229/2019 Z.z.

zmena zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
ZÁKON
z 25. júna 2019,
ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z.z., zákona č. 285/2009 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa suma "60 Sk" nahrádza sumou "5 eur".
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v.r.
Andrej Danko v.r.
Peter Pellegrini v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.