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti pri riešení  I
I       I problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí.     I
I       I Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky    I
I       I vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je   I
I       I schopný samostatne manažovať výrobný a marketingový proces na vysokej       I
I       I profesionálnej úrovni, vykonávať poradenstvo, riešiť problémy v oblasti výskumu,  I
I       I vstupovať do rozvojových projektov. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické I
I       I súvislosti odboru a je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijného programu pripravujúceho na regulované povolanie krajinný   I
I       I architekt disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktorých rozsah a   I
I       I štruktúru vysoká škola vymedzuje po zohľadnení relevantného stanoviska Slovenskej I
I       I komory architektov a ktoré sú v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych I
I       I predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie.                 I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru na úrovni   I
I Zručnosti  I súčasného stupňa jeho rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie    I
I Kompetencie I výskumu a vývoja a formulovanie nových poznatkov pre inovácie a rozvoj odbornej  I
I       I praxe v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. V súlade so svojím študijným I
I       I programom ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného  I
I       I výskumu všeobecnej a špeciálnej živočíšnej produkcie, všeobecnej a špeciálnej   I
I       I rastlinnej produkcie, agrochémie a výživy rastlín, fyziológie plodín a drevín,   I
I       I záhradníctva, krajinárstva, výživy, ochrany pôdy a rastlín, krajinnej a záhradnej I
I       I architektúry.                                   I
I       I                                          I
I       I Absolvent formuluje nové hypotézy a vytvára stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru Vyhodnocuje teórie, koncepty a inovácie a je schopný aplikovať  I
I       I vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu I
I       I pri riešení problémov v odbore. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a    I
I       I používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých   I
I       I interaktívnych systémových väzieb. Identifikuje, triedi, interpretuje a aplikuje  I
I       I poznatky s využívaním kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy dát. Na základe    I
I       I svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové     I
I       I výskumné a pracovné postupy pri zohľadnení možných dôsledkov navrhovaných riešení. I
I       I                                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať I
I       I výskumné a realizačné tímy zamerané na riešenie úloh rozvoja odboru, a to aj na  I
I       I medzinárodnej úrovni. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri     I
I       I formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje    I
I       I samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou.           I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                     28. Potravinárstvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Potravinárstvo                              I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Food Sciences (angl.)                          I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.2.22  chémia a technológia požívatín                 I
I            I 5.2.24. potravinárstvo                         I
I            I 6.1.13. spracovanie poľnohospodárskych produktov            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor Potravinárstvo zahŕňa znalosti, zručnosti a kompetencie  I
I znalostí študijného  I týkajúce sa fyzikálnochemických a technologických procesov pri      I
I odboru        I spracovaní poľnohospodárskych surovín, výrobe potravín, manipulácii a  I
I            I skladovaní hotových výrobkov, kulinárnej úprave, ako aj znalosti o    I
I            I vnútorných, vonkajších a technologických faktoroch určujúcich ich    I
I            I nutričnú hodnotu, kvalitu a bezpečnosť. S kompetenciami absolventov   I
I            I študijného odboru nevyhnutne súvisí aj potreba znalostí právnych     I
I            I predpisov zahŕňajúcich kvalitu, hygienu a bezpečnosť v celom       I
I            I potravinovom reťazci, zručností v oblasti chemických,          I
I            I fyzikálnochemických a mikrobiologických analýz, materiálových a     I
I            I ekonomických bilancií vrátane hodnotenia ich výstupov.          I
I            I                                     I
I            I Nosné témy jadra znalostí študijného odboru vychádzajú z korpusu     I
I            I biologických, chemických, fyzikálnochemických a technologických     I
I            I disciplín, ktoré tvoria teoretický základ pre oblasť spracovania     I
I            I poľnohospodárskych produktov, potravinárskych technológií,        I
I            I potravinárskej techniky, systémov kvality a bezpečnosti potravín,    I
I            I právnych predpisov, manažmentu a marketingu v potravinárstve, kozmetike I
I            I a gastronómii.                              I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a praktické a metodologické   I
I Zručnosti  I vedomosti z kľúčových prírodovedných disciplín, ktoré slúžia ako základ pre výskum I
I Kompetencie I a prax v prírodovednej a technologickej oblasti odboru. Vie identifikovať a    I
I       I analyzovať vplyv agroekologických podmienok na formovanie kvality         I
I       I poľnohospodárskych produktov. Vie vysvetliť nutričnú, technologickú, hygienickú a I
I       I senzorickú kvalitu potravinových surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu vo    I
I       I vzťahu k faktorom ovplyvňujúcim ich efektívne zhodnocovanie, ako aj určiť     I
I       I podmienky ich skladovania a technologického spracovania vrátane výroby pokrmov   I
I       I určených na priamu spotrebu. Chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie    I
I       I súvisiace s výživou, výživovou hodnotou, kvalitou a bezpečnosťou potravín, ako aj I
I       I udržateľnosťou kvality poľnohospodárskych surovín určených na spracovanie v    I
I       I potravinárstve. Rozumie základným fyzikálnochemickým, biochemickým a        I
I       I mikrobiologickým dejom, ktoré prebiehajú počas výroby a skladovania        I
I       I potravinárskych produktov a kozmetiky. Ovláda rozhodujúce právne predpisy     I
I       I Európskej únie týkajúce sa produkcie bezpečných potravín, ako aj aplikáciu     I
I       I všeobecných hygienických a právnych požiadaviek počas výroby, skladovania,     I
I       I prepravy a predaja potravín a kozmetiky. Absolvent má základné vedomosti o     I
I       I uplatnení výpočtovej techniky vo výrobe a riadení.                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie tvorivo používať základné techniky práce v chemických, fyzikálnych a I
I       I mikrobiologických laboratóriách. Dokáže navrhovať riešenia problémov v ucelenom  I
I       I systéme surovina - potravina - zužitkovanie vedľajších produktov s prihliadnutím  I
I       I na environmentálne aspekty. Vie špecifikovať príčiny nedostatočnej kvality a    I
I       I bezpečnosti surovín a potravín a uviesť základné argumenty a riešenia potrebné na I
I       I ich odstránenie.                                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri definovaní a riešení špecifických    I
I       I problémov v meniacom sa prostredí. Je pripravený pracovať v tíme. Je schopný    I
I       I organizovať výrobné operácie v oblasti zabezpečovania správnej výrobnej praxe,   I
I       I správnej hygienickej praxe a systému analýzy nebezpečenstiev a kritických     I
I       I kontrolných bodov. Dokáže aplikovať princípy správnej výživy pri inovácii     I
I       I súčasných alebo vývoji nových potravinových produktov. Absolvent sa vyznačuje   I
I       I schopnosťou interpretovať získané poznatky v rámci systémov riadenia kvality, ako I
I       I aj v záujme ochrany zdravia človeka a profesionálne prezentovať vlastné      I
I       I stanoviská. Je schopný komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku. Absolvent  I
I       I sa vyznačuje samostatnosťou pri aplikácii právnych predpisov Európskej únie    I
I       I týkajúcich sa výroby, analýzy a distribúcie bezpečných potravín, samostatnosťou a I
I       I zodpovednosťou pri rozhodovaní a tvorivým myslením.                I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami na úrovni hodnotenia z viacerých    I
I Zručnosti  I oblastí študijného odboru alebo praxe. Okrem poznatkov vyplývajúcich zo základných I
I Kompetencie I teoretických vedných odborov poskytujúcich objasnenie fyzikálnych, chemických a  I
I       I biologických procesov prebiehajúcich pri opracovaní a spracovaní          I
I       I poľnohospodárskych produktov má absolvent odborné vedomosti týkajúce sa procesov a I
I       I technologických postupov potrebných na výrobu bezpečných a kvalitných potravín s  I
I       I minimálnymi stratami pôvodnej nutričnej hodnoty východiskových surovín. Má odborné I
I       I vedomosti týkajúce sa metód a techník hodnotenia, kvality a bezpečnosti potravín  I
I       I založených na aplikácii fyzikálnych, chemických, biochemických a mikrobiologických I
I       I metód skúšania potravín, kozmetických výrobkov a prídavných a pomocných látok. Vie I
I       I posúdiť podstatné súvislosti, ako aj relevantné postupy a metódy riešenia     I
I       I špecifických problémov pre oblasť potravinárstva a spracovania poľnohospodárskych I
I       I produktov. Komplexne pozná podmienky správnej výrobnej a hygienickej praxe a    I
I       I systém analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov. V záujme ochrany  I
I       I zdravia človeka dokáže tieto systémy/nástroje využívať, zaviesť ich a udržiavať v I
I       I celom potravinovom reťazci, od prvovýroby až po konzumenta, vrátane prevádzok   I
I       I verejného stravovania. Absolvent disponuje vedomosťami o konštrukčných prvkoch,  I
I       I funkčnosti a technických a technologických princípoch procesov v potravinárskych  I
I       I strojoch a zariadeniach.                              I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia praktických alebo vedeckých problémov I
I       I na základe analýzy konkrétnych podmienok, používať základné techniky a metódy   I
I       I vyhodnocovania údajov (technických, technologických a údajov zo skúšobných     I
I       I rozborov) štandardnými počítačovými nástrojmi a programami. Ovláda princípy    I
I       I riadenia kvality a bezpečnosti potravín, dokáže aplikovať potrebné informačné   I
I       I technológie, v ktorých sú tieto princípy zakomponované. Získané poznatky a     I
I       I vedomosti vie absolvent tvorivo aplikovať pri riešení problémov vzniknutých počas I
I       I výroby a pri nápravných opatreniach vyplývajúcich z chýb výrobkov, ktoré mohli   I
I       I vzniknúť počas ich doby spotreby alebo minimálnej trvanlivosti hotových výrobkov. I
I       I Ovláda príslušné potravinárske právne predpisy, odborne sa vyjadruje k návrhom   I
I       I právnych predpisov, dokáže formulovať návrhy úprav právnych predpisov.       I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj  I
I       I neznámom prostredí, preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec alebo I
I       I člen tímu. Preukazuje schopnosť riadiť prácu pracovného tímu vo výrobe a v     I
I       I laboratórnej praxi. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne     I
I       I prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v  I
I       I cudzom jazyku. Preukazuje schopnosť riadiť a dokumentovať systém vnútornej     I
I       I kontroly v podnikoch, pri distribúcii, skladovaní a predaji potravín, ako aj    I
I       I zabezpečovať úradnú kontrolu potravín. Aplikuje a vyhodnocuje nielen klasické   I
I       I systémy bezpečnosti potravín, ale s využívaním matematických a prediktívnych    I
I       I modelov zavádza do praxe aj ďalšie preventívne prístupy týkajúce sa konceptu    I
I       I cieľov bezpečnosti potravín (Food Safety Objectives) a minimalizácie rizika v   I
I       I záujme ochrany zdravia ľudí, vrátane komunikácie o bezpečnosti produkovaných    I
I       I potravín. Absolvent sa vyznačuje odbornou, komunikačnou a riadiacou kompetenciou  I
I       I potrebnou na výkon vyšších funkcií.                        I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného  I
I Zručnosti  I výskumu v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov a potravinárstva. Má  I
I Kompetencie I rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, I
I       I ktoré vychádzajú z biologického a fyzikálnochemického základu doplneného a     I
I       I prehĺbeného o najnovšie poznatky z oblasti procesného inžinierstva, špeciálnych  I
I       I potravinárskych technológií a zásad správnej aplikácie bezpečnostných,       I
I       I hygienických a preventívnych prvkov potravinárskych výrob. Tieto vedomosti slúžia I
I       I ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov a   I
I       I konceptov v oblasti študijného odboru. Ovláda najnovšie vedecké metódy výskumu a  I
I       I vývoja so zameraním na optimalizáciu výroby a vývoja nových technológií výroby v  I
I       I širokej oblasti potravinárskych technológií, ako aj techniky fyzikálno-chemickej, I
I       I biochemickej a mikrobiologickej analýzy potravinárskych, hygienických a      I
I       I kozmetických komodít, technologických postupov výroby bezpečných potravín a    I
I       I možnosti širšieho zhodnocovania poľnohospodárskych produktov a materiálov. Ovláda I
I       I zásady vedeckej práce, formulovania problémov a navrhuje spôsoby ich riešenia.   I
I       I Ovláda metodológiu vedeckej práce, vedecké údaje dokáže spracovať, analyzovať a  I
I       I prezentovať odbornej komunite formou vedeckých správ, publikácií a prednášok.   I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať a overovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum I
I       I a rozvoj potravinárstva. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a  I
I       I svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblastiach študijného I
I       I odboru. Prakticky ovláda zvolené metódy výskumu a používa ich pri hľadaní nových  I
I       I technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. I
I       I Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  I
I       I nové výskumné a pracovné postupy zahŕňajúce optimalizáciu spracovania surovín a  I
I       I výrobu potravín so zreteľom na zužitkovanie vedľajších produktov (bezodpadové   I
I       I technológie), ale najmä s cieľom výroby bezpečných a kvalitných potravín s vysokou I
I       I pridanou hodnotou. S ohľadom na celospoločenské potreby primeranej úrovne ochrany I
I       I konzumentov, vie rozvíjať a tvorivo reflektovať novšie koncepty v oblasti     I
I       I bezpečnosti potravín zahrnujúcich zmiernenie alebo minimalizáciu rizika.      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké, právne,   I
I       I environmentálne a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a       I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Organizuje si vlastné vedecké bádanie, samostatnú I
I       I tvorivú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja I
I       I a vzdelávania. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou    I
I       I komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí, dokáže obhájiť vlastné riešenia  I
I       I vedeckých problémov. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať činnosť     I
I       I výskumného tímu v študijnom odbore Potravinárstvo. Je špecialistom na uvedenú   I
I       I problematiku a je pripravený na samostatné riešenie zložitých úloh z oblasti vedy I
I       I a vývoja, ako aj na riadiacu činnosť vo výrobných podnikoch potravinárskeho    I
I       I priemyslu, v organizáciách spoločného stravovania, v obchodných spoločnostiach,  I
I       I štátnej a verejnej správe, štátnych a súkromných laboratóriách a na vzdelávacích, I
I       I výskumných a vývojových pracoviskách.                       I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     29. Pôrodná asistencia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Pôrodná asistencia                            I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Midwifery (angl.)                            I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 7.4.4  pôrodná asistencia                        I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa poznatky o reprodukčnom zdraví, individuálnej   I
I znalostí študijného  I starostlivosti o ženu a dieťa, poznatky o preventívnej, podpornej,    I
I odboru        I liečebnej a rehabilitačnej či následnej starostlivosti o ženy,      I
I            I novorodencov, rodiny, komunity v období tehotenstva, počas pôrodu, v   I
I            I popôrodnom, v novorodeneckom období, pri gynekologických chorobách a   I
I            I podpore reprodukčného zdravia.                      I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767,                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [ ] áno                                 I
I uskutočňovať     I [x] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno                                             I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy, ktoré integrujú poznatky         I
I Zručnosti  I biomedicínskych, spoločenských vied a vied o človeku, ktoré slúžia ako základ pre I
I Kompetencie I teóriu a prax pôrodnej asistencie. Absolvent má teoretické vedomosti a poznatky na I
I       I úrovni ich aplikácie z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy človeka v zdraví a I
I       I chorobe vo vzťahu k reprodukčnému a sexuálnemu zdraviu ženy. Rozlišuje súvislosti I
I       I medzi psychickými a somatickými procesmi v kontexte životného prostredia,     I
I       I sociálnych, ekonomických a kultúrnych vplyvov, spirituality, viery a svetonázoru. I
I       I Absolvent interpretuje medzinárodné dokumenty študijného odboru pôrodná asistencia I
I       I a uplatňuje politiku nadnárodných organizácií. Absolvent na základe svojich    I
I       I vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispieva k profesionalizácii a      I
I       I zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej asistencie v spoločnosti. Uplatňuje vo  I
I       I svojej práci právne predpisy, ktoré sú potrebné na výkon povolania pôrodnej    I
I       I asistencie. Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k   I
I       I životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka. Riadi sa princípmi etiky v I
I       I pôrodnej asistencii.                                I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní      I
I       I starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ako aj ženám gynekologicky I
I       I chorým, a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. I
I       I Ovláda diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, rehabilitačné postupy a     I
I       I techniky v pôrodnej asistencii. Monitoruje ošetrovateľské problémy v pôrodnej   I
I       I asistencii a zabezpečuje komplexnú starostlivosť prostredníctvom metódy      I
I       I ošetrovateľského procesu. Absolvent samostatne realizuje individuálnu       I
I       I starostlivosť o ženu a dieťa: preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či  I
I       I pomocnú, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období. Poskytuje I
I       I starostlivosť rodinám a špecifickým skupinám žien, udržiava a podporuje optimálny I
I       I zdravotný stav žien a ich detí, ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien I
I       I v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistentky. Získava    I
I       I aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a komunít žien v procese    I
I       I udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti vrátane edukácie žien, ich I
I       I rodín, špecifických skupín a komunít žien. Vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje   I
I       I maximálnu kvalitu starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov I
I       I a detí s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopný kriticky myslieť a  I
I       I pracovať s odbornou a vedeckou literatúrou.                    I
I       I                                          I
I       I Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných I
I       I právnych noriem.                                  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z     I
I Zručnosti  I viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Samostatne rieši zložité I
I Kompetencie I teoretické problémy. Absolvent definuje podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie I
I       I o fyziologických, rizikových a patologických stavoch počas tehotenstva, pôrodu, v I
I       I šestonedelí, v novorodeneckom období pri poskytovaní starostlivosti v pôrodnej   I
I       I asistencii. Integruje poznatky z gynekológie, pôrodníctva a neonatológie,     I
I       I pediatrie a ďalších zdravotníckych a spoločenských vied.              I
I       I                                          I
I       I Absolvent samostatne poskytuje individualizovanú starostlivosť v pôrodnej     I
I       I asistencii a prakticky uplatňuje a rozvíja vedomosti v pôrodnej asistencii vo   I
I       I všetkých oblastiach a zariadeniach zdravotnej starostlivosti o ženu, dieťa a ich  I
I       I rodinu. Kriticky myslí a kvalifikovane pracuje s výsledkami praxe založenej na   I
I       I dôkazoch, podieľa sa na vedeckej činnosti a využíva vedecky zdôvodnené pracovné  I
I       I metódy, postupy, techniky. Identifikuje problémy, ktoré môžu byť predmetom výskumu I
I       I pôrodnej asistencie, využíva a aplikuje výsledky výskumu v praxi pôrodnej     I
I       I asistencie v súlade s profesijnými normami, etickými princípmi, právami pacientov I
I       I a právami dieťaťa s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Absolvent preukazuje I
I       I vysoký stupeň samostatnosti pri poskytovaní a riadení starostlivosti na všetkých  I
I       I úrovniach a je schopný spolupracovať na príprave študentov v tomto študijnom    I
I       I odbore. Navrhuje, zavádza a používa moderné metódy a prostriedky pri riešení    I
I       I problémov. Spolupracuje v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa   I
I       I poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii. Aplikuje postupy overené    I
I       I výskumom v prenatálnej, perinatálnej a postnatálnej starostlivosti o ženu a dieťa, I
I       I pri gynekologických chorobách a podpore reprodukčného zdravia. Absolvent      I
I       I preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri efektívnom využívaní informačných    I
I       I technológií. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať  I
I       I výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom    I
I       I jazyku. Absolvent preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen  I
I       I alebo vedúci tímu. Dodržiava etické princípy svojej profesie.           I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent menuje a využíva metódy základného a aplikovaného výskumu s osobitným  I
I Zručnosti  I zameraním na problematiku pôrodnej asistencie a samostatne vedecky pracuje.    I
I Kompetencie I Absolvent má špecializované odborné a metodologické vedomosti z oblasti vedeckej  I
I       I práce v pôrodnej asistencii. Samostatne identifikuje a definuje vedecký problém  I
I       I spracúva výskumný projekt na jeho riešenie. Absolvent formuluje hypotézy a     I
I       I stratégie na výskum a rozvoj študijného odboru pôrodná asistencia. Absolvent    I
I       I aplikuje vlastné zistenia vyplývajúce z analýzy svojich vedeckých výsledkov pri  I
I       I riešení problémov v oblasti pôrodnej asistencii, ale i interdisciplinárneho    I
I       I charakteru. Prakticky aplikuje zvolené výskumné metódy a používa ich pri hľadaní  I
I       I nových postupov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb.          I
I       I                                          I
I       I Absolvent kriticky vyhodnocuje dostupné údaje k vedeckému problému, používa    I
I       I adekvátne štatistické metódy, spracúva a dokumentuje výsledky svojej výskumnej   I
I       I aktivity a implementuje zásady vedeckej komunikácie výsledkov svojho výskumu v   I
I       I slovenskom jazyku, ako aj v cudzom jazyku.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické   I
I       I aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.   I
I       I Vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti, iniciatívnosťou, zodpovednosťou a   I
I       I tvorivým myslením. Svojou výskumnou prácou významne prispieva k rozvoju študijného I
I       I odboru. Dokáže zostaviť tím a plánovať a koordinovať jeho prácu na spoločnom    I
I       I vedeckom projekte.                                 I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     30. Právo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Právo                                  I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Law (angl.)                               I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 3.4.1.  právo                              I
I            I 3.4.2.  teória a dejiny štátu a práva                  I
I            I 3.4.3.  ústavné právo                          I
I            I 3.4.4.  správne právo                          I
I            I 3.4.5.  hospodárske právo a finančné právo               I
I            I 3.4.6.  pracovné právo                         I
I            I 3.4.7.  trestné právo                          I
I            I 3.4.8.  medzinárodné právo                       I
I            I 3.4.9.  rímske právo                          I
I            I 3.4.10. obchodné a finančné právo                    I
I            I 3.4.11. občianske právo                         I
