Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

191/2015 Z.z. zmena vykonávania zák. o prevádzke vozidiel na pozemných komunik.

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
191/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 24. júla 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12 a § 113 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z.z., vyhlášky č. 48/2008 Z.z., vyhlášky č. 144/2009 Z.z., vyhlášky č. 457/2009 Z.z., vyhlášky č. 229/2010 Z.z., vyhlášky č. 355/2011 Z.z., vyhlášky č. 2/2012 Z.z., vyhlášky č. 90/2013 Z.z. a vyhlášky č. 57/2015 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. § 34 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
"(9) Základné požiadavky na valcové skúšobne bŕzd podľa odseku 2 písm. p), odseku 4 a odseku 5 písm. p) sú uvedené v prílohe č. 3b.".
2. Za prílohu 3a sa vkladá príloha 3b, ktorá znie:
"Príloha č. 3b k vyhláške č. 578/2006 Z.z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VALCOVÉ SKÚŠOBNE BŔZD
Valcová skúšobňa bŕzd na stanici technickej kontroly musí umožniť zaznamenanie a prenos nasledujúcich údajov do automatizovaného informačného systému technických kontrol v elektronickej forme:
1. súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku prevádzkovej brzdy na kolese alebo náprave vozidla po dobu aspoň 30 sekúnd s frekvenciou vzorkovania 10 Hz, pričom je v každom časovom okamihu vzorkovania súčasne zaznamenané:
a) čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
b) brzdná sila na každom jednotlivom brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
c) ovládacia sila [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p) a ods. 5 písm. p)],
d) ovládací tlak prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],
2. súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku parkovacej brzdy na kolese vozidla po dobu aspoň 5 sekúnd s frekvenciou vzorkovania 10 Hz, pričom je z každého časového okamihu vzorkovania súčasne zaznamenané:
a) čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
b) brzdná sila na jednotlivom, parkovacou brzdou brzdenom kolese vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
3. hodnota tlaku v brzdnom okruhu prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],
4. informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení prevádzkovou brzdou [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
5. informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení parkovacou brzdou [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
6. hodnota pasívneho odporu prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
7. najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
8. hodnota najvyššej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy vozidla dosiahnutá v priebehu merania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
9. hodnota konečnej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy vozidla pri najvyšších dosiahnutých brzdných silách [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)].".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Ján Počiatek v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 191/2015 Z.z., , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Schválené: 24.07.2015
Rozposlané/platnosť od: 06.08.2015
Účinnosť od: 01.04.2016
Zrušené: 20.05.2018

58/2015 Zbierky zákonov na strane 2273.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 106/2018 Z.z.