243/2019 Z.z.

zmena Zmluvy so ZSSR o právnej pomoci vo vzťahu k Moldavsku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
243/2019 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júla 2017 bol v Kišiňove podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb.).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1028 zo 6. februára 2018 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 27. augusta 2018. Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila 8. novembra 2018 v Kišiňove.
Protokol nadobudol platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 17 ods. 2.
Protokol
medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982
Slovenská republika a Moldavská republika (ďalej len "zmluvné strany"),
nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu dobrých vzájomných vzťahov spolupráce,
vedené želaním ďalej prehĺbiť svoje priateľské vzťahy a uľahčiť vzájomnú spoluprácu v občianskych veciach,
v záujme uviesť svoje vzájomné právne styky do súladu s inými medzinárodnými záväzkami,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 (ďalej len "zmluva") sa uplatňuje medzi zmluvnými stranami spôsobom upraveným v tomto protokole.
Článok 2
Zmluva sa v znení tohto protokolu označuje ako Zmluva medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o právnej pomoci v občianskych veciach. Za deň jej uzavretia sa považuje deň uzavretia tohto protokolu.
Článok 3
Preambula zmluvy sa vypúšťa.
Článok 4
a) Článok 1 ods. 2 zmluvy znie:
"Občania jednej zmluvnej strany majú právo obracať sa voľne a bez prekážok na súdy, prokuratúry a notárov (ďalej len "justičné orgány") a na iné orgány druhej zmluvnej strany činné v občianskych, pracovných a rodinných veciach, môžu pred nimi vystupovať, podávať žiadosti a návrhy a robiť iné procesné úkony za rovnakých podmienok ako občania druhej zmluvnej strany."
b) V článku 2 ods. 1 sa vypúšťa slovo "trestných".
Článok 5
Článok 3 zmluvy znie:
"(1) Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy navzájom stýkajú prostredníctvom ústredných orgánov, pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.
(2) Ústrednými orgánmi sú:
V Slovenskej republike Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky;
V Moldavskej republike Ministerstvo spravodlivosti Moldavskej republiky.
(3) Ústredné orgány sa pri vykonávaní tejto Zmluvy stýkajú priamo."
Článok 6
Článok 4 zmluvy znie:
"Rozsah právnej pomoci
"Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých procesných úkonov upravených právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany, najmä vyhotovovaním a zasielaním písomností, vykonávaním znaleckých posudkov, výsluchov účastníkov, svedkov, znalcov a iných osôb, ako aj doručovaním písomností."
Článok 7
Článok 5 zmluvy sa mení takto:
a) v ods. 1 písmeno d) znie takto: "mená a priezviská účastníkov, miesto ich bydliska alebo prechodného pobytu, ich štátne občianstvo a povolanie; u právnických osôb ich názov a sídlo,",
b) v ods. 1 sa vypúšťa písmeno g),
c) odsek 4 sa vypúšťa.
Článok 8
V článku 7 ods. 1 zmluvy sa na konci vypúšťajú slová: "alebo v súvislosti s trestnou vecou, ktorá je predmetom konania".
Článok 9
Článok 11 zmluvy znie:
"Platnosť listín
(1) Listiny, ktoré vydal alebo overil príslušný orgán jednej zmluvnej strany a ktoré sú opatrené úradnou pečaťou a/alebo podpisom úradnej osoby, môžu sa v občianskom konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany použiť bez ďalšieho overenia. To isté platí i pre odpisy a preklady listín, ktoré boli overené príslušným orgánom alebo osobou na to oprávnenou.
(2) Listiny, ktoré sa na území jednej zmluvnej strany považujú za verejné, majú v konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany preukaznú moc verejných listín.
(3) Predchádzajúce odseky sa primerane uplatnia aj na listiny zasielané podľa článku 12 a 13 Zmluvy."
Článok 10
Článok 14 zmluvy znie:
"Právne informácie
Ústredné orgány zmluvných strán uvedené v článku 3 tejto Zmluvy si na žiadosť poskytnú informácie o právnom poriadku, ktorý platí alebo platil v ich štátoch a o praxi justičných orgánov pri jeho používaní."
