Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

215/2018 Z.z. zmena Autorského zákona

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
215/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 14. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 18 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová "používateľovi svojho diela".
2. V § 46 odsek 2 znie:
"(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora a výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím doplní do audiovizuálneho diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela alebo z audiovizuálneho diela odčlení jeho zvukovú zložku. Na použitie zvukovej zložky audiovizuálneho diela, na použitie audiovizuálneho diela doplneného o slovné vyjadrenie jeho obrazovej zložky alebo na použitie zvukovej zložky takto doplneného audiovizuálneho diela sa vzťahuje odsek 1.".
3. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 46a
Použitie diela pre potreby osôb s poruchou čítania
(1) Do autorského práva nezasahuje
a) osoba, ktorá je v dôsledku svojho zdravotného postihnutia nevidiaca alebo má poruchu zrakového alebo iného vnímania textu, ktorá jej neumožňuje čítať alebo inak vnímať text v rovnakej miere ako osobe bez takéhoto postihnutia, alebo trpí fyzickým postihnutím, ktoré jej neumožňuje manipulovať s textom v tlačenej forme tak, aby mohla zamerať svoj zrak na text v rozsahu, ktorý je bežne potrebný na čítanie (ďalej len "osoba s poruchou čítania"), a ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny v prístupnom formáte pre svoju potrebu, alebo
b) škola, knižnica, archív alebo iná právnická osoba poskytujúca podobné služby osobám s poruchou čítania ako jednu zo svojich činností (ďalej len "poskytovateľ služieb pre osoby s poruchou čítania"), pri ktorej nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny v prístupnom formáte alebo rozmnoženinu diela v prístupnom formáte použije verejným prenosom, alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb s poruchou čítania z členského štátu alebo z tretieho štátu, ktorý je zmluvnou stranou Marrákešskej zmluvy, 19a) alebo medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania vrátane poskytovateľa služieb pre osoby s poruchou čítania z členského štátu alebo z tretieho štátu, ktorý je zmluvnou stranou Marrákešskej zmluvy.
(2) Dielom sa na účely odseku 1 rozumie hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo slovesné dielo, ktoré je zverejnené ako kniha, odborný časopis, noviny, zábavný časopis alebo iný písomný materiál, alebo zvukový záznam vrátane súvisiacich ilustrácií.
(3) Rozmnoženinou v prístupnom formáte sa na účely odseku 1 rozumie rozmnoženina diela podľa odseku 2 vyhotovená spôsobom, ktorý umožňuje osobe s poruchou čítania rovnaký prístup k takémuto dielu ako osobe bez takéhoto zdravotného postihnutia. Vyhotovenie rozmnoženiny v prístupnom formáte nesmie zasahovať do diela podľa odseku 2 v rozsahu, ktorý presahuje rámec odôvodnený účelom umožnenia prístupu k tomuto dielu.
(4) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá koná v mene a na účet osoby s poruchou čítania.
(5) Poskytovateľ služieb pre osoby s poruchou čítania so sídlom na území Slovenskej republiky
a) prijíma potrebné opatrenia na ochranu pred neoprávneným zásahom do práv k dielu podľa odseku 2,
b) používa s náležitou odbornou starostlivosťou dielo podľa odseku 2 a jeho rozmnoženinu v prístupnom formáte a vedie o tomto použití záznam,
c) zverejňuje informácie o plnení povinností podľa písmen a) a b) na svojom webovom sídle a zodpovedá za ich aktuálnosť,
d) poskytuje na žiadosť osoby s poruchou čítania, iného poskytovateľa služieb pre osoby s poruchou čítania alebo nositeľa práv dostupným spôsobom
1. zoznam diel podľa odseku 2, z ktorých má k dispozícii rozmnoženiny v prístupnom formáte, a informáciu o spôsoboch vyhotovenia rozmnoženiny v prístupnom formáte,
2. názov a kontaktné údaje poskytovateľov služieb pre osoby s poruchou čítania, s ktorými spolupracuje podľa odseku 1 písm. b).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
"19a) Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/254 z 15. februára 2018; Ú.v. EÚ L 48, 21.2.2018).".
4. V § 60 ods. 4 sa slová "§ 46, 49" nahrádzajú slovami "§ 46, 46a, § 49".
5. V § 63 ods. 2 písm. b) sa za slovo "autora" vkladá slovo "iný".
6. V § 80 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e) ktoré znie:
"e) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela,".
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
7. V § 80 písmeno g) znie:
"g) sprístupňovanie diela verejnosti,".
8. V § 106 sa za slová "§ 58 až 64" vkladá čiarka a slová "§ 85".
9. V § 115 sa za slová "§ 58 až 64" vkladá čiarka a slová "§ 85".
10. V § 123 sa za slová "§ 58 až 64" vkladá čiarka a slová "§ 85".
11. V § 129 sa za slová "§ 58 až 64" vkladá čiarka a slová "§ 85".
12. V § 147 ods. 1 sa za slovami "§ 146 ods. 2 písm. d)" slovo "a" nahrádza slovami "alebo písm.".
13. § 165 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
"(13) Na účely odsekov 1 až 8 a § 169 ods. 3, § 177 ods. 1 a § 180 ods.1 sa za používateľa považuje aj právnická osoba združujúca používateľov. Ak návrh na začatie konania podľa odseku 8 podala právnická osoba združujúca používateľov, oprávnenie podľa odseku 9 vznikne jednotlivému členovi tejto právnickej osoby, ktorý splní podmienky podľa odseku 10; ustanovenia odsekov 11 a 12 sa použijú rovnako.".
14. V § 174 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "zohľadňujúce rozsah všetkých predmetov ochrany, ku ktorým účastníci dohody o spoločnej správe vykonávajú kolektívnu správu práv".
