327/2018 Z.z.

o hláseniach z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
327/2018 Z.z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 6. novembra 2018 č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu.
Hlavným cieľom opatrenia je harmonizovať spôsob zasielania údajov o krytých dlhopisoch a hypotekárnych záložných listoch, o ich zabezpečení v bankovom sektore, aby sa zabezpečila ochrana investorov a nízka rizikovosť investície do krytých dlhopisov. Špeciálny verejný dohľad nad krytými dlhopismi a dvojitá ochrana investorov, ktoré sú kľúčovými charakteristikami krytých dlhopisov, budú monitorované zasielaním jednotných formulárov dohľadu Národnej banke Slovenska a správcovi krytých dlhopisov v pravidelnej štvrťročnej periodicite prostredníctvom navrhovaného vzoru hlásenia. Údaje z hlásenia budú priebežne informovať o stave plnenia zákonných požiadaviek pre program krytých dlhopisov bankou, ktorá vydáva kryté dlhopisy.
Opatrenie obsahuje jednu prílohu, ktorou sa zabezpečí jednotné vypĺňanie údajov a ich zasielanie Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému štatistický zberový portál, ktorý banky používajú - vzor hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték vrátane metodiky na jeho vypracúvanie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 27/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).
Plný text opatrenia nájdete v ASPI pod číslom 14/2018 NBSO.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.