Článok 11
Článok 16 zmluvy znie:
"Jazyk
(1) Pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy používajú ústredné orgány uvedené v článku 3 Zmluvy slovenský, rumunský alebo anglický jazyk.
(2) Dožiadanie a iné žiadosti zasielané podľa tejto Zmluvy a k nim priložené písomnosti sa vyhotovujú v jazyku dožadujúcej zmluvnej strany a pripojí sa k nim preklad do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do anglického jazyka."
Článok 12
Oddiel II zmluvy sa mení:
a) článok 18 sa nazve "Prekážka začatej veci" a znie takto: "Ak sa začalo konanie o tej istej veci medzi tými istými účastníkmi na súdoch oboch zmluvných strán, súd, ktorý začal konať ako druhý, konanie zastaví.",
b) časť I až IV sa vypúšťa,
c) v časti V, článok 51 znie: "Úľavy podľa článku 50 tejto Zmluvy sa priznávajú na základe vyhlásenia žiadateľa o jeho osobných, rodinných a majetkových pomeroch. Orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o úľavy môže žiadať od žiadateľa doplnenie údajov alebo potrebné vysvetlenia.",
d) v článku 52 ods. 1 sa slovo "osvedčením" nahrádza slovom "vyhlásením".
Článok 13
Oddiel III zmluvy sa mení:
a) v čl. 53 ods. 1 sa vypúšťajú slová: "ak nie je podľa tejto Zmluvy, a v prípadoch touto Zmluvou neupravených" a vkladá sa nový odsek (3), ktorý znie: "Uznanie sa môže odmietnuť ak je rozhodnutie v rozpore s verejným poriadkom zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať.”,
b) v čl. 56 ods. 1 a ods. 2 sa slovo "nariadenie" nahrádza slovom "povolenie" v príslušnom gramatickom tvare,
c) čl. 58 znie takto: "Konanie o uznaní a výkone sa spravuje právnym poriadkom tej zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať a vykonať.",
d) v čl. 60 písm. d) sa za slová "nadobudlo právoplatnosť" vkladajú slová "a rozhodnutie, ktoré sa má uznať a vykonať je nezlučiteľné s takýmto rozhodnutím,",
e) v čl. 60 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie takto: "je rozhodnutie nezlučiteľné s rozhodnutím vydaným v treťom štáte v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi za predpokladu, že toto rozhodnutie bolo uznané alebo spĺňa podmienky pre uznanie na území zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať a vykonať.",
f) v čl. 60 sa súčasné písmeno e) označuje ako písmeno f),
g) v čl. 60 sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie takto: "by uznanie alebo výkon bol v rozpore s verejným poriadkom tej zmluvnej strany, kde sa má rozhodnutie uznať a vykonať.".
Článok 14
Za článok 66 zmluvy sa vkladá nový článok 66a, ktorý znie:
"Článok 66a
Vzťah k dohovorom o uznávaní a výkone rozhodnutia
Ustanovenia tejto Zmluvy sú podriadené ustanoveniam mnohostranných dohovorov, ktoré upravujú uznávanie a výkon rozhodnutí a ktorých zmluvnými stranami sú alebo sa stanú zmluvné strany tejto Zmluvy."
Článok 15
Oddiel IV sa vypúšťa.
Článok 16
Rozhodnutia súdov v občianskych a rodinných veciach vydané v konaniach začatých pred dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa uznávajú a vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy.
Článok 17
(1) Tento protokol podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Kišiňove.
(2) Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.
(3) Protokol sa uzaviera na dobu neurčitú.
(4) Každá zo zmluvných strán môže protokol písomne vypovedať. V tom prípade skončí platnosť protokolu dvanásť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. Súčasne so skončením platnosti protokolu sa prestane uplatňovať zmluva medzi zmluvnými stranami.
Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán podpísali tento protokol.
Dané v Kišiňove 19. júla 2017 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce anglické znenie.
Za Slovenskú republiku:
Róbert Kirnág v.r.
Za Moldavskú republiku:
Vladimir Cebotari v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.