I            I 3.4.12. kánonické právo                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa teoretické znalosti a praktické zručnosti v    I
I znalostí študijného  I chápaní a aplikácii práva. Právo predstavuje vzájomne prepojenú a    I
I odboru        I vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem upravujúcich  I
I            I fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokracie a     I
I            I právneho štátu. Štúdium práva prebieha z perspektívy právneho poriadku  I
I            I Slovenskej republiky v kontexte práva Európskej únie a medzinárodného  I
I            I práva alebo z perspektívy nadnárodného práva, zohľadňujúc aj právnu   I
I            I komparatistiku. Vychádza zo zásady demokratického právneho štátu, úcty k I
I            I človeku, ochrany základných práv a slobôd, ako aj princípov poctivej   I
I            I právnickej profesijnej a vedeckej činnosti. Vnútorne sa člení podľa   I
I            I jednotlivých právnych odvetví. Študijné programy v 1. a 2. stupni sú   I
I            I spravidla kombináciou viacerých právnych odvetví. Študijné programy 3.  I
I            I stupňa sa spravidla zameriavajú na jednotlivé právne odvetvia alebo   I
I            I právno-vedné disciplíny, prípadne ich kombinácie.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - akademicky orientované      I
I vzdelania podľa    I bakalárske študijné programy vysokých škôl - kód 645.          I
I medzinárodnej     I                                     I
I štandardnej      I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I klasifikácie     I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I vzdelania (ISCED)   I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [ ] áno                                 I
I uskutočňovať     I [x] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [x] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné   I
I Zručnosti  I súvislosti medzi nimi. Má teoretické poznatky a schopnosť aplikovať právne normy a I
I Kompetencie I navrhnúť praktické postupy a riešenia.                       I
I       I                                          I
I       I Ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového   I
I       I stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných     I
I       I informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych  I
I       I orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru I
I       I a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent vykonáva prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný     I
I       I pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v  I
I       I rámci mimovládneho sektora.                            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má rozsiahle teoreticko-právne, právno-filozofické a historicko-právne  I
I Zručnosti  I vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva. Dokáže spájať I
I Kompetencie I medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať pri tvorbe právnych predpisov.    I
I       I Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v   I
I       I súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických     I
I       I povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.), zamestnanec v I
I       I justičnej sfére. Komplexne rieši právne problémy a to v ich národných aj      I
I       I nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a      I
I       I medzinárodného práva. V jednotlivých právnych oblastiach rieši problémy      I
I       I hmotnoprávnej aj procesnoprávnej povahy a navrhuje ich efektívne riešenie.     I
I       I                                          I
I       I Absolvent samostatne rieši etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania    I
I       I stretne. Nadobudnuté poznatky dokáže samostatne rozširovať a prehlbovať. Metodicky I
I       I analyzuje programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovláda postupy a   I
I       I zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania je schopný  I
I       I reflektovať postavenie a úlohy právnika v spoločnosti. Má predpoklady na pôsobenie I
I       I v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych I
I       I a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií    I
I       I absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva.   I
I       I Absolvent má syntetické myslenie, tvorí relevantné právnické výstupy.       I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych    I
I Zručnosti  I vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania I
I Kompetencie I nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo. Absolvent je     I
I       I spravidla zameraný na právne odvetvie alebo právnovednú disciplínu alebo ich    I
I       I kombináciu.                                    I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty      I
I       I jednotlivých právnych odvetví s cieľom ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom  I
I       I poriadku. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho      I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov jednotlivých právnych odvetví. I
I       I Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  I
I       I nové vedecké poznatky. V rámci príslušného právneho odvetvia alebo právnovednej  I
I       I disciplíny je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie    I
I       I metódami výkladu alebo tvorby práva a porovnať súčasný stav poznania v právnom   I
I       I odvetví alebo v právnovednej disciplíne s právnymi poriadkami iných štátov alebo s I
I       I právnovednou doktínou iných štátov.                        I
I       I                                          I
I       I Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich I
I       I sa spoločenských podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja v  I
I       I odbore právo pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže I
I       I určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Nadobúda   I
I       I spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v   I
I       I odbore právo.                                   I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
  
                    31. Priestorové plánovanie 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Priestorové plánovanie                          I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Spatial Planning (angl.)                         I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.1.2.  priestorové plánovanie                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a   I
I znalostí študijného  I ekonomických vied potrebné na zabezpečenie integrovaného manažmentu   I
I odboru        I udržateľného priestorového rozvoja v jednote sociokultúrnych,      I
I            I prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja    I
I            I územných socioekosystémov regiónov, miest a obcí, na zosúlaďovanie    I
I            I záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie I
I            I na sociálnu a územnú súdržnosť.                     I
I            I                                     I
I            I Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti na zabezpečenie činností, od     I
I            I zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a     I
I            I územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie   I
I            I strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných I
I            I sektorálnych plánovacích činností až po manažment realizácie       I
I            I integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme          I
I            I socio-ekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania     I
I            I dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému    I
I            I monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave I
I            I absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu  I
I            I konfliktov subjektov priestorového rozvoja.               I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má poznatky na zvládnutie integrovaného manažmentu            I
I Zručnosti  I priestorovoplánovacích činností, analytické, tvorivé a riadiace práce v oblasti  I
I Kompetencie I priestorového plánovania a rozvoja obcí a regiónov vrátane smart rozvoja vidieka a I
I       I miest. Ide najmä o poznatky z oblasti prírodných, technických, ekonomických a   I
I       I sociálnych vied potrebné na interdisciplinárnu spoluprácu na analýze výziev,    I
I       I potenciálov, problémov a limitov územného a regionálneho rozvoja a na jej     I
I       I koordináciu. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socio  I
I       I ekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania nevyhnutných na      I
I       I zabezpečovanie manažmentu priestorovoplánovacích procesov vrátane         I
I       I územnoplánovacích činností, procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a I
I       I územného rozhodovania, koordinácie sektorálnych plánovacích činností a spolupráce I
I       I špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností. Absolvent má poznatky a I
I       I schopnosti potrebné na identifikáciu a analýzy stavu priestorových systémov,    I
I       I predovšetkým systémov osídlenia, určovanie ich rozvojových potenciálov,      I
I       I spracúvanie operačných rozvojových plánov, programov a projektov, manažovanie   I
I       I realizácie, hodnotenie rozvojových koncepcií a výkon územného rozhodovania. Má   I
I       I vedomosti z právnych predpisov, ktoré upravujú procesy plánovania územných     I
I       I subjektov, histórie priestorového rozvoja a jeho plánovania.            I
I       I                                          I
I       I Absolvent zabezpečuje a vedie proces participatívneho plánovania, manažmentu a   I
I       I implementácie rozvojových stratégií, projektov a programov, manažmentu sociálnej  I
I       I práce v území, negociácie pri koordinácii záujmov v území, spracovania       I
I       I analytických podkladov na tvorbu rozvojových stratégií. Absolvent pracuje s dátami I
I       I v prostredí informačných a komunikačných technológií, predovšetkým geografických  I
I       I informačných systémov, zabezpečuje technické spracovanie územnoplánovacích     I
I       I podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie strategickoplánovacích   I
I       I dokumentov rozvoja obcí, miest a regiónov, vrátane smart rozvoja vidieka a miest, I
I       I ale aj dokumentov strategického environmentálneho hodnotenia.           I
I       I                                          I
I       I Tieto vedomosti a zručnosti sú základom kompetencií absolventa pôsobiť v      I
I       I analytickej a koordinačnej polohe priestorovoplánovacích procesov v krajinnom,   I
I       I socio-ekonomickom strategickom a územnom plánovaní, pri príprave rozhodovacích   I
I       I procesov v priestorovom rozvoji a osobitne územnoplánovacej praxi, v štátnej    I
I       I správe, v regionálnej a miestnej samospráve, ale aj v súkromnom sektore pri    I
I       I spracovaní priestorových a lokalizačných analýz, príprave projektov a       I
I       I implementačnej dokumentácie vrátane projektov štrukturálnych fondov Európskej   I
I       I únie.                                       I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má vedomosti z prírodných, technických, sociálnych a ekonomických    I
I Zručnosti  I vedných disciplín, na základe ktorých dokáže v interdisciplinárnej spolupráci   I
I Kompetencie I analyzovať a hodnotiť stav, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska   I
I       I prírodných a socio-ekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie,  I
I       I hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny, I
I       I identifikovať problémy a hodnotiť odolnosť alebo zraniteľnosť sociálnych      I
I       I ekosystémov a spracované informácie náležite interpretovať a využívať v tvorivej  I
I       I plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných    I
I       I systémov, spracúvať strategické i operačné programové dokumenty, navrhovať a viesť I
I       I realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať    I
I       I procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese     I
I       I plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment a realizáciu   I
I       I rozvojových projektov. Absolvent má vedomosti o rôznych plánovacích kultúrach a  I
I       I systémoch v Európe a vo svete, politických, právnych a inštitucionálnych      I
I       I kontextoch plánovacích činností.                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent má zručnosti z koordinačnej práce v interdisciplinárnych tímoch, zo   I
I       I spracovania integrovaných rozvojových stratégií, najmä územnoplánovacej a     I
I       I krajinnoplánovacej dokumentácie a dokumentácie strategického socio-ekonomického  I
I       I plánovania územných subjektov a riešenia špecifických problémov priestorového   I
I       I rozvoja vrátane sociálnych služieb v území.                    I
I       I                                          I
I       I Absolvent inžinierskeho štúdia má kompetencie morálne, organizačne a odborne    I
I       I zabezpečiť plánovaciu, projektovú, manažérsku, ako aj vedeckú činnosť a      I
I       I odbornoexpertíznu činnosť v oblasti priestorového plánovania a tvorby životného  I
I       I prostredia a strategického environmentálneho hodnotenia. Absolvent má kompetencie I
I       I na samostatnú tvorivú prácu a koordináciu interdisciplinárnych tímov v oblasti   I
I       I územného plánovania, krajinného plánovania a socioekonomického plánovania územných I
I       I subjektov a strategického environmentálneho hodnotenia.              I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy, hodnotenia a       I
I Zručnosti  I cieľavedomého usmerňovania procesov v sociálnych ekosystémoch krajinného priestoru I
I Kompetencie I vrátane priestoru sídiel z hľadiska krajinnoekologických, socio-ekonomických,   I
I       I historickovývojových, technických, psychosociálnych, technickoinfraštrukturálnych I
I       I a iných aspektov.                                 I
I       I                                          I
I       I Je schopný využívať rôzne prístupy a metódy vedeckej práce pri skúmaní procesov  I
I       I priestorového vývoja, identifikovaní ich zákonov a zákonitosti, tvorivo navrhovať I
I       I nové prístupy, ekonomické, technické, organizačné, právne nástroje vrátane rozvoja I
I       I a manažmentu sociálnych služieb v území a metód usmerňovania priestorového rozvoja I
I       I s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje   I
I       I využiteľné na plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných   I
I       I subjektov a krajiny ako celku.                           I
I       I                                          I
I       I Je kompetentný realizovať a viesť interdisciplinárny výskum sociálnych ekosystémov I
I       I regiónov, miest a obcí v spolupráci s hraničnými a participujúcimi odbormi, najmä I
I       I s architektúrou a urbanizmom, urbánnou ekológiou, sociálnou ekológiou, ekonómiou, I
I       I manažmentom a marketingom.                             I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     32. Psychológia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Psychológia                               I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Psychology (angl.)                            I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 3.1.9.  psychológia                           I
I            I 3.1.10. všeobecná a experimentálna psychológia             I
I            I 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia          I
I            I 3.1.12. klinická psychológia                      I
I            I 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor reflektuje na potrebu skúmania, výkladu, ovplyvňovania a I
I znalostí študijného  I prognostického hodnotenia správania a prežívania človeka alebo skupiny  I
I odboru        I ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi   I
I            I súčasným poznatkom psychologických vied a stavu hospodársko-spoločenskej I
I            I praxe prevažne v oblastiach: organizačnej a pracovnej psychológie,    I
I            I klinickej a poradenskej psychológie, pedagogickej a školskej       I
I            I psychológie. Študijný odbor zahŕňa znalosti z rôznych psychologických  I
I            I oblastí, ako aj základov ďalších nepsychologických disciplín, ktoré so  I
I            I psychológiou súvisia, najmä filozofie, antropológie, biológie človeka a I
I            I pedagogiky. Odbor poskytuje prípravu v základných špecializáciách, v   I
I            I hlavných teóriách a technikách používaných v psychológii. Zahŕňa     I
I            I propedeutiku základných psychologických zručností a prípravu na     I
I            I psychologický výskum.                          I
I            I                                     I
I            I Nosné témy jadra znalostí odboru sú viazané na poznatky z oblasti    I
I            I všetkých teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a vybraných   I
I            I aplikovaných psychologických disciplín, ktoré sú v prevažnej miere    I
I            I orientované na jednotlivca, prípadne psychologické aspekty jeho     I
I            I správania a prežívania v rámci skupín. Uvedené sa týka najmä poznatkov z I
I            I oblastí vývoja psychológie ako vedy, všeobecnej, vývinovej, pedagogickej I
I            I a školskej, sociálnej, klinickej, poradenskej psychológie, psychológie  I
I            I osobnosti a psychopatológie. Jadro vedomostí ďalej zahŕňa poznatky z   I
I            I oblasti základov psychologickej diagnostiky, metodológie a analýzy dát. I
I            I                                     I
I            I Študijný odbor zahŕňa znalosti relevantné na prípravu na prácu v     I
I            I oblastiach uplatnenia psychológa, najmä v klinickej, poradenskej a    I
I            I psychoterapeutickej praxi, pedagogickej praxi, praxi v rámci organizácií I
I            I a psychológie práce. Ďalej zahŕňa poznatky z týchto oblastí:       I
I            I 1. kognitívna psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, I
I            I sociálna psychológia (najmä teórie učenia, teórie kognitívnych štruktúr, I
I            I zložitejšie teórie osobnosti),                      I
I            I 2. teória psychodiagnostiky a psychometrie,               I
I            I 3. klinická a poradenská psychológia (najmä teórie porúch osobnosti,   I
I            I poruchy psychického vývinu, poradenské/psychoterapeutické teórie,    I
I            I prístupy a modely),                           I
I            I 4. psychológia práce a organizácie (najmä teórie analýzy práce, teórie  I
I            I vedenia ľudí),                              I
I            I 5. pedagogická a školská psychológia (najmä intervenčné programy na   I
I            I školách).                                I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania       I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I podľa medzinárodnej  I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I štandardnej      I kód 645,                                 I
I klasifikácie     I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I vzdelania (ISCED)   I kód 655.                                 I
I            I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje poznatkami z oblasti všeobecnej orientácie v odbore, ktoré sú I
I Zručnosti  I zamerané na históriu, aktuálne dianie v odbore a prehľad v psychologických     I
I Kompetencie I špecializáciách. Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky z teoretických  I
I       I (základné a špeciálne disciplíny) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré I
I       I primárne smerujú k poznaniu jednotlivca (alebo psychologických aspektov jeho    I
I       I správania a prežívania v rámci skupín). Ďalej má poznatky z oblasti psychologickej I
I       I diagnostiky vrátane psychometrie a metodológie (základy kvantitatívneho a     I
I       I kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume). Okrem uvedeného absolvent    I
I       I disponuje základnými poznatkami z ďalších vybraných oblastí humanitných,      I
I       I sociálnych a behaviorálnych vied a poznatkami o etických princípoch pri vykonávaní I
I       I psychologickej a výskumnej činnosti a rovnako spôsobilosťou uplatňovať tieto    I
I       I princípy.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent disponuje zručnosťami v oblasti používania psychologických metód, najmä I
I       I vedenie rozhovorov, fokusových skupín a pozorovanie, má osvojené základné princípy I
I       I diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická psychológia,    I
I       I pedagogická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia, pracovná a  I
I       I organizačná psychológia). Absolvent je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého    I
I       I výskumného plánu (vrátane experimentu) a realizovať ho, čo zahŕňa najmä zručnosti I
I       I v oblasti zberu dát a ich následnej kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy.  I
I       I Absolvent je ďalej schopný orientovať sa v aktuálnych odborných zdrojoch a     I
I       I vyhľadávať relevantnú literatúru v odbore, interpretovať výsledky štúdií, písať  I
I       I odborné texty a prezentovať pracovnému kolektívu zadané úlohy, ciele a výsledky.  I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v     I
I       I meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a    I
I       I zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problémy študijného odboru,    I
I       I schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a   I
I       I pružným myslením. V bakalárskej práci uplatňuje nadobudnutú kompetenciu na     I
I       I realizáciu výskumu pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych postupov.       I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických    I
I       I problémov v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného    I
I       I stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov, I
I       I samostatne a kriticky vyhodnocovať argumenty. Svoje stanovisko vyjadruje      I
I       I kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) odbornom prejave. Dokáže zaujímať   I
I       I postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia v     I
I       I kontexte znalostí hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych,    I
I       I spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru.            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent sa orientuje v aktuálnych možnostiach psychologickej špecializácie a   I
I Zručnosti  I praktického uplatnenia na trhu práce. Má špecifické poznatky prevažne v oblasti  I
I Kompetencie I aplikovaných psychologických disciplín (najmä teórie učenia, teórie kognitívnych  I
I       I štruktúr, teórie osobnosti, teórie pracovného výkonu, teórie vedenia ľudí, teórie I
I       I analýzy práce, teórie analýzy učebných potrieb, teórie poradenstva a        I
I       I psychoterapie), ktoré primárne smerujú k poznaniu správania a prežívania      I
I       I jednotlivcov v rámci skupín a väčších systémov/spoločnosti. Pozná princípy     I
I       I projektovania a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo     I
I       I kvalitatívneho projektu vrátane možností analýzy dát.               I
I       I                                          I
I       I Absolvent disponuje zručnosťami v oblasti aplikácie špecifických poznatkov rôznych I
I       I psychologických disciplín, najmä konštruovanie metodík, navrhovanie postupov na  I
I       I hodnotenie výkonu, navrhovanie výcviku, navrhovanie terapeutického plánu alebo   I
I       I psychoterapie. Ďalej nadobudne zručnosť v oblasti diagnostiky v rámci výskumu   I
I       I (laboratórne podmienky, terénny výskum) a v rámci aplikovaných disciplín podľa   I
I       I psychologickej špecializácie. Absolvent je schopný navrhnúť a realizovať      I
I       I náročnejší výskumný projekt (experiment) vrátane multivariačnej analýzy dát alebo I
I       I kvalitatívnej analýzy dát. Absolvent ďalej disponuje schopnosťou písať odborné   I
I       I články/výstupy/nálezy/správy, tvoriť koncepcie, uskutočniť analýzy a schopnosťou  I
I       I prezentovať ciele a výsledky i schopnosťou reflektovať svoju odbornú činnosť a   I
I       I odbornú činnosť druhých.                              I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje samostatnosť pri riešení problémov a projektov z oblasti   I
I       I študijného odboru v meniacom sa prostredí. Absolvent preukazuje schopnosť pracovať I
I       I efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením I
I       I a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred    I
I       I odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Absolvent nadobudne základné výskumné I
I       I kompetencie demonštrované v záverečnej práci.                   I
I       I                                          I
I       I Absolvent nadobudne profesionálne kompetencie vzťahujúce sa na psychologický obsah I
I       I odborného procesu a činností v kontexte klinickej praxe, poradenskej a       I
I       I psychoterapeutickej praxe, vzdelávacej praxe, kontextu práce a organizácie,    I
I       I konkrétne dokáže špecifikovať ciele (analyzovať potreby a určovať ciele),     I
I       I posudzovať alebo diagnostikovať (jednotlivca, skupinu, organizáciu, situáciu),   I
I       I vyvíjať (službu alebo produkt), realizovať a vyhodnotiť intervenciu a komunikovať I
I       I výsledky.                                     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného  I
I Zručnosti  I výskumu v oblasti všeobecnej a experimentálnej psychológie, pedagogickej,     I
I Kompetencie I poradenskej a školskej psychológie, klinickej psychológie a sociálnej psychológie I
I       I a psychológie práce. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného I
I       I odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania I
