17/2016 Z.z.

zoznam zakázaných látok na účely dopingu v športe

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
17/2016 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2015,
ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. d) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Juraj Draxler v.r.
PRÍL.
Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
A. TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A ZAKÁZANÉ METÓDY (POČAS SÚŤAŽE A MIMO SÚŤAŽE)
A.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY
SKUPINA S0
NEZAVEDENÉ LÁTKY
Farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín tohto zoznamu, a ktoré nie sú schválené orgánom verejnej správy pre liečebné použitie u ľudí, látky v predklinickom, klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog, lieky schválené len na veterinárne použitie.
SKUPINA S1
ANABOLICKÉ LÁTKY
Podskupina S1.1
Androgénne anabolické steroidy (AAS)
a) exogénne AAS zahŕňajúce
1. 1-androsténdiol (5alfa-androst-1-én-3beta,17beta-diol),
2. 1-androsténdión (5alfa-androst-1-én-3,17-dión),
3. bolandiol (estr-4-én-3beta,17beta-diol),
4. bolasterón,
5. boldenón,
6. boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),
7. danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-én-20-yn-17alfa-ol),
8. dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17beta-hydroxy-17alfa-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),
9. desoxymetyltestosterón (17alfa-metyl-5alfa-androst-2-én-17beta-ol),
10. drostanolón,
11. etylestrenol (19-norpregna-4-én-17alfa-ol),
12. fluoxymesterón,
13. formebolón,
14. furazabol (17alfa-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5alfa-androstan-17beta-ol),
15. gestrinón,
16. 4-hydroxytestosterón (4,17beta-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),
17. kalusterón,
18. klostebol,
19. mestanolón,
20. mesterolón,
21. metándienón (17beta-hydroxy-17alfa-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),
22. metándriol,
23. metasterón (17beta-hydroxy-2alfa,17alfa-dimetyl-5alfa-androstan-3-ón),
24. metenolón,
25. metyldienolón (17beta-hydroxy-17alfa-metylestra-4,9-dién-3-ón),
26. metyl-1-testosterón (17beta-hydroxy-17alfa-metyl-5alfa-androst-1-én-3-ón),
27. metylnortestosterón (17beta-hydroxy-17alfa-metylestr-4-én-3-ón),
28. metribolón (metyltrienolón, 17beta-hydroxy-17alfa-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),
29. metyltestosterón,
30. mibolerón,
31. nandrolón,
32. 19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión),
33. norboletón,
34. norklostebol,
35. noretándrolón,
36. oxabolón,
37. oxandrolón,
38. oxymesterón,
39. oxymetolón,
40. prostanozol (17beta-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstán),
41. quinbolón,
42. stanozolol,
43. stenbolón,
44. 1-testosterón (17beta-hydroxy-5alfa-androst-1-én-3-ón),
45. tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18alfa-homo-19-nor-17alfa-pregna-4,9,11-trién-3-ón),
46. trenbolón (17beta-hydroxyestr-4,9,11-trién-3-ón),
47. látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 46.
b) endogénne AAS, ak sú podané exogénne
1. androsténdiol (androst-5-én-3beta,17beta-diol),
2. androsténdión (androst-4-én-3,17-dión),
3. dihydrotestosterón (17beta-hydroxy-5alfa-androstán-3-ón),
4. prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3beta-hydroxyandrost-5-én-17-ón),
5. testosterón,
6. metabolity a izoméry látok uvedených v prvom až piatom bode
6.1. 5alfa-androstán-3alfa,17alfa-diol,
6.2. 5alfa-androstán-3alfa,17beta-diol,
6.3. 5alfa-androstán-3beta,17alfa-diol,
6.4. 5alfa-androstán-3beta,17beta-diol,
6.5. 5beta-androstán-3alfa,17beta-diol,
6.6. androst-4-én-3alfa,17alfa-diol,
6.7. androst-4-én-3alfa,17beta-diol,
6.8. androst-4-én-3beta,17alfa-diol,
6.9. androst-5-én-3alfa,17alfa-diol,
6.10. androst-5-én-3alfa,17beta-diol,
6.11. androst-5-én-3beta,17alfa-diol,
6.12. 4-androsténdiol (androst-4-én-3beta,17beta-diol),
6.13. 5-androsténdión (androst-5-én-3,17-dión),
6.14. epi-dihydrotestosterón,
6.15. epitestosterón,
6.16. etiocholanolón,
6.17. androsterón (3beta-hydroxy-5alfa-androstán-17-ón),
6.18. 7alfa-hydroxy-DHEA,
6.19. 7beta-hydroxy-DHEA,
6.20. 7-keto-DHEA,
6.21. 19-norandrosterón,
6.22. 19-noretiocholanolón.
Podskupina S1.2
Iné anabolické látky
1. klenbuterol,
2. selektívne modulátory androgénových receptorov (andarín a ostarín),
3. tibolón,
4. zeranol,
5. zilpaterol.
Poznámka k skupine S1
Na účely zakázaných látok v skupine S1 označenie
a) "exogénny" sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom, a
b) "endogénny" sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.
