Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

175/2014 Z.z. zmena požiadaviek na montáž zariadení na osvetlenie vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
175/2014 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2014,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z.z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z.z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách sa mení takto:
1. V § 3 odsek 1 znie:
"(1) Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov l, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 4, 5, 5.8. a 5.12 časti A a bodu 14 časti B vrátane jej doplnkov, v prílohe II okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe III okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4, v prílohe IV okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe V okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 a v prílohe VI okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (ďalej len "smernica").".
2. V § 4 ods. 3 sa slová "doplnku 4 prílohy II smernice" nahrádzajú slovami "doplnku 2 prílohy II smernice".
3. V § 4 ods. 8 sa slová "doplnku 4 prílohy IV smernice" nahrádzajú slovami "doplnku 2 prílohy IV smernice".
4. § 6 znie:
"§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
5. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha k nariadeniu vlády č. 373/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Ú.v. EÚ L 222, 25.8.2009) (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (Ú.v. EÚ L 329, 10.12.2013).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 175/2014 Z.z., , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z.z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 04.06.2014
Rozposlané/platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 01.07.2014
Zrušené: 01.05.2018

62/2014 Zbierky zákonov na strane 1323.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 126/2018 Z.z.