Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

10/2015 Z.z. zmena kontr. nálepiek STK, emisnej kontroly, kontroly originality

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
10/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 13. januára 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z.z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4 a § 113 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z.z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z.z. a vyhlášky č. 3/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 9 sa slová "prílohe č. 3." nahrádzajú slovami "osobitnom predpise. 3a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
"3a) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.".
2. V § 10 ods. 5 sa slovo "CNG" nahrádza slovami "CNG/LNG".
3. V § 10 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
"(7) Protokol o montáži plynového zariadenia LNG 12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LNG, zoznam komponentov plynového zariadenia LNG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje o pracovisku montáže plynového zariadenia LNG, identifikačné údaje o technikoch montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o montáži plynového zariadenia LNG.
(8) Tlačivo podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis "CNG/LNG". Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR-B typ 47 OCR-B1.
(9) Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia LNG je uvedený v prílohe č. 16a.".
Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 16.
4. V § 10 ods. 11 sa číslo "7" nahrádza číslom "10".
5. V § 10 ods. 14 sa číslo "10" nahrádza číslom "13".
6. V § 10 ods. 16 sa čísla "7 a 10" nahrádzajú číslami "10 a 13".
7. V § 11 ods. 1 a 3, § 15 ods. 2 a v prílohách č. 20 a 25 sa slovo "CNG" nahrádza slovom "NG".
8. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 17a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. februára 2015
(1) Protokoly o technickej kontrole a Protokoly o emisnej kontrole motorového vozidla podľa doterajších predpisov možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2015.
(2) Protokoly o montáži plynového zariadenia CNG podľa doterajších predpisov možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2018.
(3) Pečiatky pracoviska montáže plynových zariadení CNG podľa doterajších predpisov sa považujú za rovnocenné s pečiatkami pracoviska montáže plynových zariadení NG; tieto pečiatky možno používať až do ich výmeny poverenou technickou službou plynových zariadení, najneskôr do 31. decembra 2016.
(4) Označenie pracoviska montáže plynových zariadení CNG podľa doterajších predpisov sa považuje za rovnocenné s označením pracoviska montáže plynových zariadení NG; toto označenie možno používať najneskôr do 31. decembra 2016.".
9. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 1 k vyhláške č. 29/2006 Z.z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o technickej kontrole vozidla


10. Príloha č. 3 sa vypúšťa.
11. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 4 k vyhláške č. 29/2006 Z.z.
VZOR TLAČIVA
Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v anglickom jazyku
                           Certificate No: .......
I----------------------------------------------------------------------------I
I ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers 1 I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Registration Number:                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Certificate of Compliance Number:                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Vehicle Type and Make: 2                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Vehicle Identification Number (VIN):                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Engine Type/Number: 3                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
                                      
The                                  
 
        [Name and address of the Company or Authority]
 
Body or Establishment designated and directly supervised by the State of
Registration for the purpose of UNECE Agreement of 1997, or of the UNECE
Consolidated  Resolution R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) as amended in 2001
(TRANS/WP.1/2001/25) or as subsequently amended, or of Directive 2009/40/EC as
amended by Commission Directive 2010/48/EU or as subsequently amended,
 
hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of
the texts above, including at least the following items to be compulsory
checked:
 
[] Braking systems (including antiblocking systems, compatible with the
  trailer and vice-versa)                         
[] Steering wheel 3 and steering devices                 
[] Visibility                                
[] Lamps, reflectors and electrical equipment                
[] Axles, wheels, tyres and suspension (including minimum tread depth of
  tyres)     
[] Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective 
  devices)                                 
[] Other equipment, including:                       
  [] Warning triangle 3                          
  [] Tachograph (presence of and integrity of seals) 3
  [] Speed limitation device 3
[] Absorption coefficient 3, 4 
                                      
------------------------------------------------------------------------------
 
                                      
Place             Date          Signature and stamp 5
                                      
 
 
Note:  Next roadworthiness test required before: 6          
                                      
                                      
--------------------------------------                  
1. Semi-trailers included.
2. Trailer type, if trailer.                        
3. Not applicable to trailer.                       
4. According to UNECE regulation R24.03 or as subsequently amended, or to
  Directive 72/306/EEC or as subsequently amended, or to Directive 72/306/EEC
  or as subsequently amended; for EURO VI and positive ignition engines not
  required.
5. Certificate may be filled in, stamped and singed manually or electronically.
6. 12 months after the date of the test,and the latest before the end of this
  same month.
 