SKUPINA S2
PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY, PRÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKÁ
Podskupina S2.1
Peptidové hormóny, príbuzné látky a mimetiká
a) agonisty receptora pre erytropoetín
1. látky stimulujúce erytropoézu
1.1 erytropoetín (EPO),
1.2 darbepoetín (dEPO),
1.3 EPO-Fc,
1.4 EPO mimetické peptidy, CNTO 530, peginesatid,
1.5 metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA),
2. neerytropoetínové agonisty receptora pre EPO
2.1 ARA-290,
2.2 asialo EPO,
2.3 karbamylovaný EPO,
b) stabilizátory hypoxiou indukovateľných faktorov a HIF aktivátory
1. kobalt,
2. FG-4592,
3. argón,
4. xenón,
c) u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, gonadorelín, leuprorelín),
d) kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),
e) rastový hormón (GH), hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1295, sermorelín a tesamorelín), sekretalógy rastového hormónu [ghrelín a mimetiká ghrelínu (anamorelín a ipamorelín)], peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-6, hexarelín a pralmorelín (GHRP-2)].
Podskupina S2.2
Rastové faktory
1. fibroblastové rastové faktory (FGFs),
2. hepatocytový rastový faktor (HGF),
3. inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) a jeho analógy,
4. mechano rastové faktory (MGFs),
5. rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF),
6. vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF),
7. rastové faktory ovplyvňujúce
7.1. syntézu/degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva,
7.2. vaskularizáciu,
7.3. využitie energie,
7.4. regeneratívnu kapacitu alebo
7.5. typ svalových vlákien.
SKUPINA S3
BETA-2 AGONISTY
Beta-2 agonisty vrátane optických izomérov okrem
1. inhalovaného salbutamolu (maximálne 1 600 mikrog za 24 hodín),
2. inhalovaného formoterolu (maximálna dodaná dávka 54 mikrog za 24 hodín) a
3. salmeterolu, ak sa podáva v inhalačnej forme v súlade s liečebným režimom odporučeným výrobcom.
SKUPINA S4
HORMONÁLNE MODULÁTORY A METABOLICKÉ MODULÁTORY
Podskupina S4.1
Hormonálne modulátory
a) inhibítory aromatázy zahŕňajúce
1. aminoglutetimid,
2. anastrozol,
3. androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión),
4. 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo),
5. exemestán,
6. formestán,
7. letrozol,
8. testolaktón,
b) selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs) zahŕňajúce
1. raloxifén,
2. tamoxifén,
3. toremifén,
c) iné antiestrogénne látky zahŕňajúce
1. cyklofenil,
2. fulvestrant,
3. klomifén,
d) látky modifikujúce funkcie myostatínu.
Podskupina S4.2
Metabolické modulátory
1. aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AMPK, AICAR),
2. agonisty receptora delta (PRARdelta) aktivované peroxizómovým proliferátorom,
3. inzulín a jeho mimetiká,
4. trimetazidín,
5. meldónium.
SKUPINA S5
DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY
Podskupina S5.1
1. dezmopresín,
2. expandéry plazmy (glycerol, intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu a manitolu),
3. probenecid,
4. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom.
Podskupina S5.2
1. acetazolamid,
2. amilorid,
3. bumetanid,
4. furosemid,
5. chlortalidón,
6. indapamid,
7. kanrenón,
8. kyselina etakrynová,
9. metolazón,
10. spironolaktón,
11. tiazidy,
12. triamterén,
13. vaptany,
14. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom.
Zakázanými diuretikami a maskovacími látkami nie sú lokálne podané
1. drospirenón,
2. pamabróm,
3. inhibítory karbonickej anhydrázy (brinzolamid, dorzolamid) podané oftalmologicky,
4. fenylpresín pri dentálnej anestézii.
A.2 ZAKÁZANÉ METÓDY
SKUPINA M1
MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI
1. podanie alebo spätné navrátenie do cievneho riečiska akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu,
2. umelé zvyšovanie pľúcneho prestupu kyslíka, prenosu kyslíka alebo prísunu kyslíka zahŕňajúce
2.1 perfluorované chemikálie,
2.2 efaproxiral (RSR13),
2.3 modifikované hemoglobínové prípravky (náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty),
3. akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnym spôsobom alebo chemickým spôsobom.
SKUPINA M2
CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA
1. pozmenenie vzorky odobratej pri dopingovej kontrole alebo pokus o jej pozmenenie,
2. intravenózne infúzie, injekcie alebo ich kombinácia v objeme viac ako 50 ml počas šiestich hodín; to neplatí, ak boli podané v priebehu hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických vyšetrení.
SKUPINA M3
GÉNOVÝ DOPING
1. transfer polymérov nukleových kyselín alebo analógov nukleových kyselín s potenciálom zvýšiť športový výkon,
2. použitie normálnych alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.
B. LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE
B.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY
SKUPINA S6
STIMULANCIÁ
Podskupina S6.1
Nešpecifikované stimulanciá
1. adrafinil,
2. amfepramón,
3. amfetamín,
4. amfetaminil,
5. amifenazol,
6. benfluorex,
7. benzylpiperazín,
8. bromantán,
9. fendimetrazín,
10. fenetylín,
11. fenfluramín,
12. fenkamín,
13. fenproporex,
14. fentermín,
15. fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)],
16. furfenorex,
17. klobenzorex,
18. kokaín,
19. kropropamid,
20. krotetamid,
21. mefenorex,
22. mefentermín,
23. metamfetamín,
24. mezokarb,
25. modafinil,
26. norfenfluramín,
27. p-metylamfetamín,
28. prenylamín,
29. prolintán.
Podskupina S6.3
Špecifikované stimulanciá
1. adrenalín (epinefrín), okrem lokálneho podania alebo podania s lokálnymi anestetikami,
2. benzfetamín,
3. dimetylamfetamín,
4. efedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 10 mikrog/ml,
5. etamiván,
6. etylamfetamín,
7. etylefrín,
8. famprofazón,
9. fenbutrazát,
10. fenetylamín a jeho deriváty,
11. fenkamfamín,
12. fenmetrazín,
13. fenprometamín,
14. heptaminol,
15. hydroxyamfetamín (parahydroamfetamín),
16. isometheptén,
17. katín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 mikrog/ml,
18. katinón a jeho analógy (mefedrón, metedrón, alfa-pyrolidínovalerofenón),
19. levometamfetamín,
20. meklofenoxát,
21. metylefedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 10 mikrog/ml,
22. metyléndioxymetamfetamín,
23. metylfenidát,
24. metylhexanamín (dimetylpentylamín),
25. niketamid,
26. norfenefrín,
27. oktopamín,
28. oxilofrín (metylsynefrín),
29. pemolín,
30. pentetrazol,
31. propylhexedrín,
32. pseudoefedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150 mikrog/ml,
33. selegilín,
34. sibutramín,
35. strychnín,
36. tenamfetamín (metyléndioxyamfetamín),
37. tuaminoheptán,
38. iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.
Zakázanými stimulanciami nie sú
1. klonidín,
2. deriváty imidazolu na lokálne použitie a
3. stimulanciá zaradené do Monitorovacieho programu na rok 2016
3.1. bupropión,
3.2. fenylefrín,
3.3. fenylpropanolamín,
3.4. kofeín,
3.5. nikotín,
3.6. pipradol,
3.7. synefrín.
Poznámka k skupine S6
Stimulancium, ktoré nie je uvedené medzi nešpecifikovanými stimulanciami v písmene a), sa považuje za špecifikovanú látku.
SKUPINA S7
NARKOTIKÁ
1. buprenorfín,
2. dextromoramid,
3. diamorfín (heroín),
4. fentanyl a jeho deriváty,
5. hydromorfón,
6. metadón,
7. morfín,
8. oxykodón,
9. oxymorfón,
10. pentazocín,
11. petidín.
SKUPINA S8
KANABINOIDY
1. prírodný alebo syntetický delta 9-tetrahydrokanabinol (kanabis, hašiš, marihuana),
2. kanabinomimetiká ("Spice", JWH018, JWH073, HU-210).
SKUPINA S9
GLUKOKORTIKOIDY
Glukokortikoidy aplikované
1. orálne (požitím),
2. rektálne (do konečníka),
3. intravenózne (vnútrožilovo) alebo
4. intramuskulárne (vnútrosvalovo).
B.2 LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH
SKUPINA P1
ALKOHOL
Alkohol (etanol) je zakázaný len počas súťaže v športoch
1. automobilový šport (FIA),
2. letecké športy (FAI),
3. lukostreľba (WA),
4. vodný motorizmus (UIM).
Poznámka k skupine P1
Detekcia sa vykonáva dychovou skúškou alebo krvnou skúškou, prípadne oboma skúškami. Prahová hodnota porušenia dopingového pravidla zodpovedá koncentrácii alkoholu v krvi 0,10 g/l.
SKUPINA P2
BETA-BLOKÁTORY
Beta-blokátory zahŕňajú
1. acebutolol,
2. alprenolol,
3. atenolol,
4. betaxolol,
5. bisoprolol,
6. bunolol,
7. celiprolol,
8. esmolol,
9. karteolol,
10. karvedilol,
11. labetalol,
12. levobunolol,
13. metipranolol,
14. metoprolol,
15. nadolol,
16. oxprenolol,
17. pindolol,
18. propranolol,
19. sotalol,
20. timolol.
Poznámky k skupine P2
Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v športoch
a) automobilový šport (FIA),
b) biliard (WCBS),
c) golf (IGF),
d) lyžovanie/snowboard (FIS) v disciplínach
1. skoky na lyžiach,
2. akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa,
3. snowboard U-rampa/big air,
e) šípky (WDF),
f) športové potápanie (CMAS) v disciplínach
1. hĺbkové potápanie s konštantným závažím s plutvami alebo bez plutiev,
2. dynamická apnea s plutvami alebo bez plutiev,
3. hĺbkové potápanie s voľným ponorom,
4. jump Blue apnea,
5. lov harpúnou,
6. statická apnea,
7. target shooting,
8. hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.
Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch
a) lukostreľba (WA),
b) streľba (ISSF, IPC).
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.