140/2014 Z.z.

o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Zdieľanie poznámky:
140/2014 Z.z.
ZÁKON
zo 16. mája 2014
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1 Komentár DS
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom,
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
§ 2 Komentár DS
Poľnohospodársky pozemok
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska pôda1) alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.
(2) Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje
a) záhrada,
b) pozemok v zastavanom území obce,2)
c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
1. je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,3)
2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,4)
3. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
4. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.
§ 3 Komentár DS
Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
(1) Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod podľa § 588 až 611 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka. Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10%.
(2) Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov5) a prevod podľa osobitných predpisov.6)
(3) Týmto zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav7) a pri prevode vlastníctva vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť.8)
§ 4 Komentár DS
Zrušený od 11.2.2019 *)
§ 5 Komentár DS
Zrušený od 11.2.2019 *)
§ 6 Komentár DS
Zrušený od 11.2.2019 *)
§ 7 Komentár DS
Zákaz nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
(1) Nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nemôže štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku; to sa nevzťahuje na dedenie poľnohospodárskeho pozemku.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko ani štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; ustanovenie sa nevzťahuje ani na ich štátnych občanov, ani na fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom v týchto štátoch.
§ 8 Komentár DS
Orgány štátnej správy
(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sú
a) ministerstvo,
b) okresný úrad.
(2) Ministerstvo je správcom registra, ktorý je informačným systémom verejnej správy; zverejňovanie údajov v registri je bezodplatné.
(3) Okresný úrad vydáva osvedčenie podľa § 6 ods. 4.
§ 9 Komentár
Prechodné ustanovenie
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na katastrálne konanie o zápise prevodu vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku do katastra nehnuteľností začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2014.
§ 9a Komentár
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1) Ustanovenie § 3 ods. 1 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa nevzťahuje na zmluvy podľa § 611 Občianskeho zákonníka predložené v konaní o povolení vkladu do 31. júla 2015.
(2) Lehota podľa § 5 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2015 sa vzťahuje aj na zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov uskutočnené do 30. júna 2015.
Čl.II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z.z., zákona č. 64/1997 Z.z., zákona č. 80/1998 Z.z., zákona č. 72/1999 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 456/2002 Z.z., zákona č. 172/2003 Z.z., zákona č. 504/2003 Z.z., zákona č. 12/2004 Z.z., zákona č. 549/2004 Z.z., zákona č. 595/2006 Z.z., zákona č. 523/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 285/2008 Z.z., zákona č. 396/2009 Z.z., zákona č. 139/2010 Z.z., zákona č. 559/2010 Z.z., zákona č. 145/2013 Z.z. a zákona č. 180/2013 Z.z. sa mení takto:
§ 3 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 4 a 4a sa vypúšťa.
Čl.III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z.z., zákona č. 200/1998 Z.z., zákona č. 388/1999 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 442/2000 Z.z., zákona č. 456/2002 Z.z., zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 554/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 214/2006 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z. a zákona č. 492/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. i) sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
2. V § 6 ods. 1 sa slová "sprostredkovateľom investičných služieb a správcovským spoločnostiam" nahrádzajú slovami "správcovským spoločnostiam, zahraničným správcovským spoločnostiam, samostatným finančným agentom" a slová "osobitného zákona 14)" sa nahrádzajú slovami "osobitných zákonov v oblasti finančného trhu 14)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
"14) Napríklad § 54 až 56 zákona č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 7 a 18 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z.z., § 27 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z.z.".
3. V § 6 ods. 9 sa slová "bola udelená koncesná listina 11)" nahrádzajú slovami "bolo udelené osvedčenie 11)" a slová "tejto koncesnej listiny povinná jej" sa nahrádzajú slovami "tohto osvedčenia povinná jeho".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
"11) § 10 ods. 1 a 2 písm. a) a § 47 a 49 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.".
4. § 19a vrátane nadpisu znie:
"§ 19a
Nadobúdanie nehnuteľností v tuzemsku
Cudzozemec môže nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku okrem nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi. 19)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 21b sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
"19) Napríklad zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
5. V § 24a ods. 2 písm. a) sa slová "1 000 000 Sk" nahrádzajú slovami "100 000 eur".
6. V § 24a ods. 2 písm. c) sa slová "500 000 Sk" nahrádzajú slovami "50 000 eur".
7. V § 24a ods. 2 písm. d) druhom bode sa slová "10 000 000 Sk" nahrádzajú slovami "1 000 000 eur".
8. V § 24a odsek 5 znie:
"(5) Opatrenia na nápravu a pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona, 23aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona. 23ab)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 23aa a 23ab znejú:
"23aa) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
23ab) § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z.z.".
9. Pod označenie § 38 sa vkladá nadpis, ktorý znie: "Depozitná povinnosť".
10. V § 38 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo "meny" nahrádza slovami "finančného systému Slovenskej republiky".
11. V § 39 ods. 1 sa slová "vnútornú menovú rovnováhu" nahrádzajú slovami "stabilitu finančného systému".
12. V § 39 ods. 3 sa slová "vnútorná menová rovnováha" nahrádzajú slovami "stabilita finančného systému".
13. V § 39 ods. 5 sa slová "menovej stability" nahrádzajú slovami "stability finančného systému Slovenskej republiky".
14. § 41 znie:
"§ 41
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.".
15. Za § 43e sa vkladá § 43f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 43f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2014
(1) Ustanoveniami zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. júnom 2014; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. júnom 2014 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. mája 2014.
(2) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júnom 2014 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 a osobitného zákona, 30) pričom pre lehoty, ktoré sa k 1. júnu 2014 ešte neukončili, platia ustanovenia zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 a osobitného zákona. 30) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. júnom 2014, zostávajú zachované.
(3) Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. júnom 2014 sa dokončí postupom podľa zákona v znení účinnom od 1. júna 2014 a osobitného zákona. 30) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. júnom 2014, zostávajú zachované.".
16. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 88/361/EHS z 24. júna 1988, ktorou sa vykonáva článok 67 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 10/zv. 1; Ú.v. ES L 178, 8.7.1988).".
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Zákon č. 122/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015.
Zákon č. 125/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Nález Ústavného súdu uverejnený pod č. 33/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 11. februárom 2019.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
*) Poznámka redakcie ASPI:
Podľa nálezu ÚS č. 33/2019 Z.z. ustanovenia § 4, § 5 a § 6 zákona nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy. Ustanovenia strácajú účinnosť 11. februárom 2019.
1) § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3) § 43h zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
4) Napríklad zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6) § 61a, 61c a 63 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
7) § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
8) Napríklad § 108 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.