Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

439/2013 Z.z. zmena najväčších prípustných rozmerov vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
439/2013 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z.z. nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 sa slová "právne akty Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzné akty".
2. V prílohe č. 1 prvom bode sa v písmene a) prvom podbode slová "2,50 m" nahrádzajú slovami "2,55 m".
3. V prílohe č. 1 druhom bode písmeno j) znie:
  "j) jazdných súprav prepravujúcich prepravné kontajnery 
    v kombinovanej doprave, 4a) súpravy ťahača 
    a manipulovateľného cestného návesu v kombinovanej 
    doprave, 4a) jazdnej súpravy s cisternovým 
    kontajnerom alebo výmennou nadstavbou 
    v kombinovanej doprave 4a) ............................. 44,00 t,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
"4a) § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.".
4. V prílohe č. 1 štvrtom bode sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
  "i) pri vozidlách v kombinovanej doprave 4a) rozmery ustanovené v prvom 
    bode písmena c) bodoch 3, 8 a 9 a v prvom bode písmena d) môžu byť 
    prekročené o 0,15 m,".
Doterajšie písmená i) až s) sa označujú ako písmená j) až t).
5. V prílohe č. 4 tretí bod znie:
"3. Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo počas státia, vozidlá kategórie PS a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 0,07 až 0,1 m a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 stupňov nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 0,25 m. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2. 7) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie umiestnené na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo.
Vozidlá kategórie PN nesené vzadu musia byť takým označením označené na zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla a vozidlá kategórie PN, ktorých šírka presahuje obrys ťažného vozidla, musia byť takým označením označené aj na predných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla; pre vozidlá kategórie PN nesené vpredu platí táto podmienka opačne.".
6. Názov prílohy č. 5 znie: "Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 439/2013 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 04.12.2013
Rozposlané/platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Zrušené: 20.05.2018

102/2013 Zbierky zákonov na strane 4812.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 106/2018 Z.z.