Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

242/2014 Z.z. zmena opatrení proti emisiám traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
242/2014 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z.z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z.z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2011 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2012 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 odsek 7 znie:
"(7) Uznanie iných typových schválení pre typ alebo skupinu motorov a príslušné označenia typového schválenia sa vykonáva v súlade s ustanoveniami prílohy III smernice.".
2. Príloha č. 3 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
"7. Smernica Komisie 2014/43/EÚ z 18. marca 2014, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú.v. EÚ L 82, 20.3.2014).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 242/2014 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z.z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 27.08.2014
Rozposlané/platnosť od: 19.09.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Zrušené: 01.05.2018

80/2014 Zbierky zákonov na strane 1810.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.