Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

241/2014 Z.z. zmena povinného používania bezpečnostných pásov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
241/2014 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú odkazy 1 a 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1 a 2 a vypúšťajú sa slová "ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom 4) a".
2. V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3. V § 3 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová "uvedené v odseku 1".
4. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
5. § 4 vrátane nadpisu znie:
"§ 4
Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3
(1) Prepravovaná osoba je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je k dispozícii. Dieťa s telesnou výškou menšou ako 150 cm pri preprave vo vozidle vybavenom bezpečnostným systémom musí byť upínané zabudovaným alebo nezabudovaným detským zadržiavacím zariadením podľa § 3 ods. 2, ktoré je vhodné pre telesnú konštitúciu dieťaťa, v súlade s
a) hmotnostnými skupinami uvedenými v § 3 ods. 1 pre detské zadržiavacie zariadenia schválené podľa odseku 4 písm. a) alebo b),
b) výškou a maximálnou hmotnosťou dieťaťa, pre ktoré je detské zadržiavacie zariadenie určené podľa pokynov výrobcu, v prípade detských zadržiavacích zariadení schválených podľa odseku 4 písm. c).
(2) Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať
a) deti do veku troch rokov,
b) na prednom sedadle deti vo veku troch rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm.
(3) Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.
(4) Detské zadržiavacie zariadenie musí byť schválené podľa
a) predpisu EHK č. 44 série zmien 03 a vyššej 4) alebo
b) osobitného predpisu 5) alebo
c) predpisu EHK OSN č. 129. 4)
(5) Detské zadržiavacie zariadenie sa musí namontovať v súlade s montážnymi informáciami uvedenými v príručke, letáku alebo elektronickej publikácii, ktoré je výrobca tohto zariadenia povinný vypracovať a v ktorých sa uvádza, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel možno detské zadržiavacie zariadenie bezpečne používať.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
"4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z.z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.".
6. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
"7) § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
7. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
8. V § 5 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
"(1) Prepravovaná osoba vo veku troch rokov a viac je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je k dispozícii. Ak sa používajú detské zadržiavacie zariadenia, musia byť schválené podľa § 4 ods. 4.".
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
9. V § 5 ods. 3 prvej vete sa slová "bezpečnostných systémov" nahrádzajú slovami "bezpečnostných pásov" a v poslednej vete sa za slovo "sedenie" vkladajú slová "vybavené bezpečnostným pásom".
10. § 9 znie:
"§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.".
11. Názov prílohy č. 3 znie:
"ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE".
12. V prílohe č. 3 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Vykonávacia smernica Komisie 2014/37/EÚ z 27. februára 2014, ktorou sa mení smernica Rady 91/671/EHS týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách (Ú.v. EÚ L 59, 28.2.2014).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. septembra 2014.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 241/2014 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 27.08.2014
Rozposlané/platnosť od: 19.09.2014
Účinnosť od: 20.09.2014
Zrušené: -

80/2014 Zbierky zákonov na strane 1808.
Odkaz na rovnopis čiastky