110/2019 Z.z.

zmena ochrany zamestnancov pred expozíciou karcinogénnych a mutagénnych faktorov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (5)
... dalšie položky
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. marca 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú slová "podľa osobitného predpisu 5a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
"5a) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
2. V § 3 ods. 2 druhej vete sa nad slovo "pravidelne" umiestňuje odkaz 5b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
"5b) § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
3. Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
"10) § 13 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
11) § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
4. V § 6 ods. 2 písm. d) sa nad slovo "poriadok" umiestňuje odkaz 11a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
"11a) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
5. V § 6 ods. 3 druhej vete sa slová "prevádzkovom poriadku" nahrádzajú slovami "posudku o riziku podľa § 3 ods. 1" a tretia veta sa vypúšťa.
6. V § 9 posledná veta znie: "Vymedzenie kontrolovaného pásma zabezpečuje zamestnávateľ.".
7. V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Zamestnávateľ je povinný preukázateľne informovať zamestnanca pred skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu o zabezpečení zdravotného dohľadu vykonaním lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci po ukončení expozície karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov na zdravie.".
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
8. V § 13 odsek 1 znie:
"(1) Ak zamestnávateľ na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí špecifické riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, je povinný zabezpečiť pre nich primeraný zdravotný dohľad pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii karcinogénom alebo mutagénom. Súčasťou zdravotného dohľadu sú cielené lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotný dohľad zabezpečením lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pokračuje aj po ukončení expozície zamestnanca karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov na zdravie, ak to zamestnávateľovi nariadi orgán verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár vykonávajúci zdravotný dohľad.".
9. V § 13 ods. 4 druhej vete sa za slovo "prehliadky" vkladajú slová "vo vzťahu k práci".
10. V § 13 odsek 11 znie:
"(11) Ochorenia na rakovinu u zamestnancov, ktoré sa zistili ako dôsledok expozície karcinogénom alebo mutagénom pri práci, 16) sa oznamujú príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
"16) § 31a ods. 12 písm. c) a § 31b ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 204/2014 Z.z.".
11. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1) V období od 1. mája 2019 do 17. januára 2025 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 prvom bode v znení účinnom od 1. mája 2019.
(2) V období od 1. mája 2019 do 17. januára 2023 platí technická smerná hodnota plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedená v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 druhom bode v znení účinnom od 1. mája 2019.".
12. Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
"7. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii respirabilnému prachu kryštalického oxidu kremičitého, ktorý vznikol pracovným procesom.".
13. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z.z.
TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ
Tabuľka č. 1
I------I---------------------------------I------------I------------I-------------------------I--------------I-----------I----------I
I Por. I     Chemická látka     I EINECS 1) I  CAS 2)  I     TSH 3)     I Kategória  I Kategória I Poznámka I
I č. I                 I      I      I------------I------------I karcinogénov I mutagénov I     I
I   I                 I      I      I ml.m na -3 I mg.m na -3 I   6)   I  7)   I     I
I   I                 I      I      I (ppm) 4) I   5)   I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 1.  I akrylamid            I 201-173-7 I 79-06-1  I   -   I  0,1   I   1B   I  1B   I  K 8)  I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 2.  I akrylonitril          I 203-466-5 I 107-13-1 I   3   I   7   I   1B   I   -   I S 9), K I
