217/2019 Z.z.

zmena zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
ZÁKON
z 26. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 363/2013 Z.z., zákona č. 23/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona č. 177/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
"(11) Ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne, ak sa žiadateľ o stimuly, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 32a) nezapíše do tohto registra do 30 dní odo dňa podania žiadosti o stimuly. 32b)".
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
"32a) Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z.z.
32b) § 18 zákona č. 315/2016 Z.z.".
2. V § 7 ods. 12 sa slová "8 a 10" nahrádzajú slovami "8, 10 a 11".
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Zuzana Čaputová v.r.
Andrej Danko v.r.
Peter Pellegrini v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.