123/2019 Z.z.

zmena kreditového systému štúdia

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 12. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z.z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) V dodatku k diplomu sa uvádza úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie podľa Európskeho kvalifikačného rámca, ktoré absolvent získal.".
2. V prílohe č. 5 bod 3.1. znie:
"3.1. Stupeň vysokoškolského vzdelania / Úroveň kvalifikácie:
     ............................................................".
3. V prílohe č. 5 sa vypúšťa bod 6.3.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Martina Lubyová v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.