Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

275/2018 Z.z. zmena zákona o súdoch

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
275/2018 Z.z.
ZÁKON
z 11. septembra 2018,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z., zákona č. 291/2009 Z.z., zákona č. 318/2009 Z.z., zákona č. 33/2011 Z.z., zákona č. 192/2011 Z.z., zákona č. 467/2011 Z.z., zákona č. 335/2012 Z.z., zákona č. 195/2014 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z.z., zákona č. 322/2014 Z.z., zákona č. 87/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 301/2016 Z.z., zákona č. 2/2017 Z.z., zákona č. 152/2017 Z.z. a zákona č. 18/2018 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 82a ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem súhlasu s poskytnutím údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa osobitného predpisu, 42aa) súhlasu na použitie informačno-technických prostriedkov 5) a príkazu podľa Trestného poriadku; súhlas však sprístupnia osobe, ktorej sa súhlas týka, ak tým nebude ohrozené alebo zmarené plnenie úloh štátu".
Poznámka pod čiarou k odkazu 42aa znie:
"42aa) § 63 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.".
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Danko v.r.
Peter Pellegrini v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 275/2018 Z.z., , ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 11.09.2018
Rozposlané/platnosť od: 02.10.2018
Účinnosť od: 02.10.2018
Zrušené: -

100/2018 Zbierky zákonov na strane .
Odkaz na rovnopis čiastky