20/2014 (ZR)

objednávanie, vykonávanie a kontrola labor. a zobrazov. vyšetrení

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
20/2014
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení
Dňa: 10.6.2014
Číslo: 02032/2014-SZ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:
Čl.I
Účel odborného usmernenia
Účelom tohto odborného usmernenia je stanoviť jednotný postup pri objednávaní, vykonávaní a kontrole laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení.
Čl.II
Vymedzenie pojmov
Indikujúci lekár je ošetrujúci lekár1), ktorý indikuje laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia.
Vykonávajúci lekár je ošetrujúci lekár, ktorý realizuje potrebné výkony pre zabezpečenie uskutočnenia laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení.
Čl.III
Postup pri žiadosti o laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia indikujúcim lekárom
(1) Indikujúci lekár vyplní žiadanku na laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia (ďalej len „žiadanka“). Žiadanka obsahuje:
a) meno, priezvisko a rodné číslo pacienta,
b) kód zdravotnej poisťovne pacienta2),
c) kód choroby, pre ktorú lekár žiada vyšetrenie,
d) vyznačené žiadané vyšetrenie alebo popis vyšetrenia,
e) pečiatku a podpis indikujúceho lekára,
f) dátum realizácie vyšetrenia, ak je určený.
(2) Za opodstatnenosť indikovaných vyšetrení a správnosť vyplnenia žiadanky zodpovedá indikujúci lekár.
(3) Indikujúci lekár indikuje, vykonáva a kontroluje realizáciu všetkých ním vyžiadaných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení potrebných k stanoveniu diagnózy a liečbe pacienta v rozsahu svojej špecializácie.
(4) Pokiaľ indikujúci lekár ním indikované výkony nevykoná sám, môže ich delegovať na lekára so špecializáciou všeobecného lekárstva v prípade, ak:
a) medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí spolupracujú pri diagnostike a liečbe pacienta, existuje časová dostupnosť viac ako 60 minút,
b) hrozí riziko z premeškania pri vykonaní efektívnej diagnostiky a liečby pacienta,
c) pacient je imobilný alebo má sťaženú mobilitu alebo
d) pacient má súbežne absolvovať viaceré vyšetrenia v rovnakom čase a u jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(5) Ak indikujúci lekár deleguje vykonanie indikovaných vyšetrení na iného vykonávajúceho lekára, zašle správne vyplnenú žiadanku podľa čl. III ods. 1 tohto odborného usmernenia a správu3), v ktorej určí druh, rozsah a lehotu uskutočnenia delegovaných vyšetrení. Súčasne uvedie kontakt na svoju osobu (telefonický, elektronický).
(6) Indikujúci lekár zrozumiteľne informuje pacienta o dôvode a spôsobe delegovania výkonov na vykonávajúceho lekára.
(7) Vykonávajúci lekár realizuje delegované výkony iba v rozsahu uvedenom v správe a na žiadanke zaslanej indikujúcim lekárom. Túto žiadanku potvrdí svojou pečiatkou, podpíše a viditeľne označí slovami „vykonávajúci lekár - doručiť výsledok“ z dôvodu zabezpečenia zaslania výsledku.
(8) Vykonávajúci lekár výsledky delegovaných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení doručí indikujúcemu lekárovi.
Čl.IV
Zber, vyhodnotenie a kontrola výsledkov laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení
(1) Za zber, vyhodnotenie a kontrolu výsledkov indikovaných vyšetrení zodpovedá indikujúci lekár.
(2) Za zber a zaslanie výsledkov delegovaných vyšetrení podľa čl. II ods. 4 tohto odborného usmernenia je zodpovedný vykonávajúci lekár. Za vyhodnotenie a kontrolu výsledkov delegovaných vyšetrení je zodpovedný indikujúci lekár.
Čl.V
Účinnosť
Odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zuzana Zvolenská, v.r.
ministerka
1) § 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 3 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.).
3) § 8 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.