126/2019 Z.z.

zmena zákona o štátnych symboloch

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
ZÁKON
z 10. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 277/2006 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 200/2010 Z.z. a zákona č. 400/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na používanie štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a na ich vyobrazovanie v digitálnej podobe.".
2. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
"Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na túto súťaž, najmä jeho vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom na športovom odeve. Iné grafické prvky športového odevu s výnimkou štartovného čísla nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku.".
3. V § 3 ods. 4 prvej vete sa slovo "listín" nahrádza slovom "písomností".
4. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 6a
Znamenie štátneho znaku
(1) Znamenie štátneho znaku tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.
(2) Na používanie znamenia štátneho znaku sa vzťahuje § 3 ods. 4.".
5. V § 13 ods. 2 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovom "hrá" vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová "alebo spieva, iba".
6. V § 13 ods. 3 písmeno f) znie:
"f) pri významnom športovom podujatí a významnom kultúrnom podujatí.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c sa vypúšťa.
7. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 13b
Národný symbol
(1) Národný symbol tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vŕšku trojvršia.
(2) Fyzické osoby i právnické osoby môžu používať národný symbol; jeho použitie však musí byť dôstojné.".
8. V § 14 odsek 1 znie:
"(1) Za porušenie ustanovenia § 3 ods. 3 až 6, § 5 ods. 3, § 6, § 11 ods. 2, § 13 ods. 2 a § 13b ods. 2 okresný úrad môže uložiť pokutu právnickej osobe do 7 000 eur.".
9. V § 14 ods. 3 sa slovo "obvodný" nahrádza slovom "okresný".
10. V § 14a sa slovo "obvodné" nahrádza slovom "okresné".
11. Doterajší text § 14a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udeľuje fyzickým osobám a právnickým osobám súhlas s používaním štátnych symbolov, znamenia štátneho znaku a národného symbolu, ak sa takýto súhlas vyžaduje podľa osobitného predpisu. 9)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
"9) Napríklad čl. 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 90/1962 Zb. v znení vyhlášky č. 64/1975 Zb.), § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.".
12. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 14b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2019
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred 15. májom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. mája 2019.".
13. Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:
"Príloha č. 1
Štátny znak Slovenskej republiky bez linky


Štátny znak Slovenskej republiky s linkou


Štátny znak Slovenskej republiky v linke


Štátny znak Slovenskej republiky v heraldickej šrafúre


Príloha č. 2
Štátna vlajka Slovenskej republiky


Štátna vlajka Slovenskej republiky - zostavovací nákres


Príloha č. 3
Štátna zástava Slovenskej republiky


Štátna koruhva Slovenskej republiky


Stolová koruhva Slovenskej republiky


Príloha č. 4
Štátna pečať Slovenskej republiky


Príloha č. 5
Štátna hymna Slovenskej republiky


".
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2019.
Andrej Danko v.r.
Peter Pellegrini v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.