I       I nových poznatkov v oblasti psychológie.                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I psychológie. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho     I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblastiach študijného    I
I       I odboru. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní    I
I       I nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových  I
I       I väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a     I
I       I implementovať nové výskumné a pracovné postupy.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje  I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať   I
I       I výskumnú, koncepčnú a analytickú prácu odborníkov v príslušnom vednom odbore.   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     33. Sociálna práca 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Sociálna práca                              I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Social Work (angl.)                           I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 3.1.14. sociálna práca                         I
I            I 3.1.16. sociálne služby a poradenstvo                  I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Sociálna práca je akademická disciplína a profesia, ktorá reflektuje   I
I znalostí študijného  I vzťah človeka a jeho okolia a úsilie jednotlivcov, rodín, skupín alebo  I
I odboru        I komunít zlepšiť svoje sociálne fungovanie a celkovú situáciu. Podporuje I
I            I sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj posilňovanie I
I            I schopností jednotlivca v jeho samostatnom sociálnom fungovaní. Princípy I
I            I sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a    I
I            I rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá   I
I            I teóriami sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi  I
I            I poznatkami sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby      I
I            I podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho.              I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria teoretické a   I
I            I metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti I
I            I sociálnej práce, teórie, metódy a formy sociálnej práce, cieľové skupiny I
I            I sociálnej práce, teoretické koncepty sociálnej politiky, sociálne    I
I            I zabezpečenie, jeho systém, sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí I
I            I a sociálna kuratela, pomoc v hmotnej núdzi, kompenzácia ťažko zdravotne I
I            I postihnutých, služby zamestnanosti, inkluzívne prístupy a princípy    I
I            I zmocňovania, supervízia v sociálnej práci, manažment a projektovanie v  I
I            I sociálnej práci a metodológia výskumu v sociálnej práci.         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje vedomosťami z jednotlivých oblastí študijného odboru a jeho  I
I Zručnosti  I interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy, konkrétne zo základov teórií,  I
I Kompetencie I metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi  I
I       I skupinami sociálnej práce, zo základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, I
I       I pedagogiky a práva, sociálnej politiky a systému sociálneho zabezpečenia a     I
I       I sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej   I
I       I ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií ťažkého   I
I       I zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách chudoby a   I
I       I sociálneho vylúčenia a konceptoch sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych    I
I       I súvislostiach. Pozná základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých   I
I       I klientskych skupín sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v   I
I       I spoločenských vedách, v sociálnej práci špeciálne. Vie vyvodiť závery a pomenovať I
I       I súvislosti medzi konceptmi v študijnom odbore.                   I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne    I
I       I posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby     I
I       I príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie,   I
I       I naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú I
I       I činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Vie identifikovať význam     I
I       I sociálnej politiky na profesionálny výkon sociálnej práce a využívať poznatky z  I
I       I práva, psychológie, filozofie, sociológie a pedagogiky na výkon praxe sociálnej  I
I       I práce a rozvoj jej poznania. Je schopný zostaviť jednoduchý projekt výskumu na   I
I       I zistenie konkrétneho problému v sociálnej práci.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže poskytovať informačné a poradenské služby a vykonávať odborné   I
I       I činnosti v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej I
I       I podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  I
I       I pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného  I
I       I postihnutia, služieb zamestnanosti. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. I
I       I Pri výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať    I
I       I medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu. Profesionálne prezentuje vlastné    I
I       I stanoviská.                                    I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I       I Absolvent má rozsiahle vedomosti z teórií, metód a foriem sociálnej práce v    I
I Vedomosti  I priamej s klientskymi skupinami sociálnej práce a teoretických konceptoch     I
I Zručnosti  I sociálnej politiky na úrovni hodnotenia. Pozná charakteristické a špecifické znaky I
I Kompetencie I jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda metodológiu a štatistiku I
I       I výskumu v sociálnej práci. Disponuje vedomosťami z oblasti supervízie, manažmentu I
I       I a projektovania v sociálnej práci. Vie odporučiť aktuálny prístup k riešeniu    I
I       I problémov v praxi a výskume sociálnej práce a zaujať stanovisko k činnostiam a   I
I       I procesom uskutočňovaným v sociálnej práci.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný vyhľadať, osloviť, motivovať na spoluprácu a samostatne    I
I       I posúdiť životnú situáciu klienta/klientov s ohľadom na špecifiká a potreby     I
I       I príslušnej skupiny a určiť mieru sociálneho rizika jeho/ich životnej situácie,   I
I       I naplánovať, zvoliť a využiť adekvátnu metodiku práce na svoju intervenčnú odbornú I
I       I činnosť a vyhodnotiť účinnosť poskytnutej pomoci. Dokáže formulovať odporúčania,  I
I       I postupy riešenia sociálnych problémov a navrhovať a uskutočňovať projekty na ich  I
I       I vyriešenie. Vie identifikovať význam teoretických konceptov sociálnej politiky na I
I       I profesionálny výkon sociálnej práce. Je schopný plánovať a realizovať výskum v   I
I       I sociálnej práci a využívať supervíziu ako nástroj svojho profesionálneho rozvoja. I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže vykonávať sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, krízovú  I
I       I intervenciu, sociálnu posudkovú činnosť, sociálnu prácu s jednotlivcom, sociálnu  I
I       I prácu s rodinou, sociálnu prácu so skupinou a sociálnu prácu s komunitou. Je    I
I       I pripravený zastupovať a presadzovať záujmy zraniteľných skupín. Disponuje     I
I       I odbornými komunikačnými a manažérskymi zručnosťami na výkon manažérskych funkcií. I
I       I Pri výkone sociálnej práce koná eticky. Dokáže viesť pracovné tímy, koordinovať a I
I       I riadiť činnosti v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a    I
I       I sociálnej kurately, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, štátnej sociálnej I
I       I podpory, pomoci v hmotnej núdzi a služieb zamestnanosti a posilňovať medziodborovú I
I       I a medziprofesijnú spoluprácu. Kriticky reflektuje skúsenosti z odbornej praxe.   I
I       I Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky    I
I       I vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami z teórie vedy o sociálnej práci, z   I
I Zručnosti  I oblasti sociálnej politiky na národnej a globálnej úrovni, vedeckej komunikácie a I
I Kompetencie I komunikácie vedy, epistemológie vedy a metodológie výskumu a nových trendov vo   I
I       I vede a v sociálnej práci, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a  I
I       I vytváranie nových poznatkov v oblasti sociálnej práce. Absolvent vie zvoliť a   I
I       I vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu v sociálnej práci. Vie odporúčať I
I       I tie odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré sú potrebné na I
I       I uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti sociálnej I
I       I práce.                                       I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I poznania v oblasti sociálnej práce. Je schopný identifikovať aktuálne spoločenské I
I       I problémy, vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného a     I
I       I aplikovaného výskumu, interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek  I
I       I vedy a vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém. Dokáže koncipovať vo  I
I       I vedeckej diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v     I
I       I kontexte aktuálneho vedeckého poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia I
I       I ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Komunikuje výsledky vedeckej práce a     I
I       I publikuje ich vo vedeckom prostredí v Slovenskej republike aj v zahraničí. Vo   I
I       I vedeckej práci aplikuje etické zásady. Dokáže určiť zameranie výskumu a      I
I       I koordinovať tím v odbore sociálna práca. Absolvent je pripravený na uskutočňovanie I
I       I vedeckej práce a tvorbu koncepcií v oblasti sociálnej práce a sociálnej politiky. I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                 34. Sociológia a sociálna antropológia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Sociológia a sociálna antropológia                    I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Sociology and Social Anthropology (angl.)                I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 3.1.1.  sociológia                           I
I            I 3.1.4.  teória a metodológia sociológie                 I
I            I 3.1.15. sociálna antropológia                      I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa základných úrovní,      I
I znalostí študijného  I subsystémov a procesov v spoločnosti a jej segmentoch, ako aj      I
I odboru        I metodologických prístupov a metodických pravidiel sociologického     I
I            I skúmania sociálnej skutočnosti. Orientuje sa na nadobudnutie poznatkov a I
I            I zručností, ktoré sa týkajú sociologickej teórie, dejín sociológie a   I
I            I metód sociologického výskumu, ktoré sú doplnené o základné poznatky z  I
I            I pomocných a príbuzných vedných disciplín, ako napríklad demografia,   I
I            I štatistika, psychológia, ekonómia, filozofia, politológia, logika a   I
I            I metodológia vedy. Sociálna antropológia zahŕňa znalosti o ľudskej    I
I            I spoločnosti, spoločenstvách a kultúre v ich najrôznejších prejavoch, o  I
I            I ich fungovaní, evolúcii a interakciách získavané dlhodobým etnografickým I
I            I terénnym výskumom.                            I
I            I                                     I
I            I K nosným témam v oblasti sociológie patria sociálne mikroštruktúry a   I
I            I makroštruktúry, sociálne procesy, história sociologického myslenia:   I
I            I klasické a súčasné sociologické teórie, metódy a techniky sociologického I
I            I výskumu. K nosným témam v oblasti sociálnej antropológie patria sociálne I
I            I mikroštruktúry a makroštruktúry, sociálne procesy, história       I
I            I antropologického myslenia: klasické a súčasné antropologické teórie,   I
I            I metódy a techniky antropologického výskumu, dlhodobý terénny výskum.   I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje vedomosťami v oblasti študijného odboru vrátane problematiky  I
I Zručnosti  I všeobecnej sociologickej teórie, dejín sociológie i súčasných sociologických    I
I Kompetencie I teórií na úrovni syntézy. Disponuje základnými poznatkami z filozofie,       I
I       I politológie, logiky a metodológie vedy. Má odborné poznatky zo sociálnej      I
I       I antropológie. Je schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych    I
I       I sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity.      I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje schopnosť identifikovať a metodologicky relevantne skúmať   I
I       I sociálne javy, procesy a problémy rôzneho druhu. Dokáže získané teoretické a    I
I       I metodologické poznatky aplikovať vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére     I
I       I praktickej činnosti. Nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby   I
I       I praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej    I
I       I správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore. Absolvent sociálnej     I
I       I antropológie je schopný samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, I
I       I pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie a I
I       I návrh prípadných riešení týkajúcich sa sociálnych a kultúrnych javov a správaní.  I
I       I Absolvent sociálnej antropológie si dokáže pripraviť a uskutočniť dlhodobý     I
I       I (niekoľkomesačný) terénny výskum v konkrétnej lokalite a následne aplikovať    I
I       I výsledky terénneho výskumu v praxi.                        I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný uplatniť sa pri zbere, spracovaní a interpretácii údajov z  I
I       I realizovaných sociologických výskumov, ďalej v oblasti personalistiky,       I
I       I poradenstva, sociálnej politiky a sociálnej práce alebo v niektorých manažérskych I
I       I činnostiach. Absolvent ovláda základné poznatky z oblasti sociologickej teórie,  I
I       I histórie sociológie a metodológie sociologického výskumu a je schopný aplikovať  I
I       I ich vo výskumníckej praxi alebo v inej sfére praktickej činnosti. Získal      I
I       I schopnosti identifikovať a metodologicky adekvátne skúmať sociálne javy, procesy a I
I       I problémy rôzneho druhu, nadobudnuté poznatky vie samostatne uplatniť pre potreby  I
I       I praxe v oblasti riadenia a organizácie práce, výkonu štátnej alebo verejnej    I
I       I správy, ako aj v podnikateľskom a neziskovom sektore. Súčasťou vedomostného    I
I       I profilu je jazyková vybavenosť a zvládnutie moderných informačných technológií.  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z     I
I Zručnosti  I viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Má základné poznatky z  I
I Kompetencie I oblasti všeobecnej sociologickej teórie, z dejín sociológie i súčasných      I
I       I sociologických teórií a z metód sociologického výskumu. Takisto disponuje     I
I       I vedomosťami z podporných sociologických disciplín, ako je štatistika, demografia, I
I       I spracovanie údajov špeciálnymi IT programami. Absolvent sociálnej antropológie   I
I       I disponuje špeciálnymi odbornými poznatkami niektorého z aktuálnych vedeckých    I
I       I smerovaní sociálnej antropológie, je schopný aplikovať ich pri analýze a      I
I       I vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov, dokáže pripraviť a      I
I       I realizovať dlhodobý terénny výskum.                        I
I       I                                          I
I       I Absolvent disponuje v plnom rozsahu poznatkami zo sociologických teórií a metód  I
I       I sociologického výskumu, doplnenými nielen o poznatky zo špeciálnych sociologických I
I       I disciplín, najmä sociológia rodiny, sociológia kultúry, sociológia organizácie,  I
I       I sociológia politiky a podobne, ale aj o poznatky z príbuzných disciplín. Absolvent I
I       I je schopný svoje poznatky tvorivo aplikovať vo vede, výskume a v ďalších      I
I       I oblastiach spoločenskej praxe. Dokáže samostatne koncipovať, pripravovať,     I
I       I realizovať a vyhodnocovať sociologické výskumy a analýzy spoločenských javov vo  I
I       I sfére základného aj aplikovaného výskumu, vyvodzovať syntetické a zhrnujúce závery I
I       I s výskumnou platnosťou.                              I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti sociológie v meniacom sa prostredí. Absolvent sociálnej antropológie   I
I       I dokáže kompletne naplánovať špecializovaný terénny výskum, samostatne alebo tímovo I
I       I vybrať a zorganizovať jeho členov, zabezpečiť zdroje a konkrétne sociálne a    I
I       I vedecké výstupy.                                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný pracovať vo sfére vedy a základného výskumu v odbore     I
I       I sociológia alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna    I
I       I politika, rozvoj ľudských zdrojov a podobne), v orgánoch verejnej správy, v    I
I       I podnikateľskom sektore, v neziskovom sektore, v marketingu, v masmédiách.     I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného  I
I Zručnosti  I výskumu v oblasti sociológie a sociálnej antropológie. Má rozsiahle odborné    I
I Kompetencie I vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na   I
I       I uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti sociológie I
I       I a sociálnej antropológie. Absolvent je schopný orientovať sa v problematike,    I
I       I samostatne odkryť a riešiť relevantný vedecký problém, v plnom rozsahu pripraviť a I
I       I uskutočniť samostatný vedecký výskum a dospieť k netriviálnym výsledkom. Dokáže  I
I       I riešiť aj otázky, ktoré súvisia s aplikáciou poznatkov v praxi, vrátane ich    I
I       I etických a iných konzekvencií.                           I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru sociológia. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy I
I       I a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na  I
I       I základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové I
I       I výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa I
I       I ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých       I
I       I interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže  I
I       I navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.       I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje  I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím I
I       I v príslušnom vednom odbore.                            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                     35. Stavebníctvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Stavebníctvo                               I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Civil Engineering (angl.)                        I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.1.4.  pozemné stavby                         I
I            I 5.1.5.  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby            I
I            I 5.1.6.  vodné stavby                          I
I            I 5.2.8.  stavebníctvo                          I
I            I 5.2.28. nekovové materiály a stavebné hmoty               I
I            I 6.4.1.  vodné hospodárstvo                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Nosné témy jadra znalostí študijného odboru sú viazané na osvojenie si  I
I znalostí študijného  I poznatkov a schopností riešiť problémy v oblasti pozemných, dopravných, I
I odboru        I vodných a environmentálnych stavieb, vodného hospodárstva, inžinierskych I
I            I konštrukcií a sietí, konštrukcií budov vrátane znalostí z oblasti    I
I            I stavebných materiálov a produktov podľa zamerania študijného programu.  I
I            I Nosné témy jadra znalostí sa opierajú o poznatky architektonických,   I
I            I technických, prírodných, environmentálnych, ekonomických, manažérskych, I
I            I spoločenských a humanitných disciplín vrátane znalostí z oblasti     I
I            I informačných technológií v závislosti od študovanej oblasti odboru    I
I            I stavebníctva.                              I
I            I                                     I
I            I Nosné témy jadra znalostí zohľadňujú komplexné              I
I            I architektonicko-konštrukčné, materiálové, priestorové, technické,    I
I            I technologické a prevádzkové riešenia stavieb, ich umiestnenia v     I
I            I prostredí vrátane kvalitatívnych, environmentálnych, ekonomických,    I
I            I sociálnych, bezpečnostných, energetických, právnych a          I
I            I kultúrno-umeleckých súvislostí. Študijný odbor je zameraný na praktické I
I            I osvojenie si vedomostí, metodík a uplatnenia vyspelých IT nástrojov   I
I            I navrhovania v celom životnom cykle stavby od jej prípravy, cez      I
I            I realizáciu, prevádzku, údržbu, obnovu až po jej likvidáciu, zohľadňujúc I
I            I princípy trvalej udržateľnosti, ako aj na znalosti potrebné na      I
I            I samostatné riešenie úloh.                        I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I 
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent prvého stupňa štúdia má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy vzťahujúce I
I Zručnosti  I sa podľa zvolenej oblasti vzdelávania k pozemným, dopravným, vodným a       I
I Kompetencie I environmentálnym stavbám, ich nosným konštrukciám a inžinierskym sieťam. Absolvent I
I       I vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na ich prípravu,     I
I       I navrhovanie a zhotovovanie so zohľadnením širších celospoločenských, ekonomických I
I       I a environmentálnych súvislostí. Vie ich využiť pri navrhovaní a zhotovovaní    I
I       I stavieb, mestských, vodohospodárskych a dopravných systémov takým spôsobom, ktorý I
I       I preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. Absolvent I
I       I má praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré slúžia  I
I       I ako základ pre prax. Má znalosti z predmetov teoretického a prírodovedného     I
I       I základu, základné znalosti o navrhovaní konštrukcií, znalosti z oblasti geodézie, I
I       I geológie, vodného hospodárstva, typológie, technických, technologických a     I
I       I environmentálnych aspektov stavieb vrátane počítačovej podpory ich plánovania,   I
I       I navrhovania a riadenia. Absolvent nadobudne nevyhnutné znalosti o príprave,    I
I       I realizácii, prevádzke, údržbe, obnove a likvidácii stavieb a zariadení, ako aj   I
I       I znalosti z právnych predpisov a ochrany a tvorby životného prostredia vo zvolenej I
I       I oblasti stavebníctva.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa dokáže orientovať v materiálovej, konštrukčnej a technologickej báze I
I       I riešení v zvolenej oblasti stavebníctva. Dokáže tvorivo využívať výpočtové metódy I
I       I a softvérové prostredia pre prácu s informáciami potrebnými na navrhovanie,    I
I       I dimenzovanie, konštruovanie, realizáciu, prevádzku a spravovanie pozemných,    I
I       I inžinierskych, dopravných a vodných stavieb vrátane ich umiestnenia v priestore, v I
I       I prírodnom a horninovom prostredí. Absolvent vníma postavenie všetkých účastníkov  I
I       I výstavbového procesu v rámci právneho prostredia a ekonomického prostredia a chápe I
I       I morálne a spoločenské súvislosti odboru.                      I
I       I                                          I
I       I Získané poznatky vie klasifikovať, vie urobiť vlastné návrhy riešenia, porovnávať I
I       I a identifikovať vhodné riešenie, vysvetliť výber riešenia. Vie ich využiť pri   I
I       I zohľadnení kvalitatívnych kritérií s pochopením súvislostí a dôsledkov       I
I       I alternatívnych riešení.                              I
I       I                                          I
I       I Multidisciplinárny profil absolventa dopĺňajú znalosti o podnikaní, manažmente a  I
I       I základoch práva. Preukazuje zručnosť a technickú spôsobilosť nevyhnutnú na     I
I       I pôsobenie v praxi. Vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení    I
I       I špecifických odborných problémov. Dokáže analyzovať a riešiť environmentálne a   I
I       I bezpečnostné problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného    I
I       I programu.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v     I
I       I meniacom sa prostredí a zároveň je kompetentný, ako člen tímu, navrhovať      I
I       I materiálové, konštrukčné, technické, technologické a environmentálne riešenia,   I
I       I plánovať a zabezpečovať realizáciu jednotlivých procesov výroby stavebných     I
I       I materiálov a samotnej výstavby. Je schopný pracovať v rámci štátnej, verejnej aj  I
I       I podnikateľskej sféry. Zodpovedne sa rozhoduje v rámci morálnych, spoločenských,  I
I       I právnych a ekonomických súvislostí odboru.                     I
I       I                                          I
I       I Je schopný spolupracovať zo všetkými účastníkmi výstavby a so špecialistami    I
I       I všetkých profesií. Je spôsobilý vykonávať profesiu stavebného konštruktéra,    I
I       I technológa, prípravára, bezpečnostného technika, environmentálneho manažéra, ako  I
I       I aj pôsobiť v mnohých ďalších profesiách pri príprave, realizácii, prevádzke a   I
I       I údržbe stavieb.                                  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent získa špecializované vedomosti podľa zvoleného študijného programu z   I
I Zručnosti  I navrhovania, prípravy, realizácie, údržby, obnovy a likvidácie vybraných druhov  I
I Kompetencie I stavieb a ich inžinierskych systémov v ich architektonických, urbanistických,   I
I       I technických, konštrukčných, materiálových, technologických, ekonomických,     I
