272/2018 Z.z.

zmena postupov účtovania pre nepodnikateľské subjekty

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
272/2018 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z.z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z.z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z.z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z.z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z.z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z.z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z.z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z.z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74 (oznámenie č. 22/2016 Z.z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I bodov 1 až 4, 6, 7, 9, 10, 12 až 15, 18 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 19/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Plný text opatrenia nájdete v ASPI pod číslom 19/2018 F.s..
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.