240/2019 Z.z.

zmena vykonávania zákona o ochranných známkach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
240/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 1. júla 2019,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z.z.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 6 sa za slová "služieb do" vkladajú slová "anglického jazyka alebo do".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Richard Messinger v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.