I       I environmentálnych a spoločensko-právnych súvislostiach. Vie pracovať so      I
I       I špecializovanými softvérmi, ovláda počítačovú grafiku a najnovšie počítačové a   I
I       I informačné technológie. Ovláda metódy hodnotenia statickej odolnosti, kvality,   I
I       I bezpečnosti, efektívnosti, energetickej hospodárnosti, environmentálnych aspektov I
I       I a udržateľnosti stavieb. Vie samostatne integrovať a aplikovať teoretické a    I
I       I praktické poznatky, kriticky analyzovať a posudzovať návrhy v oblasti podľa    I
I       I zamerania študijného programu. Prezentuje vlastné riešenia problémov pri      I
I       I projektovaní a zhotovovaní stavieb a tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi.  I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie v prostredí najmodernejších informačných a virtuálnych technológií  I
I       I modelovať, optimalizovať a hodnotiť materiálové, konštrukčné, technické a     I
I       I technologické riešenia spojené s navrhovaním, realizáciou, prevádzkou, údržbou,  I
I       I obnovou a likvidáciou stavieb podľa zvoleného študijného programu. Dokáže     I
I       I formulovať odporúčania na rozvoj príslušnej vednej oblasti, optimalizovať     I
I       I alternatívne riešenia vo vzťahu k statickým, energetickým, environmentálnym a   I
I       I ekonomickým parametrom udržateľnosti stavieb a činnostiam spojeným s riadením   I
I       I stavebných projektov a riešením vodohospodárskych a dopravných problémov. Dokáže v I
I       I tíme riešiť čiastkové výskumné úlohy z oblasti stavebníctva. Absolvent chápe    I
I       I stavbu ako komplexný celok v jej kvalitatívnych, statických, environmentálnych,  I
I       I energetických, sociálnych, ekonomických, technicko-funkčných, urbanistických a   I
I       I kultúrnych súvislostiach v rámci jej celoživotného cyklu. Orientuje sa v metódach I
I       I výskumu v odbore a dokáže nové poznatky aplikovať v projektovej, aj realizačnej  I
I       I praxi. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky I
I       I vlastných analýz a štúdií pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je   I
I       I pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu a na úlohu vedúceho projektu. Vie   I
I       I modelovať a navrhovať komplexné inžinierske riešenia a opatrenia v zmysle trvalo  I
I       I udržateľného rozvoja, ako aj plánovať a riadiť procesy, ktoré sú k tomu potrebné. I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti navrhovať a riadiť  I
I       I realizáciu vybraných druhov stavieb, konštrukcií a technických systémov vrátane  I
I       I ich užívania, modernizácie a obnovy. Je schopný analyzovať, matematicky a     I
I       I fyzikálne modelovať konštrukčné, statické, technické, technologické, materiálové, I
I       I environmentálne a ekonomické parametre stavieb, a to aj v oblasti výskumu a    I
I       I vývoja. Má široké možnosti uplatnenia vo funkciách projektanta, technika,     I
I       I technológa, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora bezpečnosti či     I
I       I projektového manažéra, ako aj v celom spektre ďalších profesií v oblasti      I
I       I stavebníctva vrátane štátnej správy. Disponuje inovatívnym myslením a je      I
I       I pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným  I
I       I publikom aj v cudzom jazyku. Je kompetentný plánovať, riadiť a koordinovať     I
I       I činnosti v rámci tímu a tvorivo aplikovať najmodernejšie softvérové nástroje a   I
I       I informačné a komunikačné technológie využiteľné v stavebníctve. Je kompetentný   I
I       I riešiť v rámci interdisciplinárneho vedeckého tímu čiastkové vedecké problémy.   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a   I
I Zručnosti  I aplikovaného výskumu v zvolenej oblasti stavebníctva. Absolvent vie vedecky bádať I
I Kompetencie I a prinášať vlastné teoreticko-experimentálne odôvodnené originálne riešenia najmä I
I       I technických a technologických problémov v širokej oblasti stavebníctva vo forme  I
I       I hmotných alebo nehmotných výstupov. V oblasti ním vyriešeného vedeckého problému  I
I       I je schopný výstupy svojho bádania prezentovať a zavádzať do stavebnej projektovej I
I       I a výrobnej praxe. Absolvent získa špecializované vedomosti v oblasti výskumu a   I
I       I vývoja, vedomosti o prioritách potrebných na rozvoj vedy a spoločnosti s dôrazom  I
I       I na inovačný potenciál rôznych oblastí odboru.                   I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže identifikovať a formulovať nové vedecké problémy a hypotézy,   I
I       I adekvátnymi prostriedkami ich riešiť, podrobne pozná vývoj v oblasti skúmania ním I
I       I riešenej problematiky, ako aj širšie súvislosti výskumných aktivít a stratégií   I
I       I výskumu a rozvoja, zameraných na problémy stavebníctva. Prakticky ovláda zvolené  I
I       I bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, detailných riešení  I
I       I alebo dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Súčasťou jeho zručností je aj I
I       I vedecký experiment - výpočtový, laboratórny alebo experiment "in situ" a metódy  I
I       I jeho vyhodnotenia. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať,     I
I       I overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Chápe vnútorné väzby  I
I       I reťazca výskum - vývoj - výroba - použitie. Má schopnosť spolupracovať so     I
I       I zahraničnými vedcami a prezentovať výsledky svojej vedeckej práce aj na      I
I       I medzinárodnej úrovni, aj v cudzom jazyku a pracovať aj v multidisciplinárnych   I
I       I kolektívoch.                                    I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré dokáže I
I       I aplikovať v dynamicky sa meniacich podmienkach rozvoja civilizácie. Dokáže     I
I       I samostatne prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v     I
I       I Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické    I
I       I aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu.   I
I       I Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v oblasti riešenia výskumných   I
I       I problémov stavebníctva. Tieto kompetencie môže uplatniť ako vedúci pracovník    I
I       I tvorivého výskumného tímu, ako samostatný vedecký pracovník na univerzitách, v   I
I       I akadémii vied, výskumných a vývojových pracoviskách, v štátnych orgánoch a     I
I       I orgánoch samospráv, v poradenských firmách a podobne.               I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                      36. Strojárstvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Strojárstvo                               I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Mechanical Engineering (angl.)                      I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 5.1.7.  aplikovaná mechanika                      I
I            I 5.2.1.  strojárstvo                           I
I            I 5.2.2.  údržba strojov a zariadení                   I
I            I 5.2.3.  dopravné stroje a zariadenia                  I
I            I 5.2.4.  motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá       I
I            I 5.2.5.  časti a mechanizmy strojov                   I
I            I 5.2.6.  energetické stroje a zariadenia                 I
I            I 5.2.7.  strojárske technológie a materiály               I
I            I 5.2.26. materiály                            I
I            I 5.2.27. medzné stavy materiálov                     I
I            I 5.2.29. energetika                           I
I            I 5.2.46. poľnohospodárska a lesnícka technika              I
I            I 5.2.49. procesná technika                        I
I            I 5.2.50. výrobná technika                        I
I            I 5.2.51. výrobné technológie                       I
I            I 5.2.52. priemyselné inžinierstvo                    I
I            I 5.2.53. meranie                             I
I            I 5.2.55. metrológia                           I
I            I 5.2.56. bezpečnosť technických systémov                 I
I            I 5.2.57. kvalita produkcie                        I
I            I 6.1.14. mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby        I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa širokého spektra vedomostí z I
I znalostí študijného  I oblasti teórie mechaniky a konštrukcie strojov rôzneho určenia,     I
I odboru        I strojárskych a výrobných technológií, strojárskej metrológie a      I
I            I inžinierstva a manažérstva kvality, automatizačnej techniky,       I
I            I informačných technológií v technike, ako aj procesného a priemyselného  I
I            I inžinierstva, materiálového inžinierstva energetickej, environmentálnej, I
I            I bezpečnostnej techniky a ďalších oblastí strojárskej výroby.       I
I            I                                     I
I            I Nosnými témami jadra znalostí študijného odboru sú oblasti: aplikovaná  I
I            I mechanika, časti a mechanizmy strojov, strojárske a výrobné technológie, I
I            I materiály, medzné stavy materiálov ako teoretický základ na       I
I            I konštruovanie strojov, priemyselné inžinierstvo a kvalita produkcie.   I
I            I                                     I
I            I Získané znalosti môžu byť uplatnené napríklad do oblastí všetkých typov I
I            I výrobných, dopravných alebo energetických strojov a zariadení, ako sú  I
I            I napríklad motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode či lietadlá, tiež   I
I            I výrobná, poľnohospodárska a lesnícka technika, ale aj strojárske     I
I            I technológie, materiály a medzné stavy materiálov, mikrotechnológie a   I
I            I nanotechnológie, konštrukcia obrábacích strojov a nástrojov,       I
I            I environmentálna technika, automatizačné a robotické linky a zariadenia, I
I            I procesná technika, výrobné technológie, priemyselné inžinierstvo,    I
I            I meranie, metrológia, bezpečnosť technických systémov, zabezpečenie    I
I            I kvality procesov, produktov a služieb a podobne.             I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje vedomosťami v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy   I
I Zručnosti  I vrátane problematiky kľúčových oblastí strojárstva, vedomosťami o technických   I
I Kompetencie I materiáloch, technológiách ich výroby a spracovania a vzájomnom mechanickom    I
I       I pôsobení strojných častí a ich účinkoch na mechanické prvky a sústavy, vedomosťami I
I       I o navrhovaní, technickej diagnostike, vedomosťami o výrobe, stavbe a prevádzke   I
I       I výrobných, dopravných, energetických, poľnohospodárskych a lesníckych strojov,   I
I       I systémov a zariadení, o informačných a riadiacich systémoch, vedomosťami z oblasti I
I       I riadenia sociálno-technických systémov. Dokáže posudzovať spoľahlivosť, životnosť I
I       I a bezpečnú prevádzku mechanických sústav v strojárstve, stavebníctve,       I
I       I elektrotechnike, automobilovej výrobe a technike, prípadne v ďalších oblastiach  I
I       I priemyslu. Má vedomosti z teórie strojárskych systémov a ich aplikovaní na     I
I       I konštrukčné a technologické problémy, z konštrukcie strojov a zariadení, z     I
I       I dopravných prostriedkov a techniky.                        I
I       I                                          I
I       I Podľa zamerania študijného programu má odborné vedomosti v problematike prevádzky, I
I       I údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov, konštrukcie a     I
I       I prevádzkovania energetických strojov a zariadení, chápe podstatné javy v procesoch I
I       I prebiehajúcich v procesnej technike, má prehľad o strojoch a zariadeniach na    I
I       I realizáciu týchto procesov. Vie identifikovať problémy súvisiace so zavádzaním a  I
I       I prevádzkou výrobno-technologických systémov, v ktorých môžu byť implementované   I
I       I progresívne technológie zlievania, zvárania, tvárnenia, obrábania a povrchovej   I
I       I úpravy a podobne. Ovláda základy teórie merania, matematického modelovania     I
I       I technických systémov, navrhovania meracích systémov, prenosu a spracovania     I
I       I signálov. Má poznatky z oblasti pokrokových priemyselných technológií na báze   I
I       I inovatívnych riešení ako napríklad aditívne technológie a technológie na báze   I
I       I svetelných a termických emisií, počítačovej podpory výrobných technológií a z   I
I       I oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva.                  I
I       I                                          I
I       I Preukazuje schopnosť klasifikovať a kvantifikovať vzájomné mechanické pôsobenie  I
I       I mechanických prvkov a konštrukcií a ich interakcie s prostredím analytickými,   I
I       I numerickými a experimentálnymi metódami. Je schopný navrhovať mechanické      I
I       I konštrukcie, zisťovať vlastnosti materiálov a hodnotiť ich štruktúru,       I
I       I špecifikovať, navrhovať, prevádzkovať a riadiť procesnú techniku, dokáže      I
I       I monitorovať a riadiť štandardné výrobno-technologické systémy, navrhovať ucelené  I
I       I časti výrobných postupov. Je schopný zabezpečiť efektívnu prevádzku meracích,   I
I       I diagnostických a testovacích systémov, aplikovať metódy štatistickej regulácie   I
I       I procesov a štatistickej prebierky kvality produktov, aplikovať základné      I
I       I metrologické úkony potrebné na analýzu procesov overovania a kalibrácie meradiel. I
I       I                                          I
I       I Absolvent disponuje schopnosťou interpretovať svoje vedomosti a riešenia. Dokáže  I
I       I samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Je schopný efektívne pracovať ako  I
I       I člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia.             I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni I
I Zručnosti  I hodnotenia z viacerých oblastí študijného odboru, z mechaniky tuhých a poddajných I
I Kompetencie I telies, mechaniky tekutín a termomechaniky, z oblasti konštrukčných materiálov,  I
I       I výrobných technológií a priemyselného inžinierstva. Rozumie podstatným       I
I       I súvislostiam, princípom a teóriám odboru, nachádza a prezentuje vlastné riešenia  I
I       I problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v strojárstve. I
I       I Disponuje vedomosťami o stavbe a konštrukcii strojov a zariadení, o manažmente ich I
I       I prevádzky a údržby, o teórii, konštruovaní a stavbe dopravných a manipulačných   I
I       I zariadení, dopravných prostriedkov. Získané vedomosti môže využiť napríklad pri  I
I       I konštrukcii a výrobe výrobných, energetických, poľnohospodárskych a lesníckych   I
I       I strojov a zariadení, ale napríklad aj pri technologických procesoch výroby     I
I       I polotovarov a polovýrobkov, pri technológiách výroby súčiastok a ich kontrole, pri I
I       I komplexnom riadení zložitých sociálno-technických systémov.            I
I       I                                          I
I       I Podľa svojho zamerania pozná súvislosti medzi chemickým zložením, štruktúrou a   I
I       I technicky dôležitými vlastnosťami materiálov. Má poznatky o výrobe, výstavbe a   I
I       I prevádzke, projektovaní a zvyšovaní efektívnosti energetických systémov a o    I
I       I znižovaní ich energetickej náročnosti. Ovláda teoretické základy javov v procesnej I
I       I technike, teoretické súvislosti javov pri spracovateľských operáciách a procesoch I
I       I pretvárania látok na získanie ich požadovaných vlastností. V závislosti od svojho I
I       I zamerania má vedomosti z teórie merania, informačných a komunikačných technológií I
I       I pre zabezpečenie metrologických úloh, vie využívať princípy a nástroje       I
I       I inžinierstva a manažérstva kvality. Absolvent má podľa zamerania primerané     I
I       I inžinierske vedomosti z oblasti konštrukcie, výroby, skúšania, technologického   I
I       I spracovania, hydrauliky, mechatroniky, robotiky, ale aj výberu, exploatácie a   I
I       I degradácie vlastností technických materiálov a odpovedajúce vedomosti aj z oblasti I
I       I počítačovej podpory strojárskej výroby. Tieto vedomosti môže uplatniť v prevádzke I
I       I priemyselných strojárskych a metalurgických podnikov, v automobilovom priemysle,  I
I       I ložiskovom priemysle, vo všetkých oblastiach strojárskych technológií a v ďalších I
I       I organizáciách výrobného, prevádzkového alebo diagnostického charakteru.      I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný samostatne rozvíjať, rozpracúvať a prakticky využívať     I
I       I inžinierske prístupy pri riešení technických problémov. Je schopný vykonávať    I
I       I statickú, kinematickú dynamickú analýzu mechanizmov a konštrukcií. Dokáže     I
I       I analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia z   I
I       I oblasti všeobecného strojárstva, dopravnej a výrobnej techniky.          I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa      I
I       I prostredí. Absolvent preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen I
I       I alebo vedúci tímu. Je schopný dodržiavať etické princípy pri svojej práci.     I
I       I Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej I
I       I tvorby pred odbornou verejnosťou, a to aj v cudzom jazyku.             I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia I
I Zručnosti  I ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v   I
I Kompetencie I oblasti strojárstva.                                I
I       I V príslušnej oblasti výskumu vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a   I
I       I aplikovaného výskumu v jednotlivých oblastiach strojárstva, ako napríklad v    I
I       I mechanike a konštruovaní strojov, v strojárskych technológiách, pri materiáloch a I
I       I medzných stavoch materiálov, v energetike, procesnej technike, výrobnej technike, I
I       I priemyselnom inžinierstve, metrológii, bezpečnosti technických systémov,      I
I       I inžinierstve a manažérstve kvality a mechanizácii poľnohospodárskej a lesníckej  I
I       I výroby.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj   I
I       I študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho  I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti strojárstva. Na   I
I       I základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové I
I       I výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa I
I       I ich pri vývoji nových materiálov a technológií, technických detailov a dôležitých I
I       I interaktívnych systémových väzieb. Aj s počítačovou podporou dokáže vykonávať   I
I       I práce prieskumové, rozborové, modelovania, merania, zber a spracovanie dát.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje  I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím I
I       I v príslušnom vednom odbore.                            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     37. Teológia 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Teológia                                 I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Theology (angl.)                             I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 2.1.12. teológia                            I
I            I 2.1.13. katolícka teológia                       I
I            I 2.1.14. evanjelická teológia                      I
I            I 2.1.15. pravoslávna teológia                      I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Jadro znalostí študijného odboru zahŕňa vedomosti zo systematickej    I
I znalostí študijného  I filozofie, praktickej filozofie, dejín filozofie, dejín kresťanstva,   I
I odboru        I religionistiky, klasických (biblických) jazykov, základov pedagogiky,  I
I            I základov psychológie, katechetiky, biblickej teológie, morálnej     I
I            I teológie, dogmatickej teológie, liturgickej teológie, pastorálnej    I
I            I teológie, rétoriky a homiletiky, cirkevného práva, sociálnej náuky    I
I            I cirkvi.                                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [x] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [ ] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania:                 I
I            I a) magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy vysokých škôl I
I            I pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania - kód 767,       I
I            I b) súvislé magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy    I
I            I vysokých škôl - kód 766.                         I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [x] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti v danom študijnom odbore na úrovni syntézy. Vie  I
I Zručnosti  I klasifikovať teoretické vedomosti základných oblastí študijného odboru, vie    I
I Kompetencie I vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém (ako sú základy   I
I       I filozofie a dejín filozofie, základy psychológie a pedagogiky, dejiny kresťanstva, I
I       I klasické jazyky, biblické vedy, systematická a praktická teológia). Zároveň vie  I
I       I klasifikovať a vysvetliť základné poznatky z oblasti psychológie, pedagogiky a   I
I       I katechetiky. Vie identifikovať základný pojmový, kategoriálny a metodologický   I
I       I aparát. Má praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré  I
I       I slúžia ako základ pre prax, výskum alebo umeleckú tvorbu.             I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže analyzovať a riešiť hlavné filozofické, etické a teologické    I
I       I problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru,       I
I       I východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí.    I
I       I                                          I
I       I Pri riešení špecifických odborných problémov je absolvent schopný navrhovať    I
I       I riešenia v praktickej činnosti. Vie asistovať v aktívnej pastoračnej a       I
I       I katechetickej práci. Preukazuje schopnosť vykonávať činnosti ako organizácia misie I
I       I a pastorácie, práca s deťmi, mládežou, seniormi, sociálne znevýhodnenými,     I
I       I etnickými a ekumenickými skupinami.                        I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže samostatne prezentovať filozofické a teologické základy      I
I       I kresťanstva a efektívne pracovať ako člen interdisciplinárnych tímov. Vyznačuje sa I
I       I samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí,     I
I       I plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri      I
I       I rozhodovaní v nadväznosti na problémy študijného odboru, schopnosťou vhodne a   I
I       I profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. Dokáže I
I       I zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia I
I       I so znalosťou kľúčových hodnotových perspektív.                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent vie argumentovať komplexnými odbornými a metodologickými vedomosťami z  I
I Zručnosti  I viacerých oblastí študijného odboru, predovšetkým z oblasti filozofie, klasických I
I Kompetencie I jazykov, pedagogiky a psychológie, katechetiky, konfesného práva, cirkevného    I
I       I práva, biblických vied, systematickej teológie, pastoračného a personálneho    I
I       I poradenstva, sociálnej náuky, pastorálnej teológie, liturgickej teológie a     I
I       I cirkevnej agendy. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo      I
I       I študijného odboru. Vie určiť rôzne štandardy rozpracovania problémov z       I
I       I jednotlivých oblastí súčasného teologického myslenia, rovnako vie posúdiť     I
I       I relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov     I
I       I teológie. Vie obhájiť zvolený pojmový a kategoriálny aparát, dokáže samostatne a  I
I       I tvorivo pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty.       I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov      I
I       I súvisiacich s teológiou v interdisciplinárnom prepojení na andragogické,      I
I       I historické a spoločenské vedy. Absolvent vie zhodnotiť a posúdiť svoje analytické I
I       I schopnosti a intelektuálne zručnosti, ktoré dokáže aplikovať na identifikáciu a  I
I       I kritickú reflexiu aktuálnych problémov a hľadanie možností ich riešenia. Je    I
I       I schopný samostatne pracovať s odbornými problémami a textami, komparovať ich,   I
I       I kriticky analyzovať a interpretovať. Dokáže formulovať a implementovať       I
I       I odporúčania, postupy a riešenia odborných problémov a navrhovať a uskutočňovať   I
I       I cirkevné, misijné, pastorálne, etické a iné projekty na ich vyriešenie. Vie    I
I       I samostatne vykonávať pastoračnú a misijnú prácu s rozličnými cieľovými skupinami. I
I       I Dokáže realizovať katechézu z rozličných oblastí kresťanstva a za splnenia     I
I       I podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov vyučovať náboženstvo a etiku.   I
I       I Absolvent je disponovaný vysvetliť Sväté písmo v liturgickom a mimoliturgickom   I
I       I kontexte.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať I
I       I efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením I
I       I a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred    I
I       I odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je pripravený na interdisciplinárnu  I
I       I spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich  I
I       I riešenia.                                     I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného  I
I Zručnosti  I výskumu v príslušnej oblasti teológie (biblické vedy, cirkevné dejiny,       I
I Kompetencie I systematická teológia, filozofia, praktická teológia, cirkevné právo). Absolvent  I
I       I má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, vedomosti o prioritách potrebných pre I
I       I rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, I
I       I slúžiace ako základ pre projektovanie výskumu a vývoja v jednotlivých teologických I
