Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

314/2013 Z.z. zmena osvedčenia o evidencii časť I, časť II a techn. osvedčenia

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
314/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 19. septembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z.z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 26 a § 113 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z.z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 8a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. októbra 2013
Osvedčenie o evidencii časť I a časť II vydávané podľa predpisov účinných do 14. októbra 2013 možno vydávať do doby vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2014.".
2. Prílohy č. 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
"Príloha č. 2 k vyhláške č. 169/2010 Z.z.
VZOR OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASŤ I
Predná strana


Zadná strana


Príloha č. 3 k vyhláške č. 169/2010 Z.z.
VZOR OSVEDČENIA O EVIDENCII ČASŤ II


3. V prílohe č. 4 v časti A ods. 1 písm. b) a v časti B ods. 1 písm. b) sa za slová "F: Francúzsko" vkladajú slová "HR: Chorvátsko".
4. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. k) šiestom bode sa za slová "bodoch 1 až 5" vkladajú slová "a 7".
5. V prílohe č. 5 ods. 1 sa písmeno k) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
"7. úžitkové kombi (AG)
- je motorové vozidlo určené na prepravu osôb a ich batožiny, pričom priestor na batožinu musí byť úplne oddelený od priestoru pre cestujúcich. Referenčný bod miesta na sedenie vodiča sa musí nachádzať aspoň 750 mm nad nosným povrchom vozidla.".
6. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. l) v prvom a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "jednopodlažnom s otvorenou strechou, dvojpodlažnom s otvorenou strechou,".
7. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. l) vo štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "jednopodlažnom s otvorenou strechou,".
8. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. l) v piatom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "jednopodlažnom s otvorenou strechou.".
9. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. p) v treťom, šiestom a siedmom bode sa slová "(BA)" nahrádzajú slovami "(BA, BE)".
10. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. t) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
"6. vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku (SH) - motorové vozidlo kategórie M1 osobitne konštruované alebo upravené tak, aby zodpovedalo potrebám jednej alebo viacerých osôb sediacich počas jazdy na svojom invalidnom vozíku,".
Doterajší šiesty bod sa označuje ako siedmy bod.
11. V prílohe č. 5 ods. 1 sa písmeno u) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. príves s pevným ojom (DE) - prípojné vozidlo s jednou nápravou alebo skupinou náprav s ojami, ktoré vzhľadom na svoju konštrukciu prenáša na ťažné vozidlo statické zaťaženie nepresahujúce 4 000 daN a ktoré nespĺňa vymedzenie prívesu so stredovou nápravou, pričom zariadenie na spojenie jazdnej súpravy nesmie pozostávať z návesového čapu a točnice;".
12. V prílohe č. 5 ods. 1 písm. w) a z) sa za slová "sacio kanalizačná" vkladá čiarka a slová "na prepravu nadmerného nákladu (SK)".
13. V prílohe č. 5 ods. 1 sa za písmeno cc) vkladá nové písmeno dd), ktoré znie:
"dd) príves pod náves (SJ) - prípojné vozidlo vybavené točnicou na podopretie návesu s cieľom zmeniť náves na príves,".
Doterajšie písmená dd) až rr) sa označujú ako písmená ee) až ss).
14. V prílohe č. 5 v poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa slová "č. 303/2007 Z.z." nahrádzajú slovami "č. 112/2012 Z.z.".
15. Názov prílohy č. 7 znie: "ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE".
16. Doterajší text prílohy č. 7 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2013.
Ján Počiatek v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 314/2013 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z.z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Schválené: 19.09.2013
Rozposlané/platnosť od: 15.10.2013
Účinnosť od: 15.10.2013
Zrušené: 20.05.2018

73/2013 Zbierky zákonov na strane 2980.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 106/2018 Z.z.