Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

75/2014 Z.z. zmena požiadaviek na zariadenia starostl. o ľudské telo (soláriá)

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
75/2014 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. marca 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. h) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 7 znie:
"(7) Zariadenie musí mať k dispozícii záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, umiestnený v zariadení alebo prístupný z chodby, z ktorej sa do tohto zariadenia vstupuje.".
2. V § 3 ods. 1 sa slovo "zariadením" nahrádza slovom "prístrojom" a slovo "zariadení" sa nahrádza slovom "prístroji".
3. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
4. V § 3 ods. 2 sa slová "Opaľovacie zariadenie musí byť umiestnené" nahrádzajú slovami "Opaľovací prístroj musí byť umiestnený" a za slová "v prevádzkovej miestnosti" sa vkladajú slová "alebo kabíne".
5. V § 3 ods. 3 sa slová "so solárnym" nahrádza slovami "s opaľovacím" a slová "účinné vetranie" sa nahrádzajú slovami "účinné nútené vetranie 1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
"1a) § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.".
6. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou.
7. V § 7 ods. 1 sa slovo "zdroje" nahrádza slovami "ultrafialové žiariče" a slová "typom a" sa vypúšťajú.
8. V § 7 ods. 3 písm. c) sa slovo "použitie" nahrádza slovom "obsluhu" a nad slovo "prístroja" sa umiestňuje odkaz 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
"5) STN EN 60335-2-27 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením (36 1055).".
9. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
"d) doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia pri uvedení priestorov do prevádzky a doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia po výmene ultrafialových žiaričov opaľovacieho prístroja (§ 7 ods. 1),
e) doklad, ktorý preukazuje, že zamestnanci, ktorí obsluhujú opaľovacie prístroje, dostali potrebné informácie a praktický výcvik súvisiaci s možným rizikom vyplývajúcim z expozície umelému optickému žiareniu. 6)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
"6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.".
10. V prílohe č. 2 sa slovo "zariadenie" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom "prístroj" v príslušnom tvare.
11. V prílohe č. 2 uvádzacej vete k tabuľkám sa vypúšťajú slová "a pomeru hodnôt intenzity ožiarenia v oblastiach UVB a UVA".
12. V prílohe č. 2 sa pod tabuľku č. 1 vkladá text, ktorý znie:
"Použitie opaľovacích prístrojov:
Typy 1 a 2 sú určené na používanie v soláriách, kozmetických salónoch a podobných prevádzkach pod dozorom zaškolených osôb.
Typ 3 je vhodný na domáce a podobné použitie a môže ho používať aj nezaškolená osoba.
Typ 4 je určený na používanie na základe odporúčania lekára.".
13. V prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sa slovo "soláriu" nahrádza slovami "opaľovacom prístroji".
14. V prílohe č. 2 texte pod tabuľkou č. 2 sa vypúšťajú slová "Pomer nameraných hodnôt intenzity ožiarenia v oblastiach UVB a UVA nesmie počas celej doby používania ultrafialového žiariča presiahnuť hodnotu 2,2: Eer,B/Eer,A <= 2,2" a slová "UV žiariče nesmú vysielať žiarenie v nebezpečnej miere." sa nahrádzajú slovami "Prístroje s ultrafialovými žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou (efektívna ožiarenosť, erytemálna účinná intenzita ožiarenia) presahujúcou 0,3 W . m na -2, posudzovanou podľa krivky spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE).".
15. V prílohe č. 2 texte pod tabuľkou č. 2 sa nad slovom "norma" odkaz "1)" nahrádza odkazom "5)". Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa v prílohe vypúšťa.
16. V prílohe č. 2 grafe Krivka spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE) sa slová "Faktor váženia" nahrádzajú slovami "Váhový činiteľ".
17. V prílohe č. 2 text k pojmu "Opaľovacie zariadenie" znie:
"Opaľovací prístroj - elektrický spotrebič vybavený UV žiaričmi, používaný v soláriu na opaľovanie pokožky. Podľa vlnovej dĺžky a intenzity ožiarenia sa tieto opaľovacie prístroje delia na štyri typy:
1. typ s oblasťou biologického účinku UVA 320 nm - 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia,
2. typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB - 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia v rozsahu 320 nm - 400 nm,
3. typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB 280 nm - 400 nm s obmedzenou intenzitou ožiarenia,
4. typ s oblasťou biologického účinku UVB 280 nm - 320 nm.".
18. V prílohe č. 2 sa tabuľka č. 3 dopĺňa riadkami, ktoré znejú:
"-------------------------------------------------------------------------------
 Celková   ožiarenie elektromagnetickým žiarením    Eer,  W.m na -2
 účinná    dávkovaným podľa špecifikovaného      Eeff
 ožiarenosť  funkčného spektra
 (efektívna
 ožiarenosť,
 erytemálna
 účinná
 intenzita
 ožiarenia)
 -------------------------------------------------------------------------------
 Maximálna  najvyšší prípustný čas jedného       tmax  s
 doba     opaľovania, za ktorý ľudský organizmus
 expozície  dosiahne erytemálnu účinnú prahovú
       dávku žiarenia podľa miestne
       rozšírených typov pokožky je uvedený
       v tabuľke č. 2
 -------------------------------------------------------------------------------".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Zuzana Zvolenská v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 75/2014 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Schválené: 10.03.2014
Rozposlané/platnosť od: 25.03.2014
Účinnosť od: 01.05.2014
Zrušené: -

29/2014 Zbierky zákonov na strane 790.
Odkaz na rovnopis čiastky