I       I oblastiach s prepojením na potreby aktuálnej pastoračnej praxe v rozličných    I
I       I sférach.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj  I
I       I študijného odboru teológia v interdisciplinárnom prepojení na andragogické,    I
I       I historické a spoločenské vedy. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej    I
I       I analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto    I
I       I oblasti. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri analýze   I
I       I relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Na základe svojich I
I       I výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a   I
I       I pracovné postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných     I
I       I riešení.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a   I
I       I vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje  I
I       I spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a     I
I       I interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím I
I       I v príslušnom vednom odbore.                            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Učiteľstvo a pedagogické vedy                      I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Teacher Training and Education Science (angl.)              I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 1.1.1.  učiteľstvo akademických predmetov                I
I            I 1.1.2.  učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy     I
I            I 1.1.3.  učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov      I
I            I 1.1.4.  pedagogika                           I
I            I 1.1.5.  predškolská a elementárna pedagogika              I
I            I 1.1.6.  špeciálna pedagogika                      I
I            I 1.1.9.  andragogika                           I
I            I 1.1.10. odborová didaktika                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o javoch   I
I znalostí študijného  I pedagogickej reality, výchovno-vzdelávacích procesoch a ich činiteľoch, I
I odboru        I determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch    I
I            I poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických     I
I            I prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických  I
I            I situácií.                                I
I            I                                     I
I            I Okrem pedagogického poznania zahŕňa študijný odbor vo svojom jadre    I
I            I taktiež poznatky, v ktorých sa reflektujú otázky relevantného      I
I            I psychologického a sociálnovedného poznania. Zahŕňa zároveň vedecké    I
I            I poznanie disciplín profilových vzdelávacích oblastí alebo špecializácií. I
I            I Nosnými témami jadra sú oblasti poznania súvisiace so vzdelávacím    I
I            I systémom, právnymi aspektmi a kurikulárnymi aspektmi výkonu profesie,  I
I            I problematika vzdelávacej inklúzie, rozvoja vedeckej, kultúrnej a     I
I            I jazykovej gramotnosti, rozvoja metodických a metodologických       I
I            I spôsobilostí a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných I
I            I činností.                                I
I            I                                     I
I            I Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa študijného programu, ktorý I
I            I pripravuje na výkon povolania pedagogický zamestnanec alebo odborný   I
I            I zamestnanec, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho   I
I            I pedagogického zamestnanca a profesijného štandardu začínajúceho     I
I            I odborného zamestnanca pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu     I
I            I pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.          I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [x] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [ ] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania:                 I
I            I a) magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy vysokých škôl I
I            I pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania - kód 767,       I
I            I b) súvislé magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy    I
I            I vysokých škôl - kód 766.                         I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [x] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent učiteľských študijných programov disponuje poznatkami o biologických,  I
I Zručnosti  I psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a chápe koncept  I
I Kompetencie I inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. I
I       I Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a   I
I       I dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. I
I       I Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie. I
I       I Disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi I
I       I z ich zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby I
I       I dokázal pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho  I
I       I vzdelávania a výchovy efektívne kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a I
I       I ďalšími odborníkmi a riadiť sa ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent  I
I       I disponuje základným vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo I
I       I špecializáciách jeho pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda I
I       I teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania.  I
I       I Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej I
I       I didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach alebo  I
I       I špecializáciách svojho pôsobenia. Absolvent pozná slovenský školský systém, právny I
I       I kontext a kurikulárne kontexty výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru a    I
I       I zázemie profesie. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a      I
I       I didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a  I
I       I vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent učiteľských študijných programov dokáže identifikovať vývinové a     I
I       I individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca,    I
I       I akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou I
I       I psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu  I
I       I žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných  I
I       I právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej    I
I       I dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch  I
I       I školy. Dokáže zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má  I
I       I zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie      I
I       I výchovno-vzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo vo   I
I       I svojej špecializácii. Disponuje základnými metodickými spôsobilosťami v      I
I       I profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách. Vie efektívne využívať I
I       I vo vzdelávacom procese informačné a komunikačné technológie. Je schopný uplatniť  I
I       I primeraný spôsob pedagogického hodnotenia a evalvácie a dokáže modifikovať a    I
I       I zefektívňovať svoje činnosti. Dokáže efektívne komunikovať a kooperovať s externým I
I       I prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne).                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijných programov pedagogických vied disponuje základným poznaním   I
I       I odboru. Ovláda historické a teoretické východiská príslušnej vednej disciplíny a  I
I       I jej medzidisciplinárne presahy a súvislosti. Disponuje poznatkami o biologických, I
I       I psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, disponuje základnými  I
I       I poznatkami o odlišnostiach jednotlivcov vyplývajúcimi z úrovne ich vývinových   I
I       I charakteristík, zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a     I
I       I talentu. Disponuje základnými psychologickými a sociálnovednými vedomosťami    I
I       I umožňujúcimi porozumieť formovaniu jednotlivca a dynamike sociálnej skupiny.    I
I       I Absolvent pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších I
I       I sociálnovedných súvislostiach. Pozná právne predpisy a inštitucionálny kontext   I
I       I výkonu svojej profesie. Pozná sociálnu štruktúru spoločnosti a potreby a špecifiká I
I       I rôznorodých sociálnych skupín. Pozná základné nástroje diagnostiky, intervencie,  I
I       I korekcie a prevencie.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijných programov pedagogických vied dokáže identifikovať vývinové a I
I       I individuálne charakteristiky a individuálne výchovné a vzdelávacie potreby     I
I       I jednotlivca. Orientuje sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich I
I       I sa k výkonu profesie, v pedagogickej a ďalšej príslušnej dokumentácii. Efektívne  I
I       I plánuje, projektuje, riadi, organizuje a hodnotí formovanie cieľovej skupiny,   I
I       I dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť, pedagogickú asistenciu a disponuje I
I       I diagnostickými, intervenčnými a korekčnými zručnosťami a zručnosťami pre      I
I       I uskutočnenie efektívnej prevencie. Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a    I
I       I získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne   I
I       I modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny.    I
I       I                                          I
I       I Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný. Je schopný efektívne pracovať ako člen I
I       I tímu a riadiť jednotlivcov. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a   I
I       I ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované   I
I       I občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine.     I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent učiteľských študijných programov disponuje rozvinutými poznatkami o   I
I Zručnosti  I biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu jednotlivca, pozná a  I
I Kompetencie I chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných  I
I       I súvislostiach. Absolvent má komplexný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti,  I
I       I jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím a ďalším relevantným potrebám i    I
I       I špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Ovláda problematiku pedagogickej práce v I
I       I kontexte diverzity vzdelávanej populácie. Disponuje rozsiahlymi poznatkami o    I
I       I odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi z ich zdravotných alebo sociálnych I
I       I znevýhodnení, alebo nadania a talentu tak, aby dokázal pri realizácii       I
I       I výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach inkluzívneho vzdelávania efektívne  I
I       I kooperovať so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi a riadiť sa I
I       I ich odbornými odporúčaniami a závermi. Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým   I
I       I poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách jeho     I
I       I pôsobenia. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy, ovláda teoretické základy  I
I       I projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda   I
I       I rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a odborovej     I
I       I didaktiky alebo didaktiky a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a    I
I       I špecializáciách svojho pôsobenia. Disponuje rozsiahlymi psychologickými a     I
I       I didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a  I
I       I vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.    I
I       I Absolvent pozná široký repertoár vyučovacích stratégií a metód. Absolvent sa    I
I       I orientuje v systéme výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, v právnych    I
I       I predpisoch a kurikulárnych kontextoch výkonu učiteľskej profesie, pozná štruktúru I
I       I profesie, profesijné zázemie odboru a princípy profesijnej etiky. Pozná      I
I       I metodologické súvislosti empirického výskumu v pedagogických vedách.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent učiteľských študijných programov samostatne identifikuje vývinové a   I
I       I individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca,    I
I       I akceptuje individualitu žiaka, má praktické skúsenosti s identifikáciou      I
I       I psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca, akceptuje diverzitu  I
I       I žiakov v sociokultúrnom kontexte. Absolvent sa orientuje vo všeobecne záväzných  I
I       I právnych predpisoch vzťahujúcich sa k práci učiteľa, v pedagogickej a ďalšej    I
I       I dokumentácii, v ostatných koncepčných a strategických dokumentoch a materiáloch  I
I       I školy. Aplikuje pedagogicko-psychologické a odborovo-didaktické poznanie vo    I
I       I výchovno-vzdelávacom procese. Dokáže samostatne hodnotiť rôznorodé pedagogické   I
I       I situácie a procesy, flexibilne na ne reagovať a optimálne ich riešiť. Dokáže    I
I       I samostatne zaznamenať, analyzovať a riešiť rôznorodé pedagogické situácie, má   I
I       I zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie      I
I       I výchovnovzdelávacieho procesu v profilových vzdelávacích oblastiach alebo     I
I       I špecializáciách. Disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilových  I
I       I vzdelávacích oblastiach alebo špecializáciách vrátane zručností v oblasti     I
I       I informačno-komunikačných technológií. Uskutočňuje samostatne a primeraným spôsobom I
I       I pedagogické hodnotenie a evalváciu, je spôsobilý hodnotiť seba samého a      I
I       I zabezpečovať svoj ďalší profesijný rozvoj. Dokáže efektívne komunikovať a     I
I       I kooperovať s externým prostredím (rodičia, pestúni, komunita a podobne). Absolvent I
I       I je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a     I
I       I vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou    I
I       I akademického písania.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijných programov pedagogických vied disponuje rozvinutým poznaním  I
I       I odboru. Do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej      I
I       I perspektívy predmetnej vednej disciplíny. Disponuje obsiahlym psychologickým a   I
I       I sociálnovedným poznaním cieľovej skupiny a spôsobov jej učenia sa. Disponuje    I
I       I interdisciplinárnymi poznatkami o vývinových procesoch jednotlivcov, ich      I
I       I pozitívnej celoživotnej stimulácii a o pedagogických intervenciách v        I
I       I inštitucionálnych podmienkach. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o     I
I       I odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych  I
I       I znevýhodnení, alebo nadania a talentu a z toho vyplývajúcich charakteristík    I
I       I špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Orientuje sa v rôznorodých prístupoch  I
I       I výkonu profesijných činností, pozná široký repertoár adekvátnych postupov a metód. I
I       I Absolvent disponuje poznaním o vzdelávacích a ďalších relevantných potrebách    I
I       I príslušných sociálnych skupín.                           I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijných programov pedagogických vied samostatne plánuje, projektuje, I
I       I riadi a organizuje formovanie cieľovej skupiny odboru, účinne realizuje a riadi  I
I       I výchovno-vzdelávacie, diagnostické, intervenčné, korekčné a preventívne aktivity. I
I       I Identifikuje a primerane personalizuje individuálne potreby cieľovej skupiny,   I
I       I vyplývajúce z jej intaktného vývinu v komplexnom ponímaní. Je spôsobilý pri    I
I       I realizácii výchovno-vzdelávacieho, pedagogicko-terapeutického, intervenčného a   I
I       I diagnosticko-poradenského procesu tento proces samostatne pedagogicky aj odborne  I
I       I plánovať, riadiť, metodicky realizovať, vyhodnocovať, a to v podmienkach      I
I       I špeciálnej výchovy a vzdelávania alebo inkluzívnej výchovy a vzdelávania. Je    I
I       I spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, pedagogické a odborné závery,     I
I       I odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rodičmi, sociálnym prostredím a  I
I       I ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu jednotlivcov z cieľových   I
I       I skupín a samostatne navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom  I
I       I pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej I
I       I skupiny. Samostatne uplatňuje adekvátne metódy práce. Absolvent je spôsobilý    I
I       I realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania,     I
I       I formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického    I
I       I písania.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a   I
I       I kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie,    I
I       I externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. I
I       I Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje,  I
I       I pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému   I
I       I vzdelávaniu.                                    I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent študijného odboru pozná normy, princípy a metódy vedeckej práce v    I
I Zručnosti  I oblasti pedagogického výskumu. Pozná históriu a vývoj príslušného odboru v     I
I Kompetencie I medzinárodnom komparatívnom rámci, jeho teoretické základy a metodológiu. Má    I
I       I rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru i zo súvzťažných I
I       I odborov, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a     I
I       I vytvárania nových poznatkov v oblasti pedagogických vied. Má prehľad v najnovších I
I       I vedeckých poznatkoch v príslušnej oblasti študijného odboru v medzinárodnom    I
I       I kontexte.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijného odboru samostatne plánuje, projektuje, organizuje a      I
I       I vyhodnocuje pedagogický výskum. Je schopný pracovať s národnými a medzinárodnými  I
I       I zdrojovými databázami. Je schopný koncipovať výskumný projekt, pracovať ako člen  I
I       I výskumného tímu, ale aj riadiť výskum a výskumný tím. Je spôsobilý         I
I       I interdisciplinárne a medziodborovo spolupracovať, je schopný podieľať sa na    I
I       I medzinárodnej spolupráci v odbore. Aktívne sa zapája do vedeckej komunikácie v   I
I       I odbore, pravidelne publikuje výsledky svojho skúmania, zúčastňuje sa na rozvoji  I
I       I odboru. Vyznačuje sa vysokou úrovňou vedeckej a publikačnej etiky a akademického  I
I       I písania. Má rozvinuté prezentačné schopnosti. Aktívne sa zúčastňuje verejného   I
I       I diskurzu. Dokáže prinášať a formulovať inovatívne a nové výskumné problémy či   I
I       I témy. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a      I
I       I implementovať nové výskumné alebo pracovné postupy. Má predpoklady na dopĺňanie a I
I       I upresňovanie vedeckého jazyka odboru. Má predpoklady na tvorbu nových okruhov   I
I       I poznatkov v rámci odboru.                             I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré dokáže I
I       I flexibilne aplikovať v podmienkach teoretického, empirického i aplikovaného    I
I       I výskumu. Samostatne prezentuje výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v I
I       I Slovenskej republike a v zahraničí. Je spôsobilý viesť vedeckú komunikáciu     I
I       I minimálne v jednom svetovom jazyku. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické    I
I       I aspekty pri formulovaní výskumných zámerov, realizácii výskumu a interpretácii   I
I       I výsledkov výskumu. Je spôsobilý pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku v prospech  I
I       I plnenia cieľov rozvoja odboru.                           I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     39. Umenie 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Umenie                                  I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Art (angl.)                               I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 2.2.1. výtvarné umenie                         I
I            I 2.2.2. tanečné umenie                          I
I            I 2.2.3. hudobné umenie                          I
I            I 2.2.4. divadelné umenie                         I
I            I 2.2.5. filmové umenie a multimédiá                   I
I            I 2.2.6. dizajn                              I
I            I 2.2.7. architektonická tvorba                      I
I            I 2.2.8. reštaurovanie                          I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor sa zameriava na získanie vedomostí, znalostí a zručností I
I znalostí študijného  I a odborných postojov v tvorivých umeleckých postupoch vzniku alebo    I
I odboru        I interpretácie alebo reštaurovania umeleckého diela a jeho verejnej    I
I            I prezentácie v jednotlivých druhoch umenia so zameraním študijných    I
I            I programov na výtvarné umenie, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné I
I            I umenie, filmové umenie a multimédiá, architektonickú tvorbu, dizajn,   I
I            I literárne umenie a reštaurovanie.                    I
I            I                                     I
I            I Nosné témy jadra znalostí študijného odboru umenie sú orientované na   I
I            I umeleckú tvorbu v jednotlivých druhoch umenia, teda vytvorenie      I
I            I umeleckého diela alebo jeho interpretáciu alebo jeho reštaurovanie, na  I
I            I schopnosť vytvoriť vlastné autorské dielo alebo vlastný umelecký     I
I            I individuálny alebo kolektívny výkon a dokázať ho prezentovať verejnosti. I
I            I Sú zamerané na poznanie a ovládanie tvorivých a interpretačných techník, I
I            I poznanie a osvojenie si príslušných technológií, znalosť materiálov,   I
I            I ovládanie metód, postupov tvorby alebo interpretácie alebo reštaurovania I
I            I umeleckého diela, na poznanie a orientáciu v umeleckých procesoch, v   I
I            I teoretických východiskách umeleckej tvorby, ovládanie histórie      I
I            I príslušného druhu umenia, na producenstvo a manažment umeleckého     I
I            I produktu a umeleckej praxe.                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent sa vie orientovať v umeleckých procesoch a teoretických východiskách   I
I Zručnosti  I tvorby, disponuje vedomosťami z oblasti dejín umení, chápe podstatné fakty, pojmy, I
I Kompetencie I princípy a teórie príslušného druhu umenia, dokáže nadobudnuté vedomosti využiť  I
I       I pri analýze, tvorbe alebo interpretácii spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie   I
I       I súvislostí. Vie používať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát v  I
I       I danom druhu umenia.                                I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje tvorivé schopnosti, umelecké videnie a schopnosť osobnostnej I
I       I výpovede, ovláda interpretačné a realizačné techniky, uplatňuje funkcie tvorivosti I
I       I a osobitosti pri tvorbe alebo interpretácii alebo reštaurovaní umeleckého diela.  I
I       I Dokáže uplatňovať analytické myslenie, vyvodzovať vlastné závery, tvorivo,     I
I       I koncepčne a metodologicky myslieť pri riešení špecifických problémov v danom druhu I
I       I umenia.                                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent na základe osvojenia si praktického základu tvorivých postupov a metód  I
I       I vzniku alebo interpretácie umeleckého diela dokáže flexibilne reagovať a      I
I       I prezentovať svoje názory a stanoviská viažuce sa na problematiku príslušného druhu I
I       I umenia, obhájiť svoje koncepcie a prezentovať ich. Je schopný pracovať samostatne I
I       I alebo ako člen tímu. Získané vedomosti a zručnosti dokáže samostatne aplikovať pri I
I       I tvorbe alebo interpretácii alebo reštaurovaní umeleckého diela. Je schopný     I
I       I využívať a uplatňovať manažérske zručnosti.                    I
I       I                                          I
I       I Udržiava kontakt s najnovším vývojom v danom druhu umenia, pokračuje vo vlastnom  I
I       I profesionálnom vývoji a uvedomuje si hodnotové perspektívy svojej práce.      I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent rozvíja a prehlbuje svoje vedomosti o umeleckých procesoch a       I
I Zručnosti  I teoretických východiskách tvorby alebo interpretácie umeleckého diela a jeho    I
I Kompetencie I reflexie z hľadiska najnovších poznatkov, vedomostne je pripravený kriticky    I
I       I analyzovať a definovať problémy v danom druhu umenia, orientuje sa v mnohotvárnych I
I       I podobách umeleckých druhov, médií a štýlov podľa zamerania štúdia a v jeho     I
I       I príbuzných odvetviach.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže cieľavedome a samostatne hľadať a nachádzať produktívne podnety  I
I       I pre konštruovanie myšlienkových konceptov, je schopný realizovať alebo reštaurovať I
I       I náročné umelecké diela alebo podávať umelecké výkony. Dokáže vo vlastnej tvorbe  I
I       I vedome uplatňovať experimentálne overené poznatky o pôsobnosti a účinnosti     I
I       I prostriedkov a postupov v súlade so svojím autorským zámerom vo všetkých fázach  I
I       I prípravy a realizácie umeleckého diela alebo                    I
I       I interpretačného výkonu. Dokáže špecifikovať a navrhovať umelecky originálne a   I
I       I inovatívne riešenia a efektívne rozhodovať v súvislosti s výberom a použitím    I
I       I metód, techník a prostriedkov realizácie alebo reštaurovania umeleckého diela.   I
I       I Prehlbuje schopnosť tvorivého hľadania a objavovania súvislostí, nových pohľadov a I
I       I umeleckých postupov, dokáže formulovať problematiku, voliť a obhájiť si vlastné  I
I       I riešenia.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný       I
