Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

157/2014 Z.z. zmena priznávania sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
157/2014 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 5. júna 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z.z. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z.z., vyhlášky č. 227/2012 Z.z. a vyhlášky č. 235/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
"2) § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 3 písm. d) až g), i) až q) a s) až u) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
"9a) § 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z.".
3. V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem príjmu získaného darovaním".
4. Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
"13) § 9 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
14) § 2a ods. 2 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z.z.".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Dušan Čaplovič v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 157/2014 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Schválené: 05.06.2014
Rozposlané/platnosť od: 11.06.2014
Účinnosť od: 01.09.2014
Zrušené: -

57/2014 Zbierky zákonov na strane 1160.
Odkaz na rovnopis čiastky