Obsah Dostupné filtre
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

377/2014 Z.z. zmena školského zákona
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
377/2014 Z.z.
ZÁKON
z 9. decembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zmena: 440/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z., zákona č. 37/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 37/2011 Z.z., zákona č. 390/2011 Z.z., zákona č. 324/2012 Z.z., zákona č. 125/2013 Z.z., zákona č. 464/2013 Z.z., zákona č. 307/2014 Z.z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 ods. 5 sa za slovo "školám" vkladá čiarka, slová "podľa tohto zákona" sa nahrádzajú slovami "v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie," a na konci sa pripájajú tieto slová: "alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu. 14a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
"14a) § 7 ods. 18 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 377/2014 Z.z.".
2. V § 13 ods. 6 sa za slová "v školách" vkladá čiarka, slová "podľa tohto zákona" sa nahrádzajú slovami "v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie," a na konci sa pripája táto veta: "Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu. 14a)".
3. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
"(7) Ministerstvo školstva zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojom webovom sídle podľa ročníkov a druhu školy
a) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne školám finančné prostriedky, a
b) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré poskytne školám bezplatne.".
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
4. V § 65 ods. 6 sa číslovka "10" nahrádza číslovkou "7".
Čl.II
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 462/2008 Z.z., zákona č. 179/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 38/2011 Z.z., zákona č. 390/2011 Z.z., zákona č. 325/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 81/2013 Z.z., zákona č. 464/2013 Z.z. a zákona č. 307/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo "a" za slovom "(ministerstvo)" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, 1) na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len "príspevok na učebnice") podľa osobitného predpisu, 20b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
"20b) § 13 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 377/2014 Z.z.".
2. V § 6c sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
"k) výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení.".
3. V § 6c ods. 4 druhej vete a odseku 8 sa slová "odseku 1 písm. a) až c) a g)" nahrádzajú slovami "odseku 1 písm. a) až c), g) a k)".
4. § 7 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
"(18) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy 1) príspevok na učebnice uvedené v zozname schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc podľa osobitného predpisu. 24fa) Príspevok na učebnice sa pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy 1) podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva. Príspevok na učebnice je účelovo určený.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie:
"24fa) § 13 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zákona č. 377/2014 Z.z.".
Čl.III
Zrušený od 1.1.2016
Čl.IV
Zákon č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 325/2012 Z.z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová "1. januára 2015" nahrádzajú slovami "1. januára 2016".
Čl.V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 440/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Andrej Kiska v.r.
Peter Pellegrini v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 377/2014 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 09.12.2014
Rozposlané/platnosť od: 20.12.2014
Účinnosť od: 20.12.2014
Zrušené: -

111/2014 Zbierky zákonov na strane 3320.
Odkaz na rovnopis čiastky