I       I profesionálny vývoj, dokáže udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej    I
I       I disciplíne, disponuje inovatívnym myslením, vie vo svojom odbore aplikovať     I
I       I najnovšie poznatky z oblasti vied a techniky a dokáže aktívne komunikovať o    I
I       I odbornej problematike v cudzom jazyku. Flexibilne reaguje a prezentuje svoje    I
I       I názory a stanoviská viažuce sa na problematiku príslušného druhu umenia.      I
I       I Preukazuje schopnosť analyticky, kriticky a koncepčne myslieť pri riešení     I
I       I špecifických problémov v danom druhu umenia s ohľadom na estetické, sémantické,  I
I       I etické a sociokultúrne požiadavky. Dokáže zabezpečiť praktické činnosti v danom  I
I       I umeleckom odbore po stránke technologickej, organizačnej a autorskoprávnej. Je   I
I       I schopný pôsobiť v oblasti formálneho a neformálneho umeleckého vzdelávania.    I
I       I Uvedomuje si hodnotové perspektívy svojej práce.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijného programu v oblasti architektonickej tvorby pripravujúceho na I
I       I regulované povolanie architekt disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, I
I       I ktorých rozsah a štruktúru vysoká škola vymedzuje po zohľadnení relevantného    I
I       I stanoviska Slovenskej komory architektov a ktoré sú v súlade s požiadavkami    I
I       I príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov    I
I       I Európskej únie.                                  I
I       I                                          I
I       I Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa študijných programov v oblasti    I
I       I reštaurovania spĺňajú požiadavky právnych predpisov a vysoká škola ich vymedzuje  I
I       I po zohľadnení relevantného stanoviska Komory reštaurátorov.            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má poznatky, ktoré mu umožňujú definovať a teoreticky zdôvodniť nové   I
I Zručnosti  I prístupy a pohľady na tvorbu alebo interpretáciu alebo reštaurovanie. Dokáže    I
I Kompetencie I aplikovať súvislosti umeleckej tvorby a vedných disciplín. Má rozsiahle odborné  I
I       I vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre  I
I       I uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti umenia.   I
I       I                                          I
I       I Absolvent umelecky tvorí, realizuje výskum a objavuje inovačné cesty v umeleckých I
I       I procesoch tvorby. Dokáže zovšeobecniť svoje skúsenosti a definovať väzby vo vzťahu I
I       I tvorba - umelecký artefakt - komunikácia - spoločnosť. Dokáže experimentovať v   I
I       I oblasti umeleckých foriem, formátov, žánrov, overovať a implementovať nové     I
I       I výskumné a tvorivé postupy.                            I
I       I                                          I
I       I Absolvent je pripravený podieľať sa na formovaní trendov a koncepcií v príslušnej I
I       I oblasti umenia a jeho reflexie. Je schopný riešiť najnáročnejšie úlohy pri tvorbe I
I       I alebo interpretácii alebo reštaurovaní umeleckého diela, pri jeho výskume. Dokáže I
I       I sa podieľať na dlhodobých stratégiách a formovaní kultúrnej politiky. Má      I
I       I predpoklady pre umelecko-pedagogické pôsobenie na umeleckých vysokých školách a  I
I       I dokáže sa uplatniť na medzinárodnom trhu práce. Je pripravený samostatne      I
I       I prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej     I
I       I republike a v zahraničí, publikovať v odbore a manažovať ho.            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                     40. Vedy o športe 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Vedy o športe                              I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Sport Sciences (angl.)                          I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 8.1.2. šport                              I
I            I 8.1.3. športová edukológia                       I
I            I 8.1.4. športová humanistika                       I
I            I 8.1.5. športová kinantropológia                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Nosné témy jadra študijného odboru sú orientované na:          I
I znalostí študijného  I a) sociálnovedné aspekty: základných filozofických, historických,    I
I odboru        I právnych a ekonomických poznatkov z oblasti športu, epistemológie a   I
I            I metodológie poznania, historicko-spoločenských súvislostí edukácie v   I
I            I športe, sociálneho vývinu a socializácie človeka, právnych, ekonomických I
I            I a organizačných poznatkov riadenia športového hnutia, športu a životného I
I            I prostredia,                               I
I            I b) pedagogické a psychologické aspekty: psychologických a biologických  I
I            I poznatkov vývinu človeka, biologických, motorických a fyzikálnych    I
I            I princípov pohybovej činnosti človeka, pedagogických a psychologických  I
I            I základov výchovy a vzdelávania v športe, teórie a praxe výchovy,     I
I            I vzdelávania a športovej prípravy, štrukturálnych, vývinových,      I
I            I systémových, diagnostických, didaktických poznatkov pohybovej činnosti z I
I            I hľadiska vplyvu na formovanie osobnosti človeka, psychomotorických    I
I            I princípov pohybovej činnosti človeka,                  I
I            I c) predmetové aspekty: biologického a motorického vývinu človeka, výberu I
I            I talentov, periodizácie tréningového zaťaženia, didaktiky športu a    I
I            I špeciálnych didaktík, teórie športu, didaktiky športového tréningu,   I
I            I základov metodológie výskumu v telesnej a športovej výchove.       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [x] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Má praktické a metodologické  I
I Zručnosti  I vedomosti o koncepcii biologického, motorického a psychického a sociálneho vývinu I
I Kompetencie I človeka. Má vedomosti o športovom systéme, o teoretických a didaktických základoch I
I       I športového tréningu, o štruktúre športového výkonu, teórii pohybovej činnosti,   I
I       I osvojovaní si a zdokonaľovaní techniky pohybu vo vlastnej športovej špecializácii. I
I       I Vie analyzovať základné historické a aktuálne teoretické aspekty športovej     I
I       I prípravy vo výkonnostnom, vrcholovom, školskom športe a v športe pre všetkých.   I
I       I Pozná antropometrické, metodologické, biochemické a biomechanické základy     I
I       I športového pohybu. Má základné vedomosti z anatómie, fyziológie človeka,      I
I       I fyziológie telesných cvičení, adaptačných procesov na tréningové zaťaženie. Má   I
I       I poznatky o riadení a modelovaní tréningového procesu na základe najnovších metód  I
I       I športového tréningu. Má vedomosti z problematiky zdravotne znevýhodnených     I
I       I športovcov (telesne, zrakovo, sluchovo, mentálne). Pozná zdravotné poruchy a    I
I       I špecifiká tvorby pohybových programov pre jednotlivé skupiny znevýhodnených. Vie  I
I       I klasifikovať organizačné štruktúry športu. Pozná a chápe základné teoretické    I
I       I aspekty telesnej a športovej výchovy a športu. Má základné poznatky o výchove a  I
I       I vzdelávaní v širšom filozofickom a psychologickom kontexte a pozná inštitucionálny I
I       I socializačný proces. Má poznatky zo základov výživy a vie ich aplikovať pri tvorbe I
I       I programov na podporu zdravia. Pozná a chápe základné teoretické aspekty športovej I
I       I prípravy vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Pozná psychologické modely      I
I       I kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,     I
I       I teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu, základný obsah,    I
I       I metodológiu a epistemológiu disciplín predmetovej špecializácie. Pozná       I
I       I sociálnovedné a právne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania. Pozná spôsoby   I
I       I využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Má poznatky z  I
I       I rekreológie, wellness a zdravého životného štýlu. Pozná problematiku všestrannej  I
I       I teoretickej a pohybovej prípravy špecialistov pre oblasť bezpečnostných zložiek.  I
I       I Má základné znalosti z manažmentu, marketingu, ekonómie, informatiky, ktoré dokáže I
I       I aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí športu.               I
I       I                                          I
I       I Vie realizovať riešenia problémov v oblasti pedagogicko-psychologických základov  I
I       I výchovy a vzdelávania v športovej príprave. Vie tvorivo používať metódy, nástroje, I
I       I prístroje a materiály v oblasti didaktiky telovýchovného procesu, z výberu     I
I       I adekvátnych foriem, metód a aplikácie telesných cvičení zameraných na rozvoj    I
I       I telesnej zdatnosti vo vrcholovom a výkonnostnom športe, v športe pre všetkých a v I
I       I školskej telesnej výchove. Dokáže vytvárať pedagogické prostredie a v rámci neho  I
I       I pohybové programy pre oblasť vrcholového a výkonnostného, športu, športu pre    I
I       I všetkých a školského športu. Ovláda pohybové prostriedky na rozvoj kondičných a  I
I       I koordinačných schopností. Má primeranú úroveň telesnej zdatnosti, kondičnej    I
I       I pripravenosti a ovláda základné pohybové zručnosti vo vybraných oblastiach športu. I
I       I Vie v praxi používať moderné diagnostické metódy, prostriedky, nástroje, systémy a I
I       I postupy z hľadiska optimalizácie v pohybovej a športovej príprave. Má základné   I
I       I manažérske zručnosti.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný zhromažďovať, systematizovať a interpretovať relevantné údaje I
I       I a z nich dospieť k adekvátnym záverom, ktoré zohľadňujú príslušné spoločenské,   I
I       I vedecké a etické problémy. Absolvent sa vyznačuje tvorivým a pružným myslením, vie I
I       I poskytovať informácie, myšlienky, problémy a navrhnúť riešenia v oblasti športovej I
I       I prípravy, rekreológie, wellness a zdravého životného štýlu, fyzickej prípravy   I
I       I bezpečnostných zložiek a prvostupňového riadenia športových subjektov. Absolvent  I
I       I plánuje svoje ďalšie vzdelávanie. Má schopnosť profesionálne prezentovať vlastné  I
I       I stanoviská, a to aj v cudzom jazyku. Chápe morálne, spoločenské, právne a     I
I       I ekonomické súvislosti odboru.                           I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže samostatne riešiť špecifické problémy športu a telesnej a     I
I       I športovej výchovy v meniacom sa prostredí. Postupuje autonómne a zodpovedne pri  I
I       I rozhodovaní a má schopnosť odborne a profesionálne prezentovať vlastné postoje,  I
I       I názory, záujmy a stanoviská.                            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia. Má odborné a metodologické I
I Zručnosti  I vedomosti z viacerých oblastí odboru, pozná koncepcie biologického, motorického,  I
I Kompetencie I sociálneho a psychologického vývinu človeka. Pozná a chápe základné historické a  I
I       I teoretické aspekty telesnej výchovy, športu a olympizmu. Má poznatky z oblasti   I
I       I výchovy a vzdelávania v širšom filozofickom a psychologickom kontexte. Pozná    I
I       I inštitucionálny socializačný proces. Vie zhodnotiť teórie rozvoja všeobecných a  I
I       I špeciálnych faktorov zvyšovania výkonu v širšej skupine športov a vo vlastnej   I
I       I špecializácii, ako aj faktorovú štruktúru športového výkonu. Pozná         I
I       I pedagogicko-psychologické základy výchovy a vzdelávania v športe v jeho      I
I       I širokospektrálnom chápaní a v školskej telesnej výchove. Detailne ovláda      I
I       I štrukturálny systém pohybových schopností a zručností vo vybranej športovej    I
I       I špecializácii. Vie sa tvorivo orientovať v problematike výživy športovcov,     I
I       I podporných prostriedkov využívaných v športe, v právnych, marketingových a     I
I       I etických problémoch výkonnostného a vrcholového športu. Má rozsiahlejšie a     I
I       I podrobnejšie vedomosti o medicínskych a psychologických základoch pohybových    I
I       I aktivít a výživy ako prostriedkov prevencie a liečby ochorení pre bežnú populáciu I
I       I a zdravotne znevýhodnených (telesne, zrakovo, sluchovo, mentálne). Pozná základy  I
I       I etiológie a patofyziológie najčastejších interných, ortopedických, metabolických a I
I       I neurofyziologických oslabení a ochorení. Pozná reakcie organizmu na telesné    I
I       I zaťaženie pri ochoreniach srdcovocievneho, dýchacieho, oporno-pohybového,     I
I       I endokrinného, metabolického a nervového systému. Pozná základné mechanizmy     I
I       I adaptácie na zaťaženie, systematický tréning a ich osobitosti pri najčastejších  I
I       I ochoreniach. Ovláda špecifiká fyziologických reakcií na vytrvalostné, silové a   I
I       I koordinačné zaťaženie. Pozná kontraindikácie pohybovej aktivity pri jednotlivých  I
I       I ochoreniach, klinické a epidemiologické dôkazy priaznivých účinkov vytrvalostných I
I       I a silových cvičení na zdravie a organizmus človeka.                I
I       I                                          I
I       I Vie plánovať pohybové programy z hľadiska pohlavia, pre rôzne vekové, zdravotné a I
I       I sociálne skupiny obyvateľov. Vie vytvoriť, riadiť, koordinovať pohybové aktivity v I
I       I rámci krátkodobej a dlhodobej rekreácie obyvateľov. Pozná a chápe základné     I
I       I historické a teoretické aspekty kondičnej prípravy vo výkonnostnom a vrcholovom  I
I       I športe. Ovláda teóriu a prax športovej masáže, regenerácie, športovej       I
I       I kineziológie, základov fyzioterapie, výživy, stravovania, pitného režimu a     I
I       I doplnkov výživy a ďalších aplikovaných odborov vied o športe. Má poznatky z    I
I       I riadenia jednotlivých druhov športu a je pripravený ich uplatniť v riadiacich   I
I       I štruktúrach telovýchovných a športových subjektov. Vie pripraviť, organizovať a  I
I       I riadiť realizáciu športových podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni. Vie   I
I       I pracovať a komunikovať s masmédiami. Dokáže manažovať obsahovú stránku klubových  I
I       I alebo zväzových periodík v rámci slovenských športových subjektov.         I
I       I                                          I
I       I Absolvent ovláda základy športovej diplomacie. Má vedomosti o zásadách tvorby   I
I       I právnych predpisov na zriadenie a určenie pôsobnosti konkrétnych organizačných   I
I       I štruktúr v systéme športu. Má znalosti v oblasti diplomatického protokolu,     I
I       I organizácie a riadenia štátnej správy a vie ho aplikovať na podmienky športu. Je  I
I       I pripravený zastávať posty v oblasti rozvoja športu, telesnej výchovy a športu pre I
I       I všetkých v mestskej, regionálnej a komunálnej úrovni štátnej správy. Pozná     I
I       I základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej      I
I       I špecializácie, spôsoby využívania a aplikácie informačných a komunikačných     I
I       I technológií vo vzdelávaní. Pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na I
I       I individuálne osobitosti žiakov, študentov, športovcov a klientov. Vie analyzovať a I
I       I zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia. Vie I
I       I aktívne používať moderné digitálne technológie na podporu edukačného a       I
I       I tréningového procesu. Vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného  I
I       I procesu v školských podmienkach.                          I
I       I                                          I
I       I Dokáže interpretovať a využiť diagnostiku na určenie úrovne všeobecnej a športovej I
I       I výkonnosti, stupňa únavy, miery zaťaženia, miery adaptácie. Ovláda princípy tvorby I
I       I a projektovania pedagogického prostredia z hľadiska tréningu vo vrcholovom a    I
I       I výkonnostnom športe, v športe pre všetkých, ako aj v školskej telesnej výchove na I
I       I úrovni ISCED 1, 2 a 3. Má praktické zručnosti zo športovej psychológie a      I
I       I pedagogiky. Dokáže samostatne organizovať, viesť a analyzovať športovú prípravu,  I
I       I telovýchovný a edukačný proces. Dokáže prakticky riadiť prípravu výkonnostných,  I
I       I vrcholových a rekreačných športovcov a športovkýň, detí a mládeže. Ovláda metódy a I
I       I prostriedky modelovania a predikcie pohybovej výkonnosti. Vie v praxi uplatniť   I
I       I systém výberu športovo talentovanej mládeže na základe teoretických vedomostí a  I
I       I praktických zručností.                               I
I       I                                          I
I       I Ovláda pohybové zručnosti špecifické pre jednotlivé športy. Dokáže aplikovať    I
I       I systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných I
I       I informácií. Dokáže účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov,    I
I       I pohybových, kognitívnych, komunikačných a učebných kompetencií žiakov a ich    I
I       I vnútornej motivácie k učeniu, interpersonálnych kompetencií žiakov v intenciách  I
I       I kooperatívnosti a pozitívneho vzťahu medzi jednotlivcami, postojové kompetencie a I
I       I zapájanie žiakov do záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a      I
I       I turistickej činnosti. V praxi realizuje najnovšie princípy tvorby tréningových   I
I       I plánov, diagnostikovania talentovanosti, funkčných porúch pohybového systému,   I
I       I výkonnosti a zmien trénovanosti. Dokáže účinne viesť športovcov v priebehu súťaže I
I       I a ovplyvniť ich aktuálny prejav výkonu. Ovláda súčasné teoretické modely      I
I       I kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Pozná teóriu diagnostikovania   I
I       I edukačného procesu v telesnej a športovej výchove, teóriu športu. Dokáže navrhnúť I
I       I a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách. Dokáže plánovať, riadiť,    I
I       I diagnostikovať proces telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy a I
I       I integrovanej telesnej výchovy. Dokáže efektívne komunikovať a konzultovať     I
I       I pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej     I
I       I komunity.                                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj  I
I       I neznámom prostredí. Tvorí nové koncepcie pri modelovaní, riadení a diagnostikovaní I
I       I a vyhodnocovaní športovej prípravy vo vrcholovom, výkonnostnom športe, v oblasti  I
I       I rekreológie, športu pre všetkých a riadení športových subjektov na úrovni     I
I       I stredného a vyššieho stupňa riadenia. Odborne prezentuje vlastné stanoviská a   I
I       I výsledky vlastného štúdia alebo praxe, a to aj v cudzom jazyku. Preukazuje     I
I       I iniciatívnosť a zodpovednosť za riadenie práce v pracovných tímoch. Tvorí nové   I
I       I pohybové programy pre zdravých a aj v rámci komplexnej terapie vybraných ochorení I
I       I v súčinnosti s odborníkmi v oblasti zdravia a medicíny. Aplikuje nové poznatky v  I
I       I starostlivosti o zdravie a prevencii ochorení.                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Má systematicky ucelený a komplexný súbor odborných a metodologických vedomostí z I
I Zručnosti  I viacerých oblasti odboru alebo praxe. Má rozsiahle poznanie teórií,        I
I Kompetencie I sofistikovaných postupov vedy vrátane metodológie na úrovni zodpovedajúcej     I
I       I medzinárodným kritériám. Ovláda súčasnú výskumnú paradigmu v relevantnej časti   I
I       I vied o športe.                                   I
I       I                                          I
I       I Vie aktívnym spôsobom získavať nové poznatky a informácie, kriticky analyzovať,  I
I       I komparovať, verifikovať, vyhodnocovať a využívať ich v existujúcej teórii či v   I
I       I kreovaní nových teórií a v praktických aplikáciách pre rozvoj vied o športe. Vie  I
I       I aplikovať vlastné zistenia a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a  I
I       I výskumné, vývojové a inovačné postupy vo vedách o športe a vytvárať nové. Dokáže  I
I       I identifikovať a posúdiť svetový, národný, vedecký a inovačný vývoj vo vedách o   I
I       I športe a v príbuzných vedných odboroch a využívať ho v smerovaní a v rozvoji vied I
I       I o športe s integráciou vedomostí z rôznych oblastí.                I
I       I                                          I
I       I Absolvent je kompetentný plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov,   I
I       I projektov vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja vo  I
I       I vedách o športe. Posudzuje a modifikuje vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte I
I       I vo vzťahu na dlhodobý dopad vo vedách o športe a z hľadiska sociálnych, etických, I
I       I environmentálnych a ďalších relevantných kritérií. Je pripravený formulovať    I
I       I informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na     I
I       I medzinárodnej úrovni a riadiť výskumné úlohy a tímy. Vie komunikovať v anglickom  I
I       I alebo inom cudzom jazyku, čo mu pomáha pri získavaní, analyzovaní a interpretovaní I
I       I vedeckých poznatkov zo zahraničných odborných časopisov, ako aj pri odbornej    I
I       I komunikácii na medzinárodnom fóre.                         I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže plánovať vlastný rozvoj a rozvoj spoločnosti v kontexte      I
I       I vzdelanostnej spoločnosti, vedeckého a technického pokroku. Je pripravený na    I
I       I riadenie pracovných tímov vied                           I
I       I o športe. Má kritické nezávislé analytické a syntetické myslenie v         I
I       I nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a   I
I       I etické aspekty vo svojej spoločenskej praxi. Nadobudol schopnosť prezentovať    I
I       I výsledky vlastného tvorivého výskumu pred odbornou komunitou v oblasti vied o   I
I       I športe a širších oblastiach.                            I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                   41. Vedy o umení a kultúre 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Vedy o umení a kultúre                          I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Theory and History of Art and Culture (angl.)              I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 2.1.17. dejiny a teória umenia                     I
I            I 2.1.18. dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry        I
I            I 2.1.19. dejiny a teória divadelného umenia               I
I            I 2.1.20. dejiny a teória filmového umenia a multimédií          I
I            I 2.1.21. teória hudby                          I
I            I 2.1.22. teória tanca                          I
I            I 2.1.37. muzikológia                           I
I            I 2.1.38. dejiny a teória múzických umení a audiovízie          I
I            I 3.1.2.  kulturológia                          I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor vedy o umení a kultúre zahŕňa znalosti týkajúce sa    I
I znalostí študijného  I poznania a výskumu všetkých relevantných kontextov existencie jedného  I
I odboru        I alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry.               I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria:         I
I            I 1. predmet, štruktúra disciplíny a odborná terminológia vedy o jednom,  I
I            I prípadne viacerých, z nasledujúcich druhov umenia: výtvarné umenie,   I
I            I architektúra, hudobné umenie, tanečné umenie, divadelné umenie, filmové I
I            I umenie, multimédiá, audiovízia alebo o kultúre (ďalej len "druhy umenia I
I            I alebo kultúra"),                             I
I            I 2. dejiny jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry a vývoj  I
I            I ich vzájomných kultúrno-spoločenských kontextov vo vzťahu ku všeobecným I
I            I dejinám,                                 I
I            I 3. teória jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry,      I
I            I 4. metódy výskumu, analýzy a interpretácie a kritiky umeleckého diela  I
I            I alebo umeleckých diel v kontexte vedy alebo vied o príslušnom druhu   I
I            I alebo viacerých druhoch umenia alebo fenoménov a kategórií kultúry,   I
I            I 5. dejiny teórie a vedeckého poznávania príslušných druhov umenia alebo I
I            I kultúry,                                 I
I            I 6. základy práce s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a I
I            I citačnými normami,                            I
I            I 7. základy práce v oblasti praktických aplikácií odboru (najmä      I
I            I dramaturgie, právnych predpisov, ochrany kultúrneho dedičstva,      I
I            I organizácie, manažmentu, propagácie a marketingu alebo riadenia),    I
I            I 8. ďalšie relevantné interdisciplinárne kontexty výskumu príslušného   I
I            I druhu umenia alebo kultúry (napríklad filozofické, historické,      I
I            I estetické, filologické, archeologické, muzeologické, etnologické,    I
I            I psychologické, sociologické, prírodnovedné, informačnotechnologické).  I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru. V I
I Zručnosti  I závislosti od zvoleného študijného programu absolvent má vedomosti z kľúčových   I
I Kompetencie I oblastí odboru, ktorými sú:                            I
I       I 1. predmet, štruktúra disciplíny a odborná terminológia vedy o jednom, prípadne  I
I       I viacerých druhoch umenia alebo o kultúre,                     I
I       I 2. dejiny jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry a vývoj ich     I
I       I vzájomných kultúrno-spoločenských kontextov vo vzťahu ku všeobecným dejinám,    I
I       I 3. teória jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry,           I
I       I 4. metódy výskumu, analýzy, interpretácie a kritiky umeleckého diela/umeleckých  I
