62/2015 Z.z.

zmena zákona o investičnej pomoci

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (5)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky
62/2015 Z.z.
ZÁKON
zo 17. marca 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zmena: 57/2018 Z.z. (nepriamo)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.4.2018
Čl.II
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č. 314/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 76/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 168/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 563/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 60/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 185/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 374/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 548/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 288/2012 Z.z., zákona č. 395/2012 Z.z., zákona č. 70/2013 Z.z., zákona č. 135/2013 Z.z., zákona č. 318/2013 Z.z., zákona č. 463/2013 Z.z., zákona č. 180/2014 Z.z., zákona č. 183/2014 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 364/2014 Z.z., zákona č. 371/2014 Z.z. a zákona č. 61/2015 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 30a ods. 2 písm. a) sa slová "vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci 120c)" nahrádzajú slovami "podaní investičného zámeru podľa osobitného predpisu 120c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 120c znie:
"120c) § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 9 zákona č. 561/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.".
2. V § 30a ods. 2 písm. b) sa slová "bolo vydané písomné potvrdenie" nahrádzajú slovami "bol investičný zámer podaný".
3. Za § 52zd sa vkladá § 52ze, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 52ze
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1) Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. apríla 2015 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2015 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu, 120a) obsahujúce úľavu na dani; taký daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 31. marca 2015 alebo § 30b a úľavu na dani podľa § 30a predpisu účinného od 1. apríla 2015.
(2) Nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 2 predpisu účinného od 1. apríla 2015 môže uplatniť len daňovník, ktorému bolo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu 120a) vydané po 31. marci 2015.".
Čl.III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Zákon č. 57/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2018.
Andrej Kiska v.r.
Peter Pellegrini v.r.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.