Obsah Dostupné filtre
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky
Samospráva (2)
... dalšie položky

484/2013 Z.z. zmena zákona o odpadoch
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
484/2013 Z.z.
ZÁKON
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 79/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č 171/2005 Z.z., zákona č. 517/2005 Z.z., zákona č. 120/2006 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 538/2007 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 535/2008 Z.z., zákona č. 467/2009 Z.z., zákona č. 527/2010 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 460/2011 Z.z., zákona č. 548/2011 Z.z., zákona č. 68/2012 Z.z., zákona č. 460/2011 Z.z., zákona č. 286/2012 Z.z., zákona č. 343/2012 Z.z. a zákona č. 347/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a § 40 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením 11) ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce 23a) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
"23a) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z.z.".
2. V § 77 odsek 1 znie:
"(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, 26a) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 26b)".
Čl.III
Zrušený od 1.1.2016
Čl.IV
Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 36 sa odsek 5 vypúšťa.
2. V § 37 odsek 4 znie:
"(4) Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, fyzickú prehliadku prevádzky, odber vzoriek alebo vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke.".
3. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 40a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Konanie o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.".
Čl.V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Zákon č. 79/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 484/2013 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 28.11.2013
Rozposlané/platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Zrušené: -

108/2013 Zbierky zákonov na strane 5126.
Odkaz na rovnopis čiastky