I   I (2-propénnitril)        I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 3.  I arzén (III, V) a jeho zlúčeniny I      I      I   -   I  0,1   I   1A   I   -   I  -   I
I   I (ako As)            I      I      I      I      I       I      I     I
I   I inhalovateľná frakcia 10)    I      I      I      I      I       I      I     I
I   I oxid arzeničný         I 215-116-9 I 1303-28-2 I      I      I   1A   I   -   I     I
I   I kyselina arzeničná a jej soli, I      I 7778-39-4 I      I      I       I      I     I
I   I oxid arzenitý          I 215-481-4 I 1327-53-3 I      I      I   1A   I   -   I     I
I   I kyselina arzenitá a jej soli,  I      I 13464-58-9 I      I      I       I      I     I
I   I hydrogénarzeničnan olovnatý   I 232-064-2 I 7784-40-9 I      I      I   1A   I   -   I     I
I   I chlorid arzenitý a iné     I      I      I      I      I       I      I     I
I   I anorganické zlúčeniny arzénu  I      I      I      I      I       I      I     I
I   I okrem arzénovodíka       I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 4.  I auramín             I 207-762-5 I 492-80-8 I   -   I  0,08  I   2    I   -   I  K   I
I   I inhalovateľná frakcia      I      I      I      I      I       I      I     I
I   I (imín4,4'-dimetyl        I      I      I      I      I       I      I     I
I   I a-minobenzofenónu) a jeho    I      I      I      I      I       I      I     I
I   I soli 11)            I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 5.  I azbest (vlákna)         I   -   I   -   I   -   I 0,1 vl.cm I   1A   I   -   I  -   I
I   I                 I      I      I      I na -3 12) I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 6.  I benzén             I 200-753-7 I 71-43-2  I   1   I  3,25  I   1A   I  1B   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 7.  I benzidín a jeho zlúčeniny    I 202-199-1 I 92-87-5  I   -   I   8   I   1A   I   -   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 8.  I benzo(a)pyrén          I 200-028-5 I 50-32-8  I      I      I       I      I     I
I   I - výroba koksu,         I      I      I   -   I  0,005  I   1B   I  1B   I  -   I
I   I - ostatné            I      I      I   -   I  0,002  I   1B   I  1B   I  -   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 9.  I berýlium a jeho zlúčeniny (ako I 231-150-7 I 7440-41-7 I      I      I       I      I     I
I   I Be)               I      I      I      I      I       I      I     I
I   I (okrem hlinitokremičitanov   I      I      I      I      I       I      I     I
I   I berylnatých)          I      I      I      I      I       I      I     I
I   I Inhalovateľná frakcia      I      I      I      I      I       I      I     I
I   I - opracovanie kovu a zliatin,  I      I      I   -   I  0,005  I   1B   I   -   I  S   I
I   I - ostatné            I      I      I   -   I  0,002  I   1B   I   -   I  S   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 10. I bis(chlórmetyl)éter       I 208-832-8 I 542-88-1 I  0,001  I  0,005  I   1A   I   -   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 11. I brómetylén           I 209-800-6 I 593-60-2 I   1   I  4,4   I   1B   I   -   I  -   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 12. I 1,3-butadién          I 203-450-8 I 106-99-0 I   1   I  2,2   I   1A   I  1B   I  -   I
I   I (buta-1,3-dién)         I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 13. I bután s obsahom         I      I      I  1000  I  2400  I   1A   I   -   I  -   I
I   I >= 0,1% butadiénu        I      I      I      I      I       I      I     I
I   I (n-bután)            I 203-448-7 I 106-97-8 I      I      I       I      I     I
I   I (izo-bután)           I 200-857-2 I 75-28-5  I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 14. I 1,2-dibrómetán         I 203-444-5 I 106-93-4 I  0,1   I  0,8   I   1B   I   -   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 15. I dietylsulfát          I 200-589-6 I 64-67-5  I  0,03  I  0,2   I   1B   I  1B   I  -   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 16. I 1,2-dichlóretán         I 203-458-1 I 107-06-2 I   5   I   20   I   1B   I   -   I  K   I