I       I diel v kontexte vedy alebo vied o príslušnom druhu alebo viacerých druhoch umenia I
I       I alebo fenoménov a kategórií kultúry,                        I
I       I 5. dejiny teórie a vedeckého poznávania príslušných druhov umenia alebo kultúry,  I
I       I 6. základy práce s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými I
I       I normami,                                      I
I       I 7. základy práce v oblasti praktických aplikácií odboru (najmä dramaturgie,    I
I       I právnych predpisov, ochrany kultúrneho dedičstva, organizácie, manažmentu,     I
I       I propagácie a marketingu alebo riadenia),                      I
I       I 8. ďalšie relevantné interdisciplinárne kontexty výskumu príslušného druhu umenia I
I       I alebo kultúry (napríklad filozofické, historické, estetické, filologické,     I
I       I archeologické, muzeologické, etnologické, psychologické, sociologické,       I
I       I prírodnovedné).                                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje schopnosť analyticky a kriticky uvažovať o príslušnom druhu  I
I       I umenia alebo o kultúre. Ovláda základné autorské zručnosti v tvorbe odborných a  I
I       I publicistických textov o príslušnom druhu umenia alebo o kultúre.         I
I       I                                          I
I       I Absolvent má kompetencie prezentovať rôznym druhom publika problémy príslušného  I
I       I druhu umenia alebo kultúry a identifikovať ich riešenia a diskutovať o nich.    I
I       I Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením, na základe ktorého dokáže navrhovať   I
I       I riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémov. Je    I
I       I schopný efektívne spolupracovať pri organizácii alebo manažmente podujatí     I
I       I prezentujúcich alebo propagujúcich príslušný druh umenia alebo kultúry na rôznych I
I       I typoch pracovísk a v médiách.                           I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia o historických a súčasných  I
I Zručnosti  I teoretických prístupoch a metodológii výskumu príslušného druhu umenia alebo    I
I Kompetencie I kultúry. V závislosti od zvoleného študijného programu absolvent má odborné a   I
I       I metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktorými sú:          I
I       I 1. predmet, štruktúra disciplíny a odborná terminológia vedy o jednom alebo    I
I       I viacerých z druhov umenia alebo kultúry,                      I
I       I 2. dejiny jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry a vývoj ich     I
I       I vzájomných kultúrno-spoločenských kontextov vo vzťahu ku všeobecným dejinám,    I
I       I 3. teória jedného alebo viacerých druhov umenia alebo kultúry,           I
I       I 4. metódy analýzy a výskumu umeleckého diela alebo umeleckých diel v kontexte vedy I
I       I alebo vied o príslušnom druhu alebo viacerých druhoch umenia alebo fenoménov a   I
I       I kategórií kultúry,                                 I
I       I 5. dejiny teórie alebo vedeckého poznávania príslušného druhov umenia alebo    I
I       I kultúry,                                      I
I       I 6. práca s archívnymi zdrojmi, dokumentmi, odbornými prameňmi a citačnými normami, I
I       I 7. práca v oblasti praktických aplikácií odboru (najmä dramaturgie, právnych    I
I       I predpisov, ochrany kultúrneho dedičstva, organizácie, manažmentu, propagácie a   I
I       I marketingu alebo riadenia),                            I
I       I 8. ďalšie relevantné interdisciplinárne kontexty výskumu príslušného druhu umenia I
I       I alebo kultúry (napríklad filozofické, historické, estetické, filologické,     I
I       I archeologické, muzeologické, etnologické, psychologické, sociologické,       I
I       I prírodnovedné, informačnotechnologické).                      I
I       I                                          I
I       I Rozumie tvorbe, interpretácii a estetickému pôsobeniu výrazových prostriedkov   I
I       I príslušného druhu umenia, vie formulovať odporúčania pre rozvoj príslušnej oblasti I
I       I poznania. Má odborné a metodologické vedomosti o historických štýloch a technikách I
I       I tvorby jedného alebo viacerých druhov umení alebo o kategóriách a obdobiach vývoja I
I       I kultúry v súvislosti s aktuálnymi problémami spoločnosti.             I
I       I                                          I
I       I Dokáže kriticky reflektovať rôzne procesy jednotlivých druhov umenia alebo     I
I       I kultúry, navrhovať efektívne využívanie ich prejavov v praxi, riadiť aktivity,   I
I       I ktoré s nimi súvisia.                               I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje kompetenciou pracovať efektívne ako jednotlivec či člen   I
I       I tímu a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu. Dodržiava etické princípy I
I       I svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne      I
I       I prezentovať výsledky svojej tvorby pred odborným publikom.             I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia. Vie zvoliť a samostatne   I
I Zručnosti  I uplatniť konkrétne vedecké metódy špecializovaného výskumu jednotlivých druhov   I
I Kompetencie I umenia alebo kultúry. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí      I
I       I študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a I
I       I vytváranie nových poznatkov v oblasti vied o umení alebo o kultúre.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho      I
I       I komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti vied o umení alebo  I
I       I kultúre. Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a I
I       I rozvoj študijného odboru. Vie špecifikovať a navrhovať aktuálne a originálne ciele I
I       I a metódy výskumu v oblasti vedy o príslušnom umení alebo o kultúre vrátane     I
I       I interdisciplinárnych kontextov.                          I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa podmienkach. Vytvára originálne, špecifické výskumné    I
I       I metódy a projekty výskumu. Samostatne prezentuje svoje výsledky výskumu a vývoja  I
I       I pred vedeckou komunitou v slovenskej republike aj v zahraničí, a to aj v cudzom  I
I       I jazyku. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní vlastných I
I       I výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže navrhovať a vedecky  I
I       I riadiť nové koncepcie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.    I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     42. Vedy o Zemi 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Vedy o Zemi                               I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Earth Sciences (angl.)                          I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 4.1.23. geológia                            I
I            I 4.1.24. hydrológia                           I
I            I 4.1.25. hydrogeológia                          I
I            I 4.1.26. inžinierska geológia                      I
I            I 4.1.27. ložisková geológia                       I
I            I 4.1.28. geochémia                            I
I            I 4.1.29. mineralógia                           I
I            I 4.1.30. aplikovaná geofyzika                      I
I            I 4.1.31. paleontológia                          I
I            I 4.1.32. petrológia                           I
I            I 4.1.33. tektonika                            I
I            I 4.1.34. pedológia                            I
I            I 4.1.35. geografia                            I
I            I 4.1.36. fyzická geografia a geoekológia                 I
I            I 4.1.37. humánna geografia                        I
I            I 4.1.38. regionálna geografia                      I
I            I 4.1.39. politická geografia                       I
I            I 4.1.40. geoinformatika                         I
I            I 4.1.41. sedimentológia                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa skúmanie zákonitostí stavby Zeme v širokej škále  I
I znalostí študijného  I geologických a geografických vied prostredníctvom štúdia endogénnych a  I
I odboru        I exogénnych procesov jednotlivých geosfér abiotickej a biotickej povahy  I
I            I vrátane výskumu aktivít človeka na Zemi a jeho interakcií s prírodným  I
I            I prostredím v rozličných časopriestorových kontextoch a          I
I            I interdisciplinárnych súvislostiach.                   I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I kvalifikačného rámca I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I Slovenskej republiky I                                     I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [x] áno                                 I
I uskutočňovať     I [ ] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I 
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [x] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno                                             I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje základnými prierezovými vedomosťami na úrovni syntézy v    I
I Zručnosti  I oblasti študijného odboru vrátane praktických a metodologických vedomostí z    I
I Kompetencie I oblasti geológie alebo geografie. Ovláda základné pojmy, fakty, teórie, a metódy z I
I       I oblasti geológie alebo geografie, vie ich syntetizovať a tvorivo použiť v     I
I       I praktických úlohách s využitím vhodných postupov a nástrojov na spracovanie a   I
I       I vyhodnotenie dát a pri tvorbe dokumentácie potrebnej pre ďalšie rozhodovanie.   I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže navrhovať a realizovať riešenia metodických, odborných a     I
I       I praktických problémov. Vie získavať, analyzovať a interpretovať dáta z oblasti   I
I       I geológie alebo geografie, hodnotiť základné javy, vykonávať terénny výskum,    I
I       I mapovať a vytvárať tematické mapy, realizovať laboratórne práce, pracovať s    I
I       I tematickými databázami, aplikovať základné geopriestorové technológie. Vie tvorivo I
I       I pracovať s metódami, nástrojmi a modelmi, ktoré sú používané pri evalvácii     I
I       I skúmaného územia, vytváraní geopriestorových databáz, hodnotení a interpretácii  I
I       I dát na rôznych mierkových úrovniach. Je schopný sa ďalej samostatne vzdelávať a  I
I       I cieľavedome usmerňovať svoj odborný vývoj, sledovať aktuálne poznatky a inovácie v I
I       I oblasti svojej špecializácie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní. I
I       I                                          I
I       I Absolvent dokáže realizovať odborné práce, samostatne alebo v tíme riešiť problémy I
I       I v meniacom sa prostredí v oblasti geológie alebo geografie, navrhovať riešenia a  I
I       I rozhodnutia. Je schopný samostatne využívať široké spektrum metód a nástrojov na  I
I       I získavanie, analýzu, interpretáciu a prezentáciu geopriestorových dát a výsledkov I
I       I výskumu. Disponuje efektívnymi verbálnymi a písomnými komunikačnými schopnosťami, I
I       I vie formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a vyhodnocovať argumenty. Je    I
I       I schopný plánovať a organizovať pracovné úlohy a riadiť pracovný tím na primeranom I
I       I stupni riadenia.                                  I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni I
I Zručnosti  I hodnotenia z viacerých oblastí geológie alebo geografie. Rozumie podstatným    I
I Kompetencie I súvislostiam, princípom, teóriám a konceptom odboru, nachádza a prezentuje vlastné I
I       I riešenia problémov. Dokáže samostatne formulovať závery na základe kritického   I
I       I hodnotenia získaných dát a poznatkov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne  I
I       I aplikovať na problémy geovedného výskumu alebo praxe.               I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie navrhovať, hodnotiť a realizovať riešenia metodických, odborných,  I
I       I praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe.   I
I       I Absolvent je schopný aktívne získavať, spracúvať a tvorivo využívať geopriestorové I
I       I dáta, aplikovať najmodernejšie poznatky odboru na problémy geovedného výskumu a  I
I       I praxe. Je schopný vykonávať terénne výskumy v oblasti svojej špecializácie a    I
I       I koordinovať projektové práce na rôznych úrovniach zložitosti. Dokáže pracovať s  I
I       I metódami, nástrojmi a modelmi, ktoré sú používané pri špecializovanom výskume   I
I       I územia a realizácii praktických úloh.                       I
I       I                                          I
I       I Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov I
I       I z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať I
I       I efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením I
I       I a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred    I
I       I odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne pracovať s    I
I       I odbornými problémami a textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a       I
I       I interpretovať a samostatne formulovať závery a odporúčania svojho výskumu. Je   I
I       I pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj     I
I       I spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia.                 I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent ovláda najnovšie teoretické a metodologické poznatky vo svojej oblasti  I
I Zručnosti  I výskumu. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie alebo I
I Kompetencie I geografie, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a    I
I       I vytváranie nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Má systematické a   I
I       I rozsiahle vedomosti o širokom spektre metód v rámci svojej špecializácie. Ovláda  I
I       I zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etické a spoločenské    I
I       I stránky vedeckej práce. Je schopný samostatne tvorivo pracovať, rozvíjať teóriu a I
I       I metodológiu svojej oblasti výskumu a prispievať k tvorbe nových poznatkov.     I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie formulovať vedecký problém a hypotézy, určiť teoretický rámec,    I
I       I konkrétny metodický postup riešenia, kriticky vyhodnotiť dosiahnuté výsledky a   I
I       I formulovať závery a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj svojej špecializácie. Je  I
I       I schopný hodnotiť a overovať vhodnosť aplikácie metód a technologických nástrojov  I
I       I pri riešení konkrétnych vedeckých a praktických problémov, rozumie i limitom ich  I
I       I použitia. Je schopný tieto metódy a nástroje využívať a ďalej zdokonaľovať pri   I
I       I hodnotení a optimalizácii riešenia akademických problémov a pri hľadaní nových   I
I       I poznatkov, technológií a technických detailov. Na základe svojich výstupov a    I
I       I zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné    I
I       I postupy v širších súvislostiach a možných dôsledkoch navrhovaných riešení. Tieto  I
I       I postupy vie prezentovať v podobe výskumných výstupov, ako sú publikácie či     I
I       I výskumné správy, a výsledky transformovať do podoby odporúčaní pre spoločenskú   I
I       I prax, ako sú rozhodnutia, plánovacie dokumenty či verejné politiky.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré     I
I       I aplikuje v meniacich sa a nepredvídateľných podmienkach. Zohľadňuje spoločenské,  I
I       I vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii    I
I       I výsledkov výskumu. Vie kriticky zhodnotiť výskumné výsledky v rámci svojej     I
I       I špecializácie a dokáže ich prezentovať pred medzinárodnou odbornou komunitou. Je  I
I       I schopný sa spoločensky angažovať v prospech prijímania vhodných riešení, vie    I
I       I komplexne posúdiť etické, sociálne, environmentálne, ekonomické, politické a    I
I       I kultúrne súvislosti riešených problémov. Dokáže určiť zameranie výskumu a     I
I       I koordinovať interdisciplinárne výskumné tímy.                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
                     43. Verejné zdravotníctvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Verejné zdravotníctvo                          I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Public Health (angl.)                          I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 7.4.2.  verejné zdravotníctvo                      I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa determinantov zdravia a    I
I znalostí študijného  I rôznych oblastí podpory zdravia, ochrany zdravia, organizácie      I
I odboru        I zdravotníckeho systému a poskytovania zdravotnej starostlivosti.     I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria témy podpory   I
I            I zdravia v kontexte zdravie vo všetkých politikách, ochrany zdravia    I
I            I vrátane bezpečnosti potravín, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy a  I
I            I témy primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencie ochorení. I
I            I Ďalej odbor zahŕňa znalosti z oblasti ochrany zdravia pri práci,     I
I            I environmentálneho zdravia, znalosti o vplyve komplexu vlastností     I
I            I životného prostredia a spôsobu života a práce na zdravie populácie i   I
I            I jednotlivca. Environmentálne zdravie zahŕňa aj problematiku hygieny   I
I            I životného prostredia.                          I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patrí epidemiológia   I
I            I infekčných ochorení a chronických (neinfekčných) ochorení - a to najmä  I
I            I prevencia a kontrola ochorení v populácii.                I
I            I                                     I
I            I K témam jadra znalostí študijného odboru radíme aj poznatky z      I
I            I interdisciplinárnych oblastí: psychológie, fyziky, chémie, biochémie,  I
I            I biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky,      I
I            I komunikácie a medicíny.                         I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [x] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: magisterské, inžinierske a    I
I            I doktorské študijné programy vysokých škôl pokračujúce po dosiahnutí   I
I            I bakalárskeho vzdelania - kód 767.                    I
I            I                                     I
I            I Rigorózna skúška - kód 768.                       I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I kvalifikačného rámca I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I Slovenskej republiky I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [ ] áno                                 I
I uskutočňovať     I [x] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno                                             I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom   I
I Zručnosti  I pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia,    I
I Kompetencie I podpory zdravia a primárnej prevencie na základe ich poznania a praktických    I
I       I skúseností. Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:           I
I       I 1. vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného     I
I       I prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a  I
I       I pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho    I
I       I žiarenia,                                     I
I       I 2. vykonávanie epidemiologického dohľadu nad infekčnými aj chronickými ochoreniami I
I       I a z neho vyplývajúce odborné činnosti,                       I
I       I 3. vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej    I
I       I politiky a zúčastňovanie sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a      I
I       I zdravotno-výchovných projektov,                          I
I       I 4. navrhovanie a vykonávanie základných opatrení, ktoré prispievajú ku kvalite a  I
I       I bezpečnosti pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti,   I
I       I 5. práca s údajmi, ich uloženie a základná štatistická analýza nasledovaná     I
I       I odbornou interpretáciou.                              I
I       I                                          I
I       I Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo I
I       I všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a I
I       I ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k    I
I       I zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.     I
I       I Absolvent                                     I
I       I 1. má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a I
I       I odbornej terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne,      I
I       I diagnostické a terapeutické metódy a postupy,                   I
I       I 2. ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve,    I
I       I riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,            I
I       I 3. aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy   I
I       I jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a   I
I       I vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,      I
I       I 4. uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,  I
I       I 5. zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a I
I       I podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi,         I
I       I 6. interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo   I
I       I verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej     I
I       I politiky,                                     I
I       I 7. navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na   I
I       I formovanie zdravého spôsobu života,                        I
I       I 8. podieľa sa na riešení problematiky nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a    I
I       I sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,       I
I       I 9. uplatňuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na  I
I       I formovanie zdravého spôsobu života,                        I
I       I 10. má poznatky z psychológie a sociológie, profesionálne zamerané zásady a    I
I       I spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti,                   I
I       I 11. ovláda zásady zdravotníckej etiky,                       I
I       I 12. ovláda základy informatiky, štatistiky a vedeckej práce vo svojom odbore,   I
I       I ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,            I
I       I 13. ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej     I
I       I odbornej literatúre, je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa I
I       I vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,              I
I       I 14. je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum, udržuje kontakt s   I
I       I novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji. I
I       I                                          I
I       I Absolvent študijného odboru je pri výkone svojej profesie nezávislý a zohľadňuje  I
I       I moderné trendy teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve.              I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky  I
I Zručnosti  I pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné   I
I Kompetencie I činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti   I
I       I klinickej epidemiológie a výskumu.                         I
I       I Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:                 I
I       I 1. vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného     I
I       I prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a  I
I       I pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho    I
I       I žiarenia,                                     I
I       I 2. vykonávanie epidemiologického dohľadu a z neho vyplývajúce odborné činnosti,  I
I       I 3. vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej    I
I       I politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a       I
I       I zdravotno-výchovných projektov,                          I
I       I 4. plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,              I
I       I 5. vykonávanie expertíznych činností, analýz zdravotného stavu populácie a príčin I
I       I jeho zmien, poradenstva,                              I
I       I 6. vykonávanie zdravotníckej administratívy,                    I
I       I 7. vedenie procesov kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovaných služieb     I
I       I v zdravotníctve,                                  I
I       I 8. podporovanie vzdelávania a výskumnej činnosti.                 I
I       I                                          I
I       I Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti,  I
I       I ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom a súkromnom sektore v oblasti rozvoja,   I
I       I podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie a v     I
I       I zdravotníckej administratíve.                           I
I       I Absolvent                                     I
I       I 1. má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch, I
I       I 2. má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti,   I
I       I pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti   I
I       I ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť     I
I       I intervenčných programov,                              I
I       I 3. aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve,   I
I       I riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,            I
I       I 4. hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie,     I
I       I objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného   I
I       I prostredia,                                    I
I       I 5. definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume I
I       I a medicínsku informatiku a štatistiku, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské,    I
I       I preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,             I
