Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Literatúra (2)
... dalšie položky

125/2014 Z.z. zmena požiadaviek na vybavenie zdrav. zariadení (dlhodobé JIS)

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
125/2014 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 2. mája 2014 č. 02395-OL-2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z.z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z.z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z.z.), výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z.z.), výnosu zo 7. decembra 2011 č. 11943-OL-2011 (oznámenie č. 464/2011 Z.z.) a výnosu zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012 (oznámenie č. 419/2012 Z.z.).
Týmto výnosom sa minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ústavných zariadení dopĺňajú o oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti.
Výnos nadobúda účinnosť 10. mája 2014.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 23/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
Plný text opatrenia nájdete v ASPI pod číslom 12/2014.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Oznámenie č. 125/2014 Z.z., o vydaní výnosu č. 02395-OL-2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Schválené: 02.05.2014
Rozposlané/platnosť od: 10.05.2014
Účinnosť od: 10.05.2014
Zrušené: -

41/2014 Zbierky zákonov na strane 974.
Odkaz na rovnopis čiastky