I   I (etyléndichlorid)        I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 17. I 2,2'-dichlór-4,4'-       I 202-918-9 I 101-14-4 I   -   I  0,02  I   1B   I   -   I  K   I
I   I metyléndianilín         I      I      I      I      I       I      I     I
I   I (3,3'dichlórdifenyl-      I      I      I      I      I       I      I     I
I   I metán-4,4'-diam)        I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 18. I 1,2-dimetylhydrazín       I      I 540-73-8 I   -   I  0,1   I   1B   I   -   I  S, K  I
I   I (1,2-dimetyldiazán)       I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 19. I dimetylsulfát          I 201-058-1 I 77-78-1  I  0,02  I  0,1   I   1B   I   2   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 20. I 2,6-dinitrotoluén        I 210-106-0 I 606-20-2 I  0,007  I  0,05  I   1B   I   2   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 21. I epichlórhydrín         I 203-439-8 I 106-89-8 I   3   I   12   I   1B   I   -   I  S, K  I
I   I (1-chlór-2,3-epoxypropán)    I      I      I      I      I       I      I     I
I   I (chlórmetyloxirán)       I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 22. I 1,2-epoxypropán         I 200-879-2 I 75-56-9  I   1   I  2,4   I   1B   I  1B   I  -   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 23. I etylénimín (aziridín)      I 205-793-9 I 151-56-4 I  0,5   I  0,9   I   1B   I  1B   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 24. I etylénoxid (oxirán)       I 200-849-9 I 75-21-8  I   1   I  1,8   I   1B   I  1B   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 25. I hydrazín (diazán)        I 206-114-9 I 302-01-2 I  0,01  I  0,013  I   1B   I   -   I  S, K  I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 26. I chlórmetyl-metyléter      I 203-480-1 I 107-30-2 I   -   I  0,003  I   1A   I   -   I  K   I
I   I (monochlórdimetyléter)     I      I      I      I      I       I      I     I
I   I (chlórmetoxymetán)       I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 27. I chróm (VI) a jeho zlúčeniny 13) I   -   I 1333-82-0 I   -   I  0,005  I   1A   I  1B   I  S   I
I   I ako prach a aerosól (ako Cr)  I      I      I      I      I       I      I     I
I   I inhalovateľná frakcia      I      I      I      I      I       I      I     I
I   I - zváranie alebo rezanie    I      I      I      I      I       I      I     I
I   I plazmou alebo obdobné pracovné I      I      I      I      I       I      I     I
I   I procesy, pri ktorých vznikajú  I      I      I      I      I       I      I     I
I   I výpary 14)           I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 28. I kadmium a jeho zlúčeniny ako  I      I      I      I      I       I      I     I
I   I prach a aerosól (ako Cd)    I      I      I      I      I       I      I     I
I   I oxid kademnatý,         I 215-146-2 I 1306-19-0 I      I      I   1B   I   2   I  -   I
I   I chlorid kademnatý,       I 233-296-7 I 10108-64-2 I      I      I   1B   I  1B   I  -   I
I   I síran kademnatý,        I 233-331-6 I 10124-36-4 I      I      I   1B   I  1B   I  -   I
I   I fluorid kademnatý,       I 232-222-0 I 7790-79-6 I      I      I   1B   I  1B   I  -   I
I   I inhalovateľná frakcia      I      I      I      I      I       I      I     I
I   I - výroba batérií, tepelná    I      I      I   -   I  0,03  I       I      I     I
I   I extrakcia zinku, olova a medi, I      I      I      I      I       I      I     I
I   I zváranie kadmiových zliatin,  I      I      I   -   I  0,15  I       I      I     I
I   I - ostatné            I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 29. I 4,4'-metyléndianilín      I 202-974-4 I 101-77-9 I   -   I  0,1   I   1B   I   2   I  S, K  I
I   I (4,4'-diaminodifenylmetán)   I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 30. I nikel a jeho zlúčeniny     I 215-215-7 I 1313-99-1 I   -   I  0,5   I   1A   I   -   I  S   I
I   I inhalovateľná frakcia      I      I      I      I      I       I      I     I
I   I oxid nikelnatý,         I 234-823-3 I 12035-36-8 I      I      I   1A   I   -   I     I
I   I oxid nikličitý,         I 215-217-8 I 1314-06-3 I      I      I   1A   I   -   I     I