I       I 6. vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,            I
I       I 7. definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a    I
I       I sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,       I
I       I 8. posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska,    I
I       I podniku),                                     I
I       I 9. má vedomosti v oblasti vedy, analyzuje a interpretuje štatistické údaje, vie  I
I       I použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej a       I
I       I multivariantnej úrovni,                              I
I       I 10. komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na  I
I       I úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný   I
I       I organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,                    I
I       I 11. je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a    I
I       I aktívne prenášať získané poznatky do praxe,                    I
I       I 12. ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania   I
I       I vedeckých a odborných informácií,                         I
I       I 13. diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je   I
I       I schopný porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,           I
I       I 14. oboznamuje sa s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom   I
I       I profesionálnom rozvoji,                              I
I       I 15. diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia.    I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Profil absolventa doktorandského štúdia charakterizujú všeobecné požiadavky, najmä I
I Zručnosti  I zvládnutie metodiky a metodológie samostatnej vedeckej práce a tvorivej činnosti v I
I Kompetencie I odbore verejné zdravotníctvo a súvisiacich vedných oblastiach, ako aj zvládnutie  I
I       I zdrojov domácej a zahraničnej odbornej literatúry, ktorá dokumentuje vývoj a    I
I       I profiluje stav tohto odboru. Výsledky sa prejavujú v samostatnom vedeckom bádaní, I
I       I ako aj pravidelnou publikáciou odborných a vedeckých prác, najmä v odborných a   I
I       I vedeckých periodikách, zborníkoch, monografiách a učebných textoch v Slovenskej  I
I       I republike a v zahraničí. Súčasťou profilu absolventa sú aj osobitné požiadavky.  I
I       I Absolvent sa profiluje cez všeobecno-teoretické, metodologické a výskumné     I
I       I osobitosti študijného odboru a vedecké napredovanie v príslušných odboroch.    I
I       I Absolvent doktorandského štúdia je pripravený samostatne analyzovať zložité    I
I       I situácie zdravotníckej a sociálnej praxe a presadzovať ich riešenie do vedeckých, I
I       I teoretických a praktických modelov spoločenského prostredia.            I
I       I                                          I
I       I Absolvent je schopný prezentovať a publikovať svoje výsledky založené na dôkazoch. I
I       I Navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné metódy, a to na základe I
I       I získaných výsledkov, ktoré následne prezentuje a využíva ich pri uplatňovaní    I
I       I nových vedeckých a pracovných postupov.                      I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením. Je schopný  I
I       I prezentovať a publikovať výsledky vlastného výskumu a vývoja pred odbornou     I
I       I komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a  I
I       I koordinovať tím vo vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných   I
I       I organizáciách.                                   I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     44. Veterinárske lekárstvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Veterinárske lekárstvo                          I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I Veterinary Medicine (angl.)                       I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 6.3.1.  všeobecné veterinárske lekárstvo                I
I            I 6.3.2.  hygiena potravín                        I
I            I 6.3.3.  veterinárna morfológia a fyziológia               I
I            I 6.3.4.  vnútorné choroby zvierat                    I
I            I 6.3.5.  veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia        I
I            I 6.3.6.  veterinárne pôrodníctvo a gynekológia              I
I            I 6.3.7.  infekčné a parazitárne choroby zvierat             I
I            I 6.3.8.  kynológia                            I
I            I 6.3.9.  súdne a verejné veterinárske lekárstvo             I
I            I 6.3.10. výživa zvierat a dietetika                   I
I            I 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie           I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou chorôb,   I
I znalostí študijného  I porúch a zranení u zvierat. Pokrýva všetky druhy zvierat a chráni aj   I
I odboru        I ľudské zdravie monitorovaním a kontrolou zoonotických chorôb, zaoberá sa I
I            I aj bezpečnosťou potravín, prispieva k vytváraniu podmienok pre pohodu  I
I            I zvierat a taktiež k ochrane životného prostredia.            I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria veterinárska   I
I            I biochémia, veterinárska morfológia a fyziológia zvierat, veterinárska  I
I            I etológia a etika, výživa zvierat a dietetika, hygiena chovu zvierat a  I
I            I ochrana životného prostredia, epizootológia, veterinárska toxikológia,  I
I            I preventívna veterinárska medicína, diagnostika a liečenie ochorení    I
I            I zvierat, vnútorné choroby zvierat, veterinárska chirurgia, ortopédia a  I
I            I röntgenológia, veterinárske pôrodníctvo a gynekológia, infekčné a    I
I            I parazitárne choroby zvierat, súdne a verejné veterinárske lekárstvo a  I
I            I hygiena potravín. Ďalšími témami jadra znalostí študijného odboru sú   I
I            I znalosti o plemenách hospodárskych, spoločenských, voľne žijúcich    I
I            I zvierat a exotických zvierat, zdravotná bezpečnosť a kvalita potravín a I
I            I krmív, technológie výroby rastlinných a živočíšnych potravín, úradná   I
I            I kontrola potravín, veterinárske aspekty výcviku a ošetrovania zvierat,  I
I            I teoretické a praktické aspekty pohody a ochrany zvierat, využitie    I
I            I zvierat na animálnu terapiu.                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [x] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [x] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [ ] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [ ] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania:                  I
I vzdelania podľa    I a) akademicky orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I medzinárodnej     I kód 645,                                 I
I štandardnej      I b) profesijne orientované bakalárske študijné programy vysokých škôl -  I
I klasifikácie     I kód 655.                                 I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania:                 I
I            I a) magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy vysokých škôl I
I            I pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania - kód 767,       I
I            I b) súvislé magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy    I
I            I vysokých škôl - kód 766.                         I
I            I                                     I
I            I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 6              I
I            I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I kvalifikačného rámca I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I Slovenskej republiky I                                     I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [ ] áno                                 I
I uskutočňovať     I [x] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [x] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno                                             I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a praktické a metodologické   I
I Zručnosti  I vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax alebo    I
I Kompetencie I výskum. Tieto vedomosti zahŕňajú normy súvisiace s kvalitou a zdravotnou      I
I       I bezpečnosťou potravín a krmív, technológie a bezpečnostné systémy výroby krmív a  I
I       I potravín, biologické zákony živých organizmov vo vzťahu k prírode, etiku chovu a  I
I       I využívania zvierat, ochranu zvierat vrátane komunikácie medzi človekom a      I
I       I zvieraťom, predchádzanie infekčným a parazitárnym chorobám, právne úpravy     I
I       I súvisiace s ošetrovaním zvierat, bioinformatiku.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent rieši metodické, odborné a praktické problémy v oblasti plánovania,   I
I       I organizovania, vykonávania a kontroly činnosti v oblasti systémov bezpečnosti   I
I       I potravín a krmív, sanitačných programov pri výrobe potravín, manipulácii s     I
I       I potravinami a krmivami a pri ich umiestňovaní na trh, praktických postupov a    I
I       I nástrojov na špecifikovanie, navrhovanie a implementovanie získaných vedomostí o  I
I       I chorobách psov a ich vzťahu k chorobám spoločným pre človeka a zvieratá, využitia I
I       I zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, medicínskej  I
I       I terapii a profylaxii, posúdenia podmienok hygieny chovu, zmien zdravotného stavu, I
I       I stresu u zvierat, praktických postupov uplatňovaných pri chove a manipulácii so  I
I       I zvieratami, princípov výcviku psov a koní.                     I
I       I                                          I
I       I Absolvent samostatne rieši špecifické problémy v meniacom sa prostredí, plánuje  I
I       I svoje vzdelávanie, vhodne a profesionálne prezentuje vlastné stanoviská, čo    I
I       I využíva pri výkone činností v oblasti laboratórnej analýzy kvality a zdravotnej  I
I       I bezpečnosti potravín a krmív, plánovaní, organizovaní, kontrolovaní a vykonávaní  I
I       I odborných činností v oblasti správnej výrobnej praxe vo výrobných prevádzkach   I
I       I potravín a krmív, profesionálnej a poľovníckej kynológii vrátane rozhodovania o  I
I       I výkone psov, zriaďovaní a činnosti útulkov a karanténnych zariadení pre psov,   I
I       I vytváraní a zabezpečovaní zdravých životných podmienok zvierat, vykonávaní     I
I       I odbornej pomoci veterinárnemu lekárovi pri diagnostických, profylaktických a    I
I       I liečebných úkonoch.                                I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, ako aj odborné a      I
I Zručnosti  I metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre  I
I Kompetencie I inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Absolvent má vedomosti z oblasti   I
I       I základných predmetov, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti základných  I
I       I vied, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti klinických vied, špecifických I
I       I veterinárnych predmetov z oblasti živočíšnej výroby, špecifických veterinárnych  I
I       I predmetov z oblasti bezpečnosti a kvality potravín, chemických, biologických,   I
I       I technologických a ekonomických poznatkov z oblasti potravín, základných      I
I       I fyziologických potrieb zvierat, vplyvu podmienok chovu zvierat na ich zdravie a  I
I       I životné prostredie, správania sa zvierat; aktuálnej právnej úpravy.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických  I
I       I alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe, formulovať    I
I       I odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej, pracovnej oblasti, určiť vedecké alebo  I
I       I praktické predpoklady riešenia problémov. Dokáže realizovať a hodnotiť riešenia  I
I       I metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí I
I       I odboru alebo praxe a vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k  I
I       I činnostiam z odboru. Ovláda minimálne štandardy potrebné pre zvládanie úloh v   I
I       I súlade s požiadavkami Európskeho systému hodnotenia veterinárskeho vzdelávania   I
I       I (ESEVT), Európskej federácie veterinárnych lekárov (FVE) a Svetovej organizácie  I
I       I pre zdravie zvierat (OIE). Samostatne spracúva presné klinické a klientske     I
I       I záznamy. Je schopný získať presnú a relevantnú anamnézu jednotlivých zvierat alebo I
I       I skupiny zvierat. Vykonáva kompletné klinické vyšetrenie vrátane určenia diagnózy a I
I       I vypracúva vhodné liečebné plány. Uplatňuje preventívne programy vhodné pre daný  I
I       I druh v súlade s akceptovaným zdravím zvieraťa. Poskytuje prvú pomoc všetkým druhom I
I       I zvierat. Vykonáva kontrolu krmív a potravín a krmív vrátane prehliadky ante mortem I
I       I a post mortem zvierat určených na produkciu potravín. Vykonáva kontrolu kvality  I
I       I rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v  I
I       I Európskej únii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rieši problémy    I
I       I ochrany zvierat a ovláda fyzioterapiu zvierat pre ich rehabilitáciu.        I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj  I
I       I neznámom prostredí, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného I
I       I tímu, inovatívnym, tvorivým myslením a odbornou prezentáciou výsledkov vlastného  I
I       I štúdia alebo praxe. Absolvent študijných programov pripravujúcich na výkon     I
I       I regulovaného povolania veterinárny lekár disponuje kompetenciami, ktoré sú v    I
I       I súlade s požiadavkami príslušnej európskej a národnej právnej úpravy. Dokáže    I
I       I zabezpečiť diagnostickú, terapeutickú, konzultačnú a preventívnu oblasť pri    I
I       I chorobách hospodárskych, domových a exotických zvierat. Vykonáva kontrolnú a    I
I       I inšpekčnú činnosť v štátnej veterinárnej a potravinovej správe. vykonávania dozoru I
I       I pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív v zmysle    I
I       I platnej právnej úpravy. Vykonáva epidemiologické a epizootologické činnosti.    I
I       I Vykonáva zdravotnú prehliadku zvierat a mäsa, ako aj ďalších živočíšnych produktov I
I       I a rozhoduje o ich požívateľnosti. Aplikuje animálnu terapiu a poskytuje služby v  I
I       I oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat.                   I
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 4.3. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu tretieho stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, vedomosti o prioritách   I
I Zručnosti  I potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých  I
I Kompetencie I oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v    I
I       I praxi, alebo výskume potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja alebo rozvoja   I
I       I oblasti odbornej praxe z biochémie, toxikológie, fyziológie a morfológie na úrovni I
I       I makroskopickej a mikroskopickej, veterinárnej reprodukcie a pôrodníctva,      I
I       I veterinárnej chirurgie a ortopédie, infekčných, inváznych a vnútorných chorôb   I
I       I zvierat, zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín, súdneho a verejného      I
I       I veterinárskeho lekárstva, výživy a dietetiky zvierat, pohody zvierat a ochrany   I
I       I životného prostredia, bioinformatiky.                       I
I       I                                          I
I       I Absolvent vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší  I
I       I rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie,  I
I       I aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého I
I       I bádania komplexného aj interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a   I
I       I implementovať nové výskumné a pracovné postupy.                  I
I       I                                          I
I       I Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v       I
I       I nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach, zohľadňovaním spoločenských,     I
I       I vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti,      I
I       I schopnosťou prezentovať výsledky vlastného výskumu a vývoja pred odbornou     I
I       I komunitou, zodpovednosťou za vodcovstvo v študijnom odbore a plánovaním vlastného I
I       I rozvoja a rozvoja spoločnosti.                           I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
                     45. Všeobecné lekárstvo 
 1. Základné údaje 
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Názov študijného I Všeobecné lekárstvo                           I
I odboru v slovenskom  I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Názov študijného I General Medicine (angl.)                         I
I odboru v cudzom    I                                     I
I jazyku        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.3. Študijným    I [x] áno                                 I
I odborom sa nahrádza  I [ ] nie                                 I
I iný študijný odbor  I                                     I
I            I Ak áno, názov zodpovedajúceho študijného odboru alebo študijných     I
I            I odborov:                                 I
I            I                                     I
I            I 7.1.1.  všeobecné lekárstvo                       I
I            I 7.1.2.  anatómia, histológia a embryológia               I
I            I 7.1.3.  normálna a patologická fyziológia                I
I            I 7.1.4.  vnútorné choroby                        I
I            I 7.1.5.  epidemiológia                          I
I            I 7.1.6.  hygiena                             I
I            I 7.1.7.  chirurgia                            I
I            I 7.1.8.  röntgenológia a rádiológia                   I
I            I 7.1.9.  gynekológia a pôrodníctvo                    I 
I            I 7.1.10. pediatria                            I
I            I 7.1.11. neurológia                           I
I            I 7.1.12. psychiatria                           I
I            I 7.1.13. dermatovenerológia                       I
I            I 7.1.14. oftalmológia                          I
I            I 7.1.15. onkológia                            I
I            I 7.1.16. otorinolaryngológia                       I
I            I 7.1.17. telovýchovné lekárstvo                     I
I            I 7.1.18. toxikológia                           I
I            I 7.1.19. nukleárna medicína                       I
I            I 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia                  I
I            I 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo             I
I            I 7.1.22. ortopédia                            I
I            I 7.1.23. urológia                            I
I            I 7.1.24. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia         I
I            I 7.1.25. klinická biochémia                       I
I            I 7.1.26. klinická farmakológia                      I
I            I 7.1.27. lekárska biofyzika                       I
I            I 7.1.28  lekárska, klinická a farmaceutická biochémia          I
I            I 7.1.41. lekárske neurovedy                       I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.4. Nosné témy jadra I Študijný odbor všeobecné lekárstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa      I
I znalostí študijného  I diagnostiky, terapie a prevencie chorôb. Absolventi sú spôsobilí na   I
I odboru        I výkon povolania vo všetkých odboroch preventívnej a liečebnej      I
I            I starostlivosti o zdravie dospelých i detí, vo všetkých lekárskych    I
I            I odboroch.                                I
I            I                                     I
I            I K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patrí štúdium      I
I            I teoretických a predklinických disciplín, najmä: lekárska biológia a   I
I            I humánna genetika, lekárska biofyzika, anatómia, histológia a       I
I            I embryológia, lekárska chémia a biochémia, fyziológia, patologická    I
I            I anatómia a patologická fyziológia, farmakológia, mikrobiológia,     I
I            I epidemiológia, hygiena, základy verejného zdravotníctva, bioinformatika, I
I            I medicínska etika, ošetrovateľská starostlivosť a prvá pomoc, lekárska  I
I            I psychológia a štúdium klinických disciplín, najmä: vnútorné lekárstvo,  I
I            I chirurgia, rádiológia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, neurológia, I
I            I neurochirurgia, psychiatria, dermatovenerológia, oftalmológia,      I
I            I onkológia, otorinolaryngológia, telovýchovné lekárstvo, pracovné     I
I            I lekárstvo a toxikológia, nukleárna medicína, anestéziológia a intenzívna I
I            I medicína, súdne lekárstvo, ortopédia a traumatológia, urológia,     I
I            I infektológia, fyziatria a liečebná rehabilitácia, klinická biochémia a  I
I            I farmakológia, imunológia, preventívna medicína.             I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.5. Stupne      I [ ] prvý                                 I
I vysokoškolského    I [x] druhý                                I
I štúdia, v ktorých je I [x] tretí                                I
I možné získať     I                                     I
I vysokoškolské     I                                     I
I vzdelanie v študijnom I                                     I
I odbore        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.6. Možnosť spojenia I [ ] je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy I
I študijného programu  I druhého stupňa do jedného celku                     I
I prvého stupňa a    I [x] nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého   I
I druhého stupňa do   I stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa        I
I jedného celku     I [ ] nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné    I
I            I programy druhého stupňa do jedného celku                 I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.7. Kód stupňa    I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania: súvislé magisterské, inžinierske I
I vzdelania podľa    I a doktorské študijné programy vysokých škôl - kód 766.          I
I medzinárodnej     I                                     I
I štandardnej      I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - kód 864.            I
I klasifikácie     I                                     I
I vzdelania (ISCED)   I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.8. Úroveň národného I Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 7             I
I kvalifikačného rámca I Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania - SKKR 8             I
I Slovenskej republiky I                                     I
I - SKKR        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I
I 1.9. Možnosť     I [ ] áno                                 I
I uskutočňovať     I [x] nie                                 I
I interdisciplinárne  I                                     I
I štúdiá        I                                     I
I-----------------------I--------------------------------------------------------------------------I 
 
 2. Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [ ] áno (iba v prípade študijných programov, ktorých absolventi získajú titul "magister")    I
I [x] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, udeľovaný akademický titul                                I
I [ ] "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr.")                         I
I [ ] "doktor farmácie" (v skratke "PharmDr.")                           I
I [ ] "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")                            I
I [ ] "doktor práv" (v skratke "JUDr.")                              I
I [ ] "doktor pedagogiky" (v skratke "PaedDr.")                          I
I [ ] "doktor teológie" (v skratke "ThDr.")                            I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 3. Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
I [x] áno                                             I
I [ ] nie                                             I
I                                                 I
I Ak áno, názov právnickej osoby, ktorá stanovisko vydáva:                     I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4. Obsah študijného odboru 
 
 4.1. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu prvého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I -                                         I
I Zručnosti  I                                          I
I Kompetencie I                                          I 
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
 
 4.2. Oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného
   programu druhého stupňa v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca
I-------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I Vedomosti  I Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z mnohých I
I Zručnosti  I oblastí študijného odboru na úrovni syntézy a hodnotenia. Rozumie podstatným    I
I Kompetencie I súvislostiam, princípom a teóriám odboru, vykonáva základné diagnostické,     I
I       I terapeutické a preventívne postupy. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia     I
I       I medicínskych problémov. Vie kategorizovať teoretické vedomosti o morfológii a   I
I       I funkcii jednotlivých orgánov a systémov zdravého človeka, o mechanizmoch vzniku a I
I       I priebehu zmien vrátane chorobných, ktoré mu umožňujú správnu interpretáciu a    I
I       I aplikáciu na podporu zdravia, prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb. Získané   I
I       I vedomosti mu umožňujú vedecky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v     I
I       I ľubovoľnom špecializačnom odbore. Disponuje komunikačnými zručnosťami a základmi z I
I       I oblasti bioinformatiky.                              I
I       I                                          I
I       I Absolvent samostatne aplikuje základné spôsoby lekárskeho vyšetrenia, analyzuje a I
I       I