Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky

174/2014 Z.z. zmena typového schválenia ES 2-kolesových, 3-kolesových vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
174/2014 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2014,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2013 Z.z. sa dopĺňa takto:
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. Smernica Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Ú.v. EÚ L 329, 10.12.2013).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 174/2014 Z.z., , ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení neskorších predpisov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 04.06.2014
Rozposlané/platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 01.07.2014
Zrušené: 01.05.2018

62/2014 Zbierky zákonov na strane 1322.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 126/2018 Z.z.