239/2019 Z.z.

zmena podrobnosti o alternatívnom autentifikátore podľa zákona o e-Governmente

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky
239/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 9. júla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať aj advokát, 1) hosťujúci euroadvokát 2) a usadený euroadvokát, 3) ktorí nie sú držiteľmi autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) a d) zákona alebo iného autentifikačného prostriedku podľa § 21 zákona.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
"1) § 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2) § 30 písm. b) zákona č. 586/2003 Z.z. v znení zákona č. 339/2013 Z.z.
3) § 30 písm. c) zákona č. 586/2003 Z.z.".
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
"§ 2a
Na advokáta a euroadvokáta podľa § 1 ods. 3 sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1, ods. 2 písm. a) až e), ods. 3 prvej vety a § 3 a 4. Hosťujúci euroadvokát pri podaní žiadosti predloží svoje oprávnenie vykonávať advokáciu v členskom štáte Európske únie alebo inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kde je registrovaný. Advokát a usadený euroadvokát pri podaní žiadosti predloží svoje oprávnenie vykonávať advokáciu na území Slovenskej republiky. Ak je hosťujúci euroadvokát v súvislosti s výkonom advokácie v členskom štáte Európskej únie, kde je registrovaný, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, predloží aj výpis z obdobného registra členského štátu Európskej únie, ako je obchodný register, nie starší ako tri mesiace.".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Denisa Saková v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.