15. V § 174 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: "zaručujúce nediskriminačné podmienky".
16. V § 175 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Na dohodu podľa predchádzajúcej vety sa primerane uplatnia ustanovenia § 174 ods. 2 písm. c) a d).".
17. V § 176 ods. 2 a v § 176 ods. 3 sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou a za slovo "používateľom" sa vkladajú slová "alebo právnickou osobou združujúcou používateľov".
18. V § 182 ods. 2 písmeno c) znie:
"c) finančné výkazy obsahujúce súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky,".
19. Príloha č. 3 sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
"11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú.v. EÚ L 242, 20.9.2017).".
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z.z., zákona č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 405/2008 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č. 451/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 495/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 45/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 274/2009 Z.z., zákona č. 292/2009 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č. 305/2009 Z.z., zákona č. 307/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 570/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 92/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 514/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 39/2011 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 200/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 254/2011 Z.z., zákona č. 256/2011 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 324/2011 Z.z., zákona č. 342/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 381/2011 Z.z., zákona č. 392/2011 Z.z., zákona č. 404/2011 Z.z., zákona č. 405/2011 Z.z., zákona č. 409/2011 Z.z., zákona č. 519/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 49/2012 Z.z., zákona č. 96/2012 Z.z., zákona č. 251/2012 Z.z., zákona č. 286/2012 Z.z., zákona č. 336/2012 Z.z., zákona č. 339/2012 Z.z., zákona č. 351/2012 Z.z., zákona č. 439/2012 Z.z., zákona č. 447/2012 Z.z., zákona č. 459/2012 Z.z., zákona č. 8/2013 Z.z., zákona č. 39/2013 Z.z., zákona č. 40/2013 Z.z., zákona č. 72/2013 Z.z., zákona č. 75/2013 Z.z., zákona č. 94/2013 Z.z., zákona č. 96/2013 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 144/2013 Z.z., zákona č. 154/2013 Z.z., zákona č. 213/2013 Z.z., zákona č. 311/2013 Z.z., zákona č. 319/2013 Z.z., zákona č. 347/2013 Z.z., zákona č. 387/2013 Z.z., zákona č. 388/2013 Z.z., zákona č. 474/2013 Z.z., zákona č. 506/2013 Z.z., zákona č. 35/2014 Z.z., zákona č. 58/2014 Z.z., zákona č. 84/2014 Z.z., zákona č. 152/2014 Z.z., zákona č. 162/2014 Z.z., zákona č. 182/2014 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 262/2014 Z.z., zákona č. 293/2014 Z.z., zákona č. 335/2014 Z.z., zákona č. 399/2014 Z.z., zákona č. 40/2015 Z.z., zákona č. 79/2015 Z.z., zákona č. 120/2015 Z.z., zákona č. 128/2015 Z.z., zákona č. 129/2015 Z.z., zákona č. 247/2015 Z.z., zákona č. 253/2015 Z.z., zákona č. 259/2015 Z.z., zákona č. 262/2015 Z.z., zákona č. 273/2015 Z.z., zákona č. 387/2015 Z.z., zákona č. 403/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 272/2016 Z.z., zákona č. 342/2016 Z.z., zákona č. 386/2016 Z.z., zákona č. 51/2017 Z.z., zákona č. 238/2017 Z.z., zákona č. 242/2017 Z.z., zákona č. 276/2017 Z.z., zákona č. 292/2017 Z.z., zákona č. 293/2017 Z.z., zákona č. 336/2017 Z.z., zákona č. 17/2018 Z.z., zákona č. 18/2018 Z.z., zákona č. 49/2018 Z.z., zákona č. 52/2018 Z.z., zákona č. 56/2018 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 106/2018 Z.z., zákona č. 108/2018 Z.z., zákona č. 110/2018 Z.z., zákona č. 156/2018 Z.z., zákona č. 157/2018 Z.z. a zákona č. 212/2018 Z.z. sa mení takto:
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov I. časti Všeobecná správa sa vypúšťa položka 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
Čl.III
Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 8 sa za slovom "údajov" vypúšťa čiarka a slovo "prerušenie".
2. V § 11 ods. 11 písmeno c) znie:
"c) vydavateľ periodickej tlače v príslušnom kalendárnom roku nedoručil ministerstvu povinný výtlačok 8b) aspoň z dvoch vydaní periodickej tlače evidovanej v zozname najmenej celý príslušný kalendárny rok,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
"8b) § 2 ods. 5 zákona č. 212/1997 Z.z.".
3. V § 11 sa odsek 11 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
"d) vydavateľ periodickej tlače, ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu,
e) vydavateľ periodickej tlače, ktorý je fyzickou osobou, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.".
4. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 11. októbra 2018
(1) Ak vydavateľ periodickej tlače evidovanej v zozname najmenej celý kalendárny rok 2018 nedoručil v roku 2018 ministerstvu povinný výtlačok 8b) aspoň z dvoch vydaní periodickej tlače, ministerstvo vykoná výmaz zápisu tejto periodickej tlače zo zoznamu do 30. júna 2019.
(2) Prerušenie vydávania periodickej tlače oznámené ministerstvu a začaté pred 11. októbrom 2018 sa skončí uplynutím doby prerušenia uvedenej v oznámení.".
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 11. októbra 2018.
Andrej Kiska v.r.
Andrej Danko v.r.
Peter Pellegrini v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 215/2018 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 14.06.2018
Rozposlané/platnosť od: 18.07.2018
Účinnosť od: 11.10.2018
Zrušené: -

73/2018 Zbierky zákonov na strane .
Odkaz na rovnopis čiastky