I   I oxid niklitý,          I 240-841-2 I 16812-54-7 I      I      I   1A   I   2   I     I
I   I sulfid nikelnatý,        I 236-669-2 I 13463-39-3 I      I      I   2    I   -   I     I
I   I tetrakarbonyl niklu (ako Ni),  I      I      I      I      I       I      I     I
I   I - ostatné            I      I      I   -   I  0,05  I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 31. I 2-nitropropán          I 201-209-1 I 79-46-9  I   5   I   18   I   1B   I   -   I  -   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 32. I ohňovzdorné keramické vlákna  I   -   I   -   I   -   I 0,3 vl.cm I   1B   I   -   I  -   I
I   I                 I      I      I      I na -3 12) I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 33. I oxid kremičitý, kryštalický   I   -   I 14808-60-7 I   -   I  0,1   I   1A   I   -   I  -   I
I   I respirabilná frakcia 15)    I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 34. I prach z tvrdého dreva 16)    I   -   I   -   I   -   I   2   I   1A   I   -   I  -   I
I   I (dub, buk)           I      I      I      I      I       I      I     I
I   I inhalovateľná frakcia 17)    I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 35. I propylénoxid (1,2-epoxypropán) I 200-879-2 I 75-56-9  I  2,4   I   1   I   1B   I  1B   I  -   I
I   I (metyloxirán)          I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 36. I o-toluidín (2-metylanilín)   I 202-429-0 I 95-53-4  I  0,1   I  0,5   I   1B   I   -   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 37. I trichlóretylén (trichlóretén)  I 201-167-4 I 79-01-6  I   50   I  275   I   1B   I   2   I  K   I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
I 38. I monomér vinylchloridu      I 200-831-0 I 75-01-4  I   1   I  2,6   I   1A   I   -   I  -   I
I   I (chlóretén)           I      I      I      I      I       I      I     I
I------I---------------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I-----------I----------I
Vysvetlivky:
1) EINECS číslo
Číslo priradené chemickej látke, ktorá sa nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok. Číslo EC, t.j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii podľa vymedzenia v časti 1 oddiele 1.1.1.2 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
2) CAS číslo
Medzinárodne ustanovené číslo priradené danej chemickej látke na účely jej presnej identifikácie za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.
3) Technické smerné hodnoty (TSH)
Určujú sa len pre karcinogény a mutagény zaradené do kategórie 1A a kategórie 1B, pre ktoré nemôžu byť v súčasnosti ustanovené najvyššie prípustné expozičné limity vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky. Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami a možno ich dodržať technickými opatreniami. Vo väčšine karcinogénov v súčasnosti nie je možné vedecky určiť úrovne, pod ktorými by expozícia neviedla k nepriaznivým následkom na zdravie. Ustanovením technickej smernej hodnoty sa reziduálne riziká úplne neodstránia, ale ich ustanovenie prispeje k výraznému zníženiu rizika vyplývajúceho z tejto expozície. Dodržiavaním technických smerných hodnôt sa znižuje pravdepodobnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale nemožno ich úplne vylúčiť. Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.
TSH znamenajú časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár a aerosólov vrátane minerálnych vlákien za 8hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.
Na obmedzenie nadmernej expozície pri kolísaní hodnôt nad priemernú TSH platia tieto pravidlá:
 - krátkodobá hodnota expozície maximálne  5 x TSH,
 - krátkodobé trvanie expozície       15 minút,
 - frekvencia za zmenu            5 x, 
 - interval medzi expozíciou         1 hodina. 
V týchto prípadoch musí byť vždy dodržaná priemerná TSH za 8-hodinovú zmenu.
Vyjadrujú sa v:
4) ppm - počet objemových častí chemickej látky na milión objemových častí vzduchu (ml.m na -3),
5) mg.m na -3 - miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 stupňov C a tlaku 101,3 kPa.
6) Kategórie karcinogénov
kategória 1A - dokázaný karcinogén pre ľudí,
kategória 1B - pravdepodobný karcinogén,
kategória 2 - podozrivý karcinogén. 