 
 
    Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia
                v slovenskom jazyku 
 
                Potvrdenie o technickej kontrole: SK .........
I----------------------------------------------------------------------------I
I     CEMT - Potvrdenie o technickej kontrole vozidla a prívesu 1    I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Evidenčné číslo:                              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Číslo osvedčenia zhodnosti:                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Typ vozidla a značka 2:                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Identifikačné číslo vozidla (VIN):                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Typ motora/ číslo motora 3:                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
 
Podpísaný
 
orgán alebo inštitúcia ustanovená štátom evidencie a pod jeho priamym dohľadom
na účel Dohovoru EHK OSN z roku z roku 1997 alebo rezolúcie EHK OSN R.E.1
(TRANS/SC.1/294/Rev.5) v znení z roku 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) alebo v
neskoršom platnom znení, alebo smernice 2009/40/ES v znení smernice Komisie
2010/48/EÚ alebo v neskoršom platnom znení,
 
týmto potvrdzuje, že uvedené vozidlo spĺňa ustanovenia týchto textov, vrátane
minimálne nasledujúcich povinne kontrolovaných bodov:
 
[] brzdové systémy (vrátane protiblokovacích systémov zlučiteľných s prípojným
  vozidlom a naopak)
[] volant 3 a mechanizmus riadenia
[] výhľad
[] svietidlá, odrazové sklá a elektrické vybavenie
[] nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie kolies (vrátane minimálnej hĺbky
  dezénu pneumatík)
[] podvozok a súčasti podvozku (vrátane zadných a bočných ochranných zariadení
  proti podbehnutiu)
[] iné vybavenie vrátane:
  [] výstražný trojuholník 3
  [] tachograf (s neporušeným plombovaním) 3
  [] obmedzovač rýchlosti 3
[] súčiniteľ absorpcie 3, 4
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Miesto           Dátum          Podpis a pečiatka 5
 
 
Poznámka: Vykonanie nasledujúcej technickej kontroly sa vyžaduje pred 6:
 
 
----------------------------------------------------
1 Vrátane návesov.
2 Typ prípojného vozidla, ak ide o prípojné vozidlo.
3 Nevzťahuje sa na prípojné vozidlo.
4 Podľa predpisu EHK OSN č. 24-03 alebo v neskoršom  znení, alebo podľa
 smernice 72/306/EHS alebo v neskoršom zmenenom znení, alebo smernice
 2005/78/ES alebo v neskoršom zmenenom znení; nevyžaduje sa pri EURO VI a u
 zážihových motorov.
5 Osvedčenia sa môžu vyplniť, opečiatkovať a podpísať ručne alebo elektronicky.
6 12 mesiacov odo dňa technickéj kontroly a najneskôr pred koncom tohto
 mesiaca.". 
12. V prílohe č. 6 sa I. diel dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
"6. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI
Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti technickej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti technických kontrol.".
13. V prílohe č. 6 sa II. diel dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI
Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti technickej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti technických kontrol.".
14. Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 8 k vyhláške č. 29/2006 Z.z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla15. V prílohe č. 10 sa I. diel dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
"6. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI
Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti emisnej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti emisných kontrol.".
16. V prílohe č. 10 sa II. diel dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. ČÍSLOVANIE ROKOV LEHOTY PLATNOSTI
Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti emisnej kontroly na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnych lehôt platnosti emisných kontrol.".
17. V prílohe č. 13 sa I. diel dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
"6. ČÍSLOVANIE ROKOV VYKONANIA KONTROLY ORIGINALITY
Číselný rad rokov na vyznačenie vykonania kontroly originality na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnej lehoty vykonania kontroly originality.".
18. V prílohe č. 13 sa II. diel dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. ČÍSLOVANIE ROKOV VYKONANIA KONTROLY ORIGINALITY
Číselný rad rokov na vyznačenie vykonania kontroly originality na kontrolnej nálepke sa mení v pravidelných štvorročných intervaloch tak, aby bol rozsah rokov uvedených na kontrolnej nálepke dostatočný na vyznačovanie aktuálnej lehoty vykonania kontroly originality.".
19. Prílohy č. 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
"Príloha č. 15 k vyhláške č. 29/2006 Z.z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia LPGPríloha č. 16 k vyhláške č. 29/2006 Z.z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia CNG20. Za prílohu č. 16 sa vkladá príloha č. 16a, ktorá vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 16a k vyhláške č. 29/2006 Z.z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia LNG21. Prílohy č. 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:
"Príloha č. 17 k vyhláške č. 29/2006 Z.z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systémPríloha č. 18 k vyhláške č. 29/2006 Z.z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systémČl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2015.
Ján Počiatek v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 10/2015 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z.z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Schválené: 13.01.2015
Rozposlané/platnosť od: 31.01.2015
Účinnosť od: 01.02.2015
Zrušené: 20.05.2018

3/2015 Zbierky zákonov na strane 28.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 106/2018 Z.z.