Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

281/2018 Z.z. zmena zákona o štátnych sviatkoch

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
281/2018 Z.z.
ZÁKON
z 12. septembra 2018,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z.z., zákona č. 156/1998 Z.z., zákona č. 285/1999 Z.z., zákona č. 396/2000 Z.z., zákona č. 442/2001 Z.z., zákona č. 424/2010 Z.z. a zákona č. 409/2015 Z.z. sa mení takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 4a
Prechodné ustanovenie
V roku 2018 je 30. október - výročie Deklarácie slovenského národa štátnym sviatkom; § 3 písm. r) sa v roku 2018 neuplatňuje.".
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v.r.
Andrej Danko v.r.
Peter Pellegrini v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 281/2018 Z.z., , ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 12.09.2018
Rozposlané/platnosť od: 11.10.2018
Účinnosť od: 11.10.2018
Zrušené: -

105/2018 Zbierky zákonov na strane .
Odkaz na rovnopis čiastky