7) Kategórie mutagénov
kategória 1A - mutagén ľudských zárodočných buniek,
kategória 1B - mutagén cicavčích zárodočných buniek,
kategória 2 - podozrivý mutagén. 
8) K - prienik cez kožu: Niektoré látky môžu prenikať ľahko cez kožu a spôsobovať smrteľné otravy často bez varovných príznakov (napríklad anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a podobne).
9) S - senzibilizujúce účinky majú látky, ktoré spôsobujú oveľa vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu, ako je bežný. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie technických smerných hodnôt nezaručuje, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.
10) Inhalovateľná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovená technická smerná hodnota.
11) Auramín a jeho soli sú zaradené podľa § 2 písm. a) druhého bodu medzi látky, zmesi a pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1.
12) vl.cm na -3 - vlákno na centimeter kubický vzduchu,
vl.cm na -3 = vl.ml,
vl.ml - vlákno na mililiter.
13) TSH pre zlúčeniny šesťmocného chrómu (č. 27) má prechodné obdobie do 17. januára 2025.
14) TSH pre zlúčeniny šesťmocného chrómu (č. 27), ktoré vznikajú pri zváraní alebo rezaní plazmou alebo pri obdobných pracovných procesoch, pri ktorých vznikajú výpary, má prechodné obdobie do 17. januára 2025.
15) Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovená technická smerná hodnota.
16) TSH pre prach z tvrdého dreva (č. 34) má prechodné obdobie do 17. januára 2023.
17) Ustanovuje sa ako inhalovateľná frakcia: ak sa prach z tvrdého dreva zmieša s iným drevným prachom (mäkké drevo), pre všetky druhy prachu z dreva, ktoré sú prítomné v zmesi, sa uplatňuje technická smerná hodnota pre prach z tvrdého dreva.
Tabuľka č. 2
I------I-----------------------------------I--------I-----------I-------------------------I--------------I-----------I-------------I
I Por. I    Chemická látka       I EINECS I  CAS  I      TSH      I Kategória  I Kategória I Poznámka  I
I č. I                  I    I      I------------I------------I karcinogénov I mutagénov I       I
I   I                  I    I      I ml.m na -3 I mg.m na -3 I       I      I       I
I   I                  I    I      I  (ppm)  I      I       I      I       I
I------I-----------------------------------I--------I-----------I------------I------------I--------------I-----------I-------------I
I 1.  I chróm (VI) a jeho zlúčeniny ako  I  -  I 1333-82-0 I   -   I  0,010  I   1A   I  1B   I  TSH do  I
I   I prach a aerosól (ako Cr)     I    I      I      I      I       I      I 17. 1. 2025 I
I   I inhalovateľná frakcia       I    I      I      I      I       I      I       I
I   I - zváranie alebo rezanie plazmou I    I      I   -   I  0,025  I       I      I  TSH do  I
I   I alebo obdobné pracovné procesy,  I    I      I      I      I       I      I 17. 1. 2025 I
I   I pri ktorých vznikajú výpary    I    I      I      I      I       I      I       I
I------I-----------------------------------I--------I-----------I------------I------------I--------------I-----------I-------------I
I 2.  I prach z tvrdého dreva (dub, buk) I  -  I   -   I   -   I   3   I   1A   I   -   I  TSH do  I
I   I inhalovateľná frakcia       I    I      I      I      I       I      I 17. 1. 2023 I
I------I-----------------------------------I--------I-----------I------------I------------I--------------I-----------I-------------I
                                                               ".
14. V prílohe č. 4 prvom bode sa slová "nad zamestnancami exponovanými" nahrádzajú slovami "pre zamestnancov exponovaných".
15. V prílohe č. 4 druhom bode úvodnej vete sa za slovo "prehliadky" vkladajú slová "vo vzťahu k práci".
16. Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú.v. EÚ L 345, 27.12.2017).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Peter Pellegrini v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.