79/2019 Z.z.

zmena vykonávania Colného zákona

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
79/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. marca 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2, § 41 ods. 4, § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu a § 55a ods. 1 a 7 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z.z., vyhlášky č. 197/2017 Z.z. a vyhlášky č. 310/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:
"c) doklad preukazujúci užívacie právo žiadateľa k stavbám alebo pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma, okrem dokladu preukazujúceho užívacie právo žiadateľa k tým stavbám alebo pozemkom, ku ktorým má žiadateľ vlastnícke právo alebo nájomné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností,".
2. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
3. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 vyhlásenia Kód tovaru Údajový prvok 6/17 sa vypúšťa písmeno g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
4. Platí odo dňa, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie
5. Platí odo dňa, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie
6. Platí odo dňa, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
7. V prílohe č. 11 časti Vysvetlivky písmene a) sa za slovom "ručiteľom" vypúšťa čiarka a slová "ktorý záruku poskytol".
8. V prílohe č. 11 časti Vysvetlivky písmenách b) a c) sa slová "osoby, ktorá poskytuje túto záruku" nahrádzajú slovom "ručiteľa".
9. Platí odo dňa, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie
10. Platí odo dňa, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
11. V prílohe č. 12 časti Vysvetlivky písmene a) sa za slovom "ručiteľom" vypúšťa čiarka a slová "ktorý záruku poskytol".
12. V prílohe č. 12 časti Vysvetlivky písmenách b) a c) sa slová "osoby, ktorá poskytuje túto záruku" nahrádzajú slovom "ručiteľa".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. marca 2019 okrem čl. I bodov 4, 5, 6, 9 a 10. Čl. I body 4, 5 a 9 nadobúdajú účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. Čl. I body 6 a 10 nadobúdajú účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, ak dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.
v. z. Dana Meager v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.