Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

243/2014 Z.z. zmena typového schválenia ES traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
243/2014 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2011 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2011 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2013 Z.z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
"7. Smernica Komisie 2014/44/EÚ z 18. marca 2014, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (Ú.v. EÚ L 82, 20.3.2014).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 243/2014 Z.z., , ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 27.08.2014
Rozposlané/platnosť od: 19.09.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Zrušené: 01.05.2018

80/2014 Zbierky zákonov na strane 1811.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.